Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie"

Transcriptie

1 Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12 O&S eventer 2

3 Inleiding In maart 2006 zijn 265 bewoners uit de verschillende Deventer wijken bereid gevonden mee te werken aan een telefonische enquête over de. De bewoners zijn via een aselecte steekproef geselecteerd. Dit aantal is genoeg om een voldoende betrouwbaar en nauwkeurig beeld te geven van de Deventer bevolking, uitgesplitst naar drie gebieden: de oude stad, Colmschate en Deventer Buiten. Door het gebruik van correctiefactoren is tevens de representativiteit per gebied en leeftijdsklasse gewaarborgd. Het onderzoek, en ook deze rapportage, bestaat uit twee delen. Het eerste deel heeft betrekking op de bekendheid van en betrokkenheid bij de. Het tweede deel heeft betrekking op bekendheid met de verschillende communicatiemiddelen die door de worden gebruikt. Het eerste deel (hoofdstuk 1) is het gevolg van de motie van de raadsleden Piery en Elferink, waarin het college wordt verzocht te onderzoeken wat de opinie over de is van de inwoners van Deventer die niet direct betrokken zijn (geweest) bij de. Dit in aanvulling op het Imago-onderzoek Deventer en het onderzoek onder bewoners en professionals die betrokken zijn (geweest) bij de. Dit deel van het onderzoek is gericht op de bekendheid van en betrokkenheid bij de. Naast bekendheid en betrokkenheid wordt in dit deel ook gevraagd naar de tevredenheid over de wijkindeling. In dit hoofdstuk wordt een vergelijking gemaakt met de uitkomsten van het Imago-onderzoek, waarin het imago van de gemeentelijke organisatie is onderzocht, voor zover deze betrekking hebben op de. Deze peiling berust eveneens op een betrouwbare steekproef onder de bevolking. Het tweede deel (hoofdstuk 2) is een gevolg van een onderzoek uit In dat onderzoek, onder bewoners die betrokken zijn bij de, hebben bewoners een oordeel uitgesproken over de en de resultaten die dit oplevert (Kritisch en bevlogen: bewoners over de Deventer ). Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat het zien van resultaten de doorslaggevende factor is voor de vraag of de aan de verwachting voldoet. Volgens het onderzoek moet veel meer bekendheid worden gegeven aan verbeteringen die, dankzij de, zijn bereikt en moet de daar ook sterker op worden geprofileerd. Naar aanleiding hiervan zijn verschillende maatregelen genomen om de communicatie door de te verbeteren. Zo is er een herkenbaar logo gekomen voor de in alle wijken en dorpen, er is meer aandacht gekomen voor de wekelijkse berichtgeving in Deventer Nu, de gemeentelijke website over de is verbeterd en er zijn onder auspiciën van Raster Welzijnsgroep wijkwebsites gekomen voor en door bewoners. Daarnaast wordt in vier van de zeven wijken twee keer per jaar een krant uitgebracht. Voor Bathmen wordt gebruik gemaakt van de Nieuwe Bathmense Krant. Het doel van dit onderdeel van de peiling is te meten wat de bekendheid en het gebruik zijn van de verschillende communicatiemiddelen die door de worden gebruikt. Op basis van de uitkomsten, zo is de verwachting, kan beter worden bepaald hoe de beperkte middelen voor communicatie zo optimaal mogelijk zijn in te zetten. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een korte samenvatting. Een lijst met verbeterpunten voor de, aangedragen door de bewoners, is te vinden in de bijlage. O&S eventer 3

4 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid Als eerste is gevraagd in hoeverre men bekend is met de. Figuur 1.1 laat zien dat bijna één van de vijf Deventenaren zegt goed bekend te zijn met de. De helft is hier matig mee bekend en dertig procent zegt slecht of geheel niet bekend te zijn met de. Naar stadsdeel zijn enkele verschillen te zien. In de oude stad, het stadsdeel dat wordt gevormd door de wijken Binnenstad/De Hoven, Zandweerd/Voorstad, Rivierenwijk/ Bergweide en Zandweerd/Keizerslanden, is vijftien procent van de bewoners bekend met de. In Colmschate (Noord en Zuid) is dit aandeel ruim twintig procent, terwijl in Deventer Buiten (Diepenveen en Bathmen) bijna een kwart zegt met de goed bekend te zijn. Opvallend is dat in Deventer Buiten het aandeel dat zegt goed met de bekend te zijn het grootst is, terwijl hier ook het aandeel dat slecht of helemaal niet bekend is met de van de drie stadsdelen het grootst is. Figuur 1.1 Bekendheid Oude stad 15% 62% 23% Colmschate 21% 41% 38% Deventer Buiten 24% 33% 43% Totaal 18% 52% 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% goed matig slecht Onderstaande tabel laat zien dat het aandeel bewoners dat goed bekend is met de toeneemt met de leeftijd. Van de groep jarigen is nog geen tien procent hier goed mee bekend. Van de 65-plussers is dit aandeel ruim eenderde. Het aandeel bewoners dat aangeeft hier slecht mee bekend te zijn, is echter het grootst onder de jarigen. Naar geslacht zijn de verschillen relatief klein. Tabel 1.1 Bekendheid naar achtergrondvariabelen goed matig slecht jaar 9% 68% 23% jaar 17% 48% 35% 65 jaar en ouder 34% 37% 29% man 18% 54% 28% vrouw 17% 51% 32% Totaal 18% 52% 30% O&S eventer 4

5 Vervolgens is aan de bewoners die zeiden goed of matig bekend te zijn met de gevraagd of zij hier ook bij betrokken zijn. Figuur 1.2 laat zien dat acht procent van alle Deventenaren zegt betrokken te zijn bij de. Dit aandeel is het grootst in Deventer Buiten en het kleinst in Colmschate. Naar achtergrondvariabelen blijken 35-plussers en mannen iets vaker betrokken te zijn bij de dan jongeren en vrouwen. Figuur 1.2 Betrokken bij Oude stad 8% Colmschate 4% Deventer Buiten 14% Totaal 8% 0% 5% 10% 15% 20% In 2000 is in het onderzoek Nieuw Deventer Peil ook gevraagd naar de bekendheid en betrokkenheid van de onder alle Deventenaren. Toen gaf 16 procent aan goed op de hoogte te zijn van wat de inhoudt. 54 procent zei matig en dertig procent zei slecht op de hoogte te zijn. Tien procent zei toen actief betrokken te zijn bij de. De vraagstelling was toen iets anders dan in het huidige onderzoek, maar de resultaten tonen een opvallende gelijkenis. Als naar zowel de bekendheid met als de betrokkenheid bij de wordt gekeken, komt voor Deventer het beeld naar voren zoals dat in figuur 1.3 gepresenteerd wordt. De meerderheid van de Deventenaren is bekend met de, echter is acht procent hier ook echt bij betrokken. Figuur 1.3 Bekendheid en betrokkenheid 8% 30% 62% bekend en betrokken bekend, niet betrokken niet bekend Aan Deventenaren die wel bekend zijn met de, maar niet betrokken (het gearceerde deel in figuur 1.3), is gevraagd waarom zij niet betrokken zijn. Het vaakst is genoemd dat men er geen tijd voor heeft, dertig procent geeft deze reden op. Bijna een kwart heeft geen interesse in de. O&S eventer 5

6 Acht procent zegt dat er in zijn buurt niks gebeurt om bij betrokken te zijn, terwijl een even groot deel aangeeft dat de buurt al goed is zoals hij is. Vijf procent zegt dat de leeftijd een belemmering is om betrokken te zijn bij de. Overige antwoorden waren te divers om in een categorie samen te voegen. Figuur 1.4 Redenen geen betrokkenheid Geen tijd 30% Geen interesse 24% Er gebeurd niks in mijn buurt Het is goed zoals het is Leeftijd 5% 8% 8% 0% 10% 20% 30% 40% Naar stadsdeel zijn enige verschillen in de antwoorden te zien. Zo zegt men in Deventer Buiten vaker dan in de rest van Deventer dat men er geen tijd voor heeft. In de oude stad en in Colmschate zegt men iets vaker geen interesse te hebben. Naar leeftijd bekeken, blijkt de jongste groep (18-34 jaar) er het meest geen tijd voor te hebben. Geen interesse wordt relatief vaak genoemd door jarigen. Ook naar geslacht zijn er significante verschillen. Mannen zeggen vaker dat ze geen tijd hebben, terwijl vrouwen vaker zeggen geen interesse te hebben. Vervolgens is gevraagd of Deventenaren bekend zijn met de wijk, waarin men woont. Op deze vraag werden verschillende antwoorden gegeven. Een deel van de bewoners noemde een wijknummer en een ander deel de naam van de wijk. Ook werden echter namen van straten of buurten genoemd en was er een deel dat het echt niet wist. In tabel 1.2 is te zien hoe antwoord is gegeven. Alleen de Deventenaren die het goede antwoord gaven (naam of nummer van de wijk), staan onder het kopje bekend. Tabel 1.2 Bekendheid wijk naar achtergrondvariabelen bekend niet bekend Oude stad 49% 51% Colmschate 51% 49% Deventer Buiten 55% 45% jaar 44% 56% jaar 53% 47% 65 jaar en ouder 51% 49% man 53% 47% vrouw 47% 53% : goed bekend 72% 28% matig bekend 52% 48% slecht/niet bekend 32% 68% Totaal 50% 50% De helft van de Deventenaren blijkt niet de (juiste) naam van de wijk waarin men woont te kunnen geven. De verschillen naar stadsdeel zijn relatief klein. De bewoners uit Colmschate noemden relatief vaak de Vijfhoek als naam van de wijk. Ook andere buurtnamen werden hier relatief vaak genoemd. De verschillen naar geslacht zijn eveneens relatief klein. Naar leeftijd bekeken, blijken relatief weinig jarigen de naam van hun wijk te weten. O&S eventer 6

7 Omdat het aandeel betrokkenen relatief klein is, wordt in de rest van dit hoofdstuk geen onderscheid gemaakt tussen betrokkenen en niet-betrokkenen. Gekozen is om verder te kijken welke verschillen er zijn tussen de bewonersgroepen die goed, matig dan wel slecht bekend zijn met de. Wanneer dit gedaan wordt blijkt de vraag of men bekend is met de een goede voorspeller te zijn van de bekendheid van de eigen wijk. Van de bewoners die zeggen goed bekend te zijn met de, weet bijna driekwart de juiste naam te geven. Het andere kwart noemde hier buurtnamen. Van de Deventenaren die matig bekend zijn is dit aandeel ruim vijftig procent, terwijl eenderde van de bewoners die slecht of helemaal niet bekend zijn met de de juiste wijknaam weet te noemen. Op de vraag of men tevreden is met de indeling van de gebieden, geeft 55 procent van de Deventenaren een bevestigend antwoord (zie figuur 1.5). Ruim veertig procent heeft hier geen mening over en drie procent zegt hier niet tevreden over te zijn. Een enkeling kon een reden noemen waarom men niet tevreden is met de bestaande indeling. Gezegd werd onder meer de wijken zijn te groot en Colmschate moet anders ingedeeld worden. Naar leeftijd bekeken blijkt dat met name jongeren geen mening hebben over de indeling van de gebieden. Ouderen zijn vaker dan gemiddeld tevreden hierover. Daarnaast zijn ook vrouwen vaker tevreden over de indeling, terwijl mannen er vaker geen mening over hebben. De Deventenaren die goed bekend zijn met de zijn in Figuur 1.5 Tevreden over indeling gebieden? weet niet/ geen mening 42% ja 55% grote meerderheid (74 procent) tevreden over de gebieden. Van de overige Deventenaren (die matig of slecht bekend zijn met de ) is ongeveer de helft tevreden over de indeling. Geen van de Deventenaren die slecht bekend zijn met de is ontevreden over de indeling. De laatste vraag van dit hoofdstuk is of het algemene beeld dat men heeft van de positief of negatief is. Figuur 1.6 toont dat tweederde van de Deventenaren een positief beeld heeft van de. Acht procent heeft een negatief beeld, terwijl ruim een kwart daar geen beeld van heeft. nee 3% Figuur 1.6 Algemene beeld van de negatief 8% weet niet/ geen mening 27% positief 65% De uitkomsten naar achtergrondvariabelen zijn te lezen in tabel 1.3. Naar stadsdeel bekeken zijn de verschillen relatief klein. Ook naar leeftijd en geslacht zijn de verschillen klein. Wederom is wel een verband te zien tussen de antwoorden op de vraag hoe goed men bekend is met de en het beeld dat men van de heeft. Opvallend genoeg lijkt de bekendheid niet uit te maken voor het aandeel dat een negatief beeld heeft van de ; bij alle drie de groepen is het aandeel met een negatief beeld klein. Logisch is dat van de Deventenaren die slecht of niet bekend zijn met de een relatief groot deel geen beeld heeft van de. O&S eventer 7

8 Tabel 1.3 Beeld van de naar achtergrondvariabelen positief negatief weet niet Oude stad 69% 9% 22% Colmschate 60% 4% 36% Deventer Buiten 60% 8% 32% jaar 63% 3% 34% jaar 66% 8% 26% 65 jaar + 64% 13% 23% man 59% 8% 33% vrouw 69% 7% 23% : goed bekend 90% 5% 5% matig bekend 73% 8% 19% slecht/niet bekend 36% 8% 56% Totaal 65% 8% 27% Aan de Deventenaren die een positief of negatief beeld van de hebben, is gevraagd of zij verbeterpunten kunnen noemen. Veertig procent van deze groep heeft dit ook gedaan. Hiervan zegt eenderde dat de communicatie beter kan; beter laten weten wat men doet en voor wie. Vijftien procent zou graag zien dat er meer overleg en samenwerking is met andere instellingen. Een lijst van overige antwoorden is te vinden in de bijlage. Het positieve beeld dat naar voren komt in figuur 1.6 en in tabel 1.3 is een bevestiging van de bevindingen in het Imago-onderzoek dat al genoemd is in de inleiding. In dat onderzoek is ondermeer gevraagd of de medebepalend is voor het imago van de gemeentelijke organisatie. Bijna negentig procent gaf hierop een bevestigend antwoord. Men waardeerde de vervolgens met een 6,8, wat het hoogste cijfer was dat men heeft gegeven voor de verschillende diensten en kenmerken van de gemeente. Samenvatting Bijna twintig procent van de Deventenaren is goed bekend met de. Dit aandeel is het grootst in Deventer Buiten en onder 65-plussers. Acht procent zegt bij de betrokken te zijn. De belangrijkste redenen om niet betrokken te zijn, zijn geen tijd en geen interesse. Op de vraag of men tevreden is over de indeling van de gebieden weet ruim veertig procent geen antwoord te geven. Meer dan de helft van de Deventenaren is wel tevreden, terwijl drie procent zegt over de indeling niet tevreden te zijn. Het algemene beeld dat men heeft van de is voor tweederde van de bewoners positief. Acht procent heeft een negatief beeld en een kwart heeft er geen mening over. Veertig procent van de bewoners weet verbeterpunten te noemen. Hier worden zeer diverse onderwerpen naar voren gebracht. Twee punten worden het meest genoemd; eenderde meent dat de communicatie beter kan, terwijl vijftien procent graag zou zien dat er meer overleg en samenwerking is met andere instellingen. O&S eventer 8

9 Hoofdstuk 2 Communicatie In dit hoofdstuk komen verschillende media naar voren, waarin de met de Deventenaren communiceert. De vraag is of de bewoners de verschillende media kennen en of ze ervan op de hoogte zijn dat daar regelmatig stukken over de in staan. Zo n 95 procent van de Deventenaren geeft aan altijd of af en toe de Deventer Post te ontvangen. Vier procent zegt deze krant nooit te krijgen. In figuur 2.1 is te lezen welk deel van de Deventenaren bekend is met de rubriek Deventer Nu, en de rubriek van de daarbinnen. Meer dan veertig procent van de Deventenaren zegt Deventer Nu niet te kennen. Zo n 55 procent kent dit onderdeel van de krant wel. Twintig procent kent wel Deventer Nu, maar niet het onderdeel van de. Ruim eenderde kent zowel het onderdeel Deventer Nu als de rubriek van de. Hiervan leest de overgrote meerderheid deze rubriek. Figuur 2.1 Bekendheid Deventer Nu en rubriek Kent Deventer Nu niet 44% Kent Deventer Nu en rubriek 36% Leest rubriek 32% Kent Deventer Nu, maar rubriek niet 20% Leest rubriek niet 4% Als naar de achtergrondvariabelen wordt gekeken, vallen een paar dingen op. Als eerste dat Deventer Nu bij de bewoners van de oude stad minder bekend is en dat de rubriek van de daar ook minder wordt gelezen dan in de andere stadsdelen. Daarnaast is ook een duidelijk verband met de leeftijd zichtbaar. Onder jongeren (18-34 jaar) is Deventer Nu het minst bekend en wordt de rubriek door twintig procent gelezen. Onder 65-plussers kent bijna zeventig procent Deventer Nu en is het aandeel lezers bijna vijftig procent. Tabel 2.1 Aandeel dat Deventer Nu kent en de rubriek van de in de Deventer Post leest, naar achtergrondvariabelen (alle bewoners = 100 procent) kent Deventer Nu leest rubriek Oude stad 49% 28% Colmschate 67% 39% Deventer Buiten 56% 36% jaar 46% 20% jaar 56% 34% 65 jaar + 68% 47% man 60% 36% vrouw 52% 30% : goed bekend 74% 61% matig bekend 53% 31% slecht/niet bekend 45% 17% Totaal O&S eventer 9

10 Ook tussen de bekendheid met de, het kennen van Deventer Nu en het lezen van deze rubriek is een duidelijk verband aanwezig, wat ook wel logisch lijkt. Van de bewoners die goed bekend zijn met de, kent driekwart Deventer Nu en leest ruim zestig procent de rubriek in de Deventer Post. Dit is waarschijnlijk een van de manieren waardoor men goed bekend raakt met de. Alleen naar geslacht zijn de verschillen relatief klein. In de wijken Zandweerd/Voorstad, Zandweerd/Keizerslanden, Colmschate en Diepenveen valt twee keer per jaar een speciale krant op de mat. Aan de bewoners van deze wijken is dan ook gevraagd of ze deze krant kennen. In figuur 2.2 is te zien dat ruim de helft van de bewoners van deze wijken de krant kent. Iets minder dan de helft leest deze krant ook. Figuur 2.2 Bekendheid krant Niet bekend 47% Wel bekend 53% Leest krant 48% Leest krant niet 5% De krant blijkt in alle groepen door bijna alle kenners gelezen te worden. De krant blijkt vooral door de bewoners van Zandweerd/Voorstad en Zandweerd/ Keizerslanden te worden gelezen. In Colmschate is dat minder en in Diepenveen het minste van de wijken. Naar leeftijd bekeken komt naar voren dat iets meer dan eenderde van de groep jarigen de krant leest. Van de jarigen is dit aandeel meer dan de helft. Tussen mannen en vrouwen is weinig verschil te zien. Wel is er wederom een verband te zien tussen het lezen van de krant en de bekendheid met de. Driekwart van de bewoners van deze wijken die hebben aangegeven goed bekend te zijn met de, leest deze krant. Van de bewoners die slecht of niet bekend zijn met de leest toch nog eenderde de krant. Tabel 2.2 Aandeel dat de krant kent en leest, naar achtergrondvariabelen (bewoners van wijken 2, 4, 5 en 6 = 100 procent) kent leest Zandweerd/Voorstad en Zandweerd/Keizerslanden 61% 60% Colmschate 50% 40% Diepenveen 35% 30% jaar 39% 36% jaar 63% 56% 65 jaar en ouder 48% 43% man 51% 46% vrouw 54% 50% : goed bekend 74% 74% matig bekend 50% 46% slecht/niet bekend 41% 32% Totaal 53% 48% O&S eventer 10

11 Ook in de Nieuwe Bathmense Krant verschijnt geregeld informatie over de. Deze krant verschijnt in Colmschate, een deel van Diepenveen (Lettele en Okkenbroek) en Bathmen. Aan de bewoners van deze wijken is dan ook gevraagd of ze deze krant kennen. Zestig procent van de bewoners van deze wijken geeft aan de krant te kennen (zie figuur 2.3). Hiervan kent echter meer dan de helft de rubriek van de niet. Een kwart van de bewoners kent zowel de Nieuwe Bathmense Krant als de rubriek van de. Het grootste deel hiervan leest deze rubriek ook. Figuur 2.3 Bekendheid Nieuwe Bathmense Krant en rubriek Kent NB Krant niet 39% Kent NB krant, maar rubriek niet 37% Kent NB Krant en rubriek 24% Leest rubriek 22% Leest rubriek niet 2% In Colmschate is de Nieuwe Bathmense Krant iets minder bekend dan in Deventer Buiten, maar wordt de rubriek beduidend minder gelezen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de rubriek specifiek over de in Bathmen gaat. Wanneer allen gekeken wordt naar de inwoners van Bathmen, waarvoor de krant tenslotte bedoeld is, blijkt dat bijna iedereen de krant kent en zo n tweederde de rubriek van de leest. Het verband tussen de bekendheid met de en het lezen van de rubriek is weer duidelijk aanwezig. Toch is ook onder Deventenaren die slecht of niet bekend zijn met de, het aandeel dat de Bathmense Krant kent relatief groot. Naar leeftijd en geslacht zijn de verschillen relatief klein. Tabel 2.3 Aandeel dat de Bathmense Krant kent en de rubriek van de leest, naar achtergrondvariabelen (bewoners van wijken 5, 6 en 7 = 100 procent) kent Bathmense krant leest rubriek Colmschate 58% 9% Deventer Buiten 67% 39% waarvan Bathmen 93% 64% jaar 59% 23% jaar 62% 19% 65 jaar + 60% 27% man 60% 19% vrouw 63% 25% : goed bekend 79% 42% matig bekend 53% 18% slecht/niet bekend 61% 14% Totaal 61% 22% O&S eventer 11

12 Een ander medium dat door de wordt gebruikt om de Deventenaren te bereiken is internet. Van de internetpagina van de gemeente, wordt een gedeelte gevuld met nieuws van de. Aan de Deventenaren is gevraagd of zij deze rubriek kennen en of zij deze ook lezen. In figuur 2.4 is te zien dat de meerderheid van de Deventenaren niet bekend is met de rubriek van de op de gemeentewebsite. Van de negen procent die de rubriek wel kent, Figuur 2.4 Bekendheid rubriek op deventer.nl Niet bekend 91% Wel bekend 9% Leest rubriek 6% Leest rubriek niet 3% leest tweederde hem ook. Dit aandeel is te klein om nog naar achtergrondvariabelen uit te splitsten. De heeft ook een eigen internetpagina; Ook deze site blijkt niet erg bekend te zijn onder de Deventenaren. Zeven procent geeft aan deze site te kennen, waarvan vijf procentpunt de site ook daadwerkelijk bezoekt. Ook hierbij kan geen onderscheid gemaakt worden naar de verschillende achtergrondvariabelen. Figuur 2.5 Bekendheid internetsite deventerwijkaanpak.nl Niet bekend 93% Wel bekend 7% Bezoekt site 5% Bezoekt site niet 2% Samenvatting De rubriek van de in de Deventer Post wordt door eenderde van de Deventenaren gelezen. Dit aandeel is het laagst in de oude stad en relatief groot in Colmschate en Deventer Buiten. De krant, welke twee maal per jaar uitkomt in Zandweerd/Voorstad, Zandweerd/Keizerslanden, Colmschate en Diepenveen, wordt door bijna de helft van de bewoners van deze wijken gelezen. In de twee wijken van de oude stad is dit aandeel het hoogst, gevolgd door Colmschate en Diepenveen. De Bathmense Krant komt uit in Bathmen, Colmschate en een deel van Diepenveen. Van deze bewoners leest ruim twintig procent de rubriek van de hierin. Onder de doelgroep, de inwoners van Bathmen, wordt de rubriek door tweederde gelezen. Ook via internet is er van alles over de te lezen. Dit medium is echter minder populair. Zes procent van de Deventenaren leest informatie over de op de internetsite van de gemeente ( De internetsite wordt door vijf procent van de bewoners bezocht. O&S eventer 12

Parken in Deventer Een peiling onder de Deventer bevolking naar bekendheid met en bezoek aan Rijsterborgherpark, Nieuwe plantsoen en Worpplantsoen

Parken in Deventer Een peiling onder de Deventer bevolking naar bekendheid met en bezoek aan Rijsterborgherpark, Nieuwe plantsoen en Worpplantsoen Parken in Deventer Een peiling onder de Deventer bevolking naar bekendheid met en bezoek aan Rijsterborgherpark, Nieuwe plantsoen en Worpplantsoen Afdeling Onderzoek en Statistiek Marieke Hottenhuis December

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Eenheid Strategische Ontwikkeling

Eenheid Strategische Ontwikkeling Eenheid Strategische Ontwikkeling Bekendheid gemeentelijke politiek 2006-2009 Bekendheid gemeentelijke politiek 2006-2009 Colofon Uitgave : Eenheid Strategische Ontwikkeling Naam : Jaap Barink Telefoonnummer

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Mediamix 2014 Peiling onder de Deventer bevolking. Januari 2015

Mediamix 2014 Peiling onder de Deventer bevolking. Januari 2015 Mediamix 2014 Peiling onder de Deventer bevolking Januari 2015 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : M. Hofland Telefoonnummer : 3317 Mail : m.hofland@deventer.nl Gemeente Deventer 1 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Uitgave : Eenheid Strategische Ontwikkeling Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl Strategische Ontwikkeling

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Bestuur- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -thema Bestuur- 1. Samenvatting 2 Oordeel over het bestuur 3

Stadsmonitor. -thema Bestuur- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -thema Bestuur- 1. Samenvatting 2 Oordeel over het bestuur 3 Stadsmonitor -thema Bestuur- Modules Samenvatting 2 Oordeel over het bestuur 3 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek contactpersoon: Marieke Selten tel.: (024) 329 29 16 / (024)

Nadere informatie

Mediamix 2012 Peiling onder de Deventer bevolking. Februari 2013

Mediamix 2012 Peiling onder de Deventer bevolking. Februari 2013 Mediamix 2012 Peiling onder de Deventer bevolking Februari 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : M. Nuus Telefoonnummer : 3401 Mail : mg.nuus@deventer.nl Gemeente Deventer 1 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Hondenbeleid Deventer Eindmeting

Hondenbeleid Deventer Eindmeting Hondenbeleid Deventer Eindmeting Januari 2011 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jasper Baks Telefoonnummer : 694229 Mail : jr.baks@deventer.nl Strategische Ontwikkeling 1 Inhoud Algemene samenvatting

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek 2010 Deelname aan culturele activiteiten in shertogenbosch licht toegenomen Het opleidingsniveau is het meest

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam

Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam In opdracht van: Bestuursdienst, directie Communicatie, afdeling Media en concerncomm. Projectnummer: 13200 Robert Selten José van Boven Willem Bosveld Bezoekadres:

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over de collectie fictie van de bibliotheek de Bibliotheek

Nadere informatie

Nederlanders aan het woord

Nederlanders aan het woord Nederlanders aan het woord Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2014 Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) Directie Communicatie Documentnummer: TOS-14-066a Belangrijkste inzichten Nederlander hecht

Nadere informatie

Gebruikers gemeentelijke media Onderzoek, Informatie en Statistiek

Gebruikers gemeentelijke media Onderzoek, Informatie en Statistiek [Geef tekst op] - Gebruikers gemeentelijke media Onderzoek, Informatie en Statistiek In opdracht van: Bestuur en Organisatie, redactie gemeentelijke media Projectnummer: 18324 Renske Hoedemaker Laure Michon

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074 Digitaal Panel West Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West In opdracht van: Stadsdeel West Foto: E. van Eis, 2008 Projectnummer: 13074 Rogier van der Groep Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie

Memo Bekendheid Meldpunt Huiselijk Geweld

Memo Bekendheid Meldpunt Huiselijk Geweld Memo Bekendheid Meldpunt Huiselijk Geweld Bestuurscommissie Onderzoek Cultuur, Welzijn en Zorg 1 Colofon: Onderzoek en rapportage: drs. E. Lange dr. J. Tuinstra Met medewerking van: H. Plat-Lieben Uitgave:

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen Resultaten tussenmeting, begin juli 2005

Landelijke peiling Nijmegen Resultaten tussenmeting, begin juli 2005 Resultaten tussenmeting, begin juli 2005 O&S Nijmegen 13 juli 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen

Nadere informatie

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie.

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie. Gelderland Dichtbij Resultaten peiling 11 GeldersPanel 28 oktober 2010 Over deze peiling In deze nieuwsbrief worden de resultaten beschreven van de peiling onder het GeldersPanel over de informatievoorziening

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

Demografische (wijk-) analyse van de woningbouwplannen Deventer 2015

Demografische (wijk-) analyse van de woningbouwplannen Deventer 2015 Demografische (wijk-) analyse van de woningbouwplannen Deventer 2015 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 3298 Mail : gj.stam@deventer.nl 1 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding:

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011 Omnibusonderzoek 2011 Onderzoekskader Omnibusonderzoeken 2011 Opdrachtgever Brandweer en rampenbestrijding (Marry Borst) Uitvoering Gemeente Alkmaar, Concerncontrol, Team Onderzoek en Statistiek (Aad Baltus)

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken April 2016 De Stadsberichten, een aantal pagina s in het lokale blad Amersfoort Nu, is al jaren de meest benutte bron

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

De Amsterdamse Burgermonitor 2011

De Amsterdamse Burgermonitor 2011 De Amsterdamse Burgermonitor 2011 Samenvatting van de resultaten stadsdeel Nieuw- September 2012 O+S (, gemeente Amsterdam) onderzoekt sinds 1999 in de Burgermonitor de relatie van Amsterdammers met hun

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2017

Interactief bestuur. Omnibus 2017 Interactief bestuur Omnibus 2017 Afdeling Onderzoek & Statistiek Januari 2018 Samenvatting In het najaar van 2017 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s-hertogenbosch weer het tweejaarlijks

Nadere informatie

Het profiel van West

Het profiel van West Het profiel van West Digitaal Panel West 6 e panelmeting In opdracht van: Stadsdeel West Projectnummer: 11247 Jannes ten Berge Rogier van der Groep Esther Jakobs Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300

Nadere informatie

S Sttatisatis tisc tisc h J aarboek Dev 2013 2014 2015 h J aarboek Dev ent ent er 2014 er 2010 S atis tisc atis h J tisc aarboek h J Colofon

S Sttatisatis tisc tisc h J aarboek Dev 2013 2014 2015 h J aarboek Dev ent ent er 2014 er 2010 S atis tisc atis h J tisc aarboek h J Colofon 013 2014 2015 Statistisch Jaarboek Deventer 2010 2014 www.deventer.nl Eenheid Strategische Ontwikkeling (SO) Team Kennis en Verkenning (KV) Postbus 5000 7400 GC Deventer Contact: Hans Groot Koerkamp T

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN

Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Assen, 27 februari 2007 Ons kenmerk: 07.016/32000118.02/SW/EL/HL Behandeld door: drs. E. Lange (0592) 365943 Onderwerp: aanbieding onderzoeksrapport

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 10: winkelen op zondag maart 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 10e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Uitgangspunten Verkeersbeleid januari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de

Nadere informatie

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen In opdracht van: Gemeente Diemen Projectnummer: 13225 Anne Huijzer Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 0330 Postbus 658, 1000 AR

Nadere informatie

Sportparticipatie Kinderen en jongeren

Sportparticipatie Kinderen en jongeren Sportparticipatie 2017 Kinderen en jongeren Onderzoek & Statistiek Juni 2017 Samenvatting Begin 2017 heeft de afdeling Onderzoek & Statistiek een onderzoek uitgezet onder ouders en jongeren uit de gemeente

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER,

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, Meting juni 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl 80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, AL ZIEN MINDER

Nadere informatie

Inleiding. Ervaringen van inwoners met de zondagsopenstelling. Zondagsopenstelling winkels. November 2015

Inleiding. Ervaringen van inwoners met de zondagsopenstelling. Zondagsopenstelling winkels. November 2015 BURGERPANEL CAPELLE OVER Zondagsopenstelling winkels November 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 17 e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze

Nadere informatie

Dordtse Parken Bezoek en waardering

Dordtse Parken Bezoek en waardering Dordtse Parken Bezoek en waardering Bezoeken Dordtse inwoners hun parken? Dordrecht heeft een aantal mooie parken en de gemeente wil graag de bekendheid, en daarmee ook het gebruik, vergroten. Om input

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

Resultaten stadspanelmeting Stadsinitiatief

Resultaten stadspanelmeting Stadsinitiatief Resultaten stadspanelmeting Stadsinitiatief Ruim 950 respondenten hebben de vragenlijst ingevuld, respons 53 procent. Figuur 1: Aandeel stemmers Ja Nee Weet niet, wil niet zeggen Het aandeel stemmers is

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke informatievoorziening

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke informatievoorziening Hoofdstuk 14. Gemeentelijke informatievoorziening Samenvatting De gemeente communiceert op verschillende manieren met haar bewoners. Evenals voorgaande jaren vindt acht op de tien Leidenaren dat de gemeente

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015 Pagina 1 van 5 Inleiding Van 2 t/m 13 april hebben inwoners de gelegenheid gekregen hun mening te geven over de online communicatie van de gemeente Staphorst. In deze enquête werd gevraagd hoe tevreden

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Centron heeft in opdracht van Beter Wonen een communicatieonderzoek uitgevoerd onder het panel van Beter Wonen Vechtdal. In totaal hebben 102

Centron heeft in opdracht van Beter Wonen een communicatieonderzoek uitgevoerd onder het panel van Beter Wonen Vechtdal. In totaal hebben 102 Centron heeft in opdracht van Beter Wonen een communicatieonderzoek uitgevoerd onder het panel van Beter Wonen Vechtdal. In totaal hebben 102 huurders de vragenlijst ingevuld. Er is naar de inzet van 4

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017 Nederlandse landbouw en visserij 2017 Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 14 5 Waardering en

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt

Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt Samenvatting Tweederde van de Leidenaren koopt wel eens bewust biologische producten. Ruim een derde doet dit wekelijks of vaker en bijna drie op de tien doet dit meer

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 In 2010 heeft O+S net als in voorgaande jaren de bezoekersdag (19 september 2010) en de bedrijvendag (17 september 2010) in het kader van Amsterdam Duurzaam geëvalueerd.

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Samenvatting Van de Leidenaren heeft inmiddels 95% de beschikking over internet. Ruwweg betekent dit dat vrijwel alle Leidenaren tot 65 jaar over internet

Nadere informatie

Onderzoek informatie via Soester Courant en website

Onderzoek informatie via Soester Courant en website Onderzoek informatie via Soester Courant en website ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, DECEMBER 2016 1 Inhoudsopgave 1 Onderzoeksresultaten 2 Onderzoeksverantwoording 3 Steekproefspecificatie 4 Contact

Nadere informatie

Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011. Gemeente s-hertogenbosch

Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011. Gemeente s-hertogenbosch Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek&Statistiek Januari 2012 Samenvatting In het Omnibusonderzoek van 2011 onder bewoners

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Samenvatting Gemeentelijke communicatie, 2018 Het Delft Internet Panel (DIP) is ingezet om de mening van Delftenaren over de gemeentelijke berichtgeving online en in de Stadskrant Delft te peilen. Daarnaast

Nadere informatie

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Een afname van het inwoneraantal heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau. Er zal immers niet

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling 1: P+R, hotel Rottemeren, identiteit dorpskernen, flexwerkplekken en burgerparticipatie december 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

1 Handhaving in Westerpark

1 Handhaving in Westerpark 1 Handhaving in Westerpark Het vierde onderzoek onder het panel van stadsdeel Westerpark gaat over handhaving. Het stadsdeel wil weten of de bewoners van Westerpark tevreden zijn over bepaalde vormen van

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 7: parkeren in Capelle maart 203 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2015

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2015 Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2015 Resultaten tweejaarlijks bewonersonderzoek Deventer April 2016 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : J.H.M. Bakker Telefoonnummer : - Mail : j.bakker@deventer.nl

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit

Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit Luchtkwaliteit 1 (5) Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 17 september 2010 kregen alle panelleden van dat moment (1423 personen) een e-mail met de vraag

Nadere informatie

Life event: Een nieuwe baan

Life event: Een nieuwe baan Life event: Een nieuwe baan Inhoudsopgave 1 Belangrijke bevindingen 2 Achtergrond en verantwoording 3 Onderzoeksresultaten Arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling Pensioeninformatie Pensioenkennis Waardeoverdracht

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: M. Dujardin Project: 10-3303 Datum: februari 2011. In opdracht van ds+v, afdeling communicatie

Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: M. Dujardin Project: 10-3303 Datum: februari 2011. In opdracht van ds+v, afdeling communicatie Bekendheid VVE-010 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: M. Dujardin Project: 10-3303 Datum: februari 2011 In opdracht van ds+v, afdeling communicatie Adres: Blaak 34, 3011 TA Rotterdam Postbus

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Sportparticipatie Volwassenen

Sportparticipatie Volwassenen Sportparticipatie 2014 Volwassenen Onderzoek & Statistiek Februari 2015 2 Samenvatting In het najaar van 2014 is de sportparticipatie van de volwassen inwoners van de gemeente s- Hertogenbosch onderzocht.

Nadere informatie

OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID

OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID Gemeente Alkmaar afdeling Onderzoek en Statistiek februari 2006 auteur: Monique van Diest afdeling Onderzoek en Statistiek gemeente Alkmaar

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

Sociale samenhang in Groningen

Sociale samenhang in Groningen Sociale samenhang in Groningen Goede contacten zijn belangrijk voor mensen. Het blijkt dat hoe meer sociale contacten mensen hebben, hoe beter ze hun leefsituatie ervaren (Boelhouwer 2013). Ook voelen

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie