Klanttevredenheidsonderzoek W&I 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klanttevredenheidsonderzoek W&I 2016"

Transcriptie

1 Klanttevredenheidsonderzoek W&I 2016 De Wolden Juni 2016 Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Projectnummer: Correspondentienummer: DH

2 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 4 HOOFDSTUK 2 WAARDERING VOOR DE ALGEMENE DIENSTVERLENING 5 HOOFDSTUK 3 WAARDERING EERSTELIJNSDIENSTVERLENING Bejegening en wachttijd aan de balie Bereikbaarheid Informatievoorziening 8 HOOFDSTUK 4 INTAKEGESPREK 10 HOOFDSTUK 5 WAARDERING INKOMENSCONSULENTEN/WERKCOACHES Verschillende medewerkers en/of locaties Tevredenheid werkcoaches/inkomensconsulenten 11 HOOFDSTUK 6 WAARDERING RE-INTEGRATIETRAJECTEN Waardering begeleiding tijdens het re-integratietraject Ervaring re-integratietraject 19 HOOFDSTUK 7 ERVAREN AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT 20 HOOFDSTUK 8 MINIMABELEID 22 HOOFDSTUK 9 VERBETERPUNTEN VANUIT KLANTEN ZELF 26 BIJLAGE 1 ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN RESPONS 28 BIJLAGE 2 VRAGENLIJST 29

3 Samenvatting In dit rapport vindt u de resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Werk en Inkomen voor het cluster sociale zaken van gemeente De Wolden. In totaal hebben 136 klanten 1 aan dit onderzoek meegedaan. Over het algemeen zijn klanten tevreden over de dienstverlening van het cluster sociale zaken. Zij waarderen de algehele dienstverlening met een 7,2. Dit is weliswaar lager dan in 2014, maar in lijn met de referentiegroep (7,0). Waardering frontoffice (H3) In verhouding tot de referentiegroep zijn klanten uit De Wolden tevreden over de eerstelijnsdienstverlening. Respondenten zijn over de wachttijden en bejegening aan de balie positiever over het gemeentehuis in Zuidwolde dan over het Werkplein te Hoogeveen. Op de diverse aspecten van bereikbaarheid zijn de resultaten vergelijkbaar met die in 2014 en liggen zij in lijn met die in de referentiegroep. In verhouding tot de referentiegroep zijn uw klanten iets minder positief over de telefonische bereikbaarheid en de openingstijden van het cluster sociale zaken. Relatief positief zijn zij weer over de wachttijd voor een afspraak met de werkcoach. De waardering voor de diverse aspecten van de informatievoorziening is gedaald ten opzichte van Wel is deze vergelijkbaar met de huidige cijfers in de referentiegroep. Waardering intakegesprek (H4) De waardering van klanten over het intakegesprek komt redelijk overeen met de referentiegroep. De meerderheid van de klanten is het ermee eens dat zij tijdens het gesprek goed al hun vragen konden stellen (86%), en dat hun plichten goed zijn uitgelegd (85%). Het aandeel klanten dat vindt dat hun rechten duidelijk zijn uitgelegd is iets kleiner dan in de referentiegroep (79% in verhouding tot 82%). Relatief het minst vaak zijn klanten in De Wolden het eens met de stelling dat zij door het gesprek een duidelijk beeld kregen van wat hen te wachten stond (77% in verhouding tot 81%). Waardering inkomensconsulenten en werkcoaches (H5) Klanten geven voor de algehele dienstverlening van de werkcoaches een 7,0 gemiddeld en voor de algehele dienstverlening van de inkomensconsulenten een 7,1. De waardering is dus nagenoeg gelijk. Deze waardering is wel lager dan in 2014 maar (minstens) even hoog als de waardering in de referentiegroep. 2 Als wij kijken naar de losse items van de dienstverlening dan blijkt ook dat de tevredenheid op de meeste punten (iets) hoger is dan in de referentiegroep. Daarnaast blijkt dat op een aantal losse items respondenten iets positiever zijn over de werkcoaches dan over de inkomensconsulenten. 1 Inwoners met een uitkering levensonderhoud algemene bijstand, IOAW- of IOAZ-uitkering. Verder in het rapport aangeduid als klanten of bijstandsklanten. 2 Zowel in de referentiegroep als in het onderzoek in 2014 zijn de werkcoaches en inkomensconsulenten samengenomen. 1/27

4 Waardering re-integratietrajecten (H6) De respondenten in De Wolden die nu een re-integratietraject volgen of de afgelopen 12 maanden hebben gevolgd zijn in verhouding tot de referentiegroep erg tevreden over de dienstverlening tijdens het traject. Zij geven hier een 7,3 gemiddeld voor in verhouding tot een 6,5 in de referentiegroep (let wel, deze resultaten zijn indicatief door het kleine aantal respondenten dat het betreft). Op alle losse items van het re-integratietraject zijn respondenten in De Wolden positiever dan in de referentiegroep. Uitzondering hierop is het item het uiteindelijk bereikte resultaat van het traject. Dit wordt door de respondenten in De Wolden gewaardeerd met een 5,8 (wat in lijn ligt met de 5,7 in de referentiegroep). Ervaren afstand tot de arbeidsmarkt (H7) In verhouding tot de referentiegroep maken de respondenten uit De Wolden iets minder positieve inschattingen over hun afstand tot de arbeidsmarkt. Waar in De Wolden 8% van de respondenten denkt dat zij zelf snel een betaalde baan zullen vinden, en 13% denkt met ondersteuning snel een betaalde baan te kunnen vinden, zijn deze percentages in de referentiegroep 10% en 17%. Tot slot is klanten gevraagd waar de gemeente hen mee kan helpen om uit de bijstand te komen. Meerdere klanten vinden dat de gemeente zelf het goede voorbeeld kan geven door zelf mensen uit de bijstand in dienst te nemen, en dit ook te verlangen van de leveranciers van de gemeente. Minimabeleid (H8) Bijna een derde van de respondenten geeft aan het afgelopen jaar een aanvraag te hebben ingediend voor een minimaregeling. Veel klanten weten geheel of gedeeltelijk wat zij konden verwachten bij het indienen van de aanvraag, maar iets meer dan de helft van de respondenten wist dit nauwelijks of helemaal niet. De waardering van verschillende items rond de uitvoering van de regelingen ligt in lijn met de referentiegroep. Uitzondering hierop is de hulp die mensen krijgen bij het invullen van formulieren. Deze wordt met een 5,9 in De Wolden lager gewaardeerd dan in de referentiegroep (6,4). Wel zijn uw klanten relatief positief in verhouding tot de referentiegroep als het gaat om de stelling de regelingen van het cluster sociale zaken sluiten aan bij wat ik nodig heb. Daar is in De Wolden 69% van de klanten het mee eens in verhouding tot 65% in de referentiegroep. Verbeterpunten vanuit klanten (H9) en conclusie Aan klanten is aan het eind van de vragenlijst gevraagd een punt te kiezen dat het cluster sociale zaken beter moet doen. Dit antwoord konden klanten vervolgens toelichten in een open schrijfvak. Het meest genoemde punt in De Wolden is het rekening houden met de situatie van de klant (net als in de referentiegroep). Op de tweede plaats staat de telefonische bereikbaarheid (net als in de referentiegroep). Een relatief groot deel van de klanten in De Wolden noemt informatie over rechten/mogelijkheden. Waar dit in De Wolden op de derde plaats staat, staat dit in de referentiegroep op de vierde plaats. Dit punt hangt mogelijk samen met het relatief kleine aandeel klanten dat het eens is met de stelling dat zij door het intakegesprek een duidelijk beeld hadden van wat hen te wachten stond, en het relatief kleine aandeel dat het eens is met de stelling dat tijdens het intakegesprek hun rechten duidelijk zijn uitgelegd. 2/27

