Onderzoeksrapport. Opleiding Ergotherapie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksrapport. Opleiding Ergotherapie"

Transcriptie

1 Onderzoeksrapport Opdrachtgever: Gemeente Wijk bij Duurstede Opleiding Ergotherapie Nijmegen, januari 2007

2 Onderzoeksrapport Wensen van inwoners van Wijk bij Duurstede op het gebied van welzijn en dagbesteding Opdrachtgever: Gemeente Wijk bij Duurstede Onderzoeksteam: Junioronderzoekers: - Inge Melsen - Janneke Dute - Annet Been - Irene Pronk - Sanne van Sluijs - Sanne Duifhuizen - Kim Stapelbroek - Inge Spreeuwenberg - Linda van Erp - Mieke de Wit - Lena Steenkamp - Linda Kuper - Nicole Wonders Senioronderzoekers: - Ivo Hartgerink, Wietske Kuijer, Karin Orbon en Ton Satink (projectleider) Nijmegen, januari

3 Voorwoord Voor u ligt het rapport over het onderzoek naar de wensen van inwoners van Wijk bij Duurstede op het gebied van welzijn en dagbesteding. Het onderzoek is in opdracht van de gemeente Wijk bij Duurstede, uitgevoerd door vierdejaarsstudenten van de opleiding ergotherapie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Leeswijzer In hoofdstuk 1 wordt weergegeven wat de aanleiding was voor het onderzoek en welke drie deelonderzoeken het gehele onderzoek hebben vorm gegeven. Op basis van een literatuuronderzoek wordt beschreven welke probleemstelling, doelstellingen en vraagstellingen hieruit naar voren zijn gekomen. Centraal staat de vraag wat de wensen van de inwoners van de Wijk bij Duurstede zijn op het gebied en dagbesteding. In hoofdstuk 5 wordt per deelonderzoek de methode en resultaten beschreven. U vindt in hoofdstuk 5.1 het kwantitatieve onderzoek (enquêtes), in hoofdstuk 5.2 en 5.3 de kwalitatieve onderzoeken, respectievelijk de individuele interviews en het focusgroepinterview. In hoofdstuk 6 worden conclusies en aanbevelingen voor de gemeente Wijk bij Duurstede gegeven. In hoofdstuk 7 wordt een kritische blik geworpen op de methode en resultaten van de drie deelonderzoeken. Ter verduidelijking van de begrippen is achter in het rapport een begrippenlijst toegevoegd. Tevens zijn bijlagen toegevoegd als ondersteunende informatie. Veel leesplezier! Het onderzoeksteam. 2

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding Introductie Literatuurstudie Probleemstelling Doelstelling Vraagstelling 5 2. Onderzoeksmethoden en resultaten 7 Kwantitatief onderzoek Methode Resultaten 7 Kwalitatief onderzoek (individuele interviews) Methode Resultaten 12 Kwalitatief onderzoek (focusgroepinterview) Methode Resultaten Conclusie Aanbevelingen Discussie 23 Nawoord 25 Begrippenlijst 26 Literatuurlijst 29 Bijlage 1 Literatuuronderzoek 32 Bijlage 2 Gegevens inwoners enquête 34 Bijlage 3 Wensen uit enquête 35 Bijlage 4 Interviewguide focusgroepinterview 36 Bijlage 5 Interviewguide individuele interviews 38 Bijlage 6 Overzicht enquêtevragen 40 3

5 1. Inleiding 1.1 Introductie Per 1 januari 2007 is landelijk de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ingevoerd. De WMO regelt dat de gemeenten verantwoordelijk worden voor een samenhangend beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, wonen en welzijn (NVE, 2006). Door de invoering van deze wet zijn alle gemeenten onder andere verplicht om een zorgloket te ontwikkelen waar vanuit alle zorg kan worden gecoördineerd. De gemeente Wijk bij Duurstede, opdrachtgever van dit onderzoek, wil dat haar burgers intensief betrokken worden bij de ontwikkeling van het zorgloket. Daarom is het van groot belang te weten waar de burger in de gemeente behoefte aan heeft en welke diensten ontwikkeld kunnen worden. De uitkomst van dit onderzoek wordt in dit onderzoeksrapport weergegeven en zal een bijdrage kunnen leveren voor het ontwikkelen en opzetten van de sociale kaart voor het zorgloket. 1.2 Literatuurstudie Door de GGD in Wijk bij Duurstede is een onderzoek gedaan naar de eenzaamheid onder de inwoners van Wijk bij Duurstede. Hieruit is gebleken dat 33% van de ouderen in Wijk bij Duurstede zich matig tot zeer sterk eenzaam voelt (GGD Midden Nederland, 2003). Onder de volwassenen tussen de 24 en 54 jaar ligt dit aantal regionaal op 35% (GGD Midden-Nederland, 2005). Naar aanleiding van bovenstaand onderzoek heeft de gemeente initiatief genomen om het project sociale activering op te starten. Dit project heeft als doel de maatschappelijke participatie te verhogen en sociaal isolement te doorbreken of voorkomen door zinvolle activiteiten aan te bieden in de vorm van een zorgloket. Naar aanleiding van bovenstaande onderzoeken en ontwikkelingen wil de gemeente meer inzicht in wensen en behoeften van de eigen inwoners ten aanzien van welzijn en dagbesteding. Voorafgaand aan dit onderzoek zijn verschillende onderzoeksrapporten bestudeerd. De Gemeente Helden heeft een behoefteonderzoek gedaan naar behoeften op het gebied van zorg, wonen en welzijn in de kern Baarlo, dit gericht op huishoudens van 55-plussers (Genders, 2004). Een ander onderzoek is uitgevoerd naar participatie van 50-plussers in Noord-Brabant (Bosch & Smets, 2005). Tevens zijn verschillende onderzoeken bestudeerd over sociaal isolement en sociale contacten in Nederland (Hortulanus, Machielse en Meeuwesen, 2003; Machielse, 2003). Voor meer informatie is in bijlage 1 een uitwerking van het literatuuronderzoek terug te vinden. Bovenstaande onderzoeken waren gericht op uiteenlopende gebieden binnen welzijn en dagbesteding maar niet specifieke op de wensen van mensen ten aanzien van welzijn en dagbesteding. Verder bestaat elke gemeente uit een diversiteit aan inwoners en daarom is het van belang om onderzoek te doen onder de eigen burgers. Op deze manier sluit men beter aan op de wensen en ervaringen van de inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede waardoor zorg op maat geboden kan worden. 4

6 1.3 Probleemstelling Naar aanleiding van de invoering van de WMO heeft de gemeente Wijk bij Duurstede het voornemen een zorgloket te ontwikkelen waar vanuit alle zorg kan worden gecoördineerd. Voorafgaand aan de opening van dit zorgloket is het van groot belang te weten wat de wensen zijn van de inwoners in de gemeente Wijk bij Duurstede op het gebied van welzijn en dagbesteding. Hierover zijn weinig kwantitatieve en kwalitatieve gegevens bekend. 1.4 Doelstelling De algemene doelstelling voor dit onderzoek is: Het in kaart brengen van de wensen van de inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede op het gebied van welzijn en dagbesteding. Om deze doelstelling te behalen zijn verschillende vraagstelling opgesteld waaruit drie deelonderzoeken zijn voortgevloeid, namelijk één kwantitatief en twee kwalitatieve onderzoeken. 1.5 Vraagstelling Centraal bij de deelonderzoeken staat de volgende vraagstelling: Welke wensen hebben de inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede op het gebied van welzijn en dagbesteding? Vervolgens zijn per onderzoek deelvragen geformuleerd waarbij rekening is gehouden met de wens van de opdrachtgever om diverse leeftijds- en doelgroepen te onderzoeken. De deelvragen hebben geleid tot 3 deelonderzoeken, namelijk een kwantitatief onderzoek door middel van een enquete en twee kwalitatieve onderzoeken door middel van individuele interviews en een focusgroepinterview. Kwantitatief onderzoek: Wat zijn de wensen van de inwoners in de verschillende leeftijdscategorieën: - 18 t/m 24 jaar - 25 t/m 44 jaar - 45 t/m 64 jaar - 65 t/m 79 jaar - 80 jaar en ouder Wat is de heid van de inwoners in de verschillende leeftijdscategorieën: - 18 t/m 24 jaar - 25 t/m 44 jaar - 45 t/m 64 jaar - 65 t/m 79 jaar - 80 jaar en ouder Kwalitatief onderzoek: individuele interviews: Welke individuele wensen en ervaringen hebben de inwoners, van wie vermoed wordt dat ze meer behoefte hebben aan sociale contacten, van de gemeente Wijk bij Duurstede op het gebied van welzijn en dagbesteding? 5

7 groepsinterviews: 1. Welke wensen voor voorzieningen hebben de inwoners van Wijk bij Duurstede op het gebied van dagbesteding en welzijn? 2. Welke behoeften voor voorzieningen hebben de inwoners van Wijk bij Duurstede op het gebied van dagbesteding en welzijn? 3. Wat is het motief van de doelgroep om wel of geen gebruik te maken van een voorziening? 4. Wat of welke voorziening(en), die de gemeente zou kunnen aanbieden, zou(den) volgens de bewoners het gevoel van eenzaamheid kunnen verminderen? 6

8 2. Onderzoeksmethoden en resultaten Kwantitatief onderzoek Methode Type onderzoek Om de wensen van een grote groep inwoners in kaart te brengen is gekozen voor een beschrijvend kwantitatief onderzoek. Selectie Er zijn middels een aselecte gestratificeerde steekproef 150 inwoners vanaf 18 jaar en ouder uit de Gemeentelijk Basis Administratie van de gemeente Wijk bij Duurstede geselecteerd. Hierbij is onderscheid gemaakt in de leeftijdscategorieën 18 t/m 24, 25 t/m 44, 45 t/m 64, 65 t/m 79 en 80 jaar en ouder. Per leeftijdscategorie zijn 30 enquêtes verstuurd. Om meer mensen binnen de doelgroep te bereiken is de enquête tevens op internet geplaatst. Meetinstrument Voor het verzamelen van de gegevens is een schriftelijke enquête opgesteld (zie bijlage 6). De enquête bestaat uit gesloten, halfopen en open vragen. De wensen worden middels open vragen geïnventariseerd. De heid kan op diverse gebieden worden gescoord op een schaal van 1 t/m 10. De vorm van de enquêtevragen is geïnspireerd op het ergotherapeutisch meetinstrument Canadian Occupational Performance Measure (COPM) (Stomph & Zalmstra, 2003). Het COPM brengt de dagelijkse activiteiten in kaart op de gebieden zelfredzaamheid, productiviteit en ontspanning. Naast de specifieke vragen in de enquête t.a.v. zelfredzaamheid, productiviteit en ontspanning, worden tevens demografische gegevens gevraagd. Gegevensverwerking en analyse De enquêtes zijn verwerkt in het programma Statistical Products and Service Solutions versie 14 (SPSS) (Baarda, Goede & Dijkum, 2003). De open vragen uit de enquête zijn achteraf gecodeerd en daarna verwerkt in SPSS Resultaten Respons Van de 150 verstuurde enquêtes zijn 41 ingevulde enquêtes retour ontvangen. Dit betekent een respons van 27,3%, uit de literatuur blijkt dat deze respons relatief normaal is (Nederhoed, 2004). Via Internet zijn 13 enquêtes ingevuld. In totaal hebben er 54 inwoners deelgenomen aan het onderzoek. Gegevens over de inwoners met betrekking tot de verhouding tussen man en vrouw en de verdeling over de woonplaatsen, beide opgedeeld in leeftijdscategorieën (zie bijlage 2). Er is gekeken naar de wensen en heid van de inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede op het gebied van welzijn en dagbesteding. Daarnaast is gekeken naar verschillen en overeenkomsten per leeftijdscategorie, bij inwoners jonger en ouder dan 65 jaar en bij inwoners met of zonder een ziekte en/of handicap. 7

9 Wensen Algemeen Van de inwoners die de enquête hebben ingevuld gaf 37% één of meerdere wensen aan. De meeste wensen liggen op het gebied van recreatie en bereikbaarheid (Figuur A). Opvallende terugkomende wensen die worden benoemd zijn een theater (Rondeel), verbetering van het openbaar vervoer, waarbij met name de busvoorzieningen veel wordt benoemd en verbetering van de sportvoorzieningen. Alle wensen uit de enquête zijn gecategoriseerd en uitgewerkt (zie bijlage 3). Binnen de categorie recreatie worden sociale contacten vaak vermeld als belangrijk aspect. Per leeftijdscategorie Bij de leeftijdscategorieën 18 t/m 24, 45 t/m 64, en 80 jaar en ouder komt de bereikbaarheid het sterkst naar voren als wens. Bij 25 t/m 44 en 65 t/m 79 jarigen komt recreatie het sterkst naar voren. Bij de leeftijdscategorie 25 t/m 44 jarigen komt naast recreatie ook bereikbaarheid sterk naar voren. Bij de leeftijdscategorie 80+ komt naast de bereikbaarheid ook het onbetaald werk sterker naar voren. Het aantal wensen in de leeftijdscategorie van 25 t/m 44 jaar is relatief groter dan de andere leeftijdscategorieën. De groep inwoners ouder dan 65 jaar is verantwoordelijk voor alle wensen op het gebied van wonen (Figuur B en C). Een verschil tussen deze categorieën is dat de groep jonger dan 65 jaar meer wensen heeft dan de groep ouder dan 65 jaar, terwijl de groepen qua omvang vergelijkbaar zijn Recreatie Bereikbaarheid Werk Wonen Veiligheid Pers. verzorging Figuur B Totaal aantal wensen inwoners jonger dan 65 jaar Ziekte en/of handicap Het aantal reacties met één of meerdere wensen bij de groep inwoners zonder ziekte en/of handicap ligt aanzienlijk hoger dan bij de groep met een ziekte en/of handicap. Indien wordt gekeken naar een verschil in wensen tussen inwoners met of zonder ziekte en/of handicap geldt dat bij de groep inwoners zonder een ziekte en/of handicap een piek op het gebied van recreatie ligt. Bij beide groepen liggen de meeste wensen op het gebied van mobiliteit Recreatie Bereikbaarheid Werk Wonen Recreatie Veiligheid Bereikbaarheid Pers. verzorging Werk Wonen Veiligheid Figuur A Totaal aantal wensen per categorie Pers. verzorging Figuur C Totaal aantal wensen inwoners ouder dan 65 jaar 8

10 Tevredenheid Algemeen De gemiddelde heid van de inwoners is een 7,9 (Figuur D). Dit is gemeten over de activiteiten in de gebieden persoonlijke verzorging, mobiliteit, organisatie van huishouden, betaald werk, onbetaald werk, school/studie, recreatie en sociale contacten. Over de persoonlijke verzorging en sociale contacten is men het meest. De inwoners zijn minder over school/studie en recreatie (Figuur E). Aantal 20 Gemiddelde= 7,9 N= , , , Tevredenheid Persoonlijke verzorging Mobiliteit Organisatie huishouden Betaald werk Onbetaald werk School/studie Recreatie Sociale contacten Figuur D Gemiddelde heid over gebied alle gebieden Figuur E Gemiddelde heid per Tevredenheid per leeftijdscategorie Uit de analyse van de resultaten blijkt dat de leeftijdscategorie 80 jaar en ouder, in vergelijking met de andere leeftijdscategorieën zowel gemiddeld als op alle specifieke onderdelen het laagst scoort (Figuur F). Leeftijdscategorie 18 t/m t/m t/m t/m Aantal deelnemers n = 4 n = 11 n = 11 N = 11 n = 14 Tevredenheid 8,1 7,9 8,4 8,3 7,0 Figuur F Gemiddelde heid per leeftijdscategorie Uit de analyse van de resultaten blijkt dat de inwoners jonger dan 65 jaar meer zijn over de verschillende gebieden in vergelijking met inwoners ouder dan 65 jaar. De inwoners jonger dan 65 jaar geven gemiddeld een 8,4 en de mensen ouder dan 65 een 7,5. 9

11 Ziekte en/of handicap Er is een waarneembaar verschil tussen de heid van deze twee groepen. De inwoners met een ziekte en/of handicap scoren een 6,9 en de inwoners zonder ziekte en/of handicap een 8,2 gemiddeld ten aanzien van de heid over de verschillende gebieden (Figuur G). 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 Wel handicap Geen handicap Figuur G Tevredenheid wel/geen ziekte en/of handicap Kort samengevat: Uit het onderzoek blijkt dat de inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede de meeste wensen hebben op het gebied van recreatie en bereikbaarheid. De algemene heid op het gebied van welzijn en dagbesteding is hoog (7,9). De inwoners van 80 jaar scoren als enige leeftijdscategorie lager dan het gemiddelde. 10

12 Kwalitatief onderzoek - Individuele interviews Methode Onderzoeksstrategie Een kwalitatief onderzoek is uitgevoerd om in te kunnen gaan op de wensen en ervaringen van het individu (Baarda & de Goede, 2005). Middels individuele interviews richtten de onderzoekers zich op de inwoners van wie vermoed werd dat ze meer behoefte hadden aan sociale contacten. Dit onderzoek is fenomenologisch van aard (Baarda & de Goede, 2005); de subjectieve waarneming, ervaring en de wensen van de doelgroep staan centraal. Populatie De doelgroep voor het onderzoek is geselecteerd aan de hand van de volgende criteria: Inclusie criteria De persoon is inwoner van de gemeente Wijk bij Duurstede. De persoon is ouder dan achttien jaar. Een vrijwilligersorganisatie heeft het vermoeden dat de persoon behoefte heeft aan meer sociale contacten. Dit vermoeden is gebaseerd op de volgende punten: - De persoon geeft aan dat hij niet veel sociale contacten heeft op dit moment. - De persoon geeft aan dat hij meer behoefte heeft aan sociale contacten. - De persoon is of komt vaak alleen. - De persoon trekt zich vaker terug (bijvoorbeeld na het verliezen van een dierbare). Exclusie criteria De persoon beheerst de Nederlandse taal onvoldoende om deel te kunnen nemen aan het interview. Selectie Via verschillende vrijwilligersorganisaties zijn personen uitgekozen van wie vermoed werd dat zij meer behoefte hadden aan sociale contacten. De volgende vrijwilligersorganisaties werkten mee aan het onderzoek: de Protestantse Kerk Nederlanden, de Katholieke Kerk, het Rode Kruis, Stichting De Zonnebloem, de vrijwillige hulpdienst en de thuiszorg. De vrijwilligers signaleerden aan de hand van bovenstaande punten potentiële deelnemers, gaven hen basisinformatie over het onderzoek en informeerden of zij eventueel mee wilden doen aan het onderzoek. Uiteindelijk hebben vier deelnemers te kennen gegeven dat ze deel wilden nemen aan ons interview. Deze deelnemers ontvingen een informatiebrief waarin kort werd uitgelegd wat de aard van het onderzoek was en hoe zaken als anonimiteit en vertrouwelijkheid geregeld waren. Na mondelinge toestemming werden de deelnemers uitgenodigd voor een individueel interview. Datacollectie Middels een half open interview werd ingegaan op ervaringen en wensen op het gebied van welzijn en dagbesteding. De interviews zijn afgenomen aan de hand van een interviewguide (zie bijlage 5). Het interview werd afgenomen door een interviewer en een assistent-onderzoeker. De assistent-onderzoeker noteerde nonverbale signalen tijdens de interviews en was verantwoordelijk voor de bandopnamen. Vooraf is een pilot-interview gehouden en is de interviewguide bijgesteld. 11

13 Data analyse De data analyse bestond uit vijf stappen (Baarda & de Goede, 2005): 1. Uitschrijven van het interview: hierbij zijn non-verbale signalen, die tijdens het interview geobserveerd zijn, via bepaalde tekens uitgeschreven. 2. Meerdere malen doorlezen van de interviews: op deze manier hebben de onderzoekers zich helemaal ingeleefd in de interviews. 3. Coderen van de tekst: opvallende fragmenten over de wensen en ervaringen van de inwoners werden gecodeerd met een open blik. Na het coderen van één interview hebben de onderzoekers de codes vergeleken en besproken welke codes over het algemeen gebruikt gaan worden. 4. Categoriseren: n.a.v. de codering hebben de onderzoekers gekeken naar overeenkomsten tussen de verschillende codes. Hierbij is met name aandacht geschonken aan codes die gingen over de wensen en ervaringen ten aanzien van welzijn en dagbesteding. 5. Thematiseren: de thema s werden bepaald door te kijken naar overeenkomsten tussen de verschillende categorieën. Ook hier is aandacht geschonken aan overkoepelende thema s voor de wensen en ervaringen ten aanzien van welzijn en dagbesteding Resultaten Aan dit onderzoek hebben vier vrouwelijke deelnemers meegedaan die allen tussen de 50 en 60 jaar oud zijn. De vrouwen hebben te kampen met chronische fysieke beperkingen welke zich met name uiten in uithoudingsvermogen. Binnen dit deelonderzoek valt het op dat de meeste deelnemers geen partner hebben. Ook hebben veel deelnemers huisdieren. Sommige deelnemers hebben kinderen binnen de gemeente Wijk bij Duurstede wonen, maar het merendeel van de deelnemers heeft geen familie binnen de gemeente wonen. De analyse van de interviews heeft de thema s sociale contacten individuele recreatie toegankelijkheid en informatievoorziening opgeleverd. Sociale contacten De meeste deelnemers nemen deel aan recreatieve activiteiten met als voornaamste doel om sociale contacten op te doen. Deze deelnemers vinden het belangrijk om tussen de mensen te zijn en om niet het gevoel te hebben alleen te zijn. Slechts één deelnemer doet de activiteiten alleen ter invulling van haar dagbesteding. De activiteiten die de deelnemers nu doen bestaan uit borduren, winkelen, zwemmen, computercursus, activiteiten in de Wijkse bibliotheek, vrijwilligerswerk en gehandicaptensoos. De reden dat ze deze activiteiten doen is om bezig te zijn en onder de mensen te zijn. Ik zit op school op het ROC ben niet verplicht dat zeg ik erbij maar ik doe het gewoon, omdat eh ik dan een beetje onder de mensen ben Veel deelnemers hebben aangegeven te zijn over de hoeveelheid sociale contacten die zij nu hebben.... ik ben al zolang alleen er zijn natuurlijk ook momenten dat je Denkt van... hè ik moet toch eens even kijken of dat mijn stem het nog wel doet.. want die dagen gebeuren ook Nou, eigenlijk ben ik nee nee want ik doe alles alleen. Ik kom nergens niemand komt hier vraag me niet waarom, want ik zou het niét weten Uit het onderzoek is gebleken dat de deelnemers willen dat de gemeente activiteiten organiseert. Door deze activiteiten willen de deelnemers meer sociale contacten op 12

14 kunnen doen. Zij willen bijvoorbeeld enkele activiteiten kunnen uitoefenen binnen een vaste groep. Zo willen enkele deelnemers creatief bezig zijn met ondersteuning van een begeleider (bijvoorbeeld borduren, kleuren, kunstbloemen maken, kaartjes maken, sieraden maken, potten bakken, kaas maken, breien en kleren maken). Eén deelnemer wil graag een gehandicaptensoos binnen de gemeente kunnen bezoeken waar ze niet alleen maar zwaar gehandicapten en ouderen ontmoet. Nou, ik ga twee keer in de maand, dat lijkt veel, maar dat is niet zoveel.. naar een gehandicapten soos in Schalken, in Odijk en dat is dan van `s morgens tot `s middags, maar daar is niet zo veel aan. Ik ben daar één van de betere. Je ziet allemaal ouderen... ik voel me daar niet zó maar toch ga ik daar maar weer iedere keer heen Nou... ik baal er zo van (zuchtend) sinds ik chronisch ziek ben dat ik altijd met gehandicapten om ga.. daar word ik zo moe van... Andere groepsactiviteiten die de deelnemers in de gemeente wensen (niet expliciet in een vaste groep) zijn winkelen, bijvoorbeeld in Utrecht, kookles, naailes, computerles, meegaan met de kunstbus en het bezoeken van een kerstmarkt in Duitsland. Enkele activiteiten bestaan al, maar door de hoge kosten en/of slechte toegankelijkheid is het nu voor hen niet mogelijk om hieraan deel te nemen Nou, er wordt al wat georganiseerd.. en dat vind ik heel leuk.. ik ben nog nooit mee geweest.. maar dat is dan een kunstbus ik dacht dat het vanuit de ouderen zorg uit ging die gaan dan met die bus naar een muziek uitvoering ofzo..maar daar ben ik ook nog nooit mee want je zit.. met je handicap hè? Dan moet er een rolstoel mee, en dat gaat niet hè Individuele recreatie Gebleken is dat de meeste deelnemers zijn over de hoeveelheid recreatieve activiteiten die zij nu uitvoeren, omdat deze voor hen niet voldoende toegankelijk zijn. Er zijn wel clubjes, zoals bingo of wat dan ook. Ook voor de mensen van mijn leeftijd. Maar dan gaat dat bijvoorbeeld vanuit verenigingen en die zijn dan weer niet voor ons hè Het gaat hierbij niet om het opdoen van sociale contacten, maar om activiteiten die de deelnemers alleen uit interesse uitvoeren. Deze activiteiten worden door de deelnemers gezien als recreatief. Nu gaan enkele deelnemers naar de wekelijkse markt, doen mee aan gymmen op tv en puzzelen. Ja, de markt dan wel..daar loop ik zo af en toe es.. ja dat vind ik wel lekker gewoon lekker voor mezelf.. Tijdens het onderzoek zijn ook enkele activiteiten naar voren gekomen waar de deelnemers graag zelfstandig heen kunnen gaan of aan mee kunnen doen. Deze activiteiten zijn niet georganiseerd, maar wel mogelijk gemaakt door de gemeente. Eén deelnemer wil erg graag een theater of bioscoop in de gemeente. Het bezoeken van een theater of bioscoop in een andere gemeente is op dit moment niet goed mogelijk door middel van hoge kosten en slechte bereikbaarheid wat betreft het vervoer. Nou, wat ik persoonlijk wel heel fijn zou vinden is dat er in de wijk zelf wel weer een theater en zo is, ja je moet wel nu weer altijd ergens naar toe.. dat wordt toch allemaal weer wat moeilijker.. dat kost meer en dat duurt allemaal weer wat langer, ja Daarnaast hebben enkele deelnemers aangegeven graag te willen fietsen of wandelen op aangegeven routes. Door hun beperkingen zijn deze activiteiten op dit moment slecht toegankelijk. Eén deelnemer zou graag meer mogelijkheden hebben 13

15 qua winkelen in de gemeente Wijk bij Duurstede. Zij vindt dat er nu alleen maar heel dure of heel goedkope winkels zijn en zou graag een tussenmaat hierin zien. ja, in mijn ogen konden er meer een soort tussenwinkels komen, en qua kleding en zo zijn ze nou of heel duur of ter Stal en de Zeeman of zo.. en dan heb ik zoiets van hè.. nou.. ja daartussenin hè Enkele deelnemers hebben aangegeven interesse te hebben in het bezoeken van een museum waar informatie wordt gegeven over oude meubels of andere culturen. Toegankelijkheid In het onderzoek kwam naar voren dat de toegankelijkheid het meest bepalend is of aan de activiteit wordt deelgenomen. De deelnemers ervaren dat veel activiteiten op dit moment op verschillende manieren niet toegankelijk voor hen zijn. Veel geïnterviewden hebben last van hun gezondheid waardoor ze chronische beperkingen ondervinden welke zich met name uiten in een verminderd uithoudingsvermogen. Hierdoor zijn zij niet in staat activiteiten naar wens uit te voeren. Een activiteit zoals de kunstbus is niet toegankelijk voor mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel. Ook wandelen en fietsen is voor de deelnemers vaak niet meer mogelijk:..hier in Wijk kom ik makkelijk door met de fiets. Maar moet ik nou een heel stuk fietsen, dat trek ik niet. En dan moet ik ook weer terug en dat red ik niet Sommige deelnemers zitten in een rolstoel of scootmobiel, maar kunnen de fietspaden en /of wegen niet gebruiken, omdat ze slecht toegankelijk zijn. Het is belangrijk dat de activiteiten die de gemeente organiseert toegankelijk zijn voor iedereen. De deelnemers gaven aan dat activiteiten niet langer dan een dagdeel mogen duren vanwege beperkingen in het uithoudingsvermogen. De deelnemers gaven ook aan dat de activiteiten soms tegelijk worden gepland waardoor het niet mogelijk is om naar allen te gaan. De wens van de deelnemers is om deze activiteiten wat meer verspreid over de week of maand te plannen. Een ander belangrijk aspect zijn de kosten. Alle deelnemers zeiden dat ze het belangrijk vinden dat de kosten niet te hoog zijn voor het uitvoeren van de activiteiten. Veel van de deelnemers leven van een uitkering en hebben daarom niet veel te besteden. Ja, en als je alleen woont dan moet je gauw een hoop betalen.. geen huursubsidie en.. moet je die reinigingsrechten eens zien.. ik betaal net zoveel als een gezin met tien kinderen en ik woon hier alleen. Ja.. daar houden ze geen rekening mee.. dus.. (stilte van 3 seconden) Zulk soort dingetjes dan hè? Dan lijkt me zo n activiteit wel leuk maarja.. ja.. de kosten De meeste deelnemers hebben aangegeven graag wat meer buiten de gemeente Wijk bij Duurstede te willen doen. Op dit moment is dit niet mogelijk door de hoge reiskosten en de lange reistijd. Ja, die dagjes weg... want als de auto te duur is en die moet eruit.. dan zit je gelijk.. dan kom je er bijna niet meer uit of ik moet door iemand gehaald worden..met de bus duurt te lang voor mij.. dat hou ik niet vol Als je meer geld hebt, kan je overal naar toe. Reizen van hier naar Utrecht kost veel geld. Voor de meeste deelnemers geldt dat door hun beperkingen het lastig is om met het openbaar vervoer te reizen. Voor de deelnemers die wel gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer bestaat de wens voor een rechtstreekse verbinding naar Amersfoort met het openbaar vervoer. 14

16 Informatievoorziening Tijdens het afnemen van de interviews is duidelijk geworden dat alle deelnemers niet goed weten welke activiteiten door de gemeente worden georganiseerd. " ik weet niet precies wat vanuit de gemeente uit gaat.. eh.. ik weet niet of dat altijd alleen gewoon voor 65+ is, dat weet ik eigenlijk niet.. Nou, ik weet ook niet precies wat ze daar allemaal doen en of dat voor mij is De deelnemers hebben aangegeven dat zij eerder aan een activiteit mee zouden doen als zij er beter over geïnformeerd zouden worden. Bijna alle deelnemers zouden graag door middel van een folder geïnformeerd worden door de gemeente over welke activiteiten waar en wanneer plaats vinden. Maar ik dacht dat persoonlijke benadering vanuit de gemeente toch ook wel heel belangrijk is. Want als de gemeente dat allemaal over gaat nemen enzo.. dan kennen ze toch ook de klanten.. Dus ik denk dat als ze dan iets voor dat soort mensen.. of voor iedereen gaan organiseren.. dat ze dan ook iets sturen met een foldertje ofzo.. ik denk dat dat wel heel belangrijk is die informatie.. van de gemeente uit... Het is opgevallen dat enkele deelnemers niet weten welke vergoedingen en/of mogelijkheden op het gebied van het openbaar vervoer voor hen gelden. Zij hebben aangegeven hierover graag geïnformeerd te worden. Ja.. en dan.. dat met die regiotaxi.. ik weet daar niets vanaf hoor.. als ze daar nou eens een overzichtje van geven ofzo Kort samengevat: Als belangrijkste conclusie uit dit onderzoek kan gezegd worden dat de deelnemers aan georganiseerde activiteiten willen deelnemen in een vaste groep met als voornaamste doel het opdoen van sociale contacten. De deelnemers hebben als wens dat de toegankelijkheid van activiteiten aangepast wordt, zodat iedereen aan de activiteiten deel kan nemen. 15

17 Kwalitatief onderzoek - Focusgroepinterview Methode Het doel van het derde deelonderzoek is het achterhalen van de wensen en behoeften van ouderen op het gebied van welzijn en dagbesteding. Het onderzoek is vorm gegeven door middel van een focusgroepinterview. De keuze is op een focusgroepinterview gevallen, omdat het doel het genereren van meningen en ideeën is. Een voordeel is tevens dat mensen door de meningen en ideeën van anderen reacties geven die in een individueel gesprek niet spontaan waren gekomen (Harinck, 2006). Populatie Dit interview is afgenomen onder een groep ouderen uit de gemeente Wijk bij Duurstede. De ouderen zijn geselecteerd aan de hand van onderstaande, vooraf opgestelde, inclusie- en exclusiecriteria. Inclusiecriteria - Leeftijd van 65 jaar tot 90 jaar - Zelfstandig wonend - Wonend in gemeente Wijk bij Duurstede - Beheersing van de Nederlandse taal Exclusiecriteria - Cognitieve beperkingen - Mensen met een lichamelijke beperking* - Ernstige visuele of gehoors- beperkingen * bij de individuele interviews worden mensen met een lichamelijke beperking benaderd. De interviewgroep is samengesteld met behulp van Frank Brouwer, coördinator van het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Hij heeft contact opgenomen met de bewonerscommissie van het WoonZorgComplex (WoZoCo) in Cothen. Een lid van deze commissie heeft zeven ouderen, die voldoen aan de inclusie- en exclusiecriteria, bereid gevonden deel te nemen. Werkwijze Het focusgroepinterview is gehouden in Cothen in het WoZoCo. Bij het interview waren één gespreksleider en drie onderzoeksassistentes aanwezig. In het interview zijn door de gespreksleider een aantal vragen gesteld die gekoppeld waren aan de vooraf opgestelde topics (zie bijlage 4). Voorbeelden van topics zijn Welke behoeften zijn er voor voorzieningen? en Wat zijn motieven om voorzieningen wel of niet te gebruiken? Zo is een groepsgesprek ontstaan over alle topics. De vragen dienden ervoor om het gesprek op gang te helpen maar tevens wel ruimte te laten voor inbreng van de geïnterviewden. Van het focusgroepinterview zijn geluidsopnamen gemaakt. Analyse van de gegevens Het interview is uitgetypt. De gegevens zijn gecodeerd/gelabeld, gecategoriseerd en gethematiseerd (Migchelbrink, 2006). Op basis van de analyse zijn de resultaten beschreven waarin de meningen en ideeën ten aanzien van wensen en behoeften van ouderen op het gebied van welzijn en dagbesteding in de gemeente Wijk bij Duurstede (Cothen) naar voren komen. 16

18 De thema s die uit het focusgroepinterview naar voren zijn gekomen, zijn: - Motivatie - Eenzaamheid - Het succes van een activiteit - Tevreden over huidige activiteiten - Informatie voorziening van de gemeente Resultaten Onder een groep ouderen uit Cothen is één focusgroepinterview gehouden. De groep bestond uit vier vrouwen en drie mannen, in de leeftijd van 66 tot 88 jaar oud. Tijdens het focusgroepinterview zijn onderwerpen op het gebied van welzijn en dagbesteding aan bod gekomen. Motivatie voor activiteiten Onder dit kopje worden zowel de motivatie om vrijwilligerswerk te doen als de motivatie om deel te nemen aan activiteiten benoemd. Genoemde motieven om vrijwilligerswerk te doen zijn: bejaarde mensen bezoeken om ze niet te vergeten, het zien van blije gezichten, dankbaarheid, leuk om te doen, en om voor een ander klaar te staan. Iets voor een ander over hebben en zelf dankbaar zijn De geïnterviewden geven aan dat alles in Cothen draait op vrijwilligers en dat ze denken dat in Wijk bij Duurstede minder vrijwilligers zijn. De geïnterviewden geven aan zich zorgen te maken over wie hun vrijwilligersactiviteiten overnemen wanneer ze het zelf niet meer kunnen organiseren. Volgens de geïnterviewden hebben jongeren het vaak te druk om vrijwilligerswerk op zich te nemen. Tevens geven de geïnterviewden aan dat voor de vrijwilligers weinig wordt gedaan. De geïnterviewden zouden het op prijs stellen dat de vrijwilligers worden beloond, bijvoorbeeld door middel van een vrijwilligersavond of het geven van een presentje. Tijdens het interview is gesproken over redenen waarom mensen deelnemen aan activiteiten. Daarbij kwamen de volgende motieven aan bod: het geeft plezier, het is gezellig en leuk, je blijft bezig, je blijft met elkaar in contact, je traint je hersenen en je zit niet achter de geraniums We willen niet achter de geraniums zitten, omdat dan de bloemen en de mensen zelf verpieteren Eenzaamheid In Cothen zijn volgens de geïnterviewden geen eenzame mensen. Wel hebben zij soms een eenzaam gevoel wanneer ze alleen thuis komen en hun verhaal niet kwijt kunnen. Als je thuis komt en je bent ergens geweest, dan zeg ik hallo en niemand zegt wat terug en je kan niks kwijt. Dan voel je je eenzaam. De geïnterviewden zijn van mening dat wanneer er in Cothen wel eenzame mensen zijn, dit mensen zijn die zelf nergens bij willen horen. In Cothen is volgens de geïnterviewden geen eenzaamheid omdat iedereen elkaar kent, wel verwachten de geïnterviewden dat in Wijk bij Duurstede meer eenzaamheid is. Dit komt door het verschil in mentaliteit en saamhorigheid tussen Cothen en Wijk bij Duurstede. De mensen uit Cothen zien zichzelf als een hechte gemeenschap, maar voelen zich niet bij Wijk bij Duurstede horen. 17

19 Het succes van een activiteit De geïnterviewden geven aan het belangrijk te vinden dat de activiteiten dichtbij zijn en overdag plaatsvinden. Vervoer wordt op dit moment geregeld door vrijwilligers; enkele mensen willen echter liever niet afhankelijk zijn van een ander. Expliciet wordt aangegeven dat het hebben van een doel bij activiteiten, onder andere bij het handwerken, stimulerend werkt. En toen hadden we een doel: breien of haken voor Roemenië of Polen. Maar dat is ook weg. Volgens de geïnterviewden worden meer mensen aangetrokken voor de activiteiten wanneer zij persoonlijk uitgenodigd worden voor een koffiemorgen en/of een bingo. Tevens denken de geïnterviewden dat mensen eerder komen wanneer deze geworven worden via kerkelijke instanties. Als belangrijkste komt naar voren dat vooral een bingo mensen trekt. De geïnterviewden geven aan dat geld een probleem is en dat de hoge kosten, die activiteiten met zich mee brengen, afschrikken. Zij zouden graag zien dat de activiteiten goedkoper worden door hogere subsidie van de gemeente zodat de contributie verlaagd kan worden. Als het gratis is, dan komen ze helemaal al gauw. Door een subsidie wordt ook tegemoet gekomen aan mensen met een AOW uitkering op het gebied van dagbesteding, zodat zij ook kunnen blijven deelnemen aan activiteiten. Tevreden over huidig aanbod van activiteiten De geïnterviewden zijn zelf erg actief in het deelnemen aan activiteiten. Genoemde activiteiten zijn: biljarten, koersbal, gymmen, bowlen, kaarten, ziekenbezoek, koor, sinterklaasfeest, kerstfeest, kerkwerk, hulpdienst, tafeltje-dek-je, verzorgen van koffie, parochiebezoek, bejaarden bezoeken, geestelijk gehandicapte kinderen bezoeken, fietsen, jeu de boules, bingo en een vluchtelingenproject. Bij de laatst genoemde activiteit is taal wel een barrière en willen de mensen graag dat alle allochtonen goed Nederlands leren. De activiteiten waar ze deel aan nemen worden georganiseerd door de KBO, de SWOC, het WoZoCo, de Zonnebloem en de parochie/kerk. Deze organisaties draaien grotendeels op vrijwilligers. Binnen de groep geïnterviewden bevonden zich ook een aantal vrijwilligers. Het is hier een hele grote kern van vrijwilligers. Daar is Cothen om bekent. Hoewel het merendeel van de geïnterviewden aangeeft actief te willen blijven, geven enkelen aan soms bewust te kiezen niet aan nog meer activiteiten deel te nemen. Dit in verband met een druk leven. Mensen willen niet gebonden zijn aan tijd en dagen en de ouderen willen s avonds de deur niet uit. Ook geven de geïnterviewden aan dat enkele ouderen zichzelf te jong vinden om deel te nemen aan activiteiten. Want je krijgt heel weinig mensen s avonds de deur uit. Wanneer aan de geïnterviewden wordt gevraagd welke activiteiten zeker moeten blijven bestaan, geven ze aan dat ze het liefst alle activiteiten willen behouden. Activiteiten die als meest belangrijk worden aangeven zijn de bingo, tafeltje-dek-je en voetbal/handbal voor de jongeren. Maar hij zegt: het kaarten moet blijven. Dat is voor hem ook een heel sociaal contact. Ja, een ander zegt bijvoorbeeld de gymnastiek. 18

20 Informatievoorziening van de gemeente Onder de geïnterviewden bestaat onduidelijkheid over het aanbod van de gemeente. Want de meeste ouderen weten helemaal nog niet waar ze recht op hebben. Deze onduidelijkheid komt door de vele regels en ingewikkelde procedures waardoor men niet meer weet wat er nu wel of niet kan en mag. Hierdoor is er behoefte aan duidelijkheid in bijvoorbeeld het Wijkse krantje en het Groene Krantje. Informatieverstrekking via Internet bereikt niet alle inwoners. Ja ik vind ze moeten gewoon duidelijk zijn naar de inwoners toe. Duidelijk naar de inwoners toe. De geïnterviewden zouden graag zien dat alle hulpdiensten en de gemeentelijke loketten op één centrale plek worden gevestigd zodat deze beter bereikbaar zijn. Kort samengevat: Kijkend naar de deelvragen van het onderzoek kunnen we concluderen dat de inwoners met name zijn over het huidige aanbod van activiteiten. Men vindt het belangrijk dat de huidige activiteiten in stand worden gehouden. Wel zou de gemeente de inwoners tegemoet kunnen treden met een betere informatievoorziening en in de kosten. Tevens hebben de inwoners angst voor verval van activiteiten door het verminderen van de hoeveelheid vrijwilligers. 19

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

ehealth binnen de thuiszorg van Noorderbreedte

ehealth binnen de thuiszorg van Noorderbreedte ehealth binnen de thuiszorg van Noorderbreedte De ontwikkeling van de ehealth-koffer Naam : Seline Kok en Marijke Kuipers School : Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding : HBO-Verpleegkunde voltijd

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews.

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews. Onderzoek nazorg afdeling gynaecologie UMCG (samenvatting) Jacelyn de Boer, Anniek Dik & Karin Knol Studenten HBO-Verpleegkunde aan de Hanze Hogeschool Groningen Jaar 2011/2012 Resultaten Literatuuronderzoek

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat SP Afdeling Nijmegen juli 2015 SP afdeling Nijmegen, Molenweg 95, 6543 VA Nijmegen T (024) 322 93 88 F (024) 322 93 88 E nijmegen@sp.nl I www.nijmegen.sp.nl

Nadere informatie

Overzicht uitslag enquête ontmoetings- en sociale activiteiten van/voor bewoners De Vos en De Jager.

Overzicht uitslag enquête ontmoetings- en sociale activiteiten van/voor bewoners De Vos en De Jager. Overzicht uitslag enquête ontmoetings- en sociale activiteiten van/voor bewoners De Vos en De Jager. Van de 125 woningen hebben 46 mensen (36 adressen/formulieren) gereageerd en de enquête ingevuld. Hiervan

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Gezond en Fit. december. Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner.

Klanttevredenheidsonderzoek. Gezond en Fit. december. Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner. Klanttevredenheidsonderzoek Gezond en Fit december 2015 Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner.nl Inhoudsopgave Toelichting 3 Basisgegevens respondenten

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Campagneproject. Slow Food Rijnzoet. Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323

Plan van Aanpak. Campagneproject. Slow Food Rijnzoet. Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323 Campagneproject 2014 Slow Food Rijnzoet Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323 Inhoudsopgave Inleiding 3 Probleemstelling 4 Probleemoriëntatie 4 Probleemdefinitie 4 Doelstelling 5 Hoofdvraag 5 Deelvragen

Nadere informatie

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Rapport Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Woerden, juli 2014 Inhoudsopgave I. Omvang en samenstelling groep respondenten p. 3 II. Wat verstaan senioren onder eigen regie en zelfredzaamheid?

Nadere informatie

OV-plangedrag Breng-reizigers

OV-plangedrag Breng-reizigers OV-plangedrag Breng-reizigers Lectoraat Human Communication Development Auteurs: Daphne Hachmang Renée van Os Els van der Pool Datum: 9-9-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Achtergrond onderzoek 4 2.1

Nadere informatie

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten Effecten van cliëntondersteuning Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten MEE Nederland, 4 februari 2014 1. Inleiding In deze samenvatting beschrijven

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Auteurs: Marijke Hoftijzer en Piet Korte isbn: 978-90-01-82345-0

Auteurs: Marijke Hoftijzer en Piet Korte isbn: 978-90-01-82345-0 Enquêtes opstellen (bij paragraaf 1.2 Marktonderzoek) Ben jij iemand die gemakkelijk een gesprek aanknoopt met een onbekende? Maak jij op een feestje waar je niemand kent snel contact? Neem jij in de trein

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 November 2012 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Onderzoeksopzet... 4 Doel... 4 Aanpak... 4 Blok I: Algemene gegevens... 5 Figuur 1: Leeftijd...

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Preventief huisbezoek 75+

Preventief huisbezoek 75+ Hollandsspoor 37 3994 VT Houten Postbus 209 3990 GA Houten tel. 030-7001500 info@vanhoutenenco.nl www.vanhoutenenco.nl Preventief huisbezoek 75+ Houten Noord-West de ERVEN en het OUDE DORP 'van Houten&co'

Nadere informatie

Inleiding...3 Enquête in de senioren krant...4 Individuele gesprekken...5 Aanbevelingen...6 Bijlage I: Enquête...8 Bijlage II: Uitslagen enquête...

Inleiding...3 Enquête in de senioren krant...4 Individuele gesprekken...5 Aanbevelingen...6 Bijlage I: Enquête...8 Bijlage II: Uitslagen enquête... Inhoudsopgave Inleiding...3 Enquête in de senioren krant...4 Individuele gesprekken...5 Aanbevelingen...6 Bijlage I: Enquête...8 Bijlage II: Uitslagen enquête...9 Onderzoek Seniorenkrant SVH nov. 2012

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved.

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved. Onderzoeksresultaten Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds april 2011 2010 Towers Watson. All rights reserved. Inhoud Context onderzoek Samenvatting Resultaten Communicatiemiddelen Uniform

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

Uitslag klanttevredenheidsonderzoek binnen het ouderenwerk van stichting WIEL

Uitslag klanttevredenheidsonderzoek binnen het ouderenwerk van stichting WIEL Uitslag klanttevredenheidsonderzoek binnen het ouderenwerk van stichting WIEL Algemeen Dit klanttevredenheidsonderzoek onder deelnemers van beweegactiviteiten voor senioren is gehouden in de zomer van

Nadere informatie

Samen bewegen Samen plezier maken Evaluatie Menterwolde beweegt! Gemeente Menterwolde

Samen bewegen Samen plezier maken Evaluatie Menterwolde beweegt! Gemeente Menterwolde Samen bewegen Samen plezier maken Evaluatie Menterwolde beweegt! Gemeente Menterwolde COLOFON Samenstelling Cora Heijkoop Myrte de Jong Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking SGBO

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse

Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse W032521 / 22309 Onderzoeken uitvoering Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse Oktober 2012 Uitgevoerd door: S. Boekestijn beleidsmedewerker gemeente Lisse INHOUDSOPGAVE Inleiding p. 2 1 Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 Onderzoek onder vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers J. Bosch, MA en drs. G. Eijkhout Verantwoording & Analyse GEMEENTE

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Rapport Tevredenheidsmeting Niet-geïndiceerde Dagopvang Appingedam

Rapport Tevredenheidsmeting Niet-geïndiceerde Dagopvang Appingedam Rapport Tevredenheidsmeting Niet-geïndiceerde Dagopvang Appingedam Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomst van de tevredenheidsmeting uitgevoerd door de afdeling BK&I van ZhgN onder deelnemers

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap De Winckelsteegh voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Maak kennis met De Winckelsteegh Wil je deze brochure lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergrootglas. Daaronder staan

Nadere informatie

Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren

Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren Dia 1: Hallo allemaal en welkom bij mijn presentatie. Ik heb onderzoek gedaan bij Moestuin d n Erpel in Someren.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Verhalen van ouderen en klantgestuurde dienstverlening. Erik Jansen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Roos Pijpers, Radboud Universiteit Nijmegen

Verhalen van ouderen en klantgestuurde dienstverlening. Erik Jansen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Roos Pijpers, Radboud Universiteit Nijmegen Verhalen van ouderen en klantgestuurde dienstverlening Erik Jansen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Roos Pijpers, Radboud Universiteit Nijmegen Effectonderzoek Proeftuinen Woonservicegebieden n In kaart

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Onderzoek onder alle Wmo doelgroepen, waaronder klanten Wmo-loket, gebruikers hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek De keuzes in een keuzemenu

Onderzoek De keuzes in een keuzemenu Onderzoek De keuzes in een keuzemenu Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1 Categorie Klantherkenning 4 1.1 Telefonisch keuzemenu 4 1.2 Spraakgestuurd 5 2 Categorie Attitude/Inrichting 6 2.1 Volgorde

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011

Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011 Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011 In het najaar van 2011 heeft Actieradius- vrijwillige inzet Land van Cuijk een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best

Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best Datum huisbezoek : Naam ouderenbezoeker tel.: Persoonsgegevens: Naam : Straatnaam : Postcode/plaats : Geboortedatum : Geslacht : Telefoonnummer : Inleiding

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland 25 juni 2014 Versie 1.0 Inhoudsopgave Doelstelling en Onderzoeksvragen 3 Werkwijze 4 Onderzoeksdoelgroep 5 Achtergrondinformatie

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn De toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn bevat vier praktische instrumenten om samen met cliënten te werken aan verbetering of vernieuwing van diensten

Nadere informatie

De kennis van apothekersassistenten over het EPD en het LSP

De kennis van apothekersassistenten over het EPD en het LSP Onderzoeksartikel 5 juni 2014 De kennis van apothekersassistenten over het EPD en het LSP M.R.L. Nass; onderzoekstudent Farmakunde Abstract Doelstelling: Het doel van dit onderzoek was het verkrijgen van

Nadere informatie

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS?

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Inhoud WELKE INFORMATIE VIND JE IN DIT BOEKJE? Bladzijde 3 - Waarom een boekje over je buurt? Bladzijde 4 - Ontdek je buurt Bladzijde 6 - Een buurtkaart

Nadere informatie

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort Veluwse Poort in beeld Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel van het onderzoek... 2 1.3. Probleemstelling...

Nadere informatie

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Inleiding Het Tympaan Instituut heeft in de zomer van 2013 verschillende groepen (potentiële) zorgvragers en mantelzorgers

Nadere informatie

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel Versie augustus 2004, bewerkt en aangepast door Nyfer, augustus 2013 IPA Vragenlijst : 'Impact op Participatie en

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek In het najaar van 2013 hebben wij 190 inwoners uit Westerbeek een vragenlijst gegeven over de thema's wonen, welzijn, zorg in hun omgeving.

Nadere informatie

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Datum: 15 december 2012 Auteur: Coöperatie Austerlitz Zorgt U.A., Jan Smelik Inlichtingen: info@austerlitzzorgt.nl Verspreiding:

Nadere informatie

Algemene informatie Wmo

Algemene informatie Wmo Algemene informatie Wmo Informatie over de Wmo Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo. Wmo betekent Wet maatschappelijke ondersteuning. Veel mensen met een beperking krijgen daar mee te maken. Het

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Meedoen en erbij horen

Meedoen en erbij horen Meedoen en erbij horen Resultaten van een mixed method onderzoek naar sociale uitsluiting Addi van Bergen, Annelies van Loon, Carina Ballering, Erik van Ameijden en Bert van Hemert NCVGZ Rotterdam, 11

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst Eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen: de inzet van vrijwilligers, 8 april 2014.

Verslag van de bijeenkomst Eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen: de inzet van vrijwilligers, 8 april 2014. Verslag van de bijeenkomst Eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen: de inzet van vrijwilligers, 8 april 2014. Programma: 09.30 uur - Inloop met koffie en thee 10.00 uur - Eenzaamheid en sociaal isolement:

Nadere informatie

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland juli 2006 - L.M.

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

Het Zonnelied Ammerzoden

Het Zonnelied Ammerzoden Het Zonnelied Ammerzoden Acute zorg Bij Bij een noodgeval bent u met één druk op op de de alarmknop verzekerd van snelle hulp. U kunt deze service ontvangen als aanvulling op op uw bestaande zorg of of

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Informatie Vrijwilligerswerk

Informatie Vrijwilligerswerk Informatie Vrijwilligerswerk 1 Stichting Vrije Tijd en Vorming Midden-Holland Bloemendaalsweg 68 2804 AB Gouda Telefoon 0182 527 566 Fax 0182 532 942 Internet www.vtvmiddenholland.nl E-mail info@vtvmiddenholland.nl

Nadere informatie

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A Individueel verslag de Reus klas 4A Overzicht en tijdsbesteding van taken en activiteiten 3.2 Wanneer Planning: hoe zorg je ervoor dat het project binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Van

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk.

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Tevredenheidsonderzoek Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Stichting Buitengewoon leren & werken Prins Heerlijk Juni 2013 Stichting Buitengewoon

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

13/6/2012 TRANSCRIPT RIET INTERVIEW. Sanni

13/6/2012 TRANSCRIPT RIET INTERVIEW. Sanni 13/6/2012 INTERVIEW TRANSCRIPT RIET Naam interviewer Naam respondent Pseudoniem respondent Datum interview 30-05-2012 Plaats interview Alkmaar Begintijd interview 12.00 Eindtijd interview 13.20 Leeftijd

Nadere informatie

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam In Rotterdam wonen veel actieve senioren. Bent u één van hen? Voor u wil Lelie zorggroep graag het bruisende middelpunt van de wijk zijn! Wij doen dit door activiteiten

Nadere informatie

Onkundig en onaangepast: eenzaamheid en sociaal isolement

Onkundig en onaangepast: eenzaamheid en sociaal isolement Onderwerpen Onkundig en onaangepast: eenzaamheid en sociaal isolement Wat is sociaal isolement? Oorzaken en gevolgen De leefsituatie van sociaal geïsoleerden Wat kunnen we doen aan sociaal isolement? Conclusies

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Welzijn Middelburg Klanttevredenheidsonderzoek juli 2014 Voorwoord Met gepaste trots presenteer ik u het klanttevredenheidonderzoek (KTO) naar de dienstverlening en activiteiten van Stichting

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2015

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Uitgevoerd door de Wetenschapswinkel van de Universiteit Twente Laura van Neck December 2015 1 Colofon Onderzoek uitgevoerd door: Wetenschapswinkel Universiteit Twente

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten CQI zorg Werkinstructies voor de CQI zorg In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader zorg heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI zorg maakt geen deel uit van een instrumentenwaaier

Nadere informatie

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers 6-07-2015 Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers Over dit onderzoek Dit onderzoek over zicht en gehoor is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een online

Nadere informatie

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren Welzijn op recept Welkom bij SWOA. Uw huisarts heeft u met ons in contact gebracht. De dokter kan u op dit moment geen passende behandeling (meer) bieden. Toch voelt u zich niet lekker, of heeft u pijn.

Nadere informatie

Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam

Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam J. Snippe F. Schaap M. Boendermaker B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl

Nadere informatie

Onderzoeksdocument. Creatieve Bloeiplaats

Onderzoeksdocument. Creatieve Bloeiplaats Onderzoeksdocument Creatieve Bloeiplaats HVA Instituut voor Interactieve Media Amsterdam oktober 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Doelstellingen...4 Doelgroep...5 De vragen...6 De resultaten...7

Nadere informatie

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2011 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Onderwijsbegeleiding Oost Nederland

Tevredenheidsonderzoek Onderwijsbegeleiding Oost Nederland heidsonderzoek Onderwijsbegeleiding Oost Nederland Mei 2015 Inleiding Stichting Onderwijsbegeleiding biedt aan jongeren en hun ouders, van wie de inkomenssituatie en/of thuissituatie onvoldoende is, de

Nadere informatie

iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen

iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen Gemeente Almelo Gemeente Almelo De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met

Nadere informatie

HGW en Oudercommunicatie

HGW en Oudercommunicatie HGW en Oudercommunicatie Hoe maken we ouders participant in het HGW proces om zo het onderwijs aan het kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen? CNS Putten 2 C H R I S T E L I J K E H O G E S C H O

Nadere informatie

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014 Gemeente Beuningen Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Concept 3 april 2014 DATUM 3 april 2014 TITEL Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Beuningen

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 3. Algemene gegevens... 4. Gevoel van veiligheid... 5. De mate waarin agressie voorkomt... 7. Omgaan met agressie...

Inhoud. Inleiding... 3. Algemene gegevens... 4. Gevoel van veiligheid... 5. De mate waarin agressie voorkomt... 7. Omgaan met agressie... Inhoud Inleiding... 3 Algemene gegevens... 4 Gevoel van veiligheid... 5 De mate waarin agressie voorkomt... 7 Omgaan met agressie... 8 Ontwikkeling van agressie... 11 Kwalitatieve analyse... 11 Conclusies...

Nadere informatie