Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet"

Transcriptie

1 Financiële verrdening ex artikel 212 Gemeentewet De raad van de gemeente Hendrik-Id-Ambacht besluit, gelet p artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: de verrdening p de uitgangspunten vr het financieel beleid, alsmede de regels vr het financieel beheer en vr de inrichting van de financiële rganisatie van de gemeente Hendrik-Id-Ambacht. 1. Inleidende bepalingen Artikel 1. Definities In deze verrdening wrdt verstaan nder: a. afdeling: iedere rganisatrische eenheid binnen de gemeentelijke rganisatie met een eigen rechtstreekse verantwrdelijkheid aan het cllege. In het kader van deze verrdening wrdt de prjectrganisatie De Vlgerlanden gelijkgesteld met een afdeling. b. administratie: het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van infrmatie ten beheve van het besturen, het functineren en het beheersen van (nderdelen van) de rganisatie van de gemeente Hendrik-Id- Ambacht en ten beheve van de verantwrding die daarver met wrden afgelegd. 2. Begrting en verantwrding Artikel 2. Prgramma-indeling De raad stelt de prgramma-indeling vast. Artikel 3. Kaders begrting Het cllege biedt uiterlijk 15 juli van het begrtingsjaar aan de raad aan de kadernta ver de kaders vr het vlgende begrtingsjaar en de drie pvlgende jaren. Artikel 4. Inrichting begrting en jaarstukken 1. Bij de begrting wrdt een verzicht gegeven van de prductgrepenraming ingedeeld naar prgramma s en bij het jaarverslag wrdt een verzicht gegeven van de prductgrepenrealisatie ingedeeld naar prgramma s. Financiële verrdening ex art. 212 Hendrik-Id-Ambacht

2 2. Bij de uiteenzetting van de financiële psitie van de begrting wrdt van de nieuwe investeringen per investering het bendigde investeringskrediet weergegeven en wrdt van de lpende investeringen het geautriseerde investeringskrediet weergegeven. 3. In de jaarrekening wrdt van de investeringen de uitputting van de geautriseerde investeringskredieten en de actuele raming van de ttale uitgaven weergegeven. Artikel 5. Autrisatie begrting en investeringskredieten en begrtingswijzigingen 1. De raad autriseert met het vaststellen van de begrting de ttale lasten en de ttale baten per prductgrep en het verzicht algemene dekkingsmiddelen. 2. Bij de begrtingsbehandeling geeft de raad aan van welke nieuwe investeringen hij p een later tijdstip een apart vrstel vr autrisatie van het investeringskrediet wil ntvangen. De verige nieuwe investeringen wrden bij de begrtingsbehandeling met het vaststellen van de financiële psitie geautriseerd. 3. Indien het cllege vrziet dat een geautriseerd budget f investeringskrediet dreigt te wrden verschreden, wrdt dit dr het cllege aan de raad gemeld cnfrm het vastgestelde afwijkingenbeleid. 4. Vr investeringen in de lp van het begrtingsjaar die niet in de begrting zijn pgenmen, legt het cllege vraf aan het aangaan van verplichtingen een investeringsvrstel en een vrstel vr het autriseren van een investeringskrediet aan de raad vr. Artikel 6. Tussentijdse rapprtage 1. Het cllege infrmeert de raad dr middel van (een) tussentijdse rapprtage(s) ver de realisatie van de begrting van de gemeente 2. De tussenrapprtage bevat een uiteenzetting ver de uitvering en de bijstelling van het beleid en een verzicht met de bijgestelde raming van: a. de baten en lasten per prgramma; b. het verzicht van de algemene dekkingsmiddelen; c. het resultaat vr bestemming vlgend uit de nderdelen a en b; d. de (begde) tevegingen en nttrekkingen aan reserves per prgramma; e. het resultaat na bestemming, vlgend uit de nderdelen c en d, alsmede de realisatie en raming van de uitputting van de investeringskredieten. Financiële verrdening ex art. 212 Hendrik-Id-Ambacht

3 3. Financieel beleid Artikel 7. Waardering en afschrijving vaste activa Het cllege stelt in de nta waarderen en afschrijven gemeentelijke beleid p vr het waarderen en afschrijven van vaste activa. Het cllege biedt de nta aan de Raad aan ter behandeling en vaststelling. Artikel 8. Reserves, risic s en weerstandsvermgen Het cllege stelt middels een nta beleid p met betrekking tt reserves & vrzieningen, risic s en weerstandsvermgen en biedt deze nta aan ter behandeling en vaststelling aan de raad. In deze nta wrdt ingegaan p het risicmanagement, het pvangen van risic s dr het treffen van adequate preventieve maatregelen. In de nta wrdt tevens het gewenste weerstandsvermgen bepaald. Artikel 9. Kstprijsberekening 1. Vr het bepalen van de geraamde kstprijs van gederen, werken en diensten wrdt een systeem van kstenterekening gehanteerd. Bij de kstenterekening wrden naast de directe ksten alleen die indirecte ksten betrkken, die rechtstreeks samenhangen met de dr de gemeente verleende diensten. 2. Bij de indirecte ksten wrden betrkken de bijdragen aan en nttrekkingen van vrzieningen vr de ndzakelijke vervanging van de betrkken activa, de kapitaallasten van de in gebruik zijnde activa en vr rilrechten en afvalstffenheffing de cmpensabele BTW. 3. De mslagrente vr de renteterekening aan de activa wrdt bepaald dr het rentettaal van de uitstaande leningen en de bij begrting vastgestelde gecalculeerde rente ver het eigen vermgen en de vrzieningen. Artikel 10. Vaststelling hgte belastingen, rechten, heffingen en prijzen Het cllege det de raad jaarlijks een vrstel vr de hgte van de gemeentelijke tarieven vr belastingen, rilrechten, afvalstffenheffing en leges. Artikel 11. Financieringsfunctie 1. De uitvering van de financieringsfunctie is belegd bij het Service Centrum Drechtsteden. 2. Het cllege biedt het financieringsstatuut aan ter behandeling en vaststelling dr de raad. Deze nta bevat de meerjarige kaders p vr de financieringsactiviteiten van de gemeente. Dit statuut bevat tevens de taken en bevegdheden, de verantwrdingsrelaties en de bijbehrende infrmatievrziening van de financieringsfunctie. Financiële verrdening ex art. 212 Hendrik-Id-Ambacht

4 Artikel 12. Grndbeleid Het cllege biedt tenminste eens in de vier jaar een (bijgestelde) nta grndbeleid aan ter behandeling en vaststelling dr de raad. In deze nta wrdt aandacht besteed aan de lange termijn visie van het grndbeleid van de gemeente en de financiële psitie van de grndexplitaties. 4. Financieel beheer en interne cntrle Artikel 13. Administratie De administratie is zdanig van pzet en werking, dat zij dienstbaar is vr: a. het sturen en het beheersen van activiteiten en prcessen in de gemeente als geheel en in de afdelingen; b. het verstrekken van infrmatie ver ntwikkelingen in de mvang van activa met ecnmisch nut, activa met maatschappelijk nut, vrraden, vrderingen, schulden, cntracten c. het verschaffen van infrmatie ver uitputting van de tegekende budgetten en investeringskredieten en vr het maken van kstencalculaties; d. het verschaffen van infrmatie ver indicatren met betrekking tt de gemeentelijke prductie van gederen en diensten e. het afleggen van verantwrding ver de rechtmatigheid, de delmatigheid en de deltreffendheid van het geverde bestuur in relatie tt de gestelde beleidsdelen, de begrting en relevante wet- en regelgeving; f. de cntrle van de registratie van gegevens als zdanig en van de daaraan ntleende infrmatie, alsmede vr de cntrle p de rechtmatigheid, de delmatigheid en de deltreffendheid van het geverde bestuur in relatie tt de gestelde beleidsdelen, de begrting en relevante wet- en regelgeving. Artikel 14. Interne cntrle Het cllege zrgt ten beheve van het getruwe beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de baten en lasten en de balansmutaties vr de jaarlijkse interne tetsing van de getruwheid van de infrmatieverstrekking, en de rechtmatigheid van de beheershandelingen. Bij afwijkingen neemt het cllege maatregelen tt herstel. Artikel 15. Misbruik en neigenlijk gebruik Het cllege zrgt vr het vrkmen van misbruik en neigenlijk gebruik van gemeentelijke regelingen en eigendmmen. Financiële verrdening ex art. 212 Hendrik-Id-Ambacht

5 5. Financiële rganisatie Artikel 16. Financiële rganisatie 1. Het cllege zrgt vr en legt vast: a. een eenduidige indeling van de gemeentelijke rganisatie en een eenduidig tewijzing van de gemeentelijke taken aan de afdelingen; b. een adequate scheiding van taken, functies, bevegdheden, verantwrdelijkheden, zdat aan de eisen van interne cntrle wrdt vldaan en de betruwbaarheid van de verstrekte infrmatie aan beleidsen beheersrganen is gewaarbrgd; c. de verlening van mandaten en vlmachten vr het aangaan van verplichtingen ten laste van de tegekende budgetten en investeringskredieten; d. de regels vr taken en bevegdheden, de verantwrdingsrelaties en de bijbehrende infrmatievrziening van de financieringsfunctie; e. de kstenverdeelsleutels vr het eenduidig tewijzen van de lasten en baten aan de prducten van de prductraming en de prductrealisatie. 6. Sltbepalingen Artikel 17. Inwerkingtreding 1. Deze verrdening treedt in werking met ingang van het begrtingsjaar De stukken vr dit begrtingsjaar en latere begrtingsjaren vlden aan de bepalingen van deze verrdening. 2. Deze verrdening treedt in de plaats van de Financiële verrdening gemeente Hendrik-Id-Ambacht vastgesteld dr de raad p 3 nvember Artikel 18. Citeertitel Deze verrdening wrdt in de gemeentelijke stukken aangehaald nder de naam Financiële verrdening gemeente Hendrik-Id-Ambacht Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 4 april de burgemeester, de griffier, Financiële verrdening ex art. 212 Hendrik-Id-Ambacht

6 Telichting p de artikelen Allereerst met wrden vastgesteld dat het afgelpen jaar een aantal belangrijke nta s p het gebied van financieel beleid zijn vastgesteld, t.w. het treasurystatuut (april 2011), het afwijkingenbeleid (april 2011), de nta waarderen en afschrijven (mei 2011) en de nta reserves, vrzieningen, risic s en weerstandsvermgen (ktber 2011), zdat in deze verrdening kan wrden vlstaan met een verwijzing. De kaderstellende rl van de raad is gebrgd middels deze nta s en bij de actualisaties ervan te zijner tijd. Daarnaast geldt vr de belastingtarieven, dat deze wrden geregeld via de desbetreffende belastingverrdeningen. In de vrliggende verrdening zijn ten pzichte van de vigerende verrdening de vlgende zaken vervallen: - sprbekje: vlgens de huidige verrdening mest jaarlijks een sprbekje in de raad wrden vastgesteld. Omdat de data van behandeling van de verschillende P&C instrumenten reeds in het vergaderschema van de raad wrden vastgelegd, kan dit artikel vervallen. - In de huidige verrdening stnd pgenmen dat in de tussenrapprtages k gerapprteerd mest wrden ver de paragrafen. In de praktijk vnd dit niet plaats, tenzij er financiële gevlgen aan verbnden waren. Ok hier werd het principe van afwijkingen rapprtage gevlgd. - Vrziening vr ninbare vrderingen (art. 11) en registratie van bezittingen etc. (art. 15): dit srt artikelen wrden vldende gebrgd dr de wettelijke eisen aan een deugdelijke administratie en het nieuwe artikel 10 - Paragrafen (art ): de vrschriften m.b.t. infrmatie verstrekking zijn tegenwrdig vldende gebrgd in de BBV vrschriften rndm begrting en jaarrekening. De verplichting in deze artikelen m eens in de vier jaar een beleidsnta p deze nderwerpen p te stellen, is niet meer pgenmen. Een autmatische, vaste verplichting past ns inziens niet bij deregulering. Indien gewenst kan de raad immers p ieder mment het cllege pdragen met een nieuwe nta terzake te kmen. - Subsidies (art. 23): een verzicht van subsidies is al een bijlage van de prductbegrting. Een eventuele bepaling ver een nta subsidies kan desgewenst in de (nieuwe) algemene subsidie verrdening. - Prtcl rndm aanbesteding en subsidies (art. 27 en 28): in deze artikelen staat dat het cllege regels met vaststellen die de rechtmatigheid brgen. Deze aspecten kunnen vervallen mdat dit details zijn die reeds dr het nieuwe algemene artikel m.b.t. interne cntrle (art. 11) wrden geregeld. Financiële verrdening ex art. 212 Hendrik-Id-Ambacht

7 VNG telichting Artikel 1. Definities Vr de gehanteerde begrippen in de verrdening gelden de definities uit de Gemeentewet, de Wet Fid, het Besluit begrting en verantwrding Prvincies en Gemeenten (BBV) en het Besluit accuntantscntrle Prvincies en Gemeenten. Overige begrippen uit de verrdening wrden in artikel 1 van de verrdening gedefinieerd. Een prgramma van de begrting kan p grnd van artikel 8 BBV wrden pgedeeld in pririteiten. Een pririteit wrdt hier gedefinieerd als een prductgrep van een f meer prducten van de prductenraming (en prductenrealisatie). Artikel 2. Prgramma-indeling Dit artikel bevat bepalingen ver de inrichting van de begrting en de jaarstukken. De indeling van de prgramma s wrden bij aanvang van iedere raadsperide dr de raad vastgesteld. Het BBV bepaalt in aanvulling hierp dat het cllege de prducten aan de prgramma s tewijst. Op grnd van artikel 189 Gemeentewet berust het budgetrecht bij de raad. De raad neemt uiteindelijk de beslissing welke bedragen zij vr taken en activiteiten p de begrting beschikbaar stelt. Gedurende het begrtingsjaar kan de raad p grnd van artikel 192 Gemeentewet besluiten nemen tt wijziging van de begrting. De gemeente kan slechts uitgaven den vr de bedragen die hiervr p de begrting zijn gebracht (vierde lid artikel 189 Gemeentewet). Artikel 4. Inrichting begrting en jaarstukken In dit artikel zijn in aanvulling p het BBV bepalingen pgenmen vr de inrichting van de begrting. Z wrdt in het eerste lid van de krte versie het cllege pgedragen de prductenraming bij de begrting te vegen. En z wrdt k bepaald de prductrealisatie bij het jaarverslag te vegen. Dit zijn geen standaard verplichting in het BBV. Wel met men pletten dat de prductrealisatie inderdaad bij het jaarverslag vegt en niet bij de jaarrekening. Anders gaat deze nderdeel uitmaken van de accuntantscntrle, hetgeen niet de bedeling van de wet is. In dit artikel wrdt de verplichting in het BBV m in de begrting aandacht te besteden aan de investeringen nader uitgewerkt dr te bepalen dat er bij de uiteenzetting van de financiële psitie een verzicht van de investeringen wrdt gegeven. Artikel 5. Autrisatie begrting en investeringskredieten Artikel 5 bevat nadere regels vr de autrisatie van de begrting en investeringskredieten. In de verrdening vindt autrisatie van de baten en lasten plaats p prgrammaniveau (lid 1). Vr begrtingswijzigingen det het cllege gedurende het jaar vrstellen aan de raad (lid 3). Financiële verrdening ex art. 212 Hendrik-Id-Ambacht

8 Naast lpende uitgaven det een gemeenten investeringen. Ok uitgaven vr investeringen meten wrden geautriseerd. Vr de autrisatie van deze investeringskredieten is in beide vrbeelden gekzen deze bij begrtingsbehandeling mee te nemen (lid 2). Wel kan de raad bij de begrtingsbehandeling aangegeven welke investeringskredieten hij p een later tijdstip wenst te autriseren. Z kan de raad de autrisatie van plitiek belangrijke investeringen cmbineren met de behandeling van de inhudelijke kant van het investeringsvrstel. Het bedrag vr een dergelijke investering blijft wel p de begrting staan als vrziene uitgaaf, maar de raad autriseert de uitgaaf ng niet. Het cllege is ng niet bevegd verplichtingen vr de investering aan te gaan. Meestal kmen gedurende het begrtingsjaar nieuwe investeringsvrnemens p tafel die bij het pstellen van de ntwerp-begrting ng niet waren vrzien. Het laatste lid van het artikel regelt de autrisatie van de investeringskredieten vr deze investeringen. Artikel 6. Tussentijdse rapprtage Een belangrijk nderdeel van de planning en cntrlcyclus vr de raad zijn de tussenrapprtages. Op basis van tussenrapprtages wrdt de raad geïnfrmeerd ver de uitputting van budgetten en investeringskredieten en de vrtgang van de uitvering van het beleid. Het tweede lid bevat bepalingen ver de minimale inhud van de rapprtage. Het derde lid bepaalt ver welke afwijkingen ten pzichte van de begrting het cllege zich in de rapprtage met verantwrden. Artikel 7. Waardering en afschrijving vaste activa In dit artikel 212 Gemeentewet is de uitdrukkelijke bepaling pgenmen dat de raad in elk geval de regels vr waardering en afschrijving van activa vast stelt. Het BBV laat een aanzienlijke beleidsvrijheid aan gemeenten vr het zelf vaststellen van de eigen afschrijvingsmethdieken en afschrijvingstermijnen. In beide vrbeelden is sprake van een mgelijke invulling. Gemeenten meten deze aanpassen aan de eigen gebruiken. Natuurlijk geldt hierbij wel het criterium dat gemeenten de afschrijvingsmethdiek en afschrijvingstermijn van een actief met ecnmisch nut meten afstemmen p de verwachte ecnmische levensduur. Indien dit wrdt nagelaten, wrdt het getruwe beeld van de jaarrekening namelijk aangetast. Artikel 9. Kstprijsberekening Artikel 212 Gemeentewet bepaalt in het tweede lid, letter b dat de verrdening in ieder geval bevat de grndslagen vr de berekening van de dr het gemeentebestuur in rekening te brengen prijzen en tarieven vr rechten. De grndslag vr de prijzen en tarieven vrmt de samenstelling van de kstprijs van de diensten waarvr prijzen en heffingen in rekening wrden gebracht. In artikel 9 van de verrdening staan de kaders vr de bepaling van de kstprijzen van de gemeentelijke diensten. Lid 1 van het artikel Financiële verrdening ex art. 212 Hendrik-Id-Ambacht

9 bepaalt dat de kstprijs bestaat uit de directe ksten en de indirecte ksten die direct met de dienst samenhangen. Het tweede lid bepaalt dat nder de indirecte ksten k wrden verstaan bijdragen aan vrzieningen vr ndzakelijke vervanging van betrkken activa en de cmpensabele BTW. Hiermee wrdt invulling gegeven aan de mgelijkheid die artikel 229b Gemeentewet biedt. De kaders in het artikel vrmen de basis waarbinnen het cllege haar systematiek van kstenterekening kan vrmgeven en de kstenverdeelsleutels vr de terekening van indirecte ksten kan vaststellen. Artikel 10. Vaststelling hgte belastingen, rechten, heffingen en prijzen Het vaststellen van de tarieven vr belastingen, rechten en leges is een bevegdheid van de raad, die niet kan wrden gedelegeerd (artikel 156 Gemeentewet). Het eerste lid van het artikel bepaalt dat de raad de tarieven vr de belastingen, rilrechten en afvalstffenheffing jaarlijks vaststelt. Een gemeenteraad die vr meer rechten (en leges) de tarieven jaarlijks wenst vast te stellen, kan het eerste lid met deze rechten (en leges) uitbreiden. Het vaststellen van de prijs vr een gemeentelijke dienst f de levering van gederen f werken (welke niet vallen nder artikel 229 Gemeentewet) is een privaatrechtelijke besluit. Dergelijke besluiten zijn een bevegdheid van het cllege (eerste lid, letter e artikel 160 Gemeentewet). Artikel 11. Financieringsfunctie De financieringsfunctie (treasury) is een belangrijk nderdeel van het middelbeheer. Gezien de kwetsbaarheid van deze functie bevat artikel 212 Gemeentewet de expliciete bepaling dat de financiële verrdening hierver regels vr het beleid en de rganisatie bevat. In artikel 11 van de vrbeeldverrdeningen wrdt invulling aan deze wettelijke plicht gegeven. Het eerste lid bevat richtlijnen vr de uitvering van de financieringsfunctie. In het tweede lid staan de kaders vr het financieel beleid pgesmd, die bij de uitvering in acht meten wrden genmen. In de vrbeelden zijn de kaders ingevuld. Een gemeente kan echter binnen de ruimte die de Wet Fid biedt, k kiezen vr strakkere f ruimere kaders. Artikel 13. Administratie Onder artikel 13 zijn algemene bepalingen pgenmen vr de inrichting van de gemeentelijke administratie. Op hfdlijnen wrdt pgedragen welke gegevens systematisch meten wrden vastgelegd en aan welke eisen deze gegevens meten vlden. Artikel 14. Interne cntrle De accuntant tetst jaarlijks van de gemeenterekening f deze een getruw beeld geeft van de gemeentelijke financiën en f de (financiële) beheershandelingen die eraan ten grndslag liggen rechtmatig zijn verlpen. Artikel 14 draagt het cllege p maatregelen Financiële verrdening ex art. 212 Hendrik-Id-Ambacht

10 te treffen pdat gedurende het jaar f vraf aan de accuntantscntrle de gemeente zelf nagaat f de cijfers in de administraties een getruw beeld geven en f de financiële beheershandelingen die aan de baten en lasten en de balansmutaties ten grndslag liggen rechtmatig (zijn) verlpen. Artikel 15. Misbruik en neigenlijk gebruik Artikel 15 bepaalt dat in gemeentelijke regelingen en werkprcedures vldende maatregelen wrden getrffen m misbruik en neigenlijk gebruik van gemeentelijke regelingen en eigendmmen te beperken. Het gaat hierbij m bijvrbeeld het treffen van vldende verificatiemaatregelen vraf van de antecedenten van een aanvrager van een gemeentelijke subsidie, zdat subsidies wel daadwerkelijk wrden verstrekt aan rechthebbenden. Het treffen van afdende beleid p het gebied van misbruik en neigenlijk gebruik maakt deel uit van het rechtmatigheidrdeel van de accuntant. Overigens is het natuurlijk z dat de afweging m hiervr in meer f mindere mate regels vr te stellen een plitiek besluit is dat bij de gemeenteraad en het cllege thuishrt. Artikel 16. Financiële rganisatie Artikel 16 geeft de uitgangspunten vr de financiële rganisatie. Vlgens het eerste lid letter a van artikel 160 Gemeentewet is het cllege bevegd regels vast te stellen ver de ambtelijke rganisatie van de gemeente. Het cllege wrdt nder letter a, b, c en d van het artikel uit de verrdening pgedragen bepaalde van deze regels die de financiële rganisatie betreffen, vast te leggen in besluiten. De regels bedeld nder de letters a en b kan het cllege gezamenlijk vastleggen in een rganisatiebesluit. Hierin kunnen k de regels vr de inrichting van de rganisatie van de financieringsfunctie wrden pgenmen, zals wrdt bedeld nder letter d. Een andere mgelijkheid vr het cllege is de regels vr de rganisatie van de financieringsfunctie in een apart treasurystatuut vast te leggen. De verrdening laat deze mgelijkheid pen. Onder letter e wrdt het cllege pgedragen k de kstenverdeelsleutels vr het terekenen van ksten aan de prducten vast te leggen. Artikel 17. Inwerkingtreding De verrdening treedt in de plaats van de vrige p grnd van artikel 212 Gemeentewet ingestelde verrdening. Het artikel bepaalt dat de verrdening van tepassing is p alle stukken van het genemde begrtingsjaar en latere jaren. De jaarstukken van het vrig begrtingsjaar meten ng vlden aan de bepalingen uit de ude verrdening. Artikel 18. Citeertitel Artikel 18 geeft de naam, waarmee in de gemeentelijke stukken naar deze verrdening met wrden verwezen. Financiële verrdening ex art. 212 Hendrik-Id-Ambacht

11 Vaststelling Uitgaande stukken van de raad meten dr de burgemeester wrden ndertekend (artikel 75, lid 1 Gemeentewet). De griffier met de uitgaande stukken van de raad medendertekenen (artikel 107c Gemeentewet). Binnen twee weken na vaststelling dr de raad met het cllege de verrdening aan gedeputeerde staten zenden (artikel 214 Gemeentewet). Gedeputeerde staten kunnen te allen tijde een nderzek instellen naar het beheer en de inrichting van de financiële rganisatie en de verrdening ex artikel 212 Gemeentewet (artikel 215 Gemeentewet). De financiële verrdening heeft enkel interne werking en is dus niet een besluit van algemene strekking in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. De verrdening heft dan k niet te wrden gepubliceerd, vrdat zij in werking kan treden. Financiële verrdening ex art. 212 Hendrik-Id-Ambacht

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid o Financiële verordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; gelet op artikel 216 van de Provinciewet; gelet

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Toelichting Financiële verordening gemeente Albrandswaard 2014. Inleiding.

Toelichting Financiële verordening gemeente Albrandswaard 2014. Inleiding. Toelichting Financiële verordening gemeente Albrandswaard 2014. Inleiding. Voor de indeling van de financiële verordening is de inhoud van artikel 212 Gemeentewet gevolgd. Dit artikel uit de Gemeentewet

Nadere informatie

Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen

Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen Artikel 1 Definities Voor de gehanteerde begrippen in de verordening gelden de definities uit de Gemeentewet, de Wet Fido, het besluit

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker De raad van de gemeente Alkmaar Rekenkamercmmissie Uw kenmerk Ons kenmerk Testelnummer 2009/027 0725489342 Uw brief d.d. Behandeld dr Bijlagen R.M.C. Strijker Onderwerp Evaluatie kwaliteit prgrammabegrting

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen De raad van de gemeente Simpelveld; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Simpelveld 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen Raadsvrstel AGENDAPUNT: 6 VERGADERDATUM: 16 FEBRUARI 2012 Onderwerp Datum cllegebesluit Subsidieverrdening islatiemaatregelen bestaande eigen wningen Cmmissie Vlkshuisvesting, Datum vergadering 08-02-2012

Nadere informatie

Financiële Verordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad

Financiële Verordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Financiële Verordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur van 18 december 2012. Datum inwerktreding: 18 december 2012 Pagina 2 (10) Financiële Verordening

Nadere informatie

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t :

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t : De Drechtraad gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, alsmede artikel 30, eerste

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven Nr. 626 6 november 2017 Financiële Verordening 2018 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepaling

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Nadere regels subsidies Aanjaag Onderwijs en Arbeidsmarkt Het cllege van burgemeester en wethuders van de gemeente Almere; gelet p titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Aanvraagformulier structurele prestatiesubsidie (sport)verenigingen 2018

Aanvraagformulier structurele prestatiesubsidie (sport)verenigingen 2018 Aanvraagfrmulier structurele prestatiesubsidie (sprt)verenigingen 2018 Wanneer u in aanmerking wilt kmen vr een subsidie van de gemeente Sliedrecht kunt u dit aanvraagfrmulier invullen en ndertekend verzenden

Nadere informatie

Toelichting op de artikelen

Toelichting op de artikelen Toelichting op de artikelen Artikel 1. Definities Voor de gehanteerde begrippen in de verordening gelden de definities uit de Gemeentewet, de Wet Fido, het Besluit begroting en verantwoording Provincies

Nadere informatie

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk SUBSIDIEAANVRAAG 2009 Aanvraagfrmulier subsidieverlening jeugd, jngeren en gehandicaptenwerk Ten beheve van de aanvraag tt subsidieverlening met gebruik wrden gemaakt van dit Aanvraagfrmulier tt subsidieverlening

Nadere informatie

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg Financiële verordening RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begrippenkader... 3 Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording... 4 Artikel 2 Opstellen begroting en verantwoording...

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede;

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede; Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3, 12.4 en 19 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2015, waarin

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording Financiële verordening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Beesel 2017 Hoofdstuk 1. Algemene

Nadere informatie

Bijlage 4. WORDT WAS Verschillen. Financiële verordening Gemeente Ridderkerk 2014 Ridderkerk 2012. Financiële verordening

Bijlage 4. WORDT WAS Verschillen. Financiële verordening Gemeente Ridderkerk 2014 Ridderkerk 2012. Financiële verordening Hoofdstuk 1 inleidende bepalingen Artikel 1. Definities art. 1 Niet meer opgenomen: - afdeling - Administratieve organisatie - Financieel beheer Deze definities hebben betrekking op de GR-BAR en zijn daarom

Nadere informatie

WMO 2015 en Huishoudelijke hulp

WMO 2015 en Huishoudelijke hulp Kennisdcument WMO 2015 en Huishudelijke hulp De gevlgen van uitspraken van de Centrale Raad van Berep vr gemeentelijk beleid biedt u dit kennisdcument aan in samenwerking met haar partner: Auteur: mr.

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

PlusTeam. Hofstraat 4 5664 HT Geldrop KvK: 61974528 Bankrekening: Financiële verordening

PlusTeam. Hofstraat 4 5664 HT Geldrop KvK: 61974528 Bankrekening: Financiële verordening Financiële verordening Het Algemeen Bestuur van gelet op artikel 17 eerste lid van de regeling openbaar lichaam en artikel 212 van de Gemeentewet; zoals luidend vanaf de inwerkingtreding van de Wet dualisering

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie D Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Vr grtere rganisaties heeft het de vrkeur m een grter aantal diepgaande nrmen te hanteren. Deze rganisaties

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING

FINANCIËLE VERORDENING FINANCIËLE VERORDENING Gemeenschappelijke regeling Regionaal reinigingsbedrijf AVALEX Financiële verordening Avalex 10-12-2012 pag. 1 van 8 Inhoud Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen...3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

Memo coördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Proo

Memo coördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Proo Mem cördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Pr Waar gaat het m? De vergang van het huidige externe tezicht p Stichting Pr naar de inrichting van intern tezicht leidt tt verschuiving van een aantal

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: A15-03705. Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefoon: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl

Voorstel aan de raad. Nummer: A15-03705. Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefoon: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl Vrstel aan de raad Nummer: A15-03705 Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefn: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl Punt 8 van de agenda vr de vergadering van 10 februari 2015. Onderwerp: Gedragscde

Nadere informatie

Financiële verordening Het Gegevenshuis

Financiële verordening Het Gegevenshuis Financiële verordening Het Gegevenshuis Vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis d.d. 25 februari 2016. Inhoud Artikel 1 Begrippenkader...

Nadere informatie

Als aanvrager kunt u per tijdvak één aanvraag indienen. Het bundelen van festivals of producties in één aanvraag is niet mogelijk.

Als aanvrager kunt u per tijdvak één aanvraag indienen. Het bundelen van festivals of producties in één aanvraag is niet mogelijk. Veel gestelde vragen, Prducties en Festivals 2018 De regeling 1. Vr welke activiteit kan subsidie wrden verleend in het kader van de regeling? U kunt een subsidie aanvragen vr: - het maken van een prductie

Nadere informatie

Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude

Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 10-06-2015 Nummer gemeenteblad: 0554 Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2014;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2014; Gemeenteraad Onderwerp: Volgnummer 2014-83 Actualisatie verordeningen 212, 213, en 213a Dienst/afdeling GFC De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december

Nadere informatie

Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 1 november 2017 AGENDAPUNT. Aan het Algemeen Bestuur,

Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 1 november 2017 AGENDAPUNT. Aan het Algemeen Bestuur, Vrstel Instemmen met Beleidsntitie Kaders P&C dcumenten deel 2 van de vier reginale Gemeenschappelijke regelingen en de daaruit vlgende actualisatie van beleidsnta's en verrdeningen Vergadering Algemeen

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015

Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3, 12.4 en 19 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2015, waarin

Nadere informatie

Financiële Verordening 2015 gemeente Papendrecht

Financiële Verordening 2015 gemeente Papendrecht Financiële Verordening 2015 gemeente Papendrecht Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van

Nadere informatie

gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten;

gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten; Financiële Beheersverordening gemeente Dantumadeel (ook bekend als verordening artikel 212 Gemeentewet (GW)) De raad van de gemeente Dantumadeel besluit; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en het

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Het digitale Gemeenteblad Officiële uitgave van gemeente De Wolden

Het digitale Gemeenteblad Officiële uitgave van gemeente De Wolden Het digitale Gemeenteblad Officiële uitgave van gemeente De Wolden Nummer 2, 9 maart 2017 Nr. IV / 7 De raad van de gemeente De Wolden; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 maart

Nadere informatie

Financiële verordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Financiële verordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Financiële verordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam telefoon: (010) 2468 000 telefax : (010) 2468 283 Web: http://www.dcmr.nl/ Het algemeen

Nadere informatie

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010.

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010. 1 M c» r* K 5,- * > l.- ^ V r>!lus gemeente QSterllOUt /k*je/i v loatum: 20 februari 2009 Nummer raadsnta: Qnderwerp: Verlengen werkingsduur 'Verrdening Starterslening'. NOTA VOOR DE RAAD Prtefeuillehuder:

Nadere informatie

Financiële Verordening gemeenschappelijke regeling ICT-samenwerking Hoeksche Waard

Financiële Verordening gemeenschappelijke regeling ICT-samenwerking Hoeksche Waard Financiële Verordening gemeenschappelijke regeling ICT-samenwerking Hoeksche Waard Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling ICT-samenwerking Hoeksche Waard, - gelet op artikel 212 van de

Nadere informatie

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen Richtsneren en aanbevelingen Richtsneren vr de infrmatie die ratingbureaus peridiek aan ESMA meten meedelen 23/06/15 ESMA/2015/609 Inhud 1 Tepassingsgebied... 3 2 Definities... 3 3 Del van de richtsneren...

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde p/a Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Pstbus 217 7500 AE ENSCHEDE Accreditatieprcedure Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde Versie: 27-12-2013

Nadere informatie

Protocol. Afwikkeling faillissement intermediair. vers. (8 mei 2015)

Protocol. Afwikkeling faillissement intermediair. vers. (8 mei 2015) Prtcl Afwikkeling faillissement intermediair (8 mei 2015) vers 1 I. Delstelling en prblematiek Delstelling Prtcl Het Verbnd van Verzekeraars, Adfiz en OvFD (verder: partijen) willen met het Prtcl afwikkeling

Nadere informatie

Financiële verordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Financiële verordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gelet op: de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant artikel 212 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten Klant, Markt & Relaties Planadvies & Vergunningen v.201102 Aanvraagfrmulier subsidieregeling wnbten De aanvraag wrdt ingediend p grnd van de Subsidieregeling rilering wnbten AGV, 22 mei 2008, nr. AB 08/018;

Nadere informatie

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs Enquête dienstverlening en ksten accuntant in primair en vrtgezet nderwijs Dit nderzek heeft betrekking p de dienstverlening dr uw accuntant in 2010, ver de jaarstukken 2009. 1. In welke categrie valt

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening financieel beleid en beheer 2015 gemeente Heemstede De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 juli 2015; gezien het advies van de commissie

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede;

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede; Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2017 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3 en 12.4 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2017, waarin aan

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 1 Samenstelling MR Evelien Wubbels: Trea Kamps: Gerda de Ruiter: Geert Kst: Kim van Middendrp: Rik Tiezema: Vrzitter MR* MR-lid* MR-lid*

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen (hierna PG&Z) besluit,

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen (hierna PG&Z) besluit, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leek. Nr. 62106 17 mei 2016 Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële

Nadere informatie

1.1 Verantwoording Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Onderwerp: Aanpassing Financiële Verordening

Onderwerp: Aanpassing Financiële Verordening Onderwerp: Aanpassing Financiële Verordening In Algemeen Bestuur van 21 december 2011 is de Financiële Verordening (FV) vastgesteld. In de FV is in artikel 13 de bepaling opgenomen dat een inventarisatie

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst

Dienstverleningsovereenkomst Dienstverleningsvereenkmst Overeenkmst inzake de uitvering van het takenpakket, zals bedeld in artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling SED rganisatie tussen de gemeente Enkhuizen en de SED rganisatie

Nadere informatie

Veel gestelde vragen (FAQ) subsidie Functioneel Gebruik Erfgoed

Veel gestelde vragen (FAQ) subsidie Functioneel Gebruik Erfgoed Veel gestelde vragen (FAQ) subsidie Functineel Gebruik Erfged De regeling 1. Vr welke activiteit kan subsidie wrden verleend in het kader van de regeling? U kunt een subsidie aanvragen vr: a. bescherming,

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

PARTIJEN. Achtergrond

PARTIJEN. Achtergrond PARTIJEN Het Cllege van de Onafhankelijke Pst- en Telecmmunicatieautriteit, vertegenwrdigd dr de vrzitter mr. C.A. Fnteijn, verder te nemen: OPTA; en De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Toelichting op de artikelen Financiële Verordening 2008

Toelichting op de artikelen Financiële Verordening 2008 Toelichting op de artikelen Financiële Verordening 2008 Artikel 1 Definities Voor de gehanteerde begrippen in de verordening gelden de definities uit de Gemeentewet, de Wet Fido, het besluit begroting

Nadere informatie

Financiële beheersverordening (ex. artikel 212 Gemeentewet) Gemeenschappelijke Regeling Avri

Financiële beheersverordening (ex. artikel 212 Gemeentewet) Gemeenschappelijke Regeling Avri Financiële beheersverordening (ex. artikel 212 Gemeentewet) Gemeenschappelijke Regeling Avri Auteur Avri Versie 1 Datum 26 november 2015 Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Avri Het algemeen

Nadere informatie

Naam Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen (2006)

Naam Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen (2006) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2006 / 85 Naam Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen (2006) Publicatiedatum 25 oktober 2006 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening

Nadere informatie

Voorstel voor nieuwe normen fondsenwervende instellingen, per categorie (A t/m D)*

Voorstel voor nieuwe normen fondsenwervende instellingen, per categorie (A t/m D)* Vrstel vr nieuwe nrmen fndsenwervende instellingen, per categrie (A t/m D)* Categrie A Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. De enkele aandachtspunten hebben.a.

Nadere informatie

Bijlage 5C Dordrecht. Voor de controle van de jaarrekening van de gemeente kan de accountant gebruik maken van deze verklaringen.

Bijlage 5C Dordrecht. Voor de controle van de jaarrekening van de gemeente kan de accountant gebruik maken van deze verklaringen. Bijlage 5C Drdrecht Beschrijving rganisatie Drdrecht is een springlevende ude stad aan het water, waar de spanning tussen histrie en vernieuwing tt mie dingen leidt. Een gastvrije stad, waarin elke Drdtenaar

Nadere informatie

De zienswijze op deze ontwerp-begroting dient uiterlijk zes weken na versturen bij het dagelijks bestuur van BghU in het bezit te zijn.

De zienswijze op deze ontwerp-begroting dient uiterlijk zes weken na versturen bij het dagelijks bestuur van BghU in het bezit te zijn. Onderwerp: Ingekmen stuk Ontwerpbegrting 2014 BghU - zienswijzeprcedure COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 3D Nummer: 639863 In D&H: 21-05-2014 Steller: M. Oppenhuizen

Nadere informatie

Geachte dijkgraven, secretarissendirecteur en hoofden communicatie,

Geachte dijkgraven, secretarissendirecteur en hoofden communicatie, Van: Albert Vermue [mailt:avermue@uvw.nl] Verznden: wensdag 9 juli 2014 14:02 Onderwerp: Verspreiding stukken klankbrdgrep 27 juni jl. Geachte dijkgraven, secretarissendirecteur en hfden cmmunicatie, Op

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011; I 00007777 besluit van de gemeenteraad vrstelnummer 723668 nderwerp Teslagenverrdening Wet werk en bijstand Guda 2012 de raad van de gemeente guda 29 nvember 2011 Gezien het vrstel van burgemeester en

Nadere informatie

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO BIJLAGE Bevindingen en aanbevelingen van de auditrs van DG REGIO In september 2011 heeft de auditeenheid van Directraat-generaal Reginaal Beleid (DG REGIO) van de Eurpese Cmmissie een derdelijnscntrle

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. fh grningen bezekadres: Martinikerkhf 12 Aan Prvinciale Staten pstadres: Pstbus 610 9700 AP Grningen lïwywftgprgymc algêrnéen telefnnr: algerneen faxnr.: OSO 316 49 II OSO 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer

Nadere informatie

Programma-indeling De raad stelt bij aanvang van een nieuwe raadsperiode een programma-indeling voor de komende raadsperiode vast.

Programma-indeling De raad stelt bij aanvang van een nieuwe raadsperiode een programma-indeling voor de komende raadsperiode vast. DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, b e s l u i t : vast te stellen de Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

Toepassing vrijstelling energiebelasting 2012 i.v.m. opwekken elektriciteit

Toepassing vrijstelling energiebelasting 2012 i.v.m. opwekken elektriciteit Verklaring Warmte Kracht Kppeling (WKK) Tepassing vrijstelling energiebelasting 2012 i.v.m. pwekken elektriciteit De afnemer: Bedrijfsnaam : Plaats : Klantnummer : BTW-nummer : verklaart hierbij ten beheve

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Onder intrekking van de Financiële verordening artikel 212 gemeente Bergen (L)

Onder intrekking van de Financiële verordening artikel 212 gemeente Bergen (L) Besluit van de gemeenteraad Onderwerp: Financiële verordening gemeente Bergen 2015 De raad van de gemeente Bergen, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 februari 2015 Gelet op het bepaalde

Nadere informatie

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM > Returadres Pstbus 20584 1001 NN Amsterdam Dbra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM AANGETEKEND EN PER EMAIL VERZONDEN 4 ktber 2012 Onderwerp bevel

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie