jaarrekening 2012, concept programmabegroting inclusief jaarplan 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarrekening 2012, concept programmabegroting inclusief jaarplan 2014"

Transcriptie

1 Gemeente Detinhem t.a.v. Cllege van Burgemeester en Wethuders Pstbus HA DTINCHM i '<'.!!!, Uf) 19 MAART 201 Detinhem ns kenmerk nderwerp Bijlage maandag 18 maart U-0058/FS/HV vaststelling subsidie 2012 en subsidieverzek 2014 Pumentnuinnie:. ( ^ - Zaaknumm ape! weet jaarrekening 2012, nept pgrammabegting inlusief jaarplan 2014 i V 6 Cf Geaht llege, Uw gemeente heeft vr 2012 subsidie verleend aan het rfgedentrum Ahterhek en Liemers ten beheve van de uitvering van de zgenaamde Streekeigentaken (taken die tt 1 juli 2011 zijn uitgeverd dr het Staring Instituut). Ter vaststelling subsidie 2012 ntvangt u hierbij daam een jaarverslag 2012 en jaarrekening 2012 van het rfgedentrum Ahterhek en Liemers. Ten beheve van een subsidieverzek vr 2014 sturen wij u bijgaand de nept Pgrammabegting 2014 inlusief jaarplan Hierin staan de arhieftaken (waarvr het rfgedentrum geen subsidie ntvangt) en de streektaken, waar de subsidie betrekking p heeft, duidelijk uitgesplitst. Aan de begting is een finaniële telihting tegevegd. Deze nept Pgrammabegting 2014 is 13 maart jl. dr het Dagelijks Bestuur van het rfgedentrum nder vrbehud vastgesteld. Mht u hiever vragen f pmerkingen hebben, dan kunt u ntat pnemen met ndergetekende, telefnish f per mail f.sie(aeal.nu. Met vriendelijke get, Namens het bestuur van rfgedentrum Ahterhek en Liemers Femia Sie direteur histrish nderzek \ arhiefbeheer j erfgededuatie aquisitie \ publiaties streektaal j biblitheek arhiefinspe Usselbade 13 N Detinhem Pstbus 68S 7000 AR Detinhem e

2 JAARSTUKKN 2012 RFGDCNTRUM ACHTRHK N LIMRS T DTINCHM

3 INHUDSPGAV Pagina INLIDING JAARRKNING Balans (inlusief telihting) 6 2 Niet uit de balans blijkende verplihtingen 16 3 Gebeurtenissen na balansdatum 16 4 Staat van geativeerde kapitaaluitgaven 17 5 Pgrammarekening 18 6 Cntleverklaring van de nafhankelijke auntant 20 JAARVRSLAG PRGRAMMAVRANTWRDING 1 Inleiding 24 2 Bestuur 24 3 Resultaten Pgramma arhieftaken Pgramma streekeigentaken Pgramma ndersteuning en bedrijfsvering 28 4 Paragraaf finaniën 30

4 rfgedentrum Ahterhek & Liemers te Detinhem INLIDING Wij bieden u de pgrammaverantwrding 2012 aan van het rfgedentrum Ahterhek en Liemers met de resultaten van de arhieftaken, de streekeigentaken en de ndersteuningsafdeling. In de paragrafen shetsen wij krt een beeld van de finaniële psitie en de risi's van het rfgedentrum Ahterhek en Liemers. Wij ndigen u uit m hiever meer te lezen in de pgramma's en de paragrafen van deze pgrammaverantwrding. JAARRSULTAAT Het jaar is afgeslten met een negatief resultaat van Het resultaat is als vlgt te speifieren: Arhieftaken Streekeigentaken ndersteuningsafdeling Negatief resultaat Vr een nadere telihting p vr- en nadelige saldi verwijzen wij graag naar de pgramma's. BSTMMING RSULTAAT 2012 Vrgesteld wrdt het negatieve jaarresultaat ad te nttrekken aan de algemene reserve, waarbij van het negatieve jaarresultaat pgenmen zal wrden als vrdering p de deelnemende gemeenten in verband met de aanzuivering van het negatief eigen vermgen p basis van de gemeenshappelijke regeling. Per sald bedraagt de nttrekking aan de algemene reserve daam CNTRLVRKLARING ver 2012 is ten aanzien van de jaarrekening dr Delitte Auntants een ntleverklaring pgesteld. De ntle inzake de getuwheid en de rehtmatigheid van de balansmutaties, baten en lasten zals pgenmen in de jaarrekening 2012 en de rehtmatigheid van finaniële beheershandelingen gelet p het ntleptl De gedkeurende verklaring vr de jaarrekening 2012 is in het bekwerk pgenmen.

5 rfgedentrum Ahterhek & Liemers te Detinhem BHANDLPRCDUR Cnfrm de vastgestelde planning wrdt de jaarrekening in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 maart 2013 vastgesteld. De behandelpedure ziet er als vlgt uit: 13 maart Het Dagelijks Bestuur behandelt en ardeert het ntle rapprt. 27 maart Gedkeuring van pgrammarekening dr Algemeen Bestuur. Detinhem, 13 maart

6 JAARRKNING 2012 RFGDCNTRUM ACHTRHK N LIMRS

7 rfgedentrum Ahterhek & Liemers te Detinhem BALANS PR 31 DCMBR deember deember 2011 ACTIVA VAST ACTIVA Materiële vaste ativa Investeringen met een enmish nut Finaniële vaste ativa verige uitzettingen met een rentetypishe lptijd van één jaar f langer VLTTND ACTIVA Uiteenzettingen met een rentetypishe lptijd krter dan één iaar Vrderingen p penbare lihamen verige vrderingen Liquide middelen Bank- en gisaldi Kassaldi VRLPND ACTIVA verlpende ativa TTAAL GNRAAL

8 rfgedentrum Ahterhek & Liemers te Detinhem 31 deember deember 2011 PASSIVA VAST PASSIVA Algemene reserve Ng te bestemmen resultaat VAST SCHULDN MT N RNT TYPISCH LPTIJD VAN N JAAR F LANGR nderhandse leningen van binnenlandse banken en verige finaniële instellingen NTT-VLTTND SCHULDN MT N RNTTYPISCH LPTIJD KRTR DAN N JAAR Aflssingsverplihtingen langlpende shulden verige shulden VRLPND PASSIVA verlpende passiva TTAAL GNRAAL

9 rfgedentrum Ahterhek & Liemers te Detinhem GRNDSLAGN VR WAARDRING N RSULTAATBPALING Inleiding De jaarrekening is pgesteld p basis van het Besluit Begting en Verantwrding. Algemene gndslagen vr het pstellen van de jaarrekening De waardering van de ativa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats p basis van histrishe ksten. Tenzij bij het desbetreffende balanshfd anders is vermeld, wrden de ativa en passiva pgenmen tegen nminale waarden. De baten en lasten wrden tegerekend aan het jaar waap zij betrekking hebben. Baten en winsten wrden slehts genmen vr zver zij p balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risi's die hun rspng vinden vr het einde van het begtingsjaar, wrden in aht genmen indien zij vr het pmaken van de jaarrekening bekend zijn gewrden. Persneelslasten wrden in prinipe tegerekend aan het bekjaar waap ze betrekking hebben. Als gevlg van het frmele verbd p het pnemen van vrzieningen.q. shulden uit hfde van jaarlijks terugkerende arbeidskstengerelateerde verplihtingen van vergelijkbare vlume, wrden smmige persnele lasten ehter tegerekend aan de peride waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij met wrden gedaht aan mpnenten zals ziektekstenpremie ten beheven van gepensineerden, verlpende vakantiegeld- en verlfaanspraken en dergelijke. Vaste ativa Materiële vaste ativa met enmish nut Deze materiële vaste ativa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- f vervaardigingsprijs. Speifieke investeringsbijdragen van derden wrden p de desbetreffende investering in mindering gebraht; in die gevallen wrdt p het sald afgeshreven. De ativa met relatief geringe betekenis wrden in het jaar van aanshaf diret ten laste van de explitatie gebraht. Afshrijvingen van de ativa (p annuïteiten basis) vindt plaats vanaf het mment dat het bjet vr gebruik beshikbaar is en met inahtneming van de verwahte gebruiks- en nuttigheidsduur. -7-

10 rfgedentrum Ahterhek & Liemers te Detinhem Van de meest vrkmende.q. belangrijkste ativa is in nderstaand verziht de gehanteerde afshrijvingstermijnen aangegeven. Meubilair 20 jaar Arhiefstellingen 30 jaar ICT basisvrzieningen 20 jaar Vlttende ativa Vrderingen en verlpende ativa De vrderingen wrden gewaardeerd tegen de nminale waarde. Vr verwahte ninbaarheid is een vrziening in mindering gebraht. De vrziening wrdt statish bepaald p basis van de geshatte inningskansen. Liquide middelen Deze ativa wrden tegen nminale waarde pgenmen. Vlttende passiva De vlttende passiva wrden gewaardeerd tegen de nminale waarde.

11 rfgedentrum Ahterhek & Liemers te Detinhem TLICHTING P D BALANS PR 31 DCMBR 2012 ACTIVA VAST ACTIVA Materiële vaste ativa Investeringen met een enmish nut Bekwaarde per 1 januari 2012 Aanshafwaarde Cumulatieve afshrijvingen en waardeverminderingen Mutaties Investeringen Afshrijvingen Bekwaarde per 31 deember 2012 Aanshafwaarde Cumulatieve afshrijvingen en waardeverminderingen Bekwaarde per 31 deember

12 rfgedentrum Ahterhek & Liemers te Detinhem Finaniële vaste ativa verige uitzettingen met een rentetypishe lptijd van één iaar f laner Huur 't Brewin garantiebedrag ABN AMR Bank N.V. - huurgarantie VLTTND ACTIVA Uiteenzettingen met een rentetypishe lptijd krter dan één jaar Vrderingen p penbare lihamen Nminale vrdering pvinie en gemeenten Te ntvangen van de deelnemende gemeenten i.v.m. aanzuivering negatief eigen vermgen en vrziening vr vermedelijke ninbaarheid wrdt niet ndzakelijk geaht. verige vrderingen en verlpende ativa verige vrderingen verlpende ativa verige vrderingen Rekening-urant Stihting Vrienden van het Staring Instituut Rekening-urant Histrishe Vereniging Ahterhek en Liemers Nminale vrdering Staringtaken

13 rfgedentrum Ahterhek & Liemers te Detinhem Liquide middelen Bank- en aisaldi ABN AMR Bank N.V ING Bank N.V N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Gelden nderweg Kassaldi Kas VRLPND ACTIVA Huur 't Brewin Rente banktegeden Dnatie mr. HJ. Steenbergenstihting Dnatie Stihting Vrienden van het Staring Instituut Lnsubsidies Wede Brgsm tags parkeerplaats Servieksten 't Brewin Ksten kpieermahines en printers Dubbel betaalde ntarisksten Administratieksten - Unit4 lientie SGB - 22 Administratieksten - telefnishe supprt Detahering streekarhivariaat Website en lienties

14 rfgedentrum Ahterhek & Liemers te Detinhem PASSIVA VAST PASSIVA Algemene reserve Stand per 1 januari Resultaatbestemming vrgaand bekjaar Dtatie algemene reserve Stand per 31 deember De dtatie aan de algemene reserve betreft de inbreng van het vermgen per 1 juli 2011 van Stihting Staring Instituut N te bestemmen resultaat Stand per 1 januari Ng te bestemmen resultaat bekjaar Stand per 31 deember Het restant ad van het negatieve jaarresultaat is pgenmen als vrdering p de deelnemende gemeenten in verband met de aanzuivering van het negatief eigen vermgen p basis van de gemeenshappelijke regeling. VAST SCHULDN MT N RNT TYPISCH LPTIJD VAN ÉÉN JAAR F LANGR nderhandse leningen van binnenlandse banken en verige finaniële instellingen Lening /g N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

15 rfgedentrum Ahterhek & Liemers te Detinhem Lening /q N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Stand per 1 januari pgenmen gelden Aflssing Stand per 31 deember Aflssingsverplihting kmend bekjaar Langlpend deel per 31 deember Deze lening ad is verstrekt ter finaniering van investering huisvesting en inrihting in Brewin. Aflssing vindt plaats ver een peride van 19 jaar en 353 dagen vanaf 13 juli Het renteperentage bedraagt 3,34% vast tt en met De halfjaarlijkse aflssing p basis van annuïteiten bedraagt Het aantal resterende halfjaarlijkse annuïteittermijnen bedraagt 39. Van het restant van de lening per 31 deember 2012 heeft een bedrag van een lptijd langer dan vijfjaar. -13-

16 rfgedentrum Ahterhek & Liemers te Detinhem NTT-VLTTND SCHULDN MT N RNTTYPISCH LPTIJD KRTR DAN ÉÉN JAAR Aflssingsverplihtingen langlpende shulden Leningen verige shulden verige shulden verige shulden Lening /g Regi Ahterhek Rekening-urant Mr. HJ. Steenbergenstihting Nminale shuld streekeigentaken Nminale shuld ndersteuning Lnheffing Pensienpremie Ziektekstenpremie VRLPND PASSIVA Auntantsksten - Delitte Auntants B.V Auntantsksten - Kab auntants & belastingadviseurs Rente- en bankksten Nettln Investeringsverplihting Vruitntvangen dnaties partiulieren Vruitntvangen van gemeenten Huisvestingsksten Legaat Dub Ksenbrink dialetfnds Ksterskele Transprteren

17 rfgedentrum Ahterhek & Liemers te Detinhem Transprt Subsidie Metamrfze Arhief Bredevrt Ng te betalen eindejaarsuitkeringen Stihting Staring Instituut Rente lening /g Regi Ahterhek Dubbel betaalde spnsring dr Rabbank Ten nrehte ntvangen betaling Raadgeep - 17 Veldhuis verige huurlasten ICT lasten Shnmaakksten Afsheid H. Keurentjes Gemeente Detinhem - salarisadministratie Stihting Staring Instituut Gemeente Detinhem - salarisadministratie rfgedentrum verige verlpende passiva

18 rfgedentrum Ahterhek & Liemers te Detinhem NIT UIT D BALANS BLIJKND VRPLICHTINGN Vrwaardelijke verplihtingen Meerjarige finaniële verplihtingen Huur Het huuntrat vr het pand Dsselkade 13 te Detinhem is aangegaan vr een peride van 20 jaar. De huurverplihtingen lpen tt het jaar Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplihtingen van nerende zaken bedeg in 2012 ttaal Deptverplihtinq Cnfrm artikel 6 van de huuvereenkmst zal de huurder, als garantie vr de nakming van haar verplihtingen, een bedrag van per kwartaal vlden. Deze bedragen zullen in dept wrden gestrt p een derdengeldenrekening van een ntaris ter keuze van de huurder. Deze betalingen wrden vldaan gedurende een peride van maximaal 10 jaar, na aanvang van de huuvereenkmst. GBURTNISSN NA BALANSDATUM r zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te melden, die relevant zijn vr de jaarrekening

19 rfgedentrum Ahterhek & Liemers te Detinhem STAAT VAN GACTIVRD KAPITAALUITGAVN Aanshaf- Balanswaarde Balanswaarde Investerinaen met een waarde Investeringen Afshrijvingen enmish nut Streeka rh i va riaat Virupa muurde Purple bleu stellingen Purple bleu stellingen Bruynzeel arhiefstellingen Bruynzeel arhiefstellingen Bruynzeel arhiefstellingen Kpmans meerwerk Interieur studiezaal Arhitet Nrt Arhitet Nrt Kpmans studiezaal Kpmans meerwerk All Rund Buw Valdrpels bij de tegangsdeuren Streekeiaentaken Shilderijen Cnferentietafel Tafelwagen 2x Ahrend kuipstel Inventaris arhief Fatima sherm hal Swith laptps Itee Slutins Riad tafels Multi Rati gardebe Shermen eduatieruimte Ahrend inrihting kantren Vrhuis eduatieruimte Ahrend diversen CCV Pinautmaat Ttaal

20 u Li dó u < I. <U m B rt N (9 Z M z lil ui CC < s S t & 03 ^ 5 5! <U i-l u a* t 5 J S 4-» 0)» i-l rsi fm ;-i 53 ^ rsi ih '~ fm S i ke ih -i-h fm C 0) 4- <0 ih s ba 10 in 4-2 fm ) i-l <L CD fm fm ih fm C i_ <u CTI 4- W CÜ iz u <u 5 X) rv en ) (M 1 fm 1-1 rv IH (Ti l l 00 fm in fm fm 1-5 ih Ó 1 in tv T-t 00 fm fm fm 00 in fm i-5 C in fm T4 m fm rr fm Gi ID 0 ih 01 C i-l fm. M- IX) Ö i-5 v i-i ai n fm id rv in rv i 1-5 i ih fm 0) ra 1 u < ^- n n r u.v CD i-i ; 53 -F 2 C (u - PM <U t u » <u in u n <* (0 fm ih fm i_. «t: JZ 3 L 4- <u u X3 03? LU % I fm Ï f2 ih i -1 q w C t: u ( t: u 4-0) < <n 10 t: p -5 in gi in ( n u I u X? e ) I u (0 L. 4- u T3 LU 4- <U -C i_ T3 n n u n u " V fm n X3 4- u u n <D X5. u " u - u CT) u u u Q ' " in T3 fö U C 5 i_ S in _y u y ' in 4-1 in CL T3 fn i-l fm i_ r- 4-4-J in in Dl 4-J in u in u xs u 3 tf 4- -V u x: K 4-t in 4-» S p n u Q : in q T3 fm CT1 u u 4- T3 C 4-J in n 1_ J3 CL L_ u i_ T3 l CL T3 n 4-0) ' N Q 1_ n u 2 5 CD n if u 1_ <U n _ n. N in w "D 4-* in _v _ u 2 u u n _ u ^_ 4u p -' h ï «u - ja tn u i_ 4-J in L_ n T3

21 u Li <=es < I "U 4- u u p i a.l I UI t e e l 1_ l x "a ) 4-1 i_ 4-* l T3 u u " LD TJ UI CL) ^ 'ui X) UI " m Cl fm TH fm a L a 4-» ra N i_ L. u L» 4-f 4^ X 4-J '5 ra 4-1 L- 4-1 l x: ' 1 in fm N VD ai 4-* i* U) u ^ a Lfl 4- u rg 4-1 ra (0 L L CL rv CL CL ne u res ra u l nel ng ra 3 l sz IA u JD T3 a Ke <u ra 4-4 ent gi 'u L. l u u 'N X 1_ 4J UI t e xs L< ge» i u kp l t ra f! 4J 4- U) -V u < 1 l_ 'i_ 1 l : XJ _U) t " 'Ë X) ID a rm L- l l ui ih ra CL W a T3 1_ l_ l_ g 5*2 t l tj X) 4-» UI _ra " lan aider veri, be l rbe an len u ts 'CS m l 4-J u " L. 3 L- v de Cu u ) 4-J 4-* x: C e U)!_ l l VD!0 X) ï C 1-5 ra as. BA k eze 5 a fa 0J " l 'l_ tf u 4-4- U) ^ 1_ x: u * V rv fm T3 x: t N 1_ «5 CL. i_ 3 3 x: l fm UI U-I u 4-J 'u X) 0) 4J U) l x: L VD W L- w T3 ^ C UI 4J T3 00 W < fm UI u U) 1_ Q. i5' u l 3 u L. l en 4- U) CtL CL. u l X V J l i- xs X) u u CL 3 fm ih fm L_ X) u u " CL fm ih fm U) 4-J x: l ' u 1_ 1_ 4-f UI L_ jjl Q

22 Delitte Delitte Auntants B.V. Knpark GV Arnhem Pstbus AG Arnhem Nederland Tel: Fax: Cntleverklaring van de nafhankelijke auntant Aan het algemeen bestuur van rfgedentrum Ahterhek en Liemers te Detinhem Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in deze jaarstukken 2012 pgenmen jaarrekening 2012 van de gemeenshappelijke regeling rfgedentrum Ahterhek en Liemers te Detinhem gentleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 deember 2012 en de pgrammarekening ver 2012 met de telihtingen, waarin zijn pgenmen een verziht van de gehanteerde gndslagen vr finaniële verslaggeving en andere telihtingen. Verantwrdelijkheid van het dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur van de gemeenshappelijke regeling rfgedentrum Ahterhek en Liemers is verantwrdelijk vr het pmaken van de jaarrekening, alsmede vr het pstellen van het jaarverslag, beide in vereenstemming met het in Nederland geldende Besluit begting en verantwrding pvinies en gemeenten. Deze verantwrdelijkheid hudt nder meer in dat de jaarrekening zwel de baten en lasten als de ativa en passiva getuw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwrde baten, lasten en balansmutaties rehtmatig tt stand zijn gekmen. Rehtmatige ttstandkming betekent in vereenstemming met de begting en met de relevante wet- en regelgeving, waander verdeningen van de gemeenshappelijke regeling. Het dagelijks bestuur is tevens verantwrdelijk vr een zdanige interne beheersing als het ndzakelijk aht m het pmaken van de jaarrekening en de rehtmatige ttstandkming van de baten, lasten en balansmutaties mgelijk te maken znder afwijkingen van materieel belang als gevlg van fraude f futen. Verantwrdelijkheid van de auntant nze verantwrdelijkheid is het geven van een rdeel ver de jaarrekening p basis van nze ntle. Wij hebben nze ntle verriht in vereenstemming met Nederlands reht, waander de Nederlandse ntlestandaarden en het Besluit auntantsntle deentrale verheden (Bad). Dit vereist dat wij vlden aan de vr ns geldende ethishe vrshriften en dat wij nze ntle zdanig plannen en uitveren dat een redelijke mate van zekerheid wrdt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Delitte Auntants B.V. is ingeshreven in het handelsregister van de Kamer van Kphandel te Rtterdam nder nummer Member f Delitte Tuhe Thmatsu Limited /0312/v/rj 13

23 Delitte en ntle mvat het uitveren van werkzaamheden ter verkrijging van ntle-infrmatie ver de bedragen en de telihtingen in de jaarrekening. De geseleteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de dr de auntant tegepaste rdeelsvrming, met inbegrip van het inshatten van de risi's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevlg van fraude f futen. Bij het maken van deze risi-inshattingen neemt de auntant de interne beheersing in aanmerking die relevant is vr het pmaken van de jaarrekening en vr het getuwe beeld daarvan, alsmede vr de rehtmatige ttstandkming van de baten, lasten en balansmutaties, geriht p het pzetten van ntlewerkzaamheden die passend zijn in de mstandigheden. Deze risi-inshattingen hebben ehter niet tt del een rdeel tt uitdrukking te brengen ver de effetiviteit van de interne beheersing van de gemeenshappelijke regeling. en ntle mvat tevens het evalueren van de geshiktheid van de gebruikte gndslagen vr finaniële verslaggeving en de gebruikte finaniële rehtmatigheidsriteria en van de redelijkheid van de dr het dagelijks bestuur van de gemeenshappelijke regeling gemaakte shattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Deze finaniële rehtmatigheidsriteria zijn vastgesteld met het nrmenkader dr het algemeen bestuur p 7 mei 2012 en het tetsingskader zals vastgesteld dr het algemeen bestuur p 7 mei De bij nze ntle tegepaste gedkeuringstlerantie bedraagt vr futen 1% en vr nzekerheden 3% van de ttale lasten inlusief tevegingen aan reserves. p basis van artikel 2, lid 7 Bad is deze gedkeuringstlerantie dr het algemeen bestuur bij besluit van 21 januari 2013 vastgesteld. Wij zijn van mening dat de dr ns verkregen ntle-infrmatie vldende en geshikt is m een nderbuwing vr ns rdeel te bieden. rdeel betreffende de jaarrekening Naar ns rdeel geeft de jaarrekening van de gemeenshappelijke regeling rfgedentrum Ahterhek en Liemers een getuw beeld van de gtte en de samenstelling van zwel de baten en lasten ver 2012 als van de ativa en passiva per 31 deember 2012 in vereenstemming met het Besluit begting en verantwrding pvinies en gemeenten. Vrts zijn wij van rdeel dat de in deze jaarrekening verantwrde baten en lasten alsmede de balansmutaties ver 2012 in alle van materieel belang zijnde aspeten rehtmatig tt stand zijn gekmen in vereenstemming met de begting en met de relevante wet- en regelgeving, waander verdeningen van de gemeenshappelijke regeling /0312/v/rj 13

24 Delitte Verklaring betreffende verige bij f krahtens de wet gestelde eisen Ingevlge artikel 213, lid 3 nder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, vr zver wij dat kunnen berdelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Arnhem, 13 maart 2013 Delitte Auntants B.V. Was getekend: M.C.J.M. Bekker RA /0312/v/rj 13

25 PRGRAMMAVRANTWRDING

26 rfgedentrum Ahterhek & Liemers te Detinhem PRGRAMMAVRANTWRDING VR Inleiding Vr u ligt het Jaarverslag 2012 van het rfgedentrum Ahterhek en Liemers (CAL). Na een jaar, waarin ativiteiten en werkzaamheden eigenlijk geheel in het teken stnden van prihting gemeenshappelijke regeling en buw rfgedentrum, fusie en verhuizing in 2011, was 2012 het jaar, waap kn wrden gefust p de kerntaken van het rfgedentrum. Deze kerntaken, arhiefbeheer en streekeigentaken, hebben in 2012 geleid tt psitinering en pfilering van het rfgedentrum als kennis- en infrmatieentrum vr de regi Ahterhek en Liemers. 2 Bestuur Het bestuur van het rfgedentrum is als vlgt pgebuwd:. Dagelijks Bestuur, bestaande uit 2 AB-leden plus 1 DB-lid vrgedragen dr het Staring Instituut;. Algemeen Bestuur, bestaande uit de 8 prtefeuillehuders van de bij de Wgr aangeslten gemeenten;. Bestuursmmissie, bestaande uit de vrnemde DB-leden, plus 2 leden afkmstig uit het AB en 2 leden vrgedragen dr de Staring Stihting. Bestuursleden: Dagelijks Bestuur: mr. H.L.M. Blemen (vrzitter) Drs. L.W.C.M. v.d. Meijs (plv. vrzitter) H.J.M. Ketelaar (prtefeuillehuder finaniën)..t.g. Sie (seretaris / direteur) Algemeen Bestuur: vrnemde DB-leden (met mr. H.L.M. Blemen als vrzitter) W.A. Visser (gemeente Mntferland) J.W. Haverdil (gemeente ude Dsselstreek) G. Berghef (gemeente Aalten) K.J.M. Bnsen (gemeente st Gelre). Ing. HJ.G. Gmmers (gemeente Winterswijk) A. Spekshr (Gemeente Bnkhrst) -24-

27 rfgedentrum Ahterhek & Liemers te Detinhem Bestuummissie: vrnemde DB-leden (met mr. H.L.M. Blemen als vrzitter) W.A. Visser 3.W. Haverdil W.F.W.M. van Heugten J.A. Gerritsen In de samenstelling van de bestuursleden hebben zih in 2012 geen wijzigingen vrgedaan ten pzihte van Resultaten 3.1 Pgramma arhieftaken Realisatie Begting Realisatie Gerealiseerde baten en lasten Baten Lasten Arhieven en lleties in 'gede staat' brengen, beheren en behuden Gedgekeurde arhiefbewaarplaats (nfrm wet- en regelgeving);. Arhiefbewaarplaats en quarantaineruimte nfrm wet- en regelgeving ingeriht en in stand gehuden; Arhieven en lleties vergebraht van deelnemende gemeenten (a 3.000m) en 'vervreemd' van Rijksarhief in de Pvinie (a 600m);. Werkzaamheden nservering en restauratie uitgeverd: a 700m arhiefmaterieel verzrgd; Shadeinventarisatie gestart;. Bevlkingsregisters (van 7 vrm. Gemeenten) en beeldmateriaal gedigitaliseerd en een aantal harters (perkamenten rknden) gevlakt Arhieven en lleties in 'gerdende staat' brengen, beheren en behuden Vervaardigen en publieren van tegangen (inventarissen): inventarisatieplan pgesteld, 60 inventarissen (tegangen) vervaardigd, nadere tegangen pgesteld. -25-

28 rfgedentrum Ahterhek & Liemers te Detinhem Arhieven en lleties in 'tegankelijk staat' brengen, beheren en behuden. Beshikbaarstelling: 30 uur p/w penstelling studiezaal, klanten begeleid bij nderzek; 1622 geregistreerde bezeken (alleen bezekers die riginele arhiefstukken aanvragen wrden geregistreerd); ttaal a bezeken; arhiefstukken aangevraagd p de studiezaal; 'Virtuele studiezaal', vindbare en drzekbare gegevens via website: bezekers brahten bezeken waarbij a. 30% van de bezekers uit een van de 8 gemeente kmt, verige bezekers uit de rest van Nederland en 6% van daar buiten; Nminatie tp 5 'Geshiedenis n-line prijs' vr de website (prijs vr beste website arhiefdiensten in Nederland);. Ten beheve van stimuleren van gebruik in beheer zijnde arhieven en lleties zijn ndleidingen gegeven (ruim 750 mensen in gepsverband ndgeleid), shlen ntvangen (a 700 leerlingen V), lezingen (206 deelnemers), ursussen (38 deelnemers), pen dagen en andere ativiteiten gerganiseerd (a bezekers). In ttaal hebben daarmee in het kader hiervan z'n mensen het rfgedentrum bezht. Daarnaast een 'relameampagne' gerganiseerd en gezrgd vr minimaal één keer per maand aandaht in de media: maandelijks persberihten, interviews p radi (ptimaalfm, Radi Gelderland enz.) en TV (mep Gelderland, FuzTV, NTR) Uitveren van de arhiefwettelijke inspetietaak dr de gemeentelijke arhiefinspeteurs Ten beheve van de gemeentelijke arhiefinspetie - het teziht huden p niet vergedragen arhieven - zijn er bij het CAL twee arhiefinspeteurs werkzaam. Dit jaar is er een gte verandering in de bevegdheden en uitvering van de wettelijke arhiefinspetie drgeverd: met ingang van 1 ktber jl. is namelijk de Wet revitalisering generiek teziht in werking getreden. Deze wet, die het interbestuurlijk teziht vereenvudigt, heeft gevlgen vr het teziht p de arhieven van gemeenten, watershappen en gemeenshappelijke regelingen (Wgr-regelingen). In de ude situatie hield het llege van Gedeputeerde Staten teziht p de zrg van arhieven (bij 'zrg' gaat het m persneel, middelen, regelgeving en arhiefruimten). De pviniale arhiefinspetie was belast met de uitvering van dit teziht. Deze taak is in de nieuwe situatie vergenmen dr de gemeentelijke arhiefinspetie, die reeds het teziht uitefende p het beheer van de ng niet naar de arhiefbewaarplaats vergebrahte arhieven. De input vanuit de arhiefinspetietaak die de gemeentelijke arhiefinspeteur de gemeenten levert, is daarmee van ng gtere waarde en belang gewrden. -26-

29 rfgedentrum Ahterhek & Liemers te Detinhem Cntle van vernietigingslijsten (zdat tt daadwerkelijke vernietiging van niet te bewaren arhief kan wrden vergegaan); Begeleiding verbrenging arhieven naar het rfgedentrum; Vrlihting aan gemeenten (DIV'ers) en advisering bij pjeten van gemeenten (digitaliseringspjeten, substitutietrajeten e.d.); rganiseren DIV-studiedag (deelname a 80) DIV-medewerkers van aangeslten gemeenten. 3.2 Pgramma streekeigentaken Realisatie 2012 Begting 2012 Realisatie 2011 Gerealiseerde baten en lasten Baten Lasten Stimuleren van nderzek, studie en ativiteiten p het gebied van en interesse in de streekultuur en -histrie Ahterhek en Liemers dr: Ten beheve van stimuleren van gebruik in beheer zijnde arhieven en lleties en nder de aandaht brengen van de streekultuur en -histrie zijn ndleidingen gegeven (ruim 750 mensen in gepsverband ndgeleid), shlen ntvangen (a 700 leerlingen V), lezingen (206 deelnemers), ursussen (38 deelnemers), pen dagen en andere ativiteiten gerganiseerd (a bezekers). In ttaal hebben daarmee in het kader hiervan z'n mensen het rfgedentrum bezht; Daarnaast een 'relameampagne' gerganiseerd en gezrgd vr minimaal één keer per maand aandaht in de media: maandelijks persberihten, interviews p radi (ptimaalfm, Radi Gelderland enz.) en TV (mep Gelderland, FuzTV, NTR). Daarbij is in 2012 veel aandaht geweest vr de streektaal in verband met de verwahte erkenning van het Nedersaksish; Streektaalditee is gerganiseerd met een rerd aantal deelnemers, 120, met als bijzndere gast/deelnemer 2e Kamerlid HJ. rmel;. Uitgave van streekwrdenbeken Zevenaar en Wehl (in samenwerking met de lkale histrishe verenigingen), Berderij- en veldnamenbek Stad en Ambt Jaarbek HVAL 2012, Ahterhekse Almanak 2012 en de Heliant; Detinhem, -27-

30 rfgedentrum Ahterhek & Liemers te Detinhem. Vragenlijsten ten beheve van het WALD (Wrdenbek Ahterhek en Liemers Dialet) verspreid nder 'metwarkers' (a 300 vrijwilligers in de regi's die de vragenlijsten invullen en z vastleggen he iets in hun streektaal wrdt gezegd/geshreven) en resultaten verwerkt; rganiseren Ahterhekse en Liemerse Bekenweek met verkiezing van het Beste Bek 2011 waar bij presentatie ruim 150 bezekers aanwezig waren;. Leskffer dialet vr basisnderwijs (gep 3/4) ntwikkeld, in samenwerking met.a. St. Vrienden Streektaal Lhem e.. en Dialetkring Ahterhek en Liemers, en verspreid nder shlen; Streektaalmuziekfestival 'Gelderse Sund' gerganiseerd, in samenwerking met Gelders rfged Verzamelen en beheren en beshikbaar stellen van literatuur en dumentatie met betrekking tt streekultuur en -histrie Ahterhek en Liemers:. Biblitheeklletie atueel en mpleet gehuden dr aanshaf en verwerking relevante publiaties; Biblitheekatalgus herdend en geregistreerd; 50% n-line beshikbaar via Ft- en filmmateriaal materieel verzrgd, gedigitaliseerd en tegankelijk gemaakt; 25% ftlletie 'Staring' gedigitaliseerd, plan van aanpak digitalisering films pgesteld, duizenden beshrijvingen gemaakt van ft's en dia's dr vrijwilligers. In het kader van het pjet Grammatia van de Ahterhekse en Liemerse Dialeten GRALD zijn in het verslagjaar drie vragenlijsten verstuurd: 36, 37 en 38; aan de ngeveer 180 zgn. 'metwarkers' (netwerk van medewerkers in de regi die input leveren ten beheve van het WALD en GRALD). De vragenlijsten wrden vervlgens dr een vrijwilliger uitgewerkt. 3.3 Pgramma ndersteuning en bedrijfsvering Realisatie Begting Realisatie Gerealiseerde baten en lasten Baten Lasten

JAARSTUKKEN 2013 ERFGOEDCENTRUM ACHTERHOEK EN LIEMERS TE DOETINCHEM

JAARSTUKKEN 2013 ERFGOEDCENTRUM ACHTERHOEK EN LIEMERS TE DOETINCHEM JAARSTUKKN 2013 RFGDNTRUM AHTRHK N LIMRS T DTINHM INHUDSPGAV Pagina INLIDING JAARRKNING 2013 1 Balans (inlusief telihting) 6 2 Niet uit de balans blijkende verplihtingen 16 3 Gebeurtenissen na balansdatum

Nadere informatie

\onie. Documentnummer. Rappel week

\onie. Documentnummer. Rappel week gemeente [fl±/j Detinhem \nie Aan de gemeentebesturen Dumentnummer ll_jxk Rappel week Detinhem ns kenmerk nderwerp Bijlage dnderdag 24 mei 22 22-U-09/FS/HV subsidieverzek 2 jaarrekening 21, pgrammabegting

Nadere informatie

STICHTING HKPD JAARREKENING 2015

STICHTING HKPD JAARREKENING 2015 STICHTING HKPD JAARREKENING 2015 peride 01-01-2015 tt en met 27-08-2015 Vastgesteld in de bestuursvergadering van de stichting HuisKamerPrjekt Druggebruikers 3 nvember 2015. Gedgekeurd dr de raad van tezicht

Nadere informatie

aanvullende kosten Belastingen voortvloeiende uit de Wet WOZ

aanvullende kosten Belastingen voortvloeiende uit de Wet WOZ 7 gemeente Haarlemmermeer Raadsvrstel 2005/5989 ARCHIFXMPÖ nderwerp Prtefeuillehuder Steller Cllegevergadering Raadsvergadering aanvullende ksten Belastingen vrtvleiende uit de Wet WZ R.J.H. van der Riet

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Meerjarenbegrting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Auteur: Bedrijfsbureau: Jan Aalberts & Jeren van Schagen Vr: Raad van Tezicht Bestuurder Stichting Spaarnesant Lcatie: Haarlem Datum: 31 mei 13 Inhudspgave

Nadere informatie

Stichting Newa. Jaarrekening 2Ot4. Jaarrêkening. Toelichting behorende tot de iaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2014

Stichting Newa. Jaarrekening 2Ot4. Jaarrêkening. Toelichting behorende tot de iaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2014 Jaarrekening 2Ot4 INHOUDSOPGAVE RAPPORT Algemeen Orga nisatiestructu u r JAARSTUKKEN 214 Jaarrêkening Balans per 31 december 214 Prgramma verantwrding (staat van baten en lasten) Telichting behrende tt

Nadere informatie

Vrienden van het Nederlands Herseninstituut. Jaarrekening 2015

Vrienden van het Nederlands Herseninstituut. Jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van het Nederlands Herseninstituut Jaarrekening 2015 1 Inhudspgave Blz. 1 Algemene Telichting en vaststelling jaarrekening 2015 3 2 Balans 4 3 Explitatierekening 5 4 Telichting Balans

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 30 december 2013

Beleidsplan Versie 30 december 2013 Beleidsplan Versie 30 december 2013 Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten,

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Humana People to People en Stichting Humana Techniekweg 22 3542 DT UTRECHT JAARVERSLAG 2012. Pagina BESTUURSVERSLAG 1-9

Aan het bestuur van Stichting Humana People to People en Stichting Humana Techniekweg 22 3542 DT UTRECHT JAARVERSLAG 2012. Pagina BESTUURSVERSLAG 1-9 Aan het bestuur van Stihting Humana Peple t Peple en Stihting Humana Tehniekweg 22 3542 DT UTRECHT JAARVERSLAG 2012 Pagina BESTUURSVERSLAG 1-9 FINANCIEEL VERSLAG 1 GECNSLIDEERDE JAARREKENING Genslideerde

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws Beleidsplan Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws beleidsplan versie februari 2016 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal Fellws te Breda. Het verslag mvat

Nadere informatie

1 Onderwerp Aankoop van het kantoorgebouw aan de Fakkelstede 2 van Stichting Dyade Dienstverlening.

1 Onderwerp Aankoop van het kantoorgebouw aan de Fakkelstede 2 van Stichting Dyade Dienstverlening. Nieuwegein Gemeentead nderwerp Aankp van het kantrgebuw aan de Fakkelstede 2 van Stihting Dyade Dienstverlening. Datum 2 ktber 211 Raadsvrstel Afdeling Grndbedrijf en Vastgedzaken Prtefeuillehuder rjl*s.

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk SUBSIDIEAANVRAAG 2009 Aanvraagfrmulier subsidieverlening jeugd, jngeren en gehandicaptenwerk Ten beheve van de aanvraag tt subsidieverlening met gebruik wrden gemaakt van dit Aanvraagfrmulier tt subsidieverlening

Nadere informatie

D e h e e r R. d e W i n t e r w o r d t b e n o e m d als a l g e m e e n directeur a.i. v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n

D e h e e r R. d e W i n t e r w o r d t b e n o e m d als a l g e m e e n directeur a.i. v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n Cncept B e g r t i n g 2 1 5 5.2.6 Verbnden partijen Deze p a r a g r a a f g a a t in p d e d e l s t e l l i n g e n, a c t i v i t e i t e n en d e f i n a n c i ë l e m a t e v a n b e t r k k e n

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 W M I D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Wninitiatief Midden-Delfland (Stichting WIMD). Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten en

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

(U7QQ. - \\ AfK. 2011 (J\a^ 11-03019 1 jaarverslag en jaarrekening 2010. Welstand en Monumenten Midden Nederland

(U7QQ. - \\ AfK. 2011 (J\a^ 11-03019 1 jaarverslag en jaarrekening 2010. Welstand en Monumenten Midden Nederland Welstand en Mnumenten Midden Nederland Aan de raden van de deelnemende gemeenten van Welstand en Mnumenten Midden Nederland ns kenmerk Bijlage nderwerp 11-03019 1 jaarverslag en jaarrekening 2010 (U7QQ

Nadere informatie

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

LINGEZEGEN MOOI DICHTBIJ!

LINGEZEGEN MOOI DICHTBIJ! v. 'WGEKÛîvC^ 3 î KAAS? 2815 Ill III Mil IIIII III llll II 15BIN873 PARK LINGEZEGEN MI DICHTBIJ! Gemeenteraad Lingewaard Pstbus 15 6680 AA Bemmel Uw brief van Uw kenmerk ns kenmerk 250330-006 Datum 30

Nadere informatie

RAPPORT. Stichting Present Walcheren te Middelburg. Inzake: financieel verslag 2013

RAPPORT. Stichting Present Walcheren te Middelburg. Inzake: financieel verslag 2013 RAPPORT Stichting Present Walcheren Inzake: financieel verslag 2013 INHOUDSOPGAVE PAGINA ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Aanvraagformulier structurele prestatiesubsidie (sport)verenigingen 2018

Aanvraagformulier structurele prestatiesubsidie (sport)verenigingen 2018 Aanvraagfrmulier structurele prestatiesubsidie (sprt)verenigingen 2018 Wanneer u in aanmerking wilt kmen vr een subsidie van de gemeente Sliedrecht kunt u dit aanvraagfrmulier invullen en ndertekend verzenden

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

INGEKOMEN -7 JUN 2010

INGEKOMEN -7 JUN 2010 VSG Administtiekantr Ringkade 8 111 RV Diemen Rabbank 9..8.80 Bennummer: 409868 BTW nummer 1888.4.418.B01 INGKMN -7 JUN 010 010.0180 Diemer mrep Stihting Pstbus 76 1110 AN Diemen Diemen, 01 juni 010 JAARRAPPRT

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Bestuursdienst Afdeling Cnemntl steiier The Dijkstra Onderwerp Vrjaarsbiief 2012 tate \jningen De leden van de raad van de gemeente Gningen te GRONINGEN Telefn 050 367 7670 Bljlage(n) 3 Onskenmerk 6D i2..3

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

METROPOOL REOÏO EINDHOVEN

METROPOOL REOÏO EINDHOVEN GMNT RUSL-D MIRDN MTRPL RÏ INDHVN Gemeenteden en lleges 21 regigemeente, INGK: RG,NR.: BSTMD VR: 16IK.1491 C Uifv ^tfiy 2 8 APR 216 Metrplregi indhven 4 259 45 94 inf@metrplregieindhven.nl www.metrplregieindhven.nl

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

Behandeld door. drs. D.B. van der Graaf RA

Behandeld door. drs. D.B. van der Graaf RA Delitte MPGZD54687 GZD.5. 687 Delitte Auntants B.V. Wilhelminakade 7 AP Rtterdam Pstbus A Rtterdam Tel: 88 88 888 Fax: 88 88 98 www.delitte.nl 6H Ps\isT Aan de gemeente Zwijndreht t.a.v. het llege van

Nadere informatie

1 november 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005

1 november 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005 1 nvember 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005 Vrdracht van Gedeputeerde Staten aan Prvinciale Staten van Grningen inzake een vrstel m het dak van het St. Jansstraat cmplex van znnepanelen te vrzien

Nadere informatie

Ook exemplaar gestuurd aan: GEMEENTE LEIDERDORP. Nr. AH. ci f. Ctaas.nr. > \ tagtkomw - 7 j U N ) 012. Kop» naar: {* { W 5 M 1. WMküi.

Ook exemplaar gestuurd aan: GEMEENTE LEIDERDORP. Nr. AH. ci f. Ctaas.nr. > \ tagtkomw - 7 j U N ) 012. Kop» naar: {* { W 5 M 1. WMküi. Cntrl (071)54 58 513 iwn@leiderdrp.nl k exemplaar gestuurd aan: Gemeente Leiderdrp GEMEENTE LEIDERDRP Aan de gemeenteraad van Leiderdrp Nr. AH. i f. Ctaas.nr. > \ tagtkmw - 7 j U N ) 012 Kp» naar: {* {

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

De toekomst van Passend Onderwijs dinsdag 28 januari 2014 op Voorne Putten en Rozenburg

De toekomst van Passend Onderwijs dinsdag 28 januari 2014 op Voorne Putten en Rozenburg Zaak nr. De tekmst van Passend nderwijs dinsdag 28 januari 2014 p Vrne Putten en Rzenburg plegntitie ndersteuningsplannen samenwerkingsverbanden datum versie definitief Auteur T. Jardez en P. Bijzet Stad

Nadere informatie

Boxtel (NB): postbus 10000 5280 DA BOXTEL

Boxtel (NB): postbus 10000 5280 DA BOXTEL Bxtel (NB): pstbus 10000 5280 DA BXTEL GEMEENTE BXTEL 0 1 APR 2014 vb afd. tf) 0. kpie ĨÒMlL Amsterdam, 27/0/2014 Betreft: aanvraag meerjarige subsidie t.b.v. de stihting 'Atie Stille Armede' 2014 Geahte

Nadere informatie

MEMO. Betreft : Overeenkomst naar aanleiding van overleg met vakorganisaties op 17 maart 2015. Aan : Vakorganisaties Van : Directie.

MEMO. Betreft : Overeenkomst naar aanleiding van overleg met vakorganisaties op 17 maart 2015. Aan : Vakorganisaties Van : Directie. EO Betreft : Overeenkmst naar aanleiding van verleg met vakrganisaties p 17 maart 2015 Aan : akrganisaties an : Directie. Ons kenmerk: TvdBvak23032015 Pagina: 1/6 s 1. Omvang en duur van het cntract Cntractduur

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. G.M.M. Bervoets Penningmeester ZDA-gemeente Breda 16 januari 2014 versie 1.1

Jaarverslag 2013. G.M.M. Bervoets Penningmeester ZDA-gemeente Breda 16 januari 2014 versie 1.1 Jaarverslag 2013 G.M.M. Bervets Penningmeester ZDA-gemeente Breda 16 januari 2014 versie 1.1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. BELEID 2.1. Visie 2.2. Delstellingen 2.3. Samenvatting 3. FINANCIELE RAPPORTAGE

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 1 Samenstelling MR Evelien Wubbels: Trea Kamps: Gerda de Ruiter: Geert Kst: Kim van Middendrp: Rik Tiezema: Vrzitter MR* MR-lid* MR-lid*

Nadere informatie

n%^ Welstand en Monumenten

n%^ Welstand en Monumenten ^ n%^ Welstand en Mnumenten Midden Nederland 25-272 Aan de den van de deelnemende gemeenten van Welstand en Mnumenten Midden Nederland ns kenmerk Bijlage nderwerp 15-41 1 Jaarverslag en jaarrekening 24

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Financiële verrdening ex artikel 212 Gemeentewet De raad van de gemeente Hendrik-Id-Ambacht besluit, gelet p artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: de verrdening p de uitgangspunten vr het financieel

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van:

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van: Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard Inhudelijk en financieel jaarverslag ver 2012 Was het jaar 2011 een jaar van nzekerheid en verleg met de gemeente he in de tekmst met ntwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen Raadsvrstel AGENDAPUNT: 6 VERGADERDATUM: 16 FEBRUARI 2012 Onderwerp Datum cllegebesluit Subsidieverrdening islatiemaatregelen bestaande eigen wningen Cmmissie Vlkshuisvesting, Datum vergadering 08-02-2012

Nadere informatie

i ~{!:tm=j.._...-.. ----~-_- --_

i ~{!:tm=j.._...-.. ----~-_- --_ TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG' DATUM: 16 nvember 2015 in het faillissement van: faillissementsnummer datum uitspraak ~StichtjngZrggrep Pasana c.s. --------- --- ~ i ~{!:tm=j.._...-.. ----~-_- --_ rechter-cmmissaris,

Nadere informatie

- Beleidsplan 2014 -

- Beleidsplan 2014 - STUDIEBOEKEN FINANCIELE ONDERSTEUNING WERKBEGELEIDING ALGEMENE COACHING STAGEBEGELEIDING MEDISCHE COACHING - Beleidsplan 2014 - Maashaven Zuidzijde 2 3081 AE Rtterdam www.edubility.nl Inhud Inleiding...

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Appingedam Diaconie

Protestantse Gemeente Appingedam Diaconie Beleidsplan diacnie Prtestantse Gemeente Appingedam 2013 2016 Inleiding Vr u ligt het beleidsplan van de diacnie. Dit beleidsplan is nderdeel van het beleidsplan van de Prtestantse Gemeente Appingedam.

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Boys Industrial Home

Jaarverslag Stichting Boys Industrial Home Jaarverslag Stichting Bys Industrial Hme 2013 Barneveld, februari 2014 1. Verslag van het bestuur Terugblik Heeft 2013 datgene pgeleverd wat we ervan verwacht hadden? Niets menselijks is ns vreemd, dus

Nadere informatie

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs Enquête dienstverlening en ksten accuntant in primair en vrtgezet nderwijs Dit nderzek heeft betrekking p de dienstverlening dr uw accuntant in 2010, ver de jaarstukken 2009. 1. In welke categrie valt

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Beleidsplan Genootschap Nederland -Israël

Beleidsplan Genootschap Nederland -Israël Beleidsplan Gentschap Nederland -Israël Gentschap Nederland - Israel 1. Prfiel van het Gentschap Nederland - Israël De vereniging Gentschap Nederland - Israël (GNI) werd p 1 juni 1967 pgericht en in Amsterdam

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

Plan van aanpak tot privatisering van De Zuursche Duinen te Steenbergen

Plan van aanpak tot privatisering van De Zuursche Duinen te Steenbergen G E M E E N T E T N O O R D E N V E L D Plan van aanpak tt privatisering van De Zuursche Duinen te Steenbergen ML p K Versie: januari 2014 1 Inhudspgave 1. Aanleiding 3 2. Del 3 3. Huidige eigendmssituatie

Nadere informatie

O20lnventaris BAIVPBFEO1. A. Nog niet is geboekí de verkoop van oude inventaris met een boekwaarde. B. De creditnota

O20lnventaris BAIVPBFEO1. A. Nog niet is geboekí de verkoop van oude inventaris met een boekwaarde. B. De creditnota Onderwijscde: Opgave BAIVPBFEO1 Cllegejaar 200912010 H2 ( lfe ) I Handelsnderneming Faber verkpt tuingereedschap en aanverwante artikelen aan particulieren en hveniers. De verkpen aan hveniers geschieden

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son.

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son. Hfdstuk 3 Persneelsbeleid Inleiding Wij bieden de persneelsleden van SKIPOS een werkklimaat waarin zij zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd velen en een werkplek waar het prettig teven is. Onze medewerkers

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

4 5 8 9 5 * GEMEENTE DE 2 4 SEP 2007. Par:

4 5 8 9 5 * GEMEENTE DE 2 4 SEP 2007. Par: 4 5 8 9 5 * penbaar nderwijs Aan: Het cllege van B & W van de Gemeente Delft Pstbus 34 26 AH DELFT Pstbus 121 26 AC Dei Fr 15-251 228 Delft: Betreft: Uw kenmerk: ns kenmerk: infrmatie bij: Telefn: Email:

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Pagina 1 van 5 Beleidsplan 2012 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen,

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept -

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept - Federatiestatuut Walburggrep -cncept - Federatiestatuut pagina 1/12 Inhud 1 Overwegingen 3 2 Naam en delstelling van de federatie 4 2.1 Naam 4 2.2 Delstelling 4 3 Bestuur 5 3.1 Federatiebestuur, beneming

Nadere informatie

Conform artikel 37 van de GR Patijnenburg zullen de besluiten tot opheffing ter informatie aan Gedeputeerde Staten worden toegezonden.

Conform artikel 37 van de GR Patijnenburg zullen de besluiten tot opheffing ter informatie aan Gedeputeerde Staten worden toegezonden. Liquidatieregeling en persneelsplan 1. AANLEIDING De gemeenten Westland en Midden-Delfland slten in 2005 een cnvenant waarbij werd vereengekmen dat de gemeente Midden-Delfland uittreedt uit de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

Nieuwegein /it/p^ia Financiën. Voorjaarsnota 2014. voortgang begroting 2014 kaderstelling begroting 2015. Raadsnummer Datum 3 juni 2014

Nieuwegein /it/p^ia Financiën. Voorjaarsnota 2014. voortgang begroting 2014 kaderstelling begroting 2015. Raadsnummer Datum 3 juni 2014 Nieuwegein /it/p^ia Finaniën 1 14 1 2 3 Vrjaarsnta 24 vrtgang begrting 24 kaderstelling begrting 25 Raadsnummer Datum 3 juni 24 Inhud 1 Inleiding 3 2 Finaniële ntwikkelingen 24 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Uitgangspunten

Nadere informatie

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht Ouder-/ Verwantenvereniging Merweblder / Lingeblder Sliedrecht JAARREKENING 2016 Inhud 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2016 en 2015 2 Baten en Lasten ver 2016 (+ begrting) en 2015 3 Telichting p

Nadere informatie

Artikel 75. Plaatsing openbare school op plan

Artikel 75. Plaatsing openbare school op plan Wet p het primair nderwijs (tekst geldend p 4 mei 2012) Afdeling 2 aanvang van de bekstiging Artikel 74. Plan van nieuwe schlen 1. De bekstiging van een penbare en een bijzndere schl kan slechts een aanvang

Nadere informatie

De zienswijze op deze ontwerp-begroting dient uiterlijk zes weken na versturen bij het dagelijks bestuur van BghU in het bezit te zijn.

De zienswijze op deze ontwerp-begroting dient uiterlijk zes weken na versturen bij het dagelijks bestuur van BghU in het bezit te zijn. Onderwerp: Ingekmen stuk Ontwerpbegrting 2014 BghU - zienswijzeprcedure COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 3D Nummer: 639863 In D&H: 21-05-2014 Steller: M. Oppenhuizen

Nadere informatie

Wij doen graag zaken!

Wij doen graag zaken! BRIXS Wij den graag zaken! De algemene vrwaarden van BRIXS GROEP zijn gedepneerd bij de kamer van kphandel te Den Haag nder nummer 59425458. Laatste wijziging 1 maart 2014. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP

Nadere informatie

W-3 Welstand en Monumenten

W-3 Welstand en Monumenten L^ICX^Ö 1/ s'e^^is W- Welstand en Mnumenten Midden Nederland Aan de den van de deelnemende gemeenten van Welstand en Mnumenten Midden Nederland ns kenmerk : 15-41 Bijlage : 1 nderwerp : Jaarverslagen jaarrekening

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. fh grningen bezekadres: Martinikerkhf 12 Aan Prvinciale Staten pstadres: Pstbus 610 9700 AP Grningen lïwywftgprgymc algêrnéen telefnnr: algerneen faxnr.: OSO 316 49 II OSO 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden.

U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ADVISEUR Dit dcument wrdt u aangebden dr Olders Assurantie Adviseurs B.V. en Olders Hyptheek Adviseurs B.V. Pstbus 525 2003 RM Haarlem Intrductie: U verweegt een berep te den p

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Verrdening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken 1 Tekst van de regeling Artikel 1 Definities A. Maatschappelijke ndersteuning: ndersteuning zals bedeld in de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

IIMIIllllIlHl 12ink04044

IIMIIllllIlHl 12ink04044 C Aan de lleges van burgemeester en wethuders van de 19 aan de gemeenshappelijke regeling Regi West-Brabant deelnemende gemeenten IIMIIllllIlHl 12ink04044 Uw kenmerk ns kenmerk Betreft Bijlage DB/2012.0370

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Eerste Kwartaal 2015

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Eerste Kwartaal 2015 Kwartaalrapprtage Stichting Nieuwe Generatie Brasil Eerste Kwartaal 2015 Want ik had hnger en jullie gaven mij te eten, ik had drst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W-nr. 07.0760, d.d. 10 juli 2007 B&W-Aanbiedingsfrmulier Onderwerp Cnvenant Operatinele Grenzen Brandweerzrg Gemeente Leiden Gemeente Oegstgeest BESLUITEN Behudens advies van de cmmissie 1. in te stemmen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Recreatieschap Zuidwestelijke Delta, Staatsbosbeheer en provincie Zuid-Holland voor 2017 en 2018

Samenwerkingsovereenkomst Recreatieschap Zuidwestelijke Delta, Staatsbosbeheer en provincie Zuid-Holland voor 2017 en 2018 Samenwerkingsvereenkmst Recreatieschap Zuidwestelijke Delta, Staatsbsbeheer en prvincie Zuid-Hlland vr 2017 en 2018 Partijen Cncept versie 14 juni 2016 Het recreatieschap Zuidwestelijke Delta., vertegenwrdigd

Nadere informatie

WFA Nederland. Huishoudelijk Reglement

WFA Nederland. Huishoudelijk Reglement WFA Nederland Huishudelijk Reglement I. Inleiding Het Huishudelijk Reglement(hierna HHR) van de vereniging Western Frnt Assciatin Nederland (hierna WFA) stelt vrschriften vast vr nderwerpen die niet wrden

Nadere informatie