Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk"

Transcriptie

1 Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk

2 Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk september 2005

3 COLOFON Samenstelling Drs. M.H. (Mark) Gremmen drs. A.J.H. (Bert Jan) Smallenbroek Vormgeving binnenwerk Druk Sector Document Processing, VNG SGBO Onderzoek > Advies > Implementatie Postbus GK Den Haag SGBO Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SGBO. Aan de totstandkoming van deze publicatie is de grootst mogelijke zorg besteed. SGBO kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend.

4 INHOUDSOPGAVE 1 Aanleiding en doel van het onderzoek 1 2 Opzet van het onderzoek en de respons 2 3 De onderzoeksresultaten Inleiding De opdrachtverstrekking aan schildersbedrijven Opvattingen over een aantal aspecten in verband met aanbesteden Uitbesteden van buitenschilderwerk in de winterperiode Opvattingen over winterschilderwerk De informatievoorziening over de mogelijkheden van winterschilderwerk 10 4 Conclusies 12

5 1 Aanleiding en doel van het onderzoek De werkgevers- en werknemersorganisaties in de schilders- en onderhoudsbedrijfstak hebben gezamenlijk een plan vastgesteld om af te rekenen met de winterwerkloosheid onder schilders. De afgelopen tien jaar zijn er allerlei materialen en middelen ontwikkeld waardoor schilderen onder minder gunstige weersomstandigheden goed mogelijk is geworden. Ondanks deze technische ontwikkelingen, neemt de winterwerkloosheid onder schilders de laatste jaren niet langer af en is er zelfs een stijging van de winterwerkloosheid waar te nemen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het verder terugdringen van de winterwerkeloosheid slechts een beperkt een kwestie van kunnen is. Een belangrijkste blokkade ligt bij de opdrachtgevers die (nog) niet bereid zijn om opdrachten te verstrekken voor schilderwerk gedurende de wintermaanden. De betrokken werkgevers- en werknemersorganisaties hebben het project Integraal Plan Winterwerkgelegenheid (IPW) gestart, waarin allerlei activiteiten zijn opgenomen die er toe moeten leiden dat binnen vier jaar sprake is van volledige winterwerkgelegenheid in de schildersbedrijfstak. Er is een stuurgroep opgericht, de stuurgroep IPW, die verantwoordelijk is voor de realisatie van het gesteld doel. Een van de activiteiten die in het kader van het IPW wordt uitgevoerd, is een voorlichtings- en communicatietraject bij overheidsopdrachtgevers (rijksdiensten, provincies en gemeenten). Niet alleen zijn overheidsorganisaties belangrijke opdrachtgevers als het gaat om schilder- en onderhoudswerkzaamheden, ze vervullen bovendien een voorbeeldfunctie voor particuliere opdrachtgevers. Om te kunnen bepalen in hoeverre de inspanningen resultaten opleveren, heeft de stuurgroep IPW aan SGBO, het onderzoeks- en adviesbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, een opdracht gegeven tot het uitvoeren van een onderzoek onder gemeenten. Binnen de overheidsopdrachtgevers vormen gemeenten een belangrijke categorie. In dit rapport wordt verslag gedaan van het uitgevoerde onderzoek. De inhoud van het rapport is als volgt. In hoofdstuk 2 wordt de opzet van het onderzoek beschreven en wordt ingegaan op de hoogte van de respons op de enquête. In hoofdstuk 3 worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Tot slot worden in hoofdstuk 4 de belangrijkste conclusies van het onderzoek weergegeven. SGBO GEMEENTEN EN DE SPREIDING VAN OPDRACHTEN VOOR SCHILDERWERK 1

6 2 Opzet van het onderzoek en de respons Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een enquête op internet. Alle 467 gemeenten hebben een schriftelijk verzoek ontvangen om deel te nemen aan deze enquête. De betreffende brief was gericht aan het hoofd facilitaire zaken. In de brief werd verzocht het vragenformulier te laten invullen door de ambtelijke medewerker die namens de gemeente verantwoordelijk is voor het verlenen van onderhoudsopdrachten. Alle gemeenten hebben een eigen inlognaam en wachtwoord gekregen, die in de brief zijn vermeld. Hiermee kon elke gemeente inloggen op de SGBO-website om de enquêtevragen te beantwoorden. De brief met het verzoek om deel te nemen aan het onderzoek is op 8 juli 2005 verstuurd. Op 16 augustus 2005 is een rappelbrief gestuurd naar alle gemeenten die de vragenlijst nog niet hadden ingevuld. Hierin werd verzocht om de vragenlijst vóór 2 september in te vullen. Het onderzoek is afgesloten op 5 september Van de 467 gemeenten hebben 94 gemeenten de vragenlijst ingevuld. Dit betekent dat de respons 20% bedraagt. De respons is redelijk goed gespreid over de gemeenten naar inwonerklasse. Tabel 1. Responsgemeenten naar inwonerklasse Klasse (inwoners) Aantal In % ,7% ,6% ,5% ,0% meer dan inwoners 4 4,3% Totaal % Een respons van 20% betekent dat wij geen representatieve uitspraken kunnen doen over de stand van de zaken in alle gemeenten. Wel geeft het onderzoek een goed beeld van de wijze waarop in 94 gemeenten wordt omgegaan met winterschilderwerk en de opvattingen die daarover in deze gemeenten bestaan. De uitkomsten van het onderzoek kunnen echter niet zondermeer worden doorvertaald naar alle gemeenten in Nederland. SGBO GEMEENTEN EN DE SPREIDING VAN OPDRACHTEN VOOR SCHILDERWERK 2

7 3 De onderzoeksresultaten 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de resultaten van de enquête gepresenteerd. 3.2 De opdrachtverstrekking aan schildersbedrijven Het budget voor schilderwerk Het jaarlijkse budget voor het schilderwerk (binnen en buiten) loopt in de 94 gemeenten sterk uiteen. Het laagste budget is euro en het hoogste 13,5 miljoen euro. Gemiddeld geven de 94 gemeenten per jaar euro uit aan schilderwerk. De wijze van opdrachtverstrekking In 11 van de 94 gemeenten beslist het college van B en W over aan welk bedrijf een opdracht voor schilderwerkzaamheden wordt gegund. In de overige gemeenten wordt deze beslissing op het ambtelijk niveau genomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het hoofd gebouwenbeheer, een bouwkundige of het hoofd facilitaire zaken. Tabel 2. De beslissing over de opdrachtverstrekking Hoofd gebouwenbeheer / openbare werken 23 Bouwkundige 11 College van B en W 11 Hoofd facilitaire zaken 5 Hoofd bouw- en woningtoezicht 2 Anders 36 Geen antwoord 6 Adviezen over aan welk schildersbedrijf een opdracht moeten worden gegund, worden vooral ingewonnen bij medewerkers gebouwenbeheer, bouwkundige medewerkers of medewerkers van bouw- en woningtoezicht. Tabel 3. Advisering over de opdrachtverstrekking Medewerker gebouwenbeheer 25 Bouwkundig medewerker 12 Medewerker bouw- en woningtoezicht 10 Technisch medewerker 9 Huismeester / opzichter 7 Anders 24 Geen antwoord 7 SGBO GEMEENTEN EN DE SPREIDING VAN OPDRACHTEN VOOR SCHILDERWERK 3

8 De wijze van uitgifte van schilderwerk In 77 gemeenten van de 94 gemeenten wordt het schilderwerk in het algemeen onder een beperkt aantal gegadigden aanbesteed. Veertien gemeenten benaderen doorgaans slechts één bedrijf ( 1 op 1 aanbesteding ). Slechts één gemeente volgt in het algemeen de procedure van openbare aanbesteding (grafiek 1). Grafiek 1. De wijze van uitgifte van schilderwerk (in %, N=92) 1 83,7 15,2 0% 20% 40% 60% 80% 100% aanbesting onder beperkt aantal kandidaten 1 op 1 aanbesteding openbare aanbesteding SGBO GEMEENTEN EN DE SPREIDING VAN OPDRACHTEN VOOR SCHILDERWERK 4

9 De looptijd van de contracten De meeste van de 94 gemeenten (78) sluiten eenmalige contracten met schildersbedrijven. Dertien gemeenten hanteren meerjarige contracten. Grafiek 2. Looptijd van de contracten (in %, N=91) 1 85,7 14,3 0% 20% 40% 60% 80% 100% eenmalige contracten meerjarige contracten De aard van de afspraken met de schildersbedrijven Het merendeel van de gemeenten (76) in dit onderzoek maakt afspraken op basis van een bestek. In 16 gemeenten worden over het algemeen prestatieafspraken gemaakt met de schildersbedrijven waaraan de opdracht wordt gegund (grafiek 3). SGBO GEMEENTEN EN DE SPREIDING VAN OPDRACHTEN VOOR SCHILDERWERK 5

10 Grafiek 3. De aard van de afspraken (in %, N=92) 1 82,6 17,4 0% 20% 40% 60% 80% 100% afspraken op basis van een bestek prestatie-afspraken 3.3 Opvattingen over een aantal aspecten in verband met aanbesteden Wij hebben de respondenten in de vorm van een aantal stellingen hun mening gevraagd over verschillende onderwerpen die te maken hebben met het proces van aanbesteding en de wijze waarop de keuze voor een schildersbedrijf wordt gemaakt. Overwegingen bij de keuze voor een schildersbedrijf Van de 91 respondenten die deze vraag hebben beantwoord, onderschrijven 59 de stelling dat bij een meervoudige aanbesteding onder schildersbedrijven de laagste prijs doorslaggevend is. Zes zijn het niet met deze stelling eens, terwijl 26 respondenten aangeven het er mee eens noch oneens te zijn. Het opstellen van een bestek door de verfleverancier of externe adviseur Een ruime meerderheid van de respondenten (59 van 91) is het eens met de stelling dat een bestek dat door een schildersbedrijf wordt uitgevoerd, het best geschreven kan worden door de verfleverancier of een externe adviseur. Tien respondenten zijn het niet met deze stelling eens. De overige respondenten (22) zijn het eens noch oneens met de stelling. SGBO GEMEENTEN EN DE SPREIDING VAN OPDRACHTEN VOOR SCHILDERWERK 6

11 Het formuleren van de prestatie door de opdrachtgever Slechts 14 van de 91 gemeentelijke respondenten onderschrijven de stelling dat de opdrachtgever van het schilderwerk de te leveren prestatie moet formuleren en het schildersbedrijf vervolgens zelf mag bepalen hoe en wanneer hij schildert om die prestatie te kunnen leveren. 41 respondenten willen de schildersbedrijven deze vrijheid niet bieden. De overige 36 respondenten zijn het eens noch oneens met deze stelling. 3.4 Uitbesteden van buitenschilderwerk in de winterperiode Van de 94 gemeenten die aan het onderzoek hebben meegedaan, laten slechts zes regelmatig buitenschilderwerk in de winterperiode (1 oktober - 1 april) uitvoeren. 40 gemeenten laten incidenteel buitenschilderwerk in de winter verrichten, terwijl 46 gemeenten dat nooit doen. Van deze groep overwegen er vijf om dat in de toekomst wél te gaan doen. Grafiek 4. Uitvoeren van buitenschilderwerk in de winterperiode (in %, N= 92) 1 6,4 42,6 5,3 43,6 0% 20% 40% 60% 80% 100% ja, regelmatig ja, incidenteel nee, wel van plan nee 27 gemeenten hebben aangegeven hoeveel procent van het buitenschilderwerk ze in 2004 hebben uitbesteed om in de winterperiode te laten uitvoeren. Twee gemeenten hebben meer dan 50 procent van het totale buitenschilderwerk laten verrichten in de winterperiode. Bij de ene gemeente ging het om 70% van het totale buitenschilderwerk, bij de andere zelfs om 100%. In de 27 gemeenten is gemiddeld 19% van het buitenschilderwerk in 2004 uitbesteed om in de winter te worden uitgevoerd. SGBO GEMEENTEN EN DE SPREIDING VAN OPDRACHTEN VOOR SCHILDERWERK 7

12 Van de 46 gemeenten die regelmatig of incidenteel buitenschilderwerk in de winterperiode laten uitvoeren, hebben de meeste (39) geen onderhoudsbeleid geformuleerd waarin wordt voorzien in de mogelijkheid om schilderwerk in de winter te laten uitvoeren. In zeven gemeenten is wel zo n onderhoudsbeleid vastgesteld. Ook zeven gemeenten zijn van plan om dat te doen. Grafiek 5. Onderhoudsbeleid met daarin de mogelijkheid om schilderwerk in de winter te laten uitvoeren (in %, N=46) 1 15,2 15,2 69,6 0% 20% 40% 60% 80% 100% ja nee, wel van plan nee 3.5 Opvattingen over winterschilderwerk Ervaringen in de praktijk De gemeenten die ervaringen hebben met het laten uitvoeren van buitenschilderwerk in de winter, zijn over het algemeen positief over de wijze waarop het werk is uitgevoerd. Op een enkele uitzondering na, is men tevreden tot zeer tevreden over de communicatie met de gebruikers of bewoners van de gebouwen die zijn geschilderd, het technische eindresultaat en de aanpak en organisatie door het schildersbedrijf. Tabel 4. Mate van tevredenheid over de geleverde kwaliteit van het buitenschilderwerk Kwaliteitsaspect Zeer tevreden Tevreden Ontevreden Zeer ontevreden Communicatie met gebruikers of bewoners Technisch eindresultaat Aanpak en organisatie schildersbedrijf SGBO GEMEENTEN EN DE SPREIDING VAN OPDRACHTEN VOOR SCHILDERWERK 8

13 Opvattingen over mogelijke belemmeringen Veel gemeentelijke respondenten zien belemmeringen om (meer) schilderwerk in de winter te laten uitvoeren. Twijfels over de kwaliteit van het schilderwerk is de meest genoemde belemmering. Ook zien veel gemeenten geen specifiek gemeentelijk belang bij het laten verrichten van schilderwerk in de winterperiode. Ook zijn nogal wat respondenten bevreesd dat de kosten van schilderwerk in de winter hoger zullen uitvallen. Opmerkelijk is ook de betrekkelijke onbekendheid met de mogelijkheid om buitenschilderwerk in de winter te laten doen. Voor 67 gemeenten vormt dat een (sterke of minder sterke) belemmering. Tabel 5. Mogelijke belemmeringen om (meer) schilderwerk in de winter te laten uitvoeren (aantal keren genoemd) Soort belemmering Sterke mate In beperkte Niet aanwezig aanwezig mate aanwezig Twijfels over de kwaliteit van het werk Ontbreken van een specifiek gemeentelijk belang Twijfels over de kosten van uitvoering Onbekendheid met de mogelijkheid van buitenschilderwerk in de winter Onvoldoende ervaring binnen gemeenten op opdrachten goed te begeleiden De begrotingssystematiek van de gemeente is er niet op afgestemd Mogelijke overlast bij gebruikers van de gebouwen Onvoldoende belangstelling bij de schildersbedrijven Een andere belemmeringen die wordt genoemd is bijvoorbeeld dat gemeentelijke opdrachten nogal eens betrekking hebben op monumentale panden. Deze kunnen volgens de respondenten om technische redenen niet worden geschilderd in de winter. Opvattingen over mogelijke voordelen Wij hebben de respondenten ook gevraagd in hoeverre zij mogelijke voordelen voor de gemeenten zien in het (meer) laten uitvoeren van buitenschilderwerk in de winter. Het meest genoemde voordeel is het tonen van maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het terugdringen van de werkloosheid (speelt bij 21 gemeenten een belangrijke rol en bij 45 in beperkte mate een rol), gevolgd door het houden van mensen uit de bijstand en het vervullen van een voorbeeldrol voor andere opdrachtgevers. SGBO GEMEENTEN EN DE SPREIDING VAN OPDRACHTEN VOOR SCHILDERWERK 9

14 Tabel 6. Mogelijke voordelen van het (meer) laten uitvoeren van schilderwerk in de winter (aantal keren genoemd) Soort voordeel Belangrijke rol In beperkte Geen rol mate een rol Tonen van maatschappelijke verantwoordelijkheid voor terugdringen werkloosheid Mensen uit de bijstand houden Voorbeeldrol voor andere opdrachtgevers Betere spreiding van eigen werkzaamheden Betere spreiding van kosten over het jaar De informatievoorziening over de mogelijkheden van winterschilderwerk De huidige informatiebronnen De informatievoorziening aan gemeenten over de mogelijkheden van winterschilderwerk verloopt hoofdzakelijk via schilderbedrijven, vakbladen en verffabrikanten. Tabel 7. Gemeentelijke informatiebronnen over de mogelijkheden van winterschilderwerk (aantal keren genoemd) Schildersbedrijven 61 Vakbladen 55 Verffabrikanten 39 Vakbeurzen 14 FOSAG 9 Zeven respondenten gaven aan dat ze op geen enkele manier worden geïnformeerd over de mogelijkheden van winterschilderwerk.. SGBO GEMEENTEN EN DE SPREIDING VAN OPDRACHTEN VOOR SCHILDERWERK 10

15 Belangstelling voor informatie over winterschilderwerk Bij 60 van de 94 gemeenten bestaat belangstelling voor nadere informatie over winterschilderwerk. De meeste belangstelling is er voor informatie over onderzoek naar de duurzaamheid van winterverven. Verder is er redelijk grote interesse voor informatie over de winterpremieregeling en de middelen en materialen voor winterschilderwerk. Negen gemeenten zouden graag begeleiding willen ontvangen bij een pilot-project voor in de winterperiode. Tabel 8. Onderwerpen waarvoor belangstelling staat (aantal keren genoemd) Informatie over onderzoek naar duurzaamheid winterverven 44 Informatie over de winterpremieregeling 29 Informatie over de middelen en materialen, technische ondersteuning en 29 advisering Begeleiding bij een pilot-project voor in de winterperiode 9 Informatie over de mogelijke organisatorische ondersteuning 8 SGBO GEMEENTEN EN DE SPREIDING VAN OPDRACHTEN VOOR SCHILDERWERK 11

16 4 Conclusies De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek is dat slechts een beperkt aantal (zes) van de 94 gemeenten die aan het onderzoek hebben meegedaan, regelmatig buitenschilderwerk in de winterperiode (1 oktober 1 april) laat uitvoeren. Een veel groter aantal gemeenten (40) laat wel op incidentele basis buitenschilderwerk in de winter uitvoeren. En vijf gemeenten zijn plan in de toekomst buitenschilderwerk in de winterperiode te laten uitvoeren. Slechts enkele gemeenten (7 van de 94) hebben een onderhoudsbeleid geformuleerd waarin de mogelijkheid is opgenomen om buitenschilderwerk in de winterperiode te laten uitvoeren. De gemeenten die ervaringen hebben met het winterschilderwerk, zijn over het algemeen positief over de wijze waarop de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Op een enkele uitzondering na, is men tevreden tot zeer tevreden over de communicatie met de gebruikers of bewoners van de gebouwen die werden geschilderd, het technische eindresultaat en over de aanpak en organisatie door het schildersbedrijf. Ondanks de positieve praktijkervaringen, blijkt bij veel gemeenten nogal wat weerstand te bestaan tegen het laten uitvoeren van buitenschilderwerk in de winter. Zo bestaat bij veel gemeenten twijfel over de kwaliteit van het schilderwerk. Daarnaast zien gemeenten niet het gemeentelijk belang om het schilderwerk in het winterseizoen uit te laten voeren. Ook bestaat er onduidelijkheid over het kostenaspect. Ook de onbekendheid met de mogelijkheid om buitenschilderwerk in de winter te laten doen, speelt voor veel gemeenten een rol. Als voordelen van het uitvoeren van schilderwerk in de winterperiode zien respondenten de mogelijkheid om maatschappelijke verantwoordelijkheid te tonen en de voorbeeldrol richting de overige opdrachtgevers. Tot slot kan worden gemeld dat bij 60 gemeenten die aan het onderzoek hebben meegedaan, belangstelling bestaat voor informatie over een of meer onderwerpen die te maken hebben winterschilderwerk. De onderwerpen waar de meeste belangstelling naar uitgaat is informatie over onderzoek naar de duurzaamheid van winterverven en informatie over middelen en materialen. SGBO GEMEENTEN EN DE SPREIDING VAN OPDRACHTEN VOOR SCHILDERWERK 12

Inkopen en aanbesteden. De stand van zaken bij de Nederlandse gemeenten

Inkopen en aanbesteden. De stand van zaken bij de Nederlandse gemeenten Inkopen en aanbesteden De stand van zaken bij de Nederlandse gemeenten Inkopen en aanbesteden De stand van zaken bij de Nederlandse gemeenten November 200 COLOFON Samenstelling Carla Vianen Masja van

Nadere informatie

Klanttevredenheid Informatiepunt Duurzaam Veilig Verkeer

Klanttevredenheid Informatiepunt Duurzaam Veilig Verkeer Klanttevredenheid Informatiepunt Duurzaam Veilig Verkeer Kianttevredenheid Informatiepunt Duurzaam Veilig Verkeer november 2001 Colofon Samenstelling drs. N.W. Gerritsen drs. T.T.J. Gelissen Vormgeving

Nadere informatie

Begrote gemeentelijke uitgaven aan openbare bibliotheken

Begrote gemeentelijke uitgaven aan openbare bibliotheken Begrote gemeentelijke uitgaven aan openbare bibliotheken 2004-2005 Maart 2005 Colofon Samenstelling drs. K.A.P.W. (Karianne) Smeets Vormgeving binnenwerk V. Loppies Druk Sector Document Processing, VNG

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss

Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Juni 2008 COLOFON Samenstelling Michelle Rijken Mark Gremmen Vormgeving binnenwerk Roelfien Pranger Druk HEGA

Nadere informatie

Opinie project riolering Lijnbaan

Opinie project riolering Lijnbaan Opinie project riolering Lijnbaan Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van rioolvervanging en herinrichtingsprojecten.

