Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen"

Transcriptie

1 Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen Leerdam November

2 Inleiding De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is dat een meer wijkgerichte aanpak voorstaat, Leerdam voortaan tot de politie eenheid Rotterdam hoort en de nieuwe politiewet gemeenten verplicht tot het vaststellen van integraal veiligheidbeleid is er alle reden om de nota grondig te herzien. Deze analyse van de aangiften en meldingencijfers en de ontwikkeling van het veiligheidgevoel is de eerste stap om te komen tot herziening van het integraal veiligheidbeleid. Deze analyse is input voor de eerste bespreking met de Sleutelgroep en de Raadsdiscussiegroep over de veiligheid in Leerdam en de speerpunten die we voor de komende zouden moeten hebben. De analyse richt zich op criminaliteit en overlast op basis van de criminaliteitscijfers en het gevoel van de inwoners van Leerdam. De cijfers worden afgezet tegen de regio en de analyse zoomt in op de wijken en kernen van Leerdam. Centrale vragen in de analyse zijn: Hoe veilig is Leerdam op basis van criminaliteitscijfers en overlastmeldingen? Hoe veilig voelen de inwoners van Leerdam zich?. Is Leerdam veiliger of onveiliger geworden? Welke wijken zijn veiliger of onveiliger geworden. Welke delicten komen minder vaak voor, welke vaker? Wat zijn de resultaten van het Integraal Veiligheidbeleid Hebben ze bijgedragen aan de geobserveerde ontwikkelingen in veiligheid? In de analyse is gebruik gemaakt van onderzoeken die in Leerdam plaatsvonden in Het zijn de gebiedsscan, de veiligheidsrapportage en het onderzoek tevredenheid woonomgeving. De gebiedsscan is samengesteld door de politie. De gebiedsscan behandelt de criminaliteits en overlastcijfers in Leerdam en geeft de achtergronden van de cijfers, vanuit politie perspectief. De veiligheidsrapportage is opgesteld in opdracht van de Veiligheids Alliantie Rotterdam. De veiligheidsalliantie is een regionaal samenwerkingsverband van en voor de veiligheidspartners (33 gemeenten, het OM en de politie binnen de eenheid Rotterdam). De rapportage maakt gebruik van de cijfers van de politie en de resultaten van de landelijke veiligheidsmonitor De Veiligheidsmonitor is een in opdracht van de politie landelijk uitgevoerde enquête. Per gemeente is een representatieve steekproef getrokken. Het onderzoek behandelt de thema s leefbaarheid, veiligheidsbeleving, slachtofferschap, burgers en politie en preventie. Het onderzoek Tevredenheid Woonomgeving is door KleurrijkWonen uitgevoerd in opdracht van de gemeente Leerdam. Het onderzoek bestond uit een enquête die eind november 2013 onder alle inwoners van Leerdam is verspreid. In de enquête zijn o.a. vragen opgenomen over de beleving van veiligheid. De respons per wijk en kern was voldoende voor representatieve uitkomsten per wijk en kern. De analyse start met de ontwikkelingen in de objectieve veiligheid, op basis van de aangiften en meldingencijfers van de politie. Daarna gaan we in op het gevoel van veiligheid, de subjectieve veiligheid. Komt dat overeen met de geconstateerde ontwikkeling in de objectieve veiligheid. En wijkt Leerdam af van de andere gemeenten in de politie regio Rotterdam? Vervolgens wordt aandacht besteed aan de verschillen in objectieve en subjectieve veiligheid tussen de wijken en kernen van Leerdam. Tot slot worden de resultaten van het Integraal Veiligheidbeleid benoemd en wordt een relatie gelegd tussen de resultaten van het integraal veiligheidbeleid en de ontwikkelingen in objectieve en subjectieve veiligheid. 2

3 1. Objectieve veiligheid: ontwikkelingen in de politie cijfers in Leerdam Hoe veilig is Leerdam, afgaand op de ontwikkeling in de aangiftecijfers sinds 2010? De aangifte cijfers dalen. Werd er in 2011 in Leerdam nog 938 keer aangifte gedaan, in 2013 was dit gedaald tot 862 aangiftes. Daarentegen is er meer overlast gemeld, in keer in keer. De daling in aangiften is vooral te wijten aan minder woninginbraken, minder straatroof, bedreiging, misdrijven huiselijk geweld en diefstal van fietsen. Afgaand op de meldingen is ook de overlast van drugs of drankgebruik afgenomen. Daar staat tegenover dat het aantal overvallen is toegenomen ( 3 in 2010 en 6 in 2013) er meer aangiften van mishandeling, vernielingen van en aan auto s, en meldingen van overlast van verwarde / overspannen personen en meldingen verkeersoverlast zijn gedaan. Tabel 1 geeft een overzicht van aantallen aangiften en meldingen en de aangiften en meldingen per 1000 inwoners. In de tabel zijn de delicten die zijn afgenomen groen gearceerd. Geel verwijst naar de delicten die nauwelijks toe-, of afgenomen zijn. Oranje staat voor een toename. Tabel 1: Aangiften en meldingen van criminaliteit en overlast Leerdam Aantallen aangiften/meldingen per 1000 i Diefstal uit / inbraak in woning ,2 2,6 Overval 3 6 0,1 0,3 Straatroof 5 1 0,2 0,0 Openlijk geweld 6 6 0,3 0,3 Mishandeling ,2 2,5 Bedreiging ,7 0,9 HG Incidenten ,2 5,0 HG misdrijven ,2 1,5 Diefstal uit / vanaf motorvoertuigen ,3 3,3 Diefstal fiets ,7 2,2 Jeugdoverlast ,7 12,4 Drugs en drankoverlast ,4 1,1 Overlast verwarde / overspannen personen ,6 2,1 Vernielingen van / aan auto ,7 4,5 Verkeersoverlast: parkeerproblemen ,1 9,7 * HG = Huiselijk geweld Bron: gebiedsscan politie Subjectieve veiligheid: het veiligheidsgevoel Zijn de ontwikkelingen in de aangiften en meldingen terug te zien in het veiligheidsgevoel? Nee. Uit de onderzoeken naar de beleving van de leefomgeving en veiligheid die in 2009 en 2013 zijn uitgevoerd in Leerdam blijkt dat de tevredenheid over de veiligheid in Leerdam flink is afgenomen. Het rapportcijfer voor de criminaliteit die de respondenten ervaren is met één punt gedaald en de waardering voor de sociale veiligheid met 0,9 punt. 3

4 Tabel 2: Veiligheidgevoel in Leerdam Leerdam Criminaliteit 7,3 6,3 sociale veiligheid 7,6 6,7 verkeersoverlast 6,1 5,7 Bron: Lemon 2009 en Tevredenheids onderzoek KleurrijkWonen Leerdam vergeleken met de regio: vernielingen, risicobewustzijn en overlast Waar komt de afname in het veiligheidsgevoel vandaan? Het is niet terug te voeren op een ingrijpende gebeurtenis, of plotselinge toename in woninginbraak of andere delicten, vlak voor of tijdens de enquête in De respondenten in de gemeente Leerdam voelen zich ook niet beduidend onveiliger dan gemiddeld de respondenten in de regio Rotterdam. Zetten we de gemeente Leerdam af tegen de andere gemeenten in de regio Rotterdam dan blijkt uit de Veiligheidsrapportage Rotterdam 2014, dat de waardering voor de veiligheid van de eigen woonbuurt in Leerdam gelijk is aan het gemiddelde voor de hele regio (6,9). In vergelijking met de andere gemeenten scoort Leerdam wel hoog op het aandeel van de respondenten dat zich vaak s avonds thuis onveilig voelt en dat vaak bang is om slachtoffer te worden. Zijn er delicten die in Leerdam vaker dan gemiddeld in de regio Rotterdam voorkomen en die het onveiligheidgevoel s avonds kunnen verklaren? Vernielingen van en aan auto s komt in Leerdam veel meer voor dan gemiddeld in de regio. In Leerdam wordt in ,3 keer per 1000 inwoners aangifte gedaan van dit delict. Terwijl het in de regio 3,5 keer per 1000 inwoners gebeurt. In de Veiligheidsrapportage meldt 6% van de respondenten in Leerdam slachtoffer te zijn geweest van vernieling van / aan de auto. Voor de regio Rotterdam is dit gemiddeld 4,9%. De vernielingen blijven niet tot auto s beperkt, want in Leerdam antwoordt 4,4% van de respondenten slachtoffer te zijn geweest van vernieling. Het gemiddelde in de regio Rotterdam is 2,6%. Tegelijkertijd is het aantal aangiften van vernieling in Leerdam (3,5 per 1000 inwoners) lager dan gemiddeld in de regio (4,7 per 1000 inwoners). Voor vernieling lijkt er dus sprake van te zijn dat slachtoffers lang niet altijd aangifte doen. Het veelvuldig voorkomen van dit soort delicten draagt natuurlijk niet bij aan het veiligheidsgevoel. Aan de andere kant kan een hoog bewustzijn van de kans op slachtofferschap ook bijdragen aan preventie van misdaad. De ontwikkeling in het aantal woninginbraken illustreert dit. Politie en gemeente hebben flink geïnvesteerd in preventie van woninginbraak door middel van preventie avonden, flyers, acties en buurttoezicht. De woninginbraken zijn afgenomen, evenals het aantal slachtoffers van woning inbraak. Tegelijkertijd geeft een hoog percentage respondenten van de Veiligheidsmonitor aan de kans op een inbraak hoog in te schatten. Mogelijk leidt dit tot meer onveiligheidgevoel bij de burger, tegelijkertijd leidt het tot een lagere kans om slachtoffer te worden van woninginbraak. De vraag is dan, wat moet leidend zijn, het gevoel of het objectieve resultaat? Overlast die men ervaart beïnvloedt in meer of mindere mate het veiligheidsgevoel. In vergelijking met de andere 32 gemeenten van de regio Rotterdam ervaren de respondenten in Leerdam relatief vaak overlast. 4

5 Tabel 3: Het percentage respondenten dat vaak overlast ervaart Overlast % respondenten dat vaak overlast ervaart Leerdam 2013 Gem. R'da Rangorde Leerdam Fysieke verloedering 27,40% 27,90% 25 Sociale overlast 13% 12,50% 30 Verkeersoverlast 39,50% 35,80% 32 Overlast hangjeugd 9,20% 8,70% 30 Bron: Veiligheidsrapportage Rotterdam 2014 Het percentage respondenten dat vaak overlast ervaart is in Leerdam net iets hoger dan het gemiddelde in de regio Rotterdam. Maar in de rangorde van de 33 gemeenten behoort de gemeente Leerdam bij de gemeenten met de hoogste percentages respondenten die vaak overlast ervaren. Leerdam staat hoger in de ranglijst dan bijvoorbeeld Hardinxveld-Giessendam en dan Gorinchem. Afgaand op de resultaten van de Veiligheidsrapportage lijkt er een relatie tussen de angst voor slachtofferschap, de relatief vele vernielingen, de relatief veel ervaren overlast, en het relatief lage gevoel van veiligheid in Leerdam. 4. Criminaliteit en overlast in Leerdam, verschillen tussen wijken en kernen De wijken waarvandaan de meeste aangiften en meldingen geregistreerd zijn, zijn Centrum, Noord en West. De hoogste aantallen woninginbraak, geweldsdelicten en meldingen overlast verwarde personen komen uit wijk west. Vernieling van, of diefstal uit auto s komt het meest voor in Noord evenals overlast door jeugd. Uit het Centrum komen de meeste aangiften van diefstal van een fiets en meldingen van overlast verkeer en overlast als gevolg van drugs en drank gebruik. De minste aangiften en meldingen komen uit Schoonrewoerd. In de tabel zijn de hoogste aantallen rood gearceerd en de laagste getallen groen. Huiselijk geweld is niet opgenomen in de tabel omdat deze delicten zodanig geregistreerd zijn dat ze zich niet per wijk laten uitsplitsen. Tabel 4: Aantallen aangiften en meldingen in 2013 per wijk Aantal aangiften / meldingen 2013 per wijk Centrum Noord Oost West Schwoerd Kedichem Diefstal uit / inbraak in woning Overval Straatroof Openlijk geweld Mishandeling Bedreiging Diefstal uit / vanaf motorvoertuigen Diefstal fiets Jeugdoverlast Drugs en drankoverlast Overlast verwarde personen Vernieling van / aan auto Overlast: parkeerproblemen Bron: Gebiedsscan 2014 Het beeld van de wijken waar de meeste criminaliteit en overlast plaatsvindt, verandert wanneer de aantallen aangiften en meldingen per wijk aan het inwonertal worden gerelateerd. Per

6 inwoners komen de meeste aangiften en meldingen uit het Centrum. De kans om slachtoffer te worden of overlast te ervaren is dus voor de inwoners van het Centrum het grootst. Tegelijk blijkt dat per 1000 inwoners het aantal woning inbraken in Kedichem en het buitengebied het grootst is. Tabel 5 geeft een overzicht van de aantallen aangiften en meldingen per 1000 inwoners naar wijk. Tabel 5: aantal aangiften en meldingen per 1000 inwoners in 2013 per wijk Centrum Noord Oost West Schwoerd Kedichem Diefstal uit / inbraak in woning 2,5 2,4 2,7 2,7 1,3 3,4 Overval 0,5 0,5 0 0,2 0 0,5 Straatroof ,2 0 0 Openlijk geweld 0,5 0,3 0,3 0,3 0 0 Mishandeling 9,1 1,6 0,9 3,4 0,6 0,5 Bedreiging 2 0,9 0,6 1 0,6 0,5 Diefstal uit / vanaf motorvoertuigen 2 6,6 2,1 1,9 1,3 2,9 Diefstal fiets 8,1 0,7 0,9 2,4 1,9 2,4 Jeugdoverlast 27,3 16,5 11,3 8,5 1,9 7,7 Drugs en drankoverlast 4 0,3 0,6 1,2 0 1,9 Overlast verwarde personen 1 0,9 0,9 5,1 2,6 0 Vernieling van / aan auto 6,1 6,3 3,6 5,1 1,3 1 Overlast: parkeerproblemen 37,4 4,9 10,1 8,3 4,5 4,3 Bron: gebiedsscan Veiligheidgevoel per wijk en kern De verschillen in het veiligheidgevoel tussen de wijken komen overeen met de verschillen in criminaliteit en overlast tussen de wijken. Het Centrum, Noord, West en de kern Oosterwijk krijgen lager dan gemiddelde rapportcijfers voor criminaliteit en sociale veiligheid. Terwijl wijk Oost en de kernen Schoonrewoerd en Kedichem boven gemiddeld scoren. Het valt wel op dat de inwoners van wijk West de wijk de laagste waardering voor criminaliteit en sociale veiligheid geven, terwijl in het centrum relatief meer mensen met criminaliteit en overlast worden geconfronteerd. 6. Veiligheidgevoel: ontwikkelingen per wijk De afname van het veiligheidgevoel (zie tabel 6) in alle wijken en kernen in de periode houdt geen gelijke tred met de ontwikkeling in aantallen aangiften. Tabel 6 Veiligheidgevoel 2009 en 2013 per wijk Criminaliteit Sociale veiligheid Verschil Verschil Centrum 6,9 6,2-0,7 7,2 6,5-0,7 Noord 7,1 6-1,1 7,8 6,4-1,4 Oost 7,7 6,5-1,2 8 6,8-1,2 West 6,6 6-0,6 6,7 6,2-0,5 Schoonrewoerd 7,8 6,7-1,1 8,2 7,3-0,9 Kedichem 8,5 6,4-2,1 8,5 7-1,5 Oosterwijk* 6,1 6,5 Leerdam 7,3 6,3-1 7,6 6,7-0,9 Bron: Lemon 2009, Tevredenheids onderzoek KleurrijkWonen 2013 * Oosterwijk is in het Lemon onderzoek in 2009 niet apart benoemd. 6

7 Voor alle wijken en kernen geldt dat ze objectief veiliger zijn geworden, er doen zich minder incidenten voor. Tegelijkertijd is het veiligheidgevoel afgenomen en het sterkst in de wijken en kernen waar in 2009 het veiligheidsgevoel het hoogst was. Een vergelijking van de ontwikkeling in aangiften en meldingencijfers in de wijken en kernen met de ontwikkeling in het veiligheidsgevoel levert geen duidelijke relatie op. Tabel 7 geeft een overzicht van de ontwikkeling in aangiftecijfers tussen 2010 en 2013 per 1000 inwoners en het veiligheidgevoel. Als de aangiften of meldingen dalen zijn de cellen in de tabel groen gearceerd. Als er een toename is dan zijn de cellen oranje gearceerd. De ontwikkeling in het gevoel is oranje gearceerd als het meer dan 1 is afgenomen en rood als het gevoel meer dan 2 punten is gedaald. Tabel 7: Wijken en kernen Leerdam vergeleken naar aangiften en meldingen in 2010 en 2013 en de ontwikkeling in het veiligheidgevoel. Aangiften / meldingen per 1000 inwoners in 2010 en 2013 Centrum Noord Oost West Schwoerd Kedichem e.o Inbraak in woning 3,7 2,5 4,6 2,4 4,3 2,7 3,1 2,7 3,9 1,3 6,3 3,4 Overval 0,5 0,5 0,2 0, ,2 0, ,5 Straatroof 0 0 0,5 0 0,3 0 0,2 0, Openlijk geweld 2,1 0,5 0 0,3 0 0,3 0 0,3 1, Mishandeling 6,3 9,1 1,9 1,6 0,3 0,9 2,8 3,4 0 0,6 2,4 0,5 Bedreiging 4,7 2 0,2 0,9 1,6 0,6 2,6 1 0,7 0,6 1,5 0,5 Diefstal uit motorvoertuigen 3,2 2 4,7 6,6 0,9 2,1 4 1,9 1,3 1,3 2,9 2,9 Diefstal fiets 8,9 8,1 0,8 0,7 0,9 0,9 4,5 2,4 0 1,9 1,5 2,4 Jeugdoverlast 43,7 27,3 12,3 16,5 5,6 11,3 11,7 8,5 3,3 1,9 6,3 7,7 Drugs en drankoverlast 1,6 4 0,5 0,3 0,9 0,6 3,3 1, ,5 1,9 Overlast verwarde personen 1,1 1 0,3 0,9 0,3 0,9 1,2 5,1 0 2,6 0,5 0 Vernielingen van / aan auto 5,8 6,1 2,7 6,3 3,4 3,6 5,1 5,1 1,3 1,3 2,4 1 Verkeer: parkeerproblemen 24,7 37,4 2,5 4,9 5,9 10,1 8,9 8,3 0,7 4,5 5,3 4,3 Beleving criminaliteit 6,6 6,2 7,1 6 7,7 6,5 6,6 6 7,8 6,7 8,5 6,4 Beleving sociale veiligheid 7,2 6,5 7,8 6,4 8 6,8 6,7 6,2 8,2 7,3 8,5 7 Bron: gebiedsscan 2014, Lemon 2009, Tevredenheids onderzoek KleurrijkWonen 2013 De verwachting was dat in de wijken waar de aangiftencijfers voor een groot aantal delicten zijn gedaald evenals de meldingen overlast het veiligheidsgevoel zich positief ontwikkeld zou hebben. Voor de wijken Centrum en West gaat dit niet op. Het veiligheidgevoel in deze wijk is niet verbeterd. Het is slechts het minst gedaald.. In Noord, Oost, Schoonrewoerd en Kedichem (plus buitengebied) zijn de aangiften en meldingen overlast voor een groot aantal delicten en soorten overlast toegenomen. Dit vertaalt zich in het veiligheidsgevoel, waarvoor het rapportcijfer met meer dan 1 punt daalt. In Kedichem is het veiligheidgevoel het meest verslechterd. De ontwikkeling in aangifte en meldingen cijfers geeft geen aanwijzing van wat hiervoor de reden zou kunnen zijn. Op basis van de veranderingen in verdeling van criminaliteit en overlast over de wijken en kernen kunnen we concluderen dat er sprake is van een lichte herverdeling van criminaliteit en overlast. 7

8 Deze ontwikkeling heeft waarschijnlijk de veiligheidsbeleving in wijken waar voorheen weinig gebeurde behoorlijk negatief beïnvloed. 7. Integraal veiligheidbeleid : Doelstellingen bereikt? In het integraal veiligheidbeleid zijn een 6-tal doelstellingen benoemd. Zijn die bereikt? In deze paragraaf geven we per doelstelling aan, in hoeverre die bereikt is. Doelstelling 1: Afname van het aantal overlastmeldingen jeugd ten opzichte van 2010 met 16% in vier jaar. De daling in overlastmeldingen jeugd ten opzichte van 2010 is 3%. De gewenste daling is niet behaald. Daar staat tegenover dat de inwoners van Leerdam wanneer zich problemen met jeugd voordeden opgeroepen zijn om vooral te melden. Dat is namelijk de enige manier om het probleem in kaart te brengen, waar en wanneer doet de overlast zich voor? en wat is de omvang van de overlast. Daarnaast hebben zich in de afgelopen periode veel problemen voor gedaan rond een jeugdgroep in Noord en jeugdoverlast op de Zuidwal. De groep in Noord is deels strafrechtelijk aangepakt en een aantal van de jongeren heeft een aanschrijving ontvangen voor een mogelijk gebiedsverbod. Voor de Zuidwal heeft de voortdurende overlast geleid tot de invoering van cameratoezicht en recent tot een samenscholingsverbod. Overigens is de doelstelling voor het Centrum, waar de meeste overlastmeldingen jeugd vandaan kwamen, de gewenste daling wel bereikt (43,7 meldingen per 1000 inwoners in 2009 en 27,3 per 1000 inwoners in 2013). Doelstelling 2:Gedogen van 1 verkooppunt voor softdrugs in Leerdam en tegengaan van de vervaardiging van softdrugs voor handelsdoeleinden, tegengaan van de handel in of vervaardiging van harddrugs. Deze doelstelling is gerealiseerd. Er is 1 coffeeshop in Leerdam waarmee goede afspraken bestaan. De omwonenden die deelnemen in de beheergroep ervaren weinig overlast van de coffeeshop. De overlast als gevolg van drank en drugsgebruik in Leerdam is afgenomen. In het Centrum zien we helaas een toename. Doelstelling 3: Het aantal woninginbraken daalt naar 41 per jaar,het niveau van Het aantal woninginbraken daalt (van 86 in 2010 naar 53 in 2013) ondanks het feit dat in de ons omringende gemeenten de woninginbraken zijn toegenomen. Het niveau van 2007 is echter nog niet behaald. Om deze reden en omdat woninginbraak een grote impact heeft op de slachtoffers blijft het een speerpunt voor de politie. Ook de gemeente blijft er met preventie avonden en communicatie aandacht aan besteden. Doelstelling 4: Huiselijk geweld beëindigen door middel van strafrechtelijke en bestuursrechtelijke maatregelen en hulpverlening aan pleger en slachtoffer. Met behulp van de wet tijdelijk huisverbod wordt zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk ingegrepen bij huiselijk geweld. In de regio is een protocol ontwikkeld om het tijdelijk huisverbod ook preventief toe te passen. In Leerdam hebben zich in de afgelopen periode geen situaties voorgedaan waarbij er aanleiding was om het tijdelijk huisverbod preventief toe te passsen. Doelstelling 5: Het aantal aanhoudingen wegens vernieling / vandalisme is toegenomen, de schade voor de gemeente is met 25% gedaald. De meeste schade leidt de gemeente als gevolg van vuurwerkvandalisme. De totale kosten daarvan zijn niet met 25% gedaald, ondanks de enorme inzet van politie en gemeente op het voorkomen van vuurwerkschade. Doelstelling 6: Tegengaan van overlast en criminaliteit door meer toezicht in de vorm van BOA s en camera s. In de afgelopen periode is het toezicht inderdaad uitgebreid met cameratoezicht op de Zuidwal, inhuur van BOA s via Team handhaving en Toezicht en is de samenwerking met politie en de wijken sterk verbeterd door de aanstelling van een handhavingsregisseur. Tot slot is het buurttoezicht uitgebreid met buurttoezicht in West en buurttoezicht in Oost rond de Natuurtuin. 8

9 Het verwachte resultaat is deels behaald. De criminaliteit is namelijk gedaald, de overlast niet. Aangezien een deel van de toename in overlast terug te voeren is op mensen in psychische nood, is het de vraag in hoeverre gemeente en politie die overlast via meer BOA toezicht en het integraal veiligheidbeleid kunnen beïnvloeden. Waar het gaat om verkeersoverlast hebben politie en gemeente meer mogelijkheden om overlast tegen te gaan. 8. Conclusie Op basis van de criminaliteitscijfers is Leerdam veiliger geworden. Op basis van de toename in overlastmeldingen, het feit dat veel inwoners overlast ervaren, plus de daling in het veiligheidsgevoel kunnen we concluderen dat de inwoners Leerdam niet als veiliger ervaren. In absolute aantallen zijn de meeste aangiften afkomstig uit de wijken West, Noord en Centrum. Relatief, per 1000 inwoners, komen de meeste aangiften uit het Centrum. De minste aangiften en meldingen komen uit Schoonrewoerd. In de wijken Noord en Oost heeft een toename in delicten die veel voorkomen (vernielingen en vernielingen van en aan auto s) plus een toename in overlast geleid tot een sterke afname in het veiligheidgevoel. In de wijken West en Centrum zijn de aangiften en meldingen overlast gedaald. Desondanks is de beleving van veiligheid in deze wijken ook gedaald. Zij het, dat de daling het minst is van alle wijken en kernen van Leerdam. Op basis van de veranderingen in verdeling van criminaliteit en overlast over de wijken en kernen kunnen we concluderen dat er sprake is van een lichte herverdeling van criminaliteit en overlast. Deze ontwikkeling heeft waarschijnlijk de veiligheidsbeleving in wijken waar voorheen weinig gebeurde behoorlijk negatief beïnvloed. Het integraal veiligheidbeleid heeft (mede) geleid tot een afname van overlast jeugd, afname van woninginbraken, 1 verkooppunt van softdrugs, een kleine daling in huiselijk geweld, en uitbreiding en verbetering in de samenwerking van het toezicht. De ambities ten aanzien van de afname van overlast jeugd en woninginbraak, waren overigens hoger dan is gerealiseerd. Het integraal veiligheidbeleid heeft de toename in vernielingen van en aan auto s niet kunnen keren. Het integraal veiligheidbeleid heeft de objectieve veiligheid wel kunnen beïnvloeden maar de veiligheidbeleving (de subjectieve veiligheid) van de inwoners van Leerdam niet. Voor het veiligheidbeleid , wordt dat de grote uitdaging. 9

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie steeds beter De veiligheidssituatie in s-hertogenbosch verbetert. Dit bleek al uit de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE REGIO ROTTERDAM 2014

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE REGIO ROTTERDAM 2014 VEILIGHEIDSRAPPORTAGE REGIO ROTTERDAM 2014 Colofon April 2014 Uitgave van Veiligheidsalliantie Regio Rotterdam en politie Rotterdam, in opdracht van Regionaal Veiligheidsoverleg Eenheid Rotterdam. Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

rapportage op wijkniveau

rapportage op wijkniveau appendix bij Veiligheidsmonitor 2009 Veiligheidsmonitor 2009 rapportage op wijkniveau Het veiligheidsbeeld in en eerder van tien Goudse wijken: Binnenstad Nieuwe Park Korte Akkeren Bloemendaal Plaswijck

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Veiligheid. Aangiftes politie (per 1000 inwoners) Rapportcijfers door bewoners. Criminaliteit in de buurt. hoofdstuk 6

Veiligheid. Aangiftes politie (per 1000 inwoners) Rapportcijfers door bewoners. Criminaliteit in de buurt. hoofdstuk 6 hoofdstuk 6 Aangiftes politie (per 1000 inwoners) 2006 2008 woninginbraak 3,5 4,5 diefstal schuur 4,7 2,2 autocriminalit. 6,4 6,3 fietsendiefstal 7,2 6,2 overige diefst. 1,0 1,8 geweld 5,8 5,5 vandalisme

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012 Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen 15 maart 2012 Werkwijze basiseenheid Emmen Vanaf 23 mei 2011 Emmen 1 basiseenheid Emmen verdeelt in 5 gebieden met daaraan gekoppeld wijkagenten en agenten voor

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Drimmelen 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Herziening van het Integraal Veiligheidbeleid PLAN VAN AANPAK

Herziening van het Integraal Veiligheidbeleid PLAN VAN AANPAK Herziening van het Integraal Veiligheidbeleid PLAN VAN AANPAK 17 november 2014 1 2 1. INLEIDING De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Criminaliteit en slachtofferschap

Criminaliteit en slachtofferschap 3 Criminaliteit en slachtofferschap M.M.P. Akkermans Bijna één op de vijf Nederlanders van 15 jaar en ouder was in 2015 slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit zoals gewelds-, vermogensof vandalismedelicten.

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip Inleiding In het kader van veiligheid zijn politie en gemeenten eerstverantwoordelijk voor openbare orde, handhaving van wettelijke regels en bestrijding van criminaliteit. Burgers ervaren veiligheid als

Nadere informatie

Slachtoffers van woninginbraak

Slachtoffers van woninginbraak 1 Slachtoffers van woninginbraak Fact sheet juli 2015 Woninginbraak behoort tot High Impact Crime, wat wil zeggen dat het een grote impact heeft en slachtoffers persoonlijk raakt. In de regio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan nulmeting Projectnummer 11067 In opdracht van stadsdeel Centrum Josca Boers Nienke Laan Emmie van Oirschot Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Geertruidenberg 2011 Uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013 Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof Nulmeting november 2013 Opdrachtgever: Veiligheid en Wijken Frank Claus Opdrachtnemer: Informatie en Kenniscentrum Margot Hutten Januari 2014 Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Doetinchem Gemeente Montferland Gemeente Bronckhorst Samen blijven werken aan veiligheid Inhoudsopgave

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-024 31 maart 2009 9.30 uur Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats Aantal slachtoffers veel voorkomende criminaliteit verder gedaald Gevoel van veiligheid

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam

Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam Sinds kort staan er buurtcijfers over veiligheid op het internet van de gemeente Amsterdam. Ook de politie Haaglanden heeft een tijd geleden dit initiatief

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West

Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West 2014 Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West Gemeente Marum ACTUALITEITEN WONINGCRIMINALITEIT VOERTUIG- EN VAARTUIGCRIMINALITEIT BEDRIJFSCRIMINALITEIT OVERIGE VERMOGENSDELICTEN

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Helmond 2014. De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld

Veiligheidsmonitor Helmond 2014. De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld VEILIGHEIDSMONITOR HELMOND 2014 De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen Telefoon: 045 5604747 E-mail: o&s@heerlen.nl Heerlen, augustus 2004 Gegevens mogen worden

Nadere informatie

Hoe veilig is Kapelle?

Hoe veilig is Kapelle? Hoe veilig is Kapelle? Veiligheidsmonitor gemeente Kapelle 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede.

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede. ^ ^ ^ H Datum Van Aan Kopie aan 5 SEP 2007 Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Nr. Contactpersoon: Joost du Croix Email: J.J.DuCroix@bergenopzoom.nl Tel. 0164-277182 Onderwerp Veiligheidsindex

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse Leerdam

Veiligheidsanalyse Leerdam Veiligheidsanalyse Leerdam Inleiding In het collegeprogramma 2010-2014 is de herziening van de Kadernotitie Integraal Veiligheidbeleid 2007 2010 opgenomen, als één van de acties in het kader van het veiligheidbeleid.

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost B. Bieleman R. Mennes M. Sijtstra MONITOR VERPLAATSING COFFEESHOP AMSTERDAM-OOST September INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk Inleiding.

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni 1. Leefbaarheid In de maand juni geven de Bredanaars Breda een 7,6 als gemeente om in te wonen. Breda scoort goed op alle

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid 2.1 Inleiding Openbare Orde en Veiligheid is een primaire taak van de lokale overheid. Samen met haar partners werkt de overheid aan een veilige en prettige leefomgeving.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2014

Veiligheidsmonitor 2014 Veiligheidsmonitor 2014 O&S april 2014 Samenvatting s-hertogenbosch wordt steeds veiliger. De doelstelling van de coalitie voor het jaar 2014, geformuleerd in 2010, wordt in bijna alle wijken al gehaald.

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010

OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010 OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010 Hengelo één van de veiligste grote steden De gemeente Hengelo is nog steeds één van de veiligste grote steden van. Dit blijkt uit de resultaten van landelijke

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/CONCEPT Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12. 0642 B&W verg. : 12 juni 2012 Onderwerp: Evaluatie project Veilig Uitgaan 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

BIJLAGE II OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE VEILIGHEID

BIJLAGE II OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE VEILIGHEID BIJLAGE II OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE VEILIGHEID Situatie objectieve en subjectieve veiligheid burgers en Cijfers met betrekking tot Bron 2002 objectieve veiligheid burgers (landelijk) feitelijk ondervonden

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

AGENDAPUNT NO. 18 AAN DE RAAD

AGENDAPUNT NO. 18 AAN DE RAAD Voorstel kennis te nemen van de criminaliteitscijfers 2007 en tot vaststelling van de prioriteiten inzake het politieveiligheidsbeleid 2009. AGENDAPUNT NO. 18 AAN DE RAAD Samenvatting/Advies Onderliggend

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010

Veiligheidsmonitor 2010 Veiligheidsmonitor 2010 O&S juni 2010 Samenvatting s-hertogenbosch opnieuw veiliger De veiligheidssituatie in de gemeente is in 2009 wederom verbeterd. De veiligheidsindex is met 12,2 indexpunten gestegen

Nadere informatie

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen FACTSHEET Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen In deze factsheet worden trends en ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in de provincie Groningen behandeld.

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

Veiligheid HI-Ambacht

Veiligheid HI-Ambacht Veiligheid HI-Ambacht INTEGRALE VEILIGHEIDSMONITOR 015 Inhoud De landelijke Veiligheidsmonitor helpt n om een beeld te krijgen van de lokale veiligheidssituatie. Niet alleen van de situatie volgens de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één of meer keer slachtoffer)

2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één of meer keer slachtoffer) 338 Criminaliteit en rechtshandhaving 2013 Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.5 Slachtofferschap en door burgers ondervonden delicten naar delictsoort, volgens de VM a 2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één

Nadere informatie

Gemeente Marum. Beeld

Gemeente Marum. Beeld Gemeente Marum 2015 Gemeente Marum Beeld Onderdeel van het Basisteam Ommelanden-West BT Ommelanden West omvat 7 gemeenten: De Marne Winsum Bedum Zuidhorn Leek Marum Grootegast 1 gebiedsgebonden Operationeel

Nadere informatie

Integrale gebiedscan gemeente Utrechtse Heuvelrug

Integrale gebiedscan gemeente Utrechtse Heuvelrug Integrale gebiedscan gemeente se Heuvelrug Colofon Uitgave Bureau Regionale Veiligheidsstrategie is een bureau van en voor de veiligheidspartners: de gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie van

Nadere informatie

Rapportage derde meting (december 2011)

Rapportage derde meting (december 2011) Rapportage derde meting (december 2011) Rapportage Opdrachtgever: Auteur: Simon van den Bighelaar Van den Bighelaar & Honig Onderzoeksbureau i.o.v. Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Drs. Paul

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014-concept Datum April

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Rapport HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Veiligheidsmonitor gemeente Heemstede Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/031 Datum Juni

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 229 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKS- RELATIES

Nadere informatie

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014 Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere 2013 april 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/018 Datum april 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2013 1 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid.

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid. Gemeente Gefdermafsen Veiligheid 2015 Respons 147 Respondenten 147 respondenten (270Zo). De respons is iets lager dan in 2013 (340Zo). De gemiddelde leeftijd van panelleden is 53 jaar. Mannen (5107o) B

Nadere informatie

Feiten over. Veiligheidsbeleving. in de gemeente Arnhem

Feiten over. Veiligheidsbeleving. in de gemeente Arnhem Feiten over Veiligheidsbeleving in de gemeente Arnhem Feiten over Veiligheidsbeleving in de gemeente Arnhem Voor burgers speelt het persoonlijke gevoel van veiligheid een belangrijke rol. Dit gevoel wordt

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Etten-Leur Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014 Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014 Uitgevoerd door: Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Marieke Hottenhuis Juni 2014 I Conclusies Hieronder leest u per hoofdstuk de belangrijkste conclusies

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari 2007 1 In deze rapportage worden de resultaten beschreven uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête voor de maand januari. Tevens

Nadere informatie

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen Bijlage 4 Tabellen Verklaring van tekens in tabellen. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim - = nihil - = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner

Nadere informatie

Gemeente Breda. SSC Onderzoek en Informatie. Veiligheidsmonitor 2012

Gemeente Breda. SSC Onderzoek en Informatie. Veiligheidsmonitor 2012 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Veiligheidsmonitor 2012 Publicatienummer: 1702 Datum: September 2012 In opdracht van: Gemeente Breda Kabinet Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda Afdeling SSC

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends 8 secondant #3/4 juli/augustus 2008 Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007 Diefstallen in winkels en horeca nemen toe Crimi-trends De criminaliteit tegen het bedrijfsleven moet in 2010 met een kwart

Nadere informatie

B en W-nummer ; besluit d.d

B en W-nummer ; besluit d.d missie B en W-nummer 15.0023; besluit d.d. 13-1-2015 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid J. Gillissen (VVD), inzake onderzoek studenten Hogeschool Leiden naar het welbevinden van

Nadere informatie

Gemeente Breda. Subjectieve onveiligheid. Individuele en buurtkenmerken onderzocht. Juni 2015

Gemeente Breda. Subjectieve onveiligheid. Individuele en buurtkenmerken onderzocht. Juni 2015 Gemeente Breda Subjectieve onveiligheid Individuele en buurtkenmerken onderzocht Juni 2015 Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek en Informatie e-mail: onderzoek@breda.nl www.kenjestadbreda.nl Publicatienummer:

Nadere informatie

Persconferentie criminaliteitscijfers

Persconferentie criminaliteitscijfers Persconferentie criminaliteitscijfers Vlaams Belang Antwerpen 4 februari 2014 1 Tweemaandelijks rapport: enkel korpsprioriteiten Op tweemaandelijkse basis worden aan de gemeenteraad criminaliteitscijfers

Nadere informatie