Samen bewegen Samen plezier maken Evaluatie Menterwolde beweegt! Gemeente Menterwolde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen bewegen Samen plezier maken Evaluatie Menterwolde beweegt! Gemeente Menterwolde"

Transcriptie

1 Samen bewegen Samen plezier maken Evaluatie Menterwolde beweegt! Gemeente Menterwolde

2 COLOFON Samenstelling Cora Heijkoop Myrte de Jong Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking SGBO Benchmarking Postbus HE Den Haag Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SGBO. Aan de totstandkoming van deze publicatie is de grootst mogelijke zorg besteed. SGBO kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend.

3 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding en werkwijze Inleiding Onderzoeksopzet Leeswijzer 2 2 Resultaten evaluatie Menterwolde Beweegt Ouderen en bewegen Tevredenheid over het beweegprogramma Opbrengsten van Menterwolde Beweegt Menterwolde Beweegt in de toekomst 10 3 Conclusies en aanbevelingen voor de toekomst 12

4 1 Inleiding en werkwijze 1.1 Inleiding De gemeente Menterwolde heeft op het gebied van bewegen en gezond ouder worden een programma ontwikkeld dat in samenwerking met de beweegleiders van het BOSproject is uitgevoerd in de vier dorpen van de gemeente. Het achterliggend doel van dit programma is dat ouderen zich, naast bewegen en voorlichting over gezondheid en weerbaarheid, bewuster bezig gaan houden met gezond ouder worden, onderling contact, (meer) gebruik maken van sportvoorzieningen, sportclubs en sociale activiteiten in de gemeente. Alle inwoners van de gemeente van 60 jaar en ouder zijn aangeschreven om deel te nemen aan het beweegprogramma. Mensen konden zich aanmelden voor twaalf wekelijkse bijeenkomsten. De activiteiten waren gratis. Wel werd er verwacht van de deelnemers dat ze bij elke bijeenkomst aanwezig waren. In alle dorpen is er een groep gestart. Er was geen tussentijdse uitval. In totaal hebben aan het eerste jaar van het beweegprogramma ongeveer 70 tot 80 personen deelgenomen. De gemeente Menterwolde heeft SGBO gevraagd een onderzoek te doen naar de ervaren resultaten bij de deelnemers van dit project. De resultaten hiervan vindt u in dit rapport. 1.2 Onderzoeksopzet Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen. Allereerst is er een enquête gehouden onder de deelnemers van het beweegprogramma. Alle deelnemers van het eerste jaar is gevraagd een korte schriftelijke vragenlijst in te vullen over hun ervaringen met het beweegprogramma. Deze vragenlijst is opgenomen in bijlage 1. In totaal hebben 40 deelnemers de vragenlijst ingevuld en geretourneerd aan de gemeente. Het tweede onderdeel bestaat uit een rondetafelgesprek. Dit gesprek is bedoeld om dieper in te kunnen gaan op de ervaringen van de deelnemers met het beweegprogramma. Het voordeel van deze werkwijze is dat kwantitatieve resultaten uit de enquête verder uitgediept kunnen worden. Deze methode geeft inzicht in waarom mensen iets vinden. Ook biedt deze methode de mogelijkheid om hen te laten nadenken over mogelijke verbeteringen en aanbevelingen voor de toekomst. Er hebben 28 personen deelgenomen aan het rondetafelgesprek. SGBO EVALUATIE MENTERWOLDE BEWEEGT GEMEENTE MENTERWOLDE 1

5 1.3 Leeswijzer De belangrijkste bevindingen van het rondetafelgesprek zijn samen met de resultaten uit de enquête verwerkt in dit rapport. In hoofdstuk twee worden de resultaten gepresenteerd. Eerst komen de ervaringen van ouderen met bewegen aan bod, vervolgens de tevredenheid over het beweegprogramma, dan de opbrengsten van het beweegprogramma en ten slotte de mogelijkheden van het beweegprogramma in de toekomst. In hoofdstuk drie worden de conclusies kort weergegeven en aanbevelingen voor de toekomst gedaan. SGBO EVALUATIE MENTERWOLDE BEWEEGT GEMEENTE MENTERWOLDE 2

6 2 Resultaten evaluatie Menterwolde beweegt! In dit hoofdstuk worden de resultaten van de enquête en het rondetafelgesprek gepresenteerd. 2.1 Ouderen en bewegen De meeste ouderen hebben zich aangemeld voor deelname aan het beweegprogramma omdat zij graag meer willen bewegen. Een tweede belangrijke reden om zich op te geven is dat ze graag gezellig activiteiten met anderen wilden doen. Iets minder dan de helft van de ouderen die deel hebben genomen aan het beweegprogramma willen nieuwe mensen leren kennen en ruim een derde wil kennis maken met verschillende sporten. 5% heeft als reden opgegeven voor deelname (ook) graag voorlichting te willen ontvangen over gezondheid en weerbaarheid. Tabel 1 U bent uitgenodigd door de gemeente Menterwolde om deel te nemen aan het project Menterwolde beweegt!. Hoe bent u gekomen tot de beslissing om mee te doen? (Meerdere antwoorden mogelijk) Ik wilde graag meer bewegen 80% Ik wilde graag kennis maken met verschillende sporten 35% Ik wilde graag voorlichting over gezondheid en weerbaarheid ontvangen 5% Ik wilde graag nieuwe mensen leren kennen 40% Ik wilde graag gezellige activiteiten doen met anderen 62.5% Anders* 0% Tweederde van de ouderen deed voorafgaand aan het beweegprogramma al aan een vorm van beweging. Een derde niet. Bijna alle ouderen zijn na afloop van het beweegprogramma blijven bewegen. Slechts 6% doet niet meer aan beweging. Figuur 1 Figuur 2 SGBO EVALUATIE MENTERWOLDE BEWEEGT GEMEENTE MENTERWOLDE 3

7 Tijdens het rondetafelgesprek wijst één van de ouderen op het belang van bewegen, ook op oudere leeftijd. Het is zo belangrijk om te blijven bewegen. Het scheelt ziekte en kwalen, bewegen werkt echt preventief. De helft van de ouderen die voorafgaand aan het beweegprogramma al aan een vorm van beweging deden, deed dat zelfstandig. Een kwart van de ouderen deed aan beweging samen met andere mensen en eveneens een kwart sportte bij een vereniging. Figuur 3 De helft van de ouderen die zijn blijven bewegen na afloop van het beweegprogramma doet dat zelfstandig. Bijna één op de vijf ouderen (18%) is blijven bewegen samen met andere mensen die zij kennen van het beweegprogramma en 15% beweegt samen met andere mensen die zij op een andere manier dan via het beweegprogramma kennen. Tevens beweegt 15% nog steeds bij een vereniging en 12% bij een sportschool. Tabel 2 Op welke manier bent u blijven bewegen?( Meerdere antwoorden mogelijk) (N=34) Zelfstandig 50% Samen met andere mensen 15% Bij een sportschool 12% Samen met andere mensen die ik ken van het beweegproject 18% Bij een vereniging 15% Anders* 6% SGBO EVALUATIE MENTERWOLDE BEWEEGT GEMEENTE MENTERWOLDE 4

8 De sporten of beweegprogramma s die de ouderen beoefenen zijn divers. Veruit de meeste ouderen zijn blijven fietsen na afloop van het beweegprogramma (65%). Ruim een kwart is blijven wandelen en 21% doet aan zwemmen. Bijna één op de vijf ouderen (18%) speelt jeu de boules en tevens 18% doet aan een andere vorm van beweging zoals badminton, golf, ouderengym en Keep Fitt. Uit het rondetafelgesprek blijkt ook dat een aantal ouderen die de enquête niet hebben ingevuld een lidmaatschap bij de sportschool heeft genomen als gevolg van de kennismaking met de sportschool als onderdeel van het beweegprogramma. Tabel 3 Wat voor soort beweging bent u blijven doen na afloop van het beweegproject? Meerdere antwoorden mogelijk (N=34) Bewegingsoefeningen die ik geleerd heb tijdens het beweegproject 12% Wandelen 26% Zwemmen 21% Klootschieten 9% Jeu des boules 18% Tennis 9% Nordic-Walking 9% Fietsen 65% Een andere sport of vorm van beweging* 18% Aan de ouderen is gevraagd waarom zij nog niet aan beweging deden. De belangrijkste reden is dat zij nog geen kennis hadden gemaakt met een sport die hen aansprak (40%). Een derde van deze ouderen kende geen mensen met wie zij samen konden bewegen. Een klein aantal had geen behoefte aan beweging en voor een klein aantal ouderen was het lichamelijk niet mogelijk om te bewegen. Tabel 4 Waarom deed u niet aan beweging? (Meerdere antwoorden mogelijk) N=15 Ik had nog geen kennis gemaakt met een sport die mij aansprak 40% Ik had geen tijd om te bewegen 6.67% Ik had geen behoefte aan beweging 13.33% Lichamelijk was het voor mij niet mogelijk om te bewegen 13.33% Ik kende geen mensen met wie ik samen kan bewegen 33.33% Anders* 13.33% SGBO EVALUATIE MENTERWOLDE BEWEEGT GEMEENTE MENTERWOLDE 5

9 2.2 Tevredenheid over het beweegprogramma De ouderen is gevraagd naar hun tevredenheid over verschillende aspecten van het beweegprogramma. Over het algemeen zijn zij (zeer) tevreden over alle aspecten. Zo zijn alle ouderen zeer tevreden of tevreden over de locatie waar het beweegprogramma plaats heeft gevonden en het aantal beweegactiviteiten. Slechts 3% is ontevreden over het tijdstip waarop het beweegprogramma heeft plaats gevonden en de gevarieerdheid van het programma. De ouderen hebben aangegeven overdag bewegen het prettigst te vinden. De beweegleider wordt zeer gewaardeerd. 89% van de ouderen is zeer tevreden over de beweegleider en 11% is tevreden. Uit het rondetafelgesprek blijkt de beweegleider dé succesfactor van het beweegprogramma te zijn. Alle ouderen willen graag doorgaan met het beweegprogramma met dezelfde beweegleider. Figuur 4 Ook de beweeglessen zelf krijgen een goede waardering van de ouderen. Alle ouderen zijn (zeer) tevreden over de les in het algemeen en over de praktische beweegoefeningen die gedaan zijn tijdens de les. De deelnemers konden zelf aangeven welke sporten ze wilden beoefenen in de lessen. Gezamenlijk is er vervolgens een programma opgesteld. Eén meneer heeft tijdens het rondetafelgesprek aangegeven dat hij het beweegprogramma te kort vindt. Niet alle sporten die de groep aansprak zijn aan bod gekomen in de twaalf weken van het beweegprogramma. SGBO EVALUATIE MENTERWOLDE BEWEEGT GEMEENTE MENTERWOLDE 6

10 Slechts één op de tien ouderen is ontevreden over de voorlichting over gezondheid en weerbaarheid en 12% is ontevreden over het wekelijkse gespreksthema over bewegen, gezondheid en weerbaarheid. De ouderen benadrukken de voordelen van het beweegprogramma ten opzichte van een lidmaatschap van een sportschool of vereniging. Voor sommige mensen is sporten bij een vereniging of een sportschool te zwaar. Zij kunnen niet meekomen met de rest van de groep. In het beweegprogramma doet iedereen wat in zijn kunnen ligt. Er is veel begrip voor elkaar. Zonder het beweegprogramma zouden veel mensen niet bewegen. Het sociale aspect van het beweegprogramma wordt zeer gewaardeerd door de ouderen. Alle ouderen zijn tevreden over de mogelijkheid om nieuwe mensen te leren kennen in het beweegprogramma. De ouderen zijn het meest tevreden over de sfeer in de groep; 85% is hier zeer tevreden over en 15% tevreden. Figuur 5 In het rondetafelgesprek hebben de deelnemers nogmaals benadrukt hoe belangrijk de sfeer in de groep voor hen is. De goede sfeer is er direct vanaf de eerste les. We mochten elkaar vanaf het eerste moment. SGBO EVALUATIE MENTERWOLDE BEWEEGT GEMEENTE MENTERWOLDE 7

11 We waren direct een eenheid. Tijdens de les houdt iedereen rekening met elkaars kunnen. Maar ook buiten de les hebben de deelnemers oog voor elkaar. Zo sturen de deelnemers gezamenlijk een kaartje aan een deelnemer bij een speciale gebeurtenis en informeren ze naar elkaars leven. De ouderen is gevraagd de algemene tevredenheid over het beweegprogramma uit te drukken in een rapportcijfer. Gemiddeld geven zij een 8,8 voor het beweegprogramma; 40% van de ouderen heeft zelfs een rapportcijfer 10 gegeven voor het beweegprogramma. 2.3 Opbrengsten van Menterwolde Beweegt Om vast te kunnen stellen wat de effectiviteit is van het beweegprogramma is de ouderen gevraagd naar de opbrengsten van het beweegprogramma. Hoe hebben zij dit ervaren? Er is gevraagd naar sociale en fysieke opbrengsten. Bijna twee derde (64%) van de ouderen voelt zich minder eenzaam door deelname aan het beweegprogramma en voor 18% geldt dit in iets mindere mate. Ruim twee derde (69%) voelt zich mentaal sterker door deelname aan het beweegprogramma. Veel ouderen hebben nieuwe mensen leren kennen, soms zijn er zelf vriendschappen ontstaan. Een aantal ouderen onderneemt na afloop nog steeds activiteiten met elkaar zoals samen boodschappen doen met de Plusbus, samen treinreizen maken, fietsen, koken, borduren of samen eten. Ook is de wens uitgesproken om samen nog meer informele dingen te gaan doen, zoals elkaar computerlessen geven of elkaar dingen leren, bijvoorbeeld fotograferen. Figuur 6 SGBO EVALUATIE MENTERWOLDE BEWEEGT GEMEENTE MENTERWOLDE 8

12 Fysiek heeft het programma de ouderen ook veel opgeleverd. Zo voelen bijna alle ouderen (91%) zich fitter door deelname aan het beweegprogramma. En ruim de helft van de ouderen (57%) heeft minder lichamelijke klachten door deelname aan het beweegprogramma. Voor 42% geldt dit in iets mindere mate. Tijdens het rondetafelgesprek heeft één van de deelnemers verteld over de belangrijkste opbrengst van het beweegprogramma voor haar. Ik had een kapotte rug en altijd heel veel pijn. Ik slikte hiervoor veel medicijnen. Ik was ook nog eens a-sportief, echt! Ik vond sporten vreselijk! Toen ik werd uitgenodigd voor het beweegprogramma heb ik me toch maar opgegeven. Ik moest iets aan bewegen gaan doen, maar een sportschool vond ik verschrikkelijk. Sinds ik heb deelgenomen aan het beweegprogramma heb ik veel minder pijn en minder klachten aan mijn rug. Ik slik zelfs geen medicijnen meer. Bovendien heb ik mij dankzij de kennismaking met de sportschool als onderdeel van het beweegprogramma ook zelf ingeschreven bij een sportschool. Ik ga daar nu twee keer per week naar toe. In het beweegprogramma zie je dat meer mensen problemen hebben met bewegen. Het stimuleert heel erg om samen te gaan sporten. Veel contacten die zijn ontstaan dankzij het beweegprogramma zijn in stand gehouden na afloop van het beweegprogramma. Ruim de helft van de ouderen heeft nog met drie of meer mededeelnemers contact, 17% met twee personen en 7% met één mededeelnemer. Slechts 17% heeft geen contact meer met mededeelnemers van het beweegprogramma. Figuur 8 De helft van de ouderen die hebben deelgenomen aan het beweegprogramma beweegt nog met andere deelnemers. 42% doet dat iedere week, 3% beweegt één keer per twee weken en SGBO EVALUATIE MENTERWOLDE BEWEEGT GEMEENTE MENTERWOLDE 9

13 6% beweegt iedere maand samen. De andere helft van de ouderen beweegt niet meer samen met andere deelnemers die aan het beweegprogramma hebben deelgenomen. Zoals bleek uit figuur 2 beweegt de meerderheid van deze ouderen nog wel. Slechts 6% beweegt niet meer op basis van een beweegprogramma of binnen een sportvereniging of sportschool. Figuur Menterwolde Beweegt in de toekomst De deelnemers hebben de wens uitgesproken door te kunnen gaan met het beweegprogramma en bij voorkeur met dezelfde groep mensen. Het beweegprogramma past veel beter bij je manier van bewegen, een vereniging niet. Ook wordt iedereen veel meer geaccepteerd in het beweegprogramma dan bij een vereniging. Bij een vereniging is iedereen razend fanatiek, bij het beweegprogramma is dat milder. Dat is prettig. Een andere deelnemer heeft ook laten weten waarom ze graag met het beweegprogramma doorgaat en heeft tevens enkele wensen geuit. Ik wil graag dat het beweegprogramma voortgezet wordt. In het beweegprogramma kan je je beperkingen aangeven en het is niet zo prestatiegericht als bij een vereniging. Ook is er variatie in de sporten die we doen. Ik wil graag dezelfde beweegleider houden. En ik wil graag dat het beweegprogramma s middags plaatsvindt en niet s avonds. Dan heb ik geen energie meer. SGBO EVALUATIE MENTERWOLDE BEWEEGT GEMEENTE MENTERWOLDE 10

14 Volgens de deelnemers zijn de variatie in het beweegaanbod, de tijd waarop het beweegprogramma plaatsvindt en de beweegleider de succesfactoren van het beweegprogramma. De ouderen willen graag doorgaan met het beweegprogramma en zijn bereid daar indien nodig een eigen bijdrage voor te betalen. Het beweegprogramma moet wel laagdrempelig blijven. Een bijdrage vergelijkbaar met de contributie van een sportvereniging vinden de ouderen te hoog. De ouderen doen de suggestie om een kostenplaatje te maken van de benodigde kosten voor het beweegprogramma en deze vervolgens te delen door het aantal ouderen dat zal deelnemen aan het programma. Deze bijdrage zijn de ouderen bereid te leveren. De gemeente Menterwolde bekijkt de mogelijkheden om het beweegprogramma onder te brengen bij een sportvereniging om continuering van het programma te kunnen garanderen. De ouderen hebben hier geen bezwaar tegen mits de opzet van het programma behouden blijft, in elk dorp het beweegprogramma gegeven kan worden, het beweegprogramma overdag kan plaatsvinden en de eigen bijdrage niet te hoog wordt. De ouderen zijn dit jaar per brief uitgenodigd om deel te nemen aan het beweegprogramma. Ook de volgende keer willen zij bij voorkeur per brief benaderd worden (77%). Eén op de tien ouderen zou wel per benaderd willen worden. Een enkeling heeft voorkeur om via een advertentie in de lokale krant benaderd te worden of via het ouderennetwerk. Eén deelnemer zou de volgende keer graag per brief en per benaderd willen worden. Figuur 10 SGBO EVALUATIE MENTERWOLDE BEWEEGT GEMEENTE MENTERWOLDE 11

15 3 Conclusies en aanbevelingen voor de toekomst De ouderen die hebben deelgenomen aan het beweegprogramma Menterwolde Beweegt zijn heel enthousiast en willen graag doorgaan met het beweegprogramma. Uit de enquête en het rondetafelgesprek blijkt dat het beweegprogramma een succes is geweest. De deelnemers zijn (zeer) tevreden over de locatie en het tijdstip van het beweegprogramma, de variatie in het programma en over de beweegactiviteiten van het beweegprogramma. De deelnemers zijn ook tevreden over de informatie die zij van de beweegleider hebben gekregen over bewegen, gezondheid en weerbaarheid en over de lessen in het algemeen. Het meest tevreden zijn de deelnemers over de beweegleider; dit is een succesfactor van het beweegprogramma. Een andere succesfactor is de goede sfeer in de groep en het leren kennen van nieuwe mensen. De sfeer in de groep is in alle groepen zeer goed en is erg belangrijk gebleken voor de ouderen. Veel ouderen hebben ook na afloop van het beweegprogramma nog contact met elkaar, sommigen bewegen nog steeds gezamenlijk en in sommige gevallen zijn er zelfs nieuwe vriendschappen ontstaan. Het beweegprogramma heeft de volgende zaken opgeleverd voor de ouderen. 1. Voor deelname aan het beweegprogramma bewoog een derde van de ouderen niet. Na afloop van het beweegprogramma zijn bijna alle ouderen blijven bewegen. 2. De helft van de ouderen die hebben deelgenomen aan het beweegprogramma doet ook na afloop van het beweegprogramma nog aan beweging samen met mededeelnemers. 3. Door deelname aan het beweegprogramma is een aantal ouderen lid geworden van een sportschool of sportvereniging % van de ouderen voelt zich minder eenzaam door deelname aan het beweegprogramma en 18% min of meer % van de ouderen voelt zich mentaal sterker door deelname aan het beweegprogramma. 6. Bijna alle ouderen (91%) voelen zich fitter door deelname aan het beweegprogramma. 7. Ruim de helft van de ouderen (57%) heeft minder lichamelijke klachten door deelname aan het beweegprogramma en 42% min of meer. De ouderen willen graag dat het beweegprogramma gecontinueerd wordt, bij voorkeur op dezelfde wijze. De gemeente Menterwolde bekijkt de mogelijkheden om het beweegprogramma onder te brengen bij een sportvereniging om continuering van het programma te kunnen garanderen. De ouderen hebben hier geen bezwaar tegen mits de opzet van het programma behouden blijft. Zij doen een aantal aanbevelingen voor het beweegprogramma in de toekomst. SGBO EVALUATIE MENTERWOLDE BEWEEGT GEMEENTE MENTERWOLDE 12

16 1. Behoud de opzet van het beweegprogramma. De laagdrempeligheid, de variatie, de voorlichting en de contacten onderling worden zeer gewaardeerd en gezien als een pluspunt ten opzichte van een lidmaatschap van een sportvereniging of sportschool. 2. De beweegleider is één van de succesfactoren van het beweegprogramma. Behoud daarom de huidige beweegleiders voor het beweegprogramma. 3. Vraag zo nodig een eigen bijdrage van de deelnemers. De ouderen hebben geen bezwaren tegen een eigen bijdrage om continuering van het beweegprogramma te kunnen garanderen. De eigen bijdrage mag niet even hoog zijn als de contributie voor een sportvereniging. 4. Blijf het beweegprogramma in elk dorp aanbieden. De ouderen willen graag in hun eigen dorp blijven bewegen vanwege de afstand, maar ook vanwege de contacten die zij met hun medebewoners opdoen. 5. Blijf het beweegprogramma overdag aanbieden. De ouderen bewegen bij voorkeur overdag omdat zij s avonds minder energie hebben. SGBO EVALUATIE MENTERWOLDE BEWEEGT GEMEENTE MENTERWOLDE 13

17 Bijlage

18 Bijlage 1 Vragenlijst evaluatie Menterwolde Beweegt Vragenlijst Menterwolde beweegt! 1 U bent uitgenodigd door de gemeente Menterwolde om deel te nemen aan het project Menterwolde beweegt!. Hoe bent u gekomen tot de beslissing om mee te doen? Meerdere antwoorden mogelijk Ik wilde graag meer bewegen Ik wilde graag voorlichting over gezondheid en weerbaarheid ontvangen Ik wilde graag gezellige activiteiten doen met anderen Ik wilde graag kennis maken met verschillende sporten Ik wilde graag nieuwe mensen leren kennen Anders, namelijk 2 Deed u voordat u deelnam aan het beweegproject al aan een vorm van beweging? Ja Ga naar vraag 2a Nee Ga naar vraag 2b SGBO EVALUATIE MENTERWOLDE BEWEEGT GEMEENTE MENTERWOLDE 15

19 2a Op welke manier deed u aan beweging voordat u deelnam aan het beweegproject? Ga na deze vraag door naar vraag 3 Zelfstandig Bij een vereniging Samen met andere mensen Ik deed niet aan beweging 2b Waarom deed u niet aan beweging? Meerdere antwoorden mogelijk Ik had nog geen kennis gemaakt met een sport die mij aansprak Ik had geen behoefte aan beweging Ik kende geen mensen met wie ik samen kan bewegen Ik had geen tijd om te bewegen Lichamelijk was het voor mij niet mogelijk om te bewegen Anders, namelijk Hoe tevreden / ontevreden bent u over... de locaties waar het beweegprogramma plaatsvond het tijdstip waarop het beweegprogramma plaatsvond de gevarieerdheid van het programma (beweeglessen, gespreksthema, gezellige activiteiten etc.) Zeer tevreden TevredenOntevreden Zeer ontevreden 6 het aantal beweegactiviteiten 7 de beweegleider de praktische bewegingsoefeningen de voorlichting die u kreeg over gezondheid en weerbaarheid het wekelijkse gespreksthema over bewegen, gezondheid en weerbaarheid SGBO EVALUATIE MENTERWOLDE BEWEEGT GEMEENTE MENTERWOLDE 16

20 11 de les in het algemeen 12 de sfeer in de groep 13 de mogelijkheid om nieuwe mensen te leren kennen Kunt u uw algemene tevredenheid over het beweegproject uitdrukken in een rapportcijfer (1=laag en 10=hoog)? 15 U bent per brief uitgenodigd om deel te nemen aan het beweegprogramma. Op welke manier zou u de volgende keer bij voorkeur benaderd willen worden? Per brief Via een advertentie in de lokale krant Via het ouderenwerk Per Via de huisarts Anders, namelijk 16 Bent u na afloop van het beweegproject blijven bewegen? Ja Ga naar vraag 16a Nee Ga naar vraag 16c 16a Op welke manier bent u blijven bewegen? Meerdere antwoorden mogelijk Zelfstandig Bij een sportschool Bij een vereniging Samen met andere mensen Samen met andere mensen die ik ken van het beweegproject Anders, namelijk SGBO EVALUATIE MENTERWOLDE BEWEEGT GEMEENTE MENTERWOLDE 17

21 16b Wat voor soort beweging bent u blijven doen na afloop van het beweegproject? Meerdere antwoorden mogelijk. Ga na deze vraag door naar vraag 17 Bewegingsoefeningen die ik geleerd heb tijdens het beweegproject Wandelen Zwemmen Klootschieten Jeu des boules Tennis Nordic-Walking Fietsen Een andere sport of vorm van beweging, namelijk 16c Waarom bent u gestopt met bewegen na afloop van het beweegproject? Meerdere antwoorden mogelijk Ik heb geen kennis gemaakt met een sport die mij aansprak Ik heb geen behoefte aan meer bewegen Ik weet niet welke vorm van bewegen bij mij past Ik heb geen tijd om te bewegen Lichamelijk is het voor mij niet mogelijk om te blijven bewegen Anders, namelijk 17 Heeft u nog contact met andere deelnemers die aan het beweegproject hebben deelgenomen? Ja, met 1 persoon Ja, met 3 of meer personen Ja, met 2 personen Nee 18 Gaat u regelmatig samen bewegen met andere deelnemers die aan het beweegproject hebben deelgenomen? Ja, iedere week Ja, een keer per twee weken Ja, ongeveer 1 keer per maand Nee SGBO EVALUATIE MENTERWOLDE BEWEEGT GEMEENTE MENTERWOLDE 18

22 In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? Helemaal mee eens Mee eens Min of meer mee eens Oneens Helemaal oneens 19 Door deelname aan het beweegproject voel ik mij minder eenzaam 20 Door deelname aan het beweegproject voel ik mij mentaal sterker 21 Door deelname aan het beweegproject voel ik mij fitter 22 Door deelname aan het beweegproject heb ik minder lichamelijke klachten 23 Welke tips of suggesties heeft u voor de toekomst van dit beweegproject? SGBO EVALUATIE MENTERWOLDE BEWEEGT GEMEENTE MENTERWOLDE 19

Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss

Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Juni 2008 COLOFON Samenstelling Michelle Rijken Mark Gremmen Vormgeving binnenwerk Roelfien Pranger Druk HEGA

Nadere informatie

Uitslag klanttevredenheidsonderzoek binnen het ouderenwerk van stichting WIEL

Uitslag klanttevredenheidsonderzoek binnen het ouderenwerk van stichting WIEL Uitslag klanttevredenheidsonderzoek binnen het ouderenwerk van stichting WIEL Algemeen Dit klanttevredenheidsonderzoek onder deelnemers van beweegactiviteiten voor senioren is gehouden in de zomer van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder klanten van het Centrum voor Jeugd en Gezin

Tevredenheidsonderzoek onder klanten van het Centrum voor Jeugd en Gezin Tevredenheidsonderzoek onder klanten van het Centrum voor Jeugd en Gezin Tevredenheidsonderzoek onder klanten van het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Zuidplas Juli 2013 COLOFON Samenstelling Julia

Nadere informatie

Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012

Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Otterstraat 118-12 Postbus 1568 3500 BN Utrecht Telefoon 030 2729 700 Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012 - Resultaten

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk

Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk september 2005 COLOFON Samenstelling Drs. M.H. (Mark) Gremmen drs. A.J.H. (Bert Jan)

Nadere informatie

Inkopen en aanbesteden. De stand van zaken bij de Nederlandse gemeenten

Inkopen en aanbesteden. De stand van zaken bij de Nederlandse gemeenten Inkopen en aanbesteden De stand van zaken bij de Nederlandse gemeenten Inkopen en aanbesteden De stand van zaken bij de Nederlandse gemeenten November 200 COLOFON Samenstelling Carla Vianen Masja van

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Gezond en Fit. december. Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner.

Klanttevredenheidsonderzoek. Gezond en Fit. december. Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner. Klanttevredenheidsonderzoek Gezond en Fit december 2015 Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner.nl Inhoudsopgave Toelichting 3 Basisgegevens respondenten

Nadere informatie

Vragenlijst Beweeggedrag Deelnemers / ouderen

Vragenlijst Beweeggedrag Deelnemers / ouderen Vragenlijst Beweeggedrag Deelnemers / ouderen Noot voor de vragenlijst-maker: onderstaande vragen kunnen ingezet worden bij: 1. De ervaring van uw beweegproject of activiteit 2. Het beweeggedrag van deelnemers

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID Gemeente Capelle aan den IJssel November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 190

Nadere informatie

De vragenlijst kent 14 hoofdvragen. Gemiddeld duurt het 10 minuten om de enquête te vullen.

De vragenlijst kent 14 hoofdvragen. Gemiddeld duurt het 10 minuten om de enquête te vullen. 1 VIVIS Clienttevredenheidsmeting Revalidatie volwassenen na afsluiting van traject Welkom bij het tevredenheidsonderzoek van streeft naar optimale dienstverlening en daarbij is uw mening belangrijk. Wij

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

Voorbeeld vragenroute die is te gebruiken bij het voeren van een focusgroepinterview (bron: Bewegen valt Goed!)

Voorbeeld vragenroute die is te gebruiken bij het voeren van een focusgroepinterview (bron: Bewegen valt Goed!) Voorbeeld vragenroute die is te gebruiken bij het voeren van een focusgroepinterview (bron: Bewegen valt Goed!) INLEIDING (ongeveer 5 minuten) Welkom heten Bedanken voor hun komst, werver noemen: U bent

Nadere informatie

Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt

Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Otterstraat 118-124 Postbus 1568 3500 BN Utrecht Telefoon 030 2729 700 Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012 -

Nadere informatie

Fit en Gezond in Overijssel 2016

Fit en Gezond in Overijssel 2016 Fit en Gezond in Overijssel 2016 Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Provinciale resultaten sport en bewegen Colofon Fit en Gezond in Overijssel Provinciale resultaten sport en bewegen uit de

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

HET MOERDIJKPANEL OVER SPORT EN BEWEGEN

HET MOERDIJKPANEL OVER SPORT EN BEWEGEN HET MOERDIJKPANEL OVER SPORT EN BEWEGEN Gemeente Moerdijk Oktober 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 176 Datum Oktober

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Jaarrapport Cenzo totaal 2013

Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van de informatie

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 KLANTTEVREDENHEID WWB Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Klanttevredenheid Informatiepunt Duurzaam Veilig Verkeer

Klanttevredenheid Informatiepunt Duurzaam Veilig Verkeer Klanttevredenheid Informatiepunt Duurzaam Veilig Verkeer Kianttevredenheid Informatiepunt Duurzaam Veilig Verkeer november 2001 Colofon Samenstelling drs. N.W. Gerritsen drs. T.T.J. Gelissen Vormgeving

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 7: sportbeleving

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 7: sportbeleving Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 7: sportbeleving oktober 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging deze keer

Nadere informatie

HET SPORTAANBOD: WAT VINDEN JONGEREN ERVAN?

HET SPORTAANBOD: WAT VINDEN JONGEREN ERVAN? Vragenlijsten om de sportwensen van jongeren in kaart te brengen HET SPORTAANBOD: WAT VINDEN JONGEREN ERVAN? INHOUD 1. Inleiding Vier vragenlijsten Mondelinge interviews of een schriftelijke enquête? Verwerking

Nadere informatie

Ledenenquete HollandSchermen. Wij willen u eerst enkele algemene vragen stellen

Ledenenquete HollandSchermen. Wij willen u eerst enkele algemene vragen stellen juni 2016 Ledenenquete HollandSchermen Graag willen wij u een aantal vragen stellen als lid en/of betrokkenne bij HollandSchermen. Hierdoor krijgen wij beter inzicht en kunnen wij het beleid aanpassen

Nadere informatie

Evaluatie SamenOud-dagen voorjaar 2014

Evaluatie SamenOud-dagen voorjaar 2014 Evaluatie SamenOud-dagen voorjaar 2014 Een evaluatierapport over de vierde reeks SamenOud-dagen in Stadskanaal (15 april 2014), Veendam (17 april 2014) en Pekela (4 april 2014). De SamenOud-dagen zijn

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers Gelre ziekenhuizen

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers Gelre ziekenhuizen ALGEMENE VRAGEN 1. Op welke locatie doet u vrijwilligerswerk? Gelre ziekenhuizen Apeldoorn Gelre ziekenhuizen Zutphen beide locaties 2. Hoe bent u in aanraking gekomen met vrijwilligerswerk bij Gelre ziekenhuizen?

Nadere informatie

Evaluatie Sport Mobiliteit Centrum 2014

Evaluatie Sport Mobiliteit Centrum 2014 Evaluatie Sport Mobiliteit Centrum 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks-

Nadere informatie

Monitor Impuls brede school, sport en cultuur, rapportage 1-meting. Stand per en verwachting per Samenvatting

Monitor Impuls brede school, sport en cultuur, rapportage 1-meting. Stand per en verwachting per Samenvatting Monitor Impuls brede school, sport en cultuur, rapportage 1-meting Stand per 1-10-2008 en verwachting per 1-1-2009 Samenvatting Monitor Impuls brede school, sport en cultuur, rapportage 1-meting Stand

Nadere informatie

Evaluatie SamenOud-lezingen voorjaar 2014

Evaluatie SamenOud-lezingen voorjaar 2014 Evaluatie SamenOud-lezingen voorjaar 2014 Een evaluatierapport over de SamenOud-lezingen in, en R. Brans September 2014 0 Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van de lezingen... 2 1.1

Nadere informatie

Burgerijenquête 2005. Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties

Burgerijenquête 2005. Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties Burgerijenquête 2005 Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties Burgerijenquête 2005 Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties De Oosterhoutse Burgerijenquête is een vorm van onderzoek

Nadere informatie

Leerlingtevredenheid Het Ruimteschip. Cedin. Lianne Bleker

Leerlingtevredenheid Het Ruimteschip. Cedin. Lianne Bleker Leerlingtevredenheid Het Ruimteschip Cedin Lianne Bleker Februari 204 COLOFON Leerlingtevredenheid Het Ruimteschip Lianne Bleker Drachten, februari 204 Cedin Lavendelheide 2 9202 PD DRACHTEN T 088 0200300

Nadere informatie

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen

Nadere informatie

Ledentevredenheidsonderzoek ETV de Helster

Ledentevredenheidsonderzoek ETV de Helster Ledentevredenheidsonderzoek ETV de Helster Looptijd onderzoek: vierde kwartaal 2014 Rapport: 24 december 2014 Inleiding Voor u liggen de uitkomsten van een tevredenheidsonderzoek van uw vereniging ETV

Nadere informatie

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Rapport Marktmonitor 2015 18 September 2015 Colofon In opdracht van: Majka van Doorn Research Consultant 033 330 33

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013 Basisschool Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 045 5443614 045 5445952 info.rkbsbocholtz@movare.nl Oudersonderzoek mei 2013 Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk

Nadere informatie

Het grote NGF en NVG spelersonderzoek: kansen voor de golfsport

Het grote NGF en NVG spelersonderzoek: kansen voor de golfsport Het grote NGF en NVG spelersonderzoek: kansen voor de golfsport Nationaal Golf Congres & Beurs 12 februari 2015, Amsterdam Remco Hoekman, senior onderzoeker @RemcoHoekman m.m.v. Ine Pulles & Aniek Verhoofstad

Nadere informatie

Harlekijn. Uitkomsten Tevredenheidsonderzoek

Harlekijn. Uitkomsten Tevredenheidsonderzoek Harlekijn Uitkomsten Tevredenheidsonderzoek december 2013 (Respons op basis van 60 vragenlijsten retour) De vragenlijst heeft betrekking op: KDV 71% BSO 29% Mijn kind(eren) maakt/ maken gebruik van de

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang Klanttevredenheidsmeting Inhoud Inleiding... 3 De werkwijze... 3 Respons gegevens... Algemene aspecten dienstverlening... 6 De communicatie met de pedagogisch

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

93% van de deelnemers beweegt om zich fit te voelen/gewicht te verliezen. Daarnaast beweegt 65% omdat hij/zij er plezier in heeft.

93% van de deelnemers beweegt om zich fit te voelen/gewicht te verliezen. Daarnaast beweegt 65% omdat hij/zij er plezier in heeft. Evaluatie en monitoring pilots BeweegKuur en Allochtone deelnemers Marieke van Dijk. NISB, december 2012 Samenvatting Op zeven locaties door het land zijn in 2012 beweegprojecten gestart die zich richtten

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6 Samenvatting Scores Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6 Uit de opmerkingen van de deelnemers blijkt dat zij de training als leerzaam, interactief en praktijkgericht

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

Sociaal Vitaal Smallingerland

Sociaal Vitaal Smallingerland Sociaal Vitaal Smallingerland Projectplan Auteur Sport Fryslân Datum november 2014-1 - Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanleiding 3 3. Doelstelling 3 4. Doelgroep 3 5. Activiteiten 4-2 - Inleiding Voor

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Sportoriëntatie voortgezet onderwijs. Bekendheid en deelname verhogen van sportaanbod in de en regio.

Sportoriëntatie voortgezet onderwijs. Bekendheid en deelname verhogen van sportaanbod in de en regio. Aangepast project voorstel Sportservice Heemstede-Zandvoort Breedtesportactiviteiten in Heemstede Aangepaste project voorstel 1. Sporthackers Met het project Sporthackers kan de jeugd binnen het voortgezet

Nadere informatie

Oppasoma s en opa s. Resultaten GGD Gezondheidspanel

Oppasoma s en opa s. Resultaten GGD Gezondheidspanel Oppasoma s en opa s Resultaten GGD Gezondheidspanel Waarom een onderzoek over oppasoma s en opa s? Tegenwoordig doen ouders vaak een beroep op oma en opa als het gaat om opvang van de kleinkinderen. De

Nadere informatie

Wijkschouw Stadsveld Zuid

Wijkschouw Stadsveld Zuid Wijkschouw Stadsveld Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Eerste meting deelnemers Bekal (individueel)

Eerste meting deelnemers Bekal (individueel) Eerste meting deelnemers Bekal (individueel) Dit is de vragenlijst van de eindmeting bij deelnemers aan Bekal. Deze wordt bij elke deelnemer individueel afgenomen aan het eind van Bekal, maar vóór 1 december

Nadere informatie

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Inhoud:. Conclusies. Oordeel over communicatie 3. Hoe ging de samenwerking? 4. Oordeel over verloop en resultaat 5. Oordeel over nieuwe participatie werkwijze.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 december 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 december 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Zorgvrager, vervolgmeting

VRAGENLIJST. Zorgvrager, vervolgmeting VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als zorgvrager zijn waardevol U ontvangt zorg. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als zorgvrager. Uw antwoorden worden gebruikt in onderzoek

Nadere informatie

Peiling 65-plussers. Gemeente Enkhuizen Mei 2012

Peiling 65-plussers. Gemeente Enkhuizen Mei 2012 Peiling 65-plussers Gemeente Enkhuizen Mei 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282560 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1842 Datum : Mei 2012 Opdrachtgever

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten Pijnacker-Nootdorp

Tevredenheid WWB-klanten Pijnacker-Nootdorp Tevredenheid WWB-klanten 2008 Pijnacker-Nootdorp Tevredenheid WWB-klanten 2008 Pijnacker-Nootdorp januari 2009 COLOFON Samenstelling Simon Wajer Vormgeving binnenwerk SGBO Druk SGBO SGBO Onderzoek > Advies

Nadere informatie

Hospital ABCD studie Pinnummer: H 3. Ontslag. Extra benodigdheden: - Horloge - Pen - Leeg A4 vel - MMSE formulier

Hospital ABCD studie Pinnummer: H 3. Ontslag. Extra benodigdheden: - Horloge - Pen - Leeg A4 vel - MMSE formulier H 3 Ontslag Extra benodigdheden: - Horloge - Pen - Leeg A4 vel - MMSE formulier Uw ervaringen zijn waardevol In dit interview gaan we het hebben over uw dagelijkse bezigheden en hoe u zich voelt. Uw ervaringen

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 213, Leven a.s.r. Rapportcijfer 8, Rapportcijfer a.s.r., per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over

Nadere informatie

Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van.

Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van. Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van. We willen graag weten wat u van de zorg en dienstverlening van uw fysiotherapeut vindt. Of u nu tevreden

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Allianz Rapportcijfer Allianz, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Deelprogramma voor wijkverpleegkundigen en ouderenadviseurs die opgeleid worden tot casemanager SamenOud R. Brans April 2013 Inhoud

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Avéro Achmea Rapportcijfer Avéro, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0 Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2. Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Werving en achtergronden deelnemers... 6 2.1 Interpretatie van de gegevens...6 2.2 Werving...6 2.3 Doelgroep...7 2.4 Kenmerken

Nadere informatie

Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt

Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Otterstraat 118-124 Postbus 1568 3500 BN Utrecht Telefoon 030 2729 700 Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012 -

Nadere informatie

Ook dit schooljaar hebben we een enquête gehouden onder de brugklasleerlingen (en hun ouders). Dezelfde vragenlijst als in is gebruikt.

Ook dit schooljaar hebben we een enquête gehouden onder de brugklasleerlingen (en hun ouders). Dezelfde vragenlijst als in is gebruikt. Onderzoeksresultaten Carmelcollege Emmen Leerlingen brugklas, november 201 Respondenten = 375 brugklasleerlingen (van 08 uitgenodigden) Enquêtes compleet = 30 (88 %) Uitgevoerd tussen 7 november en 2 december

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde Januari 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 1 e peiling met het nieuwe burgerpanel van Zeewolde.

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

- Met zorgboerderij worden ook de tuinderij, winkel, bakkerij of kaasmakerij bedoeld.

- Met zorgboerderij worden ook de tuinderij, winkel, bakkerij of kaasmakerij bedoeld. Hieronder volgen drie voorbeelden van deelnemer tevredenheid vragenlijsten. Vragenlijst Tevredenheid deelnemers zorgboerderijen Versie voor deelnemers (1) Toelichting bij het invullen van de vragenlijst

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2016 BESTUURLIJKE TOEKOMST II Gemeente Eemnes Mei 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Vragenlijst multiproblematiek I

Vragenlijst multiproblematiek I Bijlage B Vragenlijst multiproblematiek I 1 Achtergrondkenmerken V1. Wat is je geboortedatum? V2. Ben je een jongen of een meisje? V3. Wat zijn de vier cijfers van je postcode? V4. In welk land ben je

Nadere informatie

Sportpanel Sportservice Overijssel

Sportpanel Sportservice Overijssel Sportpanel Sportservice Overijssel Hoe beweegvriendelijk is uw wijk? Een beweegvriendelijke wijk is een wijk die de bewoners faciliteert, stimuleert en uitdaagt om te spelen, te bewegen en te sporten.

Nadere informatie

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Het financiële struisvogelgedrag van vrouwen. Financiële educatie aan vrouwen: hoe doe je dat?

Het financiële struisvogelgedrag van vrouwen. Financiële educatie aan vrouwen: hoe doe je dat? Het financiële struisvogelgedrag van vrouwen. Financiële educatie aan vrouwen: hoe doe je dat? Even voorstellen Lianne Bertling Onderzoeker Maatschappij en Recht Annemarie Reintjes Financieel gedragstrainer

Nadere informatie

Onderzoek wat ouderen (buiten) beweegt

Onderzoek wat ouderen (buiten) beweegt Onderzoek wat ouderen (buiten) beweegt Als een gemeente of woonzorginstelling aan de slag gaat met het inrichten van een beweegvriendelijke omgeving voor senioren is het zaak deze wensen en behoeften te

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

- Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013

- Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013 - Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013 ECM onderzoek Site: www.ecmonderzoek.nl E-mail: Info@ecmonderzoek.nl Telefoon: 0525661697 Inleiding en verantwoording

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Particulier 2012, Zorg

Klanttevredenheidsonderzoek. Particulier 2012, Zorg Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, Zorg Rapportcijfer Per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 10 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar? Rapportcijfer

Nadere informatie

Hand- en Arm werkgroep voor kinderen HAG

Hand- en Arm werkgroep voor kinderen HAG Hand- en Arm werkgroep voor kinderen HAG De Hand- en Arm werkgroep (HAG) op de Sint Maartenskliniek is voor kinderen bij wie een gedeelte van de hand en/of arm ontbreekt. Zij kunnen samen met hun ouders

Nadere informatie