2015-1*7. Nieuwegein. Datum 24 maart 2015 Portefeuillehouder: P.W.M. Snoeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2015-1*7. Nieuwegein. Datum 24 maart 2015 Portefeuillehouder: P.W.M. Snoeren"

Transcriptie

1 Nieuwegein p *7 Aan De gemeenteraad Onderwerp: Brief ex art. 42 RvO van de fractie PvdA dd inzake JGZprtcl asielzekerskinderen. Afdeling: Griffie Datum 24 maart 2015 Prtefeuillehuder: P.W.M. Sneren Bijlagen:

2

3 S~0 3 b J l msi " ' ^ P V D A ^ J Nieuwegein ^adres: Telefn Stadsplein LZ Nieuwegein Aan De vrzitter van de Gemeenteraad De heer F.T.J.M. Backhuijs Pstbus AA Nieuwegein Nieuwegein, 23 maart Ons kenmerk: Betreft: Brief ex art 42 RvO inzake JGZprtcl asielzekerskinderen Geachte heer Backhuijs, Bij de beantwrding dr het cllege van nze vragen ex artikel 42, uw brief d.d. 28 januari 2015 ( i9), staat afsluitend: "Wij vertruwen er p dat wij hiermee uw vragen vldende hebben beantwrd." De PvdA-fractie laat u hierbij weten dat wij teleurgesteld zijn ver de beantwrding van nze vragen. Eerst hebben we 3 maanden p deze antwrden meten wachten en daarna bleken smmige vragen niet beantwrd en andere antwrden waren weinig infrmatief. Drie maal was het antwrd: "dat weten we niet" en de vraag "Vindt het cllege het wenselijk dat dat gebeurt?" werd tt twee maal te niet beantwrd. Daarm stellen we u de vlgende vragen en bedanken u alvast vr de beantwrding: 1. Vanwege specifieke risic's van asielzekerskinderen vreg de PvdA (vraag 2) naar het beeld ver hun gezndheidstestand. "Wij hebben geen beeld van de gezndheidstestand van asielzekerskinderen" stelt u. Dat vindt de PvdA verntrustend. In Nrrköping in Zweden bleken alle 30 nieuw-binnengekmen Smalische meisjes (12-18 jaar) besneden. Zweden krijgt vast niet ttaal andere meisjes binnen dan Nederland. Maar niet alleen ver asielzekerskinderen, k ver andere grepen inwners kunnen zrgen ntstaan, bijvrbeeld ver jngeren in verband met gehrschade. Bent u het met ns eens dat het wenselijk is dat de gemeente bij zrgen ver specifieke grepen inwners van de JGZ de infrmatie krijgt die daar beschikbaar is? 2. "Gelet p de privacy ntvangt de gemeente geen infrmatie ver individuele dssiers" stelt u bij de inleidende pmerkingen. De PvdA kent geen individuele dssiers en heeft daarver dan k geen vragen gesteld. Kunt u aangeven wanneer infrmatie die niet ver individuele dssiers gaat, f waar geen NAW-gegevens aan gekppeld zijn, strijdig is met de privacy? 3. Is het cllege van mening dat het gezndheidsnderzek vlgens het "JGZ-prtcl Nieuwkmers" vldende zrg biedt aan kinderen die uit situaties kmen met ernstige gezndheidsbedreigingen als rlg, fundamentalistisch geweld, risic's in pvangkampen etc? Welke kenmerken van het gezndheidsnderzek vlgens het prtcl Nieuwkmers vrmen de grnd vr uw mening? Wrdt dit gezndheidsnderzek dr een arts uitgeverd? Vindt het cllege het wenselijk dat dit gebeurt? 4. Er is al langere tijd het dr de GGD Nederland pgestelde "JGZ prtcl intake asielzekerskinderen 0-19". Dat is een sterk prtcl met een verpleegkundige én een medische intake, waarin verpleegkundige en arts k specifiek aandacht geven aan tekenen van kindermishandeling, waarnder meisjesbesnijdenis. Met die uitkmsten kan kinderen z ndig zrg wrden gebden. Er kmen dit jaar ng meer kinderen naar Nieuwegein uit situaties met ernstige gezndheids-bedreigingen: rlg, fundamentalistisch geweld en de risic's die kinderen lpen in pvangkampen.

4

5 In uw inleidende pmerkingen schrijft u: "Kinderen die met in een COA-lcatie wnen vallen nder de reguliere JGZ. Het 'prtcl intake JGZ asielzekerskinderen 0-19' is niet p hen van tepassing." Bent u het met de PvdA eens dat het niet uit te leggen is, dat smmige kinderen bij binnenkmst geen JGZ-zrg krijgen vlgens dit prtcl, alleen mdat ze de pech hebben niet (lang geneg) in een COA te zijn geweest? Bent u bereid alle kinderen die nieuw binnenkmen in Nederland en in Nieuwegein kmen wnen, preventieve zrg vlgens het sterke JGZ-prtcl asielzekerskinderen (de naam kan immers wrden aangepast) aan te bieden? Met vriendelijke greten, namens de gwöa Marianne Spalburg/ f///$a<' bijlage: JGZ-prtcöl intake asielzekerskinderen

6

7 Ö7//3I Ntderland 2 O Verpleegkundige intake Dr wie JGZ verpl cundige Waar Bij binnenkmst in de centrale pvang COA Medisch nderzek Dr wie Waar Bendigde materialen JGZ arts Bij binnenkmst in de centrale pvang COA Eventueel intakefrmulier ter ndersteuning van het gesprek Integraal JGZ-dssier/DDJGZ Standaarduitrusting werkkamer Laptp Standpunten, standaarden en prtcllen JGZ, waarnder vaccinatiestatus en -pdrachtenfrmulier, eventuele verwijsbrieven en samenwerkingsafspraken tussen (zrg)ketenpartners Vrlichtingsmaterialen

8 Prtcl Intake JGZ asielzekerkinderen 0-19 jaar - juli 2013 Wat is het? basis van de eerder afgenmen Het del van de intake is het inzicht krijgen in de gebruik gemaakt van de geëigende gezndheidssituatie en gezndheidsgeschiedenis middelen verpleegkundige intake. Hierbij wrdt van het asielzekerkind bij binnenkmst in de COA pvang. Het is een startmment van het mnitren vaccinatieplan van de gezndheid, grei en ntwikkeling van het geven van adviezen naar aanleiding van asielzekerkind. signalen, klachten en De intake bestaat uit 2 delen; de verpleegkundige gezndheidsprblemen. intake en het medisch nderzek. vaststellen van een (inhaal-) het geven van adviezen/vrlichting De verpleegkundige intake vindt plaats binnen 6 gericht p het behud en verbeteren van weken na aankmst in de centrale pvang (vr de gezndheid en het stimuleren van een amv's is dat de POL-amv). Het medisch nderzek geznde leefstijl 1 week (tt maximaal 3 weken) ia het Zndig aanvullen van het zrgplan. intakegesprek. Bij kinderen tt 12 jaar dient een uder f verzrger aanwezig te zijn. Bij kinderen in de leeftijd van 12 tt 16 jaar kan het kind en/f de Werkinstructies uder(s)/verzrger(s)/vgd bepalen f Afhankelijk van de rganisatie en planning van de aanwezigheid gewenst is. cntactmmenten wrden nderstaande punten Kinderen van 16 jaar en uder mgen zelfstandig uitgeverd dr een JGZ-verpleegkundige dan wel naar het intake gesprek. administratief medewerker f dktersassistente. Bepaal, zndig mede p basis van signalen van Verpleegkundige intake (zrg)ketenpartners, welke kinderen met pririteit vr de verpleegkundige intake in aanmerking De activiteiten bestaan uit: meten kmen: inventariseren van de gezndheidssituatie van de 0-19 jarige, betreffende kinderen in de leeftijd van 0-15 maanden smatische, sciale en psychische een minderjarige zwangere ntwikkelingsaspecten verige signalen, ter berdeling aan de JGZ verpleegkundige in kaart brengen van de gezndheidsgeschiedenis met aandacht vr eventueel drgemaakt geweld en Planning infectieziekten uitvragen van de vaccinatiestatus en bewijzen hiervan geven van adviezen naar aanleiding van Verpleegkundige intake de COA pvang waarvr de signalen, klachten en prblemen. Tevens jeugdgezndheidsdienstverlening is afgesprken, het geven van adviezen/vrlichting gericht p het behud en verbeteren van de gezndheid vr amv's is dat de POL-amv (POA). De activiteiten bestaan uit: inventariseren en uitdiepen van gezndheidsprblematiek berdelen van de gezndheidstestand en de eventuele zrgachterstand van het asielzekerkind. Dit gebeurt mede p Gesprekken die niet geverd kunnen wrden in het Nederlands wrden, wrden gedaan met behulp Opstellen van een zrgplan. van een prfessinele (telefnische) tlk. Deze is (ad hc) aan te vragen bij het TVCN (Tlk- en Medisch nderzek Plan de intake binnen 6 weken na binnenkmst in vertaalcentrum Nederland). Zie Ndig het kind en/f de uder(s)/verzrger(s) dan wel de amv uit. Wanneer een kind niet p de afspraak verschijnt, zek dan cntact met de uder(s)/verzrger(s) f met de amv en mentr

9 2015-1*7 Prtcl Intake JGZ asielzekerkinderen 0-19 jaar - juli 2013 van de amv. Registreer dit in het JGZ-dssier1. Leg uit wat het del is van het gesprek, he de Leg het medisch berepsgeheim uit, de e Plan de 2 afspraak en ndig pnieuw uit. Als het kind wederm niet verschijnt znder bericht ntake verlpt en de duur ervan. f weigert: vertruwelijkheid van het gesprek en de gegevens; verleg met de JGZ arts f ng een Leg uit wat en waar u registreert en waarm, prep ndzakelijk is Geef uitleg ver (digitale) dssiervrming en - check eventueel bij (zrg)ketenpartners beheer en vervlg bij verhuizing (Infrmed signalen van NVZB (niet verschijnen znder bericht) cnsent). Zie dcument'ruting JGZ-dssiers'. Registreer wanneer er bezwaar is bij verdracht. infrmeer uder(s)/verzrger(s) bijvrbeeld drmiddel van een 2. Inventarisatie huisbezek. Betreft het een amv; De inventarisatie geschiedt aan de hand van het infrmeer vgd en mentr JGZ-dssier. Eventueel met behulp van een intake registreer in het JGZ-dssier frmulier/anamneselijst. Vraag aan het kind/amv f de Medisch nderzek uder(s)/verzrger(s) f er al eerder een intake Het medisch nderzek wrdt binnen 1 week, tt heeft plaatsgevnden en/f er al een JGZ-dssier is maximaal 3 weken, na de verpleegkundige intake aangemaakt. uitgeverd. genitale verminking risic-inventarisatie). Bespreek taal die de hulpverlener en de asielzeker ged de vaccinatiestatus en het eventuele bewijs ervan. beheersen, wrden gedaan met behulp van een de huidige situatie als gebeurtenissen in het De uder(s)/verzrger(s) en/f het kind dan wel de verleden. niet p de afspraak verschijnt, zek dan cntact met de uder(s)/verzrger(s) f de amv en de Inventariseer eventuele ingrijpende gebeurtenissen vr het kind. mentr. Registreer dit in het JGZ-dssier. Neem een psychsciale anamnese af, zwel ver prfessinele (telefnische) tlk fwww.tvcn.nl). amv, wrdt/wrden uitgendigd. Wanneer een kind Ver een anamnese uit (inclusief vruwelijke Gesprekken die niet geverd kunnen wrden in een Observeer tijdens het gesprek. Maak een inschatting van de draagkracht en de draaglast van e Plan daarna de 2 afspraak en ndig pnieuw uit. het kind en indien aanwezig van de Als het kind wederm niet verschijnt znder bericht uder(s)/verzrger(s). f weigert: Bespreek de bservaties in het gesprek. Meet en registreer lengte en gewicht, bij kinderen berdeel f ng een prep ndzakelijk is jnger dan 1 jaar k de schedelmtrek. Ver een check zndig signalen van het NVZB bij visusscreening en audigram uit, indien relevant. (zrg)ketenpartners infrmeer uder(s)/verzrger(s), betreft 3. Afsluiting het een amv; infrmeer vgd en mentr Maak een inschatting van de gezndheidssituatie. Stel een verpleegkundig zrgplan p waarin is Registreer in het JGZ-dssier. pgenmen: Uitvering plan het medisch nderzek met zndig aandachtspunten Verpleegkundig intake gesprek eventuele vervlggesprekken eventuele verwijzing naar een 1. Intrductie (zrg)ketenpartner (GC A/huisarts, COA, Intrduceer uzelf en, indien aanwezig, de tlk. BJZ, Nids, etc.) Het integraal JGZ-dssier wrdt vervangen vr het DDJGZ. In de tekst wrdt er gesprken ver JC -dssier. uitleg ver zrgketenpartner GC A/GC A praktijklijn

10 Prtcl Intake JGZ asielzekerkinderen 0-19 jaar - juli 2013 uitleg mndzrg en belang halfjaarlijkse speciaal aandacht aan de klachten en prblemen cntrle bij de tandarts via GC A die bij de verpleegkundige intake en anamnese praktijklijn naar vren kwamen. verdere verpleegkundige adviezen en vrlichting aangebren afwijkingen Bespreek het verpleegkundig zrgplan en evalueer huidafwijkingen en littekens het gesprek met het kind/amv en/f de mgelijke (trpische) infectieziekten uder(s)/verzrger(s). de vedingstestand Bij een verwijzing: vraag testemming vr het mgelijke besnijdenis bij meisjes infrmeren en eventueel verdracht van gegevens Let bij het lichamelijk nderzek specifiek p: Bespreek de bevindingen zals pvallende aan een (zrg)ketenpartner en registreer de afwijkingen aan het uiterlijk van het kind testemming (infrmed cnsent). (littekens, handicaps, huidafwijkingen, Bij een amv: de JGZ infrmeert de vgd ver greiachterstand, etc), het gedrag en emties die medische zaken die de amv betreffen tijdens tijdens de anamnese en het lichamelijk nderzek regulier/incidenteel verleg en indien daar naar vren kmen. aanleiding te bestaat. Dit uit hfde van zijn wettelijke verantwrdelijkheid en met 4. Afsluiting inachtneming van de leeftijds- afhankelijke Maak een inschatting en een samenvatting van de regelgeving. Zie dcument samenwerking gezndheidssituatie. Besteed hierbij k aandacht (zrg)ketenpartners amv. aan het psychsciaal functineren en de psychmtrische ntwikkeling. Indien van tepassing; de puberteitsntwikkeling. Maak een Medisch nderzek inschatting van de kans p infectieziekten, sa, 1. Intrductie gebruik verslavende midd en. besnijdenis, ngewenste zwangerschap en het Neem vrafgaand aan het gesprek de intake (het» JGZ-dssier) dr. Stel een risicprfiel p, inclusief de verhuding draagkracht-draaglast. Intrduceer uzelf en, indien aanwezig, de tlk. Leg het del uit van het medisch nderzek, he eventuele vervlggesprekken. het verlpt en de tijdsduur. eventuele verwijzing naar Stel een zrgplan p met: Leg uit dat het nderzek een vervlg is p de (zrg)ketenpartners. verpleegkundige intake. het (inhaal-)vaccinatieschema en de ingevulde vaccinatiestatus en pdrachtfrmulier vr het RIVM. Zie 2. Anamnese Neem de zaken dr die de uder(s)/verzrger(s) prtcl 'vaccineren asielzekerkinderen en/f het kind/amv zelf ter sprake wil(len) 0-19 jaar' brengen. Bespreek het vlledige zrgplan, inclusief gegeven Neem naar aanleiding van de gecnstateerde vrlichting en adviezen en evalueer het gesprek prblemen bij de verpleegkundige intake een met het kind/amv en/f de uder(s)/verzrger(s). specifieke anamnese af. Bespreek met het kind/amv en/f de Neem een algemene medische anamnese af. uder(s)/verzrger(s) eventuele ndzakelijkheid Inventariseer mgelijk risic p infectieziekten, van infrmeren van (zrg)ketenpartners. Vraag sa, besnijdenis en (ngewenste) zwangerschap. testemming hiervr. Neem een vaccinatieanamnese af en bepaal f er cntra-indicaties vr vaccineren zijn. Bij een amv: de JGZ infrmeert de vgd ver medische zaken die de amv betreffen tijdens regulier/incidenteel verleg en indien daar 3. Lichamelijk nderzek aanleiding te bestaat. Dit uit hfde van zijn Neem aan de hand van het JGZ-dssier een wettelijke verantwrdelijkheid en met algemeen lichamelijk nderzek af. Besteed inachtneming van de leeftijdsafhankelijke

