Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken"

Transcriptie

1 Verrdening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken 1

2 Tekst van de regeling Artikel 1 Definities A. Maatschappelijke ndersteuning: ndersteuning zals bedeld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. B. Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken: het inspraakrgaan in het kader van cliëntenparticipatie zals bedeld in de Wm, de WWB, de IOAW, IOAZ en de WSW ingesteld dr het cllege van burgemeester en wethuders van de gemeente Westvrne, bestaande uit vertegenwrdigeis van vragers naar maatschappelijke ndersteuning, zwel p persnlijke titel als vrgedragen dr belangenrganisaties werkzaam in f vr inwners van de gemeente Westvrne. C. Cllege: het cllege van burgemeester en wethuders van de gemeente Westvrne. D. Cntactambtenaar: de beleidsmedewerker die als aanspreekpunt fungeert vr deze adviesraad. E. Gemeente: de gemeente Westvrne F. Peridiek verleg: fficieel beraad tussen prtefeuillehuder, cntactambtenaar en Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken (vertegenwrdigd dr de vrzitter en maximaal twee andere leden). G. Prtefeuillehuder: de prtefeuillehuder Inwnerszaken. H. Dagelijks bestuur: vrzitter, vice-vrzitter en secretaris van de Adviesraad. I. Vergadering: het verleg tussen de leden van de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken. J. Vertegenwrdiger: de vertegenwrdiger zals mschreven in artikel 1 B. K. WMO: Wet maatschappelijke ndersteuning. L. WWB: Wet werk en bijstand. M. IOAW: Wet inkmensvrziening udere en gedeeltelijk arbeidsngeschikte werklze werknemers. N. IOAZ: Wet inkmensvrziening udere en gedeeltelijk arbeidsngeschikte gewezen zelfstandigen. O. WSW: Wet Sciale Werkvrziening. Artikel 2 Reikwijdte Deze verrdening is van tepassing p de rganisatie van de dr het cllege ingestelde Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken. 2

3 Artikel 3 Taak De Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken heeft als taak het cllege gevraagd en ngevraagd te infrmeren en te adviseren, alsmede ntwikkelingen te signaleren ver alle zaken die van belang zijn vr vragers, zals beschreven in de Wet maatschappelijke ndersteuning, de Wet werk en bijstand, de IOAW, IOAZ en de WSW en alle verige nderwerpen die met deze wetten samenhangen en waarver het cllege bevegd is te beslissen. Artikel 4 Bevegdheden A. Initiatiefrecht 1. De Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken heeft de bevegdheid alle aangelegenheden betreffende zijn taak in het peridiek verleg met de prtefeuillehuder aan de rde te stellen. 2. De Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken stelt jaarlijks in verleg met het cllege, p basis van de gemeentelijke jaarplanningen en begrtingen, een activiteitenplan en een begrting p. 3. De Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken heeft de bevegdheid m vr een gede invulling van de taakstelling in vrkmende gevallen binnen het dr de gemeente beschikbaar gestelde budget gebruik te maken van in- en externe deskundigheid. B. Infrmatierecht 1. De Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken wrdt dr het cllege geïnfrmeerd ver de resultaten van klanttevredenheidsnderzeken, enquêtes en klachtenrapprtages, alsmede ver andere relevante (beleids)ntwikkelingen. 2. De Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken krijgt van het cllege gevraagd en ngevraagd alle infrmatie die vr de uitefening van de taken, zals in deze verrdening mschreven, ndig is, tenzij enig wettelijk vrschrift de verstrekking daarvan in de weg staat. Zndig zal telichting gegeven wrden ver lpend beleid, de invled van (nieuw) prvinciaal beleid, nieuw rijksbeleid f ver ideeën en plannen van het cllege en/f gemeenteraad p de beleidsterreinen waarmee de adviesraad zich bezig hudt en waarver het cllege bevegd is te beslissen. C. Adviesrecht 1. De Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken is bevegd advies uit te brengen ver nderwerpen betreffende de Wet maatschappelijke ndersteuning, de Wet werk en bijstand, de IOAW, IOAZ en de WSW en alle verige nderwerpen die met deze wetten samenhangen en waarver het cllege bevegd is te beslissen. 2. De Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken is niet bevegd te adviseren ver klachten, bezwaarschriften en 3

4 andere zaken, vr zver die p individuele cliënten betrekking hebben, met uitzndering van de hierbij gehanteerde regels en prcedures. Evenmin heeft de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken adviesrecht inzake persneels- en rganisatiebeleid. 3. Het cllege stelt de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken p een zdanig tijdstip in de gelegenheid advies uit te brengen dat er een daadwerkelijke invled mgelijk is p de besluitvrming. Bij spedeisende gevallen f andere uitznderlijke situaties kan slechts in verleg met de adviesraad hiervan wrden afgeweken. 4. De gemeente geeft van tevren de financiële, juridische en beleidsmatige kaders aan. 5. Het cllege van burgemeester en wethuders is verplicht p alle terreinen waarp de WMO, de WWB, de IOAW, IOAZ en de WSW van tepassing zijn, een advies in te winnen bij de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken. 6. Een advies van de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken met wrden meegestuurd, vrzien van een reactie van het cllege van burgemeester en wethuders, naar de raadscmmissie en de gemeenteraad vrdat deze start met de beraadslagingen en met de besluitvrming. Het advies is zwaarwegend van karakter. 7. Een advies van de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken wrdt binnen zes weken schriftelijk uitgebracht na verzending van de adviesaanvraag dr het cllege. In verleg kan een afwijkende tijdsduur wrden vastgesteld. 8. Het cllege geeft binnen zes weken een schriftelijke reactie p een uitgebracht advies. Er kan alleen beargumenteerd afgeweken wrden van dit advies. Hiervan wrden de adviesraad en de Gemeenteraad in kennis gesteld via de "ingekmen stukken". 9. Bij niet tijdig adviseren dr de adviesraad is het cllege bevegd m znder advies van de adviesraad tt besluitvrming ver te gaan. 10. Indien de Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning besluit niet te adviseren ver een dr het cllege gevraagd nderwerp, dan wrdt het cllege hiervan in kennis gesteld met gemtiveerde argumenten. Artikel 5 Samenstelling A. Ieder lid van de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken draagt een plaatsvervangend lid vr. B. De Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken bestaat uit minimaal 6 en maximaal 12, in Westvrne wnachtige, leden. C. De leden dragen zrg vr de cmmunicatie met de eigen achterban. D. De leden bekleden geen vertegenwrdigende functie namens een plitieke partij in Westvrne en zij bekleden geen functie bij een rganisatie, die direct cmmercieel belang heeft bij de dienstverlening aan de delgrepen van deze adviesraad. 4

5 E. De leden van de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken kiezen een nafhankelijk vrzitter, een secretaris, een vicevrzitter en een penningmeester en wijzen vr ieder van hen een plaatsvervanger aan. De functies van secretaris en penningmeester kunnen dr één persn wrden uitgeefend. De vrzitter kan iemand uit het midden van de adviesraad zelf zijn die p persnlijke titel in de adviesraad zitting heeft. Artikel 6 Vrdracht, beneming en zittingsduur A. De leden van de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken wrden dr het cllege benemd vr een peride van vier jaar. Benemingen kunnen één keer met een peride van vier jaar wrden verlengd. Zittende leden blijven tt in hun pvlging is vrzien. B. De vacature vr de leden van de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken zal via een penbare werving -en selectieprcedure pengesteld wrden. Dit betekent dat in ieder geval gebruik zal wrden gemaakt van alle reguliere cmmunicatiemiddelen, zals lkale kranten en de internetsite van de gemeente. C. De Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken wrdt zdanig samengesteld dat deze een brede afspiegeling van de Westvrnse bevlking vrmt. Dit betekent dat ten minste de vertegenwrdigers van de Wm-delgrepen zitting zullen hebben in de adviesraad. Bij het invullen van de vacatures bestaat de selectiecmmissie uit een lid van het Dagelijks Bestuur van de Adviesraad en de cntactambtenaar van de Adviesraad vanuit de gemeente. De selectiecmmissie adviseert het cllege van B&W een besluit te nemen ver de beneming van kandidaten. D. De leden wrden geacht aanwezig te zijn tijdens de bijeenkmsten ter vrbereiding van een gevraagd advies. Als een zittend lid p jaarbasis meer dan de helft van het aantal bijeenkmsten znder geldige reden verzuimt, kan een nieuw lid wrden gezcht. Wanneer een zittend lid m geldige redenen langdurig met verzuimen kan eveneens een nieuw lid f plaatsvervangend lid wrden gezcht. E. De beneming ter pvulling van tussentijds pengevallen plaatsen geschiedt binnen drie maanden nadat de plaats is pengevallen. De vr deze tussentijds pengevallen vacature benemde, wrdt vr de resterende peride benemd. F. Alle benemde persnen ntvangen een schriftelijke bevestiging van het cllege. Artikel 7 Ontslag A. Een lid kan te allen tijde ntslag nemen. B. Een lid dat niet meer wnachtig is in de gemeente Westvrne stpt p dat mment als lid van de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken. C. Een lid van de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken kan ntslagen wrden dr het cllege. Een vrnemen tt 5

6 ntslag zal, vr de datum van het ntslag, besprken wrden met de adviesraad. Artikel 8 Vergaderingen A. De Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken vergadert z vaak als zij dat ndig acht. B. De preping vr een vergadering geschiedt, met uitzndering van spedeisende gevallen, ten minste 14 dagen van te vren dr de vrzitter. De preping vermeldt plaats, datum en uur van de vergadering, alsmede de agenda. Indien er sprake is van een dringende zaak, dan zal de vrzitter van de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken inhudelijk de argumenten betreffende het spedeisende karakter meedelen. C. De gemeente stelt p verzek een cntactambtenaar beschikbaar m bij de vergaderingen aanwezig te zijn ten beheve van de infrmatievrziening aan de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken. De adviesraad kan besluiten m de bedelde ambtenaar geen tegang te geven tt de vergadering f een gedeelte daarvan. D. De adviesraad is bevegd andere ambtenaren, externe deskundigen en belanghebbenden uit te ndigen de vergadering van de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken bij te wnen teneinde tijdens die vergadering infrmatie en telichting te verstrekken. E. Het cllege draagt er zrg vr dat de vergaderingen in de vrm van een gratis vergaderaccmmdatie, inclusief vergaderfaciliteiten en kffie en thee, wrden ndersteund. F. De secretaris bereidt de vergadering vr, zndig bijgestaan dr een ntulist en draagt zrg vr de uitwerking van het advies. G. Het cllege is bevegd aan de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken geheimhuding p te leggen ver ter hand gestelde stukken. De geheimhuding geldt ttdat deze dr het cllege is pgeheven. H. De Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken stelt zelf een huishudelijk reglement p waarin de wijze waarp de vergaderingen gerganiseerd zullen wrden, pgenmen wrdt. I. Alle namens de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken verznden stukken wrden ndertekend dr de vrzitter en secretaris. Artikel 9 Openbaarheid A. De vergaderingen van de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken zijn penbaar, tenzij de adviesraad anders besluit. De vergaderstukken zullen via de internetsite van de gemeente penbaar wrden gemaakt. 6

7 B. De vergaderdata wrden dr de cntactambtenaar via de lkale media kenbaar gemaakt. Een vergadering wrdt vr het publiek geslten indien de meerderheid van de aanwezige leden dit verlangt f de vrzitter dit ndig acht. De Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken besluit vervlgens dat in beslten zitting wrdt vergaderd indien blijkt dat bij penbare beraadslaging private f penbare belangen dr de penbaarheid wezenlijk zuden kunnen wrden geschaad. Artikel 10 Spreekrecht A. De vrzitter stelt tehrders bij een penbare vergadering van de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken p hun verzek in de gelegenheid het wrd te veren tijdens de vergadering. B. Een verzek hiervr dient vr het begin van de vergadering, hetzij schriftelijk, hetzij mndeling dr tussenkmst van de secretaris bij de vrzitter te wrden ingediend, nder vermelding van het punt f de punten waarver men het wrd wil veren. C. Onmiddellijk na de pening van een vergadering stelt de vrzitter degene die daarvr een verzek heeft ingediend in de gelegenheid het wrd te veren ver niet p de agenda staande, maar wel p het terrein van de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken liggende punten. D. Bij de behandeling van ieder agendapunt stelt de vrzitter degene die daarvr een verzek heeft ingediend, in de gelegenheid het wrd te veren ver het aan de rde zijnde agendapunt, vrdat de leden en de vrzitter daarver in eerste termijn het wrd veren. Dit geldt niet vr de rndvraag. E. Vr de tehrder die in de gelegenheid wrdt gesteld het wrd te veren geldt een spreektijd van maximaal 5 minuten per agendapunt. F. Per agendapunt kan de vrzitter bepalen dat de ttale spreektijd van degenen die in de gelegenheid wrden gesteld het wrd te veren, maximaal 15 minuten bedraagt. G. De vrzitter kan tehrders die de hun tegemeten spreektijd verschrijden f die zich p nbehrlijke f beledigende wijze uitdrukken het wrd ntnemen. Artikel 11 Besluitvrming A. De Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken kan alleen besluiten nemen indien ten minste de helft van het aantal stemgerechtigde leden en de vrzitter f vice-vrzitter ter vergadering aanwezig zijn. De aanwezigheid blijkt uit de vr de aanvang van de vergadering getekende presentielijst. B. Indien er te weinig stemgerechtigde leden in een vergadering aanwezig zijn, dan schrijft de vrzitter binnen twee weken een nieuwe vergadering uit, die ngeacht het aantal aanwezigen kan beraadslagen en besluiten. C. Alleen de leden van de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken hebben stemrecht. Indien een lid zich laat vertegenwrdigen dr een plaatsvervanger heeft deze eveneens stemrecht. Een eventueel aanwezige (cntact)ambtenaar heeft geen 7

8 stemrecht. Stemmen bij vlmacht wrdt uitgeslten. Alleen stemgerechtigden kunnen een geldige stem uitbrengen, een stem is geldig als men vr f tegen stemt. D. Alle besluiten wrden genmen bij gewne meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de p de presentielijst aanwezige leden. E. Indien bij het nemen van een besluit dr geen van de leden stemming wrdt gevraagd, dan wrdt het vrstel geacht te zijn aangenmen. F. Bij staking van stemmen ver zaken, welke geschiedt dr handpsteken, vindt in dezelfde vergadering direct een herstemming plaats. Als k in dat geval de stemmen staken, dan wrdt het vrstel geacht te zijn verwrpen. In dit geval wrden de verschillende gevelens van de leden van de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken aan het cllege meegedeeld. G. Stemming ver persnen geschiedt schriftelijk met geslten stembiljetten. Leidt een herstemming tengevlge van gelijkheid van stemmen niet tt een besluit, dan wrdt beslten dr trekking van een dr de vrzitter gemerkt lt. H. Minderheidsstandpunten kunnen p verzek van de betreffende leden tegevegd wrden aan de besluitenlijst, het vrstel aan het cllege en/f het vrstel aan de gemeenteraad. I. De adviezen van de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken wrden schriftelijk gegeven. Artikel 12 Peridiek verleg met prtefeuillehuder A. De Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken verlegt minimaal twee keer per jaar met de prtefeuillehuder en de cntactambtenaar. B. Het peridiek verleg met de prtefeuillehuder en de cntactambtenaar wrdt vrgezeten dr de vrzitter. C. De vrzitter stelt in verleg met de secretaris en de cntactambtenaar de agenda samen vr het peridiek verleg met de prtefeuillehuder. Ieder lid heeft het recht m via de secretaris nderwerpen aan te reiken. De definitieve agenda wrdt bij aanvang van de bijeenkmst vastgesteld. D. De vrzitter bepaalt in verleg met de cntactambtenaar tijd en plaats van het peridiek verleg. E. De cntactambtenaar rept het peridiek verleg bijeen dr middel van een schriftelijke kennisgeving en draagt er zrg vr dat deze kennisgeving, vergezeld van de agenda en de vergaderstukken, tenminste 14 werkdagen van tevren in het bezit is van alle betrkkenen. F. De cntactambtenaar maakt van het peridiek verleg een verslag dat binnen twee weken aan de leden wrdt verznden. Artikel 13 Middelen A. Jaarlijks wrdt in de gemeentebegrting een budget beschikbaar gesteld, ter dekking van dr f namens de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken f haar leden gemaakte ksten. 8

9 B. Ten beheve van de uitvering van haar taak wrden dr de gemeente faciliteiten beschikbaar gesteld ten aanzien van reprductie en vergaderingen, vr zver dit past binnen de werkzaamheden van de gemeente. C. De leden van de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken genieten vr het bijwnen van vergaderingen vergedingen vereenkmstig het bepaalde in de "Verrdening geldelijke vrzieningen raads-en cmmissieleden". Deze regeling geldt vr maximaal tien vergaderingen per jaar en is niet van tepassing vr leden van eventuele subcmmissies. Artikel 14 Jaarverslag Jaarlijks vr 1 april maakt de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken een verslag van de werkzaamheden ver het afgelpen jaar. Dit verslag wrdt aangebden aan het cllege en wrdt tevens ter kennis gebracht aan de Gemeenteraad. Artikel 15 Sltbepalingen A. Deze verrdening kan wrden aangehaald als: "Verrdening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken Westvrne". B. Over geschillen f gevallen waarin deze verrdening niet vrziet, vrtkmend uit de tepassing van deze verrdening, beslist het cllege, gehrd de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken. C. Het cllege maakt het bestaan van de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken en deze verrdening bekend. Artikel 16 Inwerkingtreding Deze verrdening treedt in werking met ingang van 26 juni De ude Verrdening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken Westvrne wrdt hiermee ingetrkken. Aldus beslten in de penbare vergadering van 25 juni De raad vrnemd, de griffier, de vrzitter, 9

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen Raadsvrstel AGENDAPUNT: 6 VERGADERDATUM: 16 FEBRUARI 2012 Onderwerp Datum cllegebesluit Subsidieverrdening islatiemaatregelen bestaande eigen wningen Cmmissie Vlkshuisvesting, Datum vergadering 08-02-2012

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van de gemeente Oost Gelre van 2 november 2009;

gezien het voorstel van het college van de gemeente Oost Gelre van 2 november 2009; Raadsbesluit Agendapunt : 20 Titel : Verrdening p de Gebiedscmmissie De raad van de gemeente Ost Gelre; gezien het vrstel van het cllege van de gemeente Ost Gelre van 2 nvember 2009; gelet p artikel 84

Nadere informatie

BESLUIT: de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Westvoorne 2016 vast te stellen.

BESLUIT: de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Westvoorne 2016 vast te stellen. Raadsbesluit 2016 Nr. 133592/133598 De raad van de gemeente Westvoorne; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 mei 2016 gelet op artikel 2.10 van de Jeugdwet, artikel 47 van de Participatiewet,

Nadere informatie

Bijlagen. A plan van aanpak 2009-2010. adviesbevoegdheden CCR. samenwerkingsovereenkomst CCR-RvB. jaarcyclus. E begroting-uitgaven 2010

Bijlagen. A plan van aanpak 2009-2010. adviesbevoegdheden CCR. samenwerkingsovereenkomst CCR-RvB. jaarcyclus. E begroting-uitgaven 2010 Bijlagen A plan van aanpak 2009-2010 B C D adviesbevegdheden CCR samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus E begrting-uitgaven 2010 F schema adviesaanvragen 2010 Bijlage A: CCR plan van aanpak 2009-2010

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. Naam stichting De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden van de Annie M.G. Schmidtsch==l Jac=b de

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. Naam stichting De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden van de Annie M.G. Schmidtsch==l Jac=b de 1 STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. Naam stichting De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden van de Annie M.G. Schmidtsch==l Jac=b de Graefflaan. 2. Plaats van vestiging De stichting is gevestigd

Nadere informatie

Reglement van de Stichting Atlas Massage Groep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015

Reglement van de Stichting Atlas Massage Groep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015 1 Reglement van de Stichting Atlas Massage Grep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015 Inhud 1. Begripsbepaling 2. Beleid 3. Taken en bevegdheden van het bestuur 4. Besluiten 5. Raad van Advies

Nadere informatie

Mee kunnen doen in Hengelo

Mee kunnen doen in Hengelo Mee kunnen den in Hengel Wet Maatschappelijke Ondersteuning Burger en cliëntparticipatie Uitwerkingsntitie III Gemeente Hengel, juli 2006 Inhud 1 Inleiding... 3 2 Wat staat er in de WMO... 4 3 WMO platfrm

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: A15-03705. Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefoon: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl

Voorstel aan de raad. Nummer: A15-03705. Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefoon: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl Vrstel aan de raad Nummer: A15-03705 Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefn: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl Punt 8 van de agenda vr de vergadering van 10 februari 2015. Onderwerp: Gedragscde

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Hellevoetsluis 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Hellevoetsluis 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hellevoetsluis. Nr. 115172 2 december 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein Hellevoetsluis 2015 Nummer: 16-09-15/07 De raad der gemeente Hellevoetsluis;

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de vereniging ZZPPS (ZZP-Podium Smallingerland) Vastgesteld in de bestuursvergadering <datum>

Huishoudelijk reglement van de vereniging ZZPPS (ZZP-Podium Smallingerland) Vastgesteld in de bestuursvergadering <datum> Huishudelijk reglement van de vereniging ZZPPS (ZZP-Pdium Smallingerland) Vastgesteld in de bestuursvergadering Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de vereniging: de vereniging

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie

Aanvraagformulier structurele prestatiesubsidie (sport)verenigingen 2018

Aanvraagformulier structurele prestatiesubsidie (sport)verenigingen 2018 Aanvraagfrmulier structurele prestatiesubsidie (sprt)verenigingen 2018 Wanneer u in aanmerking wilt kmen vr een subsidie van de gemeente Sliedrecht kunt u dit aanvraagfrmulier invullen en ndertekend verzenden

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Voorzitter en griffier.

Voorzitter en griffier. Tijdens de afgelpen jaren zijn er dr het presidium vrstellen gedaan m te kmen tt aanpassingen in het reglement van rde van de raadscmmissies en k in het reglement van rde vr vergaderingen en andere werkzaamheden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Stichting Buurthuis de Poort. Inhoud:

Huishoudelijk reglement van Stichting Buurthuis de Poort. Inhoud: Huishudelijk reglement van Stichting Buurthuis de Prt Vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 maart 2014. Bijgesteld tijdens de jaarvergadering van 22 maart 2017. Inhud: 1. Algemeen 2. Begripsbepaling

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Cllegevrstel Openbaar Onderwerp Vervlg Prgramma Eigen Kracht - het stimuleren van laagpgeleide vruwen naar werk Prgramma / Prgrammanummer Werk & Inkmen / 1061 BW-nummer Prtefeuillehuder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Art. 4. De ouderraad bestaat uit ouders van de regelmatige leerlingen in de school.

Art. 4. De ouderraad bestaat uit ouders van de regelmatige leerlingen in de school. Ouderraad: huishudelijk reglement Hfdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie p schl en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004, wrdt in de

Nadere informatie

Lokale participatieregeling

Lokale participatieregeling Lkale participatieregeling 1. Algemene principes p het vlak van participatief bestuur p schl Schlbesturen en alle nderwijsparticipanten (persneel, uders, leerlingen) hebben een zrgplicht m verschillende

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Eerste Bossche Scootmobiel Club

Huishoudelijk reglement van de Eerste Bossche Scootmobiel Club Huishudelijk reglement van de Eerste Bssche Sctmbiel Club Vastgesteld in de bestuursvergadering 12 april 2014 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de Eerste Bssche Sctmbiel Club gevestigd

Nadere informatie

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010 Belgiëlei 182 Tel: 03/239 34 30 inf@03beheer.be Beste mede-eigenaar, Nieuwe wet p de mede-eigendm - 2010 Zals u wellicht reeds vernmen heeft is sinds krt een nieuwe wet p de mede-eigendm van kracht. Ze

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Tekst van de regeling

Tekst van de regeling Tekst van de regeling De raad van de gemeente Hgeveen, gelezen het vrstel van het cllege, gelet p de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de vlgende verrdening: Verrdening activiteitenfnds

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 1 Samenstelling MR Evelien Wubbels: Trea Kamps: Gerda de Ruiter: Geert Kst: Kim van Middendrp: Rik Tiezema: Vrzitter MR* MR-lid* MR-lid*

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Verordening Adviesraad Samenlevingszaken. Officiële uitgave van de gemeente Maassluis. Nummer: 3 Datum bekendmaking: 7 januari 2015

GEMEENTEBLAD. Verordening Adviesraad Samenlevingszaken. Officiële uitgave van de gemeente Maassluis. Nummer: 3 Datum bekendmaking: 7 januari 2015 Officiële uitgave van de gemeente Maassluis GEMEENTEBLAD Nummer: 3 Datum bekendmaking: 7 januari 2015 Onderwerp: Verordening Adviesraad Samenlevingszaken De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst

Dienstverleningsovereenkomst Dienstverleningsvereenkmst Overeenkmst inzake de uitvering van het takenpakket, zals bedeld in artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling SED rganisatie tussen de gemeente Enkhuizen en de SED rganisatie

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vastgesteld in de bestuursvergadering

Huishoudelijk reglement Vastgesteld in de bestuursvergadering Huishudelijk reglement Vastgesteld in de bestuursvergadering 03-12-2013 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de stichting: de Stichting Gilde Purmerend en Omstreken gevestigd te Purmerend

Nadere informatie

Memo coördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Proo

Memo coördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Proo Mem cördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Pr Waar gaat het m? De vergang van het huidige externe tezicht p Stichting Pr naar de inrichting van intern tezicht leidt tt verschuiving van een aantal

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Stichting Talenten in Verbinding Vastgesteld in de bestuursvergadering 14 december 2015

Huishoudelijk reglement van de Stichting Talenten in Verbinding Vastgesteld in de bestuursvergadering 14 december 2015 Huishudelijk reglement van de Stichting Talenten in Verbinding Vastgesteld in de bestuursvergadering 14 december 2015 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de stichting: de Stichting Talenten

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede;

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede; Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3, 12.4 en 19 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2015, waarin

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Nadere regels subsidies Aanjaag Onderwijs en Arbeidsmarkt Het cllege van burgemeester en wethuders van de gemeente Almere; gelet p titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Model Huishoudelijk reglement van de Stichting <naam van de stichting>

Model Huishoudelijk reglement van de Stichting <naam van de stichting> Mdel Huishudelijk reglement van de Stichting Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: Vastgesteld in de bestuursvergadering de stichting: de Stichting

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Meedoen in het MBO. Een regeling voor ouders/verzorgers of studenten met financiële problemen

Meedoen in het MBO. Een regeling voor ouders/verzorgers of studenten met financiële problemen Meeden in het MBO Een regeling vr uders/verzrgers f studenten met financiële prblemen Instemming CSR Vaststelling MBO DR Publicatie in cncept Publicatie definitief dcument 23 juni 2017 22 mei 2017 12 juni

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept -

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept - Federatiestatuut Walburggrep -cncept - Federatiestatuut pagina 1/12 Inhud 1 Overwegingen 3 2 Naam en delstelling van de federatie 4 2.1 Naam 4 2.2 Delstelling 4 3 Bestuur 5 3.1 Federatiebestuur, beneming

Nadere informatie

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN De ndergetekenden, 1. Stichting Lindenhf te Schiedam, vr deze de heer L. Kppejan, zijnde ude werkgever 2. Stichting Bureau Jeugdzrg Stadsregi Rtterdam, vr deze de heer

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Stichting Joods Jongeren Fonds vastgesteld op 5 november 2013

Huishoudelijk reglement Stichting Joods Jongeren Fonds vastgesteld op 5 november 2013 Huishudelijk reglement Stichting Jds Jngeren Fnds vastgesteld p 5 nvember 2013 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de stichting: de Stichting Jds Jngeren Fnds, gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

Stichting JopieFonds. 1. Inleiding. Introductie van de Stichting

Stichting JopieFonds. 1. Inleiding. Introductie van de Stichting Stichting JpieFnds 1. Inleiding Intrductie van de Stichting De geestelijke gebrte van de Stichting kmt vrt uit een ged hart en is financieel mgelijk gemaakt dr een persn uit de Van der Weegen familie,

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement Reglement Raad van Cmmissarissen Cncept III REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN WONINGSTICHTING MAASDRIEL Dit reglement en bijlagen A, B en C zijn vastgesteld dr de raad van cmmissarissen van

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Wij doen graag zaken!

Wij doen graag zaken! BRIXS Wij den graag zaken! De algemene vrwaarden van BRIXS GROEP zijn gedepneerd bij de kamer van kphandel te Den Haag nder nummer 59425458. Laatste wijziging 1 maart 2014. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract Huishudelijk reglement berdelingscmité Starterscntract Gedgekeurd in de gemeenteraad van 22 maart 2010 Gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2015 Bekendgemaakt p 25 maart 2010 en 15 december 2015

Nadere informatie

Verordening Wmo-raad gemeente Achtkarspelen

Verordening Wmo-raad gemeente Achtkarspelen Verordening Wmo-raad gemeente Achtkarspelen Artikel 1 Algemene bepalingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Wmo: de Wet maatschappelijke ondersteuning; b. Inwoner: de persoon woonachtig in

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengelo Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015

Huishoudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengelo Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015 Huishudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengel Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de stichting: de Stichting Kamermuziek

Nadere informatie

Wettelijke grondslag: artikel 149 Gemeentewet, artikel 2.1.3 lid 3Wet Maatschappelijke Ondersteuning (hierna WMO), artikel 47 van de Participatiewet

Wettelijke grondslag: artikel 149 Gemeentewet, artikel 2.1.3 lid 3Wet Maatschappelijke Ondersteuning (hierna WMO), artikel 47 van de Participatiewet Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente De Friese Meren Wettelijke grondslag: artikel 149 Gemeentewet, artikel 2.1.3 lid 3Wet Maatschappelijke Ondersteuning (hierna WMO), artikel 47 van de Participatiewet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Stichting Ruilhandel Oosterhout Vastgesteld in de bestuursvergadering van 3 november 2015

Huishoudelijk reglement van de Stichting Ruilhandel Oosterhout Vastgesteld in de bestuursvergadering van 3 november 2015 Huishudelijk reglement van de Stichting Ruilhandel Osterhut Vastgesteld in de bestuursvergadering van 3 nvember 2015 1. Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de stichting: de Stichting Ruilhandel

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

PROTOCOL bij OVERLIJDEN

PROTOCOL bij OVERLIJDEN PROTOCOL bij OVERLIJDEN Vetbalvereniging Lenermark Lnapark 5 7371 EH Lenen Gld Tel.: 055-5051656 Versie: 27 augustus 2015 1 / 9 1. Inleiding Het prtcl 'Bij verlijden' treedt na vaststelling van het bestuur

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Stichting Transmuraal Netwerk Palliatieve zorg regio Arnhem

Huishoudelijk reglement Stichting Transmuraal Netwerk Palliatieve zorg regio Arnhem Huishudelijk reglement Stichting Transmuraal Netwerk Palliatieve zrg regi Arnhem Vastgesteld in de bestuursvergadering 8 juni 2015 Dit reglement is een uitwerking van artikel 11 uit de statuten 1. Begripsbepaling

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011; I 00007777 besluit van de gemeenteraad vrstelnummer 723668 nderwerp Teslagenverrdening Wet werk en bijstand Guda 2012 de raad van de gemeente guda 29 nvember 2011 Gezien het vrstel van burgemeester en

Nadere informatie

Artikel 11 lid 1 De RvC bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 7 natuurlijke personen.

Artikel 11 lid 1 De RvC bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 7 natuurlijke personen. Relevante bepalingen 1. BBSH Artikel 7 letter e; regels inzake de wijze waarp de huurders van de wngelegenheden van de vereniging f de stichting en in het belang van die huurders werkzame rganisaties invled

Nadere informatie

MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL BELANGRIJK! LEES EERST DE TOELICHTING MET BLOKLETTERS INVULLEN

Nadere informatie

een klacht die niet op een bevredigende wijze is opgelost en als geschil moet worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Mondzorg.

een klacht die niet op een bevredigende wijze is opgelost en als geschil moet worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Mondzorg. Klachtenregeling NVM-mndhygiënisten Met inwerkingtreding van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zrg (Wkkgz) heeft de wetgever begd de kwaliteit van zrgverlening te verbeteren en beter te kunnen bewaken.

Nadere informatie

Korte inhoud voorstel

Korte inhoud voorstel 53 Gemeente Bloemendaal Raadsvergadering : 18 september 2008 Nummer : 53 Commissie : Commissie Samenleving Portefeuillehouder : wethouder mr. V.H. Bruins Slot Afdeling : III-Publiekszaken - Opsteller :

Nadere informatie

Reglement verenigingsbestuur NBvL Nederlandse Branchevereniging voor Luchtdichtheidsmetingen

Reglement verenigingsbestuur NBvL Nederlandse Branchevereniging voor Luchtdichtheidsmetingen Reglement verenigingsbestuur NBvL Nederlandse Branchevereniging vr Luchtdichtheidsmetingen Vastgesteld in de bestuursvergadering 16 september 2014 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss d.d. 20 maart 2012,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss d.d. 20 maart 2012, Raad van de gemeente Oss, gelezen het vrstel van burgemeester en wethuders van de gemeente Oss d.d. 20 maart 2012, gelet p artikel 147 van de Gemeentewet, artikel 8a van de Wet werk en bijstand en artikel

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezing. 21 maart 2018 Deelname politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezing. 21 maart 2018 Deelname politieke partijen Gemeenteraadsverkiezing 21 maart 2018 Deelname plitieke partijen depubliekszaak 2017 Inhud Inleiding... 3 1. Registreren nieuwe plitieke partijen... 3 1.1 Overzicht van de te verleggen stukken bij registratie...

Nadere informatie

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch Prcesdcument Klankbrdgrep Schakenbsch Tijdens de klankbrdgrepvergadering van 23 juni 2010 is de afspraak gemaakt met de leden van de klankbrdgrep m duidelijkheid te geven ver het prces, de kaders, de verschillende

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie

Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015

Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015 Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015 Vrijgegeven voor inspraak: 25 maart 2015 De raad van de gemeente Woensdrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente De Fryske Marren

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente De Fryske Marren GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente De Fryske Marren. Nr. 40535 5 april 2016 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente De Fryske Marren Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente De Fryske

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Privacy -reglement

Privacy -reglement Dit reglement is gebaseerd p de Wet Bescherming Persnsgegevens (augustus 2001), die de Wet persnsregistratie vervangt. 1. Begripsbepalingen 1. Persnsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet)

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015 Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Stichting Petanque Promotie Midden- West Nederland Zoals bedoeld in artikel 10 van de statuten

Huishoudelijk reglement Stichting Petanque Promotie Midden- West Nederland Zoals bedoeld in artikel 10 van de statuten Huishudelijk reglement Stichting Petanque Prmtie Midden- West Nederland Zals bedeld in artikel 10 van de statuten Vastgesteld in de bestuursvergadering van 14 ktber 2013 Begripsbepaling In dit reglement

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

PARTIJEN. Achtergrond

PARTIJEN. Achtergrond PARTIJEN Het Cllege van de Onafhankelijke Pst- en Telecmmunicatieautriteit, vertegenwrdigd dr de vrzitter mr. C.A. Fnteijn, verder te nemen: OPTA; en De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties,

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015

Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3, 12.4 en 19 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2015, waarin

Nadere informatie

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag vr het verkrijgen van een vergunning vr het expliteren van een speelautmatenhal p grnd van de Speelautmatenhalverrdening Gemeente Tilburg 2014. Aan de burgemeester

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Veiligheid. Gebied en wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann

Raadsvoorstel. Veiligheid. Gebied en wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann Titel Drank en hrecaverrdening Ostzaan 2014 Gemeentehuis Bezekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Ostzaan Pstadres Pstbus 20, 1530 AA Wrmer Telefn 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E mail antwrd@ver gemeenten.nl Internet

Nadere informatie

zitting van 18 juni 2009. verontschuldigd : S. Van Heybeeck, raadslid. De Raad, vergaderd in openbare zitting,

zitting van 18 juni 2009. verontschuldigd : S. Van Heybeeck, raadslid. De Raad, vergaderd in openbare zitting, Gemeente KALMTHOUT - Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de GEMEENTERAAD. zitting van 18 juni 2009. Aanwezig : L. Jacbs, burgemeester-vrzitter ; J. Van Hydnck, A. Van Ln, C. De Rydt, R.

Nadere informatie

Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 1 november 2017 AGENDAPUNT. Aan het Algemeen Bestuur,

Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 1 november 2017 AGENDAPUNT. Aan het Algemeen Bestuur, Vrstel Instemmen met Beleidsntitie Kaders P&C dcumenten deel 2 van de vier reginale Gemeenschappelijke regelingen en de daaruit vlgende actualisatie van beleidsnta's en verrdeningen Vergadering Algemeen

Nadere informatie