Stad & Esch maken we samen: Van pesten naar een wij-gevoel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stad & Esch maken we samen: Van pesten naar een wij-gevoel"

Transcriptie

1 Stad & Esch maken we samen: Van pesten naar een wij-gevel Omgaan met pesten pagina 1 van 11

2 Inhudspgave 1. Vrwrd blz Van pesten naar.een wij-gevel blz Stappen bij structureel pestgedrag blz Signaleringslijst: Signalen vr pesten p schl blz. 6 Een jngere die wrdt gepest is vaak Een jngere die pest Specifiek vr meidengedrag Bij jngens valt p 5. Het nieuwe pesten: Wat is strafbaar blz. 7 Stalking Plaatsen van ft's Seksueel getinte afbeeldingen Hacken 6. Het den van aangifte f melding blz He vrkmen we dat plagen pesten wrdt blz. 9 Omgaan met pesten pagina 2 van 11

3 1. Vrwrd Om het gevel van veiligheid vr alle leerlingen te kunnen brgen, heeft Stad & Esch een pestprtcl pgesteld. Een aantal vragen ligt aan dit prtcl ten grndslag: he vrkmen we pesten he signaleren we pestgedrag he gaan we m met pesten In dit prtcl wrden de antwrden p deze vragen gefrmuleerd. Z kunnen we ervr zrgen dat we p een eenduidige, vrspelbare manier met pesten mgaan. Het pesten vindt vral in klassen 1 t/m 3 plaats. In de mentrlessen geven we aandacht aan het fenmeen pesten en laten we de klas afspraken maken ver he de leerlingen met elkaar willen mgaan, zdat iedereen zich ged kan velen in de klas. Wij infrmeren medewerkers, leerlingen en uders ver nze gedragsregels ten aanzien van plagen en pesten. En wij stimuleren medewerkers, leerlingen en uders m grensverschrijdend gedrag te melden bij de schlleiding. We gaan ervan uit dat nze aanpak van pestgedrag z effectief zal zijn dat we z weinig mgelijk heven terug te vallen p het stappenplan bij structureel pestgedrag (hfdstuk 3). In de bijlage bij dit prtcl beschrijven we per lcatie: 1. de manier waarp wij willen vrkmen dat plagen pesten wrdt 2. welke stappen wij nemen bij structureel pestgedrag Omgaan met pesten pagina 3 van 11

4 2. Van pesten naar een wij-gevel Een veilige leermgeving is ndzakelijk vr een gede ntwikkeling van nze leerlingen. Onze schl staat vr een cultuur waarin we de ander en nszelf serieus nemen en waarin we het gesprek met elkaar willen aangaan. Dat kmt de kwaliteit van nze schl ten gede. Immers teamwerk is beter werk. We realiseren ns k dat we daarvr van elkaar afhankelijk zijn én dat we zrg vr elkaar dragen: jij = wij. Op een veilige schl is intimiderend gedrag niet telaatbaar. Dat geldt vr seksuele intimidatie, maar k pestgedrag is een vrm van intimidatie. Om duidelijk te krijgen wat pesten is, is het belangrijk het verschil tussen pesten en plagen te benemen. Plagen mag wel, pesten niet. Maar wanneer is het plagen en wanneer wrdt het pesten? Wat is plagen? Bij plagen is er sprake van incidenten. Plagen gebeurt vaak spntaan, het duurt niet lang en is nregelmatig. Bij plagen zijn de kinderen gelijk aan elkaar; er is geen machtsverhuding. De rllen liggen niet vast; de ene keer plaagt de één, de andere keer plaagt de ander. Plagen gebeurt znder kwade bedelingen en kan daarm als leuk, plezierig en grappig wrden ervaren. Bij plagen lpt de geplaagde geen blijvende psychische en/f fysieke schade p en kan de geplaagde zich verweren. In steekwrden: gelijkwaardigheid wisselend slachtfferschap humr af en te Wat is pesten? Iemand wrdt getreiterd f is het mikpunt van pesterijen als hij f zij herhaaldelijk en langdurig bltstaat aan negatieve handelingen verricht dr één f meerdere persnen. Bij pesten is het ene kind sterker en het andere kind zwakker. Het is steeds hetzelfde kind dat wint en hetzelfde kind dat verliest. Vaak gebeurt pesten niet één keer, maar is het gepeste kind steeds weer de kls. Het sterkere kind, de pester, heeft een grtere mnd en anderen kijken vaak tegen hem f haar p en durven er niets tegen te den. De pestkp heeft geen psitieve bedelingen; wil pijn den, vernielen f kwetsen. Het gepeste kind velt zich eenzaam en verdrietig, hij f zij is nzeker en bang. In steekwrden: machtsverschil hetzelfde slachtffer kwetsend vaak/vrtdurend In het verleden werd van pesten geen punt gemaakt. Maar pesten kan diep ingrijpen en verschilt daarin niet van fysiek en/f psychisch geweld. Het nieuwe pesten Mderne cmmunicatiemiddelen zals: mbiele telefn, sms, msn, , chatbx, yutube, hyves en facebk hebben de mgelijkheden tt pesten helaas aanmerkelijk vergrt. De relatieve annimiteit van deze nieuwe vrmen van cmmunicatie werkt de brutaliteit van de pesters in de hand. De kans m gepakt te wrden is immers kleiner dan bij het pen en blt pesten. Een ander kenmerk van het nieuwe pesten is dat het nphudelijk dr kan gaan. Ok deze vrm van pesten is een enrme bedreiging. Omgaan met pesten pagina 4 van 11

