Zorgaanbodplan (naam samenwerkingsverband)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgaanbodplan 2013-2014 (naam samenwerkingsverband)"

Transcriptie

1 Zrgaanbdplan (naam samenwerkingsverband) Maand jaar Plaats Versie

2 Invulinstructie Algemeen: de cursief weergegeven tekst is bedeld als suggestie m het zrgaanbdplan inhudelijk te vullen. Samenvatting: in de samenvatting herhaalt u de belangrijkste beleidsdelstellingen en beleidsacties vr het kmende jaar. Inleiding: hier legt u uit wat de lezer kan verwachten in het zrgaanbdplan. Hfdstuk 1: geef hier vanuit de aspecten disciplines, visie, juridische entiteit, rganisatie, financiering, datamanagement en huisvesting een beschrijving van het rganisatrische kader van het Eerstelijns Medisch Centrum. Hfdstuk 2: beschrijf hier uitgebreid he het gebied (wijk/buurt/plaats f gemeente) eruit ziet, maak hiervr gebruik van de ROS-wijkscan. Hfdstuk 4: nteer per schijf van de schijf van zes de aanpak. U kunt gebruik maken van de tabel (nderwerp, del, actiepunten, eigenaar en planning). Dit hfdstuk gaat in p de inhudelijke invulling van de multidisciplinaire samenwerking en serviceverlening. Bijlage 1: gebruik het frmat Mdelbegrting (pre-)gez m de financiële effecten van de stap van pre-gez naar GEZ inzichtelijk te maken. Vul de mdelbegrting in vr het eerste jaar van het betreffende traject. 2

3 Inhud VOORWOORD... 4 SAMENVATTING... 5 INLEIDING HET EERSTELIJNS MEDISCH CENTRUM BETROKKEN DISCIPLINES VISIE OP ZORG JURIDISCHE VORMGEVING ORGANISATORISCHE VORMGEVING Algemeen en Dagelijks bestuur Overleg en besluitvrming Management en cördinatie Beleids- & begrtingscyclus Tezicht en cntrle FINANCIERING REGISTRATIE EN DATAMANAGEMENT HUISVESTING GEBIEDSPROFIEL SCHIJF VAN ZES CHRONISCHE ZORG Zrgprgramma Diabetes Mellitus type II Zrgprgramma Astma-COPD Zrgprgramma CVRM EERSTELIJNS PSYCHOSOCIALE ZORG (GGZ) GGZ ppulatie in beeld Tp 3 psychsciale en psychiatrische aandeningen Overeenkmst POH GGZ DOELMATIGHEID Algemene vrschrijfindicatr Prtcl verdracht medicatiegegevens Pluspraktijk Werkafspraken met preferentie HAP DOELGROEP- EN GEBIEDSGERICHTE ZORG Bepaling 5 belangrijke scidemgrafische grepen in de wijk/lkale ppulatie met hge ziektelast Selectie en aanbd vr scidemgrafische grepen Bepaling 5 belangrijke patiëntgrepen in de wijk/lkale ppulatie met hge ziektelast Selectie en aanbd vr belangrijke patiëntgrepen SERVICE EN PATIËNTGERICHTHEID Realisatie prestatie-indicatren peningstijden Realisatie prestatie-indicatren telefnische bereikbaarheid Realisatie prestatie-indicatren patiëntervaringsnderzek Realisatie van 4 van de 6 extra prestatie-indicatren INNOVATIE Innvatieprject Deelname aan wetenschappelijk nderzek BIJLAGE 1 BEGROTING 201[X]

4 Vrwrd Dit frmat vr een zrgaanbdplan is van tepassing p de eerste peride GEZ na pre-gez (zie k het prcesschema). Binnen één jaar na de start van de pre-gez levert het samenwerkingsverband een eerste zrgaanbdplan p, p basis van de schijf van zes. Dit zrgaanbdplan is gebaseerd p een uitwerking van het Plan van Aanpak. De cnclusies en aanbevelingen van de evaluatie van 2012 zijn hierin meegenmen. Het zrgaanbdplan heeft het kenmerk van een meerjaren beleidsplan. Het samenwerkingsverband stelt jaarlijks een aanvullend jaarplan p. Dit mdel zrgaanbdplan van Raedelijn (ROS) helpt m inhud te geven aan een zrgaanbdplan. Raedelijn (ROS) heeft een belangrijke taak m de samenwerking tussen de verschillende disciplines in de eerste lijn te bevrderen. Raedelijn heeft de kennis en ervaring in huis m deze prcessen te stimuleren en te begeleiden. Dit dcument is gebaseerd p het zrginkpbeleid van Achmea. In beginsel is het dcument daarm geschikt vr de regi s waar Achmea ptreedt als preferente zrgverzekeraar. De actuele zrginkpdcumenten van Achmea zijn leidend, de infrmatie in dit dcument is slechts een uitwerking. 4

5 Samenvatting In de samenvatting herhaal je de belangrijkste beleidsdelstellingen en beleidsacties vr het kmende jaar. 5

6 Inleiding Vr u ligt het zrgaanbdplan van Eerstelijns Medisch Centrum [ ] Dit zrgaanbdplan is gebaseerd p een uitwerking van het Plan van Aanpak vr 2012 respectievelijk De cnclusies en aanbevelingen van de evaluatie van 2012 zijn hierin meegenmen. In dit plan wrden de vlgende nderdelen uitgewerkt: Hfdstuk 2 beschrijft de cnturen van het centrum. In hfdstuk 3 wrden de kenmerken van de wijk en de patiëntenppulatie van het centrum uitgewerkt; In hfdstuk 4 wrdt de schijf van zes uitgewerkt, inclusief een Plan van Aanpak per activiteit. 6

7 1 Het Eerstelijns Medisch Centrum 1.1 Betrkken disciplines [Beschrijf hier welke disciplines met elkaar samenwerken/werkzaam zijn, f en z ja welke specialisaties aanwezig zijn etc. Zie nderstaande tekst als vrbeeld.] Er zijn verschillende gangbare rganisatiemdellen vr GEZ. Hier gaan we uit van een platte rganisatie waar zrgverleners bij bestuur en management betrkken zijn. [T.a.v. partners wrdt nderscheid gemaakt tussen kernpartners en samenwerkingspartners. Kernpartners zijn k direct betrkken in bestuur en besluitvrming, samenwerkingspartners niet. Die zijn betrkken bij één f meerdere zrgprgramma s.] In het centrum zijn mmenteel de vlgende disciplines werkzaam: Disicpline Aantal Fte Specialisatie / thema Huisarts POH smatiek POH GGZ Aptheek Fysitherapeut Lgpedie AMW Status Kernpartner N.v.t. N.v.t. Kernpartner Kernpartner SW partner SW partner [Indien van tepassing specifieke nderwerpen/thema s en/f specialisaties benemen.] [Met welke partijen buiten het centrum bestaat er k samenwerking en p welk gebied is hiervr een samenwerkingsvereenkmst afgeslten f in vrbereiding?] 1.2 Visie p zrg [Plaats hier uw eigen tekst, die past bij de eigen visie p zrg, rganisatie en samenwerking. Onderstaande tekst is een vrbeeld] Het Eerstelijns Medisch Centrum... biedt de inwners van integrale en prfessinele zrg van huisartsen, fysitherapeuten, lgpedie, maatschappelijk werk. De vrdelen van de gezamenlijke huisvesting wrdt zveel mgelijk benut p het gebied van kwaliteit, delmatigheid, faciliteiten, infrastructuur en rganisatie. Onderlinge bereikbaarheid, snelle verwijzings- en cnsultatiemgelijkheden, vrlichting en infrmatievrziening en prductntwikkeling zijn zichtbare resultaten 7

8 hiervan. Het centrum beschikt ver multidisciplinaire samenwerking, infrastructuur en rganisatie m dit mgelijk te maken. Het centrum neemt een centrale psitie in de wijk/plaats/. in. Met disciplines die niet in het centrum zijn gevestigd wrdt samengewerkt met als del de patiëntenzrg te ptimaliseren. De praktijken en maatschappen binnen het gezndheidscentrum zijn zelfstandige rganisatrische eenheden, waarbinnen de kwaliteit van prfessineel handelen wrdt getetst. De kwalificaties van de berepsgrepen wrden als uitgangspunt genmen. De bejegening van patiënten en van elkaar is gebaseerd p zrgvuldigheid, vertruwen, prfessinaliteit en respect. De psitie van de patiënt wrdt gewaarbrgd en ndersteund dr een privacyreglement, klachtenreglement en patiëntenraadpleging. 1.3 Juridische vrmgeving [Alle afspraken en vereenkmsten die partijen verbinden, nemt u hier, inclusief eventuele specifieke afspraken, bijvrbeeld rnd risic, gezamenlijke ksten e.d.] Het Eerstelijns Medisch Centrum... vrmt per een stichting [f ander rechtspersn]. Statuten.. Het stichtingsbestuur is samengesteld uit [aantal] leden bestaande uit De Stichting heeft als del: het bieden van integrale wijkgerichte eerstelijns zrg met betrekking tt lichamelijke, persnlijke en psychsciale vragen van bewners in het werkgebied. De Stichting wrdt beschuwd als een faciliterende structuur. De zrgdisciplines zijn zelfstandig gevestigd en sluiten individueel cntracten met de zrgverzekeraar. De aansluiting van de zrgdisciplines bij de Stichting en daaruit vrtkmende afspraken zijn gefrmaliseerd in een samenwerkingsvereenkmst. [Beschrijf hier he de juridische vrmgeving is van het samenwerkingsverband en he de nderlinge verhudingen zijn geregeld.] 1.4 Organisatrische vrmgeving Algemeen en Dagelijks bestuur [Taken/functie Algemeen bestuur en Dagelijks bestuur.] Overleg en besluitvrming [Wanneer, he vaak en met wie vindt verleg plaats; he is de besluitvrming geregeld.] 8

9 1.4.3 Management en cördinatie [Beschrijf hier he u management en cördinatie hebt vrmgegeven en benem nadrukkelijk welke taken u hebt gegeven aan een manager. Onderstaande tekst is ter illustratie pgenmen.] Vr de verdere prfessinalisering van de rganisatie van het centrum is een centrummanager/cördinatr/ aangesteld met de vlgende taakgebieden: rganiseren van bijeenkmsten van werkgrepen/stuurgrepen/bestuur/. vrbereiden bijeenkmsten en besluitvrming. pstellen en uitwerken van dcumenten zals Zrgaanbdplan en begrting. leggen en nderhuden van cntacten met andere zrgverleners. zrgverzekeraar, (deel)gemeente en mgelijk derden. mnitring registratie en rapprtage zdat vldaan kan wrden aan de ndzakelijke sturingsinfrmatie en rapprtagevereisten waarnder de vrwaarden en prestatie-indicatren GEZ Beleids- & begrtingscyclus [Beschrijf hier he jaarplannen, begrting, evaluatie/jaarverslag en jaarrekening tt stand kmen als een cyclisch prces, PDCA-cirkel.] Tezicht en cntrle [Benem de wijze van tezicht en/f cntrle (intern) en/f adviesraad f iets dergelijks (extern).] [Extern advies/inzet t.b.v. rganisatie, bedrijfsvering kan een meerwaarde zijn in het ntwikkelen van een rganisatie/samenwerkingsverband.] [Omwille van risic, aansprakelijkheid en verschillende betrkkenheid van partijen wrden huisvestingsksten en GEZ vaak gescheiden gerganiseerd (aparte rechtspersnen).] [Geef aan he ksten besteed en verantwrd wrden.] 1.5 Financiering GEZ-gelden financieren de rganisatie van multidisciplinaire samenwerking. Het gaat hier m activiteiten waarbij financiering binnen de GEZ wrdt verndersteld in zverre er geen andere financiering aanwezig is. Gerganiseerde zrg kmt niet tt stand znder extra rganisatieksten en inzet van zrgverleners. In de telichting bij de mdelbegrting (zie bijlage 1) is een nadere uitwerking pgenmen van inzet, activiteiten en ksten die mgelijk nder de GEZfinanciering kunnen vallen. Jaarlijks wrdt een begrting en een jaarrekening pgesteld dr het bestuur van het centrum die mgelijk in verleg met kernpartners wrdt vastgesteld. Bij een centrum waar de disciplines niet in lndienst zijn, ligt het vr de hand dat bijvrbeeld de begrting in afstemming met de kerndisciplines (zals huisartsen, fysitherapeuten en aptheker) wrdt vastgesteld. Bij een centrum met disciplines in lndienst ligt de verantwrdelijkheid van de financiën eerder bij het management, maar is het wel wenselijk dat er afspraken met disciplines wrden gemaakt met 9

10 betrekking tt de vernderstellingen in de begrting met betrekking tt activiteiten, prductie en/f prestaties. De financiën wrden beheerd dr de penningmeester van het stichtingsbestuur. Jaarlijks stellen de vrzitter en penningmeester een begrting en jaarrekening p, ter vaststelling dr het bestuur en kernpartners. Organisatieksten vr zrgverleners bestaan uit: pstellen werkafspraken en zrgprgramma s. nderhuden van gemaakte afspraken. registratie en verantwrding. Cördinatie is essentieel vr het gezndheidscentrum. De cördinatr en het bestuur: zrgen vr samenhang tussen de disciplines binnen het centrum. faciliteren en ndersteunen de multidisciplinaire samenwerking. regelen en beheren de gezamenlijke financiële middelen, huisvesting en faciliteiten. nderhuden cntacten en nderhandelen met externe partners.. Nadrukkelijk wrdt met cördinatie bedeld: het aansturen van de samenwerking. Het praktijkmanagement per discipline behrt tt de verantwrdelijkheid (en ksten) van de afznderlijke disciplines. Ksten vr cördinatie bestaan uit: lnksten cördinatr. huisvestingsksten en faciliteiten vr de cördinatr. ksten vr administratie / secretariaat. Zie verder de begrting. 1.6 Registratie en datamanagement [Beschrijf hier welke infrmatie/data u wilt gebruiken vr het centrum, he geregistreerd gaat wrden en he de data-extractie geregeld is; ga uit van sturingsinfrmatie en verantwrding.] 1.7 Huisvesting [Huisvestingsksten die ten laste mgen kmen van GEZ zijn de extra ruimtes die ndig zijn vr de rganisatie: kantr cördinatr/manager en vergaderruimte.] De ksten vr de infrastructuur, waar gezamenlijk gebruik van wrdt gemaakt, wrden beheerd dr de Stichting. De gezamenlijke infrastructuur bestaat uit: Huurlasten gas/water/licht, belastingen nderhud en schnmaak gebuw afvalverwerking 10

11 telefncentrale datacmmunicatie beveiliging. De ksten wrden gedragen dr de deelnemers en tegerekend p basis van een verdeelsleutel. De verdeelsleutel is gebaseerd p de verdeling van ppervlakte van het gebuw en de frmatie per discipline. Zie verder k de samenwerkingsvereenkmst. 11

12 2 Gebiedsprfiel [Beschrijf hier uitgebreid he het gebied (wijk/buurt/plaats f gemeente) eruit ziet. Maak hierbij gebruik van de ROS-Wijkscan, infrmatie van de GGD ver de gezndheidstestand, de eigen cijfers en de spiegelinfrmatie/praktijkstatus van Achmea. Benem vral k aspecten die hebben geleid/gaan leiden tt het gekzen beleid, de speerpunten en andere acties.] [Ten aanzien van de ROS-wijkscan: in het kader van de 11 ambities van de LVG Gezndheidscentra, gericht p ppulatiegerichte geïntegreerde eerstelijnszrg in de wijk, is met de LVG afgesprken dat Raedelijn (ROS) ndersteuning kan bieden bij het maken van de ROS-wijkscan van de wijken waarin de gezndheidscentra zijn gevestigd]. Besteed hierbij bijvrbeeld aandacht aan: Demgrafie (zie k PvA) Demgrafische kenmerken Vergrijzing Sciaal ecnmische status (Ervaren) gezndheid en zrgvragen in het werkgebied Veelvrkmende klachten Psychische gezndheid Overgewicht Rken Alchlgebruik Drugsgebruik Seksueel risicgedrag Ontwikkeling (eerstelijns) zrgvraag Huisartsenzrg en praktijkndersteuning Farmaceutische zrg Fysitherapie en efentherapie Psychsciale zrg Diëtetiek Verlskundige zrg Verpleging en verzrging Pririteiten en fcusgrepen vr Gezndheidscentrum [Beschrijf hier welke pririteiten u heeft gekzen, welke speerpunten en welke beleidsdelstellingen p basis van bvenstaande gebiedsanalyse.] [Zie k cntracteerbeleid Achmea wat betreft delgrepen en prestatieindicatren.] [Verwijs verder naar Hfdstuk 4 vr de verdere uitwerking.] 12

13 3 Schijf van zes [Beschrijf krt per nderdeel van de schijf van zes wat het samenwerkingsverband al heeft gerealiseerd, welke zaken al geïmplementeerd zijn, he deze wrden gebrgd en wie de betrkkenen zijn. Bij de nderstaande invulling van de schijf van zes is het uitgangspunt dat alle zrgprgramma s van multidisciplinaire aard zijn.] [Beschrijf delen en acties in SMART termen.] [Beschrijf het prbleem p patiëntenniveau.] [Bij de term eigenaar wrdt ervan uitgegaan dat deze persn k ptreedt als regiehuder.] Het rganiseren van samenhangende zrg rndm de zrgvraag van de chrnische patiënt is in tenemende mate van belang. Zrg die bij kan bijdragen aan een z hg mgelijke kwaliteit van leven. Dit vraagt van zrgverleners een multidisciplinaire samenwerking en serviceverlening, die in de vlgende thema s ( Schijf van zes ) gestalte krijgen. 3.1 Chrnische zrg [Referentie: Deze schijf mvat de rganisatie van de zrg vr patiënten met Diabetes Mellitus type II, COPD en CVRM. Zie de meest recente inkpdcumenten van Achmea vr de cmplete GEZ-indicatren.] [Indien het samenwerkingsverband vr dit nderdeel is aangeslten bij zrggrep, dan kan hiernaar wrden verwezen. In dit geval heft hier geen uitwerking wrden gegeven.] Hier kan k verwezen wrden naar: het pgestelde verbeterplan p basis van de resultaten van de ttale indicatrenset chrnische zrg; de LTA DM werkafspraken met de preferente ziekenhuizen; de getekende intentieverklaring t.a.v. de te maken werkafspraken vr COPD en HVZ Zrgprgramma Diabetes Mellitus type II Zrgprgramma Astma-COPD 13

14 3.1.3 Zrgprgramma CVRM 3.2 Eerstelijns psychsciale zrg (GGZ) [Referentie: vr gestructureerde psychsciale zrg vraagt Achmea de vlgende delstellingen te behalen: In beeld brengen van de GGZ-ppulatie p basis van Internatinal Classificatin f Primary Care (ICPC s ) in de afgelpen twaalf maanden. Vaststellen van een tp drie van psychsciale aandeningen en psychiatrische aandeningen p basis van de eigen registratie en de wijkscan. Opstellen van een vereenkmst met Achmea vr POH-GGZ.] GGZ ppulatie in beeld Tp 3 psychsciale en psychiatrische aandeningen Overeenkmst POH GGZ 14

15 3.3 matigheid [Referentie: in het kader van delmatigheid vraagt Achmea de vlgende delstellingen te behalen: Ingebruikname van een algemene vrschrijfindicatr p basis van een cmbinatie van IVM-indicatren (IVM, Instituut vr Verantwrd Medicijngebruik vrheen DGV). Implementatie van een eigen prtcl vr de verdracht van medicatiegegevens waarin mschreven staat he in de dagelijkse praktijk gehandeld meten wrden bij de verdracht van medicatiegegevens (zie richtlijn verdracht medicatiegegevens). Vr 1 juli 2013 start van een (samenwerkingafspraken met) een pluspraktijk fysitherapie f in een traject te zijn m te kmen tt een pluspraktijk. In het bezit te zijn van schriftelijke werkafspraken met de preferente HAP ver het vermijden c.q. verminderen van nndige HAP bezeken.] Algemene vrschrijfindicatr Prtcl verdracht medicatiegegevens Pluspraktijk Werkafspraken met preferentie HAP 15

16 3.4 grep- en gebiedsgerichte zrg [Referentie: Op basis van het gebiedsprfiel stelt het samenwerkingsverband vast welke zrgvraag er is en welke zrgprgramma s wrden aangebden. De aangebden zrg is multidisciplinair en/f wijkgericht, waarbij samenwerking met partijen buiten het samenwerkingsverband een rl speelt. In het kader van delgrep- en gebiedsgerichte zrg vraagt Achmea de vlgende delstellingen te behalen: Bepaling van de 5 belangrijke scidemgrafische grepen in de wijk/lkale ppulatie die f een hge ziektelast/slechte ervaren gezndheidstestand hebben, f een grt risic p hge ziektelast/slechte ervaren gezndheidstestand hebben. Een beargumenteerde selectie van minimaal 2 van de bepaalde scidemgrafische grepen, vr deze grepen is een specifiek, helder en tetsbaar mschreven, aanbd (in de vrm van f preventie-activiteiten f zrg- f hulpverlening) gerealiseerd. Bepaling van de vijf belangrijke patiëntgrepen (niet zijnde DM/COPD/VRM/psychsciale prblematiek) in de wijk/lkale ppulatie die een hge ziektelast/slechte ervaren gezndheidstestand hebben, f een grt risic p hge ziektelast/slechte ervaren gezndheidstestand hebben. Een beargumenteerde selectie van minimaal één psychsciale grep en twee andere grepen van de bepaalde patiëntgrepen, vr deze grepen is een specifiek, helder en tetsbaar mschreven, aanbd (in de vrm van f preventie-activiteiten, f zrg- f hulpverlening) gerealiseerd.] Bepaling 5 belangrijke scidemgrafische grepen in de wijk/lkale ppulatie met hge ziektelast Selectie en aanbd vr scidemgrafische grepen Bepaling 5 belangrijke patiëntgrepen in de wijk/lkale ppulatie met hge ziektelast 16

17 3.4.4 Selectie en aanbd vr belangrijke patiëntgrepen 3.5 Service en patiëntgerichtheid [Referentie: geïntegreerde samenwerking vraagt m het rganiseren van de zrg rndm de patiënt. Het samenwerkingsverband met vlden aan de gestelde Achmea GEZ-indicatren vr service en patiëntgerichtheid (zie meest recente inkpdcumenten Achmea). De prestatie-indicatren behandelen in grte lijnen de nderstaande nderwerpen: Bereikbaarheid: Het samenwerkingsverband heeft een ptimale bereikbaarheid, zwel fysiek als telefnisch. Het samenwerkingsverband is verder ged tegankelijk vr patiënten met een lichamelijke beperking. Indien dat niet mgelijk is, wrden huisbezeken als alternatief gekzen. Website en (digitale) centrumflder: Het samenwerkingsverband heeft een centrumwebsite en digitale centrumflder, waarin relevante gegevens vermeld staan, waarmee de patiënt ged geïnfrmeerd kan wrden ver.a. de dienstverlening en de bereikbaarheid. Klantervaring: De mening van de klant ver de kwaliteit van de dienstverlening is van grt belang. Een gevalideerd klantervaringsnderzek (ECB) vr de eerste lijn is hiervr het instrument m eenduidig deze ervaring te meten en te benchmarken.] Realisatie prestatie-indicatren peningstijden Realisatie prestatie-indicatren telefnische bereikbaarheid 17

18 3.5.3 Realisatie prestatie-indicatren patiëntervaringsnderzek Realisatie van 4 van de 6 extra prestatie-indicatren 3.6 Innvatie [Referentie: In het kader van innvatie vraagt Achmea de vlgende delstellingen te behalen: Minimaal één helder mschreven en tetsbaar innvatieprject, gericht p de verbetering van de hulpverlening, zrg f rganisatie. Deze prjecten kunnen gericht zijn p: Technlgische innvatie (bv beeld-gps hrlges, vernieuwende alarmsystemen thuis). Infrmatie innvatie (bv innveren p het verstrekken van infrmatie aan patiënten en/f zrg-/hulpverleners). Prcesinnvatie (bv nieuwe zrgprgramma's, LEAN). Actieve deelname aan wetenschappelijk nderzek.] Innvatieprject Deelname aan wetenschappelijk nderzek 18

19 Bijlage 1 Begrting 201[X] [Zie Excelbijlage Mdelbegrting pre-gez. Zie k de pdf-bijlage Telichting bij de mdelbegrting pre-gez ] 19

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017 STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017 Onderscheidend in betrkkenheid en bereikbaarheid De Maatschap Medische Micrbilgie & Immunlgie Gelderland ziet de kmende jaren de cncurrentie verder tenemen. De verwachting

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding...13

Inhoudsopgave. Inleiding...13 Inhudspgave Inleiding 2 1 Over wie gaat het? 5 2 Een nieuwe visie p de jeugdzrg 10 21 Jeugdzrg al langer p plitieke agenda 10 22 Een nieuwe visie 11 3 Een systeembeschrijving van de huidige jeugdzrg13

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Organisatie Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Onderzek naar naar de veranderbereidheid van medewerkers Erasmus Universiteit Rtterdam Afstudeerscriptie Marleen Scherpenzeel Nvember 2011 Organisatiecultuurtraject

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

Projectvoorstel Landelijke aanpak informatiebeveiliging

Projectvoorstel Landelijke aanpak informatiebeveiliging Landelijke aanpak infrmatiebeveiliging Relatie IOOV audit 2007 Titel Prject Dcumentnummer : Prjectvrstel : : xxxx Datum : 20 ktber 2009 Versie : 1.0 Status Opdrachtgever Prjectleider Opsteller(s) : Ter

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

Bijlagen CCR jaarverslag 2013

Bijlagen CCR jaarverslag 2013 Bijlagen CCR jaarverslag 2013 A B C wettelijke adviesbevegdheden CCR (WMZC) samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus D speerpunten 2012-2014 E begrting-uitgaven 2013 F inhudelijke beschrijving besprken

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn BESTUURDERSACADEMIE Najaar 2011 Verenigingsbur & Sprtraad Apeldrn Vrwrd Wat een waanzinnig ged initiatief! Ik was meteen enthusiast ten ik hrde dat er een academie kmt vr nze vrijwillige Apeldrnse bestuurders.

Nadere informatie

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

B ELEIDSPLAN 2007-2011 AC TION VAN SPEL NAAR SPECIALISATIE

B ELEIDSPLAN 2007-2011 AC TION VAN SPEL NAAR SPECIALISATIE B ELEIDSPLAN 2007-2011 AC TION VAN SPEL NAAR SPECIALISATIE Inhudspgave 1. Visie... 1 2. Cntext... 1 3. Trends... 1 4. Missie TION... 2 5. Beleidsuitgangspunten... 2 6. Beleidsfrmulering... 4 7. Beleidsuitvering...

Nadere informatie

Schoenenwinkel 't Vetertje Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse

Schoenenwinkel 't Vetertje Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse Schenenwinkel 't Vetertje Reginale Uitkmsten Markt- & Brancheanalyse Sectr: Detailhandel Branche: Schenenwinkels Gemeente: Delft Pstcde: 2611, Binnenstad Datum: 22 april 2011 Rapprtnummer: X11-D100-10009/v1

Nadere informatie

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE!

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE! Ex pst evaluatie van het prgramma UTRECHTSE ENERGIE! Terugblik p bereikte resultaten, deltreffendheid, delmatigheid & delbereiking van het Prgramma 'Utrechtse Energie' ver de peride 2011-2014 Utrecht,

Nadere informatie

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders Opleiden, trainen en efenen sleutelfuncties crisiscmmunicatie Prject GROOTER Opleidingskaders 1 Clfn Dit dcument beschrijft de kaders vr de pleidingen vr zeven sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie,

Nadere informatie

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 ktber 2011 Agendapunt: 11 Prtefeuillehuder: De heer T.J. van der Zwan Behandelend ambtenaar: Mevruw A.C. Teuben-Bkma Onderwerp: Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Eindrapport. project logistieke optimalisatie van de zorgketen (LOZ) Auteurs:

Eindrapport. project logistieke optimalisatie van de zorgketen (LOZ) Auteurs: Eindrapprt prject lgistieke ptimalisatie van de zrgketen (LOZ) Auteurs: Felix de Graaf, prjectleider LOZ Ans Hendrikx, medisch cördinatr Quartz 12-175/juni 2012 Inhudspgave 1. Inleiding pagina 3 2. Eindresultaten

Nadere informatie

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Clfn Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten ISBN 90-76906-58-0 2003, Kwaliteitsinstituut vr de Gezndheidszrg CBO Pstbus 20064,

Nadere informatie

Jaarplan 2012 Lectoraat Logistics

Jaarplan 2012 Lectoraat Logistics Jaarplan 2012 Lectraat Lgistics Marcel Ludema In het jaar 2012 valt het lectraat Lgistics nder de vlgende twee kenniscentra: - Kenniscentrum Sustainable Slutins (als nderdeel van het dmein Mving); - Kenniscentrum

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader voor periode 2011-2015. Vooraf

BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader voor periode 2011-2015. Vooraf BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader vr peride 2011-2015 Vraf Het vrliggende beleidskader wrdt in de peride tt en met 2015 richtinggevend vr de instellingen Jeugdzrg plus. Uitvering

Nadere informatie