Onderdeel van het Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderdeel van het Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling"

Transcriptie

1 9301 BC Rden Onderdeel van het Basismdel meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling Zrgrute GOB Kidscasa Kinderpvang & Peuterspeelzalen

2 9301 BC Rden Versie 12 december 2012 Telefn- en namenlijst Zrgrute Gastuderpvang Organisatie Telefnnummer Namen Plaatselijke plitie Evert Nitrauw Rbert Buma Crisisdiensten 112.a. plitie, brandweer en ambulance Huisarts (zelf invullen) AMK Drenthe Crisisdienst Bureau Jeugdzrg Drenthe Prcesmanager/ cördinatr van zrg CJG Christien Langeler Prjectleider CJG Wieke de Jng Bemiddelingsmedewerker Kidscasa Gastuderbureau Marjan Aapkes Zrgrute GOB Kidscasa Kinderpvang & Peuterspeelzalen

3 9301 BC Rden Zrgrutes Gastuderpvang Versie 12 december 2012 Inhud 1. Gebruikte termen en afkrtingen 2. Inleiding CJG en zrgrutes 3. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 4. Criteria vr zrgrutes 5. Uitgangspunten 6. Interne zrgstructuur: Signaleren en (eerste) berdeling 7. Externe zrgstructuur: Teleiding naar het CJG 8. Overige afspraken 1. Gebruikte termen en afkrtingen AMK Advies- en Meldpunt Kindermishandeling BM Bemiddelingsmedewerker van het GOB CJG Centrum vr Jeugd en Gezin CJG-er Cntactpersn van het CJG DDJGZ Digitaal Dssier Jeugdgezndheidszrg GO Gastuder GOB GastOuderBureau MDT Multidisciplinair Team 1 Opvanglcatie De lcatie waar de pvang plaats vindt. Dit kan zijn bij de gastuder f bij de vraaguder VO Vraaguder 2. Inleiding CJG en zrgrutes Del van het Centrum vr Jeugd en Gezin (CJG) is het bieden van snelle, effectieve en afdende hulp aan kinderen/jngeren en hun uders/pveders: een sluitende aanpak, waarbij de cördinatie van zrg een essentieel nderdeel is. Als leidraad m te kmen tt deze sluitende aanpak is het Drents Ketenmdel Jeugd en Gezin gehanteerd. De zrgrutes zals beschreven in dit dcument hebben betrekking p de pvanglcatie. Het betreft de zrgrutes van kinderen en uders in deze vindplaatsen (daar waar kinderen en uders kmen, zals peuterspeelzalen, basisnderwijs en vrtgezet nderwijs) die geen kernpartner in het CJG zijn, maar belangrijke samenwerkingspartner van het CJG. Kernpartners in het CJG zijn: Icare JGZ 0-4 jarigen GGD JGZ 4-19 jarigen NrderMaat (Schl) Maatschappelijk Werk Bureau Jeugdzrg 1 Nadere uitleg ver het MDT is pgenmen in bijlage 1. Zrgrute GOB Kidscasa Kinderpvang & Peuterspeelzalen

4 9301 BC Rden Stichting Welzijn in Nrdenveld (jngerenwerker) 3. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld Iedereen die werkt met kinderen f vlwassenen, met van het ministerie van Vlksgezndheid, Welzijn en Sprt werken met een meldcde. Deze meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling is bedeld vr prfessinals. Het is een stappenplan dat zij kunnen gebruiken als ze vermedens van mishandeling hebben. De meldcde kent 5 stappen en is geïntegreerd in nderliggende zrgrute: Stap 1: in kaart brengen van signalen. Stap 2: cllegiale cnsultatie en zndig raadplegen van het advies- en Meldpunt Kindermishandeling f het Steunpunt Huiselijk Geweld. Stap 3: gesprek met de cliënt. Stap 4: wegen van het geweld f de kindermishandeling. Stap 5: beslissen: hulp rganiseren f melden. 4. Criteria vr zrgrutes Eenvudig te hanteren (keep it simple). Duidelijkheid; verantwrdelijkheden en bevegdheden meten helder zijn. Snelheid van handelen met bevrderd wrden als dit in het belang van het kind is. Het CJG draagt zrg vr terugkppeling naar de signaleerder en indien ndig naar de huisarts in afstemming met de uder(s)/pveders f de jngere. De terugkppeling gaat ver dat het signaal pgepakt is en in principe niet ver f er en wat de zrg is. 5. Uitgangspunten Zrgen ver kinderen wrden zveel mgelijk direct besprken met uders. Deze cntacten met uders wrden vastgelegd. Krt en bndig registreren inclusief een datum. Ouders hebben inzagerecht in deze registratie. 2 De BM gaat de GO tijdens huisbezeken en/f evaluatiegesprekken bevragen p signalen; zijn er ng zrgen f signalen die de GO wil bespreken? De samenwerking met het CJG wrdt standaard in het infrmatiebekje/brchure van het GOB vermeld. Er is vr het GOB een vast cntactpersn vanuit het CJG en bij vakantie f ziekte een vaste vervanger te weten de prcesmanager/cördinatr van zrg 3 van het CJG. Zij is tevens beschikbaar vr: - Infrmatie vrziening - Adviezen - Ondersteuning en cnsult - Overdracht en terugkppeling Het GOB en haar GOs zijn p de hgte van de vrlichtingsactiviteiten die p aanvraag vanuit het CJG kunnen plaatsvinden. De aanmelding naar het CJG gebeurt bij vrkeur via een persnlijke verdracht dr de GO en/f de BM. Ouders dienen p de hgte te zijn van de verdracht en ver de inhud daarvan. 2 Het frmulier udercntact is als bijlage 2 tegevegd. 3 Vr namen en telefnnummers: zie telefn- en namenlijst (vrblad) Zrgrute GOB Kidscasa Kinderpvang & Peuterspeelzalen

5 9301 BC Rden De uders zijn in eerste instantie zelf verantwrdelijk en wrden in een z vreg mgelijk stadium betrkken bij een hulpverleningsplan (maar als de veiligheid van het kind in gevaar is, wrdt ingegrepen). De GOs p de pvanglcatie en de BM beheersen in meer f mindere mate de kunst van het signaleren. De training Meldcde (die wrdt verzrgd dr Bureau Jeugdzrg Drenthe) wrdt dr het CJG aangebden aan de GOs die zich hierin willen bekwamen. De BM schakelt zdra het de eigen rganisatiecmpetenties verstijgt, het CJG in. Het CJG brengt de situatie van het kind en f gezin verder in kaart en draagt zrg vr het inzetten van de juiste interventie. Het CJG nderhudt zdanige cntacten met Bureau Jeugdzrg dat indien indicatiestelling vr zrgvrmen ndig is, deze snel afgegeven kan wrden dr BJZ. Het CJG en de GO en/f BM leveren samen met de uders de daarvr bendigde infrmatie aan. 6. Interne zrgstructuur: Signaleren en (eerste) berdeling Situatie: Er is een signaal bij de pvanglcatie. STAP 1 (MELDCODE STAP 1) De GO signaleert tijdens de pvang een prbleem f heeft twijfels f vragen ver de ntwikkeling f pveding van het kind. Zij legt de zrgsignalen schriftelijk 4 vast in feitelijk waarneembaar gedrag van kind en/f uder. STAP 2 Zdra de gelegenheid zich vrdet, gaat de GO één f meerdere gesprekken met de uders aan. Deze gesprekken wrden vastgelegd in het frmulier udercntact. STAP 3 (MELDCODE STAP 2) De GO meldt en bespreekt de signalen met de BM. Dit gebeurt telefnisch f tijdens een huisbezek. STAP 4 Naar aanleiding van de melding van de GO zal de BM zelf het kind bserveren p de pvanglcatie. De uders dienen hier testemming vr te geven/ dienen geïnfrmeerd te zijn? Vervlgens bespreken de BM en de GO samen de bservatie. STAP 5 (MELDCODE STAP 3) De uders wrden uitgendigd vr een gesprek ver de bevindingen van de bservatie dr de BM en GO. STAP 6 De GO en de BM bespreken het signaal met de uders. Het gesprek wrdt geverd dr degene die het dichtst bij de uder staat. Dit gesprek wrdt nit alleen geverd. Vrwaarde is dat een van beide deelnemers zelf het kind heeft gebserveerd. 4 Het frmulier signaalregistratie is als bijlage 3 tegevegd. Zrgrute GOB Kidscasa Kinderpvang & Peuterspeelzalen

6 9301 BC Rden In het gesprek wrdt tevens direct een cncrete afspraak gemaakt ver he en wanneer de uders een terugkppeling geven aan de GO en/f de BM. De richtlijn is dat de uders dit binnen 2 weken den. Indien dit na de afgesprken termijn niet is gebeurd, zal de GO f de BM dit zelf weer ter sprake brengen. STAP 7 (MELDCODE STAP 4) A. Als vervlgstap p pvedkundig advies aan uders wrden afspraken gemaakt met de uders ver begeleiding van het kind binnen de eigen pvanglcatie. Uitgangspunt is dat zwel de pvanglcatie als de uders blijven kijken en zicht huden p het signaal. f B. De uders geven aan dat zij zelf een actie gaan ndernemen (bijvrbeeld een cnsult bij de huisarts). De uders en GO f BM maken een afspraak ver wanneer en bij wie een terugkppeling wrdt gedaan ver deze actie. f C. Met de uders wrdt besprken dat gezien de gesignaleerde prblematiek cntact met de vaste cntactpersn van het CJG vr verdere cnsultatie wenselijk is. De GO f BM neemt telefnisch cntact p met de CJG-er. 7. Externe zrgstructuur: Teleiding naar CJG STAP 8 De CJG-er kmt in principe z snel mgelijk en uiterlijk binnen 2 weken p de pvanglcatie het kind bserveren. Binnen deze termijn is er ten minste een afspraak vr de bservatie gemaakt. Vraf wrdt het DDJGZ geraadpleegd m te checken f er al iets bekend is ver het betreffende kind. De CJG-er neemt het Aanmeld- en terugkppel-frmulier (zie bijlage 4) mee en vult dit samen met de GO en/f de BM in tijdens de bservatie. De CJG-er bespreekt de bservatie na met de GO en/f de BM. In het DDJGZ wrdt de bservatie als cntactmment geregistreerd. STAP 9 De CJG-er bespreekt dezelfde dag (dat kan sms telefnisch zijn) de bservatie met de uders en maakt indien ndig vervlgafspraken. De inhud van de vervlgafspraken wrden teruggekppeld aan de GO. STAP 10 De CJG-er levert maatwerk als het m het zrgplan gaat. Wanneer er ng geen hulp f cnsultatie ndig is van een andere discipline, gebeurt dit binnen de eigen expertise. Afhankelijk van de bservatie kan dat bijvrbeeld zijn: een (serie) huisbezek(en), bijv. gebaseerd p de methde Psitief Opveden Drenthe (POD) een cursus vr de uders en/f het kind een intern cnsult dr de CJG-er bij de jeugdarts f cnsultatiebureau arts een afspraak vr de uders bij de rthpedagg STAP 11 Na afrnding van bvengenemd zrgplan det de CJG-er hiervan een melding aan de GO. De aanmelding wrdt afgeslten dr de pvanglcatie en de CJG-er. De GO det een terugkppeling hiervan bij de BM. Zrgrute GOB Kidscasa Kinderpvang & Peuterspeelzalen