11 Prtcl Intake JGZ asielzekerkinderen 0-19 jaar - juli *7 regelgeving. Zie dcument samenwerking (zrg)ketenpartners amv. legi tie Verpleegkundige intake Registreer de bevindingen en het zrgplan tijdens f direct na het gesprek in het JGZ-dssier. Registreer de vaccinatiestatus inclusief eventueel vaccinbewijs. Zie k prtcl 'vaccineren asielzekerkinderen 0-19 jaar'. Registreer deze in het JGZ-dssier. Zie handreiking samenwerkingsafspraken huisarts en JGZ en samenwerkingsafspraken (zrg)ketenpartners amv. Registreer de vaccinatiestatus en vul het vaccinatiestatus en -pdrachtfrmulier in en verwerk zals beschreven in het prtcl 'vaccineren asielzekerkinderen 0-19 jaar'. Medisch nderzek Nteer alle gegevens van de anamnese, het lichamelijk nderzek en het zrgplan in het JGZdssier. Verwerk eventuele verwijzingsfrmulieren zals afgesprken met betreffende (zrg)ketenpartners. Clfn GGD Nederland, juli 2013 Dit prtcl is gebaseerd p de dienstverlening in de vereenkmst d.d.16 juni 2009 tussen het COA en GGD Nederland inzake de levering van publieke gezndheidszrg aan asielzekers (PGA). Dit prtcl is beschikbaar p O^^^^MMM^H

12

Nieuwegein Datum 28 oktober 2014 Portefeuillehouder: P.W.M. Snoeren

Nieuwegein Datum 28 oktober 2014 Portefeuillehouder: P.W.M. Snoeren Nieuwegein 2 0 14-385 Aan De gemeenteraad Onderwerp: Brief ex art. 42 RvO van de fractie PvdA d.d. 05-10-2014 inzake JGZprtcl asielzekerskinderen. Afdeling: Griffie Datum 28 ktber 2014 Prtefeuillehuder:

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN INLEIDING Dit dcument vervangt de mnitrprcedure die blmd en de eerder samen hebben pgesteld en die aan elke nieuwe LMD deelnemer 1 van ntwikkelactiviteiten

Nadere informatie

Je bent zwanger! Gefeliciteerd!

Je bent zwanger! Gefeliciteerd! Zwangerschapsbegeleiding Je bent zwanger! Gefeliciteerd! Om je zwangerschap z ged mgelijk te kunnen begeleiden, hebben wij gegevens van je ndig. Een aantal gegevens kun je al vrafgaand aan de eerste cntrle

Nadere informatie

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs Enquête dienstverlening en ksten accuntant in primair en vrtgezet nderwijs Dit nderzek heeft betrekking p de dienstverlening dr uw accuntant in 2010, ver de jaarstukken 2009. 1. In welke categrie valt

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

bijlage 1 (voor het steekproefsgewijs verzamelen van borstvoedingscijfers)

bijlage 1 (voor het steekproefsgewijs verzamelen van borstvoedingscijfers) Bijlagen bij het mdel Plan van Aanpak vr de kraamtijd bijlage 1 (vr het steekprefsgewijs verzamelen van brstvedingscijfers) Zrg vr brstveding certificering vraagt bij (re) certificering naar de brstvedingscijfers.

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling Ruwprtcl Widdnckschl Weert Ruwprtcl Widdnckschl Weert verlijden van een leerling In dit prtcl wrdt beschreven he Widdnckschl Weert kan handelen bij het verlijden van een leerling(en) van nze schl. Dit

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Klachtenregeling CSG Reggesteyn

Klachtenregeling CSG Reggesteyn Klachtenregeling CSG Reggesteyn Opnieuw vastgesteld dr het cllege van bestuur, 20 mei 2008 Instemming dr de Medezeggenschapsraad, 23 juni 2008 Redactinele aanpassingen, 6 juli 2009 Klachtenregeling CSG

Nadere informatie

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn Infrmatiebrief ver deelname aan het nderzek Fd2Learn Beste leerlingen, uders en/f wettelijk vertegenwrdigers, Dat het eten van vis (rijk aan mega- 3 vetzuren) ged is vr het functineren van de hersenen

Nadere informatie

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin.

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin. pgb-uitveringsplan U wilt vr uzelf f vr een ander met een persnsgebnden budget (pgb) ndersteuning inkpen. Een van de vrwaarden m vr een pgb in aanmerking te kmen is dat u een uitveringsplan maakt. In het

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling OMO Schlengrep De Langstraat 10 maart 2014 Gedgekeurd in MR d.d. 17-3-2014 Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling De schlleiding van OMO Schlengrep

Nadere informatie

Onderdeel van het Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Onderdeel van het Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 9301 BC Rden www.cjgnrdenveld.nl inf@cjgnrdenveld.nl Onderdeel van het Basismdel meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling Zrgrute GOB Kidscasa Kinderpvang & Peuterspeelzalen 01-01-2013 9301 BC Rden

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie

Visitatie praktijkinstellingen. Brochure

Visitatie praktijkinstellingen. Brochure Visitatie praktijkinstellingen Brchure Inleiding In het kader van haar tezichthudende taak, is de Registratiecmmissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) in 2014 gestart met het visiteren van de pleiding

Nadere informatie

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK Klachtenregeling Bureau Blei - Valeriaan 8-2631 SP Ntdrp - 015-8891964 - www.bureaublei.nl - inf@bureaublei.nl - KvK 55250955 1 Inhud 1. Intrductie... 3 2. Uitgangspunten... 4 3. Begripsmschrijvingen...

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Tevredenheidsenquete bezwarencommissie (CONCEPT)

Tevredenheidsenquete bezwarencommissie (CONCEPT) Lid Gedeputeerde Staten M. van Engelshven-Huls prvincie ZUID HLLAND NGEKUMLN Q g nv, 2010 Leden van de Statencmmissie Bestuur & Middelen Cntact T070-441 64 19 F 070-441 78 19 m.van.engelshvenhuls@pzh.nl

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Verpleegkundig Specialist Dit frmulier is pgesteld dr de Werkgrep Taakherschikking van de Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de V&VN Verpleegkundig

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Huisregelement opvang Kiddyzz

Huisregelement opvang Kiddyzz Huisregelement pvang Kiddyzz Deze huisregels gelden in cmbinatie met de vereenkmst van pdracht tussen uders/verzrgers en gastuder, welke dr beide partijen ndertekend zijn. Alle vraaguders dienen van deze

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Career & Kids Franchise Organisatie

Career & Kids Franchise Organisatie Cliëntenaudit rapprt Blik Op Werk Caching, Re-integratie, Lpbaanadvies, Outplacement, Training 11 28 februari 2013 DNV Team Leader Audit Team Tn Berema Tn Berema Clienten Audit Rapprt Blik p Werk keurmerk

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

Jij bent de centrale contactpersoon en staat in contact met de permanentieverantwoordelijke van Rode Kruis-Vlaanderen.

Jij bent de centrale contactpersoon en staat in contact met de permanentieverantwoordelijke van Rode Kruis-Vlaanderen. CHECKLIST IN NOOD Jij bent de centrale cntactpersn en staat in cntact met de permanentieverantwrdelijke van Rde Kruis-Vlaanderen. Juw vrnaamste taak is dan k INFORMEREN de ndige infrmatie verzamelen en

Nadere informatie

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind Gastuderbureau Kindvriendelijk PEDAGOGISCH BELEID Inleiding Kinderpvang is een kwestie van vertruwen. Vraaguders vertruwen de gastuders en het gastuderbureau hun allerliefste bezit te. Zij meten de zekerheid

Nadere informatie

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie en dyscalculie en spellingsbegeleiding p het Carlus Clusius Cllege Zwlle Signalering en Begeleiding dyslectische / dyscalculische leerlingen Dyslexie:

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

Privacy -reglement

Privacy -reglement Dit reglement is gebaseerd p de Wet Bescherming Persnsgegevens (augustus 2001), die de Wet persnsregistratie vervangt. 1. Begripsbepalingen 1. Persnsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

Intakeformulier nieuwkomers in de wijk.

Intakeformulier nieuwkomers in de wijk. Intakefrmulier nieuwkmers in de wijk. Basisgegevens van het kind Gebrtedatum Adres COA-pvangvrm: (Spreek)taal Achternaam Gebrteplaats/-land Datum sinds in Nederland Tlk ndig: Taal: Met wie in Nederland:

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie 24 februari 2012

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie 24 februari 2012 9301 BC Rden www.cjgnrdenveld.nl inf@cjgnrdenveld.nl Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie 24 februari 2012 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes 2. Meldcde kindermishandeling en

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN Klachtenreglement Zrgkantr DWO/NWN Januari 2015 1. Algemene bepalingen De Wet langdurige zrg (Wlz) is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Deze wet wrdt uitgeverd dr de zrgkantren. Deze kantren zijn vr smmige

Nadere informatie

Stad & Esch maken we samen: Van pesten naar een wij-gevoel

Stad & Esch maken we samen: Van pesten naar een wij-gevoel Stad & Esch maken we samen: Van pesten naar een wij-gevel Omgaan met pesten pagina 1 van 11 Inhudspgave 1. Vrwrd blz. 3 2. Van pesten naar.een wij-gevel blz. 4 3. Stappen bij structureel pestgedrag blz.

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Preventie Huisuitzettingen Drechtsteden 2015-2017

Samenwerkingsafspraken Preventie Huisuitzettingen Drechtsteden 2015-2017 Samenwerkingsafspraken Preventie Huisuitzettingen Drechtsteden 2015-2017 Het penbaar lichaam Drechtsteden, te dezen krachtens een machtiging van de vrzitter van het Drechtstedenbestuur en ter uitvering

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

In onze praktijken wordt u als eerste te woord gestaan door één van onze assistentes.

In onze praktijken wordt u als eerste te woord gestaan door één van onze assistentes. Geachte mijnheer/mevruw, Wij heten u van harte welkm als patiënt van de SHG! In nze praktijken wrdt u als eerste te wrd gestaan dr één van nze assistentes. Om de vergang van uw huidige huisarts naar uw

Nadere informatie

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R Pauline Siebers Caching A A N M E L D I N G H E R F S T A C T I E 2 0 1 5 Dank vr je interesse in nze aanbieding! We willen startende ndernemers niet alleen fcus maar k slagkracht meegeven. Daarm wrdt

Nadere informatie

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen.

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen. . Bij de afname van examens zijn diverse functinarissen van de nderwijsinstelling betrkken. In dit prtcl wrden de vlgende (grepen van) examenbetrkkenen nderscheiden, met een krte mschrijving van de betrkkenheid

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Physician Assistant Dit frmulier is pgesteld dr de van Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de Nederlandse Assciatie Physician Assistants (NAPA).

Nadere informatie

Besluit Publieke Gezondheid inclusief Nota van Toelichting, naast het BTP GGD Zeeland

Besluit Publieke Gezondheid inclusief Nota van Toelichting, naast het BTP GGD Zeeland Besluit Publieke Gezndheid inclusief Nta van Telichting, naast het BTP GGD Zeeland Inleiding: In het zwart staat de tekst zals deze in het Besluit PG staat. De rde tekst licht te he het BTP GGD Zeeland

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015 Aanvraagfrmulier bijzndere bijstand 2015 INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: Pstcde en

Nadere informatie

ct tussen AO-afspraak. ichting

ct tussen AO-afspraak. ichting Handvat VerZUimprOtOCOl Bijlage 4 bij VNG-brief CvA/2i 02004415 Leeswijzer: vetgedrukte tekst is verplicht vr de sectr gemeenten p grnd van wetgeving f De verige tekst kan als handvat gebruikt wrden vr

Nadere informatie

Informatiebrochure Gastouderopvang VOOR OUDERS

Informatiebrochure Gastouderopvang VOOR OUDERS Infrmatiebrchure Gastuderpvang VOOR OUDERS Infrmatiebrchure Kinderpvang Rivierenland B.V. Kinderpvang Rivierenland (KRBV) is een kinderpvangrganisatie die 1 januari 2006 is ntstaan dr fusie van Stichting

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES

HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES The literature review Het is belangrijk m te bepalen wat anderen al ver het prbleem geleerd hebben vr je het zelf bestudeerd. Het idee van een literatuurstudie

Nadere informatie

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 Pestprtcl Onderwijs Pestprtcl Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 1 Achtergrnd 1.1 Uitgangspunt Beleid tegen pesten valt binnen het veiligheidsbeleid van Yulius Onderwijs. Ons uitgangspunt is dat nze schl een

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Het Gielsbos. Adresgegevens: Vosselaarseweg 1 2275 Gierle

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Het Gielsbos. Adresgegevens: Vosselaarseweg 1 2275 Gierle EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: Het Gielsbs Adresgegevens: Vsselaarseweg 1 2275 Gierle 2) Dmein van expertise: cmmunicatie/diagnstiek+behandeling 3) Beschrijving expertise: Bij

Nadere informatie

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen.

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen. VRAGENLIJST Beste mantelzrger, Deze vragenlijst is bedeld vr u. Dr het invullen van bijgaande vragenlijst krijgt u inzicht in de rzaken van uw belasting. Het maakt u bewust van uw situatie. In de vragenlijst

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria voor de zorg, vanuit het perspectief van mensen met longkanker

Kwaliteitscriteria voor de zorg, vanuit het perspectief van mensen met longkanker Kwaliteitscriteria vr de zrg, vanuit het perspectief van mensen met lngkanker Lngkanker Nederland, dé patiëntenrganisatie vr lngkankerpatiënten in Nederland en de België, heeft met ndersteuning vanuit

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

IZC protocol 2011-2012 Obs De Voorsprong

IZC protocol 2011-2012 Obs De Voorsprong Lcatie: Ruijsdaelstraat 11 Lcatie: Van Damstraat7 2525 AA Den Haag 2512 PG Den Haag 070-3805157 070-3807733 IZC prtcl 2011-2012 Obs De Vrsprng Vrwaarden: Een lln. wrdt besprken in de IZC indien er sprake

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER Leerlingenverver 2017-2018 AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER In te vullen dr de gemeente Sittard-Geleen Cliëntnummer Datum ntvangst Aanvraagnummer Behandelend cnsulent 1. Gegevens leerling BSN nummer

Nadere informatie

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0)

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) hetergene grepen: kinderen uit diverse sciale milieus, een grte verscheidenheid aan rts. De schl gaat adequaat m met verschillen tussen leerlingen: gezien deze verschillen

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje Pedaggisch beleidsplan 2011-2013 Christelijke Peuterspeelzaal Ltje Inhudspgave 1. Inleiding 2. Visie 3. Delen 4. Uitwerking van de delen 4.1 Liefdevlle benadering 4.2 Bijbelse waarden en nrmen 4.3 Emtinele

Nadere informatie

Beleid Luisvrije School

Beleid Luisvrije School Beleid Luisvrije Schl Inleiding De Klankhf heeft de bestrijding van luizen mschreven in een beleidsstuk. Het wrd luizen en het hebben ervan betekent niet smerig en nverzrgd, maar is wel knap lastig en

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

Indien u in de loop van 2011 de leeftijd van 50 jaar bereikt heeft, of ouder bent, kan u op vrijwillige basis deelnemen aan dit initiatief.

Indien u in de loop van 2011 de leeftijd van 50 jaar bereikt heeft, of ouder bent, kan u op vrijwillige basis deelnemen aan dit initiatief. GO! MEMO GO!mem/GPD/GB/2011-7 01-07-2011 Medische check-up Deze mem heeft betrekking p alle persneelsleden van de centrale administratie van het GO! die 50 jaar zijn f uder. Sinds enkele jaren biedt het

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

TRACK reintegratie en bemiddeling

TRACK reintegratie en bemiddeling Cliëntenaudit rapprt Blik Op Werk Scpe: Reintegratie en bemiddeling Datum: 7 11 janauri 2013 DNV Team Leader Audit Team Tn Berema Tn Berema Cliëntenaudit Rapprt Blik p Werk Meetperide 2012 Hg 5 4 3 2 Interviews,

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden Aanvraagfrmulier vergeding individueel gedupeerden Aanvraag vergeding in natura Met dit aanvraagfrmulier verzekt u de Stichting Bevrdering Kwaliteit Leefmgeving Schiphlregi (afgekrt: Stichting Leefmgeving

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Om behandelingen zo efficiënt en zo prettig mogelijk te laten verlopen vragen wij u het volgende:

Om behandelingen zo efficiënt en zo prettig mogelijk te laten verlopen vragen wij u het volgende: Algemene vrwaarden Kwaliteit Kwaliteit vinden wij bij Rugkliniek Zetermeer erg belangrijk. Alle fysitherapeuten binnen nze praktijk zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Kninklijk

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o Dienstenwijzer Z zijn wij u graag van dienst Op de dienstverlening van ns kantr is de Wet p het financieel tezicht van tepassing. Eén van de eisen die uit deze wet vlgt is dat wij u tijdig infrmeren ver

Nadere informatie

De veranderende rol: moeder/ouder(s) worden. Veranderende

De veranderende rol: moeder/ouder(s) worden. Veranderende DOORLOPENDE STAGE 2016-2017 SEMESTER 2 Vervangende pdrachten als je (ng) geen zwangere hebt gevnden Mdule 5 Klppende hart Cnsult 3/4 Tussen 28 en 36 weken zwangerschap In stage 1 Overleg met de verlskundige

Nadere informatie

g e m e e n t e M O N T F O O R T

g e m e e n t e M O N T F O O R T M O N F O O R SCHRIFELIJKE VRAGEN AAN HE COLLEGE Nr. 2015-02 Datum: 12 januari 2015 Naam vragensteller: Niclet Rrije en Anne-Marie van de Pll Vraag gericht aan: Wethuder Vlaar Onderwerp: Besluit maatschappelijke

Nadere informatie