W-3 Welstand en Monumenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "W-3 Welstand en Monumenten"

Transcriptie

1 L^ICX^Ö 1/ s'e^^is W- Welstand en Mnumenten Midden Nederland Aan de den van de deelnemende gemeenten van Welstand en Mnumenten Midden Nederland ns kenmerk : Bijlage : 1 nderwerp : Jaarverslagen jaarrekening 24 Bunnik, 1 april 25 Geahte ad, Bijgaand den wij u de jaarrekening 24 en het bijbehrend jaarverslag van nze gemeenshappelijke regeling tekmen. De jaarrekening is vrzien van een gedkeurende verklaring van de auntant. p grnd van artikel 28 van de gemeenshappelijke regeling stellen wij u in de gelegenheid uw gevelen mtrent de bij deze brief aan u vrgelegde stukken te den blijken. Wij verzeken u dat te den vr 15 juni 25. Hebben wij p genemde datum geen reatie van u ntvangen, dan nemen wij aan dat u zih kunt verenigen met de jaarrekening 24. Vr tehnishe vgen kunt u ntat pnemen met Mw. N.M. Versteeg-van Baaien, n.versteeg(5mistiht.nl. Hgahtend, Het Dagelijks Bestuur van Welstand en Mnumenten Midden Nederland, ir. A. Tm seretaris Adviseurs vr Ruimtelijke Kwaliteit Drpsstat 1 b - Pstbus CC Bunnik - T IBAN NL4 BNGH KvK

2

3 Liig^öi ^8^=<=^8- -pt- Jaarrekening en finanieel verslag 24 Welstand en Mnumenten Midden Nederland

4

5 IHUDSPGAVE pagina Jaarverslag 1.1 Algemeen 1.2 Verslag van de diretie 5 1. Prgmmaventwrding Pagfen Grndslagen van de finaniële verslaglegging 14 Jaarrekening 2.1 Balans per 1 deember Telihting p de balans per 1 deember verziht van baten en lasten ver het bekjaar Resultaatbestemming Vergelijking begrting rekening Telihting p de staat van baten en lasten ver het bekjaar Finaniële nsequenties liquidatie atieplan 29 verige gegevens.1 pbrengsten welstandsadviezen 24.2 In rekening gebhte adviezen per gemeente 2. Staat van materiële vaste ativa met enmishe nut 24.4 Niet uit de balans blijkende rehten en verplihtingen 4 5 Cntrleverklaring 5.6 Vaststelling dr Algemeen Bestuur 7

6

7 1. JAARVERSLAG 1.1 Algemeen Algemene gegevens Welstand en Mnumenten Midden Nederland (WMMN) is een gemeenshappelijke regeling met 2 aangeslten gemeenten. De hfddelstellingvan de rganisatie is al sinds 1929 dezelfde: "de instandhuding van het buwkundig shn, het landshap- en stedenshn". Naast de aangeslten gemeenten zijn er ng twee gemeenten - Laren en Blarium- waaan p basis van een ntt adviezen wrden uitgebht. Het kantr is gevestigd aan de Drpsstat lb te Bunnik Crrespndentieadres: Pstbus 115, 98 CC BUNNIK Telefn : Dagelijks Bestuur Samenstelling p 1 deember 24: De heer M. v.d. Grep De heer G.J. Spelt Mevruw J.F.M. Hllander Mevruw J. Verbeek-Nijhf burgemeester gemeente Bunshten, vrzitter wethuder gemeente Lpik wethuder gemeente Veenendaal wethuder gemeente Zeist Het Dagelijks Bestuur heeft in 24 vijf keer vergaderd.

8 Algemeen bestuur Samenstelling p 1 deember 24 Baarn De Bilt Bunnik Bunshten Eemnes Leusden Lpik Mntfrt Nieuwegein udewater Renswude Rhenen De Rnde Venen Stihtse Veht Utrehtse Heuvelrug Veenendaal Wudenberg Wijk bij Duurstede IJsselstein Zeist R. Vermeer drs. H.J.M.A. Mies R.A. Zakee M. v.d. Grep H. Zetman H.A.W. van Beurden G.J. Spelt CL Jnkers P.W.M. Sneren LW. Vermeij D. Vlastuin H. van den Berg D. Mlenburgh F. Zivkvi-Laurenta G. Bnzaaijer mw. J.F.M. Hllander D.P. de Kruif mw. W. Ksterman V.G.M, van de Berg mw. J. Verbeek-Nijhf Het Algemeen Bestuur heeft in 24 twee keer vergaderd. In 24 heeft het Algemeen Bestuur zih vl beziggehuden met de vlgende zaken: Aanwijzing leden Dagelijks Bestuur en vrzitter Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2i 11 Vaststelling begrting 25 en meerjarenming Vaststelling siaal plan In de bestuursvergadering die p 25 juni 24 gehuden is, is de jaarrekening 2 vastgesteld.

9 2 Verslag van de diretie Algemeen In de lp van 24 werd een liht herstel van de buwmarkt merkbaar. De enmishe risis leek p zijn retur. Cnreet hebben we dit kunnen nstateren dr de tename van het aantal adviesaanvgen in de laatste maanden van het jaar. In 21 1 is er veel tijd en energie gestken in de tekmst van de rganisatie. Nadat in 2 meer dan tweederde van de den van de deelnemende gemeenten had inge d met het liquidatie atieplan knden in 24 de vervlgstappen i/rden gezet rihting een nie tie. Van W Istand en Mnumenten Midden Nederland Mi :ht In 2 is genludeerd dat Landshap Erfged Utreht (LEU) als samenwerkingspartner de beste kansen zu bieden vr de tekmst van ns werk. De als gevlg van deze nlusie gefrmeerde stuurgrep WMMN/LEU is in 24 regelmatig bij elkaar geweest. In de stuurgrep hebben leden van het Dagelijks Bestuur van WMMN en leden uit de ad van teziht van LEU zi ng. De beide direteuren, Ter Maten en Tm, zijn als adviseurs daarbij aanwe :ig. nder a ere is e prken ver ni itstat uten en ver ei :n t dir tiestatuut. Een mgelijl Ie eenheid tussen LEU en nieuwe stihting is nderzht. In dit kadur is er veelvuldig verlegd met de fi: iseurvjney. bij is p en g( entkde Inspeteur van Bel; en bi en. De v ig f n nder v ;evai alee gevrmd i wrd* n me' LEU is ni geheel i aart< /redenheid beantwrd. Het management heeft ei al maal verleg ge ;rd met de medewerker van het bi au met als del m tt een siaal plan te kmen. Nadat er algehele instemming was bereikt kn eind ktber een nept siaal plan v* jen drgeznden naar de AB-leden. In de AB-vergaderir ; van deember' ; het r is w e den va gemeent in 2 ;egd WE inde F kan wrden va: ld. p deember 24 vnd er in De Nieuwe JteAn aats met als thema "Samen vr Ruimtelijl e Kwaliteit". Aanleiding vrmde het 85-jarij bestaan an nze adviesrganisatie, als Prviniale Utrehtse Welstandsmmissie p 25 nvember 1929 pgeriht. Een van de sprekers was dhr. Bart Krl gedeputeerde van de prvinie Utreht. Aan het einde van de bijeenkmst nthulde hij de nieuwe naam met lg van de pvlger van WMMN: MiStiht. Algemeen en Dagelijks Bestuur Als gevlg van de gemeenteadsverkiezingen begin maart is de samenstelling van het Algemeen Bestuur ingrijpend gewijzigd. Veel nieuwe wethuders namen de plaats in van hun vrgangers, Mede gezien de aanstaande pheffing van de GR werd beslten m de samenstelling van het DB z min mgelijk te wijzigen. Er mest afsheid genmen wrden van de niet in het AB teruggekeerde leden K.H. Wiersema (Stihtse Veht) en R. Peek (Wijk bij Duurstede). Beide vaante DB-zetels zijn niet meer pgevuld. Het Dagelijks Bestuur wrdt thans gevrmd dr de dames Hllander (Veenendaal) en Verbeek-Nijhf (Zeist) en de heren Van de Grep (Bunshten, tevens vrzitter) en Spelt (Lpik). Cmmissies Ruimtelijke Kwaliteit In de lp van 24 hebben met vrijwel alle mmissies vr ruimtelijke kwaliteit evaluatiegesprekken plaatsgevnden. In algemene zin werd genludeerd dat de nieuwe pzet met integle mmissies als een gede stap vruit met wrden gezien. Wel ahtten de meeste mmissieleden het van belang dat de integtie verder vrm zu meten krijgen nfrm de sinds enkele jaren naar vlle tevredenheid funtinerende BEL-mmissie Ruimtelijke kwaliteit

10 Andere adviesprduten Meerdere gemeenten vregen p het gebied van ruimtelijke kwaliteit breder advies dan alleen de wettelijke welstand- f mnumentenadviezen. Hie 1 hert ;n we de trend m breder, meer integal en i ger stadium te ad\ Ervennsulentshap Het in 2 samen mei LEL) tarte pi m sue s. In ereen tename var belangstelling v< )rdez jzevanad ering in een vre adium, z\ ger :en als bij parti lieren. We nstateren een verdere grei vr dit nieuwe adviesprdut, juist k vanwege het integle en laagdrempelige kakter, vreg i :en planvrmingspres. Steunpu menten trehtse Buit sen (PUB) In 24 wen net LEL samengewe iet Plat Utrehts* tenplaats PUB) en het Berderijen Platfrm Utreht (BPU) De samenwerking tussen LEU en Wl / binne AMU ge itinue iet kader van de steunpuntativiteiten is < a. p 2 ktber 24 de 'We ;r vr de tekmst' gepresentee d aar fend Feuille luders i jltuur. egwijzer' rmde hi resultaat van een i 'viewrnde we arbij alle U meer ht. I daa 'an was m dr middel van deze zgenaamde mnitr erfgedbeleid Utrehtse gemeent n (MEBUG), inziht te ki jgen in de stand var aken van het erfge Jbeleid bij deze gemeenten. Samenvattend We kijken wederm terug p bewgen jas "waarbi ip alle lei vlaken veel gev d we Ivan nze medewerkers. Het dï gvlak vr ruimtelijk kwaliteitsbeleid bij de aangeslten gemee grt gebleken en mede dr een aantrekkende enmie hebben we het verslagjaar k finanieel psitief kunnen afsluiten. Dankbaar kan ik nluderen dat iedereen zih vl enthusiasme heeft kunnen blij'en ir ;tten jrd ntelijke teitvan [znd Ir. Anthny Tm, direteur

11 1. Prgmmaventwrding 24 WMMN heeft dr de speifieke gemeentelijke taak als verlengd lkaal bestuur één herkenbaar prgmma, 'Welstands- en mnumentenadvisering'. Dat prgmma ndersteunt de delstelling van de Gemeenshappelijke Regeling: de zrg vr de instandhuding en bevrdering van het buwkundig shn, de welstandszrg, het landshaps- en stedenshn, waarnder de mnumentenzrg, alsmede de zrg vr de ruimtelijke kwaliteit in zijn algemeenheid begrepen in de deelnemende gemeenten. WMMN heeft als taak de deelnemende gemeenten van advies te dienen ver alle zaken die met de delstelling in de breedste zin van het wrd in verband staan. Het prgmma 24 mvatte zwel de dienstverlening als de bedrijfsvering van de rganisatie. Delstellingen Het begde maatshappelijk effet van het jaarplan 24 was: Het leveren van hgwaardig advieswerk. Effiiënt en prfessineel, dus deskundig, ter zake dende en binnen de gestelde termijnen. Verkleinen afstand adviesmmissie - gemeentebestuur. Advisering helder en tnspant vr iedereen Vergrten maatshappelijk dagvlak vr ruimtelijk kwaliteitsbeleid De delgrep is: Gemeentebestuur en plitiek Ambtenaren Arhiteten en andere prfessinals in de buw Alle burgers, zwel pdhtgevers als alle gebruikers van de penbare ruimte Het beleid van WMMN is vastgelegd in: de Gemeenshappelijke Regeling Welstand en Mnumenten Midden Nederland 25, in werking getreden p 1 februari 26. In de regeling wrdt een rehtspersnlijkheid bezittend penbaar lihaam ingesteld, gevestigd in Bunnik. Het verzrgingsgebied wrdt thans gevrmd dr het grndgebied van de 22 deelnemende gemeenten Treasurystatuut 26 Nta Reserves en Vrzieningen 22 Verrdening ex artikel 212 en 21 gemeentewet, 25 Nta inkp- en aanbestedingsb id 26 WMMN dient in haar advisering nsistent en deskundig te zijn. ledere aangeslten gemeente afznderlijk mag verwahten dat WM / haar diensten verriht p basis van het dr die gemeente vastgestelde ruimtelijk kwaliteitsbeleid. Uitgangspunt is daarbij steeds geweest: het ptimaal bedienen van de besturen van de aangeslten gemeenten. WMMN dient in alle pzihten klantgeriht te werk te gaan en vlle partijen (bestuurders, ambtenaren en in verleg met hen, arhiteten en burgers) ged tegankelijk te zijn. WMMN met als Gemeenshappelijke Regeling in staat zijn m als zelfstandige rganisatie deze rl te vervullen. Daarte behrt een ged geëquipeerde rganisatie qua persneel en qua huisvesting. De ventwrding ver het geverde finaniële beleid vindt plaats dr middel van de jaarrekening, die ieder jaar in het vrjaar aan de den van de deelnemende gemeenten wrdt geznden en die in de junivergadering van het Algemeen Bestuur wrdt vastgesteld. De ventwrding vr de uitgebhte adviezen vindt plaats dr middel van jaarverslagen van de adviesmmissies aan de gemeenteden afznderlijk.

12 Pririteiten in dit jaarprgmma 24 waren: verleg met gemeenten Begeleiding mmissies Publi Relatins Uitvering geven aan het tnsfrmatiepres De pririteiten vr het prgmma, de delstellingen en de ativiteiten ter realisatie zijn samengevat in nderstaande tabel. Pririteit Kwantitatieve delstelling Kwalit "/eve delstellin verleg met gemeenten - intensivering ntaten tussen mmissie en gemeenten, zwel bestuurlijk als ambtelijk. Atief dient er van gedahten te wrden gewisseld ver de psitie van de adviesmmissie en de dagelijkse mmuniatie tussen gemeentebestuur en mmissies - atief infrmatie beshikbaar stellen met betrekking tt gemeentelijk ruimtelijk kwaliteitsbeleid - minimaal l x per jaar verleg tussen 'mmissie en ad/wethuder - uitbrengen gemeentelijk jaarverslag aan gemeentead - het rganiseren van minimaal één studiedag vr ambtenaren vergunning en handhaving Begeleiding mmissies - verdere prfessinalisering mmissiel dmaatshap bevrderen samenwerking en integtie andere rganisaties in prvinie - aanbieden kennismakingsursus vr nieuwe welstandsmmissieleden x per JE ar studiedag mmissieleden - minimaal 1 x per jaar visitatiebezek aan de diverse mmissies Publi Relatins - atieve infrmatieverstrekking gemeenten, prfessinals en burgers -inzil lijk maken regulier werk - minimaal driemaal per jaar uitbrengen Welmn.nl te; w ite enttv eema; /rden herzien Ventwrding van ativiteiten m de delstellingen te bereiken verleg met gemeenten In het kader van de samenwerking met het steunpunt arhelgie en mnumenten Utreht, Stamu, werd medegewerkt aan de rganisatie van een tweetal reginale bijeenkmsten vr mnumenten- en arhelgieambtenaren. p 2 ktber is een bijeenkmst vr wethuders gehuden waarp de Wegwijzer vr de tekmst is gepre :eerd. De Wegwijzer i: pges ld naar a< nleiding van een nderzek naar de stand van zaken en de kansen vr de tekmst van het erfgedbeleid van alle gemeenten in de prvinie Utreht, Veel tijd is gestken in de uitvering van het besluit m de GR p te heffen en de tnsfrmatie van de rganisatie naar een stihting. k veel tijd is besteed aan de pstelling van de statuten van de nieuwe stihting, het pstellen van een siaal plan en het in de steigers zetten van de nieuwe rganisatie.

13 Begeleiding mmissies De direteur heeft minimaal één keer alle mmissievergaderingen bezht. Elke mmissie heeft een evaluatiebespreking geverd, Samenwerking tussen WMMN en de Prvinie Utreht, Rijksdienst vr het Cultureel Erfged en Landshap en Erfged Utreht werd in het kader van het Stamu bestendigd en versterkt. Naast het reginaal buwplanverleg werd het ruimtelijk planverleg verder uitgewerkt. Beide plan verleggen blijken duidelijk in een behefte te vrzien. Publi Relatins Eind deember is de naam van de nieuwe stihting tijdens de viering van het 85 jarig bestaan van WMMN nthuld: MiStiht In samenwerking met.a. de Fedetie Welstand werden gemeenten gestimuleerd m hun welstandsnta p een standaardwijze p het internet te plaatsen (Welstand Tnspant). Welmn.nl is als gevlg van de risis niet uitgebht Prduten Reguliere welstandsadvisering w.. planbehandeling in mmissies, verleg bij gemeenten, verwerking adviezen e.d. Advisering ver bestemmingsplannen, beeldkwaliteitplannen e.d. pstellen ruimtelijke kaders bij zgn. pstzegelplannen. Send pinins Mnumentenadvisering met betrekking tt verbuw- en restautieplannen, subsidieverzeken, pstellen gemeentelijk mnumentenbeleid, het leveren van mnumentenbeshrijvingen e.d. Finaniële nsequenties Hiervr wrdt verwezen naar de staat van baten en lasten. In ttaal is ntvangen vr de vlgende prdute Welstandsadvisering (7% van de mzet) Mnumentenadvisering en pstellen mnumentenbeshrijvingen en -beleid Inkmsten steunpunt ntegi i\e advisering (welstands- en mnumentenadvies ineen) Ativiteit r het Platfrm Utreh litenplaatsen verige dk en als de berdeling van beeldkwaliteitplannen, send pinins, et. Het gerealiseerd sald bedagt vóór resultaatbestemming Na dtaties aan de algemene reserve en de tnsfrmatiereserve, is het behaalde resultaat nihil.

14 1.4 Pagfen Weerstandsvermgen en risibeheersing WMMN levert een aantal adviesprduten vereenkmstig de wettelijke taken welstand ^isering en mnumentenadvisering, alsmede enkele verwante dienstverleningen die in nurrentie wrden uitgeverd. Dat maakt de bedrijfsvering per definitie kwetsbaar. De heveelheid adviesaanvgen kan gemakkelijk flutueren en wrdt beïnvled dr: flutuaties in de enmie gemeentelijke herindelingen disussie ver welstand in het kader van deregulering p landelijk en gemeentelijk niveau weti lemgevings 'gunning m het ri zveel mgelijk te beperken he hetalg n Bestuur p 24 j ïi 1999 ten dat een algemene reserve aangehuden mag wrden met een maximum van Dit bedg is tt stand gekmen dr een advies van een auntantskantr. Het bedg is ten niet geïndexeerd. In nvember 21 is de nta reserves en vrzieningen 22 dr het Algemeen Bestuur vastges ld. p basis daarvan is de kpkht van de algemene reserve gerepareerd vr de jaren 1999 t/m 2, dr de maximumstand te verhgen met % samengestelde interest vanaf Vanaf 24 wrdt die indexering jaarlijks tegepast. In 29 is in verband met de ndzaak tt het treffen van een vrziening wegens ntslagvergeding/ww-gelden van 17., een bedg van 1 aan de algemene reserve nttrkken. Per 1 januari 24 beliep de algemene reserve een t Jg van In de vergaderingvan 2! juni 24 rrekening2 vastg eslten het nadelig sald var ad :e nttrek in de emene reser s. Daarent( is het vrdelig sald ver 24 van per sald aan de algemene reserve te sveg i. Per 1 deember 24 bedagt de algemene reserve Ingeval van uittredingen bepaalt de gemeenshappelijke regeling dat een uittree ijdge wrdl vastgesteld dr het algemeen bestuur. Die bijdge wrdt in een bestemmingsi erve gestrt m WMMN in staat te stellen gedur< ide een tijdvak van vijf jaar de bedrijfsvering aan te passen. In het vigerende liquidatie atieplan zijn vaste uittreedbijdgen per gemeente vastgesteld. Twee gemeenten zijn in 24 uitgetreden. De daarvr ntval agen zijn b istemming in de bestemmingsreserve tnsfrmatie gestrt. Tevens zijn diverse reserves en vrzieningen in het leven gerepen m ksten af te vlakken die verband huden met ziekte persn il, ne buw e aanging bedrijf leien, Aan de veding van de laai ;t genemde li{ tarisé en p nten ag. Wlvïï N signaleert een aantal ntwikkelingen die in de tekmst mgelijk risi's pleveren. Deze ntwikkelingen zijn: 1. Landelijke wetgeving met daaruit vrtvleiend een mgelijk afnemende vag van gei 2. Duur en lengte van de enmishe reessie. Het gevlg van genemde risi's leek dat de werkzaamheden zuden verminderen en dat daardr Ie vaste lasten niet meer vldende gedekt zuden kunnen wrden. De mgelijkheid bestnd dat er afsheid mest wrden genmen van ng een medewerker. Hewel hiermee rekening gehuden was in de aangepaste ming 24, is dit niet ndig gebleken. De inkmsten in 24 zijn behrlijk gestegen en gesprken kan wrden van een vrzihtig herstel. 1

15 Finanieringspagaf Treasury is het sturen en beheersen van, het ventwrding afleggen ver en het teziht huden p de finaniële vermgenswaarden, de finaniële geldstrmen, de finaniële psities en de hiean verbnden risi's. De treasuryfuntie staat in de Wet Fid ental. Het belangrijkste uitgangspunt is het beheersen van risi's. Dat uit zih in twee kwaliteitseisen. Het aangaan en verstrekken van geldleningen is alleen tegestaan vr de uitefening van de publieke taak. Daarnaast meten uitzettingen een prudent kakter hebben en mgen niet geriht zijn p het genereren van inkmen dr het lpen van vermatige risi's. Tt vr 24 had WMMN slehts één kapitaaluitgave geativeerd, te weten het kantrgebuw. Daar staat een extern finanieringsmiddel tegenver met eenzelfde shuldrestant als de bekwaarde van het kantr. Per 1 deember 24 bedagt de bekwaarde Vr de rest van de tekmstige investeringen vr bedrijfsmiddelen gld een zgn. spaarsysteem met reserves. Uitgaven werden rehtstreeks uit de reserves gedaan. Bij het per 1 januari 24 in werking getreden Besluit Begrting en Ventwrding (BBV) is nder meer bepaald, dat investeringen met een enmish nut niet meer uit de reserve mgen wrden gedekt. In 24 zijn geen bedrijfsmiddelen geativeerd. Zie k de pagaf nderhud kapitaalgederen. Het ttaal van de reserves en vrzieningen zrgt vr een finanieringsversht. Dat wrdt slehts gedeeltelijk gebruikt als intern finanieringsmiddel. Die interne finaniering is ndig mdat deelnemende gemeenten er gemiddeld VA maand ver den m de faturen te betalen. Het restant van het finanieringsversht wrdt uitgezet. Daarte is met een bank met een AAA-status een vereenkmst finaniële dienstverlening geslten, als gevlg waarvan dagelijks autmatish vertllige finanieringsmiddelen wrden weggezet. Renterisinrm Del van deze nrm is het beperken van de gevlgen van een stijgende kapitaalmarktrente p de rentelasten van de rganisatie. Dat wrdt bereikt dr een limiet te stellen aan dat deel van de vaste shuld waarver het renteperentage in een bepaald jaar met wrden aangepast aan de geldende markttarieven. De nrm stelt dat per jaar maximaal 2% van de vaste shuld in aanmerking mag kmen vr herfinaniering f renteherziening, zij het dat een minimum geldt van 2,5 miljen. ver dat minimumbedg mag dus altijd risi gelpen wrden. mdat WMMN slehts 1 lening heeft met een shuldrestant van 15.9 is duidelijk dat het minimum niet wrdt vershreden en dus wrdt vldaan aan de nrm. Kasgeldlimiet Del van de limiet is de vlttende shuld te beperken. De limiet wrdt berekend dr een perentage te nemen van de mvang van de begrting per 1 januari. Het perentage is gesteld p 8,5. Cnreet betekent het vr WMMN dat wanneer de vlttende shuld een stand van vershrijdt, er genslideerd (d.i. finanieringsmiddelen mzetten van krte naar langere termijn) met wrden. Er geldt ehter een minimum bedg van.. WMMN vldet aan de nrm mdat er een finanieringsversht is. 11

16 Bedrijfsveringpagaf WMMN had eind 24 een frmatie ingevuld van 6,1 f.t.e., verdeeld ver 7 persnen. Van de frmatie zijn 4 persnen van het mannelijke en persnen van het vruwelijke geslaht. Derhalve een verdeling van 55-45%. De ext frmatieplaats van,4 f.t.e. waarte bestuurlijk beslten was, is k in 2 niet ingevuld. Verder is in 22 het ntt van een yn-arhitet niet verlengd, waardr de frmatie met 1 f.t.e. is verkleind. k de frmatie p de administtie is gekrmpen met,5 f.t.e. Als gevlg van de eerder geshetste ntwikkelingen in de markt, is de frmatie van het kantr nu gekrmpen naar een minimumniveau. In het verslagjaar zijn de inkmsten vr het eerst sinds 2 weer gestegen. Dr genemde inkrimping van het persneel en de aantrekkende markt is de werkdruk vr het ige perse Dt en is de flexibiliteit behrlijk afgenmen. Bezuinigingen p persneelsgebied zijn met deze bezetting nmgelijk gewrden wil WMMN haar werk p hetzelfde kwalitatief hge niveau blijven verrihten. Eén van de medewerkers is tijdelijk 4 uur per week meer gaan werken m ext taken te kunnen verrihten en de beleidsmedewerker is strutureel 2 uur per week meer gaan werken. In het verslagjaar vnd er vijf keer werkverleg met de medewerkers plaats. mdat WMMN geen mee ezeggenshapsad heeft, is er tevens een aantal sessies geweest m met de medewerkers te spreken ver de inhud van het siaal plan. In 24 is gestart met het uitveren van het liquidatie atieplan zals dat vastgesteld is dr het Algemeen Bestuur en de den van de aangeslten gemeenten. Het plan behelst pheffing van de Gemeenshappelijke Regeling, uiterlijk per 1 januari 27 en vrtzetting van de dienstverlening vanuit een nieuw p te rihten stihting die nauw zal samenwerken met Landshap Erfged Utreht. Pagaf verbnden partijen WMMN is als gemeenshappelijke regeling een verbnden partij vr de deelnemende gemeenten. Andersm gaat hette ver vr WMMN m de deelnemende gemeenten als een verbnden partij te mshrijven. WMMN heeft geen samenwerkingsverbanden met derde partijen met een ventwrdelijkheid f beslissingsbevegdheid in een bestuur. Wel is WMMN lid van rganisaties zals de landelijke kepelrganisatie Fedetie Welstand waar ntributie vr vershuldigd is. Pagaf Lkale lasten De tarievenstrutuur van WMMN was vr 24 als vlgt (alle bedgen exlusief BTW): Vr buwplannen met buwksten tt en met 1. wrdt 9,2 per advies in rekening gebht. Bven 1. buwksten: 1,92 per 1. buwksten (f een gedeelte ervan), verhgd met 2, Bven de 225. buwksten, per 1. buwksten (f gedeelten ervan) 1,5 buwksten, ver! Dgd met 452. Bven de 45. buwksten, per 1. buwksten (f gedeelten ervan), verhgd met 789,5. Bven de buwksten, per 1. buwksten (f gedeelten ervan),11, verhgd met 1.8,5. De inkmsten uit dien hfde in 24 bedregen in ttaal Vr prinipe welstandsadviezen, relame- en handhavingadviezen werd 6,- per advies in rekening gebht. 12

17 Vr de mnumentenadvisering en verige dienstverlening werd een uurtarief van 11,- gehanteerd, vermeerderd met,5 reisksten per kilmeter. Pagaf grndbeleid WMMN vert geen grndbeleid, atief nh passief. De enige grnd die in eigendm is, is de grnd van het kantrpand in Bunnik. Pagaf nderhud kapitaalgederen Deze pagaf hudt verband met de pagaf weerstandsvermgen. WMMN heeft een nderhudsplan kantrgebuw. Dit plan is vastgesteld dr het algemeen bestuur in zijn vergadering van nvember 21. p basis van dit plan is een vrziening nderhud kantr gevrmd. Die vrziening wrdt geved ten laste van de jaarlijkse explitatie. Uitgaven wrden rehtstreeks ten laste van de vrziening gebht. In 24 is geen dtatie aan de vrziening gedaan, in verband met de tnsfrmatie van de rganisatie die in uitvering is; dit vereenkmstig de aangepaste begrting 24. In 24 is een bedg van aan de vrziening nttrkken i.v.m. regulier nderhud. Na verwerking van deze mutatie belpt het sald van de vrziening per 1 deember 24 een bedg van WMI N heeft een inventarisatieplan Vervanging Bedrijfsmiddelen m de ntinuïteit van de bedrijfsvering te waarbrgen. Dit plan is gekppeld aan de Nta Reserves en Vrzieningen 22. p basis van dit plan is een bestemmingsreserve vervanging bedrijfsmiddelen gevrmd. Die reserve wrdt geved ten laste van de jaarlijkse explitatie. Gezien het tnsfrmatiepres is in 24 is aan deze reserve geen bedg gedteerd. Dr de afshrijvingslasten, in 24 een ttaal bedg van 1.269, wrdt het resultaat nadelig beïnvled. Dat nadeel (de afshrijvingslasten) is, bij resultaatbestemming, gedekt uit de bestemmingsreserve vervanging bedrijfsmiddelen. De stand van de reserve vervanging bedrijfsmiddelen is per 1 deember

18 1.5 Grndslagen van de finaniële verslaggeving ALGEMEEN Met ingang van 1 januari 24 is het Besluit Begrting en Ventwrding in werking getreden. Dit Besluit vervangt de Cmptabiliteitsvrshriften Eventuele afrndingsvershillen wrden niet gerrigeerd in de jaarrekening. Deze vershillen zijn niet substantieel vr inziht in vermgen en resultaat. GRNDSLAGEN VR WAARDERG Ativa Vr zver niet anders vermeld, zijn ativa gewaardeerd tegen nmin de. Materiële vaste ativa De materiële vaste ativa zijn gewaa leerd tegen ; afwai lever d met afshrijvingen en/f bijdgen van derden (vr zver er een dir ;te i ie be taat met het atii f) en/f beshikkingen ver reserves (vr zver het investeringen in de penbare ruimte met een maatshappelijk nut betreft). Er wrdt geen rekening gehuden met een restwaarde. p grnd wrdt niet afgeshreven. Vrderingen De vrderingen zijn gewaardeerd tegen de nminale waarde. Vrzieningen wegens ninbaarheid wrden met de nminale waarde van de vrderingen verrekend. Liquide middelen De liq lide middelen zijn gewaardeer i tegen de nminale waarde.. Passiva Vr zver niet anders vermeld, zijn passiva gewaardeerd tegen nminale waarde. Eigen vermgen Het eigen vermgen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming vlgend uit de prgmmarekening. Vrzieningen Vrzieningen wrden gevrmd ter afdekking van: Verplihtingen/verliezen waarvan de mvang p de balansdatum nzeker is, dh redelijkerwijs is in te shatten. p de balansdatum bestaande risi's ter zake van bepaalde te verwahten verplihtingen f verli n waarva de mvang redelijkerwijs is in te shat sn. Ksten die in een vlgend begrtingsjaar zullen wrden gemaakt, mits het maken van die ksten zijn rsprng vindt in het begrting: aar f ineen vfgï i begi ingsjaarende vrziening streki ;elijkmatig /erdeling van lasten ver een aantal begrtingsjaren. Vrzieningen wrden niet gevrmd vr jaarlijks terugkerende arbeidsksten gerelateerde verplihtingen van vergelijkbaar vlume. Aan vrzieningen wrdt geen rente tegevegd. 14

19 Grndslagen vr resultaatbepaling nder baten wrden verstaan de baten die rehtstreeks aan het jaar zijn te te rekenen en die in het jaar als gerealiseerd kunnen wrden beshuwd. Verwahte baten zijn vrzihtigheidshalve niet als baten ventwrd. De lasten wrden bepaald met inahtneming van de hiervr reeds vermelde grndslagen vr waardering en wrden tegerekend aan het verslagjaar waarp zij betrekking hebben. Baten wrden ventwrd in het jaar waarin de gederen zijn geleverd,.q. de diensten zijn verriht. Verliezen wrden in aanmerking genmen in het jaar waarin deze vrzienbaar zijn. De afshrijvingen geshieden tijdsevenredig p basis van de verwahte enmishe levensduur. p aanshaffingen in het verslagjaar wrdt evenredig afgeshreven. Afshrijvingen geshieden nafhankelijk van het resultaat van het bekjaar. 15

20 2.JAARREKENG 2.1 BALANS PER 1 DECEMBER 24 (na resultaatbestemming) Ativa 1 deember 24 1 deember 2 Vaste ativa Gebuwen Verbuw kantrgebuw 28 Grnd parkeerterrein 2 Bedrijfsmiddelen Vlt Vrderingen Liquide middelen Ttaal ativa

21 Passiva 1 deember 1 deember 24 2 Eigen vermgen Algemene reserve Ng te bestemmen sald Bestemmingsreserve vervanging bedrijfsmiddelen Bestemmingsreserve vervanging bij ziekte Bestemmingsreserve tnsfrmatie Vrzieningen Vrziening nderhud kantr Vrziening ww-gelden Langlpende shulden Geldlening Krtlpende shulden Shulden aan leveniers Belastingen en premies siale verzekeringen verige shulden en verlpende passiva Ttaal passiva

22 2.2 Telihting p de balans per 1 deember 24 At va Materiële vaste ativa met een enmish nut Bedrijfsgebuwen en terreinen Bekwaarde 1 januari 24 Afshrijvingen Bekwaarde 1 deember Verbuwing kantrgebuw 28/29 Bekwaarde 1 januari 24 Afshrijvingen Bekwaarde 1 deember Grnd parkeerterrein 2 Bekwaarde 1 januari 24 Teruggave verdhtsbelasting Bekwaarde 1 deember Andere vaste bedrijfsmiddelen Bekwaarde 1 januari 24 Investeringen Afshrijvingen Bekwaarde 1 deember Vrderingen Welstandsadviesksten aar slten gemeenten Adviesksten mnumentenadvisering Vrsht reisksten persneel verige debiteuren Ttaal

23 Liquide middelen BNG, vrmalig depsit, inl. banksald Rabbank Kas Ttaal In 25 zal shatkistbankieren wrden ingeverd. Passiva Algemene reserve Sald 1 januari 24 nttrekking: nadelig sald 2 Teveging: dtatie vrdelig sald 24 Sald 1 deember : In de vergadering van nvember 21 is de Nta reserves en vrzieningen 22 dr het Algemeen Bestuur vastgesteld in pvlging van de Nta reserves en vrzieningen 24. p basis van de laatste is de kpkht van de algemene reserve gerepareerd vr de jaren 1999 t/m 2 dr de maximumstand te verhgen met % samengestelde interest vanaf Vanaf 24 wrdt die indexering jaarlijks tegepast. Het Algemeen Bestuur heeft in 24 tevens beslten de maximumstand te verhgen met het sald van de p te heffen vrziening ww-gelden ad 2. en de maximumstand vervlgens jaarlijks met 1. te verhgen wegens het afdekken van risi's dienaangaande. Cnfrm de Nta reserves en vrzieningen 22, is het vrdelig resultaat ver 24 van per sald tegevegd aan de algemene reserve. Bestemmingsreserve vervanging bedrijfsmiddelen Sald 1 januari 24 Teveging: Jaarlijkse dtatie nttrekking: Afshrijving 24 Sald 1 deember Bestemmingsreserve vervanging bij ziekte Sald 1 januari 24 Teveging: Jaarlijkse dtatie nttrekking Sald 1 deember

n%^ Welstand en Monumenten

n%^ Welstand en Monumenten ^ n%^ Welstand en Mnumenten Midden Nederland 25-272 Aan de den van de deelnemende gemeenten van Welstand en Mnumenten Midden Nederland ns kenmerk Bijlage nderwerp 15-41 1 Jaarverslag en jaarrekening 24

Nadere informatie

(U7QQ. - \\ AfK. 2011 (J\a^ 11-03019 1 jaarverslag en jaarrekening 2010. Welstand en Monumenten Midden Nederland

(U7QQ. - \\ AfK. 2011 (J\a^ 11-03019 1 jaarverslag en jaarrekening 2010. Welstand en Monumenten Midden Nederland Welstand en Mnumenten Midden Nederland Aan de raden van de deelnemende gemeenten van Welstand en Mnumenten Midden Nederland ns kenmerk Bijlage nderwerp 11-03019 1 jaarverslag en jaarrekening 2010 (U7QQ

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Humana People to People en Stichting Humana Techniekweg 22 3542 DT UTRECHT JAARVERSLAG 2012. Pagina BESTUURSVERSLAG 1-9

Aan het bestuur van Stichting Humana People to People en Stichting Humana Techniekweg 22 3542 DT UTRECHT JAARVERSLAG 2012. Pagina BESTUURSVERSLAG 1-9 Aan het bestuur van Stihting Humana Peple t Peple en Stihting Humana Tehniekweg 22 3542 DT UTRECHT JAARVERSLAG 2012 Pagina BESTUURSVERSLAG 1-9 FINANCIEEL VERSLAG 1 GECNSLIDEERDE JAARREKENING Genslideerde

Nadere informatie

STICHTING HKPD JAARREKENING 2015

STICHTING HKPD JAARREKENING 2015 STICHTING HKPD JAARREKENING 2015 peride 01-01-2015 tt en met 27-08-2015 Vastgesteld in de bestuursvergadering van de stichting HuisKamerPrjekt Druggebruikers 3 nvember 2015. Gedgekeurd dr de raad van tezicht

Nadere informatie

, "3 ME) 2011 ' ^ W ^ au l/llco<lmhb Onmnjubev,

, 3 ME) 2011 ' ^ W ^ au l/llco<lmhb Onmnjubev, R EIG I u Aan de aan de Regi Ahterhek deelnemende gemeenten Aid. Kpie, "3 ME) 2011 ' ^ W ^ au l/llc

Nadere informatie

Stichting Newa. Jaarrekening 2Ot4. Jaarrêkening. Toelichting behorende tot de iaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2014

Stichting Newa. Jaarrekening 2Ot4. Jaarrêkening. Toelichting behorende tot de iaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2014 Jaarrekening 2Ot4 INHOUDSOPGAVE RAPPORT Algemeen Orga nisatiestructu u r JAARSTUKKEN 214 Jaarrêkening Balans per 31 december 214 Prgramma verantwrding (staat van baten en lasten) Telichting behrende tt

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk SUBSIDIEAANVRAAG 2009 Aanvraagfrmulier subsidieverlening jeugd, jngeren en gehandicaptenwerk Ten beheve van de aanvraag tt subsidieverlening met gebruik wrden gemaakt van dit Aanvraagfrmulier tt subsidieverlening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Meerjarenbegrting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Auteur: Bedrijfsbureau: Jan Aalberts & Jeren van Schagen Vr: Raad van Tezicht Bestuurder Stichting Spaarnesant Lcatie: Haarlem Datum: 31 mei 13 Inhudspgave

Nadere informatie

i ~{!:tm=j.._...-.. ----~-_- --_

i ~{!:tm=j.._...-.. ----~-_- --_ TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG' DATUM: 16 nvember 2015 in het faillissement van: faillissementsnummer datum uitspraak ~StichtjngZrggrep Pasana c.s. --------- --- ~ i ~{!:tm=j.._...-.. ----~-_- --_ rechter-cmmissaris,

Nadere informatie

Nieuwegein /it/p^ia Financiën. Voorjaarsnota 2014. voortgang begroting 2014 kaderstelling begroting 2015. Raadsnummer Datum 3 juni 2014

Nieuwegein /it/p^ia Financiën. Voorjaarsnota 2014. voortgang begroting 2014 kaderstelling begroting 2015. Raadsnummer Datum 3 juni 2014 Nieuwegein /it/p^ia Finaniën 1 14 1 2 3 Vrjaarsnta 24 vrtgang begrting 24 kaderstelling begrting 25 Raadsnummer Datum 3 juni 24 Inhud 1 Inleiding 3 2 Finaniële ntwikkelingen 24 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Uitgangspunten

Nadere informatie

1 Onderwerp Aankoop van het kantoorgebouw aan de Fakkelstede 2 van Stichting Dyade Dienstverlening.

1 Onderwerp Aankoop van het kantoorgebouw aan de Fakkelstede 2 van Stichting Dyade Dienstverlening. Nieuwegein Gemeentead nderwerp Aankp van het kantrgebuw aan de Fakkelstede 2 van Stihting Dyade Dienstverlening. Datum 2 ktber 211 Raadsvrstel Afdeling Grndbedrijf en Vastgedzaken Prtefeuillehuder rjl*s.

Nadere informatie

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Vr u ligt het uitgewerkte plan van WijkZwemt. Dit plan is pgesteld dr de KNZB, 2521, gewn zwemmen en enthusiaste burgers/vrijwilligers vanuit belangengreperingen

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

METROPOOL REOÏO EINDHOVEN

METROPOOL REOÏO EINDHOVEN GMNT RUSL-D MIRDN MTRPL RÏ INDHVN Gemeenteden en lleges 21 regigemeente, INGK: RG,NR.: BSTMD VR: 16IK.1491 C Uifv ^tfiy 2 8 APR 216 Metrplregi indhven 4 259 45 94 inf@metrplregieindhven.nl www.metrplregieindhven.nl

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

INGEKOMEN -7 JUN 2010

INGEKOMEN -7 JUN 2010 VSG Administtiekantr Ringkade 8 111 RV Diemen Rabbank 9..8.80 Bennummer: 409868 BTW nummer 1888.4.418.B01 INGKMN -7 JUN 010 010.0180 Diemer mrep Stihting Pstbus 76 1110 AN Diemen Diemen, 01 juni 010 JAARRAPPRT

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

D e h e e r R. d e W i n t e r w o r d t b e n o e m d als a l g e m e e n directeur a.i. v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n

D e h e e r R. d e W i n t e r w o r d t b e n o e m d als a l g e m e e n directeur a.i. v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n Cncept B e g r t i n g 2 1 5 5.2.6 Verbnden partijen Deze p a r a g r a a f g a a t in p d e d e l s t e l l i n g e n, a c t i v i t e i t e n en d e f i n a n c i ë l e m a t e v a n b e t r k k e n

Nadere informatie

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

Artikel 75. Plaatsing openbare school op plan

Artikel 75. Plaatsing openbare school op plan Wet p het primair nderwijs (tekst geldend p 4 mei 2012) Afdeling 2 aanvang van de bekstiging Artikel 74. Plan van nieuwe schlen 1. De bekstiging van een penbare en een bijzndere schl kan slechts een aanvang

Nadere informatie

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Financiële verrdening ex artikel 212 Gemeentewet De raad van de gemeente Hendrik-Id-Ambacht besluit, gelet p artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: de verrdening p de uitgangspunten vr het financieel

Nadere informatie

Behandeld door. drs. D.B. van der Graaf RA

Behandeld door. drs. D.B. van der Graaf RA Delitte MPGZD54687 GZD.5. 687 Delitte Auntants B.V. Wilhelminakade 7 AP Rtterdam Pstbus A Rtterdam Tel: 88 88 888 Fax: 88 88 98 www.delitte.nl 6H Ps\isT Aan de gemeente Zwijndreht t.a.v. het llege van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

Vrienden van het Nederlands Herseninstituut. Jaarrekening 2015

Vrienden van het Nederlands Herseninstituut. Jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van het Nederlands Herseninstituut Jaarrekening 2015 1 Inhudspgave Blz. 1 Algemene Telichting en vaststelling jaarrekening 2015 3 2 Balans 4 3 Explitatierekening 5 4 Telichting Balans

Nadere informatie

Veel gestelde vragen (FAQ) subsidie Functioneel Gebruik Erfgoed

Veel gestelde vragen (FAQ) subsidie Functioneel Gebruik Erfgoed Veel gestelde vragen (FAQ) subsidie Functineel Gebruik Erfged De regeling 1. Vr welke activiteit kan subsidie wrden verleend in het kader van de regeling? U kunt een subsidie aanvragen vr: a. bescherming,

Nadere informatie

MEMO. Betreft : Overeenkomst naar aanleiding van overleg met vakorganisaties op 17 maart 2015. Aan : Vakorganisaties Van : Directie.

MEMO. Betreft : Overeenkomst naar aanleiding van overleg met vakorganisaties op 17 maart 2015. Aan : Vakorganisaties Van : Directie. EO Betreft : Overeenkmst naar aanleiding van verleg met vakrganisaties p 17 maart 2015 Aan : akrganisaties an : Directie. Ons kenmerk: TvdBvak23032015 Pagina: 1/6 s 1. Omvang en duur van het cntract Cntractduur

Nadere informatie

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept -

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept - Federatiestatuut Walburggrep -cncept - Federatiestatuut pagina 1/12 Inhud 1 Overwegingen 3 2 Naam en delstelling van de federatie 4 2.1 Naam 4 2.2 Delstelling 4 3 Bestuur 5 3.1 Federatiebestuur, beneming

Nadere informatie

Ook exemplaar gestuurd aan: GEMEENTE LEIDERDORP. Nr. AH. ci f. Ctaas.nr. > \ tagtkomw - 7 j U N ) 012. Kop» naar: {* { W 5 M 1. WMküi.

Ook exemplaar gestuurd aan: GEMEENTE LEIDERDORP. Nr. AH. ci f. Ctaas.nr. > \ tagtkomw - 7 j U N ) 012. Kop» naar: {* { W 5 M 1. WMküi. Cntrl (071)54 58 513 iwn@leiderdrp.nl k exemplaar gestuurd aan: Gemeente Leiderdrp GEMEENTE LEIDERDRP Aan de gemeenteraad van Leiderdrp Nr. AH. i f. Ctaas.nr. > \ tagtkmw - 7 j U N ) 012 Kp» naar: {* {

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013 ERFGOEDCENTRUM ACHTERHOEK EN LIEMERS TE DOETINCHEM

JAARSTUKKEN 2013 ERFGOEDCENTRUM ACHTERHOEK EN LIEMERS TE DOETINCHEM JAARSTUKKN 2013 RFGDNTRUM AHTRHK N LIMRS T DTINHM INHUDSPGAV Pagina INLIDING JAARRKNING 2013 1 Balans (inlusief telihting) 6 2 Niet uit de balans blijkende verplihtingen 16 3 Gebeurtenissen na balansdatum

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. fh grningen bezekadres: Martinikerkhf 12 Aan Prvinciale Staten pstadres: Pstbus 610 9700 AP Grningen lïwywftgprgymc algêrnéen telefnnr: algerneen faxnr.: OSO 316 49 II OSO 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer

Nadere informatie

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden?

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden? Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. December 2011 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 30 december 2013

Beleidsplan Versie 30 december 2013 Beleidsplan Versie 30 december 2013 Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten,

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

7 JULI 2014/ nfo@wznbmooi qrabant.nl

7 JULI 2014/ nfo@wznbmooi qrabant.nl jgsnledriejen i : '. re r J Diverse RÖQ VyNB Mi Bb ant p/a Kngsweg 6 5211 BNJs-ertadnbsh :, p -,,,,...Jel 73 6132221 7 JULI 214/ nf@wznbi qbant.nl T T~ _ J JV I BRW I BM Paaf Gg aan: de ad van de geeente

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 W M I D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Wninitiatief Midden-Delfland (Stichting WIMD). Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten en

Nadere informatie

De zienswijze op deze ontwerp-begroting dient uiterlijk zes weken na versturen bij het dagelijks bestuur van BghU in het bezit te zijn.

De zienswijze op deze ontwerp-begroting dient uiterlijk zes weken na versturen bij het dagelijks bestuur van BghU in het bezit te zijn. Onderwerp: Ingekmen stuk Ontwerpbegrting 2014 BghU - zienswijzeprcedure COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 3D Nummer: 639863 In D&H: 21-05-2014 Steller: M. Oppenhuizen

Nadere informatie

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd: Artikel 20 Wnen 20.1 Bestemmingsmschrijving De vr "Wnen" (W) aangewezen grnden zijn bestemd vr: a. het wnen in een wning; b. bijbehrende erven, terreinen en vrzieningen, zals ntsluitingswegen ten beheve

Nadere informatie

4 5 8 9 5 * GEMEENTE DE 2 4 SEP 2007. Par:

4 5 8 9 5 * GEMEENTE DE 2 4 SEP 2007. Par: 4 5 8 9 5 * penbaar nderwijs Aan: Het cllege van B & W van de Gemeente Delft Pstbus 34 26 AH DELFT Pstbus 121 26 AC Dei Fr 15-251 228 Delft: Betreft: Uw kenmerk: ns kenmerk: infrmatie bij: Telefn: Email:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

aanvullende kosten Belastingen voortvloeiende uit de Wet WOZ

aanvullende kosten Belastingen voortvloeiende uit de Wet WOZ 7 gemeente Haarlemmermeer Raadsvrstel 2005/5989 ARCHIFXMPÖ nderwerp Prtefeuillehuder Steller Cllegevergadering Raadsvergadering aanvullende ksten Belastingen vrtvleiende uit de Wet WZ R.J.H. van der Riet

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d.

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d. Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. februari 2013 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE ITEMS VAN 2014. IBAN ING: NL11INGB0004359487 BIC ING: INGBNL2A - Rabobank: NL87RABO0191281034 BIC Rabo: RABONL2U

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE ITEMS VAN 2014. IBAN ING: NL11INGB0004359487 BIC ING: INGBNL2A - Rabobank: NL87RABO0191281034 BIC Rabo: RABONL2U Crrespndentieadres: Gasthuisring 54 5041 DT Tilburg OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE ITEMS VAN 2014 IBAN ING: NL11INGB0004359487 BIC ING: INGBNL2A - Rabbank: NL87RABO0191281034 BIC Rab: RABONL2U KvK nr.:41098168

Nadere informatie

O20lnventaris BAIVPBFEO1. A. Nog niet is geboekí de verkoop van oude inventaris met een boekwaarde. B. De creditnota

O20lnventaris BAIVPBFEO1. A. Nog niet is geboekí de verkoop van oude inventaris met een boekwaarde. B. De creditnota Onderwijscde: Opgave BAIVPBFEO1 Cllegejaar 200912010 H2 ( lfe ) I Handelsnderneming Faber verkpt tuingereedschap en aanverwante artikelen aan particulieren en hveniers. De verkpen aan hveniers geschieden

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Appingedam Diaconie

Protestantse Gemeente Appingedam Diaconie Beleidsplan diacnie Prtestantse Gemeente Appingedam 2013 2016 Inleiding Vr u ligt het beleidsplan van de diacnie. Dit beleidsplan is nderdeel van het beleidsplan van de Prtestantse Gemeente Appingedam.

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. G.M.M. Bervoets Penningmeester ZDA-gemeente Breda 16 januari 2014 versie 1.1

Jaarverslag 2013. G.M.M. Bervoets Penningmeester ZDA-gemeente Breda 16 januari 2014 versie 1.1 Jaarverslag 2013 G.M.M. Bervets Penningmeester ZDA-gemeente Breda 16 januari 2014 versie 1.1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. BELEID 2.1. Visie 2.2. Delstellingen 2.3. Samenvatting 3. FINANCIELE RAPPORTAGE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws Beleidsplan Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws beleidsplan versie februari 2016 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal Fellws te Breda. Het verslag mvat

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

loeft S.« MEMO Toelichting bij samenwerkingsovereenkomst VENOM 1. Inleiding

loeft S.« MEMO Toelichting bij samenwerkingsovereenkomst VENOM 1. Inleiding MM Stadsregi Amsterdam pgesteld dr datum pgesteld left S.«via aan nderwerp Telihting bij samenwerkingsvereenkmst VNM 1. Inleiding IrVaf /s een verkeersmdel? Verkeersmdellen nemen in de Metrplregi Amsterdam

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Cijfers & trends op de arbeidsmarkt voor hoog opgeleide financials

Cijfers & trends op de arbeidsmarkt voor hoog opgeleide financials Cijfers & trends p de arbeidsmarkt vr hg pgeleide financials Alterim Arbeidsmarktindex Oktber 2015 Vrwrd Alterim presenteert de uitkmsten van de Alterim Arbeidsmarkt Index. Gericht nderzek nder 514 hg

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

RAPPORT. Stichting Present Walcheren te Middelburg. Inzake: financieel verslag 2013

RAPPORT. Stichting Present Walcheren te Middelburg. Inzake: financieel verslag 2013 RAPPORT Stichting Present Walcheren Inzake: financieel verslag 2013 INHOUDSOPGAVE PAGINA ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 1 Samenstelling MR Evelien Wubbels: Trea Kamps: Gerda de Ruiter: Geert Kst: Kim van Middendrp: Rik Tiezema: Vrzitter MR* MR-lid* MR-lid*

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o Dienstenwijzer Z zijn wij u graag van dienst Op de dienstverlening van ns kantr is de Wet p het financieel tezicht van tepassing. Eén van de eisen die uit deze wet vlgt is dat wij u tijdig infrmeren ver

Nadere informatie

jaarrekening 2012, concept programmabegroting inclusief jaarplan 2014

jaarrekening 2012, concept programmabegroting inclusief jaarplan 2014 Gemeente Detinhem t.a.v. Cllege van Burgemeester en Wethuders Pstbus 9020 7000 HA DTINCHM i '

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

De onzakelijke lening. Leuker kunnen we het niet maken

De onzakelijke lening. Leuker kunnen we het niet maken De nzakelijke lening Leuker kunnen we het niet maken Cervus, maart 2012 Fiscale kwalificatie leningen Civielrechtelijke vrm, echter BNB 1988/217; BNB 1998/208, BNB 2003/231 Schijn en wezen: (terugbetalingsverplichting

Nadere informatie

Behandeld door Telefoon E-mail Onderwerp Bijlagen

Behandeld door Telefoon E-mail Onderwerp Bijlagen i Gemeöfnrnpm VilLlCHEIDSRECl nren, MIDDEN SH WCSTBRABANT Klass. r.r. _ wu Diverse P 2 3 JULI 21 MA i PI W BRW BM Gg Paraaf Cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeenten die deelnemen aan de Gemeenshappelijke

Nadere informatie

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer Stanley M. Palm AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier.

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer Stanley M. Palm AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier. Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Ecnmische Ontwikkeling De heer Stanley M. Palm AmiDs Building, Pletterijweg 43 Alhier Uw nummers (letter): 2014/065406 2014/065424 Onderwerp: Uw brieven van:

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Pagina 1 van 5 Beleidsplan 2012 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen,

Nadere informatie

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement Reglement Raad van Cmmissarissen Cncept III REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN WONINGSTICHTING MAASDRIEL Dit reglement en bijlagen A, B en C zijn vastgesteld dr de raad van cmmissarissen van

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB)

BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB) BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB) De zrg vr de financiële zaken van diacnale aard zijn krachtens de kerkrde tevertruwd aan het Cllege

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Stichting Joods Jongeren Fonds vastgesteld op 5 november 2013

Huishoudelijk reglement Stichting Joods Jongeren Fonds vastgesteld op 5 november 2013 Huishudelijk reglement Stichting Jds Jngeren Fnds vastgesteld p 5 nvember 2013 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de stichting: de Stichting Jds Jngeren Fnds, gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 1 november 2017 AGENDAPUNT. Aan het Algemeen Bestuur,

Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 1 november 2017 AGENDAPUNT. Aan het Algemeen Bestuur, Vrstel Instemmen met Beleidsntitie Kaders P&C dcumenten deel 2 van de vier reginale Gemeenschappelijke regelingen en de daaruit vlgende actualisatie van beleidsnta's en verrdeningen Vergadering Algemeen

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Elektrotechnische Detailhandel - OFE Detailhandel - Jaarrekening 2010

stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Elektrotechnische Detailhandel - OFE Detailhandel - Jaarrekening 2010 stihting pleidings- en ntwikkelingsfnds vr de Elektrtehnishe Detailhandel - FE Detailhandel - Jaarrekening 21 FE-Detailhande! -21- Vr identifiatiedeleinden 1 Behrend bij nlrieverürin Inhudspgave; Pagina

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013 Rapprtage inspectiebezek aan Wn- en zrgcentrum Bschrd te Lunteren p 18 juli 2013 Zwlle, juli 2013 Inhud 1 Inleiding 3 2 Resultaten verbetermaatregelen 4 3 Bevindingen en Cnclusie 7 Pagina 2 van 7 1 Inleiding

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie D Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Vr grtere rganisaties heeft het de vrkeur m een grter aantal diepgaande nrmen te hanteren. Deze rganisaties

Nadere informatie

Beleidsplan Genootschap Nederland -Israël

Beleidsplan Genootschap Nederland -Israël Beleidsplan Gentschap Nederland -Israël Gentschap Nederland - Israel 1. Prfiel van het Gentschap Nederland - Israël De vereniging Gentschap Nederland - Israël (GNI) werd p 1 juni 1967 pgericht en in Amsterdam

Nadere informatie

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Gegevens gemeente Registratienummer: Datum ntvangst: Indienen bij afdeling: Dienstverlening Verzendadres gemeente Bunnik Pstbus 5, 3980 CA Bunnik Singelpark 1, 3984 NC Odijk AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 11 van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999;

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 11 van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999; Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties van 24 nvember 2010, nr. JA2010026531, Rijksgebuwendienst, Stafafdeling Juridische Advisering, hudende de vaststelling van de Algemene

Nadere informatie

Stand van zaken van de concept bestuursopdracht als resultaat voor het project "regievoering SW en re-integratie"

Stand van zaken van de concept bestuursopdracht als resultaat voor het project regievoering SW en re-integratie RAADSINFRMATIBRIF P^v gemeente WRDN Van: llege van burgemeester en wethuders Datum: 3 augustus 211 Prtefeuillehuder(s): L. Ypma Prtefeuiile(s): Siale zaken Cntatpersn: K. Cesmans Tel.nr.: 428466 -mailadres:

Nadere informatie

Als aanvrager kunt u per tijdvak één aanvraag indienen. Het bundelen van festivals of producties in één aanvraag is niet mogelijk.

Als aanvrager kunt u per tijdvak één aanvraag indienen. Het bundelen van festivals of producties in één aanvraag is niet mogelijk. Veel gestelde vragen, Prducties en Festivals 2018 De regeling 1. Vr welke activiteit kan subsidie wrden verleend in het kader van de regeling? U kunt een subsidie aanvragen vr: - het maken van een prductie

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie