STICHTING VAKRAAD VOOR DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE JAARREKENING 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING VAKRAAD VOOR DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE JAARREKENING 2010"

Transcriptie

1 STICHTING VAKRAAD VR DE MDE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE JAARREKENING 2010 Vestigingsadres: Utrehtseweg 95!~!i ^rir i KPMG^ 3702 AA ZEIST ^^^^ ^"-'^'^ GuVif^nt v.-aarnp ns rapprt d.d. ir.edei betrekkina iieetl. Pafaaf vr id'jfnitinatiedeleinden: KPMG Auntants N.V.

2 INHUDSPGAVE Blz. BESTUURSVERSLAG INLEIDING 3 RGANEN VAN HET FNDS, VERTEGENWRDIGINGEN EN NDERSTEUNING 3 VERRICHTINGEN VAN HET BESTUUR 4 JAARREKENING CNTRLEVERKLARING 19 ' " KP,MG Audit ÜdHJrïient waarp ns rapprt d.d. ;niede) büirekking iieeft. Paraaf vur ideniiüarieüeleinderi: KPrvlG A'jntants N.V. Stihling Vakraad MITT

3 BESTUURSVERSLAG 2010 INLEIDING vereenkmstig de statuten van de Stihting Vakraad vr de Mde-, Interieur-, Tapijten Textielindustrie (Vakraad MITT) wrdt hierbij verslag uitgebraht ver hetjaar De Vakraad MITT heeft ten del; Gede siale verhudingen in de Mde-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie te bevrderen, in het bijznder dr het geven van leiding aan de uitvering en tepassing van de bepalingen van de CA vr de Mde-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie. RGANEN VAN DE VAKRAAD MITT, VERTEGENWRDIGINGEN EN NDERSTEUNING 2.1 Samenstelling van het bestuur p 31 deember 2010 Leden werkgevers. Plaatsvervangende leden werkgevers G.A.J. Lamers, vie-vrzitter/seretaris (1) H.J.A. Bekke (1) R. Bsh (1) ir. F. Keun (1) M. Mulder (1) Mw. G. van Sest (1) Leden werknemers J. Plat, fungerend vrzitter (2) Th. Katerberg (3) Mw. J.H.M. Rensen (4) Plaatsvervangende leden werknemers De vrzitters van weri<gevers- respetievelijk van werknemerszijde ruleren per kalenderjaar. In het verslagjaar was in eerste instantie mevruw A.J.A. Nuijten - Van Aard en later de heer J. Plat fungerend vrzitter. De heer G.A.J. Lamers trad p als vie-vrzitter/seretaris. (1) namens MDINT, de ndernemersrganisatie vr mde, interieur, tapijten textiel (2) namens de FNV Bndgenten (3) namens de CNV Vakmensen (4) namens De Unie, vaktwnd vr industrie en dienstverlening Bestuurswisselingen Aan het einde van het verslagjaar 2009 zijn mevruw J..F, van den Bersselaar en de heer H. Timmerman als bestuurslid namens MDINT teruggetreden. De heer M. Mulder is begin 2010 dr MDINT benemd in de plaats van de heer Timmerman en mevruw G. van Sest is eind 2010 benemd in de plaat_s_yanjrievruw J..F, van den Bersselaar. k^"bï^tm Begin 2010 is mevruw A.J.A. Nuijten - Van Aard bèrrew^^ bestuurslid / plaatsvervangend werknemers-vrzitter. Zij heeft tt de heer A.A. J.M. Dahimans ais bestuurslid en vrzitter vervangen, me heer J. Plat de heer A.A.J.M. Dahimans pgevlgd. Eind 2010 is Nuijten - Van Aard teruggetreden als plaatsvervangend bestuurslid / werknemers-vrzitter. Slihting Vakraad MITT it^vervangend ÖTÖ tijdelijk ^ ^ ^ nt '.(^jiriiirwtsjapprt d.d. angend (nieüei t;etr;!)(king hejt. Paraaf vr idernifiaiiedeleinden; ^;PMG ALL; uiiljiiib! N,V.

4 Cmmissies/werkgrepen: Cmmissie Aansluitingszaken Werkgeversvertegenwrdiging Vaature Weri<nemersvertegenwrdiging Th. Katerberg Cmmissie Pensien(akkrd) Bestaande uit vertegenwrdigers van a-partijen, Bpf MITT en externe adviseur. Leden werkgevers. ir. F. Keun (1), vrzitter G.A.J. Lamers, (1) J. Hasselman (1) mw. N.L. Hfman (1) Leden werknemers J. Plat, fungerend (2) E. Kwakkelsteijn (2) Th. Katerberg (3) Mw. J.H.M. Rensen (4) Extem adviseur E. Shkker (Twers Watsn) Werkgrep Lpbaanadvies / PP / EVC Leden werkgevers mw. G. van Sest (Nppies) D. Habermehl (Lankhrst Sneek B.V.) Leden werknemers J. Plat, fungerend vrzitter (2) Mw. J.H.M. Rensen (4) Werkgrep Ievensfasebewust persneelsbeleid en thuiswerk Le<jen werkgevers mw. G. Weggeman-Fahner (Verst B.V) mw. H. Assink (Versl B.V.) ^ R. Bsh (Kninklijke Ten Cate B.V.) [ pi T I mw. H. ten Tije (Kninklijke Ten Cate B.V.) /CPM& mw. G. van Sest (Nppies) ^^^^^ ^^^'^ mw. W. van den ever (InterfaeFlr) f.ium.t waarp ns rapprt d.a. Leden werknemers ^V^^' 2Ö11 J. Plat (2) ~ ^ ^ Th. Katerberg (3) ^'^^' =^^' betrekking l;eeft. Harsaf vr identifintiedeleinden: KPMG Auntams N.V. Stihting Vakraad MITT 4

5 BrugmmissieMITT-Textielgrthandel H. van Dalfsen en mevruw N.L. Hfman (MDINT) J.E. Kelderen H. Savenije (SCTX) ndersteuning bestuur en mmissies Bureau Vakraad Mw. Mr. N. L. Hfman, direteur Mw. Mr. M. Veenstra Mw. C, Eijsink Auntant KPMG Auntants N.V. te De Meern VERRICHTINGEN VAN HET BESTUUR 1. Algemeen Het bestuur van de Vakraad MITT vergaderde in het verslagjaar vijf maal, te weten p 8 februari, 24 maart, 29 juni, 15 september en 8 deember Aansluitings-en werkingssfeerzaken De Vakraad MITT is primair verantwnjelijk vr het vaststellen f bedrijfsativiteiten van een bepaalde nderneming vallen nder de werkingssfeer van de CA MITT en daarmee k nder de werkingssfeer van de fndsen in de bedrijfstak MITT, zals Bedrijfstakpensienfnds MITT, Siale Fnds MITT en SAVAMITT. De Vakraad MITT vert een atief aansluitingsbeleid. Met AZL, de administrateur van de siale fndsen, zijn afspraken gemaakt ver het uitveren van het aansluitingsbeleid. k zijn afspraken gemaakt ver de inzet van de buitendienstmedewerker die speiaal vr dit del p verzek van Ca-partijen is aangetrkken dr AZL. Del van een en ander is m vregtijdige en rrete aansluiting te realiseren. Dit mede tegen de ahtergrnd van een aantal prblemen rnd de afbakening van de werkingssfeer van Ca's. In het verslagjaar werd behedzaam verdere vrtgang gebekt in de werkingssfeerprblematiek met de textielgrthandel. In het verslagjaar hebben partijen vereenstemming bereikt ver een vaststellingsvereenkmst, werd deze dr de besturen van MDINT en SCTX gedgekeurd en ndertekend. k heeft de Vakraad MITT er haar steun aan gegeven. Het stellen van eenduidige indelingsriteria en het nderzeken van de mgelijkheid m tt één Ca te kmen, is een brug te ver gebleken. p basis van deze mediatin-vereenkmst zal de zgn. Brugqmmissie vrstellen den vr plssing van een aantal langslepende aansluitir!g kv^sties die nderdeel uitmaken van de vereenkmst. Verder is een i -unif^rïtia^ aansluitings- en handhavingspredure uitgeweri<t. Deze Is gedgekeurd dr de t^ifefsaê^filttt en waht ng p gedkeuring van a-partijen in de textielgrthandëir^iyif'è&p"aé'pp '^ '^ '^ Brugmmisaie zih met de daadwerkelijk aansluiting van bedrijven ^^^{fijf^^sjv ^^ Brugmmissie is in september 2010 van start gegaan. -3.;^^^^" imd^;) b;;ir;kkinq heeft. i-'arnaf vrjr identifiatiedeieinden: Stihting Vakraad MITT 5 ^r^ivi.^ Ari^mms N.V. Jaarrelenim 2010

6 3. CA MITT zaken In het verslagjaar werd p 3 juli 2010 dr werkgevers een eindbd gedaan vr een nieuwe CA MITT , dat uiteindelijk p 20 september 2010 tt een akkrd heeft geleid met de vlgende afspraken: CA MITT akkrd Lptijd CA De lptijd van de arbeidsvrwaarden-ca bedraagt 24 maanden, van tt Inkmensntwikkeling De verdiende salarissen en de shaallnen (min-max) wrden als vlgt verhgd: Per 1 deember 2010 met 0,5%; Perl juli 2011 met 0,75%; Per 1 ktber 2011 met 0,5%. De minimum vakantieteslag wrdt verhgd nfnr» de a-lnsverhgingen. 3. Pensienen De pensienpremie kan in het kader van het herstelplan p basis van de premiestaffel van Bedrijfstakpensienfnds MITT wrden veriigd naar het maximum van 24% van de pensiengrndslag. 4. Shling en pleiding Er zijn afspraken gemaakt ver het funtineringsgesprek, lpbaanadvies, PP, EVC en verige pleidingen: Funtineringsgesprek Eén keer per jaar vert de werkgever f diret leidinggevende met de werknemer een vrtgangs- en f funtineringsgesprek. Hierin kan de werknemer aangeven welke wensen vr verdere ntwikkeling hij/zij heeft ten aanzien van het huidige werk, funtie en lpbaan. Een mdel frmat vr z'n funtineringsgesprek wrdt aan de werkgevers ter beshikking gesteld. Lbaanadvies / PP / EVC Werknemers hebben eenmalig reht p een lpbaanadvies, een PP f EVC. Vr het lpbaanadvies, de PP f de EVC geldt een maximumbedrag van 750 per werknemer. De ksten kmen geheel vr rekening van de paritaire fndsen vrzver de middelen daarte tereikend zijn. p 1 juli van ieder jaar zal er een evaluatie plaatsvinden en zal bekeken wrden f er vldende budget beshikbaar is. De Vakraad MITT zal CA-partijen tijdig p de hgte brengen indien het budget nvldende blijkt te zijn. Indien de aanlevering van de vereiste gegevens.q. de betaling van de bijdrage aan het Siaal Fnds MITT dr de nderneming welk subsidie aanvraagt niet heefl plaatsgevnden dan wrdt de aanvraag subsidie pgeshrt tt het mment dal de nderneming wel aan de verplihtingen heeft vldaan. Het Siaal Fnds MITT-bestuur zal CA-partijen infrmeren als een subsidieaanvraag wdrdtpge^hrt en geeft daarbij aan welke nderneming het betreft..:--^pi ig-- Heffing Siaal Fnds MITT KPMG Audit De heffing wrdt p het huidige niveau gentinueerd (0,2% textiel-ïï^ipri Öfê^^m^-^'' interieur) ^ ^ Slihting Vakraad MITT 6 [iv/üc] bi!;fek:?!tw^iert. i-^araar vr idaiuifiatiedeleinden: KPMG A:-'ntanl:s N.V-

7 5. Werkgelegenheid: CA-partijen nderkennen de ndzaak m te investeren in het behud van werkgelegenheid. Hierbij is bijzndere aandaht ndig vr de grepen met een grtere afstand tt de arbeidsmari<t, waarnder jngeren en arbeidsgehandiapten. Partijen bij de a bevelen werkgevers aan een bijdrage te leveren aan het verhgen van öe arbeidspartiipatie van Wajngers. In dit kader hebben werkgevers de inspanningsverplihting m ndanks de extreem meilijke marktmstandigheden, er vr te zrgen dat in de branhe 50 extra werkplekken vr jeugdige werklzen en 10 jnggehandiapten wrden aangebden. Daarnaast zal van werkgevers extra aandaht wrden gevraagd vr de mgelijkheden van het werken met stagiaires. De Vakraad MITT zal initatief nemen vr een lletieve aanpak terzake, waarbij ESFsubsidiemgelijkheden en de Wet WIJ (Wet Investeren in Jngeren) z veel mgelijk wrden betrkken. Daamaast zal via.a. het internet en nieuwsbrieven extra vriihting gegeven wrden ver: De mgelijkheden van Wajngers en het prtl WAJNG. Stageplaatsen en de mgelijkheden van stagiaires. Hierbij zal extra aandaht wrden gegeven aan kantr- en salesfunties en stageplaatsen p MB, HB en W-niveau. Subsidiemgelijkheden en fisale failiteiten. 6. Werkgrep Ievensfasebewust persneelsbeleid en thuiswerk Er kmt een paritair samengestelde werkgrep Ievensfasebewust persneelsbeleid. De werkgrep zal speiale aandaht besteden aan de udere werknemer en de zgn. senlrendagen en thuiswerk. 7. Wahtdagenregeling (38, lid 2, CA) De Vakraad MITT zal bedrijven nader infrmeren ver de tepassingsmgelijkheden van de regeling. 8. Internatinale slidariteit CA-partijen zullen tijdens de lptijd van de CA ter beshikking stellen vr arbeidsmstandigheden-, shling- en/f kinderpvangprjeten in hel buitenland in regi's waar ndernemingen uit de bedrijfstak atief zijn. 9. Vakbndsntributle De regeling inzake medewerking van werkgever aan de fisale failitering van de vakbndsntributie (artikel 6, lid 6) wrdt vrtgezet, vr zver dit past binnen de Werkkstenregeling. 10. Tehnishe aanpassingen In het kader van artikel 32 B, lid 2, sub, wrdt geregistreerd partnershap gelijk gesteld met het huwelijk. 11. Bijdrage lletieve belangenbehartiging -.i'/» tr^.^ De bijdrage lletieve belangenbehartiging/ AWVN-bijdrage zal wrden!^^ö^j ree^^^ ^ ^ nder auspiiën van de Vakraad MITT is dit akkrd verwerkt in decac WiTTn2pi Ljij^vti Stihting Vakraad MITT [CAQiJej biitr-if^king lieert, f^^^raii 'vö(!f identificïitiedeieinden: ^p!v1c;,'^.runtants N.V.

8 In (het prtl bij) de CA MITT zijn diverse afspraken gemaakt die nder de vlag van de Vakraad MITT ter hand zijn genmen in dit verslagjaar. Dit betreft de vlgende zaken: De werkgrep Ievensfasebewust persneelsbeleid / thuiswerk en de werkgrep PP/EVC/Lpbaanadvies werden samengesteld en een eerste bijeenkmst van deze weri<grepen werd vrbereid. De Cmmissie Pensienakkrd werd ingesteld en vruitlpend hierp kwamen apartljen en Bpf MITT-bestuur bijeen in een vergadering, waarin dr Twers Watsn een presentatie werd gehuden ver de pensienprblematiek en het in juni 2010 dr landelijke siale partners bereikte pensienakkrd. Ter uitvering van de afspraken ver werkgelegenheid wrdt akkrd gegaan met een vrstel van KCH HCM vr een pilt werving jeugdige weri<lzen in de regi Helmnd. Dit geldt vralsng vr 10 jeugdigen. Per geslaagde geplaatste jeugdige kmt maximaal 1.000,- len laste van de Vakraad MITT. 4. Rl&E vrde Mde-en Interieurindustrie In 2009 werd de speiaal vr de mde- en interieurbranhe ntwikkelde digitale MDINT branhe Risi Inventarisatie & Evaluatie (Rl&E) geatualiseerd en pnieuw gefiatteerd dr de vakbnden. Deze Rl&E is een praktish instrument dat de ndernemer helpt m arbrisi's in het werk aan te pakken en in de tekmst te vrkmen. In 2010 werd een nderhudsntrat afgeslten met MDINT Arb m de kwaliteit van de branhe Rl&E te kunnen waarbrgen en werd afgesprken eventuele atualisatie te bezien in mbinatie met de arbatalgus, die een geldigheidsduur heeft tt medi In het verslagjaar is dr TN het CMS en de vrmgeving van de MDINT branhe Rl&E aangepast, hetgeen k een aantal tehnishe aanpassingen van de Rl&E met zih heeft gebraht. Gekzen is vr de systematiek m de priritaire risi's vrp te zetten, hetgeen k tt een betere aansluiting met de arbatalgus leidt. 5. Arbatalgus Mde-,lnterieur-,Tapijt- en Textielindustrie Eind 2009 werd de Arbatalgus vr de Mde-, en Interieurindustrie, respetievelijk de Tapijt- en Textielindustrie erkend dr de Arbeidsinspetie, Deze arbatalgi beshrijven he de setren mde-interieur respetievelijk tapijt-textiel kunnen vlden aan de delvrshriften uit de Arbwet- en regelgeving. In 2010 is gewerkt aan het mzetten van de papieren versie van de arbatalgus mde- en interieurindustrie naar een digitale vrm en is deze geïntegreerd met de arbatalgus vr de tapijt- en textielindustrie. De beide arbatalgi zijn te vinden p de website Dit pres heeft meer tijd In beslag genmen dan werd venwaht. Zdra een en ander gereed is, zullen er in 2011 vriihtingsbijeenkmslen vr de mde-interieurindustrie wrden gerganiseerd. Verder is de aanvulling van de arbatalgus mde- en ihtefê^föustrie met het risi Psyh-Siale Ariaeidsbelasting (PSA) in het verslagjaar gerealiseerd. ^ i ^ '^^^''^'^Sy'^pprt d d p initiatief van de Vakraad MITT tt stand gekmen en dr' \?^lftsïtdlen^ en de werkgeversrganisatie bekrahtigd. Input vr de atalgus is gelevefid'da)n een breed samengestelde klankbrdgrep van weri<gevers en werinemers uit^:jw&ffiriende disiplines en externe deskundigen. V3 ^ uiiddei beifstiking neeft. [.^ riïit v;r identifigatiedeieinden: K,-,v:C Auntants N.V. Stihting Vakraad MITT 8

9 Aan het eind van het verslagjaar is deze aanvulling aan de Arbeidsinspetie ter tetsing vrgelegd. Inmiddels is eind maart 2011 het beriht ntvangen van de Arbeidsinspetie dat deze aanvulling is geaepteerd en k zal wrden meegenmen als referentiekader bij haar inspeties in de branhe. Aan de aanvulling met het risi geluid wrdt ng gewerkt. Wat de arbatalgus textiel- en tapijtindustrie betreft zijn in het vrjaar infrmatie-/ werkbijeenkmsten gehuden vr bedrijven en R/PVT-leden in de setr nder auspiiën van de Vakraad MITT en VTN, een ledengrepering van MDINT. Verder heeft de Vakraad MITT in 2010 finaniële middelen beshikbaar gesteld vr aanvulling van de arbatalgus textiel- en tapijtindustrie met de risi's; bilgishe agentia, magazijnen en transprt alsmede beeldshermwerk. Inmiddels is de ntwikkeling van de aanvulling van de arbatalgus textiel- en tapijtindustrie met deze nderwerpen ter hand genmen. Aan het eind van het verslagjaar werd ng aan de uitwerking van deze nderwerpen gewerkt. 6. PR en Imagampagne Centraal in de PR/imagampgne staat de website p deze website is alles te vinden ver leren en werken in de setr mde- interieur-, tapijt- en textielindustrie. Een weri<grep van Vakraad MITT en C-fnds begeleidt dit prjet. In het verslagjaar is hard gewerkt aan de inhud van de website en aan de ntent ampagnes, geriht p shlings- en nderwijsinstellingen en bedrijven. Medi 2010 was nageneg alle belangrijke infrmatie p de website geplaatst en is de ampagne vr shlings- en pleidingsinstellingen en bedrijven van start gegaan met een ampagne en een diret mail psterampagne. Daarin werden bedrijven en instellingen uitgebreid geïnfrmeerd ver de website en uitgendigd zih hierp te presenteren. In het verslagjaar is veel energie gestken in het verkrijgen van deze ntent. Verder is een start gemaakt met de ampagne m bezekers te trekken via Ggle 'Adwrds' (zekmahine ptimalisatie). 7. Ativiteiten KC Handel / MDINT Aademy BV Met ingang van het 2009 is de LIFT Grup geliquideerd en zijn haar ativiteiten vrtgezet dr Kennisentaim Handel -KCH- (vr de zgn. wettelijke taken) en MDINT Aademy (vr mmeriële ativiteiten) in het verslagjaar is in vershillende bestuursvergaderingen kennisgenmen van de ntwikkelingen en vrtgang binnen beide gremia, p basis van peridiek verieg tussen Vakraad MITT, MDINT (Aademy) en KCH. Z werd kennisgenmen van de ntwikkeling dr KCH van een aantal berepenfilms vr de setr en de risi's vr de mde- en textiel MB-pleidingen van vrgenmen bezuinigingen p het nderwijs en vernieuwing van kwalifiatiedssiers en de ntwikkelingen met belrekking tt vershillende aspeten van de MBpleidingen mde en textiel. Verder ndersteunde de Vakraad MITT: - de ntwikkeling van een integrale berepenfilm vanif-'shaatp tt shap", die de berepen in de ttale bedrijfstak in beeld zal meten brétï^^^] - de atualisatie van berepsmpetentieprfielen vr de fntérieup^eörtcêemislöetr, - de ntwikkeling van een entraal ExamenServieSysteem dörui^üh^afömië^ ^ëftfrt d.d. vrwaarde dat alle mdetehniek pleidingen zih hier vr l icö^^,t^]j)jjn aan mmitteren, 2 rjüjkjit - de uitvering van een grtshalig leermiddelenprjet vr textiel-,n^t- en breigedsetr, uitgeverd nder verantwrdelijkheid van de l ófi»gr3epi ra^evtn en MDINT Aademy. Het prjet tapijt/ textiel is p 19 mei 210^^hv9tartÊiS gie^affip'''f^en: ^Pi'-rlf:;.i:'.,T:Minr;-int^ NV. Stihting Vakraad MITT 9 Jarrekemng 2010

10 In de peride van enmishe risis heeft een aantal bedrijven een^itóirièfs^'é^san p d.d. het zgn. Werkgelegenheidsfnds Textiel-Tapijt tt vergeding van 8^i^H^lfï<öléB'i^i^''^''^ het kader van Deeltijd WW. Deze verzeken werden In het algemeen (tóuj^e Atókraad MITT gehnreerd. De Vakraad MITT was bereid 50% van de pl^fflöllkkösten te vergeden. (medei befrükkin'n'ieeft. HarSiif V'" identifiaiiedeleinden: Slihling Vakraad MITT 10 KPÏvIG Au.niarus N.V. met een kik-ff bijeenkmst van de stuurgrep Prjet Leermiddelenntwikkeling VTN/KH/VNTF. In het prjet wrdt k intensief samengewerkt met de RC's Ter AA en Twente. - de verdere uitwerking dr KCH van een arbeidsmarkt- en shlingsnderzek MITT In samenwerking met MDINT en nder ördinatie van de Vakraad MITT. p basis van de uitkmsten van dit nderzek kan vervlgens nieuw beleid wrden gemaakt vr de hele setr. Peridiek werd verslag gedaan van de ntwikkelingen bij MDINT Aademy. Belangrijk was de keuze van het e-learning vehile in plaats van Cmpaity. tn het verslagjaar werd at het lesmateriaal vergezet naar dit nieuwe systeem. Vanaf 1 januari 2011 is vlledig peratineel. p verzek van de Vakraad MITT wrdt ud lesmateriaal van de Lift Grup in kaart gebraht. Bezien zal wrden f dit via kan wrden ntslten. Belangrijke ntwikkeling was k dat MDINT Aademy heeft beslten m de hele marketing en verkp van pen Inshrijf- en maatwerktrajeten uit te besteden en ter zake te gaan samenwerken met CBT Trainingen BV. MDINT Aademy zal zih zelf nentreren p de lletieve prjeten als veriengstuk van vraagstukken van siale partners. 8. Interpretatiekwesties CA MITT In de vergadering d.d. 24 maart 2010 werd een interpretatiekwestie betreffende artikel 32, nder B, lid 2, sub, van de CA MITT inzake alamiteitenverif vrgelegd Een werknemer mest pltseling met zijn vruw naar het ziekenhuis en det vr lndrbetaling een berep p alamiteitenverif. Het bestuur is van rdeel dat bvengenemd artikel van de CA MITT de werking van de artikelen 4:1 en 4:2 van de wet Arbeid en Zrg uitsluit. Dit hudt in dat een werknemer wel zijn reht p alamiteiten- en ander krt verzuimverif uit de wet behudt, maar dat de werkgever slehts salaris vershuldigd is in de limitatieve gevallen die wrden genemd in de CA. Aangezien de vrgelegde situatie in de CA MITT niet wrdt genemd, werd naar de letter van de CA MITT juist gehandeld. De Vakraad MITT heeft geen rdeel gegeven f uit het gpunt van ged werkgevershap.q. uil ulane nder de gegeven mstandigheden lnbetaling wel redelijk is. Dit gaat de mpetentie van de vakraad MITT te buiten. 9. Diversen Vrig jaar heeft er een strategishe herriëntatie bij Fair Wear Fundatin (FWF) plaatsgevnden. FWF wrdt vlgens het 'multi stakehlder' mdel gefinanierd dr bedrijven, verheden, internatinale rganisaties, vakbnden NG's et. Tl p heden heeft FWF ng niet vldende de tijd gehad m alle aties die in het kader van de strategishe herriëntatie zijn gefrmuleerd m te zetten in finaniering. Daarm heeft de Vakraad MITT psitief gereageerd p hel verzek van FWF m een finaniële bijdrage vr het realiseren van het prjet strategishe herriëntatie. FWF geeft bedrijven een handelingsperspetief dr deelnemer te wrden bij FWF en zih atief in te spannen m ziht te krijgen p de arbeidsmstandigheden in de keten en deze waar ndig te verbeteren. ["If^r H \

11 In de Vakraad MITT-vergadering in deember 2010 werd wederm ingestemd met het in mindering brengen, k in 2011, van de zgn. rentehbbelpslag, vrdat verhaal van 50% van de gedifferentieerde WGA-premie bi] de werknemer mag plaatsvinden. Verder werd in de Vakraad MITT-vergadering in deember beslten tt een steekprefnderzek dr S MITT nder een aantal grte MlTT-bedrijven, m de nrete shlingsplannen te peilen en m te inventariseren f er interesse is m gebruik te maken van ESF-subsidie vr deze shling. Gezien de inmiddels gebleken interesse werd begin 2011 een nieuwe ESF-aanvraag ingediend bij het Agentshap SZW. 10. Jaarverslag en Finaniën In de maart-vergadering werden de aangepaste realisatie 2009 en de begrting 2010 gedgekeurd en vastgesteld, in de juni-vergadering zijn het jaarverslag en het finaniële verslag van de Vakraad MITT ver 2009, vrzien van ntrleverklaring, gedgekeurd en vastgesteld. In de deemben/ergadering zijn de venwahte realisatie 2010 en de begrting vr 2011 van de Vakraad MITT besprken en werd de begrting 2011 vastgesteld. 11. Sltwrd Het bestuur dankt iedereen die zih p een f andere wijze vr de Vakraad vr de Mde-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie heeft ingespannen. Zeist, 22 juni 2011 G.A.J. Lamers Werkgeversvrzitter J, Plat Werknemersvrzitter * "^^ KPMG Audit DiV^uiTi'^nt v^aarnp ns rappil d,a. Slihling Vakraad MITT 11 (msdei biit^ekküi) heert, Haraai vl;i idüniiiiatideieinden; '.;PMG.''' '-'^ ' "^''';int!^ N,V,

12 JAARREKENING 2010 <PMG Audït DLimenr waarrip ns rapprt d.d. (mede) betrekking heeft. Paraaf vgur idnriiiiiatiedeieinden: Stihting Vakraad MITT 12

13 Stiiiting Vakraad Mde Interieur Tapijt & Textielindustrie Balans per 31 deember 2010 (na bestemming satd) (bedragen in ) Ativa verige vrderingen Liquide middelen Ttaal Passiva Krtlpende shulden Ttaal i''k'j i' '-^ ^MG Audit Jis^uiTiÉïnt vvaarap ns rspprt d.d. ïmedü! berrekkin nesrt. Paraat vr ivjöniiiiatirïeifiinden; Stihting Vakraad MITT 13

14 Rekening van Baten en Lasten 2010 (bedragen in ) Baten Bijdragen Andere baten Lasten Seretariaatsvering Prjeten Andere Lasten ,<PMG Audit üüdient waarp ns rapprt d.d, ym 2011 Stihting Vakraad MITT 14 (niedej btiefwig heeft. ML^raaf vnu i',;r:iif:atiedeieinders: i-:p'vk"; A;:,-:rijnrant*:; N.V.

15 Waarderingsgrndslagen en grndslagen vr de resultaatbepaling Grndslagen vr balanswaardering: De ativa en passiva zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen de nminale waarde. Grndslagen vr resultaat be paling: Baten en lasten zijn tegerekend aan de peride waarp zij betrekking hebben. L' ' ' KPMG Audit L'Ciimenr vjdniqp ns rapprt d.d. 2 njm20ii Stihting Vakraad MITT 15 (rriede! betrekking neefi. Paraaf vr identiffatiedaleinöen:.<pivlg AiifUanr.s N.V.

16 Telihting p de Balans per 31 deember 2010 Ativa verige vrderinen Rekening Curant Siaal Fnds MITT Drberekening SAVAMITT Liquide middelen ABN AMR bank N.V Passiva Krtlpende shulden Prjeten verige shulden RpiyiG Audit ini(m\t ;-'ijama ns rapprt d.d. 2 2 m 2011 Stifuing Vakraad MITT 16 imede) btitrtikkmg tieeft. Paraaf vr identifiötiedeleinden; 'KPMG Aruntants N.V.

17 Telihting p de Baten en Lasten 2010 Baten Bijdragen Siaal Fnds MITT Andere baten Drberekening SAVAMITT Liquidatiesald LIFT Grup verig Lasten Seretariaatsverina Vakraad MITT SAVAMITT Prieten WGA-hiaat SAVAMITT Uitgaven vereenkmstig statutaire bestedingsdelen (zie bijlage) Andere Lasten Vriihting/infrmalie Bestuursksten Bestuursksten SAVAMITT Auntantsksten Auntantsksten SAVAMITT verige ksten verige ksten SAVAMITT , KPMG Audit i::\üniftnr waarr;p ns rapprt d,d. 2 2 jyai 2011 Slihting Vakraad MITT iitieda) eliukkiiiy heelt. Para^if ';Gr idt^ntifiatiedeleinden: 17 KPMG.Auntants N.V,

18 i in CM ö 10 n ai iri r- ö r^ CN 00 in i Q s n i iri CM CM r^ ( i Tf in P ( t :3 öï rs ü. 1= T (/) T C C 3 Q J a w ^ É CU ra r s m ij _j ï» ^ 1 ï = T 0) ai " <u "öï 0) X CQ ( (D (Q C 4» 5 u CM" < C ) x: a 0) 0) a t C31 " 0) ( ÏU (A CM' ;g ' tr < " ra a ra - 0 C " 0) C3) <1 " 0) (1) ) JS " ) ^1 "^.. S 5L ^ ; ai Ï2 0) 5.2 td CA T3 E CA g. 3 CQ 3 *- -e Iï ^-^ ( " 0) E e w flt T3 0) n - 29 < S. ^ (U ) t t ra 'S) 0) ra 't-! (A n L- n* 73 C CM" T3 2 CA Qi J " is (U. 0) J gg tl <D ".y «I "1 ^ T tl) 0) " M,- ^ s S B?a) "ÖïrJ - ra ï a C3Ï ra,0) ^ 0) x: E <D <u 1^ ra t. _ s f - ii ^1-9 ra ra - <iï B (D " ra J - 0) 0) T T ^ ^_ ^ r - pï n n.g Sl C -Q C C a 5 ^-" IM. a i_ d) (D CL ra g. ) (D.Q C P ^ ïös x: E ra - 5 a (u -^ w 4= T r rs T i_ - U.^ CJ (D E JA r T E C % r -C 1 ) n ^ *" _ <^ CM ï T T-J ^ :2 r -. (D < 3 r =. = «.T a 0 _ r n r X3.0 i_ Q) f.» C (D CTl r Tl JD _ t 4) -*irf (D SZ "3 m CN " --1L t3) 1_ F ^ CJ T ^ 0) Tl C C3 _ ni 0) CL a T T 0 CU.^ ra r F n (U n T (1) n " 0 e 0 j ^ a 0 n (D ^ ) CZ 0 JZ T 0 CU. m (- 0 0 CU T m!- T <D.Q ra ra T gt 'ta E (U s ) ra m ( -S =. a p-e f-^.w C 0) ^ 'S.Q CA S ".2. SS < e^ SJ C.ÏÏ "S nö* -5 2 ;S. rt f g

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Confectie-lndustrie Jaarrekening 2011

stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Confectie-lndustrie Jaarrekening 2011 stihting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Confetie-lndustrie Jaarrekening 2011 Vestigingsadres: Utrehtseweg 95 3702 AA ZEIST Doiimerit waarop ons rapport d.d. 2 7 JUNI 2012 STICHTING OPLEIDINGS-

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Elektrotechnische Detailhandel - OFE Detailhandel - Jaarrekening 2010

stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Elektrotechnische Detailhandel - OFE Detailhandel - Jaarrekening 2010 stihting pleidings- en ntwikkelingsfnds vr de Elektrtehnishe Detailhandel - FE Detailhandel - Jaarrekening 21 FE-Detailhande! -21- Vr identifiatiedeleinden 1 Behrend bij nlrieverürin Inhudspgave; Pagina

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat cao en Sociaal Plan SVB 2014-2017

Onderhandelingsresultaat cao en Sociaal Plan SVB 2014-2017 17 nvember 2014 Onderhandelingsresultaat ca en Sciaal Plan SVB 2014-2017 Op 5 nvember 2014 hebben de nderhandelaars van de SVB en de vakbnden Abvakab FNV en CNV Publieke Zaak, een akkrd bereikt vr een

Nadere informatie

CAO SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF 2013-2014 Akkoord

CAO SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF 2013-2014 Akkoord CAO SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF 2013-2014 Akkrd Partijen betrkken bij de CAO vr het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf - OnderhudNL, FNV Buw en CNV Vakmensen - hebben p 7 maart 2014,

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

METROPOOL REOÏO EINDHOVEN

METROPOOL REOÏO EINDHOVEN GMNT RUSL-D MIRDN MTRPL RÏ INDHVN Gemeenteden en lleges 21 regigemeente, INGK: RG,NR.: BSTMD VR: 16IK.1491 C Uifv ^tfiy 2 8 APR 216 Metrplregi indhven 4 259 45 94 inf@metrplregieindhven.nl www.metrplregieindhven.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

Stichting Newa. Jaarrekening 2Ot4. Jaarrêkening. Toelichting behorende tot de iaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2014

Stichting Newa. Jaarrekening 2Ot4. Jaarrêkening. Toelichting behorende tot de iaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2014 Jaarrekening 2Ot4 INHOUDSOPGAVE RAPPORT Algemeen Orga nisatiestructu u r JAARSTUKKEN 214 Jaarrêkening Balans per 31 december 214 Prgramma verantwrding (staat van baten en lasten) Telichting behrende tt

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Cllegevrstel Openbaar Onderwerp Vervlg Prgramma Eigen Kracht - het stimuleren van laagpgeleide vruwen naar werk Prgramma / Prgrammanummer Werk & Inkmen / 1061 BW-nummer Prtefeuillehuder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

1 Onderwerp Aankoop van het kantoorgebouw aan de Fakkelstede 2 van Stichting Dyade Dienstverlening.

1 Onderwerp Aankoop van het kantoorgebouw aan de Fakkelstede 2 van Stichting Dyade Dienstverlening. Nieuwegein Gemeentead nderwerp Aankp van het kantrgebuw aan de Fakkelstede 2 van Stihting Dyade Dienstverlening. Datum 2 ktber 211 Raadsvrstel Afdeling Grndbedrijf en Vastgedzaken Prtefeuillehuder rjl*s.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Stichting Buurthuis de Poort. Inhoud:

Huishoudelijk reglement van Stichting Buurthuis de Poort. Inhoud: Huishudelijk reglement van Stichting Buurthuis de Prt Vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 maart 2014. Bijgesteld tijdens de jaarvergadering van 22 maart 2017. Inhud: 1. Algemeen 2. Begripsbepaling

Nadere informatie

De zienswijze op deze ontwerp-begroting dient uiterlijk zes weken na versturen bij het dagelijks bestuur van BghU in het bezit te zijn.

De zienswijze op deze ontwerp-begroting dient uiterlijk zes weken na versturen bij het dagelijks bestuur van BghU in het bezit te zijn. Onderwerp: Ingekmen stuk Ontwerpbegrting 2014 BghU - zienswijzeprcedure COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 3D Nummer: 639863 In D&H: 21-05-2014 Steller: M. Oppenhuizen

Nadere informatie

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene vrwaarden Gastuderbureau Charn VOF Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Gastuderbureau: Gastuderbureau Charn VOF Gastuder: degene die na bemiddeling dr het gastuderbureau

Nadere informatie

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van:

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van: Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard Inhudelijk en financieel jaarverslag ver 2012 Was het jaar 2011 een jaar van nzekerheid en verleg met de gemeente he in de tekmst met ntwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept -

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept - Federatiestatuut Walburggrep -cncept - Federatiestatuut pagina 1/12 Inhud 1 Overwegingen 3 2 Naam en delstelling van de federatie 4 2.1 Naam 4 2.2 Delstelling 4 3 Bestuur 5 3.1 Federatiebestuur, beneming

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm Gedgekeurd dr Platfrmvergadering 15 juni 2017 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties

Nadere informatie

Uitwerking Landelijke Leidraad en Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Versie 6.0, ROAZ regio s VUmc en AMC

Uitwerking Landelijke Leidraad en Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Versie 6.0, ROAZ regio s VUmc en AMC Uitwerking Landelijke Leidraad en Prcedure Wijziging Acute Zrgaanbd Versie 6.0, ROAZ regi s VUmc en AMC nuari 2016 1 Uitwerking Het Landelijk Netwerk Acute Zrg (LNAZ) heeft een leidraad met een prcedure

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

STICHTING HKPD JAARREKENING 2015

STICHTING HKPD JAARREKENING 2015 STICHTING HKPD JAARREKENING 2015 peride 01-01-2015 tt en met 27-08-2015 Vastgesteld in de bestuursvergadering van de stichting HuisKamerPrjekt Druggebruikers 3 nvember 2015. Gedgekeurd dr de raad van tezicht

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

aanvullende kosten Belastingen voortvloeiende uit de Wet WOZ

aanvullende kosten Belastingen voortvloeiende uit de Wet WOZ 7 gemeente Haarlemmermeer Raadsvrstel 2005/5989 ARCHIFXMPÖ nderwerp Prtefeuillehuder Steller Cllegevergadering Raadsvergadering aanvullende ksten Belastingen vrtvleiende uit de Wet WZ R.J.H. van der Riet

Nadere informatie

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200 Leerreglement vr de pleiding van jngeren met een b erepsinlevingsvereenkmst bij werkgevers die vallen nder PC 200 Beschrijving van de sectr APCB 200 Bedienden Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels

Nadere informatie

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200 Leerreglement vr de pleiding van jngeren met een b erepsinlevingsvereenkmst bij werkgevers die vallen nder PC 200 Beschrijving van de sectr APCB 200 Bedienden Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

1.5 Daar waar sprake is van strijdigheid tussen het addendum en het vigerende sociaal plan, gaan de bepalingen van dit addendum voor.

1.5 Daar waar sprake is van strijdigheid tussen het addendum en het vigerende sociaal plan, gaan de bepalingen van dit addendum voor. Addendum behrend bij drlpend Sciaal Plan De Riethrst Strmenland Partijen cnstateren dat het huidige sciaal plan aanvulling beheft als gevlg van het vrgenmen besluit 'Clíënt vrp', december 2016. Dit addendum

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN Intrductiefilm Nieuwkmers 1 5x Beter 5xBeter is een gezamenlijk initiatief van Kninklijke Metaalunie, FME CWM, FNV Bndgenten, CNV Vakmensen en De Unie. 5xBeter zet zich

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Vrienden van het Nederlands Herseninstituut. Jaarrekening 2015

Vrienden van het Nederlands Herseninstituut. Jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van het Nederlands Herseninstituut Jaarrekening 2015 1 Inhudspgave Blz. 1 Algemene Telichting en vaststelling jaarrekening 2015 3 2 Balans 4 3 Explitatierekening 5 4 Telichting Balans

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Verrdening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken 1 Tekst van de regeling Artikel 1 Definities A. Maatschappelijke ndersteuning: ndersteuning zals bedeld in de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020 Openbare raadpleging ver de evaluatie van de Eurpese strategie inzake handicaps 2010/2020 Er zijn in de EU ngeveer 80 miljen mensen met een handicap. Vr deze mensen is het, dr allerlei belemmeringen, vaak

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave:

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave: ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de nderneming Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016 Overgangsnrmen Minkemalaan cursusjaar 2015 2016 1 INHOUDSOPGAVE blz. Vrwrd 3 BEVORDERINGSNORMEN 1. Inleiding 4 2. Tetscijfers 5 3. Rapprtcijfers 5 4. Bevrderingsnrmen brugklas hav/vw 6 5. Bevrderingsnrmen

Nadere informatie

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.)

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.) Betreft: Van : Subsidieaanvraag Transfrmatie en innvatieplannen SW bedrijf (Mtie Kerstens cs.) : DZB Leiden, SWA Alphen aan den Rijn en Maregrep NV te Vrhut Arbeidsmarktregi Hlland Rijnland Aanvrager :

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 1 Samenstelling MR Evelien Wubbels: Trea Kamps: Gerda de Ruiter: Geert Kst: Kim van Middendrp: Rik Tiezema: Vrzitter MR* MR-lid* MR-lid*

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE ITEMS VAN 2014. IBAN ING: NL11INGB0004359487 BIC ING: INGBNL2A - Rabobank: NL87RABO0191281034 BIC Rabo: RABONL2U

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE ITEMS VAN 2014. IBAN ING: NL11INGB0004359487 BIC ING: INGBNL2A - Rabobank: NL87RABO0191281034 BIC Rabo: RABONL2U Crrespndentieadres: Gasthuisring 54 5041 DT Tilburg OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE ITEMS VAN 2014 IBAN ING: NL11INGB0004359487 BIC ING: INGBNL2A - Rabbank: NL87RABO0191281034 BIC Rab: RABONL2U KvK nr.:41098168

Nadere informatie

Stand van zaken van de concept bestuursopdracht als resultaat voor het project "regievoering SW en re-integratie"

Stand van zaken van de concept bestuursopdracht als resultaat voor het project regievoering SW en re-integratie RAADSINFRMATIBRIF P^v gemeente WRDN Van: llege van burgemeester en wethuders Datum: 3 augustus 211 Prtefeuillehuder(s): L. Ypma Prtefeuiile(s): Siale zaken Cntatpersn: K. Cesmans Tel.nr.: 428466 -mailadres:

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 2 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN Klachtenreglement Zrgkantr DWO/NWN Januari 2015 1. Algemene bepalingen De Wet langdurige zrg (Wlz) is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Deze wet wrdt uitgeverd dr de zrgkantren. Deze kantren zijn vr smmige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg.

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg. WERKGEBIED ZUIDWEST Bezekadres Pstadres Telefeen Telefax Internet Wilhelmina van Pruisenweg 52 Den Haag Pstbus 90700 2509 LS Den Haag (070)304 15 00 (070) 304 15 00 www.igz.nl STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

O.a. in deze nieuwsbrief: Hoe is het om te leven met Hiv of Aids in Tanzania?

O.a. in deze nieuwsbrief: Hoe is het om te leven met Hiv of Aids in Tanzania? Nummer 3 april 2006 He is het m te leven met Hiv f Aids in Tanzania? Aids is een ziekte die helaas ng niet te genezen is. Ok is Aids een ziekte met veel sciale cnsequenties met name in Afrika. Vaak raken

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde p/a Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Pstbus 217 7500 AE ENSCHEDE Accreditatieprcedure Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde Versie: 27-12-2013

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene vrwaarden Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Algemene Vrwaarden Thuiswinkel vr de levering van diensten Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Nadere regels subsidies Aanjaag Onderwijs en Arbeidsmarkt Het cllege van burgemeester en wethuders van de gemeente Almere; gelet p titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784)

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784) REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tt het IWT VIS Traject RenFase (IWT 120784) Bvengenemd prject kadert in een prgramma dat de inrichting van een gebruikersgrep dr de ntvanger van

Nadere informatie

Voorstel aan burgemeester en wethouders Zaaknummer Onderwerp: Functies en Taken Bureau Jeugdzorg Gelderland en Utrecht.

Voorstel aan burgemeester en wethouders Zaaknummer Onderwerp: Functies en Taken Bureau Jeugdzorg Gelderland en Utrecht. Vrstel aan burgemeester en wethuders Zaaknummer 11181 Onderwerp: Functies en Taken Bureau Jeugdzrg Gelderland en Utrecht. Samenvatting/krte telichting: Gemeenten bereiden zich vr p de invering van de nieuwe

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Reglement van de Stichting Atlas Massage Groep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015

Reglement van de Stichting Atlas Massage Groep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015 1 Reglement van de Stichting Atlas Massage Grep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015 Inhud 1. Begripsbepaling 2. Beleid 3. Taken en bevegdheden van het bestuur 4. Besluiten 5. Raad van Advies

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. fh grningen bezekadres: Martinikerkhf 12 Aan Prvinciale Staten pstadres: Pstbus 610 9700 AP Grningen lïwywftgprgymc algêrnéen telefnnr: algerneen faxnr.: OSO 316 49 II OSO 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer

Nadere informatie

Wij hanteren dezelfde algemene voorwaarde als de Nederlandse thuiswinkel organisatie die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond

Wij hanteren dezelfde algemene voorwaarde als de Nederlandse thuiswinkel organisatie die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond Vrwaarden Wij hanteren dezelfde algemene vrwaarde als de Nederlandse thuiswinkel rganisatie die tt stand zijn gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd Artikel 1 - Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Bijlagen. A plan van aanpak 2009-2010. adviesbevoegdheden CCR. samenwerkingsovereenkomst CCR-RvB. jaarcyclus. E begroting-uitgaven 2010

Bijlagen. A plan van aanpak 2009-2010. adviesbevoegdheden CCR. samenwerkingsovereenkomst CCR-RvB. jaarcyclus. E begroting-uitgaven 2010 Bijlagen A plan van aanpak 2009-2010 B C D adviesbevegdheden CCR samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus E begrting-uitgaven 2010 F schema adviesaanvragen 2010 Bijlage A: CCR plan van aanpak 2009-2010

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Behandeld door. drs. D.B. van der Graaf RA

Behandeld door. drs. D.B. van der Graaf RA Delitte MPGZD54687 GZD.5. 687 Delitte Auntants B.V. Wilhelminakade 7 AP Rtterdam Pstbus A Rtterdam Tel: 88 88 888 Fax: 88 88 98 www.delitte.nl 6H Ps\isT Aan de gemeente Zwijndreht t.a.v. het llege van

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie