Klanttevredenheidsonderzoek WWB & minimabeleid Afdeling Werk en Inkomen Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klanttevredenheidsonderzoek WWB & minimabeleid 2012-2013. Afdeling Werk en Inkomen Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar"

Transcriptie

1 Klanttevredenheidsonderzoek WWB & minimabeleid Afdeling Werk en Inkomen Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar

2

3 Klanttevredenheidsonderzoek WWB & minimabeleid Afdeling Werk en Inkomen Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar

4 COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Simon Wajer Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Oktober 2013 SGBO SGBO Benchmarking Postbus HE Den Haag SGBO Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SGBO. Aan de totstandkoming van deze publicatie is de grootst mogelijke zorg besteed. SGBO kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend.

5 INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting 1 2 Inleiding 3 3 De waardering voor de algemene dienstverlening Tevredenheid over de dienstverlening in het algemeen 5 4 De waardering voor de eerstelijnsdienstverlening Algemene tevredenheid over de eerstelijnsdienstverlening Bejegening en wachttijd aan de balie Bereikbaarheid Informatievoorziening 10 5 Waardering van de consulenten 12 6 Re-integratietrajecten Achtergrond re-integratietrajecten Algemene waardering van het re-integratietraject Waardering begeleiding tijdens het re-integratietraject Ervaring re-integratietraject 19 7 Afstand tot de arbeidsmarkt 20 8 Regelingen minimabeleid Bekendheid regelingen Gebruik regelingen Tevredenheid aanvraagprocedure (minima)regelingen Procedure en gebruik 24 9 Door klanten genoemde verbeterpunten 28 Bijlage 1: Respons 31 Bijlage 2: Kengetallen per gemeente 35

6

7 1 Samenvatting In dit rapport vindt u de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek voor de Afdeling Werk en Inkomen. Het onderzoek geeft inzicht in de tevredenheid en beleving van klanten van de Afdeling Werk en Inkomen met een WWB-, IOAW- of IOAZ-uitkering en burgers die geen uitkering ontvangen, maar in het afgelopen jaar een aanvraag hebben ingediend voor één van de minimaregelingen. Het onderzoek beslaat de periode 1 juli 2012 (ingebruikneming van het Werkplein Corbulo) tot het heden. Bijna 600 klanten uit de drie gemeenten hebben de vragenlijst ingevuld en opgestuurd 1. Waardering voor algemene dienstverlening redelijk (H3) Ten opzichte van het vorig onderzoek in 2011 is de algehele dienstverlening licht gedaald. Waar deze in 2011 een 7,3 was, is deze dit jaar een 7,0. Eerstelijnsdienstverlening benedengemiddeld gewaardeerd (H4) Het gemiddelde rapportcijfer dat klanten geven voor de eerstelijnsdienstverlening in het algemeen is met een 6,9 lager dan in 2011 (7,5). Waar in 2011 het baliepersoneel het hoogst werd gewaardeerd met een 7,9 is dat in 2013 een 7,4. Dit is nog steeds een ruime voldoende maar minder hoog dan Waardering consulenten net onder het gemiddelde (H5) De consulenten krijgen van de klanten het rapportcijfer 7,0 voor de algehele dienstverlening. Dit is iets lager dan in 2011 (7,4). Op de meeste aspecten over de consulenten is de tevredenheid (licht) gedaald. Wel is de mate waarin de consulenten de privacy van de klant respecteren gestegen ten opzichte van Ook vinden minder klanten dan in 2011 dat de medewerkers vooroordelen over hen hebben en zijn minder klanten van mening dat de consulenten vaak wisselen. Algemeen rapportcijfer re-integratietrajecten onder het gemiddelde. Met name waardering uiteindelijk bereikte resultaat van het traject gedaald (H6) Met een 6,1 wordt de algehele dienstverlening tijdens de re-integratie lager gewaardeerd dan in 2011 (6,9). Voor het uiteindelijk bereikte resultaat van het traject geven respondenten een 5,1. In 2011 was dit een 6,1. Wel zijn klanten redelijk positief over de snelheid waarmee het traject is gestart (6,8) uit Leidschendam-Voorburg, 89 uit Voorschoten en 101 uit Wassenaar. SGBO KTO DIENSTVERLENING WWB EN MINIMABELEID

8 Ervaren afstand tot de arbeidsmarkt (H7) Naar eigen zeggen ervaart 47% van de klanten van Werk en Inkomen dat de afstand tot de arbeidsmarkt heel groot is. Zij zien geen kans meer om nog een betaalde baan te vinden. Bij elkaar ervaart bijna een derde van de klanten een (hele) kleine afstand tot de arbeidsmarkt (31%). Zij verwachten zelf, of met ondersteuning, snel een betaalde baan te kunnen vinden. Aanvraagprocedure minimaregelingen goed gewaardeerd. Waardering ten opzichte van 2011 vrij stabiel (H8) De diverse aspecten rondom minimaregelingen worden redelijk goed gewaardeerd. Een ongeveer even groot aandeel klanten als in 2011 vindt dat zij door de regelingen kunnen meedoen aan de maatschappij (55%). Ook vindt een ongeveer even groot deel van de klanten dat de gemeente voldoende doet voor minima (62%). Het aandeel klanten dat vindt dat er te weinig regelingen zijn voor gezinnen met kinderen is ten opzichte van 2011 gedaald. Verbeterpunten Het verbeterpunt dat door de klanten van de Afdeling Werk en Inkomen het meest wordt genoemd betreft het rekening houden met de situatie van de klant. In 2011 werd dit punt ook het meest vaak genoemd. Het op één na meest genoemde verbeterpunt is de telefonische bereikbaarheid, gevolgd door de informatievoorziening rond de rechten en mogelijkheden van de klant. Veel klanten die anders namelijk aankruisen noemen vervolgens de bereikbaarheid van het Werkplein in Voorburg. Klanten uit Wassenaar en Voorschoten geven aan moeite te hebben met de reisafstand of het openbaar vervoer ernaartoe. Deze punten kregen ook lage rapportcijfers. Aanbevelingen Juist voor een sociale dienst die klanten bedient uit meerdere gemeenten/woonplaatsen is het belangrijk de telefonische bereikbaarheid en dienstverlening uitstekend op orde te hebben. Dit om de fysieke afstand enigszins te compenseren. Meer investeren in maatwerkmogelijkheden voor de klant die minder mobiel is. De telefonische bereikbaarheid wordt slechts iets lager gewaardeerd dan gemiddeld, maar verbeteringen op dit vlak zullen waarschijnlijk wel leiden tot een hogere algehele tevredenheid. Een relatief groot deel van de klanten noemt als verbeterpunt ook de telefonische bereikbaarheid. SGBO KTO DIENSTVERLENING WWB EN MINIMABELEID

9 2 Inleiding In 2012 zijn de afdelingen sociale zaken van de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar samengevoegd tot de Afdeling Werk en Inkomen. Sinds 1 juli 2012 bevindt deze zich in het Werkplein Corbulo in Voorburg. In maart 2012 is een klanttevredenheidsonderzoek gehouden als laatste meting van de oude werkwijze (dus over het jaar 2011). Begin 2013 heeft de vervolgmeting plaatsgevonden. De resultaten hiervan liggen voor u. Het onderzoek geeft inzicht in de tevredenheid en beleving van klanten van de Afdeling Werk en Inkomen met een WWB-, IOAW- of IOAZ-uitkering en burgers die geen uitkering van de Afdeling Werk en Inkomen ontvangen, maar sinds 1 juli 2012 een aanvraag hebben ingediend voor één of meerdere minimaregelingen. Het overgrote deel van de vragen die gesteld zijn, zijn door alle respondenten in te vullen. Waar mogelijk en relevant worden resultaten uitgesplitst naar respondenten met of zonder een uitkering levensonderhoud. In het rapport worden de respondenten verder aangeduid als klanten. Respondenten met een uitkering (gemakshalve) als WWB-klanten en respondenten zonder uitkering worden aangeduid als overigen. Aanpak In overleg met de Afdeling Werk en Inkomen is een vragenlijst samengesteld op basis van de vragenlijst van het vorig onderzoek uit Alle respondenten van de Afdeling Werk en Inkomen hebben dezelfde vragen voorgelegd gekregen. Eind mei en begin juni hebben de respondenten de vragenlijsten ontvangen. In totaal zijn vragenlijsten verzonden naar WWB-klanten en alle 222 burgers die een aanvraag hebben gedaan voor één of meerdere regelingen (en die geen levensonderhoud ontvangen). Respons In onderstaande tabel is de respons te lezen. Op basis van het absolute aantal respondenten kan gesteld worden dat de resultaten voor de Afdeling Werk en Inkomen als geheel betrouwbaar zijn. Naarmate er uitsplitsingen worden gedaan naar subgroepen (bijvoorbeeld naar gemeente, naar wel of geen re-integratietraject, naar wel of geen levensonderhoud, et cetera) worden de resultaten minder betrouwbaar. De resultaten van de diverse subdoelgroepen zijn indicatief. Dit betekent dat de waarden in het onderzoek een indicatie geven van de werkelijke waarden in de populaties. Een overzicht van de achtergrondkenmerken van de respondenten is terug te lezen in bijlage 1. Tabel 1 Respons Afdeling Werk en Inkomen Vragenlijsten verzonden Respons absoluut aantal 585 Respons relatief (%) 25% SGBO KTO DIENSTVERLENING WWB EN MINIMABELEID

10 Weergave De resultaten worden weergegeven in figuren en tabellen. In het rapport worden de huidige resultaten van de Afdeling Werk en Inkomen vergeleken met de resultaten uit In bijlage 2 worden de resultaten per gemeente weergegeven. Leeswijzer In hoofdstuk 3 komt de waardering voor de dienstverlening in het algemeen kort aan bod. De eerstelijnsdienstverlening (de balie, de telefonische bereikbaarheid, de bejegening en de informatievoorziening) komt in hoofdstuk 4 aan de orde. De waardering van de consulenten van de Afdeling Werk en Inkomen in hoofdstuk 5. Resultaten over de tevredenheid van reintegratietrajecten komen in hoofdstuk 6 aan bod en door klanten ervaren afstand tot de arbeidsmarkt in hoofdstuk 7. Hoofdstuk 8 gaat in op de bekendheid met en het gebruik van minimaregelingen. De door klanten genoemde punten die goed gaan en punten die volgens hen verbeteringen behoeven, worden tot slot in hoofdstuk 9 uiteengezet. SGBO KTO DIENSTVERLENING WWB EN MINIMABELEID

11 3 De waardering voor de algemene dienstverlening In dit hoofdstuk bespreken wij hoe tevreden de klanten in het algemeen zijn over de dienstverlening van de Afdeling Werk en Inkomen. De verschillende onderdelen worden in de volgende hoofdstukken afzonderlijk besproken. 3.1 Tevredenheid over de dienstverlening in het algemeen Figuur 1 toont het gemiddelde rapportcijfer dat de klanten geven aan de dienstverlening van de sociale diensten. Figuur 1 Tevredenheid over de dienstverlening De klanten in de Afdeling Werk en Inkomen geven de dienstverlening gemiddeld een 7,0. Dat is een redelijk resultaat dat net iets lager is dan het resultaat in SGBO KTO DIENSTVERLENING WWB EN MINIMABELEID

12 Figuur 2 geeft de spreiding in rapportcijfers voor de dienstverlening weer in de vorm van een staafdiagram. Het grootste deel van alle klanten geeft een voldoende. 16% van de huidige klanten geeft een onvoldoende. In 2011 was dit nog 13%. Een op de tien huidige klanten geeft daarentegen een 10 als rapportcijfer. Figuur 2 Spreiding rapportcijfer tevredenheid over de dienstverlening SGBO KTO DIENSTVERLENING WWB EN MINIMABELEID

13 4 De waardering voor de eerstelijnsdienstverlening In dit hoofdstuk gaan we in op algemene aspecten van de eerstelijnsdienstverlening, zoals de balie, de telefonische bereikbaarheid, de bejegening en de informatievoorziening. De waardering voor specifiek de consulenten en de re-integratietrajecten wordt in de hoofdstukken 5 en 6 besproken. 4.1 Algemene tevredenheid over de eerstelijnsdienstverlening Figuur 3 toont het gemiddelde rapportcijfer dat de respondenten geven aan de eerstelijnsdienstverlening van de Afdeling Werk en Inkomen, waaronder de balie, de bereikbaarheid en de informatievoorziening vallen. Het algemeen rapportcijfer voor de eerstelijnsdienstverlening is met een 6,9 lager dan het rapportcijfer uit 2011 (7,5). Figuur 3 Rapportcijfer eerstelijnsdienstverlening SGBO KTO DIENSTVERLENING WWB EN MINIMABELEID

14 4.2 Bejegening en wachttijd aan de balie Figuur 4 toont de gemiddelde rapportcijfers voor de manier waarop het baliepersoneel omgaat met respondenten en voor de wachttijden bij de balie. Figuur 4 Rapportcijfers bejegening en wachttijden aan de balie De bejegening wordt met een 7,4 positief gewaardeerd. Wel ligt deze iets lager dan in Het gemiddeld rapportcijfer voor de wachttijden ligt redelijk in lijn met SGBO KTO DIENSTVERLENING WWB EN MINIMABELEID

15 4.3 Bereikbaarheid Figuur 5 laat zien welke rapportcijfers de klanten gemiddeld geven aan de verschillende aspecten van de bereikbaarheid van de Afdeling Werk en Inkomen. De openingstijden van sociale diensten in het algemeen en de wachttijden voor een afspraak met een consulent, worden in de regel (iets) beter gewaardeerd dan de telefonische bereikbaarheid. Dit geldt ook voor uw Afdeling Werk en Inkomen. Tevredenheid over de reisafstand naar Werk in Inkomen en de bereikbaarheid met het openbaar vervoer zijn nieuwe vragen. Er is daarom geen vergelijking mogelijk met het onderzoek uit Figuur 5 Rapportcijfers bereikbaarheid Op de meeste punten is de waardering licht gedaald ten opzicht van Uitzondering is de tevredenheid over de openingstijden van Werk en Inkomen. Uw klanten zijn met name minder tevreden over de reisafstand naar de Afdeling Werk en Inkomen en de bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Voor sociale diensten die een omvangrijk gebied bedienen, is naast de bereikbaarheid met het openbaar vervoer juist de telefonische en digitale bereikbaarheid/dienstverlening van belang. SGBO KTO DIENSTVERLENING WWB EN MINIMABELEID

16 4.4 Informatievoorziening Figuur 6 laat zien welke rapportcijfers de klanten gemiddeld geven aan de tijdigheid en duidelijkheid wat betreft de overige aspecten van de Afdeling Werk en Inkomen. Over de duidelijkheid van de in te vullen formulieren is men overwegend positief, net als de snelheid waarmee op vragen wordt gereageerd. Over de informatie over andere gemeentelijke regelingen (bijvoorbeeld Wmo of diverse minimaregelingen) zijn uw klanten relatief het minst tevreden. Figuur 6 Rapportcijfers informatievoorziening Over de informatievoorziening via internet en zijn uw klanten minstens even tevreden als in Over alle andere aspecten van informatievoorziening oordelen uw klanten iets minder positief dan in SGBO KTO DIENSTVERLENING WWB EN MINIMABELEID

17 Toegang tot internet Aan klanten is gevraagd of zij thuis een computer met internetaansluiting hebben. Het merendeel van de klanten geeft aan dit te hebben. Ook is het aandeel gestegen ten opzichte van Toch is er een redelijk grote groep die geen computer met internet thuis heeft. Zo heeft bijna een op de vijf geen toegang tot internet thuis. Het is goed hier rekening mee te houden bij de keuzes over hoe de informatievoorziening naar en contactmogelijkheden met de gemeente voor klanten worden ingericht. Figuur 7 Wel of geen internetverbinding thuis SGBO KTO DIENSTVERLENING WWB EN MINIMABELEID

18 5 Waardering van de consulenten Uw consulenten zijn het belangrijkste contactpunt van de Afdeling Werk en Inkomen met uw klanten. De ervaring die een klant heeft met een organisatie is vaak sterk afhankelijk van hoe zij de contacten met hun eigen consulent ervaren. Aan de klanten is hun waardering voor de dienstverlening door de consulenten gevraagd. In figuur 8 kunt u deze waardering zien. Gemiddeld wordt de dienstverlening van de consulenten beoordeeld met een voldoende (7,0). In 2011 werden de medewerkers met een 7,4 gewaardeerd. Figuur 8 Waardering consulenten Aan de klanten is gevraagd hoe zij aspecten van de dienstverlening door consulenten ervaren. Wij hebben de klanten de volgende uitspraken voorgelegd en hun gevraagd aan te geven of zij het met deze uitspraken eens of oneens zijn: De medewerkers werken over het algemeen snel en efficiënt. De medewerkers houden zich over het algemeen stipt aan hun afspraken met klanten. De medewerkers hebben voldoende kennis en vaardigheden om mij goed te begeleiden. De medewerkers besteden voldoende tijd en aandacht aan voorlichting. De medewerkers doen hun uiterste best om klanten zo goed mogelijk te helpen. De medewerkers houden rekening met wat ik kan en wil. De medewerkers respecteren mijn privacy. De medewerkers wisselen vaak waardoor ik steeds opnieuw hetzelfde verhaal moet vertellen. De medewerkers hebben vooroordelen over wat ik kan of wat ik wil. In de figuren 9 en 10 worden de ervaringen van de klanten van de Afdeling Werk en Inkomen met deze aspecten weergegeven. Alleen het percentage klanten dat het (helemaal) eens is met de uitspraken is weergegeven. Voor bovengenoemde stellingen geldt, dat wanneer de klant het met een stelling eens is, dit moet worden aangemerkt als een positieve beoordeling. Een uitzondering hierop zijn de twee stellingen ik moet steeds hetzelfde verhaal vertellen en de medewerkers hebben vooroordelen over wat ik kan of wat ik wil. Wanneer een klant het met deze stellingen eens is, moet dat worden aangemerkt als een negatieve beoordeling. In figuur 9 zijn de positief gestelde stellingen weergegeven, in figuur 10 de negatief gestelde stellingen. SGBO KTO DIENSTVERLENING WWB EN MINIMABELEID

19 Figuur 9 Uitspraken over medewerkers (positief gestelde stellingen) Het meest vaak zijn de klanten van de Afdeling Werk en Inkomen het eens met de stellingen de medewerkers respecteren mijn privacy (89%) en de medewerkers houden zich over het algemeen stipt aan hun afspraken met klanten (84%). Klanten van de Afdeling Werk en Inkomen zijn het het minst vaak eens met de stelling de medewerkers houden rekening met wat ik kan en wil. Hier is 68% van de klanten het mee eens. De aspecten die ten opzichte van 2011 het meest zijn gedaald zijn: medewerkers houden rekening met wat ik kan en wat ik wil, medewerkers besteden voldoende tijd en aandacht aan voorlichting en medewerkers werken over het algemeen snel en efficiënt. SGBO KTO DIENSTVERLENING WWB EN MINIMABELEID

20 Figuur 10 Uitspraken over medewerkers (negatief gestelde stellingen) Met de negatieve stelling de medewerkers wisselen vaak waardoor ik steeds opnieuw hetzelfde verhaal moet vertellen, is 43% van uw klanten het eens. Dit is een kleiner aandeel dan in 2011 (dus positief). Wanneer we kijken naar de antwoorden op de stelling de medewerkers hebben vooroordelen over wat ik kan of wat ik wil, zien we dat 45% van de klanten zich in deze uitspraak kan vinden in verhouding tot 47% in Ook dit is dus een positieve trend. SGBO KTO DIENSTVERLENING WWB EN MINIMABELEID

21 6 Re-integratietrajecten De nationale en lokale bezuinigingen op de sociale zekerheid die gerealiseerd worden stimuleren gemeenten en sociale diensten kritisch naar de resultaten en effecten (zowel hard als zacht) van re-integratietrajecten te kijken, om de beperkte re-integratiemiddelen zo efficiënt en effectief mogelijk in te kunnen zetten. De houding van de klanten tegenover de aangeboden re-integratiedienstverlening kan input geven voor de optimalisatie van de inzet van re-integratietrajecten en de begeleiding vanuit de Afdeling Werk en Inkomen daarbij. Aan klanten is gevraagd of ze een re-integratietraject volgen (of het afgelopen jaar hebben afgerond). Verder is gevraagd naar het type traject 2 en de ontvangen begeleiding tijdens dit traject. Ten slotte is gevraagd naar hoe de klanten diverse aspecten van het traject hebben ervaren en wat hun mening is over de effecten van het traject. 6.1 Achtergrond re-integratietrajecten In onderstaande tabel is te zien welk deel van de klanten op dat moment een traject volgde of het afgelopen jaar had afgerond. De leeftijdsverdeling van de respondenten wijkt af van de werkelijke leeftijdsverdeling van de klanten van uw Afdeling Werk en Inkomen. Onder de respondenten bevinden zich naar verhouding meer ouderen. Dit kan van invloed zijn op de onderstaande resultaten. Tabel 2 Re-integratietrajecten W&I 2013 W&I 2011 Nee 75% 69% Ja, ik volg nu een re-integratietraject 14% 25% Ja, ik heb het afgelopen jaar een traject afgerond 11% 6% Ongeveer 14% van de klanten volgt naar eigen zeggen nu een re-integratietraject en 11% van de klanten zegt het afgelopen jaar een traject te hebben afgerond. Dit zijn kleinere aandelen dan in Let wel, het betreft hier een inschatting van de respondent. Het is mogelijk dat de klant zelf niet ervaart een re-integratietraject te volgen, terwijl hij of zij wel als zodanig geregistreerd staat. De genoemde percentages kunnen zodoende afwijken van het daadwerkelijke aandeel klanten dat binnen uw Afdeling Werk en Inkomen geregistreerd staat als volger van een reintegratietraject. De klanten is gevraagd wat voor soort re-integratietraject ze volgen of het afgelopen jaar hebben gevolgd. De antwoorden ziet u in de volgende tabel. Te zien is dat Jobhouse, arbeidstoeleiding en maatschappelijke activering het meest vaak voorkomen. 2 Scholingsstage of werkervaringsplek, Ondersteuning bij vinden van werk, Begeleiding bij persoonlijke problemen (bijvoorbeeld schulden of verslavingen), Begeleiding op de werkplek, Inburgeringstraject, Jobhouse of Anders. SGBO KTO DIENSTVERLENING WWB EN MINIMABELEID

22 Tabel 3 Soort re-integratietraject W&I 2013 W&I 2011 Zorgtraject 6% 4% Arbeidstoeleiding 18% 29% Maatschappelijke activering 18% 26% Regulier werk met ondersteuning 7% 7% Arbeidsactivering 6% 12% Inburgeringstraject 10% 14% Leerwerktraject 2% 4% Jobhouse 3 22% - Anders 11% 14% 6.2 Algemene waardering van het re-integratietraject Als eerste is klanten gevraagd hoe zij in het algemeen het re-integratietraject waarderen. Klanten van de Afdeling Werk en Inkomen die een re-integratietraject volgen of het afgelopen jaar hebben afgerond, geven gemiddeld een 6,1 als rapportcijfer. Dit is een voldoende, maar ligt iets lager dan het rapportcijfer in Figuur 11 Algemene waardering re-integratietraject 3 In 2011 was Jobhouse geen antwoordmogelijkheid. Work first was toen een optie die in het huidig onderzoek is komen te vervallen. SGBO KTO DIENSTVERLENING WWB EN MINIMABELEID

23 6.3 Waardering begeleiding tijdens het re-integratietraject Klanten is gevraagd rapportcijfers te geven voor een aantal aspecten van de re-integratietrajecten. Klanten konden hun waardering geven voor de volgende zaken: Proces/traject: de snelheid waarmee het traject is gestart; de aansluiting van het traject op hun persoonlijke omstandigheden. Begeleiding: de aandacht die de begeleider voor de klant heeft; de afstemming van informatie tussen de verschillende begeleiders. Resultaat: het uiteindelijk bereikte resultaat van het traject. Voor de begeleiding geldt, dat dit begeleiding vanuit verschillende betrokken organisaties kan betreffen, afhankelijk van de situatie van de klant en gemaakte afspraken. De begeleiding kan liggen bij de Afdeling Werk en Inkomen, het re-integratiebedrijf, een SW-bedrijf of bij een andere instelling. In figuur 12 wordt de waardering van de klanten van de Afdeling Werk en Inkomen voor de verschillende aspecten weergegeven. SGBO KTO DIENSTVERLENING WWB EN MINIMABELEID

24 Figuur 12 Waardering proces, begeleiding en resultaat re-integratietraject Wij zien dat klanten van de Afdeling Werk en Inkomen het meest positief zijn over de snelheid waarmee het traject is gestart (6,8) en relatief het minst tevreden over het uiteindelijk bereikte resultaat van de begeleiding (5,1). Het uiteindelijk bereikte resultaat van het traject wordt ook in 2011 het minst positief beoordeeld. Ten opzichte van 2011 is een sterke daling zichtbaar op alle punten. Uitzondering is de snelheid waarmee het traject is gestart (slechts een lichte daling zichtbaar). SGBO KTO DIENSTVERLENING WWB EN MINIMABELEID

25 6.3.1 Ervaring re-integratietraject Naast de waardering van de begeleiding is ook een aantal stellingen aan klanten voorgelegd over het traject zelf. De stellingen zijn: Het traject past goed bij wat ik kan en wil. Door het traject heb ik meer kans op het vinden van een betaalde baan. Tijdens het traject kan/kon ik altijd met mijn vragen bij iemand terecht. Het traject is zwaar om te volgen. In tabel 4 staan de antwoorden (% (helemaal) mee eens) van uw klanten. Tabel 4 Stellingen over re-integratietraject W&I 2013 W&I 2011 Traject past goed bij wat ik kan en wil 50% 72% Door het traject heb ik meer kans op het vinden van een betaalde baan 42% 57% Tijdens het traject kan/kon ik altijd met mijn vragen bij iemand terecht 71% 80% Het traject is zwaar om te volgen 33% 32% De helft van uw respondenten is het eens met de stelling dat het traject goed past bij wat de klant kan en wil. Het merendeel van de klanten kan of kon naar eigen zeggen altijd met hun vragen bij iemand terecht. Een derde van de klanten is het eens met de stelling dat het traject zwaar is/was om te volgen. Dit ligt in lijn met het onderzoek uit Slechts 42% van de klanten is van mening dat zij door het traject meer kans hebben op het vinden van een betaalde baan. SGBO KTO DIENSTVERLENING WWB EN MINIMABELEID

26 7 Afstand tot de arbeidsmarkt Hoe schatten uw klanten zelf hun afstand tot de arbeidsmarkt in? En in hoeverre komt de indeling overeen met uw eigen indeling? Aan alle klanten hebben wij dit jaar de vraag gesteld: Hoe ervaart u uw eigen afstand tot de arbeidsmarkt? (Hoe makkelijk denkt u aan een betaalde baan te komen?) Klanten konden kiezen uit de volgende antwoorden: Afstand is heel klein (Ik verwacht zelf snel een betaalde baan te kunnen vinden). Afstand is klein (Ik verwacht met ondersteuning snel een betaalde baan te kunnen vinden). Afstand is groot (Ik verwacht met ondersteuning niet snel een betaalde baan te kunnen vinden). Afstand is heel groot (Ik zie geen kans om nog een betaalde baan te vinden). De resultaten voor de Afdeling Werk en Inkomen worden in onderstaande figuur weergegeven. De leeftijdsverdeling van de respondenten wijkt af van de werkelijke leeftijdsverdeling van de klanten van uw Afdeling Werk en Inkomen. Onder de respondenten bevinden zich naar verhouding meer ouderen. Dit kan van invloed zijn op de onderstaande resultaten. Figuur 13 Ervaren afstand arbeidsmarkt Naar eigen zeggen ervaart 47% van de klanten van Werk en Inkomen dat de afstand tot de arbeidsmarkt heel groot is. Zij zien geen kans meer om nog een betaalde baan te vinden. Bij elkaar ervaart bijna een derde van de klanten een (hele) kleine afstand tot de arbeidsmarkt (31%). Zij verwachten zelf, of met ondersteuning, snel een betaalde baan te kunnen vinden. SGBO KTO DIENSTVERLENING WWB EN MINIMABELEID

27 Voor alle klanten in de totale dataset is gekeken naar de samenhang tussen het wel of niet volgen van een re-integratietraject en de ervaren afstand tot de arbeidsmarkt. Het lijkt erop dat vooral mensen die op dit moment een re-integratietraject volgen, verwachten dat zij met ondersteuning snel aan een baan zullen komen (31%). De vraag is natuurlijk of dit komt doordat mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt niet meer een traject krijgen aangeboden, of ervaren mensen die een traject volgen hierdoor dat hun afstand tot de arbeidsmarkt kleiner is? Tabel 5 Percentage respondenten in re-integratietraject per afstand arbeidsmarkt Volgt geen reintegratietraject Volgt nu een reintegratietraject Heeft afgelopen jaar een reintegratietraject afgerond Afstand is heel klein (Ik verwacht zelf snel een betaalde baan te kunnen vinden). Afstand is klein (Ik verwacht met ondersteuning snel een betaalde baan te kunnen vinden). Afstand is groot (Ik verwacht met ondersteuning niet snel een betaalde baan te kunnen vinden). Afstand is heel groot (Ik zie geen kans om nog een betaalde baan te vinden). 70% 17% 13% 56% 31% 13% 70% 24% 6% 87% 8% 4% Tot slot is voor alle klanten de afstand tot de arbeidsmarkt afgezet tegen de algemene tevredenheid over de dienstverlening. Over het algemeen zijn klanten met een hele grote ervaren afstand tot de arbeidsmarkt iets meer tevreden over de dienstverlening dan klanten met een hele kleine ervaren afstand tot de arbeidsmarkt. Het verschil is echter verwaarloosbaar. SGBO KTO DIENSTVERLENING WWB EN MINIMABELEID

28 8 Regelingen minimabeleid Voor burgers en gezinnen met een laag inkomen zijn er verschillende (minima)regelingen, al dan niet door de Afdeling Werk en Inkomen aangeboden/gesubsidieerd, waar mensen gebruik van kunnen maken. 8.1 Bekendheid regelingen Aan de respondenten van de Afdeling Werk en Inkomen is eerst gevraagd met welke regelingen zij bekend zijn. In tabel 6 is per regeling te zien welk aandeel van de klanten bekend zegt te zijn met de desbetreffende regeling 4. Tabel 6 Bekendheid regeling W&I 2013 W&I 2011 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen 67% 71% Bijzondere bijstand 44% 58% Collectieve ziektekostenverzekering 35% 43% Voedselbank 12% 13% Ooievaarspas 5 44% - Langdurigheidstoeslag 41% 47% Anders 7% 7% De bekendste regelingen zijn de kwijtscheldingen van gemeentelijke heffingen, de Ooievaarspas en de bijzondere bijstand. 4 Afgezet tegen het totaal aantal respondenten. 5 In de vragenlijst van 2011 werd de Ooievaarspas als zodanig niet genoemd. De gehanteerde term door de verschillende gemeenten was Stadspas/kortingspas SGBO KTO DIENSTVERLENING WWB EN MINIMABELEID

29 8.2 Gebruik regelingen Vervolgens is aan alle klanten gevraagd in hoeverre zij gebruikmaken van de verschillende regelingen. De resultaten zijn terug te lezen in tabel 7. Tabel 7 Gebruik regeling W&I 2013 W&I 2011 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen 57% 61% Bijzondere bijstand 31% 35% Collectieve ziektekostenverzekering 27% 32% Voedselbank 3% 2% Ooievaarspas 30% Langdurigheidstoeslag 34% 37% anders 9% 9% Het afgelopen jaar hebben respondenten het meest gebruikgemaakt van kwijtschelding van gemeentelijke heffingen, langdurigheidstoeslag en de Ooievaarspas. 8.3 Tevredenheid aanvraagprocedure (minima)regelingen Aan alle respondenten is gevraagd of zij het afgelopen jaar een aanvraag hebben ingediend voor een regeling. Bijna een kwart van alle klanten zegt het afgelopen jaar een aanvraag voor een regeling te hebben ingediend (tabel 8). Van de aanvragen van alle klanten is de meerderheid toegekend (zie tabel 9). Tabel 8 Aanvraag minimaregeling ingediend W&I 2013 W&I 2011 Ja 24% 56% Nee 76% 44% Tabel 9 Toekenningen minimaregeling W&I 2013 W&I 2011 Volledig toegekend 72% 66% Gedeeltelijk toegekend 12% 10% Afgewezen 6% 10% Nog in behandeling 9% 14% SGBO KTO DIENSTVERLENING WWB EN MINIMABELEID

30 Aan de burgers die een aanvraag hebben ingediend, is vervolgens gevraagd of zij rapportcijfers konden geven voor de snelheid waarmee op de aanvraag is gereageerd en de uitleg over waarom een aanvraag is toegekend of afgewezen. De resultaten zijn terug de lezen in de volgende tabel. Tabel 10 Waardering reactie/werkwijze regeling W&I 2013 W&I 2011 De snelheid waarmee op uw aanvraag is gereageerd 7,1 7,0 De uitleg over waarom een aanvraag is toegekend of afgewezen 7,3 7,1 De tevredenheid is voor beide punten redelijk hoog. Over de uitleg waarom een aanvraag is toegekend of afgewezen zijn klanten positiever dan Procedure en gebruik Verder is respondenten gevraagd rapportcijfers te geven voor een aantal aspecten van de procedures rond het gebruik van de regelingen. De items waar respondenten rapportcijfers voor konden geven zijn: De inspanningen die Werk en Inkomen doet om mensen te informeren over de regelingen. De helderheid van de regelingen waar u recht op heeft. Het feit dat u eerst geld moet voorschieten. De hulp die u krijgt bij het invullen van de formulieren. De snelheid waarmee bedragen worden uitbetaald. SGBO KTO DIENSTVERLENING WWB EN MINIMABELEID

31 De resultaten zijn terug te lezen in figuur 14. Figuur 14 Procedure en gebruik Het meest tevreden zijn klanten over de snelheid waarmee bedragen worden uitbetaald. Dit ligt met een 6,9 in lijn met het onderzoek uit Daarnaast zijn uw klanten redelijk tevreden over de inspanningen die Werk en Inkomen doet om mensen te informeren over de regelingen. Deze worden (net als in 2011) met een 6,3 gewaardeerd. Het minst positief zijn uw klanten over het feit dat er eerst geld voorgeschoten moet worden. Vervolgens is een aantal stellingen aan klanten voorgelegd. Klanten konden aangeven of zij het hier (helemaal) mee eens t/m (helemaal) mee oneens waren. Het gaat om de volgende stellingen: De gemeente doet voldoende om de minima te ondersteunen. De regelingen van de gemeente sluiten aan bij wat ik nodig heb. Het beschikbare bedrag staat in verhouding tot de kosten die ik maak. Door de minimaregelingen kan ik meedoen aan de maatschappij. Ik moet teveel moeite doen voor een klein bedrag. Ik maak geen gebruik van de regelingen want ik heb het niet nodig. Ik wil niet dat andere mensen weten dat ik niet veel te besteden heb. Er zijn te weinig regelingen voor gezinnen met kinderen. Ik schaam mij ervoor om gebruik te maken van minimaregelingen. SGBO KTO DIENSTVERLENING WWB EN MINIMABELEID

32 In figuur 15 worden de positief gestelde stellingen weergegeven en in figuur 16 de negatief gestelde stellingen. De tevredenheid van uw klanten in 2013 ligt redelijk in lijn met de tevredenheid in Figuur 15 Algemene stellingen over minimaregelingen (positief gestelde stellingen) SGBO KTO DIENSTVERLENING WWB EN MINIMABELEID

33 Figuur 16 Algemene stellingen over minimaregelingen (negatief gestelde stellingen) Het meest vaak zijn klanten het eens met de stelling dat er te weinig regelingen zijn voor gezinnen met kinderen (59%). Ten opzichte van 2011 is er een lichte verbetering zichtbaar. Een relatief groot aandeel klanten is van mening dat zij teveel moeite moeten doen voor een klein bedrag (50%). SGBO KTO DIENSTVERLENING WWB EN MINIMABELEID

34 9 Door klanten genoemde verbeterpunten Aan het einde van de vragenlijst is respondenten gevraagd om één punt aan te geven dat zij goed vinden aan de Afdeling Werk en Inkomen in hun gemeente. Klanten konden hierbij kiezen uit de top zeven meest genoemde items uit het reguliere kto WWB van SGBO, of anders namelijk aangeven en dit antwoord toelichten. Uit de antwoorden kwamen de volgende punten het meest naar voren: Tabel 11 Verdeling punten die klanten goed vinden aan de Afdeling Werk en Inkomen Werk en Inkomen 2013 Werk en Inkomen 2011 Mijn consulent 33% 18% Stiptheid uitbetaling uitkering 28% 22% Alles in het algemeen 23% 22% Klantvriendelijkheid- behulpzaamheid 22% 20% Dat er een vangnet is 12% - Anders 5% 2% Klanten van de Afdeling Werk en Inkomen noemen relatief vaak de eigen consulent als punt dat goed is. Ruim een kwart van de klanten noemt de stiptheid waarmee de uitkering wordt uitbetaald. In 2011 werd de stiptheid waarmee de uitkering werd uitbetaald nog het meest vaak genoemd en de eigen consulent op de vierde plaats. De antwoorden in het schrijfvak voor anders namelijk zijn divers. Vaak wordt een van de gekozen antwoorden toegelicht of kracht bijgezet. Vaak wordt het gebruikt om een verbeterpunt, in plaats van een punt dat men goed vindt, aan te dragen. Enkele citaten ter illustratie: Ik ben zeer tevreden met mijn consulent en vind het prettig om één contactpersoon/vertrouwenspersoon te hebben, waardoor je maar één keer je verhaal hoeft te vertellen. Ik ben dankbaar dat ik via mijn consulent een omscholing heb mogen doen en daarmee hopelijk een toekomst. Ik geloof dat de consulenten hun best doen voor mij en mijn kinderen. Maar ze moeten zich ook aan de regels houden en kunnen niet meer dan mogelijk is. SGBO KTO DIENSTVERLENING WWB EN MINIMABELEID

35 Vervolgens is klanten gevraagd één punt aan te geven dat de Afdeling Werk en Inkomen zou moeten verbeteren. Ook hier konden klanten kiezen uit de acht meest genoemde items uit het regulier onderzoek of anders namelijk en dit toelichten. Tabel 12 Verdeling punten die volgens klanten verbeterd zouden moeten worden Werk en Inkomen 2013 Werk en Inkomen 2011 Rekening houden met de situatie klant 31% 25% Telefonische bereikbaarheid 25% 23% Informatie rechten/mogelijkheden 23% 19% Minder wisselingen consulenten 13% - Anders 11% 6% Het verbeterpunt dat door de klanten van de Afdeling Werk en Inkomen het meest wordt genoemd betreft het rekening houden met de situatie van de klant. In 2011 werd dit punt ook het meest vaak genoemd. Het op één na meest genoemde verbeterpunt is de telefonische bereikbaarheid, gevolgd door de informatievoorziening rond de rechten en mogelijkheden van de klant. Ook hier zijn de antwoorden in het schrijfvak voor anders namelijk divers. Enkele citaten ter illustratie: Bij de balie vind ik het onduidelijk wanneer je naar een medewerker mag lopen. Het reageren op mails: helemaal niet of is hierin zeer nalatig. Ik zou het prettig vinden als het re-integratiebureau beter zou samenwerken met de verslavingszorg. Een re-integratietraject naar de arbeidsmarkt dat meer rekening houdt met de talenten van de klant. Een gewoon telefoonnummer. Dit kost mij veel belminuten buiten de bundel. Luisteren. Beseffen dat zij beslissingen maken over iemands leven. Meer coulance en meedenken met chronisch zieke burgers die veel moeilijke brieven krijgen in ambtelijke taal. WAARDELOOS. Omgaan met persoonlijke gegevens. Al ( ) keer zijn loonstrookjes verdwenen waardoor de uitkering is gestopt. Zeer kwalijke zaak. Als je iets aanvraagt of een brief terugstuurt, hoor je nooit of je brief is aangekomen. Een regeling om het effect van de verhoging van het eigen risico bij ziektekosten te verzachten. Voor minima is die verhoging niet minder dan een ramp. SGBO KTO DIENSTVERLENING WWB EN MINIMABELEID

36 Ook worden er door meerdere klanten opmerkingen gemaakt over het moeten reizen naar Voorburg (of soms naar Zoetermeer). - Ik zou graag willen dat Werk en Inkomen van Voorburg weer terugkomt naar de gemeente Voorschoten. Dat is belangrijk voor mij en kook voor andere mensen. - Dat je gewoon hier in Voorschoten een contactpersoon hebt. - Dat formulieren, et cetera ook af te halen zouden moeten kunnen in mijn eigen gemeente. - Makkelijker bereikbaar voor Wassenaarders. Vroeger had ik beter/makkelijker contact met de consulent en kon je even langslopen met een vraag. Dat mis ik wel. - Er zou hier op Wassenaar iemand komen voor mensen die niet met openbaar vervoer kunnen. Is er nooit gekomen. SGBO KTO DIENSTVERLENING WWB EN MINIMABELEID

37 Bijlage 1: Respons Doorgaans is de respons bij een tevredenheidsonderzoek onder (WWB-)klanten lager dan bij een ander type onderzoek. Dit heeft te maken met het gegeven dat de klanten een afhankelijkheidsrelatie hebben met de gemeente. Daardoor kunnen zij zich belemmerd voelen vrijuit hun mening te geven. Ook kan een bepaalde mate van laaggeletterdheid een rol spelen. Waar bij andere onderzoeken de respons soms 40% tot 50% bedraagt, leert de ervaring dat de respons bij tevredenheidsonderzoeken onder WWB-klanten doorgaans rond de 30% à 35% is. Dit komt deels door de afhankelijkheidsrelatie met de gemeente of sociale dienst. Tabel 13 Respons Afdeling Werk en Inkomen Vragenlijsten verzonden Respons absoluut aantal 585 Respons relatief (%) 25% Respons Leidschendam-Voorburg 395 Respons Voorschoten 89 Respons Wassenaar 101 In de figuren 17 tot en met 24 is aan de hand van de achtergrondvragen weergegeven wat de kenmerken van de respondenten zijn. Figuur 17 Kenmerken van de respondenten: aanvraag voor regeling ingediend SGBO KTO DIENSTVERLENING WWB EN MINIMABELEID

38 Figuur 18 Kenmerken van de respondenten: aanvraag voor regeling gekregen Figuur 19 Kenmerken van de respondenten: Sollicitatieplicht Figuur 20 Kenmerken van de respondenten: Uitkeringsduur SGBO KTO DIENSTVERLENING WWB EN MINIMABELEID

39 Figuur 21 Kenmerken van de respondenten: Gezinssituatie Figuur 22 Kenmerken van de respondenten: Geslacht Figuur 23 Kenmerken van de respondenten: Leeftijd SGBO KTO DIENSTVERLENING WWB EN MINIMABELEID

40 Figuur 24 Kenmerken van de respondenten: Re-integratietraject Tabel 14 Kenmerken van de respondenten: Wel of geen inkomsten uit uitkering W&I 2013 W&I 2011 WWB-uitkering 74% (n=434) 89% loondienst 10% (n=57) - WW / WAO-uitkering 12% (n=71) - zelfstandige 3% (n=17) - AOW Pensioen 2% (n=10) - Anders 6% (n=37) - SGBO KTO DIENSTVERLENING WWB EN MINIMABELEID

41 Bijlage 2: Kengetallen per gemeente Vraag Voorschoten 13 Wassenaar 13 L-V 13 W&I 13 Voorschoten 11 Wassenaar 11 L-V 11 3 diensten 11 1 Dienstverlening van Werk en Inkomen als geheel 6,3 7,2 7,2 7,0 7,0 7,5 7,3 7,3 2 Rapportcijfer balie, bereikbaarheid en informatievoorziening 5,9 7,2 7,1 6,9 6,8 8,0 7,5 7,5 Balie 3 De manier waarop de medewerkers van de balie/receptie van Werk en Inkomen met u omgaan 7,1 7,7 7,4 7,4 7,3 8,3 7,9 7,9 4 De wachttijden bij de balie/receptie 6,7 7,3 7,3 7,2 7,0 8,3 7,1 7,3 Bereikbaarheid 5 De telefonische bereikbaarheid van Werk en Inkomen 5,4 6,7 6,4 6,3 6,6 7,0 6,5 6,7 6 De openingstijden van Werk en Inkomen 6,2 7,0 7,2 7,0 6,7 7,3 7,1 7,1 7 De wachttijd voor een afspraak met de consulenten 6,3 7,2 7,1 7,0 6,9 7,6 7,3 7,3 8 De reisafstand naar Werk en Inkomen 4,1 4,6 7,6 6,5 9 De bereikbaarheid van Werk en Inkomen met het OV 5,2 4,7 7,3 6,5 Informatievoorziening 10 De duidelijkheid van de in te vullen formulieren 6,4 6,9 7,0 6,9 6,8 7,6 7,2 7,2 11 De informatie over uw rechten en plichten 6,0 6,8 6,8 6,7 6,4 7,2 6,9 6,9 12 De informatie over andere gemeentelijke regelingen (bijv. Wmo of Minimaregeling) 5,8 6,6 6,2 6,2 6,3 6,7 6,4 6,5 13 De informatievoorziening via internet of 5,8 6,5 6,6 6,5 6,0 6,2 6,6 6,4 14 De snelheid waarmee op uw vragen wordt gereageerd 5,9 6,8 6,8 6,7 6,6 7,3 6,9 6,9 15 Bekend met regeling: Kwijtschelding gemeentelijke heffing Bijzondere bijstand Langdurigheidstoeslag Collectieve ziektekostenverzekering Voedselbank Anders Ooievaarspas SGBO KTO DIENSTVERLENING WWB EN MINIMABELEID

42 Vraag Voorschoten 13 Wassenaar 13 L-V 13 W&I 13 Voorschoten 11 Wassenaar 11 L-V 11 3 diensten Heeft u het afgelopen jaar een aanvraag ingediend voor een regeling Ja Nee Zo ja, is deze aanvraag toegekend Volledig toegekend Gedeeltelijk toegekend Afgewezen Nog in behandeling De snelheid waarmee op uw aanvraag is gereageerd 6,0 8,1 6,9 7,1 7,0 6,7 7,0 7,0 19 De uitleg over waarom een aanvraag is toegekend of afgewezen 7,0 7,8 7,0 7,3 7,3 7,0 7,1 7,1 20 Gebruik gemaakt van: Kwijtschelding gemeentelijke heffing Bijzondere bijstand Langdurigheidstoeslag Collectieve ziektekostenverzekering Voedselbank Anders Ooievaarspas SGBO KTO DIENSTVERLENING WWB EN MINIMABELEID

43 Vraag Voorschoten 13 Wassenaar 13 L-V 13 W&I 13 Voorschoten 11 Wassenaar 11 L-V 11 3 diensten 11 Procedure en gebruik 21 De inspanningen die de gemeente doet om mensen te attenderen op de regelingen 5,8 6,5 6,4 6,3 6,0 6,3 6,3 6,3 22 De helderheid van de regelingen waar u recht op heeft 5,3 6,1 6,1 6,0 5,9 6,4 6,1 6,1 23 Het feit dat u eerst geld moet voorschieten 5,2 5,0 5,5 5,4 5,1 5,3 5,4 5,3 24 De hulp die u krijgt bij het invullen van de formulieren 6,0 5,9 6,0 6,0 5,9 6,5 6,1 6,2 25 De snelheid waarmee bedragen worden uitbetaald 6,6 6,9 7,0 6,9 6,7 6,9 7,0 7,0 Stellingen (%(helemaal) eens) 26 Ik moet teveel moeite doen voor een klein bedrag Ik maak geen gebruik van de regelingen want ik heb het niet nodig Ik wil niet dat andere mensen weten dat ik niet veel te besteden heb De gemeente doet voldoende om de minima te ondersteunen De regelingen van de gemeente sluiten aan bij wat ik nodig heb Het beschikbare bedrag staat in verhouding tot de kosten die ik maak Door de minimaregelingen kan ik mee doen aan de maatschappij Er zijn te weinig regelingen voor gezinnen met kinderen Ik schaam mij ervoor om gebruik te maken van minimaregelingen SGBO KTO DIENSTVERLENING WWB EN MINIMABELEID

44 Vraag Voorschoten 13 Wassenaar 13 L-V 13 W&I 13 Voorschoten 11 Wassenaar 11 L-V 11 3 diensten Inkomsten WWB-uitkering Ik werk in loondienst WW WAO uitkering Ik ben zelfstandige AOW Pensioen Anders Hoe lang heeft u al een uitkering tot 1 jaar tot 3 jaar tot 5 jaar jaar of langer Rapportcijfer dienstverlening door de consulenten 6,1 7,2 7,2 7,0 7,1 7,6 7,5 7,4 Stellingen medewerkers (%(helemaal) eens) 39 De medewerkers wisselen vaak waardoor ik steeds opnieuw hetzelfde verhaal moet vertellen De medewerkers hebben vooroordelen over wat ik kan of wat ik wil De medewerkers werken over het algemeen snel en efficiënt De medewerkers houden zich over het algemeen stipt aan hun afspraken met cliënten De medewerkers hebben voldoende kennis en vaardigheden om mij goed te begeleiden De medewerkers besteden voldoende tijd en aandacht aan voorlichting De medewerkers doen hun uiterste best om de cliënten zo goed mogelijk te helpen De medewerkers houden rekening met wat ik kan en wil SGBO KTO DIENSTVERLENING WWB EN MINIMABELEID

45 Vraag Voorschoten 13 Wassenaar 13 L-V 13 W&I 13 Voorschoten 11 Wassenaar 11 L-V 11 3 diensten Mijn privacy wordt door de medewerkers gerespecteerd Hoe ervaart u uw eigen afstand tot de arbeidsmarkt Afstand is heel klein Afstand is klein Afstand is groot Afstand is heel groot Volgt u op dit moment een re-integratietraject of heeft u het afgelopen jaar een re-integratietraject afgerond? Nee Ja, ik volg nu een re-integratietraject Ja, ik heb het afgelopen jaar een re-integratietraject afgerond Soort re-integratietraject: Zorgtraject Arbeidstoeleiding Maatschappelijke activering Regulier werk met ondersteuning Arbeidsactivering Inburgeringstraject Leerwerktraject Jobhouse Anders Rapportcijfer dienstverlening tijdens re-integratie 6,4 5,7 6,1 6,1 6,3 7,3 6,9 6,9 SGBO KTO DIENSTVERLENING WWB EN MINIMABELEID

46 Vraag Voorschoten 13 Wassenaar 13 L-V 13 W&I 13 Voorschoten 11 Wassenaar 11 L-V 11 3 diensten 11 Proces/traject 52 De snelheid waarmee het traject is gestart 6,9 6,3 6,9 6,8 6,8 7,4 7,2 7,2 53 De aansluiting van het traject op uw persoonlijke omstandigheden 5,9 5,4 5,8 5,7 6,0 7,0 6,8 6,7 Begeleiding 54 De aandacht die de begeleider van het reintegratietraject voor mij heeft 6,6 5,6 6,2 6,1 6,9 7,4 7,2 7,2 55 De afstemming van informatie tussen de verschillende begeleiders 6,1 5,3 5,7 5,7 5,7 7,0 6,7 6,6 Resultaat 56 Het uiteindelijk bereikte resultaat van de begeleiding 5,5 5,0 5,0 5,1 5,3 6,0 6,2 6,1 Stellingen re-integratietraject (%(helemaal) eens) 58 Het traject past goed bij wat ik kan en wil Het traject is zwaar om te volgen Door het traject heb ik meer kans op het vinden van een betaalde baan Tijdens het traject kan/ kon ik altijd met mijn vragen bij iemand terecht SGBO KTO DIENSTVERLENING WWB EN MINIMABELEID

47 Vraag Voorschoten 13 Wassenaar 13 L-V 13 W&I 13 Voorschoten 11 Wassenaar 11 L-V 11 3 diensten Bent u vrijgesteld van sollicitatieplicht? Ja Nee Wat is uw gezinssituatie?/ Heeft u kinderen alleenstaande met thuiswonende kinderen gehuwd-partner met thuiswonende kinderen alleenstaande zonder thuiswonende kinderen gehuwd-partner zonder thuiswonende kinderen Wat is uw leeftijd? jaar en ouder Wat is uw geslacht? man vrouw Heeft u thuis een computer met internetaansluiting Ja Nee SGBO KTO DIENSTVERLENING WWB EN MINIMABELEID

48 Vraag Voorschoten 13 Wassenaar 13 L-V 13 W&I 13 Voorschoten 11 Wassenaar 11 L-V 11 3 diensten Kunt u tot slot één punt aangeven wat u goed vindt aan Werk en Inkomen? Klantvriendelijkheid/ behulpzaamheid Aandacht medewerkers Informatievoorziening Mijn consulent Dat er een vangnet is Begeleiding/ondersteuning Stiptheid uitbetaling uitkering Alles in het algemeen Anders Vraag Voorschoten 13 Wassenaar 13 L-V 13 W&I 13 Voorschoten 11 Wassenaar 11 L-V 11 3 diensten Kunt u tot slot één punt aangeven wat Werk en Inkomen zou moeten verbeteren? Telefonische bereikbaarheid Meer begrip/respect van de medewerkers Meer tijd nemen voor de klant Beter/sneller reageren op vragen Minder wisselingen klantmanagers Wachttijden aan de balie Informatie rechten/mogelijkheden Rekening houden met de situatie klant Anders SGBO KTO DIENSTVERLENING WWB EN MINIMABELEID

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Gemeente Pijnacker-Nootdorp Tevredenheid WWB-klanten 2013 Gemeente Pijnacker-Nootdorp COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Simon Wajer Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid en schuldhulpverlening Afdeling WIZ gemeente Tiel

Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid en schuldhulpverlening Afdeling WIZ gemeente Tiel Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid en schuldhulpverlening 2013 Afdeling WIZ gemeente Tiel COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Carla Vianen Vormgeving binnenwerk SGBO

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom 3 juli 2014 Andrew Britt, Simon Wajer, Annelieke van den Heuvel Projectnr. 107573 Correspondentienummer: DH-0307-3934

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2012. Bijlage met eigen vragen Gemeente Amersfoort

Tevredenheid WWB-klanten 2012. Bijlage met eigen vragen Gemeente Amersfoort Tevredenheid WWB-klanten 2012 Bijlage met eigen vragen Gemeente Amersfoort Maart 2013 COLOFON Samenstelling Andrew Britt Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking SGBO SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom December 2014 Andrew Britt Simon Wajer Annelieke van den Heuvel Projectnummer 107573 Correspondentienummer:

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten Enschede

Tevredenheid WWB-klanten Enschede Tevredenheid WWB-klanten 2010 Enschede Tevredenheid WWB-klanten 2010 Enschede februari 2011 COLOFON Samenstelling Andrew Britt Simon Wajer Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten Maassluis

Tevredenheid WWB-klanten Maassluis Tevredenheid WWB-klanten 2010 Maassluis Tevredenheid WWB-klanten 2010 Maassluis maart 2011 COLOFON Samenstelling Andrew Britt Volkan Atalay Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten Gemeente Velsen

Tevredenheid WWB-klanten Gemeente Velsen Tevredenheid WWB-klanten 2012 Gemeente Velsen Maart 2013 COLOFON Samenstelling Simon Wajer Andrew Britt Ischa van Straaten Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking SGBO SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek W&I 2016

Tevredenheidsonderzoek W&I 2016 Tevredenheidsonderzoek W&I 2016 Oldebroek Rapport Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Tom Plat November 2016 Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-2111-8105 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Tevredenheid W&I-klanten 2015

Tevredenheid W&I-klanten 2015 Tevredenheid W&I-klanten 2015 Pijnacker-Nootdorp Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Simon Wajer december 2015 Projectnummer: 107748 Correspondentienummer: DH-0912-4713 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

Belevingsonderzoek Werkplein Hoogeveen 2014 Werkplein Hoogeveen

Belevingsonderzoek Werkplein Hoogeveen 2014 Werkplein Hoogeveen Belevingsonderzoek Werkplein Hoogeveen 2014 Werkplein Hoogeveen december 2014 Rapportage BMC Onderzoek Andrew Britt Annelieke van der Heuvel Projectnummer: 107573 Correspondentienummer: DH-1112-4145 INHOUD

Nadere informatie

Tevredenheid bijstandsklanten 2016

Tevredenheid bijstandsklanten 2016 Tevredenheid bijstandsklanten 2016 Gemeente Overbetuwe Rapport Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Tom Plat November 2016 Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1711-8099 INHOUD SAMENVATTING

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten Pijnacker-Nootdorp

Tevredenheid WWB-klanten Pijnacker-Nootdorp Tevredenheid WWB-klanten 2008 Pijnacker-Nootdorp Tevredenheid WWB-klanten 2008 Pijnacker-Nootdorp januari 2009 COLOFON Samenstelling Simon Wajer Vormgeving binnenwerk SGBO Druk SGBO SGBO Onderzoek > Advies

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten Optimisd

Tevredenheid WWB-klanten Optimisd Tevredenheid WWB-klanten 2009 Optimisd Tevredenheid WWB-klanten 2009 Optimisd februari 2010 COLOFON Samenstelling Simon Wajer Vormgeving binnenwerk Secretariaat SGBO Druk SGBO SGBO Benchmarking Postbus

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten Helmond, Laarbeek en Asten (HLA)

Tevredenheid WWB-klanten Helmond, Laarbeek en Asten (HLA) Tevredenheid WWB-klanten 2009 Helmond, Laarbeek en Asten (HLA) Tevredenheid WWB-klanten 2009 Helmond, Laarbeek en Asten (HLA) januari 2010 COLOFON Samenstelling Andrew Britt Vormgeving binnenwerk Debbie

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek W&I 2016

Klanttevredenheidsonderzoek W&I 2016 Klanttevredenheidsonderzoek W&I 2016 De Wolden Juni 2016 Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Projectnummer: 107748 Correspondentienummer: DH-0806-5068 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

19 februari. Uitkomsten onderzoek BMC naar de dienstverlening bij Sociale Zaken

19 februari. Uitkomsten onderzoek BMC naar de dienstverlening bij Sociale Zaken 19 februari Orgaan: Locatie: Datum: Aanvang: Gemeenteraad Raadzaal donderdag 19 februari 2015 19:30 uur 1. 19:30-19:45 uur, Karel Loohuis Plenaire vergadering (Raadzaal) 1. 2. 3. 4. Opening besluitvorming

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten. ISD Optimisd

Tevredenheid WWB-klanten. ISD Optimisd Tevredenheid WWB-klanten ISD Optimisd Tevredenheid WWB-klanten ISD Optimisd augustus 2007 COLOFON Samenstelling Karin Jonker Vormgeving binnenwerk Safina Musahal Druk Sector Document Processing, VNG SGBO

Nadere informatie

Tevredenheid W&I-klanten 2015

Tevredenheid W&I-klanten 2015 Tevredenheid W&I-klanten 2015 Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar Andrew Britt, Annelieke van den Heuvel, Simon Wajer December 2015 Projectnummer: 107748 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek bijstand, minimabeleid & schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek bijstand, minimabeleid & schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek bijstand, minimabeleid & schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom januari 2016 Andrew Britt, Simon Wajer, Annelieke van den Heuvel Projectnr. 107573 Correspondentienummer:

Nadere informatie

Tevredenheid Schuldhulpverlening 2011. Gemeente IJsselstein

Tevredenheid Schuldhulpverlening 2011. Gemeente IJsselstein Tevredenheid Schuldhulpverlening 2011 Gemeente IJsselstein COLOFON Samenstelling Andrew Britt Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking SGBO SGBO Benchmarking Postbus 10242 2501 HE

Nadere informatie

Klanttevredenheid schuldhulpverlening 2012/ 2013. Gemeente De Wolden,

Klanttevredenheid schuldhulpverlening 2012/ 2013. Gemeente De Wolden, Klanttevredenheid schuldhulpverlening 2012/ 2013 Gemeente De Wolden, juni 2013 COLOFON Samenstelling Andrew Britt Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking SGBO SGBO Benchmarking Postbus

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Gemeente Pijnacker-Nootdorp mei 2015 Versie 23-06-15 Andrew Britt, Naomi Meys Projectnummer: 107748 Correspondentienummer: DH-2105-4345 INHOUD HOOFDSTUK

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 KLANTTEVREDENHEID WWB Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2014

Tevredenheid WWB-klanten 2014 Tevredenheid WWB-klanten 2014 Gemeente Breda Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Simon Wajer Juni 2015 Projectnummer: 107748 Correspondentienummer: DH-1106-4465 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Artemis Coaching Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Artemis Coaching Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V.

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Renga B.V. Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Renga B.V. Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik op Werk

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van InterLuceo Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: InterLuceo Inleiding Voor u ligt de definitieve rapportage van het tevredenheidsonderzoek van

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Matchcare re-integratie April 2009 1 Bedrijfsnaam: Matchcare re-integratie Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss

Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Juni 2008 COLOFON Samenstelling Michelle Rijken Mark Gremmen Vormgeving binnenwerk Roelfien Pranger Druk HEGA

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Stichting ActiefTalent Juni 2009 1 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Inleiding Voor u ligt het definitieve rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

PARTICIPATIERAADHAARLEM

PARTICIPATIERAADHAARLEM Aan de wethouder de heer J. Nieuwenburg en aan de leden van de commissie Samenleving Datum 21 januari 2014 Ons kenmerk 2014/05 Contactpersoon S.K. AugUStin Doorkiesnummer 023-511 5273 E-mail augustsk@haarlem.nl

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Onderzoek naar tevredenheid individuele voorzieningen Wmo 1 COLOFON Samenstelling Hein Quist SGBO Onderzoek > Advies > Implementatie Postbus 10242 2501 HE Den Haag SGBO NIETS

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek onder bijstandsgerechtigden

Klanttevredenheidsonderzoek onder bijstandsgerechtigden Klanttevredenheidsonderzoek onder bijstandsgerechtigden Eindverslag Maart 2016 Inhoudsopgave Opdrachtgever Slide nr. Henk Teussink 1 Aanleiding onderzoek en werkwijze 3 E: h.teussink@enschede.nl T: 06

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 213, Leven a.s.r. Rapportcijfer 8, Rapportcijfer a.s.r., per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Allianz Rapportcijfer Allianz, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Avéro Achmea Rapportcijfer Avéro, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 18 juni 2013 datum/agendapunt B&W-vergadering: 250613/202 afd: sociale zaken Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidsonderzoek. Intergemeentelijke Sociale Dienst. Brabantse Wal 2014. Woensdrecht

Rapportage Tevredenheidsonderzoek. Intergemeentelijke Sociale Dienst. Brabantse Wal 2014. Woensdrecht Rapportage Tevredenheidsonderzoek Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal 2014 Woensdrecht augustus 2014 september 2014 1 Inhoud I Inleiding... 3 II Resultatenoverzicht... 5 2.1 Achtergrondgegevens...

Nadere informatie

Jaarrapport Cenzo totaal 2013

Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van de informatie

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Haarlem 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Casenummer: Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent

Casenummer: Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Stichting ActiefTalent Juni 2009 1 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Inleiding Voor u ligt het definitieve rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

De vragenlijst kent 14 hoofdvragen. Gemiddeld duurt het 10 minuten om de enquête te vullen.

De vragenlijst kent 14 hoofdvragen. Gemiddeld duurt het 10 minuten om de enquête te vullen. 1 VIVIS Clienttevredenheidsmeting Revalidatie volwassenen na afsluiting van traject Welkom bij het tevredenheidsonderzoek van streeft naar optimale dienstverlening en daarbij is uw mening belangrijk. Wij

Nadere informatie

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Inventarisatie medewerkers arbeidsbeperking...

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Opsterland. Uitgave Deze publicatie

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK. 1.1 Wat is uw leeftijd?.. jaar. 1.2 Bent U O alleenstaand O alleenstaande ouder O gehuwd / samenwonend

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK. 1.1 Wat is uw leeftijd?.. jaar. 1.2 Bent U O alleenstaand O alleenstaande ouder O gehuwd / samenwonend VRAGENLIJST KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK 1 PERSOONSGEGEVENS 1.1 Wat is uw leeftijd?.. jaar 1.2 Bent U O alltaand O alltaande ouder O gehuwd / samenwonend 1.3 Heeft u thuiswonende kinderen onder de 18

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers. Gemeente Zoetermeer

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers. Gemeente Zoetermeer Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Zoetermeer Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Zoetermeer COLOFON

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Onderzoek is uitgevoerd en gerapporteerd door Panteia in opdracht van Loopbaankamer Tilburg Bronvermelding van hieronder vermeldde gegevens: Panteia,

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V.

Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V. Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V. T 023 557 41 92 info@alympus.nl www.alympus.nl Samenvatting resultaten KTO 2007 Rapportcijfers: Alympus als bureau 7,8 0,3 t.o.v. 2005

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord 13 juni 2014 Kees-Jan van de Werforst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

Enquête Participatiewet

Enquête Participatiewet Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de gemeente bij het aanvragen / krijgen van een bijstandsuitkering en / of uw participatie en re-integratietraject. Uw antwoorden zijn anoniem. Dat wil zeggen

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek (L.) 26 augustus 2015 Nelleke Koppelman Simon Wajer Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 2 SAMENVATTING 4 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken

Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken Rapportage kwantitatief onderzoek naar de tevredenheid van cliënten van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Houten. dinsdag 4 november 26 Oakdale Group

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Hendrik-Ido-Ambacht 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Vianen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...10

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidsonderzoek. Intergemeentelijke Sociale Dienst. Brabantse Wal 2014. Bergen op Zoom

Rapportage Tevredenheidsonderzoek. Intergemeentelijke Sociale Dienst. Brabantse Wal 2014. Bergen op Zoom Rapportage Tevredenheidsonderzoek Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal 2014 Bergen op Zoom augustus 2014 september 2014 1 Inhoud I Inleiding... 3 II Resultatenoverzicht... 5 2.1 Achtergrondgegevens...

Nadere informatie

Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk

Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk september 2005 COLOFON Samenstelling Drs. M.H. (Mark) Gremmen drs. A.J.H. (Bert Jan)

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen van

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK UWV JOBSENSE. Meetjaar 2013

TEVREDENHEIDSONDERZOEK UWV JOBSENSE. Meetjaar 2013 TEVREDENHEIDSONDERZOEK UWV JOBSENSE Meetjaar 2013 Mei 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen - Algemeen 4 -

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, Leven VvAA Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, sector leven staan onder embargo tot 19 december 2013. De inhoud

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

B&W. '.Mii. Advies. Zorg en Inkomen Zoetermeer. .^lé^l. DM-nr. 2011/317. Versie: 2. jjfi-jorm adv;as Klanttevredenheidonderzoek Werk

B&W. '.Mii. Advies. Zorg en Inkomen Zoetermeer. .^lé^l. DM-nr. 2011/317. Versie: 2. jjfi-jorm adv;as Klanttevredenheidonderzoek Werk ^^^^^^ ^^ II B&W Advies 110033 DM-nr. 2011/317 Versie: 2 jjfi-jorm adv;as 3Sl3t@T!l Klanttevredenheidonderzoek Werk Zorg en Inkomen 2010 Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan Mede verantw.

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage mei - juni 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3

Nadere informatie