Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid"

Transcriptie

1 Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%). De onveiligheidsgevoelens van Utrechters zijn in het afgelopen jaar gestegen tot 62%. Nader onderzoek leert ons dat niet zozeer de feitelijke criminaliteit, maar vooral het gevoel van dreiging dat men ervaart van invloed is op de onveiligheidsgevoelens van de Utrechters. Criminaliteit en slachtofferschap in Utrecht afgenomen In is in Utrecht de geregistreerde criminaliteit gedaald met 5%. Werd in 2004 nog keer aangifte gedaan bij de politie, in was dat keer. In vergelijking met 2001, toen het criminaliteitsniveau het hoogste lag van de afgelopen jaren, is de geregistreerde criminaliteit afgenomen van 114 naar 74 delicten per 1000 inwoners plus arbeidsplaatsen (-34%) (afb. 1). Ook het aantal Utrechters dat aangeeft slachtoffer te zijn geworden van een delict is in lager dan in In werden minder Utrechters slachtoffer van zowel vermogensdelicten (inbraak en diefstal), gewelddelicten als vernieling (afb. 2). De afname van de criminaliteit gaat samen met een toename van het aantal aanhoudingen. In heeft de politie verdachten aangehouden. Dit zijn er 529 meer dan een jaar eerder. Al vanaf 2001 stijgt het aantal aanhoudingen jaarlijks met rond de 500 (afb. 3). Een verband tussen adequaat optreden van de politie en de afname van het aantal geregistreerde incidenten is waarschijnlijk. Daling aangiften en slachtofferschap vermogensdelicten De daling van de criminaliteit in Utrecht komt vooral door een afname van het aantal vermogensdelicten. Met uitzondering van fietsendiefstal, is in sprake van een afname van het aantal aangiften voor alle vermogensdelicten. Nadat het aantal autokraken in 2004 gestabiliseerd leek, is in toch sprake van een verdere daling. Kwamen in 2003 en autokraken per 1000 inwoners plus arbeidsplaatsen voor, in zijn dit er nog 23. Het aantal autokraken is in vergelijking met 2001 bijna gehalveerd (afb. 4). Wel blijft autokraak het meest voorkomende delict in de stad. Ook het aantal woninginbraken in de stad is na stabilisatie in 2004, in toch weer afgenomen. In 2001 werden nog 23 woninginbraken per 1000 woningen in de stad gepleegd, in 2004 was dit gedaald tot 19 en in zet deze daling zich voort tot 18 inbraken per 1000 woningen (afb. 5). Terwijl dit in 2004 nog niet het geval was, vertaalt de afname van de bij de politie geregistreerde vermogensdelicten zich in ook in een daling van het aantal afb 1. Ontwikkeling criminaliteitsniveau afb 2. Slachtofferschap inwoners Utrecht, per inw./arb.plaatsen percentage bron: BPS Politie Utrecht, bewerking BI bron: NUP en Inwonersenquête 10% 20% 30% 40% vermogensdelicten vernieling geweld Utrecht Monitor 2006, Gemeente Utrecht 85

2 84 Utrecht Monitor 2006, Gemeente Utrecht

3 Utrechters dat aangeeft slachtoffer te zijn geworden in dit jaar. In werd 37% van de Utrechters slachtoffer van een vermogensdelict, in 2004 was dit nog 46%. Lichte afname geweld in Utrecht In is het aantal aangiften van gewelddelicten met 6% gedaald ten opzichte van Deze daling betreft vooral een afname van het aantal incidenten roof. Hiernaast zijn ook het aantal gevallen van openlijk geweld en het aantal overvallen afgenomen. Van bedreiging en mishandeling is in vaker aangifte gedaan. Na een piek in 2003 van 6,7 gewelddelicten per 1000 inwoners plus arbeidsplaatsen, is geweld in gedaald tot 6,1 delicten per 1000 inwoners plus arbeidsplaatsen. De afname van geweld in de stad zien we maar in lichte mate terug in een daling van het slachtofferschap van Utrechters van gewelddelicten. 29% van de Utrechtse slachtoffers doet aangifte Van de Utrechtse slachtoffers van criminaliteit in de stad in heeft 29% hiervan aangifte gedaan bij de politie (afb. 6). De aangiftebereidheid in Utrecht is het hoogst voor woninginbraak (56%) en het laagst voor geweldsdelicten (15%). Ook landelijk is dit het geval. De aangiftebereidheid in Utrecht is hoger dan gemiddeld in de vier grote steden (26%) en is gelijk aan het gemiddelde voor Nederland (29%). De aangiftebereidheid bij inbraak en autocriminaliteit is in Utrecht hoger dan landelijk gemiddeld. De aangiftebereidheid van Utrechters is in voor het eerst stedelijk onderzocht, daarom kunnen we geen ontwikkeling laten zien. Echter zowel landelijk, als gemiddeld voor de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) en in de politieregio Utrecht is de aangiftebereidheid in gedaald in vergelijking met Landelijk en in de politieregio Utrecht is sprake van een afname van 2%. In de vier grote steden is de aangiftebereidheid gemiddeld gedaald met 3%. Er is geen reden om aan te nemen dat de ontwikkeling in de gemeente Utrecht hiervan afwijkt. Meer vernieling en jongerenoverlast geregistreerd in In tegenstelling tot de ontwikkeling van de meeste andere delicten, zien we dat vernieling in het afgelopen jaar juist meer voorkomt. Het aantal gevallen van vernieling is in het afgelopen jaar gestegen van 12 naar 14 incidenten per 1000 inwoners plus arbeidsplaatsen. Vooral het aantal gevallen van vernieling waarbij aangifte is gedaan is toegenomen (2004: registraties, waarvan aangiften versus : registraties, waarvan aangiften). Het blijkt hierbij te gaan om een flinke stijging van vooral het aantal aangiften dat via Internet is gedaan (14% in 2004 versus 38% in ). Het afb 3. Aangiften en aanhoudingen in Utrecht index (1998 = 100) afb 4. Ontwikkeling autokraak in Utrecht per inw.+arb.plaatsen aanhoudingen aangiften Utrecht Monitor 2006, Gemeente Utrecht

4 aandeel Utrechters dat aangeeft slachtoffer te zijn geworden van vernieling is in ten opzichte van 2004 juist iets afgenomen (van 35% naar 31,8% van de inwoners). Waarschijnlijk is de aangiftebereidheid toegenomen door de mogelijkheid om via Internet aangifte te doen. De politieregistraties van vernieling stijgen hierdoor, maar deze stijging representeert in dit geval niet een werkelijke stijging van het slachtofferschap van vernieling in de stad. Naast vernieling is ook het aantal incidenten overlast, zij het in veel mindere mate, toegenomen in. Het gaat hierbij vooral om een stijging van het aantal incidenten jongerenoverlast; van 5,3 in 2001 naar 9,7 incidenten per 1000 inwoners plus arbeidsplaatsen in. Het aantal incidenten drugsoverlast is na een stijging in de tussenliggende jaren, in juist weer gedaald tot het niveau van 2001 (1,7 incidenten per 1000 inwoners plus arbeidsplaatsen). Ondernemen in Utrecht wordt steeds veiliger Zowel het aantal bedrijfsinbraken als het aantal winkeldiefstallen is in het afgelopen jaar flink gedaald (afb. 7). Het aantal bedrijfsinbraken is afgenomen met 21%. Was in 2004 nog sprake van 94 inbraken per 1000 bedrijven, in waren dit er 71. In vergelijking met 2001 is sprake van een halvering van het aantal aangiften van bedrijfsinbraken. Ook winkeldiefstallen vertonen een dalende trend in de afgelopen jaren. In is sprake van een daling van 14% ten opzichte van een jaar eerder. In de afgelopen vijf jaar is het aantal aangiften van winkeldiefstallen gedaald met 28%. De daling van het aantal aangiften zou ook kunnen wijzen op een afname van de aangiftebereidheid van ondernemers in Utrecht. Uit de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven blijkt echter, dat de aangiftebereidheid in Utrecht bij ondernemers in voor alle delicten (licht) is gestegen. De aangiftebereidheid van ondernemers bij inbraken is zelfs sterk gestegen van 31% in 2004, naar 47% in. Ruim een derde (37%) van de ondernemers in Utrecht geeft aan in slachtoffer te zijn geworden van criminaliteit. In 2004 was dit 39% van de ondernemers. Aanpak urgentiegebieden is uitgebreid en blijft nodig Eind is besloten twee nieuwe urgentiegebieden in Utrecht aan te wijzen: Zuilen-Noord/oost en Zambesidreef, Tigrisdreef. Beide gebieden scoorden hoog op de top 10 van onveilige subwijken in de stad (zie ook het hoofdstuk subwijken vergeleken). Besloten werd om daarnaast de aanpak in de al bestaande urgentiegebieden, Nieuw Hoograven en Kanaleneiland-noord, voort te zetten. Hard nodig blijkt, want de ontwikkeling van de criminaliteit laat voor de bestaande urgentiegebieden in een minder rooskleurig beeld zien dan in Ondanks de aanpak zien we in tegenstelling tot de stedelijke ontwikkeling afb 5. Ontwikkeling woninginbraak in Utrecht afb 6. Aangiftebereidheid in Utrecht, per woningen percentage % 40% 60% 56% 37% 31% 15% 29% inbraak fietsdiefstal autocriminaliteit geweldsdelicten totaal Utrecht Monitor 2006, Gemeente Utrecht 87

5 in dat in de subwijk Kanaleneiland nauwelijks sprake is van een daling van de criminaliteit (-1%) en in Nieuw- Hoograven, Bokkenbuurt is zelfs sprake van flinke toename van de criminaliteit (+34%). In Kanaleneiland zien we over het algemeen een positieve ontwikkeling, alleen woninginbraken en autokraken zijn toegenomen en er is iets vaker jongerenoverlast geregistreerd. Anders is dit in Nieuw-Hoograven, Bokkenbuurt waar de criminaliteit op meerdere vlakken is gestegen. De grootste toename betreft autokraken en vandalisme. Hiernaast zijn ook bedrijfsinbraken, (brom)fietsendiefstal en mishandeling toegenomen en er is meer jongerenoverlast geregistreerd. Voor de afgelopen vijf jaar is de ontwikkeling van de geregistreerde criminaliteit in zowel Nieuw-Hoograven, Bokkenbuurt, als in Kanaleneiland nog altijd positief te noemen (respectievelijk -25% en -34%). Onveiligheidsgevoelens door maatschappelijke spanning De onveiligheidsgevoelens van Utrechters zijn in toegenomen (afb. 8). Bijna 62% van de inwoners geeft aan zich wel eens onveilig te voelen. In 2004 lag dit aandeel op 54%, in 2002 op 51%. Ook de frequentie waarmee mensen zich onveilig voelen is gestegen. Het percentage inwoners dat aangeeft zich vaak onveilig te voelen is 6%. Dit is hoger dan in 2004 (4%), maar lager dan in 2002 (7%). De ontwikkeling van toe- nemende onveiligheidsgevoelens vindt plaats in alle Utrechtse wijken, met uitzondering van Noordwest (gelijk gebleven) en de Binnenstad (-2%). De stijging van de onveiligheidsgevoelens wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de sterke toename van deze gevoelens onder Turkse en Marokkaanse Utrechters. Onder Turkse Utrechters bedraagt de stijging een kwart (van 42% in 2004 naar 67% in ), onder Marokkaanse Utrechters ruim een zesde (van 30% in 2004 naar 47% in ). De maatschappelijke spanningen die zijn ontstaan na de moord op Theo Van Gogh hebben waarschijnlijk verband met deze ontwikkeling. Criminaliteit beperkte invloed op onveiligheidsgevoelens De mate waarin Utrechters zich onveilig voelen, volgt niet één op één de ontwikkeling van de objectieve veiligheidscijfers. Onveiligheidsgevoelens wordt namelijk maar voor een beperkt deel door de feitelijke criminaliteit beïnvloed. Slechts 5% van de inwoners met onveiligheidsgevoelens wijst naar de feitelijke criminaliteit in de stad als oorzaak van deze gevoelens. Ook uit onderzoeken van het Sociaal Cultureel Planbureau en de Onderzoeksschool Maatschappelijke Veiligheid blijkt de samenhang tussen de objectieve veiligheidscijfers en de subjectieve onveiligheidsgevoelens klein te zijn. Utrechters blijken zich afb 7. Ontwikkeling bedrijfsinbraak en winkeldiefstal in Utrecht aantal afb 8. Mate waarin Utrechters zich weleens onveilig voelen percentage bedrijfsinbraak winkeldiefstal bron: NUP en Inwonersenquête 4% 33% nooit 17% zelden soms 6% vaak 40% 16% % voelt zich wel eens onveilig 62% voelt zich wel eens onveilig 46% 38% 88 Utrecht Monitor 2006, Gemeente Utrecht

6 voornamelijk wel eens onveilig te voelen door situaties waarin sprake is van een - in hun ogen - zekere mate van dreiging. In deze situaties schatten inwoners het risico om slachtoffer te worden van een delict hoog of hoger in dan 'normaal'. Het gaat hierbij onder andere om het tijdstip (28%), vooral 's avonds en 's nachts. Ook de aanwezigheid van bepaalde personen leidt tot onveiligheidsgevoelens, waarbij gedacht moet worden aan (overlast van) jongeren op straat (16%) en bijvoorbeeld daklozen, dronken mensen of junks (11%). Tenslotte heeft ook de inrichting van de openbare ruimte invloed op de veiligheidsbeleving van de Utrechters. Een aandeel van 8% zegt zich wel eens onveilig te voelen op bepaalde plekken, bijvoorbeeld op donkere plekken of plekken met veel groen. Criminaliteit G4 daalt, Utrecht grootste daling Van de vier grote steden (G4) is de criminaliteit in Utrecht in vergelijking tot 2000 het sterkst gedaald, van 276 naar 191 delicten per 1000 inwoners in 2004 (vergelijkbare gegevens van de andere steden over zijn nog niet bekend) (afb. 9). Landelijk is de geregistreerde criminaliteit ten opzichte van 2000 nauwelijks gedaald (van 101 delicten per 1000 inwoners in 2000 naar 100 in 2004). Buiten Utrecht is ook in Amsterdam de criminaliteit gedaald in deze periode. In Rotterdam en Den Haag is juist sprake van een stijging van de criminaliteit in afb 9. Geregistreerde criminaliteit dezelfde tijd. Ondanks de gedaalde criminaliteit blijft het criminaliteitsniveau in Utrecht, nu samen met Rotterdam, met 191 delicten per 1000 inwoners het hoogst van de vier grote steden. De geregistreerde criminaliteit is het laagst in Den Haag met 151 delicten per 1000 inwoners. De hoge positie van Utrecht wordt vooral veroorzaakt door de relatief grote hoeveelheid vermogensdelicten. Relatief weinig aanhoudingen, veel veelplegers in Utrecht In tegenstelling tot de geregistreerde criminaliteit, is het aantal aangehouden verdachten gerelateerd aan de bevolking in Utrecht het laagste van de vier grote steden (afb. 10). Vergelijken we de kenmerken van de aangehouden verdachten in de verschillende steden, dan zien we dat in Utrecht sprake is van relatief veel veelplegers (afb. 11). Daarnaast is ook het aandeel drugsgebruikers onder de verdachten relatief hoog (alleen in Amsterdam ligt dit aandeel nog een stuk hoger). In vergelijking met 2003 is in 2004 het aandeel veelplegers onder de aangehouden verdachten in Utrecht licht gedaald (van 18,7% naar 17,7%). Het totale aantal aanhoudingen in Utrecht is in de afgelopen jaren toegenomen. Relatief veel minderjarige veelplegers in Utrecht In vergelijking tot de bevolkingssamenstelling zijn er in Utrecht afb 10. Verdachten per inwoners (12+ jaar) delicten per inwoners per inwoners Utrecht Rotterdam Den Haag Amsterdam Nederland Utrecht Amsterdam Rotterdam Den Haag Nederland Utrecht Monitor 2006, Gemeente Utrecht 89

7 relatief veel minderjarige verdachten. Ook als we Utrecht vergelijken met de andere grote steden, zijn er in Utrecht relatief veel minderjarige verdachten aangehouden. Vooral het aandeel minderjarige veelplegers blijkt relatief groot. Dit sluit aan bij de eerdere constatering dat in Utrecht veel veelplegers opgepakt worden. Het aandeel meerderjarige jeugdige verdachten (18-24 jaar) is in Utrecht juist weer relatief laag. Dit lage cijfer wordt echter vooral bepaald door de relatief grote groep 18 tot 24 jarigen, waaronder in Utrecht veel 'brave' studenten, waaraan gerefereerd wordt. nen onderscheiden. In vergelijking met 2004 zien we dat in het aantal geregistreerde incidenten huiselijk geweld in Utrecht licht is gedaald van 6,7 naar 5,9 incidenten per 1000 inwoners in. Het aantal gevallen waarin aangifte is gedaan, is iets toegenomen (van 452 aangiften in 2004 naar 484 aangiften in ). De politie en gemeente trachten door de extra aandacht en het stimuleren van het doen van aangifte om het aantal gevallen van huiselijk geweld uiteindelijk terug te dringen. Het aandeel aangehouden jeugdige verdachten in Utrecht is al een paar jaar vrijwel stabiel. In 2004 is 3,7% van de jeugdigen in Utrecht verdacht van een strafbaar feit (afb. 12). Het aandeel minderjarige jeugdige veelplegers en het aandeel 'harde kern' fluctueren iets meer. In vergelijking tot 2000, is het aandeel minderjarige jeugdige veelplegers in 2004 weer vrijwel gelijk (3,2% versus in 2000). Het aandeel harde kern is in 2004 iets kleiner dan in 2000 (12% versus 14% in 2000). Huiselijk geweld: minder incidenten en meer aangiften Zowel landelijk als binnen de gemeente is al enige tijd extra aandacht voor huiselijk geweld. Sinds vorig jaar heeft de politie een adequate registratie opgezet om huiselijk geweld te kunmaatschappelijk evenwicht & veiligheid afb 11. Verdachten en veelplegers in Utrecht 12+ jaar afb 12. Utrechtse jeugdige verdachten en harde kern aantal verdachten jeugdige verdachten harde kern als verdachten harde kern als % van de % van jaar jaar jaar leeftijdsgroep jeugdige verdachten % 16% % * * 3,7% 3,7% * * 9% 14% 12% veelplegers * 2001 is niet volledig geregistreerd 90 Utrecht Monitor 2006, Gemeente Utrecht

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

Criminaliteit en slachtofferschap

Criminaliteit en slachtofferschap 3 Criminaliteit en slachtofferschap M.M.P. Akkermans Bijna één op de vijf Nederlanders van 15 jaar en ouder was in 2015 slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit zoals gewelds-, vermogensof vandalismedelicten.

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen FACTSHEET Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen In deze factsheet worden trends en ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in de provincie Groningen behandeld.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE ROTTERDAM-RIJNMOND 2008 EMBARGO TOT 7 JULI 2008

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE ROTTERDAM-RIJNMOND 2008 EMBARGO TOT 7 JULI 2008 VEILIGHEIDSRAPPORTAGE ROTTERDAM-RIJNMOND 2008 EMBARGO TOT 7 JULI 2008 Colofon 1 e druk juli 2008 Uitgave van de Begeleidingscommissie Integrale Veiligheid en de Politie -Rijnmond, in opdracht van het naal

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends 8 secondant #3/4 juli/augustus 2008 Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007 Diefstallen in winkels en horeca nemen toe Crimi-trends De criminaliteit tegen het bedrijfsleven moet in 2010 met een kwart

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip Inleiding In het kader van veiligheid zijn politie en gemeenten eerstverantwoordelijk voor openbare orde, handhaving van wettelijke regels en bestrijding van criminaliteit. Burgers ervaren veiligheid als

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010

OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010 OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010 Hengelo één van de veiligste grote steden De gemeente Hengelo is nog steeds één van de veiligste grote steden van. Dit blijkt uit de resultaten van landelijke

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

BIJLAGE II OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE VEILIGHEID

BIJLAGE II OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE VEILIGHEID BIJLAGE II OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE VEILIGHEID Situatie objectieve en subjectieve veiligheid burgers en Cijfers met betrekking tot Bron 2002 objectieve veiligheid burgers (landelijk) feitelijk ondervonden

Nadere informatie

Veiligheid. Aangiftes politie (per 1000 inwoners) Rapportcijfers door bewoners. Criminaliteit in de buurt. hoofdstuk 6

Veiligheid. Aangiftes politie (per 1000 inwoners) Rapportcijfers door bewoners. Criminaliteit in de buurt. hoofdstuk 6 hoofdstuk 6 Aangiftes politie (per 1000 inwoners) 2006 2008 woninginbraak 3,5 4,5 diefstal schuur 4,7 2,2 autocriminalit. 6,4 6,3 fietsendiefstal 7,2 6,2 overige diefst. 1,0 1,8 geweld 5,8 5,5 vandalisme

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers Utrecht.nl/onderzoek Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 5 Sociale infrastructuur

Nadere informatie

rapportage op wijkniveau

rapportage op wijkniveau appendix bij Veiligheidsmonitor 2009 Veiligheidsmonitor 2009 rapportage op wijkniveau Het veiligheidsbeeld in en eerder van tien Goudse wijken: Binnenstad Nieuwe Park Korte Akkeren Bloemendaal Plaswijck

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010

Veiligheidsmonitor 2010 Veiligheidsmonitor 2010 O&S juni 2010 Samenvatting s-hertogenbosch opnieuw veiliger De veiligheidssituatie in de gemeente is in 2009 wederom verbeterd. De veiligheidsindex is met 12,2 indexpunten gestegen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-024 31 maart 2009 9.30 uur Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats Aantal slachtoffers veel voorkomende criminaliteit verder gedaald Gevoel van veiligheid

Nadere informatie

Gemeente Breda. SSC Onderzoek en Informatie. Veiligheidsmonitor 2012

Gemeente Breda. SSC Onderzoek en Informatie. Veiligheidsmonitor 2012 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Veiligheidsmonitor 2012 Publicatienummer: 1702 Datum: September 2012 In opdracht van: Gemeente Breda Kabinet Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda Afdeling SSC

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen Telefoon: 045 5604747 E-mail: o&s@heerlen.nl Heerlen, augustus 2004 Gegevens mogen worden

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Misdrijven en opsporing

Misdrijven en opsporing 4 Misdrijven en opsporing R.J. Kessels en W.T. Vissers In 2015 registreerde de politie 960.000 misdrijven, 4,6% minder dan in 2014. Sinds 2007 is de geregistreerde criminaliteit met ruim een kwart afgenomen.

Nadere informatie

6 SECONDANT #1 MAART 2013. Slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens in acht landen POSITIEVE VEILIGHEIDS- TRENDS IN NEDERLAND. Naar inhoudsopgave

6 SECONDANT #1 MAART 2013. Slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens in acht landen POSITIEVE VEILIGHEIDS- TRENDS IN NEDERLAND. Naar inhoudsopgave 6 SECONDANT #1 MAART 2013 Slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens in acht landen POSITIEVE VEILIGHEIDS- TRENDS IN NEDERLAND SECONDANT #1 MAART 2013 7 De laatste jaren voelen burgers zich minder vaak

Nadere informatie

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen Bijlage 4 Tabellen Verklaring van tekens in tabellen. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim - = nihil - = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner

Nadere informatie

Samenvatting. Vraagstelling. Welke ontwikkelingen zijn er in de omvang, aard en afdoening van jeugdcriminaliteit in de periode ?

Samenvatting. Vraagstelling. Welke ontwikkelingen zijn er in de omvang, aard en afdoening van jeugdcriminaliteit in de periode ? Samenvatting Het terugdringen van de jeugdcriminaliteit is een belangrijk thema van het beleid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Met het beleidsprogramma Aanpak Jeugdcriminaliteit is de aanpak

Nadere informatie

Nieuwe dadergroep vraagt aandacht

Nieuwe dadergroep vraagt aandacht Er is een nieuwe groep van jonge, zeer actieve veelplegers die steeds vaker met de politie in aanraking komt / foto: Pallieter de Boer. Nieuwe dadergroep vraagt aandacht Jongere veelplegers roeren zich

Nadere informatie

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012 Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen 15 maart 2012 Werkwijze basiseenheid Emmen Vanaf 23 mei 2011 Emmen 1 basiseenheid Emmen verdeelt in 5 gebieden met daaraan gekoppeld wijkagenten en agenten voor

Nadere informatie

Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam

Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam Sinds kort staan er buurtcijfers over veiligheid op het internet van de gemeente Amsterdam. Ook de politie Haaglanden heeft een tijd geleden dit initiatief

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Geregistreerde criminaliteit

Geregistreerde criminaliteit 4 Geregistreerde criminaliteit A.Th.J. Eggen In dit hoofdstuk staat centraal de vraag naar de aard, de omvang en de ontwikkeling van de door de politie geregistreerde criminaliteit. De gegevens voor dit

Nadere informatie

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a 336 Criminaliteit en rechtshandhaving 2012 Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.4 Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a VMR IVM b 2004 c 2005 c 2006 c 2007 c 2008 d 2009

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één of meer keer slachtoffer)

2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één of meer keer slachtoffer) 338 Criminaliteit en rechtshandhaving 2013 Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.5 Slachtofferschap en door burgers ondervonden delicten naar delictsoort, volgens de VM a 2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 8

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 8 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 8 Datum: 11 juni 2013. Deelsessie: 21.00 21.50 uur in de Presentatiezaal. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Criminaliteitsbeeld 2012. Toelichting: Het criminaliteitsbeeld

Nadere informatie

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Gegevensanalyse Schiedam-Oost plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Inwoners en woningen per 1-1-2014 Oost Schiedam inwoners 11.286

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR DORDRECHT-2

VEILIGHEIDSMONITOR DORDRECHT-2 VEILIGHEIDSMONITOR DORDRECHT-2 tweede meting van de resultaten van het Integraal Veiligheids Programma Dordrecht voor de periode 2002-2006: jaar 2004 augustus 2005 Colofon opdracht: Gemeente Dordrecht

Nadere informatie

Criminaliteit en slachtofferschap

Criminaliteit en slachtofferschap 3 Criminaliteit en slachtofferschap M.M.P. Akkermans en M.M. van Rosmalen Eén op de vijf Nederlanders van 15 jaar en ouder is in 2013 slachtoffer geweest van veelvoorkomende criminaliteit, zoals gewelds-,

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie steeds beter De veiligheidssituatie in s-hertogenbosch verbetert. Dit bleek al uit de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 229 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKS- RELATIES

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM*

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM* 346 Criminaliteit en rechtshandhaving 2010 Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.4 Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM* VMR IVM** 2005*** 2006*** 2007*** 2008**** 2009****

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12. 0642 B&W verg. : 12 juni 2012 Onderwerp: Evaluatie project Veilig Uitgaan 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

WijkWijzer 2015 Utrecht

WijkWijzer 2015 Utrecht WijkWijzer 205 De tien se wijken in cijfers.nl Inhoud Inleiding 3 se wijken vergeleken 4 4 4 5 5 6 Ontwikkelingen vergeleken 6 Wijken 7 Wijk West 7 Wijk Noordwest 8 Wijk Overvecht 9 Wijk Noordoost 0 Wijk

Nadere informatie

Monitor Huiselijk Geweld 2007

Monitor Huiselijk Geweld 2007 Monitor Huiselijk Geweld 2007 Huiselijk geweld in de stad en regio Utrecht www.onderzoek.utrecht.nl Huiselijk geweld in de stad en regio Utrecht Monitor 2007 Oktober 2007 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2012

Veiligheidsmonitor 2012 Veiligheidsmonitor 2012 O&S april 2012 Samenvatting De veiligheidsmonitor verschijnt eens per jaar en is het belangrijkste meetinstrument voor de veiligheid in s-hertogenbosch. In de veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Criminaliteit en rechtshandhaving 2013. Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting

Criminaliteit en rechtshandhaving 2013. Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting Criminaliteit en rechtshandhaving Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting In de jaarlijkse publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving bundelen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Wetenschappelijk

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Drimmelen 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan nulmeting Projectnummer 11067 In opdracht van stadsdeel Centrum Josca Boers Nienke Laan Emmie van Oirschot Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Aantal alternatieve straffen voor jeugdigen neemt af In 2003 zijn 68 jeugdigen op alternatieve wijze gestraft. De trend in alternatieve

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

27,5% voelt zich wel eens onveilig. Vergelijking in de tijd (Onveiligheidsgevoel in procenten) Nederland. Utrecht

27,5% voelt zich wel eens onveilig. Vergelijking in de tijd (Onveiligheidsgevoel in procenten) Nederland. Utrecht Staat van 2014 Onheidsgevoel Welk percentage van de inwoners voelt zich wel eens on? 27,5% voelt zich wel eens on Naast de objectieve en die de heid meten in het thema heid, geeft deze het subjectieve

Nadere informatie

Werkloosheid. veiligheidsbeleving. Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends. Stromen en duren. beroepsbevolking

Werkloosheid. veiligheidsbeleving. Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends. Stromen en duren. beroepsbevolking Sociaal Economische Trends Sociaaleconomische trends Werkloosheid Criminaliteit 24- en veiligheidsbeleving Stromen en duren Landelijke Werkloosheidsduren en regionale op trends basis van de Enquête beroepsbevolking

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland 2015-2, gemeente Amstelveen

Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland 2015-2, gemeente Amstelveen VVH - Openbare orde en Veiligheid De Raad van Amstelveen Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Datum 7 december 2015 Betreft Regionale Veiligheidsrapportage

Nadere informatie

Integrale gebiedscan gemeente Utrechtse Heuvelrug

Integrale gebiedscan gemeente Utrechtse Heuvelrug Integrale gebiedscan gemeente se Heuvelrug Colofon Uitgave Bureau Regionale Veiligheidsstrategie is een bureau van en voor de veiligheidspartners: de gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie van

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

Monitor leefbaarheid en veiligheid Woonvoorziening Boschdijk, Eindhoven

Monitor leefbaarheid en veiligheid Woonvoorziening Boschdijk, Eindhoven Monitor leefbaarheid en veiligheid Woonvoorziening Boschdijk, Eindhoven één-meting, 2012 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Eindhoven DIMENSUS beleidsonderzoek November 2012 Projectnummer 497

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 2011 O&S april 2011 Samenvatting De veiligheidsmonitor verschijnt eens per jaar en is het belangrijkste meetinstrument voor de veiligheid in s-hertogenbosch. In de veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Persconferentie criminaliteitscijfers

Persconferentie criminaliteitscijfers Persconferentie criminaliteitscijfers Vlaams Belang Antwerpen 4 februari 2014 1 Tweemaandelijks rapport: enkel korpsprioriteiten Op tweemaandelijkse basis worden aan de gemeenteraad criminaliteitscijfers

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Geertruidenberg 2011 Uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007

Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007 Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007 Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007 Opdrachtgever: Gemeente Zaltbommel Onderzoek en rapportage: Oostveen Beleidsonderzoek en Advies Colofon Opdrachtgever: Gemeente Zaltbommel.

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Evaluatie Cameratoezicht Roterdam

Evaluatie Cameratoezicht Roterdam Evaluatie Cameratoezicht Roterdam SAMENVATTING EN CONCLUSIES In juni 2000 zijn in Rotterdam camera s geplaatst op het Stadhuisplein en in het Saftlevenkwartier. De locatie voor cameratoezicht in het Saftlevenkwartier

Nadere informatie

Gemeente Breda. Veiligheidsmonitor 2014. Gegevens 2013. Onderzoek en Informatie

Gemeente Breda. Veiligheidsmonitor 2014. Gegevens 2013. Onderzoek en Informatie Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Veiligheidsmonitor 2014 Gegevens 2013 Publicatienummer: 1740 Datum: Mei 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Kabinet Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda Directie

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum s-hertogenbosch. 1-meting

Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum s-hertogenbosch. 1-meting Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum s-hertogenbosch 1-meting O&S Juni 2011 Samenvatting Sinds mei 2009 heeft s-hertogenbosch het Keurmerk Veilig Ondernemen Binnenstad. In het kader van het KVO hebben de

Nadere informatie

Slachtoffers van woninginbraak

Slachtoffers van woninginbraak 1 Slachtoffers van woninginbraak Fact sheet juli 2015 Woninginbraak behoort tot High Impact Crime, wat wil zeggen dat het een grote impact heeft en slachtoffers persoonlijk raakt. In de regio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport Gemeente Harderwijk Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport 8 november Projectnr. 243.74 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2014

Veiligheidsmonitor 2014 Veiligheidsmonitor 2014 O&S april 2014 Samenvatting s-hertogenbosch wordt steeds veiliger. De doelstelling van de coalitie voor het jaar 2014, geformuleerd in 2010, wordt in bijna alle wijken al gehaald.

Nadere informatie

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013 Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof Nulmeting november 2013 Opdrachtgever: Veiligheid en Wijken Frank Claus Opdrachtnemer: Informatie en Kenniscentrum Margot Hutten Januari 2014 Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Etten-Leur Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE REGIO ROTTERDAM 2014

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE REGIO ROTTERDAM 2014 VEILIGHEIDSRAPPORTAGE REGIO ROTTERDAM 2014 Colofon April 2014 Uitgave van Veiligheidsalliantie Regio Rotterdam en politie Rotterdam, in opdracht van Regionaal Veiligheidsoverleg Eenheid Rotterdam. Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Nieuwegein 20 15-010 Openbare orde & veiligheid Contactpersoon Maarten Meijerink Telefoon

Nadere informatie

Gemeente Marum. Beeld

Gemeente Marum. Beeld Gemeente Marum 2015 Gemeente Marum Beeld Onderdeel van het Basisteam Ommelanden-West BT Ommelanden West omvat 7 gemeenten: De Marne Winsum Bedum Zuidhorn Leek Marum Grootegast 1 gebiedsgebonden Operationeel

Nadere informatie

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015 Politierapportage Eenheid Noord-Nederland District Fryslân Basiseenheid A5 Sneek Gemeenten Súdwest Fryslân, De Fryske Marren en Littenseradiel Samenvatting 2015 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van

Nadere informatie

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus:

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus: Politiecijfers Dit hoofdstuk bevat politiecijfers van het gebied waarin de horeca zich vooral concentreert, namelijk het stadscentrum en de Flevoweg in Harderwijk. Het betreffen cijfers over opgenomen

Nadere informatie

MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN

MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN B. Bieleman R. Nijkamp J. Snippe R. Voogd MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN Juli 213 INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2013 1 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Criminaliteit in Nederland

Criminaliteit in Nederland Criminaliteit in Nederland Heike Goudriaan en Michelle van Rosmalen 1 Hoe onveilig voelt de bevolking van Nederland zich? Hoe vaak werden mensen in 2014 slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit en

Nadere informatie