Coëfficiënten matrix = matrix waarin de rechterkolom geen oplossing van de vergelijking is. 1. Lineair systeem = Stelsel van lineaire vergelijkingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Coëfficiënten matrix = matrix waarin de rechterkolom geen oplossing van de vergelijking is. 1. Lineair systeem = Stelsel van lineaire vergelijkingen"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 1 Vectoren dik gedrukt, scalairen normaal en Matrices in hoofdletters Vector = een pijl in R n. Een vector heeft een grootte en een richting. Dit in tegenstelling tot een coördinaat, dat slechts één punt in R n is, en dus ook geen grootte en richting heeft. Coëfficiënten matrix = matrix waarin de rechterkolom geen oplossing van de vergelijking is Vier manieren om een vergelijking op te schrijven: 1. Lineair systeem = Stelsel van lineaire vergelijkingen 2. Vector-vergelijking 3. Matrix vergelijking 4. Aangevulde matrix (belangrijkste, zo los je hem uiteindelijk op) Aantal oplossingen: Oneindig veel (consistent) 1 (consistent) Geen (inconsistent) Oplossingsverzameling: Bestaat uit basisvariabelen en vrije variabelen

2 3 elementaire rij-operaties bij een matrix Vervangen Vermenigvuldigen Verwisselen Standaard rijvorm Alle niet-nul rijen boven de nulrijen Elk hoofdelement ( = pivot, meest linkse niet nul element) zit in een kolom rechts van het hoofdelement in de rij er boven Alle elementen in een kolom onder het hoofdelement zijn nullen Kanonieke (= gereduceerde) rijvorm heeft nog 2 eisen: Het hoofdelement in elke niet-nul rij is gelijk aan 1 Elk hoofdelement is het enige niet-nul element in een kolom Nulrij/nulkolom: rij/kolom met alleen maar nullen Variabelen: x 1, x 2,, x p Basisvariabelen: x 1 = 3 vrije variabelen: x 1 vrij te kiezen Algemene oplossing: Beschrijft alle oplossingen Parametrische omschrijving: In de algemene oplossing worden vrije variabelen als parameter gebruikt Verzameling: {v 1, v 2, v 3 } Opspansel: span {v 1, v 2,..., v p },met v 1, v 2,..., v p vectoren uit R n, is een verzameling van alle vectoren uit R n die je kunt schrijven als c1 * v 1 + c 2 * v c p * v p. Dus: span {v 1, v 2,..., v p } = c1 * v 1 + c 2 * v c p * v p b zit in span {v 1, v 2,..., v p } als je b kunt schrijven als = c1 * v 1 + c 2 * v c p + v p. Dus om te kijken of b er in zit, moet c1 * v 1 + c 2 * v c p * v p = b oplossingen hebben. Dit los je op door c1 * v 1 + c 2 * v c p * v p = b te beschouwen als vectorvergelijking (en die is weer oplosbaar door hem als aangevulde matrix te schrijven). Logisch equivalente beweringen: (zie aantekening voor uitleg!) 1. Voor elke b in R m heeft de vergelijking Ax = b een oplossing 2. Elke b in R m is een lineaire combinatie van de kolommen van A 3. De kolommen van A spannen R m op 4. A heeft een pivot positie in elke rij Rekenregels: Als A een m x n matrix is, u en v vectoren in R n en c een scalair, dan A(u + v) = Au + Av A(cu) = cau Lineaire combinaties x 1 *a 1 Ax (= x 1 *a 1 + x 2 *a 2 + )

3 Homogeen systeem: Ax = 0 Altijd de triviale oplossing x = 0 Soms zijn er niet-triviale oplossingen voor x (dan is er een vrije variabele in de oplossingsverzameling van x aanwezig) o Als er niet-triviale oplossingen zijn, dan is het systeem lineair afhankelijk o Als er geen niet-triviale oplossingen zijn, dan is het lineair onafhankelijk Niet-homogeen systeem: Ax = b (DIT IS GEEN EERSTEGRAADS FUNCTIE!) Heeft de oplossing x = [x 1 ; x 2 ; x 3 ] (de puntkomma tussen de x-en betekent dat de x- en eigenlijk onder elkaar moeten staan, maar dat is geen efficiënt papiergebruik). Door op de plaatsen van x1, x2, x3 enz. de gevonden waarden (na het herleiden van de aangevulde matrix) in te vullen, kun je x herschrijven tot x = [x 1 ; x 2 ; x 3 ] = p + v h. Hierbij is v h de niet-triviale oplossing van het homogeen systeem. p is een vector die er voor zorgt dat de oplossing gaat gelden voor Ax = b. Geometrisch gezien zorgt p er voor dat de oplossingsverzameling verschoven wordt. v h wordt ook wel de homogene oplossing genoemd en p de particuliere oplossing. De volgende dingen kunnen lineair afhankelijk zijn (controleren m.b.v. aangevulde matrices): Matrix kolommen, als een kolom een veelvoud is van een andere kolom Homogene systemen: Ax = 0 Verzamelingen: { v 1, v 2,..., v p } = c1 * v 1 + c 2 * v c p * v p = Ax = 0 o Verzameling S = { v 1, v 2,..., v p } is ook lineair afhankelijk als geldt: v 2 = c * v 1 Als één van de vectoren de nulvector is Als er meer vectoren zijn dan rijen in een vector (dus p>n) v p is een lineaire combinatie van andere vectoren (c1*v 1 + c 2 *v 2 = v p ) (lineaire combinatie, want bovenstaande is herschrijfbaar tot: Ax = b) Transformatie T T zet vector x om in vector b = T(x) Hierbij gaat x van R n naar R m R n is het domein van T R m is het codomein van T T(x) noemen we ook wel het beeld van x onder T,dus T(u) is het beeld van u onder T T(x) is het bereik van T, en dit is gelijk aan de verzameling van alle beelden onder T Injectief/surjectief: Een afbeelding T: R n -> R m heet surjectief (engels: onto ) als elke willekeurige vector b = T(x) in R m het beeld is van MINSTENS 1 vector x in R n. Een afbeelding T: R n -> R m heet injectief (engels: one-to-one ) als elke willekeurige vector b in R m het beeld is van HOOGUIT 1 vector x in R n.

4 Soorten transformaties: Lineaire transformaties: deze voldoen aan de volgende rekenregels: o T(u+v) = T(u) + T(v) voor alle u, v in het domein van T (in R n dus) o T(cu+dv) = c*t(u) + d*t(v) voor alle u, v in het domein van T (in R n dus) o T(c*u) = c*t(u) voor alle u alle c o T(0) = 0 Matrix transformaties (meest gebruikte). hiermee zet je met behulp van een matrix A de vector x om in b, T(x) = Ax = b. Matrix transformaties zijn lineaire transformaties. Soms heb je te maken met de transformatie T(x) = Ax en dan is A gevraagd, zodat je T(x) voor elke willekeurige x kunt berekenen. Dan is er in zo n vraag e 1, e 2 enz. gegeven met bijbehorende T(e 1 ), T(e 2 ) enz. Dan A= [ T(e 1) T(e 2) enz. ] A heet dan de standaard matrix voor de lineaire transformatie T. Uitgebreide uitleg en het bewijs van de stelling in de aantekening bij paragraaf 1.9 Geometrisch lineaire transformaties: dit zijn lineaire transformaties die beschreven worden in een assenstelsel. De volgende dingen kunnen gebeuren: o Een punt/vlak verschuiven (= schuiftransformatie). Dit kan met een willekeurige matrix A ( T(x) = Ax ), maar ook met een scalair r ( T(x) = r*x ). Als 0<r<1, dan wordt de afbeelding verkleind en dan spreek je van contractie. Als r>1, dan wordt de afbeelding vergroot en dan spreek je van dilatie. o Een punt verschuiven over een cirkel. Bijbehorende matrix op pagina 100. o Een punt spiegelen, bijvoorbeeld in de x-as, de y as, de lijn y=x, de lijn y=-x of de oorsprong. Bijbehorende standaardmatrices op pagina 101 van het boek. o Een vlak projecteren op de x-as of y-as. Bijbehorende standaardmatrices op pagina 103 van het boek. De oplosmethode voor elektrische schakelingen leren (zie aantekeningen)

5 Hoofdstuk 2: Matrix Algebra Rekenregels voor matrices: A + B = B + A (A + B) + C = A + (B + C) A + 0 = A r*(a + B) = r*a + r*b (r+s)*a = r*a + s*a r*(s*a) = (r*s)*a A*B B*A OPLETTEN DUS! A*B = [A*b 1 A*b 2 A*b 3 A*b n ] en B*A = [B*a 1 B*a 2 B*a 3 B*a n ] Alle kolommen A*b n van matrix A*B zijn dus lineaire combinaties (Ax = b = A*b n ) Als A is een m x n matrix en B een n x p matrix, dan is AB een m x p matrix A k = A*A*A* *A (bijv. A 3 = A*A*A) A(BC) = (AB)C A(B+C) = AB + AC (B+C)A = BA + CA r(ab) = (ra)b = A(rB) I m *A = A = A*I n LET OP DE VOLGORDE VAN A EN I en I m EN I n Als AB = AC, dan geldt NIET automatisch B=C Als A*B = 0, dan geldt NIET automatisch A=0 of B=0 A T is de transpose van matrix A. We zeggen dan dat we matrix A transponeren. In matlab is dit A. Hiermee worden de rijen kolommen en de kolommen worden de rijen. Ook hiervoor gelden een aantal rekenregels: (A T ) T = A (A+B) T = A T + B T (ra) T = r*a T (ABC) T = C T B T A T LET WEER OP DE VOLGORDE VAN A EN B De inverse matrix van A is A -1. Dit is een unieke matrix. Matrices die geen iverse hebben heten singulier. Matrices die wel een inverse hebben noemen we niet-singulier. Alleen vierkante matrices kunnen geïnverteerd worden (A is dus een n x n matrix) en de inverse matrix bestaat alleen wanneer A*A -1 = A -1 *A = I n De inverse matrix van A vind je door de matrix [A I] te herleiden. Het resultaat wordt dan [I A -1 ]. Nu kun je de oplossing zo aflezen uit het achterste gedeelte A -1. Voor een 2x2 matrix is er nog een andere manier: Als A = [a b dan A -1 = 1/(ad bc) * [d b waarbij (ad bc) = det A c d] -c a] (determinant van A) De matrix I n noemen we een identiteitsmatrix. Dit is een vierkante matrix met n rijen en n kolommen.

6 Rekenregels m.b.t. inverse matrices: Als Ax = b, dan x = A -1 b (alleen als A -1 bestaat) Als A inverteerbaar is, dan is A -1 ook inveerteerbaar (AB) -1 = B -1 A -1 (A T ) -1 = (A -1 ) T (Als A inverteerbaar is, dan is A T ook inverteerbaar) De volgende stellingen zijn logisch equivalent voor een n x n matrix A: A is een inverteerbare matrix A is rij-equivalent (~) aan I n (dus A is te herleiden tot I n ) A heeft n pivot posities (dit is een mooie controle op inverteerbaarheid) Ax = 0 heeft alleen de triviale oplossing (geen vrije variabelen in A) De kolommen van A vormen een lineair onafhankelijke verzameling The lineaire transformatie T(x) = Ax is injectief (one-to-one) Ax = b heeft minstens 1 oplossing voor elke b in R n De kolommen van A omspannen R n De lineaire transformatie T(x) = Ax beeld R n af in R n Er is een matrix C zodat CA = I Er is een matrix D zodat AD = I A T is een inverteerbare matrix Ook lineaire transformaties kunnen inverteerbaar zijn. Stel je transformeert x naar T(x) door A*x, dan kun je T(x) terug transformeren naar x door T(x)*A -1 (A*x*A -1 = x) Een elementaire matrix E is een matrix die ontstaat door één enkele elementaire rij-operatie uit te voeren op een eenheidsmatrix. Omdat rij-operaties omkeerbaar zijn (en E dus weer terug te schrijven is tot I) zijn alle elementaire matrices inverteerbaar. De inverse matrix E -1 is de elementaire matrix die E terug transformeert naar I. Het Leontief input-output model is een rekenmethode die in de economie wordt gebruikt om de verdeling te bepalen van geproduceerde goederen: Totale productie = Onderlinge vraag tussen bedrijven + vraag consument x = Cx + d Waarbij x de totale productie is, C de matrixvorm van de input-output tabel, en d de vraag van de consument. Vaak wordt deze formule herschreven tot de vorm: (I-C)x = d, waardoor x oplosbaar wordt. Hier staat namelijk gewoon Ax = b. Bij benadering geldt: (I-C) -1 I + C + C 2 + C C m als de waarden in de kolommen van C kleiner zijn dan 1. Wanneer dan m naar oneindig gaat, nadert C m de nul-matrix. Voorbeeld Col A (Zie volgende bladzijde) en Rij A

7 Een apart type opspansel is de deelruimte. Een deelruimte H voldoet aan de volgende eisen: H bevat de nulvector Voor elke willekeurige u en v, de som u + v ligt in deelruitme H Voor elke willekeurige u en elke willekeurige scalair c, het product c*u ligt in H Een basis voor een deelruimte H van R n is een lineair onafhankelijke verzameling in H die H opspant. Dus je moet kijken of de gegeven kolommen lineair onafhankelijk zijn. Logisch equivalente beweringen voor vierkante (n x n) matrices: 1. Voor elke b in R m heeft de vergelijking Ax = b een oplossing 2. Elke b in R m is een lineaire combinatie van de kolommen van A 3. De kolommen van A spannen R m op (dus de kolommen zijn een basis voor R m ) 4. A heeft een pivot positie in elke rij 5. De kolommen van A zijn lineair onafhankelijk 6. A is een inverteerbare matrix 7. A is herleidbaar tot de identiteitsmatrix I m Col A ( Kol A in het Nederlands) is de kolomruimte van matrix A. Dit is de verzameling van alle lineaire combinaties van de kolommen van A. Om te kijken of een bepaalde vector v in Col A voorkomt, los je op: Ax = v. Is dit systeem consistent, dan zit v in Col A. Col A: Als A = [a 1 a 2 ], dan Col A = Ax = Span{ a 1, a 2, } = x 1 *a 1 + x 2 *a 2 + De basis voor Col A bestaat uit de pivot kolommen van de originele matrix A, en dus niet van de gereduceerde vorm van A Nul A is de nulruimte van matrix A. dit is hetzelfde als de oplossingsverzameling van Ax = 0. Om te kijken of een bepaalde vector v in Nul A voorkomt, moet je A*v uitrekenen en kijken of dit de nulvector oplevert. Zo ja, dan zit v in Nul A, en anders niet. Nul A = de oplossingsverzameling van Ax = 0 De basis voor Nul A bestaat uit de vectoren in de oplossingsverzameling van Ax = 0, dus als Nul A = x 3 *u + x 4 *v, dan de basis voor Nul A = {u,v} Normaal gesproken ben je gewend om de coördinaten van een assenstelsel uit te drukken in (x,y). Maar je kunt ook met vectoren werken, bijv. b 1 en b 2, die een opspansel of deelruimte vormen. Een punt binnen deze deelruimte druk je dan uit in bijv. 3b 1 en 2b 2. Als je het punt x uit wil drukken in vectoren, doe je dat met [x] B. Hierin is B de verzameling vectoren die de basis van de desbetreffende deelruimte vormen. Hieronder een voorbeeld: De dimensie van een m x n matrix A is {m n}. Met de dimensie van een deelruimte H bedoelen we het aantal vectoren in de basis van H. De rang van matrix A is de dimensie van Col A (dus het aantal vectorkolommen in de basis van Col A). Dus: Rang A = dim Col A. Ook geldt voor m x n matrix A: dim Col A + dim Nul A = n

8 Hoofdstuk 3: De determinant De determinant van een matrix is een getal dat vertelt of een matrix inverteerbaar is of niet. Als det A (de determinant van A) gelijk is aan nul, dan is de matrix niet inverteerbaar. A heet dan singulier. Is de determinant ongelijk aan nul, dan is de matrix wel inverteerbaar. A heet dan nietsingulier. Omdat alleen vierkante matrices inverteerbaar kunnen zijn, hebben ook alleen vierkante matrices een determinant. Van een 1x1 en een 2x2 matrix kunnen we de determinant direct berekenen (Zie vorige bladzijde). Voor het berekenen van de determinant van grotere matrices bestaan 2 technieken: cofactor ontwikkeling naar een bepaalde rij of kolom. De matrix omschrijven tot de driehoeksmatrix. De determinant is vervolgens gelijk aan het product van de getallen in de hoofddiagonaal. Denk met omschrijven aan de rekenregels voor elementaire rij-operaties. Tekenafspraak: Driehoeksmatrices: Andere notatie: Enkele standaard determinanten: 1x1 matrix: det A = a (met A = [a]) 2x2 matrix: det A = ad bc Driehoeksmatrix: det A = Het product van de getallen op de hoofddiagonaal Identiteitsmatrix: det I n = 1 Matrix met twee dezelfde rijen: det A = 0 Matrix met nulrij: det A = 0 Matrix met nulkolom: det A = 0 det A T = det A det A -1 = 1/(det A) det (A*B) = (det A)*(det B) det (A 4 ) = (det A) * (det A) * (det A) * (det A) LET OP: det (A+B) (det A) + (det B) De determinant na elementaire rij-operaties: Als de matrix B ontstaat door een veelvoud van een rij van A op te tellen bij een andere rij, dan: det B = det A Als B ontstaat door twee rijen van A te verwisselen, dan: det B = det A Als B ontstaat door een rij van A met k te vermenigvuldigen, dan: det B = k * det A De determinant na kolom-operaties: Als de matrix B ontstaat door een veelvoud van een kolom van A op te tellen bij een andere kolom, dan: det B = det A. Als B ontstaat door twee kolommen van A te verwisselen, dan: det B = det A. Als B ontstaat door een kolom van A met k te vermenigvuldigen, dan: det B= k*det A.

9 De lineariteit eigenschap van een determinant houdt in dat je de determinant kunt zien als een lineaire functie van de kolom variabele. Verder geen idee wat je er mee kunt! Regel van Cramer: x i = det A i (b) / det A met A i (b) Matrix A waarbij de i-de kolom vervangen is door b. De geadjungeerde van Matrix A, genoteerd als adj A, is de matrix die uit cofactoren bestaat: (Vraag 11 van paragraaf 3.3 bestuderen!) In dit voorbeeld zijn de cofactoren voor linksboven en linksonder aangegeven. Let ook hier weer op de tekenafspraak! Enkele toepassingen van de determinant: De oppervlakte van een parallellogram is de absolute waarde van de uitkomst van de determinant van de vectoren van de 2 belangrijkste hoekpunten, dus: oppervlakte = det A Hierbij is A dus een 2 x 2 matrix. Voorwaarde is wel dat 1 van de 2 onbelangrijke hoekpunten de oorsprong is. Is dit niet zo, dan moet je het parallellogram verschuiven zodat hij in de oorsprong komt. Het volume van een blok wordt bepaald door de absolute waarde van de uitkomst van de determinant van de vectoren van de 3 belangrijkste hoekpunten, dus: volume = det A Hierbij is A dus een 3 x 3 matrix. Ook hier weer de voorwaarde dat 1 van de hoekpunten de oorsprong is.

10 Hoofdstuk 6 en Stewart Hoofdstuk 12: vectoren in een ruimte R n Inproduct: Lengte van een vector: Een vector met lengte 1 heet een eenheidsvector (let op: e i heet óók een eenheidsvector) De afstand tussen twee vectoren is u-v : Uitproduct (= kruisproduct): Grafische voorstelling van het uitproduct: Hieruit volgt: De vector u x v is orthogonaal tot zowel u als v. Het uitproduct bestaat alleen voor vectoren in R 3. Als hoek θ nu 90 is, en u en v dus orthogonaal zijn, dan: u v = u v cos( ½π) = 0 Als hoek θ nu 0 is, en u en v dus parallel lopen, dan: u v = u v cos (0) = u v

11 De verzameling van vectoren z die orthogonaal zijn tot vlak W, waarbij W omspannen wordt door u en v, heet het orthogonaal complement van W en wordt genoteerd met W. Als A een m x n matrix is, dan is het orthogonaal complement van de rijruimte van A de nulruimte van A, en het orthogonaal complement van de kolomruimte van A is de nulruimte van A T : (Rij A) = Nul A en (Kol A) = Nul A T Rekenregels: u v = v u (u + v) w = u w + v w (cu) v = u (cv) u u 0 (behalve als u = 0 natuurlijk) (c 1 *u c p u p ) w = c 1 (u 1 w) + + c p (u p w) cu = c u u x v = -v x u (cu) x v = c(u x v) = u x (cv) u x (v + w) = u x v + u x w (u + v) x w = u x w + v x w u (v x w) = (u x v) w u x (v x w) = (u w)v ( u v)w Enkele toepassingen van in- en uitproduct: De oppervlakte van een parallellogram dat wordt bepaald door u en v is gelijk aan de lengte van het uitproduct van u en v, dus opp. = u x v Het volume van een blok dat wordt bepaald door u, v en w is gelijk aan u (v x w) (De verticale strepen zijn absoluutstrepen)

Coëfficiënten matrix = matrix waarin de rechterkolom geen oplossing van de vergelijking is. 1. Lineair systeem = Stelsel van lineaire vergelijkingen

Coëfficiënten matrix = matrix waarin de rechterkolom geen oplossing van de vergelijking is. 1. Lineair systeem = Stelsel van lineaire vergelijkingen Hoofdstuk 1 Vectoren dik gedrukt, scalairen normaal en Matrices in hoofdletters Vector = een pijl in R n. Een vector heeft een grootte en een richting. Dit in tegenstelling tot een coördinaat, dat slechts

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 9.31 email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2ds06 Technische Universiteit Eindhoven college 2 J.Keijsper

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 9.31 email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2ds6 Technische Universiteit Eindhoven college 2 J.Keijsper

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 9.31 email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2ds06 Technische Universiteit Eindhoven college 3 J.Keijsper

Nadere informatie

Stelsels Vergelijkingen

Stelsels Vergelijkingen Hoofdstuk 5 Stelsels Vergelijkingen Eén van de motiverende toepassingen van de lineaire algebra is het bepalen van oplossingen van stelsels lineaire vergelijkingen. De belangrijkste techniek bestaat uit

Nadere informatie

Stelsels lineaire vergelijkingen

Stelsels lineaire vergelijkingen Een matrix heeft een rij-echelon vorm als het de volgende eigenschappen heeft: 1. Alle nulrijen staan als laatste rijen in de matrix. 2. Het eerste element van een rij dat niet nul is, ligt links ten opzichte

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 9.31 email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2ds06 Technische Universiteit Eindhoven college 7 J.Keijsper

Nadere informatie

Definities, stellingen en methoden uit David Poole s Linear Algebra A Modern Introduction - Second Edtion benodigd voor het tentamen Matrix Algebra 2

Definities, stellingen en methoden uit David Poole s Linear Algebra A Modern Introduction - Second Edtion benodigd voor het tentamen Matrix Algebra 2 Definities, stellingen en methoden uit David Poole s Linear Algebra A Modern Introduction - Second Edtion benodigd voor het tentamen Matrix Algebra 2 Bob Jansen Inhoudsopgave 1 Vectoren 3 2 Stelsels Lineaire

Nadere informatie

Lineaire Algebra TW1205TI. I.A.M. Goddijn, Faculteit EWI 12 februari 2014

Lineaire Algebra TW1205TI. I.A.M. Goddijn, Faculteit EWI 12 februari 2014 Lineaire Algebra TW1205TI, 12 februari 2014 Contactgegevens Mekelweg 4, kamer 4.240 tel : (015 27)86408 e-mail : I.A.M.Goddijn@TUDelft.nl homepage : http: //fa.its.tudelft.nl/ goddijn blackboard : http:

Nadere informatie

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE Afdeling Kwantitatieve Economie

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE Afdeling Kwantitatieve Economie FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE Afdeling Kwantitatieve Economie Lineaire Algebra, tentamen Uitwerkingen vrijdag 4 januari 0, 9 uur Gebruik van een formuleblad of rekenmachine is niet toegestaan. De

Nadere informatie

Matrixalgebra (het rekenen met matrices)

Matrixalgebra (het rekenen met matrices) Matrixalgebra (het rek met matrices Definitie A a a n a a n a m a mn is e (m n-matrix Hierbij is m het aantal rij van A n het aantal kolomm (m n noemt m de afmeting( van de matrix A We noter vaak kortweg

Nadere informatie

CTB1002 deel 1 - Lineaire algebra 1

CTB1002 deel 1 - Lineaire algebra 1 CTB100 deel 1 - Lineaire algebra 1 College 5 5 februari 014 1 Opbouw college Vandaag behandelen we hoofdstuk 1.7 en deel van 1.8 Voor de pauze: hoofdstuk 1.7 Na de pauze: hoofdstuk 1.8 Verschillende notaties

Nadere informatie

CTB1002 deel 1 - Lineaire algebra 1

CTB1002 deel 1 - Lineaire algebra 1 CTB1002 deel 1 - Lineaire algebra 1 College 6 27 februari 2014 1 Opbouw college Vandaag behandelen we de rest van hoofdstuk 1.8 en 1.9 Voor de pauze: hoofdstuk 1.8 Na de pauze: hoofdstuk 1.9 2 Transformatie

Nadere informatie

Hints en antwoorden bij de vragen van de cursus Lineaire Algebra en Meetkunde

Hints en antwoorden bij de vragen van de cursus Lineaire Algebra en Meetkunde Hints en antwoorden bij de vragen van de cursus Lineaire Algebra en Meetkunde Ik heb de vragen die in de nota s staan en de vragen van de samenvattingen samengebracht in deze tekst en voorzien van hints

Nadere informatie

Het oplossen van stelsels lineaire vergelijkingen Wiskunde 2, 2DM60 College 2b

Het oplossen van stelsels lineaire vergelijkingen Wiskunde 2, 2DM60 College 2b Het oplossen van stelsels lineaire vergelijkingen Wiskunde 2, 2DM60 College 2b Ruud Pellikaan g.r.pellikaan@tue.nl /k 2014-2015 Lineaire vergelijking 2/64 DEFINITIE: Een lineaire vergelijking in de variabelen

Nadere informatie

Lineair voor CT College 2a. Echelon vorm 1.2 Duncan van der Heul

Lineair voor CT College 2a. Echelon vorm 1.2 Duncan van der Heul Lineair voor CT College 2a Echelon vorm 1.2 Duncan van der Heul Speciale vormen van een matrix Een stelsel oplossen komt overeen met door elementaire rijopera-es bepalen van de gereduceerde echelon vorm

Nadere informatie

Matrices en Stelsel Lineaire Vergelijkingen

Matrices en Stelsel Lineaire Vergelijkingen Complexe Getallen Wat is de modulus van een complex getal? Hoe deel je twee complexe getallen? Wat is de geconjugeerde van een complex getal? Hoe kan je z z ook schrijven? Wat is de vergelijking van een

Nadere informatie

Lineaire Algebra (2DD12)

Lineaire Algebra (2DD12) Lineaire Algebra (2DD12) docent: Ruud Pellikaan - Judith Keijsper email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/ ruudp/2dd12.html Technische Universiteit Eindhoven college 1 J.Keijsper

Nadere informatie

Lineaire Algebra Een Samenvatting

Lineaire Algebra Een Samenvatting Lineaire Algebra Een Samenvatting Definitie: Een (reële) vectorruimte is een verzameling V voorzien van een additieve en multiplicatieve operatie, zodat (a) u V en v V u + v V, (1) u + v = v + u voor alle

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 9.3 email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2ds6 Technische Universiteit Eindhoven college 6 J.Keijsper (TUE)

Nadere informatie

Samenvatting Lineaire Algebra, periode 4

Samenvatting Lineaire Algebra, periode 4 Samenvatting Lineaire Algebra, periode 4 Hoofdstuk 5, Eigenwaarden en eigenvectoren 5.1; Eigenvectoren en eigenwaarden Definitie: Een eigenvector van een n x n matrix A is een niet nulvector x zodat Ax

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Lineaire Algebra voor ST (2DS06) op , uur.

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Lineaire Algebra voor ST (2DS06) op , uur. TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Tentamen Lineaire Algebra voor ST (DS) op --9,.-7. uur. Aan dit tentamen gaat een MATLAB-toets van een half uur vooraf. Pas als de laptops

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 9.31 email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2ds06 Technische Universiteit Eindhoven college 1 J.Keijsper

Nadere informatie

Ruimtewiskunde. college. De determinant en lineaire afbeeldingen. Vandaag. De determinant van een matrix. Toepassing: oppervlakte en inhoud

Ruimtewiskunde. college. De determinant en lineaire afbeeldingen. Vandaag. De determinant van een matrix. Toepassing: oppervlakte en inhoud college 6 en lineaire collegejaar college build slides Vandaag : : : : 6-7 6 9 juni 27 3 2 3 van een matrix Toepassing: oppervlakte en inhoud.6-7[6] vandaag van de 2 2-matrix a b c d is gelijk aan ad bc.

Nadere informatie

WI1808TH1/CiTG - Lineaire algebra deel 1

WI1808TH1/CiTG - Lineaire algebra deel 1 WI1808TH1/CiTG - Lineaire algebra deel 1 College 10 13 oktober 2016 1 Samenvatting Hoofdstuk 4.1 Een constante λ is een eigenwaarde van een n n matrix A als er een niet-nul vector x bestaat, zodat Ax =

Nadere informatie

ONBETWIST ONderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen Voorbeeldtoetsen Lineaire Algebra Deliverable 3.10 Henk van der Kooij ONBETWIST Deliverable 3.

ONBETWIST ONderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen Voorbeeldtoetsen Lineaire Algebra Deliverable 3.10 Henk van der Kooij ONBETWIST Deliverable 3. ONBETWIST ONderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen Voorbeeldtoetsen Lineaire Algebra Deliverable 3.10 Henk van der Kooij ONBETWIST Deliverable 3.8 ONBETWIST ONderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen Inleiding

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 9.3 email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2ds06 Technische Universiteit Eindhoven college 8 J.Keijsper

Nadere informatie

Inwendig product, lengte en orthogonaliteit in R n

Inwendig product, lengte en orthogonaliteit in R n Inwendig product, lengte en orthogonaliteit in R n Het inwendig product kan eenvoudig worden gegeneraliseerd tot : u v u v Definitie Als u = u n en v = v n twee vectoren in Rn zijn, dan heet u v := u T

Nadere informatie

Vierde huiswerkopdracht Lineaire algebra 1

Vierde huiswerkopdracht Lineaire algebra 1 Vierde huiswerkopdracht Lineaire algebra December, 00 Opgave : Voor positieve gehele getallen m, n schrijven we Mat(m n, R) voor de vectorruimte van alle m n matrices, met de gebruikelijke optelling en

Nadere informatie

Determinanten. , dan is det A =

Determinanten. , dan is det A = Determinanten We hebben al gezien : ( a b Definitie Als A c d, dan is det A a c b d ad bc Als A een ( -matrix is, dan geldt : A is inverteerbaar det A 0 Definitie Als A (a ij een (m n-matrix is, dan is

Nadere informatie

UITWERKINGEN d. Eliminatie van a geeft d. Eliminatie van b,

UITWERKINGEN d. Eliminatie van a geeft d. Eliminatie van b, UITWERKINGEN 1. Gegeven in R 3 zijn de punten P = (1, 1, ) t en Q = ( 2,, 1) t en het vlak V gegeven door de vergelijking 2x 1 x 2 + x 3 = 1. Zij l de lijn door P loodrecht op V en m de lijn door Q loodrecht

Nadere informatie

1. Lineaire Vergelijkingen in Lineaire Algebra 2. Matrix Algebra 3. Determinanten 4. Vectorruimten 5. Eigenwaarden en Eigenvec.

1. Lineaire Vergelijkingen in Lineaire Algebra 2. Matrix Algebra 3. Determinanten 4. Vectorruimten 5. Eigenwaarden en Eigenvec. LINEAIRE ALGEBRA Eric Jespers Vrije Universiteit Brussel Referentie: David C. Lay, Linear Algebra and Its Applications, Fourth edition, Pearson International Edition, 2012, ISBN: 9781408287859 verplicht

Nadere informatie

Vragen, samenvattingen en uitwerkingen Lineaire algebra 1 - UvA

Vragen, samenvattingen en uitwerkingen Lineaire algebra 1 - UvA Vragen, samenvattingen en uitwerkingen 2013 - Lineaire algebra 1 - UvA Rocco van Vreumingen 28 juli 2016 1 Inhoudsopgave 1 Samenvattingen 3 1.1 Samenvatting stof college 1................... 3 1.2 Samenvatting

Nadere informatie

Lineaire Algebra. Bovendriehoeks- en onderdriehoeks vorm: onder (boven) elke leidende term staan enkel nullen

Lineaire Algebra. Bovendriehoeks- en onderdriehoeks vorm: onder (boven) elke leidende term staan enkel nullen Lineaire Algebra Hoofdstuk 1: Stelsels Gelijkwaardige stelsels: stelsels met gelijke oplv Elementaire rijbewerkingen: 1. van plaats wisselen 2. externe vermenigvuldiging 3. interne optelling (2. en 3.:

Nadere informatie

Geef niet alleen antwoorden, maar bewijs al je beweringen.

Geef niet alleen antwoorden, maar bewijs al je beweringen. Tentamen Lineaire Algebra maandag 3--27, 3.3-6.3 uur Het is niet toegestaan telefoons, computers, grafische rekenmachines (wel een gewone), dictaten, boeken of aantekeningen te gebruiken. Schrijf op elk

Nadere informatie

Lineaire Algebra (wi2142tn) Les 5: Determinanten. Joost de Groot Les 5. Faculteit EWI, Toegepaste Wiskunde. Technische Universiteit Delft

Lineaire Algebra (wi2142tn) Les 5: Determinanten. Joost de Groot Les 5. Faculteit EWI, Toegepaste Wiskunde. Technische Universiteit Delft Lineaire Algebra (wi2142tn) Les 5: Determinanten Joost de Groot Les 5 1 Technische Universiteit Delft Doel van deze les Determinanten ben je al tegengekomen bij de behandeling van het in en het uitwendig

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 9.3 email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2ds6 Technische Universiteit Eindhoven college 5 J.Keijsper (TUE)

Nadere informatie

Tentamen (2DE04) van Lineaire Algebra voor E, op vrijdag 27 januari 2012, ( )

Tentamen (2DE04) van Lineaire Algebra voor E, op vrijdag 27 januari 2012, ( ) Faculteit der Wiskunde en Informatica Tentamen (2DE04) van Lineaire Algebra voor E, op vrijdag 27 januari 2012, (9.00-12.00) Zoals beschreven in de studiehandleiding 2DE04 bestaat dit tentamen uit drie

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 9.31 email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2ds06 Technische Universiteit Eindhoven college 4 J.Keijsper

Nadere informatie

Matrices en Grafen (wi1110ee)

Matrices en Grafen (wi1110ee) Matrices en Grafen (wi1110ee) Electrical Engineering TUDelft September 1, 2010 September 1, 2010 Inleiding Mekelweg 4, kamer 4.240 tel : (015 27)86408 e-mail : I.A.M.Goddijn@TUDelft.nl homepage : http:

Nadere informatie

UITWERKINGEN 1 2 C : 2 =

UITWERKINGEN 1 2 C : 2 = UITWERKINGEN. De punten A, B, C, D in R zijn gegeven door: A : 0, B : Zij V het vlak door de punten A, B, C. C : D : (a) ( pt) Bepaal het oppervlak van de driehoek met hoekpunten A, B, C. Oplossing: De

Nadere informatie

Matrixoperaties. Definitie. Voorbeelden. Een matrix is een rechthoekig array van getallen, die kentallen of elementen heten.

Matrixoperaties. Definitie. Voorbeelden. Een matrix is een rechthoekig array van getallen, die kentallen of elementen heten. Definitie Een matrix is een rechthoekig array van getallen, die kentallen of elementen heten. Voorbeelden De coëfficiëntenmatrix of aangevulde matrix bij een stelsel lineaire vergelijkingen. Een rij-echelonmatrix

Nadere informatie

Eindtermen Lineaire Algebra voor E vor VKO (2DE01)

Eindtermen Lineaire Algebra voor E vor VKO (2DE01) Eindtermen Lineaire Algebra voor E vor VKO (2DE01) dr. G.R. Pellikaan 1 Voorkennis Middelbare school stof van wiskunde en natuurkunde. Eerste gedeelte (Blok A) van Lineaire Algebra voor E (2DE04). 2 Globale

Nadere informatie

Linalg.nb 1. Werk het notebook aandachtig door en maak de (genummerde) oefeningen aan het einde van elke sectie. Succes!

Linalg.nb 1. Werk het notebook aandachtig door en maak de (genummerde) oefeningen aan het einde van elke sectie. Succes! Linalg.nb Lineaire Algebra Andr Heck AMSTEL Instituut, Universiteit van Amsterdam Werk het notebook aandachtig door en maak de (genummerde) oefeningen aan het einde van elke sectie. Succes! Å Introductie

Nadere informatie

TENTAMEN LINEAIRE ALGEBRA 1 donderdag 23 december 2004,

TENTAMEN LINEAIRE ALGEBRA 1 donderdag 23 december 2004, TENTAMEN LINEAIRE ALGEBRA donderdag december 004, 0.00-.00 Bij elke vraag dient een berekening of motivering worden opgeschreven. Het tentamen bestaat uit twee gedeelten: de eerste drie opgaven betreffen

Nadere informatie

Tentamen lineaire algebra voor BWI maandag 15 december 2008, uur.

Tentamen lineaire algebra voor BWI maandag 15 december 2008, uur. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Afdeling Wiskunde Tentamen lineaire algebra voor BWI maandag 5 december 8, 5.5-8. uur. ELK ANTWOORD DIENT TE WORDEN BEARGUMENTEERD. Er mogen

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Tentamen Lineaire Algebra voor ST (DS6) op -4-, 4.-7. uur. Opgave Gegeven is het volgende stelsel lineaire vergelijkingen met parameters

Nadere informatie

Inwendig product, lengte en orthogonaliteit

Inwendig product, lengte en orthogonaliteit Inwendig product, lengte en orthogonaliteit We beginnen met een definitie : u u Definitie. Als u =. en v = u n v v. v n twee vectoren in Rn zijn, dan heet u v := u T v = u v + u v +... + u n v n het inwendig

Nadere informatie

Tentamen Lineaire Algebra 1 (Wiskundigen)

Tentamen Lineaire Algebra 1 (Wiskundigen) Tentamen Lineaire Algebra Wiskundigen Donderdag, 23 januari 24,.-3. Geen rekenmachines. Motiveer elk antwoord.. Voor alle reële getallen a definiëren we de matrix C a als a C a = a 2. a Verder definiëren

Nadere informatie

Tentamen lineaire algebra voor BWI dinsdag 17 februari 2009, uur.

Tentamen lineaire algebra voor BWI dinsdag 17 februari 2009, uur. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Afdeling Wiskunde Tentamen lineaire algebra voor BWI dinsdag 7 februari 9, 8.-.5 uur. ELK ANTWOORD DIENT TE WORDEN BEARGUMENTEERD. Er mogen

Nadere informatie

De inverse van een matrix

De inverse van een matrix De inverse van een matrix Laat A een n n matrix zijn. Veronderstel dat de matrixvergelijking A X = I n de oplossing X = C heeft. Merk op dat [ A I n ] rijoperaties [ I n C ] [ I n A] inverse rijoperaties

Nadere informatie

a) Bepaal punten a l en b m zó dat de lijn door a en b parallel is met n.

a) Bepaal punten a l en b m zó dat de lijn door a en b parallel is met n. . Oefen opgaven Opgave... Gegeven zijn de lijnen l : 2 + λ m : 2 2 + λ 3 n : 3 6 4 + λ 3 6 4 a) Bepaal punten a l en b m zó dat de lijn door a en b parallel is met n. b) Bepaal de afstand tussen die lijn

Nadere informatie

Ruimtewiskunde. college. Stelsels lineaire vergelijkingen. Vandaag UNIVERSITEIT TWENTE. Stelsels lineaire vergelijkingen.

Ruimtewiskunde. college. Stelsels lineaire vergelijkingen. Vandaag UNIVERSITEIT TWENTE. Stelsels lineaire vergelijkingen. college 4 collegejaar college build slides Vandaag : : : : 16-17 4 29 maart 217 38 1 2 3.16-17[4] 1 vandaag Vectoren De notatie (x 1, x 2,..., x n ) wordt gebruikt voor het punt P met coördinaten (x 1,

Nadere informatie

Basiskennis lineaire algebra

Basiskennis lineaire algebra Basiskennis lineaire algebra Lineaire algebra is belangrijk als achtergrond voor lineaire programmering, omdat we het probleem kunnen tekenen in de n-dimensionale ruimte, waarbij n gelijk is aan het aantal

Nadere informatie

Antwoorden op de theoretische vragen in de examen voorbereiding

Antwoorden op de theoretische vragen in de examen voorbereiding Antwoorden op de theoretische vragen in de examen voorbereiding Theorie vraag Zij A een m n-matrix. Geef het verband tussen de formule voor de dimensie d van een niet-strijdig stelsel, d = n rang (A) (zie

Nadere informatie

Vectormeetkunde in R 3

Vectormeetkunde in R 3 Vectormeetkunde in R Definitie. Een punt in R wordt gegeven door middel van drie coördinaten : P = (x, y, z). Een lijnstuk tussen twee punten P en Q voorzien van een richting noemen we een pijltje. Notatie

Nadere informatie

Dimensie van een deelruimte en rang van een matrix

Dimensie van een deelruimte en rang van een matrix Dimensie van een deelruimte en rang van een matrix Definitie (Herinnering) Een basis voor een deelruimte H van R n is een lineair onafhankelijke verzameling vectoren die H opspant. Notatie Een basis van

Nadere informatie

3.2 Vectoren and matrices

3.2 Vectoren and matrices we c = 6 c 2 = 62966 c 3 = 32447966 c 4 = 72966 c 5 = 2632833 c 6 = 4947966 Sectie 32 VECTOREN AND MATRICES Maar het is a priori helemaal niet zeker dat het stelsel vergelijkingen dat opgelost moet worden,

Nadere informatie

Vector-en matrixvergelijkingen. Figuur: Vectoren, optellen

Vector-en matrixvergelijkingen. Figuur: Vectoren, optellen Vector-en matrixvergelijkingen (a) Parallellogramconstructie (b) Kop aan staartmethode Figuur: Vectoren, optellen (a) Kop aan staartmethode, optellen (b) Kop aan staart methode, aftrekken Figuur: Het optellen

Nadere informatie

Tentamen Lineaire Algebra 2

Tentamen Lineaire Algebra 2 Lineaire algebra (NP010B) januari 013 Tentamen Lineaire Algebra Vermeld op ieder blad je naam en studentnummer. Lees eerst de opgaven voordat je aan de slag gaat. Schrijf leesbaar en geef uitleg over je

Nadere informatie

Vectorruimten en deelruimten

Vectorruimten en deelruimten Vectorruimten en deelruimten We hebben al uitgebreid kennis gemaakt met de vectorruimte R n We zullen nu zien dat R n slechts een speciaal geval vormt van het (veel algemenere begrip vectorruimte : Definitie

Nadere informatie

Zomercursus Wiskunde. Lineaire algebra (versie 15 september 2008)

Zomercursus Wiskunde. Lineaire algebra (versie 15 september 2008) Katholieke Universiteit Leuven September 2008 Lineaire algebra (versie 15 september 2008) 2 Lineaire algebra Deze module wordt zowel gegeven in het A-programma als in het B-programma van de zomercursus

Nadere informatie

Zomercursus Wiskunde. Module 16 Lineaire algebra B (versie 22 augustus 2011)

Zomercursus Wiskunde. Module 16 Lineaire algebra B (versie 22 augustus 2011) Katholieke Universiteit Leuven September 2011 Module 16 Lineaire algebra B (versie 22 augustus 2011) Inhoudsopgave 1 Vectoren in R n en matrices 1 2 Lineaire stelsels 11 21 Formulering en interpretatie

Nadere informatie

TENTAMEN LINEAIRE ALGEBRA 1A. maandag 16 december 2002, b. Bepaal een basis voor de rijruimte en voor de kolomruimte van A.

TENTAMEN LINEAIRE ALGEBRA 1A. maandag 16 december 2002, b. Bepaal een basis voor de rijruimte en voor de kolomruimte van A. TENTAMEN LINEAIRE ALGEBRA 1A maandag 16 december 2002, 1000-1200 Coördinaten zijn gegeven tov een standaardbasis in R n 1 De matrix A en de vector b R 4 zijn gegeven door 1 0 1 2 0 1 1 4 3 2 A =, b = 0

Nadere informatie

Zomercursus Wiskunde. Module 3 Lineaire algebra A (versie 22 augustus 2011)

Zomercursus Wiskunde. Module 3 Lineaire algebra A (versie 22 augustus 2011) Katholieke Universiteit Leuven September 2011 Module 3 Lineaire algebra A (versie 22 augustus 2011) Inhoudsopgave 1 Vectoren in R n 1 2 Lineaire combinaties 2 3 Matrices 7 31 Het begrip matrix 7 32 Som

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 9.31 email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2ds06 Technische Universiteit Eindhoven college 11 J.Keijsper

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 9. email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/ds6 Technische Universiteit Eindhoven college 8 J.Keijsper (TUE)

Nadere informatie

CTB1002 deel 1 - Lineaire algebra 1

CTB1002 deel 1 - Lineaire algebra 1 CTB1002 deel 1 - Lineaire algebra 1 College 1 11 februari 2014 1 Even voorstellen Theresia van Essen Docent bij Technische Wiskunde Aanwezig op maandag en donderdag EWI 04.130 j.t.vanessen@tudelft.nl Slides

Nadere informatie

Lineaire algebra I (wiskundigen)

Lineaire algebra I (wiskundigen) Lineaire algebra I (wiskundigen) Toets, donderdag 22 oktober, 2009 Oplossingen (1) Zij V het vlak in R 3 door de punten P 1 = (1, 2, 1), P 2 = (0, 1, 1) en P 3 = ( 1, 1, 3). (a) Geef een parametrisatie

Nadere informatie

11.0 Voorkennis V

11.0 Voorkennis V 11.0 Voorkennis V 8 6 4 3 6 3 0 5 W 8 1 1 12 2 1 16 4 3 20 5 4 V is een 2 x 4 matrix. W is een 4 x 3 matrix. Deze twee matrices kunnen met elkaar vermenigvuldigd worden. Want het aantal kolommen van matrix

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor W 2Y650

Lineaire Algebra voor W 2Y650 Lineaire Algebra voor W 2Y650 Docent: L. Habets HG 8.09, Tel: 040-2474230, Email: l.c.g.j.m.habets@tue.nl http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2y650 1 Herhaling: opspansel De vectoren v 1,..., v k V spannen

Nadere informatie

Aanvullingen bij Hoofdstuk 8

Aanvullingen bij Hoofdstuk 8 Aanvullingen bij Hoofdstuk 8 8.5 Definities voor matrices De begrippen eigenwaarde eigenvector eigenruimte karakteristieke veelterm en diagonaliseerbaar worden ook gebruikt voor vierkante matrices los

Nadere informatie

PROEFEXAMEN LINEAIRE ALGEBRA dinsdag 22 november 2016

PROEFEXAMEN LINEAIRE ALGEBRA dinsdag 22 november 2016 PROEFEXAMEN LINEAIRE ALGEBRA dinsdag 22 november 2016 1. Zi (R, V, +) een eindigdimensionale vectorruimte en veronderstel dat U en W deelruimten van V zin. Toon aan dat 2. Waar of fout? Argumenteer e antwoord.

Nadere informatie

Samenvatting. Lineaire Algebra 1 - Collegejaar Dictaat met verwijzing naar het boek. Disclaimer

Samenvatting. Lineaire Algebra 1 - Collegejaar Dictaat met verwijzing naar het boek. Disclaimer Samenvatting Lineaire Algebra 1 - Collegejaar 2013-2014 Dictaat met verwijzing naar het boek Disclaimer De informatie in dit document is afkomstig van derden. W.I.S.V. Christiaan Huygens betracht de grootst

Nadere informatie

Bekijk nog een keer het stelsel van twee vergelijkingen met twee onbekenden x en y: { De tweede vergelijking van de eerste aftrekken geeft:

Bekijk nog een keer het stelsel van twee vergelijkingen met twee onbekenden x en y: { De tweede vergelijking van de eerste aftrekken geeft: Determinanten Invoeren van het begrip determinant Bekijk nog een keer het stelsel van twee vergelijkingen met twee onbekenden x en y: { a x + b y = c a 2 a 2 x + b 2 y = c 2 a Dit levert op: { a a 2 x

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Vectorruimten. 9.1 Scalairen

Hoofdstuk 9. Vectorruimten. 9.1 Scalairen Hoofdstuk 9 Vectorruimten 9.1 Scalairen In de lineaire algebra tot nu toe, hebben we steeds met reële getallen als coëfficienten gewerkt. Niets houdt ons tegen om ook matrices, lineaire vergelijkingen

Nadere informatie

Examen Lineaire Algebra en Meetkunde Tweede zit (13:30-17:30)

Examen Lineaire Algebra en Meetkunde Tweede zit (13:30-17:30) Examen Lineaire Algebra en Meetkunde Tweede zit 2016-2017 (13:30-17:30) 1 Deel gesloten boek (theorie) (5.5pt) - indienen voor 14u30 (0.5pt) Geef de kleinste kwadratenoplossing van het stelsel AX = d,

Nadere informatie

te vermenigvuldigen, waarbij N het aantal geslagen Nederlandse munten en B het aantal geslagen buitenlandse munten zijn. Het resultaat is de vector

te vermenigvuldigen, waarbij N het aantal geslagen Nederlandse munten en B het aantal geslagen buitenlandse munten zijn. Het resultaat is de vector Les 3 Matrix product We hebben gezien hoe we matrices kunnen gebruiken om lineaire afbeeldingen te beschrijven. Om het beeld van een vector onder een afbeelding te bepalen hebben we al een soort product

Nadere informatie

1.1 Oefen opgaven. Opgave Van de lineaire afbeelding A : R 3 R 3 is gegeven dat 6 2, 5 4, A 1 1 = A = Bepaal de matrix van A.

1.1 Oefen opgaven. Opgave Van de lineaire afbeelding A : R 3 R 3 is gegeven dat 6 2, 5 4, A 1 1 = A = Bepaal de matrix van A. . Oefen opgaven Opgave... Van de lineaire afbeelding A : R 3 R 3 is gegeven dat A = Bepaal de matrix van A. 4, 4 A =, A = 3 4. In de volgende opgave wordt het begrip injectiviteit en surjectiviteit van

Nadere informatie

4. Determinanten en eigenwaarden

4. Determinanten en eigenwaarden 4. Determinanten en eigenwaarden In dit hoofdstuk bestuderen we vierkante matrices. We kunnen zo n n n matrix opvatten als een lineaire transformatie van R n. We onderscheiden deze matrices in twee typen:

Nadere informatie

Studiewijzer Lineaire Algebra voor ST (2DS06), blok D, januari 2009

Studiewijzer Lineaire Algebra voor ST (2DS06), blok D, januari 2009 Studiewijzer Lineaire Algebra voor ST (2DS06), blok D, januari 2009 1 Algemeen 1.1 Docenten De cursus wordt gegeven door Judith Keijsper (Dr. J.C.M. Keijsper, HG 9.31, tel 5583, email J.C.M.Keijsper(AT)tue(DOT)nl).

Nadere informatie

Praktische informatie m.b.t. College Lineaire Algebra en Beeldverwerking Bachelor Informatica en Economie 2 e jaar Voorjaar semester 2013 Docent:

Praktische informatie m.b.t. College Lineaire Algebra en Beeldverwerking Bachelor Informatica en Economie 2 e jaar Voorjaar semester 2013 Docent: Praktische informatie m.b.t. College Lineaire Algebra en Beeldverwerking Bachelor Informatica en Economie 2 e jaar Voorjaar semester 2013 Docent: D.P. Huijsmans LIACS Universiteit Leiden College Lineaire

Nadere informatie

Uitwerkingen Lineaire Algebra I (wiskundigen) 22 januari, 2015

Uitwerkingen Lineaire Algebra I (wiskundigen) 22 januari, 2015 Uitwerkingen Lineaire Algebra I (wiskundigen) januari, 5 In deze uitwerkingen is hier en daar een berekening weggelaten (bijvoorbeeld het bepalen van de kern van een matrix) die uiteraard op het tentamen

Nadere informatie

College WisCKI. Albert Visser. 16 januari, Department of Philosophy, Faculty Humanities, Utrecht University. Loodrechte Projectie

College WisCKI. Albert Visser. 16 januari, Department of Philosophy, Faculty Humanities, Utrecht University. Loodrechte Projectie College WisCKI Albert Visser Department of Philosophy, Faculty Humanities, Utrecht University 16 januari, 2012 1 Overview 2 Overview 2 Overview 2 Overview 3 Zij V een deelruimte met basis v 1,..., v k.

Nadere informatie

2. Transformaties en matrices

2. Transformaties en matrices Transformaties en matrices Lineaire afbeelding Onder een lineaire afbeelding van R n naar R m verstaan we een functie A die aan iedere vector uit R n een vector uit R m toevoegt en van het volgende type

Nadere informatie

Lineaire Algebra (2DD12) Laatste nieuws in 2012

Lineaire Algebra (2DD12) Laatste nieuws in 2012 Lineaire Algebra (2DD12) Laatste nieuws in 2012 Kwartiel 3, week 1 Het eerste college zal op maandagmiddag 6 februari 2012 beginnen om 13:45 uur in Auditorium 8. Zie de desbetreffende pagina van OASE of

Nadere informatie

PROEFEXAMEN LINEAIRE ALGEBRA donderdag 17 november 2011

PROEFEXAMEN LINEAIRE ALGEBRA donderdag 17 november 2011 PROEFEXAMEN LINEAIRE ALGEBRA donderdag 17 november 2011 Familienaam:....................................................................... Voornaam:.........................................................................

Nadere informatie

Kies voor i een willekeurige index tussen 1 en r. Neem het inproduct van v i met de relatie. We krijgen

Kies voor i een willekeurige index tussen 1 en r. Neem het inproduct van v i met de relatie. We krijgen Hoofdstuk 95 Orthogonaliteit 95. Orthonormale basis Definitie 95.. Een r-tal niet-triviale vectoren v,..., v r R n heet een orthogonaal stelsel als v i v j = 0 voor elk paar i, j met i j. Het stelsel heet

Nadere informatie

Inleiding in de lineaire algebra

Inleiding in de lineaire algebra Inleiding in de lineaire algebra (SV.9) W.Oele P.J. den Brok 6 maart 4 Inleiding De cursus lineaire algebra bestaat uit een aantal colleges in de matrix- en de vectorrekening. De colleges over en de oefenopdrachten

Nadere informatie

Lineaire algebra en kegelsneden. Cursus voor de vrije ruimte

Lineaire algebra en kegelsneden. Cursus voor de vrije ruimte Lineaire algebra en kegelsneden Liliane Van Maldeghem Hendrik Van Maldeghem Cursus voor de vrije ruimte 2 Hoofdstuk Reële vectorruimten. De reële vectorruimte van de reële n-tallen Definitie Een reëel

Nadere informatie

Supplement Wiskunde 2017/2018. Inhoudsopgave

Supplement Wiskunde 2017/2018. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Missende stof in de verslagen... 2 Hoofdstuk 2: Overbodige stof in de verslagen... 7 Hoofdstuk 3: Fouten in de verslagen... 8 Tentamen halen? www.rekenmaarverslagen.nl 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Praktische informatie. m.b.t. College. Lineaire Algebra en Beeldverwerking. Bachelor Informatica. 1e jaar. Voorjaar semester 2012

Praktische informatie. m.b.t. College. Lineaire Algebra en Beeldverwerking. Bachelor Informatica. 1e jaar. Voorjaar semester 2012 Praktische informatie m.b.t. College Lineaire Algebra en Beeldverwerking Bachelor Informatica 1e jaar Voorjaar semester 2012 Docenten: Jesse Goodman en Charlene Kalle Universiteit Leiden Praktische informatie

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 9.3 email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2ds6 Technische Universiteit Eindhoven college 2 J.Keijsper (TUE)

Nadere informatie

Tentamen Lineaire Algebra

Tentamen Lineaire Algebra Tentamen Lineaire Algebra 3 januari 214, 8:3-11:3 uur - Bij dit tentamen mogen dictaten en boeken niet gebruikt worden - Een eenvoudige rekenmachine, hoewel niet nodig, is toegestaan, maar geen grafische

Nadere informatie

Kwantummechanica Donderdag, 13 oktober 2016 OPGAVEN SET HOOFDSTUK 4. Bestudeer Appendix A, bladzijden van het dictaat.

Kwantummechanica Donderdag, 13 oktober 2016 OPGAVEN SET HOOFDSTUK 4. Bestudeer Appendix A, bladzijden van het dictaat. 1 Kwantummechanica Donderdag, 1 oktober 016 OPGAVEN SET HOOFDSTUK 4 VECTOREN OVER DE REËLE RUIMTE DUS DE ELEMENTEN ZIJN REËLE GETALLEN Bestudeer Appendix A, bladzijden 110-114 van het dictaat. Opgave 1:

Nadere informatie

More points, lines, and planes

More points, lines, and planes More points, lines, and planes Make your own pictures! 1. Lengtes en hoeken In het vorige college hebben we het inwendig product (inproduct) gedefinieerd. Aan de hand daarvan hebben we ook de norm (lengte)

Nadere informatie

Functies van vectoren

Functies van vectoren Functies van vectoren Alexander Ly Psychological Methods University of Amsterdam 15 September 2014 Overview 1 Notatie 2 Overview 1 Notatie 2 Matrices Een matrix schrijven we vaak met een hoofdletter A.

Nadere informatie

Ruimtemeetkunde deel 1

Ruimtemeetkunde deel 1 Ruimtemeetkunde deel 1 1 Punten We weten reeds dat Π 0 het meetkundig model is voor de vectorruimte R 2. We definiëren nu op dezelfde manier E 0 als meetkundig model voor de vectorruimte R 3. De elementen

Nadere informatie

Lineaire Algebra en Vectorcalculus 2DN60 College 5.a Basis en dimensie

Lineaire Algebra en Vectorcalculus 2DN60 College 5.a Basis en dimensie Lineaire Algebra en Vectorcalculus 2DN60 College 5.a Basis en dimensie Ruud Pellikaan g.r.pellikaan@tue.nl /k 205-206 Definitie opspansel 2/35 Stel S = {v,..., v n } is een deelverzameling van de vectorruimte

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 9. email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/ds6 Technische Universiteit Eindhoven college 9 J.Keijsper (TUE)

Nadere informatie