Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015"

Transcriptie

1 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015

2 Inhoud 1. Inleiding Resultaten Onderzoeksverantwoording Hoe tevreden is de doelgroep over de frequentie van communiceren? Zijn de middelen effectief: bereikt de gemeente Oirschot alle doelgroepen? Heeft de doelgroep behoefte aan interactie? Hoe vaak worden de communicatiemiddelen van de gemeente Oirschot gebruikt door de doelgroep? 6 3. Adviezen Gemeentepagina Oirschots Weekjournaal Gemeentegids Website Social media (Twitter, YouTube en LinkedIn) Nieuwsflitsen Posters Folders nieuwsbrief Resultaten eerste peiling burgerpanel gemeente Oirschot 2

3 1. Inleiding De aanleiding van dit onderzoek is het nieuwe strategische communicatieplan van de gemeente. Dit strategische plan is gericht op de externe communicatie. Het was nodig om een nieuw strategisch communicatieplan op te stellen, omdat er in april 2011 een nieuwe toekomstvisie is vastgesteld door de gemeenteraad. In het strategische communicatieplan gooit de gemeente Oirschot het roer om. De gemeente wil zich transformeren van een traditionele en gesloten organisatie naar een open en naar buiten gerichte organisatie. Ze willen de inwoners van de gemeente betrekken bij verschillende zaken en helder naar ze kunnen communiceren. Daarnaast wil de gemeente een flexibele en transparante organisatie zijn, die in staat is om snel en adequaat te reageren en die de samenleving weet te inspireren en enthousiasmeren. Dit doen ze niet alleen, maar willen ze samen doen met de burgers. Burgerparticipatie is een punt wat hoog op de agenda van de gemeente Oirschot staat. Als gemeente zijnde moet er over veel verschillende dingen naar buiten gecommuniceerd worden. Soms zijn dit zaken die voor alle inwoners gelden, soms is het meer achtergrondinformatie. Om deze informatie goed te communiceren naar de burger, zijn er verschillende soorten communicatiemiddelen nodig. Ieder communicatiemiddel heeft zijn eigen meerwaarde. Resultaten eerste peiling burgerpanel gemeente Oirschot 3

4 2. Resultaten 2.1 Onderzoeksverantwoording De inwoners van de gemeente Oirschot, van 18 jaar en ouder, zijn de doelgroep van dit onderzoek. Er is gekozen om onderzoek te doen onder de leden van het digitaal burgerpanel. De werving van het digitaal burgerpanel heeft een respons van 11,75% (het gaat hier om een a-selecte steekproef van mensen, het uiteindelijke aantal deelnemers van het digitaal burgerpanel bedraagt 470). De vragenlijst is verstuurd naar 470 mensen, waarvan 441 respondenten de lijst volledig in hebben gevuld. Hierdoor komen we uit op een respons van 94%. De uitkomsten van het onderzoek zijn representatief zijn voor alle inwoners van de gemeente Oirschot van 18 jaar en ouder. Hierbij zijn de representativiteit, validiteit en betrouwbaarheid binnen dit onderzoek gewaarborgd. 2.2 Hoe tevreden is de doelgroep over de frequentie van communiceren? Resultaten Om deze vraag te kunnen beantwoorden, zijn er drie vragen gesteld. Namelijk de stelling: De gemeente informeert mij voldoende met betrekking tot gemeentelijke informatie, de vraag Zou u vaker/frequenter geïnformeerd willen worden door de gemeente via de volgende communicatiemiddelen? en als laatste de vraag Bent u over het algemeen tevreden over de communicatiemiddelen die de gemeente Oirschot gebruikt?. Wat betreft de stelling, blijkt dat 54% van de respondenten vindt dat de gemeente hen voldoende informeert, met betrekking tot gemeentelijke informatie. 28% van de respondenten was neutraal, en 18% was het niet eens met de stelling (N=432). Uit de vraag Zou u vaker frequenter geïnformeerd willen worden door de gemeente via de volgende communicatiemiddelen? komt naar voren dat de respondenten vaker geïnformeerd willen worden via de gemeentepagina in het Oirschots Weekjournaal (55%), de gemeentelijke website (56%) en de e- mailnieuwsbrief (60%) (N=441). Daarnaast komt naar voren dat er geen behoefte is aan meer informatie via de social media die de gemeente inzet. Het gaat hierbij om Twitter, LinkedIn, en YouTube. Uit de vraag of de respondenten over het algemeen tevreden zijn over de communicatiemiddelen die de gemeente Oirschot inzet, blijkt dat 52% van de respondenten tevreden is. 40% van de respondenten is neutraal en 8% is ontevreden. Uit de diverse open vragen komt naar voren dat de respondenten niet tevreden zijn over de gemeentelijke website. Ze geven aan dat de gemeentelijke website niet actueel is, dat informatie lastig te vinden is en dat er geen interactie mogelijk is. Conclusie Over het algemeen zijn de inwoners van de gemeente Oirschot tevreden over de ingezette communicatiemiddelen. Ook vinden ze dat ze voldoende gemeentelijke informatie ontvangen. Resultaten eerste peiling burgerpanel gemeente Oirschot 4

