Welstandsnota Heerhugowaard 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welstandsnota Heerhugowaard 2006"

Transcriptie

1 Heerhugwaard stad va kase Welstadsta Heerhugwaard 2006 Deelpla 1 Reclamebeleid 2008 gemeete Heerhugwaard Afdelig Omgevigsverguig 19 jui 2008

2

3 Welstadsta Heerhugwaard 2006 Deelpla 1: Reclamebeleid 2008 Versie: Igagsdatum: Vaststellig: 1 e keer vastgesteld: 06 april e wijzigig: 01 jui e wijzigig: 19 jui 2008 Raadsbesluit RB d.d. 22 april 2008 Nta Reclamebeleid gemeete Heerhugwaard pagia 0

4

5 Ihudspgave: Pagiaummer A. Algemee beschrijvig e uitgagspute va het beleid 2 B. De Juridische kat 3 C. Berdeligsaspecte va blijvede reclamebjecte Algemee vrwaarde vr alle gebiedsdele Overgagsregelig Hardheidsclausule Welstadskemerke bij buitesprige reclame Verguigsvrije reclame Bie de bebuwde km Buite de bebuwde km Stadaardpla Algemee vrwaarde e uitgagspute Otelaatbare reclame Lichthider Gebiedsidelig Wwijke Bedrijve,wikels e istellige i wwijke Wikelgebiede Welstadskemerke vr de seltets va reclames aa de gevel Bedrijveterreie Welstadskemerke vr de seltets va reclames Buitegebied Sprtterreie Welstadskemerke vr de seltets va sprtterreie Opebare buiteruimte Lichtmastreclames Billbards Abri s Stadsplattegrde Rute- e verwijzigsbrde Permaete plakplaatse Reclame p schakelkaste 18 E Bijlage 3.1 Deelgebiede va Heerhugwaard vlges de Welstadsta met daarp aagegeve de bebuwde km gres va Heerhugwaard Bijlage 3.2 Schema reclame-aavrage. Vaststellig: - De 1 e ta Reclamebeleid is defiitief vastgesteld bij cllegebesluit d.d. 06 april 2004 der ummer 12212; - Per 01 jui 2006 is het reclamebeleid als deelpla 1 i de Welstadsta Heerhugwaard 2006 verwerkt; - De 2 e wijzigig va het reclamebeleid is bij Raadsbesluit RB d.d. 22 april 2008 vastgesteld e a publicatie d.d. 19 jui 2008 fficieel i werkig getrede. Nta Reclamebeleid gemeete Heerhugwaard pagia 1

6 A. Algemee beschrijvig e uitgagspute va het beleid Dr ee ged beleid wit reclame aa kwaliteit. Als we ver reclame prate da gaat het m ee publieke aaprijzig va ee bedrijf, ee prduct f ee diest. Om het maximale effect te bereike met reclame dus pvalle. E m p te valle wrdt p allerlei maiere geprbeerd m de aadacht te vage. Dat ka dr verschillede frmate te gebruike, maar k de plaats e de uitverig zij belagrijk. De gemeete Heerhugwaard vidt het belagrijk m de maier waarp reclame wrdt gemaakt i redelijke regels vast te legge. Dit beteket dat zij g heeft vr het effect va reclame. Zij vidt k dat reclame met passe i het straatbeeld e de mgevig iet erstig met verstre. Hierdr wrdt het straatbeeld verzichtelijker e rustiger. De gemeete vidt k dat reclame p f aa ee gebuw met passe bij de stedebuwkudige situatie. Reclame is pas da geslaagd als het past bij het gebuw f de mgevig. Gebeurt dat iet da zij reclame-uitige ee verstrig va de mgevig. I ee ekel geval ka reclame zelfs agressie uitstrale. Daar waar bija gee sprake is va cmmercie, zals i wwijke e i het buitegebied, zij reclame-uitige gewest. Zij zij da allee maar bie verguigsvrije uitgagspute tegestaa. Als beheerder va de pebare ruimte biedt de gemeete de mgelijkheid aa bedrijve m billbards e lichtmastbrde te plaatse. Het laat zich rade dat k hier beperkige gelde aar srt, aatal, de plaats e de vrm. Deze ta regelt alle vrme va blijvede reclames. Tijdelijke reclames, zals sadwichbrde, drieheksbrde, aahagwagetjes met reclamebrde e prjectbrde bij buwwerke e grtschalige prjecte wrde iet behadeld i deze ta. Vr deze reclamevrme zal apart beleid gemaakt wrde. Het reclamebeleid va de gemeete Heerhugwaard gaat uit va de vlgede uitgagspute: 1. De reclame heft iet verder zichtbaar te zij da de straat waar het bedrijf is gevestigd; 2. De reclame met ee duidelijke relatie hebbe met het bedrijf dat die reclame maakt; 3. De verige reclame vr dat bedrijf met zij prducte e acties met iet gebeure p f bij het pad; 4. Vr het make va reclame zij er vldede e vaak betere alteratieve, zals advertere via allerlei media. Deze veelheid va adere reclamemgelijkhede is ee extra rede m de pebare ruimte iet te zeer te belaste; 5. Per deelgebied heeft de gemeete ee visie p het vere va reclame. Elk gebied ka daardr eige reclameregels hebbe; 6. Bij reclame i de pebare ruimte, met de gemeete als beheerder, met kwaliteit, eevrmigheid e verkeersveiligheid zij gewaarbrgd. Het aatal reclame-uitige wrdt beperkt. verzichtelijk e rmmelig reclame bve het dak aa de i ee vreg stadium dr de architect achterkat geeft gee meerwaarde aagegeve gebied vr reclame aa de herkebaarheid va het wikelcetrum Nta Reclamebeleid gemeete Heerhugwaard pagia 2

7 B. De juridische kat: Algemee Uit wette e verrdeige blijkt dat vr het vere va reclame vaak meer verguige da allee ee reclameverguig dig zij. Terwijl i de Algemee Plaatselijke Verrdeig(APV) reclame zder verguig gemaakt ka wrde, met vlges adere wette e verrdeige juist wel ee verguig wrde aagevraagd. Om deze schijbare tegestellige duidelijk te make is i deze ta ee verzicht gemaakt. Grdwet Artikel 7 va de Grdwet regelt de vrijheid va meigsuitig. Lid 1 va dit artikel luidt: Niemad heeft vrafgaad verlf dig m dr de drukpers gedachte f geveles te pebare, behudes ieders veratwrdelijkheid vlges de wet. De wet bepaalt dat de verheid bij ideële reclame slechts vrwaarde mag stelle aa de verspreidig, vr de beschermig va de pebare rde. Dit is geregeld i de APV. I lid 4 va dit artikel is geregeld dat de drukpersvrijheid iet va tepassig is p het make va hadelsreclame. Het zal duidelijk zij dat het reclamebeleid va de gemeete Heerhugwaard zich allee richt p de cmmerciële reclame-uitige. Oder cmmerciële f hadelsreclame verstaat de gemeete iedere pebare aaprijzig va bedrijfsaam, gedere f dieste, waarmee keelijk ee cmmercieel belag wrdt gedied. Wet p de Ruimtelijke Ordeig e Wigwet Deze wet is va tepassig p alle buwwerke va eige mvag, die direct met de dergrd zij verbde e die ee duidelijk reclamedel hebbe. Allee als het reclamebject k ee buwwerk is i de zi va de Wigwet, kme de regels va het bestemmigspla aa de rde. Ee buwverguig met wrde aagevraagd vr reclamebjecte die bie de regels va de Wigwet valle. Ee ged vrbeeld is ee reclamezuil. Er wrdt da gekeke f het reclamebject vldet aa de uitgagspute va: - Buwbesluit (techische eise); - Buwverrdeig; - Bestemmigspla; - Redelijke eise va welstad; - Mumetewet 1988 f de prviciale f gemeetelijke mumeteverrdeig. Als ee aavraag i strijd is met éé va de eerder geemde eise, wrdt de buwverguig geweigerd. Aavullede eise gebaseerd p de APV zij iet mgelijk. Daar ligt ee uitspraak va de Raad va State aa te grdslag. Of ee reclame-uitig p ee bepaalde plaats wrdt tegestaa, is afhakelijk va de vraag f de uitig vldet aa redelijke eise va welstad. Deze eis is pgeme i zwel de Wigwet als i de APV. I de gemeetelijke buwverrdeig zij i artikel 9.1 welstadsuitgagspute pgeme. Deze criteria blijve buite beschuwig waeer deze beleidsta pebaar is gemaakt. Nta Reclamebeleid gemeete Heerhugwaard pagia 3

8 Mumetewet e Mumeteverrdeig Deze wet geldt vr alle activiteite die ee mumet p de ee f adere maier kue wijzige, aataste f verstre. Vr deze activiteite met ee verguig wrde aagevraagd. Ee verguig is k dig als p f aa z mumet reclame wrdt aagebracht. I Heerhugwaard zij vijf rijks-, éé prviciaal e geveer vijftig gemeetelijke mumete. Deze staa vermeld i bijlage 2 va de Welstadsta. Deze zij vergeme uit het bek Mumetaal Heerhugwaard. Dit is ee ladschappelijke e cultuurhistrische ivetarisatie bie de gemeete Heerhugwaard e is samegesteld dr de stichtig werkgrep mumete Heerhugwaard. - Vr rijksmumete adviseert de Rijksmumetecmmissie ver de aavraag; - Vr prviciale mumete det dat de prviciale mumetecmmissie; - Vr gemeetelijke mumete adviseert de werkgrep Mumete Heerhugwaard, de welstads- e mumetecmmissie; - Burgemeester e wethuders beslisse uiteidelijk ver de aavrage. Wet Milieubeheer Deze wet is va tepassig p bedrijve, bijvrbeeld ee hrecabedrijf f detailhadel. I de milieuverguig va z bedrijf wrde de vrschrifte ver hider va terrei- e reclameverlichtig pgeme, als k het elektriciteitsverbruik. Deze vrschrifte vide hu rsprg i de Algemee Maatregel va Bestuur va de Wet Milieubeheer. Bij hfdstuk 1.5 i deze ta wrdt p dit elemet verder igegaa. Ladschapsverrdeig Nrd-Hllad 2005 Deze verrdeig is de pvlger va de prviciale verrdeig Opschrifte e Opslag Nrd- Hllad e richt zich p het gedeelte buite de bebuwde km, zals deze i artikel 27 va de Wegewet dr Gedeputeerde State va Nrd-Hllad zij vastgesteld. De verrdeig met het ladschap bescherme tege pschrifte, aakdigige e afbeeldige. Uitgagsput is dat elk pschrift, aakdigig e afbeeldig f cstructie daarvr, i pricipe, ee aatastig va het ladschapssch betekee. We deke daarbij aa brde, karretjes e vertuige die gezie kue wrde vaaf de pebare weg, ee sprweg f ee pebaar water. Bij de hadhavig gaat me er vauit dat Gedeputeerde State i eerste istatie daarvr veratwrdelijk is. Evetueel dersteud dr e aagevuld met plitie e justitie. De ta Reclamebeleid geldt allee i het buitegebied va Heerhugwaard als de aavraag buwverguigsplichtig is. Hiervr met bij de gemeete ee buwaavraag wrde igedied. De gemeete heeft haar eige veratwrdelijkheid, waardr het besluit wel f gee buwverguig te verlee ls staat va het besluit va de prvicie m de theffig wel f iet te verlee. Als bijlage 3.1 is de kaart met de gres va de bebuwde kmme tegevegd. Heerhugwaard is aageweze als VINEX-lcatie. Dr de vele wigbuwprjecte, wijzigt de bebuwde km gres regelmatig. Uitgegaa met wrde va de laatst vastgestelde versie. Deze ka afwijke va de bijlage. Nta Reclamebeleid gemeete Heerhugwaard pagia 4

9 Algemee Plaatselijke Verrdeig (APV) I de APV heeft de gemeete haar beleid geregeld vr reclamebjecte bie de bebuwde km die iet valle der de buwverguigplicht. Er wrdt derscheidt gemaakt tusse blijvede e tijdelijke reclame. Deze ta gaat allee i p de blijvede reclame. 1. Vr blijvede reclame zij i artikel va de APV de grde aagegeve waarp wrdt geweigerd: a. als de reclame p zichzelf f i relatie met de mgevig iet vldet aa redelijke eise va welstad; b. als het belag va de verkeersveiligheid vrp staat; c. als verlast met wrde beperkt f vrkme vr gebruikers va het i de abijheid gelege rered ged. 2. Vr tijdelijke reclames, zals sadwichbrde, drieheksbrde, aahagwages met reclamebrde e prjectbrde bij buwwerke f grtschalige prjecte wrdt ee derscheid gemaakt tusse cmmerciële e iet-cmmerciële reclame: - cmmerciële reclame valle der artikel ; - iet-cmmerciële reclames valle der artikel ; Vr deze tijdelijke reclames wrdt i ee later stadium apart beleid gemaakt. Privaatrecht Dit recht geldt waeer de gemeete eigeaar is va de grd. De gemeete ka privaatrechtelijke vereekmste aagaa als zij eigeaar is va de grd f het buwwerk. Vr beleid is de ctractvrijheid aar burgerlijk recht va tepassig (Burgerlijk Wetbek). Hieri wrdt vermeld dat alle verbiteisse, f uit vereekmst f uit de wet tstaa. Dit beteket dat de gemeete vrij is ee verbiteis aa te gaa, vr zver dat iet dr de wet wrdt geregeld. De gemeete is dus iet verplicht ee (reclame)vereekmst aa te gaa als dit iet i haar beleid past. De gemeete ka reclamebjecte verwijdere va eige grd. Dat gebeurt da bie het z.g. eigedmsrecht. Er met da wel recht wrde gedaa aa de begisele va behrlijk bestuur. Bij hfdstuk 7 Opebare buiteruimte wrdt hier verder p igegaa. k de Gemeete Heerhugwaard -als beheerder va de pebare ruimte- met het straatbeeld met beleid vrmgeve, waarbij de verkeersveiligheid vrp staat. Nta Reclamebeleid gemeete Heerhugwaard pagia 5

10 C Berdeligsaspecte va blijvede reclamebjecte. Bij het vaststelle va rme vr reclame is het zivl derscheid te make tusse verschillede gebiede i de gemeete. Ee wwijk vraagt ee adere beaderig da ee wikelgebied. Het buitegebied wrdt erstig aagetast bij plaatsig va reclame die p het bedrijveterrei gebruikelijk is. Ok wrdt er derscheid gemaakt tusse gewe reclame e lichtreclame dr de uitstralig va laatstgeemde uitig. Allereerst wrde algemee vrwaarde gefrmuleerd die vr alle gebiedsdele gelde. Per gebied wrdt ee eige beleid gefrmuleerd met uitgagspute e rme. De pbuw va het beleid is dus va algemee - regels die vr elk gebied gelde, zals verguigsvrij, telaatbaar - aar bijzder. Daarbij wrdt i bepaalde gebiede meer tegestaa da adere. Dit is afhakelijk va de fuctie va het gebied. Seltetscriteria zij er vr kleie reclames waarvr wel ee verguig dig is. Ee welstadsrdeel ka i dat geval wrde gegeve dr ee ambteaar. Vldet ee reclame waarvr ee verguig dig is iet aa de seltets, f is er sprake va ee bijzdere situatie waarbij twijfel bestaat aa het juist kue tepasse va de seltets da wrdt het pla aa de welstadscmmissie vrgelegd. Die maakt bij de berdelig gebruik va de algemee e de gebiedsgerichte welstadsuitgagspute. Daar is i elk geval sprake va bij rijks- e prviciale mumete, als k gemeetelijke mumete. 1.0 Algemee vrwaarde vr alle gebiedsdele: Bij het plaatse f aabrege va reclame mete de vlgede algemee vrwaarde e uitgagspute wrde gevlgd. Deze elemete hebbe vrrag bve de gebiedsgerichte vrwaarde e uitgagspute. 1.1 Overgagsregelig Vr reclamebjecte die i strijd zij met deze ta, maar met verguig zij gerealiseerd vrdat de ta Reclamebeleid werd vastgesteld, geldt het vlgede: De datum va iwerkigtredig va deze ta is bepaled; De afgegeve verguige blijve rechtsgeldig. Er wrdt gee actie derme m deze reclamebjecte i vereestemmig te brege met de ieuwe beleidsregels; Als de explitat va ee pad zij reclame wil vervage f veradere, met de reclame die iet i vereestemmig is met het ieuwe beleid, wrde verwijderd; Bij het verhuize va het bedrijf aar ee ader pad, ka de bestaade reclame va het bedrijf meeverhuize. Deze met wel passe bie de beleidsregels va het gebied waar het bedrijf zich gaat vestige. 1.2 Hardheidsclausule Allee i uitzderlijke gevalle ka het cllege afwijke va de ta Reclamebeleid. Bijvrbeeld als de reclame ee psitieve bijdrage levert aa de kwaliteit va de mgevig, maar iet vldet aa beleidsregels. I de Welstadsta zij daarvr Algemee Welstadscriteria pgeme (zie blz. 22 t/m 29) Deze Algemee welstadscriteria kue iet klakkels wrde gebruikt. Ze zij vr verwachte, experimetele f bijzdere bjecte. Stelregel is dat er hgere eise wrde gesteld aa de zeggigskracht e het architectisch vakmaschap, aarmate de reclame zich adrukkelijker va haar mgevig derscheidt. Allee vlde aa redelijke eise va welstad is dus iet geeg. De Welstadscmmissie met ee psitief advies altijd schriftelijk mtivere. Om af te kue wijke va de ta met het pla vrzie zij va: Ee psitief advies (schriftelijk gemtiveerd) va de Welstadscmmissie; Ee psitief advies (schriftelijk gemtiveerd) va de gemeetelijke verkeersdeskudige; De reclame-uitig mag gee verlast vr gebruikers/bewers va het i de abijheid gelege rered ged plevere. Nta Reclamebeleid gemeete Heerhugwaard pagia 6

11 1.3 Welstadscriteria bij buitesprige reclame De gemeete geeft met deze ta regels vr het tezicht e zal zich k ispae vr de alevig daarva. De gemeete Heerhugwaard geeft pririteit aa het hadhavigsbeleid i het algemee e reclames actief pspre e daar tege ptrede behrt daar k te. Dit geld vr reclames waarvr gee verguig is aagevraagd, maar k vr reclames die afwijke va de verguig. De eigeaar wrdt i de gelegeheid gesteld m (alsg f pieuw) ee verguig aa te vrage vr de gerealiseerde reclame. Als iet vldaa wrdt aa deze ta Reclamebeleid ka deze verguigaavraag wrde geweigerd. Burgemeester e wethuders schrijve de eigeaar i dat geval aa, m bie ee dr he te bepale termij de strijdigheid p te heffe. Er wrde extra legeskste i rekeig gebracht vr reclames die zder verguig zij geplaatst f afwijke va de verguig. Deze legeskste kme bve p de reguliere legeskste vr het i behadelig eme va ee reclame aavraag. Ok als de verguig uiteidelijk iet wrdt verleed, is me beide legesbedrage verschuldigd. Zie hiervr de legesverrdeig va de gemeete Heerhugwaard. 1.4 Verguigsvrij Oder ee aatal vrwaarde is het mgelijk m verguigsvrij reclame aa te brege. Er wrdt derscheidt gemaakt tusse plaatsig bie e buite de bebuwde km Bie de bebuwde km: Bie de bebuwde km is de Algemee plaatselijke verrdeig (APV) va tepassig. Hieri is aagegeve aa welke eise vldaa met wrde m verguigsvrij hadelsreclame aa te brege: De reclame met betrekkig hebbe p de diest die wrdt verleed f het bedrijf f het berep dat wrdt uitgeefed i f p de rered zaak; De reclame-uitige mge same gee grtere ppervlakte hebbe da 0,50 m 2 ; Gee va alle uitige mag ee grtere afmetig i éé richtig hebbe da 1,00 meter; De pschrifte e aakdigige iet zij verlicht; Zij zij aagebracht p ee plat brd da wel lsse letters tege de gevel p de begae grd Buite de bebuwde km: Buite de bebuwde km geldt de Ladschapsverrdeig Nrd-Hllad Reclame is verguigsvrij als vldaa wrdt aa de vlgede vrwaarde: De reclame met betrekkig hebbe p de diest die wrdt verleed f het bedrijf f het berep dat wrdt uitgeefed i f p de rerede zaak; Eé verlichte reclame met ee maximaal ppervlakte va 0,5 m2 met gee grtere afmetig i éé richtig da 1,5 meter; Aagebracht p ee gebuw mag het iet geheel f gedeeltelijk bve de dakrad wrde geplaatst e waeer het iet aa de gevel wrdt aagebracht, mag de hgte zich iet meer da 1,50 meter, gemete va het hgste put, bve het maaiveld bevide. 1.5 Algemee vrwaarde e uitgagspute: Met reclame met i plaats, maat, vrm, kleur, sfeer e detaillerig, rekeig wrde gehude met de stedebuwkudige situatie. Zij met afgestemd wrde p de architectische kwaliteit va het pad; Het tepasse va lsse letters e het aalichte va reclametekste verdiee de vrkeur bve lichtbakke; Reclame met aa gede techische e cstructieve eise vlde. Zij met gemaakt zij va duurzaam materiaal e ged derhude wrde; Lichtreclame middellijk achter rame f deure, met uitstralig aar buite, wrdt als reclame-uitig aagemerkt. Nta Reclamebeleid gemeete Heerhugwaard pagia 7

12 1.6 Otelaatbare reclame: Als telaatbare reclame wrdt aagemerkt: Reclame die iets te make heeft met de activiteit i het pad; Reclamebakke buite de buwmassa (het silhuet) va het gebuw p dake e i gte; Merkreclames vr meer da éé prduct. Dit m wildgrei va reclame te vrkme; Reclame die het uitzicht vauit de aagrezede gebuwe belemmert; Mechaisch bewegede reclame; Lichtkrate f lichtreclame met veradered licht f met kippered licht; Daglichtreflecterede reclame; Reclame die iet ldrecht f iet vlak tege de gevel is geplaatst, maar bijvrbeeld schui p de gevel; Lichtstrege m ee reclamebject f de cture va ee gebuw te beadrukke; Reclame mag iet grter zij da vr ee gede leesbaarheid dig is; Extra screes (ee framecstructie waartusse dek met reclametekste) geplaatst vr de gevel f p het terrei m der adere tijdelijke reclame acties der de aadacht te brege. Reclame bij ee wwijk: Bij reclame die grest aa de bestaade wmgevig ka per geval wrde bepaald dat tusse 22:00 uur e 07:00 uur de verlichtig i het reclamebject uitgeschakeld is; Lichtreclame bij wikels e bedrijve waarbve zich huize bevide, mag gee licht via de bvezijde uitstrale; 1.7 Lichthider Lichthider dr (reclame)verlichtigsistallaties verrzaakt verlast bij adere perse da die waarvr de istallatie bestemd is. Lichthider ka tstaa dr: - Verblidig dr armature f lichtbre; - Spiegeligshider; - Hge lichtwaarde; - Kleur va het licht; - Dyamische verlichtig; - Strilicht. Dit srt geweste visuele eveeffecte met zveel mgelijk vrkme wrde. De Cmmissie Lichthider va de Nederladse Stichtig vr Verlichtigskude (NSVV) heeft hiervr richtlije pgesteld, respectievelijk: - Algemee richtlij betreffede lichthider Deel 1 Algemee ; - Algemee richtlij betreffede lichthider Deel 3 Aastralig va gebuwe e bjecte buite ; - Algemee richtlij betreffede lichthider Deel 4 Reclameverlichtig. Deze richtlije wrde dr de gemeete gebruikt bij het pstelle va greswaarde i verguige e bij klachteafhadelig. 2.0 Gebiedsidelig Deelgebied vlges Welstadsta Wwijke 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 6C, 1D Bedrijfs- e wikelbebuwig i wwijke 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 6C, 1D Wikelgebiede 3A Bedrijveterreie 4A, 4B, 4C, 4D, 4E Buitegebied Buite de bebuwde km Sprtterreie 6A Opebare buiteruimte: Lichtmastreclames Abri s Billbards Reclame p stadsplattegrde Rute verwijzigssysteem Permaete Plakplaatse Reclame p schakelkaste Nta Reclamebeleid gemeete Heerhugwaard pagia 8

13 2.1 Wwijke (deelgebied 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 6C, 1D) I ee gebied waar hfdzakelijk wrdt gewd, hrt gee reclame. Er tbreekt immers ee relatie tusse het we e reclame. Uitzderige zij huize met ee praktijkruimte f hiermee vergelijkbare fucties. I dergelijke gevalle is ee bescheide aaduidig aavaardbaar p f aa de gevel, bij vrkeur bij de vrdeur f bij de tegagsdeur va het bedrijf. De reclame-uitig met wrde uitgeverd vlges het uitgagsput va ee verguigsvrije reclame zals mschreve i de APV; Overige - dus aavrage waarvr ee verguig verplicht is - wrde iet gehreerd; Hadelsreclame is verguigsvrij, als aa de derstaade kemerke wrdt vldaa (zie k paragraaf 1.4.1): De reclame met betrekkig hebbe p de diest die wrdt verleed f het bedrijf f het berep dat wrdt uitgeefed i f p de rerede zaak; Same mag de reclame gee grtere ppervlakte hebbe da 0,50 m 2 ; Gee va alle uitige mag ee grtere afmetig i éé richtig hebbe da 1,00 meter; De pschrifte e aakdigige iet zij verlicht; Zij zij aagebracht p ee plat brd da wel lsse letters tege de gevel p de begae grd va het rered ged. Klei vrmgegeve reclames p wige zij i wwijke pvalled geeg. Hier vrbeelde zals het iet met. 2.2 Bedrijve e wikels i wwijke (deelgebied 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 6C, 1D) Vr bedrijve, wikels e k istellige i ee wmgevig, die als zdaig i het bestemmigspla past, gelde de vlgede uitgagspute: Reclame uitige i dit deelgebied hebbe grtere beperkige da die i wikelgebiede e bedrijveterreie. De tegestae afmetige zulle da k altijd kleier zij da de geemde maatverige i die deelgebiede; Per gebuw mag i pricipe iet meer da éé reclamebject wrde aagebracht. Uitzderig hierp ka gemaakt wrde vr gebuwe die gevels aa meer da éé straat hebbe. Het aatal bjecte blijft da éé per aar de straat gekeerde gevel, dch de reclameverig p de gevel waar zich gee etree bevidt met dergeschikt zij aa die va de reclame va de hfdetree; Bij bedrijfsverzamelgebuwe is éé verzamelbject mgelijk, geplaatst bij de tegagzijde va het gebuw da wel bij de irit va het terrei, waarp p eevrmige maier de gebruikers wrde vermeld. De maximale hgte is 2500 mm. Er met rekeig gehude wrde met de eise i paragraaf 1.3 tt e met paragraaf 1.8; Reclamezuile per bedrijf zij iet tegestaa; Idie het pad verder da 10 meter vaaf de vrerfgres is gesitueerd, mag ee aamsaaduidig p ee zuiltje wrde geplaatst, mits verticaal uitgeverd e geplaatst bij de irit va het terrei. Het maximale frmaat is 1500 mm hg, 800 breed, 100 mm dik. Er wrde gee afwijkige i de maximale hgte va deze reclamezuiltjes testaa. Op het pad ka i dit geval teves ee reclamebrd aagebracht wrde die vldet aa artikel Verguigsvrij bie de bebuwde km. Nta Reclamebeleid gemeete Heerhugwaard pagia 9

14 Lsse letters p dakrade e dakgte zij iet tegestaa; Het per bedrijf plaatse va reclamevlagge is iet tegestaa. Ee aatal bedrijve same, bijvrbeeld via ee wikeliersvereigig, ka ee verzichtspla make vr het ttale gebied dat dr de gemeete e de Welstadscmmissie wrdt berdeeld. Idie het pad verder da 10 meter vaaf de vrerfgres is gesitueerd, mag ee aamsaaduidig p ee zuiltje wrde geplaatst, mits verticaal uitgeverd e geplaatst bij de irit va het terrei. Het maximale frmaat is 1500 mm hg, 800 breed, 100 mm dik. Er wrde gee afwijkige i de maximale hgte va deze reclamezuiltjes testaa. Op het pad ka i dit geval teves ee reclamebrd aagebracht wrde die vldet aa artikel Verguigsvrij bie de bebuwde km. Ee peestapelig va diverse reclamevrme: brde p de gevel, elemet p het dak, brd e vlagge i de vrtui is vr de aaste wmgevig gee verfraaiig. 2.3 Wikelgebiede (deelgebied 3A) I gebiede met ee uitgesprke wikel e/f prmeade karakter zij de mgelijkhede m reclame te make ruimer. Gezie het afwisselede aazie va de wikelcetra i Heerhugwaard, is het iet mgelijk waterdichte richtlije te geve welke reclame aavaardbaar f aavaardbaar is. I het algemee vidt de gemeete dat reclame bij wikels p de begae grd met wrde geplaatst. Daardr tstaat ee lgische relatie tusse de cmmerciële aaprijzig e het bedrijf. Bvedie wrdt de verlast igedamd vr evetuele huize bve de wikel. Bij wikelgebiede gelde de vlgede uitgagspute: Reclame met ldrecht p, f evewijdig e vlak aa de gevel wrde geplaatst; Gee reclame mag wrde aagebracht p verdiepige met ee wdel f verdiepige met ee bedrijfsbestemmig zder publieksfuctie; I de vrgevel met de reclame-uitig als zelfstadig elemet zij vrmgegeve. Frmaat e detaillerig zij afgestemd p de rsprkelijke gevel. De reclame valt daardr iet uit de t; De samehag e de ritmiek va de straatwad mge dr de reclame iet wrde verstrd; Reclame met wrde pgeme i de buwstijl e zij met wrde beperkt tt het hgst dzakelijke; Maximaal éé brd per parcellerigseeheid 1), met te hgste twee reclame-uitige per gebruiker; Bij hekpade mag aa de ee zijde zwel plat als haaks p de gevel ee reclame wrde geplaatst. Aa de adere kat met da wrde gekze vr ee uitig die plat f haaks p de gevel staat; Reclamezuile die lsstaa va de gevel zij iet tegestaa; Lsse reclameletters p de dakrad mge allee aagebracht wrde bij grtere gebuwe waari meerdere wikels zij gevestigd. Deze reclame met bij de hfdigag va bijvrbeeld ee wikelcetrum kme. Gedacht ka wrde aa de aam va ee wikelcetrum; Reclame p luifels e zescherme wrdt tegestaa als zij bestaa uit lsse, geschilderde letters f plakletters; Nta Reclamebeleid gemeete Heerhugwaard pagia 10

15 Het per bedrijf plaatse va reclamevlagge is iet tegestaa. Ee aatal bedrijve ka same vr het ttale wikelgebied ee verzichtspla make dat dr de gemeete e de Welstadscmmissie wrdt berdeeld. reclames p de dakrad allee reclames dr de architect late vr uitstallige zal apart g der bepaalde vrwaarde mee twerpe geeft ee meerwaarde. beleid gemaakt mete wrde Hier is duidelijk zichtbaar wat met gevelparcellerig wrdt bedeld Welstadskemerke vr de seltets va gevelreclame Als aa de algemee vrwaarde e aa bvestaade eise wrdt vldaa, ka het pla ambtelijk wrde afgehadeld. Da met wel wrde vldaa aa de vlgede eise: Plaatsig va de gehele reclame met gebeure der de bvekat va de vler va de eerste verdiepig; De dikte va het bject mag iet meer zij da 200 mm; Reclamebjecte mete aa gede techische e cstructieve eise vlde. Zij mete vervaardigd zij va duurzaam materiaal e ged derhude wrde; Bij plaatsig va ee platte gevelreclame met uitgegaa wrde va de vlgede eise: De hgte mag iet meer zij da 600 mm e de breedte iet meer da 3500 mm. Ee verdere beperkig va de breedte is dat de gevelreclame iet breder mag zij da 75% va gevelparcellerig 1) ; Maximaal éé reclamebject per parcelerigseeheid 1), met ee maximum va twee per gebruiker. Bij plaatsig haaks p de gevel met uitgegaa wrde va de vlgede eise: Plaatsig iet lager da 2300 mm bve de step gemete vaaf de derzijde va het reclamebject (i.v.m. drlphgte); Maximale afmetig va 500 x 700 mm, met ee maximale uitsteekmaat va 900 mm iclusief bevestigigscstructie; Afstad tt de rijbaa va miimaal 600 mm, hriztaal gemete(i.v.m. de verkeersveiligheid); 1 Parcellerig: De gevel va ee gebuw ka pgedeeld zij i kleiere, zichtbare elemete dr bijvrbeeld verschilled materiaal- e kleurgebruik, kzijverdelige e schijve. Zie k de ft p bladzijde 10. Ok kue meerdere pade hriztaal met elkaar verbde zij. Per bedrijf zij da bij deze gevel maximaal twee reclamebrde tegestaa. 2.4 Bedrijveterreie (deelgebied 4A, 4B, 4C, 4D, 4E) Op bedrijveterreie kme aaduidige vr waarp de bedrijfsaam staat vermeld f wat de deremig prduceert. Ok kmt het vr dat er reclame wrdt gemaakt vr ee bepaald prduct. Op bedrijveterreie is het k gebruikelijk m ee bewegwijzerigssysteem te hebbe. Bij bedrijfsverzamelgebuwe wrdt de gezamelijke presetatie getd, z dig met ee verwijzig per deremig. Omdat het hier gaat m ee grtere ccetratie va bedrijve, zal de reclame hier k verdadiger zij. Uitgagsput va de gemeete blijft dat de reclame p ee lgische plaats tege de gevel aagebracht diet te wrde. Bijvrbeeld bij de igag. Reclame met k i dit geval passe bij het gebuw. Als plaatsig tege ee gevel iet mgelijk is - bijvrbeeld bij ee gevel va luter glas - met de reclame bij de hfdigag wrde geplaatst. Nta Reclamebeleid gemeete Heerhugwaard pagia 11

16 Verticale reclamezuile zij mgelijk als ze ee plaats krijge aa de kat va de igag va het bedrijf. Bij bedrijfsverzamelgebuwe is plaatsig va reclame p de dakrad mgelijk. Als althas wrdt uitgegaa va kleie lsse letters met de aam va het gebuw. De plaats va de beletterig met te make hebbe met de igag va het bedrijfsverzamelgebuw. Huurders/gebruikers va het bedrijfsverzamelgebuw wrdt aagerade m same ee vrijstaad reclamebject bij de hfdigag te plaatse. Bij bedrijveterreie gelde de vlgede uitgagspute: Reclame met ldrecht p, f evewijdig e vlak aa de gevel wrde aagebracht; I de vrgevel met de reclame als zelfstadig elemet zij vrmgegeve. Het frmaat e de details mete harmiëre met de rsprkelijke gevel; De reclame mag i de vrgevel de samehag e ritmiek va de straatwad iet verstre; Reclame met wrde geïtegreerd i de buwstijl e zich beperke tt het hgst dzakelijke; Maximaal éé brd per parcellerigseeheid 1, met ee maximum va twee per gebruiker; Bij hekpade mag aa de ee zijde zwel ee platte gevelreclame als ee uithagbrd wrde geplaatst. Aa de adere kat met wrde gekze tusse ee platte gevelreclame f ee uithagbrd; Lsse reclameletters p de dakrad zij allee tegestaa vr grtere gebuwe waari meerdere bedrijve zij gevestigd. Zij mete gerelateerd zij aa de hfdetree va het pad. Bijvrbeeld de aam va ee bedrijfsverzamelgebuw; Reclame p luifels e zescherme wrde tegestaa als zij bestaa uit lsse, geschilderde letters f plakletters; Reclamezuile: Eé reclamezuil mag, mits verticaal uitgeverd e geplaatst bij de tegag va het bedrijf f bij de irit va het terrei. De uifrmiteit i reclameverig i relatie tt de pebare ruimte is belagrijk. De relatie zuil / pebare ruimte is belagrijker da de relatie zuil / gebuw. Kemerked vr ee zuil is de verhudig hgte:breedte. Deze is vastgesteld p 2,5:1. Ee zuil va 2,50 meter hg mag maximaal 1,00 meter breed zij. I verleg met het bedrijfsleve is ee maximale hgtemaat vastgesteld va 3,80 meter. De breedte-maat is i dat geval maximaal 1,50 meter. Bie deze maatverig met het vr bedrijve mgelijk zij hu huisummer, bedrijfsaam e srt werkzaamhede te vermelde. Allee i zeer uitzderlijke gevalle ka g afgeweke wrde va deze hgtemaat. Gedacht wrdt da aa de grte afstad va het pad te pzichte va de pebare weg i cmbiatie met ee hgere tegestae selheid da 50 km/h p die weg. De breedte-maat mag i gee geval breder zij da 1,50 meter. Ee uitzderig wrdt gemaakt vr de zuile bij beziestatis waarp het lg va de beziemaatschappij e de literprijze zij vermeld. Per beziestati is éé reclamezuil tegestaa. Deze zuil met verticaal staa. Het maximale frmaat is 6600 hg, 2000 mm breed e 400 mm dik; Bij bedrijfsverzamelgebuwe is éé verzamelbject mgelijk, geplaatst bij de tegagzijde va het gebuw da wel bij de irit va het terrei, waarp p eevrmige maier de gebruikers wrde vermeld. De maximale hgte is 5000 mm. Er met rekeig gehude wrde met de eise i paragraaf 1.3 tt e met paragraaf 1.8; Nta Reclamebeleid gemeete Heerhugwaard pagia 12

17 Reclame vlaggemaste e baiere: Reclamevlagge e baiere bij ee bedrijf zij tegestaa. Vauit de pebare ruimte gezie is het belagrijk dat er samehag wrdt gerealiseerd. Dit hudt i dat de vlaggemaste iet willekeurig ver het hele perceel geplaatst mge wrde e het mge er k iet teveel zij. Dit verrzaakt ee rmmelige uitstralig; Dr de vlaggemaste p éé lij lags de erfgres te plaatse e het aatal te regulere ka dit wrde pgelst. Ok hier is de relatie vlaggemaste / pebare ruimte belagrijker da de relatie vlaggemaste / gebuw. De radvrwaarde staa hierder vermeld. Va de i de criteria geemde maximale mate e aatalle wrdt allee i zeer uitzderlijke situaties afgeweke. Criteria Vlaggemaste e baiere: Plaatsig p het perceel: de vlaggemaste plaatse p eige terrei, z dicht mgelijk (bie 0,50 meter) tege de vrerfgres. Plaatse va de maste evewijdig aa de vrerfgres p éé lij. De vlag ka hierdr p gemeetegrd e ver het trttir wappere. De vlag mag echter iet ver de pebare weg e fietspad wappere; Aa de zij-erfgres met het buurperceel, mag de vlag iet ver de erfgres va het buurperceel wappere. De breedtemaat va de vlag bepaald dus de afstad aar het buurperceel. Hgte gemete vaaf het maaiveld: mastlegte miimaal 5,00 meter, maximaal 8,00 meter; Vlaggemaste per perceel p éé hgte hude. Vlagge per perceel éé afmetig. De vlag met i verhudig zij met de mastlegte zie de tabel hierder waarp de vlaggeidustrie hu advies baseert Mastlegte bve maaiveld Vlag HxB (m) Baier HxB (m) 5 meter 1,20x1,80 2,50x1,00 6 meter 1,50x2,25 3,00x1,20 7 meter 1,50x2,25 3,50x1,20 8 meter 2,00x3,00 4,00x1,50 Oderzijde vlag miimaal 3,00 meter bve straativeau; De vlagge mete i ee bepaald ritme geplaatst wrde, bijvrbeeld derlig p gelijke afstad. Het is k mgelijk de vlaggemaste te clustere per twee f meer; Hekpercele: Bedrijve die zij gesitueerd p ee hekperceel hebbe k ee zijdeligse erfgres gericht aar het pebaar gebied. Vr deze zijde gelde dezelfde regels. Aatal: De breedte va de percele p de idustrieterreie zij veral verschilled e variëre tusse miimaal tie tt geveer 100 meter. Om ee lgische verdelig va het maximum aatal vlaggemaste te regele is dit i derstaade tabel per perceelbreedte aagegeve. Uitgagsput is per tie meter ee vlaggemast. Om bedrijve met ee kleie perceelsbreedte te-gemedt te kme wrde hiervr drie vlaggemaste tegestaa. Bedrijve met ee perceelsbreedte va meer da 100 meter mge maximaal tie vlaggemaste plaatse. Nta Reclamebeleid gemeete Heerhugwaard pagia 13

18 Perceelbreedte (m) Aatal < < < < < < < e meer Welstadskemerke vr de seltets va reclame Als aa de algemee vrwaarde e bvestaade eise wrdt vldaa, ka het pla ambtelijk wrde afgehadeld als vldaa wrdt aa derstaade specifieke vrwaarde: Reclamebjecte mete techisch e cstructief ged i elkaar zitte. Zij mete va duurzaam materiaal zij gemaakt e ged wrde derhude; Bij plaatsig va ee platte gevelreclame met uitgegaa wrde va: Maximale dikte va 200 mm e maximale hgte va 600 mm; Ee maximale breedte va 3500 mm. Ee verdere beperkig is dat de de gevelreclame iet breder mag zij da 75% va de breedte va de gevelparcellerig 1) ; Maximaal éé reclame-uitig per parcellerigseeheid 1), met ee maximum va twee per gebruiker. Bij plaatsig haaks p de gevel met uitgegaa wrde va de vlgede eise: Plaatsig iet lager da 2300 mm bve het grdvlak gemete vaaf de derzijde va het reclamebject (i.v.m. drlphgte); Maximale dikte va 200 mm; Maximale afmetig va 500 x 700 mm, met ee maximale uitsteekmaat va 900 mm iclusief bevestigigscstructie; Afstad tt de rijbaa va miimaal 600 mm, hriztaal gemete(i.v.m. de verkeersveiligheid); Lsse letters p de dakrad zij allee g der bepaalde vrwaarde mgelijk. reclamebakke p de dakrad e gedeeltelijk bve de gevel zij iet meer tegestaa. 1 Parcellerig: De gevel va ee gebuw ka pgedeeld zij i kleiere, zichtbare elemete dr bijvrbeeld verschilled materiaal- e kleurgebruik, kzijverdelige e schijve. Ok kue meerdere pade hriztaal met elkaar verbde zij. Per bedrijf zij da bij deze gevel maximaal twee reclamebrde tegestaa. 2.5 Buitegebied (buite de bebuwde km: zie bijlage 3.1) Reclame hrt iet i het buitegebied. Zij past slecht bij het karakter va de mgevig e vrmt ee visuele vervuilig. Bij agrarische bedrijve is het wel mgelijk m p eige terrei kleie brdjes te plaatse (bijvrbeeld rze te kp ). Bvedie is éé aamsaaduidig p de stal, kas f bedrijfsruimte mgelijk. Ok bij psitief bestemde iet-agrarische bedrijve is éé aaduidig telaatbaar. I dit gebiedsdeel is iet de APV maar de Ladschapsverrdeig Nrd-Hllad 2005 va tepassig. Nta Reclamebeleid gemeete Heerhugwaard pagia 14

19 De prviciale verrdeig is als het m verguigsvrije reclame gaat ruimer i haar pvattig da de APV va Heerhugwaard. Drdat de prviciale verrdeig ee hgere wet is, wrdt i het buitegebied uitgegaa va de categrie verguigsvrij, zals deze is aagegeve i de Ladschapsverrdeig Nrd-Hllad Ee reclame wrdt als verguigsvrij aagemerkt als vldaa wrdt aa de vlgede vrwaarde (zie k paragraaf 1.4.2): De reclame met betrekkig hebbe p het prduct f diest die wrdt verleed f het bedrijf f het berep dat wrdt uitgeefed i f p de rerede zaak; Éé verlichte reclame met ee maximaal ppervlakte va 0,5 m 2 met gee grtere afmetig i éé richtig da 1,5 meter; Reclame p ee gebuw mag iet geheel f gedeeltelijk bve de dakrad wrde geplaatst. Waeer zij iet aa de gevel wrdt aagebracht, mag de hgte zich iet meer da 1,50 meter, gemete va het hgste put, bve het maaiveld bevide. Lichtreclame past iet i het buitegebied e zal met ame s avds pzichtig zij. Lichtreclame i het buitegebied is daarm iet telaatbaar. Allee i uitzderlijke gevalle ka er testemmig verleed wrde, bijvrbeeld bij beziestatis e restaurats lags prviciale wege. Er met da ee verzek tt theffig igedied wrde bij de prvicie Nrd-Hllad. Heerhugwaard is ee VINEX-lcatie. Dr de vele wigbuwprjecte, wijzigt de bebuwde km gres regelmatig. Uitgegaa diet te wrde va de laatst vastgestelde versie. Deze ka afwijke va de versie die als bijlage bij deze ta Reclamebeleid is gevegd. Als de aavraag k buwverguigsplichtig is, valt de aavraag wel der deze ta Reclamebeleid e met er k ee buwaavraag wrde igedied bij de gemeete. Er zij i deze ta gee uitgagspute pgesteld. Uitgegaa wrdt va de eise i paragraaf 1.3 tt e met paragraaf 1.8. De gemeete heeft haar eige veratwrdelijkheid, waardr het besluit m wel f gee buwverguig te verlee ls staat va het besluit va de Prvicie m de theffig wel f iet te verlee. allee verguigsvrije reclames zij g mgelijk i het buitegebied 2.6 Sprtterreie (deelgebied 6A) De sprtterreie i Heerhugwaard bevide zich i ee gree mgevig. Ee aatal grest aa ee wwijk. Bij deze sprtterreie valt meer verlast vr bewers te verwachte. De sprtvereigig wrdt geadviseerd m ee Reclame-verzichtspla te make. Dit wrdt dr de gemeete e de Welstadscmmissie berdeeld. Het aabrege va reclame waarbij de tekste iet gericht zij p het cmplex zij iet aavaardbaar. Naamsreclame vr de sprtvereigig, is i verbad met de bereikbaarheid wel mgelijk. Maar da met z aaduidig wat betreft maat, vrmgevig e kleur wel zij afgestemd p de mgevig. Het verdiet aabevelig m i de gemeete ee uifrm systeem te twikkele. Nta Reclamebeleid gemeete Heerhugwaard pagia 15

20 Reclamebrde va spsrs p het cmplex zelf zij gebruikelijk. Ee p zichzelf staad digitaal screbrd lags het speelveld mag k. Da met er gee hider tstaa vr de directe wmgevig Welstadseise vr de seltets va reclame: Brde rd het sprtveld, gericht p het veld, met ee maximale hgte gereked vaaf het maaiveld va 1200 mm.; Brde i de tribue (gee beperkige); Clubaamaaduidig p de katie d.m.v. lsse letters f ee plat gevelreclamebrd, iet buite het silhuet va het gebuw (p dake e i gte). 2.7 Opebare buiteruimte De eise aa reclame i Heerhugwaard zij bedeld m de kwaliteit va de mgevig te behude. De gemeete geeft als eigeaar e beheerder va de pebare buiteruimte k gelegeheid m reclame te make. Hiervr zij verschillede, sms lagdurige ctracte afgeslte met bedrijve. De gemeete tvagt daar geld vr. De reclame varieert va billbards, lichtmastbrde, rute-, verwijzigsbrde, reclames p abri s e stadsplattegrde. De ctracte hebbe allee betrekkig p de bebuwde km. Buite de bebuwde km is de Ladschapsverrdeig Prvicie Nrd-Hllad 2005 va tepassig. Het is lgisch dat k aa deze reclames bie de bebuwde km beperkige wrde gesteld aar srt, plaats e vrm. Bij het verieuwe va de ctracte wrde derstaade pute als vrwaarde pgeme. Ok zal de gemeete deze ta met de bedrijve bespreke. Daarbij wrdt aagedrge m vaaf hede de derstaade pute al als uitgagsput te eme. Al geplaatste reclame die i strijd zij met derstaade regels, zulle p termij verwijderd wrde. kwaliteit, verzicht e verkeersveiligheid staa vrp Lichtmastreclames (bie de bebuwde km) Oder deze reclame verstaa we ()verlichte reclamebakke die, bie de bebuwde km, aa lataarpale wrde bevestigd. Vaak gaat het m uitige lags drgaade wege. Meestal verwijze deze brde aar ee i de mgevig va het brd gevestigd bedrijf. Eevrmigheid e kwaliteit zij belagrijk. Ok u weer m de buiteruimte i de gemeete te vrijware va ee brdewirwar. Daaraast is de verkeersveiligheid ee belagrijk put. Om deze elemete zeker te stelle is het belagrijk dat de gemeete als beheerder va de pebare buiteruimte bij afwijkige e regelmatighede daar éé partij p aa ka spreke. Daarm is er vr gekze m het recht m deze brde te plaatse uit te bestede aa slechts éé partij: Viacm Outdr B.V. Het vijftiejarig ctract vervalt p 1 jauari Uiterlijk éé jaar va tevre wrdt gepraat ver ee ctractverlegig. Da wrdt er bijvrbeeld k weer gepraat ver het aatal reclame-uitige. Eise: stadaardafmetige (breedte x hgte) 700 x 1000 mm; het reclamebrd mag het uitzicht p verkeersbrde f bewegwijzerigsbrde iet belemmere; het reclamebrd wrdt iet bve de rijbaa aagebracht, maar bve de zijberm f middeberm, waarbij de derzijde va het reclamebrd wrdt Nta Reclamebeleid gemeete Heerhugwaard pagia 16

21 aagebracht p de stadaardhgte va 3500 mm, gemete vaaf het maaiveld; Bij plaatsig va reclame-uitige i de buurt va kruispute e T-aasluitige met wrde uitgegaa va: ee afstad tt het kruisput va miimaal 50 meter p wege waar de selheid maximaal km per uur is; ee afstad tt het kruisput va miimaal 100 meter p wege waar de selheid maximaal km per uur is; Billbards (bie de bebuwde km) Billbards zij buitereclamebrde met ee affiche frmaat va (breedte x hgte) ± 3300 x 2400 mm. Zij wrde geplaatst als vrijstaade reclame lags de pebare weg i de bebuwde km. Deze reclame kemerkt zich.a. drdat het iet bedrijfsgebde is. Er wrdt dus gee reclame gemaakt vr het bedrijf f pad dat zich i de directe mgevig bevidt. Er wrdt geadverteerd vr meestal ladelijke artikele f bedrijve. De gemeete heeft ctractueel vastgelegd dat tie billbards met zestie vlakke het maximum is. Maximaal twee bij elkaar mag. Om het gede aazie va de gemeete itact te hude wrde deze billbards i de tekmst wellicht apart geplaatst. De miimale afstad tusse twee billbards met miimaal 150 meter te zij. I Heerhugwaard is m welstadsredee gekze m deze brde lags de pebare weg te plaatse e iet tege ee gebuw. Om plaatsig zder beleid te vrkme met er ee plaatsigspla kme. Dit bevrdert de uifrmiteit e kwaliteit va de bjecte, als k de verkeersveiligheid. Bvedie leidt beleid tt ee betere beheersbaarheid va deze vrm va reclame i het pebaar. Het recht m billbards te plaatse is uitbesteed aa Viacm Outdr B.V.. ( Het tiejarige ctract vervalt per 01 jauari Uiterlijk éé jaar va tevre verleg plege ver verlegig/verieuwig) Eise: De vitries wrde i éé kleur (dkerrd) uitgeverd; De billbards diee idirect te wrde belicht; Er mge gee mechaisch bewegede dele wrde gebruikt; Affichefrmaat va breedte/hgte: ± 3300 x 2400 mm; Bij plaatsig va billbards i de buurt va kruispute e T-aasluitige met wrde uitgegaa va: ee afstad tt het kruisput va miimaal 70 meter p wege waar de selheid maximaal km per uur is; ee afstad tt het kruisput va miimaal 100 meter p wege waar de selheid maximaal km per uur is; Abri s (bie de bebuwde km) Arbi s zij bushaltehkjes bij haltes va het pebaar verver. De gemeete Heerhugwaard heeft k vr het plaatse va abri s ee ctract geslte met Viacm Outdr B.V. (Het vijftiejarig ctract vervalt per 01 jauari 2007.:Uiterlijk éé jaar va tevre verleg plege ver verlegig/verieuwig). I dit ctract is pgeme dat het bedrijf de abri s plaatst, derhudt e schmaakt. Om de kwaliteit e uifrmiteit te waarbrge is er éé mdel. I ruil vr het plaatse e derhude va deze abri s mag het Viacm Outdr BV reclame make i ee abri. Dat mag met éé verlichte tweezijdige vitrie i de zijwade f i de achterwad. Eise: Eé verlichte vitrie, evetueel aa twee zijde vrzie va psters; Maximale afmetige: 1250 x 1850 mm.; Gee uitstralig aar huize. Nta Reclamebeleid gemeete Heerhugwaard pagia 17

22 2.7.4 Stadsplattegrde (bie de bebuwde km) Op tegagswege i Heerhugwaard zij bij parkeerstrke p ee zevetietal plaatse verlichte stadsplattegrde geplaatst. Om wildgrei te vrkme va verschillede uitverige zu slechts éé bedrijf stadsplattegrde mge plaatse. De gemeete Heerhugwaard heeft i het verlede met meerdere bedrijve ee ctract afgeslte vr verschillede gebiede i de gemeete. - Op het bedrijveterrei Zadhrst, Bevelad e de Fras zij 5 stuks geplaatst dr Scheffer s Oriëtatieprjecte Reclame B.V.; ( het 10 jarig ctract eidigde p !!!) - I de verige deelgebiede zij 12 stuks geplaatst dr Viacm Outdr B.V. ( het 15 jarig ctract vervalt per 01 jauari 2007: uiterlijk éé jaar va tevre verleg plege ver verlegig/verieuwig) I beide ctracte is pgeme, dat i ruil vr het plaatse e derhude va deze stadsplattegrde reclame mag wrde gemaakt. Opvalled is dat bij het bierijde va de gemeete i smmige gevalle allee de reclame zichtbaar is. Bij het verlate va de gemeete is de stadsplattegrd zichtbaar. Deze situatie met mgedraaid wrde. Dit diet met beide bedrijve geregeld te wrde. Om plaatsige zder beleid te vrkme met er ee plaatsigspla kme. Eise: Plaatsig allee bij ee parkeervrzieig; Stadsplattegrdzijde gericht p het biekmede verkeer; Maximaal frmaat va (breedte x hgte) 1200 x 1750 mm; Rute-, verwijzigsbrde (bie de bebuwde km) Vral p de bedrijveterreie Zadhrst, Bevelad e de Fras wrdt i verleg met de gemeete e de Bedrijfskrig Zadhrst rute-, e verwijzigsbrde geplaatst. Dat gebeurt dr Scheffer s Oriëtatieprjecte Reclame B.V. Het 10 jarig ctract eidigde p !!!). Vrdat het ctract wrdt verlegd met ver het ut va de bestaade verwijzige wrde gepraat. Ok vr het bedrijveterrei Bevelad Zuid e De Vrk wrdt geadviseerd m verwijzige aa te brege. Dit ka gebeure p iitiatief va de gemeete e/f de bedrijfskrig. Om plaatsige zder visie te vrkme met er ee beleid p dit put wrde gemaakt Permaete Plakplaatse (bie de bebuwde km) De APV verbiedt m i de pebare ruimte aaplakbiljette aa te brege. Dat mag allee p plaatse waar dat is tegestaa dr burgemeester e wethuders. De gemeete heeft p meer da 10 plaatse plakzuile geplaatst, waarp vrij ka wrde geplakt. Buite deze plaatse is het verbde aaplakbiljette aa te brege. I de aalp aar de verkiezige geldt ee uitzderig vr plitieke partije. Er zij da plaatse aageweze waarp affiches mge wrde aagebracht. Ok plaatst de gemeete ee aatal grte verkiezigsbrde p plaatse waar veel vrbijgagers lagskme Reclame p schakelkaste Nu is eigeaar va schakelkaste die p pebare grd staa. Nu heeft testemmig gegeve aa ee bedrijf m de schakelkaste te vrzie va wissellijste. I deze lijste wrdt ideële e culturele reclame aagebracht. Als tegeprestatie verwijdert het bedrijf adere affiches e graffiti va deze bjecte. Als deze reclame gee hadelsreclame is, valt deze iet der deze ta Reclamebeleid. J:\s\mg\alg\welstad\reclamebeleid Nta Reclamebeleid gemeete Heerhugwaard pagia 18

23 welstadsta heerhugwaard DEELGEBIEDEN WELSTANDSNOTA 1 (histrische) lite 2 wgebiede 3 cetrumgebiede 1C 4 bedrijveterreie 5 buitegebied 5B 6 verige gebiede 1A twikkeligsgebied Bebuwde kmgres wegewet 2A 4A 6A 5C 2A 1A 5A 5A 1C 5B 4B 4D 5B 6A 4A 6B 2A 2A 3A 3A 1A 6C 3A 3B 1B 2A 2B 6A 4C 6C 2A 2A 1A 6A 6C 2B 1D 1D 2B 2C 6A 10 eg w Nrderlicht id de Dampkrig Cr a M S m u tr m la ev ec p Z Z eh f Spectrum a Tui va Oz sm ri Z P 5A eh m u r Tui va Helium r ee sf es M tr ee sf es M el ls te ec es p S Nrderlicht Z Dampkrig Z T l eh f aa f tr es Z T S tr Tui va Hal a Cr r ee sf re l eg at Z a sm ri re l eg p r eg w id de He r M ee sf Z T re l eg Z P me lb Bu g ite Tui va Hal NAP -2,00 90 st.pl.fietse Opstelplaats bradweer b -3,00 NAP el e g Bi elb em g m H r ee sf tm A Zekgebied Opstelplaats bradweer e ew e -3,00 NAP d 2C e Zekgebied Nrderlicht 30 st.pl.fietse -1,00 NAP as ti B Dampkrig -3,00 NAP Bradput -1,00 NAP Zekgebied Zuiderlicht 30 st.pl.fietse -3,30 NAP X= Y= ,50 NAP X= Y= ,00 NAP f -2,00 NAP te ui de G B a v m le il Keerkrig -2,00 NAP H em W g id g T b M e Bi He me lb -1,00 NAP er ra G Hf va Ra Keerkrig i e B g Tui va Lugh Tui va Lugh Tui va Lugh Dijk va Kyt Meridiaa 9.26 el b H em Keerkrig Hf va Ra X= Y= ,50 NAP Zuiderlicht ft eg w el 6A 2B Bi Z He Dijk va Kyt t y K Zuiderlicht va Eveaar k Eveaar Eveaar ij T X= Y= Eveaar D Hf va Ra Zuiderlicht Hf va Ra Zuiderlicht Eveaar X= Y= ,50 NAP Zuiderlicht Keerkrig Keerkrig -2,00 NAP Eilad va Iti T Hemelbg Buite Tui va Freyr Tui va Freyr 1C Tui va Freyr -1,50 NAP Zuiderlicht Meridiaa Keerkrig Keerkrig Buite Eilad va Maui -1,50 NAP Hemel Hemelbg bg Bie X= Y= ,50 NAP 50 kv leidig Tui va Malia Tui va Malia Tui va Malia Eilad va Surya -1,50 NAP X= Y= ,00 NAP Zuiderlicht Zuiderlicht Zuiderlicht T Keerkrig Zuiderlicht Keerkrig -1,50 NAP 6A 4E 5A 5B 2C 5A 6A 1D 5B 5A 5A 5A

24 Bijlage 3.2: Strmschema Reclame aavrage afdelig Buwe, Gemeete Heerhugwaard Wrdt de reclame geplaatst bij, aa f p ee Rijks, prviciaal f gemeetelijk mumet? ee ja Is de reclame buwverguigsplichtig? ee ja Wrdt de reclame geplaatst bie de bebuwde km? ja ee 1. Mumeteverguig; 2. Buwverguig; 3. Otheffig va Prvicie: - vr verguigsvrij zie criteria verrdeig 1. Mumeteverguig; 2. APV reclameverguig: - vr verguigsvrij zie criteria verrdeig ja Wrdt de reclame geplaatst bie de bebuwde km? 1. Mumeteverguig; 2. Buwverguig ee Tetsigscriteria: 1. Mumeteverguig; 2. Otheffig Prvicie: - vr verguigsvrij zie criteria verrdeig Buwverguig: - Buwbesluit (techische eise); - Buwverrdeig; - Bestemmigspla; - Redelijke eise va welstad; - Mumetewet f verrdeig. Is de reclame buwverguigsplichtig? ee ja Wrdt de reclame geplaatst bie de bebuwde km? ja 1. Buwverguig; ee 1. Buwverguig; 2. Otheffig va Prvicie: - vr verguigsvrij zie criteria verrdeig Mumeteverguig: - Rijksmumet: advies rijksmumetecmmissie; - Prviciaal mumet: advies prviciale mumetecmmissie; - Gemeetelijk mumet: - advies va de werkgrep Mumete Heerhugwaard; - advies va de welstad- e mumetecmmissie. Otheffig Prvicie Nrd-Hllad: - tetsigscriteria vlges Ladschapsverrdeig Nrd-Hllad Reclameverguig APV: weigerigsgrde burgemeester e wethuders: a. idie de reclame, hetzij p zichzelf, hetzij i verbad met de mgevig iet vldet aa redelijke eise va welstad; b. i het belag va de verkeersveiligheid; c. i het belag va de vrkmig f beperkig va verlast vr gebruikers va het i de abijheid gelege rered ged. ja Wrdt de reclame geplaatst bie de bebuwde km? 1. APV reclameverguig: -vr verguigsvrij zie criteria APV ee 1. Otheffig Prvicie: - vr verguigsvrij zie criteria verrdeig

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

6 Het inwendig product

6 Het inwendig product 6 Het iwedig prdct Te algebra e meetkde gescheide vakke ware, was h vrtgag lagzaam e h t beperkt Maar sids beide vakke zij vereigd, hebbe ze elkaar derlig versterkt e zij ze gezamelijk pgetrkke aar perfectie

Nadere informatie

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Scootmobiel rijden. Vertrouwd, veilig en zelfverzekerd deelnemen aan het verkeer. rijbewijs rijbewijs. www. scootmobielrijden.nl

Scootmobiel rijden. Vertrouwd, veilig en zelfverzekerd deelnemen aan het verkeer. rijbewijs rijbewijs. www. scootmobielrijden.nl Scootmobiel rijde S S rijbewijs rijbewijs Vertrouwd, veilig e zelfverzekerd deeleme aa het verkeer. www. scootmobielrijde.l Overal ka het gedrag va weggebruikers verschille. Let daarop bij voetgagerspromeades.

Nadere informatie

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd bewaarexemplaar Alles over ophoge Iformatie voor als uw wijk wordt opgehoogd Wat doet de gemeete? Ihoudsopgave Pagia 2 Ileidig Alles over ophoge Ophoogprogramma Pagia 3/4 Wat doet de gemeete? Samewerkig

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

10 boerderijwoningen

10 boerderijwoningen de Klse Heve 1870 2014 Uiek aabd p tóplcatie aa de Badhuisweg/Klsweg te Cadzad-Drp 10 berderiwige Ileidig Kkke Natuurgebied t Zwi Cadzad - Bad Bax Vastgedtwikkelig B.V., gevestigd te Ette- Leur, is ee

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd: Artikel 20 Wnen 20.1 Bestemmingsmschrijving De vr "Wnen" (W) aangewezen grnden zijn bestemd vr: a. het wnen in een wning; b. bijbehrende erven, terreinen en vrzieningen, zals ntsluitingswegen ten beheve

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Die procenten moeten we niet onderschatten.

Die procenten moeten we niet onderschatten. Blauw: PMS 281 Geel: PMS 123 GOED WONEN if-magazie herfst 2013 Vrwrd Ee paar prcet, ee wereld va verschil I dit ummer: 1 Vrwrd 2 Wakkrd 3 Buredag 2013 4 Cetrum vr gezdheidszrg 5 Vrtgag buurtteams Samewerke

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

Functionele Fysiotherapie bij mensen met een verstandelijke beperking: De ontwikkeling van een behandelprogramma

Functionele Fysiotherapie bij mensen met een verstandelijke beperking: De ontwikkeling van een behandelprogramma Fuctiele Fysitherapie bij mese met ee verstadelijke beperkig: De twikkelig va ee behadelprgramma Dit artikel geeft izicht i de twikkelig e resultate va ee fuctied fysitherapeutisch behadelprgramma vr mese

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. Omgevingsvergunning. Besluit

ONTWERPBESLUIT. Omgevingsvergunning. Besluit ONTWERPBESLUIT Datum : Ons kenmerk : 2013.0. Zaaknummer : 130201236 Cntactpersn : mw. J. Elbrecht Telefnnummer : (026) 377 31 39 Omgevingsvergunning Burgemeester en wethuders hebben p 18 februari 2013

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik Hadleidig Artikel-Nr. 45-02247 24-voudige RailCom-display tams elektroik Nederlads Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...4 3. Achtergrod iformatie: RailCom...5 4. Werkig va de...7 5.

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

m n Mijn uitvaarttestament n Naam n Geboorteplaats n n n Ziektekostenverzekering n Burgerservicenummer n Naam bank en rekeningnummer

m n Mijn uitvaarttestament n Naam n Geboorteplaats n n n Ziektekostenverzekering n Burgerservicenummer n Naam bank en rekeningnummer Mij uitvaarttestamet m Mij gegeves Naam Geboorteplaats Mij geboortedatum Mij huidige adres Ziektekosteverzekerig Burgerserviceummer Naam bak e rekeigummer Pesioefods Verzekerige, polisummers Begrafeisverzekerig

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934 ao 1934 Per telefax vooraf: 0167-54 34 99 Aatal pagia's: 4 AANTEKENEN gemeete Steeberge Postbus 6 4650 AA STEENBERGEN Behadeld door : A.P. Corelisse E-Mail B Gem.STEENBERGEN apcorelisse@dehollader.l 7

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Gegevens gemeente Registratienummer: Datum ntvangst: Indienen bij afdeling: Dienstverlening Verzendadres gemeente Bunnik Pstbus 5, 3980 CA Bunnik Singelpark 1, 3984 NC Odijk AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d S T R U C T U U r V I S I E DROOM.NH OKTOBER 2008 Wedstrijdprogramma voor de opebare ideeëprijsvraag DROOM.NH Ileidig De groeiede ruimtebehoefte e het veraderede

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Ee samevattig va de CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 Uitgave juli 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 5 2. Fasesysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Oderbrekigsregels 7 2.5 Overgagsregelig fase

Nadere informatie

DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED

DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED Prof. ir. P. Ampe, Prof. dr. ir. A. De Wulf, ig. J. De Corte. 1. Ileidig e probleemstellig. Sedert deceia gebruike schatters zowel i België

Nadere informatie

Algemene afspraken Gemeente Zwolle/ sportvereniging gemeentelijke buitensportaccommodaties

Algemene afspraken Gemeente Zwolle/ sportvereniging gemeentelijke buitensportaccommodaties vr elkaar Algemene afspraken Gemeente Zwlle/ sprtvereniging gemeentelijke buitensprtaccmmdaties Algemene afspraken In dit dcument wrden alle afspraken tussen de gemeente Zwlle en de sprtverenigingen beschreven.

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

Bomen over Bomen. Bomen en de APV

Bomen over Bomen. Bomen en de APV Bmen ver Bmen Bmen en de APV Apeldrn, december 2007 Bmen en de APV Inhud Pagina Bmen en de APV...3 1. Inleiding...5 1.1 Aanleiding...5 1.2 Del...5 1.3 Prduct...5 1.4 Plangebied...6 1.5 Status...6 1.6

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo. Bijlage 2 (behoort bij 663983)

Gemeente Ede. Memo. Bijlage 2 (behoort bij 663983) Gemeente Ede Bijlage 2 (behrt bij 663983) Mem Aan : De gemeenteraad van Ede Van : Cllege van burgemeester en wethuders Datum : 12 april 2011 Registratienummer : 663981 Onderwerp : Discussienta vr uitwerking

Nadere informatie

Ontwerpen van een schakelkast

Ontwerpen van een schakelkast Projectmatige aapak Otwerpe va ee schakelkast Voor het aasture va ee trasportsysteem Gebudeld door F. Rubbe VTI BRUGGE 2011 F. Rubbe 2 1. Ileidig tot de case study Aa de had va ee reëel probleem wordt

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011

Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011 Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011 Nummer: 8A Tubbergen, 22 december 2011 Onderwerp: Afwijzen verzek bestemmingsplanherziening Autbedrijf Krezen, Reutummerweg 35 Tubbergen. Samenvatting raadsvrstel:

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is beeldschermwerk? Vrijwel alle katoormedewerkers va Imtech verrichte regelmatig beeldschermwerk. Oder ivloed va ee verdere automatiserig va werktake

Nadere informatie

M+R interior architecture Provincie Zeeland Abdij van Middelburg ontmoetingsruimte, vergaderruimten, binnentuin maart 2015

M+R interior architecture Provincie Zeeland Abdij van Middelburg ontmoetingsruimte, vergaderruimten, binnentuin maart 2015 M+R iterior architecture Provicie Zeelad Abdij va Middelburg otmoetigsruimte, vergaderruimte, bietui maart 2015 iterieurarchitecte opdrachtgever locatie opdracht opleverig Over otmoete i de Abdij Al eeuwelag

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.1)

imtech Arbodienst (versie 2.1) imtech Arbodiest Vervoer va gevaarlijke stoffe (versie 2.1) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat verstaa we oder het vervoer va gevaarlijke stoffe? Gevaarlijke stoffe zij stoffe die op éé of adere

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen:

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen: Masteropleidig Fiacial Plaig Kwatitatieve Methode Relevate wiskude We kee i de wiskude de volgede getalleverzamelige: De atuurlijke getalle: N = {0,,,,4, } De gehele getalle: Z = {, -,-,-,0,,,, } (egels:

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Prospectus Meewid paraplufods & Aavulled prospectus Subfods Zeewid 1 Datum 28 juli 2014 Beheerder: Seawid Capital Parters B.V. Bewaarder: SGG Depositary B.V.

Nadere informatie

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector FNV Bouw & Ifra is ee oderdeel va FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector 2 Maifest Op aar ee gezode mortelsector Ihoudsopgave 1. Waarom ee maifest?........................................................

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

Lesje Keniaanse cultuur

Lesje Keniaanse cultuur ieuwsbrief@looijetomate.l 30 maart 2012 Lesje Keiaase cultuur Door Michiel Botebal begoe met het samestelle va het team e het orgaisere va de reis. Toe ik de reis voor ee groot gedeelte had geregeld, liet

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Subsidies waar weidegang als voorwaarde kan worden gesteld

Subsidies waar weidegang als voorwaarde kan worden gesteld Bijlage 1 Weidegang stimuleren dr middel van subsidies Het is ged mgelijk m weidegang in de melkveehuderij te stimuleren met behulp van bestaande subsidies. Dit is een verzicht van de agr- en landbuwsubsidies

Nadere informatie

Centrifugaal ventilatoren DRAE / DRAD / DHAE / DHAD

Centrifugaal ventilatoren DRAE / DRAD / DHAE / DHAD Cetrifugaal vetilatore DRAE / DRAD / DHAE / DHAD ihoudsopgave 2 ileidig 3 Ileidig De directgedreve cetrifugaal vetilatore met buitepoolmotor va Roseberg staa voor kwaliteit. Omdat zowel de motore, schoepewiele

Nadere informatie

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood Ubiflex, de slimme voordelige loodvervager Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie

Spatial 360. Licht als accent. Zachte en uniforme lichtspreiding

Spatial 360. Licht als accent. Zachte en uniforme lichtspreiding Spatial 360 Licht als accet Zachte e uiforme lichtspreidig 10% va de lichtopbregst va de armature wordt gebruikt om wade e plafod aa te lichte Beperkte lumiatieverschille tusse armatuur, Spatial 360 TM

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 1e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Betaligsprobleme?

Nadere informatie

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie var\ Infrastructuur en Milieu

Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie var\ Infrastructuur en Milieu [DATUM, ^TVANGST_. /ADVOOOR_Lf!:^ -! itkn/, \ Inspectie Leefmgeving en Transprt Ministerie var\ Infrastructuur en Milieu > Returadres Pstbus 16191 2500 BD Den Haag Het cllege van burgemeester en wethuders

Nadere informatie

ACO DRAIN. Monolithische goten. Zekerheid, stabiliteit en hoge functionaliteit ACO Drain Monolithische goten. www.aco.nl

ACO DRAIN. Monolithische goten. Zekerheid, stabiliteit en hoge functionaliteit ACO Drain Monolithische goten. www.aco.nl Moolithische gote Zekerheid, stabiliteit e hoge fuctioaliteit ACO Drai Moolithische gote. www.aco.l Wij zorge voor de afwaterig De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervarig e iovatie op het gebied

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Nummer Activiteit Risico Preventiemaatregel

Nummer Activiteit Risico Preventiemaatregel 1. ALGEMENE BEPALINGEN (WERFINSTALLATIE - OPSTART) Nummer Activiteit Risico Prevetiemaatregel 1.1 Plaatsig werfkete Val persoe op begae grod: - tijdes de plaatsig 1.2 Uitrustig e toegag werf(kete) Val

Nadere informatie

Appendix A: De rij van Fibonacci

Appendix A: De rij van Fibonacci ppedix : De rij va Fiboacci Het expliciete voorschrift va de rij va Fiboacci We otere het het e Fiboaccigetal met F De rij va Fiboacci wordt gegeve door: F F F F 4 F F 6 F 7 F De volgede afleidig is gebaseerd

Nadere informatie

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl Ziekteprotocol Avoturij: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 45 81 35 Fax (0573) 45 81 33 ifo@avoturij-ruurlo.l www.avoturij-ruurlo.l KvK 41040789 Rabobak 35.67.59.865 Ziekteprotocol Op verzoek

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELS RECLAMEBELEID GEMEENTE BERKELLAND

UITVOERINGSREGELS RECLAMEBELEID GEMEENTE BERKELLAND UITVOERINGSREGELS RECLAMEBELEID GEMEENTE BERKELLAND UITVOERINGSREGELS Hoofdstuk 1 3 1.1 begripsbepalingen 1.2 uitgangspunten 1.3 regelgeving 1.4 overgangsrecht Hoofdstuk 2 Eigen terrein 4 2.1 algemene

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen Caterig >> Vrage e atwoorde CNV Caterig is ee oderdeel va CNV Vakmese Caterig Aa deze uitgave kue gee rechte worde otleed. Het is puur ee samevattig e uitleg va de regelige. Werkemers e werkgevers kue

Nadere informatie