ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER"

Transcriptie

1 ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER GEMEENTE HILVERSUM MAART/APRIL Maart/April 2011

2 1 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet en -verantwoording Blz. 3 2 Resultaten Blz Deelname aan het verkeer Blz Beleving verkeerssituatie Blz. 8 Blz Bijlage Vragenlijst Tabellen Open antwoorden

3 INLEIDING EN ONDERZOEKSDOEL Inleiding Verkeer en bereikbaarheid van Hilversum blijven een onderwerp van gesprek. In de beleving van veel mensen (bewoners en niet-bewoners) is Hilversum slecht bereikbaar. Toch is er veel verbeterd in de afgelopen jaren. Metingen wijzen uit dat er meer gebruik wordt gemaakt van fiets en openbaar vervoer en het autoverkeer beter wordt afgewikkeld. Het beeld over het Hilversumse verkeer wijzigt echter niet. De gemeente wil een communicatieplan opstellen om net name de beeldvorming te verbeteren. De eerste stap voor het opstellen van het communicatieplan is een meting naar de beleving van de communicatie rondom de bereikbaarheid van Hilversum bij verschillende doelgroepen. Deze meting kan tevens als 0-meting fungeren om in een later stadium te meten of de beeldvorming ook daadwerkelijk is verbeterd. De uitkomsten van de meting worden betrokken bij een brainstormsessie (stap twee) met verschillende betrokkenen. In opdracht van gemeente Hilversum heeft Research 2Evolve een onderzoek uitgevoerd onder Hilversummers en niet Hilversummers. Hiertoe zijn onder andere de volgende aspecten in het onderzoek betrokken: Deelname verkeer Hilversummers/niet Hilversummers Beleving verkeerssituatie Hilversummers/niet Hilversummers Hilversummers/niet Hilversummers Vragenlijst en methode De vraagpunten werden in nauw overleg met de opdrachtgever geoperationaliseerd in een vragenlijst die is uitgevoerd onder Hilversummers en niet Hilversummers, door middel van een online vragenlijst (CAWI) en face-to-face (CAPI) gesprekken. De CAWI-benadering biedt het voordeel dat het doorlopen van de vragenlijst automatisch wordt geregeld. Op deze manier zijn er tevens mogelijkheden opgenomen om de vragenlijst te controleren op interne consistentie. De respondent is middels een brief van de wethouder, een of een digitale nieuwsbrief uitgenodigd voor het onderzoek. In deze is tevens een link opgenomen. Door het aanklikken van deze link, komt de respondent in het onderzoek terecht. Bij het face-to-face onderzoek wordt een respondent rechtstreeks ondervraagd in een persoonlijk gesprek. In dit gesprek maakt de interviewer gebruik van een vragenlijst met een vaste structuur en volgorde. Aangezien hier twee verschillende methodieken worden gebruikt, is het van belang hierbij rekening te houden bij het interpreteren van de resultaten. Bij face-to-face onderzoek is bijvoorbeeld beïnvloeding van de respondent door de enquêteur mogelijk, dit is bij online onderzoek niet het geval.

4 ONDERZOEKSOPZET EN -VERANTWOORDING Veldwerk Het veldwerk voor dit onderzoek werd uitgevoerd in de periode woensdag 16 maart 2011 t/m maandag 4 april De gemiddelde invulduur van de online vragenlijst bedroeg 7 minuten en van het face-to-face onderzoek 9 minuten. Steekproef De gemeente Hilversum is verantwoordelijk geweest voor de online steekproef. Op de volgende manieren is de doelgroep online benaderd: - Het LISA bestand (ondernemers gevestigd in Hilversum) - Nieuwsbrief Hilversum Beter bereikbaar (digitaal) - Nieuwsbrief Hilversum Goed Bekeken (digitaal) - Leden van ondernemersverenigingen (HBV, STRO) gevestigd in Hilversum - Mensen werkzaam op het Media Park Het face-to-face deel van het onderzoek heeft plaatsgevonden op vier verschillende hotspots binnen Hilversum. Op iedere hotspot zijn voorbijgangers gevraagd om mee te werken aan het onderzoek. Responsverantwoording Face-to-Face % Online Hilversummers Niet Hilversummers Totaal

5 ONDERZOEKSOPZET EN -VERANTWOORDING Rapportage De rapportage bestaat uit een grafische rapportage van alle gestelde gesloten vragen met een korte beschrijving van de uitkomsten uitgesplitst naar Hilversummer/Niet Hilversummer. Het totaal aantal respondenten in dit onderzoek bedraagt N=1104 (N=829 Hilversummers en N=275 Niet Hilversummers). Dit aantal is op totaal niveau in verreweg de meeste gevallen voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Echter indien de N lager is dan de minimale 50 die nodig is voor de betrouwbaarheid van de resultaten, bijvoorbeeld door een selectie in de vragenlijst, dan dient men hier rekening mee te houden bij het interpreteren van de gegevens. Buiten de vragenlijst is er in de bijlage een tabellenset opgenomen. Hierin zijn alle gesloten vragen uit de vragenlijst opgenomen, op totaal niveau en uitgesplitst naar Hilversummer en niet Hilversummer, naar bezoekers, werkzaam binnen en werkzaam buiten Hilversum, medewerkers en ondernemers. Zowel de absoluten als percentages worden weergegeven. De vragenlijst bevatte ook open(-ended) vragen. Ook deze antwoorden zijn volledigheidshalve in de bijlage opgenomen. Daar waar de som van de resultaten niet precies op 10 uitkomt, wordt dit veroorzaakt door afrondingsverschillen of was meer dan één antwoord toegestaan. Bij het gebruiken van deze rapportage voor andere doeleinden, bijvoorbeeld een presentatie, mag niets veranderd worden. Op het moment dat dit wel gebeurd, is Research 2Evolve hier niet verantwoordelijk voor. Tenslotte Het onderzoek is uitgevoerd door Research 2Evolve, een full-service marktonderzoeksbureau. Research 2Evolve neemt de richtlijnen van de MOA (MarktOnderzoeksAssociatie) en ESOMAR (EuropeanSociety for Opinion and Marketing Research) in acht.

6 2.1 Deelname verkeer dagelijks 3 68% 8 meerdere keren per week 1 3 minimaal 1 keer per week meerdere keren per maand minimaal 1 keer per maand minder dan 1 keer per maand dit is de eerste keer nooit Van de Hilversummers neemt het overgrote deel (8) dagelijks deel aan het verkeer in Hilversum en iets minder dan een vijfde (1) doet dit meerdere keren per week. Van de niet Hilversummers neemt bijna een derde (3) dagelijks deel aan het verkeer in Hilversum en bijna een derde doet dit tevens meerdere keren per week (3). B1: Hoe vaak neemt u deel aan het verkeer (anders dan lopend) in Hilversum?

7 2.1 Deelname verkeer Binnen Hilversum Van en naar Hilversum auto 8 79% 8 auto fiets 5 68% fiets 25% 2 19% bus 5% bus trein 5% trein 1 19% 2 motor/scooter/bromfiets motor/scooter/bromfiets anders anders geen geen Binnen Hilversum maken zowel Hilversummers (79%) als niet Hilversummers (8) het meest gebruik van de auto. Het vervoermiddel dat daarna het meest wordt gebruikt is de fiets, 68% van de Hilversummers en van de niet Hilversummers maakt hier doorgaans gebruik van. Ook van en naar Hilversum wordt over het algemeen het meest gebruik gemaakt van de auto, 8 van de Hilversummers en 8 van de niet Hilversummers. In vergelijking tot binnen Hilversum wordt er van en naar Hilversum aanzienlijk meer gebruik gemaakt van de trein. Bijna een kwart van de Hilversummers (2) maakt gebruik van dit vervoermiddel en 1 van de niet Hilversummers maakt hier gebruik van. B2: Van welk vervoermiddel maakt u doorgaans gebruik binnen Hilversum? B3: Van welk vervoermiddel maakt u doorgaans gebruik van en naar Hilversum?

8 2.2 Beleving verkeerssituatie Verkeerssituatie Hilversum Verkeerssituatie andere gemeente 10 8% % % % 5% Niet Hilversummer (N=275) geen mening zeer slecht slecht redelijk goed zeer goed Over het geheel genomen vindt het merendeel de verkeerssituatie in Hilversum redelijk tot (zeer) goed; 4 van de Hilversummers en 4 van de niet Hilversummers. Iets meer dan de helft van de Hilversummers (59%) en niet Hilversummers (5) vindt de situatie in Hilversum over het geheel genomen (zeer) slecht. Kijkend naar de verkeerssituatie waar de niet Hilversummer woonachtig is dan ervaart iets minder dan drie kwart (7) de situatie als (zeer) goed, een kwart (25%) vindt de situatie redelijk en een klein percentage 5% vindt de situatie slecht in de gemeente waar hij/zij woonachtig is. C1: Wat vindt u over het geheel genomen van de verkeerssituatie in Hilversum? C2: Wat vindt u over het geheel genomen van de verkeerssituatie in de gemeente waar u woont?

9 2.2 Beleving verkeerssituatie File/vertraging/opstopping/drukte/chaos Eenrichtingsverkeer Omleidingen/wegwerkzaamheden (tegelijkertijd) Verkeerslichten Parkeren Slechte doorstroming Gevaarlijke/onoverzichtelijke kruising/rotonde/oversteekplaatsen Ontbreken van bewegwijzering/onduidelijkheid/onlogisch Slechte bereikbaarheid De ring (binnen/buiten) Agressief/asociaal rijgedrag/hardrijden Onveilig voor fiets/voetgangers Drempels Te weinig informatie rondom de verkeerssituatie Smalle wegen Spoorbomen Diependaalselaan/Gijsbrecht Slecht wegdek/fietspaden Veranderde verkeerssituatie Strooibeleid Sluipverkeer Vrachtverkeer Geen toezicht Anders Ik ervaar geen problemen 15% 15% 15% % % 5% 5% 15% 1 1 5% 8% % 39% Bijna de helft (4) van de Hilversummers ervaart als het grootste probleem rondom de verkeerssituatie in Hilversum de file, vertragingen die men oploopt, opstoppingen, de drukte en chaos in het verkeer. Verder worden ook het eenrichtingsverkeer (3) en omleidingen/wegwerkzaamheden die ook vaak tegelijkertijd plaatsvinden (35%) genoemd als grote problemen in het verkeer van Hilversum. Bij de niet Hilversummers komen deze drie problemen ook het meest naar voren (4, 4, 39%). C3: Welke problemen ervaart u rondom de verkeerssituatie in Hilversum? Totaal Hilversummer Niet Hilversummer

10 2.2 Beleving verkeerssituatie % 29% % 18% % 19% 2 15% geen mening zeer mee oneens mee oneens neutraal mee eens zeer mee eens Een kleine meerderheid van de Hilversummers (5) is neutraal of het (zeer) eens met de stelling We moeten met z n allen een zekere mate van onbereikbaarheid voor lief nemen om de leefbaarheid, veiligheid en aantrekkelijkheid van Hilversum te behouden. Ook van de niet Hilversummers is een kleine meerderheid (5) neutraal of het (zeer) eens met deze stelling. Iets minder dan de helft van de Hilversummers (4) is het (zeer) oneens met de stelling We moeten met z n allen een zekere mate van onbereikbaarheid voor lief nemen om de leefbaarheid, veiligheid en aantrekkelijkheid van Hilversum te behouden. Dit percentage ligt iets lager bij niet Hilversummers, 4 is het hier (zeer) mee oneens. C4: Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de onderstaande stelling? Stelling: We moeten met z n allen een zekere mate van onbereikbaarheid voor lief nemen om de leefbaarheid, veiligheid en aantrekkelijkheid van Hilversum te behouden

11 werk aan de weg/omleidingen (langdurig) 65% 6 6 wijzigingen verkeersituatie (blijvend) 58% 6 65% werk aan de weg/omleidingen (kortdurend) % wegafsluitingen/ omleidingen bij evenementen % anders ik heb geen behoefte aan deze informatie Zowel Hilversummers als niet Hilversummers hebben het meest behoefte aan informatie omtrent werk aan de weg/omleidingen (langdurig) (6, 6), wijzigingen verkeerssituatie (blijvend) (65%, 58%) en werk aan de weg/omleidingen (kortdurend) (6, 59%). Opvallend is dat 1 van de Hilversummers en bijna een kwart () van de niet Hilversummers geen behoefte heeft aan informatie over de verkeerssituatie in Hilversum. D1: Aan welke informatie over de verkeerssituatie in Hilversum heeft u behoefte?

12 Gemeentelijke pagina's advertenties in dag- en weekbladen 19% 4 5 Bewegwijzering bij werk aan de weg (borden) 18% 2 Nieuwsbrieven/Huis-aan-huis berichten (niet digitaal) Internet Als ik er terecht kom /Nieuwsbrief (digitaal) Via werk(gever) Via via (vrienden/familie/kennissen/buurtbewoners) Lokale televisie Radio 1 19% % 18% 5% Uit de resultaten komt naar voren dat Hilversummers de informatie over de verkeersituatie in Hilversum veelal krijgen via de gemeentelijke pagina s, advertenties in dag- en weekbladen (5), nieuwsbrieven/huis-aan-huis berichten (19%) en via de bewegwijzering bij werk aan de weg (18%). Niet Hilversummers krijgen deze informatie veelal middels de bewegwijzering bij werk aan de weg (2), via de gemeentelijke pagina s, advertenties in dag- en weekbladen (19%) en via de werkgever (18%). Iets minder dan een vijfde (19%) van de Hilversummers geeft aan doorgaans geen informatie te ontvangen over de verkeerssituatie in Hilversum. Dit percentage ligt iets hoger voor niet Hilversummers, 2 geeft aan doorgaans geen informatie te ontvangen over de verkeerssituatie in Hilversum. Navigatie Anders Ik krijg doorgaans geen informatie 19% D2: Op welke manier krijgt u doorgaans informatie over de verkeerssituatie in Hilversum?

13 Uit de tabel op de volgende pagina is te lezen dat Hilversummers het meest gebruik maken van de communicatiemiddelen bewegwijzering bij werk aan weg/omleidingen/evenementen (88%) en informatieborden/spandoeken langs/boven de weg (7). Bij de niet Hilversummers wordt ook het meest gebruik gemaakt van de communicatiemiddelen bewegwijzering bij werk aan weg/omleidingen/evenementen (8) en informatieborden/spandoeken langs/boven de weg (7). Drie kwart (7) van de Hilversummers kent de nieuwsbrieven en huis-aan-huisberichten; bijna twee derde (6) leest ze ook. De gemeentelijke pagina's en advertenties in dag- en weekbladen zijn bij 8 van de Hilversummers bekend; bijna twee derde (6) leest deze informatie. Een meerderheid (5) van alle ondervraagden kent de website hilversumbeterbereikbaar.nl; 2 bezoekt deze site. De /digitale nieuwsbrief is bij 3 van de (niet) Hilversummers bekend en wordt door 19% gelezen. Bijna een derde (3) kent de site parkerenhilversum.nl; slechts gebruikt de site. Datzelfde geldt ongeveer voor het spreekuur in de bouwkeet. 18% van alle ondervraagden is daarmee bekend, maar slechts stapt de bouwkeet weleens binnen. D3: Bent u bekend met onderstaande communicatiemiddelen van de gemeente Hilversum? Zo ja, gebruikt/leest u deze voor informatie over de verkeerssituatie in Hilversum?

14 Totaal (N=1104) Hilversummer (N=829) Niet Hilversummer (N=275) bekend en gebruik/lees bekend, gebruik/lees niet niet bekend bekend en gebruik/lees bekend, gebruik/lees niet niet bekend bekend en gebruik/lees bekend, gebruik/lees niet niet bekend bewegwijzering bij werk aan de weg/omleidingen/evenementen 8 8% 88% 8 1 informatieborden/spandoeken langs/boven de weg 7 9% bewegwijzering parkeerroutes, inclusief vol/vrij-signalering % nieuwsbrieven/huis-aan-huis berichten (niet digitaal) % 9% 18% 7 gemeentelijke pagina's/advertenties in dag- en weekbladen bewegwijzering naar voorzieningen (sport, cultuur, winkelcentra e.d.) 5 29% % 49% 2 29% website van de gemeente Hilversum ( website % % /digitale nieuwsbrief 19% 15% 6 19% % 1 7 informatie- en inspraakbijeenkomsten 15% 39% 4 19% 45% lokale televisie/ RTV Noord-Holland 1 45% 39% 18% 48% 3 9% 3 55% stadplattegrond (automaat) bij invalswegen % 18% website 28% 68% 29% % spreekuur in bouwkeet bij werk aan de weg 15% % 9 D3: Bent u bekend met onderstaande communicatiemiddelen van de gemeente Hilversum? Zo ja, gebruikt/leest u deze voor informatie over de verkeerssituatie in Hilversum?

15 Communicatie Hilversum Communicatie andere gemeente % 6 45% 4 39% % 2 1 Niet Hilversummer (N=275) geen mening zeer slecht slecht redelijk goed zeer goed Ruim twee derde (69%) van de Hilversummers en bijna twee derde (6) van de niet Hilversummers vinden de communicatiemiddelen rondom de verkeerssituatie in Hilversum redelijk tot (zeer) goed. Iets minder dan een kwart van de Hilversummers (2) en niet Hilversummers (2) vindt de communicatiemiddelen rondom de verkeerssituatie in Hilversum (zeer) goed. Iets meer dan een kwart van de Hilversummers (2) en niet Hilversummers (2) vindt de communicatiemiddelen rondom de verkeerssituatie in Hilversum (zeer) slecht. Kijkend naar de communicatiemiddelen rondom de verkeerssituatie waar de niet Hilversummer woonachtig is dan ervaart iets meer dan de helft (55%) dit als (zeer) goed en een klein percentage vindt de communicatiemiddelen rondom de verkeerssituatie in de gemeente waar hij/zij woonachtig is (zeer) slecht. D4: Wat vindt u over het geheel genomen van de communicatiemiddelen rondom de verkeerssituatie in Hilversum? D5: Wat vindt u over het geheel genomen van de communicatiemiddelen rondom de verkeerssituatie in de gemeente waar u woont?

16 bewegwijzering bij werk aan de weg/omleidingen/evenementen informatieborden/spandoeken langs/boven de weg bewegwijzering parkeerroutes, inclusief aantal beschikbare plaatsen bewegwijzering parkeerroutes, inclusief vol/vrij-signalering nieuwsbrieven/huis-aan-huis berichten (niet digitaal) /digitale nieuwsbrief gemeentelijke pagina's/advertenties in dag- en weekbladen navigatiesysteem website van de gemeente Hilversum ( website stadplattegrond (automaat) bij invalswegen % 29% 89% 88% % % 68% % 59% % 4 45% 4 4 Hilversummers zouden het meest gebruik maken van bewegwijzering bij werk aan de weg/omleidingen/evenementen (88%), informatieborden/spandoeken langs/boven de weg (8) en nieuwsbrieven/huis-aan-huis berichten (8). Hilversummers zullen daarentegen het minst gebruik maken van het spreekuur bij een bouwkeet (1) en social media (19%). Niet Hilversummers zullen daarentegen het meest gebruik maken van bewegwijzering bij werk aan de weg/omleidingen/evenementen (9), informatieborden/spandoeken langs/boven de weg (8) en bewegwijzering parkeerroutes (78%). Niet Hilversummers zullen daarentegen het minst gebruik maken van het spreekuur bij een bouwkeet () en informatie- en inspraakbijeenkomsten (). SMS lokale televisie/ RTV Noord-Holland informatie- en inspraakbijeenkomsten website 25% % % Zowel Hilversummers als niet Hilversummers willen (ook) geïnformeerd worden met 'eigentijdse communicatiemiddelen, zoals /digitale nieuwsbrief (6), navigatiesysteem (59%), SMS (25%) en social media, bijvoorbeeld twitter (19%). social media (bv. twitter) 19% 19% 18% spreekuur in bouwkeet bij werk aan de weg Totaal Hilversummer Niet Hilversummer D6: Welke van de onderstaande manieren zou u lezen of gebruiken om geïnformeerd te worden over de verkeerssituatie in Hilversum?

17 % % geen mening zeer mee oneens mee oneens neutraal mee eens zeer mee eens Van de Hilversummers is twee derde (6) neutraal of het (zeer) eens met de stelling De gemeente Hilversum communiceert doorgaans duidelijk en voldoende over de uitvoering van voorgenomen verkeersplannen in de gemeente. Voor iets minder dan twee derde (59%) van de niet Hilversummers geldt hetzelfde. Iets minder dan een derde van de Hilversummers (3) is het (zeer) oneens met de stelling De gemeente Hilversum communiceert doorgaans duidelijk en voldoende over de uitvoering van voorgenomen verkeersplannen in de gemeente. Dit percentage ligt lager bij niet Hilversummers, 2 is het hier (zeer) mee oneens. Iets minder dan een vijfde (18%) van de niet Hilversummers geeft aan geen mening te hebben over deze stelling. D7: Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de onderstaande stelling? Stelling: De gemeente Hilversum communiceert doorgaans duidelijk en voldoende over de uitvoering van voorgenomen verkeersplannen in de gemeente

18 % 4 29% % 1 geen mening zeer onbelangrijk onbelangrijk neutraal belangrijk zeer belangrijk In vergelijking tot niet Hilversummers (2) vindt het merendeel van de Hilversummers (6) het (zeer) belangrijk dat zij betrokken worden bij de beleidsvorming van de verkeersplannen in Hilversum. Een klein percentage van de Hilversummers (9%) vindt dit (zeer) onbelangrijk, dit percentage ligt voor niet Hilversummers met 3 aanzienlijk hoger. Iets meer dan een tiende (1) van de niet Hilversummers geeft aan geen mening te hebben over deze stelling. D8: Kunt u aangeven in hoeverre u het belangrijk of onbelangrijk vindt dat u betrokken wordt bij de beleidsvorming van de verkeersplannen in Hilversum?

19 % % nee ja Het merendeel van de Hilversummers (8) en niet Hilversummers (95%) heeft de afgelopen 12 maanden geen reactie gegeven op een voorgenomen verkeersplan van de gemeente Hilversum. D9: Heeft u in de afgelopen 12 maanden een reactie gegeven op een voorgenomen verkeersplan van de gemeente Hilversum?

20 % Totaal (N=172) Hilversummer (N=157) Niet Hilversummer (N=15) Totaal (N=172) Hilversummer (N=157) Niet Hilversummer (N=15) nee, geen antwoord ja, (tijdig) antwoord nee, niet gebruikt zonder duidelijke reden nee, niet gebruikt met duidelijke reden Ja, gebruikt met duidelijke reden Van de ondervraagden die de afgelopen 12 maanden een reactie hebben gegeven op een voorgenomen verkeersplan van de gemeente Hilversum, geeft iets minder dan de helft van de Hilversummers (4) aan (tijdig) antwoord gekregen te hebben. Dit percentage ligt met 5 iets hoger bij de niet Hilversummers. Van de ondervraagden die een reactie hebben gegeven geeft bijna drie kwart van de Hilversummers (7) aan dat de reactie nooit is gebruikt zonder duidelijke reden. Iets minder dan een vijfde (1) van de Hilversummers geeft aan dat de reactie gebruikt is met een duidelijke reden en 1 geeft aan dat de reactie niet gebruikt is met een duidelijke reden. Van de niet Hilversummers geeft (6) aan dat de reactie nooit is gebruikt zonder duidelijke reden. Iets meer dan een kwart (2) van de Hilversummers geeft aan dat de reactie gebruikt is met een duidelijke reden en 1 geeft aan dat de reactie niet gebruikt is met een duidelijke reden. D10: Kunt u aangegeven of de gemeente Hilversum heeft gereageerd op uw reactie? D11: Kunt u aangeven of uw reactie door de gemeente Hilversum is gebruikt bij het verkeersplan?

21 % 10 5% 25% % 85% % Totaal (N=132) Hilversummer (N=124) Niet Hilversummer (N=8) nee ja geen mening zeer mee oneens mee oneens neutraal mee eens zeer mee eens 15% van de Hilversummers en van de niet Hilversummers heeft de afgelopen 12 maanden informatie-/inspraakbijeenkomst over de verkeerssituatie in de gemeente Hilversum bijgewoond. Van Hilversummers die een informatie-/inspraakbijeenkomst hebben bijgewoond is bijna drie kwart (7) neutraal of het (zeer) eens met de stelling Tijdens een informatie-/inspraakbijeenkomst krijgt iedereen voldoende gelegenheid zijn/haar mening te geven. Iets meer dan een kwart van de Hilversummers (2) is het (zeer) oneens met deze stelling. Van de niet Hilversummers die een informatie-/inspraakbijeenkomst hebben bijgewoond geeft 88% aan neutraal of het (zeer) eens te zijn met de stelling Tijdens een informatie-/inspraakbijeenkomst krijgt iedereen voldoende gelegenheid zijn/haar mening te geven. Iets meer dan een tiende van de niet Hilversummers (1) is het oneens met de stelling. D12: Heeft u in de afgelopen 12 maanden een informatie-/inspraakbijeenkomst over de verkeerssituatie in de gemeente Hilversum bijgewoond? D13: Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de onderstaande stelling? Stelling: Tijdens een informatie-/inspraakbijeenkomst krijgt iedereen voldoende gelegenheid zijn/haar mening te geven

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 November 2006 Stefan Peters & Carolien van Ees 14162 Inhoudsopgave 1. Inleiding en onderzoeksdoel 2. Onderzoeksopzet 3. Conclusies 4. Resultaten Inleiding en

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum

Nadere informatie

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025 Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel:

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

BURGERPANEL HILVERSUM PEILING 2 2015 CENTRUM HILVERSUM

BURGERPANEL HILVERSUM PEILING 2 2015 CENTRUM HILVERSUM BURGERPANEL HILVERSUM PEILING 2 2015 CENTRUM HILVERSUM Gemeente Hilversum Juni/juli 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 2 2015 GROOT BIJSTERVELT

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 2 2015 GROOT BIJSTERVELT BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 2 2015 GROOT BIJSTERVELT Gemeente Oirschot Mei/Juni 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 1 2015 WMO

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 1 2015 WMO BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 1 2015 WMO Gemeente Veenendaal Juli 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2015 MILIEU

BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2015 MILIEU BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2015 MILIEU Gemeente Huizen Januari/februari 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

RAPPORT KLANTPANEL PEILING 2013 VERKOOP. Ymere Oktober/November 2013

RAPPORT KLANTPANEL PEILING 2013 VERKOOP. Ymere Oktober/November 2013 RAPPORT KLANTPANEL PEILING 2013 VERKOOP Ymere Oktober/November 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) gemeente Leiden December 2014 In november en december 2014 is een vragenlijst uitgezet op de webpagina www.leiden.nl/merenwijk.

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Rapport E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Project: 16013937 Datum: 8 maart 2016 Aanleiding, doelgroep

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID Gemeente Eemnes November 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

RAPPORT KLANTPANEL PEILING 2 2015 BURENHULP EN CALAMITEITEN. Ymere September 2015

RAPPORT KLANTPANEL PEILING 2 2015 BURENHULP EN CALAMITEITEN. Ymere September 2015 RAPPORT KLANTPANEL PEILING 2 2015 BURENHULP EN CALAMITEITEN Ymere September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

MANAGEMENT SUMMARY SCD001. Bereiksonderzoek Schoolmagazine 2010. Mick Santifort (mick@devosjansen.nl) Sandra van Laar (sandra@devosjansen.

MANAGEMENT SUMMARY SCD001. Bereiksonderzoek Schoolmagazine 2010. Mick Santifort (mick@devosjansen.nl) Sandra van Laar (sandra@devosjansen. MANAGEMENT SUMMARY SCD001 Bereiksonderzoek Schoolmagazine 2010 Mick Santifort (mick@devosjansen.nl) Sandra van Laar (sandra@devosjansen.nl) INHOUDSOPGAVE Inleiding Onderzoek Doelstelling Methode Responsoverzicht

Nadere informatie

De Grote (kleine) voicemail-poll

De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll Maken mensen tegenwoordig nog gebruik van voicemail? En hoe staat men tegenover het gebruik van voicemails in het zakelijk verkeer? Mensen

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Resultaten 10 e meting digitaal klantenpanel, mei 2015. A15 Maasvlakte-Vaanplein

Resultaten 10 e meting digitaal klantenpanel, mei 2015. A15 Maasvlakte-Vaanplein Resultaten 10 e meting digitaal klantenpanel, mei 2015 A15 Maasvlakte-Vaanplein Algemene kenmerken respondenten 2 Respons panelleden Omvang panel: 702 klantpanelleden (okt. 2014: 702 leden) Totale respons:

Nadere informatie

DELTA LLOYD Hoe gaat NL met pensioen? - Landenvergelijking. September 2015

DELTA LLOYD Hoe gaat NL met pensioen? - Landenvergelijking. September 2015 DELTA LLOYD Hoe gaat NL met pensioen? - Landenvergelijking September 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Management Summary 3. Resultaten BIJLAGEN Onderzoeksverantwoording Certificering Contact 2 2 1. Inleiding

Nadere informatie

STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN

STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) In opdracht van ds+v Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Project: 07-2610 Prijs: Adres: Goudsesingel 78,

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2010 Februari 2010 Marjolein Nijhof 22635

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2010 Februari 2010 Marjolein Nijhof 22635 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2010 Februari 2010 Marjolein Nijhof 22635 Inhoudsopgave 1 Inleiding en onderzoeksdoel 2 Onderzoeksopzet 3 Conclusies 4 Resultaten 1 Inleiding en onderzoeksdoel Inleiding

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Centrum van Horst Wonen Limburg

Centrum van Horst Wonen Limburg Centrum van Horst Wonen Limburg januari 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet

Nadere informatie

HR & Participatie 2014-2015

HR & Participatie 2014-2015 HR & Participatie 2014-2015 samenvatting Het onderzoek naar de Participatiewet 2015 is een kwantitatief online onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse bedrijven (verdeeld naar de categorieën 50-99 werk

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014 CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL December Marij Tillmanns 36683 1 Inhoud 1. Management Summary 2. Resultaten Algemeen Overall tevredenheid Bedrijfsarts Casemanager Achtergrondkenmerken 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Respons Eind augustus 2014 zijn 3500 vragenlijsten naar willekeurige adressen gestuurd met het verzoek mee te werken aan het onderzoek. In totaal

Nadere informatie

Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat IJmuiden

Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat IJmuiden Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Angelique de Bondt, Michel Tureay en Edwin van t Hart Utrecht,

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Veiligheid

Rekenkameronderzoek Veiligheid Rekenkameronderzoek Veiligheid ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL DORDRECHT Inhoud In hoeverre zijn de bewoners op de hoogte van de voorlichting van de gemeente Dordrecht? Wat weten ze van de veiligheidsrisico

Nadere informatie

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout 0-meting burgerparticipatie en communicatie De gemeente Noordwijkerhout heeft een nieuw communicatiebeleidsplan dat uitgaat van meer omgevingsbewust werken

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

MONITOR WERK Meting mei 2013

MONITOR WERK Meting mei 2013 MONITOR WERK Meting mei 2013 32663 Mei 2013 Peter Mulder Tim Vermeire Intomart GfK 2013 32663 Achmea Volgens Nederland Werk Mei 2013 1 Inhoud 1. Management summary 2. Resultaten De Achmea Stemmingsindex

Nadere informatie

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Rapport. Roken en Zwangerschap. Jordy van der Steen. B-1272 Juli 2002. Bestemd voor: DEFACTO voor een rookvrije toekomst Den Haag

Rapport. Roken en Zwangerschap. Jordy van der Steen. B-1272 Juli 2002. Bestemd voor: DEFACTO voor een rookvrije toekomst Den Haag nipo het marktonderzoekinstituut Postbus 247 1000 ae Amsterdam Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 Fax (020) 522 53 33 Email info@nipo.nl Internet www.nipo.nl Rapport Roken en Zwangerschap

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, september 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2

Nadere informatie

Beleving Facilitair Dienstverlening 2009/2010 Facility services at work

Beleving Facilitair Dienstverlening 2009/2010 Facility services at work Beleving Facilitair Dienstverlening 2009/2010 Facility services at work kwantitatief onderzoek Onderdeel beveiliging 1 Onderzoekskader Ondanks de crisis is het in Nederland voor het overgrote deel van

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 Resultaten peiling EnschedePanel Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 In 2012 heeft de gemeenteraad van Enschede de Fietsvisie vastgesteld. Doel van deze visie is om meer te gaan doen voor fietsers.

Nadere informatie

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Onderzoek Trappers rapportage Opdrachtgever Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Ruben van den Hamsvoort en Alex van Ingen POM 8267 Breda, maart 2009

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 2 2013 BURGERPARTICIPATIE GEMEENTE HUIZEN SEPTEMBER 2013

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 2 2013 BURGERPARTICIPATIE GEMEENTE HUIZEN SEPTEMBER 2013 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 2 2013 BURGERPARTICIPATIE GEMEENTE HUIZEN SEPTEMBER 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek Meer- /minderwerk 2011

Onderzoek Meer- /minderwerk 2011 Onderzoek Meer- /minderwerk 2011 april-mei 2011 Opdrachtgever: Vereniging Eigen Huis, dhr. Steven Wayenberg, dhr. Angelo Vedder Uitvoerend bureau: Marlyse-Research Contactpersoon: dhr. Mike Lankhorst Projectcode:

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 8: woninginbraak augustus 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 8 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID INHOUD Inleiding 1 2 Management Summary Resultaten De Achmea Stemmingsindex van Nederland Special: gezondheid Onderzoeksverantwoording INLEIDING INLEIDING Achtergrond

Nadere informatie

2013, peiling 3 oktober 2013. gesteld ten behoeve van Bureau Hengelo. Het gaat dan om de bekendheid van

2013, peiling 3 oktober 2013. gesteld ten behoeve van Bureau Hengelo. Het gaat dan om de bekendheid van Panel resultaten, peiling 3 oktober Van 18 tot en met 30 september is een peiling onr het Panel gehoun. Van 2.726 die waren uitgenodigd, hebben 1.500 len vragenlijst ingevuld. Een respons 55%. In peiling

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom In opdracht van: Contactpersonen: Agentschap Telecom mevrouw Y. Veenstra, de heer A. Ballast Utrecht, april 2013 DUO MARKET RESEARCH

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 213, Leven a.s.r. Rapportcijfer 8, Rapportcijfer a.s.r., per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Allianz Rapportcijfer Allianz, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 ONDERZOEK WEBSITE Gemeente Hulst GfK Panel Services I mei 2013 GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Gebruik website Zoekmachine

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Avéro Achmea Rapportcijfer Avéro, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten Een onderzoek onder klanten over de activiteiten van de bibliotheek de Bibliotheek Zuid- 2 Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Nederlanders aan het woord

Nederlanders aan het woord Nederlanders aan het woord Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2014 Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) Directie Communicatie Documentnummer: TOS-14-066a Belangrijkste inzichten Nederlander hecht

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Patiënt redelijk tevreden, maar snelheid en betrokkenheid bij behandeling kan beter Index 1. Inleiding 2. Onderzoeksmethode

Nadere informatie

2009 Radioplatforms en Radio via internet

2009 Radioplatforms en Radio via internet 2009 Radioplatforms en Radio via internet Onderzoek naar het gebruik van radioplatforms en radio luisteren via internet Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Resultaten Bezit en gebruik platforms Beoordeling en

Nadere informatie

CO2 opslag Mei 2010. Een internet onderzoek in opdracht van Gemeente Barendrecht. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv

CO2 opslag Mei 2010. Een internet onderzoek in opdracht van Gemeente Barendrecht. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv CO2 opslag Mei 2010 Een internet onderzoek in opdracht van Gemeente Barendrecht Uitgevoerd door: Intomart GfK bv Uw contact: Tom van Dijk Tel.: +31 (0)35-6258411 / Fax: +31 (0)35-6246532 E-mail: Tom.van.Dijk@GfK.com

Nadere informatie

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD De perceptie van jonge dieren volgens de Nederlandse consument Judith de Roij van Zuijdewijn Karin Ursem 31369 Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren

Nadere informatie

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Gemeente Houten Risicobronnen ADV Market Research B.V. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Onderzoek website 2015

Onderzoek website 2015 Onderzoek website 2015 Februari 2015 O n d e r z o e k w e b s i t e 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding In opdracht van het Webteam is begin 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en het gebruik

Nadere informatie

Slecht Voldoende Goed Weet niet Wat vindt u van de gezondheid- en zorgvoorzieningen 4% 36% 56% 4% Wat vindt u van het aanbod aan gezondheid- en

Slecht Voldoende Goed Weet niet Wat vindt u van de gezondheid- en zorgvoorzieningen 4% 36% 56% 4% Wat vindt u van het aanbod aan gezondheid- en Enquête Schuytgraaf Bewoners van Schuytgraaf hebben de enquête ingevuld. In totaal waren er 144 respondenten. Hieronder vind je de belangrijkste conclusies en opmerkingen die uit de enquête naar voren

Nadere informatie

Rapportage straatinterviews. preventief fouilleren. in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving. op 17 februari 2006

Rapportage straatinterviews. preventief fouilleren. in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving. op 17 februari 2006 Rapportage straatinterviews preventief fouilleren in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving op 17 februari 2006 21 februari 2006 WBK Marktonderzoek Postbus 64755 2506 CD Den Haag Tel: 070-3235292

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Rapportage levensverzekeringen 2011

Klanttevredenheidsonderzoek. Rapportage levensverzekeringen 2011 Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage levensverzekeringen 2011 Rapportcijfer: per klantgroep 2010-2011 Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 10 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

AUDIO DISTRIBUTIE ONDERZOEK. GfK 2015 NLO Distributieonderzoek 11 augustus 2015

AUDIO DISTRIBUTIE ONDERZOEK. GfK 2015 NLO Distributieonderzoek 11 augustus 2015 AUDIO DISTRIBUTIE ONDERZOEK 37339 2015 1 Inhoudsopgave 1 2 3 Aanleiding, onderzoeksdoelstelling en opzet Onderzoeksresultaten Bezit en gebruik apparaten Radio via internet Gebruik online muziekdiensten

Nadere informatie

Info + voorwaarden lokaal bereiksonderzoek OLON DVJ Insights

Info + voorwaarden lokaal bereiksonderzoek OLON DVJ Insights Info + voorwaarden lokaal bereiksonderzoek DVJ Insights INHOUD Inleiding 2 DVJ Insights 2 Doelstelling bereiksonderzoek 3 Doelgroep 3 Steekproef omvang 3 Media en onderzoeksmodules 3 Vragenlijst en vergelijkbaarheid

Nadere informatie

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten Een onderzoek onder klanten over de activiteiten van de bibliotheek de Bibliotheek Deventer BiebPanel meting 1 2013

Nadere informatie