Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort"

Transcriptie

1 Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart

2 Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het Veiligheidsbeeld Amersfoort met gegevens over de veiligheidsontwikkeling in de periode januari december van Hierin wordt op gemeentelijk niveau de ontwikkeling van de veiligheid beschreven. De ontwikkeling in de periode januari december van 2014 wordt vergeleken met dezelfde periode in 2012 en Leeswijzer De kleuren die in de rapportage zijn gebruikt hebben de volgende betekenis: groen betekent een daling van minimaal 10% ten opzichte van 2013; geel weerspiegelt een ontwikkeling die ligt tussen 10% daling en 10% stijging ten opzichte van 2013; rood betekent dat de indicator 10% of meer is gestegen ten opzichte van

3 Algemeen In 2014 is het totaal aantal misdrijven in Amersfoort met 11% gedaald ten opzichte van In de eerste vier maanden was er nog een stijging te zien van 6%. In de laatste vier maanden was er een daling van 24%. De daling van 11% is sterker dan de gemiddelde ontwikkeling in Midden-Nederland (- 7%) Grootste dalers zijn woninginbraken (-29%), autokraken (-27%), zakkenrollen (-45%). Zie figuur 1. Figuur 1. Ontwikkeling van een aantal misdrijven in Amersfoort autokraak vernielingen geweld woninginbraak (incl. poging) fietsdiefstal bedrijfsinbraak zakkenrollen Bron: politie, BVH. 3

4 Thema s Woninginbraken: Het aantal woninginbraken in Amersfoort is in 2014 met 29% fors gedaald ten opzichte van Deze daling is sterker dan die in Midden-Nederland, daar was een daling van 20% waarneembaar. Geweld: Het aantal geweldsmisdrijven is in 2014 met 6% gedaald. Tijdens de eerste vier maanden van 2014 was er nog een stijging (+2%). Opvallend is de forse daling van het aantal straatroven (- 42%) en openlijk geweld (-38%).Ten opzichte van 2013 zijn er 2 overvallen meer gepleegd. Jeugd: Het aantal meldingen jongerenoverlast is in 2014 met 3% gedaald ten opzichte van in Gemiddeld in Midden-Nederland was een stijging van 9% zichtbaar. Veelvoorkomende Criminaliteit: Het aantal fietsendiefstallen (-15%) en autokraken (-27%) en nam nam in 2014 flink af ten opzichte van vorig jaar. Regionaal dalen deze delicten minder sterk, respectievelijk met 8 en 0%. Het aantal vernielingen daalde met 3% ten opzichte van vorig jaar. Bedrijfsinbraken: Het aantal bedrijfsinbraken is in 2014 in totaal met 4% gestegen. In de eerste acht maanden van 2014 is ten opzichte van dezelfde periode in 2013 een stijging van 53% waarneembaar. Echter, in de laatste vier maanden was een forse daling van 45% waarneembaar. = daling van 10% of meer = daling of stijging minder dan 10% = stijging van 10% of meer ontwikkeling 2014 tov 2013, gemeente ontwikkeling 2014 tov 2013, regio MNL ontwikkeling 2014 tov 2013, per 4-maands periode januari t/m april mei t/m augustus september t/m december criminaliteit totaal % 7% + 6% 14% 24% woninginbraken % 20% + 8% 13% 63% woninginbraak: pogingen % 22% + 29% + 17% 72% woninginbraak: geslaagd % 19% 6% 24% 55% geweld: totaal % 8% + 2% 9% 12% geweld: zeden % 4% 26% + 25% + 12% geweld: openlijk geweld % 25% 10% 5% 75% geweld: bedreiging % 7% + 11% 9% 3% geweld: mishandeling % 5% + 4% 8% 3% geweld: straatroof % 21% 29% 53% 47% geweld: overval % 28% 0% + 33% + 25% geweld: overig % 3% + 38% 0% 20% huiselijk geweld % 13% + 1% 6% 29% autokraak % 8% + 11% 24% 50% fietsdiefstal % 0% 4% 30% 7% vernielingen % 2% + 21% 23% 6% zakkenrollen % 31% 33% 39% 56% bedrijfsinbraken % 16% + 52% + 53% 45% winkeldiefstal % 3% 3% 3% 15% meldingen jongerenoverlast % + 9% + 8% 9% 6% 4

5 Woninginbraken Het aantal woninginbraken in Amersfoort is in 2014 met 29% fors gedaald ten opzichte van In Midden-Nederland was de daling gemiddeld 20%. Eind 2013 en begin 2014 vonden er veel woninginbraken plaats. In de tweede vier maanden van 2014 vond een daling van het aantal woninginbraken plaats die in de laatste vier maanden fors sterker werd. In de laatste vier maanden daalde het aantal woninginbraken vergeleken met dezelfde periode in 2013 met 63%. Het aantal geslaagde woninginbraken daalde iets sterker (-31%) dan het aantal pogingen tot woninginbraak (-25%). Absoluut gezien waren van de in totaal 823 inbraken in 2014 er 500 geslaagd, dat wil zeggen dat er spullen zijn gestolen. Figuur 2. Ontwikkeling woninginbraak in Amersfoort per maand totaal pogingen geslaagd Bron: politie- BVH, bewerking O&S Winterpiek blijft achterwege In figuur 2 is te zien hoe de woninginbraken zich per maand ontwikkelde. In de afgelopen jaren waren vooral de donkere maanden favoriet bij inbrekers. Opvallend genoeg bleef die piek in de laatste maanden van 2014-vrijwel achterwege. Dit verklaart ook de sterke daling van het aantal inbraken in de laatste maanden van 2014 ten opzichte van dezelfde periode van Ook is te zien dat het aantal geslaagde inbraken in 2014 iets sterker is afgenomen dan het aantal pogingen. De gemeente heeft samen met de politie en tal van andere betrokkenen fors ingezet op het terugdringen van het aantal woninginbraken. Hoewel een causaal verband moeilijk is te leggen, is het aannemelijk dat de geconcentreerde en integrale aanpak van het afgelopen jaar, met name tijdens de donkere dagen invloed heeft gehad op deze daling. Ondanks dat het totaal aantal woninginbraken in 2014 met bijna 30% is afgenomen blijven we met alle partners onverminderd inzetten om deze dalende lijn voort te zetten. De aanpak Omdat we in Amersfoort te maken hebben met een groot gebied en met veel woningen, is het moeilijk te voorspellen waar en wanneer een woninginbraak gaat plaatsvinden. Om deze reden is alertheid van buurtbewoners en het melden van verdachte situaties door bewoners ook blijvend noodzakelijk om de pakkans te vergroten. We blijven daarom investeren in een toename van het aantal deelnemers aan Burgernet. In 2014 zijn er veel nieuwe deelnemers bijgekomen, zodat nu ruim inwoners aangesloten zijn bij Burgernet. We zijn in oktober 2014 gestart met een Burgernetmail waarin bewoners geïnformeerd worden over woninginbraken in hun directe omgeving. Hiermee willen we de heterdaadkracht verder vergroten. Er zijn 110 Burgernetmails verstuurd waarop 37 Burgernetters hebben gereageerd. De komende periode zullen we hier verder ervaring mee opdoen. 5

6 In het afgelopen jaar is door gemeente en politie veel inzet gepleegd om bewoners in gebieden waar relatief veel inbraken plaatsvonden, voor te lichten over de mogelijkheden om het risico op woninginbraak te verkleinen. Zo zijn er 5 verschillende bewonersavonden geweest waarin voorlichting is gegeven. Daarnaast zijn er 10 clinics Observeren en signaleren gegeven. Deelnemers waren bewoners uit Schothorst en Hoogland, Burgernetters, buurtbeheerders van de drie woningcorporaties en diverse leden van bewonerscommissies. Nieuw onderdeel is de voorlichting op straatniveau. Tijdens de week tegen de Woninginbraak in oktober is als onderdeel van het Donkere Dagen Offensief, gestart met voorlichting op straat in buurten waar een verhoogde kans op woninginbraken is. De politie en toezichthouders van de gemeente trekken hier samen in op. Zij geven actief voorlichting aan bewoners hoe de kans op een woninginbraak verkleind kan worden. Ook worden in die buurt huis-aan-huis bewoners hierover geïnformeerd. Momenteel vallen 22 veelplegers van woninginbraak in Amersfoort binnen de Top X-aanpak. Zij krijgen binnen deze aanpak de hoogste prioriteit, waarbij zowel de persoon, alsook het gehele sociale systeem rondom de (potentiële) dader wordt meegenomen. Tijdens een speciaal overleg tussen o.a. het Openbaar Ministerie, de politie en de gemeente worden verregaande maatregelen genomen. Deze persoonsgerichte aanpak betreft een samenwerking waarbij de ketenpartners in het Veiligheidshuis samen optrekken. In 2014 hebben verschillende bewoners in hun buurt een WhatsApp-groep gestart om elkaar te informeren bij woninginbraken en verdachte situaties. Daarnaast is er via de Stadsberichten, twitter, Facebook, website en verschillende andere kanalen met regelmaat gecommuniceerd over het thema woninginbraken. In 2014 heeft de politie 119 verdachten voor woninginbraak afgehandeld. Dit zijn er iets meer dan in Toen waren dit er 103. Dit is voor een belangrijk deel dankzij oplettendheid van burgers. Geweld Het aantal geweldsmisdrijven is in 2014 met 6% gedaald. Het aantal straatroven en zaken van openlijk geweld is flink gedaald met respectievelijk 42% en 38%. Er zijn in overvallen geregistreerd, dat zijn er twee meer dan in Hoewel de aanpak van geweld in het Jaarplan 2014 geen geprioriteerd veiligheidsthema is, pakt de politie alle geweldsdelicten met hoge prioriteit op. Jeugd: Het aantal meldingen jongerenoverlast nam in 2014 met 3% af ten opzichte van In Midden Nederland is er een stijging van 9%. Het aantal jeugdgroepen in Amersfoort is in 2014 verder afgenomen. In 2012 waren er nog zeven problematische jeugdgroepen in beeld (3 hinderlijk, 4 overlastgevend). In 2013 waren dat nog zes groepen (5 hinderlijk, 1 overlastgevend). De daling zet door in 2014 naar drie jeugdgroepen, waarvan 2 overlastgevend en 1 crimineel. Dit betekent een halvering van het aantal jeugdgroepen ten opzichte van 2013, maar wel met de kanttekening dat er een criminele jeugdgroep is bijgekomen. Deze dalingen zijn voor een belangrijk deel te danken aan een verbeterde ketensamenwerking tussen politie, justitie, hulpverlening en gemeente (waaronder het team straatcoaches). Naast de geïnventariseerde jeugdgroepen volgens de Beke-shortlist, brengen wij nu ook groepen in beeld volgens een andere systematiek, namelijk het digitale signalering- en monitoringsysteem Jongeren In Kaart. Dit wordt gedaan door het jongerenwerk in samenwerking met de ambulante jeugdhulpverlening (het jeugdinterventieteam) en de wijkpolitie. Niet de overlast en de criminaliteit van jongeren is hier de aanleiding voor prioritering, maar de individuele zorgen bij jongeren. Dit heeft geresulteerd in een extra classificatie van groepen, namelijk aanwezige groepen, naast de Beke-classificatie; hinderlijk, overlastgevend en crimineel). Voor de 6

7 aanwezige jeugdgroepen geldt dezelfde methodische groepsaanpak. Een repressieve aanpak door politie en justitie is hier niet (of nauwelijks) aan de orde. De nadruk ligt op curatie en preventie. Naast de drie geïnventariseerde shortlistgroepen in 2014, zijn er nu ook acht aanwezige groepen in beeld gebracht volgens Jongeren In Kaart. Door het preventief prioriteren kan eventueel toekomstig overlastgevend en/of crimineel groepsgedrag worden voorkomen (preventie) en kunnen groepen jongeren ook buiten de groepsaanpak nog worden gemonitord en van een-zelfde integrale aanpak worden voorzien (nazorg). Veel voorkomende criminaliteit: Autokraken, fietsdiefstal en vernielingen vallen onder de noemer veel voorkomende criminaliteit. Het aantal autokraken laat in Amersfoort een forse daling zien van 27%. Ook het aantal fietsdiefstallen kent met een ontwikkeling van -15% een forse daling. Regionaal is deze daling minder sterk. Het aantal vernielingen is in 2014 gedaald met 3% ten opzichte van Autokraken Na een jarenlange daling van het aantal autokraken (van in 2006 naar in 2011), nam het aantal in 2012 toe met 17%. Een trend die zich in 2013 niet voortzette; het aantal autokraken bleef exact gelijk. In 2014 zien we met name in de tweede helft van het jaar een forse daling. De afgelopen jaren is autokraak voor een groot deel verschoven van een gelegenheidsdelict naar een georganiseerd en gepland delict. De buit is verschoven van losliggende eigendommen en tomtoms naar ingebouwde navigatie en auto-onderdelen. De afgelopen twee jaar is veel geïnvesteerd in innovatieve instrumenten om autokraken tegen te gaan. Technisch is er meer mogelijk om daders te pakken. De inzet van technische hulpmiddelen (zoals track&trace technieken en ANPR-camera s) zetten we ook in 2015 voort. Fietsdiefstal Na een aantal jaren waarin het aantal fietsdiefstallen fors afnam (van 1717 in 2008 naar 737 in 2012), zagen we in 2013 een toename van 27%. Deze toename was voor een groot deel te verklaren door diefstal op de stations Vathorst en Hoevelaken. Daar is rondom de zomerperiode intensief op ingezet, wat ook direct tot een daling heeft geleid. In 2014 is een daling van 15% waarneembaar ten opzichte van De aanpak van fietsdiefstal kent een preventieve en repressieve kant. We blijven op hotspots mensen wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid om de fiets goed vast te zetten en de kans op een diefstal te verkleinen. Daarnaast blijven we gefocust op het pakken van daders door de inzet van de succesvolle lokfietsen. Bedrijfsinbraken In de eerste acht maanden van 2014 zijn de inbraken in bedrijven en instellingen met 54% gestegen. In de laatste vier maanden is deze stijging omgebogen in een daling van 45%. In totaal vonden in 2014 bijna 400 geregistreerde inbraken in bedrijven en instellingen plaats. 7

Jaarverslag 2012. Extract Boxtel. Politieregio Brabant-Noord District Meierij

Jaarverslag 2012. Extract Boxtel. Politieregio Brabant-Noord District Meierij Jaarverslag 2012 Extract Boxtel Politieregio Brabant-Noord District Meierij Definitieve versie 1 15-03-2013 2 Voorwoord Voor u ligt het laatste jaarverslag van de politie district Meierij. Met de komst

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Behoort bij raadsbesluit d.d. 26 september tot vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan 2014-2017. Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Gemeente De Bilt Augustus 2013 Stip op de horizon Inwoners voelen

Nadere informatie

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Hof van Twente December 2012 Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Aldus Urho Kaleva Kekkonen 1 Bijlagen:

Nadere informatie

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Gemeente Velsen IVB 2015-2017 1 Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond 3 1.1 Functie van het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Samen. werken. aan. veiligheid

Samen. werken. aan. veiligheid concept d.d. 07-07-2014 Samen werken aan veiligheid Integraal veiligheidsplan gemeente Meppel periode 2015-2018 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. Inleiding 2. Leeswijzer 3. Aanleiding 4. Beleidsopdracht 5. Doelstelling

Nadere informatie

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 1 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 2 Samenvatting Voor u ligt het nieuwe Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld

Nadere informatie

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Rapportnummer 2014/029 Datum

Nadere informatie

Evaluatie Cameratoezicht Roterdam

Evaluatie Cameratoezicht Roterdam Evaluatie Cameratoezicht Roterdam SAMENVATTING EN CONCLUSIES In juni 2000 zijn in Rotterdam camera s geplaatst op het Stadhuisplein en in het Saftlevenkwartier. De locatie voor cameratoezicht in het Saftlevenkwartier

Nadere informatie

Problematische Jeugdgroepen in Nederland

Problematische Jeugdgroepen in Nederland Problematische Jeugdgroepen in Nederland Omvang en aard in het najaar van 2013 Afbakening van de analyse In deze rapportage te beschouwen als een landelijke monitor wordt een beeld gegeven van de aantallen

Nadere informatie

De overvalproblematiek en aanpak in Rotterdam onderzocht. Tjaza Appelman Anton van Wijk Marinka de Jong Kitty Kanters

De overvalproblematiek en aanpak in Rotterdam onderzocht. Tjaza Appelman Anton van Wijk Marinka de Jong Kitty Kanters De overvalproblematiek en aanpak in Rotterdam onderzocht Tjaza Appelman Anton van Wijk Marinka de Jong Kitty Kanters In opdracht van Politie Eenheid Rotterdam en de Gemeente Rotterdam Met medewerking van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VAN BINNEN- LANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Problematische Jeugdgroepen in Nederland

Problematische Jeugdgroepen in Nederland Problematische Jeugdgroepen in Nederland Omvang en aard in het najaar van 2014 Samenvatting 1. Zie bijlage 1 van deze rapportage voor de indeling van de politie-eenheden. De politie gebruikt de shortlist

Nadere informatie

Veiliger ouder worden

Veiliger ouder worden Rotterdam is de afgelopen jaren veiliger geworden en de meeste bewoners ervaren dat ook zo. Toch heerst onder veel senioren nog een gevoel van onveiligheid. Zij zijn bijvoorbeeld bang om het slachtoffer

Nadere informatie

BINNEN ZONDER KLOPPEN

BINNEN ZONDER KLOPPEN BINNEN ZONDER KLOPPEN Omvang, aard en achtergronden van huiselijk geweld in 2005 op basis van landelijke politiecijfers. Colofon Omvang, aard en achtergronden van huiselijk geweld in 2005 op basis van

Nadere informatie

'Kind speelde laat op straat'

'Kind speelde laat op straat' 'Kind speelde laat op straat' Evaluatie van het Project Zorg om Jongeren eindrapportage Anne-Marie Broeders Wendy Buysse Lotte Loef Jolien Terpstra 'Kind speelde laat op straat' Evaluatie van het Project

Nadere informatie

De drugsscan. Een methodiekbeschrijving. Beke Advies LokaleZaken. April 2013

De drugsscan. Een methodiekbeschrijving. Beke Advies LokaleZaken. April 2013 De drugsscan Een methodiekbeschrijving April 2013 Beke Advies LokaleZaken Inhoudsopgave Vooraf 5 Deel 1 Achtergronden drugsscan 7 Deel 2 kenmerken en doel van de drugsscan 9 Deel 3 Methodiekbeschrijving

Nadere informatie

MONITOR VEILIG UITGAAN HELMOND

MONITOR VEILIG UITGAAN HELMOND Horecabelangenvereniging Centrum Helmond MONITOR VEILIG UITGAAN HELMOND 2 e Tussenmeting 2015 Uitvoering aanbevelingen en geregistreerde politiecijfers uitgaansgebied Helmond Gemeente Helmond Beleidscoördinatie,

Nadere informatie

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 Oktober 2014 Voorwoord Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en al op jonge leeftijd ten opzichte van jongeren in Europa. In de gemeente

Nadere informatie

WERKBESCHRIJVING WHATSAPP

WERKBESCHRIJVING WHATSAPP WERKBESCHRIJVING WHATSAPP Gemeente Tilburg Adryo Toorians EversConnect Ton Evers December 2014. 1 Inhoudsopgave. Titelblad pagina 1 Inhoudsopgave pagina 2 Inleiding pagina 3 Aanleiding pagina 3 Doelstelling

Nadere informatie

PERSPECTIEF OP 2015. Een zichtbaar, merkbaar en herkenbaar OM

PERSPECTIEF OP 2015. Een zichtbaar, merkbaar en herkenbaar OM PERSPECTIEF OP 2015 Een zichtbaar, merkbaar en herkenbaar OM 3 Perspectief op 2015 OPENBAAR MINISTERIE PERSPECTIEF OP 2015 1. Inleiding 3 2. Rol en positie OM: effectiviteit, selectiviteit en doelmatigheid

Nadere informatie

Derde rapportage racisme, antisemitisme, en extreemrechts geweld in Nederland

Derde rapportage racisme, antisemitisme, en extreemrechts geweld in Nederland Derde rapportage racisme, antisemitisme, en extreemrechts geweld in Nederland Incidenten, aangiftes, verdachten en afhandeling in 2013 Bas Tierolf Niels Hermens Lisanne Drost Deze rapportage is uitgevoerd

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Wie kent de veelpleger?

Wie kent de veelpleger? Achtergronden van ALLE veelplegers binnen het werkgebied van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Voorwoord Een Veiligheidshuis biedt een platform voor instellingen, justitieel en niet- justitieel,

Nadere informatie

BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028

BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012

Nadere informatie

Bureau Driessen Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek. Geweld in Nederland

Bureau Driessen Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek. Geweld in Nederland Bureau Driessen Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek Geweld in Nederland Geweld in Nederland Een verkenning van de aard en omvang van geweldsdelicten in de Nederlandse samenleving Geweld in Nederland Een

Nadere informatie

Samenleven met verschillen. Signaleren van spanningen en versterken van vertrouwen in Amsterdamse buurten

Samenleven met verschillen. Signaleren van spanningen en versterken van vertrouwen in Amsterdamse buurten Samenleven met verschillen Signaleren van spanningen en versterken van vertrouwen in Amsterdamse buurten Gemeente Amsterdam Bureau Onderzoek en Statistiek Samenleven met verschillen Signaleren van spanningen

Nadere informatie

Samenleven met verschillen in Zuid

Samenleven met verschillen in Zuid Samenleven met verschillen in Zuid Spanningen en vertrouwen in de Marathonbuurt, Diamantbuurt en Buitenveldert Ron van Wonderen Jolijn Broekhuizen m.m.v. Josca Boer Merel van der Wouden Ellen Lindeman

Nadere informatie

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen 1 Inhoud 1.Inleiding 2 2.Analyse huidige aanpak jeugdoverlast in Deventer 3 2.1.Gebruikte definities 3 2.2.Gegevens gebiedscan politie 4 2.3.Huidige aanpak

Nadere informatie

Handboek Veel Voorkomende Criminaliteit Thema Aanpak Autokraak. Landelijk programma bestrijding autokraak

Handboek Veel Voorkomende Criminaliteit Thema Aanpak Autokraak. Landelijk programma bestrijding autokraak Handboek Veel Voorkomende Criminaliteit Thema Aanpak Autokraak Landelijk programma bestrijding autokraak Woord vooraf Autokraak is een van de meest voorkomende vormen van criminaliteit. Auto-inbraken geven

Nadere informatie

Arrondissementsparket Oost-Nederland

Arrondissementsparket Oost-Nederland Arrondissementsparket Oost-Nederland 2 De burger op één! Per 1 januari 2013 zijn de vier arrondissementsparketten Almelo, Arnhem, Zutphen en Zwolle opgegaan in één Arrondissementsparket voor Oost- Nederland.

Nadere informatie