Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten"

Transcriptie

1 Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2012

2 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente Cuijk De Veiligheidsmonitor gemeente Cuijk is mede mogelijk gemaakt door: provincie Noord-Brabant regiopolitie Brabant Noord in samenwerking met Bureau Veiligheidsmonitor Auteurs Maureen Tan en Jolanda Luijten Datum april het PON, kennis in uitvoering. Het auteursrecht van deze publicatie berust bij het PON. Gehele of gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld. Vermenigvuldiging en publicatie in een andere vorm dan dit rapport is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van het PON. Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan het PON geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Meer informatie:

3 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Veilige woon- en leefomgeving 5 Bedrijvigheid en veiligheid 6 Jeugd en veiligheid 6 Overige onderwerpen in de Veiligheidsmonitor 7 1 Inleiding 9 2 Resultaten op hoofdlijnen Veilige woon- en leefomgeving Veiligheid Leefbaarheid- sociale kwaliteit woonomgeving Criminaliteit Verkeersoverlast Drugs- en alcoholoverlast Bedrijvigheid en veiligheid Jeugd en veiligheid Overige onderwerpen in de veiligheidsmonitor 20 3 Resultaten in grafiek: veiligheid in beeld Veilige woon- en leefomgeving Bedrijvigheid en veiligheid Jeugd en veiligheid Overige onderwerpen uit de Veiligheidsmonitor 61 Bijlagen 65 Bijlage A Responsoverzicht 67 Bijlage B Samengestelde indicatoren 69 Bijlage C Politieregistratie 73 Bijlage D Vragenlijst 75

4

5 Samenvatting Veilige woon- en leefomgeving Veiligheid en Leefbaarheid In Cuijk is men redelijk tevreden over de veiligheid in de gemeente. De inwoners geven de veiligheid in de eigen buurt als rapportcijfer een 6,9. Dit cijfer is gelijk gebleven ten opzichte van De mate waarin verschillende situaties in Cuijk tot gevoelens van onveiligheid leiden komen overeen met de politieregio Brabant Noord. De meest voorkomende vorm van vermijdingsgedrag is het s avonds of s nachts niet opendoen van de deur vanwege onveiligheid. Groepjes rondhangende jongeren is, net als in de regio, de situatie waarin de mensen zich het vaakst onveilig voelen. Hier was in 2009 ook al sprake van. De inwoners van de gemeente Cuijk waarderen de leefbaarheid in de eigen buurt iets negatiever dan de regio, maar het rapportcijfer wijkt niet af van Er is een redelijke mate van sociale cohesie, maar er zijn vergelijkingsgemeenten die hier beter op scoren. Hetzelfde geldt voor de mate van sociale overlast. In de politiecijfers zijn ook lichte verschillen met de regio te zien. Zo zijn er meer incidenten burengerucht en/of relatieproblemen in Cuijk dan gemiddeld in de regio. Het aantal incidenten in Cuijk in 2011 is bovendien toegenomen ten opzichte van Over de kwaliteit van de woonomgeving is men in Cuijk tevreden, maar er is hier sprake van een lagere score dan het regiogemiddelde. Ook wordt er in Cuijk meer fysieke verloedering ervaren dan in bijvoorbeeld de gemeenten Boxmeer, Uden en Mill en Sint Hubert. Ook vindt een groot deel van de inwoners van Cuijk (83%) dat de buurt in het afgelopen jaar vooruit is gegaan of gelijk is gebleven. Op het gebied van voorzieningen in de eigen buurt zijn twee verschillen met de regio te zien: een kleiner deel van de inwoners van Cuijk is tevreden over het winkelaanbod en de bereikbaarheid van gezondheidsvoorzieningen dan wanneer gekeken wordt naar de gehele regio. De meningen van de inwoners over de voorzieningen in de eigen buurt zijn in 2011 vrijwel niet veranderd ten opzichte van Criminaliteit De inwoners van Cuijk ervaren evenveel dreiging in de eigen buurt als gemiddeld in de regio. In de vergelijkingsgemeenten Boxmeer, Mill en Sint Hubert en Veghel wordt minder dreiging in de eigen buurt ervaren. Het aantal incidenten van mishandeling, geregistreerd door de politie, ligt in Cuijk hoger dan in alle vier vergelijkingsgemeenten en de regio. Het aantal incidenten van bedreiging ligt echter lager dan het regiogemiddelde. Wanneer dit cijfer vergeleken wordt met 2009 is te zien dat het aantal incidenten is gedaald. Samenvatting 5

6 Op het gebied van woninginbraken is ook een verschil te zien met de regio: er is in Cuijk minder sprake van dan in de politieregio Brabant Noord. Het aantal incidenten in Cuijk is in 2011 ook gedaald ten opzichte van De burgers signaleren evenveel inbraken in de buurt als gemiddeld in de regio. Op het gebied van voertuigcriminaliteit komen de cijfers van Cuijk niet overeen met die van de regio. Er komt minder vaak diefstal uit auto s in de eigen buurt voor. Ook fietsendiefstal (inclusief snor- en bromfietsen) en diefstal uit/vanaf (motor)voertuigen komt in Cuijk minder vaak voor dan in de regio. Wat betreft vermogensdelicten verschilt Cuijk niet van de regio. Het aantal incidenten van diefstallen en overige vermogensdelicten ligt in Cuijk lager dan het regiogemiddelde. Het aantal incidenten in Cuijk is in 2011 wel licht gestegen ten opzichte van 2009, maar de overlast die de inwoners ervaren is niet toegenomen. Verkeersoverlast Er is in Cuijk volgens de politiecijfers iets meer sprake van agressief/onveilig rijgedrag dan in de politieregio Brabant Noord. Ook is het aantal incidenten van agressief/onveilig rijgedrag in Cuijk in 2011 gestegen ten opzichte van Het aantal ongevallen in Cuijk ligt wel lager dan gemiddeld in de regio. Ten opzichte van 2009 zijn deze cijfers in 2011 in Cuijk gelijk gebleven. Wat betreft verkeersoverlast zijn er iets minder meldingen gedaan in de gemeente Cuijk dan gemiddeld in de regio en dit cijfer ligt lager dan in Bedrijvigheid en veiligheid In Cuijk geeft een klein percentage (2%) aan vaak last te hebben van horeca/ uitgaansgelegenheden. Dit percentage verschilt niet met het percentage van de regio. De mate waarin vaak overlast werd ervaren is in 2011 niet veranderd ten opzichte van Het aantal incidenten van winkeldiefstallen in Cuijk is in 2011 afgenomen ten opzichte van 2009 en ligt lager dan in de vergelijkingsgemeenten Boxmeer en Uden en de regio Brabant Noord als geheel, maar hoger dan in de gemeenten Mill en Sint Hubert en Veghel. Jeugd en veiligheid Het beeld van de jeugd van Cuijk is gelijk aan dat van de regio. Inwoners van Cuijk ervaren evenveel overlast van jongeren en signaleren ook evenveel jeugdcriminaliteit in hun eigen buurt vergeleken met de regio. De mate waarin overlast van jongeren wordt ervaren in 2011 in Cuijk verschilt bovendien niet van Toch zijn er meer meldingen van overlast gedaan bij de politie dan in Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk

7 Overige onderwerpen in de Veiligheidsmonitor Functioneren politie Het oordeel van de burgers over het functioneren van de politie is positiever dan wanneer er gekeken wordt naar de hele regio. Toch is men in Cuijk in 2011 beduidend minder positief over het functioneren van de politie dan in Functioneren gemeente Het oordeel van de inwoners van Cuijk over het functioneren van de gemeente wijkt op geen enkel punt af van de regio. Ook is het oordeel van de inwoners van Cuijk over het functioneren van de gemeente in 2011 niet veranderd ten opzichte van Samenvatting 7

8 8 Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk

9 1 Inleiding De Veiligheidsmonitor is een grootschalig onderzoek naar de gevoelens van (on)veiligheid bij de bevolking. Ook de leefbaarheid in de buurt, buurtproblemen, slachtofferschap, aangiftegedrag, respectloos gedrag, de beoordeling van het gemeentelijke veiligheidsbeleid en het functioneren van de politie worden gemeten. De Veiligheidsmonitor is gestart in 2008 en keert landelijk jaarlijks terug. De uitvoering van de Veiligheidsmonitor is in Brabant op een unieke wijze tot stand gekomen door samenwerking van de provincie Noord- Brabant, de drie regiopolitiekorpsen, gemeentelijke O&S bureaus en het PON. De Veiligheidsmonitor is een belangrijk hulpmiddel voor alle bestuurslagen bij het optimaliseren van het beleid. De rijksoverheid draagt zorg voor de uitvoering op landelijk niveau en individuele gemeenten zorgen voor de lokale uitvoering. In 2009 is de Veiligheidsmonitor voor het eerst op grote schaal in Brabant uitgevoerd: vijftig van de 68 Brabantse gemeenten namen eraan deel. In 2011 hebben zelfs 57 Brabantse gemeenten deelgenomen aan de Veiligheidsmonitor en zijn in totaal bijna Brabanders gevraagd naar hun veiligheidssituatie. Ook de gemeente Cuijk heeft zowel in 2009 als in 2011 via dit gezamenlijk initiatief van Brabantse gemeenten de Veiligheidsmonitor laten uitvoeren. In totaal hebben 477 inwoners van Cuijk de vragenlijst ingevuld. Deze rapportage bevat de resultaten van de gemeente en de politieregio Brabant Noord uit 2009 en De resultaten van de gemeente Cuijk uit 2011 worden vergeleken met de resultaten van 2009, de resultaten van enkele specifieke (vergelijkbare) gemeenten en met de politieregio Brabant Noord in zijn geheel. Naast resultaten uit de Veiligheidsmonitor, zijn ook cijfers over criminaliteit en overlastsituaties uit de politieregistratie in deze rapportage opgenomen. Het rapport is opgebouwd volgens een format dat Brabantbreed gebruikt wordt. Hierdoor zijn de resultaten van gemeenten onderling makkelijk te vergelijken. Het format is gebaseerd op het door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) opgestelde Kernbeleid Veiligheid, dat uitgaat van vijf hoofdthema s, die weer zijn opgebouwd uit een aantal kleinere subthema s. De vraagitems uit de Veiligheidsmonitor zijn zo geordend dat deze op een eenvoudige manier invulling kunnen geven aan het Kernbeleid Veiligheid. In het volgende hoofdstuk presenteren we belangrijkste resultaten van de gemeente op hoofdlijnen. In hoofdstuk 3 kunt u de uitgebreidere resultaten in grafieken en tabellen terugvinden. 1 Inleiding 9

10 10 Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk

11 2 Resultaten op hoofdlijnen In dit hoofdstuk presenteren we de resultaten van de gemeente op hoofdlijnen. Dit doen we volgens de indeling van de door de VNG in het Kernbeleid Veiligheid benoemde thema's. Omdat de vraagitems van de Veiligheidsmonitor niet al deze beleidsvelden omvatten, beperken we ons tot drie ervan: Veilige woon- en leefomgeving, Bedrijvigheid en veiligheid en Jeugd en Veiligheid. De tabel op de volgende pagina laat zien hoe de gemeente Cuijk scoort op een aantal belangrijke kernindicatoren in 2009 en In deze tabel zijn verschillende soorten cijfers opgenomen. Het kan hier gaan om politiecijfers, te herkennen aan de P in de laatste kolom, of om cijfers uit de Integrale Veiligheidsmonitor, te herkennen aan de aanduiding VM in de laatste kolom. Politiecijfers worden hier meestal uitgedrukt als relatief aantal; per 1000 inwoners, 1000 woningen of 1000 bedrijven. Dit wordt echter in de tabel aangegeven. De cijfers uit de veiligheidsmonitor bestaan uit percentages inwoners en uit samengestelde schaalscores die de waardering van inwoners voor een bepaald onderwerp uitdrukken. In de tabel wordt steeds aangegeven om welk type cijfers het gaat. In het overzicht zijn een aantal cijfers groen of rood gemarkeerd. Groen betekent dat Cuijk in 2011 op deze indicatoren significant 1 positief afwijkt van de cijfers van Rood daarentegen markeert een significant negatieve afwijking van de cijfers van Omdat politiecijfers niet op een steekproef zijn gebaseerd, maar op de registratie van de politie (zie bijlage C), zijn alle verschillen ook daadwerkelijk een verschil. Wanneer er een verschil is tussen de cijfers van 2009 en 2011 worden de cijfers groen of rood gemarkeerd. Op deze manier kan eenvoudig bekeken worden of de gemeente op bepaalde punten voor- of achteruit is gegaan. 1 De resultaten van de gemeente Cuijk zijn gebaseerd op een steekproef van 477 inwoners en dus niet op alle inwoners van de gemeente. Resultaten verkregen door een steekproef zijn altijd een benadering van wat we zullen vinden als we alle inwoners van Cuijk hadden ondervraagd. De mate waarin deze benadering in de buurt komt van de werkelijkheid is onder andere sterk afhankelijk van het absolute aantal respondenten en noemt men in onderzoekstermen de betrouwbaarheid van de resultaten. Er geldt: hoe lager het aantal respondenten, hoe lager de betrouwbaarheid. In het constateren van verschillen met andere gemeenten en de regio houden we, door middel van statistische toetsen, rekening met de mate van betrouwbaarheid van de gevonden resultaten. In sommige gevallen kan een grote afwijking niet genoeg zijn om een daadwerkelijk verschil met de regio te constateren, in andere gevallen is juist een kleine afwijking al genoeg. Bij de politiecijfers ligt dit weer anders: deze zijn niet afkomstig uit een steekproef, maar geven de daadwerkelijke cijfers zoals bekend en geregistreerd bij de politie weer. Met andere woorden: ieder verschil is ook echt een verschil. 2 Resultaten op hoofdlijnen 11

12 In de tweede tabel worden de cijfers van de gemeente Cuijk vergeleken met de gemeenten Boxmeer, Mill en Sint Hubert, Uden en Veghel en met de politieregio Brabant Noord in zijn geheel. Wanneer een cijfer significant afwijkt van de gemeente Cuijk is het cijfer groen of rood gemarkeerd onder de gemeente die met de gemeente Cuijk wordt vergeleken. Wanneer een cijfer groen gemarkeerd is scoort deze gemeente significant beter dan de gemeente Cuijk. Bij een rood gemarkeerd cijfer scoort de desbetreffende gemeente significant slechter dan de gemeente Cuijk. Voor de politiecijfers geldt hetzelfde als de eerste tabel. Elk verschil met de gemeente Cuijk is ook daadwerkelijk een verschil. Na de tabellen volgt een beschrijving van de verschillen tussen de cijfers uit 2011 van de gemeente Cuijk ten opzichte van 2009 en de verschillen tussen de gemeente Cuijk, (vergelijkbare) gemeenten uit de regio en de politieregio Brabant Noord als geheel. Al deze cijfers worden in hoofdstuk 3 grafisch weergegeven. 12 Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk

13 Indicatoren gemeente Cuijk 2009 en 2011 Bron VEILIGE WOON- EN LEEFOMGEVING Cuijk % Voelt zich wel eens onveilig in eigen buurt: VM Sociale samenhang/overlast 2 Schaalscore cohesie 6,5 6,6 VM 3 Schaalscore sociale overlast 1,2 1,5 VM 4 Schaalscore overige overlast 1,1 1,0 VM Fysieke kwaliteit woonomgeving/verloedering 5 Schaalscore verloedering 3,0 3,0 VM 6 Vernieling per 1000 inwoners 10,0 8,1 P Huiselijk geweld 7 % Slachtofferschap huiselijk geweld [door (ex)partner of familie) 1 x 2 VM Geweld/Dreiging (op straat) 8 Schaalscore dreiging 0,8 1,0 VM 9 Bedreiging per 1000 inwoners 4,6 2,2 P 10 Geweld per 1000 inwoners 3,9 4,6 P Woninginbraak 11 % vaak voorkomen inbraak in woningen 6 7 VM 12 Woninginbraak per 1000 woningen 12,8 9,9 P Voertuigcriminaliteit 13 % Vaak fietsendiefstal in de buurt 6 8 VM 14 Fietsendiefstal per 1000 inwoners 9,1 6,2 P 15 % Vaak voorkomen beschadiging/vernieling aan/vanaf auto's 5 3 VM 16 % Vaak voorkomen diefstal uit auto's 3 1 VM 17 Diefstal uit/vanaf (motor)voertuigen per 1000 inwoners 5,0 4,2 P Overige veelvoorkomende criminaliteit 18 Schaalscore vermogensdelicten 2,3 2,3 VM Verkeersoverlast 19 Schaalscore verkeersoverlast 3,5 3,1 VM 20 Verkeersoverlast per 1000 inwoners 7,3 4,7 P Drugs- en alcoholoverlast 21 % Vaak voorkomen drugsoverlast 2 3 VM 22 Drugsoverlast per 1000 inwoners 0,6 0,4 P BEDRIJVIGHEID EN VEILIGHEID 23 % Vaak overlast door horeca 1 2 VM 24 Winkeldiefstal (incidenten) 29,8 17,1 P 25 Bedrijfsinbraken (incidenten) 1,7 1,7 P JEUGD EN VEILIGHEID 26 % Vaak voorkomen van overlast van groepen jongeren 6 7 VM 27 Jeugdoverlast per 1000 inwoners 3,3 4,0 P 2 De gegevens voor dit gebied liggen onder de drempelwaarde waardoor er geen percentage berekend kan worden. 2 Resultaten op hoofdlijnen 13

14 Indicatoren gemeente Boxmeer vergeleken met andere gemeenten en de politieregio Bron VEILIGE WOON- EN LEEFOMGEVING Onveiligheidsgevoelens Cuijk Boxmeer Mill en Sint Hubert Uden Veghel Politieregio Brabant Noord 1 % Voelt zich wel eens onveilig in eigen buurt: VM Sociale samenhang/overlast 2 Schaalscore cohesie 6,6 7,0 7,4 6,5 6,9 6,6 VM 3 Schaalscore sociale overlast 1,5 0,9 1,0 1,3 1,0 1,3 VM 4 Schaalscore overige overlast 1,0 0,9 1,1 1,2 0,9 1,1 VM Fysieke kwaliteit woonomgeving/verloedering 5 Schaalscore verloedering 3,0 2,2 2,3 2,1 2,5 2,9 VM 6 Vernieling per 1000 inwoners 8,1 7,6 6,3 10,3 8,2 9,4 P Huiselijk geweld 7 % Slachtofferschap huiselijk geweld [door (ex)partner of familie) Geweld/Dreiging (op straat) x x 3 1 VM 8 Schaalscore dreiging 1,0 0,6 0,5 0,7 0,5 0,8 VM 9 Bedreiging per 1000 inwoners 2,2 1,5 1,1 3,7 2,8 2,6 P 10 Geweld per 1000 inwoners 4,6 1,9 0,6 4,2 2,8 3,9 P Woninginbraak 11 % vaak voorkomen inbraak in woningen VM 12 Woninginbraak per 1000 woningen 9,9 10,4 6,5 10,7 12,0 13,5 P Voertuigcriminaliteit 13 % Vaak fietsendiefstal in de buurt VM 14 Fietsendiefstal per 1000 inwoners 6,2 4,7 2,8 8,0 7,6 7,9 P 15 % Vaak voorkomen beschadiging/vernieling aan/vanaf auto's VM 16 % Vaak voorkomen diefstal uit auto's VM 17 Diefstal uit/vanaf (motor)voertuigen per 1000 inwoners Overige veelvoorkomende criminaliteit 4,2 3,9 2,1 5,4 5,2 6,3 P 18 Schaalscore vermogensdelicten 2,3 2,0 1,6 2,4 2,3 2,6 VM Verkeersoverlast 19 Schaalscore verkeersoverlast 3,1 3,1 2,9 3,5 3,7 3,5 VM 20 Verkeersoverlast per 1000 inwoners 4,7 5,4 3,5 4,6 6,0 5,0 P Drugs- en alcoholoverlast 21 % Vaak voorkomen drugsoverlast VM 22 Drugsoverlast per 1000 inwoners 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,5 P BEDRIJVIGHEID EN VEILIGHEID 23 % Vaak overlast door horeca VM 24 Winkeldiefstal (incidenten) 17,1 19,0 10,0 31,7 16,4 25,0 P 25 Bedrijfsinbraken (incidenten) 1,7 1,5 2,2 1,6 2,3 1,7 P 3 De gegevens voor dit gebied liggen onder de drempelwaarde waardoor er geen percentage berekend kan worden. 14 Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk

15 Indicatoren gemeente Boxmeer vergeleken met andere gemeenten en de politieregio Bron VEILIGE WOON- EN LEEFOMGEVING JEUGD EN VEILIGHEID 26 % Vaak voorkomen van overlast van groepen jongeren Cuijk Boxmeer Mill en Sint Hubert Uden Veghel Politieregio Brabant Noord VM 27 Jeugdoverlast per 1000 inwoners 4,0 3,9 1,6 4,0 2,9 5,0 P 2.1 Veilige woon- en leefomgeving Veiligheid Over het algemeen wijkt het veiligheidsbeeld van Cuijk niet veel af van het beeld van de hele politieregio Brabant Noord. Men is in Cuijk niet meer of minder tevreden over de veiligheid in de eigen buurt: de inwoners geven het rapportcijfer 6,9, het regiogemiddelde is een 7,0. Wanneer er gekeken wordt naar het cijfer dat gegeven werd in 2009 (6,9) is te zien dat de tevredenheid over de veiligheid in de eigen buurt niet is veranderd in Toch geeft 20% van de inwoners van Cuijk aan zich wel eens onveilig te voelen in de eigen buurt, waarvan 16% aangeeft zich vaak of soms onveilig te voelen en 4% aangeeft zich zelden onveilig te voelen. Inwoners van de gemeenten Boxmeer en Mill en Sint Hubert zeggen minder vaak dat zij zich onveilig voelen in de eigen buurt dan de inwoners van de gemeente Cuijk. Er zijn geen significante verschillen gevonden met de andere vergelijkingsgemeenten en de politieregio Brabant Noord in zijn geheel. Er zijn ook geen verschillen tussen de uitkomsten van 2011 en 2009 voor de gemeente Cuijk. Het vermijdingsgedrag (het vermijden van onveilige situaties) in Cuijk komt overeen met het regiogemiddelde. De meest voorkomende vorm van vermijdingsgedrag is het s avonds of s nachts niet opendoen van de deur vanwege onveiligheid (12% geeft aan dit vaak te doen), dit percentage verschilt niet van Ook verschilt Cuijk niet van de regio in de mate waarin verschillende situaties aanleiding geven tot gevoelens van onveiligheid. De situatie waarbij de meeste mensen aangeven zich onveilig te voelen in Cuijk is (net als in de regio) bij groepjes rondhangende jongeren: 10% voelt zich in de buurt van dergelijke groepen vaak onveilig Leefbaarheid- sociale kwaliteit woonomgeving De waardering van de inwoners van Cuijk voor de leefbaarheid van hun eigen buurt wijkt iets af van dat van het regiogemiddelde: Cuijk scoort een 7,3 terwijl het regiogemiddelde een 7,5 is. De inwoners van Cuijk zijn dan ook iets minder tevreden met de leefbaarheid van hun eigen buurt. De inwoners van Cuijk hebben de leefbaarheid van hun eigen buurt in 2011 niet anders gewaardeerd dan in Resultaten op hoofdlijnen 15

16 Op de deelonderwerpen van leefbaarheid komen de reacties in Cuijk overeen met het regiogemiddelde. Het is goed gesteld met de relatie tussen buurtbewoners in Cuijk. Er is relatief weinig overlast tussen buurtbewoners. Er zijn geen significante verschillen tussen Cuijk en de regio op het gebied van sociale overlast, overige overlast en sociale cohesie. Toch is er significant minder sociale overlast in de gemeenten Boxmeer, Mill en Sint Hubert en Veghel dan in Cuijk. Ook is er in de gemeenten Boxmeer en Mill en Sint Hubert sprake van een grotere mate van sociale cohesie dan in Cuijk. Twintig procent van de inwoners van Cuijk geeft aan actief betrokken te zijn bij buurtverbetering. Het percentage verschilt niet van de regio en ook niet ten opzichte van de meting in Er zijn volgens de politieregistratie meer incidenten burengerucht en/of relatieproblemen geweest in het afgelopen jaar dan gemiddeld in de regio (8,9 per 1000 inwoners in Cuijk vergeleken met 8,6 per 1000 inwoners in de regio). Wanneer het aantal incidenten van Cuijk in 2011 vergeleken wordt met 2009 is te zien dat het aantal incidenten is toegenomen, van 8,5 per 1000 inwoners naar 8,9 per 1000 inwoners. De kwaliteit van de woonomgeving wordt met het rapportcijfer 7,4 slechter gewaardeerd dan gemiddeld in de regio (7,6). Er is een significant verschil zichtbaar tussen Cuijk aan de ene kant en de gemeenten Boxmeer, Mill en Sint Hubert en Uden aan de andere kant wanneer gekeken wordt naar de fysieke verloedering in de eigen buurt. De inwoners van Cuijk ervaren meer fysieke verloedering in hun eigen buurt dan de inwoners van Boxmeer, Mill en Sint Hubert en Uden. Een grote meerderheid (81%) is tevreden met de kwaliteit van de eigen woning. Qua tevredenheid over voorzieningen in de eigen buurt wijkt het beeld in Cuijk op twee punten af van het regiogemiddelde. In Cuijk is de tevredenheid over het winkelaanbod kleiner dan in de regio (54% ten opzichte van 68%). Ook is men minder tevreden over de bereikbaarheid van gezondheidsvoorzieningen dan in de regio (77% ten opzichte van 84%). Over het algemeen is 83% van de inwoners van Cuijk van mening dat de buurt in het afgelopen jaar vooruit is gegaan of gelijk is gebleven. Hierin verschilt Cuijk nauwelijks van het regiogemiddelde. Een ruime meerderheid is van mening dat wegen, paden en pleintjes, goed worden onderhouden. Toch is hier wel een significant verschil zichtbaar tussen inwoners van Cuijk en het regiogemiddelde, waarbij de inwoners van de regio (68%) hoger scoren dan de inwoners van Cuijk (62%). Hetzelfde geldt voor het onderhouden van perken, plantsoenen en parken. Inwoners uit de regio zijn het vaker met de stelling eens dat deze goed worden onderhouden dan de inwoners van Cuijk (60% ten opzichte van 67%). Daarnaast vinden minder inwoners van de gemeente Cuijk dat het buiten goed verlicht is wanneer gekeken wordt naar het regiogemiddelde (65% ten opzichte van 73%) De percentages op bovenstaande punten verschillen niet met de resultaten van Cuijk in Een klein percentage (3%) van de inwoners van Cuijk geeft aan in het afgelopen jaar slachtoffer te zijn geworden van vernieling. Het grootste deel hiervan vond plaats in de eigen buurt. Cuijk wijkt hiermee niet af van het regiogemiddelde (dit is 4%). 16 Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk

17 Er zijn in Cuijk in het afgelopen jaar 8,1 incidenten per 1000 inwoners van vernieling bij de politie gemeld, tegenover 9,4 incidenten per 1000 inwoners in de regio. De gemeenten Boxmeer en Mill en Sint Hubert hebben minder vaak te maken gehad met incidenten van vernieling dan de gemeente Cuijk. Toch zijn er ook twee gemeenten die vaker te maken hebben gehad met incidenten van vernieling dan de gemeente Cuijk. Het gaat hier om de gemeenten Uden en Veghel. Het aantal meldingen van deze incidenten is zowel in Cuijk als in de regio in 2011 gedaald ten opzichte van In 2009 werden nog 10,0 meldingen van vernielingen geregistreerd per 1000 inwoners in Cuijk en 11,7 in de regio Criminaliteit Huiselijk geweld Er zijn geen gegevens bekend over huiselijk geweld in de gemeente Cuijk, omdat de gegevens voor deze gemeente onder de drempelwaarde liggen waardoor er geen percentage berekend kon worden. Respectloos gedrag Er is één verschil te zien in het signaleren van respectloos gedrag in verschillende situaties in Cuijk ten opzichte van de regio. Het meest komt respectloos gedrag door vreemden op straat voor (18%). De inwoners van Cuijk vinden significant minder dat respectloos gedrag door personeel van winkels/bedrijven vaak voorkomt dan gemiddeld in de regio (9% ten opzichte van 13%). Wanneer er gekeken wordt naar de percentages in 2009 in Cuijk valt te concluderen dat er geen verschillen zijn met Geweld op straat/dreiging geweld In Cuijk ervaart men evenveel dreiging in de eigen buurt als gemiddeld in de regio. Er zijn vergelijkingsgemeenten waar minder dreiging in de eigen buurt wordt ervaren dan in Cuijk. Het gaat hier om de gemeenten Boxmeer, Mill en Sint Hubert en Veghel. In vergelijking met deze gemeenten scoort de gemeente Cuijk dus minder goed. Er zijn in Cuijk meer incidenten geregistreerd van mishandeling (fysiek geweld) per 1000 inwoners dan gemiddeld in de politieregio Brabant Noord (4,6 incidenten per 1000 inwoners in Cuijk tegenover 3,9 incidenten per 1000 inwoners in de regio). Cuijk scoort op dit punt erg slecht, want alle vier de vergelijkingsgemeenten en de regio scoren (veel) beter. Het aantal incidenten van bedreiging in Cuijk is daarentegen afgenomen in vergelijking met 2009 (van 4,6 naar 2,2 incidenten per 1000 inwoners). Ook ligt het aantal incidenten van bedreiging in Cuijk lager dan het regiogemiddelde. Ondanks deze daling zijn er toch nog vergelijkingsgemeenten waar in 2011 minder incidenten zijn geregistreerd door de politie. Dit zijn de gemeenten Boxmeer en Mill en Sint Hubert. De gemeente Cuijk scoort wel beter dan de vergelijkingsgemeenten Uden en Veghel. Woninginbraak Er zijn minder incidenten van inbraak in (diefstal uit) woningen per 1000 woningen geregistreerd in de gemeente Cuijk dan in de regio. Er zijn in 2011 in Cuijk 9,9 incidenten per 1000 woningen geregistreerd, terwijl dit in de regio 13,5 incidenten per 1000 woningen waren. 2 Resultaten op hoofdlijnen 17

18 De vergelijkingsgemeenten Boxmeer, Uden en Veghel laten op dit punt een slechter resultaat zien dan de gemeente Cuijk. Alleen in de vergelijkingsgemeente Mill en Sint Hubert zijn minder van dit soort incidenten geregistreerd per 1000 woningen. Het aantal incidenten van inbraak in (diefstal uit) woningen is in 2011 in Cuijk gedaald ten opzichte van In 2009 lag het aantal incidenten namelijk op 12,8 per 1000 inwoners. De inwoners van Cuijk signaleren evenveel inbraken in de eigen buurt als gemiddeld in de regio, er is hier geen significant verschil zichtbaar. Ook ten opzichte van 2009 is geen significant verschil zichtbaar. Voertuig criminaliteit Er vinden in Cuijk meer incidenten van fietsendiefstal (inclusief snor- en bromfietsen) per 1000 inwoners plaats dan in de gemeenten Boxmeer en Mill en Sint Hubert, maar ten opzichte van de regio scoort Cuijk op dit punt beter. In Cuijk vinden 6,2 incidenten per 1000 inwoners plaats ten opzichte van 7,9 incidenten per 1000 inwoners in de regio. Ook in de gemeenten Uden en Veghel vindt fietsendiefstal relatief vaker plaats. Volgens 1% van de inwoners van Cuijk komt diefstal uit auto s in de eigen buurt vaak voor tegenover 5% in de regio. Dit is een significant verschil. Ook beschadiging en/of vernieling aan en vanaf auto s in de eigen buurt ervaren de inwoners in Cuijk significant minder vaak dan gemiddeld in de regio (3% tegenover 8%). Deze percentages van Cuijk uit 2011 wijken niet af van de percentages in Het aantal incidenten van diefstal uit/vanaf (motor)voertuigen per 1000 inwoners ligt in Cuijk hoger dan in de gemeenten Boxmeer en Mill en Sint Hubert. De regio scoort wel een stuk slechter dan de gemeente Cuijk. Hier ligt het aantal incidenten een stuk hoger. In Cuijk vinden 4,2 van dit soort incidenten per 1000 inwoners plaats ten opzichte van 6,3 incidenten per 1000 inwoners in de regio. Overige vormen van criminaliteit Inwoners van Cuijk geven significant vaker aan overlast te ervaren van vermogensdelicten dan inwoners van de gemeente Mill en Sint Hubert. Er is hier geen significant verschil met het regiogemiddelde te zien. De mate waarin men de kans acht zelf slachtoffer te worden van vermogensdelicten is in Cuijk niet anders dan in de regio. Er is wel een verschil te zien tussen Cuijk en de regio in het aantal incidenten van diefstallen en overige vermogensdelicten. In Cuijk zijn 7,4 incidenten per 1000 inwoners geregistreerd, het regiogemiddelde ligt op 9,5 incidenten. Het aantal incidenten in Cuijk in 2011 is licht gestegen ten opzichte van In 2009 lag het aantal incidenten in Cuijk op 7,0 en regionaal op 8,1 per 1000 inwoners Verkeersoverlast Er is in Cuijk sprake van minder verkeersoverlast dan gemiddeld in de regio. Op zowel de schaalscore verkeersoverlast als ook op het aantal ongevallen scoort Cuijk beter dan gemiddeld in de regio. Het aantal verkeersongevallen in Cuijk in 2011 is gelijk aan In beide jaren waren er 5,9 incidenten van verkeersongevallen per 1000 inwoners. Er worden in Cuijk iets minder incidenten van verkeersoverlast geregistreerd bij de politie dan in de regio (Cuijk 4,7 per 1000 inwoners en regio 5,0 per 1000 inwoners). Ook in de gemeenten Boxmeer en Veghel zijn in 2011 meer incidenten van verkeersoverlast geregistreerd dan in de gemeente Cuijk. 18 Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk

19 In de gemeenten Mill en Sint Hubert en Uden zijn juist minder van dit soort incidenten geregistreerd. Daarentegen zijn er in Cuijk bij de politie iets meer incidenten van agressief/onveilig rijgedrag bij de politie geregistreerd dan in de regio (Cuijk 0,9 per 1000 inwoners en regio 0,7 per 1000 inwoners). Het aantal geregistreerde incidenten van verkeersoverlast lag in 2011 in Cuijk lager dan in 2009, maar het aantal geregistreerde incidenten van agressief/onveilig rijgedrag lag in 2011 in Cuijk iets hoger dan in Drugs- en alcoholoverlast Er is relatief weinig drugs- en alcoholoverlast in de gemeente Cuijk. Respectievelijk 3% en 4% van de inwoners van Cuijk signaleren deze vormen van overlast vaak in de eigen buurt. De verschillen met het regiogemiddelde zijn niet significant. Ook verschillen ze niet van de percentages in Het aantal geregistreerde incidenten van drugsoverlast bij de politie ligt in Cuijk wel iets hoger dan in de gemeente Mill en Sint Hubert, maar lager dan in Uden en de politieregio Brabant Noord als geheel. 2.2 Bedrijvigheid en veiligheid Slechts een klein percentage van de inwoners van Cuijk (2%) geeft aan vaak last te hebben van horeca/uitgaansgelegenheden. Cuijk wijkt hier niet significant af van het regiogemiddelde. Ook verschilt het percentage van Cuijk uit 2011 niet met het percentage uit Wanneer gekeken wordt naar het aantal incidenten van winkeldiefstallen valt op dat er in Cuijk veel meer van dit soort incidenten zijn (per 1000 bedrijven) dan in de (vergelijkbare) gemeenten Mill en Sint Hubert en Veghel. In de gemeenten Boxmeer en Uden en in de politieregio Brabant Noord in totaal zijn juist wel meer incidenten van winkeldiefstallen geregistreerd (per 1000 bedrijven) dan in de gemeente Cuijk. Het aantal incidenten van winkeldiefstallen in Cuijk is aanzienlijk gedaald ten opzichte van In 2009 waren 29,8 incidenten van winkeldiefstallen per 1000 bedrijven tegenover 17,1 incidenten per 1000 bedrijven in Het aantal incidenten van bedrijfsinbraken (per 1000 bedrijven) liggen in Cuijk lager dan in de vergelijkingsgemeenten Mill en Sint Hubert en Veghel terwijl er in Cuijk meer incidenten van winkeldiefstallen waren dan in deze gemeenten. 2.3 Jeugd en veiligheid Inwoners van Cuijk ervaren niet vaker of minder vaak overlast van groepen jongeren in de buurt dan wanneer gekeken wordt naar het regiogemiddelde. Er zijn in Cuijk wel minder meldingen van overlast door jeugd gedaan bij de politie dan in de regio (4,0 meldingen per 1000 inwoners in Cuijk tegenover 5,0 meldingen per 1000 inwoners in de regio). 2 Resultaten op hoofdlijnen 19

20 Er zijn drie vergelijkingsgemeenten die beter scoren dan de gemeente Cuijk. In Boxmeer, Mill en Sint Hubert en Veghel zijn minder meldingen van overlast door jeugd bij de politie geregistreerd. Het aantal meldingen in Cuijk in 2011 is gestegen ten opzichte van In 2009 zijn 3,3 meldingen per 1000 inwoners bij de politie gedaan, in ,0 meldingen per 1000 inwoners. De inwoners van Cuijk signaleren niet minder vaak jeugdcriminaliteit in de eigen buurt dan wanneer er gekeken wordt naar de regio, er is geen significant verschil zichtbaar. 2.4 Overige onderwerpen in de veiligheidsmonitor De inwoners van Cuijk zijn vaker (zeer) tevreden over het totale functioneren van de politie in hun buurt dan inwoners uit de regio. Er is hier sprake van een significant verschil met de regio (46% ten opzichte van 43%). Toch ligt deze tevredenheid significant lager dan in In 2009 was 52% van de inwoners van Cuijk (zeer) tevreden met het totale functioneren van de politie in de eigen buurt. Gelet op het oordeel over het functioneren van de gemeente wijkt men in Cuijk op geen enkel onderdeel af van de gehele regio. Ook is het oordeel van de inwoners in Cuijk over het functioneren van de gemeente in 2011 niet veranderd ten opzichte van Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk

21 3 Resultaten in grafiek: veiligheid in beeld In dit deel van de rapportage Veiligheidsmonitor 2009/2011 in Brabant, hoofdstuk 3, beschrijven we aan de hand van de in het Handboek Veiligheidsmonitor benoemde kernindicatoren en de cijfers uit de registratie van de politie de veiligheidssituatie in de gemeente. Dit doen we, voor zover als mogelijk, volgens de door de VNG in Kernbeleid Veiligheid; Handreiking voor gemeenten benoemde thema's. In het geval kernindicatoren ontbreken, maar losse vraagitems wel relevant zijn voor de verdere onderbouwing van het gemeentelijke veiligheidsbeleid worden deze relevante losse vraagitems gepresenteerd. In hoofdstuk 3 Resultaten in grafiek: Veiligheid in beeld vindt u geen informatie over alle achter de kernindicatoren schuilgaande vraagitems. Deze cijfers worden via de website van bureau Veiligheidsmonitor (bvm) aan gemeenten beschikbaar gesteld ( In dit hoofdstuk beschrijven we per thema steeds eerst de mening van de bevolking, vervolgens de slachtoffercijfers zoals die zijn geregistreerd in de Veiligheidsmonitor bevolking (% inwoners dat slachtoffer is geworden) en tot slot de politiecijfers in termen van aantal voorvallen (misdrijven, aangiften of incidenten) per 1000 inwoners (of 1000 woningen in geval van inbraak). In zowel de grafieken als tabellen staan steeds het regiogemiddelde, het gemeentegemiddelde en (indien er gekozen is voor binnengemeentelijke gebiedsvergelijking ook) het gemiddelde per wijk/buurt/dorpskern weergegeven. 3.1 Veilige woon- en leefomgeving Om de beleving van veiligheid in kaart te brengen is in de Veiligheidsmonitor aan de respondenten een aantal vragen voorgelegd over door hen ervaren gevoelens van onveiligheid. Respondenten is gevraagd een rapportcijfer te geven voor de veiligheid in de eigen buurt. 3 Resultaten in grafiek: veiligheid in beeld 21

22 Grafiek 3.1 Rapportcijfer veiligheid in de buurt [gemiddelde 1-10], 2009 en 2011 Onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt Onderstaande grafieken geven aan hoeveel procent van de bevolking zich vaak, soms of zelden onveilig voelt in de eigen buurt. Grafiek Onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt (% van totale bevolking), Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk

23 Grafiek Onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt (% van totale bevolking), 2009 Onveiligheidsgevoelens en vermijdingsgedrag Het komt wel eens voor dat bewoners vermijdingsgedrag vertonen door onveilige situaties uit de weg te gaan. Dit vermijdingsgedrag kan duiden op angstgevoelens. Uit onderstaande tabel valt af te lezen hoeveel procent van de bevolking last heeft van specifieke angstgevoelens of vermijdingsgedrag vertoont. Tabel 3.1 Komt het wel eens voor dat u...? [% vaak van totale bevolking], 2009 en 2011 's Avonds/ 's nachts niet open doen Omlopen/ omrijden onveilig plekken Kind(eren) toegang bepaalde plekken verbieden Voelt zich onveilig 's avonds op straat Niet op gemak alleen thuis Cuijk Brabant Noord Onveilige plekken Niet alleen in de eigen buurt, maar ook op andere plekken kunnen mensen zich onveilig voelen. Uit onderstaande tabel valt af te lezen wat oorzaken van onveiligheidsgevoelens kunnen zijn en hoeveel procent van de bevolking daar last van heeft. 3 Resultaten in grafiek: veiligheid in beeld 23

24 Tabel 3.2 Onveilig voelen [% vaak van totale bevolking], 2009 en 2011 Rondom uitgaansgelegen-heden Bij rondhangende jongeren In het centrum van de gemeente In het winkelgebied In het openbaar vervoer Cuijk Brabant Noord Overlast tussen bewoners / sociale kwaliteit leefomgeving In onderstaande grafiek staat het gemiddelde rapportcijfer voor de leefbaarheid in de eigen buurt weergegeven. Grafiek 3.3 Rapportcijfer leefbaarheid eigen buurt [gemiddelde 1-10], 2009 en 2011 Overlast draagt in negatieve zin bij aan de leefbaarheid van de buurt. Om de sociale overlast in de buurt in beeld te krijgen, is een score samengesteld op basis van de mate van overlast die wordt ervaren van dronken mensen op straat, mensen die op straat worden lastiggevallen, drugsoverlast en overlast van groepen jongeren. De geconstrueerde schaal loopt van 0 tot 10. Naarmate de score hoger is, is er sprake van meer sociale overlast. 24 Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk

25 Grafiek 3.4 Schaalscore 'Sociale overlast' [score 0 tot 10], 2009 en 2011 Naast sociale overlast dragen ook andere vormen van overlast in negatieve zin bij aan de sociale kwaliteit van de buurt. Er zijn vijf soorten overlast aan de respondenten voorgelegd: overlast door omwonenden, andere vormen van geluidsoverlast (dan door verkeer), dronken mensen op straat, overlast van zwervers en daklozen en overlast door horeca. In de volgende grafiek is af te lezen in welke mate burgers last hebben van deze vormen van overlast. Naarmate de score hoger is wordt meer overlast ervaren. Grafiek 3.5 Schaalscore 'Overige overlast' [score 0 tot 10], 2009 en Resultaten in grafiek: veiligheid in beeld 25

26 In de volgende grafiek is af te lezen hoe het is gesteld met de sociale samenhang in de buurt. Hierbij staan de sociale contacten en de betrokkenheid tussen buurtbewoners centraal. De respondenten is gevraagd hun mening te geven ten aanzien van een viertal stellingen: mensen kennen elkaar in de buurt nauwelijks, mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om, dit is een gezellige buurt met veel saamhorigheid en ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen. Deze stellingen zijn samengevoegd tot één schaalscore die de mate van samenhang in de buurt meet op een schaal van 0 tot 10. Naarmate de score hoger is, is er sprake van meer sociale cohesie. Grafiek 3.6 Schaalscore 'Sociale cohesie' [score 0 tot 10], 2009 en 2011 Onvrede over de bevolkingssamenstelling (naar bijvoorbeeld leeftijd of etniciteit) kan de ervaren leefbaarheid negatief beïnvloeden,omdat men bijvoorbeeld vindt dat bepaalde groepen over- of ondervertegenwoordigd zijn. In de volgende grafiek is het aandeel mensen weergegeven, dat (helemaal) niet tevreden is met de samenstelling van de bevolking in de buurt. 26 Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk

27 Grafiek 3.7 Ik ben tevreden over de bevolkingssamenstelling in de buurt [% (helemaal) mee oneens van totale bevolking], 2009 en 2011 In de enquête is naast de samenhang ook gevraagd of bewoners het afgelopen jaar zelf actief zijn geweest om hun buurt te verbeteren. Actieve inzet door bewoners zelf kan bijdragen aan een positief gevoel ten aanzien van de buurt en haar bewoners. In de volgende grafiek staat het aandeel bewoners weergegeven dat aangeeft zich actief te hebben ingezet om de buurt te verbeteren. Grafiek 3.8 Actief in buurtverbetering? [% ja van totale bevolking], 2009 en Resultaten in grafiek: veiligheid in beeld 27

28 Bij de politie worden incidenten met betrekking tot burenoverlast geregistreerd. Het aantal incidenten geeft een indicatie voor de mate van sociale overlast binnen en tussen groepen buurtbewoners. In onderstaande grafiek staat het aantal bij de politie geregistreerde incidenten per inwoners in het jaar 2009 weergegeven. Grafiek 3.9 Burengerucht / relatieproblemen [aantal incidenten per 1000 inwoners], 2009 en 2011 Verloedering kwaliteit woonomgeving In onderstaande grafiek staat het gemiddelde rapportcijfer voor de woonomgeving weergegeven, dat de burgers aan hun eigen buurt toebedelen. Grafiek 3.10 Rapportcijfer woonomgeving [gemiddelde 1-10], 2009 en Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk

29 De kwaliteit van de woonomgeving is eveneens in kaart gebracht aan de hand van een viertal vragen over de perceptie van de fysieke woonomgeving: de mate waarin bekladding van muren en/of gebouwen, rommel op straat, hondenpoep op straat en vernieling van straatmeubilair plaats vindt in de eigen buurt. Hoe hoger de score op deze schaal, des te meer verloedering wordt ervaren. Grafiek 3.11 Schaalscore fysieke verloedering [score 0-10], 2009 en 2011 Uit de volgende tabellen valt af te lezen hoe tevreden de bewoners zijn over een aantal buurtvoorzieningen. In de tabellen worden per buurtvoorziening het percentage bewoners dat tevreden tot zeer tevreden is getoond. Tabel Buurtvoorzieningen [% (zeer) tevreden van totale bevolking], 2011 Kwaliteit woning Openbaar vervoer Winkels voor dagelijkse boodschappen Basisonderwijs Parkeergelegenheid Voorzieningen voor ouderen Winkelaanbod Aanbod verenigingen en clubs Bereikbaarheid van gezondheidsvoorzieningen Cuijk Brabant Noord Resultaten in grafiek: veiligheid in beeld 29

30 Tabel Buurtvoorzieningen [% (zeer) tevreden van totale bevolking], 2009 Kwaliteit woning Basis-- onderwijs Openbaar vervoer Winkels voor dagelijkse boodschappen Parkeergelegenheid Voorzieningen voor ouderen Winkelaanbod Aanbod verenigingen en clubs Bereikbaarheid van gezondheidsvoorzieningen Cuijk Brabant Noord Onderstaande grafieken laten zien hoeveel procent van de bevolking van mening is dat de buurt ten opzichte van vorig jaar vooruit dan wel achteruit is gegaan. Grafiek Vindt u dat de buurt waarin u woont voor- of achteruit is gegaan afgelopen jaar? [% van totale bevolking], Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk

31 Grafiek Vindt u dat de buurt waarin u woont voor- of achteruit is gegaan afgelopen jaar? [% van totale bevolking], 2009 Uit onderstaande tabel valt af te lezen hoeveel procent van de bevolking het (helemaal) eens is met de stellingen over het onderhoud dat door de gemeente in de buurt wordt uitgevoerd. Tabel 3.4 Leefbaarheid woonbuurt [%(helemaal) mee eens van totale bevolking], 2009 en 2011 Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden Perken, plantsoenen en parken goed onderhouden Het is buiten goed verlicht Boxmeer Brabant Noord De volgende grafiek laat zien hoeveel procent van de bevolking in de afgelopen 12 maanden voorafgaand aan de ondervraging slachtoffer is geworden van enige vorm van vernieling, dat wil zeggen dat er moedwillig iets vernield of beschadigd is, zonder dat daarbij iets gestolen is (exclusief vernielingen aan de auto). Hierbij gaat het om slachtofferschap in de eigen buurt en elders in de gemeente. 3 Resultaten in grafiek: veiligheid in beeld 31

32 Grafiek Vernieling [% slachtoffers in eigen buurt en elders in gemeente van totale bevolking], 2011 Grafiek Vernieling [% slachtoffers in eigen buurt en elders in gemeente van totale bevolking], Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk

33 Ook de politie registreert vernielingen die bij hen worden gemeld. In onderstaande grafiek zien we het gemiddeld aantal incidenten van vernielingen per 1000 inwoners. Grafiek 3.14 Vernieling [aantal incidenten per 1000 inwoners], 2009 en 2011 Huiselijk geweld In de veiligheidsmonitor is in het vraagblok slachtofferschap bij verschillende delictsoorten (te weten seksuele intimidatie, bedreiging (zonder dat daarbij geweld gebruikt is), mishandeling en overige delicten) doorgevraagd naar de plaats van het delict en of men de dader kende. Voor die voorvallen waarvan de dader partner, expartner of familielid is spreken we van huiselijk geweld 4. In de volgende grafiek is af te lezen in welke mate huiselijk geweld in de veiligheidsmonitor is gerapporteerd door de burgers in termen van percentage slachtoffers. De genoemde percentages zijn slachtoffers van enige vorm van huiselijk geweld. 4 Bij slachtofferschap huiselijk geweld is sprake van een (lichte) ondervertegenwoordiging omdat de vragen naar bekendheid met de dader alleen is gevraagd voor het laatste delict. 3 Resultaten in grafiek: veiligheid in beeld 33

34 Grafiek 3.15 Slachtofferschap huiselijk geweld [% door (ex)partner en/of familie van totale bevolking], 2009 en 2011 Respectloos gedrag Deze tabel toont hoeveel procent van de bevolking verschillende vormen van respectloos gedrag vaak of soms signaleert. Tabel 3.5 Respectloos gedrag door... [% komt vaak/soms voor van totale bevolking], 2009 en 2011 Onbekenden op straat Onbekenden openbaar vervoer Personeel van winkels/ bedrijven Personeel van overheidsinstanties Bekenden Cuijk Brabant Noord Geweld op straat/dreiging geweld De schaalscore dreiging is gebaseerd op acht vragen naar vormen van gedrag die als dreigend kunnen worden ervaren. Het gaat dan om overlast van groepen jongeren, mensen die op straat worden lastiggevallen, drugsoverlast, bedreiging, gewelddelicten, straatroof, vrouwen en meisjes die worden nagefloten en jeugdcriminaliteit. (Drie van deze vragen zijn ook opgenomen in de schaalscore voor sociale overlast.) Hoe hoger de score op deze schaal, des te meer dreiging men in de eigen buurt ervaart. 34 Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk

35 Grafiek 3.16 Schaalscore dreiging [score 0-10], 2009 en 2011 Naast het signaleren van dreiging in de eigen buurt is ook aan de respondenten gevraagd hoe hoog men de kans inschat dat men zelf het komende jaar slachtoffer wordt van mishandeling. Onderstaande grafiek laat zien hoeveel procent van de bevolking deze kans groot tot heel groot acht. Grafiek 3.17 Kans slachtofferschap mishandeling [% (heel) grote kans van totale bevolking], 2009 en Resultaten in grafiek: veiligheid in beeld 35

36 In de volgende grafieken is af te lezen hoeveel procent van de bevolking in de afgelopen 12 maanden slachtoffer is geworden van een geweldsdelict. Hierbij gaat het om slachtoffer van zakkenrollen met geweld, seksuele intimidatie, bedreiging en mishandeling. Hieronder is te lezen hoeveel procent van de bevolking van een van deze delicten slachtoffer is geworden. Grafiek Slachtofferschap geweld [% in eigen buurt en elders in gemeente van totale bevolking], 2011 Grafiek Slachtofferschap geweld [% in eigen buurt en elders in gemeente van totale bevolking], Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk

37 Ook bij de politie worden mishandelingen (fysiek geweld) geregistreerd. In de onderstaande grafiek staat weergegeven hoeveel van deze voorvallen er in 2009 hebben plaatsgevonden per 1000 inwoners. Grafiek 3.19 Mishandeling (fysiek geweld) [aantal incidenten per 1000 inwoners], 2009 en 2011 In de volgende grafiek staat het gemiddeld aantal bij de politie bekende voorvallen van bedreiging per 1000 inwoners weergegeven. Grafiek 3.20 Bedreiging [aantal incidenten per 1000 inwoners], 2009 en Resultaten in grafiek: veiligheid in beeld 37

38 Woninginbraak In onderstaande grafiek staat het percentage mensen weergegeven dat zegt dat inbraak in woningen vaak voorkomt bij hen in de buurt. Grafiek 3.21 Inbraak woningen in uw buurt [% vaak van totale bevolking], 2009 en 2011 Naast het vaak signaleren van inbraak in de eigen buurt is ook aan de respondenten gevraagd hoe hoog men de kans acht om zelf slachtoffer te worden van inbraak het komende jaar. De volgende grafiek laat zien hoeveel procent van de bevolking die kans (heel) groot acht. Grafiek 3.22 Schatting kans dat respondent zelf slachtoffer wordt van inbraak [% [heel] grote kans van totale bevolking], 2009 en Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk

39 Naast het signaleren van inbraken in de eigen omgeving geeft de veiligheidsmonitor ook zicht op het aantal slachtoffers van inbraak en poging tot inbraak. In onderstaande twee grafieken is af te lezen hoeveel procent van de bevolking slachtoffer is geworden van inbraak in de afgelopen 12 maanden en bij hoeveel procent van de bevolking een poging tot inbraak is gedaan, zonder dat er iets gestolen is in het afgelopen jaar. Grafiek 3.23 Poging tot inbraak woning [% ja van totale bevolking], 2009 en 2011 Grafiek 3.24 Inbraak woning [% ja van totale bevolking], 2009 en Resultaten in grafiek: veiligheid in beeld 39

40 Ook de politie registreert inbraken. In onderstaande grafiek staat het aantal incidenten weergegeven per 1000 woningen (in een gebied). Grafiek 3.25 Diefstal/Inbraak woning [aantal incidenten per 1000 woningen], 2009 en 2011 Voertuigcriminaliteit De volgende 3 grafieken laten zien hoe vaak men denkt dat voertuigcriminaliteit in de eigen buurt voorkomt. De eerste grafiek geeft het percentage inwoners dat zegt dat fietsendiefstal vaak plaats vindt in de buurt. Grafiek 3.26 Fietsendiefstal in eigen buurt [% vaak van totale bevolking], 2009 en Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk

41 De volgende grafiek geeft het percentage bewoners weer dat zegt dat diefstal UIT auto s vaak voor komt in de eigen buurt. Grafiek 3.27 Diefstal uit auto's in eigen buurt [% vaak van totale bevolking], 2009 en 2011 De onderstaande grafiek laat het percentage burgers zien dat van mening is dat beschadiging en/of vernieling AAN en VANAF auto s vaak voor komt in de eigen buurt voor komt. Grafiek 3.28 Beschadiging/vernieling aan en vanaf auto's in eigen buurt [% vaak van totale bevolking], 2009 en Resultaten in grafiek: veiligheid in beeld 41

42 In de volgende grafieken staat weergegeven hoeveel procent van de bevolking in de afgelopen 12 maanden slachtoffer is geworden van fietsendiefstal in de eigen buurt en elders in de gemeente. Grafiek Fiets gestolen in eigen buurt of elders in de gemeente [% ja van totale bevolking], 2011 Grafiek Fiets gestolen in eigen buurt of elders in de gemeente [% ja van totale bevolking], Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk

43 De volgende grafiek laat zien hoeveel procent van de bevolking in de afgelopen 12 maanden slachtoffer is geworden van autodiefstal in de eigen buurt en elders in de gemeente. Grafiek Auto gestolen in eigen buurt of elders in de gemeente [% ja van totale bevolking], 2011 Grafiek Auto gestolen in eigen buurt of elders in de gemeente [% ja van totale bevolking], Resultaten in grafiek: veiligheid in beeld 43

44 De volgende grafiek laat zien hoeveel procent van de bevolking in de afgelopen 12 maanden slachtoffer is geworden van diefstal uit de auto in de eigen buurt en elders in de gemeente. Grafiek Uit auto gestolen in eigen buurt of elders in de gemeente [% ja van totale bevolking], 2011 Grafiek Uit auto gestolen in eigen buurt of elders in de gemeente [% ja van totale bevolking], Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk

45 Hieronder zien we hoeveel procent van de bevolking slachtoffer is geworden van beschadiging van of diefstal vanaf de auto in de eigen buurt en elders in de gemeente. Grafiek Vanaf auto gestolen/beschadigd in eigen buurt of elders in de gemeente [% ja van totale bevolking], 2011 Grafiek Vanaf auto gestolen/beschadigd in eigen buurt of elders in de gemeente [% ja van totale bevolking], Resultaten in grafiek: veiligheid in beeld 45

46 In onderstaande grafieken wordt het aantal incidenten per 1000 inwoners weergegeven van de delicten diefstal uit/vanaf (motor)voertuigen, diefstal van (motor)voertuigen en fietsendiefstal (inclusief snor- en bromfietsen). Deze cijfers geven weer in welke gebieden veel en in welke minder diefstallen plaatsvinden. Grafiek Diefstal voertuigen [aantal incidenten per 1000 inwoners], 2011 Grafiek Diefstal voertuigen [aantal incidenten per 1000 inwoners], Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk

47 Verkeersoverlast Om zicht te krijgen op de verkeersoverlast in de buurt is een samengestelde variabele geconstrueerd aan de hand van een aantal vragen over de mate waarin mensen vinden dat ze in hun woonbuurt last hebben van het verkeer. Het gaat dan om zaken als agressief verkeersgedrag, geluidsoverlast door verkeer, te hard rijden en parkeeroverlast. De geconstrueerde schaal loopt van 0 tot 10 en naarmate de score hoger is wordt er meer verkeersoverlast ervaren. Grafiek 3.34 Schaalscore verkeersoverlast [score 0-10], 2009 en 2011 In de veiligheidsmonitor zijn geen vragen opgenomen die informeren naar slachtofferschap met betrekking tot verkeersongevallen. Maar deze worden wel geregistreerd bij de politie. De volgende grafiek laat zien hoeveel incidenten van verkeersongevallen er zich in het afgelopen jaar (2009) in een bepaald gebied hebben voorgedaan in verhouding tot het aantal inwoners in het gebied. 3 Resultaten in grafiek: veiligheid in beeld 47

48 Grafiek 3.35 Aantal verkeersongevallen [aantal incidenten per 1000 inwoners], 2009 en 2011 Ook wordt het aantal meldingen van verkeersoverlast (parkeerproblemen en verkeersstremming) door de politie geregistreerd. In onderstaande grafiek staat het aantal meldingen van verkeersoverlast per 1000 inwoners weergegeven. Grafiek 3.36 Aantal incidenten verkeersoverlast [aantal incidenten per 1000 inwoners], 2009 en Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk

49 Ook registreert de politie ook agressief en onveilig rijgedrag. Onderstaande grafiek geeft het aantal incidenten per 1000 inwoners weer voor de betreffende gebieden. Grafiek 3.37 Agressief/onveilig rijgedrag [aantal incidenten per 1000 inwoners], 2009 en 2011 Drugs- en alcoholoverlast In onderstaande grafiek is af te lezen hoeveel procent van de bevolking (van de genoemde gebieden) zegt dat er in de buurt vaak dronken mensen op straat zijn. Grafiek 3.38 Dronken mensen op straat in eigen buurt [% vaak van totale bevolking], 2009 en Resultaten in grafiek: veiligheid in beeld 49

50 De volgende grafiek geeft zicht op drugsoverlast die in de buurt wordt gesignaleerd. In de grafiek is weergegeven hoeveel procent van de bevolking vindt dat er vaak sprake is van drugsoverlast in de buurt. Grafiek 3.39 Drugsoverlast in eigen buurt [% vaak van totale bevolking], 2009 en 2011 De politie registreert het aantal meldingen in verband met het vervaardigen, verhandelen en bezitten van soft- en harddrugs. Het aantal meldingen per 1000 inwoners staat in de volgende grafiek weergegeven. Grafiek 3.40 Drugshandel [aantal incidenten per 1000 inwoners], 2009 en Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk

51 Ook registreert de politie het aantal incidenten van drugsoverlast. Het gaat dan onder andere om het aantreffen van drugs zonder een verdachte en overige vormen van drugsoverlast. In de volgende grafiek is te zien hoe vaak drugsoverlast in de genoemde gebieden bij de politie wordt gemeld. Het gaat dan om het aantal meldingen per 1000 inwoners. Grafiek 3.41 Drugsoverlast [aantal incidenten per 1000 inwoners], 2009 en 2011 Overige veel voorkomende vormen van criminaliteit In het vraagblok buurtproblemen is geïnformeerd naar de mate waarin verschillende overlast situaties vóórkomen. Aan de hand van de items fietsendiefstal, diefstal uit auto s, beschadiging aan / diefstal vanaf auto s en inbraak in woningen is een indicator gecreëerd die op een schaal van 0 tot 10 aangeeft hoeveel overlast men heeft van vermogensdelicten. Hoe hoger de score des te meer last heeft men van het vóórkomen van vermogenscriminaliteit in het gebied. 3 Resultaten in grafiek: veiligheid in beeld 51

52 Grafiek 3.42 Schaalscore overlast van vermogensdelicten [score 0-10], 2009 en 2011 De volgende grafiek laat zien hoeveel procent van de bewoners de kans hoog tot zeer hoog inschat om het komende jaar slachtoffer te worden van diefstal van portemonnee (zakkenrollerij). Grafiek 3.43 Kans slachtofferschap diefstal portemonee [% (heel) grote kans van totale bevolking], 2009 en Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk

53 Het percentage slachtoffers van zakkenrollerij (tasjesroof zonder geweld) in de afgelopen 12 maanden zoals aangegeven in de veiligheidsmonitor staat weergegeven in onderstaande grafieken. Hierbij is een onderscheid gemaakt naar slachtofferschap in de eigen buurt en slachtofferschap elders in de gemeente. Grafiek Tasjesroof zonder geweld in eigen buurt [% ja van totale bevolking], 2011 Grafiek Tasjesroof zonder geweld in eigen buurt [% ja van totale bevolking], Resultaten in grafiek: veiligheid in beeld 53

54 Om zicht te krijgen waar zakkenrollerij veel dan wel weinig voorkomt staat in onderstaande grafiek het aantal incidenten per 1000 inwoners van zakkenrollerij weergegeven. Grafiek 3.45 Zakkenrollerij [aantal incidenten per 1000 inwoners], 2009 en 2011 Bij de politie wordt een aantal incidenten geregistreerd in de rubriek Overige vermogensdelicten/ diefstallen. Hieronder vallen onder andere de volgende items; chantage, afpersing, diefstal uit overige gebouwen (geen braak), heling, verduistering, diefstal van dieren. Het aantal overige vermogensdelicten wordt weergegeven in het aantal incidenten per 1000 inwoners. Grafiek 3.46 Diefstallen/overige vermogensdelicten zonder geweld [aantal incidenten per 1000 inwoners], 2009 en Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk

55 3.2 Bedrijvigheid en veiligheid Winkelcentra De volgende grafiek laat zien hoeveel procent van de bevolking zich weleens onveilig voelt in het winkelgebied/winkelcentrum in de eigen buurt. Grafiek 3.47 Onveilig voelen in winkelgebied/winkelcentra in de eigen buurt [% vaak van totale bevolking], 2009 en 2011 Het aantal incidenten per 1000 bedrijven van winkeldiefstallen zoals die bij de politie zijn gedaan staat weergegeven in de volgende tabel. Tabel 3.6 Winkeldiefstal [aantal incidenten per 1000 bedrijven], 2009 en 2011 Cuijk Brabant Noord ,8 31, ,1 25,0 Bedrijventerrein In de volgende tabel is te zien hoeveel incidenten per 1000 bedrijven er bij de politie zijn geregistreerd van inbraak in bedrijven en instellingen. 3 Resultaten in grafiek: veiligheid in beeld 55

56 Tabel 3.7 Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen [aantal incidenten per 1000 bedrijven], 2009 en 2011 Cuijk Brabant Noord ,7 1, ,7 1,7 Uitgaan/horeca In de veiligheidsmonitor is gevraagd of er sprake is van overlast door horecagelegenheden. In onderstaande grafiek is af te lezen hoeveel procent van de bevolking van ieder genoemd gebied vaak overlast ondervindt van horecagelegenheden. Grafiek 3.48 Overlast door horecagelegenheden [% vaak van totale bevolking], 2009 en 2011 De volgende grafiek geeft weer hoeveel procent van de bevolking zegt dat ze zich vaak onveilig voelt rondom uitgaansgelegenheden in de eigen gemeente. 56 Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk

57 Grafiek 3.49 Onveilig voelen rondom uitgaansgelegenheden [% vaak van totale bevolking], 2009 en Jeugd en veiligheid Overlast gevende jeugdgroepen Onderstaande grafiek toont hoeveel procent van de bevolking het (helemaal) oneens is met de stelling dat er goede voorzieningen voor jongeren in de buurt zijn. Grafiek 3.50 Goede voorzieningen in de buurt voor jongeren [% (helemaal) mee oneens van totale bevolking], 2009 en Resultaten in grafiek: veiligheid in beeld 57

58 De volgende grafiek laat zien hoeveel procent van de bevolking vaak overlast van groepen jongeren in de buurt ondervindt. Grafiek 3.51 Overlast van groepen jongeren in de buurt [% vaak van totale bevolking], 2009 en 2011 Het percentage inwoners dat zich vaak onveilig voelt op plekken waar jongeren rondhangen is weergegeven in de volgende grafiek. Grafiek 3.52 Onveilig voelen op plekken waar jongeren rondhangen [% vaak van totale bevolking], 2009 en Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk

59 De meldingen van overlast van jeugd die de politie ontvangt worden geregistreerd. Onderstaande grafiek geeft het aantal incidenten per 1000 inwoners voor de verschillende gebieden weer. Grafiek 3.53 Melding overlast jeugd [aantal incidenten per 1000 inwoners], 2009 en 2011 Criminele jeugdgroepen In onderstaande grafiek staat weergegeven hoeveel procent van de burgers jeugdcriminaliteit in de eigen buurt vaak signaleert. Grafiek 3.54 Jeugdcriminaliteit in de buurt [% vaak van totale bevolking], 2009 en Resultaten in grafiek: veiligheid in beeld 59

60 12-minners Onderstaande grafiek geeft weer hoeveel procent van de inwoners het er (helemaal) mee eens is dat er goede speelplekken voor kinderen in de buurt aanwezig zijn. Grafiek 3.55 Goede speelplekken voor kinderen in de buurt [% (helemaal) mee eens van totale bevolking], 2009 en 2011 Soms staan burgers hun kinderen niet toe om ergens in de buurt naartoe te gaan, omdat zij deze plek als onveilig beschouwen. In de grafiek staat het percentage burgers weergegeven dat vaak de kinderen niet toestaat om ergens in de buurt naar toe te gaan. Grafiek 3.56 Kinderen niet toestaan ergens naartoe te gaan in de buurt omdat onveilig is [% vaak van totale bevolking], 2009 en Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk

61 3.4 Overige onderwerpen uit de Veiligheidsmonitor Functioneren politie De volgende grafiek laat zien hoeveel procent van de mensen die het afgelopen jaar contact hebben gehad met de politie tevreden tot zeer tevreden zijn over dit laatste politiecontact. Grafiek 3.57 Oordeel laatste politiecontact [% (zeer) tevreden van mensen die contact hebben gehad met de politie van totale bevolking], 2009 en 2011 Aan alle respondenten is gevraagd een oordeel te geven voor het functioneren van de politie in de buurt. De volgende grafiek laat zien hoeveel procent van de bevolking (zeer) tevreden is over het functioneren van de politie in de buurt. 3 Resultaten in grafiek: veiligheid in beeld 61

62 Grafiek 3.58 Oordeel totale functioneren van de politie in de buurt [% (zeer) tevreden van totale bevolking], 2009 en 2011 Om meer zicht te krijgen op hoe de burgers de verschillende aspecten van het politiële functioneren beoordelen is hen een aantal stellingen voorgelegd. Uit de volgende tabellen valt af te lezen hoeveel procent van de bewoners het (helemaal) eens is met de verschillende stellingen. Tabel Oordeel functioneren politie algemeen [%(helemaal) mee eens van totale bevolking], 2011 Politie weet hoe ze boeven moet vangen Politie wil contact hebben met burgers Politie houdt rekening met wensen samenleving Politie werkt goed samen met bewoner Als het erom gaat is politie er voor je Politie is benaderbaar Politie informeert burgers Politie bestrijd succesvol criminaliteit Cuijk Brabant Noord Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Geertruidenberg 2011 Uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Drimmelen 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Etten-Leur Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012 ;/y;\ i&o ^research Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Bloemendaal? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Bloemendaal 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1866

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR HELMOND 2011

VEILIGHEIDSMONITOR HELMOND 2011 VEILIGHEIDSMONITOR HELMOND 2011 Titel: Veiligheidsmonitor Helmond 2011 Opdrachtgever: Gemeentebestuur Helmond Uitgevoerd door: Afdeling Onderzoek en Statistiek Wilma Timmers Datum : Juli 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Hoe veilig is Kapelle?

Hoe veilig is Kapelle? Hoe veilig is Kapelle? Veiligheidsmonitor gemeente Kapelle 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014-concept Datum April

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz.

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz. Inleiding De integrale Veiligheidsmonitor (ivm) is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

Hoe veilig is Hof van Twente?

Hoe veilig is Hof van Twente? Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Colofon

Nadere informatie

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport Politie Gelderland-Midden Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport 9 juli 2010 Projectnr. 7587.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Leefbaarheid woonbuurt Bijlage 2.1a: Rapportcijfers voor de leefbaarheid in de buurt naar wijken, 2001-2013 Bijlage 2.1b: Rapportcijfers voor de woonomgeving naar

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014 Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere 2013 april 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/018 Datum april 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

Veiligheid HI-Ambacht

Veiligheid HI-Ambacht Veiligheid HI-Ambacht INTEGRALE VEILIGHEIDSMONITOR 015 Inhoud De landelijke Veiligheidsmonitor helpt n om een beeld te krijgen van de lokale veiligheidssituatie. Niet alleen van de situatie volgens de

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/CONCEPT Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Hoe veilig is Tubbergen?

Hoe veilig is Tubbergen? Hoe veilig is Tubbergen? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 April 2012 Hoe veilig is Tubbergen? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014 Gemeente Tiel Veiligheidsmonitor 2013 16 april 2014 DATUM 16 april 2014 TITEL Veiligheidsmonitor 2013 ONDERTITEL Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem OPDRACHTGE Gemeente Tiel VER Postbus 1174 6801 BD

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Rapport HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Veiligheidsmonitor gemeente Heemstede Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/031 Datum Juni

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie steeds beter De veiligheidssituatie in s-hertogenbosch verbetert. Dit bleek al uit de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 1/33 Onderzoeksbeschrijving

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-024 31 maart 2009 9.30 uur Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats Aantal slachtoffers veel voorkomende criminaliteit verder gedaald Gevoel van veiligheid

Nadere informatie

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland Leefbaarheid - 2011 In dit rapport staat de leefbaarheid van de woonomgeving centraal. Aan de respondenten is gevraagd hun mening te geven over de kwaliteit van de fysieke buurtvoorzieningen. Men kon het

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2013 1 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007

Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007 Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007 Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007 Opdrachtgever: Gemeente Zaltbommel Onderzoek en rapportage: Oostveen Beleidsonderzoek en Advies Colofon Opdrachtgever: Gemeente Zaltbommel.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht DIMENSUS beleidsonderzoek Augustus 2011 Projectnummer 464 INHOUD Samenvatting 5 Inleiding 13 1. Leefbaarheid in de buurt 15 1.1 Voorzieningen in de buurt

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Helmond 2014. De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld

Veiligheidsmonitor Helmond 2014. De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld VEILIGHEIDSMONITOR HELMOND 2014 De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari 2007 1 In deze rapportage worden de resultaten beschreven uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête voor de maand januari. Tevens

Nadere informatie

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen Telefoon: 045 5604747 E-mail: o&s@heerlen.nl Heerlen, augustus 2004 Gegevens mogen worden

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni 1. Leefbaarheid In de maand juni geven de Bredanaars Breda een 7,6 als gemeente om in te wonen. Breda scoort goed op alle

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Sociale veiligheid

Leefbaarheid: feiten in beeld Sociale veiligheid Leefbaarheid: feiten in beeld Sociale veiligheid De laatste uitgave in de serie Leefbaarheid: feiten in beeld gaat over veiligheid. De definitie van leefbaarheid van de Provincie Noord- noemt onder andere

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. Perceptie veiligheid 2009. De mening van de inwoners gepeild

LelyStadsGeluiden. Perceptie veiligheid 2009. De mening van de inwoners gepeild LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Perceptie veiligheid 09 In oktober 09 hebben.9 leden van het LelyStadsPanel en andere stadsbewoners een vragenlijst ingevuld over de beleving van hun

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Veiligheid. Aangiftes politie (per 1000 inwoners) Rapportcijfers door bewoners. Criminaliteit in de buurt. hoofdstuk 6

Veiligheid. Aangiftes politie (per 1000 inwoners) Rapportcijfers door bewoners. Criminaliteit in de buurt. hoofdstuk 6 hoofdstuk 6 Aangiftes politie (per 1000 inwoners) 2006 2008 woninginbraak 3,5 4,5 diefstal schuur 4,7 2,2 autocriminalit. 6,4 6,3 fietsendiefstal 7,2 6,2 overige diefst. 1,0 1,8 geweld 5,8 5,5 vandalisme

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010

Veiligheidsmonitor 2010 Veiligheidsmonitor 2010 O&S juni 2010 Samenvatting s-hertogenbosch opnieuw veiliger De veiligheidssituatie in de gemeente is in 2009 wederom verbeterd. De veiligheidsindex is met 12,2 indexpunten gestegen

Nadere informatie

rapportage op wijkniveau

rapportage op wijkniveau appendix bij Veiligheidsmonitor 2009 Veiligheidsmonitor 2009 rapportage op wijkniveau Het veiligheidsbeeld in en eerder van tien Goudse wijken: Binnenstad Nieuwe Park Korte Akkeren Bloemendaal Plaswijck

Nadere informatie

Eénmeting Leefbaarheid en veiligheid 2014 Beheergebied Van Broeckhovenlaan, s-hertogenbosch

Eénmeting Leefbaarheid en veiligheid 2014 Beheergebied Van Broeckhovenlaan, s-hertogenbosch Eénmeting Leefbaarheid en veiligheid 2014 Beheergebied Van Broeckhovenlaan, s-hertogenbosch Bron: www.brabantwonen.nl Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente s-hertogenbosch DIMENSUS beleidsonderzoek

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden Veiligheidsmonitor 2008 juni 2009 een onderzoek in opdracht van de Veiligheidsregio Onderzoeker Projectleider Opdrachtgever Andrea van der Meide Liesbeth Wendrich Paul van Wensveen Jolanda Verdurmen Veiligheidsregio

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE ROTTERDAM-RIJNMOND 2008 EMBARGO TOT 7 JULI 2008

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE ROTTERDAM-RIJNMOND 2008 EMBARGO TOT 7 JULI 2008 VEILIGHEIDSRAPPORTAGE ROTTERDAM-RIJNMOND 2008 EMBARGO TOT 7 JULI 2008 Colofon 1 e druk juli 2008 Uitgave van de Begeleidingscommissie Integrale Veiligheid en de Politie -Rijnmond, in opdracht van het naal

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Hoe veilig voelen. de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Figuur 1 Mattermap van de veiligheid in de Drechtsteden

Hoe veilig voelen. de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Figuur 1 Mattermap van de veiligheid in de Drechtsteden Hoe veilig voelen de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Inhoud: 1. Conclusies 2. Ontwikkeling eigen buurt 3. Slachtofferschap Veiligheid is een belangrijk thema binnen gemeenten. Bewoners wonen

Nadere informatie

BIJLAGE II OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE VEILIGHEID

BIJLAGE II OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE VEILIGHEID BIJLAGE II OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE VEILIGHEID Situatie objectieve en subjectieve veiligheid burgers en Cijfers met betrekking tot Bron 2002 objectieve veiligheid burgers (landelijk) feitelijk ondervonden

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2012

Veiligheidsmonitor 2012 Veiligheidsmonitor 2012 O&S april 2012 Samenvatting De veiligheidsmonitor verschijnt eens per jaar en is het belangrijkste meetinstrument voor de veiligheid in s-hertogenbosch. In de veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013 Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof Nulmeting november 2013 Opdrachtgever: Veiligheid en Wijken Frank Claus Opdrachtnemer: Informatie en Kenniscentrum Margot Hutten Januari 2014 Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Criminaliteit en slachtofferschap

Criminaliteit en slachtofferschap 3 Criminaliteit en slachtofferschap M.M.P. Akkermans Bijna één op de vijf Nederlanders van 15 jaar en ouder was in 2015 slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit zoals gewelds-, vermogensof vandalismedelicten.

Nadere informatie

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan nulmeting Projectnummer 11067 In opdracht van stadsdeel Centrum Josca Boers Nienke Laan Emmie van Oirschot Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Slachtoffers van woninginbraak

Slachtoffers van woninginbraak 1 Slachtoffers van woninginbraak Fact sheet juli 2015 Woninginbraak behoort tot High Impact Crime, wat wil zeggen dat het een grote impact heeft en slachtoffers persoonlijk raakt. In de regio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam 2012

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam 2012 Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam 2012 Onderzoek & Statistiek Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam 2012 Schiedam, mei 2013 Onderzoek & Statistiek 010-2191007 / 2191008 Foto s: Jan van

Nadere informatie

Gemeente Beverwijk. Leefbaarheid en veiligheid in Beverwijk Eindconcept. Projectnr. 375.100/G

Gemeente Beverwijk. Leefbaarheid en veiligheid in Beverwijk Eindconcept. Projectnr. 375.100/G Projectnr. 375.100/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl Gemeente Leefbaarheid

Nadere informatie

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport Gemeente Harderwijk Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport 8 november Projectnr. 243.74 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax

Nadere informatie

Lokale kwaliteit Maart/april 2015

Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Resultaten peiling Panel Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Van 24 maart tot en met 6 april kon het Panel een peiling invullen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim 1.750 van de ongeveer 6.500 uitgenodigde

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Rapportage derde meting (december 2011)

Rapportage derde meting (december 2011) Rapportage derde meting (december 2011) Rapportage Opdrachtgever: Auteur: Simon van den Bighelaar Van den Bighelaar & Honig Onderzoeksbureau i.o.v. Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Drs. Paul

Nadere informatie

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE REGIO ROTTERDAM 2014

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE REGIO ROTTERDAM 2014 VEILIGHEIDSRAPPORTAGE REGIO ROTTERDAM 2014 Colofon April 2014 Uitgave van Veiligheidsalliantie Regio Rotterdam en politie Rotterdam, in opdracht van Regionaal Veiligheidsoverleg Eenheid Rotterdam. Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

BUURTPROFIELEN MAASTRICHT 2010

BUURTPROFIELEN MAASTRICHT 2010 BUURTPROFIELEN MAASTRICHT 2010 Rapportage: Gemeente Maastricht Onderzoek en Statistiek Auteur: Paul Hinssen Met medewerking van: Marion Nijsten, Henri Fouarge, Noëlle Sam-Sin, Pieter Honig en Simon van

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010

Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010 Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 1 Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3

Nadere informatie

Monitor leefbaarheid en veiligheid Woonvoorziening Boschdijk, Eindhoven

Monitor leefbaarheid en veiligheid Woonvoorziening Boschdijk, Eindhoven Monitor leefbaarheid en veiligheid Woonvoorziening Boschdijk, Eindhoven één-meting, 2012 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Eindhoven DIMENSUS beleidsonderzoek November 2012 Projectnummer 497

Nadere informatie

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Gegevensanalyse Schiedam-Oost plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Inwoners en woningen per 1-1-2014 Oost Schiedam inwoners 11.286

Nadere informatie

Almeerders over hun wijk

Almeerders over hun wijk Juni 21 Hoe tevreden zijn de bewoners over hun? smonitor Hoe staat het met de leefbaarheid en veiligheid in de wijken? Wijkpeiling 29 Hoe hebben de wijken zich de afgelopen drie jaar ontwikkeld? Almeerders

Nadere informatie