10 boerderijwoningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10 boerderijwoningen"

Transcriptie

1 de Klse Heve Uiek aabd p tóplcatie aa de Badhuisweg/Klsweg te Cadzad-Drp 10 berderiwige

2 Ileidig Kkke Natuurgebied t Zwi Cadzad - Bad Bax Vastgedtwikkelig B.V., gevestigd te Ette- Leur, is ee precttwikkelaar die zich vral richt p de twikkelig va hgwaardige wigbuwprecte i Zuid-West Nederlad. Het bedrif heeft rui 30 aar ervarig i twikkelig e buw va wige e apparteete i alle dekbare vre i zwel grte als kleiere precte, gelege bie e buite stedelike gebiede. De afgelpe are heeft Bax Vastgedtwikkelig B.V. wige gerealiseerd i Breda, Oudebsch, Ette-Leur, Hulst e Wuw e is eteel vlp bezig et ieuwe iitiatieve i Zeeuws Vlaadere e Nrd-Brabat. I deze brchure presetere wi u et gepaste trts het prect Klse Heve waarbi er p ee tplcatie i saewerkig et VVR architecte BNA ee bizder i pla is twikkeld. Het pla bestaat uit 10 sfeervlle berderiwige e ee bedrifsruite e is gelege aa de Badhuisweg i het drp Cadzad. Op de aastgelege 12 kavels kue vristaade wige wrde gerealiseerd. Op de rustig gelege lcatie heeft u ee fatastisch weids uitzicht ver het Zeeuwse ladschap. Cadzad ligt ageeg i het eest zuidwestelike pute va Nederlad: p de gres va Zeelad e Belgisch Vlaadere, waar de Westerschelde i de Nrdzee uitdt. De bekede badplaatse Cadzad- Bad e het daie Kkke ligge zeer abi. I de gevig treft u éé va de iste e schste strade va Nederlad. Het strad va wel 11 kileter lag is rigd dr schitterede duie atuur-gebiede zals t Zwi. Teves kut u hier rdkike i kleie wikeltes e geiete va culiaire hgstades i tprestaurats. Cadzad is bvedie ee pria vertrek put vr ee uitstape aar Brugge, Sluis, Breskes f Aardeburg. Krt sfeervlle wige p ee rustige plek et alle vrzieige bie bereik. Wi zi da k trts dat wi u deze brchure aa ge biede e verwelke u graag als kper va ee ie berderi wig. The Bax & Reé Verschiere Bax Vastgedtwikkelig B.V. Cadzad - Drp Klsweg 10 berderiwige 7 kavels 5 kavels Badhuisweg 2 Ifratiebrchure de Klse Heve 10 berderiwige e 12 kavels aa de Badhuisweg/Klsweg te Cadzad-Drp 3

3 Architectuur Aa de Badhuisweg i Cadzad-Drp heeft vaaf 1870 ee ladbuwschuur gestaa welke derdeel is geweest va ee geegde berderi. Deze schuur is 3 geeraties i het bezit geweest va de failie Kls. De eleete hebbe er echter vr gezrgd dat het karakteristieke gebuw i verval is geraakt. Bax Vastged heeft alles i het werk gesteld het gebuw te revere e herbestee. Uiteidelik is ervr gekze de schuur te slpe. De architect heeft de pgave gekrege de karakteristieke uitstralig va de ladbuwschuur te vertale i ee gebuw et authetieke, aar k eigetidse eleete. De gevels bestaa uit zwarte geptdekselde dele. De vrdeure hebbe de uitstralig va staldeure, aar zitte i ee dere pui et glas. Het dak wrdt ee riete kap. Vreger ee zeer gedkpe dakbedekkig, dat riet i ruie ate vrradig was. Tegewrdig heeft riet ee ware exclusieve uitstralig. Ok heeft het eer da 20% extra islatiewaarde t..v. ee paedak. De gevels richtig de straat gekeerd hebbe ee geslte karakter, waar vral het beeld va ee schuur et geptdekselde dele, ee riete dak et versprigede kvrste aar vre kt. Aa de tuizide steke dakkapelle als der eleet uit de riete kap. Deze dakkapelle zi iet allee i vrgegeve aar zrge vr extra ruite i de grte slaapkaers. Opeslaade tuideure geve tegag tt ee heerlik privé terras grezed aa ee grte geeeschappelike tui, uitkiked ver het prachtige Zeeuwse ladschap p lpafstad va strad e zee. Deze bereschuur was e wrdt weer beeldbepaled vr de lcatie. De ieuwe Klse Heve det deke aa vreger, aar et hededaags cfrt. 4 Ifratiebrchure de Klse Heve 10 berderiwige e 12 kavels aa de Badhuisweg/Klsweg te Cadzad-Drp 5

4 Situatietekeig C gevels & drsede peil = 0 rechter zigevel drsede A A A B 8.275!"#$%&#'() peil = 0 vrgevel drsede B B peil = 0 liker zigevel drsede C C achtergevel 6 Ifratiebrchure de Klse Heve 10 berderiwige e 12 kavels aa de Badhuisweg/Klsweg te Cadzad-Drp 7

5 Buwuer slaapkaer 1.01 verlp p 1.06 kast k l l k v 1.02 badkaer vchtsesr q 1.04 slaapkaer 1.03 hbbykaer verdiepig TYPE 1 Zlder TYPE 1 8 Ifratiebrchure de Klse Heve 10 berderiwige e 12 kavels aa de Badhuisweg/Klsweg te Cadzad-Drp 9

6 Buwuer 2, 3 e slaapkaer 1.03 hbbykaer slaapkaer 1.01 verlp p 1.06 kast k l l v vchtsesr k 1.02 badkaer q stdl Ø verdiepig TYPE 2 Zlder TYPE 2 10 Ifratiebrchure de Klse Heve 10 berderiwige e 12 kavels aa de Badhuisweg/Klsweg te Cadzad-Drp 11

7 Buwuer 5, 6, 7, 8 e slaapkaer hbbykaer slaapkaer 1.01 verlp p 1.06 kast k l l v vchtsesr k 1.02 badkaer q verdiepig TYPE 3 Zlder TYPE 3 12 Ifratiebrchure de Klse Heve 10 berderiwige e 12 kavels aa de Badhuisweg/Klsweg te Cadzad-Drp 13

8 Buwuer p stdl Ø 110 k l l v vchtsesr k q verdiepig TYPE 4 Zlder TYPE 4 14 Ifratiebrchure de Klse Heve 10 berderiwige e 12 kavels aa de Badhuisweg/Klsweg te Cadzad-Drp 15

9 tel th v vchtsesr Revi techische schrivig ruite vrzie va (vldede) autatische bradelders pstelplaats stk- & warwatertestel pstelplaats vetilatieuit pstelplaats kktestel schakelaar serieschakelaar wisselschakelaar cetraalds (lichtput) wadaratuur wadctactds 1 vudig wadctactds 2 vudig telef aasluitput bedraad telef aasluitput bedraad atee aasluitput bedraad atee aasluitput bedraad therstaat 3-stade schakelaar vchtsesr CO 2 seser balasvetilatie bel / beldrukker Apparteetsrecht e vereigig va eigeaars De tekstige eigeare va de berderiwige hebbe geeeschappelike belage. De berderiwige vre éé architectisch geheel. O deze kwaliteit aar de tekst te te waarbrge zi alle eigeare iddels ee Vereigig va Eigeaars (VvE) aa elkaar verbde. Juridisch gezie wrde de kpers va ee berderiwig eigeaar va ee apparteetsrecht. Oder ee apparteetsrecht wrdt vlges de wet verstaa: ee aadeel i ee apparteetsgebuw et tebehre, dat de bevegdheid geeft tt het alleegebruik va ee bepaald gedeelte va dat gebuw. Dit aadeel vrt et het daarbi behrede gebruiksrecht het apparteetsrecht. Alle wigeigeare zi tezae eigeaar va het hele apparteetsgebuw e de bibehrede tui. Hieruit vlgt, dat ee wigeigeaar(et zi huisgete) p grd va zi ede-eigedsrecht, alles wat i het gebuw e/f tui tt gezaelik gebruik diet, ag gebruike. De wig zelf, waarva de betreffede eigeaar het uitsluited gebruik heeft, wrdt veelal aageduid als privé gedeelte. Daar heeft ee adere bewer va ee wig iets te ake e k iets ver te zegge.(wel diet u het huishudelike regleet te respectere. O éé e ader ged te regele is het dzakelik dat er ee VvE wrdt pgericht. Het del va de Vereigig va Eigeaars is i de wet schreve, te wete: de behartigig va de geeeschappelik belage va eigeaars. Wat zi die geeeschappelike belage? I de splitsigsakte zal dr de taris wrde vastgelegd welke zake als geeeschappelik wrde beschuwd. I de eerste plaats het derhud va de riete kap e het derhud zals schilderwerk va de gevels. Teves is er rd de berderiwige ee geeeschappelike tui. Deze zal k dr VvE wrde derhude. Tezi uitdrukkelik aders da i het regleet is bepaald, beslist de VvE ver alle zake, die de eigeaars geeeschappelik aagaa. Dat beslisse gebeurt i de Algeee Ledevergaderig va Eigeaars, welke vergaderig teiste ééaal per aar f zveel eer als dig is, wrdt gehude. I deze vergaderig ka iedere eigeaar zelf f via ee geachtigde het wrd vere e zi ste uitbrege ver de p de ageda geplaatste derwerpe e wat evetueel p de vergaderig verder te tafel kt. Hieri ligt de ker va de bevegdheid va de eigeaar: i f zi ka daadwerkelik eebeslisse ver alles wat het cplex betreft. Deze vergaderig zal dr de bestuurder ééaal per aar wrde uitgeschreve. Tides deze vergaderig zulle de aarstukke zide balas, wist- e verliesrekeig e begrtig vr het pvlgede aar ter gedkeurig aa de vergaderig wrde vrgelegd. De kste va derhud wrde gedrage dr alle wiggerechtigde cfr het breukdeel, pgee i de splitsigsakte e aa de respectievelike eigeare drbelast iddels aadelikse vereigigsbidrage. Te eide directe adat het gebuw is pgeleverd de verschuldigde preie va de pstalverzekerig e derhudsctracte te kue vlde zal bi de taris ee eerste ileg wrde geïd. O tt ee gede splitsigsakte e tekeige, verdeelsleutel e steverhudig te ke, alsede tt ee betruwbare begrtig uitgesplitst per eigeaar aar ee aadelikse verplichtig/ VvE-bidrage, wrdt dr Bax Vastgedtwikkelig B.V. ee prfessiele beheersrgaisatie aagetrkke. Ihudspgave 01 Garatie-istituut 02 Situerig e peil 03 Grdwerke 04 Rilerige 05 Bestratige 06 Terreiivetaris 07 Betwerke 08 Metselwerke 09 Lichte scheidigswade e systeewade 10 Vlere 11 Dake 12 Vetilatievrzieige 13 Materiaalschrivig va: 01 kzie e hag & sluitwerk 02 Metaalwerke 03 Aftierwerk 04 Trappe 05 Gte e heelwaterafvere 14 Beschrivig va vler-, wad- e plafdafwerkig 01 Vler-, wad- e plafdafwerkig 02 Tegelwerke 03 Overige vrzieige 15 Keukeirichtig 16 Beglazig e schilderwerk 01 Beglazig 02 Schilderwerk 17 Behagwerk 18 Water/gasistallatie 19 Saitair 20 Elektra-istallatie 21 Telecuicatie vrzieige 22 Verwarigsistallatie 23 Huishudelik afval 24 Schake e pleverig 25 Wizigige tides de buw 01 Garatie-istituut Garaties cfr regelige aaeer. Zekerheid: afbuwgaratie va tepassig. 02 Situerig e peil Als peil wrdt de bvekat va de afgewerkte begae grdvler aagehude. De uiste aat wrdt bepaald i verleg et de diest Buw-e Wigtezicht va de geeete Sluis. Op de situatietekeig is de liggig va de wige aagegeve. 03 Grdwerke De dige grdwerke wrde uitgeverd vr de fuderige, utsleidige, rilerig e straatwerk zals aagegeve p de verkptekeige. Het grdwerk wrdt uitgeverd cfr derstaade schrivig: Oder de begae grdvler wrdt behudes de aatschappelike ruite gee kruipruite aagebracht. Oder de bestratig wrdt sch zad aagebracht. De tuie wrde afgewerkt et uitkede grd. 04 Rilerigswerke De aaleg- e aasluitkste va de rilerig zi i de kp-/ aaeigss begrepe. De bie- e buiterilerig wrdt uitgeverd i kuststf. Het rilerigsstelsel va de wige is gescheide, wrdt belucht e is verder vrzie va tstppigsgelikhede. De afvere va de diverse lzigstestelle wrde uitgeverd i hittebestedig ateriaal. De vuilwaterrilerig wrdt aageslte p het geeete ril. De schwaterrilerig wrdt aageslte p het geeete ril e de abigelege wadi s. Ee e ader cfr tekeige e schrivig va de istallatieadviseur. 05 Bestratige I het gezaelike gebied rd de wige zulle diverse srte bestratige zals halfverhardig e bettegels wrde aagebracht. I de privétuie aa de achterzide va de wige zulle de terrasse e staptegels wrde uitgeverd et bettegels. Te beheve va ee gede afwaterig zulle er p diverse plaatse rd de wige gridstrke et draiage wrde aagebracht. Ee e ader cfr tekeig. 06 Terreiivetaris Daar waar p tekeig aagegeve wrde beukehage aagebracht. Rd de geeeschappelike tui e tusse de privéterrasse wrde waar p tekeig aagegeve gaashekwerke aagebracht. Bi sige gaashekwerke wrdt hedera aagebracht. De geeeschappelike tui wrdt igericht et halfverhardig, gras e ee basisbeplatig. 07 Betwerke Betwerk i het werk gestrt: Te beheve va de wige wrdt ee fuderig p pale tegepast. Ee e ader cfr het advies va de cstructeur e i verleg et de diest Buw- e Wigtezicht va de geeete Sluis. 08 Metselwerke Buitegevels va de wige: De buitegevels wrde uitgeverd et zwarte eterit dele e bipassede hekprfiele. Biespuwblade/cstructieve biewade: De biespuwblade va de wige wrde uitgeverd i kalkzadstee, i diverse diktes. Bve de gevelpeige wrde, daar waar bedigd prefab bete lateie tegepast. De dragede biewade p de eerste verdiepig wrde uitgeverd i hutskeletbuw. Wigscheidede wade: De wigscheidede wade wrde uitgeverd i kalkzadstee, als akerlze spuwuur. Islatie: Vr de islatie va de buitegevels wrdt islatieateriaal va vldede dikte e et vldede islered verge tegepast. 09 Lichte scheidigswade e systeewade De lichte scheidigswade wrde uitgeverd i gipsblkke/ eleete. 10 Vlere Begae grdvler: De begae grdvler va de wige e garages wrdt uitgeverd als ee geïsleerde systeevler. Verdiepigsvlere: De eerste verdiepigsvler wrdt uitgeverd als ee breedplaatvler et bete druklaag, e.e.a. cfr pgave cstructeur e fabrikat. De zldervler wrdt uitgeverd als ee hute balklaag et hute beplatig. Alle vlere wrde vrzie va de bedigde vrzieige te beheve va istallaties e leidigdrvere. 11 Dake De platdak cstructie wrdt als vlgt saegesteld: Hute balklaag cfr pgave cstructeur. Hute dakbeplatig Dakislatie va vldede islered verge. Kuststf dakbedekkig. De dakrade wrde afgewerkt et ee i kleur geffelde aluiiu daktri. De hellede dakcstructie wrdt als vlgt saegesteld: Hute balklaag cfr pgave cstructeur. Geïsleerde hute dakeleete. Hute kieschtte Hute uurplate Riete dakbedekkig et gebakke kvrste 12 Vetilatievrzieige Vetilatiekaale: Metale, deels igestrte, kaale e stigleidige. WTW vetilatiesystee (WTW): De wige wrde vrzie va ee gebalaceerd echaische vetilatiesystee dat bestaat uit ee vetilatruit, ee zgeaade Warte-Terug-Wi uit, welke de lucht p echaische wize ververst. Zwel de luchttever als de luchtafver wrde dr dit systee als vlgt verzrgd: Afzuigig vidt plaats via vetiele i de badkaer, tilet, ruite waari de wasachie is geplad e de keuke. De afzuigkap diet uitgeverd te wrde als ee recirculatie-kap. De plaatse va de bvegeede vetiele wrde i verleg et de istallateur dr de precttwikkelaar bepaald. De p de plattegrd aagegeve plaats va de WTW-uit is idicatief. De uiste plaats wrt bi ee adere techische uitwerkig va de istallaties bepaald. Te beheve va de luchtafver va de, dr derde aa te brege, afzuigkap wrdt ee apart kaaal aagebracht. Hierp ka ee afzuigkap et tr wrde aageslte. De verse lucht wrdt via vetilatiersters aageverd. Bi adere uitwerkig va het kaaleverlp va de echaische vetilatie ka aar vre ke dat i bepaalde ruite leidige der het plafd, dus i het zicht, ete wrde aagebracht. Idie deze leidige zich i de verblifsruite bevide, zulle deze wrde vrzie va ee aftierig. De wige wrde geschikt geaakt vr tepassig va ee cdesdrger, er wrde hiervr dus gee afzuigpute vrzie. Kaale va de echaische vetilatie istallatie, eveals verige leidige vr istallaties i de techische ruites wrde iet afgewerkt f kkerd. Dakdrver: Ee gecbieerde dakdrver, uitgeverd i etaal e/f kuststf t.b.v. echaische vetilatie, ril tluchtig, luchttever e rkgasafver va de c.v.-ketel. Daar waar gee gecbieerde kap ka wrde tegepast, wrde afzderlike f gedeeltelik gecbieerde dakdrvere tegepast. Overige vetilatievrzieige zi: Draai-kieprae cfr tekeig. Meterkast: Vetilatiesplete aa de bve- e derzide va de kast. Gevels: Dr iddels va peige/splete achter de eteritdele. 16 Ifratiebrchure de Klse Heve 10 berderiwige e 12 kavels aa de Badhuisweg/Klsweg te Cadzad-Drp 17

10 13 Materiaalschrivig va 01 Kzie e hag & sluitwerk: De buitekzie, rae e deure wrde uitgeverd i hardhut i de kleur cfr het kleureschea va de architect. De biedeurkzie wrde uitgeverd i plaatstaal e vrzie va vrbehadelde stpe deure, kleur wit. Het hag e sluitwerk wrdt uitgeverd i etale uitverig va slide kwaliteit. Ee e ader cfr besterig. De buiterae e deure wrde vrzie va ibraakvrie schariere. De slte e geliksluitede ciliders p de buitedeure zi cfr ibraakweredheidsklasse Metaalwerke: Ter plaatse va de kapcstructie e het ptiele etresl va de aatschappelike ruite wrdt ee staalcstructie tegepast. Ee ader vlges pgave cstructeur. Ter plaatse va de kruipluike i de aatschappelike ruite zal er ee etale atradig wrde aagebracht. 03 Aftierwerk: Hute aftierliste, daar waar dig, ter plaatse va aasluitige va de buitekzie et wade e plafds. 04 Trappe: De trappe aar de verdiepige zulle als geslte vurehutetrap et leuige wrde uitgeverd. Te beheve va de bereikbaarheid va de zlder zal ee vliztrap wrde aagebracht. 05 Gte e heelwaterafvere: De kuststf heelwaterafvere zulle uit het zicht wrde weggewerkt. Op de bveste dakvlakke zulle dverlpe wrde tegepast. De riete kap wrdt iet vrzie va ee heelwaterafver. Het regewater wat p het riete dak terecht kt wrdt via het aaiveld aar de rd aawezige draiage afgeverd. 14 Beschrivig va vler-, wad e plafdafwerkig 01 Vler-, wad e plafdafwerkig: Vlere: De afwerkvlere va de wig wrde uitgeverd als rteldekvler. Achter de kieschtte wrdt gee dekvler aagebracht. Wade: Bve de wadtegels va het tilet e badkaer wrdt spuitwerk aagebracht. De kieschtte p de eerste verdiepig wrde vrzie va sauswerk. De wade va de eterkast, trapkast, techische ruites e zlder wrde iet afgewerkt. Achter de kieschtte kt gee afwerkig. De verige wade wrde behag-klaar pgeleverd. Er wrdt gee behag aagebracht. Leidige i het zicht wrde iet ader afgewerkt. Plafds: Alle bete plafds wrde vrzie va spuitwerk, et uitzderig va de eterkast e techische ruite. Alle v-ade aa de derzide va de betvlere wrde iet dicht gestukadrd e blive a het spuitwerk zichtbaar. De hellede dakplate zi fabrieksatig afgewerkt i de kleur wit e vrzie va afdekstrips p de plaatade. Het plafd i de hfdslaapkaer, verlp e ee gedeelte va de badkaer is vrzie va ee gipsplateplafd et spuitwerk. 02 Tegelwerke: Vlertegels: I het tilet e badkaer wrde, iet strked et het wadtegelwerk, vlertegels aagebracht. Ee e ader vlges keuzelist e besterig. Wadtegels: I de badkaer wrde wadtegels aagebracht tt ee hgte va ca vlerpeil. Ee e ader vlges keuzelist e besterig. I het tilet wrde wadtegels aagebracht tt ee hgte va ca vlerpeil. Ee e ader vlges keuzelist e besterig. Waar techisch dzakelik wrde kitvege aagebracht, de uitwedige heke wrde vrzie va kuststf hekprfiele. I de keukes is gee tegelwerk vrzie. Hier is ee rugwad i plaatateriaal pgee. 03 Overige vrzieige: Oder de deure va het tilet e badkaer wrde kuststee drpels tegepast, der de verige deure wrde gee drpels tegepast. Bi de buitekzie welke iet drlpe tt vlerpeil wrde aa de biezide kuststee vesterbake tegepast. Oder de buitekzie p de begae grd welke drlpe tt vlerpeil wrde hardstee drpels tegepast. 15 Keukeirichtig De wige zi stadaard vrzie va ee cplete keukepstellig. Er ka keuze wrde geaakt uit diverse kleure. Ee e ader cfr de keuketekeige. De keuke wrdt stadaard vrzie va de vlgede apparatuur: Kelkast et vriesvak Cbi-ve/agetr Gaskkplaat Recirculatiekap 16 Beglazig e schilderwerk 01 Beglazig: De HR ++ beglazig i de rae e deure va de wig wrdt aagebracht vereekstig de geldede vrschrifte e de dr de buwfysisch adviseur aagegeve bepalige. 02 Schilderwerk: Algeee: Het kleureschea wrdt ader dr de architect vastgesteld. Buiteschilderwerk: Al het schilderwerk va de hute kzie, rae, deure e kapbetierige wrde dekked behadeld, cfr schilderadvies va de verfleveracier. Bieschilderwerk: Het hutwerk betreffede kzie, rae e aftierige va de wig wrdt ééaal vrbehadeld. Vrschriftelik ag het bieschilderwerk allee wrde uitgeverd et verfprducte p waterbasis. Praktisch gezie levere deze prducte tides de afbuwfase, vawege teperatuur e vchtigheid, dekkigs- e drgigsprblee p. O deze rede zulle wi het bieschilderwerk va de wige éé aal p de buwplaats behadele aa u plevere. De trappe e leuige wrde ééaal vrbehadeld. De gelik i het zicht blivede waterleidige i tilet e badkaer wrde dekked i kleur behadeld. Al het leidigwerk i eterkast, techische ruites, trapkast e zlder blift behadeld. 17 Behagwerk Alle wade i de wig et uitzderig va de garage e de eterkast wrde behagklaar pgeleverd. Er wrdt dus gee behag aagebracht. 18 Water-/gasistallatie Wateristallatie: De aaleg- e aasluitkste vr de wateristallatie zi i de kp-e aaeigsvereekst begrepe. De kudwaterleidig wrdt aagelegd vaaf de watereter, geplaatst i de eterkast va de wig, aar de diverse tappute. De waterleidig is afsluit-/aftapbaar. De vlgede kudwater tappute wrde aageslte: Fteite i de tiletruite. Clsetcbiatie i de tiletruite Clsetcbiatie i de badkaer. Afgedpt aar de keuke t.b.v. de keukekraa. Afgedpt aar de keuke t.b.v. de vaatwasser. De wastafel i de badkaer. Duche i de badkaer. Kraa t.b.v. wasachie. Kraa t.b.v. het (bi)vulle va de vlerverwarigsistallatie. Tapput abi het tuiterras. De vlgde warwater tappute wrde aageslte: Afgedpt aar de keuke t.b.v. de keukekraa. De wastafel i de badkaer. Duche i de badkaer. Bi geliktidig gebruik va eerdere tappute ka de waterdruk e de teperatuur va het tapwater teruglpe. Er wrdt ee HR-cbiketel et vldede capaciteit geteerd daar waar aagegeve p tekeig, de plaats hierva is idicatief. Gasistallatie: De aaleg- e aasluitkste va de gasistallatie zi i de kp-/aaeigsvereekst begrepe. Er wrdt gee gasleidig aagelegd vaaf de gaseter i de eterkast aar de vlgede afsluitpute: Kktestel i de keuke Cetrale verwarigsketel Afgedpt aar de trapkast t.b.v. ee evetueel dr de kper aa te brege geslte gashaard. 19 Saitair Algeee: Het te levere witte saitair wrdt et de dige stakafsluiters aageslte p de rilerig. Het saitair is va het erk Villery& Bch e is uitgeverd i de serie Oia architecture. Zie vr de exacte specificatie de saitairlist. Waeer dit saitair iet aar uw keuze e/f saak is, bestaat de gelikheid ee alteratieve keuze te ake, i ged verleg et de aaeer/leveracier va het saitair. Idie u gee saitair laat plaatse, is het gelik dat het plaatselik utsbedrif gee water levert. U diet bi deze keuze zelf, vr eige rekeig e risic, ee keurig aa te vrage bi het utsbedrif waara de watereter p uw kste ka wrde aageslte. 20 Elektra-istallatie De aaleg- e aasluitkste vr de elektra-istallatie zi i de kp-/aaeigsvereekst begrepe. De elektraleidige wrde dr het utsbedrif aagebracht tt i de eterkast va wig. I de eterkast wrdt de elektraeter geplaatst. De elektrische istallatie wrdt dr de istallateur aagelegd vauit de eterkast, verdeeld ver grepe aar de diverse aasluitpute, vlges de vrschrifte va het levered elektriciteitsbedrif e iiaal NEN Alle schakelaars, i de kleur wit, e verige elektravrzieige zi va het type ibuw, et uitzderig va de elektravrzieige(leidige schakelaars, wadctactdze e dergelike) p de zlder. Daar wrde de elektravrzieige uitgeverd als pbuw. Wadctactdze wrde i de gehele wig aagebracht p ee hgte va circa vler. Met uitzderig va de wadctactdze i de keuke e i cbiatie et ee specifieke fuctie. De schakelaars wrde aagebracht p ee hgte va circa vler. Wadctactdze bve het aarechtblad e et ee specifieke fuctie, bivrbeeld t.b.v. ee kelkast wrde p afwikede hgte geplaatst. Vr de idicatieve plaats e aatalle verwize wi u aar de techische plattegrde. U kut gee rechte tlee aa het aatal, de plaats e de afetig va de elektrapute zals aagegeve p deze tekeig. Idie de vrschrifte aders eise zulle deze wrde aagepast zder eige vr va verrekeig. De wig wrdt vrzie va de vlges de vrschrifte vereiste rkelders. De wig wrdt vrzie va belistallatie aast de vrdeur. De wig wrdt vrzie va ee bedrade leidig vr de wasachie e ee bedrade leidig vr de cdesdrger. De wig wrdt vrzie va ee aratuur bi de vrdeur e achterzide cfr besterig. 21 Telecuicatie vrzieige De wige wrde vrzie va ee bedrade aasluitgelikheid vr telef e i de wkaer. I de slaapkaers e beede ruite wrde diverse lze leidige aagebracht t.b.v. e telefie. Ee e ader cfr tekeig. De aasluitkste vr telef e ke geheel vr rekeig va de kper. De aasluitige diee zelf dr de kper te wrde aagevraagd. Hetzelfde geldt vr de aftage va aasluitige f het aalegge va sigaalversterkers e/f telefcetrales i de eterkast. 22 Verwarigs- e kelistallatie e warwatervrzieig De berekeig va de capaciteit va de cetrale verwarigsistallatie zal vereekstig de eise va ethde ISSO 10 wrde bepaald. De cetrale verwarigsistallatie wrdt uitgeverd et vlerverwarig als hfdverwarig, iclusief warwatervrzieig. De teperatuurregelig vidt plaats dr iddel va ee klktherstaat i de wkaer. Oderstaade teperature diee te kue wrde behaald bi ee geliktidige verwarig va alle vertrekke: Wkaer 20 C Slaapkaer(s) 20 C Keuke 20 C Badkaer 22 C Tilet 20 C Hal 15 C Overlp 20 C Obeede ruite 20 C Techische ruite(s) 15 C De defiitieve psitie va de verdeelsets va de vlerverwarig zal bepaald wrde bi adere uitwerkig va de istallaties. I de badkaer zal er aast de vlerverwarig k ee decrradiatr wrde geteerd. De gasgestkte HR-cbiketel et igebuwde warwatervrzieig wrdt geteerd i de techische ruite. De p de plattegrd aagegeve plaats va de cv-ketel is idicatief. De uiste plaats wrdt bi de adere techische uitwerkig va de istallaties bepaald. 23 Huishudelik afval Huishudelik afval, ud papier, e GFT-afval diet dr de kper p de dr de geeete te stelle vrwaarde wrde igezaeld e aagebde. Naast de buitebergig is ee pstelplaats vr ctaiers gereserveerd. 24 Schake e pleverig De gehele wig wrdt bezesch pgeleverd, behalve het saitair, de tegelwerke e het glas; deze wrde sch pgeleverd. Het bi de wig behrede terrei wrdt tdaa va buwvuil e puireste. De eergiekste te beheve va het bepreve va de istallaties, vr sleuteluitreikig, zi vr rekeig va de aaeer. 25 Wizigige tides de buw Alle wizigige i pdracht va de dereer e/f i pdracht va de kper verstrekt, ete vlde aa het gestelde i de betreffede artikele va de Algeee Vrwaarde, behrede bi de vereekst. Deze brchure is auwkeurig e et zrg saegesteld aa de had va de gegeves va tekeige, verstrekt dr de architect e de adviseurs va dit pla. Bi de buw va uw huis vidt echter g veel abachtelik werk plaats. Daardr is het ss dig wizigige aa te brege i de ateriale e afwerkige zder dat éé e ader afdet aa kwaliteit. Als er wizigige zi aagebracht vrdat u de wig kpt, vidt u deze wizigige i de verkpdcuetatie i de vr va ee erratu. Ok ete wi ee vrbehud ake te aazie va wizigige, vrtvleiede uit de eise va de verheid e/f utsbedrive. De dereer is echter gerechtigd tides de (af)buw die wizigige i het pla aa te brege, waarva de dzakelikheid bi de uitverig blikt, its deze wizigige gee afbreuk de aa de waarde, kwaliteit, uiterlik aazie e bruikbaarheid va de wig. Deze wizigige zulle gee der partie recht geve tt het vrage va verrekeig va eer f iderkste. Alle i de plattegrde aagegeve istallatiederdele zi scheatisch weergegeve. De exacte plaats ka i werkelikheid afwike. De p de tekeige aagegeve eubilerig,irichtig e apparate, zals bivrbeeld de wasachie, valle iet der de leverig bie de kp-/aaeigsvereekst. Waar erkae wrde vereld behude wi s het recht vr gelikwaardige alteratieve te te passe zder dat deze aaleidig geve tt eige verrekeig. De p tekeige igeschreve ate zi circa ate De idelig p de situatietekeig va het terrei (pade, gre, parkeerplaatse e.d.) is aagegeve aa de had va de laatst bekede gegeves e is derhalve idicatief. De perspectieftekeige (artist ipressis) zi idicatief. Hieraa kue derhalve gee tleed wrde. Waeer uw perceel kleier f grter wrdt, bestaat er gee recht p verrekeig. Tezi de afwikig eer da 3% bedraagt. 18 Ifratiebrchure de Klse Heve 10 berderiwige e 12 kavels aa de Badhuisweg/Klsweg te Cadzad-Drp 19

11 Ifratie e verkp ifratie: ifratie: aaeer: architect: prect va: Va Akker akelaars Cadzad-Bad T: +31 (0) Zwi Regi Makelaardi Sluis T: +31 (0) Aaeigsbedrif Fraae B.V. s-heer Aredskerke T: +31 (0) Verguwe & va Rie architecte BNA vf Ette-Leur Bax Vastgedtwikkelig B.V. Ette-Leur

TE HUUR Exclusieve appartementen en penthouses met terras aan het water in De Groote Wielen, Rosmalen

TE HUUR Exclusieve appartementen en penthouses met terras aan het water in De Groote Wielen, Rosmalen WONEN IN DE MUZE INSPIRATIE AAN HET WATER TE HUUR Exclusieve appartemete e pethouses met terras aa het water i De Groote Wiele, Rosmale WONEN IN DE MUZE, INSPIRATIE AAN HET WATER Aa de oever va het water

Nadere informatie

Welstandsnota Heerhugowaard 2006

Welstandsnota Heerhugowaard 2006 Heerhugwaard stad va kase Welstadsta Heerhugwaard 2006 Deelpla 1 Reclamebeleid 2008 gemeete Heerhugwaard Afdelig Omgevigsverguig 19 jui 2008 Welstadsta Heerhugwaard 2006 Deelpla 1: Reclamebeleid 2008

Nadere informatie

Introductie. Introductie

Introductie. Introductie Intrductie Intrductie Op het industrieterrein De Hemmen in Sneek wrden een 9 tal hagelnieuwe, nder architectuur ntwrpen, multifunctinele bedrijfsunits gerealiseerd. Alle units zijn gelegen p uitstekende

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Onderhouds-ABC en serviceabonnement

Onderhouds-ABC en serviceabonnement Oderhouds-ABC e serviceaboemet Oderhouds ABC Oderhouds-ABC e serviceaboemet Voor u ligt ee overzicht i alfabetische volgorde va reparaties e herstellige i e rod uw woig. U leest hier welke reparaties

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

T E R B O R C H R I E T W I J K

T E R B O R C H R I E T W I J K TER BORCH RIETWIJK Impressie betreft woige met bouwummer 9 t/m 18. TER BORCH - RIETWIJK KRUISPUNT VAN STAD EN LAND De wijk Ter Borch is omgeve door water: Het Paterswoldsemeer e het Hoorse Meer biede voldoede

Nadere informatie

Ykema Tuin- en Landschapsarchitectuur

Ykema Tuin- en Landschapsarchitectuur Ykea Tui- e adschapsarchitectuur Werkveld Kees Ykea werkt der de buraa Ykea Tui- e adschapsarchitectuur e hudt zich bezig et het vrgeve va de leefgevig. eefgevig wrdt daarbi gezie als de begresde fysieke

Nadere informatie

OPTIE- EN KEUZEFORMULIER (Meer- en Minderwerk) Projekt: Westrand Wervershoof Fase 2

OPTIE- EN KEUZEFORMULIER (Meer- en Minderwerk) Projekt: Westrand Wervershoof Fase 2 OPTIE EN KEUZEFORMULIER (Meer en Minderwerk) Prjekt: Westrand Wervershf Fase 2 Bwnr: Naam : Adres : PC + Wnplaats : Telefn (privé): (zaak): (mbiel): Email: ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN : Dr middel

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Herontwikkeling Havenstraatterrein, Amsterdam

Herontwikkeling Havenstraatterrein, Amsterdam Hertikkelig Havestraatterrei, msterdam I pdracht va Gemeete msterdam, Stadsdeel Zuid Vrkeursvariat Mdel Stedelijk e ktber 2009 0 50 20 10 40 30 100 must 1:1000 Havestraatterrei msterdam - ruimtelijke strategie

Nadere informatie

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd bewaarexemplaar Alles over ophoge Iformatie voor als uw wijk wordt opgehoogd Wat doet de gemeete? Ihoudsopgave Pagia 2 Ileidig Alles over ophoge Ophoogprogramma Pagia 3/4 Wat doet de gemeete? Samewerkig

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder.

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder. Het oderhoud Het oderhoud Elke woig heeft oderhoud odig. Wie precies welk oderhoud uitvoert leest u i deze folder. Wat doet ProWoe? Groot oderhoud Reovatie e groot oderhoud bregt veel overlast voor u met

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

6 Het inwendig product

6 Het inwendig product 6 Het iwedig prdct Te algebra e meetkde gescheide vakke ware, was h vrtgag lagzaam e h t beperkt Maar sids beide vakke zij vereigd, hebbe ze elkaar derlig versterkt e zij ze gezamelijk pgetrkke aar perfectie

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Kompakt 2.0-serie. Slimme en eigentijdse oplossingen voor dakhellingen 15-55!

Kompakt 2.0-serie. Slimme en eigentijdse oplossingen voor dakhellingen 15-55! Kompakt 2.0-serie Slimme e eigetijdse oplossige voor dakhellige 15-55! BRILJANTE OPLOSSINGEN VOOR ALLE DAKHELLINGEN 15-55! Als tooaageved producet va dakdoorvoere heeft Ubbik de beproefde e oderscheide

Nadere informatie

build with zelf klussen of kant en klaar?

build with zelf klussen of kant en klaar? build with zelf klussen f kant en klaar? pakketaanbiedingen begane grnd 1 2 vr plevering wning 0 d it yurself 2.490 3a 3a, 3b f 3c na plevering wning 3 a 3 b 3 c 1.900 small Laminaatvler kant- en klaar.

Nadere informatie

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik Hadleidig Artikel-Nr. 45-02247 24-voudige RailCom-display tams elektroik Nederlads Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...4 3. Achtergrod iformatie: RailCom...5 4. Werkig va de...7 5.

Nadere informatie

elero Revio-868 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren!

elero Revio-868 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren! Revio-868 elero Bedieigshadleidig Gelieve deze bedieigshadleidig te beware! elero GmbH Atriebstechik Lisehofer Str. 59 63 D-72660 Beure ifo@elero.de www.elero.com 309 306 Nr. 18 100.5001/0505 Ihoudsopgave

Nadere informatie

Release Notes: IPROX-CMS 4.2

Release Notes: IPROX-CMS 4.2 Release Notes: IPROX-CMS 4.2 (april 2011) Ileidig IPROX-CMS 4.2 bet circa 50 wijzigige e fixes waar ee aatal omgrijk zij e ee grote impact hebbe op de implemetatie. Door IfoProjects zij moduletests, systeemtests,

Nadere informatie

W O N I N G S T I C H T I N G N I E U W K O O P O N D E R H O U D S A B C

W O N I N G S T I C H T I N G N I E U W K O O P O N D E R H O U D S A B C W O N I N G S T I C H T I N G N I E U W K O O P O N D E R H O U D S B C Omschijvig oderhoud H V S lgemee lle oderhoud cq reparaties welke het gevolg zij va beschadigige, verielige, odeskudigheid e/of ojuist

Nadere informatie

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood Ubiflex, de slimme voordelige loodvervager Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

Ids Veiligheidscoördinatie

Ids Veiligheidscoördinatie Ids Veiligheidscördinatie 1 / 5 IDS-1119 - AG Vespa - Viletstraat 39-2060 Antwerpen - Ontwerpanalyse 01 COÖRDINATIEDAGBOEK Datum: 19-7-2005 Aanwezige partijen: COO: Jhan De Kninck Inf vr: BH AR Karlien.Vanmerhaeghe@vespa.antwerpen.

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

alsmede de beleidsregel: - Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg, kenmerk BR/CU-2136;

alsmede de beleidsregel: - Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg, kenmerk BR/CU-2136; PRESTATIE- E TARIEFBESCHIKKIG A- EXAMETHAS ummer atum iwerkigtredig atum vaststellig TB/CU-2055-01 1 ktber 2015 0 september 2015 Geldig tt bepaald Behadeld dr irectie Zrgmarkte Cure e ederladse Zrgautriteit

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

Biage F Prfie Istructeur Bedrifshupvereig

Biage F Prfie Istructeur Bedrifshupvereig Biage F Prfie structeur Bedrifshupvereig Het VBexae istructeur Bedrifshupvereig wrdt afgee bi adidate die ee gedig dipa structeur Eerste Hup va Het rae!ruis be"itte# Daaree geve de"e adidate te ee dat

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I Eidexame wiskude A vwo - I Beoordeligsmodel Maratholoopsters maximumscore 3 uur, 43 miute e 3 secode is 98 secode De selheid is 495 98 (m/s) Het atwoord: 4,3 (m/s) maximumscore 3 Uit x = 5 volgt v 4,4

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Tzerra. De condensatieketel heruitgevonden! Anders, maar toch vertrouwd. the comfort innovators

Product-Data-Blad. Tzerra. De condensatieketel heruitgevonden! Anders, maar toch vertrouwd. the comfort innovators Product-Data-Blad Tzerra De codesatieketel heruitgevode! Aders, maar toch vertrouwd the comfort iovators Tzerra Remeha comfort e kwaliteit ieuwe gedaate Remeha bregt ee compleet ieuwe HR TOP-ketel op de

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

m n Mijn uitvaarttestament n Naam n Geboorteplaats n n n Ziektekostenverzekering n Burgerservicenummer n Naam bank en rekeningnummer

m n Mijn uitvaarttestament n Naam n Geboorteplaats n n n Ziektekostenverzekering n Burgerservicenummer n Naam bank en rekeningnummer Mij uitvaarttestamet m Mij gegeves Naam Geboorteplaats Mij geboortedatum Mij huidige adres Ziektekosteverzekerig Burgerserviceummer Naam bak e rekeigummer Pesioefods Verzekerige, polisummers Begrafeisverzekerig

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Aqua Load 110. Modulair boileroplaadsysteem voor veel warm water

Product-Data-Blad. Aqua Load 110. Modulair boileroplaadsysteem voor veel warm water Product-Data-Blad Aqua Load 110 Modulair boileroplaadsysteem voor veel warm water Aqua Load 110 Modulair boileroplaadsysteem voor veel warm water Ideale brug tusse cv-circuit e boiler Met de Aqua Load

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Hasselt Het Kerspel 14. Ons kantoor. Vraagprijs: 145.000,- k.k. Aanvaarding: in overleg

Hasselt Het Kerspel 14. Ons kantoor. Vraagprijs: 145.000,- k.k. Aanvaarding: in overleg Hasselt Het Kerspel 14 Vraagprijs: 145.000,- k.k. Aanvaarding: in verleg Ons kantr Hasselt Nieuwstraat 4 Tel. 038-4772040 Fax 038-4772118 E-mail inf@bertleistra.nl Internet www.bertleistra.nl Het Kerspel

Nadere informatie

Convergentie, divergentie en limieten van rijen

Convergentie, divergentie en limieten van rijen Covergetie, divergetie e limiete va rije TI-spire e rije 7N5p GGHM 22-23 Eigeschappe rekekudige rij b = begiwaarde v = verschil tusse twee opeevolgede terme recursieve formule: u = u + v met u = b directe

Nadere informatie

Scootmobiel rijden. Vertrouwd, veilig en zelfverzekerd deelnemen aan het verkeer. rijbewijs rijbewijs. www. scootmobielrijden.nl

Scootmobiel rijden. Vertrouwd, veilig en zelfverzekerd deelnemen aan het verkeer. rijbewijs rijbewijs. www. scootmobielrijden.nl Scootmobiel rijde S S rijbewijs rijbewijs Vertrouwd, veilig e zelfverzekerd deeleme aa het verkeer. www. scootmobielrijde.l Overal ka het gedrag va weggebruikers verschille. Let daarop bij voetgagerspromeades.

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie

Centrifugaal ventilatoren DRAE / DRAD / DHAE / DHAD

Centrifugaal ventilatoren DRAE / DRAD / DHAE / DHAD Cetrifugaal vetilatore DRAE / DRAD / DHAE / DHAD ihoudsopgave 2 ileidig 3 Ileidig De directgedreve cetrifugaal vetilatore met buitepoolmotor va Roseberg staa voor kwaliteit. Omdat zowel de motore, schoepewiele

Nadere informatie

Zwartsluis Verlengde Sportlaan 16. Ons kantoor. Vraagprijs: 229.000,- k.k. Aanvaarding: in overleg

Zwartsluis Verlengde Sportlaan 16. Ons kantoor. Vraagprijs: 229.000,- k.k. Aanvaarding: in overleg Zwartsluis Verlengde Sprtlaan 16 Vraagprijs: 229.000,- k.k. Aanvaarding: in verleg Ons kantr Hasselt Nieuwstraat 4 Tel. 038-4772040 Fax 038-4772118 E-mail inf@bertleistra.nl Internet www.bertleistra.nl

Nadere informatie

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: "Translease") 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: Translease) 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten vocate FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 juli 2007 Gegeves failliet Traslease Holdig B.V. (hiera te oeme: "Traslease") Faillissemetsummer Datum uitspraak Curator R-C 07 /267 F 23 mei 2007 mr. R.M.

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

1. Weten dat in het geval van compressoren rekening moet gehouden worden met thermische effecten

1. Weten dat in het geval van compressoren rekening moet gehouden worden met thermische effecten Hoofdstuk 4 Compressore Doelstellige 1. Wete dat i het geval va compressore rekeig moet gehoude worde met thermische effecte 2. Wete dat er ee gres is aa het verhoge va de druk va ee gas 3. Wete welke

Nadere informatie

Nieuwbouw 2/1 kap woning te Sint lohannesga

Nieuwbouw 2/1 kap woning te Sint lohannesga Nieuwbuw 2/ kap wning te Sint lhannesga Geachte geïnteresseerde, De prijs van 6.000,- vr de nieuw te buwen 2/ kap wning(type 2) is exclusief kavel en gelegen aan de Sybren Huizengastjitte te Sint Jhannesga.

Nadere informatie

Technische Omschrijving Verkoop. Strijp R te Eindhoven. koopwoningen fase 1

Technische Omschrijving Verkoop. Strijp R te Eindhoven. koopwoningen fase 1 Technische mschrijving verkp Technische Omschrijving Verkp Strijp R te Eindhven kpwningen fase 1 24 februari 2011 Strijp R, kpwningen fase 1 1 Technische mschrijving verkp INHOUDSOPGAVE A ALGEMEEN 1. Inleiding

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Prospectus Meewid paraplufods & Aavulled prospectus Subfods Zeewid 1 Datum 28 juli 2014 Beheerder: Seawid Capital Parters B.V. Bewaarder: SGG Depositary B.V.

Nadere informatie

Technische omschrijving huurappartementen De Eeuwsels te Helmond

Technische omschrijving huurappartementen De Eeuwsels te Helmond Technische mschrijving huurappartementen De Eeuwsels te Helmnd 1. Algemeen Deze technische mschrijving is nauwkeurig en met zrg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen verstrekt dr architect

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Appendix A: De rij van Fibonacci

Appendix A: De rij van Fibonacci ppedix : De rij va Fiboacci Het expliciete voorschrift va de rij va Fiboacci We otere het het e Fiboaccigetal met F De rij va Fiboacci wordt gegeve door: F F F F 4 F F 6 F 7 F De volgede afleidig is gebaseerd

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Verandazonwering UG Raamzonwering

Verandazonwering UG Raamzonwering Veradazowerig UG Raamzowerig www.leier.de Beschaduwigssysteme voor glasoppervlakke UG 100 Zowerig oder het dak 600 00 1000 Serres, kouddake, glaze costructies e grote glasoppervlakke scheppe ee gevoel

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

Type Lepelaar (B) Levensloopwoningen. Contracttekeningen. Bouwnummer 128 t/m 137. Architect Schaal. MIX Architectuur. Formaat Datum.

Type Lepelaar (B) Levensloopwoningen. Contracttekeningen. Bouwnummer 128 t/m 137. Architect Schaal. MIX Architectuur. Formaat Datum. Levensloopwoningen Type Lepelaar (B) Bouwnummer 128 t/m 137 Architect Schaal Plattegronden Doorsnedes Formaat Datum MIX Architectuur Gevels Opties A3 oktober 2014 Deze tekeningenset is op schaal en kan

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

PROJECT : IN DER OSTERBACH

PROJECT : IN DER OSTERBACH Brusselsesteenweg 6-2800 Mechelen tel 0475/478.477 - fax 015/340.310 www.vac-nline.be e-mail: inf@vac-nline.be U kan ns van maandag tem zaterdag bereiken van 8u tt 22u PROJECT : IN DER OSTERBACH ROUTE

Nadere informatie

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden Algemene cnsumentenvrwaarden verkp en levering buw- en afbuwmaterialen en uitvering van werkzaamheden Deze algemene Vrwaarden van de Verenging van Handelaren in Buwmaterialen in Nederland (HIBIN) zijn

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 3 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 30 mei 2012 tijdsduur: 90 miute (09:30-11:00 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

ACO Markant. Kelderbouw. Licht- en ventilatieschachten voor kelderbouw sterk, grondwaterdicht, universeel toe te passen. www.aco.

ACO Markant. Kelderbouw. Licht- en ventilatieschachten voor kelderbouw sterk, grondwaterdicht, universeel toe te passen. www.aco. Kelderbouw Licht- e vetilatieschachte voor kelderbouw sterk, grodwaterdicht, uiverseel toe te passe www.aco.l Wij zorge voor de afwaterig De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervarig e iovatie

Nadere informatie

Brio vloerelementen Grote tijdsbesparing voor renovatie en nieuwbouw

Brio vloerelementen Grote tijdsbesparing voor renovatie en nieuwbouw Brio vloerelemete Grote tijdsbesparig voor reovatie e ieuwbouw Kauf dekvloersysteme 04/2010 Kauf, uw parter i afbouw Kauf is ee producet voor ioverede afbouwmateriale e systeme die hu veelzijdige toe passig

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.1)

imtech Arbodienst (versie 2.1) imtech Arbodiest Vervoer va gevaarlijke stoffe (versie 2.1) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat verstaa we oder het vervoer va gevaarlijke stoffe? Gevaarlijke stoffe zij stoffe die op éé of adere

Nadere informatie

Paardenmarkt 11 Delft

Paardenmarkt 11 Delft Paardemarkt 11 Delft thuis i Delft Heerlijk, i het zoetje uit de wid i je eige ommuurde stadstui. Met je oge dicht geieted va de stilte, waa je je i Limburg. Ee meeuw vliegt roeped over e eve dek je aa

Nadere informatie

Project: Coppietersdreef BRUGGE

Project: Coppietersdreef BRUGGE Prject: Cppietersdreef BRUGGE 9 Studentenkamers met eigen sanitaire cel p wandelafstand van KHBO Vives Ligging Prject Prject kenmerken: Investeren in nieuwbuw studentenkamers! Gebuw met 9 kamers p mie

Nadere informatie

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS hadleidig coditioele orders HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS Ee coditioele order kut u vergelijke met ee istructie die u geeft aa uw wekkerradio: als het 7.30 uur is, wil ik dat de radio aagaat e ik gewekt

Nadere informatie

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934 ao 1934 Per telefax vooraf: 0167-54 34 99 Aatal pagia's: 4 AANTEKENEN gemeete Steeberge Postbus 6 4650 AA STEENBERGEN Behadeld door : A.P. Corelisse E-Mail B Gem.STEENBERGEN apcorelisse@dehollader.l 7

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

RENVOOI ELEKTRA. lichtpunt plafond. lichtpunt wand. bel. schel. enkele wandcontactdoos met randaarde. dubbele wandcontactdoos met randaarde

RENVOOI ELEKTRA. lichtpunt plafond. lichtpunt wand. bel. schel. enkele wandcontactdoos met randaarde. dubbele wandcontactdoos met randaarde RENVOOI MATERIALEN RENVOOI ELEKTRA RENVOOI GEVELS kleuren en materialen metselwerk buitenspouwblad kalkzandsteen binnenspouwblad (afmeting vlgs. constructeur) isolatie geïsoleerde betonvloer betonvloer

Nadere informatie

Deel A. Breuken vergelijken 4 ----- 12

Deel A. Breuken vergelijken 4 ----- 12 Deel A Breuke vergelijke - - 0 Breuke e brokke (). Kleur va elke figuur deel. Doe het zo auwkeurig mogelijk.. Kleur va elke figuur deel. Doe het telkes aders.. Kleur steeds het deel dat is aagegeve. -

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

Woning 01, 04, 05 en 08

Woning 01, 04, 05 en 08 8 DR RENVOOI bk. ok trappe e balustraes - bovezije balustraes e hekke: miimaal mm+ bk vloer - horizotale afsta tusse e vloerra e e balustrae < mm - tot ee hoogte va mm+ vloer: breete opeige < mm - tusse

Nadere informatie

Opgave 5 Onderzoek aan β -straling

Opgave 5 Onderzoek aan β -straling Eidexame vwo atuurkude 214-I - havovwo.l Opgave 5 Oderzoek aa β -stralig Zoals beked bestaat β -stralig uit elektroe. Om ee oderzoek aa β -stralig te doe heeft Harald ee radioactieve bro met P-32 late

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie