* GEMEENTE DE 2 4 SEP Par:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4 5 8 9 5 * GEMEENTE DE 2 4 SEP 2007. Par:"

Transcriptie

1 * penbaar nderwijs Aan: Het cllege van B & W van de Gemeente Delft Pstbus AH DELFT Pstbus AC Dei Fr Delft: Betreft: Uw kenmerk: ns kenmerk: infrmatie bij: Telefn: 21 september 27 Begrting 28 Librijn penbaar nderwijs U27C2/2 J.L.P. Bjstin J.Bustir.3librijn.nl GEMEENTE DE 2 4 SEP 27 Par: i El ^ M' ó JNEN-gebuw) Vlmderweg AX Delft Geacht cllege. Bijgaand zend ik u, cnfrm het gestelde in artikel 21 lid l van de stichtingsstatuten van Librijn penbaar nderwijs, de begrting inclusief telichting vr het jaar 28. Wettelijk gezien heeft Librijn vr wat betreft de begrting een verantwrdingsplicht naar uw raad. Wij gaan er dan k vanuit dat u uw raad ter zake infrmeert. Met vriendelijke gret, stin Algemeen adjunct-directeur

2 penbaar nderwijs Ntitie Van Librijn penbaar nderwijs Pstbus AC Delft 2625 RE Delft Tel (15) Fax (15) Internet Vlinderweg AX Derft Aan Gemeente Delft en Rijswijk Datum 2 september 27 nderwerp Telichting begrting 28 1 Telichting: pbuw van de begrting: De begrting is net als in 27 pgebuwd uit de cmpnenten: Schlen Ttaal; Bvenschls; Bestuurskantr Deze 3 cmpnenten vrmen samen het nderdeel: Librijn Ttaal Werking van de begrting Alle inkmsten staan als negatief getal genteerd. Uitgaven staan als psitief getal genteerd. Alle inkmsten wrden tegerekend aan "Schlen Ttaal" met uitzndering van de inkmenscmpnent 'Bestuur & Management' en de 'de Bruidsschat". Deze laatste twee i wrden tegerekend aan "Bvenschls".! Vanuit de schlen vindt een drbelasting plaats p basis van vaststaande afspraken met het rnanagementverleg. Deze drbelasting heeft betrekking p het P(ersneel)A(rbeidsmarkt)B(eleid)*-budget (grtbekrekening 85), de dtatie grt nderhud (grtbekrekening 421) en de materiele cmpnent Administratie Beheer en Bestuur (grtbekrekening 8299). Vanuit "Bvenschls" vindt een drbelasting plaats naar "Bestuurskantr". De drbelastingen stnden tt en met de begrting van 27 begrt als uitgaven. In deze ntwerpbegrting staan ze als 'negatieve inkmsten' gebekt. Deze werkwijze is p vrstel van Dyade, ns administratiekantr. Begrtingsregels De schlbegrtingen dienen vr wat de persnele explitatie gelijk te lpen met het F(rmatie)P(laats)E(enheid)-mdel uit het bestuursfrmatieplan. Dat betekent een afwijking in de persnele begrting. Het bekjaar vr persneel lpt van l augustus tt en met 31 juli van elk jaar. De persnele begrting kent dus vr de maanden januari tt en met 31 juli 28 de ns reeds bekende lnbaten en lnksten. Deze lnksten zijn vanaf augustus 28 tt en met december 28 drgetrkken vlgens de bestaande verplichtingen; de lnbaten zijn afkmstig uit het FPE-mdel waarin een prgnse van de leerling-daling verwerkt is. Dit leidt dus tt een tekrt p de persnele begrting van Het bestuursfrmatieplan dat van kracht gaat wrden per l augustus 28 zal aangeven welk deel van het persneelsbestand met afvleien m dit tekrt recht te trekken. De schlbegrtingen dienen vr wat betreft de materiële explitatie in principe sluitend te zijn. Vr dit jaar hebben 2 schlen testemming gekregen m een afwijking te mgen hebben die ten laste gaat van de schlspecifieke reserve vr een ttaal van

3 55.25,--. Van dit deel is 5.,- tegestaan vr nderwijsinnvatie. Het verblijvende deel van 5.25, is tegestaan vr een eenmalig explitatietekrt Begrting en beleid Deze ntwerpbegrting is tt stand gekmen vlak vr het traject van het strategisch beleidsplan. Een rechtstreekse kppeling tussen het strategisch beleidsplan en de begrting is dan k ng niet gelegd. Er is natuurlijk wel zveel mgelijk rekening gehuden met strategische vrnemens. Belangrijke speerpunten als naschling (managementdevelpment), pr/cmmunicatie en identiteit zijn cnfrm beleidswensen aangepast. Tevens is rekening gehuden met mgelijke maatregelen ten gevlge van een krappere arbeidsmarkt p specifieke functies in de vrm van een versterkt budget werving en selectie. Resultaatverwachting en bruidsschat Het resultaat vr 28 is begrt p een tekrt van 45.,. Hierin is echter niet de taakstelling verwerkt vanuit het binnenkrt te verschijnen 'bestuursfrmatieplan'. Dit plan, te verschijnen vr l mei 28 en gebaseerd p het werkelijk leerlingaantal van l ktber 27, zal een minimale taakstelling kennen van 37.,-. Dit bedrag staat in deze begrting als een tekrt bij Persnele explitatie van het nderdeel Ttaal schlen. Vanwege de bruidsschat 28, 5., kent deze begrting een versterkte aanacht vr: Managementdevelpment (gr.nr. 416 Bvenschls) van 5., (van 4., in 27 naar 9. in 28. Versterkte aandacht vr naschling p schlniveau: (gr.nr 416 Schlen ttaal) van 5.,- (van 75.,- in 27 naar 125.,- in 28) Versterkte aandacht vr het ptimaliseren van de spreiding van het penbaar nderwijs, gekppeld aan de ntwikkeling van de schlspecifieke identiteiten: (gr.nr. 4547) van 5.,- Extra dtatie aan vrziening grt nderhud van 1.,-- ten beheve van het ptimaliseren van de schlgebuwen. Resumerend: Tekrt van Taakstelling bestuursfrmatieplan van 3., Extra impulsen (managementdevelpment, naschling en identiteit): 15. Extra dtatie grtnderhud: 1.,- Net als vrige jaren een extra impuls kwaliteit gebuwen ( 4., nttrekking uit de vrziening nderhud) Dit alles rechtvaardigt k dit jaar de cnclusie dat Librijn p een geznde wijze het bruidsschatlze tijdperk tegemet kan zien. Belangrijke aanpassingen t..v. 27 Bvenschls 1. grtbekrekening 4 Salarisksten begrting 27, begrting 28 C 146.,- Sinds de invering van het bvenschlse brinnummer (augustus 27) is het mgelijk m bventallig persneel ls te kppelen van een schl. Hierdr blijven de schlbegrtingen en -realisaties zuiverder. Het betreft hier dus bventallig persneel. 2. grtbek 416 Naschling begrting 27 C 63.5, begrting 28 C Naast de beleidsvrnemens p het gebied van naschling (nder andere gekppeld aan mbiliteit) is er vr 28 een studiereis vr het m.. gepland. 3. grtbekrekening 49 Dtatie Bap Realisatie 26,-, begrting ,--, begrting 28,- In 26 heette deze vrziening ng "persneelsvrziening". Dtatie aan een "B(evrdering)a(rbeids)p(articipatie)(uderen)vrziening" is ten niet gedaan, vandaar de,-- realisatie. In 27 hadden we het plan m 14., te dteren aan de vrziening. p advies van de accuntant hebben we in het jaarrekeningtraject 27 de vrziening p basis van een prgnse , in een keer gevuld. Er heft dus in 28 geen dtatie plaats te vinden. De Bapprgnse wrdt jaarlijks geactualiseerd. Het kan dus z zijn dat er vlgend jaar weer gedteerd met wrden, f dat er een stukje kan vrijvallen. 4. grtbekrekening 495 verige persneelsgerelateerde ksten realisatie , begrting 27,-, begrting 28 C 22.5,-- In 26 werd deze pst gebruikt vr incidentele crrectiebekingen naar aanleiding van de vergang van Merces naar Dyade (administratiekantren). In 27 is de pst niet gebruikt. Vanaf 28 det deze grtbekrekening dienst m de ksten vr utplacementtrajecten zichtbaar te maken.

4 5. grtbekrekening 8299 drbelaste pbrengst Grt nderhud was in 27 begrt p grtbekrekening 8595, nu als drbelaste pbrengst. 6. Grtbekrekening 441 werving en selectie Bedrag hger wegens tenemende krapte p arbeidsmarkt 7. Grtbekrekening 4512 nderhudsbeheer pgehgd p basis van realisatiecijfers 26 en Grtbekrekening 4546 pgehgd vanwege strategische uitgangspunten inzake public relatins 9. Grtbekrekening 4547 ksten identiteit Ingebekt vanwege strategische uitgangspunten inzake versterking prfessinalisering cmmunicatie 1. Grtbekrekening 86 rentepbrengst bank rentepbrengst van de lpende rekening. Ttaal Schlen 1. Grtbekrekening 499 drbelaste ksten Hierp vindt de vrijval val van de delsubsidies t.b.v. de Vugzakleerlingen'. Dit ziin leerlingen die met een extra bekstiging p het reguliere basisnderwijs zitten terwijl ze een verwijzing hebben vr het speciaal nderwijs. Deze extra bekstiging, de 'rugzak', wrdt uitgekeerd als delsubsidie. Delsubsidies blijven nrmaal gesprken buiten de explitatie. Vr deze subsidie is de keuze gemaakt m te laten vrijvallen in de explitatie. Er gelden vr deze subsidies geen bijzndere verantwrdingsverplichtingen. p deze manier wrden ze in de ttale frmatie van een schl meegenmen. 2. Grtbekrekening 83, 831 en 43 De batenkant: p de pst 831 kmen de bijdragen van gemeentelijk nderwijsbeleid binnen. p basis van 3 jaar gemeentelijke bijdrage is nu een zuiverder prgnse gemaakt van de gemeentelijke bijdrage. p deze pst wrdt k de Delftse subsidie vr I(nstrm)D(rstrm)-banen gebekt. De Rijswijkse ID-bijdrage staat bij grtbekrekening 83. Deze splitsing heeft te maken met verschillen in de uitvering van de ID-regeling tussen beide gemeentes. De lastenkant: Grtbekrekening 43 "salarisksten persneel". De uitgaven staan hger begrt. k hier weer het effect van het gebrken bekjaar. Gemeentelijke subsidies hebben betrekking p het schljaar. Bij gelijkblijvende verplichtingen zullen de lasten de baten verstijgen. Vrnemens vr begrting 29 In 29 zal in de begrting de uitwerkingen vanuit het bestuurfrmatieplan 29/21 zveel mgelijk verwerkt zijn. Inmiddels heeft Librijn zveel grip p de financiën dat we in staat zijn al in het late vrjaar van 28 te begrten wat het persnele effect zal zijn in het schljaar 29/21. Daardr zal een tekrt p de persnele lasten, zals in deze begrting ng aanwezig is, niet langer vrkmen. Daardr zal de begrting 29 ng transparanter zijn. Daarnaast, zal, vanwege de ttstandkming van het strategisch beleidsplan, de begrting vanuit beleidskeuzes en bijbehrende nderbuwing pgezet wrden. Gebruikte afkrtingen in de begrting: ld - instrm/drstrm (pvlger van de Melkert-)baan Pab - budget vr persneel en arbeidsmarktbeleid Wsns - weer samen naar schl Bgz - bedrijfgezndheidszrg lp - nderwijsleerpakket Iet - infrmatie en cmmunicatietechnlgie (g)mr - (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad Bm - bureau managementndersteuning (bestuurskantr) Bs - Bvenschls

5 Begrting 28-Staat van baten en lasten Libnjn penbaar nderwijs Ttaal schlen Persnele exlitatle raaf/sa t/e 28 begrting 27 realisatie 27 t/m Juni begrting 29 8 vergeding salansksten Bijdragen CenW 83 id-banen 831 Subsidie Gemeeite Gemeente J : ll « vergeding scli i budget pab 829 drbelaste pbrengsten pab « pib-nurbs premiedifferenuatie 85 wa-uim usz na 3 maanden 855 vergedingspanrverlf FBS verg. sal.kstn.de* scheringen 89 wsns 895 verige persmielsgebnden pbr. verige baten Baten ; salansksten Persnele lasten ^ BÏT salansksten gemeente pers Gemeente pab Salansksten extra pers pab salansksten ujersch verlr pab ksten bgz en arb pab (na)sctiling pa h ven ge ksten pab B ' FBS ksten uitbestecl ng derden verig» lasten (lasten salansksten detachering salarisksten de.'den verige pers geklaterde kstn drbelaste ksten rijval rugzak Persnele explitatie Pagina 1 van 14

6 Begrting 28-Staat van baten en lasten Librijn penbaar nderwijs Materiele exlitatie realisatie 2 begrting 27 realisatie 27 t/m Juni Ttaal schlen begrting verg. maten e Ie rnsi.h drbelaste pbrengsten 8299 drbelaste pbrengsten Bijdragen CnW *%art cndbrtiua-nair Ss abb-iaaibs B395 verige vergedingen Ge m»* n t» pbrengst huur en medegebruik 6595 verigevergedingen verige baten Bate n afschrijvingskstn lp 413 afschnjvingskstn iet 4135 afschrijvingskstn nderw.app&mach 414 afschrijvingskstn kantrmeubilair 4(5 afschrijvingskstn schl meubilair 416 afschrijvingskstn huish.app. afschrijvingen n«iip *meen.'d huur en medegebruik 4215 dagelijks nderh.gebuwen 4217 beveiligingsksten 422 tuinnderhud 4231 schnmaakbedrijf 4235 verige schnmaakksten 424 electricitert 4241 verwarming 4242 water 4245 energie 425 publiekrechtelijke hellingen 4295 verige huisvestingslasten huisvestingslasten , ' j 1.15J i 1.8' verbruiksmateriaal 431 leermiddelen 435 iet 431 nderh.inventaris en meubilair 4311 aanschaf kleine inventaris 4315 biblitheek en dcu.centrum 4316 abnn/tecluur/tijdschriften 432 reprdudiekstnj'drukwerk nderwljsgebnden ksten prtksten 441 kantrbendigdheden 445 ksln telecmmunicatie 441 werving/advertentïekslen 4416 tetsen en testen 442 abnnementen algemeen 4425 culturele vrming 4427 schl zwem me n 443 kstn bijzndere activiteiten 4431 buitenschlse activiteiten 4432 jaarafsluiting 4433 feesten en jubilea 4436 kantineksten 4437 huishudelijke kstn 4438 ksten verblijfgelden 444 dienstreizen 4445 kslen (G)MR/R 4495 verige algemene ksten algamene ksten : 5.624! verzekering 4545 representatieksln 4546 ksten public relatins 456 schling algemeen 4595 verige abb ksten 4599 drbelaste ksten administratie- & beheerslasten [lasten , Materiele explitatie Pagina 2 van 14

7 Financiële exlltatle Begrting 28-Staat van baten en lasten Libnjn penbaar nderwijs realisatie 2 begrting 27 nallsatt 27 t/m juni Ttaal «chlen begrting rente-pbrengsten bank 865 rente-pbrengsten spaarrekening Rentebaten i (Baten rente- en bankksten Rentelasten Lasten Financiële explitatie [ttaal l Ql -8.25] l 361. Pagina 3 van 14

8 Begrting 28-Staat van baten en lasten Libnjn cpenbaar nderwijs Ttaal Llbrijn Financiële exlitatie reaf/saff* 2 begrting 27 realisatie 27 t/m juni begrting ren ie-pbreng sten bank 865 rente-pbrengsten spaarrekening Rent* ba t B n [Baten rente- en bankkcsten Rentelasten Lasten Financiële explitatie [ttaal Pagina 13 van 14

9 Begrting 28 - Staat van Reserves en Vrzieningen Ubrijn penbaar nderwijs TUil Ubrijn Sald Bestemming Expl.begr. jaar 28 verige mutaties jaar 28 Sald ^Reserves 52 Reserve algemeen 521 Resultaat bekjaar Ttaal reserves Sald Dtatie jaar 28 nttrekking jaar 28 Vrijval Jaar 28 Sald Vrzieningen 74 Vrziening nderhud gebuw 71 Vrziening BAP 75 Vrziening spaarverlf Ttaal vrzieningen Pagina 14 van 14

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Clfn Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten ISBN 90-76906-58-0 2003, Kwaliteitsinstituut vr de Gezndheidszrg CBO Pstbus 20064,

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie

DE LETTER EN DE GEEST

DE LETTER EN DE GEEST DE LETTER EN DE GEEST Adviezen vr versterking van de bestuurskracht in het vrtgezet nderwijs Eindrapprt Cmmissie Ged Onderwijsbestuur VO September 2014 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 Ged bestuur in het vrtgezet

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Verzekeringen

Hoofdstuk 6 Verzekeringen Hfdstuk 6 Verzekeringen In dit hfdstuk bespreken we de meest vrkmende verzekeringen die betrekking hebben p pleegzrgplaatsingen. 1. W.A.-verzekering a. 15 b. 15-16 jaar c. 16+ d. 18 + 2. Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing:

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing: Beleidsprcessen Hfdstuk 1:Plitiek, Beleid en Sturing: een psitiebepaling Allcatiemechnismen/verdelingsmechanismen (allcatie is het verdelen, wie beslist er, he? Dr wie wrdt er wat, heveel etc geprduceerd?)

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting, kunnen

Nadere informatie

H.B.G. Ganzeboom* I. Inleiding

H.B.G. Ganzeboom* I. Inleiding I v I Cultuurdeelname als verwerking van infrmatie f. verwerving van status. Een cnfrntatie van twee alternatieve verklarende therieen aan de hand van reeds verdcht nderzek H.B.G. Ganzebm* Summary L In

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht - Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht - Studenten Dienst vr de bijzndere Sciale Zekerheidsstelsels Afzender DIBISS Jzef II-straat 47 BE-1 BRUSSEL dienst GEZINSPRESTATIES rekeningnummer BE91 96 149 1276 kantr BRUSSEL verzendingsdatum ns kenmerk aanvraag

Nadere informatie

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen 2 Inhud Inleiding 3 De ntwikkelingen 4 Blijvende

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Programma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ontwerprapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Programma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ontwerprapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Prgramma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ntwerprapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie prgramma EFRO 2014-2020 Kennisgeving / ntwerp-mer Opdrachtgever:

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Grensregi Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Vlaanderen-Nederland 2014-2020

Nadere informatie

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Dr Erica Rijnsburger Inleiding The desire t questin life cmes frm life itself, frm that part f life which is still hidden. Life prvkes us t questin. It

Nadere informatie

Hinder door geluid van windturbines

Hinder door geluid van windturbines TNO-rapprt 2008-D-R1051/B Dsis-effectrelaties p basis van Nederlandse en Zweedse gegevens Milieu en Leefmgeving Van Murik Brekmanweg 6 Pstbus 49 2600 AA Delft www.tn.nl T +31 15 269 68 02 F +31 15 276

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker Ntities Ecnmisch en Financieel Recht Prf. C. Van Acker INLEIDING Praktische Zaken: -slides beschikbaar vanaf zndagavnd -2 dcumentatiebundels + slides -besprken teksten zijn te kennen vr het mndelinge examen

Nadere informatie

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 De Taallijn Interactief taalnderwijs in grep 1 en 2 Sinterklaas kmt lgeren! Activiteitencyclus vr grep 1 en 2 Expertisecentrum Nederlands Inhudspgave Inleiding 3 Vrbeeld van een planningsrster 4 Vrbereiding

Nadere informatie

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken Wat anderen zeggen ver He LinkedIn nu ECHT gebruiken Eindelijk iemand die uitlegt waarm LinkedIn nuttig is. Als een typische Gen X er begn ik gefrustreerd te wrden wanneer ik meer en meer mensen hrde praten

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 gemeente Dinkelland Raad 21 april 2015 pagina 1 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van de nota...

Nadere informatie