STATISTIEK VAN NEDERLAND. Uitkomsten der achtste algemeens tienjaarlijksche Volks$lling. Beroepstelling en Woningstatistiek, j;: li, BIJDRAGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STATISTIEK VAN NEDERLAND. Uitkomsten der achtste algemeens tienjaarlijksche Volks$lling. Beroepstelling en Woningstatistiek, j;: li, BIJDRAGEN"

Transcriptie

1 .. < '. b.. A, d ~ BJDRAGEN 'TO'll DE STATSTEK VAN NEDERLAND. NEUWE VOLGREEKS j;: li, Uitgegeveli Poor liet Cjeiitiual. Bilretra voo~ (e Sttistiek. No, XXX. NLEDNG *,d 'llot D15 Uitkomste der achtste algemees tiejaarlijksche Volks$llig. * VAN 'EEN EN DERTG DECEMBER 1899 EN Di\ARAAN VS13J3ON)EN Beroepstellig e Woigstatistiek, i vergelijkig zooveel mogelijk met de uitkomste va vroegere tellige. AFLEVERNG 11. Uitkomste der beroepstellig e der woigstatistiek. 'S.UBAVENHAGP, GEBRS. RELNFANTE 1904.

2 NHOUD... J3lclz. * HOOFDSTUK V. Uitkomste der beiu>epstellig va 31 December 1890 op zich zelve eli i verbad met die va 31 December 1889 boschouwd,,,, 167 EERSTE GEDEELTE, De beroepstellig va 31 Decemher # 1, Algemee overzicht '7 $ 2. Verspreidig cler beroepe over de verschillede provicig e11 groepe va gemeete i het Riik, $ 3, Vrouwearbeid 185 Sj 4. Verdeelig cler bevolkiiig i de ij~erheidsbed~i~ve, de ladbouw, de visscher~ e de jacht e i de hadelsbedrijve aai. de positie iti de beroepe bekleed ) 5. cleelig deia bevolkig aai* geslacht, burge~*lijlre stat, beroep e positie daari bekleed i11 oderlig verbad...,, 202 TWEEDE GEDEELTE, Vergelijlrig va de uitkomste der beroepetelligeii vii 31 Deceiliber 1899 met die va 31 December 1889 ) 1. Algemee overzicht. # 2. Vroiiwearbeid # 3. Verdeelig der peirioe i de ~verl~eidsbedrijve, de ladbouw. de visscheiij e de jacht eii i de hadelsl~ediijve aai* de positie i de beroepe bekleed.,,..,,... $ 4. Veltdeelig der i de vesschillecle klasse wei*lrzame 1;evollrig aar geslacht, bt~i*gegerlijlre staat e de 'positie i het bei*oep., á Vedeelig der bevolkig aar geslacht e leeft$ i verbacl met de positie i het beroep DERDE GEDEELTE, Ovesziclit va de i os lad op 31 December 899 werkelijlre woo ~laats hebbede vreemdelige, gesplitst aar geslachj, leeftijd, burgeslijko stat e beroep, met vermeldig va de positie daari bekleed HOOFDSTU<V. Uitlromsteder Woigstatistiek BJLAGE. Alphabetische aa~liist der beroepe. vooi*gekome op de telkaarte der volkstellig va 1899, met veimeldig va de bedqve of takke va diest wai*toe z3 behoore e met opgaaf der lrlasse e oderrubrieke, waartoe zij i de iiitlcoiste dei* beroepstellig zi gebracht.,, 11. Systeiatisclie ideelig cler beroepe bij de bewerkig va de achtste algemeee tiejaarljjksche volkstellig gevolgd Lijst va beioepe e combiatie vm beroepe, die i de uitkomste der beroepstellig veelal oder vei*lrorte beamige afzoderlijk zij vermeld. AANHANGSEL, Oppervlal~te va iedere gemeete volges de opgave va het Departeiiiet va Fiacie, e de voor iedere gemeete berekede dichtheid der bevolkig.

3 HOOFDSTUK V. Uitkomste der beroepstellig va 31 December 1899op zich zelve e i verbad met die va 31 December 1889 beschouwd. EERSTE GEDEELTE De beroepstellig va 31 December 1899, Alvores over te gaa 'tot Gee vergelijkig va de itkoiste der beide laatst gehoucle beroepstellige, koiiit het weschelijk vooi' eeige besclioiiwigeii te geve over de uit romstem der tellig va 1899, zooals cleze zi gepubliceercl iii de elf proviciale cleele e cle twee afleverige va liet rijlrscleel, Uitteraard moete cleze beschouwige zich, bij de groote oivaiig vali liet materiaal, i deze ileicliiig tot de hoofdzake beperke, ' Voor de classificatie e cle wijze va bewerkig,wordt verweze aar het eerste lioofclstiilr, terwijl omtret de ideeliiig der ekele beroepe de aa het slot opgeome drie bijlage licht verspreicle. De eerste geeft ee alplit~betisclie lijst vaii alle i cle telkaarte geoemde beroepe met verielclig der klasseii ei1 hare oi~derafcleelige, \vasi za zij gebracht ; de tweede bevat voor elke klasse ei1 hare oclerafdeeligeu eeiie opsoimig i alphabetische volgorde der beroepe clie daari zij odergebracht, terwijl de dercle bilage ee overzicht geeft va de combiatie va beroepe iii., T.V. eee verlrlarig geeft va de oieclatuur i de uitkomste der beroepstellig aageome, Bij de volgede beschoulvige over de iiitkomste cler tellig va 1899.hoiide ie i het oog, dat iet het aatal peirioe, i eeige tal< va iverheid werkzaam, steeds bedoeld wordt alle persoeii die claari hu bestaa vicle, overschillig of zij al da iet de geoemcle idustrie zelve beoefee. twee groot0 groepe laat zich aaiistocls de bevolkig splitse: persoe die ee beroep uitoefee, d. i. daardoor geheel of gedeeltelijlr i eige of aderer oiiderhoiid voorzie, of althas eeig geldelijk voordeel daaruit trelrlre, e persoe die zi bestempelcl met deli aam va beroepslooze, waartoe beliooreii ioowel de persoe die door de eerstgeoemde worde oderhoucle (kidere, eclitgeoote, ivalide oude va dage) als cle persoe, die uit eige vermoge of pesioee zelfstadig i hu oderhoud e i dat vaii hue afhakelijke voorzie zoder eeig beroep uit te oefee. Eee splitsig te die opzichte va de beroepslooxe is echter iet te make. Wel is er eee afzoderlijke lrlasse voor de gepesioeerde, doch de volledigheid va de opgave daaromtret is aa gegrode twijfel oderhevig, Blijkbaar heeft ee groot aatal gepesioeerde zich als beroepslooze opgegeve, terwijl, zoo zii og eeige werkzaamhede verrichte, het betreffed beroep op de tellraart moest worde igevuld. '

4 Voor de liiervore bedoelde verdeelig lirijge we da de volgede cijfers: kleile. Vro~iwe. Totaal. Persolie i eeii beroep werkzaa~,.,....,. 1 b Beroepsloozeii...,.,,,..,,,,, l of i verlio~~cligsc~jfers : Totaal,, Pcrsoileii iii ee beroep werlrzaam., O/, 168 O/, 37,7 "1, Beroepsloozeii.,.....,,.., 40.9 "1, 83.2 ", 62.3 O/,, Totaal., O/, 100. O/, 100. O/, v totaal zij Lr dus 3 persoe i11 ee beroep werlrzam tege 6 ~eroepslooze. Terwijl bij de maelijlre bevollriiig bija eeii beroep uitoefet, is dit bij de vrouwe slechts iet het geval. Dit vidt at~liii*lijk voor ee groot deel zij oorzak i het groot aatal gehuwde vrouwe, die tot de beroepslooze behoore, doch ook i de drag bij ee groot deel der bevolkig om, waar liet mogelglr is, de ogehuwde docliters i de liuiselijlre, krig te doe blijve. iiimers va de 838,247 bij de vollrstellig getelde gehuwde vrouwe daroder iet, zools i de beroepstellig bedoeld wordt, begrepe de weduwe e gescheidee, oefede slechts 43,336 vrouweii ee beroep uit of eve 5 O/,, eii va de ogehuwde vrouwe, daaroder evemi begrepe de weduwe e gescheidee, hadde slechts 49.8 ee beroep, waarvaii 397 belioordo tot de gewoe arbeidsters i ijverlieid, hadel e verkeer of tot de diestbode, zoodat slechts ee kleie 10 01,. der ogehuwde vrouwelijke persoe iet tot ~beide~sgezieii behoorede, ra gereked worde ee beroep uit te oefee Wat i het algemee betreft de verhoudig vm de beroepslooze tot de geheele bevolliig, is deze i os lad i vergelijkig iet op éb a (Zwede) alle adere lade waarva de cijfers beked zij, i totaal vrij groot te oeme e is zij zelfs voor de vrouwe liet hoogst voor alle Europeesche rijke, voor welke cijfers beschilrbaar zij. Dat hier te lade iet, elders wel, ook aar de eveberoepe werd gevraagd, lr dit verschijsel iet verklare. mmers de Nederladsche vrage der volkstellig werde z66 gesteld, dat oder de beroepsloozeii dleeii persoe zij geragschikt die i gee ekel beroep werkzaam ware. Ee adere factor, die va ivloed is op de verschille i het betreklielijlr aatal beroep~loozeii, is het verëichil i de opbouw der bevolkig. Lade met eeu gerig aatal geboorte als i Frakrijk zulle relatief weiig beroepslooze telle. Het volgede overziclit, otleed aa liet statistisclie Jamboek des Duitsche Rijks, vermeldt het aatl beroeploozeii op 100 der totale bevolkig v ieder geslacht i de vooraamste Europeesclie Rijke e i de Vereeigde Stte va NoordAmerika. Maiiiie, Vrouwe* Totaal, ~ederla'd (1899) Duitschld (1895) Oosteilrtk (1890) Hogarie (1890)., talië (1881).., Zwitserlad (1888) Frahgk (1896), België (1890)., Taae. Vrouwe. Totaal, Deerarkeil (1890) Zwecleii (1890)... 45, Noorwege (1891).. 44, Egelad (1891) Schotlad (1S91)... 37,2 73, erlad (1891) ,l Ver. State (1900) li 1 Omtret de verdeelig der bei~oepslooze i os lad over de verschillecle leeftijdsklasseii zij de volgede cijfers bereked: Op 100 leveiide vaii ieder geslacht e Op 100 beroepslooze vlleli i de ver. burgelal, &at iii de verschilloiide leeft,id& schillede leeft~cleklasse, clsse kome beroepdooze, Mae. Vrouwcii. Geh, Oiigeh, Geh. Ogeh beede 12 jaas.. 58, '2 of 13, , 15,,, ,08 16 l?,, ,53 18 tlt 22,, , , ,, , G ,9ï , 50,, : , ,17 61, 65,,, ,66 0, M56 (i6,, ,46 23, ,08 75,04 71 jaar e ouder , ( Î De cijfers i de eerste 4 koloiieii wijze bij de gehiiwde mae op eee, z$ het da iet regelmatige, toeiieiig v het atal beroepslooze aariate de leeftijd hooger worclt e bij de ogehuwde re zoowel als bij de vrouwe, juist op eee tegeovergestelde bewegig. Ee e ader schijt iet moeilijk te verklare. Va de gehuwde mae tiissche 1835 jaar is slechts ee klei gedeelte beroepsloos. De i eeig beroep werlrza~e gaa echter bij het lrlimiiie der jare geleidelijk i cle groep der bei*oepsloozeii over, hetzij dat zij tot verdere arbeid obelrwai werde, volcloede lrapital koiide overlegge of i het geot va pesioe kwame. Bij de ogelii~wde va beicle geslachte spruit de vermiderig i de verschilledq leeftijclsperke voort uil; verscliillede oorzake.l. liet alsog op latere leeftijd kieze va ee beroep, het va de ogehuwde staat i de gehuwde overga e overlide, Bij de gehuwde vroiiweii is de vermiderig i hoofdzk at sterfte toe te sclii*ijve, terwijl de vermeerderig i cle laatste leeftijdsklasse wel het gevolg zal zi v dezelfde oorzaak die het aatal beroepslooze gehuwde mae reeds i vroegere leeftijdslclasse deed vermeerclere, Uit de cijfers der latste 4 kolomme blakt dt oder de ogehuwde vrouweeerelatief veel grooter aatal beroepsloos blijft da bij de ogehuwde mae, de eerste leeftijdslrlsse, de beecle 12jarige,. zij bij beide geslachte zoo goed als alle beroepsloos, doch bij de volgede klasse wordt, dit verschil bij beide geslachte reeds duidelijr merkbaar. Terwijl va de 1213jarige joges reeds 22"., l'/o ee beroep uitoefet, is dit bi de meisjes va die leeftijd slechts met 9 01, liet gevl. Va de 14 e 15jarige joges oefet reeds de grootste helft ee beroep uit, bij de meisjes slechts i/, e toch mag wel worde aageome, dat de op die leeftijd aitbeidede joges i hoofdzaak behooreii tot dezelfde gezie,. die later de f gewoe arbeidsters e diestbode zulle levere. 1) die, zooals hier, gee reserve is gemaakt, wordt oder gehuwd verstaa gehuwd ol' gehuwd geweest, ' due ook de persoe i weduwesteat, gescheide va echt of vaii tafel e bed.

5 Voor de ~e~scliilleiide provicb e groepe va gemeete zij11 de verhoudigscijfers de volgede: Noordbrabat Gelderlad Zuidliollaild. Noordhollad Zeelacl, Utrecht.,. Frieslad. Overijssel, Groige, Drethe., ' Limburg. + PROVNC~~N.... ~ ~. i ; i.. r i. q. '....,.,,,.,...,..... q,, *..,,,,,... i r, ) +..,.....,... a. *.. "., , ~.,, e <,,.,,.. Geieeteli met 500 e iider iw.,,.., ,...., g... e , ,, o.,.. e,?, g 6.. 1, , B u ,, 9), meer da iw..,. 01) 100 der bevclkiiig vaii ieder geslacht kome beroepslooz,,u~i : Maaii, Vroume, Geh. Oiigeh. Oeh. Ogeh. 1 l l Het aatal beroepslooie mae, zoowel \vat betileft de geliiirde als de ogehuwde, eemt toe aarmate de gemeete grooter worde. Bij de geliuwde vrouwe is dit oolr het' geval tot aa op twee iia de grootste groep: Da treedt eee vermiderig i clie oolr voor de groep der allergrootste gemeete aahoiidt,. Bij de ogehuwde vrou.ive is het aatal beroepsloozeii het lileilist i de gemeete met iiiwoers, cle groep die, zooals later blijre zal, relatief het grootst aatal diestbode telt, De vsrscliille i11 dc cijfers der proviiiciih late zich iii hoofclzlr verlrlareii uit de vei*. deelig harer geilieete over de verscliillede groepe eii de verlioudigscijfers dezer laatste. Tot zoovor de beroepsloozeii, Gaa wij tliails a lioe de ee beroep uitoefede persoe (59,l bij' de maiiiie, 16.8 bij de vrouwe, i totaal 37.7 der bevolkig) ze verspreid over de verschillede beroepsklasse e ekele vooriiame beroepe i liet Rijlr, Voor de volledige beamig der beroepslrlsse e hare oderverdeelig vergelijke iile blz. 9 vlgg, BEROEPSCLASSEN,. Fabrilrage va aardewerk, glas lcalk e stee, 11. Diamat e adere edelsteee,.,.,, 111. Boek e ~teecl~uk liout. koper e staalgravure V. Bouwbedr, (icl, reiigig aal, e odei*h. va gebouwe, wege, strate ook gem. diest), V. Chemische uverheid, lraarse, olie, veris ez, V, Hout, turlr e stroobew. sij e clraadwerlr V. Kleedi$ e reiigig.,...,.,, V. Kustiii]verheid,.....,..,. X. Leder e wasdoek, criloutchouc, X. Oer, steekole, turf.,.,.,.,, X. Bewerlriiig va metale.., ',.,. X, Verv. v. stoom e aclere werkt., istr. oorlogsi. X. Scheepsbouw verv. va ijtiiige ei1 wages, XT?, Papier e papierbe\verlcig XV. Textiele ijverheid.....,,.,. XV. Gus eelectricitoit,..,,,,. XV. Voecligs e geotmicldeleii...,,. Totaal ~vei*heidsbedrij'veii,,. OP 100 ee beroep Absolute cifere. uitoefede peraoiiëii koie i cle verschilleiide s lrlasee, XV, La~iclbouwbedr~veii.....,,, 1 / ,93 15,36 29,65 XX. Jacht e YisscherO..,.,,,. ) , XX.,Wareiihadel.,..,,,., XX. Verlreersweze.,,,,,,,.XX. Crediet e bakweze.?. XAX1l. Verzelrerigsweze...,..,,. Totaal haclelsbecli*~veii,,. XXV. Vrie beroepe,...,,,,.. XXV. Oderwis (excl. Opebaar.,,,, XXV, Vei~plegig e verzorgig,..,, XXV. Huiselilre dieste.,,,,, XXV. Losse werkliecleii XXX. diest va cl011 staat., XXX., q eee proviilcie XXY.,, 8,,, gemeete heidsbedrijve.) (excl,deuvel, XXX... waterscha.,,,,. Totaal geiieraal (*)., (l ~100, 1100, 1100, Allereerst laat zich de arbeidede bevollrig i vijf groote groepe splitsemet de volgede verhoudigscijfers : $1. V. T. NiJverlieidsbedrUveii.,...,, Ladbouw, jaclit e vissolierij',,,.,, 34, Hadel e verkeer.,.,.,, ,27 Huiselgke dieste...,,,,.,, Overige beroepe...,,,,.,. 6, t*) olusief 50 mae met obeked beroep,

6 Hierbij zij de losse arbeiders (klasse XXV) met i totaal 1.74 O/, der werkzame bevolkig weggelate, omdat deze gedeeltelijk bij elk der drie eerste groepe zoude moete worde gevoegd. Hoeveel daarva tot elke groep moet worde gereked is iet te schatte, omdat de persoe, tot die groep behoorede, u ees i de ijverheid da i de ladbouw e op adere tide iii liadel e veikeer zulle werkzaam zij. Deze dus buite beschouwig latede, valt te costateere dat de relatieve grootte der groepe afeemt i de volgorde waari zij zij geiioemd. Deze verhoudige zij va verschillede oorzake het gevolg, als de liggig va het lad, de gesteldheid va de bodem, het klimaat, cle aard der bevolkig ez. Dit maalrt da ook dat de geoemde verhoudige i verschillede lade zoo zeer uiteeloope, zooals oderstaad overzicht, eveees otleed aa het Sttistische Jaarboek des Diiitsche Riks, diiiclelijk aatoot. Vtui 100 i ee beroep rl~eicle~cle peoiie behoore tot ieder der odorstsde beroepsgroepe, r~adbou~. / Niverheid. Hadel verkeer, e Huisel~ke 1 Adere ei1 Visscherii. dieste. beroei)e. Nederlad.,,.,,,, 30,s ') Duitschld.,,,.,,,, Oosterijlr.,.,,.,, l) ,5 3.9 Hogarije,.,,,,,, z) 3.3 4, talië., ,9 7.9 Zmitsei*lacl,,,..,,. 37.4, ,O Fraiilrrijlr,,,,,,,, ,6 S,1 1_ België "\,....,, Deeií~arke,,,,,,,, Zwede.,.,,,, ,G Noorwege.,.,,, ,5 5.3 Egelai~d..,.., =) Schotltmcl,,.,,,,, $ ,4 6.3 erlacl,..,., , d Ver. State,,,,,,,,. i i de groep Hadel e Verlreer eemt Nederlad blijkes cleze cijfers de eerste plaats i; i de groep Nijveilheid de zesde (a Schotlad, Egelad, Zwitserlad, Belgik! e Duits~hlacl) e iii de groep Ladbouw e Visschorij de elfde. Tot de cijfers voor os lad teruglreerode, diet elke hoofdgroep verder i hare klasse e deze meer i oderdeele of ekele beroepe te worde otleed, om ee cluidelijlr beeld te krge va de verscliillede arbeidsprestaties va os volk, de groep der ijverlieidsbedrijve eme cle lrlasse der beroepe waarva de beoefeare zich bezighoude met de o~~ziddez1ijke verzorgig cler eerste levesbehoefte (klasse V, XV e V) woig, voedig e kleedig, de eerste plaatse i, met resp O/,, 8.94 O/, e 4.76 OO waardoor er voor cle overige lrlasse 15,59 overblijve, Daarva zij weder de vooi*aamste die klasse, welke de hulpmiddele voor de uitoefeig der twee laatste der zooeve geoemde klasse verschaffe (met uitzoderig va de ladbouw, veeteelt e visscherijbedrijve, die i hoofdzaak de grodstoffe voor de voedigsijverheid levere). Dat zij voor woig, klasse, fabr. va stee, aardewerk, glas ez,, met 1.31 OO e klasse V, houtbewerkig, met 2.02 U/, e de metadidustrie (gee machies of istrumete) met 2.09 OO e voor kleedig, klasse X, lederbewerkig met 2,07 01, e de textiele ijverheid met 267 Voor de overige klasse blijve da betrekkelijk kleie verhoudigscijfers over, l) Wsroder verveeiicler" 2) clusief hottbl. e koffiehuisweseil, Met ibegrip cler losse werkliecle. 4) Wmoder de zelfstadige &ebra.derii. 6) Oi~ootetleels dgloera die gee adere opgave dede. 0) Elke persoo is sooveel ia1 geteld als hij beroel~eii uitoefede. 1) Met ibegrip va hotel e lcofíiehuispersoeel e dt vsii aschiiirichtiiigei~, De grootte der verhoudigsci,jfers va iedere klasse wordt weder bepaald door de meer of mi omvaiigrijlre bedrijve die za omvatte, waarva hier ee overzicht volgt met aauwijzig zoowel va de absolute cdfors der perso'e i die bedrijve werkzaam als va de relatieve d, i, per der totale bevolkig die i eeig beroep werkzaam is, Aatal persoiieii Aatal persoe clriii ~verkzai~r~ clriii werkzaam, VOORNAAMSTE BEROEPEN* O/11g VOORNAABSTE BEROEPEN, o loop TotsL arbeid. Totaal, ai.beicl, pers, pers. <LASSE. Stee, ardewei~k, gls ez grave va zad. kiezel, lrlei ez, b. Fabr. va cemet, gips, kallllr, tras ez. 586 c.,,, stee, pae, grof aardewerk Fabr, vii stee,, , pae..., e, 1 942,,, grof rclewerlc. 496 d. Fabr, va fijii aardewerlr w glas, spiegels ez., Dia~iiatijverheicl., KLASSE Miai~tslc~ers,,., Diaiaiitlslovers.., Diaiaiits~clers,,, S 1770 ZLASSE 111. Drulslrersbedi~~jvoii Boekdr~ilrlrei~~j, L77 b. Steeiidrtilrkeri ez.,., 1645 c.'pliotografie.,,,,... 1 O74 (r,~ssa V. Bouwbedr~ve, Opeb. werke, Opeb. reiigig,,,,.., b$ de bouwwerke Techici e hu persoeel Aaemers e hu a Fiideeriilg e heiverkers Metselays e opperliede Steehouwers.., Timmerliede,,,.... 5M12 Loodg. eu aaleg gas e waterl Dakdelslsers..., O Molemkers..., , 112 het afwerke vii huize, Pleisterwerk.., Schilclerwerlr.,, Behaligersvak c+ b$ de opebare merke, Techici e hu persoeel Aaemers eii hu persoeel, Aaild, dik, lriib e heiwerkeias., Baggerwerke..,., 1137 Straatmakers, wegwerkers d* bij de reiigig., (azewas~che~s,,,. 533 Schoorsteevegers.,..,, 519 Opebare reiigig, b~~sa V, Chemische veiheid., a Ei eiilijke chemische uverheid, kothekers e hu persoeel Drogiste.,..,..,.. Fabr. va chemicalië,... b. Fabricage va kaarse, olie. verilis,vet, zeep Fbr. va kerse.. olie.., zeep c. Fabr. va otplofb, stoffe, lucifers ez. Fabr vaii lucifers..,,.. d. Fabr, va verfstoffe, lijm, lriiiistmest. Fabr. va verfstoffe.,,, kustmest..... V. Hout, stroo kurkbew,, Brai e vlechtwerk,.. a,houtbewerlrig,,,,. Beeldhoiiweru.. Flout~l~artieriJ.,., LUstefabricgtt.,. Meubelfabrioge, '. Stoeleiift~bricage.., <lompe~ifabricage., <isterakerg Kuiperij,......,,.. Hoepel~ake~c,,... Houtzgei.ij...,,. * KLASSE b. Kurk, stroo, borstei e vlechtwerk. Bezeiu e boedermaker$.,. Bor~telmake~U, e Fabr. va made..,.., matte,,,, Sfoele~atters,,.,,. c. Ader su e rlraaiwerk., V, Kleediy e reiigig. a,kleedig.,.,,.... Kleormlrers e costumiers,,. Naaisters,.,.,, b Fabr, vali corsette.,.. d,, hemde, boorde ez..,, lioede e pette, mutse.,.. ~Odiste..,.,,,, Fabr. va parapluie,,..,. h. Fabr. va bedde, dekes e matrasse c, Reiigig.,,, Barbiers..,, Chemische wasscherd,,.,.. &,ASSE. KLASSE Waschirichtige e waschliede. Magelliede, Strijkirichtige.... a. V, Kustiverheid..... Beeldhouwers..,,...,

7

8 0iide14 de hierbove opgeoemde beroepe wordt ee clrietal gemist, die eeiie afzoderlijke vermeldig verdiee, Bedoeld worde de machiiste e stolsers, beeves het katoor e burea~~. peisoeel, die telkes als zoodaig bij de verschillede bedryveii af~oderlijlr zij opgeome, doch voor ellce talr. vali bedrijf i de hiervoor geoemdo cijfers begrepe zij.. De beide eerste lziie voor iedere klasse,oeig' iziclit geve iii de mate waari fabrieleiatige arbeid plaats vidt, terwijl liet ieer of mider voorlcome va het lcatoorpersoiieel i iiidustrie, hadel e verkeer, eeigzis ee beeld geeft va de mate waari uitgebreidheid der bedilijve afzoderlijk, persoeel voor admiistratie claarva oodig maakt. Het volgede overzicht vermeldt hu absoluut aatal ei1 het percetage dat zij i het aatal der tot elke lslsse belioorede persoe ieiiieii. ~a~~too~persouecl. Mchiiiistcii ei1 Stokers. EROEPE~CTJASSEN..... Arcle~verlr, lsallr, steeil, gls,... T. Diamiit~verlieid.,,,., Drulrlsersbedi.iJveii., V. Boiimbedrive..,.. V. Chemische i~gverlieicl,, V, Hotitbewerkiiig.,.. V. Kleediugiverheid.,, V. Kuiisti~ij'verheid., X, Lecleriii dtis trio... X. Oer, turf, steelikole. + X. Metale bewerlsig..,. X, Macliiiies, ii~struieiiteii, eiiz. X. Schee~~sboum, rutuige o, XV. Textiele uiverlieid.,,.... YV. Pt~piei*idustrie XV. Fabr. va gas e electriciteit.. XV. Fabr. va voediiigsiiiidcleleii,,, XV, Liidboum,.... XY. Vissche$ e jacht.,.... XX, Haclel.,,,, YX. Verkeer.,., XX. Bakmezeii...,.... s XX. Verzekerigswezeii......, ' XXV. Vrie beroepeii.... XXV. Bizoder oderwijs, XXV. Verplegig,.... XXV. Buisel~lre dieste XXV. Losse werkliecle... XXX. dieiist va deii staat,. XXX.,. ee provicie XXX.,,, gemeete.. XXX,,,,, water~cliap.., XXX.,,,, kerkgeootschap l Totaal., 26 G , ,133 Achterstaade cijfers geve 10, i absoliite cifers ee overzicht va het aatal persoe behoorede tot de verschillede beroepslrlasse i iedere provicie e i ieder der 9 groepe vaii gemeete waari het Rijk is verdeeld; 2O, i verhoiidigscijfers hoe de persoe va elke beroepsklasse procetsgewgs zij verdeeld over de verscliillede provicië, resp, groepe va gemeete; 3O. i verhoucligsc~fers hoe i elke provicie resp, groep va gemeete procetsgewis de persoe over de verschilleclo beroepsklasse zi verdeeld. Deze twee reelcse va verhoudiiigscijfers hebbe ieder hare eigee beteekeis, Deeersto wijze aa i welke mate ellïe provicie iii ieclere beroepsklasse deeleemt, zoder rekeig te houde met de ieerdere of miclere omvag i het Rijk der taklte vaidustibie, hadel of verkeer ez., teswijl door de tweede de meerdere of midere omvag va eee beroepsklasse voor elke provicie of groep va gemeete wordt aageweze, Eveals elk lad zije eigeaardige verdeelig der bevolkig over verschillede beroepe bezit, die afhakelijk is va aa ieder lad eigeaardige eigeschappq, liggig, grodgesteldheid, lrlimat ez., vertoo;it ook ellre provicie e groep va gemeete hare eigeaardige verdeelig, die i vele gevalle gemakkelijk ra worde verlclaarcl, Bij vergelijlzig va cle verhoucligsc~feis der groote rubrieke: ijverheid, ladbouw ez., iet de cijfers der vercleelig va de totale werkzame bevolkig, blijkt dat i de provicie Noordbrabat, Zuidhollad, Noordhollad, Utrecht e Overijssel, de ~jvei;lioidspei*cetages bove die va het algemee geiidclelcle voor die pitovici& kome, e dat Zeelad aar verhoudig de miste idustrie heeft, waara Frieslad volgt. De ladboiiw is selatief weiig otwilskeld i de beide ollde e i11 Utrecht, terwijl i de beide eerstgeoeicle provicië de ht~delsbodrijveii vooral op cle voorgrod trede, De vrije beroepe vicle i de' provicig waari de grootste gemeete ligge, liaar everediglieid de meeste beoefeare. Het particulier oderwis heeft hooge percetages i Noordbrabat e Utrecht, maar vooral i Limburg, waar allee l'i1lp U/, der i die lclause werlïzame persoe gevode worde, terwijl cle totale bevolkig der provicie iet meer cl 5,B O,', va die der Rijksbevolkig uitiaakt, de.provicie Zeelad wordt weiig aa particulier oderwijs gedaa e og iider i Drethe, Verplegig houdt betrekkelijk veel persoe bezig i de provicig Noordbrabat, Gelder. lad, Zuid e Noordhollad, maai1 vooral iii Utrecht, waar de totale merlrzame bevolkig sleclits 4,4 01, va die i het Rik ieemt, terwijl iet mider da 7,3 O/, der persoe tot de klasse verplegig behoorede, bie hare greze hiiisveste; Zeelad e Drethe vertooe ook hier gerige percetages. Diestbode worde uit' de aard cler zaals het veelvuldigst agetroffeii i de provicië met de grootste gemeete e de losse werkliede i de beide Hollade (met Rotterdam e Amsterdam) e Frieslad (vermoedel$k i de veederije). De persoe i diest va deii Staat zi i de meeste provici& vrijwel i gelijke verhoudig met de bevollrig. Zuidhollad heeft door's Gravehage met zij Miisterieele Departemete e zij vrij groot garizoe, ee hoog cijfer eveals Utrecht door de Rijksuiversiteit e het betrekkelijk groot aatal militaire te Utrecht e te Amersfoort, Dat sommige provicig i vergelijkig met adere zulke hooge percetages vertooe

9 ' BEROBPSKLASSEN.. Aardewerk, kalk, steeii, glas 11. Diamati~e~heicl. Drulrko~*sbeclr~veii,.., V. Bou~vbedrive,. V. Cheiiiische iiiverlieid V. Houtbewerkig.. V. Kleedigiverheid.. Y. Lederidustrie,.., X, Oer, tui$) ~teeilkole, X. Met~lebewerlcig.... V. Kuiist~jve~heicl X. Machies, istrumete eiiz.. X. Scheepsbouw, lituige XV. Papieri~idust~ie.. XV, Testiele uverheid... XV. Febr. va gas e electriciteit XV, Fabr. va voedigsmidclele. XV. Totaal ii~verlieidsbedr~jveii., *. e,.., * s *. e. * e.. e e.. e. t.... ' e,..... e,.. o. VERDEELNG DER BEVOLKNG N EDERE BEROEPSKLASSE a e c# ri( V1 a 'r: Fr P VER DE VERSCHLLENDE PROVNCEN. (Absolute cijfers) meer da 50 O01 P looooo tot l U 0 l00 O00 iw. i3 8 iw l1 B tot 50 O00 iiiw. GEMEENTEN MET tot tot tot tot tot da l000 im. iw. iw. iw, iw. iw. XX. Hadel, XX. Veikeer U69 G 101 'i 565 XX. Balcwezeli, , XS. Verzekerigsweze , Totaal heiidelsbedi~~veii Ob XXXX, XXV. Vi'iJe beroepe, ~ XXV. Bizouder oiiderwus. XXV, Verplegig..... XXV. HuiselUke dieste.. XXV. Losse meimiedeu.., XXX. diest va de staat,. XXX., ee provicie.. XXX.,,, geiectte, XXX.,,,,, waterschap.... XXX. diest va ee kerkgeootscliap.. l XXX, Totaal geeraal icl, v, obek. beroep Y36

10 BEROEPSKLASSEN*. Aardewerk, lrallr, steeii, glas 11. Diaiatilijverheid,.., 111. Drukkersbedrive,, V. BouwbedrUveii,. V. Chemische uverheid... V. Houtbewei*kig.,.,, VL KeedigUverheid.,,. V. CustUverlieid.,,,,... X. Lederidustrie..,,. X. Oer, turf, steekole.,... X. Metalebewerkig.,... X. Machies, iilstrumete ez.., X. Scheepsbouw, rut~~ige,, XV. Papieridustrie..,... XV. Textiele uverheid,,,,, XV, Fsbr. va gas e electriciteit,.. XV. Fabr. va voedigsmiddele.,. XV. Totaal iiuverheidsbedruve.,. XV. Ladbouw,..,.,. YX. Visscherij e jacht,.,, '. XX, Hadel,,,,,,,,,. XX. Verkeer,,,,,,. o, XX. Balrwezeii.,,,.,, XX. Verzel~e~igs~veze,.,... XX XX. Totaal litmdelsbedi*ijve... Vrije besoepe,,..,.. Bizoder oderwis,,,, Verplegig.,... Huiselglce dieste... e, Losse. weikliede.,,, diest va de staat...,,, ee provicie,,, r,,, gemeete.,, 9 9 a waterschap,.. XXV. XXV. XXV. XXQ. XXV. XXX, XXX, XXX, XXX. XXX.,,,, 1rerlrgeootsch~p. XXX Totaal,.,..,.,...Totaal der gehele bevolkig.. GEMEENTEN MET ( 50 O O g reerda tot tot tot tot tot tot e 'O mider liwoers,/ iw. iy. ( iw. iw. 1 i iw. iw.. ''Y,

11 e V. VERDEELNG DER N EENG BEROEP WERKZAMEN N DE ONDERSCHEDENE PROVNCfJ. Aardewei*k, kdc, steeil, glas... 0, Diaiatiiijverheid.,., Drulckersbedi~ve ,35 V. Bouwbedr~veii ,10 V. Chemische gvei~heid.,,... 0,35 Houtbewerkig..,., V. Kleedig$verheid ,53 V. CustiJverlieid ,10 X. Lederiiidustrie ,98 X. Oer, turfl steeiikole ,39 X. Metalebewerkig..,.., 2,14 X. Machies, iilstrumete ei~z.... 0,87 U. Scheepsbouw, rutr.ige~l.,... 0,35 XV, Papieriiidustrie..,...,. U,10 XV. Textiele iluverlieid,..,... 5,02 XV. Fabr. va gas e eleotriciteit.,. O,11 XV. Fabs. vali voodigsmiddeleii.,. 7,43 XV. Totaal ii~verl~eidsbeclruve..., 40,05 XV. Ladbou~v ,46 XX. Vissolierg eii jechb..,.. 1 0,38 1 0,54 i 2,12 1 1,73 YX.Hade1,,. 5,60 XX. Vorlreer.,. 475 XX. Bakweze,.., 0,12 XX. Vei~zelrei~ii~gs~vezei~ ,10 XYXX. Totaal 1itmdelsbedi.Uveii,,, XXV. Visie beroepe.. o XYV. Bizoder oiiderwus. YXV. Verplegig... XXV. Huisel~lre dieste... a XYV. Losse werkliedeii,... XXX. clieilst va de staat,.,,, XXX.,,, fl ee XXX.,, gemeete,,, XXX. waterschap.,,,, rerkgeiiootscliap. XXX.,,,, fl provicie.,. XXX, Totaal geeraal , (100, (100, 100, u 9 VER DE VERSCHLLENDE KLASSEN N PROCENT VAN HET TOTAAL. 1 1 HET RJK, GEMEENTEN MET 1 ai bi, ei.50q lyeerda 5 tot tot 1 tot 1 tot P looooo 0 l d 3 i 1 i iw. 1 iw. iw.

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

Gezonde Wijk in Praktijk

Gezonde Wijk in Praktijk 1 1 Gezode Wijk i Praktijk Ervarige e tips wijkgerichte aapak Maart 2013 2 Leeswijzer Gezode Wijk i praktijk - maart 2013 Op 8 maart 2012 is versie 1.0 va het e-boek Gezode wijk i praktijk gelaceerd. We

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

Grid groeit door van klassiek naar smart

Grid groeit door van klassiek naar smart Grid groeit door va klassiek aar smart Ee smart grid is ee elektriciteitsetwerk dat itelliget de acties va alle aa het et gekoppelde gebruikers e opwekkers itegreert. Doel is efficiëtie, betrouwbaarheid

Nadere informatie

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Europees bechmarkoderzoek B2Ceergieleveraciers 2011 - de hoofdpute Koste e wistgevedheid va Nederladse

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

PL 3. Leida, Rijksmuseum van Oudheden, stamnos del Funnel Group: lato B, dipinto dal Pittore di Berliner satiro con timpano

PL 3. Leida, Rijksmuseum van Oudheden, stamnos del Funnel Group: lato B, dipinto dal Pittore di Berliner satiro con timpano 48 M.HARARI PL 3 PL 3. Leida, Rijksmuseum va Oudhede, stams del Fuel Grup: lat B, dipit dal Pittre di Berlier satir c timpa 49 EEN MIDDENNEOLITHISCH NEDERZETTINGSTERREIN EN EEN KUIL VAN DE STEIN-GROEP

Nadere informatie

Curriculum ontwerp: het Overbruggen van het Gat tussen Theorie en Praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs

Curriculum ontwerp: het Overbruggen van het Gat tussen Theorie en Praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs Curriculum otwerp: het Overbrugge va het Gat tusse Theorie e Praktijk i het Midlbaar Beroepsorwijs Curriculum velopmet: Bridgig the Gap betwee Theory ad Practice i Vocatioal Educatio. Jaie Kleij-Warmerdam

Nadere informatie

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving Bachelor of Egieerig Ee competetiegerichte profielbeschrijvig COLOFON Auteurs drs. Frak Buskermole Haagse Hogeschool Marieke va het Erve FME-CWM drs. Marc va Kempe Saxio Hogeschole ir. Jollig Lodema Hogeschool

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236)

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236) PCV-RS serie (PCV-2236) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 009 tijdvak wiskude B, Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordelig Algemee regels Vakspecifieke regels Beoordeligsmodel 5 Izede scores Regels voor de beoordelig

Nadere informatie

LOF Prijs voor Vakinformatie 2010. Juryrapport

LOF Prijs voor Vakinformatie 2010. Juryrapport LOF Prijs voor Vakiformatie Juryrapport Ileidig Nomiaties LOF Prijs voor Vakiformatie Elsevier FiscaalTotaal Het deelemersveld Dit jaar ware er opvalled veel izedige va vereigigstijdschrifte. Daaruit blijkt

Nadere informatie

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten Iformatie voor studete uit Nederlad www.kuleuve.be/ederladsestudete Waarom Leuve? De KU Leuve werd gesticht i 1425 e is daarmee de oudste uiversiteit va de Lage Lade. Vadaag de dag staat de Leuvese uiversiteit

Nadere informatie

DIEV ET MON DRÜIT. Veldmaarschalk Smuts, die hedenochtend op het vliegveld Valkenburg

DIEV ET MON DRÜIT. Veldmaarschalk Smuts, die hedenochtend op het vliegveld Valkenburg zou biyft E of ln door ongetwyfpld WcstEuropeesch aldus Gemetegiro 102 e JAARGANG No 33334 *** HOOFDKANTOOR: NZ VOORBURGWAL 6573 AMSTERDAM Telefoon 46878 (5, lijn) BJKANTOREN: 'sgravhage, Stationsweg 10,

Nadere informatie

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCH EEPVAART T E V E N S O R G A A N D E R

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCH EEPVAART T E V E N S O R G A A N D E R ! 1 HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCH EEPVAART T E V E N S O R G A A N D E R VEREENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED en van het NATIONAAL TECHNISCH SCHEEPVAARTKUNDIG MUSEUM

Nadere informatie

Naspeuringen naar de N.V. Maatschappij Helenaveen: Bewoners Helenaveen -T-

Naspeuringen naar de N.V. Maatschappij Helenaveen: Bewoners Helenaveen -T- Inhoudsopgave Tabor...1 van Teeffelen...2 Terpstra...5 Theelen...5 De tuin van Leo Theelen in Helenaveen, tussen 1922 en 1944...6 Aanwezige fruitbomen en andere planten in de tuin, genoemd in het kasboek...6

Nadere informatie

Vel 72. 273 Tweede Kamer. 17 de VERGADERING. VERGADERING VAN VRIJDAG 11 NOVEMBER 1910.

Vel 72. 273 Tweede Kamer. 17 de VERGADERING. VERGADERING VAN VRIJDAG 11 NOVEMBER 1910. Vel 72. 273 Tweede Kamer. Mededeeling van ingekomen stukken. 4. Begrooting van Ned.-Indië voor hot dienstjaar 1911. De algemeene beraadslaging wordt voortgezet. 17 de VERGADERING. VERGADERING VAN VRIJDAG

Nadere informatie

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER H ET T U R B IN E DUBBEL-SCHROEFSTOOM SCH IP P A T R IA

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER H ET T U R B IN E DUBBEL-SCHROEFSTOOM SCH IP P A T R IA P A T R I A» N U M M E R le JAARGANG Bij dit nummer behooreu twee losse teekeningen 5 DECEMBER 1919 No. 21 HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER VEREENIGING

Nadere informatie

LIJN. De dagen gaan voorbij en zijn weken eer we het weten. Wisseling Hoofdredactie

LIJN. De dagen gaan voorbij en zijn weken eer we het weten. Wisseling Hoofdredactie v R IJ D UITGAVE VAN HET NEDERLANDSCH VERBOND VAN VAKVEREENIGINGEN ADRES REDACTIE EN ADMINISTRATIE: HEKELVELD is - AMSTERDAM-C. TELEFOON assii^ POSTBUS 100 ABONNEMENTSPRIJS VOOR NIET-LEDEN VAN HET N.V.V.

Nadere informatie

Starten aan de KU Leuven

Starten aan de KU Leuven 2015-2016 Starte aa de KU Leuve Praktische gids over de KU Leuve i Leuve Aa de KU Leuve i Leuve studeer je iet allee. Oze dieste e begeleidig helpe je waar odig op weg. Ifomomete e opleidigsiformatie

Nadere informatie

N ei: C-' u2 4 0, gat CD. e+ Cd. P3. g w CS Q,

N ei: C-' u2 4 0, gat CD. e+ Cd. P3. g w CS Q, N ei: P C-' u2 4 0, gat CD s e+ Cd. P3 g w co CS Q, Het o\-erscliot op clen gezoonen clienst \vercl in de vorige Nota gestelcl op f 52 030 574,90\ waarbij inttusschen reeds toen werd verlilelcl, dat clit

Nadere informatie

Tweede Kamer. Bijlagen. 204. 4. Tekst van de geldende wet. Wijziging der Wet op «Ie Inkomstenbelasting 1914,

Tweede Kamer. Bijlagen. 204. 4. Tekst van de geldende wet. Wijziging der Wet op «Ie Inkomstenbelasting 1914, Bijlagen. 204. 4. Wijziging der Wet op «Ie Inkomstenbelasting 1914, Tweede Kamer. (204. 4.) BlJl.AliK [>E}i MEMORIE VAN TOKLICHTINU. Tekst van de geldende wet. Wet op de Inkomstenbelasting 1914, zooals

Nadere informatie

de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf

de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf wetenschappelijk onderzoek- en documentatie centrum de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf 35 1:C Ra 2817 2@i5F _ msterieyan justitie MINISTERIE VAN JUSTITIE l!frienschaxliik Ocifzr,Iceli

Nadere informatie