Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie"

Transcriptie

1 Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12 O&S eventer 2

3 Inleiding In maart 2006 zijn 265 bewoners uit de verschillende Deventer wijken bereid gevonden mee te werken aan een telefonische enquête over de. De bewoners zijn via een aselecte steekproef geselecteerd. Dit aantal is genoeg om een voldoende betrouwbaar en nauwkeurig beeld te geven van de Deventer bevolking, uitgesplitst naar drie gebieden: de oude stad, Colmschate en Deventer Buiten. Door het gebruik van correctiefactoren is tevens de representativiteit per gebied en leeftijdsklasse gewaarborgd. Het onderzoek, en ook deze rapportage, bestaat uit twee delen. Het eerste deel heeft betrekking op de bekendheid van en betrokkenheid bij de. Het tweede deel heeft betrekking op bekendheid met de verschillende communicatiemiddelen die door de worden gebruikt. Het eerste deel (hoofdstuk 1) is het gevolg van de motie van de raadsleden Piery en Elferink, waarin het college wordt verzocht te onderzoeken wat de opinie over de is van de inwoners van Deventer die niet direct betrokken zijn (geweest) bij de. Dit in aanvulling op het Imago-onderzoek Deventer en het onderzoek onder bewoners en professionals die betrokken zijn (geweest) bij de. Dit deel van het onderzoek is gericht op de bekendheid van en betrokkenheid bij de. Naast bekendheid en betrokkenheid wordt in dit deel ook gevraagd naar de tevredenheid over de wijkindeling. In dit hoofdstuk wordt een vergelijking gemaakt met de uitkomsten van het Imago-onderzoek, waarin het imago van de gemeentelijke organisatie is onderzocht, voor zover deze betrekking hebben op de. Deze peiling berust eveneens op een betrouwbare steekproef onder de bevolking. Het tweede deel (hoofdstuk 2) is een gevolg van een onderzoek uit In dat onderzoek, onder bewoners die betrokken zijn bij de, hebben bewoners een oordeel uitgesproken over de en de resultaten die dit oplevert (Kritisch en bevlogen: bewoners over de Deventer ). Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat het zien van resultaten de doorslaggevende factor is voor de vraag of de aan de verwachting voldoet. Volgens het onderzoek moet veel meer bekendheid worden gegeven aan verbeteringen die, dankzij de, zijn bereikt en moet de daar ook sterker op worden geprofileerd. Naar aanleiding hiervan zijn verschillende maatregelen genomen om de communicatie door de te verbeteren. Zo is er een herkenbaar logo gekomen voor de in alle wijken en dorpen, er is meer aandacht gekomen voor de wekelijkse berichtgeving in Deventer Nu, de gemeentelijke website over de is verbeterd en er zijn onder auspiciën van Raster Welzijnsgroep wijkwebsites gekomen voor en door bewoners. Daarnaast wordt in vier van de zeven wijken twee keer per jaar een krant uitgebracht. Voor Bathmen wordt gebruik gemaakt van de Nieuwe Bathmense Krant. Het doel van dit onderdeel van de peiling is te meten wat de bekendheid en het gebruik zijn van de verschillende communicatiemiddelen die door de worden gebruikt. Op basis van de uitkomsten, zo is de verwachting, kan beter worden bepaald hoe de beperkte middelen voor communicatie zo optimaal mogelijk zijn in te zetten. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een korte samenvatting. Een lijst met verbeterpunten voor de, aangedragen door de bewoners, is te vinden in de bijlage. O&S eventer 3

4 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid Als eerste is gevraagd in hoeverre men bekend is met de. Figuur 1.1 laat zien dat bijna één van de vijf Deventenaren zegt goed bekend te zijn met de. De helft is hier matig mee bekend en dertig procent zegt slecht of geheel niet bekend te zijn met de. Naar stadsdeel zijn enkele verschillen te zien. In de oude stad, het stadsdeel dat wordt gevormd door de wijken Binnenstad/De Hoven, Zandweerd/Voorstad, Rivierenwijk/ Bergweide en Zandweerd/Keizerslanden, is vijftien procent van de bewoners bekend met de. In Colmschate (Noord en Zuid) is dit aandeel ruim twintig procent, terwijl in Deventer Buiten (Diepenveen en Bathmen) bijna een kwart zegt met de goed bekend te zijn. Opvallend is dat in Deventer Buiten het aandeel dat zegt goed met de bekend te zijn het grootst is, terwijl hier ook het aandeel dat slecht of helemaal niet bekend is met de van de drie stadsdelen het grootst is. Figuur 1.1 Bekendheid Oude stad 15% 62% 23% Colmschate 21% 41% 38% Deventer Buiten 24% 33% 43% Totaal 18% 52% 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% goed matig slecht Onderstaande tabel laat zien dat het aandeel bewoners dat goed bekend is met de toeneemt met de leeftijd. Van de groep jarigen is nog geen tien procent hier goed mee bekend. Van de 65-plussers is dit aandeel ruim eenderde. Het aandeel bewoners dat aangeeft hier slecht mee bekend te zijn, is echter het grootst onder de jarigen. Naar geslacht zijn de verschillen relatief klein. Tabel 1.1 Bekendheid naar achtergrondvariabelen goed matig slecht jaar 9% 68% 23% jaar 17% 48% 35% 65 jaar en ouder 34% 37% 29% man 18% 54% 28% vrouw 17% 51% 32% Totaal 18% 52% 30% O&S eventer 4

5 Vervolgens is aan de bewoners die zeiden goed of matig bekend te zijn met de gevraagd of zij hier ook bij betrokken zijn. Figuur 1.2 laat zien dat acht procent van alle Deventenaren zegt betrokken te zijn bij de. Dit aandeel is het grootst in Deventer Buiten en het kleinst in Colmschate. Naar achtergrondvariabelen blijken 35-plussers en mannen iets vaker betrokken te zijn bij de dan jongeren en vrouwen. Figuur 1.2 Betrokken bij Oude stad 8% Colmschate 4% Deventer Buiten 14% Totaal 8% 0% 5% 10% 15% 20% In 2000 is in het onderzoek Nieuw Deventer Peil ook gevraagd naar de bekendheid en betrokkenheid van de onder alle Deventenaren. Toen gaf 16 procent aan goed op de hoogte te zijn van wat de inhoudt. 54 procent zei matig en dertig procent zei slecht op de hoogte te zijn. Tien procent zei toen actief betrokken te zijn bij de. De vraagstelling was toen iets anders dan in het huidige onderzoek, maar de resultaten tonen een opvallende gelijkenis. Als naar zowel de bekendheid met als de betrokkenheid bij de wordt gekeken, komt voor Deventer het beeld naar voren zoals dat in figuur 1.3 gepresenteerd wordt. De meerderheid van de Deventenaren is bekend met de, echter is acht procent hier ook echt bij betrokken. Figuur 1.3 Bekendheid en betrokkenheid 8% 30% 62% bekend en betrokken bekend, niet betrokken niet bekend Aan Deventenaren die wel bekend zijn met de, maar niet betrokken (het gearceerde deel in figuur 1.3), is gevraagd waarom zij niet betrokken zijn. Het vaakst is genoemd dat men er geen tijd voor heeft, dertig procent geeft deze reden op. Bijna een kwart heeft geen interesse in de. O&S eventer 5

6 Acht procent zegt dat er in zijn buurt niks gebeurt om bij betrokken te zijn, terwijl een even groot deel aangeeft dat de buurt al goed is zoals hij is. Vijf procent zegt dat de leeftijd een belemmering is om betrokken te zijn bij de. Overige antwoorden waren te divers om in een categorie samen te voegen. Figuur 1.4 Redenen geen betrokkenheid Geen tijd 30% Geen interesse 24% Er gebeurd niks in mijn buurt Het is goed zoals het is Leeftijd 5% 8% 8% 0% 10% 20% 30% 40% Naar stadsdeel zijn enige verschillen in de antwoorden te zien. Zo zegt men in Deventer Buiten vaker dan in de rest van Deventer dat men er geen tijd voor heeft. In de oude stad en in Colmschate zegt men iets vaker geen interesse te hebben. Naar leeftijd bekeken, blijkt de jongste groep (18-34 jaar) er het meest geen tijd voor te hebben. Geen interesse wordt relatief vaak genoemd door jarigen. Ook naar geslacht zijn er significante verschillen. Mannen zeggen vaker dat ze geen tijd hebben, terwijl vrouwen vaker zeggen geen interesse te hebben. Vervolgens is gevraagd of Deventenaren bekend zijn met de wijk, waarin men woont. Op deze vraag werden verschillende antwoorden gegeven. Een deel van de bewoners noemde een wijknummer en een ander deel de naam van de wijk. Ook werden echter namen van straten of buurten genoemd en was er een deel dat het echt niet wist. In tabel 1.2 is te zien hoe antwoord is gegeven. Alleen de Deventenaren die het goede antwoord gaven (naam of nummer van de wijk), staan onder het kopje bekend. Tabel 1.2 Bekendheid wijk naar achtergrondvariabelen bekend niet bekend Oude stad 49% 51% Colmschate 51% 49% Deventer Buiten 55% 45% jaar 44% 56% jaar 53% 47% 65 jaar en ouder 51% 49% man 53% 47% vrouw 47% 53% : goed bekend 72% 28% matig bekend 52% 48% slecht/niet bekend 32% 68% Totaal 50% 50% De helft van de Deventenaren blijkt niet de (juiste) naam van de wijk waarin men woont te kunnen geven. De verschillen naar stadsdeel zijn relatief klein. De bewoners uit Colmschate noemden relatief vaak de Vijfhoek als naam van de wijk. Ook andere buurtnamen werden hier relatief vaak genoemd. De verschillen naar geslacht zijn eveneens relatief klein. Naar leeftijd bekeken, blijken relatief weinig jarigen de naam van hun wijk te weten. O&S eventer 6

7 Omdat het aandeel betrokkenen relatief klein is, wordt in de rest van dit hoofdstuk geen onderscheid gemaakt tussen betrokkenen en niet-betrokkenen. Gekozen is om verder te kijken welke verschillen er zijn tussen de bewonersgroepen die goed, matig dan wel slecht bekend zijn met de. Wanneer dit gedaan wordt blijkt de vraag of men bekend is met de een goede voorspeller te zijn van de bekendheid van de eigen wijk. Van de bewoners die zeggen goed bekend te zijn met de, weet bijna driekwart de juiste naam te geven. Het andere kwart noemde hier buurtnamen. Van de Deventenaren die matig bekend zijn is dit aandeel ruim vijftig procent, terwijl eenderde van de bewoners die slecht of helemaal niet bekend zijn met de de juiste wijknaam weet te noemen. Op de vraag of men tevreden is met de indeling van de gebieden, geeft 55 procent van de Deventenaren een bevestigend antwoord (zie figuur 1.5). Ruim veertig procent heeft hier geen mening over en drie procent zegt hier niet tevreden over te zijn. Een enkeling kon een reden noemen waarom men niet tevreden is met de bestaande indeling. Gezegd werd onder meer de wijken zijn te groot en Colmschate moet anders ingedeeld worden. Naar leeftijd bekeken blijkt dat met name jongeren geen mening hebben over de indeling van de gebieden. Ouderen zijn vaker dan gemiddeld tevreden hierover. Daarnaast zijn ook vrouwen vaker tevreden over de indeling, terwijl mannen er vaker geen mening over hebben. De Deventenaren die goed bekend zijn met de zijn in Figuur 1.5 Tevreden over indeling gebieden? weet niet/ geen mening 42% ja 55% grote meerderheid (74 procent) tevreden over de gebieden. Van de overige Deventenaren (die matig of slecht bekend zijn met de ) is ongeveer de helft tevreden over de indeling. Geen van de Deventenaren die slecht bekend zijn met de is ontevreden over de indeling. De laatste vraag van dit hoofdstuk is of het algemene beeld dat men heeft van de positief of negatief is. Figuur 1.6 toont dat tweederde van de Deventenaren een positief beeld heeft van de. Acht procent heeft een negatief beeld, terwijl ruim een kwart daar geen beeld van heeft. nee 3% Figuur 1.6 Algemene beeld van de negatief 8% weet niet/ geen mening 27% positief 65% De uitkomsten naar achtergrondvariabelen zijn te lezen in tabel 1.3. Naar stadsdeel bekeken zijn de verschillen relatief klein. Ook naar leeftijd en geslacht zijn de verschillen klein. Wederom is wel een verband te zien tussen de antwoorden op de vraag hoe goed men bekend is met de en het beeld dat men van de heeft. Opvallend genoeg lijkt de bekendheid niet uit te maken voor het aandeel dat een negatief beeld heeft van de ; bij alle drie de groepen is het aandeel met een negatief beeld klein. Logisch is dat van de Deventenaren die slecht of niet bekend zijn met de een relatief groot deel geen beeld heeft van de. O&S eventer 7

8 Tabel 1.3 Beeld van de naar achtergrondvariabelen positief negatief weet niet Oude stad 69% 9% 22% Colmschate 60% 4% 36% Deventer Buiten 60% 8% 32% jaar 63% 3% 34% jaar 66% 8% 26% 65 jaar + 64% 13% 23% man 59% 8% 33% vrouw 69% 7% 23% : goed bekend 90% 5% 5% matig bekend 73% 8% 19% slecht/niet bekend 36% 8% 56% Totaal 65% 8% 27% Aan de Deventenaren die een positief of negatief beeld van de hebben, is gevraagd of zij verbeterpunten kunnen noemen. Veertig procent van deze groep heeft dit ook gedaan. Hiervan zegt eenderde dat de communicatie beter kan; beter laten weten wat men doet en voor wie. Vijftien procent zou graag zien dat er meer overleg en samenwerking is met andere instellingen. Een lijst van overige antwoorden is te vinden in de bijlage. Het positieve beeld dat naar voren komt in figuur 1.6 en in tabel 1.3 is een bevestiging van de bevindingen in het Imago-onderzoek dat al genoemd is in de inleiding. In dat onderzoek is ondermeer gevraagd of de medebepalend is voor het imago van de gemeentelijke organisatie. Bijna negentig procent gaf hierop een bevestigend antwoord. Men waardeerde de vervolgens met een 6,8, wat het hoogste cijfer was dat men heeft gegeven voor de verschillende diensten en kenmerken van de gemeente. Samenvatting Bijna twintig procent van de Deventenaren is goed bekend met de. Dit aandeel is het grootst in Deventer Buiten en onder 65-plussers. Acht procent zegt bij de betrokken te zijn. De belangrijkste redenen om niet betrokken te zijn, zijn geen tijd en geen interesse. Op de vraag of men tevreden is over de indeling van de gebieden weet ruim veertig procent geen antwoord te geven. Meer dan de helft van de Deventenaren is wel tevreden, terwijl drie procent zegt over de indeling niet tevreden te zijn. Het algemene beeld dat men heeft van de is voor tweederde van de bewoners positief. Acht procent heeft een negatief beeld en een kwart heeft er geen mening over. Veertig procent van de bewoners weet verbeterpunten te noemen. Hier worden zeer diverse onderwerpen naar voren gebracht. Twee punten worden het meest genoemd; eenderde meent dat de communicatie beter kan, terwijl vijftien procent graag zou zien dat er meer overleg en samenwerking is met andere instellingen. O&S eventer 8

9 Hoofdstuk 2 Communicatie In dit hoofdstuk komen verschillende media naar voren, waarin de met de Deventenaren communiceert. De vraag is of de bewoners de verschillende media kennen en of ze ervan op de hoogte zijn dat daar regelmatig stukken over de in staan. Zo n 95 procent van de Deventenaren geeft aan altijd of af en toe de Deventer Post te ontvangen. Vier procent zegt deze krant nooit te krijgen. In figuur 2.1 is te lezen welk deel van de Deventenaren bekend is met de rubriek Deventer Nu, en de rubriek van de daarbinnen. Meer dan veertig procent van de Deventenaren zegt Deventer Nu niet te kennen. Zo n 55 procent kent dit onderdeel van de krant wel. Twintig procent kent wel Deventer Nu, maar niet het onderdeel van de. Ruim eenderde kent zowel het onderdeel Deventer Nu als de rubriek van de. Hiervan leest de overgrote meerderheid deze rubriek. Figuur 2.1 Bekendheid Deventer Nu en rubriek Kent Deventer Nu niet 44% Kent Deventer Nu en rubriek 36% Leest rubriek 32% Kent Deventer Nu, maar rubriek niet 20% Leest rubriek niet 4% Als naar de achtergrondvariabelen wordt gekeken, vallen een paar dingen op. Als eerste dat Deventer Nu bij de bewoners van de oude stad minder bekend is en dat de rubriek van de daar ook minder wordt gelezen dan in de andere stadsdelen. Daarnaast is ook een duidelijk verband met de leeftijd zichtbaar. Onder jongeren (18-34 jaar) is Deventer Nu het minst bekend en wordt de rubriek door twintig procent gelezen. Onder 65-plussers kent bijna zeventig procent Deventer Nu en is het aandeel lezers bijna vijftig procent. Tabel 2.1 Aandeel dat Deventer Nu kent en de rubriek van de in de Deventer Post leest, naar achtergrondvariabelen (alle bewoners = 100 procent) kent Deventer Nu leest rubriek Oude stad 49% 28% Colmschate 67% 39% Deventer Buiten 56% 36% jaar 46% 20% jaar 56% 34% 65 jaar + 68% 47% man 60% 36% vrouw 52% 30% : goed bekend 74% 61% matig bekend 53% 31% slecht/niet bekend 45% 17% Totaal O&S eventer 9

10 Ook tussen de bekendheid met de, het kennen van Deventer Nu en het lezen van deze rubriek is een duidelijk verband aanwezig, wat ook wel logisch lijkt. Van de bewoners die goed bekend zijn met de, kent driekwart Deventer Nu en leest ruim zestig procent de rubriek in de Deventer Post. Dit is waarschijnlijk een van de manieren waardoor men goed bekend raakt met de. Alleen naar geslacht zijn de verschillen relatief klein. In de wijken Zandweerd/Voorstad, Zandweerd/Keizerslanden, Colmschate en Diepenveen valt twee keer per jaar een speciale krant op de mat. Aan de bewoners van deze wijken is dan ook gevraagd of ze deze krant kennen. In figuur 2.2 is te zien dat ruim de helft van de bewoners van deze wijken de krant kent. Iets minder dan de helft leest deze krant ook. Figuur 2.2 Bekendheid krant Niet bekend 47% Wel bekend 53% Leest krant 48% Leest krant niet 5% De krant blijkt in alle groepen door bijna alle kenners gelezen te worden. De krant blijkt vooral door de bewoners van Zandweerd/Voorstad en Zandweerd/ Keizerslanden te worden gelezen. In Colmschate is dat minder en in Diepenveen het minste van de wijken. Naar leeftijd bekeken komt naar voren dat iets meer dan eenderde van de groep jarigen de krant leest. Van de jarigen is dit aandeel meer dan de helft. Tussen mannen en vrouwen is weinig verschil te zien. Wel is er wederom een verband te zien tussen het lezen van de krant en de bekendheid met de. Driekwart van de bewoners van deze wijken die hebben aangegeven goed bekend te zijn met de, leest deze krant. Van de bewoners die slecht of niet bekend zijn met de leest toch nog eenderde de krant. Tabel 2.2 Aandeel dat de krant kent en leest, naar achtergrondvariabelen (bewoners van wijken 2, 4, 5 en 6 = 100 procent) kent leest Zandweerd/Voorstad en Zandweerd/Keizerslanden 61% 60% Colmschate 50% 40% Diepenveen 35% 30% jaar 39% 36% jaar 63% 56% 65 jaar en ouder 48% 43% man 51% 46% vrouw 54% 50% : goed bekend 74% 74% matig bekend 50% 46% slecht/niet bekend 41% 32% Totaal 53% 48% O&S eventer 10

11 Ook in de Nieuwe Bathmense Krant verschijnt geregeld informatie over de. Deze krant verschijnt in Colmschate, een deel van Diepenveen (Lettele en Okkenbroek) en Bathmen. Aan de bewoners van deze wijken is dan ook gevraagd of ze deze krant kennen. Zestig procent van de bewoners van deze wijken geeft aan de krant te kennen (zie figuur 2.3). Hiervan kent echter meer dan de helft de rubriek van de niet. Een kwart van de bewoners kent zowel de Nieuwe Bathmense Krant als de rubriek van de. Het grootste deel hiervan leest deze rubriek ook. Figuur 2.3 Bekendheid Nieuwe Bathmense Krant en rubriek Kent NB Krant niet 39% Kent NB krant, maar rubriek niet 37% Kent NB Krant en rubriek 24% Leest rubriek 22% Leest rubriek niet 2% In Colmschate is de Nieuwe Bathmense Krant iets minder bekend dan in Deventer Buiten, maar wordt de rubriek beduidend minder gelezen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de rubriek specifiek over de in Bathmen gaat. Wanneer allen gekeken wordt naar de inwoners van Bathmen, waarvoor de krant tenslotte bedoeld is, blijkt dat bijna iedereen de krant kent en zo n tweederde de rubriek van de leest. Het verband tussen de bekendheid met de en het lezen van de rubriek is weer duidelijk aanwezig. Toch is ook onder Deventenaren die slecht of niet bekend zijn met de, het aandeel dat de Bathmense Krant kent relatief groot. Naar leeftijd en geslacht zijn de verschillen relatief klein. Tabel 2.3 Aandeel dat de Bathmense Krant kent en de rubriek van de leest, naar achtergrondvariabelen (bewoners van wijken 5, 6 en 7 = 100 procent) kent Bathmense krant leest rubriek Colmschate 58% 9% Deventer Buiten 67% 39% waarvan Bathmen 93% 64% jaar 59% 23% jaar 62% 19% 65 jaar + 60% 27% man 60% 19% vrouw 63% 25% : goed bekend 79% 42% matig bekend 53% 18% slecht/niet bekend 61% 14% Totaal 61% 22% O&S eventer 11

12 Een ander medium dat door de wordt gebruikt om de Deventenaren te bereiken is internet. Van de internetpagina van de gemeente, wordt een gedeelte gevuld met nieuws van de. Aan de Deventenaren is gevraagd of zij deze rubriek kennen en of zij deze ook lezen. In figuur 2.4 is te zien dat de meerderheid van de Deventenaren niet bekend is met de rubriek van de op de gemeentewebsite. Van de negen procent die de rubriek wel kent, Figuur 2.4 Bekendheid rubriek op deventer.nl Niet bekend 91% Wel bekend 9% Leest rubriek 6% Leest rubriek niet 3% leest tweederde hem ook. Dit aandeel is te klein om nog naar achtergrondvariabelen uit te splitsten. De heeft ook een eigen internetpagina; Ook deze site blijkt niet erg bekend te zijn onder de Deventenaren. Zeven procent geeft aan deze site te kennen, waarvan vijf procentpunt de site ook daadwerkelijk bezoekt. Ook hierbij kan geen onderscheid gemaakt worden naar de verschillende achtergrondvariabelen. Figuur 2.5 Bekendheid internetsite deventerwijkaanpak.nl Niet bekend 93% Wel bekend 7% Bezoekt site 5% Bezoekt site niet 2% Samenvatting De rubriek van de in de Deventer Post wordt door eenderde van de Deventenaren gelezen. Dit aandeel is het laagst in de oude stad en relatief groot in Colmschate en Deventer Buiten. De krant, welke twee maal per jaar uitkomt in Zandweerd/Voorstad, Zandweerd/Keizerslanden, Colmschate en Diepenveen, wordt door bijna de helft van de bewoners van deze wijken gelezen. In de twee wijken van de oude stad is dit aandeel het hoogst, gevolgd door Colmschate en Diepenveen. De Bathmense Krant komt uit in Bathmen, Colmschate en een deel van Diepenveen. Van deze bewoners leest ruim twintig procent de rubriek van de hierin. Onder de doelgroep, de inwoners van Bathmen, wordt de rubriek door tweederde gelezen. Ook via internet is er van alles over de te lezen. Dit medium is echter minder populair. Zes procent van de Deventenaren leest informatie over de op de internetsite van de gemeente (www.deventer.nl). De internetsite wordt door vijf procent van de bewoners bezocht. O&S eventer 12

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Auteurs: drs. Aart van Grootheest en drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 18 december 2006 Trendview Radioweg

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek - eindrapport - drs. S. Saalbrink drs. M.C. Vanoni dr. B. van

Nadere informatie

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014 Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten ONDERTITEL

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

De oogst van twee jaar wijkaanpak

De oogst van twee jaar wijkaanpak De oogst van twee jaar wijkaanpak Samenvattende eindrapportage proefperiode 'Wijkaanpak in Uitvoering' Gemeente Utrecht December 2003 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

Samenvatting. Imago-onderzoek

Samenvatting. Imago-onderzoek Imago-onderzoek 1 Samenvatting Dwaande, een campagne om Noordoost Fryslân meer bekendheid te geven, om meer toeristen naar de regio te trekken en om te inspireren en motiveren tot nieuwe initiatieven,

Nadere informatie

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2011 Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 G.H. van der Wilt

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

Onderzoek in opdracht van EP-Nuffic Steffie Hampsink Carlijn Braam

Onderzoek in opdracht van EP-Nuffic Steffie Hampsink Carlijn Braam Wel of niet naar het buitenland? Het dilemma van de scholier. Motieven, ondersteuning en informatiebehoefte van scholieren bij hun voorbereiding om naar het buitenland te gaan voor studie of tussenjaar

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Turkse ouderen in Alblasserdam

Turkse ouderen in Alblasserdam Turkse ouderen in Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong dr. M.G. Weide november 2009 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening.

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening. HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND Aard, omvang en hulpverlening Uitgevoerd door Intomart Beleidsonderzoek Tom van Dijk Erik Oppenhuis m.m.v.

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN Onderzoeksrapportage voor hulpverleners, onderzoekers en (beleids)medewerkers in de ouderenzorg Ilse Zwart-Olde Marianne Jacobs Marjolein Broese van Groenou Zorgnetwerken

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen (beginmeting) Onderzoek uitgevoerd door IrisZorg, onder verantwoordelijkheid van GGD Regio Nijmegen

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

Cyber Security Awareness

Cyber Security Awareness bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Cyber Security Awareness Een

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

Centrum Monitoring Wijkprogramma s

Centrum Monitoring Wijkprogramma s Centrum Monitoring Wijkprogramma s Inhoud: 1. Onze buren in voormalig Badhuis 2. Evenementen Raadhuisplein 3. Verlichting park Willem van Oranjelaan 4. Jaarlijkse wijkschouw 5. Speelvoorzieningen 6. Wijkplatform

Nadere informatie

Monitor Sociale Media 2012

Monitor Sociale Media 2012 Monitor Sociale Media 2012 Projectnummer: 11195 In opdracht van: (O+S) Drs. Rogier van der Groep Dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020

Nadere informatie