ehealth binnen de thuiszorg van Noorderbreedte

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ehealth binnen de thuiszorg van Noorderbreedte"

Transcriptie

1 ehealth binnen de thuiszorg van Noorderbreedte De ontwikkeling van de ehealth-koffer Naam : Seline Kok en Marijke Kuipers School : Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding : HBO-Verpleegkunde voltijd Naam begeleider : Laura Vuijk Praktijk begeleider : Klaas Lamberink Plaats : Leeuwarden Inleverdatum :

2 Voorwoord Voor u ligt het rapport van het onderzoek naar ehealth binnen de thuiszorg van Noorderbreedte. Twee studenten van de NHL Hogeschool hebben gewerkt aan dit onderzoek. Platform GEEF heeft hierbij begeleid en gestuurd. Dit onderzoek is gericht op het ontwikkelen van een ehealthkoffer binnen thuiszorg Noorderbreedte. Platform GEEF heeft al eerder onderzoek verricht naar ehealth binnen een andere organisatie. Noorderbreedte thuiszorg is tegelijk met vijf andere organisaties in dit onderzoek gestapt. In dit rapport wordt het begrip doelgroep gebruikt. Onder doelgroep wordt verstaan verpleegkundigen en verzorgende binnen thuiszorg Noorderbreedte. Een woord van dank gaat uit naar Klaas Lamberink en Tiny Posthumus van Noorderbreedte voor het ons in de gelegenheid stellen van het doen van dit onderzoek en het geven van adviezen. De mogelijkheid tot het houden van interviews en het uitzetten van de enquêtes, om het gebruik van ehealth en de beleving van de doelgroep hiervan in kaart te brengen. Graag willen wij alle medewerkers bedanken die hebben deelgenomen aan dit onderzoek, met name Janna Jissink, die zich ook tijdens werkoverleggen op eigen initiatief heeft ingezet voor dit onderzoek. Tevens willen wij onze stagedocent Anneke Stam en projectleider Laura Vuijk bedanken voor hun kritische blik en goede raad. Marijke Kuipers & Seline Kok Leeuwarden

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 Doelstelling... 4 Onderzoeksvraag... 4 Deelvragen... 4 Leeswijzer Literatuurstudie... 5 a. Resultaten van eerder onderzoek... 5 b. Conclusie literatuurstudie Conclusie Aanbevelingen... 7 a. Communicatie... 7 b. Scholing/workshop... 7 c. Materiaal... 7 d. Vervolgonderzoek... 7 e. Implementeren... 8 Bronnenlijst... 9 Bijlagen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijlage 1: ehealth-koffer... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijlage 2: Literatuurstudie: resultaten per deelvraag... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijlage 3: Praktijkstudie: resultaten per deelvraag... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3

4 1. Inleiding Deze inleiding bevat een korte introductie van het onderwerp: ehealth. Gevolgd door de doelstelling en de onderzoeksvragen. De laatste paragraaf bevat de leeswijzer. De samenleving veroudert hierdoor stijgt het aantal (chronische) aandoeningen. Ouderen willen langer thuis blijven wonen en het regie in eigen handen houden. ICT geeft deze mogelijkheid aan ouderen. Voorkomen van eenzaamheid, maar ook efficiëntere zorg, minderkosten. (ZonMW, 2014) Verpleegkundigen spelen hierin een grote rol. Verpleegkundigen vervullen in hun beroep verschillende rollen, wanneer zij niet op de hoogte zijn over alle mogelijkheden en toepassingen kunnen zij deze rollen niet optimaal uitvoeren: ehealth is één van deze toepassingen. In dit rapport wordt er gekeken naar verpleegkundigen en verzorgende uit thuiszorg Noorderbreedte. (Velde, Cihangir, & Borghans, 2008) Uit eerder onderzoek is gebleken dat welzijnsmedewerkers moeilijk inzicht krijgen in de vele apps en websites. De ehealth koffer introduceert de ICT in de zorg. (Vuijk L., 2013) Doelstelling Het ontwikkelen van een ehealthkoffer aangepast op Noorderbreedte voor de medewerkers om de zorg effectiever te maken en indirect zelfmanagement voor de cliënten. Het ontwikkelen van een ehealthkoffer die voor de medewerkers van Noorderbreedte thuiszorg( verpleegkundigen en verzorgenden) kan dienen als handvat om in de praktijk gebruik te gaan maken van ehealth. Om de zorg effectiever te maken en indirect zelfredzaamheid en eigen regie bij de cliënt te vergroten. De ehealthkoffer wordt gevuld met apps en websites. Aan de hand van interviews en enquêtes die onder de medewerkers van Noorderbreedte thuiszorg zijn afgenomen. Deze zijn aangevuld met de uitkomsten van de literatuurstudie. Onderzoeksvraag Welke ehealthtoepassingen kunnen verpleegkundigen en verzorgenden binnen thuiszorg Noorderbreedte gebruiken en wat hebben ze nodig om het werken met ehealth te optimaliseren? Deelvragen Literatuur Wat is de definitie/ het doel van ehealth en wat is een ehealthkoffer? Welke ehealthtoepassingen bestaan er?(apps en websites) Wat is een ehealthkoffer? Praktijk Welke ehealthtoepassingen gebruikt Noorderbreedte al? Op welk gebied hebben de medewerkers ondersteuning nodig in het gebruiken van ehealthtoepassingen? Welke ehealthtoepassingen sluiten aan bij het werk van de medewerkers? Wat zijn de behoeften van de gebruikers? Leeswijzer Het rapport bestaat uit vier verschillende hoofdstukken. Hoofdstuk één gaat over het literatuuronderzoek en de gevonden resultaten. Hoofdstuk twee geeft informatie over de onderzoeksmethode. Daarna volgt de conclusie en de aanbevelingen. 4

5 2. Literatuurstudie In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven van de gevonden literatuur met betrekking tot de ehealthkoffer. De doelstelling van het literatuuronderzoek luidt als volgt: Aan het einde van dit literatuuronderzoek is inzichtelijk gemaakt wat ehealth is, hoe een ehealthkoffer word ontwikkeld en welke ehealthtoepassingen er al bestaan. De hoofdvraag wordt beantwoord aan de hand van de deelvragen. Dit hoofdstuk begint met de resultaten van eerder onderzoek. Gevolgd met de conclusie van de literatuurstudie. De gevonden resultaten per deelvraag staan vermeld in de bijlage. 1. Resultaten van eerder onderzoek Bij het lectoraat GEEF is eerder onderzoek gedaan naar de ehealth koffer. Dit onderzoek is toegepast bij de thuiszorg het Friese Land. De onderzoeksvragen zijn te vergelijken met de vragen in ons onderzoek. (Vuijk, 2013) De volgende vraag is beantwoord in het onderzoek van GEEF bij de thuiszorg het Friese Land: welke ehealthtoepassingen zijn er geschikt bevonden om ingezet te worden binnen het huidige hulpverleningsaanbod in de ondersteunende begeleiding. De medewerkers Verzorging zijn veel meer gericht op praktische toepassingen van ehealth, hoewel daarbij gezegd moet worden dat een groot deel van deze doelgroep ook helemaal geengebruik van ehealth lijkt te maken. De toepassingen die door de meerderheid als nuttig worden gezien zijn echter allemaal gericht op praktische toepassingen, zoals bijvoorbeeld een website om fysieke hulpmiddelen te vergelijken. De medewerkers Huishoudelijke hulp bleken juist veel meer gericht te zijn op de cliënt en niet op henzelf of hun werkzaamheden. Deze medewerkers gaven bijvoorbeeld aan dat zij toepassingen als Skype of internetbankieren nuttig vinden, en dat ze dit soort toepassingen aan hun cliënten zouden aanbevelen. Uit de resultaten van de enquêtes kan geconcludeerd worden dat de medewerkers begeleiding vooral kiezen voor informatieve websites, zowel in hun huidige gebruik als in hun keuzes voor toepassingen die ze nog niet kenden maar wel nuttig achten. (Vuijk, 2013) 2. Conclusie literatuurstudie In het kort is ehealth een technisch hulpmiddel in de zorg door middel van ICT, zoals apps en websites. Een ehealthkoffer een lijst met verschillende apps en websites die verpleegkundigen en verzorgenden tijdens het werk in de thuiszorg kunnen toepassen. Verschillende voorbeelden hiervan zijn het farmacotherapeutisch kompas, wondwijzer, apotheek.nl, en thuisarts.nl. In de bijlage staan de gevonden resultaten en zoekmethode per deelvraag. 5

6 3. Conclusie Dit hoofdstuk bevat de conclusie van het praktijkonderzoek. De resultaten van de interviews en enquêtes staan per deelvraag in de bijlage. De verpleegkundigen en verzorgenden van thuiszorg Noorderbreedte willen en kunnen al enkele ehealthtoepassingen gebruiken binnen hun werk, maar dit is een kleine hoeveelheid medewerkers. De toepassingen die zij al gebruiken zijn het farmacotherapeutisch kompas, wondwijzer, en E- Nursing. De doelgroep vindt het gebruik van apps en websites ondersteunend en dankt dat dit een goede bijdrage kan leveren binnen het werk. Om optimaal met ehealth te kunnen werken heeft de doelgroep ondersteuning nodig bij het zoeken en installeren van de apps en websites en het kiezen van de juiste informatie. Ook werd er ondersteuning gevraagd bij het doorverwijzen van cliënten. Uit zowel de interviews als de enquêtes blijkt dat het overgrote deel van de doelgroep niet bekend is met ehealth. De kennis ontbreekt over dit onderwerp. In de enquêts komt niet goed naar voren of de doelgroep open staat voor ehealth, maar geven wel aan veel ondersteuning nodig te hebben. Tevens blijkt uit de enquêtes dat een deel van de respondenten al wel werkt met ehealth. Uit de interviews kwam bij alle geïnterviewden naar voren dat ze positief tegenover ehealth staan, denken dat het een goede bijdrage kan leveren en ondersteunend kan zijn binnen de thuiszorg. Dat de ehealthmiddelen door een kleine groep gebruikt worden kan komen doordat maar weinig respondenten bekend zijn met ehealth, maar ook doordat de respons niet heel hoog is. De lage respons kan een vertekend beeld geven op de hele conclusie. Daarnaast valt af te vragen door wie de enquêtes wel zijn ingevuld; medewerkers die al veel met ICT bezig zijn? Medewerkers die ook waren geïnterviewd? Dit kan iets zeggen over de betrouwbaarheid van de gegevens. Medewerkers van de doelgroep die niet positief tegenover ehealth staan kunnen ervoor gekozen hebben de enquête niet in te vullen, waardoor deze meningen niet worden meegenomen. Tevens de vraag of de organisatie misschien anders tegenover (werken met) ehealth staan dan de medewerkers? Waarom willen zijn ehealth (of niet)? Voor de praktijk en organisatie betekend dit dat de medewerkers meer geïntroduceerd moeten worden met het begrip ehealth. Er word nu nog nauwelijks mee gewerkt en is allemaal nog vrij onbekend. De organisatie kan het belang van ehealth en het gebruik ervan voorleggen aan zijn medewerkers en verschillende voorbeelden noemen. Medewerkers moeten zich meer verdiepen in ehealth en kunnen zo een mening vormen en deze voorleggen aan de organisatie. De verschillende weerstanden, maar ook positieve oordelen kunnen gebruikt worden om ehealth verder te introduceren en er uiteindelijk mee te gaan werken. Daarnaast valt af te vragen door wie de enquêtes wel zijn ingevuld; medewerkers die al veel met ICT bezig zijn? Medewerkers die ook waren geïnterviewd? Dit kan iets zeggen over de betrouwbaarheid van de gegevens. Medewerkers van de doelgroep die niet positief tegenover ehealth staan kunnen ervoor gekozen hebben de enquête niet in te vullen, waardoor deze meningen niet worden meegenomen. Tevens de vraag of de organisatie misschien anders tegenover (werken met) ehealth staan dan de medewerkers? Waarom willen zijn ehealth (of niet)? 6

7 4. Aanbevelingen In dit hoofdstuk worden de aanbevelingen voor de organisatie gepresenteerd. Uit de resultaten van het praktijkonderzoek komen verschillende aanbevelingen. De aanbevelingen worden voorgelegd aan de praktijk om de bruikbaarheid, haalbaarheid, en relevantie te onderbouwen. 1. Communicatie Tijdens het onderzoek is de vraag naar voren gekomen of de organisatie anders tegen ehealth aankijkt dan de medewerkers, omdat de organisatie enthousiast is maar de enquêtes een lagere respons hebben dan verwacht. De organisatie zou meer met de medewerkers kunnen communiceren waarom ze met ehealth willen gaan werken en hoe zij hier als organisatie tegenaan kijken. De medewerkers kunnen dan ook aangeven hoe zij tegenover ehealth staan. Daarnaast zouden ze kunnen kijken naar de juiste wegen van communicatie binnen de organisatie, ook met het oog op vervolgonderzoek en implementatie. Via welke weg kunnen medewerkers het best bereikt worden en via wie moet dit gebeuren? Wie heeft de functie én de autoriteit om medewerkers (maar ook teamleiders bijvoorbeeld) aan te sturen en opdracht te geven om mee te werken aan het onderzoek? 2. Scholing/workshop Uit de resultaten is gebleken dat de respondenten niet wisten wat het begrip ehealth inhoud. De apps Farmaceutisch Kompas en de wondwijzer worden het meest gebruikt, maar dit is niet meer dan de helft. De respondenten hebben weinig kennis van ehealth. Door middel van scholing kan er informatie worden geven aan de medewerkers. De medewerkers kunnen geïntroduceerd worden met de ehealthkoffer. Daarnaast gaven de respondenten aan ondersteuning te willen bij verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld: wanneer je een cliënt moet doorverwijzen naar een app/website, in welke situatie de app/website gebruikt kan worden, kiezen van de juiste informatie, uitkiezen van app/websites. Dit kan doormiddel van een scholing. 3. Materiaal Uit de enquêtes is uitgewezen dat de respondenten veel gebruik maken van internet (98%)bij het zoeken van informatie. Uit de interviews is naar boven gekomen dat de werktelefoons niet gebruikt kunnen worden voor apps en dat er geen internetverbinding is op de werktelefoons. Om de ehealthkoffer te gaan gebruiken moet er sprake zijn van een internetverbinding en een telefoon met de capaciteit om apps op te downloaden. Zonder de internetverbinding is het niet mogelijk om de apps te gebruiken. Zonder dit materiaal kunnen de thuiszorgmedewerkers geen gebruik maken van de middelen uit de ehealthkoffer. De telefoons waar op dit moment mee gewerkt wordt zijn niet geschikt voor het gebruik van ehealth. Wel is aangeven dat de ICT hier iets aan kan doen. 4. Vervolgonderzoek Er moet vervolgonderzoek plaatsvinden naar het implementeren van de ehealthkoffer. Hierbij kan eventueel gebruik gemaakt worden van de SWOT. Verder moet er onderzoek gedaan worden naar weerstanden vanuit de praktijk en hoe deze verholpen kunnen worden. Na het implementeren zijn er duidelijke instructies nodig voor de organisatie om de ehealthkoffer up-to-date te houden. De resultaten van dit onderzoek kunnen meegenomen worden in het vervolgonderzoek. Er moet met name gekeken worden naar de kennis van de medewerkers over ehealth. Verder is het 7

8 belangrijk om te kijken hoe de organisatie tegenover ehealth staan, hoe de medewerkers hier tegenover staan en hoe dit op één lijn gebracht kan worden. 5. Implementeren Uit de interviews en enquêtes is naar voren gekomen dat de doelgroep wel de wil heeft om met ehealth te gaan werken. Er zijn twee apps en een website benoemd die soms al gebruikt worden en tijdens de interviews werden verschillende voordelen benoemd. De volgende stap in dit onderzoek is het implementeren van de ehealthkoffer. Hiervoor zijn bovengenoemde aanbevelingen nodig. Voor het implementeren moet er gekeken worden naar de voor- en nadelen die de doelgroep aangeeft. Deze zijn terug te vinden in de samenvatting van de interviews in bijlage 2. Zo weet de organisatie wat de benoemde voor- en nadelen zijn en kan hier op inspelen. Na het implementeren is het belangrijk dat de ehealthkoffer ook onderhouden wordt. De apps en websites moeten up-to-date blijven. Wanneer een toepassing niet meer werkbaar is kan deze uit de koffer gehaald worden. Ook wanneer er nieuwe toepassingen gevonden worden kunnen deze worden toegevoegd. 8

9 Bronnenlijst Artsennet. (2013). App award. Opgehaald van Artsennet: CURE4TEAM. (2014). E-HEALTH. Opgehaald van Cure4 wij begrijpen de zorg: ehealth Academy. (2014). Wat is Ehealth? Opgehaald van Ehealth academy: Jorritsma, A. (2014). Ontwikkelen ehealth koffers. Opgehaald van Platform GEEF: Velde, F., Cihangir, S., & Borghans, H. (2008, Mei). E-health en domotica in de zorg: kans of risico? Verhoeven, N. (2007). Wat is onderzoek? Hoofddorp: Boom Onderwijs. Vuijk, L. (2013). ehealth binnen de thuiszorg het Friese Land. Leeuwarden: Platform GEEF. Vuijk, L., & Zwierenberg, E. (2014). Projectplan: Wmo werkplaats Friesland/ Platform GEEF. Zelfmanagement. (2014). ehealth. Opgehaald van Zelfmanagement: ZonMW. (2014). Ambient Assisted Living (AAL). Opgehaald van ZonMw: 9

ehealthkoffer Thuiszorg De Friese Wouden

ehealthkoffer Thuiszorg De Friese Wouden ehealthkoffer Thuiszorg De Friese Wouden Dichic Dishiki Bukasa Michaline Albertoe Groningen 9 januari 2014 1 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Voorwoord... 4 1. Inleiding... 5 2. Doelstelling / onderzoeksvraag...

Nadere informatie

ehealthkoffer Gemeente Smallingerland December, 2014 Dichic Dishiki Bukasa Michaline Albertoe 19, december 2014 Groningen

ehealthkoffer Gemeente Smallingerland December, 2014 Dichic Dishiki Bukasa Michaline Albertoe 19, december 2014 Groningen ehealthkoffer Gemeente Smallingerland December, 2014 Dichic Dishiki Bukasa Michaline Albertoe 19, december 2014 Groningen 1 Inhoud Samenvatting... 3 Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Aanleiding...

Nadere informatie

EHealth binnen Thuiszorg Zuidwest Friesland. De ontwikkeling van de gereedschapskoffer.

EHealth binnen Thuiszorg Zuidwest Friesland. De ontwikkeling van de gereedschapskoffer. 1 EHealth binnen Thuiszorg Zuidwest Friesland De ontwikkeling van de ehealth-gereedschapskoffer Auteur: Jearnella Alejo-Burema Student MWD aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Studentnummer: 92419

Nadere informatie

ehealth binnen Thuiszorg het Friese Land

ehealth binnen Thuiszorg het Friese Land ehealth binnen Thuiszorg het Friese Land De ontwikkeling van de ehealth-gereedschapskoffer Auteur: Laura Vuijk Juli 2013 Voorwoord Voor u ligt het rapport van het onderzoek naar ehealth binnen Thuiszorg

Nadere informatie

Aftrap De week van de sociale technologie Utrecht, 24 november 2014. Laura Vuijk Platform GEEF / Wmo werkplaats Friesland

Aftrap De week van de sociale technologie Utrecht, 24 november 2014. Laura Vuijk Platform GEEF / Wmo werkplaats Friesland Aftrap De week van de sociale technologie Utrecht, 24 november 2014 Laura Vuijk Platform GEEF / Wmo werkplaats Friesland Broeikas voor innovatie 1. Projecten / Onderzoeken 2. Platform 3. Huis van het Heden

Nadere informatie

ehealthkoffers Wijkteams Gemeente Leeuwarden 7 januari 2015 ehealth in de wijkteams van de gemeente Leeuwarden het ontwikkelen van de ehealthkoffer

ehealthkoffers Wijkteams Gemeente Leeuwarden 7 januari 2015 ehealth in de wijkteams van de gemeente Leeuwarden het ontwikkelen van de ehealthkoffer ehealth in de wijkteams van de gemeente Leeuwarden het ontwikkelen van de ehealthkoffer Auteur Laura Vuijk Platform GEEF Datum 06 februari 2015 Voorwoord Voor u ligt het rapport van het onderzoek naar

Nadere informatie

ehealthkoffers Thuiszorg het Friese Land 15 december 2014 ehealth binnen Thuiszorg het Friese Land ehealthkoffers verpleging en verzorging

ehealthkoffers Thuiszorg het Friese Land 15 december 2014 ehealth binnen Thuiszorg het Friese Land ehealthkoffers verpleging en verzorging ehealth binnen Thuiszorg het Friese Land ehealthkoffers verpleging en verzorging Auteur Laura Vuijk Datum 10 februari 2015 Voorwoord Voor u ligt het rapport van het onderzoek naar het ontwikkelen van ehealthkoffers

Nadere informatie

De ehealth gereedschapskoffer vormgegeven binnen Tjallingahiem

De ehealth gereedschapskoffer vormgegeven binnen Tjallingahiem De ehealth gereedschapskoffer vormgegeven binnen Tjallingahiem 22-10-2012 Door Student nummer Cohort Opleiding Minor Opdrachtgever Trista Klos - Nijholt 136557 2009 Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Nadere informatie

Hoe denkt de vrijgevestigde Friese psycholoog en orthopedagoog hierover?

Hoe denkt de vrijgevestigde Friese psycholoog en orthopedagoog hierover? E-health Hoe denkt de vrijgevestigde Friese psycholoog en orthopedagoog hierover? Een genuanceerde benadering ROS Friesland heeft geïnventariseerd hoe psychologen en orthopedagogen denken over het gebruik

Nadere informatie

KENNIS EN BEDRIJF. Lectoraat ihuman - Welzijn Zorg Digitaal. Afgeronde projecten WIE ZIJN WIJ? GESUBSIDIEERDE ONDERZOEKSPROJECTEN

KENNIS EN BEDRIJF. Lectoraat ihuman - Welzijn Zorg Digitaal. Afgeronde projecten WIE ZIJN WIJ? GESUBSIDIEERDE ONDERZOEKSPROJECTEN Lectoraat ihuman - Welzijn Zorg Digitaal Afgeronde projecten WIE ZIJN WIJ? Lector Ate Dijkstra Derek Kuipers Boudewijn Dijkstra Marcha Hartman Job van t Veer Sarah Walburg Anneke Stam Ingrid Bakker Hetty

Nadere informatie

iage is een Europees samenwerkingsverband van landen en regio s rondom de Noordzee die te maken hebben met krimp en vergrijzing.

iage is een Europees samenwerkingsverband van landen en regio s rondom de Noordzee die te maken hebben met krimp en vergrijzing. Kenniscentrum NoorderRuimte 22 mei 2014 iage is een Europees samenwerkingsverband van landen en regio s rondom de Noordzee die te maken hebben met krimp en vergrijzing. Kenniscentrum NoorderRuimte 22/5/2014

Nadere informatie

Werkplan schoolontwikkelthema. Algemene gegevens. Wilke Steenkamp. Gekozen onderwerp Korte beschrijving van het gekozen onderwerp

Werkplan schoolontwikkelthema. Algemene gegevens. Wilke Steenkamp. Gekozen onderwerp Korte beschrijving van het gekozen onderwerp Werkplan schoolontwikkelthema Algemene gegevens Naam Klas Begeleidend docent Gekozen onderwerp Korte beschrijving van het gekozen onderwerp Probleemstelling Wilke Steenkamp VR3C Wineke Blom Binnen mijn

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013)

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013) Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013) Inhoudsopgave Verslag Samenvatting resultaten Bijlage - Vragenlijst Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN VENLO +31 (77) 3203736

Nadere informatie

Project Domotica Het samenstellen van domoticapakketten 2013-2014

Project Domotica Het samenstellen van domoticapakketten 2013-2014 Project Domotica Het samenstellen van domoticapakketten 20132014 1 Project Domotica Het samenstellen van domoticapakketten Onderzoek in opdracht van platform GEEF Eindrapport Verkorte Versie Amber Meek

Nadere informatie

Jaarverslag cliëntenraad

Jaarverslag cliëntenraad Jaarverslag cliëntenraad 2015 Directzorg Nederland B.V. Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Waar staat de raad voor 3. Samenstelling cliëntenraad 4. Scholing/bijeenkomsten 5. Terugblik 2015 6. Vooruitzicht/verbeterpunten

Nadere informatie

Inclusief IEDEREEN! Hoe het vertrouwen van de burger in de overheid te herstellen.

Inclusief IEDEREEN! Hoe het vertrouwen van de burger in de overheid te herstellen. Inclusief IEDEREEN! Hoe het vertrouwen van de burger in de overheid te herstellen. Anita Hütten / T ik BV, Veghel 2012 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Resultaten Bewonersenquête De Gravin Utrecht Zijn de WKO-problemen verholpen? Kunt u afrekenen met Mitros Warmte BV?

Resultaten Bewonersenquête De Gravin Utrecht Zijn de WKO-problemen verholpen? Kunt u afrekenen met Mitros Warmte BV? Resultaten Bewonersenquête De Gravin Utrecht Zijn de WKO-problemen verholpen? Kunt u afrekenen met Mitros Warmte BV? Aanleiding Veel bewoners van De Gravin Utrecht hebben problemen ervaren met de WKO-

Nadere informatie

Factsheet Competenties Ambtenaren

Factsheet Competenties Ambtenaren i-thorbecke Factsheet Competenties Ambtenaren Competenties van gemeenteambtenaren - nu en in de toekomst kennis en bedrijf Gemeenten werken steeds meer integraal en probleemgestuurd aan maatschappelijke

Nadere informatie

Format beoordelingsformulier FEM voor geschreven afstudeerwerk: de afstudeeropdracht Toelichting over het gebruik van het formulier:

Format beoordelingsformulier FEM voor geschreven afstudeerwerk: de afstudeeropdracht Toelichting over het gebruik van het formulier: Bijlage bij Andriessen, D. en Van der Marel, I. (2015) Beoordelingsmodel voor eindwerkstukken voor een Faculteit Economie & Manage-ment in het hbo. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, Jaargang 33, Nr. 2,

Nadere informatie

Cliënt waardeert inzet e-health toepassingen door Friese fysio- en oefentherapeuten

Cliënt waardeert inzet e-health toepassingen door Friese fysio- en oefentherapeuten Cliënt waardeert inzet e-health toepassingen door Friese fysio- en oefentherapeuten Rapportage vragenlijst E-health fysiotherapeuten en oefentherapeuten Maart 2017 In een korte enquête hebben we geïnventariseerd

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Introductie Methoden Bevindingen

Introductie Methoden Bevindingen 2 Introductie De introductie van e-health in de gezondheidszorg neemt een vlucht, maar de baten worden onvoldoende benut. In de politieke en maatschappelijke discussie over de houdbaarheid van de gezondheidszorg

Nadere informatie

Resultaten Evaluatie Pilot Bloeddrukmeting Augustus 2015

Resultaten Evaluatie Pilot Bloeddrukmeting Augustus 2015 Resultaten Evaluatie Pilot Bloeddrukmeting Augustus 2015 Achtergrond In september 2014 is GGD Noord- en Oost-Gelderland gestart met de implementatie van de landelijke JGZrichtlijn Overgewicht. Het NCJ

Nadere informatie

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015 Reg.nr.: I-SZ/2016/2119 / RIS 2016-446 (Bijlage) Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Evaluatie SamenOud-dagen voorjaar 2014

Evaluatie SamenOud-dagen voorjaar 2014 Evaluatie SamenOud-dagen voorjaar 2014 Een evaluatierapport over de vierde reeks SamenOud-dagen in Stadskanaal (15 april 2014), Veendam (17 april 2014) en Pekela (4 april 2014). De SamenOud-dagen zijn

Nadere informatie

Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding

Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding Onderzoek naar het effect van de Novius Architectuur Academy Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding Door met meerdere collega s deel te nemen aan een opleiding voor bedrijfsarchitecten, werden mooie

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

OV-plangedrag Breng-reizigers

OV-plangedrag Breng-reizigers OV-plangedrag Breng-reizigers Lectoraat Human Communication Development Auteurs: Daphne Hachmang Renée van Os Els van der Pool Datum: 9-9-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Achtergrond onderzoek 4 2.1

Nadere informatie

Stadjers over afval Afval app en Diftar

Stadjers over afval Afval app en Diftar Stadjers over afval Afval app en Diftar Laura de Jong Mei 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Stadjers over een afval app...

Nadere informatie

Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument

Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument Het doel van deze opdracht is nagaan of je instrument geschikt is voor je onderzoek. Het is altijd verstandig

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn Inleiding: Sinds 1 januari 2008 wordt in Noord-Limburg de diabeteszorg in de eerste lijn door Cohesie Cure and Care georganiseerd. De diabeteszorg wordt als DBC Diabetes Mellitus Eerste Lijn op gestructureerde

Nadere informatie

Toepassing van zorg op afstand in Nederland

Toepassing van zorg op afstand in Nederland Toepassing van zorg op afstand in Nederland Toepassing van zorg op afstand in Nederland Irene van Duijvendijk MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie Nictiz 12 april 2015 Even voorstellen. Verpleegkundige Gezondheidswetenschapper

Nadere informatie

Een schoon en leefbaar huis

Een schoon en leefbaar huis Een schoon en leefbaar huis Monitor schoonmaakondersteuning gemeente Emmen Datum: 29 januari 2014 Auteur: Menzis Wmo Support 2014, Menzis. Alle rechten voorbehouden. Eigendomsrecht en geheimhouding Dit

Nadere informatie

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews.

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews. Onderzoek nazorg afdeling gynaecologie UMCG (samenvatting) Jacelyn de Boer, Anniek Dik & Karin Knol Studenten HBO-Verpleegkunde aan de Hanze Hogeschool Groningen Jaar 2011/2012 Resultaten Literatuuronderzoek

Nadere informatie

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman FSU Oktober 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Verantwoording...4 Conclusies...5 De cijfers op een rij.9 Knelpunten/oplossingen 15 Positieve punten.16

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Gebruik ICT binnen Content and Language Integrated Learning

Gebruik ICT binnen Content and Language Integrated Learning Evaluatierapport Gebruik ICT binnen Content and Language Integrated Learning Bevindingen van leraren en leerlingen Drs. Gerard Baars Inleiding In de tweede helft van 2008 is op zes basisscholen in Rotterdam

Nadere informatie

PETZ. Predictors voor gebruik van e-health door ouderen en professionals in de zorg

PETZ. Predictors voor gebruik van e-health door ouderen en professionals in de zorg PETZ Predictors voor gebruik van e-health door ouderen en professionals in de zorg PETZ Predictors voor gebruik van e-health door ouderen en professionals in de zorg Sonja Barends Projectleider Kenniscentrum

Nadere informatie

Startnotitie onderzoek Dienstverlening Venlo Belevingsonderzoek naar de Herindeling. dd. Januari 2016

Startnotitie onderzoek Dienstverlening Venlo Belevingsonderzoek naar de Herindeling. dd. Januari 2016 Startnotitie onderzoek Dienstverlening Venlo Belevingsonderzoek naar de Herindeling dd. Januari 2016 Startnotitie rekenkameronderzoek Dienstverlening Venlo Belevingsonderzoek naar de Herindeling 1. Aanleiding

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die

Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die worden uitgevoerd om uit het gevonden bronnenmateriaal

Nadere informatie

Present Promotions. Onderzoek Hoe kunnen jongeren betrokken raken bij de Europese Unie.

Present Promotions. Onderzoek Hoe kunnen jongeren betrokken raken bij de Europese Unie. Present Promotions Onderzoek Hoe kunnen jongeren betrokken raken bij de Europese Unie. Projectmanager(s): Szilivia Simon Anne Klaas Schilder Oktober, 2012 Stenden University Projectmedewerkers: Karen Costerman

Nadere informatie

HGW en Oudercommunicatie

HGW en Oudercommunicatie HGW en Oudercommunicatie Hoe maken we ouders participant in het HGW proces om zo het onderwijs aan het kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen? CNS Putten 2 C H R I S T E L I J K E H O G E S C H O

Nadere informatie

Project: Grip op ontwikkelingen in ehealth

Project: Grip op ontwikkelingen in ehealth Project: Grip op ontwikkelingen in ehealth Samenvatting rapportage deskresearch Auteur: Mw. Serge Metselaar, MSc. ehealth Onderzoeker & Adviseur www.ehonad.com/projecten Organisatie: Projectgroep ehealth

Nadere informatie

Vergrijzing binnen Careander Regio Zuid 30 juli 2010

Vergrijzing binnen Careander Regio Zuid 30 juli 2010 Titel: Vergrijzing binnen Careander Regio Zuid Wat is er nodig voor Regio Zuid om passende zorg te kunnen bieden aan de ouder wordende cliënten? Periode: Januari 2010 Augustus 2010 Auteurs: Aafke-Marie

Nadere informatie

Motieven van patiënten en zorgverleners voor het gebruik van sociale media

Motieven van patiënten en zorgverleners voor het gebruik van sociale media Samenvatting resultaten Motieven van patiënten en zorgverleners voor het gebruik van sociale media Scriptieonderzoek van Drs. Nannet Vermeer Tilburg University (UvT) Departement Communicatie- en Informatiewetenschappen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. HBO-Verpleegkundige Gerontologie-Geriatrie. Een relevante actor in de toekomstige gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen

NIEUWSBRIEF. HBO-Verpleegkundige Gerontologie-Geriatrie. Een relevante actor in de toekomstige gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen NIEUWSBRIEF Een relevante actor in de toekomstige gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen Samenvatting onderzoeksrapport HBO-Verpleegkundige Gerontologie-Geriatrie Rotterdam, 9 juni 2014 Dr. R.J.J. Gobbens,

Nadere informatie

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Rekenkamer Oost-Nederland, Juni 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma COPD - Eerste lijn (2013)

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma COPD - Eerste lijn (2013) Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma COPD - Eerste lijn (2013) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-15 Bijlage - Vragenlijst 16+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg

Nadere informatie

Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid. Plan van aanpak quick scan

Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid. Plan van aanpak quick scan Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid Plan van aanpak quick scan Juni 2014 Colofon Rekenkamer Súdwest-Fryslân dr. M.S. (Marsha) de Vries (hoofdonderzoeker, secretaris) dr. R.J. (Rick) Anderson

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

De taal van het lichaam Een kwalitatief onderzoek naar de ziektebeleving bij de eerste generatie Marokkaanse immigranten.

De taal van het lichaam Een kwalitatief onderzoek naar de ziektebeleving bij de eerste generatie Marokkaanse immigranten. Hanneke Leroux voor Woundcare Consultant Society (WCS). 18 november 2009 De taal van het lichaam Een kwalitatief onderzoek naar de ziektebeleving bij de eerste generatie Marokkaanse immigranten. Inhoud

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Reflectie op het onderzoek

Reflectie op het onderzoek Reflectie op het onderzoek Naar aanleiding van mijn gehouden onderzoek omtrent ICT-communicatie op het HMC wil ik terugkijken naar mijn handelen en de verworven kennis. Een terugblik op de aanpak, het

Nadere informatie

HANDLEIDING TILBURG FRAILTY INDICATOR (TFI) Een instrument om de mate van kwetsbaarheid bij oudere mensen vast te stellen

HANDLEIDING TILBURG FRAILTY INDICATOR (TFI) Een instrument om de mate van kwetsbaarheid bij oudere mensen vast te stellen HANDLEIDING TILBURG FRAILTY INDICATOR (TFI) Een instrument om de mate van kwetsbaarheid bij oudere mensen vast te stellen T.b.v. de pilot Wijkzorg Gevraagd! in Spijkenisse en Vlaardingen Robbert Gobbens

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Het nieuwe verkopen

Samenvatting onderzoek Het nieuwe verkopen Samenvatting onderzoek Het nieuwe verkopen Inleiding De kracht van consumenten en internet wordt steeds groter. Met de toenemende populariteit van digitale informatie wordt de rol van de verkoper beduidend

Nadere informatie

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw 7 oktober 2015, Jan Eelco Jansma Samenvatting Dit document doet verslag van een online enquête (voorjaar-zomer 2015) onder betrokkenen bij stadslandbouw.

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015 Gemeente IJsselstein Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL ONDERTITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente IJsselstein Cathelijne

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

Het werkplan. algemene gegevens. gekozen onderwerp

Het werkplan. algemene gegevens. gekozen onderwerp Het werkplan algemene gegevens Naam: Manon Oonk Klas: Vr3C gekozen onderwerp Korte beschrijving van het gekozen onderwerp: Mijn opdracht is om de herfstkinderen in de kleutergroep extra uitdaging te bieden

Nadere informatie

Introduceren thema Broeikaseffect. Startopdracht. gekeken. http://bit.ly/1vqs19u. Thema: Broeikaseffect. laten stoppen? centraal:

Introduceren thema Broeikaseffect. Startopdracht. gekeken. http://bit.ly/1vqs19u. Thema: Broeikaseffect. laten stoppen? centraal: Natuur & Techniek het broeikaseffect Omschrijving van de opdracht: Introductie Thema: Broeikaseffect In deze les staan de volgende hogere- orde denkvragen centraal: 1. Hoe zou je het broeikaseffect kunnen

Nadere informatie

Interventiebeschrijving effectievere communicatie palliatieve zorg: SBARR-Pallzorg

Interventiebeschrijving effectievere communicatie palliatieve zorg: SBARR-Pallzorg Interventiebeschrijving effectievere communicatie palliatieve zorg: SBARR-Pallzorg 1. Waarom deze interventie? Steeds meer patiënten met complexe zorg sterven thuis. Dit stelt hogere eisen aan effectieve

Nadere informatie

Adviesrapport. Adviesrapport Project Small Business. PSB: Project Small Business. Human Technology

Adviesrapport. Adviesrapport Project Small Business. PSB: Project Small Business. Human Technology Project Small Business Adviesrapport Human Technology Project PSB: Project Small Business Projectleider Sanne Verbaan scverbaan@gmail.com Opdrachtgever Adriaan Caron acaron@casacaroni.nl Coördinator project

Nadere informatie

Q1 Ik attendeer cliënten op psychoeducatiesites

Q1 Ik attendeer cliënten op psychoeducatiesites Q1 Ik attendeer cliënten op psychoeducatiesites Beantwoord: 18 Overgeslagen: 0 27,78% 5 33,33% 6 16,67% 3 16,67% 3 5,56% 1 Totaal 18 # Namelijk de volgende sites: Datum 1 heel divers 3-3-2015 14:36 2 Psyfit.nl

Nadere informatie

Tussenevaluatie nieuw rooster op de Jan Vermeerschool

Tussenevaluatie nieuw rooster op de Jan Vermeerschool - concept - Tussenevaluatie nieuw rooster op de Jan Vermeerschool Onderzoeksrapportage ouders, leerkrachten en kinderen HCO, drs. Désirée van der Heijden-Herber Februari 2011 Inhoud 1. Aanleiding en opdracht

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 drs. G. Eijkhout Samenvatting GEMEENTE MOOK EN MIDDELAAR Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 SAMENVATTING Auteur: Drs.

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk

Handleiding sectorwerkstuk Handleiding sectorwerkstuk Vmbot-4 2013 2014 DA'S MIJN SCHOOL... Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Veilige en verantwoorde medicatiezorg leveren?

Veilige en verantwoorde medicatiezorg leveren? Medicatieveiligheid in de langdurende zorg Veilige en verantwoorde medicatiezorg leveren? Vilans helpt mee Werken met medicatie is een risicovolle aangelegenheid. Een kleine lees- of schrijffout kan grote

Nadere informatie

Social Action Research Plan

Social Action Research Plan Social Action Research Plan Social media project Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Opdrachtgever Stal te Bokkel Daniëlle

Nadere informatie

TEAMMONITOR. VOOR ZORGTEAMS ontwikkelen van zelforganisatie. Teamontwikkeling in de zorg

TEAMMONITOR. VOOR ZORGTEAMS ontwikkelen van zelforganisatie. Teamontwikkeling in de zorg TEAMMONITOR VOOR ZORGTEAMS ontwikkelen van zelforganisatie Teamontwikkeling in de zorg Zelforganisatie en meer autonome teams in de zorg (thuiszorg, wijkteams, gehandicapten-, jongeren en ouderenzorg,

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Memo Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Inhoud Hoofdstuk 1: Introductie... 1 Hoofdstuk 2: Algemene uitkomsten... 1 2.1 De weg naar de studieadviseur... 1 2.2 Hulpvraag... 2 2.3 Waardering

Nadere informatie

TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS

TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS 31/10/ 13 INTRODUCTIE Welkom! Vandaag gaan we gezamenlijk ervaringen delen over de vorige bijeenkomst. Jullie hebben in groepjes

Nadere informatie

Groningen op het juiste pad

Groningen op het juiste pad OPA GRONINGEN- RAPPORT [Kies de datum] Onafhankelijke Planologische Adviesgroep 7 april 2015 Groningen Groningen op het juiste pad Passantenstromen en knelpunten van de Groninger binnenstad Adviesrapport

Nadere informatie

doordat er op dat moment geen leeftijdsgenootjes aanwezig zijn. Als ze iets mochten veranderen gaven ze aan dat de meeste kinderen iets aan de

doordat er op dat moment geen leeftijdsgenootjes aanwezig zijn. Als ze iets mochten veranderen gaven ze aan dat de meeste kinderen iets aan de SAMENVATTING Er is onderzoek gedaan naar de manier waarop kinderen van 6 8 jaar het best kunnen worden geïnterviewd over hun mening van de buitenschoolse opvang (BSO). Om hier antwoord op te kunnen geven,

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Datum publicatie: 22 oktober 2014. De ervaring van de cliënt Een onderzoek naar de klanttevredenheid onder de cliënten van InnZorg

Datum publicatie: 22 oktober 2014. De ervaring van de cliënt Een onderzoek naar de klanttevredenheid onder de cliënten van InnZorg Datum publicatie: oktober 1 Auteur: Remko Boonstra Een onderzoek naar de klanttevredenheid onder de cliënten van InnZorg Voorwoord Voor u ligt het onderzoeksrapport van het onderzoek naar de klanttevredenheid

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Brochure voor ouders/verzorgers en begeleiders van kinderen met het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS).

Brochure voor ouders/verzorgers en begeleiders van kinderen met het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS). Brochure voor ouders/verzorgers en begeleiders van kinderen met het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS). Deze brochure richt zich op kinderen met FAS tussen de 4 en 14 jaar. Hierin worden vooral de begeleidingsbehoeften

Nadere informatie

Verwantenpanel over Technologie in de zorg

Verwantenpanel over Technologie in de zorg Verwantenpanel over Technologie in de zorg Datum 13 juni 2011 Auteurs Drs. R. Tap, Kennis- en Onderzoekscentrum Talant Dr. M.L.M. Brouns, Opleiding & Ontwikkeling Zorggroep Alliade Wilt u zich ook aanmelden

Nadere informatie

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN 2016D07727 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over

Nadere informatie

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling...

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling... Meetinstrumenten De meetinstrumenten zijn ondersteunend aan de projecten van De Sportbank en ontwikkeld met de Erasmus Universiteit. Deze instrumenten helpen om op een gefundeerde manier te kijken naar

Nadere informatie

De kracht van de OpvoedParty

De kracht van de OpvoedParty De kracht van de OpvoedParty 2014 Een onderzoek naar de opbrengsten van de OpvoedParty voor ouders Afstudeeronderzoek Jitske Möhlmann Inleverdatum: 23-05-2014 Beoordelaar: Rahima Hakstege Coach: Barbara

Nadere informatie

Project Vilente Onderzoeken 2010

Project Vilente Onderzoeken 2010 Project Vilente Onderzoeken 2010 Ayse Gul Bas, Gul Kapan, Lidia van de Moosdijk, Suzan Huisinga, Marjolein Broekman, Lisa Hijstek, Peter Oosterhoff, Shyma, Kim Inhoud Inleiding dr. Martha van Biene, lector

Nadere informatie

De nazorg van pleegzorg voor pleegouders

De nazorg van pleegzorg voor pleegouders 2014 Onderzoek en Innovatie Projectresultaat Dit onderzoek is verricht ten behoeve van het studieonderdeel Onderzoek &innovatie van de opleiding Pedagogiek aan de HAN te Nijmegen De nazorg van pleegzorg

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

kennissessie beeldbellen Bert Mulder DEHA

kennissessie beeldbellen Bert Mulder DEHA kennissessie beeldbellen Bert Mulder DEHA programma 13:30 opening inleiding de casus: Philadelphia - Mathilde Corsten thema strategie en financiën thema organisatie en management thema dienstverlening

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool Sectorwerkstuk Kandinsky College locatie Sint Jorisschool schooljaar 2015-2016 1 Wat is het sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk is een werkstuk dat je maakt in klas vier over de door jou gekozen sector.

Nadere informatie

kennissessie app strategie Bert Mulder Dick Jan Zijda DEHA

kennissessie app strategie Bert Mulder Dick Jan Zijda DEHA kennissessie app strategie Bert Mulder Dick Jan Zijda DEHA programma 09:00 opening en inleiding > thema strategie en financiën > thema organisatie en management korte pauze > thema dienstverlening en professionals

Nadere informatie

Evaluatie hulp bij het huishouden 2015

Evaluatie hulp bij het huishouden 2015 Evaluatie hulp bij het huishouden 2015 Onderzoek naar het resultaat telt voor hulp bij het huishouden gemeente Schouwen- Duiveland 1/29 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 4 1.1 1.2 Aanleiding...

Nadere informatie

Onderzoek naar de mening van burgers over de berekening van kinderalimentatie

Onderzoek naar de mening van burgers over de berekening van kinderalimentatie Onderzoek naar de mening van burgers over de berekening van kinderalimentatie September 2011 Bregje Dijksterhuis (HvA) & Nina Vels (LBIO) Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 Doel... 2 1.2 Onderzoeksvragen... 2

Nadere informatie

Invitational conference Informatie over de zorg. Zorginstituut Nederland en NIVEL 6 december 2016

Invitational conference Informatie over de zorg. Zorginstituut Nederland en NIVEL 6 december 2016 Invitational conference Informatie over de zorg Zorginstituut Nederland en NIVEL 6 december 2016 Programma 14.00-14.15 Opening 14.15-15.15 Presentaties onderzoeksresultaten - Informatiebehoefte van burgers

Nadere informatie

Jonge mantelzorgers. Onderzoek naar het bereiken en ondersteunen. van jonge mantelzorgers in Zwolle. Een samenvatting van het onderzoek

Jonge mantelzorgers. Onderzoek naar het bereiken en ondersteunen. van jonge mantelzorgers in Zwolle. Een samenvatting van het onderzoek Jonge mantelzorgers Onderzoek naar het bereiken en ondersteunen van jonge mantelzorgers in Zwolle Een samenvatting van het onderzoek Renée Lieffijn, Esther Lukas, Jacolien van der Vegt, Karien Willems

Nadere informatie