5 3. Stappen bij structureel pestgedrag Vr alle stappen geldt dat dr de deelschlcördinatr een ntitie wrdt gemaakt in het dssier van de betrkken leerlingen, zwel de dader als het slachtffer. Mentr meldt incident bij de teamleider. Deelschlcördindatr spreekt met het slachtffer en met de dader(s). Er wrden afspraken gemaakt. Deelschlcördinatr licht de uders van slachtffer en dader(s) in. Deelschlcördinatr licht de deelschlleider in. Het pesten is gestpt. Het pesten is niet gestpt. Deelschlcördinatr en mentr vlgen het slachtffer. Deelschlcördinatr infrmeert deelschlleider. Deelschlleider ndigt uders en kind (dader) uit vr een gesprek. Afspraken maken met uders en kind (dader). Nieuwe signalen van pestgedrag leiden tt minstens 1 dag schrsing. Bij terugkeer: afspraken ndertekend p papier. Deelschlcördinatr en mentr bespreken zwel het slachtffer als de dader in het Zrg Advies Team. Aan beiden wrdt adequate hulp gebden. Bij herhaling van pesten wrdt de pester in de rebund geplaatst f, in verleg met de schlleiding, van schl verwijderd. Omgaan met pesten pagina 5 van 11

6 4. Signaleringslijst: Signalen vr pesten p schl Pesten is te zien, k al vindt het getreiter niet altijd penlijk plaats. Een jngere die wrdt gepest is vaak: een buitenstaander heeft een kleinerende bijnaam staat veel alleen is delwit van grappen wrdt geprvceerd dr anderen zekt vaak zijn spullen heeft verwndingen, schrammen, kneuzingen lijkt nzeker, angstig en verdrietig haalt slechtere cijfers kmt zeer nregelmatig p schl blijft bij het kiezen van teams meestal ver Een jngere die pest: det ster is tegendraads en pstandig kan zich niet inleven in gevelens van anderen heeft een vaste grep medestanders rddelt en spreekt kwaad vertnt agressief gedrag heeft slechte schlprestaties De vlgende signalen zijn specifiek vr meidengedrag: samenklitten manipuleren buitensluiten negeren fluisteren handelen in geheimen rddelen geruchten verspreiden/reputatie schaden Bij jngensgedrag valt p: lichamelijker uiten dr schppen en slaan agressief gedrag uiten zich directer minder verbaal Omgaan met pesten pagina 6 van 11

7 5. Het nieuwe pesten: Wat is strafbaar? Stalking (misdrijven tegen de persnlijke vrijheid) Een leerling die steeds wrdt lastig gevallen dr sms jes f kan aangifte den van stalking. Onder stalking f belaging verstaan we het stelselmatig lastigvallen van een persn dr die persn te achtervlgen, steeds p hinderlijke wijze cntact p te nemen en sms k te bedreigen met het gmerk die ander te dwingen iets te den, niet te den f te dulden dan wel vrees aan te jagen. Belaging f stalking is in Nederland bij wet verbden. Wetbek van Strafrecht, artikel 285b. Mgelijke straf: geldbete f gevangenisstraf. Plaatsen van ft s van elkaar (prtretrecht) Een ft die znder uitdrukkelijke testemming gemaakt is, mag verspreid wrden dr de maker, tenzij de betrkken persn een zwaarwegend belang heeft m die ft niet te publiceren (bijvrbeeld ter bescherming van de persnlijke levenssfeer). In het geval van nieuwswaarde geldt dat de ft geplaatst mag wrden, maar een persn mag niet tt in lengte van dagen achtervlgd wrden met ft's die van die persn zijn gemaakt (bijvrbeeld blt p een strand). Een ft van een uitstapje naar Parijs met je klas kun je niet verbieden. Seksueel getinte afbeeldingen Het p internet zetten van seksueel getinte afbeeldingen (ft's, filmpnamen) van minderjarigen valt nder het strafrecht. Het maken, verspreiden en het in bezit hebben van deze afbeeldingen is Zelfs als je de 100 e persn bent die de ft's drstuurt, ben je strafbaar. Wetbek van Strafrecht, artikel 240b, gevangenisstraf f geldbete. Hacken etc. (cmputercriminaliteit) Hacken is een gevaarlijke vrm van internetcriminaliteit. Het is niets meer f minder dan inbreken p de cmputer van een ander. Vervlgens kan de inbreker allerlei instellingen aanpassen f gegevens stelen. Hacken is een strafbaar feit. In bepaalde kringen is hacken een uitdaging; vral in de leeftijd van 14 tt 21 jaar. Deze jngeren gebruiken hiervr meestal het cmputernetwerk van schl, f de biblitheek, mdat je daar anniemer bent dan bij gebruik van de thuiscmputer. Wetbek van strafrecht, artikel 138a, wet Cmputercriminaliteit 1993). Omgaan met pesten pagina 7 van 11

8 6. Het den van aangifte f melding Aangifte Bij strafbare feiten kan er aangifte wrden gedaan. Is de leerling minderjarig, dan kunnen de uders dat den. Is de leerling meerderjarig, dan det de leerling dat zelf. De schl kan alléén aangifte den wanneer de leerling minderjarig is. Maar de plitie neemt de aangifte van een schl pas in behandeling als het slachtffer bereid is een getuigenverklaring af te leggen. Dus wil de schl aangifte den, zal dat altijd meten gebeuren met testemming en met medewerking van uder(s)/verzrger(s) en leerling. Vr strafrechtelijke verrdeling is bewijs ndig. Om van het digitaal pesten bewijzen te verzamelen, zijn bijvrbeeld chat-lgs te gebruiken. Ok een schermafdruk van een webpagina kan bewijs zijn. Melding Als er geen aangifte gedaan kan wrden, kan er wel een melding gedaan wrden. De plitie is dan tch p de hgte van de feiten. De plitie kan p deze wijze feiten verzamelen ver een pester. Stad & Esch det bij het nieuwe pesten daar altijd melding van. Wat is een strafbaar feit? Pesten Leerling Werknemer Disciplinaire maatregel Minimaal gesprek met leerling en cntact met uders Maximaal schrsing Disciplinaire maatregel Maximaal schrsing Registratie in digitale dssier en in lcatieverslag Incidenteel Ja Ja Ja Nieuwe pesten Ja Ja Ja Ja Structureel verbaal Ja Ja Ja Structureel fysiek Ja Ja Ja Ja Structureel uitsluiten Ja Ja Ja Aangifte plitie Omgaan met pesten pagina 8 van 11

9 7. He vrkmen we dat plagen pesten wrdt Op alle lcaties zijn een f meerdere dagen per week schlmaatschappelijk werkers aanwezig. Zij zijn in staat prfessinele hulp te bieden bij het mgaan met f plssen van een prbleem als pesten/gepest wrden. Vr de pvang en begeleiding bij pesten kan k cntact pgenmen wrden met een van de vertruwenspersnen p nze schlen. In de schlgidsen en p de website staat vermeld wie dat zijn. De vertruwenspersn is verplicht melding te maken van de klacht, maar heft daarbij de naam van de persn die de klacht heeft ingediend, niet te nemen. Alle lcaties van Stad & Esch ndernemen gerichte activiteiten: Klas 1 De grep gaat p kamp, van wensdag t/m vrijdag. Mentren gaan mee. Activiteiten zijn gericht p grepsvrming. Week 2: Interactief tneel ver pesten. Spelers spelen en leerlingen kunnen ingrijpen f wrden uitgendigd m plssingen te bedenken. Week 3: In de mentrgrepen spreken ver pesten: gewenst/ngewenst gedrag, verschil pesten/plagen, rl pester/gepeste/teschuwer enz. Week 4: Opstellen en ndertekenen dr alle leerlingen van het anti-pestcntract. Ondertekend cntract gaat naar uders. Week xx: Als pesten p een f andere manier in het nieuws kmt, wrdt dit in de mentrgrep besprken en wrdt er een link gelegd naar het anti-pestcntract. Na de kerstvakantie kmt er weer een interactief tneel, nu met nadruk p pesten via internet. Bespreken anti-pestcntract. De vlgende vragen wrden beantwrd: Heeft het gewerkt? Wat wel? Wat niet? Ontbreekt er iets? Wat dan? Met er iets uit? Wat dan? Als er een nieuw anti-pestcntract wrdt gemaakt, ndertekenen de leerlingen dit weer en gaat het pnieuw naar uders. Prcedure zals vr de kerstvakantie. Klas 2 Week 2: Interactief tneel ver pesten. Spelers spelen en leerlingen kunnen ingrijpen f wrden uitgendigd plssingen te bedenken. Week 3: In de mentrgrepen spreken ver pesten: gewenst/ngewenst gedrag, verschil pesten/plagen, rl pester/gepeste/teschuwer enz. Week 4: Opstellen en ndertekenen dr alle leerlingen van het anti-pestcntract. Ondertekend cntract gaat naar uders. Week xx: Als pesten p een f andere manier in het nieuws kmt wrdt dit in de mentrgrep besprken en wrdt er een link gelegd naar het anti-pestcntract. Na de kerstvakantie kmt er weer een interactief tneel, nu met nadruk p pesten via internet. Bespreken anti-pestcntract. De vlgende vragen wrden beantwrd: Heeft het gewerkt? Wat wel? Wat niet? Ontbreekt er iets? Wat dan? Met er iets uit? Wat dan? Als er een nieuw anti-pestcntract wrdt gemaakt, ndertekenen de leerlingen dit weer en gaat het pnieuw naar uders. Prcedure zals vr de kerstvakantie. Omgaan met pesten pagina 9 van 11

10 7.2. Stappenplan bij structureel pesten Op alle lcaties van Stad & Esch vlgen we deze prcedure: 1. Dcenten/leerlingen/uders signaleren pestgedrag en geven dit dr aan de mentr. 2. Mentr analyseert en verzamelt de meeste gegevens: wie is er bij betrkken, is het ernstig? 3. Mentr gaat vlgens de n-blame methde in gesprek met het slachtffer en vraagt hem/haar testemming m in gesprek te gaan met de pester. Als de mentr niet in de gelegenheid is dit te den f de pesters zitten in andere klassen, kan de teamleider (een deel van) de gesprekken veren. We maken een nderscheid tussen incidenteel pestgedrag en structureel pestgedrag. Incidenteel pestgedrag Bij incidenteel pestgedrag gaan we ervan uit dat er alleen bemeienis ndig is van de mentr en de deelschlcördinatr. Structureel pestgedrag Wanneer het pestgedrag niet stpt na bvenstaande stappen, dan is de rute als vlgt: De deelschlleider spreekt met het slachtffer en de dader(s) en er wrden afspraken gemaakt. De extra hulp zal wrden aangebden met ndersteuning van het schlmaatschapelijk werk. De deelschlleider licht uders van daders en slachtffer in. Daarna (bij aanhudend gedrag) De deelschlleider ndigt uders en kind (dader) uit vr een gesprek. In dit gesprek wrdt bepaald he verder te handelen: het kind krijgt een laatste kans m zijn/haar gedrag te veranderen. Ok wrden de adviezen vanuit het Zrg Advies Team meegenmen in het gesprek. Mgelijk is er extra hulp ndig vr het kind, bijvrbeeld een sciale vaardigheidstraining. Nieuwe signalen van pestgedrag leiden tt minstens 1 dag schrsing. Nieuwe afspraken wrden na de schrsing p papier gezet en ndertekend dr de leerling, uders en schl. Teamleider en mentr bespreken de leerling in het Zrg Advies Team. Bij herhaling van pesten wrdt de leerling in rebund geplaatst f in verleg met de directie van schl verwijderd De N-Blame methde Bij het bespreken van pestgedrag gaan we ervan uit dat het een gezamenlijke verantwrdelijkheid is m pesten in de klas te vrkmen. We hebben immers als klas afspraken gemaakt ver he we met elkaar m willen gaan. Dit betekent dat we bij het bespreken van pestgedrag niet alleeen de pestkp en de gepeste betrekken, maar k een aantal 'neutrale' klasgenten. Zij kunnen dr hun reactie van invled zijn p het gedrag van de pestkp en p het welbevinden van de gepeste leerling. Daarm gebruiken we vr het bespreken van pesten de 'N-Blame' methde. Wat die methde inhudt, leggen wij hiernder verder uit. Omgaan met pesten pagina 10 van 11

11 Prblemen meten samen pgelst wrden. N-Blame gaat niet uit van schuld maar is gericht p de tekmst. Van pesten naar wij-gevel De N-Blame aanpak is een niet bestraffende, prbleemplssende methde m met pestsituaties m te gaan. De methde gaat niet uit van schuld, maar is gericht p de tekmst. De N-Blame methde is een stappenplan. Wat bijznder is aan dit stappenplan, is dat het erin vrziet dat het pesten p een vr alle betrkkenen veilige manier wrdt pgelst. Aan de betrkkenen (mstanders en lichte pesters) wrdt gevraagd een plssing te bedenken vr de pestsituatie, zdat het slachtffer zich weer beter gaat velen. De grep krijgt de verantwrdelijkheid m een aantal vrstellen te den m het negatieve gevel bij het slachtffer weg te nemen f te verminderen. Er zijn zeven stappen in de N-Blame aanpak: 1. interview met het slachtffer De begeleider kmt erachter wie de pesters zijn, wat er gebeurt met het slachtffer en he hij/zij zich hiernder velt. 2. rganiseren gesprek met betrkken leerlingen De begeleider rganiseert een gesprek met de pesters, meelpers en leerlingen met een psitieve grepsinvled (slachtffer zelf is niet aanwezig). 3. prbleem mschrijven In dit gesprek legt de begeleider het prbleem uit, maar er wrdt niet beschuldigd f daders aangewezen. 4. gezamenlijke verantwrdelijkheid Iedereen heeft altijd invled, k als je je nit ergens mee bemeit. 5. tips en brainstrmen De deelnemers geven tips aan slachtffer en kmen met ideeën m slachtffer te helpen zich beter te velen. 6. hulp slachtffer De deelnemers gaan hun ideeën uitveren en velen zich hier verantwrdelijk vr. 7. evaluatie na een f twee weken De begeleider vraagt de gepeste leerling en de deelnemers naar hun ervaringen. Wat is er verbeterd? Omgaan met pesten pagina 11 van 11

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Anti Pestbeleid Uitgangspunt: Ieder kind heeft recht op een veilige omgeving en een plezierige schooltijd. Achtergrond

Anti Pestbeleid Uitgangspunt: Ieder kind heeft recht op een veilige omgeving en een plezierige schooltijd. Achtergrond Anti Pestbeleid Uitgangspunt: Ieder kind heeft recht p een veilige mgeving en een plezierige schltijd Achtergrnd - Wat is pesten? 'Iemand wrdt getreiterd f is het mikpunt van pesterijen als hij f zij herhaaldelijk

Nadere informatie

Pestprotocol. Uitleg van de petten van de Kanjertraining VOOR ALLE KINDEREN VOOR HET GEPESTE KIND

Pestprotocol. Uitleg van de petten van de Kanjertraining VOOR ALLE KINDEREN VOOR HET GEPESTE KIND Pestprtcl Dit pestprtcl bestaat uit 4 delen:vr alle kinderen, vr het gepeste kind, vr de pester en, vr de uders. Deze partijen zijn allemaal betrkken bij een situatie waarin gepest wrdt. Uitleg van de

Nadere informatie

Pestprotocol Cazemierschool 2012

Pestprotocol Cazemierschool 2012 Pestprtcl Cazemierschl 2012 Vrwrd De Cazemierschl is een Prtestants Christelijke schl, die werkt vanuit de Jenaplanvisie. Dat betekent dat vr nze schl de algemeen menselijke waarden zals gemeenschapszin,

Nadere informatie

Pest protocol. Van pesten naar het wij-gevoel

Pest protocol. Van pesten naar het wij-gevoel Van pesten naar het wij-gevoel 1 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Van pesten naar..het wij-gevoel blz. 4 Stappenplan blz. 5 Signaleringslijst: blz. 8 Gepeste kind (slachtoffer) Pester Bronvermelding blz.

Nadere informatie

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 Pestprtcl Onderwijs Pestprtcl Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 1 Achtergrnd 1.1 Uitgangspunt Beleid tegen pesten valt binnen het veiligheidsbeleid van Yulius Onderwijs. Ons uitgangspunt is dat nze schl een

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran 0 Pestprtcl ICBS De Trimaran Inhud Het pestprtcl... 2 Wat is pesten?... 3 Wat is de vijf sprenaanpak?... 5 He vlgt de schl de sciaal emtinele ntwikkeling?...

Nadere informatie

Gedragsprotocol Samenwerkingsschool Balans. Wat is het gedragsprotocol? Uitgangspunt. Pesten of plagen?