5 Wel zouden ze graag specifiekere informatie ontvangen, bijvoorbeeld over de voortgang van projecten. Daarnaast zouden ze vaker geïnformeerd willen worden via het Oirschots Weekjournaal, de website en de nieuwsbrief. Verder komt naar voren dat er weinig behoefte is aan meer gemeentelijke informatie via de huidige social media. 2.3 Zijn de middelen effectief: bereikt de gemeente Oirschot alle doelgroepen? Resultaten Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is de vraag Kunt u aangeven in hoeverre u gebruik maakt van verschillende communicatiemiddelen? gesteld. In de samenstelling van de steekproef zijn alle leeftijdscategorieën op een goede manier vertegenwoordigd. Voor een overzicht zie bijlage IV, pagina 6. Bovendien geeft meer dan de helft van de respondenten aan dat de gemeente hen voldoende informeert met betrekking tot gemeentelijke informatie, zoals te lezen was in paragraaf Wel blijkt uit de resultaten dat de gemeente Oirschot de respondenten vooral bereikt via de gemeentepagina in het Oirschots Weekjournaal, namelijk 58% vaak en 30% soms (N=441). De respondenten geven aan dat ze posters en folders soms gebruiken, namelijk posters 48% (N=441) en folders 63% (N=441). De nieuwsflits wordt door de meeste respondenten nooit gebruikt, namelijk 64% (N=441). Om een specifieker antwoord te kunnen geven op deze vraag, is er een uitsplitsing gemaakt naar de leeftijd (zie bijlage VI Tabellenboek, pagina 3). Hieruit komt naar voren dat alle leeftijdscategorieën bereikt worden. Wel geeft 28% van de respondenten aan neutraal te zijn (N=432). In hoofdstuk 7 advies, wordt hier verder op in gegaan. Conclusie Over het algemeen worden de inwoners van de gemeente Oirschot voldoende geïnformeerd over gemeentelijke informatie. Ook blijkt uit het onderzoek dat alle leeftijdscategorieën bereikt worden. 2.4 Heeft de doelgroep behoefte aan interactie? Resultaten Om deze vraag te kunnen beantwoorden is de vraag gesteld of de respondenten behoefte hebben aan interactie via social media. Daarnaast zijn er diverse vragen gesteld over het social mediagebruik van de respondenten. Bijna de helft van de respondenten geeft aan dat ze behoefte hebben aan interactie met de gemeente (47% bij N=429). Op dezelfde vraag zegt 31% van de respondenten neutraal te zijn en 22% heeft geen behoefte aan interactie met de gemeente. In de open toelichting geven de respondenten aan vooral interactie te willen via de website en via , opvallend is dat ze aangeven vrijwel geen behoefte hebben aan interactie via social media. Omdat social media bekend staat als middel met een interactief karakter, zijn de vragen over deze media betrokken bij het beantwoorden van deze vraag. Uit de vraag in hoeverre de respondenten gebruik maken van de social media die de gemeente Oirschot inzet, namelijk Twitter, LinkedIn en YouTube, blijkt dat de grote meerderheid van de respondenten nooit gebruik maakt van deze middelen. Wel blijkt uit de resultaten dat 53% van de respondenten actief is op Facebook (N=441). Resultaten eerste peiling burgerpanel gemeente Oirschot 5

6 Op de vraag of er behoefte is om gemeentelijke informatie via social media te ontvangen, antwoordt 41% van de respondenten dat ze dit zouden willen via Facebook (N=317). Opvallend is dat 33% van de respondenten antwoordt dat ze geen behoefte hebben aan interactie via social media. Conclusie Er is behoefte aan interactie met de gemeente Oirschot. De voorkeur van de inwoners gaat uit naar interactie via de website, of persoonlijk. De voorkeur gaat niet uit naar de huidige social mediakanalen (Twitter, YouTube en LinkedIn) die de gemeente inzet, maar wel naar Facebook. Op dit moment heeft de gemeente nog geen actief Facebookaccount. 2.5 Hoe vaak worden de communicatiemiddelen van de gemeente Oirschot gebruikt door de doelgroep? Resultaten Om antwoord te kunnen geven op deze vraag, is gevraagd in hoeverre er gebruik wordt gemaakt van de communicatiemiddelen die de gemeente Oirschot inzet. Ook is de vraag gesteld welk middel de respondenten het eerste zouden kiezen bij het zoeken naar gemeentelijke informatie. Tenslotte is er gevraagd waarom de respondenten van bepaalde middelen geen gebruik maken. Uit de resultaten blijkt dat de gemeentepagina in het Oirschots Weekjournaal en de gemeentelijke website het meest vaak gebruikt worden. De gemeentepagina 58% vaak en 30% soms en de gemeentelijke website 14% vaak en 72% soms (N=441). De andere communicatiemiddelen van de gemeente Oirschot worden niet vaak gebruikt. De respondenten geven vooral aan dat ze deze middelen soms tot nooit gebruiken. De voornaamste reden dat verschillende middelen niet gebruikt worden, is omdat de respondenten het bestaan ervan niet weten. Wanneer de respondenten gevraagd wordt een middel te kiezen wat ze doorgaans als eerste gebruiken, kiezen ze voor de gemeentelijke website. Wat betreft de nieuwsbrief, deze wordt niet veel gebruikt, maar de resultaten laten wel zien dat ouderen (leeftijdscategorieën C t/m F, oftewel 45 jaar en ouder) er meer gebruik van maken dan jongeren (leeftijdscategorieën A + B, oftewel 18 t/m 44 jaar). In de open vragen kwam meerdere malen terug dat de respondenten wel graag gebruik willen gebruiken van de nieuwsbrief, maar niet op de hoogte waren van het bestaan van dit middel. Conclusie Uit het onderzoek blijkt dat de inwoners van de gemeente Oirschot erg weinig gebruik maken van de communicatiemiddelen die de gemeente inzet, met uitzondering van de gemeentepagina in het Oirschot Weekjournaal en de gemeentelijke website. Aan de nieuwsbrief is wel behoefte, maar de inwoners zijn niet op de hoogte van het bestaan van dit middel. Resultaten eerste peiling burgerpanel gemeente Oirschot 6

7 3. Adviezen Om een strategisch advies uit te kunnen brengen, zijn de resultaten van het deskresearch en het kwantitatief onderzoek gebruikt in combinatie met de theorie van Birkigt en Stadler (identiteit en imago). De adviezen worden per communicatiemiddel gegeven. 3.1 Gemeentepagina Oirschots Weekjournaal Zorg ervoor dat er op de gemeentepagina regelmatig informatie over lopende zaken gepubliceerd wordt. Uit de resultaten blijkt dat de inwoners van de gemeente Oirschot erg tevreden zijn over de gemeentepagina in het Oirschots Weekjournaal. Wel zouden ze vaker over lopende zaken, bijvoorbeeld projecten, geïnformeerd willen worden. De inwoners hebben het gevoel dat ze nu alleen achteraf worden geïnformeerd, terwijl ze graag ook tussendoor geïnformeerd willen worden. Het is een rol voor team communicatie om een actieve rol aan te nemen richting collega s, en deze te stimuleren om artikelen te schrijven over hun werkzaamheden. Vraag aan inwoners over welke onderwerpen ze graag via de gemeentelijke pagina geïnformeerd willen worden. Zoals aangegeven in het hoofdstuk inleiding, wil de gemeente Oirschot een open en naar buiten gerichte organisatie zijn. Op dit moment wordt vanuit de zender gericht welke informatie er op de gemeentepagina komt te staan. Om te groeien naar de gewenste identiteit, is het belangrijk om de inwoners te vragen wat ze graag willen lezen op de gemeentepagina. 3.2 Gemeentegids Toets of de inwoners van de gemeente Oirschot in 2016 nog behoefte hebben aan de gemeentegids. Uit de resultaten van het kwantitatief onderzoek blijkt dat er weinig gebruik wordt gemaakt van de gemeentegids. Uit de open vragen komt naar voren dat meerdere respondenten de gemeentegids af willen schaffen. Omdat deze gegevens niet volledig representatief zijn, wordt de gemeente Oirschot geadviseerd om dit verder te toetsen. Dit kan door middel van een poll op de website of een poll in het Oirschots Weekjournaal. Navraag doen over dit communicatiemiddel bij de inwoners sluit aan bij de theorie identiteit en imago. De gemeente Oirschot wil groeien naar een naar buiten gerichte organisatie, waarin de inwoner centraal staat. Door te toetsen wat de inwoner wil, kan de organisatie hierop inspelen. 3.3 Website Zorg ervoor dat de website mogelijkheden biedt tot interactie. Resultaten eerste peiling burgerpanel gemeente Oirschot 7

8 Uit het deskresearch blijkt dat de gemeente Oirschot over weinig interactieve communicatiemiddelen beschikt. De enige interactieve communicatiemiddelen die ingezet worden, zijn Twitter, YouTube en LinkedIn. Uit de enquête blijkt dat deze social mediakanalen weinig gebruikt worden door de inwoners. Ook blijkt uit de enquête dat de inwoners behoefte hebben aan interactie op de website. Tenslotte zet de gemeente Oirschot een stap in de richting van de gewenste identiteit, namelijk open en naar buiten gericht zijn, door de website interactief te maken. Zorg ervoor dat de website actueel en klantgericht is. Zowel uit de enquête als uit het deskresearch, blijkt dat er veel verouderde informatie op de website staat. Bovendien blijkt uit de enquête dat de inwoners lang moeten zoeken voordat ze de juiste informatie gevonden hebben. Dit betekent dat de website niet erg gebruiksvriendelijk is. Aangezien de website wel veel gebruikt wordt door de inwoners, is het belangrijk dat deze klantgericht en actueel is. Net als bij voorgaande adviezen, sluit de gemeente Oirschot door deze aanpassing aan op de gewenste identiteit. Wellicht zijn er mogelijkheden om de leden van het burgerpanel in te zetten bij de optimalisatie van de website, denk hierbij aan kwalitatief onderzoek. 3.4 Social media (Twitter, YouTube en LinkedIn) Zet naast een Twitteraccount ook een Facebookpagina op voor de gemeente Oirschot. Uit de enquête blijkt dat er weinig behoefte is aan het middel Twitter. Ook kwam er uit de enquête naar voren dat de inwoners wel behoefte hebben aan een Facebookpagina van de gemeente Oirschot. Dit is net als Twitter een interactief en naar buiten gericht middel, waardoor het erg goed past bij de gewenste identiteit van de gemeente Oirschot. Het middel Twitter afschaffen is geen optie, omdat de gemeente meer dan volgers heeft. Het advies is om de pijlen meer te richten op Facebook, omdat uit de enquête blijkt dat hier meer behoefte aan is en omdat er meer mensen gebruik maken van Facebook. Scherm het YouTube-profiel af. Uit de enquête blijkt dat de inwoners geen behoefte hebben aan gemeentelijke informatie via YouTube. Dit middel wordt wel gebruikt door de inwoners, maar niet om gemeentelijke informatie tot zich te nemen. Uit het deskresearch blijkt dat de gemeente zelf ook vrijwel geen gebruik maakt van dit middel. Dit betekent dat het middel afgeschermd kan worden, zonder dat de inwoners er last van zullen ondervinden. Wanneer er gekozen wordt om het profiel af te schermen, kan het weer in gebruik worden genomen wanneer er bijvoorbeeld een filmpje op de website geplaatst moet worden. Wanneer het middel op deze manier wordt ingezet, dient het niet als een communicatiemiddel wat altijd op te roepen is. Draag het LinkedIn-account over aan P&O. Uit het kwantitatief onderzoek blijkt dat er, net als bij YouTube, vrijwel geen gebruik wordt gemaakt van LinkedIn. Door zowel de gemeente, als door de inwoners wordt het niet gebruikt. Resultaten eerste peiling burgerpanel gemeente Oirschot 8

9 LinkedIn is een middel wat minder goed bruikbaar is om te communiceren naar inwoners, maar is erg goed bruikbaar wanneer er bijvoorbeeld nieuwe medewerkers gezocht worden en er vacatures beschikbaar zijn. Deze kunnen gedeeld worden op LinkedIn. Dit is geen taak van de afdeling communicatie, maar pas erg goed bij de afdeling Personeel en Organisatie (P&O). Houd in de gaten wie je volgers op social media zijn. Om te kijken of de juiste mensen bereikt worden, is het belangrijk om in de gaten te houden wie de volgers zijn op social media. Zijn de volgers relevant? Behoren ze tot de doelgroep die de gemeente Oirschot wil bereiken? Door regelmatig een analyse te houden naar de volgers, is er te zien of deze volgers ook daadwerkelijk tot de doelgroep behoren. 3.5 Nieuwsflitsen Analyseer de nieuwsflitsen. Uit de enquête blijkt dat er weinig mensen zijn die van het bestaan van de nieuwsflitsen afweten. Daarnaast hebben de inwoners ook geen interesse in de nieuwsflitsen. Het is zinvol om de nieuwsflitsen te analyseren, namelijk: hoeveel nieuwsflitsen worden er per jaar verspreid? Hoeveel kost dit gemiddeld? Daarna kan er gekeken worden of er eventueel mogelijkheden zijn om de informatie op een andere manier te verspreiden. Denk bijvoorbeeld aan het sturen van een nieuwsbrief, of aan het plaatsen van de informatie in het Oirschots Weekjournaal. 3.6 Posters Blijf posters inzetten om mensen te prikkelen, enkel voor campagnes. Uit de enquête blijkt dat de inwoners de posters niet vaak zien. Dat is ook juist, omdat er maar één a twee keer per jaar gebruik wordt gemaakt van posters. Omdat dit relatief weinig wordt gebruikt, zijn hier geen hoge kosten aan verbonden, waardoor het niet noodzakelijk is om dit middel af te schaffen. Wanneer er gekeken wordt naar de theorie van identiteit en imago, is het goed om de posters op een andere manier in te zetten. De posters kunnen ingezet worden om mensen te prikkelen, hiermee wordt bedoelt dat ze niet alleen ingezet worden om informatie te verspreiden, maar daarnaast ook om de mening en wensen van inwoners te vragen. 3.7 Folders Verspreid de folders actief. Uit het deskresearch blijkt dat de folders niet actief worden verspreid. Uit de resultaten van het kwantitatief onderzoek blijkt dat de respondenten de folders soms gebruiken. Wanneer de folders actief worden verspreid, en mee worden gestuurd met brieven, krijgen de inwoners de kans om de folders ook daadwerkelijk vaker te gebruiken. Daarnaast wordt er geadviseerd om de folders op openbare plekken neer te leggen, zoals bijvoorbeeld in bibliotheken of in het theater. Resultaten eerste peiling burgerpanel gemeente Oirschot 9

10 Neem de folders integraal op in de website. Om een open organisatie te zijn en de inwoners van duidelijke informatie te voorzien, is het belangrijk om de folders ook in Pdf-bestand op te nemen op de website. Op deze manier is overal dezelfde informatie op een aantrekkelijke manier te lezen nieuwsbrief Promoot de nieuwsbrief actief. Uit de resultaten van de enquête blijkt dat het merendeel van de respondenten niet bekend is met de e- mailnieuwsbrief. Ook geeft een groot gedeelte van de respondenten aan vaker door de nieuwsbrief geïnformeerd te willen worden. Wat erg belangrijk is, is om de nieuwsbrief te promoten. Op deze manier worden de inwoners van de gemeente Oirschot bekend met het middel. Promoten is mogelijk via andere communicatiemiddelen die de gemeente inzet, waaronder de website en de gemeentepagina in het Oirschots Weekjournaal. Resultaten eerste peiling burgerpanel gemeente Oirschot 10

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek Communicatie

Onderzoek Communicatie Onderzoek Communicatie Dalfsen 2015 Colofon Onderzoek Communicatie, Dalfsen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Dalfsen. Uitvoering: Onderzoek & Informatie, gemeente

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout 0-meting burgerparticipatie en communicatie De gemeente Noordwijkerhout heeft een nieuw communicatiebeleidsplan dat uitgaat van meer omgevingsbewust werken

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Maar wat wil die burger nou?

Maar wat wil die burger nou? Maar wat wil die burger nou? David Kok Dit boek gaat grotendeels over hoe gemeenten sociale media (kunnen) inzetten. En dat is belangrijk, want onderzoek laat zien dat gemeenten daar nog grote stappen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Burgerpeiling communicatie 2014

Burgerpeiling communicatie 2014 Burgerpeiling communicatie 2014 Datum: 22 oktober 2014 Versie 2.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & drs. K. Meeusen Gemeente Midden-Delfland

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. Uw brief van Uw kenmerk Bijlagen 1. Resultaten burgerpanelonderzoek 29 oktober Geachte heer, mevrouw,

Aan de leden van de gemeenteraad. Uw brief van Uw kenmerk Bijlagen 1. Resultaten burgerpanelonderzoek 29 oktober Geachte heer, mevrouw, Aan de leden van de gemeenteraad Ons kenmerk Uw brief van Uw kenmerk Bijlagen 1 Verzonden Onderwerp Datum Resultaten burgerpanelonderzoek 29 oktober 2013 Geachte heer, mevrouw, Op 21 oktober ontvingen

Nadere informatie

HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER COMMUNICATIE

HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER COMMUNICATIE HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER COMMUNICATIE Resultaten tweede peiling Juni 2015 1.1 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 2 e peiling van het burgerpanel van gemeente Westvoorne.

Nadere informatie

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015 Pagina 1 van 5 Inleiding Van 2 t/m 13 april hebben inwoners de gelegenheid gekregen hun mening te geven over de online communicatie van de gemeente Staphorst. In deze enquête werd gevraagd hoe tevreden

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van het tweede onderzoek naar het gebruik van sociale media door gemeenten in Nederland. Dit

Nadere informatie

Onderzoek uitgevoerd door Team Bestuur Gemeente Terneuzen, mei 2010 Documentnummer: 13943

Onderzoek uitgevoerd door Team Bestuur Gemeente Terneuzen, mei 2010 Documentnummer: 13943 Onderzoek uitgevoerd door Team Bestuur Gemeente Terneuzen, mei 2010 Documentnummer: 13943 Inhoudsopgave 1 Aanleiding...4 1.1 Communicatiehouding... 5 1.2 Draagvlak... 6 2 Methode van onderzoek...7 2.1

Nadere informatie

Communicatie gepeild. Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatie gepeild. Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatie gepeild Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatiemiddelen Onderzoek uitgevoerd door Team Bestuur Gemeente Terneuzen, november 2014 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 4 1.1

Nadere informatie

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Room8 Transmissie Gorinchem, 12 februari 2014 Voorzichtige

Nadere informatie

Communicatievisie 2015

Communicatievisie 2015 Communicatievisie 2015 Inleiding Communicatievisie gemeente Enschede De gemeente Enschede werkt aan een nieuwe Communicatievisie: hoe en op welke manier gaat de gemeente in de toekomst met haar inwoners

Nadere informatie

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Juni 2012 Ronald Provoost Inzet soort Social Media Anders 7% 7% 7% 7% 7% 7% 2% 4% 56% 41% 56% 50% 59% 72%

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Rapportage De Kracht van Communicatie DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies Resultaten van het onderzoek 5 De

Nadere informatie

Communicatiestrategie Centrum Den Hoorn

Communicatiestrategie Centrum Den Hoorn Communicatiestrategie Centrum Den Hoorn Inleiding Zo veel mogelijk inwoners van Midden-Delfland, en in het bijzonder inwoners van Den Hoorn, moeten de gelegenheid krijgen om mee te denken bij de verdere

Nadere informatie

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel In juni dit jaar zijn aan het Inwonerpanel vragen gesteld over de gemeentelijke informatievoorziening in het algemeen, de wekelijkse informatiepagina in

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Zegt u het maar! Communicatieonderzoek Gemeente Roermond, 2015

Zegt u het maar! Communicatieonderzoek Gemeente Roermond, 2015 Zegt u het maar! Communicatieonderzoek Gemeente Roermond, 2015 Managementsamenvatting Aanleiding De gemeente Roermond wil zicht krijgen op de manier waarop mensen willen communiceren met de overheid, zodat

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering

Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering voor BNP Paribas B12115, mei 2010 BNP Paribas Wat wil jij dat er echt verandert? 1/ pag. Politiek Nederlanders willen online kunnen stemmen

Nadere informatie

Informatiebehoefte en mediagebruik. Gemeente Schagen April 2014

Informatiebehoefte en mediagebruik. Gemeente Schagen April 2014 Gemeente Schagen April 2014 Inleiding Achtergrond van het onderzoek De gemeente Schagen hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening en aan een goede informatievoorziening richting haar

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2016 WEBSITE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Nationaal Studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl

Nationaal Studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl Nationaal Studentenonderzoek 2008 Stageplaza.nl Gepubliceerd door: S. Icke & B. Rooijendijk De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : 020 422 33 22 Fax : 020 422 20 22 I : www.stageplaza.nl Maart 2008

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Communicatieplan windenergie

Communicatieplan windenergie Communicatieplan windenergie 1. Inleiding De eigenaren van alle windturbines in Dongeradeel hebben de wens geuit om 23 turbines in Dongeradeel in te ruilen voor een cluster van maximaal 4 grote turbines.

Nadere informatie

Integraal strategisch communicatieplan gemeente Oirschot

Integraal strategisch communicatieplan gemeente Oirschot Integraal strategisch communicatieplan gemeente Oirschot Samengesteld door: Ella-Marie van Vijfeijken Communicatieadviseur In overleg met: David van Geijn Irna van Nieuwburg Dries Ewalds Raymond Smit Communicatieadviseur

Nadere informatie

Vlnr. Rob van de Peppel (advies), Frank ten Doeschot (projectleiding), Arnold Kooiker (programmeur) en Lonneke Bruin (onderzoeker)

Vlnr. Rob van de Peppel (advies), Frank ten Doeschot (projectleiding), Arnold Kooiker (programmeur) en Lonneke Bruin (onderzoeker) Hofpanel Verslag evaluatiepeiling en panelbijeenkomst 22 maart 2010 Inleiding Het Hofpanel is opgericht in juni 2008. Destijds is gestart met 575 deelnemers. Deze zijn geworven via een aselecte aanschrijving

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION December 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 12e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling

Nadere informatie

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Uw imago onder uw regionale belanghouders Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Over het onderzoek Wonen Noordwest Friesland heeft in oktober 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013 Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur Gemeente Oss. December 2013 1 INLEIDING Waarom is het burgerpanel gevraagd naar haar mening over Kunst en Cultuur? De gemeente bezuinigt op

Nadere informatie

Social media around the world Door: David Kok

Social media around the world Door: David Kok Social media around the world Door: David Kok Tussen 19 maart en 24 juni zijn ongeveer 400 steden in de wereld via e-mail en Twitter benaderd om mee te werken aan een internationaal onderzoek. De steden

Nadere informatie

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Respons Eind augustus 2014 zijn 3500 vragenlijsten naar willekeurige adressen gestuurd met het verzoek mee te werken aan het onderzoek. In totaal

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van sociale media bij lokale besturen.

Onderzoek naar het gebruik van sociale media bij lokale besturen. Onderzoek naar het gebruik van sociale media bij lokale besturen. De Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en socialemediaburo.be, deden in november 2015 een bevraging bij 739 lokale besturen

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Burgers twitteren niet met de gemeente

Burgers twitteren niet met de gemeente Burgers twitteren niet met de gemeente Peter Joosten Het Twitter-account van de gemeente Bellingwedde, het YouTube-kanaal van de gemeente Den Haag, het Pinterest-account van de gemeente Goes of de Slideshare

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2012 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Burgerpanel ondervraagd over Competitie Buiten Bedrijf

Burgerpanel ondervraagd over Competitie Buiten Bedrijf Burgerpanel ondervraagd over Competitie Buiten Bedrijf In juni 2012 is het panel ondervraagd over Competitie Buiten Bedrijf. Dit is een verzamelnaam voor een aantal competities in verschillende sporten,

Nadere informatie

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017 Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 mei 2017 1 Publicatiedatum donderdag 4 mei 2017 Contact Gemeente Maastricht Team Communicatie (043) 350 42 00 communicatie@maastricht.nl pagina 2 Onderzoek Mediagebruik

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek Communicatie. Den Dolder, 25 juni 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc

Gemeente Houten Onderzoek Communicatie. Den Dolder, 25 juni 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Gemeente Houten Onderzoek Communicatie ADV Market Research B.V. Den Dolder, 25 juni 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Interne memo. 1. Aanleiding. 2. Inleiding. 3. Probleemstelling. 4. Verkiezingsdoelstelling. 5. Communicatiedoelstellingen. 6.

Inhoudsopgave. Interne memo. 1. Aanleiding. 2. Inleiding. 3. Probleemstelling. 4. Verkiezingsdoelstelling. 5. Communicatiedoelstellingen. 6. Interne memo Aan Presidium Van G. den Besten Datum 7 oktober 201 Onderwerp Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Registratienummer 1.052022 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2. Inleiding. Probleemstelling 4. Verkiezingsdoelstelling

Nadere informatie

Dat staat toch in de schoolgids goed geïnformeerd is beter betrokken

Dat staat toch in de schoolgids goed geïnformeerd is beter betrokken Dat staat toch in de schoolgids goed geïnformeerd is beter betrokken Kort verslag van het onderzoek over de communicatie op De Bataaf uitgevoerd tussen december 2009 en februari 2010 Paul Beumer, directeur

Nadere informatie

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Auteur: Michelle Knijff, projectleider onderwijs, Nieuws in de klas Datum: juni 2015 Inhoud Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws

Nadere informatie

Communicatie Bewonerspanel Roerdalen

Communicatie Bewonerspanel Roerdalen Communicatie december 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan. Inhoud

Nadere informatie

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE Gemeente Moerdijk Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

De raadsgriffie en sociale media: op zoek naar content

De raadsgriffie en sociale media: op zoek naar content De raadsgriffie en sociale media: op zoek naar content David Kok In 2013 deed ik voor het eerst onderzoek naar het gebruik van sociale media door raadsgriffies in Nederland. De helft van de raadsgriffies

Nadere informatie

Response 879 entries, vanwege te veel missende waarden uiteindelijk 563 bruikbare responses

Response 879 entries, vanwege te veel missende waarden uiteindelijk 563 bruikbare responses Onderzoeksvraag Wat is het effect van social media op de interne communicatie? Methode Oproep via sociale media om enquête in te vullen, gevraagd om RT Response 879 entries, vanwege te veel missende waarden

Nadere informatie

Peiling gemeentelijke communicatie. Gemeente Drechterland Juni 2012

Peiling gemeentelijke communicatie. Gemeente Drechterland Juni 2012 Peiling gemeentelijke communicatie Gemeente Drechterland Juni 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1876 Datum

Nadere informatie

Deel 1: communicatiekanalen gemeenteraad

Deel 1: communicatiekanalen gemeenteraad Uitkomsten onderzoek naar communicatiekanalen van de gemeenteraad Van 26 juni tot en met 10 juli 2017 is een vragenlijst uitgezet onder het raadspanel en bewoners van Almere (open link) met vragen omtrent

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân

Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân Steekproef en werving van een representatief internetpanel Fries Sociaal Planbureau 2017 Versie 1.0 Datum: Juni 2017 Auteur: Miranda Visser en Henk Fernee Voor aanvullende

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK MIK KUNST & CULTUUR

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK MIK KUNST & CULTUUR KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK MIK KUNST & CULTUUR Waarom Kunst en Cultuur? BELANGRIJKSTE CONCLUSIES Waarom MIK? Beoordeling cursussen 7,7 Redenen voor het kiezen voor kunst & cultuur is volgens de respondenten:

Nadere informatie

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Gemeente Houten Risicobronnen ADV Market Research B.V. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

OR en social media 1

OR en social media  1 OR en social media WWW.OOSTERHOORNMZ.NL 1 Yammer Twitte Youtube Social media Faceb Surveymonkey 27-2-2014 - v6 LinkedIn Skype WWW.OOSTERHOORNMZ.NL 2 Waarvoor inzetten Informatie verstrekken Informatie

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Communicatie en informatie

Communicatie en informatie Bibliotheek Hilversum heeft in september 2010 een Biebpanel in het leven geroepen. Het panel bestaat uit circa 500 leden. De groep vertegenwoordigt een doorsnede van de leden vanaf 16 jaar. Wilt u deelnemen

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie

Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie Er wordt via diverse kanalen en partijen over de gemeente en over actuele gemeentelijke onderwerpen gecommuniceerd. Over de communicatie door

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Pedl. Campagne Plan. Arnoud Ching Wai Hirad Luc

Pedl. Campagne Plan. Arnoud Ching Wai Hirad Luc Pedl Campagne Plan Arnoud Ching Wai Hirad Luc Ivo INHOUDSOPGAVE inleiding 1 2 ons concept wie we zijn 3 4 kanalen analyse 5 6 strategieën doelstellingen 7 1 INLEIDING Onvoldoende beweging Onvoldoende lichamelijke

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011

Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011 Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011 Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011 Contactgegevens: Rotterdam Festivals: Markteffect:

Nadere informatie

Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V.

Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V. Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V. Mark Paardekooper 1 Inleiding Voor u ligt het verslag van het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van gastouderbureau Ziezo B.V. onder haar gastouders. De gastouderopvang,

Nadere informatie

Thema 2017 Uit de voorstellen in het overleg hadden onderstaande opties de sterkste voorkeur:

Thema 2017 Uit de voorstellen in het overleg hadden onderstaande opties de sterkste voorkeur: Kerkennacht 2017 - Meer dan een dak Communicatieplan Dit document bevat een globale opzet voor de planmatige aanpak van de landelijke communicatie rond de Kerkennacht 2017. Deze communicatie wordt verzorgd

Nadere informatie

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Gemeente Beemster Versie: definitief Goedkeuring: gemeentesecretaris Beemster, Els Kroese Juni 2012 Auteur: Nancy van der Vin, Filtercommunicatie

Nadere informatie

Invoering WIK een goede zet!

Invoering WIK een goede zet! Invoering WIK een goede zet! Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2013 Korte peiling: WIK B15893 / juni 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research bv Alle rechten

Nadere informatie

HOF VAN TWENTE PANEL. 1. Inleiding. Resultaten peiling 22 over gemeentepagina en communicatie. September 2015

HOF VAN TWENTE PANEL. 1. Inleiding. Resultaten peiling 22 over gemeentepagina en communicatie. September 2015 HOF VAN TWENTE PANEL Resultaten peiling 22 over gemeentepagina en communicatie September 2015 1. Inleiding 1.1 Over de peiling De peiling onder leden van het Hofpanel liep van 27 augustus tot en met 6

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89

Nadere informatie

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030)

Nadere informatie

Bewonerspanel Roerdalen Onderzoek Burgerparticipatie

Bewonerspanel Roerdalen Onderzoek Burgerparticipatie Bewonerspanel Roerdalen Onderzoek Burgerparticipatie In opdracht van gemeente Roerdalen februari 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek documentatiecentrum GGD Rivierenland

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek documentatiecentrum GGD Rivierenland Rapportage klanttevredenheidsonderzoek documentatiecentrum GGD Rivierenland Inleiding In het kader van kwaliteitsbeleid onderzoekt de afdeling EGB periodiek een bepaalde klantengroep. Voor het documentatiecentrum

Nadere informatie

Enquête Afvalsortering

Enquête Afvalsortering Enquête Afvalsortering De gemeente doet op het moment onderzoek naar het sorteren van afval in Tilburg. Als gemeente doen we het al goed op het gebied van het sorteren van afval, maar het kan nog beter.

Nadere informatie

Social media is onmisbaar in de pensioenwereld!

Social media is onmisbaar in de pensioenwereld! Social media is onmisbaar in de pensioenwereld! Op 10 maart 2014 ben ik gestart met de opleiding LCP. Tijdens de presentatie kregen wij tips over het vinden van een onderwerp voor het essay. Ik heb mijn

Nadere informatie

Grootste longitudinale studie

Grootste longitudinale studie Grootste longitudinale studie SOCIAL MEDIA IN NEDERLAND 2013 2 / 48 Bijlagen Resultaten de Woningstichting Uitgelicht: 3 doelgroepen Uitgelicht: vertrouwen en social media Uitgelicht: Facebook en Twitter

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: J. Ragetlie Aan: de leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek naar het functioneren van het CVV (Wmo) 2011 Steller: N.Vintcent Datum: 18 september 2012

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Volgens Nederland Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea 15 november 2012 Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Achtergrond Volgens Nederland Nederland kent een aantal belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22 LIVE PERFORMANCE Bijlage Onderzoek Social Media Sander van de Rijt PTTM22 Inhoudsopgave Social Media onderzoek Heesakkers & Daniels bestrating 3 Wat is social media? 3 Voor- en nadelen social media 3 Voordelen

Nadere informatie

ADVERTEREN 1 E KWARTAAL 2017 ADVERTEREN BIJ ARTIESTEN NIEUWS

ADVERTEREN 1 E KWARTAAL 2017 ADVERTEREN BIJ ARTIESTEN NIEUWS ADVERTEREN 1 E KWARTAAL 2017 1 PROFIEL Artiesten Nieuws is een jong bedrijf in het centrum van Utrecht. Onze website voorziet dagelijks vele bezoekers van het nieuws omtrent populaire artiesten, concerten,

Nadere informatie

Burgerpeiling 2012 Gemeente Stein

Burgerpeiling 2012 Gemeente Stein Burgerpeiling 2012 Gemeente Stein juni 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet

Nadere informatie

Communicatie-aanpak haalbaarheidsonderzoek Vijfheerenlanden Fase 0 en fase 1

Communicatie-aanpak haalbaarheidsonderzoek Vijfheerenlanden Fase 0 en fase 1 Communicatie-aanpak Vijfheerenlanden Fase 0 en fase 1 Aanleiding In 2014 hebben de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik een uitgebreide strategische verkenning naar een mogelijke bestuurlijke samenwerking

Nadere informatie