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten Pijnacker-Nootdorp

Tevredenheid WWB-klanten Pijnacker-Nootdorp Tevredenheid WWB-klanten 2008 Pijnacker-Nootdorp Tevredenheid WWB-klanten 2008 Pijnacker-Nootdorp januari 2009 COLOFON Samenstelling Simon Wajer Vormgeving binnenwerk SGBO Druk SGBO SGBO Onderzoek > Advies

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Monitor Impuls brede school, sport en cultuur, rapportage 1-meting. Stand per en verwachting per Samenvatting

Monitor Impuls brede school, sport en cultuur, rapportage 1-meting. Stand per en verwachting per Samenvatting Monitor Impuls brede school, sport en cultuur, rapportage 1-meting Stand per 1-10-2008 en verwachting per 1-1-2009 Samenvatting Monitor Impuls brede school, sport en cultuur, rapportage 1-meting Stand

Nadere informatie

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen

Nadere informatie

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Ministerie van VROM Kennisplein Omgevingsvergunning Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag Interne postcode IPC 660 http://omgevingsvergunning.vrom.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Programma van eisen 4seizoenenonderhoud

Programma van eisen 4seizoenenonderhoud Programma van eisen 4seizoenenonderhoud Checklist voor te maken afspraken met de opdrachtnemer Versie 7 juli 2005 Van aandachtspunten naar eisen In de bijeenkomsten van de regionale werkgroepen is geconstateerd

Nadere informatie

Invoering WIK een goede zet!

Invoering WIK een goede zet! Invoering WIK een goede zet! Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2013 Korte peiling: WIK B15893 / juni 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research bv Alle rechten

Nadere informatie

Uitkomsten burgerpanel

Uitkomsten burgerpanel Uitkomsten burgerpanel Gemeente Oss, Team Onderzoek en Statistiek Juni 2013 1. Inleiding Waarom is het burgerpanel gevraagd? De gemeente is op dit moment bezig met een verkenning naar hoe woongebieden

Nadere informatie

Samen bewegen Samen plezier maken Evaluatie Menterwolde beweegt! Gemeente Menterwolde

Samen bewegen Samen plezier maken Evaluatie Menterwolde beweegt! Gemeente Menterwolde Samen bewegen Samen plezier maken Evaluatie Menterwolde beweegt! Gemeente Menterwolde COLOFON Samenstelling Cora Heijkoop Myrte de Jong Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking SGBO

Nadere informatie

Invoering WIK een goede zet!

Invoering WIK een goede zet! Invoering WIK een goede zet! Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2013 Korte peiling: WIK B15893 / juni 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research bv Alle rechten

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten. ISD Optimisd

Tevredenheid WWB-klanten. ISD Optimisd Tevredenheid WWB-klanten ISD Optimisd Tevredenheid WWB-klanten ISD Optimisd augustus 2007 COLOFON Samenstelling Karin Jonker Vormgeving binnenwerk Safina Musahal Druk Sector Document Processing, VNG SGBO

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Gemeente Houten: Onderzoek Kieskompas. Den Dolder, 26 januari 2011 Ir. Martine van Doornmalen Rianne van Beek Msc.

Gemeente Houten: Onderzoek Kieskompas. Den Dolder, 26 januari 2011 Ir. Martine van Doornmalen Rianne van Beek Msc. Gemeente Houten: Onderzoek Kieskompas Den Dolder, 26 januari 2011 Ir. Martine van Doornmalen Rianne van Beek Msc. 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

JEUGDOMNIBUSENQUÊTE deelrapport BEOORDELING UITGAANSGELEGENHEDEN

JEUGDOMNIBUSENQUÊTE deelrapport BEOORDELING UITGAANSGELEGENHEDEN JEUGDOMNIBUSENQUÊTE 2012 deelrapport BEOORDELING UITGAANSGELEGENHEDEN Zoetermeer, 23 juli 2012 Gemeente Zoetermeer Directie Bedrijfsvoering Afdeling Facilitair Bedrijf Onderzoek & Statistiek Aad Kalisvaart

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

KWALITEIT WONING BIJ OPLEVERING

KWALITEIT WONING BIJ OPLEVERING KWALITEIT WONING BIJ OPLEVERING Peiling Huurderspanel Woonwaard Oktober 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-333 0670 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg. Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg

Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg. Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg Maart 2012 F968 Colofon In 2008 heeft de Inspectieraad aan het programma

Nadere informatie

Onderzoek onderhoudswerkzaamheden Woonwaard Eerste peiling

Onderzoek onderhoudswerkzaamheden Woonwaard Eerste peiling Onderzoek onderhoudswerkzaamheden Woonwaard Eerste peiling Woonwaard Oktober 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer :

Nadere informatie

Uitslagen Groene Peiler Natuur in de buurt van de stad? Ingevuld door 206 respondenten

Uitslagen Groene Peiler Natuur in de buurt van de stad? Ingevuld door 206 respondenten Uitslagen Groene Peiler Natuur in de buurt van de stad? Ingevuld door 206 respondenten 1) Hieronder staan een viertal stellingen over het belang van natuur in gebieden rond de stad. Kunt u aangeven in

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Matchcare re-integratie April 2009 1 Bedrijfsnaam: Matchcare re-integratie Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Evaluatie bewonerspanel Oud-West

Evaluatie bewonerspanel Oud-West Evaluatie bewonerspanel Oud-West Van 18 oktober tot en met 24 oktober 2007 is het bewonerspanel van Oud-West vragen voorgelegd over het bewonerspanel zelf: wat vinden de panelleden van de onderwerpen waar

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

Evaluatie online panel O+S

Evaluatie online panel O+S Evaluatie online panel O+S rapportage Project: 8029 In opdracht van: O+S dr. Clemens Wenneker drs. Elise Bos Eyssen dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Opdrachtgever: dr. D.H.M. Frijters D.J. Homberg, MSc dr. H.C.M. Kamphuis drs. S.J.W. de Kroon drs. J.J.A. Stavenuiter drs.

Nadere informatie

Inbraakpreventie in Westfriesland

Inbraakpreventie in Westfriesland Inbraakpreventie in Westfriesland uitkomsten van een peiling onder inwoners Westfriese gemeenten Juni 2014 Belangrijkste uitkomsten Risico-perceptie De zes gemeenten die deel uit maken van het politiedistrict

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 385 Huisvesting justitiële diensten Nr. 4 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter

Nadere informatie

maart H.A. Doelman-van Geest, P. Maas, J.P. de Wit Tympaan Instituut

maart H.A. Doelman-van Geest, P. Maas, J.P. de Wit Tympaan Instituut maart 2014 - H.A. Doelman-van Geest, P. Maas, J.P. de Wit Tympaan Instituut Inhoud blz 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1 1.2 Vraagstelling 1 1.3 Aanpak 2 1.4 Leeswijzer 2 2 Resultaten van de enquête 2.1 Respons

Nadere informatie

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030)

Nadere informatie

Brandweer en brandpreventie in Twente

Brandweer en brandpreventie in Twente Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente 2011 Themarapport Brandweer April 2012 Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente 2011 - Themarapport

Nadere informatie

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Negende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard december 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek naar de restauratiebehoefte bij eigenaren van gemeentelijke monumenten

Onderzoek naar de restauratiebehoefte bij eigenaren van gemeentelijke monumenten Samenvatting Onderzoek naar de restauratiebehoefte bij eigenaren van gemeentelijke monumenten Juli / augustus 2011 2 Onderzoeksopzet Datum: 30 september 2011 Opdrachtgever: Nationaal Restauratiefonds Uitgevoerd

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Inventarisatie medewerkers arbeidsbeperking...

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING LAND VAN CUIJK

INWONERSPANEL CUIJK PEILING LAND VAN CUIJK INWONERSPANEL CUIJK PEILING 2 2015 LAND VAN CUIJK Gemeente Cuijk Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Stichting ActiefTalent Juni 2009 1 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Inleiding Voor u ligt het definitieve rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Evaluatie-onderzoek Arbeidsinspectie

Evaluatie-onderzoek Arbeidsinspectie Evaluatie-onderzoek Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Rijksinspecties. Hoofdrapport September 2011 G1911 Colofon In 2008 heeft de Inspectieraad aan het programma InternetSpiegel

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Beginmeting 2014 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, september

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Tevreden over Weerdestein

Tevreden over Weerdestein Tevreden over Weerdestein Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van rioolvervanging en herinrichtingsprojecten. Het gaat hierbij niet alleen om technische

Nadere informatie

VERKENNEND ONDERZOEK NAAR HET KANTELGEDRAG VAN GEMEENTEN

VERKENNEND ONDERZOEK NAAR HET KANTELGEDRAG VAN GEMEENTEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR HET KANTELGEDRAG VAN GEMEENTEN Leiderdorp, 29 februari 2012 Colofon Stichting VraagWijzer Nederland Hoofdstraat 1-3 2351 AA Leiderdorp T 071-542 98 63 F 071-541 82 02 www.vraagwijzer.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2016 BESTUURLIJKE TOEKOMST II Gemeente Eemnes Mei 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND Gemeente Koggenland Maart 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum Maart

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Bomen in Helmond 2008

Bomen in Helmond 2008 Bomen in Helmond 2008 Mening van de burger over het bomenbeleid in Helmond . Bomen in Helmond 2008 Mening van de burger over het bomenbeleid in Helmond. . Titel: Bomen in Helmond 2008, Mening van de burger

Nadere informatie

Barometer Vastgoedmanagement Nederland 2014

Barometer Vastgoedmanagement Nederland 2014 IX LAST BUT NOT LEAST Barometer Vastgoedmanagement Nederland 2014 Meer vastgoedmanagement uitbesteden Annette Tjeerdsma en Jan Veuger In het voorjaar (mei/juni) van 2014 is voor het eerst een vragenlijst

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK

STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK Gemeente Hoorn September 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 169 Datum September 2017

Nadere informatie

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties in de architectenbranche QUICKSCAN mei 2013 Inhoud Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties 3 Resultaten 6 Bureau-intermediair I Persoonlijk urenbudget 6 Keuzebepalingen

Nadere informatie

De stand van mediation

De stand van mediation De stand van mediation Onderzoek bij gemeenten naar de stand van zaken rond mediation 30 november 2007 1 Inleiding Steeds meer gemeenten ontdekken mediation als manier om conflictsituaties op te lossen.

Nadere informatie

Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom. Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten.

Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom. Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten. Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten. Januari 2010 Colofon De Inspectieraad heeft in 2008 opdracht

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 7: parkeren in Capelle maart 203 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht Pilot Brandveilig Leven in rzicht Evaluatie huisbezoeken VERSIEBEHEER Versie Datum Auteur 1. juni 212 RP 1.1 2 juni 212 RP 1 Samenvatting Dit is de evaluatie van de pilot Brandveilig leven in rzicht, die

Nadere informatie

Klanttevrendenheidsonderzoek (KTO) Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW)

Klanttevrendenheidsonderzoek (KTO) Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) Klanttevrendenheidsonderzoek (KTO) Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Rijksinspecties November 2011 G207 Colofon In 200 heeft de

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2013 / 2014. BLIK op WERK KEURMERK. CV Match VOF. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2013 / 2014. BLIK op WERK KEURMERK. CV Match VOF. 1 Inhoudsopgave Casenummer BOW RAPPORT CLIËNTAUDIT 2013 / 2014. BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 KLANTTEVREDENHEID WWB Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 December 2016 Kenniscentrum MVS Gemeente Schiedam E n q u ê t e h e r i n r i c h t i n g B o t e n b u u r t P a g i n a 1 Inleiding De gemeente Schiedam voert in

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

WEGNEMEN VAN BOEKHOUDKUNDIGE BELEMMERINGEN BIJ 365 + ONDERHOUD

WEGNEMEN VAN BOEKHOUDKUNDIGE BELEMMERINGEN BIJ 365 + ONDERHOUD WEGNEMEN VAN BOEKHOUDKUNDIGE BELEMMERINGEN BIJ 365 + ONDERHOUD WWW.ALTIJDGOEDINONDERHOUD.NL/CORPORATIES Wegnemen van boekhoudkundige belemmeringen bij 365 + Onderhoud Inleiding Zowel bij onderhoudsbedrijven

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V.

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Renga B.V. Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Renga B.V. Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik op Werk

Nadere informatie

INWONERSPANEL GRAVE PEILING LAND VAN CUIJK

INWONERSPANEL GRAVE PEILING LAND VAN CUIJK INWONERSPANEL GRAVE PEILING 2 2015 LAND VAN CUIJK Gemeente Grave Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk) Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Veiligheid

Rekenkameronderzoek Veiligheid Rekenkameronderzoek Veiligheid ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL DORDRECHT Inhoud In hoeverre zijn de bewoners op de hoogte van de voorlichting van de gemeente Dordrecht? Wat weten ze van de veiligheidsrisico

Nadere informatie

(buiten)schilderwerken. Europese niet openbare aanbesteding inzake het beheer en onderhoud van de

(buiten)schilderwerken. Europese niet openbare aanbesteding inzake het beheer en onderhoud van de Nota van Inlichtingen Europese niet openbare aanbesteding inzake het beheer en onderhoud van de (buiten)schilderwerken Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Europese niet openbare aanbesteding

Nadere informatie

Hondenvoorzieningen in t Hout, Binnenstad en Helmond-Oost

Hondenvoorzieningen in t Hout, Binnenstad en Helmond-Oost Hondenvoorzieningen in t Hout, Binnenstad en Helmond-Oost De mening van de bevolking over de aanpassingen van 2010 . Hondenvoorzieningen in t Hout, Binnenstad en Helmond-Oost De mening van de bevolking

Nadere informatie