Gedragsprotocol Samenwerkingsschool Balans. Wat is het gedragsprotocol? Uitgangspunt. Pesten of plagen? Gedragsprtcl Samenwerkingsschl Balans Wat is het gedragsprtcl? Het gedragsprtcl vrmt de verklaring van het schlbestuur, de directie, de leerkrachten, de leerlingen en de uders waarin is vastgelegd dat

Nadere informatie

o Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

o Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprtcl 1. Del Dit PESTPROTOCOL heeft als del: Alle kinderen meten zich in hun basisschlperide veilig kunnen velen, zdat zij zich ptimaal kunnen ntwikkelen Dr regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Protocol: Pestprotocol

Protocol: Pestprotocol Prtcl: Pestprtcl Inleiding Pesten kmt p iedere schl in mindere f meerdere mate vr. Het is een prbleem dat vr de betrkkenen verstrekkende gevlgen kan hebben in de lp van hun levens. Uit nderzek blijkt dat

Nadere informatie

Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1

Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1 Pestprtcl Elke schl bij Stichting Allure hanteert een Pestprtcl. Het schlspecifieke Pestprtcl is een afgeleide van dit algemeen Pestprtcl. 1. Del van het pestprtcl: Wij vinden dat elk kind dat bij ns naar

Nadere informatie

Wij zijn een KiVaschool!

Wij zijn een KiVaschool! Elke schl bij Stichting Allure hanteert een Pestprtcl. Dit schlspecifieke Pestprtcl is een afgeleide van het algemeen Pestprtcl Allure. O.B.S.Geert Hlle hanteert de KiVa aanpak. Wij zijn een KiVaschl!

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS Aan de Roer

PESTPROTOCOL OBS Aan de Roer PESTPROTOCOL OBS Aan de Rer Pestprtcl OBS Aan de Rer 1 Inleiding Vr u ligt het Pestprtcl OBS Aan de Rer. Het prtcl geeft leerkrachten van grep 1 tt en met 8 richtlijnen vr het vrkmen, signaleren en aanpakken

Nadere informatie

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen.

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen. PESTEN Deze flder is een hulpmiddel vr ju en je kind m samen te leren ver pesten en he je dit kan stppen. WAT IS PESTEN? Pesten is iemand anders bewust bedreigen, bang maken, uitdagen, uitschelden f pijn

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Gouda, februari 2012. Team en schoolleiding Goejanverwelleschool.

Gouda, februari 2012. Team en schoolleiding Goejanverwelleschool. Guda, februari 2012. Team en schlleiding Gejanverwelleschl. Pestprtcl Pesten is een ernstig verschijnsel. Het kmt p alle schlen vr, k p de Gejanverwelleschl! Juist in deze tijd, met de mderne mgelijkheden

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling OMO Schlengrep De Langstraat 10 maart 2014 Gedgekeurd in MR d.d. 17-3-2014 Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling De schlleiding van OMO Schlengrep

Nadere informatie

Gedragsprotocol ICBS de Horizon. Juni 2014

Gedragsprotocol ICBS de Horizon. Juni 2014 Gedragsprtcl ICBS de Hrizn. Juni 2014 Inhud Gedragsprtcl ICBS de Hrizn in Rilland. 1. Uitgangspunten. blz 3 2. Definities blz 3 3. Directe aanpak van rdeverstringen, ruzies. blz 4 4. Werken aan sciaal

Nadere informatie

Klachtenregeling CSG Reggesteyn

Klachtenregeling CSG Reggesteyn Klachtenregeling CSG Reggesteyn Opnieuw vastgesteld dr het cllege van bestuur, 20 mei 2008 Instemming dr de Medezeggenschapsraad, 23 juni 2008 Redactinele aanpassingen, 6 juli 2009 Klachtenregeling CSG

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie en dyscalculie en spellingsbegeleiding p het Carlus Clusius Cllege Zwlle Signalering en Begeleiding dyslectische / dyscalculische leerlingen Dyslexie:

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Pesten op onze school: wat weten we er van?

Pesten op onze school: wat weten we er van? deel 2: hfdstuk 4 - Pesten p schl: wat weten we ervan? - 1. Pesten p schl: in de spiegel kijken Hfdstuk 4 Pesten p nze schl: wat weten we er van? 1. Pesten p schl: in de spiegel kijken. De praktijk tnt

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Beleid met betrekking tot pestgedrag.

Beleid met betrekking tot pestgedrag. Beleid met betrekking tt pestgedrag. Del : CBS Samen Onderweg met een veilige schl zijn vr leerlingen, medewerkers en uders. Pesten hrt hier niet bij en met zveel als mgelijk uitgebannen wrden. Preventief.

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Inhoud. Pestprotocol basisschool Het Palet

Inhoud. Pestprotocol basisschool Het Palet Inhud Plagen f pesten?... 3 Del pestprtcl basisschl Het Palet... 3 Preventief pestbeleid... 4 Klimaat van het Palet... 4 Werkvrmen... 4 Indien er tch sprake is van pestgedrag?... 5 Tips aan de uders...

Nadere informatie

Veiligheidsbeleid Voordaan

Veiligheidsbeleid Voordaan Veiligheidsbeleid Vrdaan Cmmissie veilig vertruwd Vrdaan 15-11-2014 Inleiding Op verzek van het bestuur van MMHC Vrdaan is er een cmmissie veiligheid in het leven gerepen vr de club. Directe aanleiding

Nadere informatie

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden.

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden. MIC-melding Del van de prcedure Het dr een cmmissie analyseren en berdelen van futen en (bijna) ngelukken in de rganisatie m hiervan te leren, z ndig actie te ndernemen en z herhaling f erger te vrkmen

Nadere informatie

handleiding voor begeleiding van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen

handleiding voor begeleiding van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen handleiding vr begeleiding van mbo-jngeren met eergerelateerde prblemen HANDLEIDING OMGAAN MET EERGERELATEERDE ISSUES VOOR BEGELEIDING VAN MBO-JONGEREN MET EERGERELATEERDE PROBLEMEN Jngeren gaan naar schl

Nadere informatie

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling Ruwprtcl Widdnckschl Weert Ruwprtcl Widdnckschl Weert verlijden van een leerling In dit prtcl wrdt beschreven he Widdnckschl Weert kan handelen bij het verlijden van een leerling(en) van nze schl. Dit

Nadere informatie

Pestprotocol. Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo. Mattheüs 7 vers 12

Pestprotocol. Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo. Mattheüs 7 vers 12 Pestprtcl Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zuden den, det gij hun k alz Mattheüs 7 vers 12 Versie juni 2016 Pestprtcl NHB De Lelie Inhudspgave Inleiding... 3 Algemene infrmatie... 3 Wat is

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje Pedaggisch beleidsplan 2011-2013 Christelijke Peuterspeelzaal Ltje Inhudspgave 1. Inleiding 2. Visie 3. Delen 4. Uitwerking van de delen 4.1 Liefdevlle benadering 4.2 Bijbelse waarden en nrmen 4.3 Emtinele

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 3. Vrijdag 28 januari 2011. DE PIRAMIDE locatie BREDE SCHOOL MEERWIJK

NIEUWSBRIEF 3. Vrijdag 28 januari 2011. DE PIRAMIDE locatie BREDE SCHOOL MEERWIJK NIEUWSBRIEF 3 Vrijdag 28 januari 2011 DE PIRAMIDE lcatie BREDE SCHOOL MEERWIJK Belangrijke data de kmende peride....... Dinsdag 1 februari CITO Eindtets grep 8 p 1, 2 en 3 februari Maandag 7 februari Juf

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

PRIVACY BELEID EN DATALEKKEN versie 2016

PRIVACY BELEID EN DATALEKKEN versie 2016 PRIVACY BELEID EN DATALEKKEN versie 2016 Pagina 1 van 5 Privacy p schlen van Kiem Dr de tenemende digitalisering wrdt in het nderwijs steeds meer gebruik gemaakt van ICT. En er wrden steeds meer gegevens

Nadere informatie

Stap 1. Wat wil jij?

Stap 1. Wat wil jij? Stap 1. Hi Iemand heeft het idee dat jij wel wat supprt kunt gebruiken. Dat kunnen je uders zijn, een vriend/vriendin een therapeut f iemand anders die ju ged kent. Die iemand wil graag dat jij hulp krijgt

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn Infrmatiebrief ver deelname aan het nderzek Fd2Learn Beste leerlingen, uders en/f wettelijk vertegenwrdigers, Dat het eten van vis (rijk aan mega- 3 vetzuren) ged is vr het functineren van de hersenen

Nadere informatie

Planning. Week Les Thuis Af. Uitleg nieuwe opdracht Reclame en Campagnes Onderzoek Orange Baby s - NEE - -

Planning. Week Les Thuis Af. Uitleg nieuwe opdracht Reclame en Campagnes Onderzoek Orange Baby s - NEE - - Planning Week Les Thuis Af 4 Uitleg nieuwe pdracht Reclame en Campagnes Onderzek Orange Baby s - - - NEE 5 Afmaken nderzek Orange Babys Beginnen nderzek Plus supermarkten Afmaken nderzek Plus supermarkten

Nadere informatie

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders Wegwijzer Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen en uders WELKOM! De kmende tijd kmen jij en je uders een dagbehandeling vlgen in Heideheuvel. In Heideheuvel werken we in een

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Raak niet verstrikt in het web. e e. o l. weerbaar.info

Raak niet verstrikt in het web. e e. o l. weerbaar.info l WeesWebWijs Raak niet verstrikt in het web. e f e e G ge Internet is een prachtig medium. Je kunt veel plezier beleven aan het spelen van spelletjes, bekijken van filmpjes en chatten met vrienden. Ok

Nadere informatie

5.2.1 Jezelf losmaken uit overtuigingen

5.2.1 Jezelf losmaken uit overtuigingen Stap 5 Deel 2 Je met niet alles gelven wat je denkt Lesje 5.2.1 Jezelf lsmaken uit vertuigingen Je hebt eerder al pgeschreven welke gedachtes zijn uitgegreid tt vertuigingen: de beelden ver jezelf en anderen

Nadere informatie

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang.

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang. BUDGETPLAN JEUGDHULP Vr u ligt het budgetplan Jeugdhulp. U vult dit budgetplan in als u zelf de ndersteuning vr uw kind/een minderjarige wilt cördineren met een persnsgebnden budget (pgb). In dit budgetplan

Nadere informatie

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle Zrg p K.S.T.S. Temse-Velle Beste uders, De zrgwerking p nze schl bestaat al heel wat jaren en is vrtdurend in beweging. Enerzijds mdat de wetgeving i.v.m. zrg verandert, anderzijds mdat leerlingzrg zelf

Nadere informatie

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep.

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep. PROTOCOL ROUWVERWERKING Het stappenplan A. Het bericht kmt binnen Bericht van een ngeluk f verlijden van een leerling - Tezeggen dat er iemand zal terugbellen. Vragen p welk nummer men bereikbaar is en

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

(Anti) Pestprotocol R.K. basisschool St. Jozef Nieuw- Bergen

(Anti) Pestprotocol R.K. basisschool St. Jozef Nieuw- Bergen (Anti) Pestprtcl R.K. basisschl St. Jzef Nieuw- Bergen Mei 2015 INHOUDSOPGAVE Onderwerp Pagina 1. Inleiding 3 2. He werkt het (anti)pestprtcl 4 3. Plagen f Pesten? 4 4. Pedaggisch beleid 5 5. Pestbeleid

Nadere informatie

Voor. Introductie. Internet. Installatie. Voorbereiding. Opstart

Voor. Introductie. Internet. Installatie. Voorbereiding. Opstart Vr Intrductie Internet Kennismaking en infrmatiemment Samen uitzeken f Bednet in deze mstandigheden een ged idee is Speedtest uitveren: http://www.bednet.be/speedtest Bednet werkt enkel p bekabeld netwerk!

Nadere informatie

De volgende kenmerken die betrekking hebben op de algemene ontwikkeling kunnen wijzen op een ontwikkelingsvoorsprong.

De volgende kenmerken die betrekking hebben op de algemene ontwikkeling kunnen wijzen op een ontwikkelingsvoorsprong. 1 Checklist kinderen met een ntwikkelingsvrsprng (grep 1 en 2). De vlgende kenmerken die betrekking hebben p de algemene ntwikkeling kunnen wijzen p een ntwikkelingsvrsprng. mndelinge taalvaardigheid gede

Nadere informatie

Bijlage 1. Gedragscode vrijwilligers en leden B.S.V. Amsterdam - Zuid

Bijlage 1. Gedragscode vrijwilligers en leden B.S.V. Amsterdam - Zuid Bijlage 1 Gedragscde vrijwilligers en leden B.S.V. Amsterdam - Zuid Als B.S.V. vinden wij het belangrijk m afspraken te maken ver de manier waarp we met elkaar mgaan. Daarm hebben we een aantal mgangsregels

Nadere informatie

Protocol en klachtenregeling ongewenst gedrag

Protocol en klachtenregeling ongewenst gedrag Prtcl en klachtenregeling ngewenst gedrag Geactualiseerd: december 2016 1 I. Vrkming van ngewenst gedrag 1. Binnen de Gruitprt wrdt agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en

Nadere informatie

Het Coole Kikkerplan Binnen twee weken een klas vol vet coole kikkers Groep 4 tot en met 8

Het Coole Kikkerplan Binnen twee weken een klas vol vet coole kikkers Groep 4 tot en met 8 Het Cle Kikkerplan Binnen twee weken een klas vl vet cle kikkers Grep 4 tt en met 8 Anne Kijman, Kinderpsychlg NIP/Gz BIG i.s.m Christine de Jngh en Yvnne van der Zanden, leerkrachten Jhannesschl Pijnacker

Nadere informatie

Visietekst BuO Type 3 Onderwijs en begeleiding aan kinderen met ernstige emotionele- en /of gedragsproblemen

Visietekst BuO Type 3 Onderwijs en begeleiding aan kinderen met ernstige emotionele- en /of gedragsproblemen Visietekst BuO Type 3 Onderwijs en begeleiding aan kinderen met ernstige emtinele- en /f gedragsprblemen Schljaar 2009-2010 Welkm jij. Jij, helemaal jezelf. Nieuw vr ns, nbekend, ged zals je bent. Wij

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 INHOUD Hfdstuk 1 Inleiding 2 Hfdstuk 2 Wat hudt die extra begeleiding in? 4 LWOO Praktijknderwijs Wie kmt ervr in aanmerking? Wie beslist daarver? Hfdstuk 3 Wat hudt het nderzek van het COB in? 7 Welke

Nadere informatie

Wegwijzer. Opname in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen

Wegwijzer. Opname in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen Wegwijzer Opname in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen WELKOM! In Heideheuvel gaan we uit van de vlgende kernwaarden: Zrg ged vr jezelf Zrg ged vr de ander Zrg ged vr je mgeving Ga uit van

Nadere informatie

Criteria zittenblijven / verlengde kleuterperiode

Criteria zittenblijven / verlengde kleuterperiode Criteria zittenblijven / verlengde kleuterperide 1 Prtcl dubleren De beslissing m een leerling een schljaar extra te laten den wrdt genmen aan de hand van een welverwgen prcedure. In de prcedure wrden

Nadere informatie

Een natuurlijk proces

Een natuurlijk proces Ik vel het weer. Het is er weer. Sms even, dan de hele tijd. Ik wil je niet kwetsen. Ik wil het niet weer zeggen, maar het is er weer. (Gijs Hrvers) Overprikkeling Veel mensen met autisme hebben gede intellectuele

Nadere informatie

Wegwijzer. Opname in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders

Wegwijzer. Opname in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders Wegwijzer Opname in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen en uders WELKOM! In Heideheuvel gaan we uit van de vlgende kernwaarden: Zrg ged vr jezelf Zrg ged vr de ander Zrg ged vr je mgeving

Nadere informatie

Katholieke en Openbare Scholen. voor Praktijkonderwijs. Medicijnbeleid

Katholieke en Openbare Scholen. voor Praktijkonderwijs. Medicijnbeleid Kathlieke en Openbare Schlen vr Praktijknderwijs Medicijnbeleid 1. Inleiding De Kathlieke en Openbare Schl vr Praktijknderwijs bieden passend nderwijs aan vr het praktijknderwijs geïndiceerde leerlingen

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Actie keuze 5. a. Campagne rookvrij schoolplein. b. Hoofd- en deelvragen. Hoofdvraag: 1: Wat zijn de gevolgen en gevaren van roken?

Actie keuze 5. a. Campagne rookvrij schoolplein. b. Hoofd- en deelvragen. Hoofdvraag: 1: Wat zijn de gevolgen en gevaren van roken? Actie keuze 5 a. Campagne rkvrij schlplein Jullie Stappenplan hebben vr actie 5 gekzen: Maak het schlplein rkvrij grepjes Maak de twee gebruik nderzekspdracht psters: brnnenpagina Presenteer 1. argumenten

Nadere informatie

Pestprotocol. b c b r o e k h i n. R o e r m o n d - S w a l m e n - R e u v e r

Pestprotocol. b c b r o e k h i n. R o e r m o n d - S w a l m e n - R e u v e r Pestprtcl BC Brekhin wil een veilige en sciale leermgeving zijn met een pedaggisch klimaat, waarin leerlingen zich p harmnieuze wijze kunnen ntwikkelen b c b r e k h i n R e r m n d - S w a l m e n - R

Nadere informatie

Huisregelement opvang Kiddyzz

Huisregelement opvang Kiddyzz Huisregelement pvang Kiddyzz Deze huisregels gelden in cmbinatie met de vereenkmst van pdracht tussen uders/verzrgers en gastuder, welke dr beide partijen ndertekend zijn. Alle vraaguders dienen van deze

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

draaiboek pesten Algemeen Waarover gaat het: terminologie1

draaiboek pesten Algemeen Waarover gaat het: terminologie1 draaibek pesten Algemeen Een draaibek is een handleiding f stappenplan waarin stap vr stap wrdt behandeld wat er p je af kan kmen mcht er zich een bepaalde gebeurtenis f crisis vrden. Elke gebeurtenis

Nadere informatie

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN Intrductiefilm Nieuwkmers 1 5x Beter 5xBeter is een gezamenlijk initiatief van Kninklijke Metaalunie, FME CWM, FNV Bndgenten, CNV Vakmensen en De Unie. 5xBeter zet zich

Nadere informatie

Protocol. Grensoverschrijdend gedrag. binnen de Rafael

Protocol. Grensoverschrijdend gedrag. binnen de Rafael Prtcl Grensverschrijdend gedrag binnen de Rafael April 2014 Prtcl grensverschrijdend gedrag Algemeen Dit prtcl heeft als del een veilig werkklimaat te verschaffen vr medewerkers, leerlingen en derden (bijv.

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

IZC protocol 2011-2012 Obs De Voorsprong

IZC protocol 2011-2012 Obs De Voorsprong Lcatie: Ruijsdaelstraat 11 Lcatie: Van Damstraat7 2525 AA Den Haag 2512 PG Den Haag 070-3805157 070-3807733 IZC prtcl 2011-2012 Obs De Vrsprng Vrwaarden: Een lln. wrdt besprken in de IZC indien er sprake

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0)

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) hetergene grepen: kinderen uit diverse sciale milieus, een grte verscheidenheid aan rts. De schl gaat adequaat m met verschillen tussen leerlingen: gezien deze verschillen

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

Godsdienstige stellingname collega

Godsdienstige stellingname collega Gdsdienstige stellingname cllega Je werkt p een penbare basisschl en hebt kinderen van verschillende natinaliteiten in je grep. Een van je cllega's draagt een hfddek. De kinderen uit haar grep scren ged

Nadere informatie

Pestprotocol. Christelijke basisschool De Mandebrink Appelscha. Pestprotocol CBS de Mandebrink

Pestprotocol. Christelijke basisschool De Mandebrink Appelscha. Pestprotocol CBS de Mandebrink Pestprtcl Christelijke basisschl De Mandebrink Appelscha Pestprtcl CBS de Mandebrink Vrwrd De laatste jaren is er veel te den ver het aanpakken van pestgedrag p schlen. Ok p nze schl zijn wij gecnfrnteerd

Nadere informatie

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b Kindercach Jasmijn Krmhut Grep 8b Inhud Vrwrd 1 Hfdstuk 1 Wat is een kindercach? 2 Hfdstuk 2 Geschiedenis 3 Hfdstuk 3 De pleiding 4 Hfdstuk 4 De prblemen 5 Hfdstuk 5 Srten kindercaches 6 Interview 7 Nawrd

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

ALS OUDERS GAAN SCHEIDEN. BILOCATIE ALS KANS? Visie van de vereniging Bemiddeling vzw *

ALS OUDERS GAAN SCHEIDEN. BILOCATIE ALS KANS? Visie van de vereniging Bemiddeling vzw * ALS OUDERS GAAN SCHEIDEN. BILOCATIE ALS KANS? Visie van de vereniging Bemiddeling vzw * Wanneer uders bij een scheiding cnflicten hebben, dan heeft dat vaak grte gevlgen vr de ntwikkeling van de kinderen.

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

.1-4- gemeente Eindhouen

.1-4- gemeente Eindhouen .1-4- gemeente Eindhuen Inleiding 3 3 Vr u ligt het Jaarverslag Leerplicht en Straks.nu 2008-2009. Qua vrm en pmaakeen ander jaarverslag dan u gewend bent. De vrij uitgebreide weergave van allerlei zaken

Nadere informatie

LEERVRAAG 2. - Informatie: - informeren. - observeren. - middelen zoeken. - actie ondernemen. - evalueren

LEERVRAAG 2. - Informatie: - informeren. - observeren. - middelen zoeken. - actie ondernemen. - evalueren LEERVRAAG 2 Leervraag (wat is /he kan ik vraag) He krijg ik een vllediger beeld van de hulp die Daan krijgt? Activiteiten uit stappenpla n - infrmeren - bserveren - middelen zeken - actie ndernemen - evalueren

Nadere informatie

Antipestbeleid. Pesten kan zowat overal voorkomen in onze samenleving. Dit probleem komt helaas in iedere school voor, ook op onze school.

Antipestbeleid. Pesten kan zowat overal voorkomen in onze samenleving. Dit probleem komt helaas in iedere school voor, ook op onze school. Antipestbeleid Pesten kan zwat veral vrkmen in nze samenleving. Dit prbleem kmt helaas in iedere schl vr, k p nze schl. Pesten gebeurt dr kinderen van alle leeftijden, maar ng het meest in de leeftijdsgrep

Nadere informatie

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit.

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit. Criteria en vragenlijst themacertificaat Relaties en seksualiteit Primair nderwijs Ter vrbereiding p uw aanvraag vindt u in dit dcument de criteria en vragenlijst vr het themacertificaat Relaties en seksualiteit.

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Omgangsprotocol 2013-2014

Omgangsprotocol 2013-2014 Omgangsprtcl 2013-2014 Pstweg 131 7884 PJ Barger-Cmpascuum Telefn: 0591 34 92 75 E-mail theresia@skd.nl Website www.sttheresia-skd.nl Prtcl Gedrag van kbs Sint Theresia INLEIDING Wij willen dat kbs Sint

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie