STATISTIEK VAN NEDERLAND. Uitkomsten der achtste algemeens tienjaarlijksche Volks$lling. Beroepstelling en Woningstatistiek, j;: li, BIJDRAGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STATISTIEK VAN NEDERLAND. Uitkomsten der achtste algemeens tienjaarlijksche Volks$lling. Beroepstelling en Woningstatistiek, j;: li, BIJDRAGEN"

Transcriptie

1 .. < '. b.. A, d ~ BJDRAGEN 'TO'll DE STATSTEK VAN NEDERLAND. NEUWE VOLGREEKS j;: li, Uitgegeveli Poor liet Cjeiitiual. Bilretra voo~ (e Sttistiek. No, XXX. NLEDNG *,d 'llot D15 Uitkomste der achtste algemees tiejaarlijksche Volks$llig. * VAN 'EEN EN DERTG DECEMBER 1899 EN Di\ARAAN VS13J3ON)EN Beroepstellig e Woigstatistiek, i vergelijkig zooveel mogelijk met de uitkomste va vroegere tellige. AFLEVERNG 11. Uitkomste der beroepstellig e der woigstatistiek. 'S.UBAVENHAGP, GEBRS. RELNFANTE 1904.

2 NHOUD... J3lclz. * HOOFDSTUK V. Uitkomste der beiu>epstellig va 31 December 1890 op zich zelve eli i verbad met die va 31 December 1889 boschouwd,,,, 167 EERSTE GEDEELTE, De beroepstellig va 31 Decemher # 1, Algemee overzicht '7 $ 2. Verspreidig cler beroepe over de verschillede provicig e11 groepe va gemeete i het Riik, $ 3, Vrouwearbeid 185 Sj 4. Verdeelig cler bevolkiiig i de ij~erheidsbed~i~ve, de ladbouw, de visscher~ e de jacht e i de hadelsbedrijve aai. de positie iti de beroepe bekleed ) 5. cleelig deia bevolkig aai* geslacht, burge~*lijlre stat, beroep e positie daari bekleed i11 oderlig verbad...,, 202 TWEEDE GEDEELTE, Vergelijlrig va de uitkomste der beroepetelligeii vii 31 Deceiliber 1899 met die va 31 December 1889 ) 1. Algemee overzicht. # 2. Vroiiwearbeid # 3. Verdeelig der peirioe i de ~verl~eidsbedrijve, de ladbouw. de visscheiij e de jacht eii i de hadelsl~ediijve aai* de positie i de beroepe bekleed.,,..,,... $ 4. Veltdeelig der i de vesschillecle klasse wei*lrzame 1;evollrig aar geslacht, bt~i*gegerlijlre staat e de 'positie i het bei*oep., á Vedeelig der bevolkig aar geslacht e leeft$ i verbacl met de positie i het beroep DERDE GEDEELTE, Ovesziclit va de i os lad op 31 December 899 werkelijlre woo ~laats hebbede vreemdelige, gesplitst aar geslachj, leeftijd, burgeslijko stat e beroep, met vermeldig va de positie daari bekleed HOOFDSTU<V. Uitlromsteder Woigstatistiek BJLAGE. Alphabetische aa~liist der beroepe. vooi*gekome op de telkaarte der volkstellig va 1899, met veimeldig va de bedqve of takke va diest wai*toe z3 behoore e met opgaaf der lrlasse e oderrubrieke, waartoe zij i de iiitlcoiste dei* beroepstellig zi gebracht.,, 11. Systeiatisclie ideelig cler beroepe bij de bewerkig va de achtste algemeee tiejaarljjksche volkstellig gevolgd Lijst va beioepe e combiatie vm beroepe, die i de uitkomste der beroepstellig veelal oder vei*lrorte beamige afzoderlijk zij vermeld. AANHANGSEL, Oppervlal~te va iedere gemeete volges de opgave va het Departeiiiet va Fiacie, e de voor iedere gemeete berekede dichtheid der bevolkig.

3 HOOFDSTUK V. Uitkomste der beroepstellig va 31 December 1899op zich zelve e i verbad met die va 31 December 1889 beschouwd. EERSTE GEDEELTE De beroepstellig va 31 December 1899, Alvores over te gaa 'tot Gee vergelijkig va de itkoiste der beide laatst gehoucle beroepstellige, koiiit het weschelijk vooi' eeige besclioiiwigeii te geve over de uit romstem der tellig va 1899, zooals cleze zi gepubliceercl iii de elf proviciale cleele e cle twee afleverige va liet rijlrscleel, Uitteraard moete cleze beschouwige zich, bij de groote oivaiig vali liet materiaal, i deze ileicliiig tot de hoofdzake beperke, ' Voor de classificatie e cle wijze va bewerkig,wordt verweze aar het eerste lioofclstiilr, terwijl omtret de ideeliiig der ekele beroepe de aa het slot opgeome drie bijlage licht verspreicle. De eerste geeft ee alplit~betisclie lijst vaii alle i cle telkaarte geoemde beroepe met verielclig der klasseii ei1 hare oi~derafcleelige, \vasi za zij gebracht ; de tweede bevat voor elke klasse ei1 hare oclerafdeeligeu eeiie opsoimig i alphabetische volgorde der beroepe clie daari zij odergebracht, terwijl de dercle bilage ee overzicht geeft va de combiatie va beroepe iii., T.V. eee verlrlarig geeft va de oieclatuur i de uitkomste der beroepstellig aageome, Bij de volgede beschoulvige over de iiitkomste cler tellig va 1899.hoiide ie i het oog, dat iet het aatal peirioe, i eeige tal< va iverheid werkzaam, steeds bedoeld wordt alle persoeii die claari hu bestaa vicle, overschillig of zij al da iet de geoemcle idustrie zelve beoefee. twee groot0 groepe laat zich aaiistocls de bevolkig splitse: persoe die ee beroep uitoefee, d. i. daardoor geheel of gedeeltelijlr i eige of aderer oiiderhoiid voorzie, of althas eeig geldelijk voordeel daaruit trelrlre, e persoe die zi bestempelcl met deli aam va beroepslooze, waartoe beliooreii ioowel de persoe die door de eerstgeoemde worde oderhoucle (kidere, eclitgeoote, ivalide oude va dage) als cle persoe, die uit eige vermoge of pesioee zelfstadig i hu oderhoud e i dat vaii hue afhakelijke voorzie zoder eeig beroep uit te oefee. Eee splitsig te die opzichte va de beroepslooxe is echter iet te make. Wel is er eee afzoderlijke lrlasse voor de gepesioeerde, doch de volledigheid va de opgave daaromtret is aa gegrode twijfel oderhevig, Blijkbaar heeft ee groot aatal gepesioeerde zich als beroepslooze opgegeve, terwijl, zoo zii og eeige werkzaamhede verrichte, het betreffed beroep op de tellraart moest worde igevuld. '

4 Voor de liiervore bedoelde verdeelig lirijge we da de volgede cijfers: kleile. Vro~iwe. Totaal. Persolie i eeii beroep werkzaa~,.,....,. 1 b Beroepsloozeii...,.,,,..,,,,, l of i verlio~~cligsc~jfers : Totaal,, Pcrsoileii iii ee beroep werlrzaam., O/, 168 O/, 37,7 "1, Beroepsloozeii.,.....,,.., 40.9 "1, 83.2 ", 62.3 O/,, Totaal., O/, 100. O/, 100. O/, v totaal zij Lr dus 3 persoe i11 ee beroep werlrzam tege 6 ~eroepslooze. Terwijl bij de maelijlre bevollriiig bija eeii beroep uitoefet, is dit bij de vrouwe slechts iet het geval. Dit vidt at~liii*lijk voor ee groot deel zij oorzak i het groot aatal gehuwde vrouwe, die tot de beroepslooze behoore, doch ook i de drag bij ee groot deel der bevolkig om, waar liet mogelglr is, de ogehuwde docliters i de liuiselijlre, krig te doe blijve. iiimers va de 838,247 bij de vollrstellig getelde gehuwde vrouwe daroder iet, zools i de beroepstellig bedoeld wordt, begrepe de weduwe e gescheidee, oefede slechts 43,336 vrouweii ee beroep uit of eve 5 O/,, eii va de ogehuwde vrouwe, daaroder evemi begrepe de weduwe e gescheidee, hadde slechts 49.8 ee beroep, waarvaii 397 belioordo tot de gewoe arbeidsters i ijverlieid, hadel e verkeer of tot de diestbode, zoodat slechts ee kleie 10 01,. der ogehuwde vrouwelijke persoe iet tot ~beide~sgezieii behoorede, ra gereked worde ee beroep uit te oefee Wat i het algemee betreft de verhoudig vm de beroepslooze tot de geheele bevolliig, is deze i os lad i vergelijkig iet op éb a (Zwede) alle adere lade waarva de cijfers beked zij, i totaal vrij groot te oeme e is zij zelfs voor de vrouwe liet hoogst voor alle Europeesche rijke, voor welke cijfers beschilrbaar zij. Dat hier te lade iet, elders wel, ook aar de eveberoepe werd gevraagd, lr dit verschijsel iet verklare. mmers de Nederladsche vrage der volkstellig werde z66 gesteld, dat oder de beroepsloozeii dleeii persoe zij geragschikt die i gee ekel beroep werkzaam ware. Ee adere factor, die va ivloed is op de verschille i het betreklielijlr aatal beroep~loozeii, is het verëichil i de opbouw der bevolkig. Lade met eeu gerig aatal geboorte als i Frakrijk zulle relatief weiig beroepslooze telle. Het volgede overziclit, otleed aa liet statistisclie Jamboek des Duitsche Rijks, vermeldt het aatl beroeploozeii op 100 der totale bevolkig v ieder geslacht i de vooraamste Europeesclie Rijke e i de Vereeigde Stte va NoordAmerika. Maiiiie, Vrouwe* Totaal, ~ederla'd (1899) Duitschld (1895) Oosteilrtk (1890) Hogarie (1890)., talië (1881).., Zwitserlad (1888) Frahgk (1896), België (1890)., Taae. Vrouwe. Totaal, Deerarkeil (1890) Zwecleii (1890)... 45, Noorwege (1891).. 44, Egelad (1891) Schotlad (1S91)... 37,2 73, erlad (1891) ,l Ver. State (1900) li 1 Omtret de verdeelig der bei~oepslooze i os lad over de verschillecle leeftijdsklasseii zij de volgede cijfers bereked: Op 100 leveiide vaii ieder geslacht e Op 100 beroepslooze vlleli i de ver. burgelal, &at iii de verschilloiide leeft,id& schillede leeft~cleklasse, clsse kome beroepdooze, Mae. Vrouwcii. Geh, Oiigeh, Geh. Ogeh beede 12 jaas.. 58, '2 of 13, , 15,,, ,08 16 l?,, ,53 18 tlt 22,, , , ,, , G ,9ï , 50,, : , ,17 61, 65,,, ,66 0, M56 (i6,, ,46 23, ,08 75,04 71 jaar e ouder , ( Î De cijfers i de eerste 4 koloiieii wijze bij de gehiiwde mae op eee, z$ het da iet regelmatige, toeiieiig v het atal beroepslooze aariate de leeftijd hooger worclt e bij de ogehuwde re zoowel als bij de vrouwe, juist op eee tegeovergestelde bewegig. Ee e ader schijt iet moeilijk te verklare. Va de gehuwde mae tiissche 1835 jaar is slechts ee klei gedeelte beroepsloos. De i eeig beroep werlrza~e gaa echter bij het lrlimiiie der jare geleidelijk i cle groep der bei*oepsloozeii over, hetzij dat zij tot verdere arbeid obelrwai werde, volcloede lrapital koiide overlegge of i het geot va pesioe kwame. Bij de ogelii~wde va beicle geslachte spruit de vermiderig i de verschilledq leeftijclsperke voort uil; verscliillede oorzake.l. liet alsog op latere leeftijd kieze va ee beroep, het va de ogehuwde staat i de gehuwde overga e overlide, Bij de gehuwde vroiiweii is de vermiderig i hoofdzk at sterfte toe te sclii*ijve, terwijl de vermeerderig i cle laatste leeftijdsklasse wel het gevolg zal zi v dezelfde oorzaak die het aatal beroepslooze gehuwde mae reeds i vroegere leeftijdslclasse deed vermeerclere, Uit de cijfers der latste 4 kolomme blakt dt oder de ogehuwde vrouweeerelatief veel grooter aatal beroepsloos blijft da bij de ogehuwde mae, de eerste leeftijdslrlsse, de beecle 12jarige,. zij bij beide geslachte zoo goed als alle beroepsloos, doch bij de volgede klasse wordt, dit verschil bij beide geslachte reeds duidelijr merkbaar. Terwijl va de 1213jarige joges reeds 22"., l'/o ee beroep uitoefet, is dit bi de meisjes va die leeftijd slechts met 9 01, liet gevl. Va de 14 e 15jarige joges oefet reeds de grootste helft ee beroep uit, bij de meisjes slechts i/, e toch mag wel worde aageome, dat de op die leeftijd aitbeidede joges i hoofdzaak behooreii tot dezelfde gezie,. die later de f gewoe arbeidsters e diestbode zulle levere. 1) die, zooals hier, gee reserve is gemaakt, wordt oder gehuwd verstaa gehuwd ol' gehuwd geweest, ' due ook de persoe i weduwesteat, gescheide va echt of vaii tafel e bed.