7 9301 BC Rden Frmulier Op het Aanmeld- en terugkppel-frmulier wrdt de afrndingsdatum ingevuld. STAP 12 Wanneer het inzetten van de eigen expertise heeft plaatsgevnden, maar ntereikend blijkt te zijn vindt teleiding naar het Multi Disciplinair Team (MDT) van het CJG plaats. Dit gebeurt na akkrd van de uders. Frmulier Het Aanmeldfrmulier CJG wrdt ingevuld dr de CJG-er. STAP 13 (MELDCODE STAP 5) De CJG-er meldt aan de GO DAT een zrgplan is pgesteld binnen het MDT (niet WAT de inhud van het zrgplan is). In ieder geval wrdt duidelijk dat er wat wrdt gedaan en wat de vrtgang is. Wanneer het plan is afgernd wrdt dit k teruggekppeld aan de GO. Wanneer de GO een rl kan spelen in de begeleiding, hulp f zrg (vanzelfsprekend binnen de eigen cmpetenties) dan wrdt deze betrkken bij het pstellen van het plan. Indien de hulp uitgeverd wrdt dr meerdere rganisaties (bij meervudige prblematiek) zal het MDT Cördinatie van Zrg inzetten. Vanuit deze Cördinatie van Zrg wrdt samen met de uders 1 gezin, 1 aanspreekpunt en 1 plan pgesteld. 8. Overige afspraken 1. De pvanglcatie maakt zich zrgen maar de uders staan niet pen vr hulp f herkennen het signaal niet: Indien de GO zich zrgen maakt ver de ntwikkeling en f pveding van het kind en de uders staan niet pen vr hulp kan: De GO f de BM de casus anniem inbrengen bij de CJG-er vr cnsultatie en advies Indien de GO zich blijvend zrgen maakt en de ntwikkeling van het kind ernstig belemmerd wrdt f de veiligheid in het geding is en de uders ng steeds geen hulp willen: f Det de BM een melding bij AMK bij vermeden van kindermishandeling (cnfrm de Meldcde en het prtcl kindermishandeling van de eigen rganisatie). Dit met gemeld wrden aan de uders. Dit gebeurt altijd in aanwezigheid van een andere prfessinal en nit alleen. De CJG-er die het kind zelf heeft gebserveerd en al betrkken is bij de zrgen ver het kind, det een melding bij AMK. 2. Urgentie Bij het gevel van urgentie bij de GO neemt de GO f de BM, in verleg met de uder, telefnisch cntact p met de CJG-er en vindt er binnen 24 uur een eerste verleg plaats tussen de CJG-er en de uder. 3. Crisis In geval van crisis (acuut gevaar) belt de GO f BM naar: - de Crisisdienst van Bureau Jeugdzrg Drenthe ( ) Zrgrute GOB Kidscasa Kinderpvang & Peuterspeelzalen

8 9301 BC Rden (.a. plitie) - de huisarts Zrgrute GOB Kidscasa Kinderpvang & Peuterspeelzalen

9 9301 BC Rden Bijlage 1 Wat det het Multi Disciplinair Team (MDT)? Een aanmelding, altijd met testemming van uders, wrdt in het MDT besprken; wat speelt er, wat is ndig en he kunnen we dat het beste bereiken, dus welke hulp met ingezet wrden. Licht en dicht bij huis waar het kan, zwaarder als het ndig is. Wie zitten er in het MDT? De nderstaande rganisaties wrden dr de vlgende persnen vertegenwrdigd in het MDT: Organisatie GGD GGD GGD Icare Icare Icare Icare BJZ Nrdermaat Nrdermaat GGZ Indig Leerplicht Plitie Jngerenwerk Gendigden MDT Christien Langeler, vrzitter Paula van Riessen, secretaresse Hermien Krale Harmke Arnld Nini Bierling Hanneke Cats Njiskje de Grt Rnald Duiven Machteld Uijthven Bertien Damhuis Rmy Beerthuizen Tjipke de Ber Marijke van Essen Onne de Vries The van der Veen Zrgrute GOB Kidscasa Kinderpvang & Peuterspeelzalen

10 9301 BC Rden Bijlage 2 Frmulier Oudercntact Naam kind Datum gesprek Aanwezig Meder / Vader / anders namelijk: Datum signaal Signaal van gastuder (cncrete waarneming) Reactie van uders p uiting van zrg dr de gastuder Vervlgafspraken Zrgrute GOB Kidscasa Kinderpvang & Peuterspeelzalen

11 9301 BC Rden Bijlage 3 Frmulier Signaalregistratie Naam kind Datum signalering Signaal van gastuder (cncrete waarneming) Zrgrute GOB Kidscasa Kinderpvang & Peuterspeelzalen

12 9301 BC Rden Bijlage 4 Aanmeld- en terugkppelfrmulier CJG Nrdenveld Meldingsdatum Observatiedatum Afrndingsdatum Naam Geslacht Gebrtedatum Adres Pstcde Wnplaats Telefnnummer Signaal van de GO en BM Reactie van uders p uiting van zrg dr de GO en/f BM Zrgrute GOB Kidscasa Kinderpvang & Peuterspeelzalen

13 9301 BC Rden Hulpvraag van uders Bevindingen bservatie dr CJG-er: Evaluatie tussen CJG-er en uders: Vervlgstappen- en afspraken CJG-er met uders: Terugkppeling aan GO dr CJG-er en eventuele afspraken: Zrgrute GOB Kidscasa Kinderpvang & Peuterspeelzalen

14 9301 BC Rden Bijlage 5 Vr- en Vregschlse Educatie: VVE Algemene infrmatie Vr elk kind is het belangrijk dat het zich ged kan ntwikkelen. Taal is heel belangrijk vr het leren lezen en schrijven p de basisschl. Een gede taalntwikkeling is niet vr ieder kind vanzelfsprekend. Smmige kinderen hebben hierbij een beetje extra hulp ndig. In de gemeente Nrdenveld wrdt daarm aan kinderen vanaf twee jaar p twee peuterspeelzalen VVE aangebden. Wat is VVE? VVE staat vr Vr- en Vregschlse Educatie en hudt in dat kinderen p jnge leeftijd meeden aan een educatief prgramma, gericht p het vrkmen en inlpen van (taal) achterstanden. Vr- en Vregschlse Educatie begint in de peuterspeelzalen en lpen dr in de eerste twee grepen van de basisschl. Een VVE prgramma p een peuterspeelzaal neemt vier dagdelen in beslag. Tijdens deze vier dagdelen zijn er twee peuterspeelzaalleidsters aanwezig p de grep. Zij helpen de kinderen die dit ndig hebben individueel f in kleine grepjes. VVE wrdt aangebden in de vrm van het VVE prgramma Piramide. VVE prgramma s Een VVE prgramma heeft een duidelijke structuur, wat kinderen veiligheid en huvast biedt. Een VVE prgramma werkt gedurende het schljaar met een aantal thema s die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Kinderen wrden dr middel van spelend leren gestimuleerd in hun ntwikkeling. Vr wie is Vrschlse educatie bedeld? VVE is geschikt vr alle kinderen, maar in het bijznder vr kinderen die extra ndersteuning ndig hebben. De jeugdgezndheidszrg ziet bijna alle kinderen en zij kunnen daardr vregtijdig signaleren f kinderen deze extra ndersteuning ndig hebben. Het cnsultatiebureau van het Centrum vr Jeugd en Gezin (CJG) stelt tijdens de cntrlebezeken vast f een kind vr een VVE prgramma in aanmerking kmt. De verpleegkundige en/f arts kunnen uders benaderen ver een eventuele deelname van uw kind aan een VVE prgramma. VVE peuterspeelzalen De gemeente heeft twee VVE peuterspeelzalen. Deze peuterspeelzalen zijn: Peuterspeelzaal t Drempeltje in Nieuw Rden; Peuterspeelzaal Hummelkel in Nrg. Wat zijn de ksten? Wanneer een kind in aanmerking kmt vr een VVE peuterspeelzaal dan betaalt de uder een lager tarief per maand. Vr 2012 bedraagt deze uderbijdrage per maand. Vragen? Nadere infrmatie is verkrijgbaar bij de Stichting Peuterspeelzalen in Nrdenveld (SPiN), telefn Zrgrute GOB Kidscasa Kinderpvang & Peuterspeelzalen

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie 24 februari 2012

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie 24 februari 2012 9301 BC Rden www.cjgnrdenveld.nl inf@cjgnrdenveld.nl Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie 24 februari 2012 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes 2. Meldcde kindermishandeling en

Nadere informatie

Telefoon- en namenlijst Zorgroute Gastouderopvang

Telefoon- en namenlijst Zorgroute Gastouderopvang 9301 BC Rden www.cjgnrdenveld.nl inf@cjgnrdenveld.nl Telefn- en namenlijst Zrgrute Gastuderpvang Organisatie Telefnnummer Namen Plaatselijke plitie 0900-8844 Evert Nitruw Rbert Buma Crisisdiensten 112.a.

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzaal en kinderopvang) Versie 6 maart 2012

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzaal en kinderopvang) Versie 6 maart 2012 9301 BC Rden www.cjgnrdenveld.nl inf@cjgnrdenveld.nl Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in vrschlse vrzieningen (peuterspeelzaal en kinderpvang) Versie 6 maart 2012 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in buitenschoolse opvang (4-13 jaar) Versie 4 maart 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in buitenschoolse opvang (4-13 jaar) Versie 4 maart 2013 9301 BC Rden www.cjgnrdenveld.nl inf@cjgnrdenveld.nl Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in buitenschlse pvang (4-13 jaar) Versie 4 maart 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes 2. Meldcde kindermishandeling

Nadere informatie

Zorgroute -9 maanden en geboortezorg (verloskundigenpraktijken en kraamzorgorganisaties) Versie 16 oktober 2012

Zorgroute -9 maanden en geboortezorg (verloskundigenpraktijken en kraamzorgorganisaties) Versie 16 oktober 2012 9301 BC Rden www.cjgnrdenveld.nl inf@cjgnrdenveld.nl Zrgrute -9 maanden en gebrtezrg (verlskundigenpraktijken en kraamzrgrganisaties) Versie 16 ktber 2012 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes 2. Meldcde

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang.

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang. BUDGETPLAN JEUGDHULP Vr u ligt het budgetplan Jeugdhulp. U vult dit budgetplan in als u zelf de ndersteuning vr uw kind/een minderjarige wilt cördineren met een persnsgebnden budget (pgb). In dit budgetplan

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Het zorgplan ondersteuning in de aanpak bij het vermoeden van een zorgkind

Het zorgplan ondersteuning in de aanpak bij het vermoeden van een zorgkind Het zrgplan ndersteuning in de aanpak bij het vermeden van een zrgkind Vrschlse vrzieningen gemeente Katwijk Schljaar 2012-2013 1 Deze brchure is geschreven dr Gerda Minnee in samenwerking met prjectgrep

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT vr burgemeester en wethuders Nummer: Datum vergadering: 25-06-2013 Onderwerp: Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling Cnceptbesluit: Het cllege stelt de meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Wie zijn we? Brochure Zorggroep Kans

Wie zijn we? Brochure Zorggroep Kans Wie zijn we? Zrggrep KANS is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Dit aanmeldformulier is opgesteld ten behoeve van een zorgvuldige aanmelding van leerlingen. Achternaam :.. Roepnaam :.

Dit aanmeldformulier is opgesteld ten behoeve van een zorgvuldige aanmelding van leerlingen. Achternaam :.. Roepnaam :. Dit aanmeldfrmulier is pgesteld ten beheve van een zrgvuldige aanmelding van leerlingen. Aanmeldfrmulier vr basisschl ndergetekenden melden hun kind aan bij RKBS Panta Rhei te Cevrden (naam/plaats schl)

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling OMO Schlengrep De Langstraat 10 maart 2014 Gedgekeurd in MR d.d. 17-3-2014 Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling De schlleiding van OMO Schlengrep

Nadere informatie

IZC protocol 2011-2012 Obs De Voorsprong

IZC protocol 2011-2012 Obs De Voorsprong Lcatie: Ruijsdaelstraat 11 Lcatie: Van Damstraat7 2525 AA Den Haag 2512 PG Den Haag 070-3805157 070-3807733 IZC prtcl 2011-2012 Obs De Vrsprng Vrwaarden: Een lln. wrdt besprken in de IZC indien er sprake

Nadere informatie

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn:

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn: Wie zijn we? Zrggrep Kans is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN INLEIDING Dit dcument vervangt de mnitrprcedure die blmd en de eerder samen hebben pgesteld en die aan elke nieuwe LMD deelnemer 1 van ntwikkelactiviteiten

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Windekind Leuven. Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Windekind Leuven. Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: Windekind Leuven Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven 2) Dmein van expertise: Cmmunicatie 3) Beschrijving expertise: Alle kindjes met EMB

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje Pedaggisch beleidsplan 2011-2013 Christelijke Peuterspeelzaal Ltje Inhudspgave 1. Inleiding 2. Visie 3. Delen 4. Uitwerking van de delen 4.1 Liefdevlle benadering 4.2 Bijbelse waarden en nrmen 4.3 Emtinele

Nadere informatie

Klachtenregeling CSG Reggesteyn

Klachtenregeling CSG Reggesteyn Klachtenregeling CSG Reggesteyn Opnieuw vastgesteld dr het cllege van bestuur, 20 mei 2008 Instemming dr de Medezeggenschapsraad, 23 juni 2008 Redactinele aanpassingen, 6 juli 2009 Klachtenregeling CSG

Nadere informatie

Samenwerkingsschool Balans

Samenwerkingsschool Balans Samenwerkingsschl Balans DYSLEXIEBELEID_p website.dc - 1-1. Wat is dyslexie De Gezndheidsraad prbeerde jaren geleden tt natinale vereenstemming te kmen dr een glbale mschrijving p te stellen waarin iedereen

Nadere informatie

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011 Training Werken aan Welbevinden Opleidingscurriculum Facit, Velsen-Nrd Februari 2011 Inhudspgave Inleiding 3 1. Algemene beschrijving van de pleiding 4 1.1 Delgrep 4 1.2 Kwalificaties 4 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep.

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep. PROTOCOL ROUWVERWERKING Het stappenplan A. Het bericht kmt binnen Bericht van een ngeluk f verlijden van een leerling - Tezeggen dat er iemand zal terugbellen. Vragen p welk nummer men bereikbaar is en

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin.

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin. pgb-uitveringsplan U wilt vr uzelf f vr een ander met een persnsgebnden budget (pgb) ndersteuning inkpen. Een van de vrwaarden m vr een pgb in aanmerking te kmen is dat u een uitveringsplan maakt. In het

Nadere informatie

Montessori College MAVO/HAVO

Montessori College MAVO/HAVO Mntessri Cllege MAVO/HAVO Onderwijsaanbd Dit ndersteuningsprfiel heeft betrekking p het vlgende nderwijsaanbd: Regulier nderwijs praktijknderwijs vmb/basis vmb/kader vmb/gemengd þ vmb/theretisch þ hav

Nadere informatie

Richtlijn voor het opstellen van een protocol voor samenwerking tussen ziekenhuizen en jeugdzorginstanties

Richtlijn voor het opstellen van een protocol voor samenwerking tussen ziekenhuizen en jeugdzorginstanties Richtlijn vr het pstellen van een prtcl vr samenwerking tussen ziekenhuizen en jeugdzrginstanties Mei 2010 Mei 2010 CAOP - Veiligezrg Vrwrd Ziekenhuizen meten sms zrg verlenen aan een kind en uders die

Nadere informatie

Het is ook mogelijk om deze training op maat op locatie uit te voeren.

Het is ook mogelijk om deze training op maat op locatie uit te voeren. CURSUSAANBOD NAJAAR 2010 VRIJWILLIGERS 1. SWOFFICE SWOffice is een belangrijk instrument m inzicht te verkrijgen in je resultaten, maar k m infrmatie te geven ver het gebruik van de dienstverlening aan

Nadere informatie

2015-1*7. Nieuwegein. Datum 24 maart 2015 Portefeuillehouder: P.W.M. Snoeren

2015-1*7. Nieuwegein. Datum 24 maart 2015 Portefeuillehouder: P.W.M. Snoeren Nieuwegein p 2015-1*7 Aan De gemeenteraad Onderwerp: Brief ex art. 42 RvO van de fractie PvdA dd 23-03-15 inzake JGZprtcl asielzekerskinderen. Afdeling: Griffie Datum 24 maart 2015 Prtefeuillehuder: P.W.M.

Nadere informatie

Criteria zittenblijven / verlengde kleuterperiode

Criteria zittenblijven / verlengde kleuterperiode Criteria zittenblijven / verlengde kleuterperide 1 Prtcl dubleren De beslissing m een leerling een schljaar extra te laten den wrdt genmen aan de hand van een welverwgen prcedure. In de prcedure wrden

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden.

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden. MIC-melding Del van de prcedure Het dr een cmmissie analyseren en berdelen van futen en (bijna) ngelukken in de rganisatie m hiervan te leren, z ndig actie te ndernemen en z herhaling f erger te vrkmen

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten grep 8 van de basisschlen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Schiedam, 23 september 2015 Betreft: Ondersteuningsaanbd bij de vergang primair

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1 Passend nderwijs Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 1 Opbuw presentatie Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 2 1. De Basis basis Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 3 Waarm passend nderwijs? Alle leerlingen

Nadere informatie

Anti Pestbeleid Uitgangspunt: Ieder kind heeft recht op een veilige omgeving en een plezierige schooltijd. Achtergrond

Anti Pestbeleid Uitgangspunt: Ieder kind heeft recht op een veilige omgeving en een plezierige schooltijd. Achtergrond Anti Pestbeleid Uitgangspunt: Ieder kind heeft recht p een veilige mgeving en een plezierige schltijd Achtergrnd - Wat is pesten? 'Iemand wrdt getreiterd f is het mikpunt van pesterijen als hij f zij herhaaldelijk

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 INHOUD Hfdstuk 1 Inleiding 2 Hfdstuk 2 Wat hudt die extra begeleiding in? 4 LWOO Praktijknderwijs Wie kmt ervr in aanmerking? Wie beslist daarver? Hfdstuk 3 Wat hudt het nderzek van het COB in? 7 Welke

Nadere informatie

Uw vraag aan ons. Kindermishandeling en de jeugdzorgketen. Keten jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg = Aansluittaak voorliggende veld

Uw vraag aan ons. Kindermishandeling en de jeugdzorgketen. Keten jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg = Aansluittaak voorliggende veld Kindermishandeling en de jeugdzrgketen Uw vraag aan ns Signaleren Melden bij / Bureau Jeugdzrg Grningen Wat gebeurt er daarna? Interne keten BJZ Keten jeugdzrg in prvincie Grningen 2 Keten jeugdzrg Hettie

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

Paasvakantie 2013. Basisscholen Drongen

Paasvakantie 2013. Basisscholen Drongen Paasvakantie 2013 Basisschlen Drngen De basisschlen van de deelgemeente Drngen rganiseren een netverschrijdende vakantiepvang. We rganiseren in de 2 e Idee Kids vzw. week van de paasvakantie themaweken

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: De Horizon Aalst. Adresgegevens: Molendreef 57 9300 Aalst

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: De Horizon Aalst. Adresgegevens: Molendreef 57 9300 Aalst EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: De Hrizn Aalst Adresgegevens: Mlendreef 57 9300 Aalst 2) Dmein van expertise: Lgpedie, cmmunicatie: begeleiding, behandeling & diagnstiek 3) Beschrijving

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

IB/Directiedag - 21 mei 2014

IB/Directiedag - 21 mei 2014 IB/Directiedag - 21 mei 2014 He geven we vrm aan Passend Onderwijs binnen Passenderwijs? He werken we met de schlen samen? Wat mag u van ns verwachten? Even vrstellen.. Vr elk kind een passend aanbd! Kwalitatief

Nadere informatie

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit.

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit. Criteria en vragenlijst themacertificaat Relaties en seksualiteit Primair nderwijs Ter vrbereiding p uw aanvraag vindt u in dit dcument de criteria en vragenlijst vr het themacertificaat Relaties en seksualiteit.

Nadere informatie

Cursusaanbod WonenPlus voor vrijwilligers. Voorjaar 2012

Cursusaanbod WonenPlus voor vrijwilligers. Voorjaar 2012 Cursusaanbd WnenPlus vr vrijwilligers Vrjaar 2012 1. SWOFFICE (ALGEMEEN) SWOffice is een belangrijk instrument m inzicht te krijgen, maar k m infrmatie te geven ver het gebruik van de dienstverlening aan

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

handleiding voor begeleiding van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen

handleiding voor begeleiding van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen handleiding vr begeleiding van mbo-jngeren met eergerelateerde prblemen HANDLEIDING OMGAAN MET EERGERELATEERDE ISSUES VOOR BEGELEIDING VAN MBO-JONGEREN MET EERGERELATEERDE PROBLEMEN Jngeren gaan naar schl

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

Outplacementprogramma Zilver

Outplacementprogramma Zilver Haarbrug 18, 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Outplacementprgramma Zilver De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Dominiek Savio Instituut. Adresgegevens: Koolkampstraat 24 8830 Gits

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Dominiek Savio Instituut. Adresgegevens: Koolkampstraat 24 8830 Gits EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: Dminiek Savi Instituut Adresgegevens: Klkampstraat 24 8830 Gits 2) Dmein van expertise: Hydrtherapie 3) Beschrijving expertise: Bij (heel) jnge

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders Prtcl Infrmatievrziening gescheiden uders De Bellefleur Ddewaard Del van het prtcl Dit prtcl geeft uitleg ver de wijze waarp wij mgaan met de infrmatievrziening vr gescheiden uders. Uitgangspunt is dat

Nadere informatie

1 Welke thema's spelen er op dit moment binnen de opvoeding van uw kind(eren)?

1 Welke thema's spelen er op dit moment binnen de opvoeding van uw kind(eren)? Ouderpanel Deventer Opveding 1 Welke thema's spelen er p dit mment binnen de pveding van uw kind(eren)? Welke thema's spelen er p dit mment binnen de pveding van uw kind(eren)? Ontwikkeling p schl Pesten

Nadere informatie

Directeur SWV Passend Onderwijs VO Deventer

Directeur SWV Passend Onderwijs VO Deventer Samenwerkingsverband VO Deventer zekt: Directeur SWV Passend Onderwijs VO Deventer Een belangrijke pdracht in Deventer is het reduceren van het aandeel (het verwijzingspercentage) Vrtgezet Speciaal Onderwijs,

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK Klachtenregeling Bureau Blei - Valeriaan 8-2631 SP Ntdrp - 015-8891964 - www.bureaublei.nl - inf@bureaublei.nl - KvK 55250955 1 Inhud 1. Intrductie... 3 2. Uitgangspunten... 4 3. Begripsmschrijvingen...

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Stad & Esch maken we samen: Van pesten naar een wij-gevoel

Stad & Esch maken we samen: Van pesten naar een wij-gevoel Stad & Esch maken we samen: Van pesten naar een wij-gevel Omgaan met pesten pagina 1 van 11 Inhudspgave 1. Vrwrd blz. 3 2. Van pesten naar.een wij-gevel blz. 4 3. Stappen bij structureel pestgedrag blz.

Nadere informatie

1. Driestroomloket (voor nieuwe cliënten): maakt Mijn Plan-0-3 weken Driestroomloket:

1. Driestroomloket (voor nieuwe cliënten): maakt Mijn Plan-0-3 weken Driestroomloket: 1 Prcesrichtlijn Kindercentra: Ontwikkel/behandelgrep Instrm van een nieuw kind. Checklist Naam cliënt: Datum in zrg: Begin en einddatum Mijn Plan (laatst actief): Persnlijk begeleider(s): Behandelcördinatr:

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten groep 8 van de basisscholen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland.

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten groep 8 van de basisscholen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten grep 8 van de basisschlen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Schiedam, 05 september 2016 Betreft: Ondersteuningsaanbd bij de vergang primair

Nadere informatie

PROTOCOL MEDICIJNGEBRUIK

PROTOCOL MEDICIJNGEBRUIK PROTOCOL MEDICIJNGEBRUIK WET BIG BASISSCHOOL PAUS JOANNES Team Paus Jannes directie@pausjannes.cm 1 1. Del Het vastleggen van afspraken p het gebied van de geneesmiddelenverstrekking en het verrichten

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

Handreiking invulling zorgniveau 2 en 3 bij vermoeden ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) RSV Breda e.o. OOK

Handreiking invulling zorgniveau 2 en 3 bij vermoeden ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) RSV Breda e.o. OOK Handreiking invulling zrgniveau 2 en 3 bij vermeden ernstige enkelvudige dyslexie (EED) RSV Breda e.. OOK Inleiding. Vanaf 1 januari 2015 is de bekstiging en uitvering van beleid met betrekking tt ernstige

Nadere informatie

Protocol en klachtenregeling ongewenst gedrag

Protocol en klachtenregeling ongewenst gedrag Prtcl en klachtenregeling ngewenst gedrag Geactualiseerd: december 2016 1 I. Vrkming van ngewenst gedrag 1. Binnen de Gruitprt wrdt agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Teamtrainingen en teamdagen

Teamtrainingen en teamdagen Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Teamtrainingen en teamdagen Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek Cntact: 06 155 77

Nadere informatie

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond Frmulier vr het indienen van de eerste rnde preftuinen ihkv decentralisatie jeugdzrg Regi Rtterdam Rijnmnd Alléén gemeenten in de regi Rtterdam Rijnmnd kunnen vrstellen vr preftuinen indienen! Dit frmulier

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 Pestprtcl Onderwijs Pestprtcl Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 1 Achtergrnd 1.1 Uitgangspunt Beleid tegen pesten valt binnen het veiligheidsbeleid van Yulius Onderwijs. Ons uitgangspunt is dat nze schl een

Nadere informatie

1. SW OFFICE (ALGEMEEN)

1. SW OFFICE (ALGEMEEN) 1. SW OFFICE (ALGEMEEN) SW Office is een belangrijk instrument, niet alleen m inzicht te krijgen, maar k m infrmatie te geven ver het gebruik van de dienstverlening aan de klanten van WnenPlus. In verleg

Nadere informatie

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling Ruwprtcl Widdnckschl Weert Ruwprtcl Widdnckschl Weert verlijden van een leerling In dit prtcl wrdt beschreven he Widdnckschl Weert kan handelen bij het verlijden van een leerling(en) van nze schl. Dit

Nadere informatie

Zorgplan. 1.Passend Onderwijs

Zorgplan. 1.Passend Onderwijs Zrgplan 1.Passend Onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling nderwijs krijgt dat het beste bij zijn f haar talenten en beperkingen past. Ok de leerlingen met een strnis, ernstige ziekte f

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecmprimeerd Schlndersteuningsprfiel Naam Schl Algemene gegevens Schl Al-Ghazali BRIN 22NT Directeur Najiba Belah Adres Van lenneapstraat 17 Telefn 010-4152167 E-mail nbelah@sipr.nl Bestuur SIPOR Basisndersteuning

Nadere informatie

DYSLEXIE. Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Geboortedatum:... Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer:...

DYSLEXIE. Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Geboortedatum:... Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer:... 1 DYSLEXIE Vragenfrmulier nderwijsgeschiedenis lees- en spellingsvaardigheid Graag vraag ik u m de vlgende vragen z vlledig mgelijk te beantwrden (in zverre dat kan). Ok vraag ik u de uitgeverde handelingsplannen

Nadere informatie

Inschrijfformulier nieuwe leerling

Inschrijfformulier nieuwe leerling Inschrijffrmulier nieuwe leerling Wij vragen u dit inschrijffrmulier vlledig in te vullen en ged te letten p de spelling van de naam van het kind. De naam met precies z geschreven zijn als in het bevlkingsregister.

Nadere informatie

Gedragsprotocol ICBS de Horizon. Juni 2014

Gedragsprotocol ICBS de Horizon. Juni 2014 Gedragsprtcl ICBS de Hrizn. Juni 2014 Inhud Gedragsprtcl ICBS de Hrizn in Rilland. 1. Uitgangspunten. blz 3 2. Definities blz 3 3. Directe aanpak van rdeverstringen, ruzies. blz 4 4. Werken aan sciaal

Nadere informatie

Beleid Luisvrije School

Beleid Luisvrije School Beleid Luisvrije Schl Inleiding De Klankhf heeft de bestrijding van luizen mschreven in een beleidsstuk. Het wrd luizen en het hebben ervan betekent niet smerig en nverzrgd, maar is wel knap lastig en

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen Prtcl medicijnverstrekking en medisch handelen Pagina 1 Inhudspgave Inleiding De leerling wrdt ziek p schl Het tedienen van medicijnen p verzek Vrbehuden en risicvlle handelingen Wet en regelgeving Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind Gastuderbureau Kindvriendelijk PEDAGOGISCH BELEID Inleiding Kinderpvang is een kwestie van vertruwen. Vraaguders vertruwen de gastuders en het gastuderbureau hun allerliefste bezit te. Zij meten de zekerheid

Nadere informatie

D i e n s t A m b u l a n t e B e g e l e i d i n g W S N S

D i e n s t A m b u l a n t e B e g e l e i d i n g W S N S D i e n s t A m b u l a n t e B e g e l e i d i n g W S N S Tapirstraat 2 6532 AL - NIJMEGEN Tel: 024-35 90 930 WERKEN MET EEN ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF IN DE BASISSCHOOL INLEIDING Met de intrede van Passend

Nadere informatie

Pestprotocol. Uitleg van de petten van de Kanjertraining VOOR ALLE KINDEREN VOOR HET GEPESTE KIND

Pestprotocol. Uitleg van de petten van de Kanjertraining VOOR ALLE KINDEREN VOOR HET GEPESTE KIND Pestprtcl Dit pestprtcl bestaat uit 4 delen:vr alle kinderen, vr het gepeste kind, vr de pester en, vr de uders. Deze partijen zijn allemaal betrkken bij een situatie waarin gepest wrdt. Uitleg van de

Nadere informatie