SAMENVATTING ONDERNEMERSENQUÊTE PURMEREND, BEEMSTER EN WATERLAND 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENVATTING ONDERNEMERSENQUÊTE PURMEREND, BEEMSTER EN WATERLAND 2013"

Transcriptie

1 SAMENVATTING ONDERNEMERSENQUÊTE PURMEREND, BEEMSTER EN WATERLAND 2013

2 Samenvatting Ondernemersenquête Purmerend, Beemster en Waterland 2013

3 Colofon In opdracht van: de gemeenten Purmerend, Beemster en Waterland Projectleiding: Veldwerk: Rapportage Monique van Diest Anouschka Panka Nick Johansson Jolanda Rozemeijer Monique van Diest Eindredactie: Monique van Diest Bij vragen: Gemeente Purmerend Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Digitaal rapport: April 2014 Beknopt rapport Ondernemersenquête Purmerend, Beemster en Waterland, pagina 2

4 Samenvatting Ondernemersenquête Purmerend, Beemster en Waterland, 2014 In dit rapport vindt u de samenvatting, inclusief conclusies, van de Ondernemersenquête Purmerend, Beemster en Waterland Er is ook een uitgebreide rapportage met alle uitkomsten. Deze is te vinden op de site van B&I. Ondernemersklimaat in beeld De gemeenten Purmerend, Beemster en Waterland willen een goed ondernemersklimaat bieden aan bedrijven. Daartoe willen zij zorgen voor een aantrekkelijke bedrijfsomgeving en een optimale dienstverlening aan ondernemers. In navolging van het onderzoek in 2009 is in het najaar van 2013 weer een ondernemersenquête gehouden. Op deze wijze willen de gemeenten inzicht krijgen in de meningen en wensen van de ondernemers en een vinger aan de pols houden. In Purmerend was de respons iets lager dan in 2009, in Beemster en Waterland was de respons beduidend hoger dan in Grotere bedrijven èn zzp ers en benaderd Via en brieven zijn bijna 5000 bedrijven benaderd om op internet de enquête in te vullen. In totaal hebben 862 bedrijven aan het verzoek voldaan, ofwel 17%. Dit is een lage respons, maar de aantallen zijn voldoende om een globaal beeld te geven. Het verschil met 2009 is dat nu ook zzp ers zijn aangeschreven. Daarentegen hebben nu maar 3 gemeenten met het onderzoek meegedaan. In 2009 deden alle zeven regiogemeenten mee. e. Ruime voldoendes voor bedrijfsomgeving, vestigingsklimaat en prettigheid gemeente Ondernemers geven de omgeving van hun vestiging een ruime voldoende (6,7). Ook over diverse omgevingsaspecten (zoals bebouwing, groen, bestrating), en verkeersaspecten (zoals bereikbaarheid) oordelen zij positief. In Purmerend en Beemster zijn ondernemers tevredener geworden over de parkeermogelijkheden voor auto s. In Purmerend worden de bebouwing en netheid van de buitenruimte beter beoordeeld dan in *indicatief wegens een gering aantal respondenten (n=66) Beknopt rapport Ondernemersenquête e Purmerend, Beemster en Waterland, pagina 3

5 Net als in 2009 ervaart een derde van de ondernemers problemen met de verkeersafwikkeling en bereikbaarheid van hun vestiging. Genoemde verkeersproblemen (2013) te weinig parkeerplaatsen 42% problemen met laden en lossen filevorming op provinciale wegen file op 50 km/u wegen 24% 28% 27% problemen met eenrichtingsverkeer te weinig vrachtwagenparkeerplaatsen filevorming op snelwegen 19% 15% 12% openbaar vervoer op te grote afstand 3% ander probleem 39% 0% 10% 20% 30% 40% 50% De ondernemers oordelen positief over het vestigingsklimaat van hun gemeente en geven de prettigheid van de gemeente waarin zij gevestigd zijn een ruime voldoende (7,0). Ondernemers in Beemster lijken positiever te oordelen over de bedrijfsomgeving. Zij geven een hoger rapportcijfer voor de omgeving van hun vestiging en de prettigheid van de gemeente als vestigingsplaats (beiden 7,4). In vergelijking met 2009 is dit rapportcijfer niet veranderd. De gemeente Purmerend heeft als ambitie dat het cijfer voor de prettigheid om in de gemeente gevestigd te zijn een 7 of hoger moet zijn. De behaalde 6,9 ligt in de buurt van het streefcijfer. Beknopt rapport Ondernemersenquête e Purmerend, Beemster en Waterland, pagina 4

6 Voldoende voor dienstverlening gemeente Vier van de tien ondernemers hadden het afgelopen jaar contact met de gemeente. Vergeleken met 2009 is het percentage bedrijven dat contact had met de gemeente in Purmerend met ruim 10% gestegen. Zzp'ers hadden minder vaak contact dan grotere bedrijven. Ondernemers geven de dienstverlening bij het laatste contact met de gemeente een 6,3. Sinds 2009 is dit cijfer niet veranderd. De gemeente Purmerend heeft als ambitie een cijfer 7 of hoger voor de dienstverlening van de gemeente. Dit streefcijfer is dus niet gehaald. Iets minder dan de helft van de ondernemers vindt dat de gemeente hen voldoende informeert over de ontwikkelingen die in de gemeente spelen en voor het bedrijf van belang kunnen zijn. Ook dit is niet veranderd sinds Het bestaan van een contactpersoon speciaal voor bedrijven is maar bij weinig ondernemers bekend. Bijna drie kwart van de ondernemers heeft t het afgelopen jaar de website van hun vestigingsgemeente bezocht. Zzp'ers maken aanzienlijk minder gebruik van de gemeentelijke website dan grotere bedrijven. In vergelijking met 2009 is in Purmerend en Beemster het bezoek aan de website toegenomen.. De websites van de drie gemeenten krijgen een voldoende (6,4; er is geen Beknopt rapport Ondernemersenquête e Purmerend, Beemster en Waterland, pagina 5

7 significant verschil tussen de gemeenten). De Purmerendse website wordt nu lager beoordeeld dan in Een derde lid van ondernemersorganisaties; een derde voelt betrokkenheid bij gemeente Bijna een derde van de ondernemers is lid van één of meerdere ondernemersorganisaties. Zij zijn vooral lid van lokale organisaties. Zzp ers zijn minder vaak lid dan ondernemers met grotere bedrijven en voelen zich ook minder betrokken bij een ondernemersorganisatie. Ook voelen zzp ers zich minder betrokken bij de gemeente waar zij gevestigd zijn. Ondernemers die geen lid zijn van een ondernemersorganisatie noemen 'geen behoefte' als de voornaamste reden. Beknopt rapport Ondernemersenquête e Purmerend, Beemster en Waterland, pagina 6

8 Een derde van de ondernemers voelt zich een beetje tot zeer betrokken bij de gemeente waar het bedrijf is gevestigd. Meer positieve dan negatieve verwachtingen eigen economische ontwikkeling Het aandeel ondernemers dat wat betreft de eigen economische ontwikkeling positief naar het komende jaar kijkt, is groter dan het aandeel dat negatieve verwachtingen heeft. Ruim een derde geeft aan te verwachten dat de omzet zal toenemen; 22% verwacht dat de omvang van de investeringen zal toenemen en 13% verwacht dat de personeelsomvang zal toenemen. Het merendeel verwacht echter dat de omzet, de personeelsomvang en de omvang van de investeringen gelijk zullen blijven. Bedrijfsontwikkelingen (naar gemeente, 2013) gemeente totaal Hoe verwacht u dat uw bedrijf zich komend Purmerend Beemster Waterland jaar zal ontwikkelen als u kijkt naar: omzet personeelomvang omvang Investeringen zal afnemen 16% zal gelijk blijven 42% zal toenemen 37% niet van toepassing 6% totaal zal afnemen 7% zal gelijk blijven 62% zal toenemen 14% niet van toepassing totaal zal afnemen 16% 15% zal gelijk blijven 49% zal toenemen 24% niet van toepassing 12% totaal 11% 47% 35% 6% 4% 69% 14% 14% 9% 55% 23% 13% 21% 41% 33% 5% 11% 66% 10% 13% 15% 54% 19% 13% 16% 42% 36% 6% 8% 64% 13% 15% 14% 51% 22% 12% Beknopt rapport Ondernemersenquête e Purmerend, Beemster en Waterland, pagina 7

9 22% van de grotere bedrijven heeft het afgelopen jaar personeel moeten ontslaan vanwege economische redenen. Tussen de gemeenten is weinig verschil. Ten opzichte van 2009 is het percentage grotere bedrijven dat mensen heeft moeten ontslaan vanwege economische redenen verdubbeld (was ca. 10%). Een kwart heeft plannen voor bedrijfsuitbreiding, nevenvestiging of verplaatsing Voor de komende twee jaar heeft een kwart van de bedrijven plannen voor bedrijfsuitbreiding of -verplaatsing. Als bedrijven verwachten te verhuizen, uit te breiden of een nevenvestiging op te richten dan is dit voornamelijk omdat het huidige pand te klein is. De bedrijven willen vooral binnen de huidige gemeente blijven. Beknopt rapport Ondernemersenquête e Purmerend, Beemster en Waterland, pagina 8

10 Centrale ligging regio Waterland grootste pluspunt Volgens de ondernemers is de e centrale ligging dè sterkste kant van de regio Waterland. Het gaat dan om de ligging ten opzichte van Amsterdam, maar ook t.o.v. de Randstad en binnen Noord-Holland. De regio Waterland is centraal gelegen en toch rustig. Ook de mooie omgeving met leuke stadjes is een sterke kant van de regio. Een derde van de ondernemers geeft aan zich (zeer) betrokken te voelen bij de regio Waterland. 15% voelt zich (helemaal) niet betrokken. Een derde deel van de ondernemers heeft suggesties voor wat de gemeente zou kunnen doen om kansen te creëren voor bedrijvigheid en ondernemers in de regio Waterland. Het meest genoemd is luisteren naar de bedrijven en n hen niet tegenwerken.. 13% van de ondernemers geeft aan dat de gemeente geen invloed heeft op het creëren van kansen. Beknopt rapport Ondernemersenquête e Purmerend, Beemster en Waterland, pagina 9

11 6% heeft vacatures; 5% zoekt wel eens personeel via gemeente Slechts 6% van de grotere bedrijven had ten tijde van de enquête één of meerdere vacatures. 5% van de bedrijven zoekt weleens naar personeel via de gemeente (bijvoorbeeld via de sociale dienst). Slechts 8% wil benaderd worden door Bureau Werk, het re-integratiebureau van de gemeente Purmerend. % ondernemers dat vacatures heeft (2013) Purmerend 6% Beemster 9% Waterland 3% totaal 6% 0% 2% 4% 6% 8% 10% Van de bedrijven heeft 40% stagiaires in dienst en biedt 22% jongeren een werk-leerplek. Veel minder vaak hebben zij langdurig werklozen (8%), werkloze jongeren (5%) of mensen uit kwetsbare groepen (4%) in dienst genomen. 45% van de ondernemers die nog geen personeel behorend tot een van de genoemde doelgroepen in dienst heeft genomen, is wel bereid hiertoe. Het meest bereid zijn zij om stagiaires aan te nemen. Tot het aannemen van mensen uit kwetsbare groepen zijn zij het minst bereid. Geplaatste doelgroepen (naar gemeente, 2013) gemeente doelgroep: Purmerend Beemster* Waterland stagiaires 40% 44% 36% 40% jongeren op leer-werkplekken 21% 26% 21% 22% mensen uit kwetsbare groepen 9% 5% 7% 8% langdurig werklozen 3% 7% 7% 5% werkloze jongeren 4% 2% 2% 4% *indicatief wegens een gering aantal respondenten (n=36) totaal Voor het beschikbaar stellen van stageplekken en leer-werkplekken hebben ondernemers minder vaak ondersteuning nodig dan bij het plaatsen van werkloze jongeren, langdurig werklozen en mensen uit kwetsbare groepen. Bij stageplekken en leer-werkplekken hebben ondernemers graag een goed aanbod van stagiaires/leerlingen en/of inspraak in wie er geplaatst wordt. Bij de werklozen en mensen uit kwetsbare groepen willen zij daarnaast vaak een (hogere) subsidie of financiële vergoeding. Beknopt rapport Ondernemersenquête Purmerend, Beemster en Waterland, pagina 10

12 Twee derde doet aan maatschappelijk verantwoord ondernemen; de helft doet iets voor samenleving Twee derde van de bedrijven doet aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en 6% zegt dit van plan te zijn. Het nemen van energiebesparende maatregelen of recycling komt het meest voor. Ruim een derde van de bedrijven doet dit. Het merendeel (38%) van de bedrijven doet investeringen in maatschappelijk verantwoord ondernemen zowel om economische redenen als idealistische overwegingen. 29% doet het vooral uit idealistische overwegingen; 16% vooral om economische redenen. Bedrijfsinvesteringen in maatschappelijk verantwoord ondernemen, totaal energie besparende maatregelen recycling stimuleren fietsgebruik duurzame energie terugdringen autogebruik iets doen voor de maatschappij vermindering van CO2-uitstoot fair trade producten kopen stimuleren openbaar vervoer geen, maar wij zijn het wel van plan anders welzijn medewerkers werkplekken bieden aan mensen uit kwetsbare groepen geen, en wij zijn dit ook niet van plan 7% 6% 5% 5% 4% 18% 17% 16% 14% 14% 12% 28% 35% 34% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Beknopt rapport Ondernemersenquête Purmerend, Beemster en Waterland, pagina 11

13 Bijna de helft (46%) van de bedrijven doet op een of meer manieren iets voor de samenleving; vooral sponsoring in de vorm van geld of in natura of het leveren van arbeid. In de gemeente Waterland is het percentage bedrijven dat doet aan maatschappelijk verantwoord ondernemen of dat iets doet voor de samenleving het hoogst. In Purmerend is dit het laagst. Voor zzp'ers liggen de percentages lager dan voor grotere bedrijven. Ruim de helft van de ondernemers voelt zich (zeer) betrokken bij de buurt. In Waterland en Beemster voelt respectievelijk 67% en 60% zich betrokken, in Purmerend is dit t een aanzienlijk lager percentage (47%). Van de zzp'ers voelt 39% zich (zeer) betrokken bij de buurt, bij grotere bedrijven is dit 59%. Beknopt rapport Ondernemersenquête e Purmerend, Beemster en Waterland, pagina 12

14 Conclusie en aandachtpunten De Ondernemersenquête 2014 geeft inzicht in het ondernemersklimaat in drie Waterlandse gemeenten: Purmerend, Beemster en Waterland. Over het geheel genomen krijgt het vestigingsklimaat een ruime voldoende. Ook de bedrijfsomgeving en de prettigheid van de gemeente als vestigingsplaats krijgen een voldoende. Veel ondernemers voelen zich betrokken bij hun buurt (de helft) en bij de gemeente (een derde). De meeste bedrijven hebben geen verhuisplannen, en als ze die wel hebben, willen ze meestal in de eigen gemeente blijven. Het grootste pluspunt van de regio Waterland vinden ondernemers dat de regio centraal gelegen en toch rustig is. Bij de regio voelt een derde van de ondernemers zich betrokken. Positief is daarnaast dat de balans van de economische verwachting licht optimistisch is: het aandeel dat positieve verwachtingen heeft is groter dan het aandeel dat negatieve verwachtingen heeft. Wel hebben veel bedrijven de laatste jaren mensen moeten ontslaan vanwege economische redenen. Er zijn nog steeds weinig vacatures: 6% heeft vacatures. Bedrijven blijken vaak al bepaalde doelgroepen zoals stagiaires in dienst te hebben. En zo nee, dan is 45% daar eventueel wel toe bereid. Wel is het zo dat de bereidheid kleiner is bij de moeilijkere doelgroepen: langdurig werklozen en kwetsbare groepen. De meerderheid van de bedrijven doet aan een of meer vormen van maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij vooral energiebesparing en recycling worden genoemd. En bijna de helft doet op een of meer manieren iets voor de samenleving zoals sponsoren in geld of natura. Er lijkt dus zeker een aanzienlijke groep lokaal gehechte bedrijven te zijn in de drie gemeenten. Dit kan een potentieel zijn voor lokale initiatieven. In Purmerend is de gehechtheid wat minder, dit zal te maken hebben met het meer stedelijke karakter. Dit alles neemt niet weg dat we moeten constateren dat ondernemers lastig zijn te benaderen. De respons was met 17% niet hoog, en het lidmaatschap van ondernemersorganisaties is niet hoog. Ook de ervaring binnen de ondernemersplatformen zoals VOWA leert dat het moeilijk is bedrijven te mobiliseren voor een gezamenlijk doel. Aandachtpunten uit het onderzoek Een derde van de ondernemers heeft problemen met de verkeersafwikkeling en bereikbaarheid rond/van hun vestiging. De dienstverlening van de gemeente krijgt een magere voldoende en dit cijfer is sinds 2009 niet gestegen, ondanks inspanningen van de gemeenten zoals het aanstellen van een contactfunctionaris voor bedrijven. Deze laatste is ook nauwelijks bekend onder de ondernemers. Ook het rapportcijfer voor de websites is een magere voldoende. De website wordt wel door 70% van de ondernemers bezocht, en dit aandeel is sinds 2009 gestegen. De dienstverlening van de gemeenten lijkt overigens in dit onderzoek iets positiever te worden beoordeeld dan in een mysteryguest onderzoek van de KvK 1. De meest genoemde suggestie bij de vraag hoe de gemeente zou kunnen helpen om kansen te creëren is : luisteren naar de bedrijven en hen niet tegenwerken. Een duidelijk signaal aan het adres van gemeenten. Ondernemers staan niet te springen om kwetsbare groepen aan te nemen. Ook zijn zij nog weinig bekend met de gemeente als partner voor vacaturevervulling. Hier valt dus nog wel wat missie werk te doen. 1 Hoe hard lopen gemeenten voor ondernemers? KvK Noordwest-Holland, december 2012 Beknopt rapport Ondernemersenquête Purmerend, Beemster en Waterland, pagina 13

15

Ondernemersenquête Gemeente Waterland

Ondernemersenquête Gemeente Waterland Ondernemersenquête Gemeente Waterland Bedrijvenomnibus 2013 Gemeen ŕďv^\t ERLAND Colofon In opdracht van: de gemeenten Purmerend, Beemster en Waterland Projectleiding: Veldwerk: Rapportage Monique van

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

Resultaten ondernemers Werktop-aanpak

Resultaten ondernemers Werktop-aanpak Bijlage I Resultaten ondernemers Werktopaanpak Tabel 1. Achtergrondkenmerken ondernemers Gemeente 1= Doetinchem 2= Groesbeek/ Ubbergen/ Millingen a/d Rijn 3= Hilversum 4= Lansingerland 5= Zaanstand Sector

Nadere informatie

Digitaal Panel Noord

Digitaal Panel Noord Ondernemersklimaat Eerste meting ondernemers Projectnummer: 11239 In opdracht van: Stadsdeel Noord Drs. Rogier van der Groep Dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000

Nadere informatie

LEERLINGENVERVOER 2013

LEERLINGENVERVOER 2013 LEERLINGENVERVOER 2013 2 Leerlingenvervoer 2013 September 2013 3 In opdracht van: Afdeling Werk en Welzijn Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Jolanda Rozemeijer september 2013

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 ONDERZOEK WEBSITE Gemeente Hulst GfK Panel Services I mei 2013 GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Gebruik website Zoekmachine

Nadere informatie

De economische crisis en Oud-West

De economische crisis en Oud-West De economische crisis en Oud-West Van 30 juni tot en met 7 juli 2009 kon het bewonerspanel van Oud-West vragen beantwoorden over de economische crisis. Hebben de panelleden het idee dat ze de gevolgen

Nadere informatie

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002)

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002) Rapportage producentenvertrouwen oktober/november 2002 Inleiding In de eerste Economische Barometer van Breda heeft de Hogeschool Brabant voor de eerste keer de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek

Nadere informatie

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 In 2010 heeft O+S net als in voorgaande jaren de bezoekersdag (19 september 2010) en de bedrijvendag (17 september 2010) in het kader van Amsterdam Duurzaam geëvalueerd.

Nadere informatie

Fedecom Economische Barometer. Deelnemers Fedecom Economische Barometer. Export herstelt zich, prijsdruk houdt aan.

Fedecom Economische Barometer. Deelnemers Fedecom Economische Barometer. Export herstelt zich, prijsdruk houdt aan. Fedecom Economische Barometer Export herstelt zich, prijsdruk houdt aan. De Fedecom Economische Barometer over het 4 e kwartaal van 2014 laat een duidelijke verbetering zien ten opzichte van het teleurstellende

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Huisvesting Zaanstreek

Huisvesting Zaanstreek Sectie titel Huisvesting Zaanstreek Is er animo voor een bedrijfsverzamelgebouw in de metaalsector? Rapportage Amsterdam, september 2012 Kenmerk: 10571 Geschreven voor: Metalektro en Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad -

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Internetpanel over de proef met de gratis bus

Internetpanel over de proef met de gratis bus Internetpanel over de proef met de gratis bus Internetpanel over de proef met de gratis bus In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 1 Colofon In opdracht

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Artemis Coaching Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Artemis Coaching Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Maak eenvoudig kaartjes, grafieken en tabellen

Maak eenvoudig kaartjes, grafieken en tabellen B&I presenteert de digitale Purmerend in Cijfers! Iedereen kan nu zelf gegevens over tal van onderwerpen opzoeken en deze presenteren in tabellen, grafieken of kaartjes. B&I heeft omnibusenquêtes voor

Nadere informatie

Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers

Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers 1 november 2017 Overzicht belangrijkste conclusies en aandachtspunten Samenvattend antwoord op hoofdvraag 1: ervaren

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013. Waardering publieksbalies gemeente Purmerend

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013. Waardering publieksbalies gemeente Purmerend KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013 Waardering publieksbalies gemeente Purmerend KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013 Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 1 Colofon In opdracht

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V.

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Renga B.V. Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Renga B.V. Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik op Werk

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van InterLuceo Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: InterLuceo Inleiding Voor u ligt de definitieve rapportage van het tevredenheidsonderzoek van

Nadere informatie

Meer winst door een succesvolle website Onderzoek onder Nederlandse zzp ers. Toplines rapport voor SIDN. P-3981, D1 september 2016

Meer winst door een succesvolle website Onderzoek onder Nederlandse zzp ers. Toplines rapport voor SIDN. P-3981, D1 september 2016 Meer winst door een succesvolle website Onderzoek onder Nederlandse zzp ers Toplines rapport voor SIDN P-3981, D1 september 2016 > Inleiding Amsterdam, september 2016 Geachte lezer, Voor u ligt de rapportage

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 Inleiding Op 18 december 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders conceptvisies over deelaspecten van het centrum aan raads- en burgerleden

Nadere informatie

Highlights resultaten partnerenquête DNZ

Highlights resultaten partnerenquête DNZ Highlights resultaten partnerenquête DNZ Peter Brouwer 28 mei 2015 1 van 8 Inleiding Jaarlijks organiseert De Normaalste Zaak (DNZ) een enquête onder haar leden. De enquête levert nuttige informatie op

Nadere informatie

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid kennis. onderzoek. advies drenthe rapportage september 2016 Hoe tevreden is het Drents panel over leven in Drenthe en hoe ervaren zij de gevolgen van bevolkingskrimp op de? vooraf Drenthe heeft te maken

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Matchcare re-integratie April 2009 1 Bedrijfsnaam: Matchcare re-integratie Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Ondernemersenquête geeft inzicht

Ondernemersenquête geeft inzicht B&I presenteert Poll, het nieuwsblad van team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement, kortweg B&I. Je vindt in Poll artikelen over onderzoek dat door B&I is gedaan: de ondernemersenquête, het Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Klantgerichtheidmonitor UWV 1 e meting 2014

Klantgerichtheidmonitor UWV 1 e meting 2014 Uitkeringsgerechtigden Verantwoording Respons % aantal Totaal uitkeringsgerechtigden 9 5.037 Uitvoering i. steekproef: representatieve steekproef uit populatie uitkeringsgerechtigden van de diverse doelgroepen,

Nadere informatie

Personeelstekort op de OK 2013

Personeelstekort op de OK 2013 Personeelstekort op de OK 2013 Samenvatting In het afgelopen jaar is de arbeidsmarkt voor anesthesiemedewerkers (AM) en operatieassistenten (OA) flink veranderd; er gingen detachingsbureaus failliet en

Nadere informatie

In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken!

In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken! Hoe vaak is de enquête ingevuld? In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken! De enquête is vaak genoeg ingevuld

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Samenvatting Leidenaren vinden, evenals voorgaande jaren, het groen in de wijk en de inrichting van de wijk de belangrijkste aspecten die een wijk of

Nadere informatie

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017 Gemeente Ommen Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 28 juli 2017 DATUM 28 juli 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076)

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 215 Bedrijfsleven onveranderd positief Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het tweede kwartaal 215.

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Stichting ActiefTalent Juni 2009 1 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Inleiding Voor u ligt het definitieve rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Casenummer: Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent

Casenummer: Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Stichting ActiefTalent Juni 2009 1 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Inleiding Voor u ligt het definitieve rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER GEMEENTE HILVERSUM MAART/APRIL 2011 20110114.01 Maart/April 2011 1 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet en -verantwoording Blz. 3 2 Resultaten Blz. 6 2.1 Deelname aan het verkeer

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Resultaten DNZ partnerenquête 2016

Resultaten DNZ partnerenquête 2016 Resultaten DNZ partnerenquête 2016 Inhoudsopgave Sheetnummer Respons 3 99van-regio s 4-6 Ervaringen met inclusief ondernemen 7-9 Boodschappen voor nieuwe kabinet 10 Partnerschap 11-13 Ambities en realisaties

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie

Schiedam, 5 november Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam. Geachte collega's, geacht college,

Schiedam, 5 november Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam. Geachte collega's, geacht college, GROEN: Schiedam, 5 november 2008 Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam Geachte collega's, geacht college, In het voorjaar 2008 hebben GroenLinks en D66 een passantenonderzoek uitgevoerd in het

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015 Gemeente Montfoort Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 24 augustus 2015 DATUM 24 augustus 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Montfoort Boulevard

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Ervaren overlast door omwonenden en parkbezoekers van het Wilhelminapark

Ervaren overlast door omwonenden en parkbezoekers van het Wilhelminapark Ervaren overlast door omwonenden en parkbezoekers van het Wilhelminapark Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Leerlingtevredenheid Het Ruimteschip. Cedin. Lianne Bleker

Leerlingtevredenheid Het Ruimteschip. Cedin. Lianne Bleker Leerlingtevredenheid Het Ruimteschip Cedin Lianne Bleker Februari 204 COLOFON Leerlingtevredenheid Het Ruimteschip Lianne Bleker Drachten, februari 204 Cedin Lavendelheide 2 9202 PD DRACHTEN T 088 0200300

Nadere informatie

Economische outlook Nederlandse regio s 2 e kwartaal 2011

Economische outlook Nederlandse regio s 2 e kwartaal 2011 Economische outlook Nederlandse regio s 2 e kwartaal 2011 Verwachtingen in West-Nederland positiefst De productie van industriële bedrijven in Nederland groeide in april 2011 met 0,8% nauwelijks ten opzichte

Nadere informatie

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom In opdracht van: Contactpersonen: Agentschap Telecom mevrouw Y. Veenstra, de heer A. Ballast Utrecht, april 2013 DUO MARKET RESEARCH

Nadere informatie

Openbare Ruimte Stadspolder

Openbare Ruimte Stadspolder Openbare Ruimte Stadspolder Tevredenheid bewoners Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene indruk 3. Oordeel over onderhoud 4. Communicatie Deze herhalingsmeting onder inwoners van de buurt Stadspolder geeft

Nadere informatie

Beleving van de Giro d'italia Utrecht

Beleving van de Giro d'italia Utrecht Beleving van de Giro d'italia Utrecht Opdrachtgever: Provincie Utrecht ECORYS Nederland BV Michel Briene Elvira Meurs Manfred Wienhoven Rotterdam, 29 juli 2010 ECORYS Nederland BV Postbus 4175 3006 AD

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

KTO Publiekzaken Sliedrecht

KTO Publiekzaken Sliedrecht KTO Publiekzaken Sliedrecht BALIEDIENSTVERLENING PUBLIEKZAKEN SLIEDRECHT Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Publiekszaken 3. Wensen en behoeften De gemeente Sliedrecht vindt het belangrijk

Nadere informatie

Evaluatie leerlingenvervoer 2013

Evaluatie leerlingenvervoer 2013 Evaluatie leerlingenvervoer -Oordeel van ouders- januari 2014 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek Evaluatie leerlingenvervoer -Oordeel van ouders- 1 Evaluatie leerlingenvervoer -Oordeel van ouders-

Nadere informatie

Wie kent het Groene Hart?

Wie kent het Groene Hart? 2011 Wie kent het Groene Hart? Onderzoek naar het imago van het Groene Hart in opdracht van de provincie Utrecht Uitgevoerd door Het Opiniehuis 1-7-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Samenvatting

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur.

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur. JJuunni i 22 Uitkomsten Ruimtebehoefteonderzoek Gemeente Etten-Leur Samenvatting De provincie Noord-Brabant en de gemeente Etten-Leur zijn een onderzoek gestart naar de meest geschikte locatie voor een

Nadere informatie

DE NIEUWE WEBSITE VAN DE GEMEENTERAAD VAN PURMEREND RAAD.PURMEREND.NL

DE NIEUWE WEBSITE VAN DE GEMEENTERAAD VAN PURMEREND RAAD.PURMEREND.NL DE NIEUWE WEBSITE VAN DE GEMEENTERAAD VAN PURMEREND RAAD.PURMEREND.NL De nieuwe website van de gemeenteraad van Purmerend: raad.purmerend.nl In opdracht van: De griffie Uitgevoerd door: Afdeling Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat

Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat Versie definitief Datum 19 november 2009 1 (17) Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat Auteur Tineke Brouwers Het tweede onderzoek Op 12 oktober 2009 kregen alle leden van het Bedrijvenpanel van

Nadere informatie

COFFEESHOPBEZOEKERS IN VENLO 2009 TELLINGEN EN ENQUÊTE COFFEESHOPBEZOEKERS VENLO

COFFEESHOPBEZOEKERS IN VENLO 2009 TELLINGEN EN ENQUÊTE COFFEESHOPBEZOEKERS VENLO COFFEESHOPBEZOEKERS IN VENLO 2009 TELLINGEN EN ENQUÊTE COFFEESHOPBEZOEKERS VENLO B. Bieleman R. Nijkamp COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Willemstad, mei Resultaten Conjunctuurenquête 2016

Willemstad, mei Resultaten Conjunctuurenquête 2016 Willemstad, mei 2017 Resultaten Conjunctuurenquête 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Methodologie... 3 Resultaten conjunctuurenquête... 5 1.1 Investeringsbelemmeringen en bevorderingen... 5 1.2 Concurrentiepositie...

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

J A N U A R i 2 0 1 1

J A N U A R i 2 0 1 1 MONITOR KREDIETCRISIS J A N U A R i 2 0 1 1 Colofon In opdracht van: De directie Coördinatie en samenstellen rapportage: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Bert Mentink Inhoud rapportage: Diverse

Nadere informatie

Sparen voor een koopwoning

Sparen voor een koopwoning Sparen voor een koopwoning Consumentenonderzoek in opdracht van de Volksbank GfK februari 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact 2 Management summary

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer Randstad Nederland September 2014 INHOUDSOPGAVE Impact economische ontwikkelingen op de werkvloer 3

Nadere informatie

HISWA Conjunctuurenquête. 1 e kwartaal Amsterdam, 27 mei 2016 Jeroen van den Heuvel Sjoerd van Tilburg

HISWA Conjunctuurenquête. 1 e kwartaal Amsterdam, 27 mei 2016 Jeroen van den Heuvel Sjoerd van Tilburg HISWA Conjunctuurenquête 1 e kwartaal 2016 Amsterdam, 27 mei 2016 Jeroen van den Heuvel Sjoerd van Tilburg Inleiding Voor u ligt alweer de rapportage van het eerste kwartaal 2016. Het rapport geeft de

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 12 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 14 uari 13

Nadere informatie

Tweede kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Tweede kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Tweede kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Biologische boeren in Noord-Holland. Digitale enquête 2012. Annelies Maarschalkerweerd Stella Blom SAMENVATTING. fotografie: Dick Boschloo

Biologische boeren in Noord-Holland. Digitale enquête 2012. Annelies Maarschalkerweerd Stella Blom SAMENVATTING. fotografie: Dick Boschloo Biologische boeren in Noord-Holland Digitale enquête 2012 Annelies Maarschalkerweerd Stella Blom SAMENVATTING fotografie: Dick Boschloo Samenvatting De provincie Noord-Holland behoort tot de koplopers

Nadere informatie

Bedrijfsleven optimistischer

Bedrijfsleven optimistischer Conjunctuurenquête Nederland tweede kwartaal 214: Bedrijfsleven optimistischer - Minder belemmeringen voor activiteiten - Ondernemers verwachten verbetering van economisch klimaat - Ondernemers minder

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari 2007 1 In deze rapportage worden de resultaten beschreven uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête voor de maand januari. Tevens

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten Effecten van cliëntondersteuning Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten MEE Nederland, 4 februari 2014 1. Inleiding In deze samenvatting beschrijven

Nadere informatie

Ondernemerschap & Ondernemendheid. In de beroepssector handel & de bedrijfstak MITT 2010

Ondernemerschap & Ondernemendheid. In de beroepssector handel & de bedrijfstak MITT 2010 Ondernemerschap & Ondernemendheid In de beroepssector handel & de bedrijfstak 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Samenvatting... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 1. Ondernemers in Nederland...

Nadere informatie

Onderzoek burgerinitiatief. Tevredenheid van indieners

Onderzoek burgerinitiatief. Tevredenheid van indieners Onderzoek burgerinitiatief Tevredenheid van indieners In opdracht van: De Raadsgriffier Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Gemeente Purmerend Denise Floris Bert Mentink April

Nadere informatie