(Niet-)economische activiteiten betreffende aandelen en het recht op aftrek van btw op kosten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(Niet-)economische activiteiten betreffende aandelen en het recht op aftrek van btw op kosten"

Transcriptie

1 Masterthesis (Niet-)economische activiteiten betreffende aandelen en het recht op aftrek van btw op kosten Naam: Studentnummer: Studierichting: Adres: Thomas Kicken s Fiscale Economie De Vriesstraat 38b, 5612 KK Eindhoven Telefoonnummer: Examencommissie: prof. dr. H.W.M. van Kesteren W.J.C. de Bakker Datum: 5 juni 2012 Datum verdediging: 27 juni 2012

2 Lijst met gebruikte afkortingen A-G Advocaat-Generaal art. artikel BNB Beslissing in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak btw Belasting over de toegevoegde waarde Btw-richtlijn Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2010/88/EG van 8 december 2010 (Pb. 2010, L326) BV (i.o) Besloten Vennootschap (in oprichting) c.q. casu quo e.a. en anderen EU Europese Unie (vanaf 1 december 2009) Hoge Raad / HR Hoge Raad der Nederlanden HvJ EU (HvJ EG) Hof van Justitie van de Europese Unie (voor 1 december 2009: Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen) jo. juncto lidstaat lidstaat van de Europese Unie OG onroerend goed r.o. rechtsoverweging staatssecretaris staatssecretaris van Financiën Tweede Btw-richtlijn Richtlijn 67/228/EEG van de Raad van 11 april 1967 betreffende de harmonisatie van wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting (PB 1977, L 145, blz. 1) VN Vakstudie Nieuws Zesde Richtlijn Richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid- Staten inzake omzetbelasting Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag Pagina 2 van 79

3 Wet OB Wet op de Omzetbelasting 1968; Wet van 28 juni 1968, houdende vervanging van de bestaande omzetbelasting door een omzetbelasting volgens het stelsel van heffing over de toegevoegde waarde, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2011, 642 Pagina 3 van 79

4 Inhoudsopgave Lijst met gebruikte afkortingen 2 1. Inleiding 6 2. Btw-stelsel: algemene eigenschappen Inleiding Rechtskarakter Verkeersbelasting Verbruiksbelasting Neutraliteitsbeginsel Recht op aftrek van voorbelasting De belastingplichtige Inleiding Belastingplicht in de Btw-richtlijn en de Wet OB Eenieder Zelfstandigheid Economische activiteit Exploitatie vermogensbestanddeel Niet-economische activiteiten Prestaties om niet of tegen symbolische vergoeding Andere niet-economische activiteiten Conclusie Handelingen m.b.t. aandelen: economische of niet-economische activiteit? Inleiding Verwerving en het houden van aandelen Verkoop van aandelen Uitgifte van aandelen Conclusie Aftrek btw op kosten voor (niet-)economische activiteiten betreffende aandelen? Inleiding Handelingen betreffende aandelen zijn een economische activiteit Handelingen betreffende aandelen zijn een niet-economische activiteit De Midland-doctrine Andere relevante rechtspraak 42 Pagina 4 van 79

5 5.4. AB SKF (HvJ EU 29 oktober 2009, C-29/08) Besluit 25 november 2011, nr. BLKB 2011/641M Conclusie Pre-Pro Rata Inleiding Securenta-arrest (HvJ EU 13 maart 2008, C-437/06) Methoden voor de berekening van de pre-pro rata Opbrengstformule Werkelijke gebruik Investeringsformule Besluit 25 november 2011, nr. BLKB 2011/641M Conclusie Conclusie en aanbevelingen 70 Literatuurlijst 76 Jurisprudentielijst 78 Pagina 5 van 79

6 1. Inleiding In de praktijk komt het vaak voor dat ondernemers vanuit btw-optiek zowel economische activiteiten als niet-economische activiteiten verrichten. Ondernemers zijn alleen belastingplichtig voor de economische activiteiten die zij verrichten. Niet-economische activiteiten zijn namelijk onbelastbaar voor de btw. Dit kan worden verduidelijkt aan de hand van het volgende voorbeeld: Ondernemer X, gevestigd in het Brabantse Eindhoven, verhuurt woningen aan particulieren. X heeft de afgelopen jaren ook (meermaals) woningen verkocht aan diverse woningcorporaties. Verder houdt X alle aandelen in BV Y. Zowel de verhuur als de verkoop van onroerend goed is een economische activiteit. Voor deze activiteiten is X belastingplichtig. Het enkel houden van aandelen is daarentegen op grond van vaste rechtspraak een niet-economische activiteit. 1 Voor deze activiteit is X in beginsel niet belastingplichtig. Vanuit btw-optiek moet bij X dus onderscheid worden gemaakt tussen zijn belastbare economische activiteiten en de onbelastbare niet-economische activiteit. Dergelijke ondernemers kopen dikwijls goederen of diensten in waar btw op drukt voor het verrichten van niet-economische activiteiten. In de hierboven geschetste situatie van ondernemer X is het bijvoorbeeld mogelijk dat X zich bij de aanschaf van de aandelen heeft laten adviseren en begeleiden. Kijkende naar de letter van de wet kan X de btw op deze advieskosten niet in aftrek brengen, waardoor de in rekening gebrachte btw een kostprijsverhogend effect heeft. In art. 168 Btw-richtlijn is namelijk neergelegd dat recht op aftrek van voorbelasting bestaat voor zover goederen en diensten door een belastingplichtige worden gebruikt voor belaste handelingen. In de Nederlandse wetgeving is in art. 15 Wet OB een soortgelijke bepaling met gelijkluidende strekking opgenomen. Aangezien het enkel houden van aandelen een niet-economische activiteit is, en dus btw-onbelastbaar is, gebruikt X de ingekochte adviesdienst niet voor een belaste handeling. Met een oppervlakkige beschouwing van de hierboven genoemde artikelen omtrent het aftrekrecht, lijkt de conclusie dan ook gerechtvaardigd dat de btw op de advieskosten niet in aftrek kan worden gebracht. Echter, in bepaalde gevallen is de btw op ingekochte goederen en diensten die worden gebruikt voor niet-economische activiteiten toch aftrekbaar. Dit blijkt uit de vele jurisprudentie van het HvJ EU die is verschenen met betrekking tot het aftrekrecht voor niet-economische activiteiten. De verschillende Nederlandse rechterlijke instanties hebben zich hierover ook, weliswaar in mindere mate dan het HvJ EU, meermaals gebogen. Om te bepalen wanneer de btw op ingekochte goederen en diensten die worden gebruikt voor onbelastbare activiteiten toch (gedeeltelijk) in aftrek kan worden gebracht, wordt in deze thesis een overzicht gegeven van de relevante jurisprudentie. Voor btw-ondernemers is 1 HvJ EU, 20 juni 1991, C-60/90 (Polysar). Op basis van dit arrest is het enkel houden van aandelen geen economische activiteit; een pure houdstermaatschappij is dus niet belastingplichtig. Pagina 6 van 79

7 het namelijk van belang dat de btw op kosten in aftrek kan worden gebracht, omdat de btw anders kostprijsverhogend werkt. Deze thesis beperkt zich tot handelingen met betrekking tot aandelen. Hierbij wordt primair ingegaan op de verschenen jurisprudentie omtrent de verwerving, het houden van en de verkoop van aandelen. Ook wordt beoordeeld of het al dan niet toekennen van het aftrekrecht in voorkomende gevallen in overeenstemming is met de algemene eigenschappen c.q. rechtsbeginselen waarop het btw-stelsel is gebaseerd. Probleemstelling Om de hiervoor geschetste problematiek te onderzoeken, is de volgende probleemstelling opgesteld: Wanneer kan de btw op ingekochte goederen en diensten die worden gebruikt voor (niet-)economische activiteiten betreffende aandelen in aftrek worden gebracht en is dit in overeenstemming met de algemene eigenschappen c.q. rechtsbeginselen waarop het btw-stelsel is gebaseerd? Toetsingskader In deze thesis wordt de jurisprudentie getoetst aan de wet- en regelgeving geldend vanaf 1 januari In de Nederlandse wetgeving is het artikel met betrekking tot het aftrekrecht gewijzigd per 1 januari Voor de wetswijziging had een belastingplichtige recht op aftrek van voorbelasting voor zover de goederen en de diensten door de ondernemer worden gebezigd in het kader van zijn onderneming. 2 Door de wetswijziging kwam de aanduiding in het kader van zijn onderneming te vervallen. 3 Na de wetswijziging heeft een ondernemer recht op aftrek van btw op kosten voor zover de goederen en de diensten door de ondernemer worden gebruikt voor belaste handelingen. 4 Bij de beschrijving en becommentariëring van de relevante jurisprudentie wordt dus beoordeeld of het al dan niet toekennen van het aftrekrecht strookt met de voorwaarde dat goederen en diensten moeten worden gebruikt voor belaste handelingen. Hierbij moet nog worden opgemerkt dat de Btw-richtlijn (en diens voorgangers) aan het aftrekrecht nooit de voorwaarde heeft (hebben) gesteld dat goederen en diensten worden gebruikt in het kader van zijn onderneming. 5 Opbouw Deze thesis is als volgt opgebouwd. Na deze inleiding wordt in hoofdstuk twee ingegaan op de algemene eigenschappen van het btw-stelsel en de beginselen waarop de btw-heffing is gebaseerd. Bij de beoordeling of de btw op kosten aftrekbaar is of moet zijn, is namelijk een goed begrip vereist van 2 Art. 15 lid 1 Wet OB 1968 (geldend op 1 januari 2006) 3 Wet van 14 december 2006, Stb. 2006, 184. Zie ook: Kamerstukken II 2006/07, , nr. 3 (MvT), p Art. 15 lid 1 Wet OB Mr. dr. A.J. van Doesum en prof. dr. H.W.M. van Kesteren, Aftrek van voorbelasting ter zake van handelingen buiten het kader van de onderneming, WFR 2011/1465 Pagina 7 van 79

8 de achtergrond van het btw-stelsel (en de vraag waarom de btw in voorkomende gevallen wel of niet aftrekbaar is). In hoofdstuk drie wordt de belastingplicht voor de btw in het algemeen beschreven. Het recht op aftrek van btw op kosten vereist immers dat een belastingplichtige ingekochte prestaties gebruikt voor btw-belaste handelingen. Voordat kan worden ingegaan op de vraag wanneer de voorbelasting voor handelingen betreffende aandelen aftrekbaar is, moet dus worden beschreven wanneer iemand belastingplichtig is voor de btw. In hoofdstuk drie wordt in het bijzonder onderscheid gemaakt tussen economische en niet-economische activiteiten. Dit is van belang, omdat btw-ondernemers de btw op kosten in beginsel alleen voor (btw-belaste) economische activiteiten in aftrek kunnen brengen. Vervolgens wordt in hoofdstuk vier beschreven wanneer handelingen betreffende aandelen kwalificeren als economische activiteit en als niet-economische activiteit. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de verwerving en het houden van aandelen en anderzijds de (in het verlengde daarvan liggende) aandelenverkoop. Ook wordt ingegaan op de btw-behandeling van de uitgifte van aandelen. Vervolgens wordt in hoofdstuk vijf de jurisprudentie van het HvJ EU beschreven waarin de vraag centraal staat of de btw op kosten voor (niet-)economische activiteiten betreffende aandelen aftrekbaar is. Hierbij wordt in het bijzonder ingegaan op de methode zijnde de kostendoorberekeningsmethode die het HvJ EU hanteert om te bepalen of de voorbelasting aftrekbaar is. Bij de beschrijving van het aftrekrecht in hoofdstuk vijf wordt uitgegaan van de situatie dat de normale bedrijfsactiviteiten van een ondernemer uitsluitend bestaan uit economische activiteiten. In hoofdstuk zes wordt vervolgens beschreven op welke wijze het aftrekrecht moet worden bepaald als de normale bedrijfsactiviteiten van een ondernemer uit economische en niet-economische activiteiten bestaan. De situatie kan zich in dat geval voordoen dat een ondernemer kosten maakt voor zowel zijn economische als zijn niet-economische bedrijfsactiviteiten. Beschreven wordt welke methoden voorhanden zijn om de voorbelasting te splitsen over de economische en niet-economische activiteiten. Hierbij wordt ook beschreven welke methode(n) hiervoor naar mijn mening het meest geschikt is of zijn. Ten slotte wordt in hoofdstuk zeven antwoord gegeven op de probleemstelling van deze thesis. Ook geef ik in dit hoofdstuk mijn persoonlijke aanbevelingen (die overigens ook in de hoofdstukken vijf en zes worden beschreven). Pagina 8 van 79

9 2. Btw-stelsel: algemene eigenschappen 2.1. Inleiding In dit hoofdstuk wordt de theorie van het btw-stelsel beschreven. Dit houdt in dat de algemene eigenschappen van c.q. beginselen waar de btw-heffing op is gebaseerd, worden beschreven. Eerst wordt het rechtskarakter van de omzetbelasting beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op het fiscale neutraliteitsbeginsel. Ten slotte wordt het recht op aftrek van voorbelasting beschreven Rechtskarakter Kort gezegd, belast een omzetbelasting goederen, en vaak ook diensten, op hun weg van producent naar consument. 6 De achterliggende redenen om belasting te heffen over het voortstuwen van goederen (en diensten) naar de consument, kan zeer verschillend zijn. Belastingen die kunnen worden bestempeld als omzetbelasting hoeven dus niet hetzelfde rechtskarakter te hebben. Een omzetbelasting kan bijvoorbeeld het rechtskarakter hebben van een verkeersbelasting of van een verbruiksbelasting. 7 Om de structuur van de wetgeving en de wettelijke bepalingen goed te kunnen interpreteren, is het van belang vast te stellen op welk rechtskarakter een belasting is gebaseerd. 8 In de volgende paragrafen wordt op hoofdlijnen ingegaan op respectievelijk een verkeersbelasting en een verbruiksbelasting Verkeersbelasting Een verkeersbelasting belast bepaalde handelingen die plaatsvinden in het rechtsverkeer. 10 Bij dit heffingssysteem wordt niet of nauwelijks gekeken naar het karakter of de bestemming van de belaste prestatie. 11 Een verkeersbelasting heeft een objectief karakter. 12 Het aanknopen bij een rechtshandeling is geen middel om een doel te bereiken, zoals het belasten van het uiteindelijke verbruik, maar een doel op zich. Een voorbeeld van een verkeersbelasting in Nederland is de 6 Prof. mr. M.E. van Hilten en prof. dr. H.W.M. van Kesteren: Omzetbelasting, Deventer, Kluwer, 2010, p. 5 7 Prof. mr. M.E. van Hilten en prof. dr. H.W.M. van Kesteren: Omzetbelasting, Deventer, Kluwer, 2010, p. 5 8 Uit het volgende citaat blijkt dat Van Doesum ook van mening is dat het van belang is om het rechtskarakter van een omzetbelasting vast te stellen: Omdat het rechtskarakter van de btw zo fundamenteel is (het bepaalt wie en wat belast moet worden). Mr. dr. A.J. van Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden in de btw, Deventer, Kluwer, 2009, p De omzetbelasting als productiebelasting laat ik buiten beschouwen, omdat dit niet relevant is voor deze thesis. 10 Mr. dr. G.J. van Norden, Het concern in de BTW, Deventer, Kluwer, 2007, p Prof. mr. M.E. van Hilten en prof. dr. H.W.M. van Kesteren: Omzetbelasting, Deventer, Kluwer, 2010, p Zie ook mr. dr. Y.E. Gassler, De toekomst van de overdrachtsbelasting: De beginselen van behoorlijke wetgeving als toetsingskader, Deventer, Kluwer, 2007, p. 98 Pagina 9 van 79

10 overdrachtsbelasting. 13 Deze belasting belast namelijk in beginsel elke verkrijging van onroerende goederen die in Nederland zijn gelegen. Nederstigt stelt dat een omzetbelasting altijd (ook) kan worden aangemerkt als een verkeersbelasting. 14 Deze opvatting is gebaseerd op het feit dat elke omzetbelasting aangrijpt bij bepaalde juridische handelingen, zoals de levering van goederen onder bezwarende titel. Het HvJ EU overwoog in het Kerrut-arrest 15 ook dat een omzetbelasting die is gebaseerd op de Europese Btw-richtlijn mede het karakter van een verkeersbelasting heeft. Naar mijn mening heeft het Europese btw-stelsel echter niet het rechtskarakter van een verkeersbelasting. De btw-heffing sluit namelijk aan bij bepaalde rechtshandelingen om het consumptieve verbruik van bijvoorbeeld een geleverd goed te belasten. Het aansluiten bij een rechtshandeling voor de btw-heffing is dus een heffingstechniek om de consumptie te belasten en geen doel op zich. 16 Een verkeersbelasting pur sang belast daarentegen een handeling in het rechtsverkeer, omdat het de bedoeling is deze handeling als zodanig te belasten Verbruiksbelasting In de gehele Europese Unie, dus ook in Nederland, heeft de omzetbelasting het rechtskarakter van een verbruiksbelasting. Een verbruiksbelasting heeft tot doel het verbruik van goederen en diensten in de heffing te betrekken. 17 De opvatting over wat onder verbruik moet worden verstaan, is in de loop der tijden veranderd. In het verleden werd verdedigd dat zowel het consumptief verbruik (het verbruik door particulieren) als het productief verbruik in de heffing moet worden betrokken. Onder productief verbruik valt het verbruik van vervoermiddelen, machines en andere bedrijfsmiddelen. 18 De huidige opvatting is dat een verbruiksbelasting enkel tot doel heeft het consumptief verbruik te belasten. Over de inhoud van het begrip verbruiksbelasting bestaan nog steeds verschillende opvattingen. Zo omschrijft Tuk een verbruiksbelasting als een heffing op het particuliere verbruik van goederen en diensten. 19 Reugebrink beschouwt een verbruiksbelasting voornamelijk als een bestedingsbelasting. 20 Naar mijn mening is de btw-heffing echter geen bestedingsbelasting. 21 Art. 1 lid 2 Btw-richtlijn bepaalt namelijk specifiek dat het btw-stelsel berust op het beginsel dat op 13 Mr. dr. Y.E. Gassler, De toekomst van de overdrachtsbelasting: De beginselen van behoorlijke wetgeving als toetsingskader, Deventer, Kluwer, 2007, p W.F. Nederstigt, De economische beoordeling van omzetbelastingen, HvJ EU 8 juli 1986, 73/85 (Kerrutt), r.o. 22 en Van Hilten en Van Kesteren zijn deze mening ook toegedaan. Zie prof. mr. M.E. van Hilten en prof. dr. H.W.M. van Kesteren: Omzetbelasting, Deventer, Kluwer, 2010, p Prof. mr. M.E. van Hilten en prof. dr. H.W.M. van Kesteren: Omzetbelasting, Deventer, Kluwer, 2010, p.8. Zie ook mr. C.M. Ettema, mr. J.P. Hulshof en mr. G.J. van Slooten: Wegwijs in de btw, Amersfoort, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, 2008, p Prof. mr. M.E. van Hilten en prof. dr. H.W.M. van Kesteren: Omzetbelasting, Deventer, Kluwer, 2010, p.8 19 C.P. Tuk, Wet op de omzetbelasting 1968, Deventer, 1979, p J. Reugebrink, Omzetbelasting, FED, Deventer, 1990, p.6 21 Zie ook mr. dr. A.J. van Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden in de btw, Deventer, Kluwer, 2009, p. 35 Pagina 10 van 79

11 goederen en diensten een algemene verbruiksbelasting wordt geheven. Dit blijkt ook uit het Mohrarrest. 22 Een Duitse landbouwer ontving van de overheid een subsidie voor het staken van zijn onderneming. De overheid verstrekte deze subsidie in het algemeen belang. De verbintenis van de landbouwer om zijn bedrijf te beëindigen leverde daardoor niemand een direct voordeel op, waardoor geen sprake was van verbruik. 23 Het HvJ EU beslist dat de subsidie btw-onbelastbaar is, ondanks het feit dat sprake is van een besteding (de verstrekte subsidie). Hieruit maak ik op dat de btw-heffing geen bestedingsbelasting is. Ik kan mij wel vinden in de omschrijving van Van Hilten en Van Kesteren dat een verbruiksbelasting een belasting is die de consumptie beoogt te belasten en dat doet door de besteding als maatstaf van die consumptie te hanteren. 24 De btw-heffing sluit voor de maatstaf van heffing namelijk aan bij de besteding. 25 De besteding wordt dus als maatstaf genomen om het consumptief verbruik te meten. De omzetbelasting als verbruiksbelasting wordt altijd op indirecte wijze geheven. 26 Dat betekent dat de belastingheffing plaatsvindt bij degene bij wie de consument zijn besteding doet. De ondernemer is de belastingplichtige. Hij berekent de btw door aan de afnemer. De afnemer is dus degene die de btw economisch betaalt. Daardoor zijn de belastingplichtige en degene die de belasting feitelijk betaalt verschillende personen of entiteiten. 27 De btw is dus een indirecte belasting. 28 Theoretisch kan belastingheffing ook bij de consument plaatsvinden. 29 In de praktijk wordt echter nergens een directe verbruiksbelasting geheven. Hierbij moet worden opgemerkt dat de belastingheffing in bepaalde specifieke gevallen wel direct plaatsvindt bij de consument. Bijvoorbeeld bij de (belaste) intracommunautaire verwerving van nieuwe vervoermiddelen moeten particulieren de verschuldigde btw zelf aangeven en afdragen aan de Belastingdienst via een incidentele btw-aangifte. 30 Bij verbruiksbelastingen moet onderscheid worden gemaakt tussen algemene verbruiksbelastingen en bijzondere verbruiksbelastingen. De omzetbelasting die in Nederland en andere EU-lidstaten wordt geheven, is een algemene verbruiksbelasting. 31 Dit houdt in dat alle consumptieve bestedingen 22 HvJ EU 29 februari 1996, C-215/94 (Mohr) 23 Dit leid ik af uit HvJ EU 29 februari 1996, C-215/94 (Mohr), r.o Prof. mr. M.E. van Hilten en prof. dr. H.W.M. van Kesteren: Omzetbelasting, Deventer, Kluwer, 2010, p. 8. Ter aanvulling merk ik op dat Van Norden deze omschrijving van Van Hilten en Van Kesteren ook het meest treffend acht. Zie mr. dr. G.J. van Norden, Het concern in de BTW, Deventer, Kluwer, 2007, p Zie art. 73 Btw-richtlijn 26 Prof. mr. M.E. van Hilten en prof. dr. H.W.M. van Kesteren: Omzetbelasting, Deventer, Kluwer, 2010, p Mr. C.M. Ettema, mr. J.P. Hulshof en mr. G.J. van Slooten: Wegwijs in de btw, Amersfoort, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, 2008, p Zie ook mr. dr. G.J. van Norden, Het concern in de BTW, Deventer, Kluwer, 2007, p Prof. mr. M.E. van Hilten en prof. dr. H.W.M. van Kesteren: Omzetbelasting, Deventer, Kluwer, 2010, p Art. 17h lid 2 OB Zie art. 1 Btw-richtlijn waarin is neergelegd dat op goederen en diensten een algemene verbruiksbelasting wordt geheven die strikt evenredig is aan de prijs van de goederen en diensten, zulks ongeacht het aantal handelingen dat tijdens het productie- en distributieproces voor de fase van heffing plaatsvond. Zie ook prof. mr. M.E. van Hilten en prof. dr. H.W.M. van Kesteren: Omzetbelasting, Deventer, Kluwer, 2010, p. 8 en mr. dr. A.J. van Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden in de btw, Deventer, Kluwer, 2009, p. 29 Pagina 11 van 79

12 van consumenten behoren te worden belast. 32 Een bijzondere verbruiksbelasting belast enkel de bestedingen voor bepaalde goederen. Accijnsbelasting op tabak en alcohol is bijvoorbeeld een bijzondere verbruiksbelasting Neutraliteitsbeginsel In de jurisprudentie van het HvJ EU komt de term fiscale neutraliteit regelmatig voor. 33 De fiscale neutraliteit is een basisbeginsel van het btw-stelsel. Neutraliteit houdt in dat de omzetbelasting, zoals die in de EU wordt geheven, in bepaalde verhoudingen een neutrale werking moet hebben. Dat wil zeggen dat de btw-heffing idealiter geen invloed heeft op het economische handelen. 34 Zoals in de vorige paragraaf is beschreven, beoogt een verbruiksbelasting de consument te belasten en niet de ondernemer. De ondernemer zal dus zo min mogelijk last moet hebben van de indirecte heffing die bij hem wordt geheven. Dit kan alleen worden bereikt als ondernemers de btw eenvoudig op de consument kunnen afwentelen. Kortom, de belastingplichtige ondernemer moet zo min mogelijk merken van de btw-heffing. Deze vorm van belastingneutraliteit wordt aangeduid als inwendige neutraliteit. Daarnaast speelt uitwendige neutraliteit een belangrijke rol voor de btw-heffing. Hierbij gaat het om de vergelijking met andere goederen en diensten en uiteindelijk andere ondernemers. Uitwendige neutraliteit kan worden onderverdeeld in economische, juridische en externe neutraliteit. 35 Economische neutraliteit houdt in dat een algemene verbruiksbelasting zoveel mogelijk moet voorkomen dat de concurrentieverhoudingen tussen ondernemers worden verstoord. 36 De belastingdruk moet namelijk worden ervaren door de afnemers. De ondernemers zijn slechts de heffingspunten. Het mag dus niet zo zijn dat de ene ondernemer, aannemende dat het vergelijkbare gevallen betreft, meer belasting moet afdragen dan de andere ondernemer. De ondernemer die de meeste belasting betaalt, zou dan een gedeelte van de btw voor eigen rekening moeten nemen om zijn concurrentiepositie in stand te houden. Kortom, economische neutraliteit houdt in dat de btw-heffing in beginsel geen invloed mag hebben op de concurrentiepositie van ondernemers. 37 Daarnaast moet de verschuldigde btw bij dezelfde kleinhandelsprijzen gelijk zijn ongeacht of het goed bij ondernemer X of ondernemer Z is gekocht. De btw is dus strikt evenredig aan de kleinhandels- 32 Zie ook mr. K.M. Braun, Aftrek van voorbelasting in de BTW, Deventer, Kluwer, 2002, p Zie bijvoorbeeld HvJ EU 19 september 2000, C-454/98 (Schmeink & Cofreth en Strobel), r.o. 59 en HvJ EU 22 mei 2008, C-162/07 (Ampliscientifica), r.o Zie in dit kader prof. dr. S. Cnossen, Hoe kan consumptie worden belast?, WFR 2000/ Prof. mr. M.E. van Hilten en prof. dr. H.W.M. van Kesteren: Omzetbelasting, Deventer, Kluwer, 2010, p Prof. mr. M.E. van Hilten en prof. dr. H.W.M. van Kesteren: Omzetbelasting, Deventer, Kluwer, 2010, p Zie ook mr. dr. A.J. van Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden in de btw, Deventer, Kluwer, 2009, p. 18 Pagina 12 van 79

13 prijs. 38 Hetgeen gelijk is, moet gelijk worden behandeld. 39 Dit staat bekend als juridische neutraliteit. 40 Externe neutraliteit heeft betrekking op de neutraliteit in intracommunautair en internationaal verband. 41 Vrij vertaald houdt deze vorm van neutraliteit in dat voorkomen moet worden dat de concurrentieverhoudingen tussen binnenlandse leveranciers en buitenlandse leveranciers worden verstoord. 42 De (uiteindelijke) belastingdruk moet dus gelijk zijn, ongeacht of prestaties uit het binnen- of buitenland worden afgenomen. 43 Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat de heffing bij invoer van goederen gelijk moet zijn aan de binnenlandse btw-druk op hetzelfde goed, terwijl de teruggaaf bij uitvoer niet mag afwijken van de in het binnenland geheven belasting. 44 neutraliteit vereist verder dat gelijke prestaties hetzelfde worden behandeld in elke EU-lidstaat. 45 Externe 2.4. Recht op aftrek van voorbelasting Hiervoor is beschreven dat een btw-ondernemer zo min mogelijk moet merken van de btw-heffing. De uiteindelijke belastingdruk moet bij de consument komen te liggen. Dit wordt bereikt door ondernemers onder voorwaarden recht op aftrek van voorbelasting te geven. Dit is een systeem waarbij de ondernemer de btw die aan hem in rekening is gebracht in aftrek kan brengen op de door hem verschuldigde btw. 46 Het huidige btw-stelsel is een meermalig niet-cumulatief stelsel. 47 Dit houdt in dat elke ondernemer alleen btw betaalt over de door hem toegevoegde waarde bij de productie en distributie van goederen en diensten. Volgens Van Hilten e.a. wordt op de volgende wijze zo veel mogelijk voorkomen dat ondernemers last ondervinden van de btw doordat zij de btw voor de afnemers moeten voorfinancieren: De neutraliteit van de belasting vereist echter niet alleen dat ondernemers recht op aftrek hebben, maar ook dat de aftrek onmiddellijk en voor het totale bedrag kan worden uitgeoefend, ook als dat zou leiden tot een teruggaaf van belasting. 48 In art. 167 Btw-richtlijn en art. 15 OB wordt het tijdstip waarop de btw kan worden geëffectueerd dan ook gekoppeld aan het tijdstip waarop de belasting verschuldigd wordt. Dit houdt in dat ondernemers de btw in aftrek kunnen brengen in hetzelfde tijdvak als waarin de btw in 38 Prof. mr. M.E. van Hilten en prof. dr. H.W.M. van Kesteren: Omzetbelasting, Deventer, Kluwer, 2010, p Mr. K.M. Braun, Aftrek van voorbelasting in de BTW, Deventer, Kluwer, 2002, p Zie ook mr. dr. A.J. van Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden in de btw, Deventer, Kluwer, 2009, p. 17: De juridische neutraliteit van omzetbelasting heeft betrekking op de rechtvaardige verdeling van de belasting. 41 Mr. K.M. Braun, Aftrek van voorbelasting in de BTW, Deventer, Kluwer, 2002, p Mr. dr. A.J. van Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden in de btw, Deventer, Kluwer, 2009, p Zie ook prof. dr. R.P.C.W.M. Brandsma e.a., Europees Belastingrecht, Deventer, Kluwer, 2009, p Prof. mr. M.E. van Hilten en prof. dr. H.W.M. van Kesteren: Omzetbelasting, Deventer, Kluwer, 2010, p Mr. dr. A.J. van Doesum, Contractuele samenwerkingsverbanden in de btw, Deventer, Kluwer, 2009, p Mr. C.M. Ettema, mr. J.P. Hulshof en mr. G.J. van Slooten: Wegwijs in de btw, Amersfoort, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, 2008, p Mr. C.M. Ettema, mr. J.P. Hulshof en mr. G.J. van Slooten: Wegwijs in de btw, Amersfoort, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, 2008, p Prof. mr. M.E. van Hilten en prof. dr. H.W.M. van Kesteren: Omzetbelasting, Deventer, Kluwer, 2010, p. 321 Pagina 13 van 79

14 rekening is gebracht. Hierdoor liggen goederen en diensten in principe belastingvrij bij de ondernemer. 49 De belastingdruk ligt uiteindelijk bij degene die geen of slechts een gedeeltelijk recht op aftrek van voorbelasting heeft. Door het aftrekrecht te koppelen aan de voorwaarde dat goederen en diensten worden gebruikt voor belaste prestaties wordt dus bereikt dat de btw drukt op de uiteindelijke consument. Op de hoofdregel dat ondernemers de btw geheel en onmiddellijk in aftrek kunnen brengen bestaan vele uitzonderingen. De meest omvattende uitzondering is de btw die kan worden toegerekend aan prestaties die onder een btw-vrijstelling vallen. In de eerste volzin van art. 168 Btw-richtlijn is namelijk neergelegd dat ondernemers de voorbelasting in aftrek kunnen brengen voor zover zij goederen en diensten gebruiken voor belaste prestaties. Een ondernemer die enkel btw-vrijgestelde prestaties verricht, heeft dus geen recht op aftrek van btw op kosten. Bijvoorbeeld een ondernemer wiens bedrijfsactiviteiten uitsluitend bestaan uit de btw-vrijgestelde verhuur van onroerend goed aan particulieren, kan de btw op ingekochte goederen en diensten dus niet in aftrek brengen. 50 Hiervoor is op hoofdlijnen het aftrekrecht beschreven voor kosten die direct zijn toe te rekenen aan enerzijds btw-belaste en anderzijds btw-vrijgestelde uitgaande handelingen. Ondernemers kunnen ook kosten maken die niet rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan een bepaalde uitgaande handeling. Als deze kosten kunnen worden toegerekend aan de algehele bedrijfsactiviteit, kwalificeren deze kosten als algemene kosten. De btw op algemene kosten kan pro rata in aftrek worden gebracht. 51 De pro rata is het aftrekpercentage van de gehele onderneming. De pro rata wordt als volgt berekend: ௦௧ ௭௧ ௩௦௧ ௦௧ ௭௧(௧௧௦௧ ௭௧) * 100% Ondernemers kunnen de btw op algemene kosten dus in aftrek brengen in de mate waarin de belaste omzet staat tot de som van de belaste en vrijgestelde omzet. Als een ondernemer enkel btw-belaste prestaties verricht, kan de btw op algemene kosten dus volledig in aftrek worden gebracht. Voor de ondernemer die alleen prestaties verricht die zijn vrijgesteld van btw geldt het omgekeerde. De btw op algemene kosten is in dat geval volledig niet-aftrekbaar. Verder is van belang te benadrukken dat ondernemers de btw op ingekochte goederen en diensten voor het verrichten van niet-economische activiteiten in beginsel niet in aftrek kunnen brengen. In de volgende hoofdstukken wordt beschreven of, en zo ja wanneer, de btw toch (gedeeltelijk) aftrekbaar is bij het verrichten van niet-economische (btw-onbelastbare) activiteiten. 49 Prof. mr. M.E. van Hilten en prof. dr. H.W.M. van Kesteren: Omzetbelasting, Deventer, Kluwer, 2010, p Zie ook mr. K.M. Braun, Aftrek van voorbelasting in de BTW, Deventer, Kluwer, 2002, p De verhuur (de verpachting daaronder begrepen) van onroerende zaken is vrijgesteld op basis van art.11 lid 1 sub b Wet OB. 51 Pro rata aftrek is neergelegd in art. 173 t/m 175 Btw-richtlijn. Pagina 14 van 79

15 3. De belastingplichtige 3.1. Inleiding In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de belastingplicht voor de btw. Voor het recht op aftrek van voorbelasting is namelijk vereist dat een belastingplichtige goederen en diensten gebruikt voor belaste handelingen. 52 Als een natuurlijk persoon of entiteit niet belastingplichtig is voor de btw, kan de btw op kosten nimmer in aftrek worden gebracht. Alvorens in te gaan op de vraag wanneer btw-plichtige ondernemers de btw op kosten voor het verrichten van niet-economische activiteiten (mogelijk) in aftrek kunnen brengen, moet de belastingplicht voor de btw dus worden beschreven. In paragraaf 3.2. wordt de belastingplicht voor de btw op hoofdlijnen beschreven. Daarbij wordt ook ingegaan op de relevante jurisprudentie. Verder wordt afzonderlijk ingegaan op de exploitatie van een vermogensbestanddeel. Vervolgens wordt in paragraaf 3.3. beschreven wat onder niet-economische activiteiten wordt verstaan Belastingplicht in de Btw-richtlijn en de Wet OB Aan btw-heffing zijn onderworpen de leveringen van goederen en de diensten die worden verricht door een als zodanig handelende belastingplichtige. 53 De definitie die in de Nederlandse regelgeving is opgenomen wijkt af van de Btw-richtlijn. In art. 7 Wet OB wordt namelijk het begrip ondernemer gebruikt. De Hoge Raad heeft hierover beslist dat het Nederlandse begrip ondernemer dezelfde betekenis heeft als het Europese begrip belastingplichtige. 54 Wat onder belastingplichtige moet worden verstaan, is beschreven in art. 9 lid 1 Btw-richtlijn: Als belastingplichtige wordt beschouwd een ieder die, op ongeacht welke plaats, zelfstandig een economische activiteit verricht, ongeacht het oogmerk of resultaat van die activiteit. Hieruit volgt dat belastingplicht voor de btw ontstaat als cumulatief sprake is van de volgende elementen: eenieder, zelfstandigheid en het verrichten van economische activiteiten. In de volgende subparagrafen wordt elk element afzonderlijk beschreven Eenieder Eenieder is belastingplichtige voor de btw. Dit houdt in dat de btw-heffing niet is afgebakend in die zin dat alleen natuurlijke personen of rechtspersonen belastingplichtig kunnen zijn. Bij de beoordeling of sprake is van belastingplicht is dus niet van belang in welke hoedanigheid c.q. rechtsvorm wordt opgetreden. In de rechtspraak is dan ook uitgemaakt dat eenieder ook betrekking heeft op allerlei samenwerkingsverbanden, die al dan niet rechtspersoonlijkheid bezitten, zoals 52 Art. 168 Btw-richtlijn en 15 Wet OB 53 Art. 2 lid 1 sub a Btw-richtlijn 54 Zie HR 6 oktober 1982, nr , BNB 1982/312, HR 2 mei 1984, nr , BNB 1984/295 en HR 27 augustus 1985, nr , BNB 1985/316 Pagina 15 van 79

16 maatschappen, vennootschappen onder firma (VOF), verenigingen, etc. 55 Het samenwerkingsverband moet dan wel als één entiteit deelnemen aan het economische verkeer. 56 Het is irrelevant of een samenwerkingsverband civielrechtelijk bestaat. 57 Een groep loonslagers die regelmatig als eenheid werkzaamheden verricht, kan bijvoorbeeld belastingplichtig zijn. 58 Verder is van belang dat de leden van een belastingplichtig samenwerkingsverband zelf ook belastingplichtig kunnen zijn voor de btw. Dit volgt uit het Heerma-arrest waarin het HvJ EU een maat, die een ligboxenstal verhuurt aan een maatschap waarin hij als maat deelneemt, voor deze verhuuractiviteit aanmerkt als ieder Zelfstandigheid Het element zelfstandigheid wordt toegelicht in art. 10 Btw-richtlijn: De in artikel 9, lid 1, bedoelde voorwaarde dat de economische activiteit zelfstandig moet worden verricht, sluit loontrekkenden en andere personen van de belastingheffing uit, voor zover zij met hun werkgever een arbeidsovereenkomst hebben aangegaan of enige andere juridische band hebben waaruit een verhouding van ondergeschiktheid ontstaat ten aanzien van de arbeids- en bezoldigingsvoorwaarden en de verantwoordelijkheid van de werkgever. De hierboven gebruikte term werkgever moet in feitelijke zin worden uitgelegd. 60 Of civielrechtelijk sprake is van een werkgever is irrelevant. Voor de btw is sprake van een werkgever als ondergeschiktheid bestaat ten aanzien van de arbeids- en bezoldigingsvoorwaarden dan wel de verantwoordelijkheid van de werkgever. Iemand die werkzaam is in dienstbetrekking, is dus nooit belastingplichtig voor de werkzaamheden die worden verricht in de hoedanigheid van werknemer c.q. ondergeschikte. Als civielrechtelijk geen sprake is van een dienstbetrekking kan iemand toch in een zodanige verhouding staan tot een principaal dat vanuit btw-optiek geen sprake is van zelfstandigheid. In dat geval bestaat dus geen belastingplicht voor de btw. Kortom, het zelfstandigheidsvereiste heeft tot doel ondergeschikten van het ondernemerschap en dus van btw-heffing uit te sluiten Economische activiteit In art. 9 lid 1 Btw-richtlijn wordt invulling gegeven aan het begrip economische activiteit. Alle werkzaamheden van een fabrikant, handelaar of dienstverrichter worden als economische activiteit beschouwd. Uit de tekst van deze bepaling en de jurisprudentie van het HvJ EU blijkt dat aan de term economische activiteit een ruime werkingssfeer wordt gegeven. 61 Dit heeft echter niet tot gevolg dat alle activiteiten van een btw-plichtige ondernemer kwalificeren als economische activiteit. In 55 HvJ EU 7 september 1999, C-216/97 (Gregg & Gregg) en HR 5 januari 1983, BNB 1983/76 56 Prof. mr. M.E. van Hilten en prof. dr. H.W.M. van Kesteren: Omzetbelasting, Deventer, Kluwer, 2010, p Mr. C.M. Ettema, mr. J.P. Hulshof en mr. G.J. van Slooten: Wegwijs in de btw, Amersfoort, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, 2008, p TC 28 november 1978, BNB 1978/89 59 HvJ EU 27 januari 2000 (Heerma) 60 Prof. mr. M.E. van Hilten en prof. dr. H.W.M. van Kesteren: Omzetbelasting, Deventer, Kluwer, 2010, p Zie onder andere HvJ EU 14 februari 1985, 268/83 (Rompelman) en HvJ EU 4 december 1990, C-186/89 (Van Tiem) Pagina 16 van 79

17 paragraaf 3.3 wordt nader ingegaan op activiteiten die niet kwalificeren als economische activiteit, de zogenoemde niet-economische activiteiten. Hierna wordt eerst ingegaan op de kenmerken van een economische activiteit Bedongen vergoeding en rechtstreeks verband Om te kunnen spreken van een economische activiteit moet een prestatie jegens een derde onder bezwarende titel wordt verricht. 62 Een prestatie wordt onder bezwarende titel verricht als de vergoeding voor de geleverde of nog te leveren prestatie is bedongen. Uit het Tolsma-arrest volgt dat een prestatie alleen onder bezwarende titel wordt verricht wanneer tussen de prestatieverrichter en de prestatieontvanger een rechtsbetrekking bestaat waarbij over en weer prestaties worden uitgewisseld en de ontvangen vergoeding de werkelijke tegenwaarde vormt voor de verrichte prestatie. 63 In dit arrest besliste het HvJ EU dat Tolsma, een orgeldraaier die van willekeurige voorbijgangers kleingeld ontving, geen btw hoeft te voldoen over de ontvangen gelden. De hoogte van de door de orgeldraaier ontvangen gelden van voorbijgangers is namelijk niet bepaald of bepaalbaar. Hieruit volgt dat iemand alleen een economische activiteit verricht als de geleverde prestatie en de ontvangen gelden een onderling rechtstreeks verband hebben. Het HvJ EU oordeelde op overeenkomstige wijze over rechtsbijstanddiensten waarvan particulieren, gratis of tegen betaling van een gedeeltelijke vergoeding, gebruik kunnen maken. 64 De hoogte van de vergoeding, die de particulieren betaalden aan de openbare bureaus die rechtsbijstand verleenden, werd slechts gedeeltelijk bepaald door de werkelijke waarde van de verleende dienst. Hierdoor kan de bijdrage van de particulieren niet als tegenwaarde worden beschouwd voor de rechtsbijstanddiensten. Uit de bewoordingen ongeacht het oogmerk of resultaat, neergelegd in art. 9 lid 1 Btw-richtlijn, volgt dat een winststreven niet vereist is om te kunnen spreken van een economische activiteit. De ondernemer moet streven naar het behalen van opbrengst en niet naar het behalen van winst. Ook activiteiten die worden verricht tegen een vergoeding die lager is dan de kostprijs kunnen dus een economische activiteit zijn. Kortom, een economische activiteit is een (toekomstige) prestatie die tegen een bedongen vergoeding wordt verricht Duurzaamheid Een economische activiteit vereist, naast een bedongen vergoeding en een rechtstreeks verband tussen de vergoeding en de prestatie, enige duurzaamheid. Concreet houdt het duurzaamheidsvereiste in dat pas sprake is van ondernemerschap voor de btw als iemand regelmatig prestaties verricht in het economische verkeer. De eis dat regelmatig moet worden gepresteerd in het 62 Zo is in art. 2 lid 1 sub a Btw-richtlijn bepaald dat aan btw-heffing zijn onderworpen de leveringen van goederen, die binnen het grondgebied van een lidstaat door een als zodanig handelende belastingplichtige onder bezwarende titel worden verricht. 63 HvJ EU 3 maart 1994, C-16/93 (Tolsma) 64 HvJ EU 29 oktober 2009, C-246/08 (Commissie tegen Finland) 65 Prof. mr. M.E. van Hilten en prof. dr. H.W.M. van Kesteren: Omzetbelasting, Deventer, Kluwer, 2010, p. 66 Pagina 17 van 79

18 economische verkeer is een objectivering van het vereiste dat duurzaam moet worden gestreefd naar opbrengst. 66 Het is namelijk lastig te meten of iemand duurzaam streeft naar opbrengst. Hierbij moet worden opgemerkt dat voor bepaalde incidentele prestaties expliciet is bepaald dat het verrichten van een enkele prestatie belastingplicht tot gevolg kan hebben (keuzerecht van de lidstaten). 67 De ratio van het duurzaamheidsvereiste is het vergemakkelijken van de btw-heffing Exploitatie vermogensbestanddeel Art. 9 lid 1 Btw-richtlijn bepaalt dat de exploitatie van een lichamelijke of onlichamelijke zaak om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen een economische activiteit is. Iemand is dus belastingplichtig voor de exploitatie van een (on)lichamelijke zaak als sprake is van exploitatie en van duurzame opbrengst. 69 De term exploitatie heeft betrekking op het aan een derde ter beschikking stellen van een vermogensbestanddeel. 70 Uit het Van Tiem-arrest 71 volgt dat het begrip exploitatie ziet op alle handelingen, ongeacht hun rechtsvorm, die bedoeld zijn om duurzaam opbrengst te verkrijgen uit een vermogensbestanddeel. 72 Hieruit maak ik op dat iemand een economische activiteit verricht als hij met de exploitatie streeft naar het behalen van opbrengst. Het zuivere beheer van vermogen is dan ook geen exploitatie van een vermogensbestanddeel. Dit sluit volgens Van Norden ook aan op de vaste jurisprudentie van het HvJ EU waarin wordt beslist dat het enkel uitoefenen van het eigendomsrecht van aandelen geen economische activiteit is. 73 In dat geval wordt namelijk gehandeld als een particuliere investeerder. Voor belastingplicht is verder duurzame opbrengst benodigd. In de literatuur wordt gediscussieerd of de duurzaamheid gekoppeld moet worden aan de prestatie (de exploitatie) of aan de beoogde opbrengst. Van Norden is van mening dat uit de tekst van art. 9 lid 1 Btw-richtlijn blijkt dat de duurzaamheid betrekking heeft op de opbrengst. 74 Van Hilten geeft echter aan dat het beter strookt met het karakter van de btw dat de duurzaamheid is gekoppeld aan de duurzaamheid van een prestatie. 75 Volgens Bijl en Van Hilten wordt ook een economische activiteit verricht bij een duurzame prestatie zonder een duurzame opbrengst. 76 Zij baseren dit onder andere op het Van Tiem-arrest waarin het HvJ EU overweegt dat een goed wordt geëxploiteerd als iemand 66 Prof. mr. M.E. van Hilten en prof. dr. H.W.M. van Kesteren: Omzetbelasting, Deventer, Kluwer, 2010, p Zie art. 12 Btw-richtlijn 68 Zie prof. mr. M.E. van Hilten en prof. dr. H.W.M. van Kesteren: Omzetbelasting, Deventer, Kluwer, 2010, p. 70: Het karakter van de btw-heffing, die in beginsel elke consumptieve uitgave beoogt te belasten, verzet zich er namelijk niet tegen om iedere prestatie, ongeacht door wie die wordt verricht, te belasten als deze prestatie leidt tot een consumptieve besteding. Vanuit een praktisch oogpunt is dit echter niet realiseerbaar. 69 Zie ook mr. dr. G.J. van Norden, Het concern in de BTW, Deventer, Kluwer, 2007, p Toelichting bij het voorstel voor de Zesde Richtlijn van de Raad van 29 juni 1973, COM 73/950, V-N 1973, nr. 18A, p HvJ EU 4 december 1990, C-186/89 (Van Tiem) 72 HvJ EU 4 december 1990, C-186/89 (Van Tiem), r.o Zie ook mr. dr. G.J. van Norden, Het concern in de BTW, Deventer, Kluwer, 2007, p Zie ook mr. dr. G.J. van Norden, Het concern in de BTW, Deventer, Kluwer, 2007, p Dit volgt ook uit bijvoorbeeld de Engelse taalversie: obtaining income therefrom on a continuing basis. 75 Prof. mr. M.E. van Hilten, Bancaire en financiële prestaties in de Europese BTW (diss), Deventer, Kluwer, 1992, p D.B. Bijl, aantekening bij HvJ EU 4 december 1990, C-186/89 (Van Tiem), FED 1991/71 en prof. mr. M.E. van Hilten, Bancaire en financiële prestaties in de Europese BTW (diss), Deventer, Kluwer, 1992, p. 189 Pagina 18 van 79

19 een gebruiksrecht van een zaak verkrijgt voor een bepaalde periode tegen vergoeding. 77 Het HvJ EU eist hierbij niet dat de vergoeding periodiek of regelmatig wordt betaald. Mijns inziens mag het voor de vraag of iemand belastingplichtig is niet uitmaken of de vergoeding in één keer of in meerdere keren wordt verkregen. De exploitatie is in beide gevallen namelijk vanuit economisch oogpunt hetzelfde. Van Norden is deze mening ook toegedaan. 78 Naar mijn mening ziet de duurzaamheid op het duurzaam behalen van opbrengst. Het maakt voor de duurzaamheid van de opbrengst niet uit of de vergoeding in één keer wordt betaald of is verspreid over meerdere termijnen: in beide gevallen is de totaal verkregen vergoeding gelijk. Met de exploitatie wordt dan ook duurzaam gestreefd naar de (uiteindelijke) totale vergoeding Niet-economische activiteiten In de vorige paragraaf is beschreven wanneer sprake is van een economische activiteit. Hierbij is aangegeven dat niet alle handelingen aan de criteria voldoen om te kwalificeren als economische activiteit. In deze paragraaf wordt ingegaan op enkele niet-economische activiteiten Prestaties om niet of tegen symbolische vergoeding In het Hong Kong Trade Development Council-arrest heeft het HvJ EU beslist dat iemand die uitsluitend prestaties om niet verricht niet belastingplichtig is voor de btw. 79 In het Kuwait Petroleum-arrest wordt invulling gegeven aan de term om niet : Wanneer de vermindering daarentegen betrekking heeft op 100% van de prijs, is er sprake van afgifte om niet. 80 Vrij vertaald is dus slechts sprake van een prestatie om niet als deze gratis - dat wil zeggen geheel zonder tegenprestatie - wordt verricht. Uit het Hong Kong-arrest kan worden afgeleid dat btw-heffing niet aan de orde is als iemand uitsluitend prestaties verricht zonder directe tegenprestatie. In dat geval worden geen economische activiteiten verricht. Om te kunnen spreken van een economische activiteit is dus vereist dat een prestatie wordt verricht tegen (enige) vergoeding. Bij het Hong Kong-arrest moet de kanttekening worden geplaatst dat dit arrest is gewezen onder de Tweede Richtlijn. Deze richtlijn kende in tegenstelling tot de huidige Btw-richtlijn nog geen fictieve heffingen voor prestaties om niet. 81 Onder de Tweede Btw-richtlijn waren prestaties om niet dus nooit belast met btw. Van Hilten en Van Kesteren gaan er vanuit dat het Hong Kong-arrest nog steeds van betekenis is: De basisgedachte blijft immers dat iemand slechts belastingplichtig is die werkzaamheden verricht of gaat verrichten met het oog op het verkrijgen van tegenprestaties. Iemand die uitsluitend 77 HvJ EU 4 december 1990, C-186/89 (Van Tiem) 78 Zie ook mr. dr. G.J. van Norden, Het concern in de BTW, Deventer, Kluwer, 2007, p HvJ EU 1 april 1982, 89/81 (Hong-Kong Trade Development Council te Amsterdam) 80 HvJ EU 27 april 1999, C-48/97 (Kuwait Petroleum (GB) Ltd.), r.o. 16, derde volzin 81 Zie art. 18 en 26 Btw-richtlijn voor prestaties om niet ; de desbetreffende handelingen worden gelijkgesteld met een levering onder bezwarende titel. Pagina 19 van 79

20 prestaties om niet verricht voldoet niet aan die voorwaarde. 82 Onder de huidige Btw-richtlijn is iemand die enkel prestaties om niet verricht dus ook niet belastingplichtig. Zoals hiervoor is beschreven, is alleen sprake van een economische activiteit als een prestatie wordt verricht tegen enige vergoeding. De vraag die dan opkomt, is of elke tegenwaarde, hoe laag dan ook, de kwalificatie van economische activiteit tot gevolg heeft. Deze vraag moet ontkennend worden beantwoord. Het HvJ EU heeft namelijk beslist dat vergoedingen die dusdanig laag zijn dat sprake is van vrijgevigheid, niet belastbaar zijn voor de btw. 83 Het HvJ EU geeft niet specifiek aan wanneer sprake is van vrijgevigheid. Invulling van dit begrip wordt blijkbaar overgelaten aan de EU-lidstaten. Ook de Hoge Raad is ingegaan op de vraag wanneer een vergoeding zodanig laag is dat geen sprake is van een economische activiteit. 84 In lijn met de jurisprudentie van het HvJ EU oordeelt de Hoge Raad dat prestaties die zijn verricht tegen enige vergoeding in beginsel economische activiteiten zijn. Volgens de HR is sprake van vrijgevigheid als de vergoeding symbolisch is. Bij de beoordeling of een vergoeding symbolisch is, kan de vergoeding die in het maatschappelijke verkeer wordt bedongen voor soortgelijke prestaties van belang zijn. Van Norden is van mening dat dit een onjuiste maatstaf is, omdat het bij vrijgevigheid moet gaan om handelingen die gelijk kunnen worden gesteld met handelingen om niet. 85 De toets van de HR heeft tot gevolg dat in meer gevallen sprake is van vrijgevigheid en daardoor van niet-economische activiteiten Andere niet-economische activiteiten Naast de hiervoor beschreven activiteiten die om niet of slechts tegen een symbolische vergoeding worden verricht, worden onder andere de volgende activiteiten aangemerkt als niet-economische activiteit: De overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen kan door lidstaten als een niet-economische activiteit worden aangemerkt. 86 Activiteiten die bestaan uit de handel in goederen waarvoor een volstrekt invoer- en handelsverbod geldt binnen de Europese Unie. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de handel in verboden verdovende middelen. 87 Het aanbieden van illegale kansspelen is daarentegen wel een economische activiteit, omdat illegale kansspelen in concurrentie treden met btw-belastbare legale kansspelen. 88 Hieruit volgt dat alleen sprake is van een 82 Prof. mr. M.E. van Hilten en prof. dr. H.W.M. van Kesteren: Omzetbelasting, Deventer, Kluwer, 2010, p HvJ EU 21 september 1988, nr. 50/87 (Commissie tegen Frankrijk) 84 HR 11 februari 2005, nr , BNB 2005/ Mr. dr. G.J. van Norden, Het concern in de BTW, Deventer, Kluwer, 2007, p Art. 19 Btw-richtlijn 87 Zie bijvoorbeeld HvJ EU 28 februari 1984, 294/82 (Senta Einberger), HvJ EU 5 juli 1988, 269/86 (Mol) en HvJ 5 juli 1988, 289/86 (Happy Family) 88 HvJ EU 11 juni 1998, C-283/95 (Fischer) Pagina 20 van 79

Een onderzoek naar de reikwijdte van de vrijstelling voor het beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen

Een onderzoek naar de reikwijdte van de vrijstelling voor het beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen Een onderzoek naar de reikwijdte van de vrijstelling voor het beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen Masterthesis Fiscale Economie Naam: Ruby- Jane de Jong Administratienummer: s505882 Universiteit:

Nadere informatie

Hoe kan er in de omzetbelasting een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen economische activiteiten en niet-economische activiteiten?

Hoe kan er in de omzetbelasting een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen economische activiteiten en niet-economische activiteiten? BACHELOR THESIS Hoe kan er in de omzetbelasting een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen economische activiteiten en niet-economische activiteiten? Naam: Anr: Studierichting: Datum: Begeleider:

Nadere informatie

Bachelor Thesis Fiscale Economie 2012/2013. De onbelastbare subsidie en het recht op aftrek van voorbelasting.

Bachelor Thesis Fiscale Economie 2012/2013. De onbelastbare subsidie en het recht op aftrek van voorbelasting. Bachelor Thesis Fiscale Economie 2012/2013 De onbelastbare subsidie en het recht op aftrek van voorbelasting. Naam: Guusje Mulders ANR: S. 930486 Faculteit: Economie en bedrijfswetenschappen Studierichting:

Nadere informatie

MASTERSCRIPTIE FISCAAL RECHT. Het leveringsbegrip in de btw. Atla Simou

MASTERSCRIPTIE FISCAAL RECHT. Het leveringsbegrip in de btw. Atla Simou MASTERSCRIPTIE FISCAAL RECHT Het leveringsbegrip in de btw Atla Simou 1 MASTERSCRIPTIE FISCAAL RECHT Het leveringsbegrip in de btw Naam: Atla Simou LLB Studentennummer: 221361 Universiteit van Tilburg

Nadere informatie

Bachelor thesis. Welke invloed hebben onbelastbare subsidies op het recht op aftrek van voorbelasting? Michelle Stok Administratienummer:

Bachelor thesis. Welke invloed hebben onbelastbare subsidies op het recht op aftrek van voorbelasting? Michelle Stok Administratienummer: Bachelor thesis Welke invloed hebben onbelastbare subsidies op het recht op aftrek van voorbelasting? Naam: Michelle Stok Administratienummer: 885855 Studierichting: Fiscale Economie Datum: november 2012

Nadere informatie

Masterscriptie Fiscale Economie

Masterscriptie Fiscale Economie Masterscriptie Fiscale Economie De behandeling van de aftrek van voorbelasting bij de verkoop van een deelneming getoetst aan het fiscale neutraliteitsbeginsel Naam: H.J.L. van der Sanden Opleiding: Master

Nadere informatie

Doorbelasten van kosten

Doorbelasten van kosten Doorbelasten van kosten - Wat zijn de btw-gevolgen? - Tilburg University Masterscriptie Fiscaal Recht (Accent Indirecte Belastingen) Naam : M.H. (Marisa) Hut Studentnummer : 50 97 99 Datum verdediging

Nadere informatie

ECONOMISCHE ACTIVITEIT:

ECONOMISCHE ACTIVITEIT: ECONOMISCHE ACTIVITEIT: DE EXPLOITATIE VAN EEN (ON)LICHAMELIJKE ZAAK OM ER DUURZAAM OPBRENGST UIT TE VERKRIJGEN Door: Mr. drs. J.R. Vollering 2013/2014 1 INHOUDSOPGAVE LIJST MET GEBRUIKTE AFKORTINGEN...

Nadere informatie

Verkoop van deelnemingen in de economische en niet-economische sfeer

Verkoop van deelnemingen in de economische en niet-economische sfeer Verkoop van deelnemingen in de economische en niet-economische sfeer Door: N. Tanouti M. Sc. 2010/ 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 4 Hoofdstuk 2 Belastingplicht van houdstermaatschappijen bij

Nadere informatie

De heer R.J.A.M. Sadée wil ik bedanken voor zijn kritische blik en zijn bijdrage aan het redigeren van mijn scriptie.

De heer R.J.A.M. Sadée wil ik bedanken voor zijn kritische blik en zijn bijdrage aan het redigeren van mijn scriptie. Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt mijn masterscriptie, waarin ik de herzieningsregels in de btw onder de loep neem. Met deze scriptie komt een einde aan mijn zeven jaar durende studententijd waarvan ik

Nadere informatie

DE REIKWIJDTE VAN DE TERM ECONOMISCHE ACITIVEITEN

DE REIKWIJDTE VAN DE TERM ECONOMISCHE ACITIVEITEN 2012 DE REIKWIJDTE VAN DE TERM ECONOMISCHE ACITIVEITEN De scheidslijn tussen economische en nieteconomische activiteiten Tilburg University Naam: Tim Winkelhuis Studierichting: Fiscale Economie ANR: S206001

Nadere informatie

Het begrip normale waarde in de omzetbelasting

Het begrip normale waarde in de omzetbelasting Het begrip normale waarde in de omzetbelasting Naam: Mark van Giersbergen ANR: 747703 Studierichting: Fiscaal Recht, accent Indirecte Belastingen Examinatoren: Prof. dr. H.W.M. van Kesteren Mr. dr. A.J.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen De wijze waarop internationale transacties in de heffing van btw worden betrokken, wordt bepaald door de systematiek van de btw-wetgeving.

Nadere informatie

In haar verwijzigingsbeslissing heeft de Hoge Raad de volgende vraag aan het HvJ EG voorgelegd:

In haar verwijzigingsbeslissing heeft de Hoge Raad de volgende vraag aan het HvJ EG voorgelegd: Drie musketiersverliezenstrijd koepelvrijstelling In haar verwijzigingsbeslissing heeft de Hoge Raad de volgende vraag aan het HvJ EG voorgelegd: Moet artikel 13 A lid 1 letter f van de Zesde Richtlijn

Nadere informatie

Bachelor Thesis Fiscale Economie

Bachelor Thesis Fiscale Economie Bachelor Thesis Fiscale Economie Heeft een belastingplichtige recht op aftrek van de voorbelasting die hij heeft voldaan over de verwerving van investeringsgoederen die bestemd zijn voor gratis gebruik

Nadere informatie

Het begrip nieuw onroerend goed in de btw

Het begrip nieuw onroerend goed in de btw Master thesis Het begrip nieuw onroerend goed in de btw Naam: Saskia Huizer ANR: s.750356 Studie: Fiscaal Recht Accent: Indirecte Belastingen Afstudeerdatum: 25 april 2012 Examencommissie: Prof. dr. H.W.M.

Nadere informatie

Het pro rata aftrekrecht van een gemengd presterende ondernemer met buitenlandse vaste inrichtingen

Het pro rata aftrekrecht van een gemengd presterende ondernemer met buitenlandse vaste inrichtingen Tilburg University Het pro rata aftrekrecht van een gemengd presterende ondernemer met buitenlandse vaste inrichtingen Een pro rata berekening op basis van de wereldomzet wenselijk? Masterscriptie Fiscale

Nadere informatie

Bob Appels. 1b. Prestaties om niet en prestaties tegen vergoeding

Bob Appels. 1b. Prestaties om niet en prestaties tegen vergoeding Bob Appels ANR: 238248 Recht op aftrek van voorbelasting Is aftrek van voorbelasting, drukkende op aangeschafte investeringsgoederen toegestaan indien deze goederen direct bedoeld zijn voor gratis gebruik

Nadere informatie

Het leerstuk kosten voor gemene rekening

Het leerstuk kosten voor gemene rekening Het leerstuk kosten voor gemene rekening Naam: Imke van der HooftStudierichting: Fiscale economie Administratienummer: 465058 Maand en jaar: December 2011 Samenstelling examencommissie: W.J.C. De Bakker

Nadere informatie

Axel Spiessens BTW BIJ INVOER RESULTATEN UIT ACADEMISCH ONDERZOEK

Axel Spiessens BTW BIJ INVOER RESULTATEN UIT ACADEMISCH ONDERZOEK Axel Spiessens BTW BIJ INVOER RESULTATEN UIT ACADEMISCH ONDERZOEK 1 STELLING Er moet het een en ander veranderen of beter worden geregeld in de regelgeving 2 PROGRAMMA o Onderzoeksvragen o Rechtskarakter

Nadere informatie

Hoe moet het pro rata aftrekrecht in een concern met een hoofdhuis en één of meerdere vaste inrichtingen worden vastgesteld?

Hoe moet het pro rata aftrekrecht in een concern met een hoofdhuis en één of meerdere vaste inrichtingen worden vastgesteld? Hoe moet het pro rata aftrekrecht in een concern met een hoofdhuis en één of meerdere vaste inrichtingen worden vastgesteld? Door: Sam Williams 2011/ 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Blz. 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

HOE NEUTRAAL IS DIT? Naam Studentnr. Begeleider Datum Opleidingsinstituut Opleiding

HOE NEUTRAAL IS DIT? Naam Studentnr. Begeleider Datum Opleidingsinstituut Opleiding Ontbreken van btw-aftrekrecht van gemeenten op de aanlegkosten van gemeenschapsvoorzieningen bij de uitvoering van bestemmingsplannen HOE NEUTRAAL IS DIT? Naam Studentnr. Begeleider Datum Opleidingsinstituut

Nadere informatie

De pro rata: De omzet werkelijk gebruikt?

De pro rata: De omzet werkelijk gebruikt? De pro rata: De omzet werkelijk gebruikt? Door: Mw. drs. S. van de Snepscheut 2007/ 2008 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Blz. 2 Hoofdstuk 2 De aftrek van voorbelasting Blz. 3 2.1 Nederlandse wetgeving

Nadere informatie

De rol van (niet-)kostendekkende vergoedingen in de btw

De rol van (niet-)kostendekkende vergoedingen in de btw De rol van (niet-)kostendekkende vergoedingen in de btw Door: mr. S. (Simon) M.P. Bakhuys 2011/ 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding. 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Opbouw verhandeling 4 2 Belastingplicht. 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

De niet-economisch handelende belastingplichtige. Wat is zijn aftrekrecht?

De niet-economisch handelende belastingplichtige. Wat is zijn aftrekrecht? De niet-economisch handelende belastingplichtige Wat is zijn aftrekrecht? Door: Myrthe (M.M.) Hinskens LL.M 2010/2011 Inhoudsopgave Lijst met gebruikte afkortingen 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 4 1.1 Probleemstelling

Nadere informatie

Ondernemerschap door voorbereiding

Ondernemerschap door voorbereiding Ondernemerschap door voorbereiding Een onderzoek naar de invloed van duurzame voorbereidende handelingen op het btw-ondernemerschap ingeval van incidentele prestaties Door: Jeroen de Jong 2011/ 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Informatie over btw en publiek-private samenwerking bij onderzoek en onderwijs

Informatie over btw en publiek-private samenwerking bij onderzoek en onderwijs Informatie over btw en publiek-private samenwerking bij onderzoek en onderwijs Deze informatie gaat over de btw-heffing bij publiek-private samenwerking. In deze informatie worden de btw-regels uitgelegd,

Nadere informatie

Aandelen, obligaties en kredietverstrekking in de btw

Aandelen, obligaties en kredietverstrekking in de btw Aandelen, obligaties en kredietverstrekking in de btw De beperkte aftrek van voorbelasting in de jurisprudentie van het Hof van Justitie EG Auteur: T.C.I. Beems Studierichting: Fiscale economie Administratienummer:

Nadere informatie

Vouchers en de btw. Een interpretatie van de btw-behandeling van vouchers in het licht van het neutraliteitsbeginsel

Vouchers en de btw. Een interpretatie van de btw-behandeling van vouchers in het licht van het neutraliteitsbeginsel Vouchers en de btw Een interpretatie van de btw-behandeling van vouchers in het licht van het neutraliteitsbeginsel Naam: Cleo Frencken Studierichting: Fiscaal Recht met accent indirecte belastingen Administratienummer:

Nadere informatie

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1 BTW 1. INLEIDING...2 A. DEFINITIE...2 B. OUD EN NIEUW STELSELSTELSEL...2 2. DE BTW-PLICHTIGE VAN RECHTSWEGE...2 3. DE TOEVALLIGE BTW-PLICHTIGE...3 4. DE BELASTBARE FEITEN...3 A. ALGEMEEN...3 B. OVERZICHT...4

Nadere informatie

Bachelor thesis fiscale economie. Het met mist omhulde begrip economische activiteit in de omzetbelasting

Bachelor thesis fiscale economie. Het met mist omhulde begrip economische activiteit in de omzetbelasting Bachelor thesis fiscale economie Het met mist omhulde begrip economische activiteit in de omzetbelasting J.J.P. Hukkelhoven 370804 onder begeleiding van: D. Euser MSc tweede corrector: mr. dr. G.J. van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 065 Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk

Nadere informatie

Kostendoorberekeningen; een vergoeding voor een btw-belastbare prestatie?

Kostendoorberekeningen; een vergoeding voor een btw-belastbare prestatie? Kostendoorberekeningen; een vergoeding voor een btw-belastbare prestatie? Door: W.J.Y. Oudman, MSc 2012 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Toetsingskader... 3 2.1 Het rechtskarakter van de

Nadere informatie

De Nederlandse BV als een vaste inrichting van een buitenlandse vennootschap

De Nederlandse BV als een vaste inrichting van een buitenlandse vennootschap De Nederlandse BV als een vaste inrichting van een buitenlandse vennootschap Rashmi Gangaram Panday 5606306 Semester 2, studiejaar 2008/2009 Juli 2009 Bachelorscriptie Begeleider : dhr. mr. drs. W.A.P.

Nadere informatie

CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL E. SHARPSTON van 7 maart 2013 (1) Zaak C 219/12

CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL E. SHARPSTON van 7 maart 2013 (1) Zaak C 219/12 CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL E. SHARPSTON van 7 maart 2013 (1) Zaak C 219/12 Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr tegen Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz [verzoek van het Verwaltungsgerichtshof

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding Inleiding Probleemstelling Verantwoording van het onderzoek 6. Hoofdstuk 2 De Btw-richtlijn 7

Hoofdstuk 1 Inleiding Inleiding Probleemstelling Verantwoording van het onderzoek 6. Hoofdstuk 2 De Btw-richtlijn 7 Het BUA en de Btw-richtlijn Laura Philippen S404458 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Probleemstelling 6 1.3 Verantwoording van het onderzoek 6 Hoofdstuk 2 De Btw-richtlijn 7

Nadere informatie

11558/02 jv 1 DG G I

11558/02 jv 1 DG G I RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 augustus 2002 (28.08) (OR. fr) 11558/02 FISC 216 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie

Nadere informatie

Het recht op aftrek van btw bij evenementen die gratis toegankelijk zijn

Het recht op aftrek van btw bij evenementen die gratis toegankelijk zijn Het recht op aftrek van btw bij evenementen die gratis toegankelijk zijn Door: Petra Pleunis MSc 2011/ 2012 Inhoudsopgave Lijst met gebruikte afkortingen Blz 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Algemeen Blz 4

Nadere informatie

2014 KPMG Meijburg & Co, belastingadviseurs, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen en maakt deel uit van KPMG International

2014 KPMG Meijburg & Co, belastingadviseurs, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen en maakt deel uit van KPMG International 2014 KPMG Meijburg & Co, belastingadviseurs, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen en maakt deel uit van KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit.

Nadere informatie

Bachelor Thesis. De waardering van een vergoeding in natura. : Walter Govers. Administratienummer : Datum : mei G.J.

Bachelor Thesis. De waardering van een vergoeding in natura. : Walter Govers. Administratienummer : Datum : mei G.J. Bachelor Thesis De waardering van een vergoeding in natura Naam Studierichting : Walter Govers : Fiscale Economie Administratienummer : 147390 Datum : mei 2014 Examencommissie : M.M.W.D. Merkx G.J. van

Nadere informatie

MASTERSCRIPTIE FISCAAL RECHT

MASTERSCRIPTIE FISCAAL RECHT MASTERSCRIPTIE FISCAAL RECHT De kwalificatie van kunstgrasvelden in de btw Naam: David Huybens Studierichting: Fiscaal Recht Administratienummer: 1235974 Datum: 26 maart 2014 Examencommissie: D. Euser

Nadere informatie

Belastingrecht in Hoofdlijnen

Belastingrecht in Hoofdlijnen Belastingrecht in Hoofdlijnen Prof. dr. CA. de Kam (eindredactie) Mr. P.M. van Schie Prof. dr. I.J.J. Burgers Mr. drs. F.J.P.M. Haas Mr.J. Lamens Dr. mr. A.M. van Amsterdam RA Mr. C.M. Ettema Mr. dr. D.V.E.M.

Nadere informatie

HRo - Omzetbelasting -- Deel 2

HRo - Omzetbelasting -- Deel 2 Omzetbelasting les 2 programma Vrijgestelde prestaties Uitbreiding begrippen levering en dienst Afwijkende plaats van de prestatie Verleggingsregeling Gemengde prestaties Ondernemer en fiscale eenheid

Nadere informatie

Hoorcollege 1: Inleiding

Hoorcollege 1: Inleiding Hoorcollege 1: Inleiding Datum: 9 november 2009 Studiestof: hoofdstuk 5 Drs. O.L. Mobach INLEIDING De omzetbelasting is vak dat altijd actueel is. In de Verenigde Staten is er op dit moment bijvoorbeeld

Nadere informatie

Het recht op aftrek van voorbelasting bij het verrichten van niet-economische activiteiten

Het recht op aftrek van voorbelasting bij het verrichten van niet-economische activiteiten Het recht op aftrek van voorbelasting bij het verrichten van niet-economische activiteiten Zitten het Hof van Justitie EU en de Hoge Raad op dezelfde lijn? Naam: Anne Bommeljé Plaats: Rotterdam Opleiding:

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 21/06/2016

Datum van inontvangstneming : 21/06/2016 Datum van inontvangstneming : 21/06/2016 Vertaling C-238/16-1 [DDP de référence: C-412/15] Zaak C-238/16 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 26 april 2016 Verwijzende rechter: Finanzgericht

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 234 28 887 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de in beginsel tijdelijke invoering van een omzetbelastingregeling

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 24.11.2009 COM(2009)641 definitief Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD waarbij de Portugese Republiek wordt gemachtigd een maatregel toe

Nadere informatie

Incidenteel beroep in cassatie zaaknummer F 13/00282

Incidenteel beroep in cassatie zaaknummer F 13/00282 i Incidenteel beroep in cassatie zaaknummer F 13/00282 Edelhoogachtbaar College, De uitspraak van de Rechtbank te Arnhem van 6 december 2012, nr. 11 / 04103, betreft de X in geschil zijnde vraag of belanghebbende,

Nadere informatie

Bachelorthesis. De afnemer van de prestatie voor de btw

Bachelorthesis. De afnemer van de prestatie voor de btw Bachelorthesis De afnemer van de prestatie voor de btw Naam: Luuk Wagenaars Studierichting: Fiscale Economie Administratienummer: 989677 Datum: Juni 2013 Examencommissie: Mr. dr. M.M.W.D. Merkx, Mr. E.G.

Nadere informatie

Is de fiscale eenheid in Nederland in strijd met Europese btw-richtlijn?

Is de fiscale eenheid in Nederland in strijd met Europese btw-richtlijn? Is de fiscale eenheid in Nederland in strijd met Europese btw-richtlijn? Naam: Eline Fleuren Studierichting: Fiscale economie Studentennummer: S798936 Datum: 26-4-2011 Begeleider: Mr. N. Sayedi 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

RB bijeenkomst Btw actualiteiten

RB bijeenkomst Btw actualiteiten RB bijeenkomst Btw actualiteiten Annette Pol-Habing 8 februari 2016 Hengelo Btw-actualiteiten Ondernemerschap Holdingvennootschap Aftrek van voorbelasting Afnemer van de prestatie Leegstand Privé gebruik

Nadere informatie

VRAAG 1 VRAAG 2. Intracommunautaire levering

VRAAG 1 VRAAG 2. Intracommunautaire levering VRAAG 1 Intracommunautaire levering Op grond van art. 12, lid 2, onderdeel a, 2 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 is voor de toepassing van het nultarief voor intracommunautaire leveringen vereist

Nadere informatie

Date de réception : 16/12/2011

Date de réception : 16/12/2011 Date de réception : 16/12/2011 Vertaling C-560/11-1 Zaak C-560/11 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 7 november 2011 Verwijzende rechter: Commissione tributaria provinciale di

Nadere informatie

De tarieven in de omzetbelasting

De tarieven in de omzetbelasting Erasmus Universiteit Rotterdam Erasmus School of Economics Bachelorscriptie De tarieven in de omzetbelasting Waar wordt het onderscheid gemaakt voor het hoge/lage tarief? Zijn deze tarieven in de omzetbelasting

Nadere informatie

mr. T. (Ton) Verveer 4/15/2010

mr. T. (Ton) Verveer 4/15/2010 Btw en transport per 1 januari 2010 mr. C.F.C. C (Frank) Resseler mr. T. (Ton) Verveer 1 Btw in perspectief Btw en transport INHOUD Btw en met transport samenhangende diensten Bemiddeling Verhuur vrachtwagens

Nadere informatie

De reikwijdte van de vrijstelling voor het betalingsverkeer ten aanzien van moderne betalingsmethoden

De reikwijdte van de vrijstelling voor het betalingsverkeer ten aanzien van moderne betalingsmethoden UNIVERSITEIT VAN TILBURG De reikwijdte van de vrijstelling voor het betalingsverkeer ten aanzien van moderne betalingsmethoden Onderzoek naar de Btw-gevolgen van moderne betalingsmethoden Masterthesis

Nadere informatie

Gevolgen wijziging aftrekbeperking artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 Toegespitst op (deels) gesubsidieerde instellingen

Gevolgen wijziging aftrekbeperking artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 Toegespitst op (deels) gesubsidieerde instellingen Gevolgen wijziging aftrekbeperking artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 Toegespitst op (deels) gesubsidieerde instellingen Elise Braas Studentnummer: 0563390 President Steynstraat 12 1091 NC

Nadere informatie

Verkoop van een deelneming: een prestatie voor de btw?

Verkoop van een deelneming: een prestatie voor de btw? Verkoop van een deelneming: een prestatie voor de btw? Naam: Kevin van Maasdam Telefoonnummer: 06-53747772 Adres: Anjelierstraat 31 4461 PP Goes Universiteit: Universiteit van Tilburg Opleiding: Fiscale

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 13 juli 1989*

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 13 juli 1989* SKATTEMINISTERIET / HENRIKSEN ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 13 juli 1989* In zaak 173/88, betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EEG-Verdrag van het Højesteret, in het aldaar aanhangig

Nadere informatie

De ruimte van de fiscale eenheid in Nederland

De ruimte van de fiscale eenheid in Nederland De ruimte van de fiscale eenheid in Nederland Naam student: Bob Klooster Administratie nummer Student: S 572806 Naam begeleider: Mw. Mr. A.H.S. Bouwman 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Fiscale eenheid in

Nadere informatie

Eiseres heeft op haar aangifte voor het eerste kwartaal van omzetbelasting voldaan.

Eiseres heeft op haar aangifte voor het eerste kwartaal van omzetbelasting voldaan. Rechtbank Haarlem 5 oktober 2010, nrs. 09/3619 en 09/3620 Uitspraak RECHTBANK HAARLEM Sector bestuursrecht, meervoudige belastingkamer Zaaknummers: AWB 09/3619 en AWB 09/3620 Uitspraakdatum: 5 oktober

Nadere informatie

Een bouwterrein in de zin van de BTW

Een bouwterrein in de zin van de BTW Een bouwterrein in de zin van de BTW Naam: Conny Peters Adres: Grote Loef 13 6581 JE Malden Telefoon: 06-49394131 Studie: Fiscaal Recht ARN: 987526 Datum: 13 september 2010 Examinator: mr. dr. A.J. van

Nadere informatie

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen BTW-nieuwtjes 5/2010 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 De pro rata en het mogen

Nadere informatie

De Skandia-zaak: Hoofdhuis en vaste inrichting samen in de fiscale eenheid btw?

De Skandia-zaak: Hoofdhuis en vaste inrichting samen in de fiscale eenheid btw? De Skandia-zaak: Hoofdhuis en vaste inrichting samen in de fiscale eenheid btw? Een onderzoek naar de mogelijkheden om een grensoverschrijdend hoofdhuis of vaste inrichting op te nemen in de fiscale eenheid

Nadere informatie

Wettelijk geregeld onderwijs: Overheidshandelen of vrijgestelde ondernemersprestatie?

Wettelijk geregeld onderwijs: Overheidshandelen of vrijgestelde ondernemersprestatie? Wettelijk geregeld onderwijs: Overheidshandelen of vrijgestelde ondernemersprestatie? Door: Chantal Waage 2011/ 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Blz 2 Hoofdstuk 2 Onderwijsvrijstelling Blz 4 2.1

Nadere informatie

De Rechtbank te Haarlem (nr. AWB 05/6797) heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep ongegrond verklaard.

De Rechtbank te Haarlem (nr. AWB 05/6797) heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep ongegrond verklaard. LJN: BO3637, Hoge Raad, 09/00760 Print uitspraak Datum uitspraak: 22-04-2011 Rechtsgebied: Belasting Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Omzetbelasting; art. 5, lid 3, en art. 13, B, aanhef en

Nadere informatie

De medische vrijstelling van voldoende kwaliteit?

De medische vrijstelling van voldoende kwaliteit? ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN Erasmus School of Economics Masterthesis De medische vrijstelling van voldoende kwaliteit? Een onderzoek naar de verhouding van de medische vrijstelling in

Nadere informatie

1. Inschrijvingsplicht voor rechtspersonen en ondernemingen

1. Inschrijvingsplicht voor rechtspersonen en ondernemingen Handelsregister 1. Inschrijvingsplicht voor rechtspersonen en ondernemingen Op grond van art. 5 aanhef en sub a Handelsregisterwet 2007 wordt een onderneming die in Nederland is gevestigd en die toebehoort

Nadere informatie

Kluwer Online Research

Kluwer Online Research Weekblad voor Fiscaal Recht Afnemer in de btw: wie is het? Auteur: Mevr. mr. dr. M.M.W.D. Merkx[1] Op 2 december 2011 wees de Hoge Raad een belangrijk arrest over de bewijslastverdeling betreffende het

Nadere informatie

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( )

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( ) stuk ingediend op 367 (2009-2010) Nr. 1 9 februari 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij houdende wijziging van artikel 159

Nadere informatie

Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010. Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010. Bestemd voor: alle ondernemers

Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010. Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010. Bestemd voor: alle ondernemers Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010 Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010 Doel: informeren Bestemd voor: alle ondernemers 1 Inleiding Per 1 januari 2010 zal

Nadere informatie

ABC-transacties binnen de interne markt: geen koud kunstje

ABC-transacties binnen de interne markt: geen koud kunstje ABC-transacties binnen de interne markt: geen koud kunstje mr. I.M. Duinker; mr. P. de Kock 1 Met ingang van 1 januari 2012 zijn in de Wet op de omzetbelasting 1968 wijzigingen aangebracht in het kader

Nadere informatie

Hoe kan worden aangetoond dat uitgaven zijn opgenomen in de prijs van uitgaande goederen en diensten?

Hoe kan worden aangetoond dat uitgaven zijn opgenomen in de prijs van uitgaande goederen en diensten? Hoe kan worden aangetoond dat uitgaven zijn opgenomen in de prijs van uitgaande goederen en diensten? - Op zoek naar heldere criteria voor de aftrek van voorbelasting. Door: Sjoerd Harbers 2010 / 2011

Nadere informatie

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M,

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, Omzetbelasting. Kleine ondernemersregeling Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

HET GEDIGITALISEERDE GOED IN DE OMZETBELASTING -EEN WELKOME AFSPLITSING VAN DE ELEKTRONISCHE DIENST-

HET GEDIGITALISEERDE GOED IN DE OMZETBELASTING -EEN WELKOME AFSPLITSING VAN DE ELEKTRONISCHE DIENST- HET GEDIGITALISEERDE GOED IN DE OMZETBELASTING -EEN WELKOME AFSPLITSING VAN DE ELEKTRONISCHE DIENST- Tilburg 30/04/2014 J. van Huijstee Masterscriptie Fiscaal Recht Accent indirecte belastingen Administratienummer:

Nadere informatie

Bachelor Thesis. De btw-fiscale eenheid in Nederland te ruim? De btw-fiscale eenheid in Nederland te ruim? Naam student: Rick Meijer ANR:

Bachelor Thesis. De btw-fiscale eenheid in Nederland te ruim? De btw-fiscale eenheid in Nederland te ruim? Naam student: Rick Meijer ANR: Bachelor Thesis De btw-fiscale eenheid in Nederland te ruim? Naam student: Rick Meijer ANR: 450182 Begeleider: W. J. C. de Bakker Examencommissie: A.J. van Doesum ~ 1 ~ Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...

Nadere informatie

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE UWS Fiscale behandeling S UWSBR S BR UWS IEUWS IEUWSBR BR van toeslagrechten Task Force Economie S IEUWSBR BR IEUWS NIEUWSBRIE NIEUWS BRIE S NIEUWSBRIE Fiscale behandeling van toeslagrechten De ministers

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 8 november 2012 (*)

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 8 november 2012 (*) ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 8 november 2012 (*) Zesde btw-richtlijn Artikel 17, lid 5, derde alinea Recht op aftrek van voorbelasting Goederen en diensten die zowel voor belastbare als voor vrijgestelde

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 20 juni 2013 (*)

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 20 juni 2013 (*) Page 1 of 7 ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 20 juni 2013 (*) Zesde btw-richtlijn Artikel 4, leden 1 en 2 Begrip economische activiteiten Aftrek van voorbelasting Exploitatie van fotovoltaïsche installatie

Nadere informatie

Interne rente bij de vaste inrichting

Interne rente bij de vaste inrichting 3 Internationaal Belastingrecht en Dividendbelasting Master Internationaal en Europees Belastingrecht Universiteit van Amsterdam Interne rente bij de vaste inrichting Het in aanmerking nemen van interne

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht door Mr. P.M. van Schie Prof. dr. CA. de Kam Mr. J. Lamens Mr. drs. F.J.P.M. Haas Twaalfde herziene druk Kluwer Deventer - 2004 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij

Nadere informatie

De overdracht van een algemeenheid van goederen bij de verkoop van een deelneming: Is er sprake van een kijkdoos gedachte?

De overdracht van een algemeenheid van goederen bij de verkoop van een deelneming: Is er sprake van een kijkdoos gedachte? De overdracht van een algemeenheid van goederen bij de verkoop van een deelneming: Is er sprake van een kijkdoos gedachte? Door: J.I. (Joanna) Rossa MSc 2012/2013 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 887 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de in beginsel tijdelijke invoering van een omzetbelastingregeling voor elektronische

Nadere informatie

Prestaties om niet en prestaties tegen vergoeding

Prestaties om niet en prestaties tegen vergoeding Prestaties om niet en prestaties tegen vergoeding Wordt het recht op aftrek toegestaan van btw kosten voor activiteiten die gratis worden verricht door een ondernemer als die ondernemer voor het overige

Nadere informatie

2014 -- Omzetbelasting -- Deel 2

2014 -- Omzetbelasting -- Deel 2 Omzetbelasting week 3 programma Ondernemer en fiscale eenheid Uitbreiding begrippen levering en dienst Afstandsverkopen Gemengde prestaties Afwijkende plaats van dienst 1 Ondernemer 1 van 2 Artikel 7 1.

Nadere informatie

Masterscriptie Fiscale Economie

Masterscriptie Fiscale Economie Masterscriptie Fiscale Economie Educatie in het economische verkeer Een onderzoek naar het btw-ondernemerschap van instellingen die wettelijk geregeld onderwijs verzorgen Auteur: R.A.W. (Rob) Konings ANR:

Nadere informatie

Aftrek en/of compensatie van btw definitief na verwerken factuur?

Aftrek en/of compensatie van btw definitief na verwerken factuur? Aftrek en/of compensatie van btw definitief na verwerken factuur? Onlangs heeft de rechtbank Arnhem uitspraak gedaan in een zaak waarbij de Belastingdienst een naheffingsaanslag omzetbelasting heeft opgelegd,

Nadere informatie

Kosten voor gemene rekening

Kosten voor gemene rekening Bachelor scriptie - Fiscale economie Kosten voor gemene rekening De verhoudingen binnen de omzetbelasting Tilburg University Naam: Sijmen Blommers ANR.: 731548 Examencommissie: W.J.C. de Bakker Datum:

Nadere informatie

Tijdige aftrek van voorbelasting een hele opgaaf!

Tijdige aftrek van voorbelasting een hele opgaaf! Tijdige aftrek van voorbelasting een hele opgaaf! Naam: P.W.G.M. Zwartkruis Studierichting: Fiscale economie Administratienummer: 364154 Afstudeerdatum: 28 augustus 2012 Examencommissie: Prof. Dr. H.W.M.

Nadere informatie

De overgang van een algemeenheid van goederen (art. 31 Wet OB) aan en/of door verschillende ondernemers

De overgang van een algemeenheid van goederen (art. 31 Wet OB) aan en/of door verschillende ondernemers Master scriptie Fiscaal recht De overgang van een algemeenheid van goederen (art. 31 Wet OB) aan en/of door verschillende ondernemers Auteur: Marit Heesen Geldereschweg 42, 7104 AK Winterswijk ANR: 780980

Nadere informatie

Fiscaal bouwrecht. belastingplichtige onder bezwarende titel worden verricht; 2. de invoer van goederen.'

Fiscaal bouwrecht. belastingplichtige onder bezwarende titel worden verricht; 2. de invoer van goederen.' Tijdschrift voor Bouwrecht Fiscaal bouwrecht TBR 2013/150 Hof van Justitie EU, 8 november 2012 C 299/Ï1 (Reikwijdte integratieheffing) A. Tizzano, A. Borg Barthet, M.Ilesic (rapporteur), E. Levits en M.

Nadere informatie

Herziening en verhuur van onroerende zaken in de btw

Herziening en verhuur van onroerende zaken in de btw Herziening en verhuur van onroerende zaken in de btw Wordt er overeenkomstig het neutraliteitsbeginsel gehandeld? Door Laurens van Drie Nummer: 344531 Begeleider: Prof. dr. R.N.G. van der Paardt Inhoudsopgave

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN TILBURG

UNIVERSITEIT VAN TILBURG UNIVERSITEIT VAN TILBURG Modernisering van de vrijstelling voor betalingsverkeer Onderzoek naar de reikwijdte en toepassing van de vrijstelling ten behoeve van het moderne betalingsverkeer Naam: A.W. Groeneweg

Nadere informatie

HOGE RAAD ARREST. nr. 31/695. gewezen op het beroep in cassatie van X te Z. tegen

HOGE RAAD ARREST. nr. 31/695. gewezen op het beroep in cassatie van X te Z. tegen HOGE RAAD nr. 31/695 ARREST gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-hertogenbosch van 13 oktober 1995 betreffende de haar voor het jaar 1986 opgelegde

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) Na artikel VIIc worden drie artikelen ingevoegd, luidende:

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) Na artikel VIIc worden drie artikelen ingevoegd, luidende: 33 402 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) DERDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel III, onderdeel E, vervalt. 2 Na

Nadere informatie

Scriptie Fiscale Economie. Een onderzoek naar de reisbureauregeling: Is de eindbestemming in zicht?

Scriptie Fiscale Economie. Een onderzoek naar de reisbureauregeling: Is de eindbestemming in zicht? Scriptie Fiscale Economie Een onderzoek naar de reisbureauregeling: Is de eindbestemming in zicht? Naam: T.J. Neijzen Administratienummer: 328689 Opleiding: Master Fiscale Economie - Accent Indirecte Belastingen

Nadere informatie

LJN: BF7176, Hoge Raad, 41570 Print uitspraak. Datum uitspraak: 10-10-2008. Datum publicatie: 10-10-2008. Soort procedure: Cassatie

LJN: BF7176, Hoge Raad, 41570 Print uitspraak. Datum uitspraak: 10-10-2008. Datum publicatie: 10-10-2008. Soort procedure: Cassatie LJN: BF7176, Hoge Raad, 41570 Print uitspraak Datum uitspraak: 10-10-2008 Datum publicatie: 10-10-2008 Rechtsgebied: Belasting Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Verkoop van (gebruikte) goederen

Nadere informatie

Besluit van tot vaststelling van het besluit ter voorkoming van dubbele belasting voor de BES eilanden (Besluit ter voorkoming dubbele belasting BES)

Besluit van tot vaststelling van het besluit ter voorkoming van dubbele belasting voor de BES eilanden (Besluit ter voorkoming dubbele belasting BES) Besluit van tot vaststelling van het besluit ter voorkoming van dubbele belasting voor de BES eilanden (Besluit ter voorkoming dubbele belasting BES) 2010/555; Op de voordracht van de Staatssecretaris

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22561 29 april 2016 Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht 25 april 2016 nr. DGB 2016/1731M

Nadere informatie