Tevredenheid WWB-klanten Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tevredenheid WWB-klanten 2013. Gemeente Pijnacker-Nootdorp"

Transcriptie

1 Tevredenheid WWB-klanten 2013 Gemeente Pijnacker-Nootdorp

2 COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Simon Wajer Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO SGBO Benchmarking Postbus HE Den Haag SGBO Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SGBO. Aan de totstandkoming van deze publicatie is de grootst mogelijke zorg besteed. SGBO kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend.

3 INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting 1 2 Inleiding 4 3 De waardering voor de algemene dienstverlening Tevredenheid over de dienstverlening in het algemeen 5 4 De waardering voor de eerstelijnsdienstverlening Algemene tevredenheid over de balie, bereikbaarheid en informatievoorziening Bejegening en wachttijd aan de balie Bereikbaarheid Informatievoorziening 8 5 Waardering van de medewerkers 11 6 Re-integratietrajecten Achtergrond re-integratietrajecten Algemene waardering van het re-integratietraject Waardering begeleiding tijdens het re-integratietraject Ervaring re-integratietraject 16 7 Ervaren afstand tot de arbeidsmarkt 17 8 Door klanten genoemde verbeterpunten 19 Bijlage 1: Respons 22

4 1 Samenvatting In dit rapport vindt u de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek voor uw sociale dienst. In het algemeen zijn de klanten van uw sociale dienst tevreden over de dienstverlening. Gemiddeld waarderen de klanten de dienstverlening met een 7,3. Daarmee doet uw sociale dienst het ten opzichte van andere gemeenten iets beter (7,1). In vergelijking met het rapportcijfer in 2011 is de waardering van de dienstverlening ook licht gestegen (7,0). Waardering frontoffice (eerstelijnsdienstverlening) (H4) De klanten uit Pijnacker-Nootdorp waarderen de eerstelijnsdienstverlening van de sociale dienst in zijn geheel met een 7,5. Dit is hoger dan in de referentiegroep waar de eerstelijnsdienstverlening een 7,2 als rapportcijfer krijgt. In 2011 werd de eerstelijnsdienstverlening met een 7,4 gewaardeerd. De klanten in uw gemeente waarderen de wachttijden aan de balie (7,8) en de bejegening door het baliepersoneel (7,6) iets hoger dan in de referentiegroep. Ten opzichte van de vorige meting in 2011 zijn de waarderingscijfers vergelijkbaar hoog. De waardering voor bereikbaarheidsaspecten is in veel gevallen vergelijkbaar hoog als in de referentiegroep. De reisafstand en de bereikbaarheid met het openbaar vervoer worden echter duidelijk minder positief gewaardeerd. De beoordeling van de telefonische bereikbaarheid is ten opzichte van 2011 duidelijk verbeterd. Ook op het gebied van informatievoorziening liggen de waarderingscijfers van de klanten uit Pijnacker-Nootdorp dicht in de buurt van de waarderingscijfers in de referentiegroep. Klanten oordelen ten opzichte van 2011 positiever over de informatievoorziening over andere regelingen en minder positief over de snelheid waarmee op vragen wordt gereageerd. Als het gaat om de informatievoorziening over regelingen is men het meest tevreden over de communicatie via hun consulent en in mindere mate over de communicatie via internet en en via het KCC. Waardering klantmanagers/consulenten (H5) De klantmanagers/consulenten krijgen in uw gemeente een iets hoger algemeen rapportcijfer (7,3) dan in de referentiegroep (7,1). Aan de klanten is gevraagd hoe ze diverse aspecten van de bejegening ervaren. Wij hebben de klanten een aantal uitspraken voorgelegd en hen gevraagd aan te geven of ze het met deze uitspraken eens of oneens zijn. Het eerste dat opvalt is dat de klanten dit jaar positiever zijn dan in Ook valt op dat de klanten in Pijnacker-Nootdorp op de meeste punten positiever zijn dan de klanten uit de referentiegroep. SGBO KTO WWB 1

5 Bij twee punten over de klantmanagers zien we een aanzienlijke verbetering ten opzichte van Met de negatieve stelling de medewerkers wisselen vaak waardoor ik steeds opnieuw hetzelfde verhaal moet vertellen is dit jaar 29% van de klanten het eens, tegenover 47% in Wanneer we kijken naar de antwoorden op de stelling de medewerkers hebben vooroordelen over wat ik kan of wat ik wil zien we dat 33% van de klanten zich in deze uitspraak kan vinden. Dit was in 2011 nog 58%. Bij beide stellingen is het aandeel klanten dat het ermee eens is kleiner dan het aandeel onder de klanten in de referentiegroep. Waardering re-integratietrajecten (H6) Elf procent van uw klanten geeft aan nu een re-integratietraject te volgen en 2% van de respondenten zegt de afgelopen 12 maanden een traject te hebben afgerond. Let wel, de resultaten over re-integratie zijn gebaseerd op een klein aantal respondenten. Zij geven slechts een indicatie aan van de werkelijke tevredenheid. Als eerste is de klanten gevraagd hoe zij in het algemeen het re-integratietraject waarderen. Klanten van uw sociale dienst geven hiervoor een 7,6 als rapportcijfer. Dat is duidelijk hoger dan het gemiddelde in de referentiegroep (6,3). Klanten is vervolgens gevraagd rapportcijfers te geven voor een aantal specifieke aspecten van de re-integratietrajecten met betrekking tot het proces, de begeleiding en het resultaat. We zien dat klanten in uw gemeente over de meeste aspecten met betrekking tot het re-integratietraject positiever zijn dan de klanten in de referentiegroep. Met name het uiteindelijk bereikte resultaat van het traject kent een positievere waardering. Naast de waardering van de begeleiding is ook een aantal stellingen aan klanten voorgelegd over het traject. De resultaten laten zien dat uw klanten dit jaar vaker instemmen met de positieve stellingen dan in Met name de stellingen het traject past goed bij wat ik kan en wil en door het traject heb ik meer kans op het vinden van betaalde baan worden vaker beaamd. Ook ten opzichte van de referentiegroep kan een groter aandeel klanten zich in deze stellingen vinden. Ervaren afstand tot de arbeidsmarkt (H7) De klanten is gevraagd hoe snel zij denken een parttime baan te vinden waarmee zij slechts gedeeltelijk afhankelijk zouden worden van een bijstandsuitkering. De ervaren afstand tot een parttime baan is onder uw klanten vergelijkbaar met de ervaren afstand in de referentiegroep. Negen procent denkt zelfstandig snel een parttime baan te kunnen vinden en 16% denkt met ondersteuning snel een parttime baan te vinden. Ook is aan de klanten gevraagd hoe makkelijk zij aan een betaalde baan denken te komen waarmee zij geheel niet meer afhankelijk zijn van een uitkering. Ook hier wijkt de ervaren SGBO KTO WWB 2

6 afstand weinig af van de referentiegroep. Het aandeel klanten dat met ondersteuning snel een fulltime baan denkt te vinden, is iets groter dan in de referentiegroep. Conclusie en verbeterpunten De algehele waardering voor de dienstverlening is over de gehele linie veelal hoger dan in de referentiegroep. Ook zien we dat ten opzichte van de meting in 2011 de waardering op veel gebieden is gestegen. De waardering van de eerstelijnsdienstverlening is hoger dan in de referentiegroep en de bereikbaarheid wordt nagenoeg even positief gewaardeerd. Klanten zijn in Pijnacker-Nootdorp in vergelijking met de referentiegroep positiever over de klantmanagers/ consulenten en ook over de re-integratietrajecten is men in hogere mate tevreden. Op de bereikbaarheid met het openbaar vervoer scoort uw sociale dienst het laagst (5,5). En ook de reisafstand wordt lager gewaardeerd dan in de referentiegroep. Vanzelfsprekend is aan de reisafstand weinig te veranderen. Vanwege de grotere afstand tot de sociale dienst zullen uw klanten hoogstwaarschijnlijk meer belang hechten aan goede digitale dienstverlening en informatievoorziening in brede zin. Zo zal men vaker informatie zoeken of een vraag stellen per telefoon of internet/ en daarom snel een antwoord willen vinden of krijgen. Te zien aan hun oordelen voldoet deze informatievoorziening wel aan de bestaande wensen op dat vlak. Deze informatievoorziening verdient blijvende aandacht. De bereikbaarheid met het openbaar vervoer is voor verbetering vatbaar. Het verbeterpunt dat door de klanten van uw sociale dienst in de open antwoorden het meest wordt genoemd betreft het rekening houden met de situatie van de klant. Ook in de referentiegroep wordt het rekening houden met de situatie van de klant het meest genoemd. De verdeling van genoemde verbeterpunten is vergelijkbaar met die in de referentiegroep. Opvallend is dat minder wisselingen van klantenmanagers in vergelijking met de referentiegroep door zeer weinig klanten als verbeterpunt wordt aangedragen. Dit strookt ook met de positieve score op de stelling over wisselingen van medewerkers. Begeleiding naar werk wordt daarentegen relatief vaak genoemd. SGBO KTO WWB 3

7 2 Inleiding Het klanttevredenheidsonderzoek (kto) Wet werk en bijstand (WWB) is een compact onderzoek naar de beleving van WWB-klanten. Doordat de vragenlijst kort is, kan deze periodiek uitgezet worden onder WWB-klanten. Hiermee kan de ontwikkeling van de klanttevredenheid over een langere periode worden gevolgd. In dit rapport worden de gegevens van uw gemeente gepresenteerd. Er wordt ook een vergelijking gemaakt met het eerdere klanttevredenheidsonderzoek uit 2011 onder de WWBklanten. Waar relevant worden de resultaten van uw klanten vergeleken met de resultaten van alle klanten van gemeenten die in ongeveer dezelfde periode hebben deelgenomen aan het onderzoek (de referentiegroep). Voor een beschrijving van de respons en de kenmerken van de groep respondenten van uw sociale dienst, verwijzen wij u naar bijlage 1: Respons. Er zijn opvallende verschillen tussen de respondenten van uw gemeente en de respondenten van de referentiegemeenten. Opvallende verschillen tussen de respondenten van uw sociale dienst en de referentiegemeenten zijn een groter aandeel klanten met een langere uitkeringsduur en een groter aandeel klanten in hogere leeftijdsklassen. Klanten met een langere uitkeringsduur en klanten in hogere leeftijdsklassen oordelen in de regel positiever dan klanten met een korte uitkeringsduur en klanten in lagere leeftijdsklassen. Dit betekent dat positieve resultaten voor een deel beïnvloed kunnen worden door de achtergrondkenmerken van de respondenten. SGBO KTO WWB 4

8 3 De waardering voor de algemene dienstverlening In dit hoofdstuk wordt besproken hoe tevreden de klanten in het algemeen zijn over de dienstverlening van uw gemeente. De verschillende onderdelen worden in de volgende hoofdstukken afzonderlijk besproken. 3.1 Tevredenheid over de dienstverlening in het algemeen Figuur 1 toont het gemiddelde rapportcijfer dat de klanten met een WWB-uitkering geven aan de dienstverlening van de sociale dienst. Figuur 1 Tevredenheid over de dienstverlening De klanten in uw gemeente geven de dienstverlening gemiddeld een 7,3. Dat is een goed resultaat. Het gemiddelde rapportcijfer voor de dienstverlening van uw gemeente is iets hoger dan het gemiddelde over alle deelnemende gemeenten (7,1) en eveneens iets hoger dan in Figuur 2 geeft de spreiding in de rapportcijfers voor de dienstverlening weer in de vorm van een staafdiagram. Het grootste deel van de klanten geeft een voldoende, 11% van de klanten in uw gemeente geeft een onvoldoende. Gemiddeld over alle deelnemende gemeenten samen geeft 14% van de klanten een onvoldoende. Figuur 2 Spreiding rapportcijfer tevredenheid over de dienstverlening SGBO KTO WWB 5

9 4 De waardering voor de eerstelijnsdienstverlening In dit hoofdstuk gaan we in op algemene aspecten van de eerstelijnsdienstverlening, zoals de balie, de telefonische bereikbaarheid, de bejegening en de informatievoorziening. De waardering voor de klantmanagers/consulenten en de re-integratietrajecten wordt in de hoofdstukken 5 en 6 besproken. 4.1 Algemene tevredenheid over de balie, bereikbaarheid en informatievoorziening Figuur 3 toont het gemiddelde rapportcijfer dat de klanten met een WWB-uitkering geven aan de eerstelijnsdienstverlening van de sociale dienst, waaronder de balie, de bereikbaarheid en de informatievoorziening vallen. Ten opzichte van de referentiegemeenten scoort uw gemeente hierop beter. In de volgende paragrafen worden deze onderdelen apart besproken. Figuur 3 Rapportcijfer eerstelijnsdienstverlening 4.2 Bejegening en wachttijd aan de balie Figuur 4 toont de gemiddelde rapportcijfers voor de manier waarop het baliepersoneel omgaat met klanten en voor de wachttijden bij de balie. Het gemiddeld cijfer dat de klanten geven aan de bejegening door het baliepersoneel is over het algemeen hoger dan het gemiddelde cijfer dat de klanten geven voor de wachttijden aan de balie. Dit geldt ook voor uw gemeente. Figuur 4 Rapportcijfers bejegening en wachttijden aan de balie SGBO KTO WWB 6

10 De klanten in uw gemeente waarderen de bejegening door het baliepersoneel met een 7,8. De wachttijden aan de balie krijgen een 7,6 als rapportcijfer. In de referentiegroep worden deze aspecten met respectievelijk een 7,5 en een 7,4 iets lager gewaardeerd. Wel zien we hier dat er ten opzichte van de vorige meting in 2008 sprake is van een daling als het gaat om het waarderingscijfer voor de bejegening door het baliepersoneel. 4.3 Bereikbaarheid Figuur 5 laat zien welke rapportcijfers de klanten gemiddeld geven aan verschillende aspecten van de bereikbaarheid van de sociale dienst. De openingstijden van de sociale dienst en de wachttijden voor een afspraak met een consulent/klantmanager worden in het algemeen (iets) beter gewaardeerd dan de telefonische bereikbaarheid. In verband met schaalvergroting zien we dat sommige (inter)gemeentelijke sociale diensten die een omvangrijk gebied bedienen lager scoren op reisafstand. Deze lagere score geldt ook voor uw sociale dienst. Voor deze sociale diensten is de score op bereikbaarheid van de sociale dienst met het openbaar vervoer extra van belang, net als de telefonische bereikbaarheid en de digitale dienstverlening. Figuur 5 Rapportcijfers bereikbaarheid SGBO KTO WWB 7

11 De waardering voor deze aspecten door de WWB-klanten van uw gemeente is in veel gevallen vergelijkbaar hoog als in de referentiegroep. De reisafstand en de bereikbaarheid met het openbaar vervoer worden echter duidelijk minder positief gewaardeerd. Vanzelfsprekend is aan de reisafstand weinig te veranderen. De bereikbaarheid met het openbaar vervoer kan wel door de gemeente beïnvloed worden. De beoordeling van de telefonische bereikbaarheid is ten opzichte van 2011 verbeterd. 4.4 Informatievoorziening Figuur 6 laat zien welke rapportcijfers de klanten gemiddeld geven aan de tijdigheid en duidelijkheid wat betreft de overige aspecten van de sociale dienst. Over de duidelijkheid van de in te vullen formulieren, de brieven en de beschikkingen is men overwegend positief. De informatievoorziening over de rechten en plichten en de snelheid waarmee op vragen van klanten wordt gereageerd, wordt over het algemeen ook redelijk goed beoordeeld. De rapportcijfers over de informatievoorziening over andere gemeentelijke regelingen (zoals de Wmo of minimaregelingen) en de informatie via internet of worden over het algemeen slechter beoordeeld. Figuur 6 Rapportcijfers informatievoorziening SGBO KTO WWB 8

12 Ook op het gebied van informatievoorziening liggen de waarderingscijfers van de klanten uit Pijnacker-Nootdorp dicht in de buurt van de waarderingscijfers in de referentiegroep. Klanten oordelen ten opzichte van 2011 positiever over de informatievoorziening over andere regelingen en minder positief over de snelheid waarmee op vragen wordt gereageerd. Over de informatievoorziening over lokale regelingen, zoals kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en richtlijnen bijzondere bijstand, heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp een extra vraag opgenomen. De klanten is gevraagd hoe zij de communicatie van deze regelingen waarderen via internet/ , via het KCC en via hun consulent. Onderstaande tabel laat zien hoe deze informatievoorziening wordt gewaardeerd. Het cijfer tussen haakjes is de waardering in Tabel 1 Waardering informatievoorziening minimaregelingen Ruim voldoende Voldoende 2013 Onvoldoende 2013 Zeer onvoldoende (2011) - (2011) - (2011) - (2011) Communicatie via internet/ 1 10% - (7%) 62% - (58%) 20% - (25%) 8% - (10%) Communicatie via het KCC 10% - (9%) 62% - (60%) 19% - (23%) 10% - (9%) Communicatie via uw consulent 24% - (21%) 66% - (51%) 2% - (13%) 8% - (15%) De communicatie over lokale regelingen via internet en en via het klantcontactcentrum worden vergelijkbaar positief gewaardeerd. De klanten oordelen het positiefst over de communicatie van regelingen via hun klantmanager. Waardering doorlooptijd aanvraag Pijnacker-Nootdorp heeft een extra vraag opgenomen in het onderzoek over de tijd tussen het intakegesprek en de ontvangst van de beschikking en de tijd tussen het intakegesprek en de eerste uitbetaling. Figuur 7 laat zien welke rapportcijfers de klanten gemiddeld geven. Klanten oordelen iets positiever over de tijd tussen het intakegesprek en de beschikking (7,0) dan over de tijd tussen het intakegesprek en de eerste betaling (6,8). Het verschil is echter niet groot. In 2011 waren deze cijfers nog een 6,8 en een 6,5. De waardering is dus heel licht gestegen ten opzichte van In 2011 was de vraagstelling via rechtop.nl/internet/ SGBO KTO WWB 9

13 Figuur 7 Rapportcijfers doorlooptijd aanvraag Toegang tot internet Aan klanten is gevraagd of zij thuis een computer met internetaansluiting hebben. Het merendeel van de klanten geeft aan dit te hebben 91%. Toch heeft bijna één op de tien geen computer met internet thuis (9%). In de referentiegroep is dit 14%. Het is goed hier rekening mee te houden bij de keuzes over hoe de informatievoorziening naar en contactmogelijkheden met de gemeente voor klanten worden ingericht. SGBO KTO WWB 10

14 5 Waardering van de medewerkers Uw klantmanagers/consulenten zijn het belangrijkste contactpunt van de gemeente met uw klanten. De ervaring die een klant heeft met een gemeente is vaak sterk afhankelijk van hoe zij de contacten met hun eigen consulent ervaren. Aan de klanten is hun waardering over de dienstverlening door de medewerkers gevraagd. In figuur 8 kunt u deze waardering zien. De klantmanagers/consulenten worden in uw gemeente iets positiever gewaardeerd dan in de referentiegroep. Ook ten opzichte van 2011 krijgen uw klantmanagers/consulenten een iets hogere waardering. Figuur 8 Waardering klantmanagers/consulenten Aan de klanten is gevraagd hoe ze aspecten van de bejegening door medewerkers (consulenten of klantmanagers) ervaren. Wij hebben de klanten de volgende uitspraken voorgelegd en hen gevraagd aan te geven of ze het met deze uitspraken eens of oneens zijn: De medewerkers werken over het algemeen snel en efficiënt. De medewerkers houden zich over het algemeen stipt aan hun afspraken met klanten. De medewerkers hebben voldoende kennis en vaardigheden om mij goed te begeleiden. De medewerkers besteden voldoende tijd en aandacht aan voorlichting. De medewerkers doen hun uiterste best om klanten zo goed mogelijk te helpen. De medewerkers houden rekening met wat ik kan en wil. De medewerkers respecteren mijn privacy. De medewerkers wisselen vaak waardoor ik steeds opnieuw hetzelfde verhaal moet vertellen. De medewerkers hebben vooroordelen over wat ik kan of wat ik wil. In de figuren 9 en 10 worden de ervaringen van de klanten van uw gemeente afgezet tegen het gemiddelde van alle deelnemende gemeenten. Alleen het percentage klanten dat het (helemaal) eens is met de uitspraken is weergegeven. In figuur 9 zijn de positief gestelde stellingen weergegeven (hoe hoger de score, hoe beter) en in figuur 10 de negatief gestelde stellingen (hoe lager de score, hoe beter). SGBO KTO WWB 11

15 Figuur 9 Uitspraken over medewerkers (positief gestelde stellingen) Het eerste dat opvalt, is dat de klanten zich dit jaar in veel stellingen vaker kunnen vinden dan in 2011, wat een positieve ontwikkeling is. Met name de stellingen over het rekening houden met wat de klant kan en wil en het zo goed mogelijk hun best doen om de klanten te helpen, kunnen dit jaar op meer bijval rekenen. En ook de stelling over het stipt houden aan afspraken wordt in vergelijking met 2008 vaker beaamd. Ten tweede valt op dat de klanten in Pijnacker-Nootdorp het bij de meeste stellingen vaker eens zijn dan de klanten uit de referentiegroep. Alleen de stelling de medewerkers houden zich over het algemeen stipt aan hun afspraken met klanten wordt in vergelijking met de referentiegroep door een kleiner deel van de klanten onderschreven. SGBO KTO WWB 12

16 Figuur 10 Uitspraken over medewerkers (negatief gestelde stellingen) Bij de negatieve stellingen zien we een aanzienlijke verbetering ten opzichte van Met de negatieve stelling de medewerkers wisselen vaak waardoor ik steeds opnieuw hetzelfde verhaal moet vertellen is dit jaar 29% van de klanten het eens, tegenover 47% in Wanneer we kijken naar de antwoorden op de stelling de medewerkers hebben vooroordelen over wat ik kan of wat ik wil zien we dat 33% van de klanten zich in deze uitspraak kan vinden. Dit was in %. Bij beide stellingen is het aandeel klanten dat het ermee eens is kleiner dan het aandeel onder de klanten in de referentiegroep. SGBO KTO WWB 13

17 6 Re-integratietrajecten Budgetten voor re-integratie staan nog steeds onder druk. Met minder middelen dienen gemeenten effectiever mensen te ondersteunen in het vinden van werk. Steeds meer wordt reintegratie door gemeenten in eigen beheer uitgevoerd. Daarbij wordt kritisch gekeken naar de resultaten en effecten van de ingezette dienstverlening. De mening van de klanten over de aangeboden dienstverlening kan input geven voor de optimalisatie van de dienstverlening en de begeleiding vanuit de gemeente. 6.1 Achtergrond re-integratietrajecten Aan klanten is gevraagd of ze een re-integratietraject volgen (of de afgelopen 12 maanden hebben afgerond). Verder is gevraagd naar hoe de klanten diverse aspecten van het traject hebben ervaren en wat hun mening is over de effecten van het traject. Elf procent van de respondenten geeft aan nu een re-integratietraject te volgen en 2% van de respondenten zegt het afgelopen jaar een traject te hebben afgerond. Bij alle deelnemende sociale diensten zijn deze percentages respectievelijk 12% en 9%. Let wel, de resultaten in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op een klein aantal respondenten. Zij geven een indicatie aan van de werkelijke tevredenheid. 6.2 Algemene waardering van het re-integratietraject Als eerste is klanten gevraagd hoe zij in het algemeen de dienstverlening tijdens het reintegratietraject waarderen. Klanten uit uw gemeente die een re-integratietraject volgen of de afgelopen 12 maanden hebben afgerond, gaven gemiddeld een 7,6 als rapportcijfer. Dat is hoger dan de referentiegroep en eveneens hoger dan in 2011 (zie figuur 11). Figuur 11 Algemene waardering dienstverlening re-integratietraject SGBO KTO WWB 14

18 6.3 Waardering begeleiding tijdens het re-integratietraject Klanten is gevraagd rapportcijfers te geven voor een aantal aspecten van de re-integratietrajecten. Klanten konden hun waardering geven voor de volgende zaken: Proces/traject: de snelheid waarmee het traject is gestart; de aansluiting van het traject op hun persoonlijke omstandigheden. Begeleiding: de aandacht die de begeleider voor de klant heeft; de afstemming van informatie tussen de verschillende begeleiders. Resultaat: het uiteindelijk bereikte resultaat van het traject. Voor de begeleiding geldt dat dit begeleiding vanuit verschillende betrokken organisaties kan betreffen, afhankelijk van de situatie van de klant en de gemaakte afspraken. De begeleiding kan liggen bij de gemeente, het re-integratiebedrijf of bij een andere instelling. In figuur 12 wordt de waardering van de klanten van uw gemeente voor de verschillende aspecten weergegeven, afgezet tegen het gemiddelde van alle deelnemende gemeenten. Figuur 12 Waardering proces, begeleiding en resultaat re-integratietraject SGBO KTO WWB 15

19 We zien dat klanten in uw gemeente over bijna alle aspecten met betrekking tot het reintegratietraject positiever zijn dan de klanten in de referentiegroep en positiever dan de resultaten in Alleen over de aandacht die de trajectbegeleider van het re-integratietraject voor de klant heeft gehad, wordt minder positief gewaardeerd. Met name het uiteindelijk bereikte resultaat van het traject kent een positievere waardering Ervaring re-integratietraject Naast de waardering van de begeleiding is ook een aantal stellingen aan klanten voorgelegd over het traject zelf. De stellingen zijn: Het traject past goed bij wat ik wil en kan. Het traject is zwaar om te volgen. Door het traject heb ik meer kans op het vinden van een betaalde baan. Tijdens het traject kan/kon ik altijd met mijn vragen bij iemand terecht. Ik heb zelf kunnen kiezen voor een bepaald re-integratiebedrijf/re-integratietraject. In figuur 13 staan de antwoorden (% (helemaal) mee eens) van uw klanten. Figuur 13 Stellingen over re-integratietraject De resultaten laten zien dat uw klanten dit jaar vaker instemmen met de positieve stellingen dan in Met name de stellingen het traject past goed bij wat ik kan en wil en door het traject heb ik meer kans op het vinden van betaalde baan worden vaker beaamd. Ook ten opzichte van de referentiegroep kan een groter aandeel klanten zich in deze stellingen vinden. SGBO KTO WWB 16

20 7 Ervaren afstand tot de arbeidsmarkt Hoe schatten uw klanten zelf hun afstand tot de arbeidsmarkt in? En in hoeverre komt de indeling overeen met uw eigen indeling? In de voorgaande onderzoeken werd gevraagd hoe klanten hun afstand tot de arbeidsmarkt inschatten. Doordat er naast sturen op langdurige uitstroom steeds meer wordt gestuurd op het aannemen van tijdelijk en/of parttime werk (aangevuld met een uitkering) hebben wij dit onderscheid gevolgd. Vijftien procent van uw klanten zegt geen betaalde parttime baan te hebben. Dit is een ongeveer even groot aandeel als in de referentiegroep, waar 14% zegt een betaalde parttime baan te hebben. Aan deze klanten is de vraag voorgelegd: Hoe makkelijk denkt u een betaalde parttime baan te kunnen vinden (waarmee u slechts gedeeltelijk afhankelijk bent van een bijstandsuitkering)? Klanten konden kiezen uit de volgende antwoorden: Ik verwacht zelf snel een betaalde parttime baan te kunnen vinden. Ik verwacht met ondersteuning snel een parttime baan te kunnen vinden. Ik verwacht met ondersteuning niet snel een betaalde parttime baan te kunnen vinden. Ik zie geen kansen om nog een betaalde parttime baan te vinden. De resultaten voor uw gemeente en de referentiegroep worden in onderstaande figuur weergegeven. De ervaren afstand tot een parttime baan is onder uw klanten vergelijkbaar met de ervaren afstand in de referentiegroep. Negen procent denkt zelfstandig snel een parttime baan te kunnen vinden en 16% denkt met ondersteuning snel een parttime baan te vinden. In de referentiegroep zijn deze percentages 7% en 12%. Figuur 14 Ervaren afstand tot betaalde parttime baan SGBO KTO WWB 17

21 Ook is aan alle klanten gevraagd hoe makkelijk zij aan een betaalde baan denken te komen waarmee zij geheel onafhankelijk zijn van een uitkering. Ook hier konden klanten aangeven wat hun verwachtingen zijn. De resultaten voor uw gemeente en de referentiegroep worden in onderstaande figuur weergegeven. Het aandeel klanten dat met ondersteuning snel een fulltime baan denkt te vinden is iets groter dan in de referentiegroep. Figuur 15 Ervaren afstand tot betaalde fulltime baan SGBO KTO WWB 18

22 8 Door klanten genoemde verbeterpunten Aan het einde van de vragenlijst is klanten gevraagd om één punt aan te geven dat zij goed vinden aan de sociale dienst. Klanten konden hierbij kiezen uit de meest genoemde items van de afgelopen jaren en dit antwoord vervolgens toelichten in een open schrijfvak. Uit de antwoorden kwamen de volgende punten het meest naar voren: Tabel 2 Verdeling punten die klanten goed vinden aan de sociale dienst Uw gemeente 2013 Referentiegroep 2013 Alles in het algemeen 25% 22% Klantvriendelijkheid/behulpzaamheid 24% 25% Mijn klantmanager 21% 15% Stiptheid uitbetaling uitkering 21% 27% Begeleiding/ondersteuning 9% 7% Aandacht medewerkers 7% 7% Dat er een vangnet is 7% 10% Informatievoorziening 6% 7% Anders 4% 4% Het meest tevreden is men over alles in het algemeen, gevolgd door de klantvriendelijkheid en behulpzaamheid. Een kwart van de klanten van uw sociale dienst noemt dit als positief punt. In de referentiegroep is de stiptheid waarmee de uitkering wordt uitbetaald het meest genoemde punt dat men goed vindt aan de sociale dienst. Klanten konden hun antwoord toelichten in een schrijfvak. Onderstaande voorbeelden van citaten zijn illustratief. Alles in het algemeen: Ik ben dankbaar dat ik een basis heb om mijn kosten van te kunnen betalen. Mijn ervaring is dat alles altijd netjes en duidelijk afgehandeld is. Ik vind de sociale dienst helemaal goed. Ik ben tevreden tot nu toe. Ik ben erg blij met de hulp van de sociale dienst, na een uiterst moeilijke periode in mijn leven. Klantvriendelijkheid/behulpzaamheid: We hebben wel een klik. Ze houdt rekening met mijn situatie en behoeftes. Zeer tevreden. [In tegenstelling tot] de medewerker die de intake deed. Die kwam met allerlei dreigementen en sprak wat mij betreft voor haar beurt. Word vriendelijk geholpen door medewerkers en mijn consulente! De baliemedewerkers zijn zeer klantvriendelijk en met mijn consulente heb ik het gevoel dat ze mij begrijpt want ik vertrouw haar en ik kan mijn moeilijkheden met haar bespreken. Mijn klantmanager: Mevrouw... had al heel snel in de gaten dat ik mijn weg wel zou vinden. Zij gaf mij wat tijd en vertrouwen om mijn eigen baan te creëren. Ik ben altijd goed geholpen door mijn consulent. Ondanks dat mijn consulent niet heeft gereageerd op mijn vraag per mail vind ik dat hij in een persoonlijk gesprek ruim de tijd heeft genomen om van alles te bespreken naar aanleiding van een heronderzoek consult. Goed contact met consulent, neemt tijd voor mijn vragen. SGBO KTO WWB 19

23 Stiptheid uitbetaling uitkering: De uitkering is altijd stipt op tijd gestort. Is goed geregeld, op tijd. Begeleiding/ondersteuning: Begeleiding door consulent en werkleider is goed. Eerst met het faillissement en daarna het onverwacht overlijden van mijn man. Ik vind dat het goed geregeld is. Een prettige begeleiding bij de aanvraag. Vervolgens is klanten gevraagd één punt aan te geven dat de sociale dienst zou moeten verbeteren. Ook hier konden klanten kiezen uit de meest genoemde items van de afgelopen jaren of anders en dit antwoord vervolgens toelichten. Tabel 3 Verdeling punten die volgens klanten verbeterd moeten worden Uw gemeente 2013 Referentiegroep 2013 Rekening houden met de situatie klant 39% 31% Telefonische bereikbaarheid 19% 22% Begeleiding naar werk 16% 5% Beter/sneller reageren op vragen 13% 8% Informatie rechten/mogelijkheden 12% 17% Anders 9% 11% Meer begrip/respect van de medewerkers 7% 11% Meer tijd nemen voor de klant 4% 8% Minder wisselingen klantmanagers 4% 17% Het verbeterpunt dat door de klanten van uw sociale dienst het meest wordt genoemd betreft het rekening houden met de situatie van de klant. Ook in de referentiegroep wordt het rekening houden met de situatie van de klant het meest genoemd. De verdeling van genoemde verbeterpunten is vergelijkbaar met die in de referentiegroep. Opvallend is dat minder wisselingen van klantenmanagers in vergelijking met de referentiegroep door zeer weinig klanten als verbeterpunt wordt aangedragen. Begeleiding naar werk wordt relatief vaak genoemd. In de open antwoorden konden de aangevinkte verbeterpunten worden toegelicht. Onderstaande citaten zijn illustratief: Rekening houden met de situatie van de klant: Dat de consulent zich aan de afspraak moet houden en je niet maanden moet laten wachten. Rekening houden met de klant als deze al twee keer is afgekeurd. Een consulent beslist niet wat je wel en niet kunt. Ik vind dat er ook meer gekeken moet worden naar alleenstaande ouders met probleemkinderen. Wat wij wel en niet kunnen, want de speciale opvang voor kinderen zitten niet in de buurt en we moeten ze zelf halen en brengen. Als je over de 50 jaar bent, is het een heel stuk moeilijker om aan het werk te komen in deze crisistijd. SGBO KTO WWB 20

24 Telefonische bereikbaarheid: Kosten van het bellen lopen snel op. Om mijn contactpersoon aan de telefoon te krijgen moet ik soms dagen proberen. Ik werk parttime, lever iedere maand op tijd mijn loonstrook in maar moet soms een week of twee op mijn bijstand wachten! Schande. Begeleiding naar werk: Meer informatie over hoe een baan te bemachtigen. Meer kans bieden om eigen talent te ontplooien en niet vanuit angst dat te blokkeren. Meer informatie over welke ondersteuning mogelijk is om een baan te vinden. Stageplek bij een organisatie regelen, met behoud van uitkering voor het laatst gewerkt. Zou het kunnen? Ik zou graag aan het werk willen! Beter/sneller reageren op vragen: Mijn consulent heeft helemaal niet gereageerd op mijn vraag per . Dit moet verbeteren. Ik kreeg pas na 8 maanden WWB omdat ik een polis had. Deze kwestie had veel sneller uitgezocht kunnen worden. Na 8 maanden bleek ik toch recht op een uitkering te hebben met terugwerkende kracht. Heel stressvol om zo lang zonder inkomen te moeten leven. Informatie rechten/mogelijkheden: Meer informatie over welke toeslagen je recht op hebt. Meer begrip/respect medewerkers: Meestal wordt er gezegd: Neemt u maar een baan bij de AH. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Meer begrip van de consulent zou op prijs worden gesteld. Over mijn huidige consulent heb ik vooralsnog geen klachten. Maar eerder werd ik benaderd als één van de vele profiteurs en is er totaal geen rekening gehouden of zelfs maar geluisterd naar wat ik te vertellen had over mijn persoonlijke situatie. Anders: Bereikbaarheid. Het is erg ver van waar ik woon. De nieuwe uitkeringsspecificaties komen in een envelop met een te groot venster. Mijn sofinummer, naam, adres en óók dat ik een uitkering krijg, is zo voor iedereen duidelijk te zien. Geen privacy! SGBO KTO WWB 21

25 Bijlage 1: Respons Doorgaans is de respons bij een tevredenheidsonderzoek onder WWB-klanten lager dan bij een ander type onderzoek. Dit heeft te maken met het gegeven dat de klanten een afhankelijkheidsrelatie hebben met de gemeente. Daardoor kunnen zij zich belemmerd voelen vrijuit hun mening te geven. Waar bij andere onderzoeken de respons soms 40% tot 50% bedraagt, leert de ervaring dat de respons bij tevredenheidsonderzoeken onder WWB-klanten doorgaans hooguit 35% is. De sociale dienst van uw gemeente heeft alle klanten van de sociale dienst de vragenlijst toegestuurd. Om de respons te stimuleren heeft de gemeente tijdens de invulperiode een rappelbrief verstuurd. Uiteindelijk hebben 107 van de 380 klanten de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd. Daarmee is de respons 28%. Voor een tevredenheidsonderzoek onder WWBklanten is deze respons iets aan de lage kant. Meestal ligt de respons tussen de 30% en 35%. Kenmerken respondenten in uw gemeente ten opzichte van referentiegroep Hier volgt een overzicht van enkele kenmerken van de respondenten in uw gemeente in vergelijking met de respondenten uit de referentiegroep. Uit de vergelijking blijkt dat er in uw gemeente: naar verhouding iets meer klanten zijn met een langere uitkeringsduur; naar verhouding iets meer klanten zijn in hogere leeftijdsklassen. Klanten met een langere uitkeringsduur en klanten in hogere leeftijdsklassen oordelen in de regel positiever dan klanten met een korte uitkeringsduur en klanten in lagere leeftijdsklassen. Dit betekent dat positieve resultaten voor een deel beïnvloed worden door de achtergrondkenmerken van de respondenten. In de tabellen 4 tot en met 10 is aan de hand van de achtergrondvragen weergegeven wat de kenmerken van de respondenten zijn. Omdat niet alle respondenten deze vragen hebben beantwoord, kunnen de totale aantallen per groep lager uitvallen dan het totale aantal respondenten van uw gemeente. Tabel 4 Sollicitatieplicht Uw gemeente vorige Uw gemeente 2013 meting Referentiegroep 2013 Vrijgesteld van sollicitatieplicht 53% 52% 62% Sollicitatieplicht 47% 48% 38% SGBO KTO WWB 22

26 Tabel 5 Uitkeringsduur Uw gemeente 2013 Uw gemeente vorige meting Referentiegroep 2013 Tot 1 jaar 19% 20% 19% 1 tot 3 jaar 22% 26% 24% 3 tot 5 jaar 16% 15% 16% 5 jaar of langer 43% 39% 41% Tabel 6 Gezinssituatie Uw gemeente 2013 Uw gemeente vorige meting Referentiegroep 2013 Alleenstaand met thuiswonende kinderen 30% 36% 25% Gehuwd/partner met thuiswonende kinderen 24% 22% 10% Alleenstaand zonder thuiswonende kinderen 35% 36% 56% Gehuwd/partner zonder thuiswonende kinderen 11% 6% 9% Tabel 7 Geslacht Uw gemeente 2013 Uw gemeente vorige meting Referentiegroep 2013 Man 39% 44% Vrouw 61% 56% Tabel 8 Leeftijd Uw gemeente 2013 Uw gemeente vorige meting Referentiegroep % 7% 6% % 30% 23% % 30% 26% % 23% 30% % 10% 15% 65 jaar en ouder 1% 0% 0% Tabel 9 Re-integratietraject Uw gemeente 2013 Uw gemeente vorige meting Referentiegroep 2013 Nee 87% 75% 78% Ja, ik volg nu een re-integratietraject 11% 15% 12% Ja, ik heb in de afgelopen 12 maanden een traject afgerond 2% 11% 9% Tabel 10 Wel of geen internetverbinding thuis Uw gemeente 2013 Uw gemeente vorige meting Referentiegroep 2013 Ja 91% 86% 75% Nee 9% 14% 25% SGBO KTO WWB 23

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

Tevredenheid W&I-klanten 2015

Tevredenheid W&I-klanten 2015 Tevredenheid W&I-klanten 2015 Pijnacker-Nootdorp Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Simon Wajer december 2015 Projectnummer: 107748 Correspondentienummer: DH-0912-4713 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten Enschede

Tevredenheid WWB-klanten Enschede Tevredenheid WWB-klanten 2010 Enschede Tevredenheid WWB-klanten 2010 Enschede februari 2011 COLOFON Samenstelling Andrew Britt Simon Wajer Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten Maassluis

Tevredenheid WWB-klanten Maassluis Tevredenheid WWB-klanten 2010 Maassluis Tevredenheid WWB-klanten 2010 Maassluis maart 2011 COLOFON Samenstelling Andrew Britt Volkan Atalay Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2012. Bijlage met eigen vragen Gemeente Amersfoort

Tevredenheid WWB-klanten 2012. Bijlage met eigen vragen Gemeente Amersfoort Tevredenheid WWB-klanten 2012 Bijlage met eigen vragen Gemeente Amersfoort Maart 2013 COLOFON Samenstelling Andrew Britt Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking SGBO SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten Gemeente Velsen

Tevredenheid WWB-klanten Gemeente Velsen Tevredenheid WWB-klanten 2012 Gemeente Velsen Maart 2013 COLOFON Samenstelling Simon Wajer Andrew Britt Ischa van Straaten Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking SGBO SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WWB & minimabeleid 2012-2013. Afdeling Werk en Inkomen Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar

Klanttevredenheidsonderzoek WWB & minimabeleid 2012-2013. Afdeling Werk en Inkomen Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar Klanttevredenheidsonderzoek WWB & minimabeleid 2012-2013 Afdeling Werk en Inkomen Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar Klanttevredenheidsonderzoek WWB & minimabeleid 2012-2013 Afdeling Werk

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom 3 juli 2014 Andrew Britt, Simon Wajer, Annelieke van den Heuvel Projectnr. 107573 Correspondentienummer: DH-0307-3934

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten Pijnacker-Nootdorp

Tevredenheid WWB-klanten Pijnacker-Nootdorp Tevredenheid WWB-klanten 2008 Pijnacker-Nootdorp Tevredenheid WWB-klanten 2008 Pijnacker-Nootdorp januari 2009 COLOFON Samenstelling Simon Wajer Vormgeving binnenwerk SGBO Druk SGBO SGBO Onderzoek > Advies

Nadere informatie

Tevredenheid W&I-klanten 2015

Tevredenheid W&I-klanten 2015 Tevredenheid W&I-klanten 2015 Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar Andrew Britt, Annelieke van den Heuvel, Simon Wajer December 2015 Projectnummer: 107748 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek W&I 2016

Tevredenheidsonderzoek W&I 2016 Tevredenheidsonderzoek W&I 2016 Oldebroek Rapport Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Tom Plat November 2016 Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-2111-8105 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid en schuldhulpverlening Afdeling WIZ gemeente Tiel

Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid en schuldhulpverlening Afdeling WIZ gemeente Tiel Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid en schuldhulpverlening 2013 Afdeling WIZ gemeente Tiel COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Carla Vianen Vormgeving binnenwerk SGBO

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten Optimisd

Tevredenheid WWB-klanten Optimisd Tevredenheid WWB-klanten 2009 Optimisd Tevredenheid WWB-klanten 2009 Optimisd februari 2010 COLOFON Samenstelling Simon Wajer Vormgeving binnenwerk Secretariaat SGBO Druk SGBO SGBO Benchmarking Postbus

Nadere informatie

Tevredenheid bijstandsklanten 2016

Tevredenheid bijstandsklanten 2016 Tevredenheid bijstandsklanten 2016 Gemeente Overbetuwe Rapport Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Tom Plat November 2016 Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1711-8099 INHOUD SAMENVATTING

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom December 2014 Andrew Britt Simon Wajer Annelieke van den Heuvel Projectnummer 107573 Correspondentienummer:

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten Helmond, Laarbeek en Asten (HLA)

Tevredenheid WWB-klanten Helmond, Laarbeek en Asten (HLA) Tevredenheid WWB-klanten 2009 Helmond, Laarbeek en Asten (HLA) Tevredenheid WWB-klanten 2009 Helmond, Laarbeek en Asten (HLA) januari 2010 COLOFON Samenstelling Andrew Britt Vormgeving binnenwerk Debbie

Nadere informatie

Belevingsonderzoek Werkplein Hoogeveen 2014 Werkplein Hoogeveen

Belevingsonderzoek Werkplein Hoogeveen 2014 Werkplein Hoogeveen Belevingsonderzoek Werkplein Hoogeveen 2014 Werkplein Hoogeveen december 2014 Rapportage BMC Onderzoek Andrew Britt Annelieke van der Heuvel Projectnummer: 107573 Correspondentienummer: DH-1112-4145 INHOUD

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten. ISD Optimisd

Tevredenheid WWB-klanten. ISD Optimisd Tevredenheid WWB-klanten ISD Optimisd Tevredenheid WWB-klanten ISD Optimisd augustus 2007 COLOFON Samenstelling Karin Jonker Vormgeving binnenwerk Safina Musahal Druk Sector Document Processing, VNG SGBO

Nadere informatie

Tevredenheid Schuldhulpverlening 2011. Gemeente IJsselstein

Tevredenheid Schuldhulpverlening 2011. Gemeente IJsselstein Tevredenheid Schuldhulpverlening 2011 Gemeente IJsselstein COLOFON Samenstelling Andrew Britt Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking SGBO SGBO Benchmarking Postbus 10242 2501 HE

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek bijstand, minimabeleid & schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek bijstand, minimabeleid & schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek bijstand, minimabeleid & schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom januari 2016 Andrew Britt, Simon Wajer, Annelieke van den Heuvel Projectnr. 107573 Correspondentienummer:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek W&I 2016

Klanttevredenheidsonderzoek W&I 2016 Klanttevredenheidsonderzoek W&I 2016 De Wolden Juni 2016 Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Projectnummer: 107748 Correspondentienummer: DH-0806-5068 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2014

Tevredenheid WWB-klanten 2014 Tevredenheid WWB-klanten 2014 Gemeente Breda Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Simon Wajer Juni 2015 Projectnummer: 107748 Correspondentienummer: DH-1106-4465 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING

Nadere informatie

19 februari. Uitkomsten onderzoek BMC naar de dienstverlening bij Sociale Zaken

19 februari. Uitkomsten onderzoek BMC naar de dienstverlening bij Sociale Zaken 19 februari Orgaan: Locatie: Datum: Aanvang: Gemeenteraad Raadzaal donderdag 19 februari 2015 19:30 uur 1. 19:30-19:45 uur, Karel Loohuis Plenaire vergadering (Raadzaal) 1. 2. 3. 4. Opening besluitvorming

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 KLANTTEVREDENHEID WWB Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Gemeente Pijnacker-Nootdorp mei 2015 Versie 23-06-15 Andrew Britt, Naomi Meys Projectnummer: 107748 Correspondentienummer: DH-2105-4345 INHOUD HOOFDSTUK

Nadere informatie

Klanttevredenheid schuldhulpverlening 2012/ 2013. Gemeente De Wolden,

Klanttevredenheid schuldhulpverlening 2012/ 2013. Gemeente De Wolden, Klanttevredenheid schuldhulpverlening 2012/ 2013 Gemeente De Wolden, juni 2013 COLOFON Samenstelling Andrew Britt Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking SGBO SGBO Benchmarking Postbus

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Artemis Coaching Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Artemis Coaching Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van InterLuceo Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: InterLuceo Inleiding Voor u ligt de definitieve rapportage van het tevredenheidsonderzoek van

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V.

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Renga B.V. Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Renga B.V. Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik op Werk

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk

Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk september 2005 COLOFON Samenstelling Drs. M.H. (Mark) Gremmen drs. A.J.H. (Bert Jan)

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Opsterland. Uitgave Deze publicatie

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Jaarrapport Cenzo totaal 2013

Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van de informatie

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Nulmeting 2017

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Nulmeting 2017 Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch Nulmeting 2017 Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2017 Samenvatting De gemeente geeft indicaties af voor Wmo hulpmiddelen. Voor de levering van de hulpmiddelen

Nadere informatie

Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss

Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Juni 2008 COLOFON Samenstelling Michelle Rijken Mark Gremmen Vormgeving binnenwerk Roelfien Pranger Druk HEGA

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning Over het onderzoek De Goede Woning heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl 2 Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl februari maart 2012 Klanttevredenheidsonderzoek website 2012 In opdracht van

Nadere informatie

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Sint-Michielsgestel uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 18 juni 2013 datum/agendapunt B&W-vergadering: 250613/202 afd: sociale zaken Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Matchcare re-integratie April 2009 1 Bedrijfsnaam: Matchcare re-integratie Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Enquête Participatiewet

Enquête Participatiewet Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de gemeente bij het aanvragen / krijgen van een bijstandsuitkering en / of uw participatie en re-integratietraject. Uw antwoorden zijn anoniem. Dat wil zeggen

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2011

Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2011 Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken Als onderdeel van Benchmark Publiekszaken 2011 1 Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2011 Klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

DIA, SOZAWE, ROEZ en Hulpverleningsdienst

DIA, SOZAWE, ROEZ en Hulpverleningsdienst 1 Klanttevredenheidsonderzoek Baliebezoek 2012 DIA, SOZAWE, ROEZ en Hulpverleningsdienst 2 3 Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Publieksbalies DIA/SOZAWE/ROEZ/ Hulpverleningsdienst Als onderdeel

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO Over het onderzoek Woongoed GO heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidsonderzoek. Intergemeentelijke Sociale Dienst. Brabantse Wal 2014. Woensdrecht

Rapportage Tevredenheidsonderzoek. Intergemeentelijke Sociale Dienst. Brabantse Wal 2014. Woensdrecht Rapportage Tevredenheidsonderzoek Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal 2014 Woensdrecht augustus 2014 september 2014 1 Inhoud I Inleiding... 3 II Resultatenoverzicht... 5 2.1 Achtergrondgegevens...

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

PARTICIPATIERAADHAARLEM

PARTICIPATIERAADHAARLEM Aan de wethouder de heer J. Nieuwenburg en aan de leden van de commissie Samenleving Datum 21 januari 2014 Ons kenmerk 2014/05 Contactpersoon S.K. AugUStin Doorkiesnummer 023-511 5273 E-mail augustsk@haarlem.nl

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester Over het onderzoek Thuisvester heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1.1 Inleiding De acht deelnemende gemeenten in Noord-Groningen willen meer grip krijgen op de kwaliteit van het doelgroepenvervoer. Daarom hebben zij Mobycon gevraagd

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Stichting ActiefTalent Juni 2009 1 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Inleiding Voor u ligt het definitieve rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V.

Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V. Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V. T 023 557 41 92 info@alympus.nl www.alympus.nl Samenvatting resultaten KTO 2007 Rapportcijfers: Alympus als bureau 7,8 0,3 t.o.v. 2005

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse

Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse W032521 / 22309 Onderzoeken uitvoering Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse Oktober 2012 Uitgevoerd door: S. Boekestijn beleidsmedewerker gemeente Lisse INHOUDSOPGAVE Inleiding p. 2 1 Onderzoeksopzet

Nadere informatie

B&W. '.Mii. Advies. Zorg en Inkomen Zoetermeer. .^lé^l. DM-nr. 2011/317. Versie: 2. jjfi-jorm adv;as Klanttevredenheidonderzoek Werk

B&W. '.Mii. Advies. Zorg en Inkomen Zoetermeer. .^lé^l. DM-nr. 2011/317. Versie: 2. jjfi-jorm adv;as Klanttevredenheidonderzoek Werk ^^^^^^ ^^ II B&W Advies 110033 DM-nr. 2011/317 Versie: 2 jjfi-jorm adv;as 3Sl3t@T!l Klanttevredenheidonderzoek Werk Zorg en Inkomen 2010 Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan Mede verantw.

Nadere informatie

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK. 1.1 Wat is uw leeftijd?.. jaar. 1.2 Bent U O alleenstaand O alleenstaande ouder O gehuwd / samenwonend

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK. 1.1 Wat is uw leeftijd?.. jaar. 1.2 Bent U O alleenstaand O alleenstaande ouder O gehuwd / samenwonend VRAGENLIJST KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK 1 PERSOONSGEGEVENS 1.1 Wat is uw leeftijd?.. jaar 1.2 Bent U O alltaand O alltaande ouder O gehuwd / samenwonend 1.3 Heeft u thuiswonende kinderen onder de 18

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Stadskanaal uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2010 Juni 2010 Onderzoek

Nadere informatie

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting Memorie van toelichting Aan de gemeenteraad van de gemeente Geldrop-Mierlo. Geldrop 21 januari 2014 onderwerp Evaluatie Werkplein registratienr MvT RI GM 2013.0707 Beste leden van de raad van de gemeente

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 213, Leven a.s.r. Rapportcijfer 8, Rapportcijfer a.s.r., per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Allianz Rapportcijfer Allianz, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 20: evaluatie panel December 2012 1. Inleiding Het Internetpanel Dienst Regelingen bestaat nu bijna vijf jaar. Dat vinden de opdrachtgever Dienst Regelingen

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Klanttevredenheid Inspectieproces

Klanttevredenheid Inspectieproces Klanttevredenheid Inspectieproces afgenomen 30 mei - 20 juni 2011 Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 14 Klanttevredenheid Inspectieproces

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Avéro Achmea Rapportcijfer Avéro, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Balie

Klanttevredenheidsonderzoek Balie Klanttevredenheidsonderzoek Balie Gemeente Cranendonck 2016 mevrouw B. van Dalen MSc het PON, kennis in uitvoering Tilburg januari 2017 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

Klanttevredenheid Informatiepunt Duurzaam Veilig Verkeer

Klanttevredenheid Informatiepunt Duurzaam Veilig Verkeer Klanttevredenheid Informatiepunt Duurzaam Veilig Verkeer Kianttevredenheid Informatiepunt Duurzaam Veilig Verkeer november 2001 Colofon Samenstelling drs. N.W. Gerritsen drs. T.T.J. Gelissen Vormgeving

Nadere informatie

KLANTERVARINGEN PARTICIPATIEWET

KLANTERVARINGEN PARTICIPATIEWET Rapport KLANTERVARINGEN PARTICIPATIEWET Goeree-Overflakkee Juli 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/111 Datum Juli 2017

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Onderzoek naar tevredenheid individuele voorzieningen Wmo 1 COLOFON Samenstelling Hein Quist SGBO Onderzoek > Advies > Implementatie Postbus 10242 2501 HE Den Haag SGBO NIETS

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer

Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer Gemeente Roermond Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Mei 2016 Projectnummer: 348206 Correspondentienummer: DH-2605-5040 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 DIENSTVERLENING

Nadere informatie

Aanbevelingen, conclusies en verbeteracties gebaseerd op resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek NV Schade 2012/ 2013

Aanbevelingen, conclusies en verbeteracties gebaseerd op resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek NV Schade 2012/ 2013 Aanbevelingen, conclusies en verbeteracties gebaseerd op resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek NV Schade 2012/ 2013 November 2013 Aanbevelingen, conclusies en verbeteracties Het Klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Tevredenheidsonderzoek 2012 Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Zoetermeer, maandag 4 februari 2013 In opdracht van Jobcoach organisatie Trace Daelzicht De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK UWV JOBSENSE. Meetjaar 2013

TEVREDENHEIDSONDERZOEK UWV JOBSENSE. Meetjaar 2013 TEVREDENHEIDSONDERZOEK UWV JOBSENSE Meetjaar 2013 Mei 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen - Algemeen 4 -

Nadere informatie

Klanttevredenheid marktkooplieden - 2008

Klanttevredenheid marktkooplieden - 2008 Klanttevredenheid marktkooplieden - 2008 Klanttevredenheid marktkooplieden - 2008 Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) februari 2009 In opdracht van Stadstoezicht afdeling B&O Centrum

Nadere informatie

KTO ISD BOLLENSTREEK. Samenvatting. Klanttevredenheidsonderzoek ISD Bollenstreek Mei 2016

KTO ISD BOLLENSTREEK. Samenvatting. Klanttevredenheidsonderzoek ISD Bollenstreek Mei 2016 KTO ISD BOLLENSTREEK Klanttevredenheidsonderzoek ISD Bollenstreek 2015 Mei 2016 Samenvatting Doel van het onderzoek Het klanttevredenheidsonderzoek 2015 van ISD Bollenstreek heeft als doel om de klantervaringen

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 19 augustus 2015

Adviesnota Bestuur datum: 19 augustus 2015 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 19 augustus 2015 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp: Algemeen Bestuur (AB) Dagelijks

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

8 januari 2014 SZW//2013/ A.P. Huizinga clienttevredenheidonderzoek WMO en SZW

8 januari 2014 SZW//2013/ A.P. Huizinga clienttevredenheidonderzoek WMO en SZW Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres Leden van de gemeenteraad I I Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Onderwerp 8 januari 2014 SZW//2013/492815 A.P. Huizinga 0235113954 aphuizinga@haarlem.nl

Nadere informatie

Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken

Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken Rapportage kwantitatief onderzoek naar de tevredenheid van cliënten van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Houten. dinsdag 4 november 26 Oakdale Group

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie