STICHTING VAKRAAD VOOR DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE JAARREKENING 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING VAKRAAD VOOR DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE JAARREKENING 2010"

Transcriptie

1 STICHTING VAKRAAD VR DE MDE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE JAARREKENING 2010 Vestigingsadres: Utrehtseweg 95!~!i ^rir i KPMG^ 3702 AA ZEIST ^^^^ ^"-'^'^ GuVif^nt v.-aarnp ns rapprt d.d. ir.edei betrekkina iieetl. Pafaaf vr id'jfnitinatiedeleinden: KPMG Auntants N.V.

2 INHUDSPGAVE Blz. BESTUURSVERSLAG INLEIDING 3 RGANEN VAN HET FNDS, VERTEGENWRDIGINGEN EN NDERSTEUNING 3 VERRICHTINGEN VAN HET BESTUUR 4 JAARREKENING CNTRLEVERKLARING 19 ' " KP,MG Audit ÜdHJrïient waarp ns rapprt d.d. ;niede) büirekking iieeft. Paraaf vur ideniiüarieüeleinderi: KPrvlG A'jntants N.V. Stihling Vakraad MITT

3 BESTUURSVERSLAG 2010 INLEIDING vereenkmstig de statuten van de Stihting Vakraad vr de Mde-, Interieur-, Tapijten Textielindustrie (Vakraad MITT) wrdt hierbij verslag uitgebraht ver hetjaar De Vakraad MITT heeft ten del; Gede siale verhudingen in de Mde-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie te bevrderen, in het bijznder dr het geven van leiding aan de uitvering en tepassing van de bepalingen van de CA vr de Mde-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie. RGANEN VAN DE VAKRAAD MITT, VERTEGENWRDIGINGEN EN NDERSTEUNING 2.1 Samenstelling van het bestuur p 31 deember 2010 Leden werkgevers. Plaatsvervangende leden werkgevers G.A.J. Lamers, vie-vrzitter/seretaris (1) H.J.A. Bekke (1) R. Bsh (1) ir. F. Keun (1) M. Mulder (1) Mw. G. van Sest (1) Leden werknemers J. Plat, fungerend vrzitter (2) Th. Katerberg (3) Mw. J.H.M. Rensen (4) Plaatsvervangende leden werknemers De vrzitters van weri<gevers- respetievelijk van werknemerszijde ruleren per kalenderjaar. In het verslagjaar was in eerste instantie mevruw A.J.A. Nuijten - Van Aard en later de heer J. Plat fungerend vrzitter. De heer G.A.J. Lamers trad p als vie-vrzitter/seretaris. (1) namens MDINT, de ndernemersrganisatie vr mde, interieur, tapijten textiel (2) namens de FNV Bndgenten (3) namens de CNV Vakmensen (4) namens De Unie, vaktwnd vr industrie en dienstverlening Bestuurswisselingen Aan het einde van het verslagjaar 2009 zijn mevruw J..F, van den Bersselaar en de heer H. Timmerman als bestuurslid namens MDINT teruggetreden. De heer M. Mulder is begin 2010 dr MDINT benemd in de plaats van de heer Timmerman en mevruw G. van Sest is eind 2010 benemd in de plaat_s_yanjrievruw J..F, van den Bersselaar. k^"bï^tm Begin 2010 is mevruw A.J.A. Nuijten - Van Aard bèrrew^^ bestuurslid / plaatsvervangend werknemers-vrzitter. Zij heeft tt de heer A.A. J.M. Dahimans ais bestuurslid en vrzitter vervangen, me heer J. Plat de heer A.A.J.M. Dahimans pgevlgd. Eind 2010 is Nuijten - Van Aard teruggetreden als plaatsvervangend bestuurslid / werknemers-vrzitter. Slihting Vakraad MITT it^vervangend ÖTÖ tijdelijk ^ ^ ^ nt '.(^jiriiirwtsjapprt d.d. angend (nieüei t;etr;!)(king hejt. Paraaf vr idernifiaiiedeleinden; ^;PMG ALL; uiiljiiib! N,V.

4 Cmmissies/werkgrepen: Cmmissie Aansluitingszaken Werkgeversvertegenwrdiging Vaature Weri<nemersvertegenwrdiging Th. Katerberg Cmmissie Pensien(akkrd) Bestaande uit vertegenwrdigers van a-partijen, Bpf MITT en externe adviseur. Leden werkgevers. ir. F. Keun (1), vrzitter G.A.J. Lamers, (1) J. Hasselman (1) mw. N.L. Hfman (1) Leden werknemers J. Plat, fungerend (2) E. Kwakkelsteijn (2) Th. Katerberg (3) Mw. J.H.M. Rensen (4) Extem adviseur E. Shkker (Twers Watsn) Werkgrep Lpbaanadvies / PP / EVC Leden werkgevers mw. G. van Sest (Nppies) D. Habermehl (Lankhrst Sneek B.V.) Leden werknemers J. Plat, fungerend vrzitter (2) Mw. J.H.M. Rensen (4) Werkgrep Ievensfasebewust persneelsbeleid en thuiswerk Le<jen werkgevers mw. G. Weggeman-Fahner (Verst B.V) mw. H. Assink (Versl B.V.) ^ R. Bsh (Kninklijke Ten Cate B.V.) [ pi T I mw. H. ten Tije (Kninklijke Ten Cate B.V.) /CPM& mw. G. van Sest (Nppies) ^^^^^ ^^^'^ mw. W. van den ever (InterfaeFlr) f.ium.t waarp ns rapprt d.a. Leden werknemers ^V^^' 2Ö11 J. Plat (2) ~ ^ ^ Th. Katerberg (3) ^'^^' =^^' betrekking l;eeft. Harsaf vr identifintiedeleinden: KPMG Auntams N.V. Stihting Vakraad MITT 4

5 BrugmmissieMITT-Textielgrthandel H. van Dalfsen en mevruw N.L. Hfman (MDINT) J.E. Kelderen H. Savenije (SCTX) ndersteuning bestuur en mmissies Bureau Vakraad Mw. Mr. N. L. Hfman, direteur Mw. Mr. M. Veenstra Mw. C, Eijsink Auntant KPMG Auntants N.V. te De Meern VERRICHTINGEN VAN HET BESTUUR 1. Algemeen Het bestuur van de Vakraad MITT vergaderde in het verslagjaar vijf maal, te weten p 8 februari, 24 maart, 29 juni, 15 september en 8 deember Aansluitings-en werkingssfeerzaken De Vakraad MITT is primair verantwnjelijk vr het vaststellen f bedrijfsativiteiten van een bepaalde nderneming vallen nder de werkingssfeer van de CA MITT en daarmee k nder de werkingssfeer van de fndsen in de bedrijfstak MITT, zals Bedrijfstakpensienfnds MITT, Siale Fnds MITT en SAVAMITT. De Vakraad MITT vert een atief aansluitingsbeleid. Met AZL, de administrateur van de siale fndsen, zijn afspraken gemaakt ver het uitveren van het aansluitingsbeleid. k zijn afspraken gemaakt ver de inzet van de buitendienstmedewerker die speiaal vr dit del p verzek van Ca-partijen is aangetrkken dr AZL. Del van een en ander is m vregtijdige en rrete aansluiting te realiseren. Dit mede tegen de ahtergrnd van een aantal prblemen rnd de afbakening van de werkingssfeer van Ca's. In het verslagjaar werd behedzaam verdere vrtgang gebekt in de werkingssfeerprblematiek met de textielgrthandel. In het verslagjaar hebben partijen vereenstemming bereikt ver een vaststellingsvereenkmst, werd deze dr de besturen van MDINT en SCTX gedgekeurd en ndertekend. k heeft de Vakraad MITT er haar steun aan gegeven. Het stellen van eenduidige indelingsriteria en het nderzeken van de mgelijkheid m tt één Ca te kmen, is een brug te ver gebleken. p basis van deze mediatin-vereenkmst zal de zgn. Brugqmmissie vrstellen den vr plssing van een aantal langslepende aansluitir!g kv^sties die nderdeel uitmaken van de vereenkmst. Verder is een i -unif^rïtia^ aansluitings- en handhavingspredure uitgeweri<t. Deze Is gedgekeurd dr de t^ifefsaê^filttt en waht ng p gedkeuring van a-partijen in de textielgrthandëir^iyif'è&p"aé'pp '^ '^ '^ Brugmmisaie zih met de daadwerkelijk aansluiting van bedrijven ^^^{fijf^^sjv ^^ Brugmmissie is in september 2010 van start gegaan. -3.;^^^^" imd^;) b;;ir;kkinq heeft. i-'arnaf vrjr identifiatiedeieinden: Stihting Vakraad MITT 5 ^r^ivi.^ Ari^mms N.V. Jaarrelenim 2010

6 3. CA MITT zaken In het verslagjaar werd p 3 juli 2010 dr werkgevers een eindbd gedaan vr een nieuwe CA MITT , dat uiteindelijk p 20 september 2010 tt een akkrd heeft geleid met de vlgende afspraken: CA MITT akkrd Lptijd CA De lptijd van de arbeidsvrwaarden-ca bedraagt 24 maanden, van tt Inkmensntwikkeling De verdiende salarissen en de shaallnen (min-max) wrden als vlgt verhgd: Per 1 deember 2010 met 0,5%; Perl juli 2011 met 0,75%; Per 1 ktber 2011 met 0,5%. De minimum vakantieteslag wrdt verhgd nfnr» de a-lnsverhgingen. 3. Pensienen De pensienpremie kan in het kader van het herstelplan p basis van de premiestaffel van Bedrijfstakpensienfnds MITT wrden veriigd naar het maximum van 24% van de pensiengrndslag. 4. Shling en pleiding Er zijn afspraken gemaakt ver het funtineringsgesprek, lpbaanadvies, PP, EVC en verige pleidingen: Funtineringsgesprek Eén keer per jaar vert de werkgever f diret leidinggevende met de werknemer een vrtgangs- en f funtineringsgesprek. Hierin kan de werknemer aangeven welke wensen vr verdere ntwikkeling hij/zij heeft ten aanzien van het huidige werk, funtie en lpbaan. Een mdel frmat vr z'n funtineringsgesprek wrdt aan de werkgevers ter beshikking gesteld. Lbaanadvies / PP / EVC Werknemers hebben eenmalig reht p een lpbaanadvies, een PP f EVC. Vr het lpbaanadvies, de PP f de EVC geldt een maximumbedrag van 750 per werknemer. De ksten kmen geheel vr rekening van de paritaire fndsen vrzver de middelen daarte tereikend zijn. p 1 juli van ieder jaar zal er een evaluatie plaatsvinden en zal bekeken wrden f er vldende budget beshikbaar is. De Vakraad MITT zal CA-partijen tijdig p de hgte brengen indien het budget nvldende blijkt te zijn. Indien de aanlevering van de vereiste gegevens.q. de betaling van de bijdrage aan het Siaal Fnds MITT dr de nderneming welk subsidie aanvraagt niet heefl plaatsgevnden dan wrdt de aanvraag subsidie pgeshrt tt het mment dal de nderneming wel aan de verplihtingen heeft vldaan. Het Siaal Fnds MITT-bestuur zal CA-partijen infrmeren als een subsidieaanvraag wdrdtpge^hrt en geeft daarbij aan welke nderneming het betreft..:--^pi ig-- Heffing Siaal Fnds MITT KPMG Audit De heffing wrdt p het huidige niveau gentinueerd (0,2% textiel-ïï^ipri Öfê^^m^-^'' interieur) ^ ^ Slihting Vakraad MITT 6 [iv/üc] bi!;fek:?!tw^iert. i-^araar vr idaiuifiatiedeleinden: KPMG A:-'ntanl:s N.V-

7 5. Werkgelegenheid: CA-partijen nderkennen de ndzaak m te investeren in het behud van werkgelegenheid. Hierbij is bijzndere aandaht ndig vr de grepen met een grtere afstand tt de arbeidsmari<t, waarnder jngeren en arbeidsgehandiapten. Partijen bij de a bevelen werkgevers aan een bijdrage te leveren aan het verhgen van öe arbeidspartiipatie van Wajngers. In dit kader hebben werkgevers de inspanningsverplihting m ndanks de extreem meilijke marktmstandigheden, er vr te zrgen dat in de branhe 50 extra werkplekken vr jeugdige werklzen en 10 jnggehandiapten wrden aangebden. Daarnaast zal van werkgevers extra aandaht wrden gevraagd vr de mgelijkheden van het werken met stagiaires. De Vakraad MITT zal initatief nemen vr een lletieve aanpak terzake, waarbij ESFsubsidiemgelijkheden en de Wet WIJ (Wet Investeren in Jngeren) z veel mgelijk wrden betrkken. Daamaast zal via.a. het internet en nieuwsbrieven extra vriihting gegeven wrden ver: De mgelijkheden van Wajngers en het prtl WAJNG. Stageplaatsen en de mgelijkheden van stagiaires. Hierbij zal extra aandaht wrden gegeven aan kantr- en salesfunties en stageplaatsen p MB, HB en W-niveau. Subsidiemgelijkheden en fisale failiteiten. 6. Werkgrep Ievensfasebewust persneelsbeleid en thuiswerk Er kmt een paritair samengestelde werkgrep Ievensfasebewust persneelsbeleid. De werkgrep zal speiale aandaht besteden aan de udere werknemer en de zgn. senlrendagen en thuiswerk. 7. Wahtdagenregeling (38, lid 2, CA) De Vakraad MITT zal bedrijven nader infrmeren ver de tepassingsmgelijkheden van de regeling. 8. Internatinale slidariteit CA-partijen zullen tijdens de lptijd van de CA ter beshikking stellen vr arbeidsmstandigheden-, shling- en/f kinderpvangprjeten in hel buitenland in regi's waar ndernemingen uit de bedrijfstak atief zijn. 9. Vakbndsntributle De regeling inzake medewerking van werkgever aan de fisale failitering van de vakbndsntributie (artikel 6, lid 6) wrdt vrtgezet, vr zver dit past binnen de Werkkstenregeling. 10. Tehnishe aanpassingen In het kader van artikel 32 B, lid 2, sub, wrdt geregistreerd partnershap gelijk gesteld met het huwelijk. 11. Bijdrage lletieve belangenbehartiging -.i'/» tr^.^ De bijdrage lletieve belangenbehartiging/ AWVN-bijdrage zal wrden!^^ö^j ree^^^ ^ ^ nder auspiiën van de Vakraad MITT is dit akkrd verwerkt in decac WiTTn2pi Ljij^vti Stihting Vakraad MITT [CAQiJej biitr-if^king lieert, f^^^raii 'vö(!f identificïitiedeieinden: ^p!v1c;,'^.runtants N.V.

8 In (het prtl bij) de CA MITT zijn diverse afspraken gemaakt die nder de vlag van de Vakraad MITT ter hand zijn genmen in dit verslagjaar. Dit betreft de vlgende zaken: De werkgrep Ievensfasebewust persneelsbeleid / thuiswerk en de werkgrep PP/EVC/Lpbaanadvies werden samengesteld en een eerste bijeenkmst van deze weri<grepen werd vrbereid. De Cmmissie Pensienakkrd werd ingesteld en vruitlpend hierp kwamen apartljen en Bpf MITT-bestuur bijeen in een vergadering, waarin dr Twers Watsn een presentatie werd gehuden ver de pensienprblematiek en het in juni 2010 dr landelijke siale partners bereikte pensienakkrd. Ter uitvering van de afspraken ver werkgelegenheid wrdt akkrd gegaan met een vrstel van KCH HCM vr een pilt werving jeugdige weri<lzen in de regi Helmnd. Dit geldt vralsng vr 10 jeugdigen. Per geslaagde geplaatste jeugdige kmt maximaal 1.000,- len laste van de Vakraad MITT. 4. Rl&E vrde Mde-en Interieurindustrie In 2009 werd de speiaal vr de mde- en interieurbranhe ntwikkelde digitale MDINT branhe Risi Inventarisatie & Evaluatie (Rl&E) geatualiseerd en pnieuw gefiatteerd dr de vakbnden. Deze Rl&E is een praktish instrument dat de ndernemer helpt m arbrisi's in het werk aan te pakken en in de tekmst te vrkmen. In 2010 werd een nderhudsntrat afgeslten met MDINT Arb m de kwaliteit van de branhe Rl&E te kunnen waarbrgen en werd afgesprken eventuele atualisatie te bezien in mbinatie met de arbatalgus, die een geldigheidsduur heeft tt medi In het verslagjaar is dr TN het CMS en de vrmgeving van de MDINT branhe Rl&E aangepast, hetgeen k een aantal tehnishe aanpassingen van de Rl&E met zih heeft gebraht. Gekzen is vr de systematiek m de priritaire risi's vrp te zetten, hetgeen k tt een betere aansluiting met de arbatalgus leidt. 5. Arbatalgus Mde-,lnterieur-,Tapijt- en Textielindustrie Eind 2009 werd de Arbatalgus vr de Mde-, en Interieurindustrie, respetievelijk de Tapijt- en Textielindustrie erkend dr de Arbeidsinspetie, Deze arbatalgi beshrijven he de setren mde-interieur respetievelijk tapijt-textiel kunnen vlden aan de delvrshriften uit de Arbwet- en regelgeving. In 2010 is gewerkt aan het mzetten van de papieren versie van de arbatalgus mde- en interieurindustrie naar een digitale vrm en is deze geïntegreerd met de arbatalgus vr de tapijt- en textielindustrie. De beide arbatalgi zijn te vinden p de website Dit pres heeft meer tijd In beslag genmen dan werd venwaht. Zdra een en ander gereed is, zullen er in 2011 vriihtingsbijeenkmslen vr de mde-interieurindustrie wrden gerganiseerd. Verder is de aanvulling van de arbatalgus mde- en ihtefê^föustrie met het risi Psyh-Siale Ariaeidsbelasting (PSA) in het verslagjaar gerealiseerd. ^ i ^ '^^^''^'^Sy'^pprt d d p initiatief van de Vakraad MITT tt stand gekmen en dr' \?^lftsïtdlen^ en de werkgeversrganisatie bekrahtigd. Input vr de atalgus is gelevefid'da)n een breed samengestelde klankbrdgrep van weri<gevers en werinemers uit^:jw&ffiriende disiplines en externe deskundigen. V3 ^ uiiddei beifstiking neeft. [.^ riïit v;r identifigatiedeieinden: K,-,v:C Auntants N.V. Stihting Vakraad MITT 8

9 Aan het eind van het verslagjaar is deze aanvulling aan de Arbeidsinspetie ter tetsing vrgelegd. Inmiddels is eind maart 2011 het beriht ntvangen van de Arbeidsinspetie dat deze aanvulling is geaepteerd en k zal wrden meegenmen als referentiekader bij haar inspeties in de branhe. Aan de aanvulling met het risi geluid wrdt ng gewerkt. Wat de arbatalgus textiel- en tapijtindustrie betreft zijn in het vrjaar infrmatie-/ werkbijeenkmsten gehuden vr bedrijven en R/PVT-leden in de setr nder auspiiën van de Vakraad MITT en VTN, een ledengrepering van MDINT. Verder heeft de Vakraad MITT in 2010 finaniële middelen beshikbaar gesteld vr aanvulling van de arbatalgus textiel- en tapijtindustrie met de risi's; bilgishe agentia, magazijnen en transprt alsmede beeldshermwerk. Inmiddels is de ntwikkeling van de aanvulling van de arbatalgus textiel- en tapijtindustrie met deze nderwerpen ter hand genmen. Aan het eind van het verslagjaar werd ng aan de uitwerking van deze nderwerpen gewerkt. 6. PR en Imagampagne Centraal in de PR/imagampgne staat de website p deze website is alles te vinden ver leren en werken in de setr mde- interieur-, tapijt- en textielindustrie. Een weri<grep van Vakraad MITT en C-fnds begeleidt dit prjet. In het verslagjaar is hard gewerkt aan de inhud van de website en aan de ntent ampagnes, geriht p shlings- en nderwijsinstellingen en bedrijven. Medi 2010 was nageneg alle belangrijke infrmatie p de website geplaatst en is de ampagne vr shlings- en pleidingsinstellingen en bedrijven van start gegaan met een ampagne en een diret mail psterampagne. Daarin werden bedrijven en instellingen uitgebreid geïnfrmeerd ver de website en uitgendigd zih hierp te presenteren. In het verslagjaar is veel energie gestken in het verkrijgen van deze ntent. Verder is een start gemaakt met de ampagne m bezekers te trekken via Ggle 'Adwrds' (zekmahine ptimalisatie). 7. Ativiteiten KC Handel / MDINT Aademy BV Met ingang van het 2009 is de LIFT Grup geliquideerd en zijn haar ativiteiten vrtgezet dr Kennisentaim Handel -KCH- (vr de zgn. wettelijke taken) en MDINT Aademy (vr mmeriële ativiteiten) in het verslagjaar is in vershillende bestuursvergaderingen kennisgenmen van de ntwikkelingen en vrtgang binnen beide gremia, p basis van peridiek verieg tussen Vakraad MITT, MDINT (Aademy) en KCH. Z werd kennisgenmen van de ntwikkeling dr KCH van een aantal berepenfilms vr de setr en de risi's vr de mde- en textiel MB-pleidingen van vrgenmen bezuinigingen p het nderwijs en vernieuwing van kwalifiatiedssiers en de ntwikkelingen met belrekking tt vershillende aspeten van de MBpleidingen mde en textiel. Verder ndersteunde de Vakraad MITT: - de ntwikkeling van een integrale berepenfilm vanif-'shaatp tt shap", die de berepen in de ttale bedrijfstak in beeld zal meten brétï^^^] - de atualisatie van berepsmpetentieprfielen vr de fntérieup^eörtcêemislöetr, - de ntwikkeling van een entraal ExamenServieSysteem dörui^üh^afömië^ ^ëftfrt d.d. vrwaarde dat alle mdetehniek pleidingen zih hier vr l icö^^,t^]j)jjn aan mmitteren, 2 rjüjkjit - de uitvering van een grtshalig leermiddelenprjet vr textiel-,n^t- en breigedsetr, uitgeverd nder verantwrdelijkheid van de l ófi»gr3epi ra^evtn en MDINT Aademy. Het prjet tapijt/ textiel is p 19 mei 210^^hv9tartÊiS gie^affip'''f^en: ^Pi'-rlf:;.i:'.,T:Minr;-int^ NV. Stihting Vakraad MITT 9 Jarrekemng 2010

10 In de peride van enmishe risis heeft een aantal bedrijven een^itóirièfs^'é^san p d.d. het zgn. Werkgelegenheidsfnds Textiel-Tapijt tt vergeding van 8^i^H^lfï<öléB'i^i^''^''^ het kader van Deeltijd WW. Deze verzeken werden In het algemeen (tóuj^e Atókraad MITT gehnreerd. De Vakraad MITT was bereid 50% van de pl^fflöllkkösten te vergeden. (medei befrükkin'n'ieeft. HarSiif V'" identifiaiiedeleinden: Slihling Vakraad MITT 10 KPÏvIG Au.niarus N.V. met een kik-ff bijeenkmst van de stuurgrep Prjet Leermiddelenntwikkeling VTN/KH/VNTF. In het prjet wrdt k intensief samengewerkt met de RC's Ter AA en Twente. - de verdere uitwerking dr KCH van een arbeidsmarkt- en shlingsnderzek MITT In samenwerking met MDINT en nder ördinatie van de Vakraad MITT. p basis van de uitkmsten van dit nderzek kan vervlgens nieuw beleid wrden gemaakt vr de hele setr. Peridiek werd verslag gedaan van de ntwikkelingen bij MDINT Aademy. Belangrijk was de keuze van het e-learning vehile in plaats van Cmpaity. tn het verslagjaar werd at het lesmateriaal vergezet naar dit nieuwe systeem. Vanaf 1 januari 2011 is vlledig peratineel. p verzek van de Vakraad MITT wrdt ud lesmateriaal van de Lift Grup in kaart gebraht. Bezien zal wrden f dit via kan wrden ntslten. Belangrijke ntwikkeling was k dat MDINT Aademy heeft beslten m de hele marketing en verkp van pen Inshrijf- en maatwerktrajeten uit te besteden en ter zake te gaan samenwerken met CBT Trainingen BV. MDINT Aademy zal zih zelf nentreren p de lletieve prjeten als veriengstuk van vraagstukken van siale partners. 8. Interpretatiekwesties CA MITT In de vergadering d.d. 24 maart 2010 werd een interpretatiekwestie betreffende artikel 32, nder B, lid 2, sub, van de CA MITT inzake alamiteitenverif vrgelegd Een werknemer mest pltseling met zijn vruw naar het ziekenhuis en det vr lndrbetaling een berep p alamiteitenverif. Het bestuur is van rdeel dat bvengenemd artikel van de CA MITT de werking van de artikelen 4:1 en 4:2 van de wet Arbeid en Zrg uitsluit. Dit hudt in dat een werknemer wel zijn reht p alamiteiten- en ander krt verzuimverif uit de wet behudt, maar dat de werkgever slehts salaris vershuldigd is in de limitatieve gevallen die wrden genemd in de CA. Aangezien de vrgelegde situatie in de CA MITT niet wrdt genemd, werd naar de letter van de CA MITT juist gehandeld. De Vakraad MITT heeft geen rdeel gegeven f uit het gpunt van ged werkgevershap.q. uil ulane nder de gegeven mstandigheden lnbetaling wel redelijk is. Dit gaat de mpetentie van de vakraad MITT te buiten. 9. Diversen Vrig jaar heeft er een strategishe herriëntatie bij Fair Wear Fundatin (FWF) plaatsgevnden. FWF wrdt vlgens het 'multi stakehlder' mdel gefinanierd dr bedrijven, verheden, internatinale rganisaties, vakbnden NG's et. Tl p heden heeft FWF ng niet vldende de tijd gehad m alle aties die in het kader van de strategishe herriëntatie zijn gefrmuleerd m te zetten in finaniering. Daarm heeft de Vakraad MITT psitief gereageerd p hel verzek van FWF m een finaniële bijdrage vr het realiseren van het prjet strategishe herriëntatie. FWF geeft bedrijven een handelingsperspetief dr deelnemer te wrden bij FWF en zih atief in te spannen m ziht te krijgen p de arbeidsmstandigheden in de keten en deze waar ndig te verbeteren. ["If^r H \

11 In de Vakraad MITT-vergadering in deember 2010 werd wederm ingestemd met het in mindering brengen, k in 2011, van de zgn. rentehbbelpslag, vrdat verhaal van 50% van de gedifferentieerde WGA-premie bi] de werknemer mag plaatsvinden. Verder werd in de Vakraad MITT-vergadering in deember beslten tt een steekprefnderzek dr S MITT nder een aantal grte MlTT-bedrijven, m de nrete shlingsplannen te peilen en m te inventariseren f er interesse is m gebruik te maken van ESF-subsidie vr deze shling. Gezien de inmiddels gebleken interesse werd begin 2011 een nieuwe ESF-aanvraag ingediend bij het Agentshap SZW. 10. Jaarverslag en Finaniën In de maart-vergadering werden de aangepaste realisatie 2009 en de begrting 2010 gedgekeurd en vastgesteld, in de juni-vergadering zijn het jaarverslag en het finaniële verslag van de Vakraad MITT ver 2009, vrzien van ntrleverklaring, gedgekeurd en vastgesteld. In de deemben/ergadering zijn de venwahte realisatie 2010 en de begrting vr 2011 van de Vakraad MITT besprken en werd de begrting 2011 vastgesteld. 11. Sltwrd Het bestuur dankt iedereen die zih p een f andere wijze vr de Vakraad vr de Mde-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie heeft ingespannen. Zeist, 22 juni 2011 G.A.J. Lamers Werkgeversvrzitter J, Plat Werknemersvrzitter * "^^ KPMG Audit DiV^uiTi'^nt v^aarnp ns rappil d,a. Slihling Vakraad MITT 11 (msdei biit^ekküi) heert, Haraai vl;i idüniiiiatideieinden; '.;PMG.''' '-'^ ' "^''';int!^ N,V,

12 JAARREKENING 2010 <PMG Audït DLimenr waarrip ns rapprt d.d. (mede) betrekking heeft. Paraaf vgur idnriiiiiatiedeieinden: Stihting Vakraad MITT 12

13 Stiiiting Vakraad Mde Interieur Tapijt & Textielindustrie Balans per 31 deember 2010 (na bestemming satd) (bedragen in ) Ativa verige vrderingen Liquide middelen Ttaal Passiva Krtlpende shulden Ttaal i''k'j i' '-^ ^MG Audit Jis^uiTiÉïnt vvaarap ns rspprt d.d. ïmedü! berrekkin nesrt. Paraat vr ivjöniiiiatirïeifiinden; Stihting Vakraad MITT 13

14 Rekening van Baten en Lasten 2010 (bedragen in ) Baten Bijdragen Andere baten Lasten Seretariaatsvering Prjeten Andere Lasten ,<PMG Audit üüdient waarp ns rapprt d.d, ym 2011 Stihting Vakraad MITT 14 (niedej btiefwig heeft. ML^raaf vnu i',;r:iif:atiedeieinders: i-:p'vk"; A;:,-:rijnrant*:; N.V.

15 Waarderingsgrndslagen en grndslagen vr de resultaatbepaling Grndslagen vr balanswaardering: De ativa en passiva zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen de nminale waarde. Grndslagen vr resultaat be paling: Baten en lasten zijn tegerekend aan de peride waarp zij betrekking hebben. L' ' ' KPMG Audit L'Ciimenr vjdniqp ns rapprt d.d. 2 njm20ii Stihting Vakraad MITT 15 (rriede! betrekking neefi. Paraaf vr identiffatiedaleinöen:.<pivlg AiifUanr.s N.V.

16 Telihting p de Balans per 31 deember 2010 Ativa verige vrderinen Rekening Curant Siaal Fnds MITT Drberekening SAVAMITT Liquide middelen ABN AMR bank N.V Passiva Krtlpende shulden Prjeten verige shulden RpiyiG Audit ini(m\t ;-'ijama ns rapprt d.d. 2 2 m 2011 Stifuing Vakraad MITT 16 imede) btitrtikkmg tieeft. Paraaf vr identifiötiedeleinden; 'KPMG Aruntants N.V.

17 Telihting p de Baten en Lasten 2010 Baten Bijdragen Siaal Fnds MITT Andere baten Drberekening SAVAMITT Liquidatiesald LIFT Grup verig Lasten Seretariaatsverina Vakraad MITT SAVAMITT Prieten WGA-hiaat SAVAMITT Uitgaven vereenkmstig statutaire bestedingsdelen (zie bijlage) Andere Lasten Vriihting/infrmalie Bestuursksten Bestuursksten SAVAMITT Auntantsksten Auntantsksten SAVAMITT verige ksten verige ksten SAVAMITT , KPMG Audit i::\üniftnr waarr;p ns rapprt d,d. 2 2 jyai 2011 Slihting Vakraad MITT iitieda) eliukkiiiy heelt. Para^if ';Gr idt^ntifiatiedeleinden: 17 KPMG.Auntants N.V,

18 i in CM ö 10 n ai iri r- ö r^ CN 00 in i Q s n i iri CM CM r^ ( i Tf in P ( t :3 öï rs ü. 1= T (/) T C C 3 Q J a w ^ É CU ra r s m ij _j ï» ^ 1 ï = T 0) ai " <u "öï 0) X CQ ( (D (Q C 4» 5 u CM" < C ) x: a 0) 0) a t C31 " 0) ( ÏU (A CM' ;g ' tr < " ra a ra - 0 C " 0) C3) <1 " 0) (1) ) JS " ) ^1 "^.. S 5L ^ ; ai Ï2 0) 5.2 td CA T3 E CA g. 3 CQ 3 *- -e Iï ^-^ ( " 0) E e w flt T3 0) n - 29 < S. ^ (U ) t t ra 'S) 0) ra 't-! (A n L- n* 73 C CM" T3 2 CA Qi J " is (U. 0) J gg tl <D ".y «I "1 ^ T tl) 0) " M,- ^ s S B?a) "ÖïrJ - ra ï a C3Ï ra,0) ^ 0) x: E <D <u 1^ ra t. _ s f - ii ^1-9 ra ra - <iï B (D " ra J - 0) 0) T T ^ ^_ ^ r - pï n n.g Sl C -Q C C a 5 ^-" IM. a i_ d) (D CL ra g. ) (D.Q C P ^ ïös x: E ra - 5 a (u -^ w 4= T r rs T i_ - U.^ CJ (D E JA r T E C % r -C 1 ) n ^ *" _ <^ CM ï T T-J ^ :2 r -. (D < 3 r =. = «.T a 0 _ r n r X3.0 i_ Q) f.» C (D CTl r Tl JD _ t 4) -*irf (D SZ "3 m CN " --1L t3) 1_ F ^ CJ T ^ 0) Tl C C3 _ ni 0) CL a T T 0 CU.^ ra r F n (U n T (1) n " 0 e 0 j ^ a 0 n (D ^ ) CZ 0 JZ T 0 CU. m (- 0 0 CU T m!- T <D.Q ra ra T gt 'ta E (U s ) ra m ( -S =. a p-e f-^.w C 0) ^ 'S.Q CA S ".2. SS < e^ SJ C.ÏÏ "S nö* -5 2 ;S. rt f g

Profiel en bestuurlijke gegevens. Bericht van de Raad van Commissarissen. Verslag van de directie over het jaar 2007

Profiel en bestuurlijke gegevens. Bericht van de Raad van Commissarissen. Verslag van de directie over het jaar 2007 GUDAV Jaarverslag 2007 Prfiel en bestuurlijke gegevens Grafieken kerngegevens Kerngegevens Beriht van de Raad van mmissarissen Remuneratiebeleid Verslag van de diretie ver het jaar 2007 3 4 5 7 10 11 Genslideerde

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Voor de Groothandel in Levensmiddelen (GIL) voor de periode 1 oktober 2010 tot 1 april 2012

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Voor de Groothandel in Levensmiddelen (GIL) voor de periode 1 oktober 2010 tot 1 april 2012 CLLECTIEVE ARBEIDSVEREENKMST Vr de rthandel in Levensmiddelen (IL) vr de peride 1 ktber 2010 tt 1 april 2012 INHUDSPAVE Hfdstuk I: Algemene definities 1. Werkgever 2. rthandel in Levensmiddelen, Zetwaren,

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

W-3 Welstand en Monumenten

W-3 Welstand en Monumenten L^ICX^Ö 1/ s'e^^is W- Welstand en Mnumenten Midden Nederland Aan de den van de deelnemende gemeenten van Welstand en Mnumenten Midden Nederland ns kenmerk : 15-41 Bijlage : 1 nderwerp : Jaarverslagen jaarrekening

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

Bijlagen CCR jaarverslag 2013

Bijlagen CCR jaarverslag 2013 Bijlagen CCR jaarverslag 2013 A B C wettelijke adviesbevegdheden CCR (WMZC) samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus D speerpunten 2012-2014 E begrting-uitgaven 2013 F inhudelijke beschrijving besprken

Nadere informatie

Aanbieden Colleaevoorstel Aanvrager: Arianne de Ruiter - in 't Veld (A.) GDD/AD/SBH/BA SK Dordrecht 612 0787704614

Aanbieden Colleaevoorstel Aanvrager: Arianne de Ruiter - in 't Veld (A.) GDD/AD/SBH/BA SK Dordrecht 612 0787704614 Page 1 f2 Aanbieden Clleaevrstel Aanvrager: Arianne de Ruiter - in 't Veld (A.) GDD/AD/SBH/BA SK Drdreht 612 78774614 Redateur: Jhan Jnker (FJ.) GDD/AD/SBH/ETC Kerkeplaat 13 78774632 Zaaknr: 91144 jtcl

Nadere informatie

INLEIDING. Stellingen. Kwaliteitseisen ten aanzien van verzekeringen. Conclusie. Hudig-Langeveldt 2.0 BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RUK8WATERSTAAT 1

INLEIDING. Stellingen. Kwaliteitseisen ten aanzien van verzekeringen. Conclusie. Hudig-Langeveldt 2.0 BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RUK8WATERSTAAT 1 AT 2.0 BIBLITHEEK BUWDIENST RUK8WATERSTAAT 1 NR. C.Z^3:H...Q>^ INLEIDING Stellingen Kwaliteitseisen ten aanzien van verzekeringen Cnlusie Hudig-Langeveldt STELLINGEN Vanuit de nieuwe rl van Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Besluit nr. 1046047 d.d. 5 maart 2013 van Gedeputeerde Staten van Fryslân

Besluit nr. 1046047 d.d. 5 maart 2013 van Gedeputeerde Staten van Fryslân Uitgegeven: 20 maart 2013 2013, nr. 17 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet p artikel 125 Ambtenarenwet en artikel I 2 van de Cllectieve Arbeidsvrwaardenregeling prvincies

Nadere informatie

STICHTING VAKRAAD VOOR DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE JAARREKENING

STICHTING VAKRAAD VOOR DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE JAARREKENING STICHTING VAKRAAD VOOR DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE JAARREKENING 2014 Vestigingsadres: Utrechtseweg 95 3702 AA ZEIST KPMG Audit ^^ocument waarop ons rappor d., ^ 7 mi m5 ^"^PgMekking

Nadere informatie

Projectvoorstel Landelijke aanpak informatiebeveiliging

Projectvoorstel Landelijke aanpak informatiebeveiliging Landelijke aanpak infrmatiebeveiliging Relatie IOOV audit 2007 Titel Prject Dcumentnummer : Prjectvrstel : : xxxx Datum : 20 ktber 2009 Versie : 1.0 Status Opdrachtgever Prjectleider Opsteller(s) : Ter

Nadere informatie

(BIO) - Fase 2 (terrein)

(BIO) - Fase 2 (terrein) KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden (BIO) - Fase 2

Nadere informatie

/» // Bos Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant. Witteveen. Op weg naar een koepelvisie DRIPs rijkswegen Noord-Brabant FK310 NB. fc> Or -At.

/» // Bos Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant. Witteveen. Op weg naar een koepelvisie DRIPs rijkswegen Noord-Brabant FK310 NB. fc> Or -At. Witteveen water infrastrutuur milieu buw Bs Rijkswaterstaat Diretie Nrd-Brabant Op weg naar een kepelvisie DRIPs rijkswegen Nrd-Brabant f> Or -At A /» // Witteveen+Bs van Twikelstraat 2 pstbus 233 7400

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5.

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5. Jaarverslag 2013 Stichting Justitia et Pax Nederland T 070 3136800 Pstbus 16334 F 070 3136801 2500 BH DEN HAAG E inf@justitiaetpax.nl Maart 2014 W www.justitiaetpax.nl Inhudspgave Pag. 1. Vrwrd 3 2. Justitia

Nadere informatie

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Organisatie Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Onderzek naar naar de veranderbereidheid van medewerkers Erasmus Universiteit Rtterdam Afstudeerscriptie Marleen Scherpenzeel Nvember 2011 Organisatiecultuurtraject

Nadere informatie

PROJECT VOORTGANGSRAPPORTAGE

PROJECT VOORTGANGSRAPPORTAGE PROJECT VOORTGANGSRAPPORTAGE Naar betere psychsciale zrg vr mensen met kanker Bevrderen en brgen van de kwaliteit en vergrten van de tegankelijkheid van betaalbare prfessinele psych-nclgische zrg (d.d.

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

o overwegende, dat het niet vaststaat dat een exclusief verbod van radio en TV reclame bijdraagt tot alcoholmatiging en bestrijding van misbruik;

o overwegende, dat het niet vaststaat dat een exclusief verbod van radio en TV reclame bijdraagt tot alcoholmatiging en bestrijding van misbruik; 15 december 2013 Het beleid rnd alchlreclame en alchlmarketing in Nederland: de ntwikkelingen tussen medi 1986 en begin 2012 Dr Esther van den Wildenberg 1 Dit artikel schetst de ntwikkeling van het beleid

Nadere informatie

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 ktber 2011 Agendapunt: 11 Prtefeuillehuder: De heer T.J. van der Zwan Behandelend ambtenaar: Mevruw A.C. Teuben-Bkma Onderwerp: Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

VVE Beheer B.V. 000093648

VVE Beheer B.V. 000093648 VvE De Oude Scheepswerf te CAPELLE AA DE IJSSEL Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 22 september 2010 01952 Geachte leden, Bijgaand gelieve u aan te treffen de uitndiging 2010. vr de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE!

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE! Ex pst evaluatie van het prgramma UTRECHTSE ENERGIE! Terugblik p bereikte resultaten, deltreffendheid, delmatigheid & delbereiking van het Prgramma 'Utrechtse Energie' ver de peride 2011-2014 Utrecht,

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie