10 boerderijwoningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10 boerderijwoningen"

Transcriptie

1 de Klse Heve Uiek aabd p tóplcatie aa de Badhuisweg/Klsweg te Cadzad-Drp 10 berderiwige

2 Ileidig Kkke Natuurgebied t Zwi Cadzad - Bad Bax Vastgedtwikkelig B.V., gevestigd te Ette- Leur, is ee precttwikkelaar die zich vral richt p de twikkelig va hgwaardige wigbuwprecte i Zuid-West Nederlad. Het bedrif heeft rui 30 aar ervarig i twikkelig e buw va wige e apparteete i alle dekbare vre i zwel grte als kleiere precte, gelege bie e buite stedelike gebiede. De afgelpe are heeft Bax Vastgedtwikkelig B.V. wige gerealiseerd i Breda, Oudebsch, Ette-Leur, Hulst e Wuw e is eteel vlp bezig et ieuwe iitiatieve i Zeeuws Vlaadere e Nrd-Brabat. I deze brchure presetere wi u et gepaste trts het prect Klse Heve waarbi er p ee tplcatie i saewerkig et VVR architecte BNA ee bizder i pla is twikkeld. Het pla bestaat uit 10 sfeervlle berderiwige e ee bedrifsruite e is gelege aa de Badhuisweg i het drp Cadzad. Op de aastgelege 12 kavels kue vristaade wige wrde gerealiseerd. Op de rustig gelege lcatie heeft u ee fatastisch weids uitzicht ver het Zeeuwse ladschap. Cadzad ligt ageeg i het eest zuidwestelike pute va Nederlad: p de gres va Zeelad e Belgisch Vlaadere, waar de Westerschelde i de Nrdzee uitdt. De bekede badplaatse Cadzad- Bad e het daie Kkke ligge zeer abi. I de gevig treft u éé va de iste e schste strade va Nederlad. Het strad va wel 11 kileter lag is rigd dr schitterede duie atuur-gebiede zals t Zwi. Teves kut u hier rdkike i kleie wikeltes e geiete va culiaire hgstades i tprestaurats. Cadzad is bvedie ee pria vertrek put vr ee uitstape aar Brugge, Sluis, Breskes f Aardeburg. Krt sfeervlle wige p ee rustige plek et alle vrzieige bie bereik. Wi zi da k trts dat wi u deze brchure aa ge biede e verwelke u graag als kper va ee ie berderi wig. The Bax & Reé Verschiere Bax Vastgedtwikkelig B.V. Cadzad - Drp Klsweg 10 berderiwige 7 kavels 5 kavels Badhuisweg 2 Ifratiebrchure de Klse Heve 10 berderiwige e 12 kavels aa de Badhuisweg/Klsweg te Cadzad-Drp 3

3 Architectuur Aa de Badhuisweg i Cadzad-Drp heeft vaaf 1870 ee ladbuwschuur gestaa welke derdeel is geweest va ee geegde berderi. Deze schuur is 3 geeraties i het bezit geweest va de failie Kls. De eleete hebbe er echter vr gezrgd dat het karakteristieke gebuw i verval is geraakt. Bax Vastged heeft alles i het werk gesteld het gebuw te revere e herbestee. Uiteidelik is ervr gekze de schuur te slpe. De architect heeft de pgave gekrege de karakteristieke uitstralig va de ladbuwschuur te vertale i ee gebuw et authetieke, aar k eigetidse eleete. De gevels bestaa uit zwarte geptdekselde dele. De vrdeure hebbe de uitstralig va staldeure, aar zitte i ee dere pui et glas. Het dak wrdt ee riete kap. Vreger ee zeer gedkpe dakbedekkig, dat riet i ruie ate vrradig was. Tegewrdig heeft riet ee ware exclusieve uitstralig. Ok heeft het eer da 20% extra islatiewaarde t..v. ee paedak. De gevels richtig de straat gekeerd hebbe ee geslte karakter, waar vral het beeld va ee schuur et geptdekselde dele, ee riete dak et versprigede kvrste aar vre kt. Aa de tuizide steke dakkapelle als der eleet uit de riete kap. Deze dakkapelle zi iet allee i vrgegeve aar zrge vr extra ruite i de grte slaapkaers. Opeslaade tuideure geve tegag tt ee heerlik privé terras grezed aa ee grte geeeschappelike tui, uitkiked ver het prachtige Zeeuwse ladschap p lpafstad va strad e zee. Deze bereschuur was e wrdt weer beeldbepaled vr de lcatie. De ieuwe Klse Heve det deke aa vreger, aar et hededaags cfrt. 4 Ifratiebrchure de Klse Heve 10 berderiwige e 12 kavels aa de Badhuisweg/Klsweg te Cadzad-Drp 5

4 Situatietekeig C gevels & drsede peil = 0 rechter zigevel drsede A A A B 8.275!"#$%&#'() peil = 0 vrgevel drsede B B peil = 0 liker zigevel drsede C C achtergevel 6 Ifratiebrchure de Klse Heve 10 berderiwige e 12 kavels aa de Badhuisweg/Klsweg te Cadzad-Drp 7

5 Buwuer slaapkaer 1.01 verlp p 1.06 kast k l l k v 1.02 badkaer vchtsesr q 1.04 slaapkaer 1.03 hbbykaer verdiepig TYPE 1 Zlder TYPE 1 8 Ifratiebrchure de Klse Heve 10 berderiwige e 12 kavels aa de Badhuisweg/Klsweg te Cadzad-Drp 9

6 Buwuer 2, 3 e slaapkaer 1.03 hbbykaer slaapkaer 1.01 verlp p 1.06 kast k l l v vchtsesr k 1.02 badkaer q stdl Ø verdiepig TYPE 2 Zlder TYPE 2 10 Ifratiebrchure de Klse Heve 10 berderiwige e 12 kavels aa de Badhuisweg/Klsweg te Cadzad-Drp 11

7 Buwuer 5, 6, 7, 8 e slaapkaer hbbykaer slaapkaer 1.01 verlp p 1.06 kast k l l v vchtsesr k 1.02 badkaer q verdiepig TYPE 3 Zlder TYPE 3 12 Ifratiebrchure de Klse Heve 10 berderiwige e 12 kavels aa de Badhuisweg/Klsweg te Cadzad-Drp 13

8 Buwuer p stdl Ø 110 k l l v vchtsesr k q verdiepig TYPE 4 Zlder TYPE 4 14 Ifratiebrchure de Klse Heve 10 berderiwige e 12 kavels aa de Badhuisweg/Klsweg te Cadzad-Drp 15

9 tel th v vchtsesr Revi techische schrivig ruite vrzie va (vldede) autatische bradelders pstelplaats stk- & warwatertestel pstelplaats vetilatieuit pstelplaats kktestel schakelaar serieschakelaar wisselschakelaar cetraalds (lichtput) wadaratuur wadctactds 1 vudig wadctactds 2 vudig telef aasluitput bedraad telef aasluitput bedraad atee aasluitput bedraad atee aasluitput bedraad therstaat 3-stade schakelaar vchtsesr CO 2 seser balasvetilatie bel / beldrukker Apparteetsrecht e vereigig va eigeaars De tekstige eigeare va de berderiwige hebbe geeeschappelike belage. De berderiwige vre éé architectisch geheel. O deze kwaliteit aar de tekst te te waarbrge zi alle eigeare iddels ee Vereigig va Eigeaars (VvE) aa elkaar verbde. Juridisch gezie wrde de kpers va ee berderiwig eigeaar va ee apparteetsrecht. Oder ee apparteetsrecht wrdt vlges de wet verstaa: ee aadeel i ee apparteetsgebuw et tebehre, dat de bevegdheid geeft tt het alleegebruik va ee bepaald gedeelte va dat gebuw. Dit aadeel vrt et het daarbi behrede gebruiksrecht het apparteetsrecht. Alle wigeigeare zi tezae eigeaar va het hele apparteetsgebuw e de bibehrede tui. Hieruit vlgt, dat ee wigeigeaar(et zi huisgete) p grd va zi ede-eigedsrecht, alles wat i het gebuw e/f tui tt gezaelik gebruik diet, ag gebruike. De wig zelf, waarva de betreffede eigeaar het uitsluited gebruik heeft, wrdt veelal aageduid als privé gedeelte. Daar heeft ee adere bewer va ee wig iets te ake e k iets ver te zegge.(wel diet u het huishudelike regleet te respectere. O éé e ader ged te regele is het dzakelik dat er ee VvE wrdt pgericht. Het del va de Vereigig va Eigeaars is i de wet schreve, te wete: de behartigig va de geeeschappelik belage va eigeaars. Wat zi die geeeschappelike belage? I de splitsigsakte zal dr de taris wrde vastgelegd welke zake als geeeschappelik wrde beschuwd. I de eerste plaats het derhud va de riete kap e het derhud zals schilderwerk va de gevels. Teves is er rd de berderiwige ee geeeschappelike tui. Deze zal k dr VvE wrde derhude. Tezi uitdrukkelik aders da i het regleet is bepaald, beslist de VvE ver alle zake, die de eigeaars geeeschappelik aagaa. Dat beslisse gebeurt i de Algeee Ledevergaderig va Eigeaars, welke vergaderig teiste ééaal per aar f zveel eer als dig is, wrdt gehude. I deze vergaderig ka iedere eigeaar zelf f via ee geachtigde het wrd vere e zi ste uitbrege ver de p de ageda geplaatste derwerpe e wat evetueel p de vergaderig verder te tafel kt. Hieri ligt de ker va de bevegdheid va de eigeaar: i f zi ka daadwerkelik eebeslisse ver alles wat het cplex betreft. Deze vergaderig zal dr de bestuurder ééaal per aar wrde uitgeschreve. Tides deze vergaderig zulle de aarstukke zide balas, wist- e verliesrekeig e begrtig vr het pvlgede aar ter gedkeurig aa de vergaderig wrde vrgelegd. De kste va derhud wrde gedrage dr alle wiggerechtigde cfr het breukdeel, pgee i de splitsigsakte e aa de respectievelike eigeare drbelast iddels aadelikse vereigigsbidrage. Te eide directe adat het gebuw is pgeleverd de verschuldigde preie va de pstalverzekerig e derhudsctracte te kue vlde zal bi de taris ee eerste ileg wrde geïd. O tt ee gede splitsigsakte e tekeige, verdeelsleutel e steverhudig te ke, alsede tt ee betruwbare begrtig uitgesplitst per eigeaar aar ee aadelikse verplichtig/ VvE-bidrage, wrdt dr Bax Vastgedtwikkelig B.V. ee prfessiele beheersrgaisatie aagetrkke. Ihudspgave 01 Garatie-istituut 02 Situerig e peil 03 Grdwerke 04 Rilerige 05 Bestratige 06 Terreiivetaris 07 Betwerke 08 Metselwerke 09 Lichte scheidigswade e systeewade 10 Vlere 11 Dake 12 Vetilatievrzieige 13 Materiaalschrivig va: 01 kzie e hag & sluitwerk 02 Metaalwerke 03 Aftierwerk 04 Trappe 05 Gte e heelwaterafvere 14 Beschrivig va vler-, wad- e plafdafwerkig 01 Vler-, wad- e plafdafwerkig 02 Tegelwerke 03 Overige vrzieige 15 Keukeirichtig 16 Beglazig e schilderwerk 01 Beglazig 02 Schilderwerk 17 Behagwerk 18 Water/gasistallatie 19 Saitair 20 Elektra-istallatie 21 Telecuicatie vrzieige 22 Verwarigsistallatie 23 Huishudelik afval 24 Schake e pleverig 25 Wizigige tides de buw 01 Garatie-istituut Garaties cfr regelige aaeer. Zekerheid: afbuwgaratie va tepassig. 02 Situerig e peil Als peil wrdt de bvekat va de afgewerkte begae grdvler aagehude. De uiste aat wrdt bepaald i verleg et de diest Buw-e Wigtezicht va de geeete Sluis. Op de situatietekeig is de liggig va de wige aagegeve. 03 Grdwerke De dige grdwerke wrde uitgeverd vr de fuderige, utsleidige, rilerig e straatwerk zals aagegeve p de verkptekeige. Het grdwerk wrdt uitgeverd cfr derstaade schrivig: Oder de begae grdvler wrdt behudes de aatschappelike ruite gee kruipruite aagebracht. Oder de bestratig wrdt sch zad aagebracht. De tuie wrde afgewerkt et uitkede grd. 04 Rilerigswerke De aaleg- e aasluitkste va de rilerig zi i de kp-/ aaeigss begrepe. De bie- e buiterilerig wrdt uitgeverd i kuststf. Het rilerigsstelsel va de wige is gescheide, wrdt belucht e is verder vrzie va tstppigsgelikhede. De afvere va de diverse lzigstestelle wrde uitgeverd i hittebestedig ateriaal. De vuilwaterrilerig wrdt aageslte p het geeete ril. De schwaterrilerig wrdt aageslte p het geeete ril e de abigelege wadi s. Ee e ader cfr tekeige e schrivig va de istallatieadviseur. 05 Bestratige I het gezaelike gebied rd de wige zulle diverse srte bestratige zals halfverhardig e bettegels wrde aagebracht. I de privétuie aa de achterzide va de wige zulle de terrasse e staptegels wrde uitgeverd et bettegels. Te beheve va ee gede afwaterig zulle er p diverse plaatse rd de wige gridstrke et draiage wrde aagebracht. Ee e ader cfr tekeig. 06 Terreiivetaris Daar waar p tekeig aagegeve wrde beukehage aagebracht. Rd de geeeschappelike tui e tusse de privéterrasse wrde waar p tekeig aagegeve gaashekwerke aagebracht. Bi sige gaashekwerke wrdt hedera aagebracht. De geeeschappelike tui wrdt igericht et halfverhardig, gras e ee basisbeplatig. 07 Betwerke Betwerk i het werk gestrt: Te beheve va de wige wrdt ee fuderig p pale tegepast. Ee e ader cfr het advies va de cstructeur e i verleg et de diest Buw- e Wigtezicht va de geeete Sluis. 08 Metselwerke Buitegevels va de wige: De buitegevels wrde uitgeverd et zwarte eterit dele e bipassede hekprfiele. Biespuwblade/cstructieve biewade: De biespuwblade va de wige wrde uitgeverd i kalkzadstee, i diverse diktes. Bve de gevelpeige wrde, daar waar bedigd prefab bete lateie tegepast. De dragede biewade p de eerste verdiepig wrde uitgeverd i hutskeletbuw. Wigscheidede wade: De wigscheidede wade wrde uitgeverd i kalkzadstee, als akerlze spuwuur. Islatie: Vr de islatie va de buitegevels wrdt islatieateriaal va vldede dikte e et vldede islered verge tegepast. 09 Lichte scheidigswade e systeewade De lichte scheidigswade wrde uitgeverd i gipsblkke/ eleete. 10 Vlere Begae grdvler: De begae grdvler va de wige e garages wrdt uitgeverd als ee geïsleerde systeevler. Verdiepigsvlere: De eerste verdiepigsvler wrdt uitgeverd als ee breedplaatvler et bete druklaag, e.e.a. cfr pgave cstructeur e fabrikat. De zldervler wrdt uitgeverd als ee hute balklaag et hute beplatig. Alle vlere wrde vrzie va de bedigde vrzieige te beheve va istallaties e leidigdrvere. 11 Dake De platdak cstructie wrdt als vlgt saegesteld: Hute balklaag cfr pgave cstructeur. Hute dakbeplatig Dakislatie va vldede islered verge. Kuststf dakbedekkig. De dakrade wrde afgewerkt et ee i kleur geffelde aluiiu daktri. De hellede dakcstructie wrdt als vlgt saegesteld: Hute balklaag cfr pgave cstructeur. Geïsleerde hute dakeleete. Hute kieschtte Hute uurplate Riete dakbedekkig et gebakke kvrste 12 Vetilatievrzieige Vetilatiekaale: Metale, deels igestrte, kaale e stigleidige. WTW vetilatiesystee (WTW): De wige wrde vrzie va ee gebalaceerd echaische vetilatiesystee dat bestaat uit ee vetilatruit, ee zgeaade Warte-Terug-Wi uit, welke de lucht p echaische wize ververst. Zwel de luchttever als de luchtafver wrde dr dit systee als vlgt verzrgd: Afzuigig vidt plaats via vetiele i de badkaer, tilet, ruite waari de wasachie is geplad e de keuke. De afzuigkap diet uitgeverd te wrde als ee recirculatie-kap. De plaatse va de bvegeede vetiele wrde i verleg et de istallateur dr de precttwikkelaar bepaald. De p de plattegrd aagegeve plaats va de WTW-uit is idicatief. De uiste plaats wrt bi ee adere techische uitwerkig va de istallaties bepaald. Te beheve va de luchtafver va de, dr derde aa te brege, afzuigkap wrdt ee apart kaaal aagebracht. Hierp ka ee afzuigkap et tr wrde aageslte. De verse lucht wrdt via vetilatiersters aageverd. Bi adere uitwerkig va het kaaleverlp va de echaische vetilatie ka aar vre ke dat i bepaalde ruite leidige der het plafd, dus i het zicht, ete wrde aagebracht. Idie deze leidige zich i de verblifsruite bevide, zulle deze wrde vrzie va ee aftierig. De wige wrde geschikt geaakt vr tepassig va ee cdesdrger, er wrde hiervr dus gee afzuigpute vrzie. Kaale va de echaische vetilatie istallatie, eveals verige leidige vr istallaties i de techische ruites wrde iet afgewerkt f kkerd. Dakdrver: Ee gecbieerde dakdrver, uitgeverd i etaal e/f kuststf t.b.v. echaische vetilatie, ril tluchtig, luchttever e rkgasafver va de c.v.-ketel. Daar waar gee gecbieerde kap ka wrde tegepast, wrde afzderlike f gedeeltelik gecbieerde dakdrvere tegepast. Overige vetilatievrzieige zi: Draai-kieprae cfr tekeig. Meterkast: Vetilatiesplete aa de bve- e derzide va de kast. Gevels: Dr iddels va peige/splete achter de eteritdele. 16 Ifratiebrchure de Klse Heve 10 berderiwige e 12 kavels aa de Badhuisweg/Klsweg te Cadzad-Drp 17

10 13 Materiaalschrivig va 01 Kzie e hag & sluitwerk: De buitekzie, rae e deure wrde uitgeverd i hardhut i de kleur cfr het kleureschea va de architect. De biedeurkzie wrde uitgeverd i plaatstaal e vrzie va vrbehadelde stpe deure, kleur wit. Het hag e sluitwerk wrdt uitgeverd i etale uitverig va slide kwaliteit. Ee e ader cfr besterig. De buiterae e deure wrde vrzie va ibraakvrie schariere. De slte e geliksluitede ciliders p de buitedeure zi cfr ibraakweredheidsklasse Metaalwerke: Ter plaatse va de kapcstructie e het ptiele etresl va de aatschappelike ruite wrdt ee staalcstructie tegepast. Ee ader vlges pgave cstructeur. Ter plaatse va de kruipluike i de aatschappelike ruite zal er ee etale atradig wrde aagebracht. 03 Aftierwerk: Hute aftierliste, daar waar dig, ter plaatse va aasluitige va de buitekzie et wade e plafds. 04 Trappe: De trappe aar de verdiepige zulle als geslte vurehutetrap et leuige wrde uitgeverd. Te beheve va de bereikbaarheid va de zlder zal ee vliztrap wrde aagebracht. 05 Gte e heelwaterafvere: De kuststf heelwaterafvere zulle uit het zicht wrde weggewerkt. Op de bveste dakvlakke zulle dverlpe wrde tegepast. De riete kap wrdt iet vrzie va ee heelwaterafver. Het regewater wat p het riete dak terecht kt wrdt via het aaiveld aar de rd aawezige draiage afgeverd. 14 Beschrivig va vler-, wad e plafdafwerkig 01 Vler-, wad e plafdafwerkig: Vlere: De afwerkvlere va de wig wrde uitgeverd als rteldekvler. Achter de kieschtte wrdt gee dekvler aagebracht. Wade: Bve de wadtegels va het tilet e badkaer wrdt spuitwerk aagebracht. De kieschtte p de eerste verdiepig wrde vrzie va sauswerk. De wade va de eterkast, trapkast, techische ruites e zlder wrde iet afgewerkt. Achter de kieschtte kt gee afwerkig. De verige wade wrde behag-klaar pgeleverd. Er wrdt gee behag aagebracht. Leidige i het zicht wrde iet ader afgewerkt. Plafds: Alle bete plafds wrde vrzie va spuitwerk, et uitzderig va de eterkast e techische ruite. Alle v-ade aa de derzide va de betvlere wrde iet dicht gestukadrd e blive a het spuitwerk zichtbaar. De hellede dakplate zi fabrieksatig afgewerkt i de kleur wit e vrzie va afdekstrips p de plaatade. Het plafd i de hfdslaapkaer, verlp e ee gedeelte va de badkaer is vrzie va ee gipsplateplafd et spuitwerk. 02 Tegelwerke: Vlertegels: I het tilet e badkaer wrde, iet strked et het wadtegelwerk, vlertegels aagebracht. Ee e ader vlges keuzelist e besterig. Wadtegels: I de badkaer wrde wadtegels aagebracht tt ee hgte va ca vlerpeil. Ee e ader vlges keuzelist e besterig. I het tilet wrde wadtegels aagebracht tt ee hgte va ca vlerpeil. Ee e ader vlges keuzelist e besterig. Waar techisch dzakelik wrde kitvege aagebracht, de uitwedige heke wrde vrzie va kuststf hekprfiele. I de keukes is gee tegelwerk vrzie. Hier is ee rugwad i plaatateriaal pgee. 03 Overige vrzieige: Oder de deure va het tilet e badkaer wrde kuststee drpels tegepast, der de verige deure wrde gee drpels tegepast. Bi de buitekzie welke iet drlpe tt vlerpeil wrde aa de biezide kuststee vesterbake tegepast. Oder de buitekzie p de begae grd welke drlpe tt vlerpeil wrde hardstee drpels tegepast. 15 Keukeirichtig De wige zi stadaard vrzie va ee cplete keukepstellig. Er ka keuze wrde geaakt uit diverse kleure. Ee e ader cfr de keuketekeige. De keuke wrdt stadaard vrzie va de vlgede apparatuur: Kelkast et vriesvak Cbi-ve/agetr Gaskkplaat Recirculatiekap 16 Beglazig e schilderwerk 01 Beglazig: De HR ++ beglazig i de rae e deure va de wig wrdt aagebracht vereekstig de geldede vrschrifte e de dr de buwfysisch adviseur aagegeve bepalige. 02 Schilderwerk: Algeee: Het kleureschea wrdt ader dr de architect vastgesteld. Buiteschilderwerk: Al het schilderwerk va de hute kzie, rae, deure e kapbetierige wrde dekked behadeld, cfr schilderadvies va de verfleveracier. Bieschilderwerk: Het hutwerk betreffede kzie, rae e aftierige va de wig wrdt ééaal vrbehadeld. Vrschriftelik ag het bieschilderwerk allee wrde uitgeverd et verfprducte p waterbasis. Praktisch gezie levere deze prducte tides de afbuwfase, vawege teperatuur e vchtigheid, dekkigs- e drgigsprblee p. O deze rede zulle wi het bieschilderwerk va de wige éé aal p de buwplaats behadele aa u plevere. De trappe e leuige wrde ééaal vrbehadeld. De gelik i het zicht blivede waterleidige i tilet e badkaer wrde dekked i kleur behadeld. Al het leidigwerk i eterkast, techische ruites, trapkast e zlder blift behadeld. 17 Behagwerk Alle wade i de wig et uitzderig va de garage e de eterkast wrde behagklaar pgeleverd. Er wrdt dus gee behag aagebracht. 18 Water-/gasistallatie Wateristallatie: De aaleg- e aasluitkste vr de wateristallatie zi i de kp-e aaeigsvereekst begrepe. De kudwaterleidig wrdt aagelegd vaaf de watereter, geplaatst i de eterkast va de wig, aar de diverse tappute. De waterleidig is afsluit-/aftapbaar. De vlgede kudwater tappute wrde aageslte: Fteite i de tiletruite. Clsetcbiatie i de tiletruite Clsetcbiatie i de badkaer. Afgedpt aar de keuke t.b.v. de keukekraa. Afgedpt aar de keuke t.b.v. de vaatwasser. De wastafel i de badkaer. Duche i de badkaer. Kraa t.b.v. wasachie. Kraa t.b.v. het (bi)vulle va de vlerverwarigsistallatie. Tapput abi het tuiterras. De vlgde warwater tappute wrde aageslte: Afgedpt aar de keuke t.b.v. de keukekraa. De wastafel i de badkaer. Duche i de badkaer. Bi geliktidig gebruik va eerdere tappute ka de waterdruk e de teperatuur va het tapwater teruglpe. Er wrdt ee HR-cbiketel et vldede capaciteit geteerd daar waar aagegeve p tekeig, de plaats hierva is idicatief. Gasistallatie: De aaleg- e aasluitkste va de gasistallatie zi i de kp-/aaeigsvereekst begrepe. Er wrdt gee gasleidig aagelegd vaaf de gaseter i de eterkast aar de vlgede afsluitpute: Kktestel i de keuke Cetrale verwarigsketel Afgedpt aar de trapkast t.b.v. ee evetueel dr de kper aa te brege geslte gashaard. 19 Saitair Algeee: Het te levere witte saitair wrdt et de dige stakafsluiters aageslte p de rilerig. Het saitair is va het erk Villery& Bch e is uitgeverd i de serie Oia architecture. Zie vr de exacte specificatie de saitairlist. Waeer dit saitair iet aar uw keuze e/f saak is, bestaat de gelikheid ee alteratieve keuze te ake, i ged verleg et de aaeer/leveracier va het saitair. Idie u gee saitair laat plaatse, is het gelik dat het plaatselik utsbedrif gee water levert. U diet bi deze keuze zelf, vr eige rekeig e risic, ee keurig aa te vrage bi het utsbedrif waara de watereter p uw kste ka wrde aageslte. 20 Elektra-istallatie De aaleg- e aasluitkste vr de elektra-istallatie zi i de kp-/aaeigsvereekst begrepe. De elektraleidige wrde dr het utsbedrif aagebracht tt i de eterkast va wig. I de eterkast wrdt de elektraeter geplaatst. De elektrische istallatie wrdt dr de istallateur aagelegd vauit de eterkast, verdeeld ver grepe aar de diverse aasluitpute, vlges de vrschrifte va het levered elektriciteitsbedrif e iiaal NEN Alle schakelaars, i de kleur wit, e verige elektravrzieige zi va het type ibuw, et uitzderig va de elektravrzieige(leidige schakelaars, wadctactdze e dergelike) p de zlder. Daar wrde de elektravrzieige uitgeverd als pbuw. Wadctactdze wrde i de gehele wig aagebracht p ee hgte va circa vler. Met uitzderig va de wadctactdze i de keuke e i cbiatie et ee specifieke fuctie. De schakelaars wrde aagebracht p ee hgte va circa vler. Wadctactdze bve het aarechtblad e et ee specifieke fuctie, bivrbeeld t.b.v. ee kelkast wrde p afwikede hgte geplaatst. Vr de idicatieve plaats e aatalle verwize wi u aar de techische plattegrde. U kut gee rechte tlee aa het aatal, de plaats e de afetig va de elektrapute zals aagegeve p deze tekeig. Idie de vrschrifte aders eise zulle deze wrde aagepast zder eige vr va verrekeig. De wig wrdt vrzie va de vlges de vrschrifte vereiste rkelders. De wig wrdt vrzie va belistallatie aast de vrdeur. De wig wrdt vrzie va ee bedrade leidig vr de wasachie e ee bedrade leidig vr de cdesdrger. De wig wrdt vrzie va ee aratuur bi de vrdeur e achterzide cfr besterig. 21 Telecuicatie vrzieige De wige wrde vrzie va ee bedrade aasluitgelikheid vr telef e i de wkaer. I de slaapkaers e beede ruite wrde diverse lze leidige aagebracht t.b.v. e telefie. Ee e ader cfr tekeig. De aasluitkste vr telef e ke geheel vr rekeig va de kper. De aasluitige diee zelf dr de kper te wrde aagevraagd. Hetzelfde geldt vr de aftage va aasluitige f het aalegge va sigaalversterkers e/f telefcetrales i de eterkast. 22 Verwarigs- e kelistallatie e warwatervrzieig De berekeig va de capaciteit va de cetrale verwarigsistallatie zal vereekstig de eise va ethde ISSO 10 wrde bepaald. De cetrale verwarigsistallatie wrdt uitgeverd et vlerverwarig als hfdverwarig, iclusief warwatervrzieig. De teperatuurregelig vidt plaats dr iddel va ee klktherstaat i de wkaer. Oderstaade teperature diee te kue wrde behaald bi ee geliktidige verwarig va alle vertrekke: Wkaer 20 C Slaapkaer(s) 20 C Keuke 20 C Badkaer 22 C Tilet 20 C Hal 15 C Overlp 20 C Obeede ruite 20 C Techische ruite(s) 15 C De defiitieve psitie va de verdeelsets va de vlerverwarig zal bepaald wrde bi adere uitwerkig va de istallaties. I de badkaer zal er aast de vlerverwarig k ee decrradiatr wrde geteerd. De gasgestkte HR-cbiketel et igebuwde warwatervrzieig wrdt geteerd i de techische ruite. De p de plattegrd aagegeve plaats va de cv-ketel is idicatief. De uiste plaats wrdt bi de adere techische uitwerkig va de istallaties bepaald. 23 Huishudelik afval Huishudelik afval, ud papier, e GFT-afval diet dr de kper p de dr de geeete te stelle vrwaarde wrde igezaeld e aagebde. Naast de buitebergig is ee pstelplaats vr ctaiers gereserveerd. 24 Schake e pleverig De gehele wig wrdt bezesch pgeleverd, behalve het saitair, de tegelwerke e het glas; deze wrde sch pgeleverd. Het bi de wig behrede terrei wrdt tdaa va buwvuil e puireste. De eergiekste te beheve va het bepreve va de istallaties, vr sleuteluitreikig, zi vr rekeig va de aaeer. 25 Wizigige tides de buw Alle wizigige i pdracht va de dereer e/f i pdracht va de kper verstrekt, ete vlde aa het gestelde i de betreffede artikele va de Algeee Vrwaarde, behrede bi de vereekst. Deze brchure is auwkeurig e et zrg saegesteld aa de had va de gegeves va tekeige, verstrekt dr de architect e de adviseurs va dit pla. Bi de buw va uw huis vidt echter g veel abachtelik werk plaats. Daardr is het ss dig wizigige aa te brege i de ateriale e afwerkige zder dat éé e ader afdet aa kwaliteit. Als er wizigige zi aagebracht vrdat u de wig kpt, vidt u deze wizigige i de verkpdcuetatie i de vr va ee erratu. Ok ete wi ee vrbehud ake te aazie va wizigige, vrtvleiede uit de eise va de verheid e/f utsbedrive. De dereer is echter gerechtigd tides de (af)buw die wizigige i het pla aa te brege, waarva de dzakelikheid bi de uitverig blikt, its deze wizigige gee afbreuk de aa de waarde, kwaliteit, uiterlik aazie e bruikbaarheid va de wig. Deze wizigige zulle gee der partie recht geve tt het vrage va verrekeig va eer f iderkste. Alle i de plattegrde aagegeve istallatiederdele zi scheatisch weergegeve. De exacte plaats ka i werkelikheid afwike. De p de tekeige aagegeve eubilerig,irichtig e apparate, zals bivrbeeld de wasachie, valle iet der de leverig bie de kp-/aaeigsvereekst. Waar erkae wrde vereld behude wi s het recht vr gelikwaardige alteratieve te te passe zder dat deze aaleidig geve tt eige verrekeig. De p tekeige igeschreve ate zi circa ate De idelig p de situatietekeig va het terrei (pade, gre, parkeerplaatse e.d.) is aagegeve aa de had va de laatst bekede gegeves e is derhalve idicatief. De perspectieftekeige (artist ipressis) zi idicatief. Hieraa kue derhalve gee tleed wrde. Waeer uw perceel kleier f grter wrdt, bestaat er gee recht p verrekeig. Tezi de afwikig eer da 3% bedraagt. 18 Ifratiebrchure de Klse Heve 10 berderiwige e 12 kavels aa de Badhuisweg/Klsweg te Cadzad-Drp 19

11 Ifratie e verkp ifratie: ifratie: aaeer: architect: prect va: Va Akker akelaars Cadzad-Bad T: +31 (0) Zwi Regi Makelaardi Sluis T: +31 (0) Aaeigsbedrif Fraae B.V. s-heer Aredskerke T: +31 (0) Verguwe & va Rie architecte BNA vf Ette-Leur Bax Vastgedtwikkelig B.V. Ette-Leur

PL 3. Leida, Rijksmuseum van Oudheden, stamnos del Funnel Group: lato B, dipinto dal Pittore di Berliner satiro con timpano

PL 3. Leida, Rijksmuseum van Oudheden, stamnos del Funnel Group: lato B, dipinto dal Pittore di Berliner satiro con timpano 48 M.HARARI PL 3 PL 3. Leida, Rijksmuseum va Oudhede, stams del Fuel Grup: lat B, dipit dal Pittre di Berlier satir c timpa 49 EEN MIDDENNEOLITHISCH NEDERZETTINGSTERREIN EN EEN KUIL VAN DE STEIN-GROEP

Nadere informatie

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie

w w w. o w a t r o l. c o m - w w w. o w a t r o l. p r o - w w w. e l i x i s s. p r o

w w w. o w a t r o l. c o m - w w w. o w a t r o l. p r o - w w w. e l i x i s s. p r o urieu Catigs N.V/.A Av Albert Eistei 2A 1348 Luvai-La-Neuve T. +32 (0)10 420 090 F. +32 (0)10 420 090 if@durieucatigs.cm www.durieu.cm www.watrl.cm - www.elixiss. U hebt ee vraag ver het ppervlak dat u

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Prospectus Meewid paraplufods & Aavulled prospectus Subfods Zeewid 1 Datum 28 juli 2014 Beheerder: Seawid Capital Parters B.V. Bewaarder: SGG Depositary B.V.

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Kopers-informatiemap

Kopers-informatiemap Kpers-infrmatiemap I OOSTERBAKEN HOOGVLIET BAM Wningbuw Breda NOV/DEC.2007 P:\Kpersbegeleiding\Osterbaken\Kpersinfrmatiemap.dc Kpersinfrmatiemap BAM Wningbuw Breda lnhudspgave Welkm in uw nieuwe wning!...2

Nadere informatie

werken aan zuiver water

werken aan zuiver water werke aa zuiver water Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Ihoud 3 Verslag va de raad va bestuur over het boekjaar 2011 21 Jaarrekeig 1 2 Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Verslag va de raad va bestuur over het

Nadere informatie

CV Portfolio. Jolijn Peters. zoekt een baan als grafisch vormgeefster

CV Portfolio. Jolijn Peters. zoekt een baan als grafisch vormgeefster CV Prtfli Jlij Peters zekt ee baa als grafisch vrmgeefster ethusiast eigeijs creatief leergierig vasthuded drzetter team player impulsief behulpzaam pe harde erker sciaal deer Bureau Buuv Mlehek 2013 Wie

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

BARC.on WWW.DENINDRUK.BE. omgevingsplan 1/1250. achtergevel KOPER: 28/08/2014 LOT.24 A1.3 1/4. architecten en - studiebureau :

BARC.on WWW.DENINDRUK.BE. omgevingsplan 1/1250. achtergevel KOPER: 28/08/2014 LOT.24 A1.3 1/4. architecten en - studiebureau : zijgevel links zijgevel rechts WWW.DENINDRUK.BE vrgevel mgevingsplan 1/1250 achtergevel 1/4 Re-vive Land Die Keure CVBA en Re-Vive Die Keure CVBA Kleemburg 1/001 9050 Gentbrugge +32 (0)9 395 50 05 KOPER:

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Rijkshere i het modere crisismaagemet Rijkshere i het modere crisismaagemet juli 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoud 5 Voorwoord 7 Ileidig 9 1

Nadere informatie

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 06 - editie april 2011 Productbeheer i t VHIZIER Va Hoecke Competece Ceter: laatste fase bouw Nieuwe Blum catalogus Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector Expertbrief ICT-Sourcig i de Publieke Sector Het make va de juiste keuze(s) i de jugle die sourcig heet i collaboratio with Isert parter logo Ihoudsopgave Ileidig 1 Treds e otwikkelige 02 1.1 Treds 02

Nadere informatie

Onze orderpickers in de kijker. Led: het licht van de toekomst. Blum-showroom Nederland permanent bemand

Onze orderpickers in de kijker. Led: het licht van de toekomst. Blum-showroom Nederland permanent bemand Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 03 - editie april 2010 Oze orderpickers i de kijker Led: het licht va de toekomst Blum-showroom Nederlad permaet bemad Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L)

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L) Duaal of deeltijd? Ee oderzoek aar de duale e de deeltijdopleidigsvariat tot docet Arja Woord (08WO2009L) Mior Leidiggeve (cursusjaar 2011/2012) Begeleider: Chris Flikweert jui, 2012 Arja Woord (08WO2009L)

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP GROEP GROEPSNUMMER TAK KAMPPERIODE VAN TOT INHOUD BESTE LEIDSTER, BESTE LEIDER, VOORAF Tijdslij 4 Rol leidig/grl/dc 6 21-jarige 7 Kampplaats gezocht 7 Tete gezocht

Nadere informatie

Nog maar twee jaar om te klagen

Nog maar twee jaar om te klagen jaargag 11 > ummer 6 > JUNI 2010 Niet zomaar ee doos 4 Ze kijke op uw vigers! 8 Krijgt u ee helpede had? 14 Trek die ifo uit uw klat! 18 Verpakkig is meer da allee maar ee omhulsel. U kut er ee boodschap

Nadere informatie

Bevolkingsevolutie en prijsevolutie: rijen en de TI-89

Bevolkingsevolutie en prijsevolutie: rijen en de TI-89 Bevolkigsevolutie e prijsevolutie: rije e de TI-89 Joha Deprez, EHSAL Brussel - K.U. Leuve. Ileidig Deze tekst is bedoeld als keismakig met de symbolische rekemachie TI-89 va Texas Istrumets. We geve gee

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling. Pagina 12 De ontgoocheling in de zorg. Indrukwekkende theatervoorstelling De Limonadefabriek

Persoonlijke ontwikkeling. Pagina 12 De ontgoocheling in de zorg. Indrukwekkende theatervoorstelling De Limonadefabriek VEERTIENDAAGS INFORMATIEBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 37 NUMMER 9 8 jui 2012 Radboud Maier va Werke Hoe besteed je je Persoolijk Budget (PB)? Sids 1 jui is er ee digitale

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie