Plan van Aanpak vervolg verbetering samenwerking Meerlanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van Aanpak vervolg verbetering samenwerking Meerlanden"

Transcriptie

1 Plan van Aanpak vervlg verbetering samenwerking Meerlanden Aan: gemeenten Aalsmeer, Blemendaal, Diemen, Haarlemmerliede & Spaarnwude, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegm, Lisse en Nrdwijkerhut en Meerlanden Van: Ambtelijke werkgrep Meerlanden gemeenten Datum: 19 mei 2014 Betreft: Plan van aanpak vervlg verbetering samenwerking Meerlanden Inleiding Op 15 nvember 2013 is in een bestuurlijk verleg gesprken ver de rapprtage Naar een verbeterde samenwerkingsrelatie (IPR Nrmag, 3 ktber 2013). De bestuurlijke bijeenkmst heeft geleidt tt de vlgende uitkmsten: - De bestuurders nderschrijven de uitkmsten van fase 1 van het nderzek naar de verbetering van de Opdrachtgever-Opdrachtnemer-relatie (OGON-relatie). In deze prbleemanalyse zijn het functineren van, en de ervaringen met de huidige OGON-relatie nderzcht dr IPR-Nrmag. Vrts zijn mgelijke plssingsrichtingen benemd ter verdere verbetering van deze relatie. - De bestuurders berdelen de huidige wijze van samenwerken (c.q. het gezamenlijk dr de gemeenten en Meerlanden verkennen van de wens en mgelijkheden vr verbetering van de pdrachtgever-pdrachtnemer relatie) als psitief. Het prces leidt reeds tt inzicht en verduidelijkingen bij de betrkkenen, waardr de samenwerkingsrelatie reeds verbetert. - De bestuurders geven duidelijk richting aan de gewenste nderlinge relatie tussen gemeente en Meerlanden. Meerlanden is een samenwerkingspartner van en vr de deelnemende gemeenten; Meerlanden pereert niet als uitsluitend p winst gedreven cmmerciële marktpartij, maar als maatschappelijk verheidsgedmineerde nderneming; Meerlanden draagt p practieve wijze bij aan het bewerkstelligen van de gemeentelijke delstellingen, nder meer p het gebied van afvalbeheer, milieu en duurzaamheid en (vr de gemeenten die het betreft) beheer van de penbare ruimte; Bij het bewerkstelligen van de gemeentelijke delen cmbineert de pdrachtgever-pdrachtnemer relatie zakelijkheid met transparantie, vertruwen en een ptimale inzet van wederzijds beschikbare kennis en expertise. Daarmee wrdt aangeslten p de rsprnkelijke intenties en ambities van prichting en deelname in het verheidsgedmineerde bedrijf Meerlanden. - De rapprtage wrdt dr de bestuurders vastgesteld met enkele aanscherpingen/nuanceringen: De cnclusie met betrekking tt het taakveld gren, waarbij sprake is van een minder psitief beeld ver de kwaliteit van de dienstverlening, betreft enkele gemeenten. Afgesprken wrdt dat dit nderwerp niet als gezamenlijke plssingsrichting wrdt pgepakt, maar p billateraal niveau wrdt aangepakt en pgelst. Er is een duidelijke vlgrdelijkheid in de vrgestelde plssingsrichtingen, waarbij de wijze waarp de gemeente naar Meerlanden kijkt (en dit benemt) [Cncept Plan van Aanpak Meerlanden regi

2 Pagina 2 van 8 een eerste stap is vrdat andere plssingsrichtingen verkend kunnen wrden. Naar aanleiding van deze bijeenkmst zijn dr de bestuurders de vlgende vragen gesteld aan de ambtelijke werkgrep: Stel een plan van aanpak p waarin de aangedragen plssingsrichtingen verder zijn uitgewerkt. Maak daarbij nderscheid in plssingsrichtingen die prjectmatig meten wrden pgepakt en plssingsrichtingen die prcesmatig kunnen wrden pgepakt/tegepast. Benem in het plan van aanpak het begde effect van de maatregel en geef per plssingsrichting aan welke ksten daaraan zijn verbnden (en eventueel externe inzet). Het plan van aanpak met een bijdrage leveren aan de gewenste situatie waarbij Meerlanden functineert als een samenwerkingspartner vr de gemeenten. In het plan van aanpak dient het ambtelijk verleg aandacht te besteden aan de wijze waarp de gemeenteraden ver dit prces geïnfrmeerd kunnen wrden (en eventueel betrkken kunnen wrden indien wenselijk). De wens is het uitgewerkte plan van aanpak vr akkrd aan de bestuurders vr te leggen. In dezelfde peride is bij de gemeenten Blemendaal, Haarlemmerliede & Spaarnwude, Heemstede, Hillegm, Lisse en Nrdwijkerhut de rapprtage van de rekenkamercmmissie Unifrmiteit in maatwerk, Een nderzek van de gezamenlijke rekenkamercmmissies naar de uitbesteding van gemeentelijke diensten aan afval- en grenbedrijf De Meerlanden penbaar gewrden. De wens is z mgelijke adviezen uit dit nderzek mee te nemen in het samenwerkingstraject. Plan van Aanpak De vraag van de bestuurders m tt een plan van aanpak te kmen is besprken in de ambtelijke werkgrep. In de rapprtage Naar een verbeterde samenwerkingsrelatie van IPR Nrmag zijn in hfdstuk 7, 7 mgelijke plssingsrichtingen aangedragen vr het verbeteren van de samenwerkingsrelatie: 1. Beeldvrming en beeldcrrectie. 2. Winst, dividend en de kstprijs vr dienstverlening in het publiek dmein. 3. Onderscheiden van samenhangende klantgrepen: afvalbeheer versus BOR. 4. Transparantie en een meer unifrm kstenallcatie en tarievenbeleid. 5. Eenduidige tets p marktcnfrmiteit van de dienstverlening. 6. Een meer eenduidige / eenvrmige Dienstverleningsvereenkmst-structuur (DVO). 7. Ontwikkeltraject prfessineel pdrachtgever / regievering dr gemeenten. Uit het rekenkamernderzek Unifrmiteit in maatwerk wrdt vr dit plan van aanpak hier ng aan tegevegd: 8. Klachtafhandeling. De werkgrep is van mening dat deze plssingsrichtingen een verschillende pririteit kennen en dat het niet ndzakelijk is m al deze plssingen tegelijkertijd aan te pakken. Ok is een enkel punt meer van belang m vanuit de eigenaarsrl te benaderen en minder vanuit de pdrachtgeversrl (waarbinnen het samenwerkingstraject zich afspeelt). De werkgrep adviseert aan een aantal plssingsrichtingen de hgste pririteit te te kennen. Hierbij is gekeken naar de zwaarte van het nderwerp, f het nderwerp relevant is vr meerdere gemeenten en p welke termijn het realiseerbaar is. Aan enkele punten wrdt al gewerkt.

3 Pagina 3 van 8 Aan nderstaande punten wrdt de hgste pririteit tegekend: 1. Beeldvrming en beeldcrrectie. 4. Transparantie. 5. Tets p marktcnfrmiteit (benchmark). 7. Ontwikkeltraject prfessineel pdrachtgeverschap/regievering dr gemeente. 8. Klachtenafhandeling (uit rekenkamernderzek). De werkgrep is er vrstander van m gezamenlijk cncrete delen te halen in Dr een paar gerichte successen te behalen, wrdt verwacht dat de samenwerkingsrelatie kan verbeteren. In de telichting bij de nderstaande uitwerking wrdt de tegekende pririteit nader tegelicht. In de priritering is het belang dat de verschillende clleges van B&W en gemeenteraden aan nderdelen hechten meegewgen. Onderstaand wrden de 8 plssingsrichtingen uitgewerkt en het begde effect en aanpak beschreven. 1. Beeldvrming en beeldcrrectie, meer eenduidigheid in de cntext waarbinnen de OGON relatie is ingericht en wrdt geëffectueerd. Telichting: De pdrachtgevende bestuurders geven duidelijk richting aan de gewenste nderlinge relatie tussen gemeente en Meerlanden. a. Meerlanden is een samenwerkingspartner van en vr de deelnemende gemeenten; b. Meerlanden pereert niet als uitsluitend p winst gedreven cmmerciële marktpartij, maar als maatschappelijk verheidsgedmineerde nderneming; c. Meerlanden draagt p practieve wijze bij aan het bewerkstelligen van de gemeentelijke delstellingen, nder meer p het gebied van afvalbeheer, milieu en duurzaamheid en (vr de gemeenten die het betreft) beheer van de penbare ruimte (BOR); d. Bij het bewerkstelligen van de gemeentelijke delen cmbineert de pdrachtgever-pdrachtnemer relatie zakelijkheid met transparantie, vertruwen en een ptimale inzet van wederzijds beschikbare kennis en expertise. Daarmee wrdt aangeslten p de rsprnkelijke intenties en ambities van prichting en deelname in het verheid gedmineerde bedrijf Meerlanden. Hiermee is duidelijkheid verkregen p het niveau van de pdrachtgevende bestuurders. De pdrachtgevende bestuurders hebben aangegeven dat, indien inzichten f vervlgstappen in dit prject leiden tt het aanpassen van de cntractvrm f de verrekensystematiek, de aandeelhudende bestuurders meten wrden geïnfrmeerd. Begd effect: Eenduidige visie van alle aandeelhudende gemeenten ver de kaders waarbinnen de samenwerkingsrelatie plaatsvindt. De brging van deze visie in alle geledingen van de rganisaties. Vaststellen effecten van deze beslissing vr de samenwerking en de invulling relatie OGON. Begde aanpak: In het bestuurlijk verleg van 15 nvember 2013 hebben de bestuurders cllectief richting uitgesprken. Deze keuze met ng wel drvertaald

4 Pagina 4 van 8 wrden, wat betekend dit bijvrbeeld vr de wijze waarp de rlverdeling pdrachtgever - pdrachtnemer wrdt ingericht. De uitwerking hiervan is bepalend vr de uitwerking van andere plssingsrichtingen. Vrgesteld wrdt m een bijeenkmst te rganiseren met bestuurders van de betrkken gemeenten (pdrachtgevend en aandeelhudend) en de directie Meerlanden. Hierin wrdt de dr de pdrachtgevende bestuurders ingenmen kers gedeeld met de aandeelhudende bestuurders. Tevens zullen de rllen van pdrachtgever, aandeelhuder en pdrachtnemer wrden besprken. Gemeente Haarlemmermeer zal dit rganiseren. Vrgesteld wrdt de rapprtage van IPR Nrmag en het plan van aanpak aan het cllege te rapprteren m zwel vanuit pdrachtgevende rl als eigenaars rl dezelfde kers aan te huden. Op deze wijze kan de gemeenteraad k kennis nemen van de ntwikkelingen. Meerlanden zal de aandeelhuders infrmeren. Planning: 3 e kwartaal Winst, dividend en de kstprijs vr dienstverlening in het publieke dmein Telichting: Verschillen in cntext-beleving kunnen mgelijk wrden verkleind f pgelst dr Meerlanden meer als maatschappelijke nderneming te beschuwen. Bij het duiden van de delen en kenmerken van een maatschappelijke nderneming kan een gedachte zijn dat het maken van winst is tegestaan, maar deze met geheel vr de maatschappelijke delstelling wrden aangewend en mag dus niet wrden uitgekeerd. Oftewel, Meerlanden als maatschappelijke nderneming. Begd effect: inzicht geven in de haalbaarheid van maatschappelijke pay-back. Begde aanpak: Gezien de eerder beschreven richting kan de gemeente als eigenaar hier een richting in bepalen. Dit is niet zzeer een nderwerp vr de gemeente als pdrachtgever waarbinnen het samenwerkingstraject zich afspeelt. In het kader van dit samenwerkingstraject, wat gericht is p de pdrachtgevende rl, zal deze plssingsrichting niet wrden uitgewerkt. 3. Onderscheiden van samenhangende klantgrepen: Afvalbeheer versus Beheer Openbare Ruimte Telichting: Het nderscheiden van samenhangende klantgrepen waarbij de samenhang wrdt bepaald dr de dienstverlening en het beleidsveld waarp dit betrekking heeft. Begd effect: het versterken van cllectieve nderlinge relaties en het versterken van de OGON-relatie. Begde aanpak: Op ambtelijk niveau zullen gemeenten en Meerlanden dit in de samenwerkingsstructuur die in de afgelpen peride is vrmgegeven verder ptimaliseren. Vr de hand liggen de klantgrepen Afvalbeheer en Beheer Openbare Ruimte. Hier is geen specifieke aanvullende inzet vr ndig. 4. Transparantie en een meer unifrm kstenallcatie en tarievenbeleid

5 Pagina 5 van 8 Telichting: Er is behefte aan inzicht in de tarieven vr de dienstverlening. Uit de analyse blijkt dat sprake is van verschillende wijzen van verrekening. Een vervlgstap kan zijn te nderzeken f en p welke wijze een meer unifrm tarievenbeleid kan wrden tegepast, welke cnsequenties hieraan zijn verbnden en welke tarievenbeleid het best passend is. Begd effect: Inzicht verkrijgen in de ksten die de gemeenten maken. Waarbij ingezmd wrdt p de tariefstelling vr unifrme activiteiten per taakveld. Het del is m dr middel van dit inzicht, duidelijkheid te krijgen in nderlinge verschillen en de nderbuwing vr deze verschillen. Hiermee wrdt de samenwerkingsrelatie versterkt. Begde aanpak: In relatie met een eenduidige tets p marktcnfrmiteit (punt 5) wrdt vrgesteld m deze nderwerpen eerst p het taakveld afvalinzameling in beeld te brengen, en met de inzichten hiervan eventuele andere taakvelden later uit te diepen. Er is bewust gekzen m eerst het taakveld afval in beeld te brengen, aangezien alle gemeenten deze dienstverlening afnemen. Afhankelijk van de uitkmsten wrdt beslten wat dit betekent vr een vervlg p de andere taakvelden. De gemeenten en Meerlanden gaan gezamenlijk deelnemen aan de benchmark Huishudelijk afval. Een aantal gemeenten en Meerlanden hebben hier vrgaande jaren al aan deelgenmen en hier gede ervaring mee. Vrafgaand zal een vergelijkings/verdiepingsslag plaatsvinden p de afval ksten en specifiek de dienstverleningsvereenkmst afval. Hiermee kunnen verschillen inzichtelijk wrden en wrdt een juiste input vr de benchmark verkregen. Dr deelname aan de benchmark ntstaat een nderlinge vergelijking tussen de Meerlanden gemeenten en wrden gemeenten p marktcnfrmiteit getetst aan andere gemeenten. Meerlanden wrdt p marktcnfrmiteit getetst aan andere inzamelbedrijven. De benchmark zal plaatsvinden in de peride april-ktber In de peride maart juni wrdt de vrafgaande interne verdiepingsslag dr een extern bureau uitgeverd. De uitkmsten zullen leiden tt inzicht en niet direct leiden tt een keuze vr een ander verrekensystematiek f unifrme tarieven. Mchten de uitkmsten leiden tt deze discussie zal de werkgrep een advies uitbrengen aan de pdrachtgevende en aandeelhudende bestuurders (pdrachtgever en aandeelhuder aangezien deze laatste grep primair ver de verrekensystematiek en het bedrijfsmdel van Meerlanden gaan). Ksten: De benchmark Huishudelijk afval kst per deelnemende partij De verdiepingsslag uitgeverd dr een extern bureau kst per deelnemende gemeenten ca In 2014 wrden vr het eerst (landsdekkend) de benchmark Gemeente Schn (schn huden penbare ruimte) en Gladheidbeheer gerganiseerd. Indien het vrgestelde traject vr afvalinzameling de gewenste infrmatie plevert kan er vr gekzen wrden na 2014 eenzelfde traject vr schn en/f gladheid in te zetten p basis van vrnemde benchmarks. Een aantal gemeenten zal in 2014 al deelnemen aan de benchmark Gladheidbeheer. 5. Eenduidige tets p marktcnfrmiteit van de dienstverlening (benchmark) Telichting: Onderzek naar de mgelijkheden m de marktcnfrmiteit van de tarieven vr de geleverde diensten te berdelen. Dit punt is samengevegd met punt 4.

6 Pagina 6 van 8 6. Een meer eenduidige / eenvrmige DVO-structuur Telichting: Er is geen eenheid in de Dienstverleningsvereenkmsten (DVO) tussen de verschillende gemeenten en Meerlanden waardr nderling vergelijk lastig is. Begd effect: een eenvrmige DVO-structuur met behud van het kwaliteit- en serviceniveau versterkt de samenwerkingsrelatie. Begde aanpak: Op hfdlijnen zijn de pdrachten vanuit de verschillende gemeenten niet heel verschillend, dit is meer p detailniveau het geval. In de ambtelijke werkgrep is gecnstateerd dat de huidige DVO-structuur aansluit bij de gewenste dienstverlening per gemeente. Deze DVO-structuur unifrmeren levert niet direct een vrdeel p en kan niet ls gezien wrden van de huidige werkwijze en verrekensystematiek. Vrstel vanuit de ambtelijke werkgrep is m bij nieuwe cntracten te werken naar meer unifrmiteit p basis van huidige cntracten die ged werken. Meerlanden gaat bij nieuwe cntracten uit van de laatste versie van de algemene dienstverleningsvereenkmst. Deze wrdt steeds geactualiseerd en verder drntwikkeld. Hierdr ntstaat k meer unifrmiteit in de frmulering en pbuw van de vereenkmsten. Hier is geen specifieke aanvullende inzet vr ndig. 7. Ontwikkeltraject prfessineel pdrachtgeverschap / regievering dr gemeente Telichting: Vanuit de rapprtage Naar een verbeterde samenwerkingsrelatie kmt naar vren dat vr de gemeenten die het (integraal) beheer van de penbare ruimte aan Meerlanden hebben vergedragen, de inrichting van de rl van prfessineel pdrachtgever in deze nieuwe cnstructie van grt belang is. Ok vr de andere gemeenten is dit interessant, mdat de huidige werkwijze verder geprfessinaliseerd en gestructureerd kan wrden. Begd effect: Verder prfessinaliseren van de rl van pdrachtgever en regievering en nderzeken f er mgelijkheden zijn meer eenheid te vrmen als pdrachtgevers. De ambtelijke advisering versterken en een platfrm creëren waarin met elkaar gesprken wrdt ver de samenwerking en van elkaar wrdt geleerd. Begde aanpak: Het vrstel is een training te rganiseren m de gemeenten te ndersteunen bij de prfessinalisering van de pdrachtgeverschap/regievering. Hieraan zal in eerste instantie wrden deelgenmen dr de beleidsmedewerkers/accuntmanagers van de gemeente en de cntractmanagers van Meerlanden. Er wrdt een extern bedrijf ingeschakeld m de training te geven. Er is tussen de gemeenten een grt verschil in de wijze van regievering. Deze verschillen wrden inzichtelijk gemaakt. Juist in het kader van meer eenvrmigheid en het benutten van ervaringen trekken de gemeenten hierin gezamenlijk p. Dr het externe bureau wrdt een analyse gemaakt van de werkwijze van de individuele gemeenten en de huidige prblematiek en knelpunten. De training wrdt gezien als methde m het kennisniveau te ntwikkelen en als aftrap m vervlgens meerjarig met dit thema aan te slag te gaan. Er wrden drie externe partijen geselecteerd m een plan van aanpak vr de training te maken. De partij waarvan het plan het beste aansluit bij de wensen wrdt geselecteerd. De training zu kunnen bestaan uit drie stappen: a) Algemene leergang regievering (4 dagdelen). Hierin wrden de basiskennis ver regievering en bendigde vaardigheden geleerd. Dit kan bestaan uit nderwerpen zals: de rl en verantwrdelijkheid van de pdrachtge-

7 Pagina 7 van 8 ver, gespreksvaardigheden, feedback geven, regie en prcesmanagement, plitieke sensitiviteit, persnlijke effectiviteit. b) Verdiepingsslag gericht p de samenwerkingspartner (2 dagdelen). Op basis van infrmatie en vrbeelden van de deelnemers wrdt de algemene kennis vertaald naar de praktijk. Dit deel kan bestaan uit nderwerpen zals: trainen van specifieke leerdelen, cncrete frmats f hulpmiddelen ter ndersteuning van regievering, hulpmiddelen en afspraken m de pdrachtgever-pdrachtnemer rllen te frmaliseren en structureren. c) De derde stap is ptineel per gemeente en bestaat uit het implementeren van de pgedane kennis en handvatten binnen de gemeentelijke rganisatie (1 dagdeel). Het del hiervan is m de kennis te delen en te brgen binnen de rganisatie. Aan dit deel zullen meerdere persnen per gemeente en de teamleiders van Meerlanden deelnemen. Planning: De training zal in de tweede helft van 2014 kunnen starten. Ksten: De ksten vr het gezamenlijke deel (stap 1 en 2) wrden ingeschat p Deze ksten wrden gelijk gedeeld dr de gemeenten en Meerlanden. Per gemeente zijn de ksten dus 800. De ksten vr stap 3 wrden geschat p 600 per gemeente. 8. Klachtenafhandeling (uit rekenkamernderzek) Telichting: De klachtenafhandeling is nderwerp van gesprek tussen meerdere gemeenten en Meerlanden vr de dienstverlening beheer penbare ruimte. Hierbij wrdt vr deze activiteit gewerkt aan een nieuw systeem van klachtenafhandeling. Begd effect: Op krte termijn de kwaliteit van deze dienstverlening verbeteren en daarmee de samenwerking te verbeteren. Begde aanpak: Meerlanden ziet de afhandeling van klachten en meldingen als een nderwerp waar dr een gezamenlijke systeemkeuze en werkwijze vrdelen te behalen zijn. Deze vrdelen zijn versnellen afhandeltermijnen, inzicht in het prces en terugkppeling richting bewner en gemeenten. Meerlanden heeft aangebden m een nderzek te laten uitveren naar de huidige werkwijze en systemen vr klachtenafhandeling bij alle gemeenten, vr zwel afval als beheer penbare ruimte. Het vrstel is m dit nderzek met vrstellen tt verbetering en waar mgelijk unifrmering af te wachten. Daarnaast wrdt bij de verschillende gemeenten geïnventariseerd f er behefte is dit prject te verbreden naar de dienstverlening rnd afval. Planning: start nderzek mei Ksten: De ksten vr het nderzek wrden dr Meerlanden betaald. Advies De ambtelijke werkgrep adviseert de bestuurders: - in te stemmen met het Plan van Aanpak vervlg verbetering samenwerking Meerlanden; - p basis hiervan in eerste instantie in te zetten p de nderdelen:

8 Pagina 8 van 8 Beeldvrming en beeldcrrectie in de vrm van een verleg tussen directie Meerlanden en aandeelhudende en pdrachtgevende bestuurders van de gemeenten. Transparantie en Tets p marktcnfrmiteit vr het taakveld afvalbeheer. Dit dr deelname aan de benchmark Huishudelijk Afval ( 2.000) en het vrafgaand hieraan dr een extern bureau laten uitveren van een verdiepingsslag van de afvalksten ( ). Ontwikkeltraject prfessineel pdrachtgeverschap/regievering dr gemeente dr het (cllectief) deelnemen aan een training die dit nderwerp behandeld ( ). Klachtenafhandeling dr Meerlanden hiervr een nderzek uit te laten veren naar de huidige werkwijze en systemen vr klachtenafhandeling ver alle gemeenten vr zwel afval als beheer penbare ruimte. Hier zijn vr de gemeenten geen ksten aan verbnden.

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Aanleiding

Plan van Aanpak. Aanleiding Plan van Aanpak Aanleiding De Samenwerkingsvereenkmst (SOK) ver de Reginaal Ecnmische Samenwerking in Nrd- Hlland Nrd bevat de pdracht m uiterlijk ktber 2016 de samenwerking geëvalueerd te hebben. Deze

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

352),(/(1352*5(66,( ,QOHLGLQJ

352),(/(1352*5(66,( ,QOHLGLQJ 352),(/(1352*5(66,(,QOHLGLQJ Een pdracht van schlen is te kmen tt een bij de rganisatie passende systematiek van planning en cntrl. De bedrijfvering wrdt daarbij gezien als een afgeleide van de inhudelijke

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Mee kunnen doen in Hengelo

Mee kunnen doen in Hengelo Mee kunnen den in Hengel Wet Maatschappelijke Ondersteuning Burger en cliëntparticipatie Uitwerkingsntitie III Gemeente Hengel, juli 2006 Inhud 1 Inleiding... 3 2 Wat staat er in de WMO... 4 3 WMO platfrm

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Biontica Workshop Zelfredzaamheid & Zelfsturing

Biontica Workshop Zelfredzaamheid & Zelfsturing Bintica Wrkshp Zelfredzaamheid & Zelfsturing Visie p Zelfredzaamheid & Zelfsturing Lgica van het gevel, Arnld Crnelis, 1998, ISBN 90-72258- 02-9 Het verbrgen prgramma vr het menselijk leren is aangebren

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

de natuur en milieufederaties Meer Met Minder Energie

de natuur en milieufederaties Meer Met Minder Energie de natuur en milieufederaties Meer Met Minder Energie Nr.: Ontv.:. k APR 2014 Prc.eig.: Kph Paraaf indelen: Gemeente Purmerend (NH) ta.v. Cllege van B&W en Gemeenteraad Pstbus 15 1440 AA PURMEREND uw kenmerk

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Reactie op uitkomsten audit Beheervoorziening BSN

Reactie op uitkomsten audit Beheervoorziening BSN Directie Dienstverlening, Regeldruk en infrmatiebeleid Cluster Infrmatiebeleid Basisvrzieningen Overheid Reactie p uitkmsten audit Beheervrziening BSN Bijlage nummer 1 Ons Kenmerk 2011-2000282822 Aanleiding

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 2 Vrwrd Gewaardeerde lezer, Hierbij bieden we u het jaarverslag 2014 aan. Vr de cliëntenraad is het een interessant jaar geweest.

Nadere informatie

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003 A(rb) Aktiviteiten Rl Amsterdam Thuiszrg Rl arbdienst K(ritische) P(restatie) I(ndicatren) arbdienst Vertruwenspersn ngewenst gedrag (pesten, discriminatie, agressie, seksuele intimidatie) Het arbeidsmstandigheden

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Pieter Swager/ Jos Fransen lectoraat elearning

Pieter Swager/ Jos Fransen lectoraat elearning 1 Pieter Swager/ Js Fransen lectraat elearning Scenari: 1 e deel afstudeerfase (1 e semester): schrijven nderzeksplan (vrbeeldscenari/ blauwdruk van een leerpraktijk) Vraf Onderwijskundig kader waarbinnen

Nadere informatie

Projectplan van de Stichting BIZ Beverkoog periode 2016 2020 V111115

Projectplan van de Stichting BIZ Beverkoog periode 2016 2020 V111115 Prjectplan van de Stichting BIZ Beverkg peride 2016 2020 V111115 Delstelling en ambitie Een ged nderhuden en veilig bedrijventerrein waar iedereen graag werkt f zaken det is vr alle partijen p de Beverkg

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch Prcesdcument Klankbrdgrep Schakenbsch Tijdens de klankbrdgrepvergadering van 23 juni 2010 is de afspraak gemaakt met de leden van de klankbrdgrep m duidelijkheid te geven ver het prces, de kaders, de verschillende

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Overstap Meerdere Velvoerders

Overstap Meerdere Velvoerders Prject O52 Eindbeeldstudie Overstap Meerdere Velverders Elndbeeldstudle 052 - Ovestap Meerdere VerveÍdeís blz. l van 8 Oplegntitie EinbeeldrapPft O52 Eindbeeldrapprten OV-chipkaart Overleg tussen cnsumentenrganisaties

Nadere informatie

Notulen OR vergadering 7 september 2015

Notulen OR vergadering 7 september 2015 Ntulen OR vergadering 7 september 2015 Aan- en afwezigen Ouders Aanwezig Afwezig Ouders Aanwezig Afwezig E. Ackermans X M. Huijnen X F. Bakkers X C. Kneppen X M. Bsjes X M van der Laan X R. Brauer X F.

Nadere informatie

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ).

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ). LEIDRAAD AANMELDING Bij het aanmaken van een prjectaanmelding in het digitale e-lket kunnen er verschillende vragen bij u pkmen, zals: He lang mag een tekst zijn? Welk detailniveau wrdt er gevraagd? Waar

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

een klacht die niet op een bevredigende wijze is opgelost en als geschil moet worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Mondzorg.

een klacht die niet op een bevredigende wijze is opgelost en als geschil moet worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Mondzorg. Klachtenregeling NVM-mndhygiënisten Met inwerkingtreding van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zrg (Wkkgz) heeft de wetgever begd de kwaliteit van zrgverlening te verbeteren en beter te kunnen bewaken.

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Dromen met realiteitszin

Dromen met realiteitszin Platfrm Zrg, Welzijn en Onderwijs Digitaal verbnden Drmen met realiteitszin Een gedeelde kijk p de tekmst van prfessineel leren Gezamenlijk (In)frmeel (Les) material delen Actueel Leren en ntwikkelen Open

Nadere informatie

Projectvoorstel gemeente Leeuwarden voor de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljouwert als Europese Hoofdstad van Cultuur 2018

Projectvoorstel gemeente Leeuwarden voor de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljouwert als Europese Hoofdstad van Cultuur 2018 Prjectvrstel gemeente Leeuwarden vr de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljuwert als Eurpese Hfdstad van Cultuur 2018 Inleiding. Het cllege van burgemeester en wethuders heeft samen met Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven Kiezen f delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhven Dr Paul J.G. Tang & Rbert-Jaap Vrn Eindhven, 11 december 2012 Dit rapprt is bestemd vr de rganisatie van de pdrachtgever. Verspreiding

Nadere informatie

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R Pauline Siebers Caching A A N M E L D I N G H E R F S T A C T I E 2 0 1 5 Dank vr je interesse in nze aanbieding! We willen startende ndernemers niet alleen fcus maar k slagkracht meegeven. Daarm wrdt

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Coördinatiegroep CAO Provincies. Advies werkgroep Waarderen en Belonen. 1. Waarom-vraag

Coördinatiegroep CAO Provincies. Advies werkgroep Waarderen en Belonen. 1. Waarom-vraag Aan: Betreft: Cördinatiegrep CAO Prvincies Advies werkgrep Waarderen en Belnen 1. Waarm-vraag De werkgrep baseert haar advies p een uitgebreide discussie ver de vraag: Waarm zijn wijzigingen in afspraken

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker De raad van de gemeente Alkmaar Rekenkamercmmissie Uw kenmerk Ons kenmerk Testelnummer 2009/027 0725489342 Uw brief d.d. Behandeld dr Bijlagen R.M.C. Strijker Onderwerp Evaluatie kwaliteit prgrammabegrting

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

De Tijdlijn Methode. Het oogsten van collectieve ervaring. De Tijdlijn vertelt het verhaal van de deelnemers

De Tijdlijn Methode. Het oogsten van collectieve ervaring. De Tijdlijn vertelt het verhaal van de deelnemers De Tijdlijn Methde Het gsten van cllectieve ervaring De Tijdlijn vertelt het verhaal van de deelnemers De Tijdlijn is een methde vr participatieve mnitring en evaluatie van samenwerking in netwerkverband.

Nadere informatie

Bijlagen. A plan van aanpak 2009-2010. adviesbevoegdheden CCR. samenwerkingsovereenkomst CCR-RvB. jaarcyclus. E begroting-uitgaven 2010

Bijlagen. A plan van aanpak 2009-2010. adviesbevoegdheden CCR. samenwerkingsovereenkomst CCR-RvB. jaarcyclus. E begroting-uitgaven 2010 Bijlagen A plan van aanpak 2009-2010 B C D adviesbevegdheden CCR samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus E begrting-uitgaven 2010 F schema adviesaanvragen 2010 Bijlage A: CCR plan van aanpak 2009-2010

Nadere informatie

Startnotitie Integraal veiligheidsbeleid (IVB) 2016-2020. Gemeente Tynaarlo

Startnotitie Integraal veiligheidsbeleid (IVB) 2016-2020. Gemeente Tynaarlo Startntitie Integraal veiligheidsbeleid (IVB) 2016-2020 Gemeente Tynaarl Team Leefmgeving - Veiligheid April 2015 INHOUDSOPGAVE Inhudspgave... 1 1. waarm... 2 2. wat... 3 2. wie... 4 3. he... 6 4. wanneer...

Nadere informatie

HERSTELPLAN Bachelor in de Vroedkunde Vives Noord, campus Brugge

HERSTELPLAN Bachelor in de Vroedkunde Vives Noord, campus Brugge 1 HERSTELPLAN Bachelr in de Vredkunde Vives Nrd, campus Brugge INLEIDING Op basis van de externe berdeling die p 21 en 22 maart 2013 heeft plaatsgevnden, heeft de pleiding Vredkunde p 18 nvember 2013 het

Nadere informatie

Projectplan Peel en MaasNet

Projectplan Peel en MaasNet Prjectplan Peel en MaasNet Prjectnaam : Peel en MaasNet Datum : 4 februari 2014 Opsteller : Stuurgrep Peel en MaasNet 1. Aanleiding In de gemeente Peel en Maas is er sprake van een greiende behefte aan

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycln-beleidsplan 2011 2013 Nrd Nederland Drenthe, Friesland, Grningen Auteur: Stuurgrep Cycln Datum: 1 juni 2011 Versie: 0-5 Clfn Titel: Cycln-beleidsplan 2011-2013 Auteur: Stuurgrep Cycln Nrd Nederland

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/15.0006656. Datum uw brief --

Ons kenmerk MO10/15.0006656. Datum uw brief -- Beleidsntwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Krte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefn 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Pstbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 1 september 2015

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord

Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord Ntitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwrd 0. Inleiding In 2006 is de gemeente Amsterdam gestart met het aanbieden van 1 telefnnummer vr het beantwrden van vragen van burgers en ndernemers, namelijk

Nadere informatie

Missie, visie en organisatiedoelstellingen GHOR organisaties Gooi & Vechtstreek en Flevoland In het kader van de intensivering van de samenwerking

Missie, visie en organisatiedoelstellingen GHOR organisaties Gooi & Vechtstreek en Flevoland In het kader van de intensivering van de samenwerking Missie, visie en rganisatiedelstellingen GHOR rganisaties Gi & Vechtstreek en Flevland In het kader van de intensivering van de samenwerking Afdeling GHOR Flevland/ GHOR Gi & Vechtstreek Datum 7 juni 2010

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengelo

BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengelo BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengel Hengel, 4 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De Experimentwet Bedrijven Investerings Zne 3. Activiteiten van het BIZ 4. Waarm een BIZ 5. De

Nadere informatie

2015-2016. Trainingsinformatieblad nr. 18_A. Coöperatie Baronije UA

2015-2016. Trainingsinformatieblad nr. 18_A. Coöperatie Baronije UA nr. 18_A Cöperatie Barnije UA 2015-2016 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 17_A. Coöperatie Baronije UA

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 17_A. Coöperatie Baronije UA nr. 17_A Cöperatie Barnije UA 2014-2015 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 20_A. Coöperatie Baronije UA

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 20_A. Coöperatie Baronije UA nr. 20_A Cöperatie Barnije UA 2014-2015 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

Adviesthema Netwerksamenleving en duurzame energie

Adviesthema Netwerksamenleving en duurzame energie PCL vergadering d.d. 03-06-2014 Onderwerp Datum tijdstip Aanwezige PCL leden Afwezigen Verslag PCL vergadering 03 juni 2014 17.00-19.00 uur A.F. van de Klundert, M. v.d. Grep, L. van Bree, J.A.C. Hgenbm,

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

van Samen werken naar Samenwerken Kernteam Platform Water Vallei en Eem

van Samen werken naar Samenwerken Kernteam Platform Water Vallei en Eem van Samen werken naar Samenwerken Kernteam Platfrm Water Vallei en Eem Del & Opbuw presentatie! Infrmeren ver de stand van zaken van de factsheet drntwikkeling rganisatie. Terugblik - parapluplan Factsheet

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie