LelyStadsGeluiden. Perceptie veiligheid De mening van de inwoners gepeild

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LelyStadsGeluiden. Perceptie veiligheid 2009. De mening van de inwoners gepeild"

Transcriptie

1 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Perceptie veiligheid 09 In oktober 09 hebben.9 leden van het LelyStadsPanel en andere stadsbewoners een vragenlijst ingevuld over de beleving van hun woning en woonomgeving. Met het onderzoek zijn de meningen gepeild over een veelheid aan thema s: de geschiktheid van de huidige woning; eventuele verhuiswensen; de voorzieningen, de problemen en de sfeer in de buurt; gevoelens van onveiligheid en feitelijke slachtofferschap van misdrijven; binding met en eigen betrokkenheid bij buurt en Lelystad. In deze deelrapportage wordt het onderwerp veiligheid behandeld. Het gaat daarbij in hoofdzaak over de door de Lelystedelingen ervaren veiligheid, dus hun perceptie van de veiligheid in de stad. Dit hoeft niet altijd parallel te lopen aan bijvoorbeeld de registraties van de politie. Uit het onderzoek komt naar voren dat op diverse punten de ervaren veiligheid wat is verslechterd ten opzichte van (het gemiddelde van) eerdere peilingen. Men voelt zich het minst prettig rond plekken waar groepen jongeren rondhangen. Verder zijn te hard rijden en rommel op straat problemen die men met voorrang aangepakt wil zien. oktober 09

2 Lelystadse wijken Colofon Deze rapportage is gemaakt door: Onderzoek en Statistiek Verkrijgbaar, zolang de voorraad strekt bij: Gemeente Lelystad Onderzoek en Statistiek Postbus 9 0 AB Lelystad T 0 2 F Voor feiten en cijfers en overige onderzoeksrapportages kunt u terecht op onze website: Lelystad, april 0

3 Inleiding De vragen over veiligheid kunnen in een drietal categorieën worden verdeeld. Eerst is het oordeel van bewoners gevraagd over de mate waarin bepaalde problemen in hun woonomgeving voorkomen. Daarna zijn er enkele vragen gesteld om de veiligheidsbeleving van bewoners te peilen. Het derde thema is een vragenreeks waarin bewoners konden aangeven of ze het afgelopen jaar slachtoffer zijn geweest van diverse voorvallen. Deze drie thema s worden achtereenvolgens besproken. Grafiek : Rangorde van veel voorkomende buurtproblemen Hondenpoep (V) Te hard rijden (VO) Rommel op straat (V) Parkeeroverlast (VO) Vernieling straatmeubilair (V) Overlast groepen jongeren (SO/D) Inbraak in woning (VD) Buurtproblemen Andere geluidsoverlast (OO) 2 De lijst die de inwoners voorgelegd krijgen, is in de L&V-enquête 09 uitgebreid met zes extra buurtproblemen. Hiermee is aangesloten bij de indeling zoals die wordt gebruikt bij de landelijke Integrale Veiligheids Monitor (IVM). Door de uitbreiding is de ranglijst gewijzigd, alhoewel vijf van de zes toegevoegde problemen door relatief weinig Lelystedelingen worden ervaren. De uitzondering is te hard rijden, een probleem dat meteen op de tweede plaats staat in de rangorde, zoals grafiek laat zien. In totaal noemt ruim driekwart van de inwoners dit als een probleem. Een derde vindt zelfs dat dit vaak voorkomt, wat iets hoger ligt dan het landelijk gemiddelde in de IVM 09 (2%). Het probleem wat onveranderd het vaakst wordt genoemd, is hondenpoep: % van de Lelystadse bevolking vindt dat dit vaak voorkomt. Landelijk gezien is dit %. In 0 vond 2% van de mensen dit een vaak voorkomend probleem, hoewel de definitie toen iets enger was ( hondenpoep op straat i.p.v. hondenpoep ). Er is hierbij een verband zichtbaar naar enkele kenmerken van de inwoners. Zo melden bewoners van de Noordoostelijke stadswijken duidelijk vaker problemen dan in de andere wijken; hierop komen we verderop in deze rapportage terug. Verder zien we dat lager opgeleiden belangrijk vaker buurtproblemen signaleren dan hoger opgeleiden; dit hangt (deels) samen met de woonbuurt, aangezien in het Noordoosten van Lelystad relatief veel lager opgeleiden wonen. Een aantal problemen worden belangrijk vaker gemeld door vrouwen dan door mannen, terwijl het omgekeerde niet voorkomt. Wel opvallend is dat er juist geen sexeverschil is te zien bij het probleem ongewenste aandacht vrouwen en meisjes. Agressief verkeersgedrag (VO) Geluidsoverlast verkeer (VO) Fietsendiefstal (VD) Vernieling/diefstal van auto (VD) Overlast door omwonenden (OO) Muren/gebouwen beklad (V) Diefstal uit auto (VD) Dronken mensen op straat (SO) Jeugdcriminaliteit (D) Drugsoverlast (SO/D) Bedreiging (D) Geweldsdelicten (D) Mensen lastig gevallen (SO/D) Ongewenste aandacht vrouwen/meisjes (D) Straatroof (D) Overlast zwervers/daklozen (OO) Overlast horecagelegenheden (OO) 2 Wanneer de leeftijd als onderscheidend kenmerk wordt genomen zien we een gevarieerd beeld: sommige problemen worden duidelijk eerder door ouderen gemeld, zoals hondenpoep, vernieling straatmeubilair en overlast door horecagelegenheden. Andere buurtproblemen worden juist eerder door jongeren aangestipt, bijvoorbeeld dronken mensen op straat, diefstal uit auto s, ongewenste aandacht voor vrouwen/meisjes en, opvallend, overlast door groepen jongeren % 00% Komt vaak voor Komt soms voor Komt (bijna) nooit voor Perceptie veiligheid 09

4 Belangrijkste problemen In de vragenlijst werd voor de eerste keer gevraagd welke twee buurtproblemen uit deze lijst men de hoogste prioriteit vindt hebben om aan gepakt te worden. Uit grafiek 2 is af te lezen dat te hard rijden en rommel op straat het vaakst in de top 2 zijn genoemd, op korte afstand gevolgd door parkeeroverlast en hondenpoep. In de grafiek staan ter vergelijking de percentages zoals die uit de IVM 09 zijn gekomen. Wat opvalt is dat een van de meest genoemde buurtproblemen, rommel op straat in Lelystad tweemaal zo vaak wordt genoemd als landelijk. Overlast door Grafiek 2: Belangrijkste buurtproblemen (% genoemd in top 2) Te hard rijden Rommel op straat Parkeeroverlast Hondenpoep Overlast groepen jongeren Overlast omwonenden Geluidsoverlast verkeer Andere geluidsoverlast Agressief verkeersgedrag Vernieling straatmeubilair Beschadiging/vernieling aan auto en diefstal vanaf auto Drugsoverlast Inbraak in woning Jeugdcriminaliteit Fietsendiefstal Muren/gebouwen beklad Dronken mensen op straat Overlast zwervers/daklozen Diefstal uit auto Bedreiging Ongewenst aandacht vrouwen/meisjes Geweldsdelicten Mensen die op straat worden lastiggevallen Overlast horecagelegenheden Straatroof omwonenden wordt in Lelystad ook belangrijk vaker als probleem gemeld dat met voorrang aangepakt zou moeten worden. In globale termen kan worden geconcludeerd dat in Lelystad bepaalde problemen op het gebied van verloedering en overlast hoger scoren dan in de IVM. Aan de andere kant worden problemen op het gebied van vermogensdelichten (woninginbraak, diefstal uit auto s, fietsendiefstal en vernieling/diefstal vanaf auto s) duidelijk minder vaak gemeld. Schaalscores Om een zeker overzicht in deze lange lijst buurtproblemen aan te brengen zijn de gegeven antwoorden omgerekend naar schaalscores. Daarbij geldt een score van 0 wanneer men vindt dat geen van de onderscheiden problemen in de buurt (soms) voorkomen en een maximale score van 0 wanneer men vindt dat alle onderscheiden problemen vaak in de buurt voorkomen. Kort gezegd: hoe lager de score, hoe beter. De scores zijn vervolgens gerubriceerd in een viertal hoofdgroepen, te weten verloedering, dreiging, overlast en vermogensdelicten. De scores volgens de IVM-indeling voor de groepen dreiging en overlast worden vergeleken met de landelijke gegevens van 0 uit die monitor omdat daar de indeling is gewijzigd. Voor alle vier groepen worden, om de trend door de tijd te bekijken, de scores volgens de oude indeling vergeleken met het gemiddelde uit de peilingen van 0 tot en met 0. Grafiek laat zien in hoeverre die schommelingen optreden bij vergelijking van jaar op jaar.,0,0,0 2,0,0 Grafiek. Schaalscores perceptie buurtproblemen Lelystad; tijdreeks verloedering vermogensdelicten overlast dreiging Lelystad Nederland (09; uit Integrale Veligheids Monitor) 0, Gemeente Lelystad, Onderzoek en Statistiek

5 Schaalscores verloedering Deze categorie is in de nieuwe IVM-indeling niet gewijzigd ten opzichte van de oude definitie; de hiertoe gerekende buurtproblemen zijn in grafiek met (V) aangeduid. We zien in grafiek, met uitzondering van de en, overal een verslechtering optreden ten opzichte van het gemiddelde over de voorgaande peilingen. Het Lelystads gemiddelde stijgt dan ook van,9 naar,2. Dit is tevens duidelijk hoger dan het landelijk gemiddelde (,) en nadert het GSB-gemiddelde uit 0 (,). Nederland totaal (IVM 09) Grafiek. Schaalscores perceptie verloedering,2,,,,,,9,,,,,,2,,9,2,,,0 0,0,0 2,0,0,0,0,0 Schaalscores dreiging en sociale overlast In de voorgaande onderzoeken was er sprake van een beperktere rubriek dreiging. Om te beginnen worden in grafiek de schaalscores gepresenteerd volgens deze indeling om vergelijking in de tijd mogelijk te maken. Wat opvalt is dat men in de duidelijk minder problemen heeft op het gebied van dreiging dan het gemiddelde niveau in de afgelopen jaren. In de ervaart men nu juist meer problemen en nog sterker geldt dat in de, waar het niveau in 09 meer dan verdubbeld is ten opzichte van het langjarig gemiddelde. De beide laatstgenoemde wijken hebben de twijfelachtige eer nu een hogere score te hebben (en er dus slechter aan toe te zijn) op dit punt dan de. Grafiek : Schaalscores perceptie dreiging (oude definitie) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,9 0,9,0 0,9 0,9,,,, ,,0 Het hoogst is de score in, het laagst in. Wanneer we verder kijken binnen de wijken, dan blijkt dat vooral de oudere stadsbuurten (meestal gelegen rond het stadshart), met name Kempenaar/Kogge, Punter/Jol/Galjoen en Griend/Horst/Kamp/Wold relatief hoog scoren: rond de,. Relatief laag zijn de schaalscores voor De Landerijen, de Landstrekenwijk, het nieuwere gedeelte van en Boeier/Karveel/Golfpark/Kuststrook. Ouderen, laaggeschoolden en vrouwen vinden hun eigen woonbuurt duidelijk meer verloederd dan jongeren, hooggeschoolden en mannen. 0,0 0,,0, 2, In de IVM is hier een viertal problemen aan toe gevoegd 2. De nieuwe schaalscore voor dreiging in de IVM is gebaseerd op acht van de negen genoemde problemen ( dronken mensen op straat is daarin niet meegeteld). De problemen die tot dreiging en sociale overlast worden gerekend, zijn in grafiek aangege- Hiertoe behoorden de buurtproblemen dronken mensen op straat, mensen die op straat worden lastiggevallen, straatroof, drugsoverlast en overlast door groepen jongeren. 2 Dit zijn: geweldsdelicten, bedreiging, vrouwen en meisjes die worden nagefloten en jeugdcriminaliteit. Perceptie veiligheid 09

6 ven met (D) en (SO). Bepaalde problemen tellen in beide categorieën mee, andere in een van beide. De schaalscores voor alle wijken zijn met de nieuwe definitie hoger, wat logisch is omdat extra problemen zijn toegevoegd. De schaalscore voor Lelystad als geheel neemt door de definitiewijziging toe van,0 naar,, waar de landelijke score in de IVM,2 is. Opvallend is het verschil in de : in de nieuwe definitie is de score bijna verdubbeld (van, naar 2,, het hoogst van alle stadswijken), wat erop duidt dat de vier toegevoegde buurtproblemen daar verhoudingsgewijs veel voorkomen. Grafiek toont de gemiddelde scores per wijk voor sociale overlast, waarbij opvalt dat de drie wijken in het noordoosten van de stad in negatieve zin uitsteken boven de rest van Lelystad. In wordt belangrijk minder vaak sociale overlast ervaren. De score voor Lelystad als totaal ligt wat hoger dan het landelijk gemiddelde. Schaalscores verkeersoverlast Een nieuwe (deel-)categorie is verkeersoverlast. Deze schaal is gebaseerd op de buurtproblemen die in grafiek zijn gekenmerkt met (VO). Uit grafiek kan worden afgelezen dat de waarden voor de verschillende Lelystadse wijken niet erg uiteen lopen. Ook hier springt er weer in positieve zin uit. Dit komt vooral op het conto van het nieuwe gedeelte (score 2,), het oude gedeelte van deze wijk scoort zelfs slechter (,) dan het Lelystads gemiddelde. Dat laatste ligt met,0 iets boven het landelijke cijfer,. In negatieve zin onderscheiden zich Horst/Wold/ Kamp/Griend (,0) en het oude gedeelte van de (,). Grafiek : Schaalscores perceptie verkeersoverlast,0 Grafiek : Schaalscores perceptie sociale overlast,9, 2,,2 2,9,0 2,,,,,,,,0, Nederland (IVM 09), 0, 0,0,0 2,0,0,0,0 Nederland (IVM 09) In de (nieuwe) schaal voor sociale overlast zijn vier buurtproblemen opgenomen, waarvan er drie ook bij dreiging worden meegerekend: mensen die op straat worden lastiggevallen, overlast groepen jongeren en drugsoverlast ; deze drie zijn aangevuld met dronken mensen op straat., 2,0 0,0,0 2,0,0 Schaalscores overige overlast Ook de (deel-)categorie overige overlast is nieuw in de Integrale Veiligheids Monitor en wordt gevormd uit de problemen die in grafiek zijn aangeduid met (OO). Grafiek laat zien dat de meeste wijken niet ver van het landelijk gemiddelde (,) scoren. Uitzonderingen zijn de (,), maar vooral de beide wijken die samen het noordoostelijke stadsdeel vormen: en, beide met een score van 2,. In de betreft het met name het westelijk deel van de wijk waar de score hoger uitvalt. Gemeente Lelystad, Onderzoek en Statistiek

7 Grafiek : Schaalscores perceptie overige overlast 2, dat 2% in 09, waar het twee jaar eerder nog 22% was. Grafiek 9. Schaalscores perceptie vermogensdelicten 2,, Nederland (IVM 09),,,,,,, 0,0,0 2,0,0,0 2, 2,9 2,9 2,9 2, 2,,2 2,9, Nederland totaal (IVM 09) 2, 2, 2,2 2,2,,9 2, 2, 2, 0,0,0 2,0,0,0 Schaalscores vermogensdelicten De samenstelling van de schaal perceptie van vermogensdelicten is zo goed als ongewijzigd gebleven. In grafiek zijn de problemen te herkennen door de aanduiding (VD). In grafiek 9 is te zien dat de situatie voor Lelystad licht is verbeterd ten opzichte van het gemiddelde van de periode 0-0. Vooral de geeft een duidelijke verlaging van de schaalscore te zien. De enige wijk waar het in lichte mate is verslechterd is. Lelystad scoort als totaal iets beter dan het landelijk gemiddelde uit de IVM. Onveiligheidsgevoelens In het onderzoek is de vraag gesteld of men zich wel eens onveilig voelt en, zo ja, of dat al dan niet vaak voorkomt. Dat gaat over gevoelens van onveiligheid in algemene zin, maar daarnaast is gevraagd of men zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt of elders in Lelystad. Uit de IVM 09 blijkt dat in Nederland 2% van de mensen zich wel eens onveilig voelt. In Lelystad is hoewel het oude probleem tasjesroof in de IVM is veranderd in straatroof. We gaan er echter vanuit dat dit geen grote verschuiving in de schaalscore zal hebben teweeg gebracht, te meer omdat het een van de minst gemelde buurtproblemen is Onveilig in de eigen buurt Het aandeel van de inwoners dat zih wel eens in de eigen woonbuurt onveilig voelt is hoger dan het gemiddelde over de afgelopen jaren, duidelijk hoger dan het percentage voor 0 (voor geheel Lelystad %) en eveneens hoger dan het landelijke percentage uit de IVM, zoals grafiek 0 aantoont. Dit geldt voor alle wijken, behalve voor, waar het nog % in 0 was. Wanneer we wat dieper in de wijken kijken, dan blijkt men met name in de oude (dus exclusief de Landerijen) het percentage burgers dat zich daar wel eens onveilig voelt hoog te zijn: %, waar dat in de Landerijen maar 2% is. Soortgelijke verschillen treden op tussen de buurten Botter/Tjalk/ Schoener (2%) en Landstrekenwijk (%), als onderdeel van de wijk. Hetzelfde zien we in de tussen het westelijk (0%) en oostelijk deel (9%) en verder bij Griend/Horst/Kamp/Wold (%) en Archipel/Rozengaard/Beukenhof/Scheren (9%), de beide delen die samen de de vormen. Perceptie veiligheid 09

8 Grafiek 0: Percentage inwoners dat zich wel eens in eigen buurt onveilig voelt Nederland totaal (IVM 09) Een andere invalshoek is om niet te kijken naar de geografische spreiding van de gevoelens van onveiligheid, maar naar verschillende kenmerken van de inwoners. Grafiek laat het verband zien naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Bijna tweemaal zoveel vrouwen als mannen blijken zich wel eens onveilig te voelen in de eigen woonbuurt. Verder valt op dat hoogopgeleiden zich duidelijk minder vaak onveilig voelen dan middelbaar en lager opgeleiden en naarmate men ouder wordt, voelt men (gemiddelde) 09 zich steeds minder vaak onveilig. Natuurlijk is er hierbij wel een bepaald verband met de wijk, aangezien ouderen gemiddeld gezien vaker in de duurdere buurten wonen, evenals hooggeschoolden, en dat zijn de plekken waar het minst vaak problemen worden gemeld. Onveilig elders in de stad Niet alleen de gevoelens van onveiligheid die men ervaart in de eigen woonbuurt zijn toegenomen ten opzichte van de voorgaande periode, ook elders in de stad voelen meer mensen zich wel eens onveilig dan in eerdere peilingen. In totaal zegt % zich in Lelystad buiten de eigen buurt wel eens onveilig te voelen. De verschillen tussen de bewoners uit de verschillende wijken zijn daarbij niet als belangrijk te kenmerken en variëren tussen circa 0 en 0%. Bij de onderverdeling naar persoonskenmerken (zie grafiek 2) blijken vrouwen zich ook buiten de eigen buurt eerder onveilg te voelen dan mannen: tweederde heeft wel eens te maken met gevoelens van onveiligheid, waar dit bij mannen minder dan de helft is. Ook nu zien we weer een hoger veiligheidsgevoel naarmate men ouder is, maar er is nu geen belangrijk verschil geconstateerd naar opleidingsniveau. Grafiek 2. Percentage inwoners met onveiligheidsgevoelens elders in Lelystad, naar persoonskenmerken man vrouw Grafiek. Percentage inwoners met onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt, naar persoonskenmerken -29 jaar 0-9 jaar 0- jaar jaar en ouder 0 man vrouw -29 jaar 0-9 jaar 0- jaar jaar en ouder laaggeschoold middelbaar geschoold hooggeschoold laaggeschoold middelbaar geschoold hooggeschoold Gedragsbeïnvloeding door onveiligheid In het onderzoek is getracht te achterhalen in welke mate men zich laat beïnvloeden in het dagelijks leven door gevoelens van onveiligheid. Daartoe is een drietal situaties voorgehouden, waarbij de respondenten hebben aangegeven hoe vaak zijn of Gemeente Lelystad, Onderzoek en Statistiek

9 haar gedrag worden aangepast aan de eventuele onveiligheidsgevoelens. In de eerste plaats is gevraagd of het wel eens voorkomt dat men s avonds of s nachts niet open doet omdat men het niet veilig vindt. Eén op de acht Lelystedelingen geeft aan dat dit vaak voorkomt en één op de vijf soms. In Grafiek is een onderverdeling te zien naar een drietal persoonskenmerken. Naar leeftijd zien we dat met name de oudste groep dit vaak doet; ook voor vrouwen en laaggeschoolden geldt dit. Bij een combinatie van deze drie kenmerken blijkt dat 2% van de laagopgeleide vrouwen van jaar of ouder vaak niet open doet s avonds of s nachts en nog eens 2% soms. En onder hoog opgeleide jonge (-29 jaar) mannen is dit respectievelijk 0% en %. Grafiek. Doet de deur 's avonds of 's nachts niet open, omdat men het niet veilig vindt Grafiek. Rijdt of loopt in eigen buurt om ter vermijding van onveilige plekken Man Vrouw laaggeschoold middelbaar geschoold hooggeschoold % 00% Vaak % Soms Zelden of nooit 0 0 Man Vrouw laaggeschoold middelbaar geschoold hooggeschoold Als derde is gevraagd naar de situatie dat men z n kinderen ergens niet naartoe wil laten gaan omdat men dat niet veilig vindt. Ruim een kwart geeft aan dat dit soms voorkomt, nog eens % zelfs vaak. Opvallend genoeg zien we hierbij in grafiek geen noemenswaardig verschil tussen mannen en vrouwen. Wel vinden de lager opgeleiden en de jongste leeftijdsgroep het duidelijk vaker niet verantwoord de kinderen ergens heen te laten gaan. Dat laatste hangt wellicht samen met het feit dat de inwoners uit de jongste leeftijdsgroep (-29) gemiddeld gezien 2 2 0% 00% Vaak % Soms Zelden of nooit Grafiek. Staat kinderen niet toe ergens heen te gaan in de buurt, omdat men het niet veilig vindt Een tweede situatie betreft de vraag of men wel eens omrijdt of omloopt in de eigen buurt om onveilige plekken te vermijden. Dit blijkt veel minder vaak het geval. Eén op de vijfentwintig mensen doet dit vaak en een op de zes soms. Zoals in grafiek is te zien, zijn de verschillen naar leeftijdsgroep niet groot. Naar geslacht en naar opleidingsniveau zijn ze wel aanzienlijk: lager opgeleiden en vrouwen lopen of rijden duidelijk vaker een blokje om ter vermijding van onveilige locaties dan hoger opgeleiden en mannen. Man Vrouw laaggeschoold middelbaar geschoold hooggeschoold % 00% Vaak % Soms Zelden of nooit Perceptie veiligheid 09

10 vaak nog erg jonge kinderen hebben, waarover men in de regel beschermender is dan over bijvoorbeeld pubers. De laatste geschetste situatie is er een die de mensen misschien wel het diepst raakt, namelijk of men zich wel eens niet op z n gemak voelt indien men s avonds alleen thuis is. Het betreft dan de eigen, normaal gesproken veilig geachte, woning. Het blijkt gelukkig, van de vijf geschetste situaties, degene die het minst met vaak (%) of soms (2%) wordt beantwoord. Desondanks komt het dus bij een op de zeven mensen in die specifieke situatie voor dat ze zich niet op hun gemak voelen. Opvallend genoeg is daarbij vrijwel geen verschil te constateren tussen de wijken, ondanks eerdere duidelijke verschillen in veiligheidsbeleving in de buurt. Het lijkt erop dat een bepaald deel van de bevolking standaard zich gewoonweg niet op zijn of haar gemak voelt bij het alleen thuis zijn s avonds, ongeacht waar men woont. Wel valt in grafiek te zien dat vrouwen dit eerder ervaren dan mannen, hoger geschoolden minder dan middelbaar en lager geschoolden en dat de jongere inwoners dit vaker zo voelen dan de ouderen. Grafiek. Voelt zich niet op het gemak als men 's avonds alleen thuis is onderzoek is ook een aantal specifiek aangeduide locaties/situatie voorgelegd met de vraag of men zich daar wel eens onveilig voelt. Grafiek laat zien dat men zich het minst op het gemak voelt bij hangplekken voor jongeren: tweederde ervaart het daar in meer of mindere mate als onveilig. Maar ook het NSstation en in de buurt van uitgaansgelegenheden vindt bijna de helft het niet veilig. Op alle genoemde locaties voelen Lelystedelingen zich eerder onveilig dan op de vergelijkbare plekken elders in het land. Grafiek. Percentage dat wel eens onveiligheidsgevoelens ervaart op specifieke plekken Plekken waar groepen jongeren rondhangen Bij het treinstation Rondom uitgaansgelegenheden In het centrum van Lelystad Het winkelgebied/ winkelcentrum in mijn buurt In het openbaar vervoer in Lelystad In uw eigen huis % Vaak/soms IVM 09 Man 9 Vrouw 9 2 Respectloos gedrag laaggeschoold middelbaar geschoold hooggeschoold % 00% Vaak % Soms Zelden of nooit Onveilige plekken in de stad De respondenten hebben dus, zoals hiervoor beschreven, antwoord gegeven op de vraag of ze zich wel eens onveilig voelen in de eigen buurt of elders in Lelystad en of ze wel eens in meer algemene zin omlopen of zich onprettig voelen. Maar met het 2 0 In de her en der gevoerde discussies over normen en waarden vallen geregeld de termen hufterigheid en respect. Mensen zouden steeds minder respect hebben voor elkaar en dat zou zich uiten in asociaal en hufterig gedrag. In dit onderzoek is gepeild in welke mate men door een vijftal categorieën mensen respectloos wordt bejegend. Uit grafiek kan worden afgelezen dat het vooral onbekenden zijn op straat waar men in dit opzicht last van heeft: ruim 0% van de inwoners ervaart dit op z n tijd. Het minst gebeurt dit door bekenden, hoewel toch nog een op de tien mensen daar af en toe mee te maken heeft. Uit de grafiek blijkt verder dat alle vijf genoemde vormen van respectloos gedrag door Lelystedelingen vaker worden ervaren dan gemiddeld in Nederland. Het sterkst geldt dit als het komt van onbekenden op straat. Vrouwen en jongeren geven vaker dan mannen en ouderen aan last te hebben van respectloos gedrag. Gemeente Lelystad, Onderzoek en Statistiek

11 Respectloos gedrag door Grafiek. Mate waarin respectloos gedrag wordt ervaren Onbekenden op straat Onbekenden in het OV Personeel v. winkels/bedrijven Pers. v. overheidsinstanties Bekenden: partner, familie of vrienden Slachtofferschap In de voorgaande onderdelen van deze rapportage is het veelal gegaan over subjectieve gevoelens van onveiligheid. Nu komen we bij gegevens over objectieve veiligheid: de mate waarin de respondenten daadwerkelijk slachtoffer zijn geworden van een twaalftal vervelende voorvallen of misdrijven. In grafiek 9 zijn de meeste van de voorvallen of misdrijven weergegeven, sommige als los feit (bijv. fietsendiefstal), sommige gegroepeerd (bijv. inbraak en poging tot inbraak). Zichtbaar is dat de meeste enigszins schommelen door de jaren heen, alleen overige vernieling neemt al sinds 0 gestaag toe % Lelystad IVM 09 Overige vernieling betreft alle vernielingen, behalve die aan auto s. Vanwege de schommelingen, wordt bij het nader bekijken van deze incidenten het percentage voor 09 steeds vergeleken met het gemiddelde over de periode 0-0. Op die manier kan de afwijking ten opzichte van het langjarig gemiddelde worden bepaald, al moet er rekening mee worden gehouden dat afwijkingen ook nu door kortstondige pieken of dalen kunnen worden veroorzaakt. Vernielingen Als eerste kijken we naar vernielingen. Daarbij gaat het om beschadigingen of vernielingen die bijvoorbeeld aan de buitenkant van het huis worden aangebracht, aan planten in de tuin, aan een schutting enzovoorts. Eerder bleek al, in grafiek 9, dat het aantal slachtoffers van vernielingen de laatste jaren gestaag toeneemt, in grafiek is te zien dat in het jaar voor het onderzoek een op de zeven mensen hiermee te maken had, terwijl dit gemiddeld in de afgelopen jaren een op de negen was. Lelystad ligt met % op het niveau van het landelijk gemiddelde (%) uit de Integrale Veiligheidsmonitor van 09. De sterkste toename zien we bij de bewoners van de en de Bolder, waar het percentage inwoners Grafiek. Percentage slachtoffers afgelopen jaar van vernielingen 2 Grafiek 9. Percentage slachtoffers van enkele (groepen) misdrijven; tijdreeks autoinbraak/ -diefstal/ -vernieling 0 0 overige vernieling fietsendiefstal (poging tot) inbraak geweld GSB steden Nederland (IVM 09) (gem) 09 Perceptie veiligheid 09 9

12 dat dit heeft meegemaakt in het afgelopen jaar circa anderhalf maal zo hoog lag als het gemiddelde van de jaren daarvoor. Het gemiddelde over de afgelopen tijd was het laagst in en daar is het percentage voor 09 eveneens het laagst van alle wijken (%). Uit de gegevens van de Regio Politie Flevoland blijkt het aantal slachtoffers van vernielingen in 09 juist behoorlijk veel lager te liggen dan het gemiddelde over de voorgaande jaren. Over de jaren 0-0 lag het gemiddeld aantal aangiften per 00 inwoners op,0, waar dit in 09 op, ligt; dit komt neer op een vermindering met ruim %. Maar blijkbaar is de aangiftebereidheid voor dergelijke zaken erg klein, aangezien de in dit onderzoek gemeten percentages steevast ongeveer een factor 0 hoger liggen dan het aantal aangiftes dat bij de politie wordt gedaan. Woninginbraak Waar Lelystad duidelijk slechter scoort dan het landelijke IVM-cijfer, zijn de woninginbraken en pogingen daartoe. Waar in 09 landelijk amper % hiervan slachtoffer werd, was dat in Lelystad %. Grafiek 2 toont daarnaast dat de een ver drievoudiging te zien geeft ten opzichte van het meerjarig gemiddelde en van een wijk met een laag Grafiek 2. Percentage slachtoffers afgelopen jaar van (poging tot) woninginbraak inbraakpercentage is veranderd in de wijk met het hoogste percentage van Lelystad. In de Bolder ligt het percentage juist behoorlijk lager dan in de voorgaande jaren. Uit de politieregistraties blijkt eveneens een lichte stijging (+%) van het aantal woninginbraken in 09 ten opzichte van de voorafgaande jaren. Ook in deze gegevens springt de eruit: in 09 is het aantal woninginbraken daar flink toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren en is dit de wijk geworden met het hoogste aantal inbraken per 00 huishoudens (2,). Let wel: dit betreft het aantal aangiftes van inbraak, dus exclusief het aantal pogingen daartoe. Auto-inbraak, -diefstal en -vernieling Het percentage Lelystedelingen dat te maken heeft gehad met diefstal van hun auto en/of inbraak daarin en/of vernieling van iets aan de buitenkant van de auto (bijv. antenne, spiegel, wielen) ligt in 09 iets lager dan gemiddeld in de jaren daarvoor, zoals in grafiek 22 is terug te vinden. Het grootst is de daling in de Bolder, de wijk die in de voorgaande jaren ruimschoots het slechtst scoorde. Er zijn ook twee wijken waar het aantal autoinbraken en diefstallen juist hoger ligt in 09: de en. Grafiek 22. Percentage slachtoffers afgelopen jaar van auto-inbraak/-diefstal/-vernieling GSB steden Nederland (IVM 09) GSB steden (gem) (gem) 09 0 Gemeente Lelystad, Onderzoek en Statistiek

13 Geweld De laatste slachtoffercategorie waarop hier afzonderlijk wordt ingegaan is geweld. In grafiek zagen we al dat het aantal inwoners dat aangeeft slachtoffer te zijn geweest van geweld door de jaren heen redelijk stabiel blijft. Uit grafiek 2 kan worden afgelezen dat dit ook in 09 zo was ten opzichte van de voorgaande jaren met een lichte stijging van % naar % voor het totaal. Toch zijn er flinke verschillen waarneembaar op wijkniveau. We zien in de grafiek dat het aantal slachtoffers in de in 09 meer dan de helft lager ligt dan gemiddeld in de voorgaande jaren. Van wijk met de meeste slachtoffers is de nu, samen met de, veranderd in wijk met het laagste aantal geweldslachtoffers. In de Bolder is het omgekeerde het geval: daar gaat het om een verdubbeling, waarmee deze wijk ineens tot de koplopers (in negatieve zin) behoort, samen met de en. Totaal aantal slachtoffers van misdrijven Tot slot van dit gedeelte over slachtofferschap kijken we naar het aantal inwoners dat in het onderzoek heeft aangegeven slachtoffer te zijn geweest van een of meer van de 2 voorvallen of misdrijven. In totaal blijkt het te gaan om ruim 0% van de mensen. Dit is ongeveer gelijk aan het gemiddelde over de afgelopen jaren. Van alle inwoners is 22% slachtoffer geweest van één van de genoemde voorvallen, 0% van twee voorvallen uit de lijst, % heeft er drie meegemaakt en voor % waren het er zelfs vier of meer. We zien in grafiek 2 dat de verschillen tussen de wijken aan het vervlakken zijn: lag het gemiddelde over de afgelopen jaren tussen % () en % (), in 09 vallen alle wijken tussen 0% en %. Grafiek 2. Percentage slachtoffers afgelopen jaar van een misdaad Grafiek 2. Percentage slachtoffers afgelopen jaar van geweld GSB steden (gem) 09 Nederland (IVM 09) (gem) 09 De aangiftegegevens van de politie laten door de jaren heen een redelijk stabiel beeld zien. Het aantal slachtoffers van geweld lag volgens deze cijfers in 09 circa % lager dan het gemiddelde over de periode daarvoor vanaf 0. Mannen zijn iets vaker het slachtoffer (%) van een of meer van de misdrijven dan vrouwen (0%), ondanks dat de vrouwen, zo bleek hiervoor, eerder onveiligheidsgevoelens hebben. Groter is het verschil naar leeftijdsgroepen, vooral als we een grens trekken bij jaar: deze groep is in 09 duidelijk minder vaak (%) slachtoffer geweest van een van de voorvallen of misdrijven dan inwoners jonger dan jaar (%). Perceptie veiligheid 09

14 Rapportcijfer buurtveiligheid In het onderzoek over de leefbaarheid en veiligheid wordt al sinds 0 de vraag gesteld: Welk rapportcijfer zou u geven voor de veiligheid in de buurt?. Heel langzaam leek het op te lopen van, in 0 en 0 naar,2 in 0 en, in 0. In 09 zijn we weer terug bij af met een, als gemiddelde. Een op de negen inwoners heeft een onvoldoende gegeven aan de veiligheid in de buurt. Het oordeel (ruim) voldoende, een of een, is door % gegeven en een net iets groter aandeel (%) vindt de buurtveiligheid goed tot uitmuntend, dat wil zeggen een of hoger. In grafiek 2 zijn de rapportcijfers per wijk te zien. De gegevens uit 09 zijn hierin afgezet tegen het gemiddelde over de vorige vier peilingen, van 0-0. Het verschil tussen de wijken is niet groot, wel zien we dat de bewoners van de de duidelijkste teruggang laten zien, terwijl die in de hun oordeel het meest in positieve richting hebben aangepast. Grafiek 2. Rapportcijfer buurtveiligheid, naar wijk,,,,,,0,,,2,,, buurtveiligheid nauwelijks verschillend ervaren. Wel valt op dat jongeren een lager cijfer geven dan ouderen. Verder zijn hoog opgeleiden duidelijk positiever dan middelbaar en laag opgeleiden. Dit kan te maken hebben met het feit dat de positie op de woningmarkt voor de ouderen en hoger opgeleiden gemiddeld gesproken beter is, met andere woorden: deze groepen wonen eerder in de betere buurten, waardoor zij een andere veiligheidsbeleving hebben dan de andere groepen, die eerder in de mindere buurten wonen. Een andere invalshoek is die waarin de politieke voorkeur van de inwoners erbij wordt betrokken. Dit is zichtbaar in de onderste staven van de grafiek. De mensen die aangaven te zullen gaan stemmen op een van de (nieuwe) coalitiepartijen geven een hoger rapportcijfer dan diegenen die op een andere partij zeiden te gaan stemmen of die helemaal niet zouden gaan stemmen. Grafiek 2. Gemiddelde rapportcijfers buurtveiligheid, naar persoonskenmerken Man Vrouw laaggeschoold middelbaar geschoold hooggeschoold stemmers op coalitiepartij stemmers op andere partij zouden niet gaan stemmen,,2,,,9,0,9,2,2,,,,,,,0,2,,,,,,,2, (gem) 09 Tot slot zijn in grafiek 2 de verschillen naar een drietal persoonskenmerken in beeld gebracht. Daaruit valt af te leiden dat mannen en vrouwen de algehele 2 Gemeente Lelystad, Onderzoek en Statistiek

15 Conclusies Buurtproblemen Te hard rijden, rommel op straat, parkeeroverlast en hondenpoep zijn de vier buurtproblemen waarvan de inwoners van Lelystad vinden dat die met voorrang zouden moeten worden aangepakt. Meer algemeen bekeken kwamen problemen op het gebied van verloedering afgelopen jaar vaker voor dan gemiddeld over de jaren daarvoor. Hetzelfde geldt voor problemen die vallen onder de noemer dreiging. Vermogensdelicten komen naar het idee van de Lelystedelingen iets minder vaak voor. Voor de buurtproblemen op het gebied van sociale overlast, verkeersoverlast en overige overlast, scoort Lelystad enigszins slechter dan het landelijk gemiddelde zoals blijkt uit de Integrale Veiligheids Monitor. Op wijkniveau is het vooral dat er in positieve zin uitspringt., en zijn het vaakst de wijken die het meest aan de negatieve kant opvallen. Totaaloordeel Als een soort algeheel oordeel heeft men ook een rapportcijfer voor de veiligheid in de buurt gegeven. Gemiddeld is dit een, geworden, lager dan de, uit 0. Onveiligheidsgevoelens Het aandeel inwoners dat zich wel eens onveilig voelt ligt in 09 hoger dan het gemiddelde over de voorgaande vier peilingen. Dit geldt zowel voor de eigen woonbuurt (van 9% naar 22%) als voor plekken elders in de stad (van % naar %). Het minst prettig voelt men zich bij plekken waar groepen jongeren rondhangen, rond het NS-station en in de buurt van uitgaansgelegenheden. Respectloos gedrag Ruim 0% van de inwoners ondervindt wel eens respectloos gedrag door onbekenden op straat. Onbekenden in het openbaar vervoer en personeel van winkels of bedrijven maken zich elk bij bijna 0% van de inwoners wel eens schuldig aan dergelijk gedrag. Slachtofferschap Het aantal inwoners dat in het afgelopen jaar slachtoffer is geworden van een of meer vervelende voorvallen of misdrijven is tamelijk stabiel gebleven in vergelijking met het gemiddelde over de voorbije periode. Wel is het aantal mensen dat aan vernielingen en inbraak(pogingen) heeft blootgestaan hoger geworden. Auto-inbraak/-vernieling/-diefstal is vorig jaar minder vaak gemeld dan het gemiddelde. Beknopte onderzoeksverantwoording Het onderzoek met als titel Wonen, leefbaarheid en veiligheid is uitgevoerd in oktober 09. Hiervoor zijn de.2 leden van het LelyStadsPanel (LSP) benaderd. Er is gebruik gemaakt van een schriftelijke vragenlijst voor ruim een kwart van het panel. De overige panelleden hebben digitaal een enquête via Internet ingevuld. De respons was %. Daarnaast is een aanvullende stekproef verspreid onder.0 inwoners van de stad. De respons onder deze groep bedroeg %. In totaal hebben.0 Lelystedelingen aan het onderzoek meegewerkt. Om de onderzoeksresultaten representatief te maken voor de inwoners van de gehele stad is gewogen op de kenmerken geslacht, leeftijd, en gemiddelde WOZ-waarde van het postcodegebied. De meer uitgebreide onderzoeksverantwoording, met daarin de antwoordfrequenties, is te vinden in andere rapportages uit de reeks LelyStadsGeluiden (zie Perceptie veiligheid 09

Perceptie veiligheid 2011

Perceptie veiligheid 2011 Perceptie veiligheid 2011 Onderzoek en Statistiek Februari 2012 Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt door: Team Onderzoek en Statistiek Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek onder de kop

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Veiligheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Veiligheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Veiligheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2011

Leefbaarheidsmonitor 2011 Leefbaarheidsmonitor Foto voorpagina: Ton Heijnen Stadsfotograaf Velsen Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen I&O Research, juni Colofon Opdrachtgever Samensteller Gemeente Velsen I&O Research I&O Research

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant 2008/2011 Grave het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 30 augustus 2012 1. Algemeen Deze rapportage is automatisch gegenereerd. De Brabantse Integrale

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012 ;/y;\ i&o ^research Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport Politie Gelderland-Midden Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport 9 juli 2010 Projectnr. 7587.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Bloemendaal? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Bloemendaal 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1866

Nadere informatie

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Leefbaarheid woonbuurt Bijlage 2.1a: Rapportcijfers voor de leefbaarheid in de buurt naar wijken, 2001-2013 Bijlage 2.1b: Rapportcijfers voor de woonomgeving naar

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz.

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz. Inleiding De integrale Veiligheidsmonitor (ivm) is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk

Nadere informatie

Hoe veilig is Nijkerk?

Hoe veilig is Nijkerk? Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsmonitor gemeente Nijkerk 2013 Mei 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/016 Datum Mei 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

WOONTEVREDENHEID 2011

WOONTEVREDENHEID 2011 WOONTEVREDENHEID 2011 Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt door: Team Onderzoek en Statistiek Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek onder de kop publicaties, burger- en panelpeilingen Gemeente

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen Telefoon: 045 5604747 E-mail: o&s@heerlen.nl Heerlen, augustus 2004 Gegevens mogen worden

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie steeds beter De veiligheidssituatie in s-hertogenbosch verbetert. Dit bleek al uit de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Geertruidenberg 2011 Uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Hoe veilig is Kapelle?

Hoe veilig is Kapelle? Hoe veilig is Kapelle? Veiligheidsmonitor gemeente Kapelle 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid.

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid. Gemeente Gefdermafsen Veiligheid 2015 Respons 147 Respondenten 147 respondenten (270Zo). De respons is iets lager dan in 2013 (340Zo). De gemiddelde leeftijd van panelleden is 53 jaar. Mannen (5107o) B

Nadere informatie

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt

Nadere informatie

Hoe veilig is Katwijk?

Hoe veilig is Katwijk? Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-024 31 maart 2009 9.30 uur Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats Aantal slachtoffers veel voorkomende criminaliteit verder gedaald Gevoel van veiligheid

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014 Gemeente Tiel Veiligheidsmonitor 2013 16 april 2014 DATUM 16 april 2014 TITEL Veiligheidsmonitor 2013 ONDERTITEL Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem OPDRACHTGE Gemeente Tiel VER Postbus 1174 6801 BD

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 COLOFON Uitgave Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie Gemeente Hengelo Hazenweg 121 Postbus 18,

Nadere informatie

Hoe veilig is Hof van Twente?

Hoe veilig is Hof van Twente? Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Colofon

Nadere informatie

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Etten-Leur DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Dashboard Veiligheid

Nadere informatie

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Gegevensanalyse Schiedam-Oost plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Inwoners en woningen per 1-1-2014 Oost Schiedam inwoners 11.286

Nadere informatie

rapportage op wijkniveau

rapportage op wijkniveau appendix bij Veiligheidsmonitor 2009 Veiligheidsmonitor 2009 rapportage op wijkniveau Het veiligheidsbeeld in en eerder van tien Goudse wijken: Binnenstad Nieuwe Park Korte Akkeren Bloemendaal Plaswijck

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen Leef baar hei ds moni t or201 3 GEMEENTE VELSEN Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen, augustus Colofon Opdrachtgever Gemeente Velsen Samensteller Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telefoon: (0229) 282555

Nadere informatie

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014 Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere 2013 april 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/018 Datum april 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht DIMENSUS beleidsonderzoek Augustus 2011 Projectnummer 464 INHOUD Samenvatting 5 Inleiding 13 1. Leefbaarheid in de buurt 15 1.1 Voorzieningen in de buurt

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Drimmelen 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014 Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014 Uitgevoerd door: Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Marieke Hottenhuis Juni 2014 I Conclusies Hieronder leest u per hoofdstuk de belangrijkste conclusies

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ELBURG?

HOE VEILIG IS ELBURG? Rapport HOE VEILIG IS ELBURG? Veiligheidsmonitor gemeente april 2015 www.ioresearch.nl Hoe veilig is? COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/ Datum april

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

Hoe veilig is Noordenveld?

Hoe veilig is Noordenveld? Hoe veilig is Noordenveld? Veiligheidsmonitor gemeente Noordenveld 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/037 Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, maart 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van

Nadere informatie

4.3 Veiligheidsbeleving

4.3 Veiligheidsbeleving 4.3 Veiligheidsbeleving Samenvatting: Het gevoel van veiligheid in het algemeen is sinds 2002 vrij constant. Iets meer dan één op de drie bewoners voelt zich vaak of soms onveilig. Het gevoel van onveiligheid

Nadere informatie

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport Gemeente Harderwijk Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport 8 november Projectnr. 243.74 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden Veiligheidsmonitor 2008 juni 2009 een onderzoek in opdracht van de Veiligheidsregio Onderzoeker Projectleider Opdrachtgever Andrea van der Meide Liesbeth Wendrich Paul van Wensveen Jolanda Verdurmen Veiligheidsregio

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Politiemonitor Bevolking 2004 Tabellenrapport

Politiemonitor Bevolking 2004 Tabellenrapport Politiemonitor Bevolking 2004 Tabellenrapport Den Haag/Hilversum, april 2004 Colofon In deze rapportage treft u de resultaten aan van de zevende meting van het landelijke onderzoek Politiemonitor Bevolking

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2016

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2016 Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor Uitgevoerd door: Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni I Conclusies Hieronder leest u per hoofdstuk de belangrijkste conclusies uit dit onderzoek.

Nadere informatie

Waar staan de Drechtsteden?

Waar staan de Drechtsteden? Waar staan de? Burgers over de gemeentelijke dienstverlening Wat vinden de burgers van de van de gemeentelijke dienstverlening? Het oordeel van de burgers uit de vindt u in deze factsheet. Daarnaast worden

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2013 1 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Hoe veilig is Waddinxveen?

Hoe veilig is Waddinxveen? Hoe veilig is Waddinxveen? Veiligheidsmonitor gemeente Waddinxveen 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Veiligheid. Aangiftes politie (per 1000 inwoners) Rapportcijfers door bewoners. Criminaliteit in de buurt. hoofdstuk 6

Veiligheid. Aangiftes politie (per 1000 inwoners) Rapportcijfers door bewoners. Criminaliteit in de buurt. hoofdstuk 6 hoofdstuk 6 Aangiftes politie (per 1000 inwoners) 2006 2008 woninginbraak 3,5 4,5 diefstal schuur 4,7 2,2 autocriminalit. 6,4 6,3 fietsendiefstal 7,2 6,2 overige diefst. 1,0 1,8 geweld 5,8 5,5 vandalisme

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/CONCEPT Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 1/33 Onderzoeksbeschrijving

Nadere informatie

Handhaving, veiligheid en overlast

Handhaving, veiligheid en overlast Re a ge re n Afde ling Onde rzoe k e n April 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl S ta tistie k Grote Ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem Handhaving, veiligheid

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie