provinci renthe tt tt t7 77 ondenverp: Beantwoording toezegging in statencommissie FCBE van l s januari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "provinci renthe tt tt t7 77 ondenverp: Beantwoording toezegging in statencommissie FCBE van l s januari"

Transcriptie

1 ?røinciehøis \(esterbrink r, Assen Pstød.res Pstbus rzz, 94 ec Assen sww.drenthe.nl r (t 92) 36 r (t 92) 36 tt tt t7 77 prvinci renthe An: de vrzitter en leden vn Prvincile Stten vn Drenthe Assen, 26 mrt.20'14 Ons kenm e rk ' Behndeld dr de heer S. Kunst (0592) ndenverp: Bentwrding tezegging in sttencmmissie FCBE vn l s jnuri 2014 betreffende verzicht stnd vn zken Eurpese fndsen/prgrmm's Gechte vrzitter/leden, Hierbij vindt u een verzicht vn de vr nze prvincie relevnte Eurpese subsidieprgrmm's., spelregels, lket en inhudelijke fcus vn ieder prgrmm zijn mschreven. ln nderstnde uiteenzetting lichten wijvrl de knsen die wij zien vr de prvincie Drenthe in deze prgrmm's te en de lgemene verndering in het krkter vn enkele vn deze prgrmm's. Reginle prgrmm's (EFRO, ESF, POP, lnteneg A) Dit zijn de prgrmm's die dr de EC n een specifieke regi zijn tebedeeld. ln het lgemeen hebben de prgrmm's ten pzichte vn de vrige Eurpese prgrmmperide een belngrijke wijziging in de npk en fcus ndergn. De drie hfdthem's vn Eurp2020 (Slim, Gren, Scil) werken dr in de inhudelijke prgrmm's. Meer dn it zullen prjecten bij EFRO en lnterreg A meten ntnen bijte drgen n deze Eurpese delen. Een lkl/reginl prbleem dt binnen deze delen vlt kn gefinncierd wrden met deze prgrmm's. 'Brusse/se' prgrmm's (lle verige) Deze prgrmm's wrden dr een DG in Brussel (f een uitveringsrgnistie direct nder de DG) uitgeverd. Dit betekent dt het leeuwendeel vn deze middelen direct in cncurrentie met 28 lidstten wrdt verdeeld. Er zijn een pr uitznderingen vr specifieke them's in lnden, mr ver het lgemeen dient een prject dt middelen uit een vn deze prgrmm's wil betrekken ng meer dn vrheen en ng meer dn bij de reginle prgrmm's n te tnen wt het belng en het effect is vr'eurp'.

2 2 Dit betekent dt lleen die mtschppelijke uitdgingen die een Eurpees krkter hebben f die prjecten die een Eurpees knelpunt plssen geschikt zijn vr deze prgrmm's. ln de prktijk betekent dit verigens dt Drenthe, vn precisielndbuw tt demgrfische verndering, vn hgtechnlgische sensrtepssingen tt grene chemie en vn reginle trnsprthubs tt innvtie in het MKB, geneg knsen heeft vn deze fndsen te prfiteren. Enkele vrbeelden vn prjecten die de kmende jren in Drenthe zuden kunnen gn spelen betreffen het LIFE-prgrmm (bijvrbeeld bidiversiteit f de nsluiting vn verschillende Ntur2000-gebieden), het CEF (bi-lng met gren gs, terminl vr gederenverver), Hrizn 2020 (Bibsed-ecnmy nderzek en vlidering, sensr/big dt) en COSME (leningen vr MKB). Eurpmrkt Op 21 mei 2014, de 'Dreun-dg vn Eurp', is het vrnemen m een Eurpmrkt te rgniseren, wrin PS en GS infrmeel dr medewerkers vn de fznderlijke beleidsterreinen (de'krmpjes' in de mrkt) kunnen wrden geïnfrmeerd ver ctiviteiten en plnnen p het snijvlk vn het beleidsterrein en Eurp. Eurpwerkwijze ln de Eurpwerkwijze, die binnenkrt in de Sttencmmissie FCBE vrligt, wrdt nze werkwijze ten pzichte vn 'Eurp', wt meer is dn fndsen lleen, k tegelicht. Hgchtend, Gede Stten vn Drenthe, secretris t vrzitter w/cll

3 Eurpese fin ncieri n gsprgr m m' s Vr een ctueel vezichl vn de prgrmm's: Subsidie prgrmm Fcus EFRO Nrd-Nederlnd (Eurpees Fnds Reginle Ontwikkeling) 103,5 miljen (Nrd-NL vr 7 jr) (+C 18,7 miljen vn EZ (met vetrecht p dit bedrg vn EZ) cfinnciering) r'subs d e: vnf 200k. r'mx.% vn subsidibele ksten: 30-s0% /MKB betrkkenheid ndz kelijk /Tekenning p bsis vn tenders en clls Versterking vn innvt e Humn cpitl: betere nsluiting vrg en nbd en leren en werken dr betere smenwerking nderwijs en bedrijfsleven Kennisntwikkeling: verbeteren kennispsitie vn het MKB en centrlere psitie innvtie in MKB bed rijfsvering Vlristie: meer MKB bedrijven die innvtietrjecten uitveren en kennis mzetten in innvties die werken in een prktijkmgeving Overgng nr een klstfrme ecnmie Kennisntwikkeling (zie lnnvtie) gericht p them Energie Vlristie (zie lnnvtie) gericht p them Energie Slimme uitrl: meer nnvties p het gebied vn energie die vn succesvlle werking nr tepssing kunnen wrden gebrcht 5NN (www.snn.eu) ESF (Eurpees Scil Fnds) Actief en geznd uder wrden Bevrderen duurzme rbeidsinzet werkenden 560 miljen (NL vr 7 jr) Actieve inclusie Bevrderen rbeidsteleiding vn jngeren en mensen met een grte fstnd tt rbeidsmrkt Uitveringsprgrmm's in de 35 reginle rbeidsmrktregi's /subsid e: 100k-500k r'mx.% vn subsidibele ksten: 50% /Prtners geen vrwrde /Tekenning p bsis vn tenders Onderw'rjs, vrdigheden en leven lng leren Vergrten vn bedrijvigheid dr versterken vn ecnmische brndpunten en stimuleren en fciliteren vn knsrijk ndernemerschp Mlrix Eurpese t nnc eringsprgrmm's - Prvincie Drenthe I I

4 Subsidie prgrmm Fcus Centrumgemeenten Emmen, Leeuwrden en G INTERREG 5A Deutschlnd - Nederlnd INTERREG 5A DL-NL 200 miljen (NL vr 7 jr) r'minimu mbedrg subsidibele ksten: 100k / Mx % vn subsidibele ksten : 50% /Smenwerking met miniml 1 prtner uit ngrenzende lidstt /First cme, first serve Eems Dllrd Regi (EDR) Ecnm e, wetenschp en innvtie Versterking vn de grensverschrijdende ecnmische krcht dr stimulering vn grensverschrijdend nderzek, ntwikkeling, innvtie, verdrcht en netwerkvrming Duurzm gebruik vn ntuurlijke hulpbrnnen Ontwikkeling vn grene infrstructuur in de regr Behud vn bidiversiteit in de regi Gebiedsgerichte mtregelen met betrekking tt klimtbescherming en minimlisering vn CO2- emtsstes lnnvtieve grensverschrijdende plssingen vr het lndelijk gebied, vrl in smenhng met de demgrfische ntwikkeling Bescherming en ntwikkeling vn ntuurlijk en cultureel erfged in de regi, met g p duurzm terisme Smenleving en integrtie Bevrdering vn smenwerking tussen burgers en inst tuties m een cherent grensgebied te creëren wrin de grens geen brrière meer vrmt INTERREG 58 Nrth Se Regin (Nrdzee regi) INTERREG 58 NSß 138 miljen (EU vr 7 jr) (schtting p bsis vn 2OO7-2Ot3l Spelregets /subsidie: 250k- 1 mln. r'mx.% vn subsidibele ksten 50% /Smenwerking met miniml 1 prtner uit werkingsgebied /Kns p subsidie: c.5% r'meestl 2 tenders per jr Agentschp NL (www.sentsch pnl.n l) Grei-denken : revitliseren vn ecnmie Ondersteunen ntwikkeling nieuwe kennis-prtnerschppen tussen bedrijven, kennisinstellingen, verheden en individuele burgers met het g p lnge termijn smenwerking Verbeteren vn de reginle ndersteuningscpciteit p het gebied vn nnvtie, zdt regi's de innvtie niveus effectief kunnen verhgen n het einde vn de finncieringsperide en in het bijznder in vereenstemming met de slimme specilistie strtegieën Stimuleren vn de publieke sectr n het genereren vn een vrg nr innvtie en innvtieve plssingen vr het verbeteren vn de publieke dienstverlening Hernieuwbre ecnmie Ontwikkeling vn nieuwe prducten, diensten en prcessen die de vergrening vn de Nrdzeeecnmie versnellen Demnstreren vn nieuwe en verbeterde methden vr het verbeteren vn de klimtbestendigheid vn de delgebieden Ontwikkelen vn nieuwe methden vr lngdurig duurzm beheer vn de Nrdzeeecsystemen Ontwikkelen vn nieuwe prducten, diensten en prcessen m vergrening vn de Nrdzee ecnmie te versnellen Grene mbiliteit Ontwikkelen vn pilts vn innvtieve en/f verbeterde trnsprt- en lg st ekplssinren met de Mlrix Eurpese finnclerlngsprgrmm's - Prvincie Drenthe 2

5 Subsidie prgrmm Fcus ptentie m fte stppen vn hettrnsprteren vn grte vrchtvlumes vereen lnge fstnd Zrgen vr wijdverspreide benutting grene trnsprtplssingen vr gederen en persnlijk INTERREG Eurpe (5C ngeveer 359 mln, (prgrmm slechts p hfdlijnen bekend) Bevrdering kennisuitwisseling binnen geheel Eurp rndm nder ndere bvengenemde INTERREGthem's (p bsis vn vrmlige prgrmm) r'subsidie: 100k-500k / Mx, /" vn subsidi bele ksten : 75% /Smenwerking met miniml 2 prtners, wrvn 1 uit ndere lidstt in werkingsgebied /Kns p subsidie: c.50% /Meestl 2 tenders per jr RVO (vrheen Agentsch pnl) (www.rv.nl) POP (Plttel ndntwikkelingsprgrmm) 74 miljen (Nrd-NL per jr) r'tekenning p bsis vn tenders Prvincie Drenthe (www. rvincied renthe. nl) (prgrmm slechts p hfdlijnen bekend) Versterken vn innvtie, verduurzming en cncurrentiekrcht Verspreiden vn kennis Ontwikkelen vn nieuwe prttypes die in prktijk getest meten wrden Uitrl vn innvties in de lnd- en tuinbuw (zls precisielndbuw en duurzme stllen) Lndbuwstructuurversterking (verkveling, ligging, tegnkelijkheid, eclgische delen) Jnge beren Stimuleren jnge grriërs Ntuur en lndschp Brging vn het grrisch ntuur- en lndschpsbeheer HydrlgischePAS-mtregelen Afremmenchteruitgngbidiversiteit Verbetering vn de wterkwlite t Optimliseren wterbeheer vr de lndbuw CLLD: Cmmunity-led-lcl develpment Vitl nd Mtlix Eurpese finncieringsprgrmm's - Prvincie Drenfhe 3

6 Subsidie prgrmm Fcus Hrizn2O20 79 miljrd (EU vr 7 jr) r'subsidie: 500k - 10 mln. r'mx.% vn subsidibele ksten: % r'cnsrtium met EU-prtners uit miniml 3 verschillende lidstten /Kns p subsidie in NL: c. 35% y'smenwerking met kennisinstellingen dn wel privte prtijen ndzkelijk r'bû MKB-nvrgen prtners geen vnurde en pen clls met 4 cut-ff dtes per jr y'knsen vr ndezekers, MKB, industriële bedrijven, verheden en interntinle rgnisties Excellente wetenschp Excellentgrensverleggendnderzek Smenwerking p nieuwe veelbelvende gebieden Bevrderen trining en mb lite t vn nderzekers Versterken en tegnkelijker mken vn nderzeks-infrstructuur vr nderzekers lndustrieel leiderschp lnvesteringen njgen in industriële sleuteltechnlgieën, wrnder lct, nn- en bitechnlgie, mderne mterilen, nieuwe prductietechnieken en prcessen en ruimtevrt Tegngtt risickpitl vergemkkelijken Ondersteunen nnvtie in het MKB Mtschppelijke uitdgingen Gezndheidszrg, demgrfie en welzijn Vedselveiligheid, duurzme lndbuw, mrien en mritieme nderzek en bi-ecnmie Veilige, schne en efficiënte energie Slim, gren en geïntrigeerd verver Klimtbeleid, hulpbrn efficiëntie en grndstffen lnclusieve, innverende en veilige smenlevtngen RVO (vrheen AgentschpNL) (www.rv.nl) ETENA (Eurpese Lkle Energie Assistentie) 49 miljen (EU t/m 2015) r'min. investeringsmvng: 50 mln. r'subsidibel: 90% ksten uitwerki ng investeringsprgr m m /lnvesteringsmvng met 25x grter zijn subsidie y'prtners vrwrde lnnvtieve energiebespring in publieke gebuwen, inclusief scile wningbuw, strwerlichting en verkeerslichten Anpssing vn gebuwen gericht p energ ebesprtng Hernieuwbre energiebrnnen tepssen in de gebuwde mgeving (zls bimss, ftvltlsche energie, znne-thermische cllectren) Renveren, uitbreiden f buwen vn nieuwe wrmte-kude netwerken p gebuw, buurt f stdsniveu Duurzm stedel'rjk trnsprt (bijv. energie efficiënte bussen, elektrische ut's, nieuwe ververscncepten vr in stedelijk gebied) Lkle infrstructuur gericht p energie efficiëntie Mlrix Eurpese flnnclerlngsprgrmm's - Prvincie Drenthe 4

7 Subsidie prgrmm Fcus y'first cme, first served /Lening b'rj EIB wrdt gefciliteerd, investering zelf regelen mg k Eurpese lnvesteringsbnk (El B) fwww.eib.rel) EEE-F (Eurpese Energie Efficiëntie Fnds) Afhnkelijk vn externe investeringen /lnvesteringsmvng: 5-25 mln. r'l nvesteringsmv ng met 20x grter zijn subsidie /Prtners geen vrwrde y'first cme, first served r'lening bij Deutsche Bnk wrdt gefciliteerd, een deel vn de lening met vi deze rute gn Renvtie vn gebuwen ter verbetering vn de energie- efficiëntie f de mschkeling nr hernieuwbre energie Wrmtekrchtkppeling (WKK), micrwrmtekrcht-kppeling en netwerken vr stdsverwrming/- keling Gedecentrliseerde en lkl geïntegreerde hernieuwbre energiebrnnen en integrtie hiervn in elektriciteits nette n Schn stdsverver, w rnder: Openbr verver Elektrischeen wterstfvertuigen Lk le infrstructu u r, wrnder: Energiezuinigestrtverlichting Oplssingenvrelektriciteitspslg Slimme meters Technlgieën p het gebied vn energie-efficiëntie en hernieuwbre energie met innvtie- en ecnmisch ptent eel Deutsche Bnk (DB) LIFE (Finncieel lnstrument vr Milieu) 3,5 mifrd (EU vr 7 jr) r'subsid e:250k-2 mln. / Mx. /" vn subsidibele ksten : 70% /M niml l nvrger, mr EUprtners zijn een pré r'l tender per jr tussen 2 en 5 Milieu Efficiënt gebruik vn milieu en hulpbrnnen Bidiversiteit Milieugvernnce en -infrmtie Klimtctie Mtiging vn de klimtverndering Anpssing n de klimtverndering Klimtgvernnce en infrmtie Mlr x Eurpese flnncler ngsprgrmm's - Prvincie Drenlhe 5

8 Subsidie prgrmm Fcus prjecten gen eten vrkeur RVO (vrheen Agentsch pnl) (www.rv.nl) CEF (Verbind Eurp Fciliteit) 50 miljrd (EU vr 7 jr) /Subsidie: 500k- 5 mln. r'subsidibel: 50% plnvrmingsksten en 10% u tveringsksten y'prtners geen vrwrde /1 tender per jr per them y'medewerking Min. lenm ndig TEN-T Executive Agency ( htt://tente.ec.eu r.eu/) COSME (Cncurrentievermgen vn ndernemingen en MKB) 2,3 miljrd (EU vr 7 jr) r'grntiefciliteit r'zl leningen met een mximum vn 150k verstrekken n het MKB Energie Offshre grid in de Nrdelijke zeeën Nrd-zuid elektriciteitsverbindingen n West-, Centrl- en Zuidst-Eurp BEMIP Elektriciteit en BEMIP Gs Nrd-zuid elektriciteitsverbindingen in West-, Centrl- en Zuidst-Eurp Zuidelijke gs crridr Ontwikkeling vn smrt grids G rensverschrijdend klstfdixide netwerk Electric teits netwerk Digitl Snelle en hele snelle internewerbindingen Pn-Eurpese digitle servicetls (diensten), zls eld, eprcurement, ehelth, ejustice, Eurpen, etc. Trnsprt Studies gericht p lle mdliteiten Werkzmheden p het gebied vn treinverkeer, binnenvrtverbindingen en ve rkeersm ngement ln het bijznder is drbij ndcht vr binnenlndse trnsprtverbindingen nr hvens en luchthvens (ril & weg), ntwikkeling vn hvens, ntwikkeling vn multimdle pltfrmen, verminderen vn vrchtlwi, vrchttrnsprt diensten, beveiligde prkeervrzieningen p het wegen kernnet, 'Mtrwys f the se' en grensverschrijdende wegverbindingen Verbetering vn de cncurrentiekrcht en duurzmheid vn ndernemingen Acties ter verbetering vn de cncurrentiekrcht en duurzmheid vn ndernemingen, met nme MKB. Ontwikkelen vn nieuwe strtegieën ter verbetering vn de cncurrentiekrcht Versnellen vn inititieven vn pkmende f cncurrerende industrieën, gebseerd p crsssectrle ctiviteiten in gebieden die gekrkteriseerd zijn met een grte heveelheid MKB'ers en een grte bijdrge leveren n het BNP vn de EU Prmten vn ndernemerschp Cndities verbeteren die de ntwikkeling vn ndernemerschp stimuleren Specifieke ndcht vr jnge ndernemers, nieuwe, ptentiele en vruwelijks ndernemers, evenls verschillende specile delerepen Mlrix Eurpese flnncieringsprgrmm's - Prvincie Drenthe ó

9 Subsidie prgrmm Fcus n verschillende ndernemingsfsen kn nsprk wrden gemkt p dit krediet. RVO (vrheen Agentsch pnl) (www.rv.nl) Helth fr Grwth (Gezndheid vr Grei) t146 miljen (EU vr 7 jr) r' Mx. % vn subsidibele ksten : 60% r'lptijd mximl 3 jr r'cnsrtium met EU-prtners uit miniml 2 verschillende lidstten Executive Agency fr Helth nd Cnsumers (ec.eur.eu/ehc) Ontwikkelen vn eductie mtrent ndernemerschp, vrdigheden en hudingen, met nme mtrent ptentiele en nieuwe ndernemers Verbetering tegng tt finnciering vr het MKB Verbeteren vn tegng tt finncieringskpitl vr MKB'ers in de strt en greifsen, cmplementir n de fciliteiten die vnuit de lidstten wrden ngebden vr strt en grei vn ndernemingen Het versterken vn grensverschrijdende finnciering en finnciering vr bedrijven in meerdere lnden, met de ndruk p het ssisteren vn MKB'ers m hun ctiviteiten te interntinliseren Verbeteren tegnb tt mrkten Kpitl vr het Enterprise Eurpe Netwrk lnfrmtie en bewustzijn vergrten bij MKB'ers vr tegng tt de Eurpese mrkt Het fciliteren vn MKB'ers vr het ndernemen vn ctiviteiten in mrkten buiten de EU Het versterken vn interntinle smenwerking tussen ndustrieën, inclusief het ngn vn een dilg met derde lnden mtrent regels en vrschriften Ontwikkelen vn gemeenschppelijk nstrumenten en mechnismen p EU-niveu m het tekrt n middelen, zwel finncieel ls persneel, n te krten Fciliteren vn innvties in de gezndheidszrg Tegng verbeteren tt medische expert se en infrmtie vr specifieke ndeningen, k buiten de ntin le l ndsgrenzen. Ontwikkelen vn gezmenlijk plssingen en richtlijnen m de kwliteit vn de gezndheidszrg en veiligheid vn ptiënten te verbeteren ldentificeren, verspreiden en prmten vn best-prctices vr kstenefficiënte vrzrgsmtregelen dr beneming vn de belngrijkste risic fctren Het ntwikkelen vn gezmenlijke benderingen en het tepssen vn deze benderingen m beter vrbereid te zijn tegen gezndheidsrisic's Cördineren vn gezndheidsinstellingen m burgers te beschermen tegen grensverschrijdende gez n d he idsrisic's Mltlx Eurpese finncieringsprgrmm's - Prvincie Drenthe 7

wto ^9-çe" "ì",,:+ 312 n, i. tdnrp. Twitter: @wmoraad

wto ^9-çe ì,,:+ 312 n, i. tdnrp. Twitter: @wmoraad I' wt raàd EñilIlElEl!illll Pstdres: Fiifhuzen 23,928L LH, Hrkem Telefn 0512-361676 E-mil dres : wmrd.chtkrspelen@xs4l l. nl Twitter: @wmrd 61.r ' -.. lnge licl;:::,-r i'..i ^9-çe" "ì",,:+ N.O I 312 n,

Nadere informatie

EU-subsidies voor gemeentes

EU-subsidies voor gemeentes EU-subsidies vr gemeentes Organiseren van de verwerving 12 januari 2010 In deze presentatie 1. Intrductie: De EU-regelingen 2. Het nderzek van BB / PNO Cnsultants 3. EU-subsidieverwerving dr gemeenten

Nadere informatie

/NumrfteT i 7> JRappeJweftk-

/NumrfteT i 7> JRappeJweftk- R E J G S EJG I % (3 *OL * Hit An den de Regi Achterhek deelnemende gemeenten Gezellenln1 Pstbus 53 7AB Detinchem T (314) 32 12 F (314) 32 12 1 www.regi-chterhek.nl inf@regi-chterhek.nl /NumrfteT i 7>

Nadere informatie

ECP 13 mei 2013. Monika Sormann, dept. EWI

ECP 13 mei 2013. Monika Sormann, dept. EWI ECP 13 mei 2013 Mnika Srmann, dept. EWI Beleidsinstrumentarium 2 Vlaanderen in Actie Vlaanderen in Actie (ViA) is het tekmstprject vr Vlaanderen. Vlaanderen wil tegen 2020 uitmunten als een ecnmisch innvatieve,

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma steunpunt Mantelzorg Nederweert 2015

Uitvoeringsprogramma steunpunt Mantelzorg Nederweert 2015 Uitveringsprgrmm steunpunt Mntelzrg Nederweert 2015 mntelzrgndersteuninç nidden*tirnburg vrijwilligerszrg midden-limburg Grene Kruis M nte lz rg n d e rste u n i n ga/rijwi I I i g e rsz rg Kpittelln 31

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

BELEIDSPLAN CULTUUREDUCATIE 2014-2018

BELEIDSPLAN CULTUUREDUCATIE 2014-2018 BELEIDSPLAN CULTUUREDUCATIE 2014-2018 Versie 2 OBS De Hbbitstee Leerdm INHOUDSOPGAVE KORTE INLEIDING 1. UITGANGSPUNTEN pgin 3 1.1 Del vn het beleidspln 1.2 Inhd vn het beleidspln 1.3 Schlbeleid en cltredctie

Nadere informatie

{,i.* v"':'b. Persoonlijke gegevens t------ 'Woonadres. Hoofdmenu. Wat te doen bij

{,i.* v':'b. Persoonlijke gegevens t------ 'Woonadres. Hoofdmenu. Wat te doen bij milnsvb -Persnlijke gegevens Pge f 1 {,i.* v"':'b vr l'lt icvn Scile V*rrek*ring*b*"k 14i1n SVB. Nvigtie Persnlijke gegevens t------ í. Persnsgegevens Dhr..M.L. vn Rij -. Burgerservicenummer 093391225

Nadere informatie

Beleidsplan cultuureducatie 2010-2014

Beleidsplan cultuureducatie 2010-2014 Beleidspln cltredctie 2010-2014.b.s. de Hbbitstee Leerdm Inhdspgve 1. Uitgngspnten 1.1 Del vn het beleidspln 1.2 Inhd vn het beleidspln 1.3 Schlbeleid en cltredctie 1.4 Wijze vn ttstndkming 2. Beginsittie

Nadere informatie

Subsidies waar weidegang als voorwaarde kan worden gesteld

Subsidies waar weidegang als voorwaarde kan worden gesteld Bijlage 1 Weidegang stimuleren dr middel van subsidies Het is ged mgelijk m weidegang in de melkveehuderij te stimuleren met behulp van bestaande subsidies. Dit is een verzicht van de agr- en landbuwsubsidies

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Vooraf. Operationeel programma ESF. 01.01.2014 t/m 31.12.2020

Vooraf. Operationeel programma ESF. 01.01.2014 t/m 31.12.2020 Subsidieregeling ESF 2014-2020 De Subsidieregeling ESF 2014-2020 (ESF) is gericht p de ndersteuning van prjecten p het gebied van actieve inclusie en actief en geznd uder wrden. Algemene infrmatie Aanvraagtermijn:

Nadere informatie

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 De Eurpese Unie is p een cruciaal mment gekmen en nderzekt de hervrming van haar visie en haar bij vrrang belangrijkste dmeinen, in het licht van de

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

BIJLAGE 4. MODEL - WERKGEVERSVERKLARING

BIJLAGE 4. MODEL - WERKGEVERSVERKLARING BIJLGE 4. MOEL - WERKGEVERSVERKLRING Gegevens werkgever Gegevens werknemer rd vn het dienstverbnd Nm werkgever: dres werkgever: Pstcde en wnplts: KvK-nummer Nm werknemer: dres werknemer: Pstcde en wnplts:

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU - NOMMIF. 1 van 9. 1.1. Gegevens van de hoofdaanvrager

Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU - NOMMIF. 1 van 9. 1.1. Gegevens van de hoofdaanvrager Let p: Alleen de aanvragen die vlden aan strategische agenda van de Ecnmic Bard Utrecht (EBU) en het tpsectrenbeleid in de regi kmen in aanmerking vr subsidie. Alleen vlledig ingevulde en ndertekende frmulieren

Nadere informatie

100 sin(α) kn. 3,0 m. De horizontale en verticale componenten van de kracht van 100 kn worden in dit voorbeeld bepaald:

100 sin(α) kn. 3,0 m. De horizontale en verticale componenten van de kracht van 100 kn worden in dit voorbeeld bepaald: Werken met vectren In deze krte ntitie wrden sisvrdigheden vr het werken met vectren tegelicht met een pr vreelden. Het ek gt uit vn enige vrkennis m..t. vectren mr die vrkennis is niet vr iedere strtende

Nadere informatie

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid.

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid. Tentmen Duurzme Ontwikkeling & Kringlopen, 1 juli 2009 9:00-12:00 Voordt je begint: schrijf je nm en studentnummer bovenn ieder vel begin iedere vrg op een nieuwe bldzijde ls je een vkterm wel kent in

Nadere informatie

Actieagenda Schiphol. Toelichting Regioforum ORS. 3 juni juni 2016

Actieagenda Schiphol. Toelichting Regioforum ORS. 3 juni juni 2016 Actieagenda Schiphl Telichting Regifrum ORS 3 juni 2016 3 juni 2016 Actieagenda Schiphl: achtergrnd en aanleiding Achtergrnd Staatssecretaris IenM en Minister EZ kndigen in september 2015 een Actieagenda

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020 Openbare raadpleging ver de evaluatie van de Eurpese strategie inzake handicaps 2010/2020 Er zijn in de EU ngeveer 80 miljen mensen met een handicap. Vr deze mensen is het, dr allerlei belemmeringen, vaak

Nadere informatie

linn in li i ii nu ii ii 3788646

linn in li i ii nu ii ii 3788646 Ingekmen Prvincie Nrd-Brabant Breda, 25 februari 2015 linn in li i ii nu ii ii 3788646 Aan de cmmissaris van de Kning Nrd-Brabant, in het kader van de Prvinciale Staten verkiezingen p 18 maart as. en de

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Niet-technische samenvatting

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Niet-technische samenvatting PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Grensregi Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Niet-technische samenvatting COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Vlaanderen-Nederland

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

12VK22-B Verkiezingsprogramma s gelezen op interesse Kerk in Actie in punten over duurzaamheid 1 augustus 2012

12VK22-B Verkiezingsprogramma s gelezen op interesse Kerk in Actie in punten over duurzaamheid 1 augustus 2012 B. Duurzaamheid Interesse Kerk in Actie gaat in het bijznder uit naar Mndiale crises en sciale & eclgische transitie 1 Vergrening van het belastingstelsel Maatschappelijk verantwrd ndernemen met integrale

Nadere informatie

Innovatie stimuleert concurrentie op kosten, gemak en transparantie, en brengt daarmee nieuwe keuzemogelijkheden voor consument en bedrijven.

Innovatie stimuleert concurrentie op kosten, gemak en transparantie, en brengt daarmee nieuwe keuzemogelijkheden voor consument en bedrijven. Hrzitting/Rndetafelgesprek Vaste Cmmissie vr Financiën Herziene Richtlijn Betaaldiensten (PSD 2) 15 nvember 2017 Inbreng namens Hlland FinTech Financiële innvatie is van grt belang vr cnsument en bedrijfsleven.

Nadere informatie

Samenwerkingsprogramma Interreg V-A België-Frankrijk 19 mei 2015

Samenwerkingsprogramma Interreg V-A België-Frankrijk 19 mei 2015 Samenwerkingsprgramma Interreg V-A België-Frankrijk 19 mei 2015 Avec le sutien du Fnds eurpéen de dévelppement réginal Met steun van het Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling Inhudspgave 1 Strategie vr

Nadere informatie

Operationeel Programma INTERREG V France-Wallonie-Vlaanderen

Operationeel Programma INTERREG V France-Wallonie-Vlaanderen Operatineel Prgramma INTERREG V France-Wallnie-Vlaanderen Definitieve versie - Rapprt nr. r.8 Inhudspgave 1 Strategie vr de bijdrage van het peratineel prgramma aan de Eurpa 2020-strategie 5 1.1 Strategie

Nadere informatie

Uitnodiging Vormingsreeksen & coachingstrajecten

Uitnodiging Vormingsreeksen & coachingstrajecten Uitndiging Vrmingsreeksen & cachingstrajecten In januari 2006 startte de K.U.Leuven, in samenwerking met K VIV, VOV en Amazne het prject Vruwelijk Ingenieur. Het prject krijgt de financiële steun van het

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Algemene Presentatie, Maart 2014 met energie aan de slag! loenen.energie@gmail.com,

Algemene Presentatie, Maart 2014 met energie aan de slag! loenen.energie@gmail.com, Algemene Presentatie, Maart 2014 met energie aan de slag! lenen.energie@gmail.cm, Waarm energie neutraal? Uitleg Apeldrnse wedstrijd Wat zijn de plannen in Lenen? Wat betekent dit vr U? We hebben deze

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag Prooinciehuis rüesterbrink r, Assen T Postdres Postbus rzz, 94oo ec Assen F www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 (o592) 36 57 77 provinci renthe I/ERZONDEN I CI 0l{T,2û12 Assen, 10 oktober 2012 Ons kenmerk WH12012006860

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Op zoek nr tlent en mbitie! Geneeskunde studeren in Rotterdm Decentrle selectie 2011-2012 Wt hebben we jou te bieden? Sterke knten vn het onderwijsprogrmm

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe Sciaal akkrd arbeidsmarkt Zrg en Welzijn Stedendriehek en Nrd-Veluwe De aanleiding tt het vrmen van een sciaal akkrd In 2013 waren ruim 57860 (brn: WGV Zrg en Welzijn) inwners in de regi s Stedendriehek

Nadere informatie

Belastingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie

Belastingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie Belstingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie nsluitingen tot en met 3x80 Ampère Mrket Pro is de of ciële deler vn Nord Solr in de Benelux Wie zijn wij? Mrket Pro BV is de of ciële deler vn Nord

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Projectvoorstel gemeente Leeuwarden voor de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljouwert als Europese Hoofdstad van Cultuur 2018

Projectvoorstel gemeente Leeuwarden voor de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljouwert als Europese Hoofdstad van Cultuur 2018 Prjectvrstel gemeente Leeuwarden vr de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljuwert als Eurpese Hfdstad van Cultuur 2018 Inleiding. Het cllege van burgemeester en wethuders heeft samen met Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

dur.j d, z u!', snllllsi / f t/lj) als school op dit moment? - Oriëntatie -J- de volgende keer - Het vergroten van in, stap verder Modulair opgebouwde

dur.j d, z u!', snllllsi / f t/lj) als school op dit moment? - Oriëntatie -J- de volgende keer - Het vergroten van in, stap verder Modulair opgebouwde / f t/lj), I J dur.j lt _tj n J d, z u!', nlllli b^ti lrl / 7^_t J t,/i J iil: t l: ll.l.. rtètritl. '' I ttj.l :.) J Wr tn we l chl p dit mment? Oriënttie Een zrg vn chl én vn thui Een gede leer vr Smen

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

E. Mondiale verantwoordelijkheid

E. Mondiale verantwoordelijkheid E. Mndiale verantwrdelijkheid Interesse Kerk in Actie gaat in het bijznder uit naar Mensenrechten 1 Maatschappelijk verantwrd ndernemen met integrale aandacht vr sciale & eclgische waarden en vr transparante

Nadere informatie

Meer koopkracht door echte banen

Meer koopkracht door echte banen Meer kpkracht dr echte banen Centen en prcenten vr een gelijkwaardige samenleving Arbeidsvrwaardenagenda FNV in Beweging 2015 Een gelijkwaardige samenleving werkt beter. Een samenleving waarin de verschillen

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

No-nonsense telecom voor de dynamische onderneming

No-nonsense telecom voor de dynamische onderneming N-nnsense telecm vr de dynmische nderneming Wrk nywhere. Slimmer en flexibeler werken. Met n-nnsense telecm vr de dynmische nderneming. Over FirmTel Onfhnkelijke telecm pertr, pgericht in 2011 Nederlndse

Nadere informatie

Ouderen en cultuur. Dit convenant komt voort uit de overtuiging van de ondertekenaars dat:

Ouderen en cultuur. Dit convenant komt voort uit de overtuiging van de ondertekenaars dat: Ouderen en cultuur Cnvenant Ministerie van OCW, Ministerie van VW, tichting RCOAK, Fnds luyterman van L, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Fnds vr Cultuurparticipatie (FCP),

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA SPEELRUIMTE 2013-2020

UITVOERINGSPROGRAMMA SPEELRUIMTE 2013-2020 UITVOERINGSPROGRAMMA SPEELRUIMTE 2013-2020 In Kinderspel, de Nta Speelruimte 2013 2020 nderkent de gemeente Bussum het belang van speel- en ntmetingsruimten. Kinderen hebben immers recht p (buiten) spelen.

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Tjalling de Vries Gemeente Enschede. #TwenteM2S

Tjalling de Vries Gemeente Enschede.  #TwenteM2S Tjalling de Vries Gemeente Enschede www.twentemve2scial.nl #TwenteM2S Versnellen sciale ndernemingen Wij helpen innva

Nadere informatie

Uitvoeringsconvenant Binnenstad Den Haag 2014-2018

Uitvoeringsconvenant Binnenstad Den Haag 2014-2018 Uitveringscnvenant Binnenstad Den Haag 2014-2018 De partijen 1. Den Haag, vertegenwrdigd dr de wethuder CBI 2. Stichting Binnenstad Den Haag, vertegenwrdigd dr de vrzitter van de Stichting Binnenstad Den

Nadere informatie

M200403. Het MKB en de BV. Achtergronden van de keuze van ondernemers. Ro Braaksma. Klaas Bangma

M200403. Het MKB en de BV. Achtergronden van de keuze van ondernemers. Ro Braaksma. Klaas Bangma M200403 Het MKB en de BV Achtergrnden van de keuze van ndernemers R Braaksma Klaas Bangma Zetermeer, 24 maart 2004 Het MKB en de BV Waarm kiezen ndernemers vr een bepaalde rechtsvrm? En in het bijznder:

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal nbroek choemn dviseurs Werken n resultt, ltijd en overl Nr een professionele implementtie vn Het Nieuwe Werken bij de Belstingdienst Michël Geerdink Onder het motto Werken n resultt, ltijd en overl is

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Globale introductie (Dirk De Wit) Spelers en waarden. In de beeldende kunst zijn verschillende spelers actief:

Globale introductie (Dirk De Wit) Spelers en waarden. In de beeldende kunst zijn verschillende spelers actief: Glbale intrductie (Dirk De Wit) Spelers en waarden In de beeldende kunst zijn verschillende spelers actief: Kunstenaars galeries die kunstenaars prmten en werk verkpen publieke kunstrganisaties zals musea,

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013 Beleidsntitie 2013-2016 100, uw welzijns- en zrgnetwerk Vastgesteld p 26 april 2013 1 1 Inleiding Begin 2012 maakte 100, uw welzijns- en zrgnetwerk een drstart, na vier jaar nder de naam Zwel NN vanuit

Nadere informatie

EM/Informatienota LIFE Programma 2014-2020

EM/Informatienota LIFE Programma 2014-2020 Wat is het LIFE-prgramma? Het LIFE-prgramma is een van de belangrijkste EU-mechanismen vr de financiering van prjecten p het gebied van het milieu dat in 1992 gelanceerd werd. In Vlaanderen werden meer

Nadere informatie

Handleiding TechFinder: gebruikers

Handleiding TechFinder: gebruikers Handleiding TechFinder: gebruikers Wetenschap- en techniekaanbd p maat Inhud Wat is TechFinder?... 1 Vr wie?... 1 Registreren... 1 Inlggen... 2 Prduct zeken... 3 Resultaat zekpdracht... 6 Prduct aanvragen...

Nadere informatie

VAF/Filmfonds. Prioriteitennota voor de selectie van. documentaires

VAF/Filmfonds. Prioriteitennota voor de selectie van. documentaires VAF/Filmfnds Pririteitennta vr de selectie van dcumentaires 1. Inleiding Vr een ged begrip is het belangrijk deze pririteitennta ged te situeren in het parcurs dat dssiers in het Fnds drlpen: zij vervangt

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting. Januari 2013

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting. Januari 2013 Belfius Pensin Fund Maandelijkse Reprting Januari 2013 Markten Aandelen Psitief nieuws ndersteunt risicappetijt Equity Indices - 1 mnth YTD (%, in EUR) MSCI Eurpe 3.25% 3.25% MSCI EMU 3.74% 3.74% MSCI

Nadere informatie

Verslag Deelsessie De Groene Legenda

Verslag Deelsessie De Groene Legenda Verslag Deelsessie De Grene Legenda Jaar van de Ruimte, 15-1-2015 Achtergrnd Na vijftig jaar van zrg vr het landschap p rijksniveau is er nu - na de decentralisatie van het ruimtelijk beleid - niet veel

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur 18 april 2012 Jan Jst Flim adviseur Prgramma draaijer+partners Ontwikkelingen Het Nieuwe Werken Vragen De uitgangspunten Ervaringen Prces 2 De feiten ver draaijer+partners 2 vestigingen, in Bunnik en Grningen

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.)

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.) Betreft: Van : Subsidieaanvraag Transfrmatie en innvatieplannen SW bedrijf (Mtie Kerstens cs.) : DZB Leiden, SWA Alphen aan den Rijn en Maregrep NV te Vrhut Arbeidsmarktregi Hlland Rijnland Aanvrager :

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Appingedam Diaconie

Protestantse Gemeente Appingedam Diaconie Beleidsplan diacnie Prtestantse Gemeente Appingedam 2013 2016 Inleiding Vr u ligt het beleidsplan van de diacnie. Dit beleidsplan is nderdeel van het beleidsplan van de Prtestantse Gemeente Appingedam.

Nadere informatie

E-car sharing in Zuid - Limburg

E-car sharing in Zuid - Limburg E-car sharing in Zuid - Limburg Januari 2014 Inhudspgave 1. Intrductie e-car sharing 2. Visie en tepassing in Zuid Limburg 3. Pilt prject Sittard - Geleen Intrductie e-car sharing Wat is (e-) car sharing

Nadere informatie

Vlaams Audiovisueel Fonds. Prioriteitennota voor de selectie van. documentaires

Vlaams Audiovisueel Fonds. Prioriteitennota voor de selectie van. documentaires Vlaams Audivisueel Fnds Pririteitennta vr de selectie van dcumentaires 1. Inleiding Vr een ged begrip is het belangrijk deze pririteitennta ged te situeren in het parcurs dat dssiers in het Fnds drlpen:

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL, Reg.nr. p^ ] 2ö\2_ ( ZH\ Vragen CDA-statenfractie over Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL, Reg.nr. p^ ] 2ö\2_ ( ZH\ Vragen CDA-statenfractie over Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL, Reg.nr. p^ ] 2ö\2_ ( ZH\ Z, 30 MRT 2012 Ruting a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Pstbus 10078 8000 GB Zwlle Telefn 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 verljssel.nl pstbus@verijssel.nl

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Nieuwegein //f/f^jft \ ^ ^ Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 Augustus 2013 Gemeente Nieuwegeir op- en nbestedingsbeleid 2013 (1-8-2013) Inleiding De gemeente Nieuwegein spnt zich continu in voor een (verdere)

Nadere informatie

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT De Dienstenrichtlijn met de cnsument een ruimere keuze bieden, meer waar vr zijn geld geven en een vlttere tegang tt diensten in de hele EU verzekeren WAAROM

Nadere informatie

Wens 1: Oriëntatie op de EU. Inleiding. Leerfilosofie. Tot slot staan wij voor activerend en interoctief onderwijs. Onze opzet, materialen en het

Wens 1: Oriëntatie op de EU. Inleiding. Leerfilosofie. Tot slot staan wij voor activerend en interoctief onderwijs. Onze opzet, materialen en het Wens 1: Oriënttie op de EU Inleiding De doelstellingen en de brede doelgroep voor de opleiding Oriënttie op de EU vrgen om een prktijkgerichte cursus met een grote ndruk op de invloed vn de EU op de werkprocessen

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

Uit overtuiging! Programma van de ChristenUnie voor de verkiezingen van de Provinciale Staten van Limburg op 2 maart 2011.

Uit overtuiging! Programma van de ChristenUnie voor de verkiezingen van de Provinciale Staten van Limburg op 2 maart 2011. Uit vertuiging! Prgramma van de ChristenUnie vr de verkiezingen van de Prvinciale Staten van Limburg p 2 maart 2011 Versie 2010-12-30 Inleiding Verander de wereld Verander de wereld, begin bij jezelf is

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 SIG Grene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 Inleiding Hiernder treft u het jaarverslag 2014 en het jaarplan 2015 van de Special Interest Grup Grene ICT & Duurzaamheid aan. Het jaarverslag

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015 Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie vrjaar 2015 1 Publicatie vrjaar 2015 Alterim presenteert de uitkmsten van nze peridieke Alterim Arbeidsmarkt Index. Gericht nderzek nder 716 hg pgeleide financiële

Nadere informatie

OO: De sector van de verwerking van duurzame voeding ontwikkelen

OO: De sector van de verwerking van duurzame voeding ontwikkelen OO: De sectr van de verwerking van duurzame veding ntwikkelen Uitdagingen Op het vlak van milieu - Verwerkte duurzame vedingswaren aanbieden aan verbruikers: het aanbd vergrten m de milieu-impact van het

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Beleidsplan Natuur, Landschap, Infrastructuur en Gebouwen 2010-2015 consistent actief beheer

Beleidsplan Natuur, Landschap, Infrastructuur en Gebouwen 2010-2015 consistent actief beheer Beleidsplan Natuur, Landschap, Infrastructuur en Gebuwen 2010-2015 cnsistent actief beheer Hfdlijnen van beleid, delstellingen en randvrwaarden Vastgesteld p 11 december 2009 1. 1. Inleiding Het Beleidsplan

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie RETS RESpedia Lkale subsidie vr energieprjecten Ec Centre Wales Jake Hllyfield Lkale subsidies vr energiebesparing en duurzame energie Diverse lkale verheden in Wales hebben uiteenlpende maatregelen genmen

Nadere informatie

Van analoog via dialoog naar digitaal. Proteion Thuis: Paraat voor de toekomst

Van analoog via dialoog naar digitaal. Proteion Thuis: Paraat voor de toekomst Van analg via dialg naar digitaal Prtein Thuis: Paraat vr de tekmst 1 Inleiding Prtein Thuis stelt zich als del ged vrbereid de uitdagingen van de tekmst aan te gaan. De uitdagingen p het gebied van de

Nadere informatie

Voortgangsrapportage project Sociale Economie

Voortgangsrapportage project Sociale Economie Vrtgangsrapprtage prject Sciale Ecnmie December 2007 Prject Sciale Ecnmie Pagina 1 van 5 Inleiding Het prject Sciale Ecnmie is per september 2006 van start gegaan ter invulling van het thema sciale ecnmie

Nadere informatie

De macro economische situatie

De macro economische situatie De macr ecnmische situatie September 2013 Gillmre Hefdraad Gvernr Centrale Bank van Suriname Structuur Inleiding Overheidsfinanciën Bankkredietverlening Orzaken geldcreatie Uitdagingen Nieuwe mnetaire

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL 1. Functietitel : FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL Vertegenwrdiger retail 2. Afdeling in de rganisatie : Sales departement unit retail 3. Psitinering binnen het bedrijf : De vertegenwrdiger

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw

Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw Michël Geerdink en Normn ten Pierik Trends, nlyses en ideeën over de betekenis vn huisvesting vn hogescholen De toekomst vn de hogescholen vrgt om vergnde mtregelen

Nadere informatie