5 Verder kan gesteld worden dat op vrijwel alle andere onderdelen klanten in De Wolden even positief of positiever zijn dan het gemiddelde in de referentiegroep. Op veel onderdelen is de tevredenheid wel gedaald ten opzichte van De redenen hiervoor blijken echter niet uit de antwoorden van de klanten. Het antwoord hierop kan wellicht eerder gezocht worden in de relatief hoge scores in 2014 ten opzichte van de referentiegroep, dan dat de scores nu laag zouden zijn. 3/27

6 Hoofdstuk 1 Inleiding Het Klanttevredenheidsonderzoek Werk en Inkomen (Kto W&I) is een compact onderzoek naar de beleving van klanten algemene bijstand. Doordat de vragenlijst relatief kort is, kan deze periodiek uitgezet worden onder bijstandsklanten. Hiermee kan de ontwikkeling van de klanttevredenheid over een langere periode worden gevolgd. Gemeente De Wolden voert dit onderzoek op advies van de Adviesraad Sociaal Beleid gemeente De Wolden voor de tweede keer uit. Op voorstel van de Adviesraad is de basisvragenlijst aangepast voor specifiek gemeente De Wolden. Op 1 januari 2015 zijn de ambtelijke organisaties van gemeente De Wolden en gemeente Hoogeveen samengevoegd tot één Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen. Hierdoor behoort het cluster sociale zaken van gemeente De Wolden tot de eenheid Dienstverlening en Activering van de samenwerkingsorganisatie. In de vragenlijst van het Kto W&I gebruikten we ten behoeve van de herkenbaarheid de algemene omschrijving cluster sociale zaken. In het rapport komt deze term daarom terug. Bij bepaalde items is wel specifiek gevraagd naar inkomensconsulenten en werkcoaches van het Werkplein in Hoogeveen en aangegeven dat deze medewerkers werken vanuit de locatie gemeentehuis in Zuidwolde of het Werkplein in Hoogeveen. Wij presenteren in dit rapport de resultaten van het cluster sociale zaken. Er wordt ook een vergelijking gemaakt met het eerdere klanttevredenheidsonderzoek uit Uw resultaten worden daarnaast waar mogelijk vergeleken met een referentiegroep 3. Hiermee kunnen de resultaten enigszins in context geplaatst worden. Het onderzoek is uitgevoerd in maart en april van Alle 370 klanten die in 2015 bijstand ontvingen zijn aangeschreven. Hiervan hebben 136 de vragenlijst tijdig ingevuld en teruggestuurd. Na de sluitingsdatum zijn er in totaal nog 11 ingevulde formulieren binnengekomen. Dit is een relatief hoge respons voor deze doelgroep. Op basis van het absoluut aantal respondenten zijn de resultaten van dit kto op hoofdlijnen betrouwbaar. 3 De referentiegroep bestaat uit het gemiddelde van bijna klanten algemene bijstand in de overige deelnemende gemeenten en diensten. 4/27

7 Hoofdstuk 2 Waardering voor de algemene dienstverlening Dit hoofdstuk behandelt de algemene tevredenheid van de klanten over de dienstverlening van het cluster sociale zaken. Figuur 1 toont het gemiddelde rapportcijfer dat de klanten met een bijstandsuitkering geven aan de dienstverlening van het cluster sociale zaken. Figuur 1 Tevredenheid over de dienstverlening De klanten in uw gemeente geven de dienstverlening gemiddeld een 7,2. Dat is een redelijk goed resultaat. Wel is dit cijfer licht gedaald ten opzichte van Figuur 2 geeft de spreiding in de rapportcijfers voor de dienstverlening weer in de vorm van een staafdiagram. Het grootste deel van de klanten (87%) geeft een voldoende en 13% van de klanten in uw gemeente geeft een onvoldoende. Dit is iets positiever dan in de referentiegroep. Figuur 2 Spreiding rapportcijfer tevredenheid over de dienstverlening 5/27

8 Hoofdstuk 3 Waardering eerstelijnsdienstverlening In dit hoofdstuk gaan we in op algemene aspecten van de eerstelijnsdienstverlening. Hieronder verstaan wij de balie, de telefonische bereikbaarheid, de bejegening en de informatievoorziening. 3.1 Bejegening en wachttijd aan de balie Figuur 3 toont de gemiddelde rapportcijfers voor de manier waarop het baliepersoneel omgaat met klanten en voor de wachttijden bij de balie. Er is zowel gevraagd naar de ervaringen met het gemeentehuis in Zuidwolde als met het Werkplein in Hoogeveen 4. Klanten is gevraagd rapportcijfers te geven voor de volgende aspecten: de manier waarop de medewerkers van de balie/receptie met u omgaan; wachttijden bij de balie. Figuur 3 Rapportcijfers bejegening en wachttijden gemeentehuis Zuidwolde Figuur 4 Rapportcijfers bejegening en wachttijden Werkplein Hoogeveen 4 In 2014 is er geen onderscheid gemaakt tussen het gemeentehuis en het Werkplein. Om een beeld te geven hebben wij wel het cijfer uit 2014 in figuren 3 en 4 opgenomen (een 8,1). 6/27

9 Figuur 3 en 4 tonen dat het verschil tussen het gemeentehuis en het Werkplein in waardering van de bejegening klein is. Wel worden de wachttijden bij de balie in Zuidwolde positiever gewaardeerd dan bij het Werkplein in Hoogeveen. 3.2 Bereikbaarheid Figuur 5 laat zien welke rapportcijfers de klanten gemiddeld geven aan verschillende aspecten van de bereikbaarheid van het cluster sociale zaken. Klanten is gevraagd rapportcijfers te geven voor de volgende aspecten: telefonische bereikbaarheid van het cluster sociale zaken (de tijden waarop gebeld kan worden); bereikbaarheid van het cluster sociale zaken per ; snelheid waarmee het cluster sociale zaken op uw vragen reageert; openingstijden van het cluster sociale zaken; wachttijd voor een afspraak met de inkomensconsulent in het gemeentehuis in Zuidwolde of Werkplein in Hoogeveen; wachttijd voor een afspraak met de werkcoach van het Werkplein in Hoogeveen. Figuur 5 toon dat de resultaten sterk overeenkomen met die in In verhouding tot de referentiegroep worden de wachttijden voor afspraken met inkomensconsulent en/of werkcoach relatief positief beoordeeld. Figuur 5 Rapportcijfers bereikbaarheid 5 5 De bereikbaarheid per is in 2014 niet uitgevraagd. 7/27

10 3.3 Informatievoorziening Figuur 6 laat zien welke rapportcijfers de klanten gemiddeld geven aan de tijdigheid en duidelijkheid wat betreft de overige aspecten van de informatievoorziening. Klanten is de volgende zes aspecten voorgelegd: duidelijkheid van de in te vullen formulieren, brieven, beschikkingen, et cetera; informatie over uw rechten en plichten; informatie over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen besluiten; algemene informatie over wetswijzingen (bijvoorbeeld de Participatiewet); informatie over andere gemeentelijke regelingen (bijvoorbeeld de Wmo of minimaregelingen); informatie via de website Figuur 6 toont dat de gemiddelde rapportcijfers over informatievoorziening zijn gedaald ten opzichte van De huidige rapportcijfers liggen wel in lijn met de cijfers van de referentiegroep. Figuur 6 Rapportcijfers informatievoorziening 6 Toegang tot internet Aan klanten is gevraagd of zij thuis een tablet of computer met internetaansluiting hebben. Het merendeel van de klanten (87%) geeft aan dit te hebben. Toch is er een groep die geen tablet of computer met internet thuis heeft (13%). In de referentiegroep is dit aandeel groter 6 De items Informatie over mogeijkheid om bezwaar te maken, algemene informatie over wetswijzigingen en informatie via de website van de gemeente zijn in 2014 niet uitgevraagd. 8/27

11 (23%). Het is goed hier rekening mee te houden bij de keuzes over hoe de informatievoorziening naar en contactmogelijkheden met de gemeente voor klanten worden ingericht. 9/27

12 Hoofdstuk 4 Intakegesprek De bijstandsklanten is gevraagd wanneer zij hun intakegesprek hebben gehad voor een uitkering voor levensonderhoud met het cluster sociale zaken. Dit vond in 2015 plaats op het Werkplein in Hoogeveen. Van alle respondenten heeft 51% hun intakegesprek tot een jaar geleden gehad. Aan deze respondenten is vervolgens een aantal stellingen over het intakegesprek voorgelegd: Tijdens het intakegesprek zijn mijn rechten duidelijk uitgelegd. Tijdens het intakegesprek zijn mijn plichten duidelijk uitgelegd. Door het intakegesprek kreeg ik een duidelijk beeld wat mij te wachten stond. Tijdens het intakegesprek kon ik goed al mijn vragen stellen. Figuur 7 Stellingen intakegesprek 7 Figuur 7 toont dat de waardering voor de verschillende aspecten van het intakegesprek weinig afwijkt van die in de referentiegroep. Uitzondering hierop is de stelling door het intakegesprek kreeg ik een duidelijk beeld wat mij te wachten stond. 7 In het onderzoek over 2014 zijn deze vragen niet gesteld. 10/27

13 Hoofdstuk 5 Waardering inkomensconsulenten/werkcoaches Uw inkomensconsulenten en werkcoaches zijn het belangrijkste contactpunt van de gemeente/het Werkplein met uw klanten. De ervaring die een klant heeft met de gemeente of het Werkplein is vaak sterk afhankelijk van hoe zij de contacten met hun eigen consulent ervaren. 5.1 Verschillende medewerkers en/of locaties Klanten is gevraagd of zij de afgelopen 12 maanden meerdere inkomensconsulenten hebben gehad, en of zij de afgelopen 12 maanden meerdere werkcoaches hebben gehad. Van de respondenten geeft 28% aan meerdere inkomensconsulenten te hebben gehad en 40% geeft aan meerdere werkcoaches te hebben gehad. Aan klanten die minimaal een van deze beide vragen met ja hebben beantwoord, is vervolgens gevraagd wat zij hiervan vonden. Let wel, deze resultaten zijn afkomstig van een klein aantal respondenten en geven hierdoor een indicatie van de werkelijke tevredenheid. Tabel 1 Wat vond u ervan dat u de afgelopen 12 maanden meerdere inkomensconsulenten en/of meerdere werkcoaches heeft gehad? De Wolden 2016 Dat vond ik geen enkel probleem 32% Neutraal 27% Dat vond ik vervelend 40% Aan alle respondenten is gevraagd of zij de afgelopen 12 maanden op meerdere locaties gesprekken hebben gehad. 35% van alle respondenten geeft aan van wel. Vervolgens is gevraagd wat zij hiervan vonden. Let wel, deze resultaten zijn afkomstig van een klein aantal klanten en geven hierdoor een indicatie van de werkelijke tevredenheid. Tabel 2 Wat vond u ervan dat u de afgelopen 12 maanden gesprekken op meerdere locaties heeft gehad? De Wolden 2016 Dat vond ik geen enkel probleem 36% Neutraal 24% Dat vond ik vervelend 40% In de tabellen 1 en 2 is te zien dat ongeveer een derde van de respondenten die het betreft, het als geen enkel probleem beschouwt. 40% van de respondenten die het betreft ervaart het als vervelend. 5.2 Tevredenheid werkcoaches/inkomensconsulenten Aan alle respondenten is gevraagd een rapportcijfer te geven voor de dienstverlening door de werkcoaches en de dienstverlening door de inkomensconsulenten. Werkcoaches gaan 11/27

14 over re-integratie en de toeleiding naar werk. Zij werken meestal vanuit het Werkplein in Hoogeveen. Inkomensconsulenten behandelen het recht op bijstand en wijzigingen in de bijstand. Ook behandelen zij minimaregelingen en bijzondere bijstand. Zij werken meestal vanuit het gemeentehuis in Zuidwolde. Figuur 8 en 9 tonen dat de waardering voor de werkcoaches en inkomensconsulenten vrijwel identiek is. Figuur 8 Waardering werkcoaches Figuur 9 Waardering inkomensconsulenten Figuur 10 en 11 geven de spreiding in de rapportcijfers voor de dienstverlening weer in de vorm van een staafdiagram. Ook de spreiding van de rapportcijfers komt sterk overeen. Figuur 10 Spreiding rapportcijfers werkcoaches 12/27

15 Figuur 11 Spreiding rapportcijfers inkomensconsulenten Wij hebben de klanten de volgende uitspraken voorgelegd en hen gevraagd aan te geven in hoeverre ze het met deze uitspraken eens of oneens zijn: De medewerkers werken over het algemeen snel en efficiënt. De medewerkers houden zich over het algemeen stipt aan hun afspraken met klanten. De medewerkers hebben voldoende kennis en vaardigheden om mij goed te begeleiden. De medewerkers besteden voldoende tijd en aandacht aan voorlichting. De medewerkers doen hun uiterste best om klanten zo goed mogelijk te helpen. De medewerkers houden rekening met wat ik kan en wil. De medewerkers respecteren mijn privacy. De medewerkers wisselen vaak waardoor ik steeds opnieuw hetzelfde verhaal moet vertellen. De medewerkers hebben vooroordelen over wat ik kan of wat ik wil. Deze stellingen zijn zowel gesteld over de werkcoaches als over de inkomensconsulenten. In figuur 12 en 13 zijn de positief gestelde stellingen weergegeven (hoe hoger de score, hoe beter) en in figuur 14 en 15 de negatief gestelde stellingen (hoe lager de score, hoe beter). 13/27

16 Figuur 12 Stellingen over werkcoaches (positief geformuleerd) 8 8 De stelling gaan op een correcte manier met mij om is in 2014 niet uitgevraagd. 14/27

17 Figuur 13 Stellingen over inkomensconsulenten (positief geformuleerd) Figuur 12 en 13 tonen een redelijk overeenkomstig beeld. Op de meeste punten is de tevredenheid iets hoger dan die in de referentiegroep. Wel is de tevredenheid ten opzichte van 2014 op een aantal punten (licht) gedaald. Over de werkcoaches zijn klanten op een aantal punten iets positiever dan over de inkomensconsulenten. Figuur 14 Stellingen over werkcoaches (negatief geformuleerd) 15/27

18 Figuur 15 Stellingen over inkomensconsulenten (negatief geformuleerd) Uit figuur 14 en 15 blijkt dat klanten ervaren dat werkcoaches vaker wisselen dan inkomensconsulenten. Daarnaast is het aandeel klanten dat het eens is met de stelling dat inkomensconsulenten vooroordelen hebben over wat de klant kan of wil, iets groter dan bij werkcoaches. 16/27

19 Hoofdstuk 6 Waardering re-integratietrajecten Budgetten voor re-integratie staan nog steeds onder druk. Met minder middelen dienen gemeenten effectiever mensen te ondersteunen in het vinden van werk. Gemeenten voeren re-integratie steeds vaker in eigen beheer uit. Daarbij kijkt men kritisch naar de resultaten en effecten van de ingezette dienstverlening. De ervaringen van de klanten met de aangeboden dienstverlening geeft input voor de optimalisatie van de dienstverlening en de begeleiding vanuit de gemeente. Aan klanten is gevraagd of ze op dit moment een re-integratietraject volgen (of de afgelopen 12 maanden hebben gevolgd). Deze gesprekken vinden meestal plaats op het Werkplein in Hoogeveen. Van alle respondenten geeft 14% aan op dit moment een traject te volgen en 17% geeft aan de afgelopen 12 maanden een traject te hebben gevolgd. Let wel, de resultaten in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op een klein absoluut aantal respondenten en zijn hierdoor indicatief. 6.1 Waardering begeleiding tijdens het re-integratietraject Als eerste is respondenten gevraagd hoe zij in het algemeen de dienstverlening tijdens het re-integratietraject waarderen. Respondenten uit uw gemeente die een re-integratietraject volgen of de afgelopen 12 maanden hebben gevolgd, gaven gemiddeld een 7,3 als rapportcijfer. Dit is lager dan in 2014 maar hoger dan in de referentiegroep. Figuur 16 Algemene waardering dienstverlening re-integratietraject Klanten is vervolgens gevraagd rapportcijfers te geven voor een aantal aspecten van de re-integratietrajecten. Klanten konden hun waardering geven voor de volgende zaken: Proces/traject: de snelheid waarmee het traject is gestart; de aansluiting van het traject op hun persoonlijke omstandigheden. Begeleiding 9 : de aandacht die de begeleider voor de klant heeft; de afstemming van informatie tussen de verschillende begeleiders. Resultaat: het uiteindelijk bereikte resultaat van het traject. 9 Voor de begeleiding geldt dat dit begeleiding vanuit verschillende betrokken organisaties kan betreffen, afhankelijk van de situatie van de klant en de gemaakte afspraken. De begeleiding kan liggen bij de gemeente, het reintegratiebedrijf of bij een andere instelling. 17/27

20 Figuur 17 toont de waardering van de klanten van uw gemeente voor de verschillende aspecten, afgezet tegen het gemiddelde van alle deelnemende gemeenten. In verhouding tot de referentiegroep zijn respondenten relatief positief over bijna alle punten rond het traject. Uitzondering hierop is het uiteindelijk bereikte resultaat van het traject. Daar geven respondenten uit De Wolden een 5,8 voor, wat vergelijkbaar is met de referentiegroep. Figuur 17 Waardering proces, begeleiding en resultaat re-integratietraject Klanten is vervolgens gevraagd dit toe te lichten in een open schrijfvak. Het wel of niet vinden van een baan blijkt voor de meeste respondenten het meest bepalend voor hun oordeel. (Overwegend) positief: Ik heb onder andere geleerd dat ik niet overal in mee hoef te gaan. Ik heb een baan door inzet en onderhandeling van begeleiders sociale dienst. Het traject heb ik als positief ervaren. Nu baan gevonden voor 3 dagen in de week. Beter leren netwerken. Meer vertrouwen gekregen om te blijven solliciteren. (Overwegend) negatief: Ik heb geen baan gevonden. Ik leer steeds nieuwe dingen, helaas heeft het nog niet tot betaald werk geleid. Ze beloven veel maar je bereikt niks. Door reorganisatie van gemeente De Wolden en Hoogeveen lagen de prioriteiten van de begeleiders vaak elders. 18/27

21 6.2 Ervaring re-integratietraject Naast de waardering van de begeleiding is ook een aantal stellingen aan klanten voorgelegd over het traject zelf. De stellingen zijn: Het traject past goed bij wat ik kan en wil. Het traject is zwaar om te volgen. Door het traject heb ik meer kans op het vinden van een betaalde baan. Tijdens het traject kan/kon ik altijd met mijn vragen bij iemand terecht. In figuur 18 staan de antwoorden (% (helemaal) mee eens) van uw klanten. Ten opzichte van de resultaten in 2014 valt het op dat klanten minder positief zijn. Wel zijn zij positiever ten opzichte van de referentiegroep. Uitzondering hierop is dat een relatief groot deel van de respondenten in De Wolden aangeeft dat het traject zwaar is om te volgen. Figuur 18 Stellingen over re-integratietraject 19/27

22 Hoofdstuk 7 Ervaren afstand tot de arbeidsmarkt Hoe schatten uw klanten zelf hun afstand tot de arbeidsmarkt in? En in hoeverre komt de indeling overeen met uw eigen indeling? Wij maken hierin onderscheid naar klanten die tijdelijk en/of parttime werk hebben (waardoor zij slechts gedeeltelijk afhankelijk zijn van een uitkering) en klanten die dit niet hebben. Aan alle klanten is de vraag gesteld: Hoe makkelijk denkt u aan een betaalde baan te komen waarmee u niet meer afhankelijk bent van een bijstandsuitkering? In onderstaande figuur ziet u de verwachtingen van alle respondenten hoe makkelijk zij aan een betaalde baan denken te komen (waarmee zij niet meer afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering). Figuur 19 Ervaren afstand tot betaalde baan (en hiermee onafhankelijk van bijstand) 17% van de respondenten in uw gemeente heeft naar eigen zeggen een parttimebaan (in de referentiegroep is dit 13%). Hierdoor is op gemeenteniveau het uitsplitsen van verwachtingen naar de klanten die wel al betaald parttime werk hebben, en de klanten die dit (nog) niet hebben, onbetrouwbaar. Als wij dit onderscheid maken op de totale dataset blijkt echter dat deze verwachtingen per groep verschillen van elkaar. In de figuren is duidelijk te zien dat de klanten die aangeven geen parttimebaan te hebben, de afstand tot een betaalde baan waarmee ze onafhankelijk worden van de bijstand groter inschatten dan de klanten die aangeven wel een parttimebaan te hebben. Figuur 20 Ervaren afstand tot betaalde baan (en hiermee onafhankelijk van bijstand) naar wel/niet parttimebaan 20/27

23 Tot slot is aan klanten gevraagd Waar kan de gemeente u mee helpen om uit de bijstand te komen? Klanten konden hun antwoorden opschrijven in een open schrijfvak. Hieronder de citaten ter illustratie: Aanbeveling bij gemeenten en/of hun leveranciers. Leveranciers zouden banen moeten leveren om leverancier te kunnen zijn! Als ik geestelijk weer wat stabieler ben wil ik graag, liefst met hulp van een werkcoach, aan de slag om onafhankelijk van een bijstandsuitkering te leven. Banen binnen de gemeente nadrukkelijk openstellen voor werkzoekenden. Een baan binnen de gemeente. Meer vrijheid geven om bepaalde zaken te ondernemen en minder wantrouwen te hebben. Dit zal moeilijk zijn omdat ik niet volledig kan werken. Dus, ook gezien mijn leeftijd zal een werkgever mij waarschijnlijk alleen aannemen als er subsidie tegenover staat. Een werkervaringsplaats. Als ze me eerst hielpen om geestelijke hulp te kunnen betalen. Ik kan niet naar een psycholoog in verband met de eigen risico. Zo kom je vast te zitten. Het oplossen van geestelijke problemen moet voorrang krijgen zodat je als mens weer kan leven. Dan kan je ook weer gaan werken. Me helpen de eerste drempel over te komen; het leggen van contacten/ netwerkondersteuning. 21/27

24 Hoofdstuk 8 Minimabeleid Gemeente De Wolden zal dit jaar het minimabeleid evalueren en de raad voorstellen doen voor herziening van het minimabeleid. In verband hiermee zijn in dit Kto W&I vragen opgenomen over het minimabeleid. Aan klanten is gevraagd of zij het afgelopen jaar een aanvraag hebben ingediend voor een minimaregeling. Bijna een derde van de respondenten (32%) geeft aan een aanvraag te hebben ingediend. De resultaten van dit hoofdstuk zijn gebaseerd op een klein absoluut aantal respondenten en zijn hierdoor indicatief. De meerderheid van de respondenten die een aanvraag hebben ingediend geeft aan dat deze volledig is toegekend. Figuur 21 Is de aanvraag toegekend? Uit tabel 3 blijkt dat de meerderheid van de respondenten niet echt of helemaal niet wist wat zij konden verwachten toen zij de desbetreffende minimaregeling aanvroegen. Tabel 3 Wist u wat u kon verwachten toen u deze minimaregeling aanvroeg? De Wolden Ja, helemaal 23% Ja, deels 23% Nee, niet echt 34% Nee, helemaal niet 19% De rapportcijfers die de respondenten uit De Wolden geven voor de snelheid waarmee op een aanvraag is gereageerd en de uitleg over waarom een aanvraag is toegekend of afgewezen liggen in lijn met de referentiegroep. 22/27

25 Tabel 4 Rapportcijfers aanvraag De Wolden Referentiegroep De snelheid waarmee op uw aanvraag is gereageerd 6,7 6,9 De uitleg over waarom een aanvraag is toegekend of afgewezen 6,9 7,1 Aan respondenten die gebruikmaken van een minimaregeling is eerst een aantal vragen gesteld naar de tevredenheid over de uitvoering van de regelingen (figuur 22) en vervolgens een aantal stellingen over (het effect van) de regelingen (figuur 23). Figuur 22 Rapportcijfers uitvoering van de regelingen In vergelijking met de referentiegroep geven de respondenten in De Wolden een lager gemiddeld cijfer voor de inspanningen die het cluster sociale zaken doet om mensen te informeren over de regelingen, en de hulp die zij krijgen bij het invullen van de formulieren. 23/27

26 Figuur 23 Stellingen minimaregelingen In verhouding tot de referentiegroep zijn respondenten uit De Wolden relatief positief over de mate waarin de regelingen aansluiten bij wat zij nodig hebben. Over in hoeverre het beschikbare budget in verhouding staat tot de kosten zijn zij net iets minder positief. Net als in 2014 is in 2016 aan klanten de vraag voorgelegd Heeft u het gevoel mee te tellen in de samenleving? Uit onderstaande tabel blijkt dat het aandeel respondenten dat het gevoel heeft volledig of grotendeels mee te tellen in de samenleving kleiner is dan in Tabel 5 Heeft u het gevoel mee te tellen in de samenleving? Volledig 21% 32% Grotendeels 34% 36% Een beetje 34% 27% Helemaal niet 10% 5% 24/27

27 Klanten is gevraagd hun antwoord toe te lichten in een open schrijfvak. Hieronder tonen wij de citaten, ingedeeld naar mensen die het gevoel hebben grotendeels of volledig mee te tellen en mensen die het gevoel hebben een beetje of helemaal niet mee te tellen. Volledig/ grotendeels : De gemeente De Wolden is een warme gemeente. We voelden ons direct opgenomen in de gemeenschap. Dat ik niet voor volledig heb gekozen komt door ziekte. Niet door het feit dat ik een uitkering heb. Door alle regelingen die er zijn en voortreffelijk worden behandeld en met hulp van Nederlandse vrienden voelt [de respondent] zich een volwaardig lid van de samenleving. Door het verrichten van vrijwilligerswerk en het opvoeden van mijn kinderen tel ik mee in de samenleving. Ik probeer mijn kinderen op te voeden tot burgers die hun verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en hun omgeving. Iedereen telt mee in de samenleving. We moeten er met elkaar wat van maken. Door beschikbaar te zijn voor vrijwilligerswerk word ik gezien en tel ik mee. Een beetje/helemaal niet : Als je geen betaald werk hebt, sta je buiten de maatschappij. Ik ben beperkt in mijn levensonderhoud. Door financiële problemen erg veel stress waardoor weinig ruimte in mijn hoofd om gewoon te kunnen functioneren en genieten van wat er wél is. Afwijzingen en moeten leven van een bijstandsuitkering doen iets met mijn eigenwaarde. Het vervoer is een groot probleem, dat belemmert mij in het meedoen. Daarom ga ik in de toekomst verhuizen naar een grotere plaats met meer voorzieningen. Je krijgt vaak het gevoel een soort labbekak te zijn. Terwijl de grootste bottleneck is: leeftijd en ervaring van 25 jaar bij 1 bedrijf. Gevoel een derderangsburger te zijn, geen bezoek kunnen krijgen. Althans, je nodigt niemand uit omdat er niets in huis is. En houdt de boot dan maar af. Niet naar verjaardagen enzovoorts kunnen. 25/27

28 Hoofdstuk 9 Verbeterpunten vanuit klanten zelf Aan het einde van de vragenlijst is klanten gevraagd om één punt aan te geven dat het cluster sociale zaken zou moeten verbeteren. Onderstaande tabel toont de meest genoemde verbeterpunten. Het rekening houden met de situatie van de klant wordt het meest vaak genoemd. Gevolgd door telefonische bereikbaarheid (net als in de referentiegroep). Waar in de referentiegroep op de derde plaats minder wisselingen staat, is dit in De Wolden informatie rechten/mogelijkheden. Tabel 6 Verdeling punten die volgens klanten verbeterd moeten worden De Wolden Referentiegroep Rekening houden met de situatie klant 31% 30% Telefonische bereikbaarheid 19% 18% Informatie rechten/ mogelijkheden 19% 15% Minder wisselingen werkcoaches en inkomensconsulenten 18% 18% Meer begrip/respect van de medewerkers 13% 12% Meer tijd nemen voor de klant 7% 8% Beter/sneller reageren op vragen 7% 10% Anders 12% 11% Klanten konden hun antwoord toelichten in een open schrijfvak. Hieronder de genoemde verbeterpunten: Doorverbinden vanaf de telefoniste gaat traag doordat ze meestal niet op de hoogte is waar medewerkers zich bevinden. Bij flexwerkplekken hoort telefonische bereikbaarheid via mobiele telefoons. Zou het fijn vinden om op meerdere tijdstippen (bijvoorbeeld in de middag) te kunnen bellen. Vaak wordt het idee opgelegd dat als je maar je best doet, er echt wel iets komt. Ik zeg, haal de druk eraf bij 45-plussers. Als iemand nadrukkelijk zicht heeft op werk het solliciteren beperken tot kansrijke sollicitaties. Nu kreeg ik te horen dat ik overal op moet solliciteren. Ook zonde van de tijd van de werkgever. De mensen die de voorlichtingsdag doen in Hoogeveen mogen wel wat vriendelijker zijn. Ben daar toen niet respectvol en vriendelijk behandeld. In Zuidwolde zijn zij veel vriendelijker. Als klein kind word je in de intake de les gelezen. Er wordt totaal niet naar de situatie gekeken. Zeer onrechtmatig gevoel. Wel begrijp ik dat er genoeg mensen misbruik maken. Daarom iets meer over de persoonlijke situatie weten is beter. Niet alle mensen kunnen of hebben internet tot hun beschikking. Ook is het wel fijn als iets direct uitgelegd kan worden. 26/27

29 De uitkering voor de 25 e van de maand uitbetalen. Op de 25 e worden vaak al incasso s gedaan door nutsbedrijven, et cetera. Is voor ons makkelijker anders kan je in de problemen komen. Dus hier graag rekening mee houden. De aanvrager niet het gevoel geven dat hij op voorhand een fraudeur is. Ik kreeg sterk het gevoel dat ik bestempeld werd als iemand die de zaak zou bedonderen. Ik moet mij tot drie keer toe verdedigen terwijl ik eerlijk antwoordde. Dat als ik een medewerker mijn situatie uitleg er niet direct vanuit moeten gaan dat ik fabels vertel. Ik wil heel graag een betaalde baan en niet werken voor (behoud van) een uitkering. Informatie over bijvoorbeeld aanvraag bijzondere bijstand. Ik vind het erg jammer dat ze iedere klant als hetzelfde zien dus bij iedereen dezelfde verwachtingen stellen. Dat is namelijk onmogelijk. Ik heb toch wel wisselingen meegemaakt en het uitleggen van mijn situatie en afspraken die waren gemaakt met mijn werkcoach die ik weer opnieuw moest uitleggen. Ruimte waar gesprek met coach plaatsvond werd als onplezierig ervaren (geen ramen, deur naar gang open). Ik heb afgelopen jaar 3 verschillende werkcoaches gehad. Hoewel ze allen heel begripvol en vakkundig zijn en hun best doen, vind ik het vooral lastig en minder prettig weer met een ander persoon te maken te hebben en te moeten leren kennen/ vertrouwen. Geen telefoon maar face-to-face. 27/27

30 Bijlage 1 Onderzoeksverantwoording en respons Doorgaans is de respons bij een tevredenheidsonderzoek onder klanten algemene bijstand lager dan bij een andere doelgroepen. Waar bij andere doelgroepen de respons soms 40% tot 45% bedraagt, leert de ervaring dat de respons bij tevredenheidsonderzoeken onder deze doelgroep meestal rond de 25% tot 30% ligt. De gemeente heeft de 370 inwoners van De Wolden die in 2015 een bijstandsuitkering ontvingen de vragenlijst toegestuurd. Om de respons te stimuleren heeft de gemeente tijdens de invulperiode een rappelbrief verstuurd, vergezeld van nog een vragenlijst. Uiteindelijk hebben 136 van de 370 klanten de vragenlijst tijdig ingevuld en teruggestuurd. Daarmee is de respons 37%. Dit is een hoge respons voor deze doelgroep. Na de sluitingsdatum zijn er nog 11 vragenlijsten binnengekomen. Kenmerken respondenten in uw gemeente ten opzichte van referentiegroep Hier volgt een overzicht van enkele kenmerken van de respondenten in uw gemeente in vergelijking met de respondenten uit de referentiegroep. Tabel 7 Gezinssituatie De Wolden 2016 De Wolden 2014 Referentiegroep Alleenstaand met thuiswonende kinderen 15% 24% 24% Gehuwd/partner met thuiswonende kinderen 26% 15% 10% Alleenstaand zonder thuiswonende kinderen 42% 43% 55% Gehuwd/partner zonder thuiswonende kinderen 18% 18% 12% Tabel 8 Leeftijd De Wolden 2016 De Wolden 2014 Referentiegroep % 6% 5% % 22% 20% % 25% 25% % 31% 33% % 13% 15% 65 jaar en ouder 5% 2% 1% Tabel 9 Re-integratietraject De Wolden 2016 De Wolden 2014 Referentiegroep Nee 69% 77% 77% Ja, ik volg nu een re-integratietraject 14% 14% 13% Ja, ik heb in de afgelopen 12 maanden een traject afgerond 17% 9% 9% 28/27

31 Bijlage 2 Vragenlijst 29/27

32 30/27

33 31/27

34 32/27

35 33/27

36 34/27

37 35/27

38 TELEFOON WEBSITE 36/27

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek W&I 2016

Tevredenheidsonderzoek W&I 2016 Tevredenheidsonderzoek W&I 2016 Oldebroek Rapport Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Tom Plat November 2016 Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-2111-8105 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Tevredenheid bijstandsklanten 2016

Tevredenheid bijstandsklanten 2016 Tevredenheid bijstandsklanten 2016 Gemeente Overbetuwe Rapport Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Tom Plat November 2016 Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1711-8099 INHOUD SAMENVATTING

Nadere informatie

Tevredenheid W&I-klanten 2015

Tevredenheid W&I-klanten 2015 Tevredenheid W&I-klanten 2015 Pijnacker-Nootdorp Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Simon Wajer december 2015 Projectnummer: 107748 Correspondentienummer: DH-0912-4713 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Belevingsonderzoek Werkplein Hoogeveen 2014 Werkplein Hoogeveen

Belevingsonderzoek Werkplein Hoogeveen 2014 Werkplein Hoogeveen Belevingsonderzoek Werkplein Hoogeveen 2014 Werkplein Hoogeveen december 2014 Rapportage BMC Onderzoek Andrew Britt Annelieke van der Heuvel Projectnummer: 107573 Correspondentienummer: DH-1112-4145 INHOUD

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Gemeente Pijnacker-Nootdorp Tevredenheid WWB-klanten 2013 Gemeente Pijnacker-Nootdorp COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Simon Wajer Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom 3 juli 2014 Andrew Britt, Simon Wajer, Annelieke van den Heuvel Projectnr. 107573 Correspondentienummer: DH-0307-3934

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WWB & minimabeleid 2012-2013. Afdeling Werk en Inkomen Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar

Klanttevredenheidsonderzoek WWB & minimabeleid 2012-2013. Afdeling Werk en Inkomen Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar Klanttevredenheidsonderzoek WWB & minimabeleid 2012-2013 Afdeling Werk en Inkomen Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar Klanttevredenheidsonderzoek WWB & minimabeleid 2012-2013 Afdeling Werk

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek bijstand, minimabeleid & schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek bijstand, minimabeleid & schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek bijstand, minimabeleid & schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom januari 2016 Andrew Britt, Simon Wajer, Annelieke van den Heuvel Projectnr. 107573 Correspondentienummer:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom December 2014 Andrew Britt Simon Wajer Annelieke van den Heuvel Projectnummer 107573 Correspondentienummer:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid en schuldhulpverlening Afdeling WIZ gemeente Tiel

Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid en schuldhulpverlening Afdeling WIZ gemeente Tiel Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid en schuldhulpverlening 2013 Afdeling WIZ gemeente Tiel COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Carla Vianen Vormgeving binnenwerk SGBO

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten Enschede

Tevredenheid WWB-klanten Enschede Tevredenheid WWB-klanten 2010 Enschede Tevredenheid WWB-klanten 2010 Enschede februari 2011 COLOFON Samenstelling Andrew Britt Simon Wajer Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten Maassluis

Tevredenheid WWB-klanten Maassluis Tevredenheid WWB-klanten 2010 Maassluis Tevredenheid WWB-klanten 2010 Maassluis maart 2011 COLOFON Samenstelling Andrew Britt Volkan Atalay Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking

Nadere informatie

19 februari. Uitkomsten onderzoek BMC naar de dienstverlening bij Sociale Zaken

19 februari. Uitkomsten onderzoek BMC naar de dienstverlening bij Sociale Zaken 19 februari Orgaan: Locatie: Datum: Aanvang: Gemeenteraad Raadzaal donderdag 19 februari 2015 19:30 uur 1. 19:30-19:45 uur, Karel Loohuis Plenaire vergadering (Raadzaal) 1. 2. 3. 4. Opening besluitvorming

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten Gemeente Velsen

Tevredenheid WWB-klanten Gemeente Velsen Tevredenheid WWB-klanten 2012 Gemeente Velsen Maart 2013 COLOFON Samenstelling Simon Wajer Andrew Britt Ischa van Straaten Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking SGBO SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Tevredenheid W&I-klanten 2015

Tevredenheid W&I-klanten 2015 Tevredenheid W&I-klanten 2015 Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar Andrew Britt, Annelieke van den Heuvel, Simon Wajer December 2015 Projectnummer: 107748 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2012. Bijlage met eigen vragen Gemeente Amersfoort

Tevredenheid WWB-klanten 2012. Bijlage met eigen vragen Gemeente Amersfoort Tevredenheid WWB-klanten 2012 Bijlage met eigen vragen Gemeente Amersfoort Maart 2013 COLOFON Samenstelling Andrew Britt Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking SGBO SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten Helmond, Laarbeek en Asten (HLA)

Tevredenheid WWB-klanten Helmond, Laarbeek en Asten (HLA) Tevredenheid WWB-klanten 2009 Helmond, Laarbeek en Asten (HLA) Tevredenheid WWB-klanten 2009 Helmond, Laarbeek en Asten (HLA) januari 2010 COLOFON Samenstelling Andrew Britt Vormgeving binnenwerk Debbie

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Gemeente Pijnacker-Nootdorp mei 2015 Versie 23-06-15 Andrew Britt, Naomi Meys Projectnummer: 107748 Correspondentienummer: DH-2105-4345 INHOUD HOOFDSTUK

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten Optimisd

Tevredenheid WWB-klanten Optimisd Tevredenheid WWB-klanten 2009 Optimisd Tevredenheid WWB-klanten 2009 Optimisd februari 2010 COLOFON Samenstelling Simon Wajer Vormgeving binnenwerk Secretariaat SGBO Druk SGBO SGBO Benchmarking Postbus

Nadere informatie

Tevredenheid Schuldhulpverlening 2011. Gemeente IJsselstein

Tevredenheid Schuldhulpverlening 2011. Gemeente IJsselstein Tevredenheid Schuldhulpverlening 2011 Gemeente IJsselstein COLOFON Samenstelling Andrew Britt Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking SGBO SGBO Benchmarking Postbus 10242 2501 HE

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten Pijnacker-Nootdorp

Tevredenheid WWB-klanten Pijnacker-Nootdorp Tevredenheid WWB-klanten 2008 Pijnacker-Nootdorp Tevredenheid WWB-klanten 2008 Pijnacker-Nootdorp januari 2009 COLOFON Samenstelling Simon Wajer Vormgeving binnenwerk SGBO Druk SGBO SGBO Onderzoek > Advies

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 KLANTTEVREDENHEID WWB Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten. ISD Optimisd

Tevredenheid WWB-klanten. ISD Optimisd Tevredenheid WWB-klanten ISD Optimisd Tevredenheid WWB-klanten ISD Optimisd augustus 2007 COLOFON Samenstelling Karin Jonker Vormgeving binnenwerk Safina Musahal Druk Sector Document Processing, VNG SGBO

Nadere informatie

Klanttevredenheid schuldhulpverlening 2012/ 2013. Gemeente De Wolden,

Klanttevredenheid schuldhulpverlening 2012/ 2013. Gemeente De Wolden, Klanttevredenheid schuldhulpverlening 2012/ 2013 Gemeente De Wolden, juni 2013 COLOFON Samenstelling Andrew Britt Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking SGBO SGBO Benchmarking Postbus

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2014

Tevredenheid WWB-klanten 2014 Tevredenheid WWB-klanten 2014 Gemeente Breda Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Simon Wajer Juni 2015 Projectnummer: 107748 Correspondentienummer: DH-1106-4465 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer

Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer Gemeente Roermond Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Mei 2016 Projectnummer: 348206 Correspondentienummer: DH-2605-5040 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 DIENSTVERLENING

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 3 4 De aanvraag... 7 5 Procedure... 11 6 Bejegening... 14 7 Rechten en plichten... 16 8 Inspraak bij

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Alphen aan den Rijn September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1409-7060 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van InterLuceo Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: InterLuceo Inleiding Voor u ligt de definitieve rapportage van het tevredenheidsonderzoek van

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Artemis Coaching Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Artemis Coaching Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik

Nadere informatie

KLANTERVARINGEN PARTICIPATIEWET

KLANTERVARINGEN PARTICIPATIEWET Rapport KLANTERVARINGEN PARTICIPATIEWET Goeree-Overflakkee Juli 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/111 Datum Juli 2017

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK. 1.1 Wat is uw leeftijd?.. jaar. 1.2 Bent U O alleenstaand O alleenstaande ouder O gehuwd / samenwonend

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK. 1.1 Wat is uw leeftijd?.. jaar. 1.2 Bent U O alleenstaand O alleenstaande ouder O gehuwd / samenwonend VRAGENLIJST KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK 1 PERSOONSGEGEVENS 1.1 Wat is uw leeftijd?.. jaar 1.2 Bent U O alltaand O alltaande ouder O gehuwd / samenwonend 1.3 Heeft u thuiswonende kinderen onder de 18

Nadere informatie

Enquête Participatiewet

Enquête Participatiewet Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de gemeente bij het aanvragen / krijgen van een bijstandsuitkering en / of uw participatie en re-integratietraject. Uw antwoorden zijn anoniem. Dat wil zeggen

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V.

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Renga B.V. Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Renga B.V. Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik op Werk

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Maatschappelijke Participatie

Maatschappelijke Participatie Maatschappelijke Participatie Marjolein Kolstein September 2016 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Nulmeting 2017

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Nulmeting 2017 Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch Nulmeting 2017 Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2017 Samenvatting De gemeente geeft indicaties af voor Wmo hulpmiddelen. Voor de levering van de hulpmiddelen

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek (L.) 26 augustus 2015 Nelleke Koppelman Simon Wajer Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 2 SAMENVATTING 4 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2012. Centraal Beheer Achmea

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2012. Centraal Beheer Achmea Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 12 Centraal Beheer Achmea Rapportcijfer Per sector Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar? 7, 7,

Nadere informatie

Wat is de totale omvang van de doelgroep? (u kunt een schatting maken) 880 mensen. Hoeveel mensen heeft u benaderd in het onderzoek?

Wat is de totale omvang van de doelgroep? (u kunt een schatting maken) 880 mensen. Hoeveel mensen heeft u benaderd in het onderzoek? Doelgroep 'mensen met lichamelijke beperking' Met welke methode(n) heeft u het onderzoek uitgevoerd? Schriftelijk Internet Telefonisch Face-to-face Anders, namelijk Wat is de totale omvang van de doelgroep?

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013 Reg.nr.: I-SZ/2014/446 / RIS 2014-252 Bijlage Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2013 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslan Juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 Samenvatting Uw gemeente heeft meegedaan aan een klantonderzoek Wmo over 2013. De

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Uitgave : Eenheid Strategische Ontwikkeling Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl Strategische Ontwikkeling

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Stichting ActiefTalent Juni 2009 1 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Inleiding Voor u ligt het definitieve rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Matchcare re-integratie April 2009 1 Bedrijfsnaam: Matchcare re-integratie Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2013 Gemeente Sint Anthonis Afdeling Sociale Zaken April

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

1. Algemene gegevens. 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw

1. Algemene gegevens. 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw Vragenlijst Woonvoorziening WMO 1. Algemene gegevens 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw 2. Wmo-loket Voor de uitvoering van de Wet

Nadere informatie

Hoe tevreden bent u over de volgende onderdelen van het Wmo-loket?

Hoe tevreden bent u over de volgende onderdelen van het Wmo-loket? Vragenlijst Hulp bij het huishouden 1. Algemene gegevens 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw 2. Wmo-loket Voor de uitvoering van de

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Raalte Rapport Augustus 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel T. Plat Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0908-6077 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 HET CONTACT

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Hoe UWV-klanten Werk.nl waarderen

Hoe UWV-klanten Werk.nl waarderen Hoe UWV-klanten Werk.nl waarderen Een toelichting op de ontwikkeling van de tevredenheid over de dienstverlening van UWV van onze werkzoekende klanten Hoe UWV-klanten Werk.nl waarderen Datum 2 van 10 Inhoud

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK UWV JOBSENSE. Meetjaar 2013

TEVREDENHEIDSONDERZOEK UWV JOBSENSE. Meetjaar 2013 TEVREDENHEIDSONDERZOEK UWV JOBSENSE Meetjaar 2013 Mei 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen - Algemeen 4 -

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Collegevoorstel WERK, INKOMEN EN ZORG. Ja, nl. zonder beperkingen Stad van actieve mensen. Afdeling WIZ

Collegevoorstel WERK, INKOMEN EN ZORG. Ja, nl. zonder beperkingen Stad van actieve mensen. Afdeling WIZ zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel WERK, INKOMEN EN ZORG Reg.nr. B&W d.d. Openbaar Programma Ja, nl. zonder beperkingen Stad van actieve mensen DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten

Nadere informatie

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015 Gemeente Montfoort Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 24 augustus 2015 DATUM 24 augustus 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Montfoort Boulevard

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Hoe UWV-klanten Werk.nl waarderen

Hoe UWV-klanten Werk.nl waarderen Hoe UWV-klanten Werk.nl waarderen Een toelichting op de ontwikkeling van de tevredenheid over de dienstverlening van UWV van onze werkzoekende klanten Hoe UWV-klanten Werk.nl waarderen Datum Status Concept

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidsonderzoek. Intergemeentelijke Sociale Dienst. Brabantse Wal 2014. Woensdrecht

Rapportage Tevredenheidsonderzoek. Intergemeentelijke Sociale Dienst. Brabantse Wal 2014. Woensdrecht Rapportage Tevredenheidsonderzoek Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal 2014 Woensdrecht augustus 2014 september 2014 1 Inhoud I Inleiding... 3 II Resultatenoverzicht... 5 2.1 Achtergrondgegevens...

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2014

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2014 Reg.nr.: I-SZ/2015/876 Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2014 Gemeente Boxmeer Afdeling Sociale

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit van werkgevers en werknemers NV schade

Nadere informatie

Casenummer: Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent

Casenummer: Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Stichting ActiefTalent Juni 2009 1 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Inleiding Voor u ligt het definitieve rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

PARTICIPATIERAADHAARLEM

PARTICIPATIERAADHAARLEM Aan de wethouder de heer J. Nieuwenburg en aan de leden van de commissie Samenleving Datum 21 januari 2014 Ons kenmerk 2014/05 Contactpersoon S.K. AugUStin Doorkiesnummer 023-511 5273 E-mail augustsk@haarlem.nl

Nadere informatie

KTO Publiekzaken Sliedrecht

KTO Publiekzaken Sliedrecht KTO Publiekzaken Sliedrecht BALIEDIENSTVERLENING PUBLIEKZAKEN SLIEDRECHT Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Publiekszaken 3. Wensen en behoeften De gemeente Sliedrecht vindt het belangrijk

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek onder bijstandsgerechtigden

Klanttevredenheidsonderzoek onder bijstandsgerechtigden Klanttevredenheidsonderzoek onder bijstandsgerechtigden Eindverslag Maart 2016 Inhoudsopgave Opdrachtgever Slide nr. Henk Teussink 1 Aanleiding onderzoek en werkwijze 3 E: h.teussink@enschede.nl T: 06

Nadere informatie

Nieuwsbrief WerkSaam. WW-uitkering. onze nieuwsbrieven. Hierbij ontvangt u. nieuwsbrief. In zullen onze nieuwsbrieven

Nieuwsbrief WerkSaam. WW-uitkering. onze nieuwsbrieven.  Hierbij ontvangt u. nieuwsbrief. In zullen onze nieuwsbrieven Nieuwsbrief WerkSaam WWuitkering Het afgelopen jaar hebben wij veel mensen aan werk kunnen helpen. Soms is dit tijdelijk werk en lukt het u niet om aansluitend ander werk te vinden. Het kan ook zijn, dat

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden

Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2007 Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden KTO Wmo 2007 1 Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2007 Inleiding Introductie Op 1 januari

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Best Augustus 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Verzamelen gegevens: december 2013

Verzamelen gegevens: december 2013 Verzamelen gegevens: december 2013 Interpretatie gegevens: april/mei 2014 Organisatiebeschrijving Inzowijs richt zich op de begeleiding van kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 t/m 23 jaar. De problematiek

Nadere informatie

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Evaluatie Pastiel Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Erik Geerlink, MSc Lotte Piekema, MSc Februari 2014

Nadere informatie