jaarrekening 2012, concept programmabegroting inclusief jaarplan 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarrekening 2012, concept programmabegroting inclusief jaarplan 2014"

Transcriptie

1 Gemeente Detinhem t.a.v. Cllege van Burgemeester en Wethuders Pstbus HA DTINCHM i '<'.!!!, Uf) 19 MAART 201 Detinhem ns kenmerk nderwerp Bijlage maandag 18 maart U-0058/FS/HV vaststelling subsidie 2012 en subsidieverzek 2014 Pumentnuinnie:. ( ^ - Zaaknumm ape! weet jaarrekening 2012, nept pgrammabegting inlusief jaarplan 2014 i V 6 Cf Geaht llege, Uw gemeente heeft vr 2012 subsidie verleend aan het rfgedentrum Ahterhek en Liemers ten beheve van de uitvering van de zgenaamde Streekeigentaken (taken die tt 1 juli 2011 zijn uitgeverd dr het Staring Instituut). Ter vaststelling subsidie 2012 ntvangt u hierbij daam een jaarverslag 2012 en jaarrekening 2012 van het rfgedentrum Ahterhek en Liemers. Ten beheve van een subsidieverzek vr 2014 sturen wij u bijgaand de nept Pgrammabegting 2014 inlusief jaarplan Hierin staan de arhieftaken (waarvr het rfgedentrum geen subsidie ntvangt) en de streektaken, waar de subsidie betrekking p heeft, duidelijk uitgesplitst. Aan de begting is een finaniële telihting tegevegd. Deze nept Pgrammabegting 2014 is 13 maart jl. dr het Dagelijks Bestuur van het rfgedentrum nder vrbehud vastgesteld. Mht u hiever vragen f pmerkingen hebben, dan kunt u ntat pnemen met ndergetekende, telefnish f per mail f.sie(aeal.nu. Met vriendelijke get, Namens het bestuur van rfgedentrum Ahterhek en Liemers Femia Sie direteur histrish nderzek \ arhiefbeheer j erfgededuatie aquisitie \ publiaties streektaal j biblitheek arhiefinspe Usselbade 13 N Detinhem Pstbus 68S 7000 AR Detinhem e

2 JAARSTUKKN 2012 RFGDCNTRUM ACHTRHK N LIMRS T DTINCHM

3 INHUDSPGAV Pagina INLIDING JAARRKNING Balans (inlusief telihting) 6 2 Niet uit de balans blijkende verplihtingen 16 3 Gebeurtenissen na balansdatum 16 4 Staat van geativeerde kapitaaluitgaven 17 5 Pgrammarekening 18 6 Cntleverklaring van de nafhankelijke auntant 20 JAARVRSLAG PRGRAMMAVRANTWRDING 1 Inleiding 24 2 Bestuur 24 3 Resultaten Pgramma arhieftaken Pgramma streekeigentaken Pgramma ndersteuning en bedrijfsvering 28 4 Paragraaf finaniën 30

4 rfgedentrum Ahterhek & Liemers te Detinhem INLIDING Wij bieden u de pgrammaverantwrding 2012 aan van het rfgedentrum Ahterhek en Liemers met de resultaten van de arhieftaken, de streekeigentaken en de ndersteuningsafdeling. In de paragrafen shetsen wij krt een beeld van de finaniële psitie en de risi's van het rfgedentrum Ahterhek en Liemers. Wij ndigen u uit m hiever meer te lezen in de pgramma's en de paragrafen van deze pgrammaverantwrding. JAARRSULTAAT Het jaar is afgeslten met een negatief resultaat van Het resultaat is als vlgt te speifieren: Arhieftaken Streekeigentaken ndersteuningsafdeling Negatief resultaat Vr een nadere telihting p vr- en nadelige saldi verwijzen wij graag naar de pgramma's. BSTMMING RSULTAAT 2012 Vrgesteld wrdt het negatieve jaarresultaat ad te nttrekken aan de algemene reserve, waarbij van het negatieve jaarresultaat pgenmen zal wrden als vrdering p de deelnemende gemeenten in verband met de aanzuivering van het negatief eigen vermgen p basis van de gemeenshappelijke regeling. Per sald bedraagt de nttrekking aan de algemene reserve daam CNTRLVRKLARING ver 2012 is ten aanzien van de jaarrekening dr Delitte Auntants een ntleverklaring pgesteld. De ntle inzake de getuwheid en de rehtmatigheid van de balansmutaties, baten en lasten zals pgenmen in de jaarrekening 2012 en de rehtmatigheid van finaniële beheershandelingen gelet p het ntleptl De gedkeurende verklaring vr de jaarrekening 2012 is in het bekwerk pgenmen.

5 rfgedentrum Ahterhek & Liemers te Detinhem BHANDLPRCDUR Cnfrm de vastgestelde planning wrdt de jaarrekening in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 maart 2013 vastgesteld. De behandelpedure ziet er als vlgt uit: 13 maart Het Dagelijks Bestuur behandelt en ardeert het ntle rapprt. 27 maart Gedkeuring van pgrammarekening dr Algemeen Bestuur. Detinhem, 13 maart

6 JAARRKNING 2012 RFGDCNTRUM ACHTRHK N LIMRS

7 rfgedentrum Ahterhek & Liemers te Detinhem BALANS PR 31 DCMBR deember deember 2011 ACTIVA VAST ACTIVA Materiële vaste ativa Investeringen met een enmish nut Finaniële vaste ativa verige uitzettingen met een rentetypishe lptijd van één jaar f langer VLTTND ACTIVA Uiteenzettingen met een rentetypishe lptijd krter dan één iaar Vrderingen p penbare lihamen verige vrderingen Liquide middelen Bank- en gisaldi Kassaldi VRLPND ACTIVA verlpende ativa TTAAL GNRAAL

8 rfgedentrum Ahterhek & Liemers te Detinhem 31 deember deember 2011 PASSIVA VAST PASSIVA Algemene reserve Ng te bestemmen resultaat VAST SCHULDN MT N RNT TYPISCH LPTIJD VAN N JAAR F LANGR nderhandse leningen van binnenlandse banken en verige finaniële instellingen NTT-VLTTND SCHULDN MT N RNTTYPISCH LPTIJD KRTR DAN N JAAR Aflssingsverplihtingen langlpende shulden verige shulden VRLPND PASSIVA verlpende passiva TTAAL GNRAAL

9 rfgedentrum Ahterhek & Liemers te Detinhem GRNDSLAGN VR WAARDRING N RSULTAATBPALING Inleiding De jaarrekening is pgesteld p basis van het Besluit Begting en Verantwrding. Algemene gndslagen vr het pstellen van de jaarrekening De waardering van de ativa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats p basis van histrishe ksten. Tenzij bij het desbetreffende balanshfd anders is vermeld, wrden de ativa en passiva pgenmen tegen nminale waarden. De baten en lasten wrden tegerekend aan het jaar waap zij betrekking hebben. Baten en winsten wrden slehts genmen vr zver zij p balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risi's die hun rspng vinden vr het einde van het begtingsjaar, wrden in aht genmen indien zij vr het pmaken van de jaarrekening bekend zijn gewrden. Persneelslasten wrden in prinipe tegerekend aan het bekjaar waap ze betrekking hebben. Als gevlg van het frmele verbd p het pnemen van vrzieningen.q. shulden uit hfde van jaarlijks terugkerende arbeidskstengerelateerde verplihtingen van vergelijkbare vlume, wrden smmige persnele lasten ehter tegerekend aan de peride waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij met wrden gedaht aan mpnenten zals ziektekstenpremie ten beheven van gepensineerden, verlpende vakantiegeld- en verlfaanspraken en dergelijke. Vaste ativa Materiële vaste ativa met enmish nut Deze materiële vaste ativa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- f vervaardigingsprijs. Speifieke investeringsbijdragen van derden wrden p de desbetreffende investering in mindering gebraht; in die gevallen wrdt p het sald afgeshreven. De ativa met relatief geringe betekenis wrden in het jaar van aanshaf diret ten laste van de explitatie gebraht. Afshrijvingen van de ativa (p annuïteiten basis) vindt plaats vanaf het mment dat het bjet vr gebruik beshikbaar is en met inahtneming van de verwahte gebruiks- en nuttigheidsduur. -7-

10 rfgedentrum Ahterhek & Liemers te Detinhem Van de meest vrkmende.q. belangrijkste ativa is in nderstaand verziht de gehanteerde afshrijvingstermijnen aangegeven. Meubilair 20 jaar Arhiefstellingen 30 jaar ICT basisvrzieningen 20 jaar Vlttende ativa Vrderingen en verlpende ativa De vrderingen wrden gewaardeerd tegen de nminale waarde. Vr verwahte ninbaarheid is een vrziening in mindering gebraht. De vrziening wrdt statish bepaald p basis van de geshatte inningskansen. Liquide middelen Deze ativa wrden tegen nminale waarde pgenmen. Vlttende passiva De vlttende passiva wrden gewaardeerd tegen de nminale waarde.

11 rfgedentrum Ahterhek & Liemers te Detinhem TLICHTING P D BALANS PR 31 DCMBR 2012 ACTIVA VAST ACTIVA Materiële vaste ativa Investeringen met een enmish nut Bekwaarde per 1 januari 2012 Aanshafwaarde Cumulatieve afshrijvingen en waardeverminderingen Mutaties Investeringen Afshrijvingen Bekwaarde per 31 deember 2012 Aanshafwaarde Cumulatieve afshrijvingen en waardeverminderingen Bekwaarde per 31 deember

12 rfgedentrum Ahterhek & Liemers te Detinhem Finaniële vaste ativa verige uitzettingen met een rentetypishe lptijd van één iaar f laner Huur 't Brewin garantiebedrag ABN AMR Bank N.V. - huurgarantie VLTTND ACTIVA Uiteenzettingen met een rentetypishe lptijd krter dan één jaar Vrderingen p penbare lihamen Nminale vrdering pvinie en gemeenten Te ntvangen van de deelnemende gemeenten i.v.m. aanzuivering negatief eigen vermgen en vrziening vr vermedelijke ninbaarheid wrdt niet ndzakelijk geaht. verige vrderingen en verlpende ativa verige vrderingen verlpende ativa verige vrderingen Rekening-urant Stihting Vrienden van het Staring Instituut Rekening-urant Histrishe Vereniging Ahterhek en Liemers Nminale vrdering Staringtaken

13 rfgedentrum Ahterhek & Liemers te Detinhem Liquide middelen Bank- en aisaldi ABN AMR Bank N.V ING Bank N.V N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Gelden nderweg Kassaldi Kas VRLPND ACTIVA Huur 't Brewin Rente banktegeden Dnatie mr. HJ. Steenbergenstihting Dnatie Stihting Vrienden van het Staring Instituut Lnsubsidies Wede Brgsm tags parkeerplaats Servieksten 't Brewin Ksten kpieermahines en printers Dubbel betaalde ntarisksten Administratieksten - Unit4 lientie SGB - 22 Administratieksten - telefnishe supprt Detahering streekarhivariaat Website en lienties

14 rfgedentrum Ahterhek & Liemers te Detinhem PASSIVA VAST PASSIVA Algemene reserve Stand per 1 januari Resultaatbestemming vrgaand bekjaar Dtatie algemene reserve Stand per 31 deember De dtatie aan de algemene reserve betreft de inbreng van het vermgen per 1 juli 2011 van Stihting Staring Instituut N te bestemmen resultaat Stand per 1 januari Ng te bestemmen resultaat bekjaar Stand per 31 deember Het restant ad van het negatieve jaarresultaat is pgenmen als vrdering p de deelnemende gemeenten in verband met de aanzuivering van het negatief eigen vermgen p basis van de gemeenshappelijke regeling. VAST SCHULDN MT N RNT TYPISCH LPTIJD VAN ÉÉN JAAR F LANGR nderhandse leningen van binnenlandse banken en verige finaniële instellingen Lening /g N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

15 rfgedentrum Ahterhek & Liemers te Detinhem Lening /q N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Stand per 1 januari pgenmen gelden Aflssing Stand per 31 deember Aflssingsverplihting kmend bekjaar Langlpend deel per 31 deember Deze lening ad is verstrekt ter finaniering van investering huisvesting en inrihting in Brewin. Aflssing vindt plaats ver een peride van 19 jaar en 353 dagen vanaf 13 juli Het renteperentage bedraagt 3,34% vast tt en met De halfjaarlijkse aflssing p basis van annuïteiten bedraagt Het aantal resterende halfjaarlijkse annuïteittermijnen bedraagt 39. Van het restant van de lening per 31 deember 2012 heeft een bedrag van een lptijd langer dan vijfjaar. -13-

16 rfgedentrum Ahterhek & Liemers te Detinhem NTT-VLTTND SCHULDN MT N RNTTYPISCH LPTIJD KRTR DAN ÉÉN JAAR Aflssingsverplihtingen langlpende shulden Leningen verige shulden verige shulden verige shulden Lening /g Regi Ahterhek Rekening-urant Mr. HJ. Steenbergenstihting Nminale shuld streekeigentaken Nminale shuld ndersteuning Lnheffing Pensienpremie Ziektekstenpremie VRLPND PASSIVA Auntantsksten - Delitte Auntants B.V Auntantsksten - Kab auntants & belastingadviseurs Rente- en bankksten Nettln Investeringsverplihting Vruitntvangen dnaties partiulieren Vruitntvangen van gemeenten Huisvestingsksten Legaat Dub Ksenbrink dialetfnds Ksterskele Transprteren

17 rfgedentrum Ahterhek & Liemers te Detinhem Transprt Subsidie Metamrfze Arhief Bredevrt Ng te betalen eindejaarsuitkeringen Stihting Staring Instituut Rente lening /g Regi Ahterhek Dubbel betaalde spnsring dr Rabbank Ten nrehte ntvangen betaling Raadgeep - 17 Veldhuis verige huurlasten ICT lasten Shnmaakksten Afsheid H. Keurentjes Gemeente Detinhem - salarisadministratie Stihting Staring Instituut Gemeente Detinhem - salarisadministratie rfgedentrum verige verlpende passiva

18 rfgedentrum Ahterhek & Liemers te Detinhem NIT UIT D BALANS BLIJKND VRPLICHTINGN Vrwaardelijke verplihtingen Meerjarige finaniële verplihtingen Huur Het huuntrat vr het pand Dsselkade 13 te Detinhem is aangegaan vr een peride van 20 jaar. De huurverplihtingen lpen tt het jaar Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplihtingen van nerende zaken bedeg in 2012 ttaal Deptverplihtinq Cnfrm artikel 6 van de huuvereenkmst zal de huurder, als garantie vr de nakming van haar verplihtingen, een bedrag van per kwartaal vlden. Deze bedragen zullen in dept wrden gestrt p een derdengeldenrekening van een ntaris ter keuze van de huurder. Deze betalingen wrden vldaan gedurende een peride van maximaal 10 jaar, na aanvang van de huuvereenkmst. GBURTNISSN NA BALANSDATUM r zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te melden, die relevant zijn vr de jaarrekening

19 rfgedentrum Ahterhek & Liemers te Detinhem STAAT VAN GACTIVRD KAPITAALUITGAVN Aanshaf- Balanswaarde Balanswaarde Investerinaen met een waarde Investeringen Afshrijvingen enmish nut Streeka rh i va riaat Virupa muurde Purple bleu stellingen Purple bleu stellingen Bruynzeel arhiefstellingen Bruynzeel arhiefstellingen Bruynzeel arhiefstellingen Kpmans meerwerk Interieur studiezaal Arhitet Nrt Arhitet Nrt Kpmans studiezaal Kpmans meerwerk All Rund Buw Valdrpels bij de tegangsdeuren Streekeiaentaken Shilderijen Cnferentietafel Tafelwagen 2x Ahrend kuipstel Inventaris arhief Fatima sherm hal Swith laptps Itee Slutins Riad tafels Multi Rati gardebe Shermen eduatieruimte Ahrend inrihting kantren Vrhuis eduatieruimte Ahrend diversen CCV Pinautmaat Ttaal

20 u Li dó u < I. <U m B rt N (9 Z M z lil ui CC < s S t & 03 ^ 5 5! <U i-l u a* t 5 J S 4-» 0)» i-l rsi fm ;-i 53 ^ rsi ih '~ fm S i ke ih -i-h fm C 0) 4- <0 ih s ba 10 in 4-2 fm ) i-l <L CD fm fm ih fm C i_ <u CTI 4- W CÜ iz u <u 5 X) rv en ) (M 1 fm 1-1 rv IH (Ti l l 00 fm in fm fm 1-5 ih Ó 1 in tv T-t 00 fm fm fm 00 in fm i-5 C in fm T4 m fm rr fm Gi ID 0 ih 01 C i-l fm. M- IX) Ö i-5 v i-i ai n fm id rv in rv i 1-5 i ih fm 0) ra 1 u < ^- n n r u.v CD i-i ; 53 -F 2 C (u - PM <U t u » <u in u n <* (0 fm ih fm i_. «t: JZ 3 L 4- <u u X3 03? LU % I fm Ï f2 ih i -1 q w C t: u ( t: u 4-0) < <n 10 t: p -5 in gi in ( n u I u X? e ) I u (0 L. 4- u T3 LU 4- <U -C i_ T3 n n u n u " V fm n X3 4- u u n <D X5. u " u - u CT) u u u Q ' " in T3 fö U C 5 i_ S in _y u y ' in 4-1 in CL T3 fn i-l fm i_ r- 4-4-J in in Dl 4-J in u in u xs u 3 tf 4- -V u x: K 4-t in 4-» S p n u Q : in q T3 fm CT1 u u 4- T3 C 4-J in n 1_ J3 CL L_ u i_ T3 l CL T3 n 4-0) ' N Q 1_ n u 2 5 CD n if u 1_ <U n _ n. N in w "D 4-* in _v _ u 2 u u n _ u ^_ 4u p -' h ï «u - ja tn u i_ 4-J in L_ n T3

21 u Li <=es < I "U 4- u u p i a.l I UI t e e l 1_ l x "a ) 4-1 i_ 4-* l T3 u u " LD TJ UI CL) ^ 'ui X) UI " m Cl fm TH fm a L a 4-» ra N i_ L. u L» 4-f 4^ X 4-J '5 ra 4-1 L- 4-1 l x: ' 1 in fm N VD ai 4-* i* U) u ^ a Lfl 4- u rg 4-1 ra (0 L L CL rv CL CL ne u res ra u l nel ng ra 3 l sz IA u JD T3 a Ke <u ra 4-4 ent gi 'u L. l u u 'N X 1_ 4J UI t e xs L< ge» i u kp l t ra f! 4J 4- U) -V u < 1 l_ 'i_ 1 l : XJ _U) t " 'Ë X) ID a rm L- l l ui ih ra CL W a T3 1_ l_ l_ g 5*2 t l tj X) 4-» UI _ra " lan aider veri, be l rbe an len u ts 'CS m l 4-J u " L. 3 L- v de Cu u ) 4-J 4-* x: C e U)!_ l l VD!0 X) ï C 1-5 ra as. BA k eze 5 a fa 0J " l 'l_ tf u 4-4- U) ^ 1_ x: u * V rv fm T3 x: t N 1_ «5 CL. i_ 3 3 x: l fm UI U-I u 4-J 'u X) 0) 4J U) l x: L VD W L- w T3 ^ C UI 4J T3 00 W < fm UI u U) 1_ Q. i5' u l 3 u L. l en 4- U) CtL CL. u l X V J l i- xs X) u u CL 3 fm ih fm L_ X) u u " CL fm ih fm U) 4-J x: l ' u 1_ 1_ 4-f UI L_ jjl Q

22 Delitte Delitte Auntants B.V. Knpark GV Arnhem Pstbus AG Arnhem Nederland Tel: Fax: Cntleverklaring van de nafhankelijke auntant Aan het algemeen bestuur van rfgedentrum Ahterhek en Liemers te Detinhem Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in deze jaarstukken 2012 pgenmen jaarrekening 2012 van de gemeenshappelijke regeling rfgedentrum Ahterhek en Liemers te Detinhem gentleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 deember 2012 en de pgrammarekening ver 2012 met de telihtingen, waarin zijn pgenmen een verziht van de gehanteerde gndslagen vr finaniële verslaggeving en andere telihtingen. Verantwrdelijkheid van het dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur van de gemeenshappelijke regeling rfgedentrum Ahterhek en Liemers is verantwrdelijk vr het pmaken van de jaarrekening, alsmede vr het pstellen van het jaarverslag, beide in vereenstemming met het in Nederland geldende Besluit begting en verantwrding pvinies en gemeenten. Deze verantwrdelijkheid hudt nder meer in dat de jaarrekening zwel de baten en lasten als de ativa en passiva getuw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwrde baten, lasten en balansmutaties rehtmatig tt stand zijn gekmen. Rehtmatige ttstandkming betekent in vereenstemming met de begting en met de relevante wet- en regelgeving, waander verdeningen van de gemeenshappelijke regeling. Het dagelijks bestuur is tevens verantwrdelijk vr een zdanige interne beheersing als het ndzakelijk aht m het pmaken van de jaarrekening en de rehtmatige ttstandkming van de baten, lasten en balansmutaties mgelijk te maken znder afwijkingen van materieel belang als gevlg van fraude f futen. Verantwrdelijkheid van de auntant nze verantwrdelijkheid is het geven van een rdeel ver de jaarrekening p basis van nze ntle. Wij hebben nze ntle verriht in vereenstemming met Nederlands reht, waander de Nederlandse ntlestandaarden en het Besluit auntantsntle deentrale verheden (Bad). Dit vereist dat wij vlden aan de vr ns geldende ethishe vrshriften en dat wij nze ntle zdanig plannen en uitveren dat een redelijke mate van zekerheid wrdt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Delitte Auntants B.V. is ingeshreven in het handelsregister van de Kamer van Kphandel te Rtterdam nder nummer Member f Delitte Tuhe Thmatsu Limited /0312/v/rj 13

23 Delitte en ntle mvat het uitveren van werkzaamheden ter verkrijging van ntle-infrmatie ver de bedragen en de telihtingen in de jaarrekening. De geseleteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de dr de auntant tegepaste rdeelsvrming, met inbegrip van het inshatten van de risi's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevlg van fraude f futen. Bij het maken van deze risi-inshattingen neemt de auntant de interne beheersing in aanmerking die relevant is vr het pmaken van de jaarrekening en vr het getuwe beeld daarvan, alsmede vr de rehtmatige ttstandkming van de baten, lasten en balansmutaties, geriht p het pzetten van ntlewerkzaamheden die passend zijn in de mstandigheden. Deze risi-inshattingen hebben ehter niet tt del een rdeel tt uitdrukking te brengen ver de effetiviteit van de interne beheersing van de gemeenshappelijke regeling. en ntle mvat tevens het evalueren van de geshiktheid van de gebruikte gndslagen vr finaniële verslaggeving en de gebruikte finaniële rehtmatigheidsriteria en van de redelijkheid van de dr het dagelijks bestuur van de gemeenshappelijke regeling gemaakte shattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Deze finaniële rehtmatigheidsriteria zijn vastgesteld met het nrmenkader dr het algemeen bestuur p 7 mei 2012 en het tetsingskader zals vastgesteld dr het algemeen bestuur p 7 mei De bij nze ntle tegepaste gedkeuringstlerantie bedraagt vr futen 1% en vr nzekerheden 3% van de ttale lasten inlusief tevegingen aan reserves. p basis van artikel 2, lid 7 Bad is deze gedkeuringstlerantie dr het algemeen bestuur bij besluit van 21 januari 2013 vastgesteld. Wij zijn van mening dat de dr ns verkregen ntle-infrmatie vldende en geshikt is m een nderbuwing vr ns rdeel te bieden. rdeel betreffende de jaarrekening Naar ns rdeel geeft de jaarrekening van de gemeenshappelijke regeling rfgedentrum Ahterhek en Liemers een getuw beeld van de gtte en de samenstelling van zwel de baten en lasten ver 2012 als van de ativa en passiva per 31 deember 2012 in vereenstemming met het Besluit begting en verantwrding pvinies en gemeenten. Vrts zijn wij van rdeel dat de in deze jaarrekening verantwrde baten en lasten alsmede de balansmutaties ver 2012 in alle van materieel belang zijnde aspeten rehtmatig tt stand zijn gekmen in vereenstemming met de begting en met de relevante wet- en regelgeving, waander verdeningen van de gemeenshappelijke regeling /0312/v/rj 13

24 Delitte Verklaring betreffende verige bij f krahtens de wet gestelde eisen Ingevlge artikel 213, lid 3 nder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, vr zver wij dat kunnen berdelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Arnhem, 13 maart 2013 Delitte Auntants B.V. Was getekend: M.C.J.M. Bekker RA /0312/v/rj 13

25 PRGRAMMAVRANTWRDING

26 rfgedentrum Ahterhek & Liemers te Detinhem PRGRAMMAVRANTWRDING VR Inleiding Vr u ligt het Jaarverslag 2012 van het rfgedentrum Ahterhek en Liemers (CAL). Na een jaar, waarin ativiteiten en werkzaamheden eigenlijk geheel in het teken stnden van prihting gemeenshappelijke regeling en buw rfgedentrum, fusie en verhuizing in 2011, was 2012 het jaar, waap kn wrden gefust p de kerntaken van het rfgedentrum. Deze kerntaken, arhiefbeheer en streekeigentaken, hebben in 2012 geleid tt psitinering en pfilering van het rfgedentrum als kennis- en infrmatieentrum vr de regi Ahterhek en Liemers. 2 Bestuur Het bestuur van het rfgedentrum is als vlgt pgebuwd:. Dagelijks Bestuur, bestaande uit 2 AB-leden plus 1 DB-lid vrgedragen dr het Staring Instituut;. Algemeen Bestuur, bestaande uit de 8 prtefeuillehuders van de bij de Wgr aangeslten gemeenten;. Bestuursmmissie, bestaande uit de vrnemde DB-leden, plus 2 leden afkmstig uit het AB en 2 leden vrgedragen dr de Staring Stihting. Bestuursleden: Dagelijks Bestuur: mr. H.L.M. Blemen (vrzitter) Drs. L.W.C.M. v.d. Meijs (plv. vrzitter) H.J.M. Ketelaar (prtefeuillehuder finaniën)..t.g. Sie (seretaris / direteur) Algemeen Bestuur: vrnemde DB-leden (met mr. H.L.M. Blemen als vrzitter) W.A. Visser (gemeente Mntferland) J.W. Haverdil (gemeente ude Dsselstreek) G. Berghef (gemeente Aalten) K.J.M. Bnsen (gemeente st Gelre). Ing. HJ.G. Gmmers (gemeente Winterswijk) A. Spekshr (Gemeente Bnkhrst) -24-

27 rfgedentrum Ahterhek & Liemers te Detinhem Bestuummissie: vrnemde DB-leden (met mr. H.L.M. Blemen als vrzitter) W.A. Visser 3.W. Haverdil W.F.W.M. van Heugten J.A. Gerritsen In de samenstelling van de bestuursleden hebben zih in 2012 geen wijzigingen vrgedaan ten pzihte van Resultaten 3.1 Pgramma arhieftaken Realisatie Begting Realisatie Gerealiseerde baten en lasten Baten Lasten Arhieven en lleties in 'gede staat' brengen, beheren en behuden Gedgekeurde arhiefbewaarplaats (nfrm wet- en regelgeving);. Arhiefbewaarplaats en quarantaineruimte nfrm wet- en regelgeving ingeriht en in stand gehuden; Arhieven en lleties vergebraht van deelnemende gemeenten (a 3.000m) en 'vervreemd' van Rijksarhief in de Pvinie (a 600m);. Werkzaamheden nservering en restauratie uitgeverd: a 700m arhiefmaterieel verzrgd; Shadeinventarisatie gestart;. Bevlkingsregisters (van 7 vrm. Gemeenten) en beeldmateriaal gedigitaliseerd en een aantal harters (perkamenten rknden) gevlakt Arhieven en lleties in 'gerdende staat' brengen, beheren en behuden Vervaardigen en publieren van tegangen (inventarissen): inventarisatieplan pgesteld, 60 inventarissen (tegangen) vervaardigd, nadere tegangen pgesteld. -25-

28 rfgedentrum Ahterhek & Liemers te Detinhem Arhieven en lleties in 'tegankelijk staat' brengen, beheren en behuden. Beshikbaarstelling: 30 uur p/w penstelling studiezaal, klanten begeleid bij nderzek; 1622 geregistreerde bezeken (alleen bezekers die riginele arhiefstukken aanvragen wrden geregistreerd); ttaal a bezeken; arhiefstukken aangevraagd p de studiezaal; 'Virtuele studiezaal', vindbare en drzekbare gegevens via website: bezekers brahten bezeken waarbij a. 30% van de bezekers uit een van de 8 gemeente kmt, verige bezekers uit de rest van Nederland en 6% van daar buiten; Nminatie tp 5 'Geshiedenis n-line prijs' vr de website (prijs vr beste website arhiefdiensten in Nederland);. Ten beheve van stimuleren van gebruik in beheer zijnde arhieven en lleties zijn ndleidingen gegeven (ruim 750 mensen in gepsverband ndgeleid), shlen ntvangen (a 700 leerlingen V), lezingen (206 deelnemers), ursussen (38 deelnemers), pen dagen en andere ativiteiten gerganiseerd (a bezekers). In ttaal hebben daarmee in het kader hiervan z'n mensen het rfgedentrum bezht. Daarnaast een 'relameampagne' gerganiseerd en gezrgd vr minimaal één keer per maand aandaht in de media: maandelijks persberihten, interviews p radi (ptimaalfm, Radi Gelderland enz.) en TV (mep Gelderland, FuzTV, NTR) Uitveren van de arhiefwettelijke inspetietaak dr de gemeentelijke arhiefinspeteurs Ten beheve van de gemeentelijke arhiefinspetie - het teziht huden p niet vergedragen arhieven - zijn er bij het CAL twee arhiefinspeteurs werkzaam. Dit jaar is er een gte verandering in de bevegdheden en uitvering van de wettelijke arhiefinspetie drgeverd: met ingang van 1 ktber jl. is namelijk de Wet revitalisering generiek teziht in werking getreden. Deze wet, die het interbestuurlijk teziht vereenvudigt, heeft gevlgen vr het teziht p de arhieven van gemeenten, watershappen en gemeenshappelijke regelingen (Wgr-regelingen). In de ude situatie hield het llege van Gedeputeerde Staten teziht p de zrg van arhieven (bij 'zrg' gaat het m persneel, middelen, regelgeving en arhiefruimten). De pviniale arhiefinspetie was belast met de uitvering van dit teziht. Deze taak is in de nieuwe situatie vergenmen dr de gemeentelijke arhiefinspetie, die reeds het teziht uitefende p het beheer van de ng niet naar de arhiefbewaarplaats vergebrahte arhieven. De input vanuit de arhiefinspetietaak die de gemeentelijke arhiefinspeteur de gemeenten levert, is daarmee van ng gtere waarde en belang gewrden. -26-

29 rfgedentrum Ahterhek & Liemers te Detinhem Cntle van vernietigingslijsten (zdat tt daadwerkelijke vernietiging van niet te bewaren arhief kan wrden vergegaan); Begeleiding verbrenging arhieven naar het rfgedentrum; Vrlihting aan gemeenten (DIV'ers) en advisering bij pjeten van gemeenten (digitaliseringspjeten, substitutietrajeten e.d.); rganiseren DIV-studiedag (deelname a 80) DIV-medewerkers van aangeslten gemeenten. 3.2 Pgramma streekeigentaken Realisatie 2012 Begting 2012 Realisatie 2011 Gerealiseerde baten en lasten Baten Lasten Stimuleren van nderzek, studie en ativiteiten p het gebied van en interesse in de streekultuur en -histrie Ahterhek en Liemers dr: Ten beheve van stimuleren van gebruik in beheer zijnde arhieven en lleties en nder de aandaht brengen van de streekultuur en -histrie zijn ndleidingen gegeven (ruim 750 mensen in gepsverband ndgeleid), shlen ntvangen (a 700 leerlingen V), lezingen (206 deelnemers), ursussen (38 deelnemers), pen dagen en andere ativiteiten gerganiseerd (a bezekers). In ttaal hebben daarmee in het kader hiervan z'n mensen het rfgedentrum bezht; Daarnaast een 'relameampagne' gerganiseerd en gezrgd vr minimaal één keer per maand aandaht in de media: maandelijks persberihten, interviews p radi (ptimaalfm, Radi Gelderland enz.) en TV (mep Gelderland, FuzTV, NTR). Daarbij is in 2012 veel aandaht geweest vr de streektaal in verband met de verwahte erkenning van het Nedersaksish; Streektaalditee is gerganiseerd met een rerd aantal deelnemers, 120, met als bijzndere gast/deelnemer 2e Kamerlid HJ. rmel;. Uitgave van streekwrdenbeken Zevenaar en Wehl (in samenwerking met de lkale histrishe verenigingen), Berderij- en veldnamenbek Stad en Ambt Jaarbek HVAL 2012, Ahterhekse Almanak 2012 en de Heliant; Detinhem, -27-

30 rfgedentrum Ahterhek & Liemers te Detinhem. Vragenlijsten ten beheve van het WALD (Wrdenbek Ahterhek en Liemers Dialet) verspreid nder 'metwarkers' (a 300 vrijwilligers in de regi's die de vragenlijsten invullen en z vastleggen he iets in hun streektaal wrdt gezegd/geshreven) en resultaten verwerkt; rganiseren Ahterhekse en Liemerse Bekenweek met verkiezing van het Beste Bek 2011 waar bij presentatie ruim 150 bezekers aanwezig waren;. Leskffer dialet vr basisnderwijs (gep 3/4) ntwikkeld, in samenwerking met.a. St. Vrienden Streektaal Lhem e.. en Dialetkring Ahterhek en Liemers, en verspreid nder shlen; Streektaalmuziekfestival 'Gelderse Sund' gerganiseerd, in samenwerking met Gelders rfged Verzamelen en beheren en beshikbaar stellen van literatuur en dumentatie met betrekking tt streekultuur en -histrie Ahterhek en Liemers:. Biblitheeklletie atueel en mpleet gehuden dr aanshaf en verwerking relevante publiaties; Biblitheekatalgus herdend en geregistreerd; 50% n-line beshikbaar via Ft- en filmmateriaal materieel verzrgd, gedigitaliseerd en tegankelijk gemaakt; 25% ftlletie 'Staring' gedigitaliseerd, plan van aanpak digitalisering films pgesteld, duizenden beshrijvingen gemaakt van ft's en dia's dr vrijwilligers. In het kader van het pjet Grammatia van de Ahterhekse en Liemerse Dialeten GRALD zijn in het verslagjaar drie vragenlijsten verstuurd: 36, 37 en 38; aan de ngeveer 180 zgn. 'metwarkers' (netwerk van medewerkers in de regi die input leveren ten beheve van het WALD en GRALD). De vragenlijsten wrden vervlgens dr een vrijwilliger uitgewerkt. 3.3 Pgramma ndersteuning en bedrijfsvering Realisatie Begting Realisatie Gerealiseerde baten en lasten Baten Lasten

W-3 Welstand en Monumenten

W-3 Welstand en Monumenten L^ICX^Ö 1/ s'e^^is W- Welstand en Mnumenten Midden Nederland Aan de den van de deelnemende gemeenten van Welstand en Mnumenten Midden Nederland ns kenmerk : 15-41 Bijlage : 1 nderwerp : Jaarverslagen jaarrekening

Nadere informatie

Profiel en bestuurlijke gegevens. Bericht van de Raad van Commissarissen. Verslag van de directie over het jaar 2007

Profiel en bestuurlijke gegevens. Bericht van de Raad van Commissarissen. Verslag van de directie over het jaar 2007 GUDAV Jaarverslag 2007 Prfiel en bestuurlijke gegevens Grafieken kerngegevens Kerngegevens Beriht van de Raad van mmissarissen Remuneratiebeleid Verslag van de diretie ver het jaar 2007 3 4 5 7 10 11 Genslideerde

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

INLEIDING. Stellingen. Kwaliteitseisen ten aanzien van verzekeringen. Conclusie. Hudig-Langeveldt 2.0 BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RUK8WATERSTAAT 1

INLEIDING. Stellingen. Kwaliteitseisen ten aanzien van verzekeringen. Conclusie. Hudig-Langeveldt 2.0 BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RUK8WATERSTAAT 1 AT 2.0 BIBLITHEEK BUWDIENST RUK8WATERSTAAT 1 NR. C.Z^3:H...Q>^ INLEIDING Stellingen Kwaliteitseisen ten aanzien van verzekeringen Cnlusie Hudig-Langeveldt STELLINGEN Vanuit de nieuwe rl van Rijkswaterstaat

Nadere informatie

STICHTING VAKRAAD VOOR DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE JAARREKENING 2010

STICHTING VAKRAAD VOOR DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE JAARREKENING 2010 STICHTING VAKRAAD VR DE MDE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE JAARREKENING 2010 Vestigingsadres: Utrehtseweg 95!~!i ^rir i KPMG^ 3702 AA ZEIST ^^^^ ^"-'^'^ GuVif^nt v.-aarnp ns rapprt d.d. ir.edei

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Voor de Groothandel in Levensmiddelen (GIL) voor de periode 1 oktober 2010 tot 1 april 2012

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Voor de Groothandel in Levensmiddelen (GIL) voor de periode 1 oktober 2010 tot 1 april 2012 CLLECTIEVE ARBEIDSVEREENKMST Vr de rthandel in Levensmiddelen (IL) vr de peride 1 ktber 2010 tt 1 april 2012 INHUDSPAVE Hfdstuk I: Algemene definities 1. Werkgever 2. rthandel in Levensmiddelen, Zetwaren,

Nadere informatie

Aanbieden Colleaevoorstel Aanvrager: Arianne de Ruiter - in 't Veld (A.) GDD/AD/SBH/BA SK Dordrecht 612 0787704614

Aanbieden Colleaevoorstel Aanvrager: Arianne de Ruiter - in 't Veld (A.) GDD/AD/SBH/BA SK Dordrecht 612 0787704614 Page 1 f2 Aanbieden Clleaevrstel Aanvrager: Arianne de Ruiter - in 't Veld (A.) GDD/AD/SBH/BA SK Drdreht 612 78774614 Redateur: Jhan Jnker (FJ.) GDD/AD/SBH/ETC Kerkeplaat 13 78774632 Zaaknr: 91144 jtcl

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

VVE Beheer B.V. 000093648

VVE Beheer B.V. 000093648 VvE De Oude Scheepswerf te CAPELLE AA DE IJSSEL Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 22 september 2010 01952 Geachte leden, Bijgaand gelieve u aan te treffen de uitndiging 2010. vr de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

/» // Bos Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant. Witteveen. Op weg naar een koepelvisie DRIPs rijkswegen Noord-Brabant FK310 NB. fc> Or -At.

/» // Bos Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant. Witteveen. Op weg naar een koepelvisie DRIPs rijkswegen Noord-Brabant FK310 NB. fc> Or -At. Witteveen water infrastrutuur milieu buw Bs Rijkswaterstaat Diretie Nrd-Brabant Op weg naar een kepelvisie DRIPs rijkswegen Nrd-Brabant f> Or -At A /» // Witteveen+Bs van Twikelstraat 2 pstbus 233 7400

Nadere informatie

Conceptnota CDA001212. Vervanging van de bibliotheek- en archiefsoftware

Conceptnota CDA001212. Vervanging van de bibliotheek- en archiefsoftware Cnceptnta CDA001212 Vervanging van de biblitheek- en archiefsftware Layut versie 3.0 Pagina 1 van 33 Inhudspgave 1 Delstelling cnceptnta... 3 1.1 De pdracht... 3 1.2 Digiplis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur,

Nadere informatie

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding...13

Inhoudsopgave. Inleiding...13 Inhudspgave Inleiding 2 1 Over wie gaat het? 5 2 Een nieuwe visie p de jeugdzrg 10 21 Jeugdzrg al langer p plitieke agenda 10 22 Een nieuwe visie 11 3 Een systeembeschrijving van de huidige jeugdzrg13

Nadere informatie

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE!

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE! Ex pst evaluatie van het prgramma UTRECHTSE ENERGIE! Terugblik p bereikte resultaten, deltreffendheid, delmatigheid & delbereiking van het Prgramma 'Utrechtse Energie' ver de peride 2011-2014 Utrecht,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

Programma. Verzekering alternatieve therapeuten. Formulier BATS 10/11

Programma. Verzekering alternatieve therapeuten. Formulier BATS 10/11 Prgramma Verzekering alternatieve therapeuten Frmulier BATS 10/11 In vereenstemming met de autrisatie die dr de verzekeraar nder Cntract SC3342013280 is verleend aan ndergetekende en met in acht name van

Nadere informatie

Dienstenwijzer Reigerdael

Dienstenwijzer Reigerdael Reigerdael B.V. Reigerdael Advies Bislett 12 7825 SB Emmen T +31(0)591 659705 F +31(0)591 659466 Dienstenwijzer Reigerdael De Dienstenwijzer van Reigerdael heeft tt del duidelijkheid en een ged inzicht

Nadere informatie

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden Agentschap Telecm Ministerie van Ecnmische Zaken, Landbuw en Innvatie Tezicht Dataretentie en het verwerken van persns-en lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden De l-meting Clfn Aan Hfd Tezicht Team Infrmatieveiligheid

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen Agentschap vr verheidspersneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST prtcl nr. 272.890 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 MAART 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN

Nadere informatie