5 Voor de ~e~scliilleiide provicb e groepe va gemeete zij11 de verhoudigscijfers de volgede: Noordbrabat Gelderlad Zuidliollaild. Noordhollad Zeelacl, Utrecht.,. Frieslad. Overijssel, Groige, Drethe., ' Limburg. + PROVNC~~N.... ~ ~. i ; i.. r i. q. '....,.,,,.,...,..... q,, *..,,,,,... i r, ) +..,.....,... a. *.. "., , ~.,, e <,,.,,.. Geieeteli met 500 e iider iw.,,.., ,...., g... e , ,, o.,.. e,?, g 6.. 1, , B u ,, 9), meer da iw..,. 01) 100 der bevclkiiig vaii ieder geslacht kome beroepslooz,,u~i : Maaii, Vroume, Geh. Oiigeh. Oeh. Ogeh. 1 l l Het aatal beroepslooie mae, zoowel \vat betileft de geliiirde als de ogehuwde, eemt toe aarmate de gemeete grooter worde. Bij de geliuwde vrouwe is dit oolr het' geval tot aa op twee iia de grootste groep: Da treedt eee vermiderig i clie oolr voor de groep der allergrootste gemeete aahoiidt,. Bij de ogehuwde vrou.ive is het aatal beroepsloozeii het lileilist i de gemeete met iiiwoers, cle groep die, zooals later blijre zal, relatief het grootst aatal diestbode telt, De vsrscliille i11 dc cijfers der proviiiciih late zich iii hoofclzlr verlrlareii uit de vei*. deelig harer geilieete over de verscliillede groepe eii de verlioudigscijfers dezer laatste. Tot zoovor de beroepsloozeii, Gaa wij tliails a lioe de ee beroep uitoefede persoe (59,l bij' de maiiiie, 16.8 bij de vrouwe, i totaal 37.7 der bevolkig) ze verspreid over de verschillede beroepsklasse e ekele vooriiame beroepe i liet Rijlr, Voor de volledige beamig der beroepslrlsse e hare oderverdeelig vergelijke iile blz. 9 vlgg, BEROEPSCLASSEN,. Fabrilrage va aardewerk, glas lcalk e stee, 11. Diamat e adere edelsteee,.,.,, 111. Boek e ~teecl~uk liout. koper e staalgravure V. Bouwbedr, (icl, reiigig aal, e odei*h. va gebouwe, wege, strate ook gem. diest), V. Chemische uverheid, lraarse, olie, veris ez, V, Hout, turlr e stroobew. sij e clraadwerlr V. Kleedi$ e reiigig.,...,.,, V. Kustiii]verheid,.....,..,. X. Leder e wasdoek, criloutchouc, X. Oer, steekole, turf.,.,.,.,, X. Bewerlriiig va metale.., ',.,. X, Verv. v. stoom e aclere werkt., istr. oorlogsi. X. Scheepsbouw verv. va ijtiiige ei1 wages, XT?, Papier e papierbe\verlcig XV. Textiele ijverheid.....,,.,. XV. Gus eelectricitoit,..,,,,. XV. Voecligs e geotmicldeleii...,,. Totaal ~vei*heidsbedrij'veii,,. OP 100 ee beroep Absolute cifere. uitoefede peraoiiëii koie i cle verschilleiide s lrlasee, XV, La~iclbouwbedr~veii.....,,, 1 / ,93 15,36 29,65 XX. Jacht e YisscherO..,.,,,. ) , XX.,Wareiihadel.,..,,,., XX. Verlreersweze.,,,,,,,.XX. Crediet e bakweze.?. XAX1l. Verzelrerigsweze...,..,,. Totaal haclelsbecli*~veii,,. XXV. Vrie beroepe,...,,,,.. XXV. Oderwis (excl. Opebaar.,,,, XXV, Vei~plegig e verzorgig,..,, XXV. Huiselilre dieste.,,,,, XXV. Losse werkliecleii XXX. diest va cl011 staat., XXX., q eee proviilcie XXY.,, 8,,, gemeete heidsbedrijve.) (excl,deuvel, XXX... waterscha.,,,,. Totaal geiieraal (*)., (l ~100, 1100, 1100, Allereerst laat zich de arbeidede bevollrig i vijf groote groepe splitsemet de volgede verhoudigscijfers : $1. V. T. NiJverlieidsbedrUveii.,...,, Ladbouw, jaclit e vissolierij',,,.,, 34, Hadel e verkeer.,.,.,, ,27 Huiselgke dieste...,,,,.,, Overige beroepe...,,,,.,. 6, t*) olusief 50 mae met obeked beroep,

6 Hierbij zij de losse arbeiders (klasse XXV) met i totaal 1.74 O/, der werkzame bevolkig weggelate, omdat deze gedeeltelijk bij elk der drie eerste groepe zoude moete worde gevoegd. Hoeveel daarva tot elke groep moet worde gereked is iet te schatte, omdat de persoe, tot die groep behoorede, u ees i de ijverheid da i de ladbouw e op adere tide iii liadel e veikeer zulle werkzaam zij. Deze dus buite beschouwig latede, valt te costateere dat de relatieve grootte der groepe afeemt i de volgorde waari zij zij geiioemd. Deze verhoudige zij va verschillede oorzake het gevolg, als de liggig va het lad, de gesteldheid va de bodem, het klimaat, cle aard der bevolkig ez. Dit maalrt da ook dat de geoemde verhoudige i verschillede lade zoo zeer uiteeloope, zooals oderstaad overzicht, eveees otleed aa het Sttistische Jaarboek des Diiitsche Riks, diiiclelijk aatoot. Vtui 100 i ee beroep rl~eicle~cle peoiie behoore tot ieder der odorstsde beroepsgroepe, r~adbou~. / Niverheid. Hadel verkeer, e Huisel~ke 1 Adere ei1 Visscherii. dieste. beroei)e. Nederlad.,,.,,,, 30,s ') Duitschld.,,,.,,,, Oosterijlr.,.,,.,, l) ,5 3.9 Hogarije,.,,,,,, z) 3.3 4, talië., ,9 7.9 Zmitsei*lacl,,,..,,. 37.4, ,O Fraiilrrijlr,,,,,,,, ,6 S,1 1_ België "\,....,, Deeií~arke,,,,,,,, Zwede.,.,,,, ,G Noorwege.,.,,, ,5 5.3 Egelai~d..,.., =) Schotltmcl,,.,,,,, $ ,4 6.3 erlacl,..,., , d Ver. State,,,,,,,,. i i de groep Hadel e Verlreer eemt Nederlad blijkes cleze cijfers de eerste plaats i; i de groep Nijveilheid de zesde (a Schotlad, Egelad, Zwitserlad, Belgik! e Duits~hlacl) e iii de groep Ladbouw e Visschorij de elfde. Tot de cijfers voor os lad teruglreerode, diet elke hoofdgroep verder i hare klasse e deze meer i oderdeele of ekele beroepe te worde otleed, om ee cluidelijlr beeld te krge va de verscliillede arbeidsprestaties va os volk, de groep der ijverlieidsbedrijve eme cle lrlasse der beroepe waarva de beoefeare zich bezighoude met de o~~ziddez1ijke verzorgig cler eerste levesbehoefte (klasse V, XV e V) woig, voedig e kleedig, de eerste plaatse i, met resp O/,, 8.94 O/, e 4.76 OO waardoor er voor cle overige lrlasse 15,59 overblijve, Daarva zij weder de vooi*aamste die klasse, welke de hulpmiddele voor de uitoefeig der twee laatste der zooeve geoemde klasse verschaffe (met uitzoderig va de ladbouw, veeteelt e visscherijbedrijve, die i hoofdzaak de grodstoffe voor de voedigsijverheid levere). Dat zij voor woig, klasse, fabr. va stee, aardewerk, glas ez,, met 1.31 OO e klasse V, houtbewerkig, met 2.02 U/, e de metadidustrie (gee machies of istrumete) met 2.09 OO e voor kleedig, klasse X, lederbewerkig met 2,07 01, e de textiele ijverheid met 267 Voor de overige klasse blijve da betrekkelijk kleie verhoudigscijfers over, l) Wsroder verveeiicler" 2) clusief hottbl. e koffiehuisweseil, Met ibegrip cler losse werkliecle. 4) Wmoder de zelfstadige &ebra.derii. 6) Oi~ootetleels dgloera die gee adere opgave dede. 0) Elke persoo is sooveel ia1 geteld als hij beroel~eii uitoefede. 1) Met ibegrip va hotel e lcofíiehuispersoeel e dt vsii aschiiirichtiiigei~, De grootte der verhoudigsci,jfers va iedere klasse wordt weder bepaald door de meer of mi omvaiigrijlre bedrijve die za omvatte, waarva hier ee overzicht volgt met aauwijzig zoowel va de absolute cdfors der perso'e i die bedrijve werkzaam als va de relatieve d, i, per der totale bevolkig die i eeig beroep werkzaam is, Aatal persoiieii Aatal persoe clriii ~verkzai~r~ clriii werkzaam, VOORNAAMSTE BEROEPEN* O/11g VOORNAABSTE BEROEPEN, o loop TotsL arbeid. Totaal, ai.beicl, pers, pers. <LASSE. Stee, ardewei~k, gls ez grave va zad. kiezel, lrlei ez, b. Fabr. va cemet, gips, kallllr, tras ez. 586 c.,,, stee, pae, grof aardewerk Fabr, vii stee,, , pae..., e, 1 942,,, grof rclewerlc. 496 d. Fabr, va fijii aardewerlr w glas, spiegels ez., Dia~iiatijverheicl., KLASSE Miai~tslc~ers,,., Diaiaiitlslovers.., Diaiaiits~clers,,, S 1770 ZLASSE 111. Drulslrersbedi~~jvoii Boekdr~ilrlrei~~j, L77 b. Steeiidrtilrkeri ez.,., 1645 c.'pliotografie.,,,,... 1 O74 (r,~ssa V. Bouwbedr~ve, Opeb. werke, Opeb. reiigig,,,,.., b$ de bouwwerke Techici e hu persoeel Aaemers e hu a Fiideeriilg e heiverkers Metselays e opperliede Steehouwers.., Timmerliede,,,.... 5M12 Loodg. eu aaleg gas e waterl Dakdelslsers..., O Molemkers..., , 112 het afwerke vii huize, Pleisterwerk.., Schilclerwerlr.,, Behaligersvak c+ b$ de opebare merke, Techici e hu persoeel Aaemers eii hu persoeel, Aaild, dik, lriib e heiwerkeias., Baggerwerke..,., 1137 Straatmakers, wegwerkers d* bij de reiigig., (azewas~che~s,,,. 533 Schoorsteevegers.,..,, 519 Opebare reiigig, b~~sa V, Chemische veiheid., a Ei eiilijke chemische uverheid, kothekers e hu persoeel Drogiste.,..,..,.. Fabr. va chemicalië,... b. Fabricage va kaarse, olie. verilis,vet, zeep Fbr. va kerse.. olie.., zeep c. Fabr. va otplofb, stoffe, lucifers ez. Fabr vaii lucifers..,,.. d. Fabr, va verfstoffe, lijm, lriiiistmest. Fabr. va verfstoffe.,,, kustmest..... V. Hout, stroo kurkbew,, Brai e vlechtwerk,.. a,houtbewerlrig,,,,. Beeldhoiiweru.. Flout~l~artieriJ.,., LUstefabricgtt.,. Meubelfabrioge, '. Stoeleiift~bricage.., <lompe~ifabricage., <isterakerg Kuiperij,......,,.. Hoepel~ake~c,,... Houtzgei.ij...,,. * KLASSE b. Kurk, stroo, borstei e vlechtwerk. Bezeiu e boedermaker$.,. Bor~telmake~U, e Fabr. va made..,.., matte,,,, Sfoele~atters,,.,,. c. Ader su e rlraaiwerk., V, Kleediy e reiigig. a,kleedig.,.,,.... Kleormlrers e costumiers,,. Naaisters,.,.,, b Fabr, vali corsette.,.. d,, hemde, boorde ez..,, lioede e pette, mutse.,.. ~Odiste..,.,,,, Fabr. va parapluie,,..,. h. Fabr. va bedde, dekes e matrasse c, Reiigig.,,, Barbiers..,, Chemische wasscherd,,.,.. &,ASSE. KLASSE Waschirichtige e waschliede. Magelliede, Strijkirichtige.... a. V, Kustiverheid..... Beeldhouwers..,,...,

7

8 0iide14 de hierbove opgeoemde beroepe wordt ee clrietal gemist, die eeiie afzoderlijke vermeldig verdiee, Bedoeld worde de machiiste e stolsers, beeves het katoor e burea~~. peisoeel, die telkes als zoodaig bij de verschillede bedryveii af~oderlijlr zij opgeome, doch voor ellce talr. vali bedrijf i de hiervoor geoemdo cijfers begrepe zij.. De beide eerste lziie voor iedere klasse,oeig' iziclit geve iii de mate waari fabrieleiatige arbeid plaats vidt, terwijl liet ieer of mider voorlcome va het lcatoorpersoiieel i iiidustrie, hadel e verkeer, eeigzis ee beeld geeft va de mate waari uitgebreidheid der bedilijve afzoderlijk, persoeel voor admiistratie claarva oodig maakt. Het volgede overzicht vermeldt hu absoluut aatal ei1 het percetage dat zij i het aatal der tot elke lslsse belioorede persoe ieiiieii. ~a~~too~persouecl. Mchiiiistcii ei1 Stokers. EROEPE~CTJASSEN..... Arcle~verlr, lsallr, steeil, gls,... T. Diamiit~verlieid.,,,., Drulrlsersbedi.iJveii., V. Boiimbedrive..,.. V. Chemische i~gverlieicl,, V, Hotitbewerkiiig.,.. V. Kleediugiverheid.,, V. Kuiisti~ij'verheid., X, Lecleriii dtis trio... X. Oer, turf, steelikole. + X. Metale bewerlsig..,. X, Macliiiies, ii~struieiiteii, eiiz. X. Schee~~sboum, rutuige o, XV. Textiele uiverlieid.,,.... YV. Pt~piei*idustrie XV. Fabr. va gas e electriciteit.. XV. Fabr. va voediiigsiiiidcleleii,,, XV, Liidboum,.... XY. Vissche$ e jacht.,.... XX, Haclel.,,,, YX. Verkeer.,., XX. Bakmezeii...,.... s XX. Verzekerigswezeii......, ' XXV. Vrie beroepeii.... XXV. Bizoder oderwijs, XXV. Verplegig,.... XXV. Buisel~lre dieste XXV. Losse werkliecle... XXX. dieiist va deii staat,. XXX.,. ee provicie XXX.,,, gemeete.. XXX,,,,, water~cliap.., XXX.,,,, kerkgeootschap l Totaal., 26 G , ,133 Achterstaade cijfers geve 10, i absoliite cifers ee overzicht va het aatal persoe behoorede tot de verschillede beroepslrlasse i iedere provicie e i ieder der 9 groepe vaii gemeete waari het Rijk is verdeeld; 2O, i verhoiidigscijfers hoe de persoe va elke beroepsklasse procetsgewgs zij verdeeld over de verscliillede provicië, resp, groepe va gemeete; 3O. i verhoucligsc~fers hoe i elke provicie resp, groep va gemeete procetsgewis de persoe over de verschilleclo beroepsklasse zi verdeeld. Deze twee reelcse va verhoudiiigscijfers hebbe ieder hare eigee beteekeis, Deeersto wijze aa i welke mate ellïe provicie iii ieclere beroepsklasse deeleemt, zoder rekeig te houde met de ieerdere of miclere omvag i het Rijk der taklte vaidustibie, hadel of verkeer ez., teswijl door de tweede de meerdere of midere omvag va eee beroepsklasse voor elke provicie of groep va gemeete wordt aageweze, Eveals elk lad zije eigeaardige verdeelig der bevolkig over verschillede beroepe bezit, die afhakelijk is va aa ieder lad eigeaardige eigeschappq, liggig, grodgesteldheid, lrlimat ez., vertoo;it ook ellre provicie e groep va gemeete hare eigeaardige verdeelig, die i vele gevalle gemakkelijk ra worde verlclaarcl, Bij vergelijlzig va cle verhoucligsc~feis der groote rubrieke: ijverheid, ladbouw ez., iet de cijfers der vercleelig va de totale werkzame bevolkig, blijkt dat i de provicie Noordbrabat, Zuidhollad, Noordhollad, Utrecht e Overijssel, de ~jvei;lioidspei*cetages bove die va het algemee geiidclelcle voor die pitovici& kome, e dat Zeelad aar verhoudig de miste idustrie heeft, waara Frieslad volgt. De ladboiiw is selatief weiig otwilskeld i de beide ollde e i11 Utrecht, terwijl i de beide eerstgeoeicle provicië de ht~delsbodrijveii vooral op cle voorgrod trede, De vrije beroepe vicle i de' provicig waari de grootste gemeete ligge, liaar everediglieid de meeste beoefeare. Het particulier oderwis heeft hooge percetages i Noordbrabat e Utrecht, maar vooral i Limburg, waar allee l'i1lp U/, der i die lclause werlïzame persoe gevode worde, terwijl cle totale bevolkig der provicie iet meer cl 5,B O,', va die der Rijksbevolkig uitiaakt, de.provicie Zeelad wordt weiig aa particulier oderwijs gedaa e og iider i Drethe, Verplegig houdt betrekkelijk veel persoe bezig i de provicig Noordbrabat, Gelder. lad, Zuid e Noordhollad, maai1 vooral iii Utrecht, waar de totale merlrzame bevolkig sleclits 4,4 01, va die i het Rik ieemt, terwijl iet mider da 7,3 O/, der persoe tot de klasse verplegig behoorede, bie hare greze hiiisveste; Zeelad e Drethe vertooe ook hier gerige percetages. Diestbode worde uit' de aard cler zaals het veelvuldigst agetroffeii i de provicië met de grootste gemeete e de losse werkliede i de beide Hollade (met Rotterdam e Amsterdam) e Frieslad (vermoedel$k i de veederije). De persoe i diest va deii Staat zi i de meeste provici& vrijwel i gelijke verhoudig met de bevollrig. Zuidhollad heeft door's Gravehage met zij Miisterieele Departemete e zij vrij groot garizoe, ee hoog cijfer eveals Utrecht door de Rijksuiversiteit e het betrekkelijk groot aatal militaire te Utrecht e te Amersfoort, Dat sommige provicig i vergelijkig met adere zulke hooge percetages vertooe

9 ' BEROBPSKLASSEN.. Aardewerk, kalk, steeii, glas 11. Diamati~e~heicl. Drulrko~*sbeclr~veii,.., V. Bou~vbedrive,. V. Cheiiiische iiiverlieid V. Houtbewerkig.. V. Kleedigiverheid.. Y. Lederidustrie,.., X, Oer, tui$) ~teeilkole, X. Met~lebewerlcig.... V. Kuiist~jve~heicl X. Machies, istrumete eiiz.. X. Scheepsbouw, lituige XV. Papieri~idust~ie.. XV, Testiele uverheid... XV. Febr. va gas e electriciteit XV, Fabr. va voedigsmidclele. XV. Totaal ii~verlieidsbedr~jveii., *. e,.., * s *. e. * e.. e e.. e. t.... ' e,..... e,.. o. VERDEELNG DER BEVOLKNG N EDERE BEROEPSKLASSE a e c# ri( V1 a 'r: Fr P VER DE VERSCHLLENDE PROVNCEN. (Absolute cijfers) meer da 50 O01 P looooo tot l U 0 l00 O00 iw. i3 8 iw l1 B tot 50 O00 iiiw. GEMEENTEN MET tot tot tot tot tot da l000 im. iw. iw. iw, iw. iw. XX. Hadel, XX. Veikeer U69 G 101 'i 565 XX. Balcwezeli, , XS. Verzekerigsweze , Totaal heiidelsbedi~~veii Ob XXXX, XXV. Vi'iJe beroepe, ~ XXV. Bizouder oiiderwus. XXV, Verplegig..... XXV. HuiselUke dieste.. XXV. Losse meimiedeu.., XXX. diest va de staat,. XXX., ee provicie.. XXX.,,, geiectte, XXX.,,,,, waterschap.... XXX. diest va ee kerkgeootscliap.. l XXX, Totaal geeraal icl, v, obek. beroep Y36

10 BEROEPSKLASSEN*. Aardewerk, lrallr, steeii, glas 11. Diaiatilijverheid,.., 111. Drukkersbedrive,, V. BouwbedrUveii,. V. Chemische uverheid... V. Houtbewei*kig.,.,, VL KeedigUverheid.,,. V. CustUverlieid.,,,,... X. Lederidustrie..,,. X. Oer, turf, steekole.,... X. Metalebewerkig.,... X. Machies, iilstrumete ez.., X. Scheepsbouw, rut~~ige,, XV. Papieridustrie..,... XV. Textiele uverheid,,,,, XV, Fsbr. va gas e electriciteit,.. XV. Fabr. va voedigsmiddele.,. XV. Totaal iiuverheidsbedruve.,. XV. Ladbouw,..,.,. YX. Visscherij e jacht,.,, '. XX, Hadel,,,,,,,,,. XX. Verkeer,,,,,,. o, XX. Balrwezeii.,,,.,, XX. Verzel~e~igs~veze,.,... XX XX. Totaal litmdelsbedi*ijve... Vrije besoepe,,..,.. Bizoder oderwis,,,, Verplegig.,... Huiselglce dieste... e, Losse. weikliede.,,, diest va de staat...,,, ee provicie,,, r,,, gemeete.,, 9 9 a waterschap,.. XXV. XXV. XXV. XXQ. XXV. XXX, XXX, XXX, XXX. XXX.,,,, 1rerlrgeootsch~p. XXX Totaal,.,..,.,...Totaal der gehele bevolkig.. GEMEENTEN MET ( 50 O O g reerda tot tot tot tot tot tot e 'O mider liwoers,/ iw. iy. ( iw. iw. 1 i iw. iw.. ''Y,

11 e V. VERDEELNG DER N EENG BEROEP WERKZAMEN N DE ONDERSCHEDENE PROVNCfJ. Aardewei*k, kdc, steeil, glas... 0, Diaiatiiijverheid.,., Drulckersbedi~ve ,35 V. Bouwbedr~veii ,10 V. Chemische gvei~heid.,,... 0,35 Houtbewerkig..,., V. Kleedig$verheid ,53 V. CustiJverlieid ,10 X. Lederiiidustrie ,98 X. Oer, turfl steeiikole ,39 X. Metalebewerkig..,.., 2,14 X. Machies, iilstrumete ei~z.... 0,87 U. Scheepsbouw, rutr.ige~l.,... 0,35 XV, Papieriiidustrie..,...,. U,10 XV. Textiele iluverlieid,..,... 5,02 XV. Fabr. va gas e eleotriciteit.,. O,11 XV. Fabs. vali voodigsmiddeleii.,. 7,43 XV. Totaal ii~verl~eidsbeclruve..., 40,05 XV. Ladbou~v ,46 XX. Vissolierg eii jechb..,.. 1 0,38 1 0,54 i 2,12 1 1,73 YX.Hade1,,. 5,60 XX. Vorlreer.,. 475 XX. Bakweze,.., 0,12 XX. Vei~zelrei~ii~gs~vezei~ ,10 XYXX. Totaal 1itmdelsbedi.Uveii,,, XXV. Visie beroepe.. o XYV. Bizoder oiiderwus. YXV. Verplegig... XXV. Huisel~lre dieste... a XYV. Losse werkliedeii,... XXX. clieilst va de staat,.,,, XXX.,,, fl ee XXX.,, gemeete,,, XXX. waterschap.,,,, rerkgeiiootscliap. XXX.,,,, fl provicie.,. XXX, Totaal geeraal , (100, (100, 100, u 9 VER DE VERSCHLLENDE KLASSEN N PROCENT VAN HET TOTAAL. 1 1 HET RJK, GEMEENTEN MET 1 ai bi, ei.50q lyeerda 5 tot tot 1 tot 1 tot P looooo 0 l d 3 i 1 i iw. 1 iw. iw.

12 voor persoe i diest der provicili is hoofdzalcel$k hot gevolg va de verscliille i de aatalle proviciale Waterstaatsambteare. Terwil er bijv. i Noorclbrabat 136, i Groige 62 e i Limburg 40 proviciale Waterstatsambtea~*~ geteld wercle, kwame er i Dretlie sleclits S, i Gelderlad 9 e i Noordliollad 14 voor. De geieeliteadmiistratie eische betrelskelijlc weiig persoaeel i Noordbrabat, Gelderlad e Limbiirg e zij betrekkelijk hoog i de beide ilollade met hue groote gemeete, Het persoiieel i diest der waterscliaype is uitteraard i die provicieli het grootst waar veel polders gevode worde, Daarom zij voor de oostelijke provici8 de percetages het laagst. BiJ de klasse,i diest va eeiie kerlcelijlce gezidte" geve de beide lctholielre provicili liooge percoiitages e staat Drethe het laagst. Tvat de ~e~scliillede ijverheidsgroepe betreft, is klasse aar everedigheid het sterkst vertegewoordigd i Gelderlad (steefabrikage), Limburg (fabr. va aardewerlc) e Zuidhollad (stee e aardewerkfabr.) De diamatijverheid zetelt zoo goed als gelieel i Amsterdam. De drulclcersbedrijve zij sterker vertegewoorcligd iir liite i de provicili meer of mider groote gemeete ligge, hetgee ook met de bouwbedrijve liet geval is. Ook de cheiisclie ijverheid schijt eeigermate aa groote gemeete eige te zi. Houtbewei*kig ez. doiieert i de provicie Noordbrabat, Gelderlacl, Zuidhollad e Oveilij'suel. De lcleedigs~verheid hht zich weder aar de groote bevolkigscetra, De lriistii~verheid, die op zich zelf iet va groot belag is, wordt i hoofdzaak i Noordhollad, Zeeld, Utrecht, Noordbrabat e vooral i Limburg (kerkelijke lrust) beoefed. Meer da gedeelte va de lederiiiclustrie behoort tot Noordbrabat, hoofdzalrel~ls schoeiimakerije. Het meer of mider voorkoie va de persoe werkzaam i klsse X (oergravige, veederije, steekoleii,jeii) is geheel af halikelijle va de geaardheid cles bocleis. Omdat deze ijverheid zich tot dusver bija uitsluited tot de veederge bepaalt, worde de hoogste percetages aagetroffe i Frieslad, Overijssel, Groige e Drethe. Limburg heeft zij liooge percetages liet meest aa mijbouw te dake (steelcoleiiij,je i het zuide) terwgl i het oorde ook i veederije wordt gearbeicl. De bewerkig va ietale, iet uitzoderig va de fabricage va mchierid, is, behoudes ekele uitzoderige, gelijkiatig over het lad verspreid, Aders is het met de machiefabricage (stoorii e adere werktuige) die weder i hoofdzaak tot de groote gemeete beperkt blijft, Overijssel met zije groote macliiebabrielse te Deveter, EschedA. maar voord te Hegelo, makt hierop eeigermate eee uitzoderig. De scheepsbouw e de fabricage va rijtuige e wages, levere voor Zuidhollad, Noordhollad, Zeelad e Groige hoogs percetages. u Noorclhollad e Groige is liet i hoofdzaak de scheepmakerij die cle hoogte der percetages bepaalt, maar i Zuidhollad e Zeelad, werkt daastoe ook de wagemakei$ aterk mede, Deze toch is vooral otwikkeld op de eilade,.cvaar og zoo goed als gee verlreerswege va spoor of trai e voor de ieer aar bie gelege gemeete ook iet te water worde aagetroffe. De papierijverheid is i Gsoige relatief het talrijkst vertegewoordigd, da volge Limburg, Gelderlad e Noordhollad. De provicie Drethe heeft zoo goed als gee papierfabricage. Bija de helft der tot de textiele ijverheid behoorede persoe woot i Overijssel (hoofdzakelijk Twethe) e va de overblijvede weder circa de helft i Noordbrabat, zoodat slechts ee klei derde deel over de overige ege provicih zij verspreid, De fabricage va gas e electriciteit komt weder het meest voor i de provicig met l de grootste gemeete. De voedigsijvei*heid eideldk is vrij gelijlrmatig d. w, z. i verhoudig tot de bevolkig over het lad verdeeld, Na het bovestaade behoeft thas eee uitvoerige besprekig der verschillede idustrid voor de groepe va gemeete iet meer te geschiede. Allee zij vermeld dat de ijverheid i totaal het meest persoe trekt iii de gemeete tussche e b0 000 iwoers, 11~1. f 'la der arbeid verricliteude bevolkig, e dat aa beide zijde dier groep de ijverheid geriger wordt, aarmate de groepe claivvii verder verwijderd zij. de groep der grootste gemeete is zii ruim 42 O/,, i de allerkleiste gemeete slechts bija 14 O/,, De ladbouw telt ee grooter aatal persoe aarmate de gemeete kleier worde ; va i O/, i de groep der grootste gemeete, stijgt liet cijfer tot circa 67 O/, of '(, cler arbeidecle bevolkig i de kleiste geieete. Met cle hadelsbeclrijve is juist het tegeovergestelde het geval e wel met alle klasse waaruit deze groep bestaat. Oolr voor de vrije beroepe vertooe de cijfers ee dergelijke loop. Wat de cliestbocle ttagt, cleze zij relatief het tlrelsst i de tweede groep va. gemeete, overiges wordt hu alital mider armte de gemeete kleier worcle. t. Bij cle beschouwige' i deze paragraaf houcle me i liet oog dat vermoeclelijlr ee grooter aatal vrouwe, cla hebbe opgegeve ee beroep uit te oefee, door looarbeid geheel of gedeeltelijk i eige oderlioucl voorzie. Ee zeker aatal va deze laatste hebbe zich als beroepslooze opgegeve omdat zij meede die ardeicl iet beroopmutig te verrichte,,of ook omdat cle arbeicl iet geregeld wordt verricht, zooals b4 boeredochters ei1 vrouwe die slechts i de hooitijd of bij het izamele va cle oogst behulpzai zij, of bij huismoeders die behalve de wasch va hu eige gezi, diestbodewschjes gereecl iake. Te slotte ka tegezi 0111 er voor uit te kome, dat beroepmatige asbeid moest worde verricht, ee aatal vilouwe er toe hebbe gebracht zich als beroepslooze te late beschi*ijveii. Hoe groot echter het aatal is dat op deze grod te orechte als beroepslooze i de statistiek voorkomt, ka iet worde geraamd. Nog op iets aders diet te worde geweze. Er zij beroepe waasva me bij oder vidig weet clat z! aa vrouwe arbeid verschaffe, terwijl cle beroepstellig daarva toch geee acmwijzig doet. Dit kii bijv. het geval zij met beroepe wier uitoefeig geheel va cle tijd va het jaar fhalcelijlr is, Het tijdstip warop de beroepstellig plaats heeft ra da oorzaak zij dat de persoe zich om redee bovegeoemd als beroepsloos liebbe opgegeve, 1 of dat zij op dat tijdstip tijdelijk ee ader beroep iiitoefede e daaroder i de beroepstellig zij geteld, omdat clit beroep als hoofdberoep was opgegeve. Weliswaar ra zich dit evezeer bij mae als vrouwe voorcloe; doch het aatal mae op deze grod i de uitkomste der beroepstellig ocler de beroepslooze geragschikt, is toch otwijfelbaar veel kleier da dat der vrouwe, Uit de cijfers op blz. 168' is da, behoudes de zooeve gemaakte reserves, gebleke dat, tei*wijl ruim 69 O/, der maelijke bevolkig ee beroep uitoefet, dit dechts met bija 17 01, der vrouwe het geval is. Op 100 i de beroepe werkzame vrouweii kome voor rekeig va de ijverheid,. 20,11 01,,,, ladbouw.,. 19,36,,,,,, visscherij e jacht 0,13,, Va het; aatal ogehuwde vrouwe bove 12 jaar oefee 40 O/, huwde va!ouwe va hadel e verkeer, 11,41 O/, huiselijke dieste, 43,77,,,, de overige... 6,22, ee beroep uit, va de ge 6 OO e va de i weduwstaat verkeerede e de gescheidee vrouwe circa 30 oio.

13 186 De oderstaade cijfers vermelde voor de verscl~illede lrlasse het aatl ogehuwde e gehuwde vrouwe e het aatal weduwe, oder welke latste oolr de geaclieideiie zi begrepe. BEROEPSKLASSEN, XXX., v,, ee proviiicie,. Oi~gehord. XXX.,, geieete,., XXY. q,,, waterschap, + XYX.,,,,,,, lcerkgeootschal~ Aaiital vrouweli i eeiiig beroep \ve~lrsea~i, l 1 1 Gehuwd, Wec..trd, Total. O ~ l ~ ~ ~ ~! ) ' XXS. Totaal, Worde cleze cijfers voor groote groepe samegevat, da zij zij de volgede: BEROEPSGROEPEN, l Oiigeliuwcl. Gehuwcl, Wed,staet. Total, '7::; Niverheid,.,' ,5 Ladbouw....,, ,2 Visscher; e jacht,., ,5 Hadel e verkeer...,,,, ,s HuiseliJkediesteii.,,,,, ,7 Overige beroepe..,..., ,O O/, cler De gmep der huiselijke dieste trekt de meeste vrouwe, darop volgt de ladbouw, da de rleedigijverheid, daara hadel, vervolges de textiele gverheid eii da het verkeer, terwiijl de adere klasse meer of mider kleie percetages aawijze. Uit de cijfers der laatste kolom blijlct, dat i de aerschillede beroepsklasse vroiiweasbeid i verhotidig tot die va maelijke persoe i zeer verscliillede mate woidt gebezigd. Bi,j de volgede beschouwige zij, ast de absolute totaalcijfers cler werkzme vrouwe, tussche haakjes steeds medegedeeld de aatalle vrouwe, die ls hoofde va zake i de cijfers voor de verschiller~de beroepe gegeve, begrepe zij. Gerig is de vrouwerbeid i verhoiidiiig tot die va de m i de volgede beroepsklasse : 111. Boek e steedrukkerij 147 (28). V. Bouwvaklre ez. 633 (360); va de 163 odergeschikte zij dlee i de behagerij 105 werkzaiii. V. De lio~itbewei*lrig os, S51 (188), waarva 603 (98) i de fabricage va lrurk, stroo., borstel e vlechtwerlr. X. Lederidustrie 1373 (201), i hoofdzaalr i het schoerimakersbed~f 1327 (NO), XX, Jzer. e mctalidustrie 1128 (262), maroder 188 (188) smede, 70 (4) fabricage va goude e zilvere weske, 176 fabricage va capsule e 58 (1) blilrslagerij, De fbsicge va electrische toestelle e gloeilampeii houdt 262 vrouwe i odergeschikte positie bezig, X. Scheepsbou~v e rijtuigfabricage 96 (86), scheepsboiiw 35 (33) e fabricage va rijtiiige e wges 57 (Li7)8 XV, Fbricge vii gas e electriciteit 11 (l). Ook i de fbricage v voedigs e11 geotmidclelee is het vrouwelijk elemet te opzichte vti het meiiiieli,jlce iet sterlr vertegewoordigd, oolr al wordt de arbeid va ee groot aatal vrouwe ugewed. De 6084 (1188) vrouwe zij over de volgede bedrijve verdeeld: molers 111 (104), broocl e besch~iitbl~kers 598 (425), fabricage va cco e chocolade 663 (l), kofiepellerij e verlezerij 365 (2), fabricage vu verduurzailide levesmiddele 220 (3), 11oelie:rs e vleeschhoiiwer~ 306 (267). fabricage va boter, kas o zuivelproducte 451 (196), tabak e sigrebewei~lrig 1640 (19). Reltiief i meerclere mate wordt va vroiiwearbeid gebriiilr: geiakt i de volgede klasse :. Bbricge va ardewei*lr, gls, kalk e steee 2317 (34), waarva i11 de steefabricage 656 (211, i de fbricage v fij arclewerk ez (4), fabiicge va gls 267 (4). 11. Diamatijverheid 1091 (76). V, Chemische ijverheid 161'1 (72), warv'i apotheke 696 t50), i de fabricage va raarse 497 (4), i de fbricge va zeep 124 (1) e i de lucifersfabricge 171. V. Kustuijverheid 389 (SG), waarva 367 (81) i aldwerk e de.vervaardigig va lrustbloeie, X. Oergrverij, steekole e veederij 1617 (28), Deze vrouwe rbeide bija uitsluited i de veeclerij !27). XV. Papier e crto~ivervsrdigig 940 (24), \vaarva i11 papierfabrieke 465 (1) e i de papier e cartobewerlrig 475 (23). klasse XV, textiele ijverheicl, bestaat het persoeel uit bij'a 30 O/, of (609) vrouwe, die over bija alle oderdeele zi verdeeld. de vlasidustrie vode 195 (1) vrouwe arbeid, waaroder 166 i de vlasbrakerij, fabricage va sajet 640 '(ik), idem va katoee greiis 2729 (26), va wolle gares 426 (66) e va jute gares 164, fabricage va wol e wolle delres 931 (14), i cle breierij (tricot) 2228 (391), fabricage va zeildoek e

14 lie 844 (13), va katoe e bot 4676 (ll), va jute 233 (3) e va tapijte 100 (3). Het appreteere, sterke, drukke e verve verschafte aa 453 (10) vrouwe arbeid, De fabricage va lit, bad, lroord ez., trok 363 (19) vrouwe e de fabricage va vischette 273, Va de ijverheidsbedrijve is klasse V, vervatcrdigig va kleedig, bedde ez,, de eeige waari het aatal vrouwe dat der mae overtreft e hier wel i vrij hooge mate fi. 3 vrouwe tege 2 mae, of 60 pct. vrouwe, tege 40 pct, mae. Oder de vrouwe zij er hier iet mider da die hu beroep zelfstadig uitoefee (i hoofdzaak costulibres, aaisters e modistes). De cijfers voor de dzoderlgke beroepe zi : kleedermaaksters e costuiibres (13977), aaisters (8993), corsettefabricage 256 (20), fabricage va hemde e boorde 1453 (661), fabricage va hoede e potte 406 (65), fabricage va mutse 432 (342), modistes 4944 (2813), fabricage v pwal~liiieii 140 (B), vervaardigig va bedde e iatrasse 188 (16), persoeel i chemische wasscherije 425 (451, persoeel i wascli e strijkirichtige l1 015 (4666) e iagelliede 476 (442). Uit de hoofdcijfers gegeve op blz, 186 blijkt dat 16,6 vrouwe tege 100 me i de ij~e~heidsbedrive i totaal werkzaam ware. Niet veel meer aar verlloiidig eemt de ladbouw voor zije rekeig. Hier toch bedraagt het percetage 16,2,.,terwijl i totaal 79 S84 (20 948) vrouwe i die klasse arbeide tege (38394) i de gverheidsbedrijve. Er diet hier og ees op geweze dat gezislede allee da geacht werde ee beroep uit te oefee als S zij daari geregeld arbeidcle. De verdere oderverdeelig va de ladbouwbedr$ve is als volgt : eigelijlre ladbouw (18 432), veeteelt 6460 (2828), tuiboiiw 811 (472) e bouchbouw e houtteelt 25 (16). Va de 554 vrouwe die i de jacht e visscherij werkzaam zij, houde zich 452 met het boete va ette bezig, Va de overige 102 is het meeredeel werkzaam i de oester e mosselcultuur. Slechts ee 18tal, waaroder 17 bedrijfshoofde, oefee zoet~vatervissclie~~ij uit. het jagersbedlijf lrort slechts 6Be vrouw als eedekooihoudster voor. 111 klasse XX, warehadel, zij de vrouwe i hoofdzaak bedrijfshoofde (wikeliersters) of wikelbecliede. Over de verschillede socirte va hadel zi z\j als volgt verdeeld: Hadel i grodstoffe.,. 401 (267),,,, kleedigstoffe., (4 976),,,, voedigsmiddele (20 164),,,, woigartikele (1 7313) Boek, papierhadel, uitg, 532 (221) Hadel i luse artikele, (1 165),,, vee e gevogelte, 56 (51),,,, adere ware, (929) de verkeersklasse z$, met slechts 8,1 vrowe tege 100 mae, vrouwe werkzaam, i hoofdzaak i de volgede beroepe: bij liet spoorwegweze 100 als statios e 997 als wegpersoeel, 43 als tolgscai*sters, 60 (58) i de stalhouderij, 382 (349) i de schipperij, 634 bij de posterije e telegrafie, 167 (116) i de verschillede beroepe bij het expeditievak, 7413 (6010) vromve wtbre werl~zaam i het hotel., restaurat e koffiehuisweze, waarva 4606 (3923) voor rekeig va het laatste e 1432 (1423) pesiohoudsters, kamerverhuursters, slaapsteehoudsters e commesalehoudsters. Het bak e credietweze trok slechts 47 vrouwe, waarva 30 i odei.g.eschikteil diest, terwijl het verzekerigsweze aa 74 vrouwe arbeid verschafte. de vrge beroepe met i totaal 1499 vrouwe, eme de geees, heel e verlos. kudige (met ibegrip der vroedvrouwe) meer da de helft i 779, daara volge tooeel e publieke vermakelijkhede met 316 vrouwe, Bij het bizoder oderwijs is het aatal vrouwe overweged, zij verhoude zich tot de mae als 120 : 100, met ee totaal va 8368, Hieroder zij 42 kostschoolhouderesse, l 996 bewaarschoolhouderesse, 41 breischoolhouderesse, 4626 oderwijzeresse e 829 huisoderwazeresse, gouverates e muziekoderwijzeresse, B$ do verplegig zij de vrouwe og sterker vertegewoordigd. Met ee aatal va 8806 staa zij tegeover slechts 3191 mae of i verhoudig als 276: 100; 6647 harer hebbe opgegeve te zij verpleegsters, zieke of kra kziigeoppasseresse, terwijl 1224 bakers zij geteld, Er behoeft aiiwelijks op geweze dat bij de huiselijke dieste i hoofdzaak vrouwe. arbeid gebezigd wordt, tegeover 1 ma staa 24 vrouwe, Vaii de overige klasse zij allee og va belag uit het oogput va vro~iwea~beid klasse XXX, gemeetelijke diest, waari va de 6878 vrouwe 6827 tot het opebaar oder. wijs behoore e klasse XXX, lrerlrelijke dieste, met 31 godsdiestoderw~zeresse e 2409 i adere ambte voor het grootste deel kloostedige. Als losse werkliede ware 77 vrouwe werkzaam. diest va de staat arbeidde 257, i diest va ee provicie 1 e i diest va ee waterschap 26 vrouwelijke persoe. hoevei~e de vrouw i latere tijd op het arbeidsveld i meerdere mate met de ma i cocurretie treedt, da dat dit vroeger het geval was, e i welke beroepe diti hoofdzaalr geschipdt zal eee vergelijkig met de uitkomste der beroepstellig va 1889 voor het laatste tiejarig tijdvak leere. totaal is die vermeerderig va de vrouwearbeid echter iet groot, daar i ,4 pct. der vrouwe ee beroep uitoefede e dit i 1899 met 16.8 pct, het geval was, Stode i 1889 tegeover 100 arbeidede mae 27,2 vrouwe i 1899 was dit getal tot iet ieer da 29,l gestege. Volges de op blz. 186 medegedeelde absolute cijfers is de overgroote meerderheid der arbeidede vrouwe ogehiwd al. ruim 77 pct,;. gehuwd is slechts 10 pct. e i weduwestaat of gescheide 13 pct. Deze verhoudigscijfers loope voor de verschilleiide klasse zeer uitee ; zb zij de volgede : BEROEPSKLASSEN. g (Ocl l\d.j\yj.% l i:![ lol~ud. \lfod~~\~o.. Aa~clewerk, lrlk, stee, glas G XX, Visscheri ejaclit.,., Diaratg~e~heid, f) XX. Hadel Di+~il~lcersbedi~~ve. XX, verkeer,,,,,,,, vo w 69 V* XX. Bakweze q * XX, ~el~ze~cerigsweze,,,,, V, Ho~itbewe~lrig V. Klee~lig~ve~heid XXXXT.. Totaal hadelsbeclrive, V. Kustcvarheid XXV, vjo bel,oepe,,,,,,, X. LederiAuahie XXV, ~i~~~~~~~ ode+s,,,, X. Oer, turf, stoelcole XXV, Vel,plegig,,,,,,, X* 13 a a 61 XaV, BuiselUke cliesfe,,,,, X, Machies, istrumete ez ' X1ll rituige XSV. Losse werkliede o l3 85 XXX, diest va de atsst,,, XV. Ppieridusti*ie.. ' XV, Textiele iverheid..,. 89' 7 3' XXX,,, ee provicie XV. Fabi, va gas e electriciteit 82 l8 XXX.,, gemeete XV, Fabr. va voedigsmiddele ,, waterschap XV, Totad uverheidsbedrive XV, Ladbouw,,, XXX,,. XXX~~,.. $,, kerkgeootsch XXX. Totaal B

15 oderstaade tabel wordt ee overzicht gegeve voor elke beroepsklasse va de i weduwestaat verkeeredo vrouwe e de gescheidee il leeftijd e positie i het door haar bekleed beroep e daaruit blgkt, dat i die ijverheidsklasso, wari het aadeel der weduwe betrekkelijk zeer hoog ia, de klasse V e X, (lrlasse XL11 wordt buite besoliouwig gelate oidat de absolute c\jfers der vrouwe, waaruit cle percetages bereked zij (96) zeer gerig is,) dit hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door het groot aatal hoofde va bedrijve, Dit is ook i de ladbouw e eveees i de warehadel het geval (wilzeliersters e depothoudsters), NDEELNG DER WEDUWEN EN GESCHEDEN VROUWEN NAAR BEROEPS KLASSEN, LEEFTiJD EN DE POSTE N HET BEROEP. a l S B V. Hout, kurk, ~troobewe~kig, si e B draaiwerk va verschillede stoffe, C D Totaal.. LEEFTJDEN e GEBOORTEJAREN. l P LEEFTJDEN e GEBOORTEJAREN, V. Kleedig e reiigig. Totaal..., Fabi*icage va aardewerlc, glas, kalk e steee. Totaal... A B w D A 1 l. w Bewerkig va clialat ei1 aiidere B.. edelsteee e fije gesteete. ( J 111, Roek e steeiidrulcker~, drukkeil D ' Totaal A B l C vrtil hout, koper, staalgravure, pliotographie ez. D 21 2 Totaal. [ i 4i l 7i 7j2/ V. BouwbedrUve (icl. reiigig va A gebouwe e aalegge, oder B lioude e reiige va wege e C 2 strate, ook gemeetelijke diest). D U 8 1 Totaal ( A l 13 ' V. Chemische iverheid., fabricage ve B 51' kaarse, olie, veris, vet, zeep,, C 5 otplofbare stoffe, verfstoffe. D l 14 5 Totaal..l V. Kustiverheid, Totrtal. 0 X. Leder, wasdoek, caoutoliouc~ Totrtal tl e. X. Oer, steekole, tuit Totaal,,. X. Metale (bemerki g va),. Totad.. B( u materieel. D 4 X, Vervaardigig va stoom e adere werktuige, istrumete, oorlogs C ' Totaal.. / / )

16 p ~ BEROEPSKLASSEN. l ti LEEFTJDEN ei1 GE DOORTEJAREN. Li aa z UEROEPSCLBSSEN. 01 LEEFTJDEN e GEBOORTEJAREN, X. Sclieepsbouw, vervaardigig va rituige. XV. Papier, Totaal... Totaal... l l l l A B. XV, Textiele ijverheid. C l D / Totaal / ( l l l XV, Fabricage va gs eii electriciteit Totaal... XX, Vissclieri (icl, vischlrmeekerij' e jaclit, Total... XX. Warehadel (icl. ttisscliehiidel, comiissiehadel, makelaarcli e verdere hiilpbedrive va de hadel Total.,. XX. Verkeerswezeii. Totaal.ri.. Clrediet e baioveze~i (icl, gelde eflectehadel). l l ) Totaal.., ) l 2 XV. Bereidig va voedigs e geotiiddele. XV. Totaal,.. Totaal Niverlieidsbedrivei~, XV, Ladbouwbedrive. Totaal *) Waaroder 1 vtc obekede leeftid, l i l D ( 3 Totaal,,, l l XXXXJ. Totaal haclelsbedrij've. XXV. Vrij'e Beroepe. 1 1 i j 19i 48) & l 1 4 i 1 6 i 2 9 j XXV. Bizoder oderwis (excl. opebaar e godsdiestoderw~s), i i 7 i 6 1 j 3 1 i 2 i XXV. Verpl, of verzorg. v. arme, oude, kraamvr., zieke, gebrek., ival., krakz, 1 1 i i 31 i 190 i 370 j 208 i 198 i 116 jll13 *) Waaroder 1 met obekede leeftid.

17 BEROEPSKLASSEN, XXV, HuiselUke dieste (huis eii stalbediede e, d,), XXV. Losse werlcliede e adere iet i ee bepaald beroep arbeidede. XXX. diest v.d.staat (icl;post., teleg., telephoie, ladsdr. e, a. ij~erheidsbed~.) XXX. diest va eee provicie. XXX. diest v, eegem. (excl. gasfabr., diest der opeb.werkee, a. Uverh,hedr,) XXX, diest va ee waterschap, XXXXXX. Totaal XXXl. ii diest va ee lcerlcgeootschap of kerkelijke gezidte. XXVXXX. Totaal 1 91 LEEFTJDEN e GEROORTEJARBN. < XXX. Totaal XXXV. Gepemiorieerde (uit opebre, kerlrelike of particuliere kasse), l l l l XXXV. Zoder beroep / Y 808/14111(23483/18309~20809~49235~12~~~ XXXV. Totaal geeraal ó ( 175 / 6645/27778/39168/26422! Daar bovestaad overziclit slecl~tk de gr00 te beroepsklsse verieldi, schijt het iet va belag otbloot, og ees afzoderlijk mede te deele de vooramste beroepe waari weduwe werkzaam zij. Evels bij de opoemig va het totaal atl vrouwe, wordt ook hier weder telkes tussche haakjes meldig gemaakt va het aatd hoofde va bedrijve. klasse V: huissohildei*~ 118 (118), timmerliede 117 (117), metselaars 40 (40). klasse V : costumemaalrsters 1446 (1260), aaisters 1712 (1168), fabricage va hemde e boorde 202 (168), modistes 176 (167), wa~chv~ouwe strijksters 2131 (1616), magellide 341 (241). klasse X: schoe~akers 149 (132). klasse X: verveers 209 (187). klasse X: smede 176 (176). klasse X: scheepmakers 30 (30), fabricage va wages 38 (38). klasse XV zij va de 619 weduwe 226 hoofde va bedsive, waarva 100 i de breierij. klasse XV: moleaarsters 100 (OO), broodfabricage 380 (364), vleeschhouwer~ 208 (203), sigarefabricage 78 (9). klasse XVU : ladbouwsters (12 689), veehouderij l), Wamoiider 8 met obek. leeft&i, Waamder 8 met obek, leeftw 9 Waaroder 6 met obek. leeftijd. 4) Waaroder 2 met obek, leeftud, 6) Waaroiider 7 met obek, leeftid. t 1180 (1097), tuiderij e bloemkweekeri 392 (876). klaese XX zij va de weduwe hoofde va zake of depbthoudsters, 6 ktoorbediede e 35 tusschepersoe va de hadel. Klasse XX: stalhouderij 68 (64), wageverhuursters 12 (121, voerliede 12 (12), schipperij 321 (3141, veerliede 13 (l), expeditievak 70 (62), kruierij 16 (16), hotelpersoeel 368 (3421, restauratiehoudsters 30 (24), bier,.koffiehuis e' caf6houdsters 1939 (1928), commesalehoudsters. lïmerverhuursters, pesio e slaapsteehoudsters 718 (7181, diestbodevsrhuursters 16 (16) e porsters 28 (28). [ dasse XXV : vroedvrouwe 98, klasse XXV: kost, brei e bewaarschoolhoudstere 32, oderwizeresse 60, huisoderwijzeresse ez. 28. klasse XXV: verpleegsters 131 e bakers 862. klasse XXV: diestbode klasse XXX : bij het gevageisweze 19. klasse X=: bij het oderwijs 93 e i klasse XXXL: 109 i de iet geoemde beroepe i diest va eee kerkelijke gezidte. Oderstaade cijfers geve voor de ijverheids e hadelsbedrijve ee overzicht va de verdeelig der daari werkzame bevolkig, aar de positig i de beroepe bekleed. De positie worde uitgedrukt door de letters A, B, C e D. BEROEPSCLASSEN. A. B. a C. 1 D. / Totaal.. Aardewerk, kalk, stee, glas.., 0, ,6 100, L.DiairttUvei*heid, ,2 91,4 100, U. Dr~kke~sbeclriveii,,,, 9,2 0,li ,6 1.00, V, Bouwbeclr~veii..,..., 22,9 0,2 4,5 74,4, 100, V. Cheiische iferheicl.,,,, 11, ,a 67,3 100, V. Hotitbewerkig.,., 29, ,2 67,8 100, V, Kleedigiverheid.,., 52, ,O 100, V. ZuiistUverheid,.., ,l 67,5 100, X,Leclericlustrie..,,. 43, ,s 100, X. Oer, turf, steelrole, ,l 100, X, Metalebewerkig ,2 o,& 2,5 73,9 100, X, Machilies, istrumeteii ez.,. 14,O ,8 100, X, Scheepsbouw, r$uigaii.,.., 14,s ,si,a 100, XV, PapieYiiidustrie., , XV. Testiele ijverheid.,,,, ,6 90,5 100, XV. Fabr. va gas e electriciteit., ,5 *52,7 100, XV, Fabr. va voecligsmiddele., 24, ,7 ljs,9 100, Totaal iiijverheidsbedr~veii ,O , XV. X,J?T.. Liidbouw....,,..., ,s 45 67,6 100, XX. Visoherij ei1 jacht,, ',.,,. 1 32, ,7 100, XX,Haiiclel.,.,., ,l 2,l 1 18,l 21,7 100, XX. Verkeer., 28,7 2,5 18,9 100,, XX. Bakweze.,,.,,,. 17,9 ' XX. Verzekerigswezeii,.,., , , XXXX. T~taalhadelsbed~~ve. 191, ,4 1 17,s 1 35,l / 100, Oder A zij gebrachl persoe, die zij hoofd eeer zaak of irichtig, va ee bedrijf of' oderemig voor eige rekeig; oder B persoe, die zij hoofd eeer zaak of irichtig

18 197 va ee bedrijf of oderemig ls bestuurclers voor rekeig va ee ader; oder C persoiie i diestbetreklriiig, belast met eeige directde, opzdo7tt of cotrole, of behoorede tot directie, bureau of ~toorpersoeel (op~ichter, cotroleur, chef, boekhouder, kiitoorbediede, meesterkecht, ploegbs ez,; oder D persoe i dieiistbetrekkig, beliooilede tot cle gewowe werk 2.iede~t (hadwerlcsliede, veldarbeiders. fabrieksarbeiders, scheepsgezelle, iatrozeli, loopbediede, bode, bestellers ez.) Het vlt iet moeilijk uit de cijfers der klasse XV die ka te wijze wariii het grootste deel der daari voorlromede bedrijve tot de fabrielrmtige $verheid kue worde gereked, Boveaa stat daari de fabricge va gas e electriciteit, die uit de rcl der zaalr zoo goed als geheel i het groot zulle worde gedreve, Daariia volgt de aardewerk., stee e glslbricage met 4,3 put. bedrijfshoofde, De testiele ijverheid telt bij 6 pct. persoe i de positie A e B, wara volgt de mij e veeesploitatie met 7 pct. De percetages voor de verscliillede bedr~jfslrlasse geoemd, geve gee ddelijk beeld va de grootte v de bedrijve zelve; daarvoor diet het bsoluiit aaiitl persoe tot de verschillede lrlsse behoorede, mede i rekeig te worde gebracht. De grootte v het gemiddelde bedsijf i iedere lrlsse is echter uit de gegeves der beroepstellig iet te berekee, omdt meerdere persolio aa het hoofd vali éé bedrijf kue sta, e dus de deeler, i casu het tal bbedrijveii, iet beked is. tiissche komt dit i lle lrlasseii voor,. e zoude dus de verhoudigscijfers va liet tal bedrijfslioofde tot hei totl der wbeiders eeig izicht kue verschffe i de verhoudig va cle grootte der bedsijve voor de verschillede beroepsklasse, ware liet iet dat de cijfers va de oderscheidee boroepslïlasse de ivloed odergaa vii de meerdere of midere mate, waari i de klssetotale beroepe zij begrepe die bf zelfstdig door het bedrijfshoofd zoder hulp va adere lrue worde uitgeoefed of althas weiig odergeschikt persoeel vordere. Deze omstiidiglieid malït ook, dat, iettegestde het vast staat, dt i eee lrlasse vele groote e dilrwi,jls zeer groote bedrijve voorkome, het betrekkelijk tal bedrijfshoofde toch zeer groot ka zij. Omgel~ee~d behoeft eeiie klasse met relatief weiig bedri,jfshoofde og iet altad dlee uit grootbedrijve te bestaa, maar kue ekele zeer groote beclrijve op de verdeelig aar de positië i het beroep vu eee gelieele lrlasse va groote ivloed zij. Zoo lïomeii bijv, i lrlasse X i de lederidustrie e de schoeilrer~j ee atl bedrijve voor waari betrekkelijlr veel werkliede arbeide, die toch door cle cijfers iet worde aageweze, weges het overgroot tl llee werkede sclioemkers e lppers, die zich eve goed als de hoofde der straks bedoelde bedrjve, als ee persoo i de positie A lieble agegeve. E deze omstadigheid lromt i vele adere klsse voor. Zoo ze i klsse V het groot tal met weiig of gee persoeel weiekede, metselaars (26) ('), timmerliede (26), loodgieters 23, dakdekkers (64), stukadoors (21), huisschilders (29) e behgers (27) die het percetsgewgze aadeel der bedrijfshoofde zoo hoog doet zij (23.1). Klsse V, i welke het tal bedrijfshoofde relatief iet zoo bijzoder hoog is, telt betrekkelijk veel fabriekmtige gverheid. De vele bedrijfslioofde oder de apothekers (25) de drogiste (40) brege het percetage op 135, klasse 6 is het atal bedrijfshoofde bijzoder groot i de volgede beroepe die va eeig belag zi : beeldhouwers (29), houtdraaiers (30) meubelmakers (23), fabr. va stoele (31); klompemakers (51) kuipers (34), bezem e boedermakers (61), borstelmakers (26), mademakers (*) De cdfers tussche hfifikjes ~vize telkee aa hoeveel OO der i de beroepe werkzfime persoilè bedrdfshoofde zi. (36), mtteialrers (31), welke bedrave i totaal 70 pct. va het aatal i die lrlsse werkzame persoe arbeid geve. lrlasse V, de kleedig~ijve~heid. spreekt uit cle cijfers erges het bestaa va eeigszius groote idiistrië omdat i bija alle voorame, beroepe het aatal bedrijfshoofde reltief zeer, groot is: lrleei*malrers (65) aaisters (63), fabrikage va hemde e boorde (46), fabr. va hoede e pette (30), fabr, va mtse (80), modistes (57), fabr. va parapluieli (37), fabr. va bedde (19), barbiers (67), Chemische wssclierde (20) wascliirichtige (42), magelliede (93) sti$lririchtige (46); d deze beroepe te zame vertegewoordige 98 O/, va het totaal der i die lrlasse rbeidede, de kustijverheid, clie i haar gelieel iet zeer belagrijk is (zij verschaft slechts aa 9 va de 10,000 werlrzme persoe arbeid), koio uit de rd der zaak weiig bedilijve va eeige omvag voor. lrlasse X bepale de schoe e zadelmakers, die same 92 pct. va de totale i die rlasse arbeidede bevolkig telle, de percetages ; schoemlrers (46) e zdelikers (40), Ook i de lederfabricge schee og vele kleie bedrgve te bestaa, alths het betrekkelijk aatal bedrifsl~oofde bedraagt daari og bg 26 pct. Classe X is i hoofdzak grootidustrie ; bga alle oderdeele mijweze (0,3), briquettefabricge (G), veederij (a), fabricage va tiirfstrooisel (3), telle ee betrekkelijk gerig tl bedrijfshoofde. Ofsclioo klasse X1 i haai* geheel ee betieekkelijk groot atal bedrijfshoofde telt, kome er toch belagrijke bedrave i voor. Het groot atl met weiig of geel1 persoeel werkede goud. e zilversmede, blilcslgers, mas vooral dat der fabricage va metalware e grofsmede, * hebbe liet percetage opgevoerd. Goud. ei1 zilversmede (26), grofsmedeli (27), blikslgers (21), fubricge v metaalware (30). Daretege hebbe ekele adere belagiijke iiidustri8 lage percetages voor de bedrpfshoofde: capsulefabricage (0,7), ijzergieterd (1,7). ii klsse X11 telt de fabricage va stoom. e adere werktuige, met slechts 2,s pct. bedrijfshoofde, uit de aard der zaalr groote bedrijve. Dat iettegestaade dit klasse X11 i haar geheel toch og 14 pct. beclr~jfshoofde telt, wordt verooi*zakt door dat va de overige tot die klsse behoorede beroepeii (met uitzoderig va de vervaardigig va oorlogsmaterieel met ruim 2 pct, bedri;jfshoofde), die same f 38 pat. der werkliede ieme, de meeste behoore tot zeer kleie bedrijve, De vooraamste daarva zij: fabricge va electrische toestelle ez. (6), fbricage va rijwiele, waaroder ook de herstellers begrepeu zij (111, fabricage va allerlei istrumete (4G), w. o. lrlokke e horlogemalrers (62) «fabricage va muziekistrumete (22). Klasse X111 met wim 15 pct. bedri;jfshoofde, verkeert i dezelfde toestad als klsse X. de scheepmalcesij met ruim 6 gct. bedrijfshoofde, voor zooveel betreft de eigelike scheeps. bouw, kome hoofdzlrelijlc bedrijve va eeige omvg voor, terwijl daaretege de fabricage va rijtuige iet bija 19 pct. e vooral de fabricage va wages met f 43 pct. bedrijfslioofde zoo goed als geheel voos rekeig va de kleie idustrie komt. Ook klasse XV is cluidelijk i twee categorië te verdeele; de fabricage va papier e carto behoort tot de grootidustrie iet 2,6 pct. bedrijfslioofdeii, terwijl de papiei*bewel*kig zoo goed als uitsluited i hade der kleiere idustrie is: boekbiders (S), cartobewerkers (S), zakkeplakkerij (li), Bij de eigelijke textiele ijverheid, d, i, het spie, weve, bleeke, drukke e verve va stukgoedere, worde de belagrikste beroepe i grootbedrijve uitgeoefed, De vlas :

19 bewerkig heeft og gee 6 pct. bedrijfshoofde; de fabricage va sajet (2,6), fabricage va gares va katoe (0,8), fabricage va wolle gares ruim (6), fabricage va wol e wolle dekes bija (6), fabilctge va tricot (lij), hieri is begrepe de breierij, veelal huisidustrie, fabricage va zeildoek e lie (16), *ook hier schijt veel huisidustrie te bestam, vooral i Noordbrabat e Limburg waar deze idustrie veel wordt beoefet e waar 28 pct, bedrijfshoofde werde geteld, fabricage va katoe e boi og gee (4), fabricage va jute iets mider da (3), fabricage va tapijte (4v4), katoedriikkers (0,7), bleeke va stukgoedere (2), katoe e.roodverver$ (g), wolververij (li), appreteere e sterke (0,4). Bi dezei cifers diet. i 'het oog te worde gehoude dat het drukke, bleeke e appreteere va stulrgoedere veelal gecombieerd is met de weverij' e dat het sterke met het spie verbode is. Bij de overige mider belagrijke bedrijue der textiele idustrie, als de fabricage va bad, koord, fraje, passemeterieii, watte ez,, wordt meer klei bedrijf uitgeoefed met i totaal 9 pct. bedrijfshoofde. Ook i de fabricage va' touw met bija l7 pct, bedrijfshoofde moet veel klei bedrijf voorkome. Zooals reeds is medegedeeld is de gas e electriciteitfabricage met resp. 211s e 6 pct. bedrijfshoofde, schier geheel tot de fabriekmatige arbeid te rekee. De meest gemegde klasse is wel die der fabricage va voedigs e geotmiddele. Het hooge percetage der bedrijfshoofde, bija 25 pct., wijst op het i hooge mate voorkome va 'kleie bedrave, terwijl aa de adere kat door de odervidig wordt geleerd dat er tal va omvagrijke bedrijve bestaa, als broodfabrieke, suikerfabrieke e raffiaderije, aardappelmeel e stijfselfabrieke, cacao e chocoladefabrieke, zuivelfabrieke, margarieboterfabrieke, braderije, gist. e spiritusfabrieke, bierbro~~werije e sigasefabrieke, Slechts i ekele gevalle, waarbi de productie op kleie schaal iet mogelijk is, spreekt het bestaa dezer grootbedrijve uit de cijfers der beroepstellig, moals uit oderstaade mededeelige i verbad met liet bovestaade blikt. Pellerije (li), fabricage va meel (icl. moleaars) (33), grutterije (27), broodbakkerije (37), koekbalrka~s (27), fabricage va suikerwerke (16), beetwortelsuikerfabricago (~R/J,), suilcerraffiaderije (11/1), aardappelmeel. fabricage (23/,,), stijfselfabricage cacaofabricage (2'12), chocoladefabricage (dl/,), lroffiebewerkig ez. fabricage va verduurzaamde levesmiddele (111/,), vleeschhouwers (441, poeliers (GO), vischbewerkig (19), zuivelbereidig (S), melkirichtige (3), margarieboter. fabricage (a), fabricage va vruchtesappe e mieraalwater (37), fabricage va alcohol (icl. distilleerderije (17), fabricage va gist e spiritus (l$), fabricage va likeure (G), fabikge va bier (12). drikwaterleidigexploitatie (S), tabalcsbewerkig (g), sigarefabricage (g1/:), zoutziederije (11) Hetgee hiervoor is gezegd omtret de omogelijkheid va de berekeig va het gemiddeld bedrijf, tegevolge va de obekedheid va het aatal bedrijve met meel* da ee bedrijfahoofd, geldt vooral omtret klasse XV, die der ladbouwbedcijve, e klasse XX, hadel. Hier toch heeft zich eeigermate doe gelde de ivloed, die de op blz. 21 geoemde circulaire moest uitoefee op het aatal bedrijfshoofde,.l. de zisede, waari wordt opgemerkt., dtlt vrouwelijke echtgeoote, welke hare mas geregeld i hu beroep behulpzaam zij, moeste geacht worde eeig beroep te hebbe met ee gelijke positie als die va de ma. Dat eee geregelde hulp als hier bedoeld wordt, i alle beroepsklasse ra voorkome, maar i de ladbouwbedrijve e i de hadel (wikeliers) vooral voorkomt, is aa gee twijfel oderhevig. de laatstgeoemde klasse zi het echter ook i hoofdzaak de zelfstadig eee wikelzaak drijvede vrouwe, zoo gehuwde als ogehuwde, die het percetage der bedrijfshoofde hebbe opgedreve. De ivloed, welke deze omstadigheid i de verschillede klasse heeft uitgeoefed, blijkt uit oderstaade cijfers, die aageve het aatal gehuwde vrouwe, d. w. z, tot echtpare behoorede vrouwe, die i de positie va bedrijfshoofd zij geteld, waarva wel (met uitzoderig v klasse V, waari de gehuwde vrouw zelfstadig het bedrijf va costuumaaister, aaister of modiste ka hebbe uitgeoefed) het meeredeel deel uit zal make va het bedrijf des mas, 'BEROEPSKLASSEN, l. Aardewerk, kalk, stee e glas,., 11, Diamat~verheid,....., , Druklrergbedrive.,,,,,,, 1 V. Bouwbedrive,.,,...,,,, 10 V, Chemische iverheid.,,,,,,,, 4 V. Houtbewerkig.,.,,.,, 22 V. Kleedipiverheid,,,.,.. S 935 V. Kustiverheid...,,,,,. 10 X. Ledericlustrie..,,...,.. 12 X. Oer, turf, steekole,,,,,,,,, X, Metalebewerkiiig......,,, 5 X, Machies, istrumete ez,.,,,. X, Scheepsbouw, rytuige,.,., 1 XV. Papieridustrie.,,..,...,.. 3 XV. Textiele ijverheid....,,,,,,,, 74 XV. Fbr. va gas e electriciteit.,,,,,,, XV. Fabr. v voedigsiiddele,,,,,,,. 242 XV. Ladbouw q,.,,,,, XX. Visscheri e jaclit....,......,. 1 XY. Hadel,,,,.,..,,,,,,,,, XX. Verkeer ,.,,., XX. Bakweze, ,,,..,. 3 XX. Verzekerigsweze....,,,,,,. Voor de ijverheidsklasse beteekee deze cijfers (met uitzoderig va klasse V) iet veel, de textiele ijverheid zulle het meeredeels zij huisspisters of weefsters, terwijl i de fabricage va voediga e geotmiddele de gehuwde vrouw i hoofdzaak voorkomt i die bedrijve, waaraa teves meestal ee wikelzaak is verbode e hier dus de vrouw als gewoo wikelierster optreedt: vu de 242 gehuwde vrouwe i die klasse ware 1 wafelbaksters ez., 34 broodbaksters, 21 fabrikate va vleeschware e 166 fabrikate va boter e kaas. Dat deze vrouwe iet tot de hadel gerelced zi, spruit voort uit het fe$, dat elke producet teves hadelaar is, e, waar hier u de vrouw eevoudig de ma, producet, als hadelaar vervagt, moest zij ook tot de ijverheid blijve gereked. Voor de eigelijke ladbouw wordt het percetage der bedrijfshoofde 31 waarva bija pct. gehuwde vroiiwe; bij de veeteelt daaretege circa 40 pct. met 214 pct. gehuwde vitouwe. Het verschil va 9 pct. tussche de beide percetages wordt dus voor circa 8pCt, veroorzaakt door het verschil i grootte der bedrijve e voor 11k pct. doordat de gehuwde vrouw i de veeteelt, als vaak belast met het make va boter e kaas, i meerdere mate da i de'ladbouw het geval is. hare ma i zijli bedrif geregeld behulpzaam is,

20 p Bij de tuibouw is het percetage der bedrijfshoofde 40 pct. waaraa de gehuwde vrouw sleclits voor 115 pct. deeleemt, de boomkweekerij met 26 pct, bedrijfshoofde, lrome slechts 2 gehuwde vrouwe als zoodaig voor. de zeevisscherij i totaal zij 22 pct. bedrijfshoofde, de zeevisscher~j, zoder adere aaduidig kome voor 25 pct. waaroder atiurliik allerlei soort va kleibedrijve (kustvisschorij) begrepe zij. Voor de harigvisscherij afzoderlijk is het peilcetage slechts eve 3 pct. welk percetage echter zeker te klei is, wijl og afzoderlijk 49 reeders zij geoemd, wier odergeschikte hebbe opgegeve tot de harigvisscherg te belioore. Worde deze iede i rekeiiig gebracht da zou liet percetage stgge tot 11 pct. De oestercultuur telt ruim 13 pct, bedrijfslioofde. De zoetwatervisscheri,i is zoo goed als geheel kleibedrijf met ruim G1 pct. bedrijfshoofde. Zools reeds is medegedeeld ieefl; de hadel oe groot aatal bedrijfshoofde.l. SOpCt. daarva x$ l7 149 of 9'1, pct. geliuwde vrouwe die of zelfstadig of i de zaak der ochtgeoote werkzaam zi e weduwe of ruim G1/ pct,. Vooia de verschillede oderdeele va de hadel zi de percetages der bedrijfshoofde de volgede: Hadel i grodstoffe,,,.,, f 40 pct,,,,, rleedigstoffe.,.,,, 62,,,,, voedigstoffe.,,,..,,, 66,,,,, woigartikele.,,,,,.,, 39,,,, papier, boek ez..,,,, d. 33,,,,,, luse artikele...,.,..,1 66 1,,,, leved vee.,,.,....,t 32 j,,,,, adere ware....,... 69, de klasse va het verkeer met 31.2 pct. bedrijfshoofds is het percetsgewijze aadeel dezer laatste11 zeer gerig bij de afcleelig spoorweze 0.1 pct. Bij hot stoomtramweze bedraagt het 3 pct, ; bij de oiibus, paardetram e de diligecediest 2.2 pct.; bij de stalhouderij icl, de hiiurkoetsiers f l7 pct.; bij de voerliede 39 pct. Ook iii liet vervoer te water, di. de zeevaart e de bievaart loope de ver, houdigscijfers der bedrijfshoofde og d uit ee, De zeevaart telt slechts, 3 pct, bedrijfslioofdeii terwijl de bievaart tegevolge va het groot aatal voor eige rekeig varede schippers iet mider da 42 pct. bediijfsl~oofde telt; i de schipperij als zoodaig,bedraagt het percetage 47. Bij de posterije e de telegrafie, die i hade,va de Staat zij, is eigelijk dus slechts 66 bedrijfshoofd, de Staat. Toch sta 1027 persoe bij de poster$m e 34 bij de telegrafie geoemd i de positie B. Dit zij de directeure va post of telegraafkatore e de brieveparde;s i kleie gemeete, waar zich gee postkatoor bevidt. Eigelijke odereiers kome daari allee voor als aaemers va postdiest, meestal slochts wageverhuurders. De telephoie is og veel i l~ai*ticuliere hade e telt 4'1, pct, bedrijfshoofde, De verschillede doele va het expeditievak telle relatief bia alle ee groot aahl bedrijfshoofde, i totaal 29 pct, Bij het logemet e lroffiel~uisweze is het aatal persoe i de positie A e B 'overweged 75 pct. Het crediet e bakweze i zij geheel telt 25 pct. bedrijfshoofde e het verzekerigsweze 13,2 pct. Voor de ve~~schillede takke ve verzekerig zij de cijfers de volgede: levesverzekerig pct,, zieke e begrafeisfodse 61/s, bradassuraiitie 191/* pct, Te slotte volgt hier og i de eerste plaats ee overzicht va de verhoudig der beide geslachte i de verschillede beroepspositi6 e i de tweede plaats ee overzicht vali de verhoiiclig der verschillede beroepspositie aar de geslachte oderscheideo VERHOUDNG DER BEDE GESLACHTEN N DE VERSCHLLENDE KLASSEN NAAR DE POSTEN. (het aatal mae i elke positie op 100 gesteld). BEROEPSCLASSEN. POBTt.. X 11XY BBBO.:P. 0,64 A B 161 D i Totaal.!1, ,l ', Aardeweslc, kalk, stee, glis.. 8,68 0, DiaiiiatUverlieid..,.. 11,26 7,14 4,90 12,40 12, Driikkersbod~~ve..,... q 2,07 2,39 3,32 0, V, Bouwbeclrij veil..., ,09 0,29 0,22 0, V. Chemische iiiverheid.,,..., 5,97 2,31 47,16 15,29 18,7 V. 'Houtbeweskiiig..,..... l,66 0,81 1,06 2,54 2,5 V, Kleedigiverheid..,,., 200,50 147,13 35,98 120,64 153,6 V. Kustïiaverheid..,.,,. 21,211 l,92 36,17 30,o X. Leclerbewerlrig...,,,,. 1,17 0,71 0,Sl 5,65 3,t6 X. Oer, turf, steekole.,,,,, 2,69 11J8 10,3 U. Metale~~be~ve~kiiig....,.,. 2,55 0,79 1,49 l,? X. Machies, istrumete eiia,, 1,O1 0,93 0,47 2,79 2,3 S. Scheepsbouw, s$tuigeii,.... 3,56 0, XV. Ppieridustrie,...,,. 3,57 3,70 2,29 18,04 15,s XV. Textiele ij'verheid.,...,,. 27,20 10,88 2,24 45,31 41,9 SV. Fabr. va gas e electriciteit,.,, 3,85 0,15 0,24 O,H XV. Fabr. va voedigsiiddeleii.,.. 4,45 2,09 2,17 4, XV, Totaal ~vei;lieidsbedr~veii,,., 27,57 9,39 5,39 12,39 16,2 XVl, Ladbouv ,12 2,35 4,45 27,91 2,5 l XS, Vissclieri e jacht....,. O,64 0,68 3,74 26,7 XX,Hdel,,,.....,. 83,77 34,66 28,91 5, XX. Verkeer..,...,. 20,26 6,19 6,06 3,16 0,s XY, Bakweze,,...,,. l,54 0,24 0,59 1,20 1,s XX. ~erzekeri~skezeii ,22 2,41 0,72 12,s XXSX. Totaal hadelsbedrive,.,, 30,94 l7,59 17,26 3,95 120,5

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen:

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen: Masteropleidig Fiacial Plaig Kwatitatieve Methode Relevate wiskude We kee i de wiskude de volgede getalleverzamelige: De atuurlijke getalle: N = {0,,,,4, } De gehele getalle: Z = {, -,-,-,0,,,, } (egels:

Nadere informatie

Combinatoriek groep 2

Combinatoriek groep 2 Combatorek groep Tragsweeked ovember 013 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te make met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrjk bj het make va opgave s om et allee de theore de je ket

Nadere informatie

Deel A. Breuken vergelijken 4 ----- 12

Deel A. Breuken vergelijken 4 ----- 12 Deel A Breuke vergelijke - - 0 Breuke e brokke (). Kleur va elke figuur deel. Doe het zo auwkeurig mogelijk.. Kleur va elke figuur deel. Doe het telkes aders.. Kleur steeds het deel dat is aagegeve. -

Nadere informatie

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II Groepsfoto s Alle mese kippere met hu oge. Daardoor staa op groepsfoto s vaak ekele persoe met geslote oge. Sveso e Bares hebbe oderzocht hoeveel foto s je moet make va ee groep va persoe om 99% kas te

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934 ao 1934 Per telefax vooraf: 0167-54 34 99 Aatal pagia's: 4 AANTEKENEN gemeete Steeberge Postbus 6 4650 AA STEENBERGEN Behadeld door : A.P. Corelisse E-Mail B Gem.STEENBERGEN apcorelisse@dehollader.l 7

Nadere informatie

UITKOMSTEN DER BEROEPSTELLING.

UITKOMSTEN DER BEROEPSTELLING. UITKOMSTEN DER BEROEPSTELLING. DER BE'ROEPSTELLING IN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN OP DEN EEhT EN DERTIGSTEhT DECEMBER 1889. UITGEGEVEN OP LAST VAN HET DEPARTEMENT VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN. PROVINCIE

Nadere informatie

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling Praktische opdracht: Complexe getalle e de Julia-verzamelig Auteur: Wiebe K. Goodijk, Zerike College Hare Beodigde Voorkeis: 1 = i Het complexe vlak. Notatie: z = a + bi of z = r(cosϕ + i si ϕ) Regel va

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Combinatoriek groep 2

Combinatoriek groep 2 Combatore groep Mx: ducte, ladeprcpe, bomaalcoëffcëte, paaseereprcpe Tragsweeed ovember 015 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te mae met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrj bj het

Nadere informatie

Opgaven OPGAVE 1 1... OPGAVE 2. = x ( 5 stappen ). a. Itereer met F( x ) = en als startwaarden 1 en 100. 100...

Opgaven OPGAVE 1 1... OPGAVE 2. = x ( 5 stappen ). a. Itereer met F( x ) = en als startwaarden 1 en 100. 100... Opgave OPGAVE 1 a. Itereer met F( ) = e als startwaarde 1 e 1. 16 1............... 16 1............... b. Stel de bae grafisch voor i ee tijdgrafiek. c. Formuleer het gedrag va deze bae. (belagrijk is

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn Kwaliteit va de persoosgegeves Resultate Gemeete Alpe aa de Rij Klik Ted om Dicks, de titelstijl Hek-Ja va Wieseekker het model te bewerke Ageda Doel va het oderzoek Irichtig va het oderzoek Resultate

Nadere informatie

kleinkinderen familie OCMW beweging 15.28% 1.88% 8.58% 65.15% 9.12% 12.12% 1.68% 8.75% 67.34% 10.10% 12.41% 1.09% 17.88% 62.04% 6.

kleinkinderen familie OCMW beweging 15.28% 1.88% 8.58% 65.15% 9.12% 12.12% 1.68% 8.75% 67.34% 10.10% 12.41% 1.09% 17.88% 62.04% 6. Politieke iteresse (vraag: Sommige mese volge regelmatig wat er gaade is i de politiek, terwijl adere zich daar iet zo voor iteressere. Hoe is dat met u?) Mate va iteresse: 27%: helemaal iet geïteresseerd

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

3,2 2,8 1,8 1,6 -0,33 1,4

3,2 2,8 1,8 1,6 -0,33 1,4 Datum: 4 april 2017 Reteotwikkelige 3,2 3 Hypotheekrete variabel, 5, 10, 20 e 30 jaar vast met NHG 3,10 2,8 0,1 g e 0-0,1 e ta -0,2 e rc p -0,3 te -0,4 re -0,5 Geldmarktrete 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13-0,33

Nadere informatie

Een meetkundige constructie van de som van een meetkundige rij

Een meetkundige constructie van de som van een meetkundige rij Ee meetkudige costructie va de som va ee meetkudige rij [ Dick Kliges ] Iets verder da Euclides deed Er wordt door sommige og wel ees gedacht dat Euclides (hij leefde rod 300 v. Chr.) allee over meetkude

Nadere informatie

Appendix A: De rij van Fibonacci

Appendix A: De rij van Fibonacci ppedix : De rij va Fiboacci Het expliciete voorschrift va de rij va Fiboacci We otere het het e Fiboaccigetal met F De rij va Fiboacci wordt gegeve door: F F F F 4 F F 6 F 7 F De volgede afleidig is gebaseerd

Nadere informatie

Combinatoriek-mix groep 2

Combinatoriek-mix groep 2 Combatore-mx groep Tragsweeed, ovember 0 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te mae met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrj bj het mae va opgave s om et allee de theore de je et goed

Nadere informatie

Jongeren en media Onderzoek uitgevoerd door de binnenlandredactie van het Reformatorisch Dagblad - meer informatie: sdbruijn@refdag.

Jongeren en media Onderzoek uitgevoerd door de binnenlandredactie van het Reformatorisch Dagblad - meer informatie: sdbruijn@refdag. Jogere e media Oderzoek uitgevoerd door de bieladredactie va het Reformatorisch Dagblad - meer iformatie: sdbruij@refdag.l A. Algemee 3 1.Leeftijdsverdelig odervraagde 2.Geslacht odervraagde 3.Kerkelijke

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

1. Weten dat in het geval van compressoren rekening moet gehouden worden met thermische effecten

1. Weten dat in het geval van compressoren rekening moet gehouden worden met thermische effecten Hoofdstuk 4 Compressore Doelstellige 1. Wete dat i het geval va compressore rekeig moet gehoude worde met thermische effecte 2. Wete dat er ee gres is aa het verhoge va de druk va ee gas 3. Wete welke

Nadere informatie

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28.

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28. PUBAS, ee verieuwd systeem voor arbeidsbegrotig I: Agro Iformatica 4 (oktober 999), p. 25 28. Aet Vik, tel. 037-476452 Gerrit Kroeze, tel. 037-476459 Istituut voor Milieu- e Agritechiek, Cluster Systeemkude

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: "Translease") 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: Translease) 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten vocate FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 juli 2007 Gegeves failliet Traslease Holdig B.V. (hiera te oeme: "Traslease") Faillissemetsummer Datum uitspraak Curator R-C 07 /267 F 23 mei 2007 mr. R.M.

Nadere informatie

De standaardafwijking die deze verdeling bepaalt is gegeven door

De standaardafwijking die deze verdeling bepaalt is gegeven door RUDOLF STEINERCOLLEGE HAARLEM WISKUNDE VWO CM T311-VCM-H911 Voor elk oderdeel is aagegeve hoeveel pute kue worde behaald. Atwoorde moete altijd zij voorzie va ee berekeig, toelichtig of argumetatie. MAX:

Nadere informatie

Mag systeem. Vloerreiniging

Mag systeem. Vloerreiniging NL Mag systeem Vloerreiigig Mag systeem Cocept Eé houder voor alles! Dat was er og ooit: Bij het Mag systeem past éé houder bij alle mopmethode. Zo ka ter plekke telkes de optimale werkbreedte, textielkwaliteit

Nadere informatie

Deel I. Kenmerken van ADHD. Hoofdstuk 1. Wat we weten over de stoornis ADHD. 1.1 De basiskenmerken

Deel I. Kenmerken van ADHD. Hoofdstuk 1. Wat we weten over de stoornis ADHD. 1.1 De basiskenmerken Deel I hoofdstuk 1 Deel I Wat we wete over de stooris ADHD Hoofdstuk 1 Kemerke va ADHD Altijd druk? De letters ADHD staa volges sommige vooral voor: Alle Dage Heel Druk. Dat klopt lag iet altijd. Niet

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

7.1 Recursieve formules [1]

7.1 Recursieve formules [1] 7.1 Recursieve formules [1] Voorbeeld: 8, 12, 16, 20, 24, is ee getallerij. De getalle i de rij zij de terme. 8 is de eerste term (startwaarde, u 0 ) 12 is de tweede term (u 1 ) 24 is de vijfde term (u

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.1)

imtech Arbodienst (versie 2.1) imtech Arbodiest Vervoer va gevaarlijke stoffe (versie 2.1) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat verstaa we oder het vervoer va gevaarlijke stoffe? Gevaarlijke stoffe zij stoffe die op éé of adere

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

medewerkers museumboerderij de Wendezoele

medewerkers museumboerderij de Wendezoele LES 2: KERNLES: ONTDEK DE BOERDERIE I deze les staat het beleve va het erfgoed cetraal. KENMERKEN Tijd Les wordt gegeve door Beodigde materiale 60 miute medewerkers museumboerderij de Wedezoele overzicht

Nadere informatie

Zelf uw. Woning isoleren

Zelf uw. Woning isoleren Zelf uw Woig isolere 2 Bij zelf klusse komt soms heel wat kijke. E ee goede voorbereidig is vaak het halve werk. I deze Kluswijzer leest u alles over de meest voorkomede klusse e geve wij u volop tips

Nadere informatie

NOG IETS OVER EEN BALINEESCHEN KALENDER

NOG IETS OVER EEN BALINEESCHEN KALENDER NOG IETS OVER EEN BLINEESCHEN KLENDER DOOR W. O. J. NIEUWENKMP. (Met 5 tekstafbeeldige). I mij beschrijvig va ee Balieesche kaleder i dit elfde tijdschrift ' heb ik de verschillede igesede merke e igestoke

Nadere informatie

DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED

DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED Prof. ir. P. Ampe, Prof. dr. ir. A. De Wulf, ig. J. De Corte. 1. Ileidig e probleemstellig. Sedert deceia gebruike schatters zowel i België

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 3 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 30 mei 2012 tijdsduur: 90 miute (09:30-11:00 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Werktekst 1: Een bos beheren

Werktekst 1: Een bos beheren Werktekst : Ee bos behere Berekeige met rije op het basisscherm Op ee perceel staa 3000 kerstbome. Ee boomkweker moet beslisse hoeveel bome er jaarlijks gekapt kue worde e hoeveel ieuwe aaplat er odig

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. wiskunde B1. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame VW 007 tijdvak woesdag 6 mei.0-6.0 uur wiskude B Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 0 vrage. Voor dit exame zij maximaal 8 pute te behale. Voor elk vraagummer staat hoeveel

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I Eidexame wiskude A vwo - I Beoordeligsmodel Maratholoopsters maximumscore 3 uur, 43 miute e 3 secode is 98 secode De selheid is 495 98 (m/s) Het atwoord: 4,3 (m/s) maximumscore 3 Uit x = 5 volgt v 4,4

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - II

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - II Eideame wiskude B vwo 200 - II Sijde met ee hoogtelij Op ee cirkel kieze we drie vaste pute, B e C, waarbij lijstuk B gee middellij is e put C op de kortste cirkelboog B ligt. Ee put doorloopt dat deel

Nadere informatie

ZA5790. Flash Eurobarometer 355 (Space Activities) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5790. Flash Eurobarometer 355 (Space Activities) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA790 Flash Eurobarometer (Space Activities) Coutry Questioaire Belgium (Flemish) EB FLASH - Space Activities - BEN D Hoe oud bet u? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D Geslacht va de respodet

Nadere informatie

Zorgplan Verpleging Thuis

Zorgplan Verpleging Thuis Zorgpla Verplegig Thuis Trasferverpleegkudige Datum:... Trasferverpleegkudige:... Ziekehuis:... BIG-r:... Telefooummer:... Gegeves patiët Burgerserviceummer:... Straat:...Huisummer:... Patiëtummer AMC:...

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. wiskunde B1. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame VW 007 tijdvak woesdag 6 mei.0-6.0 uur wiskude B Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 0 vrage. Voor dit exame zij maximaal 8 pute te behale. Voor elk vraagummer staat hoeveel

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steuput tot bestrijdig va armoede, bestaasozekerheid e sociale uitsluitig Feite e cijfers Tabelle EU-SILC 2004 Tabel 1a-2004: Armoederisicopercetage (= het percetage persoe met ee equivalet beschikbaar

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

Commissie Pensioenhervorming 2020-2040. Nota over de actuariële neutraliteit. Bijlage III

Commissie Pensioenhervorming 2020-2040. Nota over de actuariële neutraliteit. Bijlage III Commissie Pesioehervormig 00-040 Nota over de actuariële eutraliteit Bijlage III. I het kader va de ivoerig va ee «deeltijds pesioe» wordt de kwestie va de actuariële correctie va de uitkerige i geval

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Proeftentamen IBK1LOG01

Proeftentamen IBK1LOG01 Proeftetame IBK1LOG01 Opgave 1 ( 20 pute) Beatwoord de oderstaade vrage met waar of iet waar: 1.De bereikbaarheid va iformatie over ee product bij ee iteretwikel is ee voorbeeld va pre-trasactie elemet

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

C p n = C p (2000) Zet op de volgende uitdrukking gelijke noemer. 1 (p + 1)!n! + 1. (n + 1)!p! (a 3 2 a 2 )15

C p n = C p (2000) Zet op de volgende uitdrukking gelijke noemer. 1 (p + 1)!n! + 1. (n + 1)!p! (a 3 2 a 2 )15 Combiatieleer. (99 Op hoeveel maiere kue 8 studete verdeeld worde i groepe als elke groep uit mistes studet moet bestaa.. (99 Hoeveel terme elt ee homogee veelterm va graad 5 i 3 obepaalde x, y e, z? 3.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Revius Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Revius juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Lesje Keniaanse cultuur

Lesje Keniaanse cultuur ieuwsbrief@looijetomate.l 30 maart 2012 Lesje Keiaase cultuur Door Michiel Botebal begoe met het samestelle va het team e het orgaisere va de reis. Toe ik de reis voor ee groot gedeelte had geregeld, liet

Nadere informatie

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS hadleidig coditioele orders HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS Ee coditioele order kut u vergelijke met ee istructie die u geeft aa uw wekkerradio: als het 7.30 uur is, wil ik dat de radio aagaat e ik gewekt

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 009 tijdvak wiskude B, Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordelig Algemee regels Vakspecifieke regels Beoordeligsmodel 5 Izede scores Regels voor de beoordelig

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie

Hoeveel getallen van 2 verschillende cijfers kan je vormen met de cijfers 1,4,7,8? tweede cijfer 4 7 8 1 7 8 1 4 8 1 4 7

Hoeveel getallen van 2 verschillende cijfers kan je vormen met de cijfers 1,4,7,8? tweede cijfer 4 7 8 1 7 8 1 4 8 1 4 7 Hoofdstu Combiatorie. Basisregels Combiatorie is de studie va telprobleme. De ust va het telle bestaat vaa uit het codere of aders voorstelle va het telprobleem, zodat het uiteidelij volstaat om de volgede

Nadere informatie

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d S T R U C T U U r V I S I E DROOM.NH OKTOBER 2008 Wedstrijdprogramma voor de opebare ideeëprijsvraag DROOM.NH Ileidig De groeiede ruimtebehoefte e het veraderede

Nadere informatie

Woonmonitor Limburg 2007

Woonmonitor Limburg 2007 Factsheetboek Maasduie 27 Maasduie 8233 Woomoitor Limburg 27 Factsheetboek Maasduie 27 Maastricht, juli 28 Colofo Provicie Limburg Postbus 57 622 MA Maastricht Tel.: +31 ()43 389 99 99 Fax.: +31 ()43 361

Nadere informatie

Convergentie, divergentie en limieten van rijen

Convergentie, divergentie en limieten van rijen Covergetie, divergetie e limiete va rije TI-spire e rije 7N5p GGHM 22-23 Eigeschappe rekekudige rij b = begiwaarde v = verschil tusse twee opeevolgede terme recursieve formule: u = u + v met u = b directe

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Tentamen Inleiding Experimentele Fysica (3NA10 of 3AA10) Tentamen OGO Fysisch Experimenteren voor minor AP (3MN10)

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Tentamen Inleiding Experimentele Fysica (3NA10 of 3AA10) Tentamen OGO Fysisch Experimenteren voor minor AP (3MN10) TECHISCHE UIVERSITEIT EIDHOVE Tetame Ileidig Experimetele Fysica (3A10 of 3AA10) Tetame OGO Fysisch Experimetere voor mior AP (3M10) d.d. 0 jauari 010 va 9:00 1:00 uur Vul de presetiekaart i blokletters

Nadere informatie

Rijen. 6N5p

Rijen. 6N5p Rije 6N5p 0-03 Rije Ileidig I de wiskude werke we vaak met formules e/of fucties die elke mogelijke waarde aa kue eme. Als bijvoorbeeld f( x) = 5x + 5x 3, da ku je voor x (bija) elke waarde ivulle e ka

Nadere informatie

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Steekproefmodelle e ormaal verdeelde steekproefgroothede 6. Werktekst voor de leerlig Prof. dr. Herma Callaert Has Bekaert Cecile Goethals Lies Provoost Marc Vacaudeberg 1.

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

1. Recursievergelijkingen van de 1 e orde

1. Recursievergelijkingen van de 1 e orde Recursievergelijkige va de e orde Rekekudige rije Het voorschrift va ee rekekudige rij ka gegeve wordt met de volgede recursievergelijkig: u = u + b Idie we deze vergelijkig i de vorm u = u u = b otere

Nadere informatie

Statistiek = leuk + zinvol

Statistiek = leuk + zinvol Statistiek = leuk + zivol Doel 1: Doel : Doel 3: zie titel ee statistisch oderzoek kue beoordele ee statistisch oderzoek kue opzette ee probleem vertale i stadaardmethode gegeves verzamele, verwerke via

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Combinatoriek. Nota s in samenwerking met Anja Struyf en Sabine Verboven (Universiteit Antwerpen)

Combinatoriek. Nota s in samenwerking met Anja Struyf en Sabine Verboven (Universiteit Antwerpen) 1 Combiatoriek Nota s i samewerkig met Aja Struyf e Sabie Verbove (Uiversiteit Atwerpe) I het dagelijkse leve worde we vaak gecofroteerd met vraagstukke waarva de oplossig het telle va het aatal elemete

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

elero Revio-868 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren!

elero Revio-868 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren! Revio-868 elero Bedieigshadleidig Gelieve deze bedieigshadleidig te beware! elero GmbH Atriebstechik Lisehofer Str. 59 63 D-72660 Beure ifo@elero.de www.elero.com 309 306 Nr. 18 100.5001/0505 Ihoudsopgave

Nadere informatie

Monitor Convenant Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel in primair en voortgezet onderwijs. Nulmeting bij besturen en directeuren

Monitor Convenant Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel in primair en voortgezet onderwijs. Nulmeting bij besturen en directeuren Moitor Coveat Professioaliserig e begeleidig oderwijspersoeel i primair e voortgezet oderwijs Nulmetig bij besture e directeure Jos va Kuijk Gerrit Vrieze Tessa Marx Jauari 2008 Moitor Coveat Professioaliserig

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. wiskunde A1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) wiskude A, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 04 Tijdvak izede scores Verwerk de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school i het programma Wolf

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie