W-3 Welstand en Monumenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "W-3 Welstand en Monumenten"

Transcriptie

1 L^ICX^Ö 1/ s'e^^is W- Welstand en Mnumenten Midden Nederland Aan de den van de deelnemende gemeenten van Welstand en Mnumenten Midden Nederland ns kenmerk : Bijlage : 1 nderwerp : Jaarverslagen jaarrekening 24 Bunnik, 1 april 25 Geahte ad, Bijgaand den wij u de jaarrekening 24 en het bijbehrend jaarverslag van nze gemeenshappelijke regeling tekmen. De jaarrekening is vrzien van een gedkeurende verklaring van de auntant. p grnd van artikel 28 van de gemeenshappelijke regeling stellen wij u in de gelegenheid uw gevelen mtrent de bij deze brief aan u vrgelegde stukken te den blijken. Wij verzeken u dat te den vr 15 juni 25. Hebben wij p genemde datum geen reatie van u ntvangen, dan nemen wij aan dat u zih kunt verenigen met de jaarrekening 24. Vr tehnishe vgen kunt u ntat pnemen met Mw. N.M. Versteeg-van Baaien, n.versteeg(5mistiht.nl. Hgahtend, Het Dagelijks Bestuur van Welstand en Mnumenten Midden Nederland, ir. A. Tm seretaris Adviseurs vr Ruimtelijke Kwaliteit Drpsstat 1 b - Pstbus CC Bunnik - T IBAN NL4 BNGH KvK

2

3 Liig^öi ^8^=<=^8- -pt- Jaarrekening en finanieel verslag 24 Welstand en Mnumenten Midden Nederland

4

5 IHUDSPGAVE pagina Jaarverslag 1.1 Algemeen 1.2 Verslag van de diretie 5 1. Prgmmaventwrding Pagfen Grndslagen van de finaniële verslaglegging 14 Jaarrekening 2.1 Balans per 1 deember Telihting p de balans per 1 deember verziht van baten en lasten ver het bekjaar Resultaatbestemming Vergelijking begrting rekening Telihting p de staat van baten en lasten ver het bekjaar Finaniële nsequenties liquidatie atieplan 29 verige gegevens.1 pbrengsten welstandsadviezen 24.2 In rekening gebhte adviezen per gemeente 2. Staat van materiële vaste ativa met enmishe nut 24.4 Niet uit de balans blijkende rehten en verplihtingen 4 5 Cntrleverklaring 5.6 Vaststelling dr Algemeen Bestuur 7

6

7 1. JAARVERSLAG 1.1 Algemeen Algemene gegevens Welstand en Mnumenten Midden Nederland (WMMN) is een gemeenshappelijke regeling met 2 aangeslten gemeenten. De hfddelstellingvan de rganisatie is al sinds 1929 dezelfde: "de instandhuding van het buwkundig shn, het landshap- en stedenshn". Naast de aangeslten gemeenten zijn er ng twee gemeenten - Laren en Blarium- waaan p basis van een ntt adviezen wrden uitgebht. Het kantr is gevestigd aan de Drpsstat lb te Bunnik Crrespndentieadres: Pstbus 115, 98 CC BUNNIK Telefn : Dagelijks Bestuur Samenstelling p 1 deember 24: De heer M. v.d. Grep De heer G.J. Spelt Mevruw J.F.M. Hllander Mevruw J. Verbeek-Nijhf burgemeester gemeente Bunshten, vrzitter wethuder gemeente Lpik wethuder gemeente Veenendaal wethuder gemeente Zeist Het Dagelijks Bestuur heeft in 24 vijf keer vergaderd.

8 Algemeen bestuur Samenstelling p 1 deember 24 Baarn De Bilt Bunnik Bunshten Eemnes Leusden Lpik Mntfrt Nieuwegein udewater Renswude Rhenen De Rnde Venen Stihtse Veht Utrehtse Heuvelrug Veenendaal Wudenberg Wijk bij Duurstede IJsselstein Zeist R. Vermeer drs. H.J.M.A. Mies R.A. Zakee M. v.d. Grep H. Zetman H.A.W. van Beurden G.J. Spelt CL Jnkers P.W.M. Sneren LW. Vermeij D. Vlastuin H. van den Berg D. Mlenburgh F. Zivkvi-Laurenta G. Bnzaaijer mw. J.F.M. Hllander D.P. de Kruif mw. W. Ksterman V.G.M, van de Berg mw. J. Verbeek-Nijhf Het Algemeen Bestuur heeft in 24 twee keer vergaderd. In 24 heeft het Algemeen Bestuur zih vl beziggehuden met de vlgende zaken: Aanwijzing leden Dagelijks Bestuur en vrzitter Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2i 11 Vaststelling begrting 25 en meerjarenming Vaststelling siaal plan In de bestuursvergadering die p 25 juni 24 gehuden is, is de jaarrekening 2 vastgesteld.

9 2 Verslag van de diretie Algemeen In de lp van 24 werd een liht herstel van de buwmarkt merkbaar. De enmishe risis leek p zijn retur. Cnreet hebben we dit kunnen nstateren dr de tename van het aantal adviesaanvgen in de laatste maanden van het jaar. In 21 1 is er veel tijd en energie gestken in de tekmst van de rganisatie. Nadat in 2 meer dan tweederde van de den van de deelnemende gemeenten had inge d met het liquidatie atieplan knden in 24 de vervlgstappen i/rden gezet rihting een nie tie. Van W Istand en Mnumenten Midden Nederland Mi :ht In 2 is genludeerd dat Landshap Erfged Utreht (LEU) als samenwerkingspartner de beste kansen zu bieden vr de tekmst van ns werk. De als gevlg van deze nlusie gefrmeerde stuurgrep WMMN/LEU is in 24 regelmatig bij elkaar geweest. In de stuurgrep hebben leden van het Dagelijks Bestuur van WMMN en leden uit de ad van teziht van LEU zi ng. De beide direteuren, Ter Maten en Tm, zijn als adviseurs daarbij aanwe :ig. nder a ere is e prken ver ni itstat uten en ver ei :n t dir tiestatuut. Een mgelijl Ie eenheid tussen LEU en nieuwe stihting is nderzht. In dit kadur is er veelvuldig verlegd met de fi: iseurvjney. bij is p en g( entkde Inspeteur van Bel; en bi en. De v ig f n nder v ;evai alee gevrmd i wrd* n me' LEU is ni geheel i aart< /redenheid beantwrd. Het management heeft ei al maal verleg ge ;rd met de medewerker van het bi au met als del m tt een siaal plan te kmen. Nadat er algehele instemming was bereikt kn eind ktber een nept siaal plan v* jen drgeznden naar de AB-leden. In de AB-vergaderir ; van deember' ; het r is w e den va gemeent in 2 ;egd WE inde F kan wrden va: ld. p deember 24 vnd er in De Nieuwe JteAn aats met als thema "Samen vr Ruimtelijl e Kwaliteit". Aanleiding vrmde het 85-jarij bestaan an nze adviesrganisatie, als Prviniale Utrehtse Welstandsmmissie p 25 nvember 1929 pgeriht. Een van de sprekers was dhr. Bart Krl gedeputeerde van de prvinie Utreht. Aan het einde van de bijeenkmst nthulde hij de nieuwe naam met lg van de pvlger van WMMN: MiStiht. Algemeen en Dagelijks Bestuur Als gevlg van de gemeenteadsverkiezingen begin maart is de samenstelling van het Algemeen Bestuur ingrijpend gewijzigd. Veel nieuwe wethuders namen de plaats in van hun vrgangers, Mede gezien de aanstaande pheffing van de GR werd beslten m de samenstelling van het DB z min mgelijk te wijzigen. Er mest afsheid genmen wrden van de niet in het AB teruggekeerde leden K.H. Wiersema (Stihtse Veht) en R. Peek (Wijk bij Duurstede). Beide vaante DB-zetels zijn niet meer pgevuld. Het Dagelijks Bestuur wrdt thans gevrmd dr de dames Hllander (Veenendaal) en Verbeek-Nijhf (Zeist) en de heren Van de Grep (Bunshten, tevens vrzitter) en Spelt (Lpik). Cmmissies Ruimtelijke Kwaliteit In de lp van 24 hebben met vrijwel alle mmissies vr ruimtelijke kwaliteit evaluatiegesprekken plaatsgevnden. In algemene zin werd genludeerd dat de nieuwe pzet met integle mmissies als een gede stap vruit met wrden gezien. Wel ahtten de meeste mmissieleden het van belang dat de integtie verder vrm zu meten krijgen nfrm de sinds enkele jaren naar vlle tevredenheid funtinerende BEL-mmissie Ruimtelijke kwaliteit

10 Andere adviesprduten Meerdere gemeenten vregen p het gebied van ruimtelijke kwaliteit breder advies dan alleen de wettelijke welstand- f mnumentenadviezen. Hie 1 hert ;n we de trend m breder, meer integal en i ger stadium te ad\ Ervennsulentshap Het in 2 samen mei LEL) tarte pi m sue s. In ereen tename var belangstelling v< )rdez jzevanad ering in een vre adium, z\ ger :en als bij parti lieren. We nstateren een verdere grei vr dit nieuwe adviesprdut, juist k vanwege het integle en laagdrempelige kakter, vreg i :en planvrmingspres. Steunpu menten trehtse Buit sen (PUB) In 24 wen net LEL samengewe iet Plat Utrehts* tenplaats PUB) en het Berderijen Platfrm Utreht (BPU) De samenwerking tussen LEU en Wl / binne AMU ge itinue iet kader van de steunpuntativiteiten is < a. p 2 ktber 24 de 'We ;r vr de tekmst' gepresentee d aar fend Feuille luders i jltuur. egwijzer' rmde hi resultaat van een i 'viewrnde we arbij alle U meer ht. I daa 'an was m dr middel van deze zgenaamde mnitr erfgedbeleid Utrehtse gemeent n (MEBUG), inziht te ki jgen in de stand var aken van het erfge Jbeleid bij deze gemeenten. Samenvattend We kijken wederm terug p bewgen jas "waarbi ip alle lei vlaken veel gev d we Ivan nze medewerkers. Het dï gvlak vr ruimtelijk kwaliteitsbeleid bij de aangeslten gemee grt gebleken en mede dr een aantrekkende enmie hebben we het verslagjaar k finanieel psitief kunnen afsluiten. Dankbaar kan ik nluderen dat iedereen zih vl enthusiasme heeft kunnen blij'en ir ;tten jrd ntelijke teitvan [znd Ir. Anthny Tm, direteur

11 1. Prgmmaventwrding 24 WMMN heeft dr de speifieke gemeentelijke taak als verlengd lkaal bestuur één herkenbaar prgmma, 'Welstands- en mnumentenadvisering'. Dat prgmma ndersteunt de delstelling van de Gemeenshappelijke Regeling: de zrg vr de instandhuding en bevrdering van het buwkundig shn, de welstandszrg, het landshaps- en stedenshn, waarnder de mnumentenzrg, alsmede de zrg vr de ruimtelijke kwaliteit in zijn algemeenheid begrepen in de deelnemende gemeenten. WMMN heeft als taak de deelnemende gemeenten van advies te dienen ver alle zaken die met de delstelling in de breedste zin van het wrd in verband staan. Het prgmma 24 mvatte zwel de dienstverlening als de bedrijfsvering van de rganisatie. Delstellingen Het begde maatshappelijk effet van het jaarplan 24 was: Het leveren van hgwaardig advieswerk. Effiiënt en prfessineel, dus deskundig, ter zake dende en binnen de gestelde termijnen. Verkleinen afstand adviesmmissie - gemeentebestuur. Advisering helder en tnspant vr iedereen Vergrten maatshappelijk dagvlak vr ruimtelijk kwaliteitsbeleid De delgrep is: Gemeentebestuur en plitiek Ambtenaren Arhiteten en andere prfessinals in de buw Alle burgers, zwel pdhtgevers als alle gebruikers van de penbare ruimte Het beleid van WMMN is vastgelegd in: de Gemeenshappelijke Regeling Welstand en Mnumenten Midden Nederland 25, in werking getreden p 1 februari 26. In de regeling wrdt een rehtspersnlijkheid bezittend penbaar lihaam ingesteld, gevestigd in Bunnik. Het verzrgingsgebied wrdt thans gevrmd dr het grndgebied van de 22 deelnemende gemeenten Treasurystatuut 26 Nta Reserves en Vrzieningen 22 Verrdening ex artikel 212 en 21 gemeentewet, 25 Nta inkp- en aanbestedingsb id 26 WMMN dient in haar advisering nsistent en deskundig te zijn. ledere aangeslten gemeente afznderlijk mag verwahten dat WM / haar diensten verriht p basis van het dr die gemeente vastgestelde ruimtelijk kwaliteitsbeleid. Uitgangspunt is daarbij steeds geweest: het ptimaal bedienen van de besturen van de aangeslten gemeenten. WMMN dient in alle pzihten klantgeriht te werk te gaan en vlle partijen (bestuurders, ambtenaren en in verleg met hen, arhiteten en burgers) ged tegankelijk te zijn. WMMN met als Gemeenshappelijke Regeling in staat zijn m als zelfstandige rganisatie deze rl te vervullen. Daarte behrt een ged geëquipeerde rganisatie qua persneel en qua huisvesting. De ventwrding ver het geverde finaniële beleid vindt plaats dr middel van de jaarrekening, die ieder jaar in het vrjaar aan de den van de deelnemende gemeenten wrdt geznden en die in de junivergadering van het Algemeen Bestuur wrdt vastgesteld. De ventwrding vr de uitgebhte adviezen vindt plaats dr middel van jaarverslagen van de adviesmmissies aan de gemeenteden afznderlijk.

12 Pririteiten in dit jaarprgmma 24 waren: verleg met gemeenten Begeleiding mmissies Publi Relatins Uitvering geven aan het tnsfrmatiepres De pririteiten vr het prgmma, de delstellingen en de ativiteiten ter realisatie zijn samengevat in nderstaande tabel. Pririteit Kwantitatieve delstelling Kwalit "/eve delstellin verleg met gemeenten - intensivering ntaten tussen mmissie en gemeenten, zwel bestuurlijk als ambtelijk. Atief dient er van gedahten te wrden gewisseld ver de psitie van de adviesmmissie en de dagelijkse mmuniatie tussen gemeentebestuur en mmissies - atief infrmatie beshikbaar stellen met betrekking tt gemeentelijk ruimtelijk kwaliteitsbeleid - minimaal l x per jaar verleg tussen 'mmissie en ad/wethuder - uitbrengen gemeentelijk jaarverslag aan gemeentead - het rganiseren van minimaal één studiedag vr ambtenaren vergunning en handhaving Begeleiding mmissies - verdere prfessinalisering mmissiel dmaatshap bevrderen samenwerking en integtie andere rganisaties in prvinie - aanbieden kennismakingsursus vr nieuwe welstandsmmissieleden x per JE ar studiedag mmissieleden - minimaal 1 x per jaar visitatiebezek aan de diverse mmissies Publi Relatins - atieve infrmatieverstrekking gemeenten, prfessinals en burgers -inzil lijk maken regulier werk - minimaal driemaal per jaar uitbrengen Welmn.nl te; w ite enttv eema; /rden herzien Ventwrding van ativiteiten m de delstellingen te bereiken verleg met gemeenten In het kader van de samenwerking met het steunpunt arhelgie en mnumenten Utreht, Stamu, werd medegewerkt aan de rganisatie van een tweetal reginale bijeenkmsten vr mnumenten- en arhelgieambtenaren. p 2 ktber is een bijeenkmst vr wethuders gehuden waarp de Wegwijzer vr de tekmst is gepre :eerd. De Wegwijzer i: pges ld naar a< nleiding van een nderzek naar de stand van zaken en de kansen vr de tekmst van het erfgedbeleid van alle gemeenten in de prvinie Utreht, Veel tijd is gestken in de uitvering van het besluit m de GR p te heffen en de tnsfrmatie van de rganisatie naar een stihting. k veel tijd is besteed aan de pstelling van de statuten van de nieuwe stihting, het pstellen van een siaal plan en het in de steigers zetten van de nieuwe rganisatie.

13 Begeleiding mmissies De direteur heeft minimaal één keer alle mmissievergaderingen bezht. Elke mmissie heeft een evaluatiebespreking geverd, Samenwerking tussen WMMN en de Prvinie Utreht, Rijksdienst vr het Cultureel Erfged en Landshap en Erfged Utreht werd in het kader van het Stamu bestendigd en versterkt. Naast het reginaal buwplanverleg werd het ruimtelijk planverleg verder uitgewerkt. Beide plan verleggen blijken duidelijk in een behefte te vrzien. Publi Relatins Eind deember is de naam van de nieuwe stihting tijdens de viering van het 85 jarig bestaan van WMMN nthuld: MiStiht In samenwerking met.a. de Fedetie Welstand werden gemeenten gestimuleerd m hun welstandsnta p een standaardwijze p het internet te plaatsen (Welstand Tnspant). Welmn.nl is als gevlg van de risis niet uitgebht Prduten Reguliere welstandsadvisering w.. planbehandeling in mmissies, verleg bij gemeenten, verwerking adviezen e.d. Advisering ver bestemmingsplannen, beeldkwaliteitplannen e.d. pstellen ruimtelijke kaders bij zgn. pstzegelplannen. Send pinins Mnumentenadvisering met betrekking tt verbuw- en restautieplannen, subsidieverzeken, pstellen gemeentelijk mnumentenbeleid, het leveren van mnumentenbeshrijvingen e.d. Finaniële nsequenties Hiervr wrdt verwezen naar de staat van baten en lasten. In ttaal is ntvangen vr de vlgende prdute Welstandsadvisering (7% van de mzet) Mnumentenadvisering en pstellen mnumentenbeshrijvingen en -beleid Inkmsten steunpunt ntegi i\e advisering (welstands- en mnumentenadvies ineen) Ativiteit r het Platfrm Utreh litenplaatsen verige dk en als de berdeling van beeldkwaliteitplannen, send pinins, et. Het gerealiseerd sald bedagt vóór resultaatbestemming Na dtaties aan de algemene reserve en de tnsfrmatiereserve, is het behaalde resultaat nihil.

14 1.4 Pagfen Weerstandsvermgen en risibeheersing WMMN levert een aantal adviesprduten vereenkmstig de wettelijke taken welstand ^isering en mnumentenadvisering, alsmede enkele verwante dienstverleningen die in nurrentie wrden uitgeverd. Dat maakt de bedrijfsvering per definitie kwetsbaar. De heveelheid adviesaanvgen kan gemakkelijk flutueren en wrdt beïnvled dr: flutuaties in de enmie gemeentelijke herindelingen disussie ver welstand in het kader van deregulering p landelijk en gemeentelijk niveau weti lemgevings 'gunning m het ri zveel mgelijk te beperken he hetalg n Bestuur p 24 j ïi 1999 ten dat een algemene reserve aangehuden mag wrden met een maximum van Dit bedg is tt stand gekmen dr een advies van een auntantskantr. Het bedg is ten niet geïndexeerd. In nvember 21 is de nta reserves en vrzieningen 22 dr het Algemeen Bestuur vastges ld. p basis daarvan is de kpkht van de algemene reserve gerepareerd vr de jaren 1999 t/m 2, dr de maximumstand te verhgen met % samengestelde interest vanaf Vanaf 24 wrdt die indexering jaarlijks tegepast. In 29 is in verband met de ndzaak tt het treffen van een vrziening wegens ntslagvergeding/ww-gelden van 17., een bedg van 1 aan de algemene reserve nttrkken. Per 1 januari 24 beliep de algemene reserve een t Jg van In de vergaderingvan 2! juni 24 rrekening2 vastg eslten het nadelig sald var ad :e nttrek in de emene reser s. Daarent( is het vrdelig sald ver 24 van per sald aan de algemene reserve te sveg i. Per 1 deember 24 bedagt de algemene reserve Ingeval van uittredingen bepaalt de gemeenshappelijke regeling dat een uittree ijdge wrdl vastgesteld dr het algemeen bestuur. Die bijdge wrdt in een bestemmingsi erve gestrt m WMMN in staat te stellen gedur< ide een tijdvak van vijf jaar de bedrijfsvering aan te passen. In het vigerende liquidatie atieplan zijn vaste uittreedbijdgen per gemeente vastgesteld. Twee gemeenten zijn in 24 uitgetreden. De daarvr ntval agen zijn b istemming in de bestemmingsreserve tnsfrmatie gestrt. Tevens zijn diverse reserves en vrzieningen in het leven gerepen m ksten af te vlakken die verband huden met ziekte persn il, ne buw e aanging bedrijf leien, Aan de veding van de laai ;t genemde li{ tarisé en p nten ag. Wlvïï N signaleert een aantal ntwikkelingen die in de tekmst mgelijk risi's pleveren. Deze ntwikkelingen zijn: 1. Landelijke wetgeving met daaruit vrtvleiend een mgelijk afnemende vag van gei 2. Duur en lengte van de enmishe reessie. Het gevlg van genemde risi's leek dat de werkzaamheden zuden verminderen en dat daardr Ie vaste lasten niet meer vldende gedekt zuden kunnen wrden. De mgelijkheid bestnd dat er afsheid mest wrden genmen van ng een medewerker. Hewel hiermee rekening gehuden was in de aangepaste ming 24, is dit niet ndig gebleken. De inkmsten in 24 zijn behrlijk gestegen en gesprken kan wrden van een vrzihtig herstel. 1

15 Finanieringspagaf Treasury is het sturen en beheersen van, het ventwrding afleggen ver en het teziht huden p de finaniële vermgenswaarden, de finaniële geldstrmen, de finaniële psities en de hiean verbnden risi's. De treasuryfuntie staat in de Wet Fid ental. Het belangrijkste uitgangspunt is het beheersen van risi's. Dat uit zih in twee kwaliteitseisen. Het aangaan en verstrekken van geldleningen is alleen tegestaan vr de uitefening van de publieke taak. Daarnaast meten uitzettingen een prudent kakter hebben en mgen niet geriht zijn p het genereren van inkmen dr het lpen van vermatige risi's. Tt vr 24 had WMMN slehts één kapitaaluitgave geativeerd, te weten het kantrgebuw. Daar staat een extern finanieringsmiddel tegenver met eenzelfde shuldrestant als de bekwaarde van het kantr. Per 1 deember 24 bedagt de bekwaarde Vr de rest van de tekmstige investeringen vr bedrijfsmiddelen gld een zgn. spaarsysteem met reserves. Uitgaven werden rehtstreeks uit de reserves gedaan. Bij het per 1 januari 24 in werking getreden Besluit Begrting en Ventwrding (BBV) is nder meer bepaald, dat investeringen met een enmish nut niet meer uit de reserve mgen wrden gedekt. In 24 zijn geen bedrijfsmiddelen geativeerd. Zie k de pagaf nderhud kapitaalgederen. Het ttaal van de reserves en vrzieningen zrgt vr een finanieringsversht. Dat wrdt slehts gedeeltelijk gebruikt als intern finanieringsmiddel. Die interne finaniering is ndig mdat deelnemende gemeenten er gemiddeld VA maand ver den m de faturen te betalen. Het restant van het finanieringsversht wrdt uitgezet. Daarte is met een bank met een AAA-status een vereenkmst finaniële dienstverlening geslten, als gevlg waarvan dagelijks autmatish vertllige finanieringsmiddelen wrden weggezet. Renterisinrm Del van deze nrm is het beperken van de gevlgen van een stijgende kapitaalmarktrente p de rentelasten van de rganisatie. Dat wrdt bereikt dr een limiet te stellen aan dat deel van de vaste shuld waarver het renteperentage in een bepaald jaar met wrden aangepast aan de geldende markttarieven. De nrm stelt dat per jaar maximaal 2% van de vaste shuld in aanmerking mag kmen vr herfinaniering f renteherziening, zij het dat een minimum geldt van 2,5 miljen. ver dat minimumbedg mag dus altijd risi gelpen wrden. mdat WMMN slehts 1 lening heeft met een shuldrestant van 15.9 is duidelijk dat het minimum niet wrdt vershreden en dus wrdt vldaan aan de nrm. Kasgeldlimiet Del van de limiet is de vlttende shuld te beperken. De limiet wrdt berekend dr een perentage te nemen van de mvang van de begrting per 1 januari. Het perentage is gesteld p 8,5. Cnreet betekent het vr WMMN dat wanneer de vlttende shuld een stand van vershrijdt, er genslideerd (d.i. finanieringsmiddelen mzetten van krte naar langere termijn) met wrden. Er geldt ehter een minimum bedg van.. WMMN vldet aan de nrm mdat er een finanieringsversht is. 11

16 Bedrijfsveringpagaf WMMN had eind 24 een frmatie ingevuld van 6,1 f.t.e., verdeeld ver 7 persnen. Van de frmatie zijn 4 persnen van het mannelijke en persnen van het vruwelijke geslaht. Derhalve een verdeling van 55-45%. De ext frmatieplaats van,4 f.t.e. waarte bestuurlijk beslten was, is k in 2 niet ingevuld. Verder is in 22 het ntt van een yn-arhitet niet verlengd, waardr de frmatie met 1 f.t.e. is verkleind. k de frmatie p de administtie is gekrmpen met,5 f.t.e. Als gevlg van de eerder geshetste ntwikkelingen in de markt, is de frmatie van het kantr nu gekrmpen naar een minimumniveau. In het verslagjaar zijn de inkmsten vr het eerst sinds 2 weer gestegen. Dr genemde inkrimping van het persneel en de aantrekkende markt is de werkdruk vr het ige perse Dt en is de flexibiliteit behrlijk afgenmen. Bezuinigingen p persneelsgebied zijn met deze bezetting nmgelijk gewrden wil WMMN haar werk p hetzelfde kwalitatief hge niveau blijven verrihten. Eén van de medewerkers is tijdelijk 4 uur per week meer gaan werken m ext taken te kunnen verrihten en de beleidsmedewerker is strutureel 2 uur per week meer gaan werken. In het verslagjaar vnd er vijf keer werkverleg met de medewerkers plaats. mdat WMMN geen mee ezeggenshapsad heeft, is er tevens een aantal sessies geweest m met de medewerkers te spreken ver de inhud van het siaal plan. In 24 is gestart met het uitveren van het liquidatie atieplan zals dat vastgesteld is dr het Algemeen Bestuur en de den van de aangeslten gemeenten. Het plan behelst pheffing van de Gemeenshappelijke Regeling, uiterlijk per 1 januari 27 en vrtzetting van de dienstverlening vanuit een nieuw p te rihten stihting die nauw zal samenwerken met Landshap Erfged Utreht. Pagaf verbnden partijen WMMN is als gemeenshappelijke regeling een verbnden partij vr de deelnemende gemeenten. Andersm gaat hette ver vr WMMN m de deelnemende gemeenten als een verbnden partij te mshrijven. WMMN heeft geen samenwerkingsverbanden met derde partijen met een ventwrdelijkheid f beslissingsbevegdheid in een bestuur. Wel is WMMN lid van rganisaties zals de landelijke kepelrganisatie Fedetie Welstand waar ntributie vr vershuldigd is. Pagaf Lkale lasten De tarievenstrutuur van WMMN was vr 24 als vlgt (alle bedgen exlusief BTW): Vr buwplannen met buwksten tt en met 1. wrdt 9,2 per advies in rekening gebht. Bven 1. buwksten: 1,92 per 1. buwksten (f een gedeelte ervan), verhgd met 2, Bven de 225. buwksten, per 1. buwksten (f gedeelten ervan) 1,5 buwksten, ver! Dgd met 452. Bven de 45. buwksten, per 1. buwksten (f gedeelten ervan), verhgd met 789,5. Bven de buwksten, per 1. buwksten (f gedeelten ervan),11, verhgd met 1.8,5. De inkmsten uit dien hfde in 24 bedregen in ttaal Vr prinipe welstandsadviezen, relame- en handhavingadviezen werd 6,- per advies in rekening gebht. 12

17 Vr de mnumentenadvisering en verige dienstverlening werd een uurtarief van 11,- gehanteerd, vermeerderd met,5 reisksten per kilmeter. Pagaf grndbeleid WMMN vert geen grndbeleid, atief nh passief. De enige grnd die in eigendm is, is de grnd van het kantrpand in Bunnik. Pagaf nderhud kapitaalgederen Deze pagaf hudt verband met de pagaf weerstandsvermgen. WMMN heeft een nderhudsplan kantrgebuw. Dit plan is vastgesteld dr het algemeen bestuur in zijn vergadering van nvember 21. p basis van dit plan is een vrziening nderhud kantr gevrmd. Die vrziening wrdt geved ten laste van de jaarlijkse explitatie. Uitgaven wrden rehtstreeks ten laste van de vrziening gebht. In 24 is geen dtatie aan de vrziening gedaan, in verband met de tnsfrmatie van de rganisatie die in uitvering is; dit vereenkmstig de aangepaste begrting 24. In 24 is een bedg van aan de vrziening nttrkken i.v.m. regulier nderhud. Na verwerking van deze mutatie belpt het sald van de vrziening per 1 deember 24 een bedg van WMI N heeft een inventarisatieplan Vervanging Bedrijfsmiddelen m de ntinuïteit van de bedrijfsvering te waarbrgen. Dit plan is gekppeld aan de Nta Reserves en Vrzieningen 22. p basis van dit plan is een bestemmingsreserve vervanging bedrijfsmiddelen gevrmd. Die reserve wrdt geved ten laste van de jaarlijkse explitatie. Gezien het tnsfrmatiepres is in 24 is aan deze reserve geen bedg gedteerd. Dr de afshrijvingslasten, in 24 een ttaal bedg van 1.269, wrdt het resultaat nadelig beïnvled. Dat nadeel (de afshrijvingslasten) is, bij resultaatbestemming, gedekt uit de bestemmingsreserve vervanging bedrijfsmiddelen. De stand van de reserve vervanging bedrijfsmiddelen is per 1 deember

18 1.5 Grndslagen van de finaniële verslaggeving ALGEMEEN Met ingang van 1 januari 24 is het Besluit Begrting en Ventwrding in werking getreden. Dit Besluit vervangt de Cmptabiliteitsvrshriften Eventuele afrndingsvershillen wrden niet gerrigeerd in de jaarrekening. Deze vershillen zijn niet substantieel vr inziht in vermgen en resultaat. GRNDSLAGEN VR WAARDERG Ativa Vr zver niet anders vermeld, zijn ativa gewaardeerd tegen nmin de. Materiële vaste ativa De materiële vaste ativa zijn gewaa leerd tegen ; afwai lever d met afshrijvingen en/f bijdgen van derden (vr zver er een dir ;te i ie be taat met het atii f) en/f beshikkingen ver reserves (vr zver het investeringen in de penbare ruimte met een maatshappelijk nut betreft). Er wrdt geen rekening gehuden met een restwaarde. p grnd wrdt niet afgeshreven. Vrderingen De vrderingen zijn gewaardeerd tegen de nminale waarde. Vrzieningen wegens ninbaarheid wrden met de nminale waarde van de vrderingen verrekend. Liquide middelen De liq lide middelen zijn gewaardeer i tegen de nminale waarde.. Passiva Vr zver niet anders vermeld, zijn passiva gewaardeerd tegen nminale waarde. Eigen vermgen Het eigen vermgen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming vlgend uit de prgmmarekening. Vrzieningen Vrzieningen wrden gevrmd ter afdekking van: Verplihtingen/verliezen waarvan de mvang p de balansdatum nzeker is, dh redelijkerwijs is in te shatten. p de balansdatum bestaande risi's ter zake van bepaalde te verwahten verplihtingen f verli n waarva de mvang redelijkerwijs is in te shat sn. Ksten die in een vlgend begrtingsjaar zullen wrden gemaakt, mits het maken van die ksten zijn rsprng vindt in het begrting: aar f ineen vfgï i begi ingsjaarende vrziening streki ;elijkmatig /erdeling van lasten ver een aantal begrtingsjaren. Vrzieningen wrden niet gevrmd vr jaarlijks terugkerende arbeidsksten gerelateerde verplihtingen van vergelijkbaar vlume. Aan vrzieningen wrdt geen rente tegevegd. 14

19 Grndslagen vr resultaatbepaling nder baten wrden verstaan de baten die rehtstreeks aan het jaar zijn te te rekenen en die in het jaar als gerealiseerd kunnen wrden beshuwd. Verwahte baten zijn vrzihtigheidshalve niet als baten ventwrd. De lasten wrden bepaald met inahtneming van de hiervr reeds vermelde grndslagen vr waardering en wrden tegerekend aan het verslagjaar waarp zij betrekking hebben. Baten wrden ventwrd in het jaar waarin de gederen zijn geleverd,.q. de diensten zijn verriht. Verliezen wrden in aanmerking genmen in het jaar waarin deze vrzienbaar zijn. De afshrijvingen geshieden tijdsevenredig p basis van de verwahte enmishe levensduur. p aanshaffingen in het verslagjaar wrdt evenredig afgeshreven. Afshrijvingen geshieden nafhankelijk van het resultaat van het bekjaar. 15

20 2.JAARREKENG 2.1 BALANS PER 1 DECEMBER 24 (na resultaatbestemming) Ativa 1 deember 24 1 deember 2 Vaste ativa Gebuwen Verbuw kantrgebuw 28 Grnd parkeerterrein 2 Bedrijfsmiddelen Vlt Vrderingen Liquide middelen Ttaal ativa

21 Passiva 1 deember 1 deember 24 2 Eigen vermgen Algemene reserve Ng te bestemmen sald Bestemmingsreserve vervanging bedrijfsmiddelen Bestemmingsreserve vervanging bij ziekte Bestemmingsreserve tnsfrmatie Vrzieningen Vrziening nderhud kantr Vrziening ww-gelden Langlpende shulden Geldlening Krtlpende shulden Shulden aan leveniers Belastingen en premies siale verzekeringen verige shulden en verlpende passiva Ttaal passiva

22 2.2 Telihting p de balans per 1 deember 24 At va Materiële vaste ativa met een enmish nut Bedrijfsgebuwen en terreinen Bekwaarde 1 januari 24 Afshrijvingen Bekwaarde 1 deember Verbuwing kantrgebuw 28/29 Bekwaarde 1 januari 24 Afshrijvingen Bekwaarde 1 deember Grnd parkeerterrein 2 Bekwaarde 1 januari 24 Teruggave verdhtsbelasting Bekwaarde 1 deember Andere vaste bedrijfsmiddelen Bekwaarde 1 januari 24 Investeringen Afshrijvingen Bekwaarde 1 deember Vrderingen Welstandsadviesksten aar slten gemeenten Adviesksten mnumentenadvisering Vrsht reisksten persneel verige debiteuren Ttaal

23 Liquide middelen BNG, vrmalig depsit, inl. banksald Rabbank Kas Ttaal In 25 zal shatkistbankieren wrden ingeverd. Passiva Algemene reserve Sald 1 januari 24 nttrekking: nadelig sald 2 Teveging: dtatie vrdelig sald 24 Sald 1 deember : In de vergadering van nvember 21 is de Nta reserves en vrzieningen 22 dr het Algemeen Bestuur vastgesteld in pvlging van de Nta reserves en vrzieningen 24. p basis van de laatste is de kpkht van de algemene reserve gerepareerd vr de jaren 1999 t/m 2 dr de maximumstand te verhgen met % samengestelde interest vanaf Vanaf 24 wrdt die indexering jaarlijks tegepast. Het Algemeen Bestuur heeft in 24 tevens beslten de maximumstand te verhgen met het sald van de p te heffen vrziening ww-gelden ad 2. en de maximumstand vervlgens jaarlijks met 1. te verhgen wegens het afdekken van risi's dienaangaande. Cnfrm de Nta reserves en vrzieningen 22, is het vrdelig resultaat ver 24 van per sald tegevegd aan de algemene reserve. Bestemmingsreserve vervanging bedrijfsmiddelen Sald 1 januari 24 Teveging: Jaarlijkse dtatie nttrekking: Afshrijving 24 Sald 1 deember Bestemmingsreserve vervanging bij ziekte Sald 1 januari 24 Teveging: Jaarlijkse dtatie nttrekking Sald 1 deember

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

4 5 8 9 5 * GEMEENTE DE 2 4 SEP 2007. Par:

4 5 8 9 5 * GEMEENTE DE 2 4 SEP 2007. Par: 4 5 8 9 5 * penbaar nderwijs Aan: Het cllege van B & W van de Gemeente Delft Pstbus 34 26 AH DELFT Pstbus 121 26 AC Dei Fr 15-251 228 Delft: Betreft: Uw kenmerk: ns kenmerk: infrmatie bij: Telefn: Email:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER Op alle diensten die dr Veldhuizen Investments BV wrden geleverd, zijn de Algemene Leveringsvrwaarden van tepassing. Deze vrwaarden zijn gedepneerd bij de K.v.K Centraal Gelderland. De tekst

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Clfn Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten ISBN 90-76906-58-0 2003, Kwaliteitsinstituut vr de Gezndheidszrg CBO Pstbus 20064,

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

DE LETTER EN DE GEEST

DE LETTER EN DE GEEST DE LETTER EN DE GEEST Adviezen vr versterking van de bestuurskracht in het vrtgezet nderwijs Eindrapprt Cmmissie Ged Onderwijsbestuur VO September 2014 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 Ged bestuur in het vrtgezet

Nadere informatie

Jaarplan 2010 oktober 2009

Jaarplan 2010 oktober 2009 ktber 2009 Inhud pagina Samenvatting 2 1) Belangen behartigen 3 Lbby Agenda 2026 Visie musea en maatschappij Nta Duurzaamheid Museale verwervingen sinds 1933 Cllectiembiliteit / Niet-Verzekeren 2) Diensten

Nadere informatie

Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel

Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Uitzicht vanaf het hgste punt van Friesland: vuurbetsduin Vlieland COLOFON Auteurs: Elzinga & Oterdm Prcesmanagement Verbeelder: Opdrachtgever:

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker Ntities Ecnmisch en Financieel Recht Prf. C. Van Acker INLEIDING Praktische Zaken: -slides beschikbaar vanaf zndagavnd -2 dcumentatiebundels + slides -besprken teksten zijn te kennen vr het mndelinge examen

Nadere informatie

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel PROJECT Hervrming GSC-systeem Datum 30 mei 2012 DOCUMENT Standpuntnta Versie Versie 6 - publiek Situering Deze nta wil de standpunten van PV-Vlaanderen ntwikkelen en verduidelijken ver het vrstel van decreet

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting, kunnen

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

Handleiding Boekhouding (sociale) onderneming

Handleiding Boekhouding (sociale) onderneming Handleiding Bekhuding (sciale) nderneming www.finance- slutins.nl Herestraat 113 9711 LG Grningen Inf@finance- slutins.nl Finance- Slutins N.V. maart 15 Dit is een geannimiseerde versie van een handleiding

Nadere informatie

Oproep tot kandidatuurstelling

Oproep tot kandidatuurstelling Oprep tt kandidatuurstelling Overheidspdracht met betrekking tt de implementatie van een dcument management systeem (DMS) Onderhandelingsprcedure met vrafgaande bekendmaking BXL 1575 22.05.2015 systeem

Nadere informatie