Collegeaantekeningen Fiscale aspecten Registergoederen. Week 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collegeaantekeningen Fiscale aspecten Registergoederen. Week 1"

Transcriptie

1 Collegeaantekeningen Fiscale aspecten Registergoederen Week

2 HC week 1 Fiscale aspecten van Registergoederen 9 februari 2017 Inleiding Waarom is het vak voor notariëlen van belang? Wat heeft de notaris te doen met fiscale aspecten van Registergoederen? Het is de notaris die hoofdelijk aansprakelijk is voor de overdrachtsbelasting die afgedragen moet worden aan de Belastingdienst. Indien hij te weinig afdraagt, is hij degene die daar hoofdelijk aansprakelijk voor is. De koper blijft zelf wel belastingplichtig, maar de notaris is hoofdelijk aansprakelijk voor de te weinig afgedragen overdrachtsbelasting. De Omzetbelasting, de algemene indirecte verbruiksbelasting Belastingen zijn van belang voor de voorzieningen die de staat aan de burger biedt. Er bestaat wel een zekere weerzin aan belastingbetaling. Zo wilt men enerzijds zo weinig mogelijk belasting betalen, maar anderzijds wel van zoveel mogelijk voorzieningen genieten. Het kan daarom voorkomen dat mensen de belastingbetaling proberen te ontgaan. Het ontgaan van belasting bij de omzetbelasting en overdrachtsbelasting door de burger komt eigenlijk niet voor. De omzetbelasting wordt geheven op een manier die de consument als belastingplichtige niet merkt. Het is een ongemerkte belastingheffing. De omzetbelasting is ook wel een (1) algemene (2) indirecte (3) verbruiksbelasting. (1) De omzetbelasting is een algemene verbruiksbelasting; Er bestaan algemene en bijzondere verbruiksbelastingen. De omzetbelasting is een algemene verbruiksbelasting, omdat ieder verbruik wordt belast. Er wordt geen uitzondering gemaakt. (2) De omzetbelasting is een verbruiksbelasting; De belasting moet gaan drukken op het verbruik, dus op degene die de dienst of het goed consumeert. Dit zal meestal de consument zijn. De consument zal immers het product gaan gebruiken waar deze voor bestemd is. De belasting wordt dan vervolgens geheven over degene die de consument in staat stelt om te consumeren, de ondernemer. Het is wel de consument die uiteindelijk betaalt voor de belasting, middels afwenteling. (3) De omzetbelasting is een indirecte belasting; De consument betaalt in principe de omzetbelasting (de BTW%). Het is uiteindelijk de ondernemer waarover de belasting wordt geheven. De ondernemer berekent de BTW door aan de consument door een hogere prijs te vragen voor de producten/diensten die hij aanbiedt. De consument betaalt door afwenteling de belasting, die vervolgens door de ondernemer aan de belastingdienst wordt afgedragen. De consument betaalt eigenlijk ongemerkt de belasting omdat deze BTW al in de prijs van producten verwerkt is.

3 De omzetbelasting tussen ondernemers Het kan ook zijn dat het verkeer plaatsvindt tussen ondernemers, in plaats van het verkeer tussen ondernemer en consument. Indien er sprake is van verkeer tussen twee ondernemers, dan vindt er eigenlijk geen verbruik plaats. Het goed/dienst is niet bij de consument beland. De omzetbelasting is echter een algemene verbruiksbelasting, dus alle leveringen worden belast. Hebben we dan niet te maken met een cumulatie van belastingheffing, aangezien iedere levering is een levering voor de omzetbelasting? Dat willen we niet, want dan wordt de belasting wel erg hoog. Het uitgangspunt is: Zolang de levering zich niet in de consumeersfeer afspeelt, willen we geen belasting betalen. Dus indien het verkeer zich plaatsvindt tussen twee ondernemers, zal de verkopende ondernemer de BTW bij de kopende ondernemer in rekening brengen. De kopende ondernemer kan vervolgens deze BTW weer op grond van artikel 15 OB (recht op vooraftrek) aftrekken. Recht op vooraftrek De verkopende ondernemer wordt de omzetbelasting verschuldigd, de kopende ondernemer mag dit aftrekken. De verkopende ondernemer moet de omzetbelasting betalen aan de fiscus. De kopende ondernemer mag door het tonen van de factuur aan de fiscus diezelfde belasting in aftrek brengen. In feite krijgt hij dit bedrag terug. Er is dan uiteindelijk 0% belasting in rekening gebracht bij de kopende ondernemer. Indien vervolgens weer verkocht wordt aan een consument, dan wordt deze ook weer omzetbelasting verschuldigd (want íedere levering wordt belast). Omdat we ons dan weer vinden in de ondernemer-consument-sfeer moet de levering worden belast. Nu krijgt de kopende consument geen recht op vooraftrek. Het recht op vooraftrek is voorbehouden alleen aan ondernemers. Zolang goederen zich bewegen tussen ondernemers en nog niet bij consumenten zijn aangekomen, is de omzetbelasting niet meer dan het heen-en weer schuiven van geld. De verkopende ondernemer betaalt omzetbelasting, de kopende ondernemer krijgt vooraftrek en de fiscus zal de BTW terugbetalen aan hem. Stel, we zouden alleen heffen van de laatste ondernemer. Dan moet je bij iedere levering kijken of er geleverd is aan een andere ondernemer of aan een consument. Dat is niet te doen en niet praktisch. Het probleem speelt niet alleen bij leveringen, maar ook bij invoer van goederen. Iedere levering, ook invoer, is gewoon belast. Als hij ergens binnenkomt waar de omzetbelasting niet hoeft te drukken, zoals bij een ondernemer, dan wordt aftrek genomen. Een levering is sowieso belast. Bij de omzetbelasting is het belangrijk om te weten - Is verkoper ondernemer?; - Is het een levering/dienst?; - Is er een vrijstelling?; - Is de koper een ondernemer of een consument?; o Kopende ondernemer kan recht op vooraftrek krijgen van de BTW. Optieregeling voor onroerend goed. Je kan in bepaalde gevallen kiezen voor belastingheffing, indien de levering eigenlijk vrijgesteld zou zijn. Daar kan de koper gebruik van maken. Hij moet een verzoek doen aan de inspecteur, middels opneming van het verzoek in de notariële leveringsakte. Degene die gebruik mogen maken van de optie zijn ondernemers, de optieregeling vindt plaats in het ondernemersverkeer. Zij zullen opteren omdat ze een voordeel kunnen halen, namelijk in de aftrek van voorbelasting die dan mogelijk wordt. De optiemogelijkheden komen nog aan bod.

4 Tarieven De omzetbelasting is de meest Europese belasting, maar het blijft een nationale heffing. De omzetbelasting komt bij de Nederlandse staatskas terecht. Er bestaat wel een afdracht recht van de belasting aan de EU. De lidstaten moeten een deel afdragen aan de EU, dit is opgenomen in het Middelenbesluit EU. De heffing van omzetbelasting is ook nationaal ingevuld door de Europese Richtlijnen. Daar staat precies hoe de heffing van omzetbelasting in lidstaten eruit moet zien. De lidstaten hebben nauwelijks nog ruimte om zelf in te richten hoe ze de omzetbelasting willen heffen. De Richtlijnen zorgen ervoor dat er weinig vrijheden zijn om de belasting vorm te geven, dan wel wijzigen. Waar hebben de lidstaten nog wel vrijheid in met betrekking tot de omzetbelasting? De tarieven bijvoorbeeld. Niet alle lidstaten hoeven dezelfde tarieven te hanteren. Duitsland hanteert bijvoorbeeld 19%BTW en in Nederland 21%BTW. In Nederland zijn de volgende tarieven te vinden: - Algemeen: 21% - Bijzonder: 6% en 0%. Bijzonder tarief - 0% BTW: dit tarief heeft een meer technische functie. Goederen die naar het buitenland gaan, en daar in principe ook worden verbruikt, behoren niet bij de Nederlandse omzetbelasting te worden betrokken. Een Nederlandse ondernemer die dus een goed levert aan een Duitse Supermarkt, betaalt 0% belasting. Op de Duitse supermarkt wordt geheven, daar vindt het gebruik plaats, dus die wordt belast voor de OB in Duitsland. - 6%: voor goederen en diensten die min of meer noodzakelijk zijn. Er wordt een tarief onderscheid gemaakt. Lager tarief voor zaken die worden gerekend tot de primaire levensbehoeften. Levering onroerend goed en recht op vooraftrek De levering van een onroerend goed vindt plaats via de notariële akte en de inschrijving daarvan in de openbare registers. Voor de levering van diensten op een onroerend goed wordt de notaris niet betrokken. Toch moet je er iets van weten, want aftrek van voorbelasting is van belang als er geleverd wordt. De koper zijn recht op vooraftrek hangt af van het gebruik die hij gaat maken met het onroerende goed. Stel, hij gaat gebruik maken van het onroerend goed door het te verhuren. Verhuur is een vrijgestelde prestatie. Het gebruik is vrijgesteld. Bij een vrijstelling wordt geen BTW in rekening gebracht. Dus er kan geen BTW in aftrek worden genomen. Bij de beoordeling van recht van aftrek bij de levering van een onroerend goed, moet gekeken worden waarvoor de koper het onroerende goed gaat gebruiken. Dus: - Wie levert? Is het een ondernemer? - Verricht hij een levering? - Is de levering vrijgesteld? - Heeft de koper recht op vooraftrek? Waar gaat de koper het onroerende goed voor gebruiken? Vrijgestelde of belaste prestaties? o Belast gebruik? dan recht op vooraftrek o Vrijgesteld gebruik? geen recht op vooraftrek

5 Europese regelgeving De omzetbelasting is gebaseerd op richtlijnen en dit is Europese regelgeving. Aan een Europese Richtlijn moet een uitleg worden gegeven die aansluit bij de Europese regelgeving. Aan een Richtlijn kan niet slechts een Nederlandse uitleg worden gegeven. De Nederlandse rechter speelt maar een kleine rol bij de uitleg van de bepalingen van de omzetbelasting. De Omzetbelasting is namelijk een belasting die veelal is ingevuld door Europese regelgeving. De overdrachtsbelasting is bijvoorbeeld een Nederlandse belasting die niet ingeperkt is door EU regelgeving. Daarvoor kunnen wel civielrechtelijk begrippen worden uitgelegd. Tevens moet de rechter ook nationale bepalingen zo uitleggen dat deze niet in strijd komen met Europese richtlijnen. Heffing van omzetbelasting De omzetbelasting wordt geheven van de ondernemer. Welk tijdstip? De omzetbelasting is een tijdvak belasting. In beginsel heeft een jaar vier tijdvakken, dus een tijdvak is een kwartaal. De ondernemer moet dus aan het eind van elk tijdvak (elk kwartaal) kijken wat hij is verschuldigd en daarover aangifte doen bij de fiscus. De OB is een aangifte belasting. Dit betekent dat niet de inspecteur de belasting vaststelt, maar de belastingplichtige zelf doormiddel zijn aangifte. In zijn aangifte geeft hij alle relevante gegevens. Dat doet hij onder gelijktijdige betaling van de verschuldigde omzetbelasting. Dat is het saldo van de omzetbelasting verminderd met de aftrekbare voorbelasting. Hij moet op ogenblik dat hij zijn aangifte indient ook meteen betalen. Wat als de inspecteur vindt dat je meer moet betalen? Dan kan hij gaan naheffen. Dan krijg je een naheffingsaanslag, als hij vindt dat er meer verschuldigd was dan bij de aangifte is betaald. Wat als de ondernemer toch teveel heeft betaald bij de aangifte? Als je later denkt dat je teveel hebt betaald, je bent een aftrek vergeten bijvoorbeeld. Dan heb je al wel betaald. Dan kan je bezwaar tegen je eigen aangifte indienen en dan bekijkt de inspecteur de aangifte en kan je het alsnog terug kijken. Geeft inspecteur geen gelijk? Dan naar de rechter. Eerst bezwaar, beroep, hoger beroep, cassatie. De Europese regelgeving is van belang. Indien er een conflict is over de uitleg van een richtlijn, moet de rechter een prejudiciële vraag stellen aan het Hof van Justitie. Daar kan de belastingplichtige niet zelf heen, maar dat kan via de Nederlandse procedure. Het Hof van Justitie zal antwoorden en dan wordt deze uitleg betrokken in de uitspraak van de nationale rechter. Inhoud omzetbelasting Je moet vooral de Nederlandse belastingwet kennen. De richtlijnen zijn alleen van belang voor zover de Nederlandse wet daarvan af zou wijken. Als de richtlijn zegt dat een levering is vrijgesteld en in Nederland is daarvoor geen vrijstelling opgenomen, dan is het handig om een beroep op een richtlijn te doen. Meestal worden richtlijnen wel correct geïmplementeerd. De Nederlandse wetgeving regelt

6 dan precies hetgeen in de richtlijnen staat. Er is dan geen verschil tussen de nationale en Europese bepaling. Belastbare feit voor de omzetbelasting In artikel 1 onder a OB is opgenomen: leveringen van goederen en diensten, welke in Nederland door een als zodanig handelende ondernemer onder bezwarende titel worden verricht Voldaan moet dus zijn aan de volgende elementen: 1. Ondernemer; 2. als zodanig handelende; 3. onder bezwarende titel; 4. levering van goederen, óf levering van diensten; 5. in Nederland. 1. Wie is er ondernemer voor de omzetbelasting Alleen als ondernemer kan je belasting verschuldigd worden voor de omzetbelasting. Als de levering van een onroerend goed plaatsvindt door een niet-ondernemer, dan is geen omzetbelasting verschuldigd. Als het wel een ondernemer is die levert, dan is er misschien OB verschuldigd. De omzetbelasting is een economische belasting. Dit leidt ook tot de economische uitleg van het begrip ondernemer. De uitleg daarvan is: een ieder die gelegenheid geeft tot consumptie, goederen of diensten. Het is een ruim ondernemersbegrip. Het begrip ondernemer voor bepalen of sprake is van een ondernemer: Een ondernemer is degene die doormiddel van deelname aan economisch verkeer, combinatie van arbeid en kapitaal, deelneemt aan het economisch verkeer en zelfstandig is. NB. De arbeid: mag ook de arbeid van een ander zijn. Als je een BV hebt, dan is de BV de ondernemer. De arbeid moet door een ander worden verricht, maar niet door de BV zelf. Jurisprudentie, sprake van ondernemerschap? Voor vissers pieren steken, hij had zelf de spullen aangeschaft om de pieren te steken en op te vangen. Vervolgens verkocht hij deze in potjes aan vissers. Is hier sprake van ondernemerschap? Ja hij verricht arbeid en heeft de middelen om de pieren te krijgen. Toneel vereniging die een voorstelling geeft? Ondernemerschap? Er is arbeid en er is kapitaal, er moet een decors en kostuums zijn. Is aanwezig. Is er deelname aan economische verkeer? Ja, als je een toegangsprijs vraagt neem je deel aan economisch verkeer. Wat als je maar 1 keer een voorstelling geeft? Nee. De deelname aan het economische verkeer moet wel duurzaam zijn.

7 Wie kunnen ondernemer zijn? Natuurlijke personen: Rechtspersonen: BV s, NV s etc. Combinatie van personen als één ondernemer: o Entiteit: Omzetbelasting drukt op de consument door afwenteling. Als sprake is van een maatschap of VOF dan hebben meerdere personen een onderneming. Een maatschap is geen rechtspersoon, maar een persoonlijke samenwerking. Wie worden voor de heffing in de omzetbelasting betrokken? In de jurisprudentie is bepaald dat ook entiteiten die naar buiten toe als eenheid naar buiten toe optreden als één ondernemer beschouwd in de omzetbelasting. In andere heffingen ligt dat anders. In de Inkomstenbelasting gaat het om de individuele draagkracht van personen. Voor de Inkomstenbelasting moeten we weten hoeveel winst een maat heeft gehad. Daar ligt het niet voor de hand om de maatschap in het geheel te belasten. In de omzetbelasting is het ondernemerschap van belang en dat er een aanspreekpunt is voor de belastingheffing waarin de omzetbelasting wordt afgewenteld op de consument. o Fiscale Eenheid art. 7: verzoek van rechtspersonen om als Fiscale Eenheid aan te worden gemerkt. Zij worden dan ook als één entiteit in de heffing betrokken. Een moedermaatschappij met vijf dochters bijvoorbeeld. Anders zouden al die dochters afzonderlijk moeten worden betrokken in de heffing. - Andere fiscale gevolgen hiervan: binnen de fiscale eenheid is er geen verschuldigde levering meer. De afnemer kan ook niet meer aftrek krijgen, omdat er tussen ondernemers worden geleverd. Over de interne prestaties wordt niet geheven, maar er mag ook niks worden afgetrokken. Om een Fiscale Eenheid te worden: - Ze moeten met elkaar financieel verweven zijn: - Voldoe je aan de voorwaarden kan je een verzoek indienen en dan krijg je een beschikking van de inspecteur. Maar ook kan de inspecteur besluiten dat er sprake is van een Fiscale Eenheid, daarover moet hij een beschikking doen. Dit kan dan ongewenst zijn door de rechtspersonen! 2. Als zodanig handelende Niet moet worden gehandeld als gewoon privé persoon. Dit geldt ook voor de staats-organen. Deze zijn in beginsel belastingplichtig, maar worden uitgesloten voor zover zij handelen áls overheid. Als zij handelen in hun kwaliteit overheid handelen, dan zijn zij geen ondernemer. Indien zij in concurrentie treden, worden zij wel in de heffing betrokken. Onderscheid tussen de prestaties van de overheid is dus van belang. Daar waar overheid een monopolie positie heeft wordt niet in de heffing betrokken, waar hij dit niet heeft, wel in de heffing betrokken. Bijvoorbeeld: Bouwterrein kopen van gemeente: dat is een levering van onroerend goed door de gemeente, een overheidslichaam. Gekeken moet worden of je ook grond bij een ander kan kopen. Dit is in dit geval zo. De gemeente treed hier niet op als pure kwaliteit als overheid, maar in concurrentie met andere ondernemers en wordt daarom ook belast met de omzetbelasting als ondernemer.

8 3. Prestaties moeten plaatsvinden onder bezwarende titel Onder bezwarende titel verricht? Uit de jurisprudentie blijkt als er een afdwingbare tegenprestatie wordt gevraagd, dan is sprake van het element onder bezwarende titel. Indien deze afdwingbare tegenprestatie ontbreekt, dan is er geen belastbaar feit voor de omzetbelasting. Jurisprudentie: Orgeldraaier-arrest: Op straat speelde hij muziek en rammelde in zijn bakje om daar geld in te krijgen. Sprake van ondernemerschap? Geoordeeld werd dat het geen belastbaar feit voor de omzetbelasting was, omdat er een afdwingbare tegenprestatie ontbrak. Het ging namelijk om een vrijwillige bijdrage. Stempelkaart voor gratis handdoek-arrest: Als je de stempelkaart vol hebt dan krijg je gratis handdoek bij het benzine-station. Hier wordt geen omzetbelasting over geheven. Raar want de handdoek is wel bestemd voor consumptie! Er zou eigenlijk wel omzetbelasting op moeten drukken. De tegenprestatie voor die gratis handdoek ontbreekt echter, dus er wordt geen omzetbelasting geheven. Kan nu de ondernemer wel de handdoek omzetbelasting in aftrek brengen? Hij geeft gratis de handdoek door de stempels. Hij kan bij de inkoop van de handdoeken de BTW in aftrek brengen, indien hij deze heeft aangeschaft binnen het kader van zijn onderneming. Indien de handdoeken zijn ingekocht ook voor het slechts klantenbinding, dan is ook sprake van bedrijfsvoering, dus omzetbelasting in aftrek brengen. Ondanks dat de handdoek gratis is voor consumenten, is dit bedrag waarschijnlijk al verwerkt in de andere handdoeken. 4. Levering van goederen, of levering van diensten (Belastbaar feit) Er moet sprake zijn van een levering van goederen óf dienst, dan pas een belastbaar feit. Levering van goederen: artikel 3 OB. Voor leveringen komen we aan bij stoffelijke objecten. De diensten zijn alle overige prestaties, artikel 4 OB. Onderscheid tussen levering en diensten maakt niet heel veel uit, in beide gevallen kan er OB over geheven worden. De OB wordt geheven over de vergoeding die betaald wordt. Maakt wel verschil voor de plaats van de levering. Wanneer is er een levering? Vrijwel alles wat economisch als levering kan worden gezien, is een levering. Sprake van een levering indien je goed kan overdragen zodat die ander daarover kan beschikken. Dit is tevens een economisch begrip. Je dient de omzetbelastingbepalingen dan ook niet civielrechtelijk uit te leggen. Bijvoorbeeld: De levering van economisch eigendom valt onder artikel 3.1.A OB. Betekent niet dat je eigenaar moet worden om geleverd te krijgen (civielrechtelijk), maar dat je de macht áls eigenaar over het goed kan krijgen. Je verkrijgt dan een geheel vergelijkbare positie als het begrip eigenaar.

9 5. In Nederland Plaats van de levering: Levering: artikel 5 OB e.v. Dienst: artikel 6 OB e.v. Voor de plaats waar de levering m.b.t. een onroerend goed plaatsvindt, is deze gelijk. Het maakt niet uit of er een levering of een dienst wordt verricht mbt het onroerende goed. In beide gevallen is de plaats van de levering hetzelfde. Levering van onroerend goed Wat is de plaats van de levering van een onroerend goed? Op grond van artikel 5 OB is dat de plaats waar het onroerende goed zich bevindt. Indien er dus in Nederland een onroerend goed wordt geleverd, zal de plaats waar de levering zich voordoet áltijd Nederland zijn. Stel: Een Belg levert een in Nederland gelegen onroerend goed aan een Duitser. Omdat op grond van artikel 5 OB de plek van levering waar het onroerende goed zich bevindt, zijn zij omzetbelasting verschuldigd in Nederland. Diensten met betrekking tot een onroerend goed De plek van de levering van diensten op een onroerend goed is opgenomen in artikel 6b OB. Daar waar het onroerend goed gelegen is, is de plek waar de levering van de dienst plaats vindt. Stel je verhuurt het pand aan een Duitser, dan vindt de dienst plaats in Nederland indien het pand zich daar bevindt. De plaats van de levering met betrekking tot het onroerend goed is in beide gevallen hetzelfde: daar waar het onroerend goed zich bevindt.

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Belastingen en de boekhouding

Belastingen en de boekhouding BAD1.1 les 7 programma Belastingen en de boekhouding Drie groepen belastingen Ondernemer als onbezoldigd ontvanger Loonbelasting Omzetbelasting Belastingen Drie groepen zakelijke belastingen waterschapslasten,

Nadere informatie

Als u een bedrijfspand gaat kopen of verkopen

Als u een bedrijfspand gaat kopen of verkopen Als u een bedrijfspand gaat kopen of verkopen Gevolgen voor de BTW Gaat u een bedrijfspand kopen of verkopen? Dan heeft u te maken met bepaalde BTW-regels. De verkoop van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld

Nadere informatie

Omzetbelasting -- Deel 1

Omzetbelasting -- Deel 1 Omzetbelasting week 2 programma Inleiding omzetbelasting Kenmerken OB Belasting toegevoegde waarde Van wie en waarover? Leveringen en diensten Ondernemer Maatstaf van heffing Tarief 1 Omzetbelasting Kenmerken

Nadere informatie

Als u een bedrijfs pand gaat kopen of verkopen Gevolgen voor de btw

Als u een bedrijfs pand gaat kopen of verkopen Gevolgen voor de btw Gevolgen voor de btw Gaat u een bedrijfspand kopen of verkopen? Dan hebt u te maken met bepaalde btw-regels. De verkoop van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld van btw. In sommige situaties is het

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen De wijze waarop internationale transacties in de heffing van btw worden betrokken, wordt bepaald door de systematiek van de btw-wetgeving.

Nadere informatie

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland April 2017 Mr. P. Homan Belastingadviseur E-mail: p.homan@edo.nl Internet: www.edo.nl Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland Bij de aankoop van een vakantiewoning in Nederland komt een aantal

Nadere informatie

INSTRUCTIE. Wat houdt het btw voordeel in? Besluit overheid

INSTRUCTIE. Wat houdt het btw voordeel in? Besluit overheid INSTRUCTIE BTW VOORDEEL VOOR DE PARTICULIER ALS ONDERNEMER De Belastingdienst maakt het voor zonnepanelen bezitters leuker: Particulieren met zonnepanelen kunnen btw terugvragen In deze instructie leest

Nadere informatie

Het hoe en waarom van de belastingheffing

Het hoe en waarom van de belastingheffing Hoofdstuk 1 Het hoe en waarom van de belastingheffing 1.1 Onderscheid in belastingen De sociale, economische maar ook de juridische gevolgen van de belastingheffing verschillen naar gelang het type belasting.

Nadere informatie

RB bijeenkomst Btw actualiteiten

RB bijeenkomst Btw actualiteiten RB bijeenkomst Btw actualiteiten Annette Pol-Habing 8 februari 2016 Hengelo Btw-actualiteiten Ondernemerschap Holdingvennootschap Aftrek van voorbelasting Afnemer van de prestatie Leegstand Privé gebruik

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Hoorcollege 1: Inleiding

Hoorcollege 1: Inleiding Hoorcollege 1: Inleiding Datum: 9 november 2009 Studiestof: hoofdstuk 5 Drs. O.L. Mobach INLEIDING De omzetbelasting is vak dat altijd actueel is. In de Verenigde Staten is er op dit moment bijvoorbeeld

Nadere informatie

Utrecht 21 april 2015

Utrecht 21 april 2015 Utrecht 21 april 2015 ONDERWERPEN Algemene inleiding BTW verschuldigd over subsidies? Invloed van subsidies op de aftrek van BTW KARAKTER VAN DE BTW Belast het verbruik door consument / eindverbruiker

Nadere informatie

2009 -- Overdrachtsbelasting -- Deel 1

2009 -- Overdrachtsbelasting -- Deel 1 Overdrachtsbelasting les 1 programma Inleiding overdrachtsbelasting Verkrijgingen Maatstaf van heffing Verandering in beperkt recht Hoe bij gezamenlijk eigendom Vrijstellingen Heffing en teruggaaf Object

Nadere informatie

BTW-bulletin, De aftrek van btw staat niet meer rotsvast

BTW-bulletin, De aftrek van btw staat niet meer rotsvast BTW-bulletin, De aftrek van btw staat niet meer rotsvast Samenvatting Op 18 december 2014 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna HvJ) arrest gewezen over de aftrek van btw als sprake is

Nadere informatie

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl TIPS Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) Handel en BTW In dit memo worden aspecten van BTW behandeld, die van toepassing kunnen zijn bij internationale handel. Het is geen volledig overzicht, maar

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting -- Deel 1

Overdrachtsbelasting -- Deel 1 Overdrachtsbelasting les 1 programma Inleiding overdrachtsbelasting Verkrijgingen Maatstaf van heffing Verandering in beperkt recht Hoe bij gezamenlijk eigendom Vrijstellingen Heffing en teruggaaf Object

Nadere informatie

Besluit overdrachtsbelasting Nieuwe goedkeuringen.

Besluit overdrachtsbelasting Nieuwe goedkeuringen. Besluit overdrachtsbelasting Nieuwe goedkeuringen. Den Haag, 30 juni 2014 Het besluit nr. BLKB/2014/194M van 3 juni 2014 vervangt het besluit van 14 december 2011, nr. BLKB2011/1803M en bevat beleid over

Nadere informatie

De omzetbelasting. 1. Inleiding

De omzetbelasting. 1. Inleiding De omzetbelasting 1. Inleiding De omzetbelasting is een algemene verbruiksbelasting die de overheid heft op de verkoop van diensten en producten. De belasting, ook wel btw genoemd (Belasting over de toegevoegde

Nadere informatie

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1.

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1. Opgave 1 Activa Fiscale Werkelijke Passiva Fiscale Werkelijke boekwaarde waarde boekwaarde waarde Alternatief per goed Bedrijfspand 250,000 350,000 Kapitaal 337,500 667,500 getal 2 (x3) Voorraad 200,000

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. 1 Loonbelasting 1. 1.1 Inleiding 1. 1.2 Dienstbetrekking 2. 1.3 Inhoudingsplichtige 10. 1.4 Loon 13

Inhoud. Voorwoord. 1 Loonbelasting 1. 1.1 Inleiding 1. 1.2 Dienstbetrekking 2. 1.3 Inhoudingsplichtige 10. 1.4 Loon 13 Inhoud Voorwoord V 1 Loonbelasting 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Dienstbetrekking 2 1.2.1 Inleiding 2 1.2.2 Privaatrechtelijke dienstbetrekking 3 1.2.3 Publiekrechtelijke dienstbetrekking 5 1.2.4 Fictieve dienstbetrekking

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen.

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. De gevolgen van het arrest van de Hoge Raad (HR 15 december 2017, 15/05937, ECLI:NL:HR:2017:3127) worden verwerkt

Nadere informatie

Handel in gebruikte goederen

Handel in gebruikte goederen Handel in gebruikte goederen Wanneer u (mede) handelt in gebruikte goederen kunt u voor de BTW de margeregeling toepassen. U betaalt dan BTW over de winstmarge en niet over de omzet. De margeregeling geldt

Nadere informatie

Type belastingen in het systeem van nationale rekeningen Curaçao, 2013

Type belastingen in het systeem van nationale rekeningen Curaçao, 2013 Type belastingen in het systeem van nationale rekeningen Curaçao, 2013 Lorette Ford Inleiding Belastingen worden gezien als de belangrijkste inkomstenbron voor de overheid, mede ter financiering van de

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen.

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. 1) Vanaf welk moment word ik door de Belastingdienst als BTW-ondernemer aangemerkt? De Belastingdienst merkt u aan

Nadere informatie

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers Vermindering van BTW voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Heeft u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

BTW-nieuwtjes 20-2013

BTW-nieuwtjes 20-2013 BTW-nieuwtjes 20-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Vragen en antwoorden

Nadere informatie

2010 -- HRo - Omzetbelasting -- Deel 4

2010 -- HRo - Omzetbelasting -- Deel 4 Omzetbelasting les 4 programma Maatstaf van heffing Hoeveel OB? Wie moet OB voldoen en wanneer? Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 Oefening Maatstaf van heffing 1 van 2 OB wordt geheven over

Nadere informatie

Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010. Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010. Bestemd voor: alle ondernemers

Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010. Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010. Bestemd voor: alle ondernemers Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010 Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010 Doel: informeren Bestemd voor: alle ondernemers 1 Inleiding Per 1 januari 2010 zal

Nadere informatie

Btw staat voor: "Belasting toegevoegde waarde", ook wel "Omzetbelasting"

Btw staat voor: Belasting toegevoegde waarde, ook wel Omzetbelasting Wat is btw? Btw staat voor: "Belasting toegevoegde waarde", ook wel "Omzetbelasting" genoemd. Deze belasting is door de overheid ingesteld en wordt geheven over de verkoopprijs van producten of diensten.

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FISCALE ASPECTEN VAN DE ONDERNEMING MAANDAG 19 DECEMBER UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FISCALE ASPECTEN VAN DE ONDERNEMING MAANDAG 19 DECEMBER UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel FISCALE ASPECTEN VAN DE ONDERNEMING MAANDAG 19 DECEMBER 2016 9.00-11.00 UUR SPD Bedrijfsadministratie Fiscale aspecten van de onderneming B / 6 Vraag 1 2016 NGO-ENS

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*13FD Heeft uw onderneming een lage omzet en betaalt u per jaar minder dan 1.883 btw? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleine ondernemersregeling.

Nadere informatie

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers Vermindering van BTW voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Heeft u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken.

In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken. INSTRUCTIE BTW BTW VOORDEEL VOOR DE PARTICULIER ALS ONDERNEMER In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken. Let op: Ondanks dat we met zorg deze instructie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2017:3135

ECLI:NL:RBNNE:2017:3135 ECLI:NL:RBNNE:2017:3135 Instantie Datum uitspraak 17-08-2017 Datum publicatie 18-08-2017 Rechtbank Noord-Nederland Zaaknummer AWB - 15 _ 4205 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Voor de levering van elektriciteit aan uw energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunt u aangemerkt worden als ondernemer voor de

Nadere informatie

Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren

Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren Gevolgen voor de btw Gaat u een bedrijfspand huren of verhuren? Dan hebt u te maken met bepaalde btw-regels. De verhuur van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld

Nadere informatie

MEMO. 1 Situatie. Frank Keizer Feyenoord City. Noortje van de Water Zeker Fiscaal

MEMO. 1 Situatie. Frank Keizer Feyenoord City. Noortje van de Water Zeker Fiscaal Hogestraat 17b, 6651 BG Druten Postbus 47, 6650 AA Druten +31 (0) 487 51 02 89 www.zekerfiscaal.nl KvK-nummer: 57802009 BTW-nummer: 8527.41.959.B.01 IBAN: NL71 RABO 0112 8297 59 BIC: RABONL2U MEMO Aan:

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home september Utrecht. Robert van Beek

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home september Utrecht. Robert van Beek Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire Second Home september 2016 - Utrecht Robert van Beek Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland 3. Niet-inwonerschap

Nadere informatie

Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland

Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland Welkom! Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland Uw gastheren: Peter Veldhuis en Cees van t Veer Oostwerk Henk-Jan Morsink Gothaer versicherungen Oostwerk

Nadere informatie

Op een set panelen van circa is uw voordeel 740 (zie het voorbeeld verderop genoemd.

Op een set panelen van circa is uw voordeel 740 (zie het voorbeeld verderop genoemd. Gooiland 2 1948 RC Beverwijk www.greenwhat.nl info@greenwhat.nl BTW en onze particuliere GreenWhat klant Sinds november 2013 is het mogelijk voor de particulier de BTW terug te krijgen van het aangeschafte

Nadere informatie

HRo - Omzetbelasting -- Deel 2

HRo - Omzetbelasting -- Deel 2 Omzetbelasting les 2 programma Vrijgestelde prestaties Uitbreiding begrippen levering en dienst Afwijkende plaats van de prestatie Verleggingsregeling Gemengde prestaties Ondernemer en fiscale eenheid

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau 5 (vergelijkbaar

Nadere informatie

BTW tjes actualiteiten juni 2010

BTW tjes actualiteiten juni 2010 Inhoudsopgave 1. Kort nieuws 2. Advocaat-Generaal: integratieheffing niet strijdig met de BTW-richtlijn 3. BUA niet in strijd met BTW-richtlijn 4. Spelen met de lengte van het boekjaar 5. Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

Voor de Omzetbelasting (hierna OB of BTW) wordt een onderscheid gemaakt tussen goederen en diensten.

Voor de Omzetbelasting (hierna OB of BTW) wordt een onderscheid gemaakt tussen goederen en diensten. LEVERING VAN GOEDEREN EN DIENSTEN Inhoud LEVERING VAN GOEDEREN EN DIENSTEN... 1 1. Inleiding... 1 2. Onderscheid in goederen en diensten... 1 3. De UvA als ondernemer... 2 4. Leveringen van goederen en

Nadere informatie

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw ..1. Inleiding Een ondernemer (ook als u een zelfstandig of een vrij beroep uitoefent ) die een auto gebruikt in het kader van zijn onderneming, rekent de auto veelal tot het ondernemingsvermogen. Daarom

Nadere informatie

In haar verwijzigingsbeslissing heeft de Hoge Raad de volgende vraag aan het HvJ EG voorgelegd:

In haar verwijzigingsbeslissing heeft de Hoge Raad de volgende vraag aan het HvJ EG voorgelegd: Drie musketiersverliezenstrijd koepelvrijstelling In haar verwijzigingsbeslissing heeft de Hoge Raad de volgende vraag aan het HvJ EG voorgelegd: Moet artikel 13 A lid 1 letter f van de Zesde Richtlijn

Nadere informatie

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1 BTW 1. INLEIDING...2 A. DEFINITIE...2 B. OUD EN NIEUW STELSELSTELSEL...2 2. DE BTW-PLICHTIGE VAN RECHTSWEGE...2 3. DE TOEVALLIGE BTW-PLICHTIGE...3 4. DE BELASTBARE FEITEN...3 A. ALGEMEEN...3 B. OVERZICHT...4

Nadere informatie

mr. T. (Ton) Verveer 4/15/2010

mr. T. (Ton) Verveer 4/15/2010 Btw en transport per 1 januari 2010 mr. C.F.C. C (Frank) Resseler mr. T. (Ton) Verveer 1 Btw in perspectief Btw en transport INHOUD Btw en met transport samenhangende diensten Bemiddeling Verhuur vrachtwagens

Nadere informatie

Vermindering van btw voor kleine ondernemers

Vermindering van btw voor kleine ondernemers Vermindering van btw voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao. Second Home oktober Utrecht. Maurice De Clercq

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao. Second Home oktober Utrecht. Maurice De Clercq Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao Second Home oktober 2017 - Utrecht Maurice De Clercq Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland

Nadere informatie

Kluwer Online Research BtwBrief, Over de grenzen van de belastingplicht

Kluwer Online Research BtwBrief, Over de grenzen van de belastingplicht BtwBrief, Over de grenzen van de belastingplicht Auteur: Jan Sanders Binnen de heffing van btw bestaan veel vragen over het aftrekrecht. Dat is niet verwonderlijk. De aftrek is het kloppend hart van dit

Nadere informatie

FREBLO0221 Bijzondere regelingen

FREBLO0221 Bijzondere regelingen FREBLO0221 Bijzondere regelingen Alle antwoorden moeten worden gemotiveerd onder vermelding van de van toepassing zijnde artikelen. Opgave 1 Jack Nauss heeft een brood- en banketwinkel. Hij bakt het brood

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d.

Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d. Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling. Sector brieven & beleidsbesluiten. Besluit van 9 februari 2009, nr. CPP2009/109M,

Nadere informatie

Samenvatting Fiscaal recht H4

Samenvatting Fiscaal recht H4 Samenvatting Fiscaal recht H4 door elinepassier De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Koop en Verkoop al je samenvattingen, aantekeningen, onderzoeken, scripties, collegedictaten,

Nadere informatie

BTW i.v.m. auto (van de zaak)

BTW i.v.m. auto (van de zaak) BTW i.v.m. auto (van de zaak) (bron: belastingdienst.nl - februari 2012) (R&D: een aantal regelingen binnen de omzetbelasting/btw wijken af van regelingen binnen de Inkomstenbelasting/IB. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije en het Caribisch gebied

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije en het Caribisch gebied Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije en het Caribisch gebied Second Home september 2016 - Utrecht ESJ Accountants & Belastingadviseurs Maurice De Clercq & Nurefsan Koç Agenda 1. Inwonerschap

Nadere informatie

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl Voor de belastingdienst moet u elk kwartaal BTW-aangifte doen. U krijgt hierover elk kwartaal een brief van de belastingdienst met de

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home maart Utrecht. Robert van Beek

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home maart Utrecht. Robert van Beek Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire Second Home maart 2017 - Utrecht Robert van Beek Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland 3. Niet-inwonerschap

Nadere informatie

Rechtbank Oost-Nederland 14 maart 2013, nrs. AWB 12/1843 en AWB 12/3008

Rechtbank Oost-Nederland 14 maart 2013, nrs. AWB 12/1843 en AWB 12/3008 Rechtbank Oost-Nederland 14 maart 2013, nrs. AWB 12/1843 en AWB 12/3008 Uitspraak van de meervoudige kamer ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van 14 maart 2013 inzake [X], wonende

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*14FD Heeft uw onderneming een lage omzet en betaalt u per jaar minder dan 1.883 btw? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleineondernemersregeling.

Nadere informatie

138 De Pensioenwereld in 2014

138 De Pensioenwereld in 2014 17 138 De Pensioenwereld in 2014 Beleggingen 139 EU-claims: geen grijs gedraaide plaat Auteurs: Susan Groot Koerkamp en Erwin Nijkeuter In de meeste Europese landen worden of werden buitenlandse pensioenfondsen

Nadere informatie

BTW-nieuwtjes 17-2013

BTW-nieuwtjes 17-2013 BTW-nieuwtjes 17-013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 06-7071710 KvK Arnhem 0913609 1. Nieuw vastgoedbesluit

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling Hoeft u per jaar minder dan 1.883 btw aan ons te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleine onder nemersregeling. U betaalt dan minder of helemaal

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*15FD Hoeft u per jaar minder dan 1.883 btw aan ons te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleineondernemersregeling. U betaalt dan

Nadere informatie

De werkkostenregeling internationaal belicht.

De werkkostenregeling internationaal belicht. De werkkostenregeling internationaal belicht. Over de werkkostenregeling (hierna: WKR) is al veel geschreven en gesproken. De internationale aspecten van de werkkostenregeling zijn echter onderbelicht

Nadere informatie

Uw bv s als fiscale eenheid in De belangrijkste voor- en nadelen op een rij. whitepaper

Uw bv s als fiscale eenheid in De belangrijkste voor- en nadelen op een rij. whitepaper 13.07.16 Uw bv s als fiscale eenheid in 2016 De belangrijkste voor- en nadelen op een rij whitepaper In dit whitepaper: Onderneemt u vanuit meerdere bv s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv

Nadere informatie

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis 16-11-2017 Flynth, prettig kennismaken De adviseurs en accountants van Flynth ondersteunen ondernemers met het realiseren van ambities en doelen.

Nadere informatie

Informatie over btw en publiek-private samenwerking bij onderzoek en onderwijs

Informatie over btw en publiek-private samenwerking bij onderzoek en onderwijs Informatie over btw en publiek-private samenwerking bij onderzoek en onderwijs Deze informatie gaat over de btw-heffing bij publiek-private samenwerking. In deze informatie worden de btw-regels uitgelegd,

Nadere informatie

Aftrek en/of compensatie van btw definitief na verwerken factuur?

Aftrek en/of compensatie van btw definitief na verwerken factuur? Aftrek en/of compensatie van btw definitief na verwerken factuur? Onlangs heeft de rechtbank Arnhem uitspraak gedaan in een zaak waarbij de Belastingdienst een naheffingsaanslag omzetbelasting heeft opgelegd,

Nadere informatie

Hoge Raad 24-04-2015 24-04-2015 13/03775. Belastingrecht. Cassatie. Rechtspraak.nl

Hoge Raad 24-04-2015 24-04-2015 13/03775. Belastingrecht. Cassatie. Rechtspraak.nl ECLI:NL:HR:2015:1084 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Hoge Raad 24-04-2015 24-04-2015 13/03775 In cassatie op

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Henk Coehoorn Agenda Van VAR naar DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) Waarom geen VAR meer? Huidige VAR: werking en problemen?! Beoordeling arbeidsrelatie

Nadere informatie

I. ALGEMEEN. Memorie van toelichting. 1. Inleiding

I. ALGEMEEN. Memorie van toelichting. 1. Inleiding Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een tussenregeling voor valutaresultaten op deelnemingen (Tussenregeling valutaresultaten op deelnemingen) Memorie

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 11/08/2015

Datum van inontvangstneming : 11/08/2015 Datum van inontvangstneming : 11/08/2015 Vertaling C-332/15-1 Zaak C-332/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 6 juli 2015 Verwijzende rechter: Tribunale di Treviso / Italië Datum

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... v HOOFDSTUK 1. BTW-PLICHT...1 1. BTW-plicht in het algemeen...1 1.1. De rol van de belastingplichtige...1 1.2. Definitie van de belastingplichtige...1 1.3. Gevolgen van de belastingplicht...4

Nadere informatie

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de omzetbelasting Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Per 1 juli 2011 geldt een nieuwe regeling voor het in de heffing betrekken van privégebruik

Nadere informatie

WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012)

WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012) WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012) Met jas bedoelen wij het juridische jasje, oftewel de rechtsvorm. Inleiding Het Nederlandse recht kent (onder meer) de volgende rechtsvormen: 1. eenmanszaak;

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS BTW 2010

EINDEJAARSTIPS BTW 2010 EINDEJAARSTIPS BTW INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 MELD VERBREKING/WIJZIGING FISCALE EENHEID BTW 3 ONROEREND GOED 4 BELASTE LEVERING 4 BELASTE VERHUUR 4 HERZIENING AFTREK BIJ LEEGSTAND 4 AFTREK VOORBELASTING

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Tiende kamer) 22 juni 2016 (*) Prejudiciële verwijzing Belasting over de toegevoegde waarde Voorbelasting Aftrek

ARREST VAN HET HOF (Tiende kamer) 22 juni 2016 (*) Prejudiciële verwijzing Belasting over de toegevoegde waarde Voorbelasting Aftrek ARREST VAN HET HOF (Tiende kamer) 22 juni 2016 (*) Prejudiciële verwijzing Belasting over de toegevoegde waarde Voorbelasting Aftrek In zaak C-267/15, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing

Nadere informatie

Vermindering van btw voor kleine ondernemers

Vermindering van btw voor kleine ondernemers Vermindering van btw voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleine-ondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 07/06/2013

Datum van inontvangstneming : 07/06/2013 Datum van inontvangstneming : 07/06/2013 c. -A601A3-0) Hoge Raad der Nederlanden Derde Kamer c "~" - I: Luxemboure Nr. 11/05307 Entrée 2 8 MARS 2013 1 maart 2013 Ingeschreven in het register van het Hof

Nadere informatie

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar Administratieve verplichtingen Marja van den Oetelaar Thema s Suppletieaangifte Herziening van ten onrechte berekende btw Teruggaaf van btw bij oninbare vorderingen Factureringsregels 2013 Self-billing

Nadere informatie

Datum 10 september 2014 Betreft Beantwoording Kamervragen van de leden Bruins Slot en Omtzigt (beiden CDA) (2014Z13486)

Datum 10 september 2014 Betreft Beantwoording Kamervragen van de leden Bruins Slot en Omtzigt (beiden CDA) (2014Z13486) > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE Den Haag Directie Douane en Verbruiksbelastingen Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag

Nadere informatie

Vraag 1: Antwoord 1: Vraag 2:

Vraag 1: Antwoord 1: Vraag 2: Veelgestelde vragen en antwoorden over de btw-vrijstelling voor het ter beschikking stellen van lig- en bergplaatsen voor vaartuigen die geschikt en noodzakelijk zijn voor sportbeoefening. Vraag 1: Is

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit heffingsrente Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Nadere informatie

Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië

Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië In deze notitie worden de Tsjechische en Nederlandse fiscale aspecten toegelicht bij de verwerving en verhuur

Nadere informatie

Belastingrecht Examennummer: 19795 Datum: 19 november 2011 Tijd: 12:30 uur - 14:00 uur

Belastingrecht Examennummer: 19795 Datum: 19 november 2011 Tijd: 12:30 uur - 14:00 uur Belastingrecht Examennummer: 19795 Datum: 19 november 2011 Tijd: 12:30 uur - 14:00 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Kansspelbelasting. Voor organisatoren van kansspelen en prijswinnaars

Kansspelbelasting. Voor organisatoren van kansspelen en prijswinnaars Kansspelbelasting Voor organisatoren van kansspelen en prijswinnaars Organiseert u wel eens een kansspel of heeft u zelf een prijs gewonnen in een kansspel? Dan kunt u te maken krijgen met de kansspelbelasting.

Nadere informatie

FREBLO0221b Herziening aftrek omzetbelasting (art. 15-6 Wet jo. art. 11-14a Uitv. besch. OB)

FREBLO0221b Herziening aftrek omzetbelasting (art. 15-6 Wet jo. art. 11-14a Uitv. besch. OB) FREBLO0221b Herziening aftrek omzetbelasting (art. 15-6 Wet jo. art. 11-14a Uitv. besch. OB) Motiveer je antwoorden en vermeld de belangrijkse wetsartikelen. Tenzij anders vermeld worden de prestaties

Nadere informatie

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Besluit van 29 maart 2017, nr. 2017/36822. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. In dit besluit

Nadere informatie

2014 -- Omzetbelasting II -- Deel 3

2014 -- Omzetbelasting II -- Deel 3 Omzetbelasting II les 5 programma Intracommunautaire prestaties goederen: de intracommunautaire transacties diensten: de intracommunautaire diensten 1 Invoer Jim is ondernemer in Zuid-Korea. Hij levert

Nadere informatie