alsmede de beleidsregel: - Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg, kenmerk BR/CU-2136;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "alsmede de beleidsregel: - Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg, kenmerk BR/CU-2136;"

Transcriptie

1 PRESTATIE- E TARIEFBESCHIKKIG A- EXAMETHAS ummer atum iwerkigtredig atum vaststellig TB/CU ktber september 2015 Geldig tt bepaald Behadeld dr irectie Zrgmarkte Cure e ederladse Zrgautriteit (Za) heeft p aavraag va het Maastricht Uiversitair Medisch Cetrum e zrgverzekeraar CZ, e met iachtemig va Hfdstuk 4, paragrafe 4.2 e 4.4, va de Wet marktrdeig gezdheidszrg (Wmg), e meer i het bijzder: de artikele 5 e 50, eerste lid, derdele c e d, artikel 52, aahef e der a, e artikel 5, aahef e der b, va de Wmg, alsmede de beleidsregel: - Prestaties e tarieve medisch specialistische zrg, kemerk BR/CU-216; de adere regel: - Medisch specialistische zrg, kemerk R/CU-260; e de tariefbeschikkig: - Prestatie- e tariefbeschikkig T, kemerk TB/CU beslte dat: dr zrgaabieders va: 1. medisch specialistische zrg; 2. audilgische zrg;. trmbsezrg; 4. zrg i het kader va erfelijkheidsadviserig; 5. geriatrische revalidatiezrg; 6. mdzrg zals kaakchirurge die biede; aa: - zrgverzekeraars, e - (iet-)verzekerde 1, met igag va 1 ktber 2015: de avlgede prestatie(s) (cmbiatie va stfa(a)m(e) e idicatie(s)) e/f bijbehrede tarieve rechtsgeldig als add- geeesmiddel i rekeig kue wrde gebracht: 1 Vr de tepassig va deze tariefbeschikkig wrdt ee pers, die: - krachtes de sciale ziektekstewetgevig va ee adere staat verzekerd is e - i ederlad wt f hier tijdelijk verblijft e - krachtes ee Verrdeig va de Raad va de Eurpese Uie, da wel krachtes ee dr ederlad derteked bilateraal f multilateraal verdrag, recht heeft p verstrekkige vereekmstig het bepaalde bij f krachtes de Zrgverzekerigswet e de Wet lagdurige zrg,gelijkgesteld met ee Zrgverzekerigswet-, respectievelijk Wlz-verzekerde.

2 - examethas, tedieigsvrm implataat per gebruikte eeheid va 0,7 mg bij de idicatie: - visusstris dr diabetisch macula-edeem (ME) die pseudfaak zij f wrde geacht vldede resps te verte p ietcrticsterïdetherapie, f daarvr iet i aamerkig kme. Maximumtarief iclusief 6% BTW: 1.107,44 per 0,7 mg. Zrgactiviteitecde 2 : Kemerk: TB/CU Pagia 2 va 6 e met igag va 1 jauari 2016: de avlgede prestatie(s) (cmbiatie va stfa(a)m(e) e idicatie(s)) e/f bijbehrede tarieve rechtsgeldig als add- geeesmiddel i rekeig kue wrde gebracht: - examethas, tedieigsvrm implataat, per gebruikte eeheid va 0,7 mg bij de idicatie: - macula-edeem a Brach Retial Vei cclusi (BRV) f a Cetral Retial Vei cclusi (CRV). - tstekig va het psterieure segmet va het g die zich preseteert als iet-ifectieuze uveïtis. Maximumtarief iclusief 6% BTW: 1.107,44 per 0,7 mg. Zrgactiviteitecde : e hierbve geemde prestatie(s) (stfa(a)m(e) e idicatie(s)) e/f tarieve zij tegevegd aa de Prestatie- e tarievetabel add- geeesmiddele. I deze tabel is aagegeve vaaf welke datum de hierbve geemde prestaties e/f bijbehrede tarieve met betrekkig tt ee add- geeesmiddel i rekeig kue wrde gebracht e i welke release va het BC-pakket bvegeemde wijzigige wrde verwerkt. e Prestatie- e tarievetabel add- geeesmiddele is te dwlade via: Beleid e regels Tarieve e prestaties selecteer: ziekehuiszrg Tarieve, prestaties, applicaties BC/T Prestatie- e tarievetabel add- geeesmiddele. Vr de mtiverig va dit besluit verwijst de Za vereekmstig artikel :49 va de Algemee wet bestuursrecht (Awb) aar het advies va de Adviescmmissie add geeesmiddele, dat als bijlage aa dit besluit is tegevegd. e Za heeft te aazie va de vrliggede aavraag de registratiehuder (fabrikat) verzcht m ee zieswijze. e registratiehuder heeft iet va deze mgelijkheid gebruikgemaakt. Vrwaarde, vrschrifte e beperkige Te aazie va het hierbve gestelde gelde de avlgede vrwaarde, vrschrifte e/f beperkige: 1. Add- geeesmiddele valle der de categrie verige zrgprducte als bedeld i artikel 12 va de beleidsregel Prestaties e tarieve medisch specialistische zrg. 2 Idie de hierbve geemde stfaam i cmbiatie met de geemde heveelheid wrdt gebruikt vr ee idicatie waarvr gee add- is vastgesteld, da geldt te aazie va de registratieverplichtig de avlgede zrgactiviteitecde: Idie de hierbve geemde stfaam i cmbiatie met de geemde heveelheid wrdt gebruikt vr ee idicatie waarvr gee add- is vastgesteld, da geldt te aazie va de registratieverplichtig de avlgede zrgactiviteitecde:

3 2. Vr verige zrgprducte, waarder add- geeesmiddele, gelde maximumtarieve als bedeld i artikel 50, eerste lid, der c, Wmg.. e tarieve die p grd va deze beschikkig vr add- geeesmiddele i rekeig kue wrde gebracht, zij itegrale tarieve als bedeld i artikel 7.18 va de beleidsregel Prestaties e tarieve medisch specialistische zrg, respectievelijk artikel 6.19 va de regelig Medisch specialistische zrg. Kemerk: TB/CU Pagia va 6 4. e zrgaabieders, hierbve geemd der de ummers 1 tt e met 6, mge de i deze beschikkig geemde (itegrale) tarieve slechts i rekeig brege, idie e vr zver zij vlde aa de defiitie va zrgverleer 4 als bedeld i de beleidsregel Prestaties e tarieve medisch specialistische zrg, respectievelijk de regelig Medisch specialistische zrg. 5. Idie ee zrgverleer, als bedeld i vrschrift 4, ee istellig 5 is, da mag die istellig de i deze beschikkig geemde (itegrale) tarieve slechts i rekeig brege, idie e vr zver hij ver ee telatig als bedeld i artikel 5, eerste lid, va de Wet telatig zrgistellige (WTZi) beschikt. 6. Idie ee zrgverleer, als bedeld i vrschrift 4, ee slist 6 is, da mag die slist de i deze beschikkig geemde (itegrale) tarieve slechts i rekeig brege, idie e vr zver hij i het bezit is va ee dr de Za afgegeve idividuele beschikkig als bedeld i artikel 20. va de beleidsregel Prestaties e tarieve medisch specialistische zrg, respectievelijk artikel 1. va de regelig Medisch specialistische zrg. 7. I aavullig p de vrschrifte 4, 5 e 6 geldt dat de i die vrschrifte bedelde zrgverleers teves eige zrgverleers als bedeld i artikel 7.11 va de beleidsregel Prestaties e tarieve medisch specialistische zrg, respectievelijk artikel 6.12 va de regelig Medisch specialistische zrg, diee te zij m de i deze beschikkig geemde (itegrale) tarieve rechtsgeldig i rekeig te kue brege. 8. eze tariefbeschikkig is iet va tepassig p zrgprestaties die i het kader va derlige diestverleig als bedeld i artikel 7.2 va de beleidsregel Prestaties e tarieve medisch specialistische zrg, respectievelijk artikel 6.24 va de regelig Medisch specialistische zrg, dr de ee zrgaabieder aa de adere i rekeig wrde gebracht. 9. e declaratiebepalige (vrschrifte, vrwaarde f beperkige) pgeme i de beleidsregel Prestaties e tarieve medisch specialistische zrg, respectievelijk de regelig Medisch specialistische zrg, zij - vr zver iet i deze beschikkig geemd - verkrt va tepassig p zrgaabieders die p grd va deze beschikkig T-prestaties e -tarieve i rekeig wese te brege. 4 Zrgverleer: istellig f slist (zie artikel 7.42 va de beleidsregel Prestaties e tarieve medisch specialistische zrg, respectievelijk artikel 6.4 va de regelig Medisch specialistische zrg ). 5 Istellig: istellig als bedeld i artikel 1.2, aahef e der ummer 1 (istellige vr medisch specialistische zrg), 2 (audilgische cetra), (trmbsedieste), 1 (istellige vr erfelijkheids-adviserig) e 18 (istellige vr verplegig, vr zver zij geriatrische revalidatiezrg levere) va het Uitverigsbesluit WTZi (zie artikel 7.17 va de de beleidsregel Prestaties e tarieve medisch specialistische zrg, respectievelijk artikel 6.18 va de regelig Medisch specialistische zrg ). 6 Slist: slistisch werkede zrgaabieder die, aders da i diest f middellijk f middellijk i pdracht va ee adere zrgaabieder, zelfstadig berepsmatig medisch specialistische zrg verleet (zie artikel 7.29 va de de beleidsregel Prestaties e tarieve medisch specialistische zrg, respectievelijk artikel 6.0 va de regelig Medisch specialistische zrg ).

4 Iwerkigtredig eze beschikkig treedt i werkig met igag va 1 ktber Va de vaststellig va deze beschikkig zal, met iachtemig va artikel 20, tweede lid, derdeel d, va de Wet marktrdeig gezdheidszrg (Wmg), mededelig wrde gedaa i de Staatscurat. Kemerk: TB/CU Pagia 4 va 6 Bezwaar Igevlge artikel 8:1 Algemee wet bestuursrecht (Awb) juct artikel 7:1, eerste lid, Awb ka ee belaghebbede bie zes weke a de datum va bekedmakig 7 va dit besluit ee bezwaarschrift, per pst f per fax (dus iet via ), idiee bij de ederladse Zrgautriteit, Uit Juridische Zake, Pstbus 017, 502 GA Utrecht. I de likerbvehek va de evelp vermeldt u: Bezwaarschrift. Het bezwaar met vlges artikel 6:5, eerste lid, Awb schriftelijk e derteked wrde igedied e met te miste de vlgede gegeves bevatte: aam e adres va de idieer, de dagtekeig, ee mschrijvig va het besluit waartege het bezwaar zich richt e de grde va het bezwaar. Wij verzeke u ee kpie va het bestrede besluit bij te vege. Hgachted, ederladse Zrgautriteit, drs. C.A.H. te amme RA uitmaager Tweedelijs Smatische Zrg 7 e datum va bekedmakig is de datum waarp va de vaststellig va deze beschikkig mededelig wrdt gedaa i de Staatscurat.

5 Telichtig Met igag va 1 jauari 2015 is het beleid va de Za mtret add- geeesmiddele gewijzigd. e belagrijkste wijzigige vr 2015 betreffe de aavraagprcedure e het verdwije va de kstedrempel va gemiddeld ,- per patiët per jaar. e gewijzigde add- aavraagprcedure is beschreve i de beleidsregel Prestaties e tarieve medisch specialistische zrg. Kemerk: TB/CU Pagia 5 va 6 Via de derhavige beschikkig ifrmeert de Za partije ver het besluit dat is geme/vastgesteld aar aaleidig va add- wijzigigsaavrage, alsmede ver de datum va iwerkigtredig va de besluite. Tt zes weke a de datum va bekedmakig va deze beschikkig staat bezwaar e/f berep pe tege de i deze beschikkig geemde wijzigige i de Prestatie- e tarievetabel add- geeesmiddele. e datum va bekedmakig is de datum waarp va de vaststellig va dit besluit mededelig wrdt gedaa i de Staatscurat. ftewel, de bekedmakigsdatum is de datum va publicatie va het besluit i de Staatscurat. Reikwijdte eze Prestatie- e tariefbeschikkig add- geeesmiddele is ee zelfstadig, d.w.z. ee p zichzelf staad besluit. Vr de vraag wie gerechtigd is add- geeesmiddele te declarere (bij wie het declaratierecht berust) verwijze wij aar wat hierver i de artikele 1 t/m 16 va de Regelig Medisch specialistische zrg is pgemerkt. Iwerkigtredig, verwerkig i BC-pakket e cmmuicatie Met igag va 1 jauari 2015 publiceert de Za de add- prestaties vr geeesmiddele i de Prestatie e tarievetabel add- geeesmiddele (hiera: add- geeesmiddelelijst). Telkes waeer de Za ee besluit vaststelt tt hrerig va éé f meerdere wijzigigsaavrage izake pame p, f verwijderig va ee geeesmiddel va de add- geeesmiddelelijst, stelt zij ee prestatie- e tariefbeschikkig vast met vermeldig va de datum va iwerkigtredig. aaraast past de Za de add- geeesmiddelelijst hierp aa. e Za zal i begisel maadelijks prestatie- e tariefbeschikkige vr add- geeesmiddele vaststelle e de add- geeesmiddelelijst maadelijks actualisere, erva uitgaade dat maadelijks éé f meer add- wijzigigsaavrage, iclusief ee advies va de Adviescmmissie add- geeesmiddele, wrde tvage. e Za stelt iet maadelijks, maar i pricipe éé keer per jaar ee BC-pakket (release) vast. Bij elke release wrde prestaties e tarieve pgeme i prestatie e tarievetabelle die i de ICT-systeme va zrgaabieders e zrgverzekeraars wrde igeleze te beheve va het declaratieverkeer. Add- prestaties vr geeesmiddele die de Za gedurede het jaar (p maadelijkse basis) vaststelt, wrde i de eerst mgelijke release i de jaarlijkse prestatie- e tarievetabelle verwerkt, rekeig huded met de datum va iwerkigtredig va de add- prestatie. e Release datum is de datum waarp het besluit va de Za m de add geeesmiddelelijst aa te passe dr tevegig va ee stfaam wrdt verwerkt i de jaarlijkse prestatie- e tarievetabelle. Idie het gaat m de tevegig va ee ieuwe stfaam aa de add- geeesmiddelelijst, da wrdt de add- prestatie e het maximumtarief vaaf de releasedatum pgeme i de tabelle met als igagsdatum de datum iwerkigtredig besluit. e tijd tusse datum iwerkigtredig besluit e release datum varieert tusse ekele maade tt maximaal aderhalf jaar afhakelijk va de datum va besluit va de Za, rekeig huded met de daarvr geldede termije. I de add- geeesmiddelelijst staat per cmbiatie va stfaam e idicatie aagegeve met igag va welke datum de wijzigig i werkig treedt e i welke release wijzigige va de add- geeesmiddelelijst zulle wrde verwerkt.

6 e meest actuele versie va de Prestatie- e tarievetabel add- geeesmiddele is te vide p de website va de Za ( Kemerk: TB/CU Pagia Wijzigig beleid va 6 e Za heeft beslte m met igag va 1 jauari 2016 het beleid mtret add- geeesmiddele te wijzige. Ee va de wijzigige betreft het pheffe va het derscheid tusse bestaade e ieuwe geeesmiddele. Beleid tt 2016 I het beleid gelded tt 1 jauari 2016 wrdt derscheid gemaakt tusse de cmbiatie va ee stfaam e idicatie die krter da ee jaar is geregistreerd ( ieuwe geeesmiddele ) e de cmbiatie va ee stfaam e idicatie die lager da ee jaar is geregistreerd ( bestaade geeesmiddele ) p het mmet dat de add- wijzigigsaavraag wrdt igedied. Vr deze bestaade geeesmiddele gelde p grd va het tt 1 jauari 2016 geldede beleid lagere termije vr pame p de add- geeesmiddelelijst va z geeesmiddel e bijbehrede idicatie. eze lagere termije ware dzakelijk m de Za i staat te stelle de tarieve va de betreffede BC s te crrigere, c.q. eerwaarts bij te stelle. I die BC-tarieve zitte immers de kste va het geeesmiddel waarvr ee add- aavraag is igedied, verdiscteerd. Beleid vaaf 2016 Het derscheid tusse bestaade e ieuwe geeesmiddele vervalt bij de iverig va het ieuwe beleid per 1 jauari Vr bestaade e ieuwe geeesmiddele gelde vaaf dat mmet dezelfde termije vr pame. Vr add- aavrage vr bestaade geeesmiddele die zij igedied tusse 1 jauari 2015 e 1 december 2015 e die dr de Za zij gehreerd, geldt de iwerkigtredigsdatum 1 jauari 2016 i plaats va 1 jauari e gewijzigde aavraagprcedure is beschreve i artikel 10 va de beleidsregel Prestaties e tarieve medisch specialistische zrg met kemerk BR/CU-214. Bij ee besluit tt pame va ee stfaam e/f idicatie p de add- geeesmiddelelijst is de datum va iwerkigtredig de eerste dag va de maad vlged p de datum va vaststellig va het besluit, idie tusse deze twee data mistes vijf werkdage zitte. Hgachted, ederladse Zrgautriteit, drs. C.A.H. te amme RA uitmaager Tweedelijs Smatische Zrg

7 Bijlage() bij de tariefbeschikkig p de vlgede pagia s vidt u de bijlage() bij deze tariefbeschikkig.

8 K FU. t sesi^fls^mteatbtfth -4^i% A #~Y Federatie u«f^4.uu-w;.6i«^^rfl* ZrzwzzhMQts zietlad W" \ W Jl WmB Medisch i«w * ^BP Specialiste "" zk ederiadse Veralglg va Zlekehutze Frmulier verstrekkig advies aa Za ver wijzigigsverzek add- geeesmiddelelijst Admiistratieve vrage 1 Wijzigigsverzek aavragede partije (1 atwrd mgelijk) 2 aam stfaam (werkzame stf) Atwrde pame stfaam e geregistreerde idicatie examethas, itravitreaal implataat, 700 micrgram Geregistreerde idicaties waar wijzigigsverzek betrekkig p heeft1 2 e behadelig va vlwasse patiete met ee visusstris dr diabetisch macula-edeem (ME) die pseudfaak zij f wrde geacht vldede resps te verte p ietcrticsteridetherapie, f daarvr iet i aamerkig kme. 4 ff-label idicatie waar wijzigigsverzek betrekkig p heeft 5 Merkaam e registratiehuder 6 Aptheek Ikp Prijs4 per prduct (i eur's) 7 atum idieig wijzigigsverzek.v.t. zurdex (Allerga) 1044,75 eur atum tvagst adviesverzek Za atum verzedig advies aa de Za Geweste iverdatum wijzigig bij psitief besluit Bij aavraag tt pame diet hier de vlledige geregistreerde idicatietekst te wrde igevuld, cfrm derdeel 4.1 va de SmPC. Bij aavraag tt verwijderig diet hier de vlledig idicatietekst te wrde igevuld cfrm de vigerede bijlage 5 behred bij de beleidsregel. 2 Vaaf het mmet dat er ee psitieve piie is afgegeve dr de Cmmittee fr medicial prducts fr huma use (CHMP) ka k ee add- vr ee g te registere geeesmiddel wrde aagevraagd. e idicatie diet dusdaig te zij beschreve dat duidelijk is m welke patieteppulatie het gaat, iclusief leeftijdscategrie. 4 e Aptheek Ikp Prijs exclusief BTW per hadelsprduct per verpakkig p het mmet va aavraag.

9 ms, FU zk CiSSKPl KKFiiMU- ZrgverzekeraarsedeWatl ^ ^tf ^ Fed^rat^e edertadse Vereigig va Zlekefiutee SpeciallSteri Ihudelijke vrage 1 Leidt de bekstigig va de betreffede stfaam bij de betreffede idicatie tt kstehmgee BC-zrgprducte? Vlges de cmmissie is er ee risic p ee ksteihmgee BC-zrgprduct idie de kste va het geeesmiddel wrde pgeme i het BC-zrgprduct. 2 Waaraa is getetst bij de berdelig f ee add- wel f iet als derdeel va ee BC-zrgprduct leidt tt ee kstehmgee BC-zrgprduct? Berdeligscriteria 1-4 uit het Reglemet adviescmmissie add- Geeesmiddele. e aavraag vldet aa criteria 1 e. e gemiddelde geeesmiddelekste per patiet per jaarzij temiste 1000 e ee deel va de patiete met het bijbehrede BC-zrgprduct krijgt het geeesmiddel iet tegedied. k wrdt vldaa aa criterium 4. Er zij ccurrerede geeesmiddele p de markt (geregistreerd f ff-label). Lucetis (raibizumab) e Eylea (aflibercept) hebbe reeds ee add- status vr diabetisch macula edeem.. Bij de berdelig is gebruik gemaakt va de gegeves p het Vragefrmulier Adviescmmissie add- geeesmiddele (bijlage). Heeft u vr de ttstadkmig va uw advies adere partije da de VZ, FU, ZK, Actiz e Z betrkke? Ja. 4 Z ja, welke partije? Federatie Medisch Specialiste e ederladse Vereigig va Ziekehuisapthekers. 5 Wat is de rede dat u deze partije heeft betrkke? Beschikbare expertise e keis 6 Is het advies zrgvuldig e csistet met eerdere advieze tt stad gekme? e cmmissie tetst alle aavrage aa de criteria die staa beschreve i het Reglemet. 7 He is het advies zrgvuldig e csistet tt stad gekme? e cmmissie tetst de aavraag aa de criteria die staa beschreve i het Reglemet.

10 7 dj!) zr mm^j% VI ssssssssf^ 7^ sp^-^r. 2M.I zk 8 Verstrekt u ee psitief advies te aazie va het wijzigigsverzek? e cmmissie adviseert psitief. 9 Z ja, welke igagsdatum va de wijzigig adviseert u? Z.s.m. met iachtemig va de bepalige i de Beleidsregel Prestaties e tarieve medisch specialistische zrg. 10 atum e hadtekeig ames Adviescmmissie add- geeesmiddele Utrecht, 21 augustus 2015

11 ^'J f wltmaflse feizpatiiv^h,^1^4, \\ 1^^^ 'I Feder^tie u^ivcitrwc w-irikt5.c am«zrgwrttraars.vederlad %r W# ^ Medisch mm W * Spedaliste * zk ederiadse Verelgfg va Zlekehue Frmulier verstrekkig advies aa Za ver wijzigigsverzek add- geeesmiddelelijst Admiistratieve vrage 1 Wijzigigsverzek aavragede partije (1 atwrd mgelijk) 2 aam stfaam (werkzame stf) Geregistreerde idicaties waar wijzigigsverzek betrekkig p heeft1 2 Atwrde pame stfaam e geregistreerde idicatie examethas, itravitreaal implataat, 700 micrgram Behadelig va vlwasse patiete met tstekig va het psterieure segmet va het g die zich preseteert als ietifectieuze uveitis. 4 ff-label idicatie waar wijzigigsverzek betrekkig p heeft 5 Merkaam e registratiehuder 6 Aptheek Ikp Prijs4 per prduct (i eur's) 7 atum idieig wijzigigsverzek.v.t. zurdex (Allerga) 1044,75 eur atum tvagst adviesverzek Za atum verzedig advies aa de Za Geweste iverdatum wijzigig bij psitief besluit Bij aavraag tt pame diet hier de vlledige geregistreerde idicatietekst te wrde igevuld, cfrm derdeel 4.1 va de SmPC. Bij aavraag tt verwijderig diet hier de vlledig idicatietekst te wrde igevuld cfrm de vigerede bijlage 5 behred bij de beleidsregel. 2 Vaaf het mmet dat er ee psitieve piie is afgegeve dr de Cmmittee fr medicial prducts fr huma use (CHMP) ka k ee add- vr ee g te registere geeesmiddel wrde aagevraagd. e idicatie diet dusdaig te zij beschreve dat duidelijk is m welke patieteppulatie het gaat, iclusief leeftijdscategrie. 4 e Aptheek Ikp Prijs exclusief BTW per hadelsprduct per verpakkig p het mmet va aavraag.

12 ZFguersefeprQars^ederlad ^ derat^e i A "S'SS""* ".. V!*i. ederiadseveremgig vazlekehutee Spetialiste zk Ihudelijke vrage 1 Leidt de bekstigig va de betreffede stfaam bij de betreffede idicatie tt kstehmgee BC-zrgprducte? Vlges de cmmissie is er ee risic p ee ksteihmgee BC-zrgprduct idie de kste va het geeesmiddel wrde pgeme i het BC-zrgprduct. 2 Waaraa is getetst bij de berdelig f ee add- wel f iet als derdeel va ee BC-zrgprduct leidt tt ee kstehmgee BC-zrgprduct? Berdeligscriteria 1-4 uit het Reglemet adviescmmissie add- Geeesmiddele. e aavraag vldet aa criteria 1 e. e gemiddelde geeesmiddelekste per patiet per jaar zij temiste 1000 e ee deel va de patiete met het bijbehrede BC-zrgprduct krijgt het geeesmiddel iet tegedied. Bij de berdelig is gebruik gemaakt va de gegeves p het Vragefrmulier Adviescmmissie add- geeesmiddele (bijlage). Heeft u vr de ttstadkmig va uw advies adere partije da de VZ, FU, ZK, Actiz e Z betrkke? Ja. 4 Z ja, welke partije? Federatie Medisch Specialiste e ederiadse Vereigig va Ziekehuisapthekers. 5 Wat is de rede dat u deze partije heeft betrkke? Beschikbare expertise e keis 6 Is het advies zrgvuldig e csistet met eerdere advieze tt stad gekme? e cmmissie tetst alle aavrage aa de criteria die staa beschreve i het Reglemet. 7 He is het advies zrgvuldig e csistet tt stad gekme? e cmmissie tetst de aavraag aa de criteria die staa beschreve i het Reglemet. 8 Verstrekt u ee psitief advies te aazie va het wijzigigsverzek? e cmmissie adviseert psitief.

13 il!i,,, js% mri Federatie mm\ K: FU ll ZfsmmtermrsKeieriad Mi.drscf,, fe MtflEHiAaseffaei'-ATicAH ederttlseveramglg va Zlekehijlze Sp^Cialidt^ ma I Jl MIVCJiSIWIS WffilSCHC «SIT(1^ I r Mmm STm i zk 9 Z ja, welke igagsdatum va de wijzigig adviseert u? Z.s.m. met iachtemig va de bepalige i de Beleidsregel Prestaties e tarieve medisch specialistische zrg. 10 atum e hadtekeig ames Adviescmmissie add- geeesmiddele Utrecht, 21 augustus 2015 ~ )

14 0Z iw) bp, J I icera!f»trutu>atii», vkuu-iswaiaatra %^P^# ys/fm jsmi!% #"» Federatie M %# M ij«fivcr5iraifi ij«fivcr5iraifi Mtei'ititc fwr/i Mtfiitt.c fwrii* 2rgi^eTz?i?erija>'s Wedprlawd 4^ '7^" I w Vr m Medisch K W «b * speciaiistcrt ^ zk ederladse Verelglg va 2le)ehLil2e Frmulier verstrekkig advies aa Za ver wijzigigsverzek add- geeesmiddelelijst Admiistratieve vrage 1 Wijzigigsverzek aavragede partije (1 atwrd mgelijk) 2 aam stfaam (werkzame stf) Geregistreerde idicaties waar wijzigigsverzek betrekkig p heeft1 2 Atwrde pame stfaam e geregistreerde idicatie examethas, itravitreaal implataat, 700 micrgram Behadelig va vlwasse patiete met macula-edeem (M) a Brach Retial Vei cclusi (BRV) f a Cetral Retial Vei cclusi (CRV) 4 ff-label idicatie waar wijzigigsverzek betrekkig p heeft 5 Merkaam e registratiehuder 6 Aptheek Ikp Prijs4 per prduct (i eur's) 7 atum idieig wijzigigsverzek.v.t. zurdex (Allerga) 1044,75 eur atum tvagst adviesverzek Za atum verzedig advies aa de Za Geweste iverdatum wijzigig bij psitief besluit Bij aavraag tt pame diet hier de vlledige geregistreerde idicatietekst te wrde igevuld, cfrm derdeel 4.1 va de SmPC. Bij aavraag tt verwijderig diet hier de vlledig idicatietekst te wrde igevuld cfrm de vigerede bijiage 5 behred bij de beieidsregei. 2 Vaaf het mmet dat er ee psitieve piie is afgegeve dr de Cmmittee fr medicial prducts fr huma use (CHMP) ka k ee add- vr ee g te registere geeesmiddel wrde aagevraagd. e idicatie diet dusdaig te zij beschreve dat duidelijk is m welke patieteppulatie het gaat, iclusief leeftijdscategrie. 4 e Aptheek Ikp Prijs exclusief BTW per hadelsprduct per verpakkig p het mmet va aavraag.

15 a Q_ -I 0) 0) 0) Q_ 0) (/) l H 01 " l/l zr -i IT r~t 7 _ 1 I zr Q_ " W C_ Q_ * (/) t %J p " (/>' C * W " C Qj" a>* (/> " tfl zr -i zr * V) "1 C_ " ZJ ZJ i Q_ * 0) 0 t E" cr X a c ft> ZJ ZJ i. a. Q_ a zr " -j -5 0) rt" (* ft) if) a qj" 2 Q_ C * zj' l ZJ * a rr ZT 77 ZJ %> > * 2 " ' ^ 9- rr ZJ J m 0). zj" ZJ a_ * t a Q) a Q> ZJ 7s 2 > 0 CZ[ a*. 8 ^ ' ( ( cr C A, " (B. )» s 'd" g- E: ^ 0) us w ' t " ( c fe > Z, - i' I Z5 = ^ cr (fl' " c a- Q C tt > S- tt ^ 01 _ m ^ h cr c? ^ ' 5 I w " cr -a cr i ^ "H ^ ~ tq -a g.^ ^ " rr " Qj -T Qj _ S " ff -' qj' I L W i^l g ^ S; = w => ' "0.10 g 0 S 2. 'S ) 9: 5 Q «> - 'S Qj C 2. «-r " *" rr 0- ft 1 cr zr ^ ^ -5 i -f _ 5" t Qj" i A C 7 ^ * C e' c ' 6 C W _ v? C qt cu l ^ 5- - c S-» ft Q- r-r 7? C zr 0 C 1 a s c a- _ * ( * Q»_ C Q- " Ut lw qj =r ft i. 8 «A) W ^ ^ ^ ^ ^ a. 0 "a " 1 r J ^ ^ CP TU 2 0-i C C - f-r -I c _ * zr cr 7s C cr. 0 ^ S" cr %> C 0) cr a>. 5' Q_ * i 51 4fl 2 TI "S ^ * Q- C. Srt

16 ^ (i w/ V Vll VSy ^Aj# M=di^h «* ^ y«i'/t«sitt.? MisPi5fMC CCMTM VJrtV edertartdse Vereruglg va Zlekehulzer, SpeCiallStert J? ff fj zk 8 Verstrekt u ee psitief advies te aazie va het wijzigigsverzek? e cmmissie adviseert psitief. 9 Z ja, welke igagsdatum va de wijzigig adviseert u? Z.s.m. met iachtemig va de bepalige i de Beleidsregel Prestaties e tarieve medisch specialistische zrg. 10 atum e hadtekeig ames Adviescmmissie add- geeesmiddele Utrecht, 21 augustus 2015

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ON GENEESMIDDELEN Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling TB/CU-2028-02 1 januari 2015 22 december 2014 Geldig tot onbepaald Behandeld door Directie Zorgmarkten

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ON GENEESMIDDELEN Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling 1 februari 2015 30 januari 2015 Geldig tot onbepaald Behandeld door Directie Zorgmarkten Cure De Nederlandse

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ONGENEESMIDDELEN, april 2017 (Olumiant) Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling 1 april 2017 4 april 2017 Geldig tot Onbepaald Behandeld door Directie Regulering

Nadere informatie

alsmede de beleidsregel(s): - Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg, kenmerk BR/CU-2136;

alsmede de beleidsregel(s): - Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg, kenmerk BR/CU-2136; PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ON OLAPARIB Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling 1 maart 2015 26 februari 2015 Geldig tot onbepaald Behandeld door Directie Zorgmarkten Cure De Nederlandse

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ON USTEKINUMAB Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling (met terugwerkende kracht) 1 januari 2016 6 januari 2016 Geldig tot onbepaald Behandeld door Directie

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ONGENEESMIDDELEN, februari 2017 (op aanvraag) Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling 1 februari 2017 24 januari 2017 Geldig tot Onbepaald Behandeld door Directie

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ONGENEESMIDDELEN, november 2017 (ambtshalve) Nummer Datum inwerkingtreding Datum vastelling 1 november 2017 23 oktober 2017 Geldig tot Onbepaald Behandeld door Directie

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ONGENEESMIDDELEN, mei 2017 (op aanvraag) Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling 1 mei 2017 21 april 2017 Geldig tot Onbepaald Behandeld door Directie Regulering

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING DOT Nummer Datum inwerkingtreding Datum beschikking 1 januari 2016 18 november 2015 Geldig tot Behandeld door 1 januari 2017 directie Zorgmarkten Cure De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING DOT Nummer Datum inwerkingtreding Datum beschikking 1 januari 2015 22 juli 2014 Geldig tot Behandeld door 1 januari 2016 directie Zorgmarkten Cure De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ON AFAMELANOTIDE Nederlandse Zorgautoriteit Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling TB/CU-2108-01 1 September 2016 30 augustus 2016 Geidig tot onbepaald Behandeld

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ONGENEESMIDDELEN, januari 2017 Nummer Datum inwerkingtreding Datum verzending 1 januari 2017 27 december 2016 Datum vaststelling Gelding tot Behandeld door 27 december

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ON PERTUZUMAB Nederlandse Zorgautoriteit Nummer TB/CU-2062-01 Datum inwerkingtreding 1 december 2015 Datum vaststelling 30 november 2015 Geldig tot onbepaald Behandeld

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

Welstandsnota Heerhugowaard 2006

Welstandsnota Heerhugowaard 2006 Heerhugwaard stad va kase Welstadsta Heerhugwaard 2006 Deelpla 1 Reclamebeleid 2008 gemeete Heerhugwaard Afdelig Omgevigsverguig 19 jui 2008 Welstadsta Heerhugwaard 2006 Deelpla 1: Reclamebeleid 2008

Nadere informatie

Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling TB/CU maart februari 2016

Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling TB/CU maart februari 2016 PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ON BLINATUMOMAB Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling TB/CU-2085-01 1 maart 2016 29 februari 2016 Geldig tot onbepaald Behandeld door Directie Regulering

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg 2017

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg 2017 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 65839 7 december 2016 Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg 2017 Nummer: TB/REG-17620-02 Datum

Nadere informatie

Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling TB/CU oktober september 2015

Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling TB/CU oktober september 2015 PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ON PEMBROLIZUMAB Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling TB/CU-2054-01 1 oktober 2015 14 september 2015 Geldig tot onbepaald Behandeld door Directie Zorgmarkten

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) TARIEFBESCHIKKING Tandheelkundige zorg AWBZ 1 Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7106-02 1 januari 2015 5 november 2014 7 november 2014 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 4 directie

Nadere informatie

alsmede de beleidsregel: - Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg, kenmerk BR/CU- 2136;

alsmede de beleidsregel: - Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg, kenmerk BR/CU- 2136; PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ON AFLIBERCEPT Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling TB/CU-2061-01 1 oktober 2015 30 september 2015 Geldig tot onbepaald Behandeld door Directie Zorgmarkten

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING OVERIGE PRODUCTEN GGZ Zvw Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling Datum verzending TB/CU-5057 1 januari 2012 n.v.t. Volgnr. Geldig tot Behandeld door 01 Onbepaald directie Zorgmarkten

Nadere informatie

Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling TB/CU februari januari 2016

Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling TB/CU februari januari 2016 PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ON SECUKINUMAB Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling TB/CU-2081-01 1 februari 2016 28 januari 2016 Geldig tot onbepaald Behandeld door Directie Regulering

Nadere informatie

Cl.no. Telefoon Onze ref. Uw ref. Betreft

Cl.no. Telefoon Onze ref. Uw ref. Betreft Gemeete Krimpe aa de IJssel De heerj.k.k. Bvrd Pstbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL KRIMPEN AAN DEN IJSSEL igekme d.d. Rappel Afdelig - 7 NV. 20Î Zetermeer, 5 vember 201 Reg.. Cl.. Telef ze f. Uw

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ON HUMAAN ALFA^PROTEINASEREMMER Nederlandse Zorgautoriteit Nummer TB/CU-2118-01 Datum inwerkingtreding 1 december 2016 Datum vaststelling 30 november 2016 Geldig tot

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ON AFLIBERCEPT Nederlandse Zorgautoriteit Nummer TB/CU-2080-01 Datum inwerkingtreding 1 februari 2016 Datum vaststelling 28 januari 2016 Geldig tot onbepaald Behandeld

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit Nederlandse Zorgautoriteit Aan het bestuur van ActiZ T.a.v. de heer F. Bluiminck; de heer J. de Vries Postbus 8258 3503 RG UTRECHT Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296

Nadere informatie

alsmede de beleidsregel: - Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg, kenmerk BR/CU- 2136;

alsmede de beleidsregel: - Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg, kenmerk BR/CU- 2136; PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ON ADALIMUMAB Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling 1 oktober 2015 30 september 2015 Geldig tot onbepaald Behandeld door Directie Zorgmarkten Cure De Nederlandse

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 22 FEBRUARI 2011 MET BETREKKING TOT DE A POSTERIORI GOEDKEURING VAN DE TARIEFVERHOGINGEN VAN DE AANGEWEZEN

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ON IXEKIZUMAB Nederlandse Zorgautoriteit Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling TB/CU-2103-01 1juh 2016 30 juni 2016 GeGdig tot onbepaald BehandeSd door Directie

Nadere informatie

Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot TB/REG juni januari 2017

Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot TB/REG juni januari 2017 TARIEFBESCHIKKING Generalistische basis-ggz Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot TB/REG-17613-01 28 juni 2016 1 januari 2017 De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING OVERIGE PRODUCTEN curatieve GGZ Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling Datum verzending -01 1 januari 2013 4 september 2012 n.v.t. Volgnr. Geldig tot Behandeld door 1 Onbepaald

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.10.2013 COM(2013) 692 fial Voorstel voor ee BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffede de beschikbaarstellig va middele uit het Solidariteitsfods va de EU NL

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

Overige Geneeskundige Zorg

Overige Geneeskundige Zorg TARIEFBESCHIKKING Overige Geneeskundige Zorg Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/REG-17622-01 1 januari 2017 21 juni 2016 23 juni 2016 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 4 directie

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) TARIEFBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7134-02 1 januari 2016 16 december 2015 16 december 2015 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 28 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

Designradiatoren op maat Zehnder Stana & Zehnder Stana Neo Prijzen en techniek 2014/2015. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering

Designradiatoren op maat Zehnder Stana & Zehnder Stana Neo Prijzen en techniek 2014/2015. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Desigradiatore op maat Zehder Staa & Zehder Staa Neo Prijze e techiek 2014/2015 Verwarmig Koelig Vetilatie Filterig Zehder alles voor ee comfortabel, gezod e eergiezuiig bieklimaat Verwarmig, koelig, vetilatie

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING Overige geneeskundige zorg Nummer Datum ingang Datum verzending TB/REG-18626-01 1 januari 2018 5 september 2017 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 5 1 januari 2019 directie

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING DBC GGZ Kenmerk Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5061-01 1 januari 2012 28 november 2011 30 november 2011 vlgnr. Geldig tot Behandeld door 1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

6 Het inwendig product

6 Het inwendig product 6 Het iwedig prdct Te algebra e meetkde gescheide vakke ware, was h vrtgag lagzaam e h t beperkt Maar sids beide vakke zij vereigd, hebbe ze elkaar derlig versterkt e zij ze gezamelijk pgetrkke aar perfectie

Nadere informatie

Overige Geneeskundige Zorg

Overige Geneeskundige Zorg TARIEFBESCHIKKING Overige Geneeskundige Zorg Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7091-01 1 januari 2015 31 juli 2014 1 augustus 2014 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 2 Directie

Nadere informatie

alsmede de beleidsregel(s): - Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg, kenmerk BR/CU-2136;

alsmede de beleidsregel(s): - Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg, kenmerk BR/CU-2136; PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ON RANIBIZUMAB Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling 1 maart 2015 4 maart 2015 Geldig tot onbepaald Behandeld door Directie Zorgmarkten Cure De Nederlandse

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

FO Bedrijven. register. 7 December 2012. Concept Release 12.12. Created with Axure RP Pro

FO Bedrijven. register. 7 December 2012. Concept Release 12.12. Created with Axure RP Pro FO Bedrijve 7 December 2012 register Cocept Release 12.12 Created with Axure RP Pro FO Bedrijve register 12/7/12 Ihoudsopgave 1. Scherme... 4 1.1. Bedrijveregister - Zoekscherm +... 4 1.1.1. Getood scherm...

Nadere informatie

Formulier verstrekking advies aan NZa over Nederlandse Zorgautoriteit wijzigingsverzoek add-on geneesmiddelenlijst

Formulier verstrekking advies aan NZa over Nederlandse Zorgautoriteit wijzigingsverzoek add-on geneesmiddelenlijst Formulier verstrekking advies aan NZa over Nederlandse Zorgautoriteit wijzigingsverzoek add-on geneesmiddelenlijst versie 1 Met ingang van 1 januari 2015 vraagt de NZa advies aan vertegenwoordigers van

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging belegge Best Strategy 2012 Het beste sceario voor uw beleggig Gediversifieerde beleggig Eemalige coupo va 0% tot 50% bruto* op vervaldag Korte looptijd: 4,5 jaar 100% kapitaalbeschermig De voordele voor

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) TARIEFBESCHIKKING DBC GGZ Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5047-01 1 januari 2012 29 augustus 2011 31 augustus 2011 vlgnr. Geldig tot Behandeld door 2 Directie Zorgmarkten Cure

Nadere informatie

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik Hadleidig Artikel-Nr. 45-02247 24-voudige RailCom-display tams elektroik Nederlads Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...4 3. Achtergrod iformatie: RailCom...5 4. Werkig va de...7 5.

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM > Returadres Pstbus 20584 1001 NN Amsterdam Dbra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM AANGETEKEND EN PER EMAIL VERZONDEN 4 ktber 2012 Onderwerp bevel

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit Nederlandse Zorgautoriteit Aan het bestuur van: Newtonlaan 1-41 - GGD Nederland 3584 BX Utrecht - ZN Postbus 3017 - LHV 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl 1 www.nza.ni Behandeld

Nadere informatie

Het college acht de bezwaarfase vanwege de volledige bestuurlijke heroverweging in beginsel onmisbaar.

Het college acht de bezwaarfase vanwege de volledige bestuurlijke heroverweging in beginsel onmisbaar. A 027 B003 B004 B012 B013 B014 Rechtstreeks beroep rechtbak Igagsdatum a afwijzig WW Igetrokke aavrage Legeskoste verblijfsverguig e aturalisatie Vaste laste gedetieerde Reiskoste bezoek gedetieerde Het

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PROCEDUREVERORDENING PLANSCHADE

AANVRAAGFORMULIER PROCEDUREVERORDENING PLANSCHADE AANVRAAGFORMULIER PROCEDUREVERORDENING PLANSCHADE Aanvraagfrmulier behrende bij de Prcedureverrdening planschade Deurne 2008 De Wet ruimtelijke rdening (Wr) geeft in afdeling 6.1 aan dat een belanghebbende

Nadere informatie

Voorwaarden ABN AMRO Studenten Pakket

Voorwaarden ABN AMRO Studenten Pakket Voorwaarde ABN AMRO Studete Pakket Bestaade uit: Algemee Voorwaarde ABN AMRO Bak N.V. Algemee Voorwaarde Toegag ABN AMRO Algemee Voorwaarde Toegagscode Particulier Voorwaarde Betaaldieste Particuliere

Nadere informatie

Werkwijze uitspraken en de RO Standaarden. 1 Aanleiding. 2 Leeswijzer

Werkwijze uitspraken en de RO Standaarden. 1 Aanleiding. 2 Leeswijzer Werkwijze uitspraken en de RO Standaarden Onderwerp Verwerken van rechterlijke uitspraken Aan Gebruikers RO Standaarden Van Genvum, beheerder RO Standaarden Datum 24 ktber 2013 Status Publiek 1 Aanleiding

Nadere informatie

DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED

DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED Prof. ir. P. Ampe, Prof. dr. ir. A. De Wulf, ig. J. De Corte. 1. Ileidig e probleemstellig. Sedert deceia gebruike schatters zowel i België

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) TARIEFBESCHIKKING DBC GGZ Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5041-01 1 januari 2011 21 februari 2011 23 februari 2011 vlgnr. Geldig tot Behandeld door 1 EOUN/ymem/Cure De Nederlandse

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen:

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen: Masteropleidig Fiacial Plaig Kwatitatieve Methode Relevate wiskude We kee i de wiskude de volgede getalleverzamelige: De atuurlijke getalle: N = {0,,,,4, } De gehele getalle: Z = {, -,-,-,0,,,, } (egels:

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Prospectus Meewid paraplufods & Aavulled prospectus Subfods Zeewid 1 Datum 28 juli 2014 Beheerder: Seawid Capital Parters B.V. Bewaarder: SGG Depositary B.V.

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 5 november 2013 Agendapunt:

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 5 november 2013 Agendapunt: Aa de gemeeteraad Registratieummer: GF13.20085 Datum collegebesluit: 5 ovember 2013 Agedaput: Portefeuillehouder: Mevrouw C. va der Laa Behadeled ambteaar: De heer C. Tiemersma Oderwerp: Activerig ivesterig

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Deutsche Bak Algemee reglemet der verrichtige APRIL 2015 Deutsche Bak AG is ee kredietistellig aar Duits recht, waarva de zetel is gevestigd te Tauusalage 12, 60325 Frakfurt am Mai, Duitslad. Zij is igeschreve

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

INFORMATIE OVER NAZORG VAN IMPLANTATEN

INFORMATIE OVER NAZORG VAN IMPLANTATEN INFORMATIE OVER NAZORG VAN IMPLANTATEN WAAR BESTAAT NAZORG UIT? U Strauma-implatate heeft ee of meer otbreke zij ee more ta of optie kieze e voor heeft het gekoze vervage voor va ee ta behalig e kieze

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Regulering / CI/17/10c

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Regulering / CI/17/10c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010); categorale ziekenhuizen (011); academische ziekenhuizen (020); revalidatiecentra (100); zelfstandige behandelcentra (291); huisartsenlaboratoria (380);

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn Kwaliteit va de persoosgegeves Resultate Gemeete Alpe aa de Rij Klik Ted om Dicks, de titelstijl Hek-Ja va Wieseekker het model te bewerke Ageda Doel va het oderzoek Irichtig va het oderzoek Resultate

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd bewaarexemplaar Alles over ophoge Iformatie voor als uw wijk wordt opgehoogd Wat doet de gemeete? Ihoudsopgave Pagia 2 Ileidig Alles over ophoge Ophoogprogramma Pagia 3/4 Wat doet de gemeete? Samewerkig

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg TARIEFBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending 5100-1900-08-1 1 januari 2008 7 december 2007 10 december 2007 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 36 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d S T R U C T U U r V I S I E DROOM.NH OKTOBER 2008 Wedstrijdprogramma voor de opebare ideeëprijsvraag DROOM.NH Ileidig De groeiede ruimtebehoefte e het veraderede

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN Klachtenreglement Zrgkantr DWO/NWN Januari 2015 1. Algemene bepalingen De Wet langdurige zrg (Wlz) is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Deze wet wrdt uitgeverd dr de zrgkantren. Deze kantren zijn vr smmige

Nadere informatie