Zorgaanbodplan (naam samenwerkingsverband)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgaanbodplan 2013-2014 (naam samenwerkingsverband)"

Transcriptie

1 Zrgaanbdplan (naam samenwerkingsverband) Maand jaar Plaats Versie

2 Invulinstructie Algemeen: de cursief weergegeven tekst is bedeld als suggestie m het zrgaanbdplan inhudelijk te vullen. Samenvatting: in de samenvatting herhaalt u de belangrijkste beleidsdelstellingen en beleidsacties vr het kmende jaar. Inleiding: hier legt u uit wat de lezer kan verwachten in het zrgaanbdplan. Hfdstuk 1: geef hier vanuit de aspecten disciplines, visie, juridische entiteit, rganisatie, financiering, datamanagement en huisvesting een beschrijving van het rganisatrische kader van het Eerstelijns Medisch Centrum. Hfdstuk 2: beschrijf hier uitgebreid he het gebied (wijk/buurt/plaats f gemeente) eruit ziet, maak hiervr gebruik van de ROS-wijkscan. Hfdstuk 4: nteer per schijf van de schijf van zes de aanpak. U kunt gebruik maken van de tabel (nderwerp, del, actiepunten, eigenaar en planning). Dit hfdstuk gaat in p de inhudelijke invulling van de multidisciplinaire samenwerking en serviceverlening. Bijlage 1: gebruik het frmat Mdelbegrting (pre-)gez m de financiële effecten van de stap van pre-gez naar GEZ inzichtelijk te maken. Vul de mdelbegrting in vr het eerste jaar van het betreffende traject. 2

3 Inhud VOORWOORD... 4 SAMENVATTING... 5 INLEIDING HET EERSTELIJNS MEDISCH CENTRUM BETROKKEN DISCIPLINES VISIE OP ZORG JURIDISCHE VORMGEVING ORGANISATORISCHE VORMGEVING Algemeen en Dagelijks bestuur Overleg en besluitvrming Management en cördinatie Beleids- & begrtingscyclus Tezicht en cntrle FINANCIERING REGISTRATIE EN DATAMANAGEMENT HUISVESTING GEBIEDSPROFIEL SCHIJF VAN ZES CHRONISCHE ZORG Zrgprgramma Diabetes Mellitus type II Zrgprgramma Astma-COPD Zrgprgramma CVRM EERSTELIJNS PSYCHOSOCIALE ZORG (GGZ) GGZ ppulatie in beeld Tp 3 psychsciale en psychiatrische aandeningen Overeenkmst POH GGZ DOELMATIGHEID Algemene vrschrijfindicatr Prtcl verdracht medicatiegegevens Pluspraktijk Werkafspraken met preferentie HAP DOELGROEP- EN GEBIEDSGERICHTE ZORG Bepaling 5 belangrijke scidemgrafische grepen in de wijk/lkale ppulatie met hge ziektelast Selectie en aanbd vr scidemgrafische grepen Bepaling 5 belangrijke patiëntgrepen in de wijk/lkale ppulatie met hge ziektelast Selectie en aanbd vr belangrijke patiëntgrepen SERVICE EN PATIËNTGERICHTHEID Realisatie prestatie-indicatren peningstijden Realisatie prestatie-indicatren telefnische bereikbaarheid Realisatie prestatie-indicatren patiëntervaringsnderzek Realisatie van 4 van de 6 extra prestatie-indicatren INNOVATIE Innvatieprject Deelname aan wetenschappelijk nderzek BIJLAGE 1 BEGROTING 201[X]

4 Vrwrd Dit frmat vr een zrgaanbdplan is van tepassing p de eerste peride GEZ na pre-gez (zie k het prcesschema). Binnen één jaar na de start van de pre-gez levert het samenwerkingsverband een eerste zrgaanbdplan p, p basis van de schijf van zes. Dit zrgaanbdplan is gebaseerd p een uitwerking van het Plan van Aanpak. De cnclusies en aanbevelingen van de evaluatie van 2012 zijn hierin meegenmen. Het zrgaanbdplan heeft het kenmerk van een meerjaren beleidsplan. Het samenwerkingsverband stelt jaarlijks een aanvullend jaarplan p. Dit mdel zrgaanbdplan van Raedelijn (ROS) helpt m inhud te geven aan een zrgaanbdplan. Raedelijn (ROS) heeft een belangrijke taak m de samenwerking tussen de verschillende disciplines in de eerste lijn te bevrderen. Raedelijn heeft de kennis en ervaring in huis m deze prcessen te stimuleren en te begeleiden. Dit dcument is gebaseerd p het zrginkpbeleid van Achmea. In beginsel is het dcument daarm geschikt vr de regi s waar Achmea ptreedt als preferente zrgverzekeraar. De actuele zrginkpdcumenten van Achmea zijn leidend, de infrmatie in dit dcument is slechts een uitwerking. 4

5 Samenvatting In de samenvatting herhaal je de belangrijkste beleidsdelstellingen en beleidsacties vr het kmende jaar. 5

6 Inleiding Vr u ligt het zrgaanbdplan van Eerstelijns Medisch Centrum [ ] Dit zrgaanbdplan is gebaseerd p een uitwerking van het Plan van Aanpak vr 2012 respectievelijk De cnclusies en aanbevelingen van de evaluatie van 2012 zijn hierin meegenmen. In dit plan wrden de vlgende nderdelen uitgewerkt: Hfdstuk 2 beschrijft de cnturen van het centrum. In hfdstuk 3 wrden de kenmerken van de wijk en de patiëntenppulatie van het centrum uitgewerkt; In hfdstuk 4 wrdt de schijf van zes uitgewerkt, inclusief een Plan van Aanpak per activiteit. 6

7 1 Het Eerstelijns Medisch Centrum 1.1 Betrkken disciplines [Beschrijf hier welke disciplines met elkaar samenwerken/werkzaam zijn, f en z ja welke specialisaties aanwezig zijn etc. Zie nderstaande tekst als vrbeeld.] Er zijn verschillende gangbare rganisatiemdellen vr GEZ. Hier gaan we uit van een platte rganisatie waar zrgverleners bij bestuur en management betrkken zijn. [T.a.v. partners wrdt nderscheid gemaakt tussen kernpartners en samenwerkingspartners. Kernpartners zijn k direct betrkken in bestuur en besluitvrming, samenwerkingspartners niet. Die zijn betrkken bij één f meerdere zrgprgramma s.] In het centrum zijn mmenteel de vlgende disciplines werkzaam: Disicpline Aantal Fte Specialisatie / thema Huisarts POH smatiek POH GGZ Aptheek Fysitherapeut Lgpedie AMW Status Kernpartner N.v.t. N.v.t. Kernpartner Kernpartner SW partner SW partner [Indien van tepassing specifieke nderwerpen/thema s en/f specialisaties benemen.] [Met welke partijen buiten het centrum bestaat er k samenwerking en p welk gebied is hiervr een samenwerkingsvereenkmst afgeslten f in vrbereiding?] 1.2 Visie p zrg [Plaats hier uw eigen tekst, die past bij de eigen visie p zrg, rganisatie en samenwerking. Onderstaande tekst is een vrbeeld] Het Eerstelijns Medisch Centrum... biedt de inwners van integrale en prfessinele zrg van huisartsen, fysitherapeuten, lgpedie, maatschappelijk werk. De vrdelen van de gezamenlijke huisvesting wrdt zveel mgelijk benut p het gebied van kwaliteit, delmatigheid, faciliteiten, infrastructuur en rganisatie. Onderlinge bereikbaarheid, snelle verwijzings- en cnsultatiemgelijkheden, vrlichting en infrmatievrziening en prductntwikkeling zijn zichtbare resultaten 7

8 hiervan. Het centrum beschikt ver multidisciplinaire samenwerking, infrastructuur en rganisatie m dit mgelijk te maken. Het centrum neemt een centrale psitie in de wijk/plaats/. in. Met disciplines die niet in het centrum zijn gevestigd wrdt samengewerkt met als del de patiëntenzrg te ptimaliseren. De praktijken en maatschappen binnen het gezndheidscentrum zijn zelfstandige rganisatrische eenheden, waarbinnen de kwaliteit van prfessineel handelen wrdt getetst. De kwalificaties van de berepsgrepen wrden als uitgangspunt genmen. De bejegening van patiënten en van elkaar is gebaseerd p zrgvuldigheid, vertruwen, prfessinaliteit en respect. De psitie van de patiënt wrdt gewaarbrgd en ndersteund dr een privacyreglement, klachtenreglement en patiëntenraadpleging. 1.3 Juridische vrmgeving [Alle afspraken en vereenkmsten die partijen verbinden, nemt u hier, inclusief eventuele specifieke afspraken, bijvrbeeld rnd risic, gezamenlijke ksten e.d.] Het Eerstelijns Medisch Centrum... vrmt per een stichting [f ander rechtspersn]. Statuten.. Het stichtingsbestuur is samengesteld uit [aantal] leden bestaande uit De Stichting heeft als del: het bieden van integrale wijkgerichte eerstelijns zrg met betrekking tt lichamelijke, persnlijke en psychsciale vragen van bewners in het werkgebied. De Stichting wrdt beschuwd als een faciliterende structuur. De zrgdisciplines zijn zelfstandig gevestigd en sluiten individueel cntracten met de zrgverzekeraar. De aansluiting van de zrgdisciplines bij de Stichting en daaruit vrtkmende afspraken zijn gefrmaliseerd in een samenwerkingsvereenkmst. [Beschrijf hier he de juridische vrmgeving is van het samenwerkingsverband en he de nderlinge verhudingen zijn geregeld.] 1.4 Organisatrische vrmgeving Algemeen en Dagelijks bestuur [Taken/functie Algemeen bestuur en Dagelijks bestuur.] Overleg en besluitvrming [Wanneer, he vaak en met wie vindt verleg plaats; he is de besluitvrming geregeld.] 8

9 1.4.3 Management en cördinatie [Beschrijf hier he u management en cördinatie hebt vrmgegeven en benem nadrukkelijk welke taken u hebt gegeven aan een manager. Onderstaande tekst is ter illustratie pgenmen.] Vr de verdere prfessinalisering van de rganisatie van het centrum is een centrummanager/cördinatr/ aangesteld met de vlgende taakgebieden: rganiseren van bijeenkmsten van werkgrepen/stuurgrepen/bestuur/. vrbereiden bijeenkmsten en besluitvrming. pstellen en uitwerken van dcumenten zals Zrgaanbdplan en begrting. leggen en nderhuden van cntacten met andere zrgverleners. zrgverzekeraar, (deel)gemeente en mgelijk derden. mnitring registratie en rapprtage zdat vldaan kan wrden aan de ndzakelijke sturingsinfrmatie en rapprtagevereisten waarnder de vrwaarden en prestatie-indicatren GEZ Beleids- & begrtingscyclus [Beschrijf hier he jaarplannen, begrting, evaluatie/jaarverslag en jaarrekening tt stand kmen als een cyclisch prces, PDCA-cirkel.] Tezicht en cntrle [Benem de wijze van tezicht en/f cntrle (intern) en/f adviesraad f iets dergelijks (extern).] [Extern advies/inzet t.b.v. rganisatie, bedrijfsvering kan een meerwaarde zijn in het ntwikkelen van een rganisatie/samenwerkingsverband.] [Omwille van risic, aansprakelijkheid en verschillende betrkkenheid van partijen wrden huisvestingsksten en GEZ vaak gescheiden gerganiseerd (aparte rechtspersnen).] [Geef aan he ksten besteed en verantwrd wrden.] 1.5 Financiering GEZ-gelden financieren de rganisatie van multidisciplinaire samenwerking. Het gaat hier m activiteiten waarbij financiering binnen de GEZ wrdt verndersteld in zverre er geen andere financiering aanwezig is. Gerganiseerde zrg kmt niet tt stand znder extra rganisatieksten en inzet van zrgverleners. In de telichting bij de mdelbegrting (zie bijlage 1) is een nadere uitwerking pgenmen van inzet, activiteiten en ksten die mgelijk nder de GEZfinanciering kunnen vallen. Jaarlijks wrdt een begrting en een jaarrekening pgesteld dr het bestuur van het centrum die mgelijk in verleg met kernpartners wrdt vastgesteld. Bij een centrum waar de disciplines niet in lndienst zijn, ligt het vr de hand dat bijvrbeeld de begrting in afstemming met de kerndisciplines (zals huisartsen, fysitherapeuten en aptheker) wrdt vastgesteld. Bij een centrum met disciplines in lndienst ligt de verantwrdelijkheid van de financiën eerder bij het management, maar is het wel wenselijk dat er afspraken met disciplines wrden gemaakt met 9

10 betrekking tt de vernderstellingen in de begrting met betrekking tt activiteiten, prductie en/f prestaties. De financiën wrden beheerd dr de penningmeester van het stichtingsbestuur. Jaarlijks stellen de vrzitter en penningmeester een begrting en jaarrekening p, ter vaststelling dr het bestuur en kernpartners. Organisatieksten vr zrgverleners bestaan uit: pstellen werkafspraken en zrgprgramma s. nderhuden van gemaakte afspraken. registratie en verantwrding. Cördinatie is essentieel vr het gezndheidscentrum. De cördinatr en het bestuur: zrgen vr samenhang tussen de disciplines binnen het centrum. faciliteren en ndersteunen de multidisciplinaire samenwerking. regelen en beheren de gezamenlijke financiële middelen, huisvesting en faciliteiten. nderhuden cntacten en nderhandelen met externe partners.. Nadrukkelijk wrdt met cördinatie bedeld: het aansturen van de samenwerking. Het praktijkmanagement per discipline behrt tt de verantwrdelijkheid (en ksten) van de afznderlijke disciplines. Ksten vr cördinatie bestaan uit: lnksten cördinatr. huisvestingsksten en faciliteiten vr de cördinatr. ksten vr administratie / secretariaat. Zie verder de begrting. 1.6 Registratie en datamanagement [Beschrijf hier welke infrmatie/data u wilt gebruiken vr het centrum, he geregistreerd gaat wrden en he de data-extractie geregeld is; ga uit van sturingsinfrmatie en verantwrding.] 1.7 Huisvesting [Huisvestingsksten die ten laste mgen kmen van GEZ zijn de extra ruimtes die ndig zijn vr de rganisatie: kantr cördinatr/manager en vergaderruimte.] De ksten vr de infrastructuur, waar gezamenlijk gebruik van wrdt gemaakt, wrden beheerd dr de Stichting. De gezamenlijke infrastructuur bestaat uit: Huurlasten gas/water/licht, belastingen nderhud en schnmaak gebuw afvalverwerking 10

11 telefncentrale datacmmunicatie beveiliging. De ksten wrden gedragen dr de deelnemers en tegerekend p basis van een verdeelsleutel. De verdeelsleutel is gebaseerd p de verdeling van ppervlakte van het gebuw en de frmatie per discipline. Zie verder k de samenwerkingsvereenkmst. 11

12 2 Gebiedsprfiel [Beschrijf hier uitgebreid he het gebied (wijk/buurt/plaats f gemeente) eruit ziet. Maak hierbij gebruik van de ROS-Wijkscan, infrmatie van de GGD ver de gezndheidstestand, de eigen cijfers en de spiegelinfrmatie/praktijkstatus van Achmea. Benem vral k aspecten die hebben geleid/gaan leiden tt het gekzen beleid, de speerpunten en andere acties.] [Ten aanzien van de ROS-wijkscan: in het kader van de 11 ambities van de LVG Gezndheidscentra, gericht p ppulatiegerichte geïntegreerde eerstelijnszrg in de wijk, is met de LVG afgesprken dat Raedelijn (ROS) ndersteuning kan bieden bij het maken van de ROS-wijkscan van de wijken waarin de gezndheidscentra zijn gevestigd]. Besteed hierbij bijvrbeeld aandacht aan: Demgrafie (zie k PvA) Demgrafische kenmerken Vergrijzing Sciaal ecnmische status (Ervaren) gezndheid en zrgvragen in het werkgebied Veelvrkmende klachten Psychische gezndheid Overgewicht Rken Alchlgebruik Drugsgebruik Seksueel risicgedrag Ontwikkeling (eerstelijns) zrgvraag Huisartsenzrg en praktijkndersteuning Farmaceutische zrg Fysitherapie en efentherapie Psychsciale zrg Diëtetiek Verlskundige zrg Verpleging en verzrging Pririteiten en fcusgrepen vr Gezndheidscentrum [Beschrijf hier welke pririteiten u heeft gekzen, welke speerpunten en welke beleidsdelstellingen p basis van bvenstaande gebiedsanalyse.] [Zie k cntracteerbeleid Achmea wat betreft delgrepen en prestatieindicatren.] [Verwijs verder naar Hfdstuk 4 vr de verdere uitwerking.] 12

13 3 Schijf van zes [Beschrijf krt per nderdeel van de schijf van zes wat het samenwerkingsverband al heeft gerealiseerd, welke zaken al geïmplementeerd zijn, he deze wrden gebrgd en wie de betrkkenen zijn. Bij de nderstaande invulling van de schijf van zes is het uitgangspunt dat alle zrgprgramma s van multidisciplinaire aard zijn.] [Beschrijf delen en acties in SMART termen.] [Beschrijf het prbleem p patiëntenniveau.] [Bij de term eigenaar wrdt ervan uitgegaan dat deze persn k ptreedt als regiehuder.] Het rganiseren van samenhangende zrg rndm de zrgvraag van de chrnische patiënt is in tenemende mate van belang. Zrg die bij kan bijdragen aan een z hg mgelijke kwaliteit van leven. Dit vraagt van zrgverleners een multidisciplinaire samenwerking en serviceverlening, die in de vlgende thema s ( Schijf van zes ) gestalte krijgen. 3.1 Chrnische zrg [Referentie: Deze schijf mvat de rganisatie van de zrg vr patiënten met Diabetes Mellitus type II, COPD en CVRM. Zie de meest recente inkpdcumenten van Achmea vr de cmplete GEZ-indicatren.] [Indien het samenwerkingsverband vr dit nderdeel is aangeslten bij zrggrep, dan kan hiernaar wrden verwezen. In dit geval heft hier geen uitwerking wrden gegeven.] Hier kan k verwezen wrden naar: het pgestelde verbeterplan p basis van de resultaten van de ttale indicatrenset chrnische zrg; de LTA DM werkafspraken met de preferente ziekenhuizen; de getekende intentieverklaring t.a.v. de te maken werkafspraken vr COPD en HVZ Zrgprgramma Diabetes Mellitus type II Zrgprgramma Astma-COPD 13

14 3.1.3 Zrgprgramma CVRM 3.2 Eerstelijns psychsciale zrg (GGZ) [Referentie: vr gestructureerde psychsciale zrg vraagt Achmea de vlgende delstellingen te behalen: In beeld brengen van de GGZ-ppulatie p basis van Internatinal Classificatin f Primary Care (ICPC s ) in de afgelpen twaalf maanden. Vaststellen van een tp drie van psychsciale aandeningen en psychiatrische aandeningen p basis van de eigen registratie en de wijkscan. Opstellen van een vereenkmst met Achmea vr POH-GGZ.] GGZ ppulatie in beeld Tp 3 psychsciale en psychiatrische aandeningen Overeenkmst POH GGZ 14

15 3.3 matigheid [Referentie: in het kader van delmatigheid vraagt Achmea de vlgende delstellingen te behalen: Ingebruikname van een algemene vrschrijfindicatr p basis van een cmbinatie van IVM-indicatren (IVM, Instituut vr Verantwrd Medicijngebruik vrheen DGV). Implementatie van een eigen prtcl vr de verdracht van medicatiegegevens waarin mschreven staat he in de dagelijkse praktijk gehandeld meten wrden bij de verdracht van medicatiegegevens (zie richtlijn verdracht medicatiegegevens). Vr 1 juli 2013 start van een (samenwerkingafspraken met) een pluspraktijk fysitherapie f in een traject te zijn m te kmen tt een pluspraktijk. In het bezit te zijn van schriftelijke werkafspraken met de preferente HAP ver het vermijden c.q. verminderen van nndige HAP bezeken.] Algemene vrschrijfindicatr Prtcl verdracht medicatiegegevens Pluspraktijk Werkafspraken met preferentie HAP 15

16 3.4 grep- en gebiedsgerichte zrg [Referentie: Op basis van het gebiedsprfiel stelt het samenwerkingsverband vast welke zrgvraag er is en welke zrgprgramma s wrden aangebden. De aangebden zrg is multidisciplinair en/f wijkgericht, waarbij samenwerking met partijen buiten het samenwerkingsverband een rl speelt. In het kader van delgrep- en gebiedsgerichte zrg vraagt Achmea de vlgende delstellingen te behalen: Bepaling van de 5 belangrijke scidemgrafische grepen in de wijk/lkale ppulatie die f een hge ziektelast/slechte ervaren gezndheidstestand hebben, f een grt risic p hge ziektelast/slechte ervaren gezndheidstestand hebben. Een beargumenteerde selectie van minimaal 2 van de bepaalde scidemgrafische grepen, vr deze grepen is een specifiek, helder en tetsbaar mschreven, aanbd (in de vrm van f preventie-activiteiten f zrg- f hulpverlening) gerealiseerd. Bepaling van de vijf belangrijke patiëntgrepen (niet zijnde DM/COPD/VRM/psychsciale prblematiek) in de wijk/lkale ppulatie die een hge ziektelast/slechte ervaren gezndheidstestand hebben, f een grt risic p hge ziektelast/slechte ervaren gezndheidstestand hebben. Een beargumenteerde selectie van minimaal één psychsciale grep en twee andere grepen van de bepaalde patiëntgrepen, vr deze grepen is een specifiek, helder en tetsbaar mschreven, aanbd (in de vrm van f preventie-activiteiten, f zrg- f hulpverlening) gerealiseerd.] Bepaling 5 belangrijke scidemgrafische grepen in de wijk/lkale ppulatie met hge ziektelast Selectie en aanbd vr scidemgrafische grepen Bepaling 5 belangrijke patiëntgrepen in de wijk/lkale ppulatie met hge ziektelast 16

17 3.4.4 Selectie en aanbd vr belangrijke patiëntgrepen 3.5 Service en patiëntgerichtheid [Referentie: geïntegreerde samenwerking vraagt m het rganiseren van de zrg rndm de patiënt. Het samenwerkingsverband met vlden aan de gestelde Achmea GEZ-indicatren vr service en patiëntgerichtheid (zie meest recente inkpdcumenten Achmea). De prestatie-indicatren behandelen in grte lijnen de nderstaande nderwerpen: Bereikbaarheid: Het samenwerkingsverband heeft een ptimale bereikbaarheid, zwel fysiek als telefnisch. Het samenwerkingsverband is verder ged tegankelijk vr patiënten met een lichamelijke beperking. Indien dat niet mgelijk is, wrden huisbezeken als alternatief gekzen. Website en (digitale) centrumflder: Het samenwerkingsverband heeft een centrumwebsite en digitale centrumflder, waarin relevante gegevens vermeld staan, waarmee de patiënt ged geïnfrmeerd kan wrden ver.a. de dienstverlening en de bereikbaarheid. Klantervaring: De mening van de klant ver de kwaliteit van de dienstverlening is van grt belang. Een gevalideerd klantervaringsnderzek (ECB) vr de eerste lijn is hiervr het instrument m eenduidig deze ervaring te meten en te benchmarken.] Realisatie prestatie-indicatren peningstijden Realisatie prestatie-indicatren telefnische bereikbaarheid 17

18 3.5.3 Realisatie prestatie-indicatren patiëntervaringsnderzek Realisatie van 4 van de 6 extra prestatie-indicatren 3.6 Innvatie [Referentie: In het kader van innvatie vraagt Achmea de vlgende delstellingen te behalen: Minimaal één helder mschreven en tetsbaar innvatieprject, gericht p de verbetering van de hulpverlening, zrg f rganisatie. Deze prjecten kunnen gericht zijn p: Technlgische innvatie (bv beeld-gps hrlges, vernieuwende alarmsystemen thuis). Infrmatie innvatie (bv innveren p het verstrekken van infrmatie aan patiënten en/f zrg-/hulpverleners). Prcesinnvatie (bv nieuwe zrgprgramma's, LEAN). Actieve deelname aan wetenschappelijk nderzek.] Innvatieprject Deelname aan wetenschappelijk nderzek 18

19 Bijlage 1 Begrting 201[X] [Zie Excelbijlage Mdelbegrting pre-gez. Zie k de pdf-bijlage Telichting bij de mdelbegrting pre-gez ] 19

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Verpleegkundig Specialist Dit frmulier is pgesteld dr de Werkgrep Taakherschikking van de Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de V&VN Verpleegkundig

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Plan van aanpak (Conform schijf van zes van Achmea) Van pre-gez naar GEZ

Plan van aanpak (Conform schijf van zes van Achmea) Van pre-gez naar GEZ Plan van aanpak (Conform schijf van zes van Achmea) Van pre-gez naar GEZ Plaats Maand jaar Format versie 2-2013 Invulinstructie In Het Plan van Aanpak staat wat het samenwerkingsverband al doet met betrekking

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycln-beleidsplan 2011 2013 Nrd Nederland Drenthe, Friesland, Grningen Auteur: Stuurgrep Cycln Datum: 1 juni 2011 Versie: 0-5 Clfn Titel: Cycln-beleidsplan 2011-2013 Auteur: Stuurgrep Cycln Nrd Nederland

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Physician Assistant Dit frmulier is pgesteld dr de van Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de Nederlandse Assciatie Physician Assistants (NAPA).

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede;

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede; Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3, 12.4 en 19 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2015, waarin

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Visitatie praktijkinstellingen. Brochure

Visitatie praktijkinstellingen. Brochure Visitatie praktijkinstellingen Brchure Inleiding In het kader van haar tezichthudende taak, is de Registratiecmmissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) in 2014 gestart met het visiteren van de pleiding

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur 18 april 2012 Jan Jst Flim adviseur Prgramma draaijer+partners Ontwikkelingen Het Nieuwe Werken Vragen De uitgangspunten Ervaringen Prces 2 De feiten ver draaijer+partners 2 vestigingen, in Bunnik en Grningen

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie D Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Vr grtere rganisaties heeft het de vrkeur m een grter aantal diepgaande nrmen te hanteren. Deze rganisaties

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Commissie Toekomstige Zorg Zeeland Visie op zorg in Zeeland in 2025

Commissie Toekomstige Zorg Zeeland Visie op zorg in Zeeland in 2025 Cmmissie Tekmstige Zrg Zeeland Visie p zrg in Zeeland in 2025 Visie p de zrg in Zeeland in 2025 Vrwrd De zrg in Zeeland staat al geruime tijd nder druk. De druk p de Zeeuwse zrg in brede zin met gezien

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat Let p: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regi-secretariaat DiabeteszrgBeter Kwaliteitsimpuls dr implementatie van een samenhangend transmuraal diabeteszrgprgramma en gebruik van spiegelinfrmatie

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie Telichting bij het gebruik van het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan Luchtbevchtingsinstallatie 1 Del van het mdel Het Mdel is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van de risicanalyse

Nadere informatie

Visietekst Continuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Comité art.107 RELING op 13/05/2015

Visietekst Continuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Comité art.107 RELING op 13/05/2015 Visietekst Cntinuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Cmité art.107 RELING p 13/05/2015 Van ntslagmanagement naar cntinuïteitsmanagement Ontslagmanagement (OM) werd als methdiek binnen de psychiatrische

Nadere informatie

Voorstel voor deelname

Voorstel voor deelname Vrstel vr deelname Infrmatie zrgaanbieder Naam rganisatie Adres rganisatie Namen bestuurders Cntactgegevens bestuurders Naam cntactpersn Thebe Liesbslaan 2, 4813 EC te Breda Drs. R. Stam en Drs. K. Verweij

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Profiel Voorzitter Raad van Bestuur

Profiel Voorzitter Raad van Bestuur Prfiel Vrzitter Raad van Bestuur De Cuserstraat 93 1081 CN Amsterdam 020 8949199 inf@slimsearch.nl www.slimsearch.nl KvK Amsterdam 34370404 BTW 10765576.B01 ING 9233020 Lentis en FPC Dr. S. van Mesdag

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Concept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers november Concept. Kwaliteitssysteem. Perifere Accreditatie Medewerkers

Concept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers november Concept. Kwaliteitssysteem. Perifere Accreditatie Medewerkers Cncept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers nvember 2015 Cncept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers 1 Cncept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers nvember 2015

Nadere informatie

Plan van Aanpak vervolg verbetering samenwerking Meerlanden

Plan van Aanpak vervolg verbetering samenwerking Meerlanden Plan van Aanpak vervlg verbetering samenwerking Meerlanden Aan: gemeenten Aalsmeer, Blemendaal, Diemen, Haarlemmerliede & Spaarnwude, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegm, Lisse en Nrdwijkerhut en Meerlanden

Nadere informatie

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch Prcesdcument Klankbrdgrep Schakenbsch Tijdens de klankbrdgrepvergadering van 23 juni 2010 is de afspraak gemaakt met de leden van de klankbrdgrep m duidelijkheid te geven ver het prces, de kaders, de verschillende

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg.

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg. WERKGEBIED ZUIDWEST Bezekadres Pstadres Telefeen Telefax Internet Wilhelmina van Pruisenweg 52 Den Haag Pstbus 90700 2509 LS Den Haag (070)304 15 00 (070) 304 15 00 www.igz.nl STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.)

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.) Betreft: Van : Subsidieaanvraag Transfrmatie en innvatieplannen SW bedrijf (Mtie Kerstens cs.) : DZB Leiden, SWA Alphen aan den Rijn en Maregrep NV te Vrhut Arbeidsmarktregi Hlland Rijnland Aanvrager :

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Bijlagen. A plan van aanpak 2009-2010. adviesbevoegdheden CCR. samenwerkingsovereenkomst CCR-RvB. jaarcyclus. E begroting-uitgaven 2010

Bijlagen. A plan van aanpak 2009-2010. adviesbevoegdheden CCR. samenwerkingsovereenkomst CCR-RvB. jaarcyclus. E begroting-uitgaven 2010 Bijlagen A plan van aanpak 2009-2010 B C D adviesbevegdheden CCR samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus E begrting-uitgaven 2010 F schema adviesaanvragen 2010 Bijlage A: CCR plan van aanpak 2009-2010

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen.

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen. VRAGENLIJST Beste mantelzrger, Deze vragenlijst is bedeld vr u. Dr het invullen van bijgaande vragenlijst krijgt u inzicht in de rzaken van uw belasting. Het maakt u bewust van uw situatie. In de vragenlijst

Nadere informatie

BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengelo

BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengelo BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengel Hengel, 4 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De Experimentwet Bedrijven Investerings Zne 3. Activiteiten van het BIZ 4. Waarm een BIZ 5. De

Nadere informatie

Type vergoeding SEL-overleg GDT-overleg Overleg psychiatrische patiënt Welzijns-overleg (proefproject vanaf 2014) Enkel indien voldaan aan SELcriteria

Type vergoeding SEL-overleg GDT-overleg Overleg psychiatrische patiënt Welzijns-overleg (proefproject vanaf 2014) Enkel indien voldaan aan SELcriteria Vergedingen 2013 SEL Amberes Type vergeding SEL-verleg GDT-verleg Overleg psychiatrische patiënt Welzijns-verleg (prefprject vanaf 2014) Organisatr 200 per MDO Vergeding enkel vr erkende SEL-rganisatren.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Curatieve GGZ 2016

Informatiebijeenkomst Curatieve GGZ 2016 Infrmatiebijeenkmst Curatieve GGZ 2016 Prgramma Welkm Visie VGZ Delstellingen inkp 2016 Inkp Specialistische GGZ POH GGZ Inkp Generalistische Basis GGZ Planning Afsluiting & brrel Samen werken aan een

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

een psycholoog die als zodanig is geregistreerd in het kader van de Wet BIG.

een psycholoog die als zodanig is geregistreerd in het kader van de Wet BIG. Deel II: Bijzndere Cntractuele Bepalingen Artikel 1 - Begripsmschrijvingen In deze vereenkmst wrdt verstaan nder: GZ-psychlg een psychlg die als zdanig is geregistreerd in het kader van de Wet BIG. Kinder

Nadere informatie

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond Frmulier vr het indienen van de eerste rnde preftuinen ihkv decentralisatie jeugdzrg Regi Rtterdam Rijnmnd Alléén gemeenten in de regi Rtterdam Rijnmnd kunnen vrstellen vr preftuinen indienen! Dit frmulier

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker De raad van de gemeente Alkmaar Rekenkamercmmissie Uw kenmerk Ons kenmerk Testelnummer 2009/027 0725489342 Uw brief d.d. Behandeld dr Bijlagen R.M.C. Strijker Onderwerp Evaluatie kwaliteit prgrammabegrting

Nadere informatie

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen.

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen. . Bij de afname van examens zijn diverse functinarissen van de nderwijsinstelling betrkken. In dit prtcl wrden de vlgende (grepen van) examenbetrkkenen nderscheiden, met een krte mschrijving van de betrkkenheid

Nadere informatie

Amaris Thuis Teams Basismodel in tekst

Amaris Thuis Teams Basismodel in tekst Amaris Thuis Teams Basismdel in tekst Dr: N. van der Stelt, H. Dijkema, S. Perdk Iv: Raad van Bestuur Amaris Zrggrep Versie: 140416 Inhud 1 Amaris Thuis dit is wat wij bieden!... 1 1.1 Waar staan wij vr?...

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven Visie p de webpresentatie gemeente Eindhven Inhud 1 Inleiding 3 2 Basisgedachte beheften ntvanger centraal 3 2.1 Onderscheidende kwaliteiten websites 3 2.2 Verbinding essentieel 4 2.2.1 Verbinding extern

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces Verdiepend nderzek Wminkpprces Kwalitatief nderzek nder 24 gemeenten Petra Ebben de Jng & Myriam Martens 1 september 2014 Disclaimer en leeswijzer Het ministerie van VWS heeft Q-Cnsult pdracht gegeven

Nadere informatie

Als aanvrager kunt u per tijdvak één aanvraag indienen. Het bundelen van festivals of producties in één aanvraag is niet mogelijk.

Als aanvrager kunt u per tijdvak één aanvraag indienen. Het bundelen van festivals of producties in één aanvraag is niet mogelijk. Veel gestelde vragen, Prducties en Festivals 2018 De regeling 1. Vr welke activiteit kan subsidie wrden verleend in het kader van de regeling? U kunt een subsidie aanvragen vr: - het maken van een prductie

Nadere informatie

2015-1*7. Nieuwegein. Datum 24 maart 2015 Portefeuillehouder: P.W.M. Snoeren

2015-1*7. Nieuwegein. Datum 24 maart 2015 Portefeuillehouder: P.W.M. Snoeren Nieuwegein p 2015-1*7 Aan De gemeenteraad Onderwerp: Brief ex art. 42 RvO van de fractie PvdA dd 23-03-15 inzake JGZprtcl asielzekerskinderen. Afdeling: Griffie Datum 24 maart 2015 Prtefeuillehuder: P.W.M.

Nadere informatie

De veranderende rol: moeder/ouder(s) worden. Veranderende

De veranderende rol: moeder/ouder(s) worden. Veranderende DOORLOPENDE STAGE 2016-2017 SEMESTER 2 Vervangende pdrachten als je (ng) geen zwangere hebt gevnden Mdule 5 Klppende hart Cnsult 3/4 Tussen 28 en 36 weken zwangerschap In stage 1 Overleg met de verlskundige

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016 JAARPLAN 2012 Begde resultaten in de beheersvereenkmst vr de peride 2012-2016 De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging vr Jeugdgezndheidszrg (VWVJ) werkt aan de realisatie van de vlgende resultaatgebieden:

Nadere informatie

Ict-puzzel voor het onderwijs

Ict-puzzel voor het onderwijs Ict-puzzel vr het nderwijs FAQ Algemeen Wat is de Ict-puzzel vr het nderwijs? De Ict-puzzel vr het nderwijs is een mdel dat bestaat uit drie pijlers (nderwijs, middelen, rganisatie) met elk acht buwstenen.

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

WMO 2015 en Huishoudelijke hulp

WMO 2015 en Huishoudelijke hulp Kennisdcument WMO 2015 en Huishudelijke hulp De gevlgen van uitspraken van de Centrale Raad van Berep vr gemeentelijk beleid biedt u dit kennisdcument aan in samenwerking met haar partner: Auteur: mr.

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Format handleiding jaarconsult Diabetes

Format handleiding jaarconsult Diabetes Frmat handleiding jaarcnsult Diabetes Inhudspgave 1. Inleiding... 2 2. Wrkflw jaarcnsult diabetes... 2 3. Instructie stap vr stap jaarcnsult Diabetes... 3 3.1. Inlggen in Caresharing Cllab... 3 3.2 Bestaande

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: begeleidingscentrum Ter Heide

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: begeleidingscentrum Ter Heide EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: begeleidingscentrum Ter Heide Adresgegevens: Kltsraat 125 3600 Genk 2) Dmein van expertise: Aanbd aan persnen met EMB: Basale stimulatieactiviteiten

Nadere informatie

Aanwezigen gemeente Rhenen: Marion Schuilenburg (Bedrijfsvoering Sociaal Domein), Jolanda van Sloten (Zorgmakelaar), Dhr. Van der Aa (Notulist).

Aanwezigen gemeente Rhenen: Marion Schuilenburg (Bedrijfsvoering Sociaal Domein), Jolanda van Sloten (Zorgmakelaar), Dhr. Van der Aa (Notulist). Verslag fysieke verlegtafel Cncept Overeenkmst Maatwerkvrziening Wm 2016 Gemeente Rhenen Dinsdag 15 september 2015 van 14.00 tt 16.30 uur Raadszaal, Rhenen. Aanwezigen zrgaanbieders: Andre Grenewegen (Lelie

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

Van analoog via dialoog naar digitaal. Proteion Thuis: Paraat voor de toekomst

Van analoog via dialoog naar digitaal. Proteion Thuis: Paraat voor de toekomst Van analg via dialg naar digitaal Prtein Thuis: Paraat vr de tekmst 1 Inleiding Prtein Thuis stelt zich als del ged vrbereid de uitdagingen van de tekmst aan te gaan. De uitdagingen p het gebied van de

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Appingedam Diaconie

Protestantse Gemeente Appingedam Diaconie Beleidsplan diacnie Prtestantse Gemeente Appingedam 2013 2016 Inleiding Vr u ligt het beleidsplan van de diacnie. Dit beleidsplan is nderdeel van het beleidsplan van de Prtestantse Gemeente Appingedam.

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede;

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede; Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2017 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3 en 12.4 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2017, waarin aan

Nadere informatie