provinci renthe tt tt t7 77 ondenverp: Beantwoording toezegging in statencommissie FCBE van l s januari

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "provinci renthe tt tt t7 77 ondenverp: Beantwoording toezegging in statencommissie FCBE van l s januari"

Transcriptie

1 ?røinciehøis \(esterbrink r, Assen Pstød.res Pstbus rzz, 94 ec Assen sww.drenthe.nl r (t 92) 36 r (t 92) 36 tt tt t7 77 prvinci renthe An: de vrzitter en leden vn Prvincile Stten vn Drenthe Assen, 26 mrt.20'14 Ons kenm e rk ' Behndeld dr de heer S. Kunst (0592) ndenverp: Bentwrding tezegging in sttencmmissie FCBE vn l s jnuri 2014 betreffende verzicht stnd vn zken Eurpese fndsen/prgrmm's Gechte vrzitter/leden, Hierbij vindt u een verzicht vn de vr nze prvincie relevnte Eurpese subsidieprgrmm's., spelregels, lket en inhudelijke fcus vn ieder prgrmm zijn mschreven. ln nderstnde uiteenzetting lichten wijvrl de knsen die wij zien vr de prvincie Drenthe in deze prgrmm's te en de lgemene verndering in het krkter vn enkele vn deze prgrmm's. Reginle prgrmm's (EFRO, ESF, POP, lnteneg A) Dit zijn de prgrmm's die dr de EC n een specifieke regi zijn tebedeeld. ln het lgemeen hebben de prgrmm's ten pzichte vn de vrige Eurpese prgrmmperide een belngrijke wijziging in de npk en fcus ndergn. De drie hfdthem's vn Eurp2020 (Slim, Gren, Scil) werken dr in de inhudelijke prgrmm's. Meer dn it zullen prjecten bij EFRO en lnterreg A meten ntnen bijte drgen n deze Eurpese delen. Een lkl/reginl prbleem dt binnen deze delen vlt kn gefinncierd wrden met deze prgrmm's. 'Brusse/se' prgrmm's (lle verige) Deze prgrmm's wrden dr een DG in Brussel (f een uitveringsrgnistie direct nder de DG) uitgeverd. Dit betekent dt het leeuwendeel vn deze middelen direct in cncurrentie met 28 lidstten wrdt verdeeld. Er zijn een pr uitznderingen vr specifieke them's in lnden, mr ver het lgemeen dient een prject dt middelen uit een vn deze prgrmm's wil betrekken ng meer dn vrheen en ng meer dn bij de reginle prgrmm's n te tnen wt het belng en het effect is vr'eurp'.

2 2 Dit betekent dt lleen die mtschppelijke uitdgingen die een Eurpees krkter hebben f die prjecten die een Eurpees knelpunt plssen geschikt zijn vr deze prgrmm's. ln de prktijk betekent dit verigens dt Drenthe, vn precisielndbuw tt demgrfische verndering, vn hgtechnlgische sensrtepssingen tt grene chemie en vn reginle trnsprthubs tt innvtie in het MKB, geneg knsen heeft vn deze fndsen te prfiteren. Enkele vrbeelden vn prjecten die de kmende jren in Drenthe zuden kunnen gn spelen betreffen het LIFE-prgrmm (bijvrbeeld bidiversiteit f de nsluiting vn verschillende Ntur2000-gebieden), het CEF (bi-lng met gren gs, terminl vr gederenverver), Hrizn 2020 (Bibsed-ecnmy nderzek en vlidering, sensr/big dt) en COSME (leningen vr MKB). Eurpmrkt Op 21 mei 2014, de 'Dreun-dg vn Eurp', is het vrnemen m een Eurpmrkt te rgniseren, wrin PS en GS infrmeel dr medewerkers vn de fznderlijke beleidsterreinen (de'krmpjes' in de mrkt) kunnen wrden geïnfrmeerd ver ctiviteiten en plnnen p het snijvlk vn het beleidsterrein en Eurp. Eurpwerkwijze ln de Eurpwerkwijze, die binnenkrt in de Sttencmmissie FCBE vrligt, wrdt nze werkwijze ten pzichte vn 'Eurp', wt meer is dn fndsen lleen, k tegelicht. Hgchtend, Gede Stten vn Drenthe, secretris t vrzitter w/cll

3 Eurpese fin ncieri n gsprgr m m' s Vr een ctueel vezichl vn de prgrmm's: Subsidie prgrmm Fcus EFRO Nrd-Nederlnd (Eurpees Fnds Reginle Ontwikkeling) 103,5 miljen (Nrd-NL vr 7 jr) (+C 18,7 miljen vn EZ (met vetrecht p dit bedrg vn EZ) cfinnciering) r'subs d e: vnf 200k. r'mx.% vn subsidibele ksten: 30-s0% /MKB betrkkenheid ndz kelijk /Tekenning p bsis vn tenders en clls Versterking vn innvt e Humn cpitl: betere nsluiting vrg en nbd en leren en werken dr betere smenwerking nderwijs en bedrijfsleven Kennisntwikkeling: verbeteren kennispsitie vn het MKB en centrlere psitie innvtie in MKB bed rijfsvering Vlristie: meer MKB bedrijven die innvtietrjecten uitveren en kennis mzetten in innvties die werken in een prktijkmgeving Overgng nr een klstfrme ecnmie Kennisntwikkeling (zie lnnvtie) gericht p them Energie Vlristie (zie lnnvtie) gericht p them Energie Slimme uitrl: meer nnvties p het gebied vn energie die vn succesvlle werking nr tepssing kunnen wrden gebrcht 5NN (www.snn.eu) ESF (Eurpees Scil Fnds) Actief en geznd uder wrden Bevrderen duurzme rbeidsinzet werkenden 560 miljen (NL vr 7 jr) Actieve inclusie Bevrderen rbeidsteleiding vn jngeren en mensen met een grte fstnd tt rbeidsmrkt Uitveringsprgrmm's in de 35 reginle rbeidsmrktregi's /subsid e: 100k-500k r'mx.% vn subsidibele ksten: 50% /Prtners geen vrwrde /Tekenning p bsis vn tenders Onderw'rjs, vrdigheden en leven lng leren Vergrten vn bedrijvigheid dr versterken vn ecnmische brndpunten en stimuleren en fciliteren vn knsrijk ndernemerschp Mlrix Eurpese t nnc eringsprgrmm's - Prvincie Drenthe I I

4 Subsidie prgrmm Fcus Centrumgemeenten Emmen, Leeuwrden en G INTERREG 5A Deutschlnd - Nederlnd INTERREG 5A DL-NL 200 miljen (NL vr 7 jr) r'minimu mbedrg subsidibele ksten: 100k / Mx % vn subsidibele ksten : 50% /Smenwerking met miniml 1 prtner uit ngrenzende lidstt /First cme, first serve Eems Dllrd Regi (EDR) Ecnm e, wetenschp en innvtie Versterking vn de grensverschrijdende ecnmische krcht dr stimulering vn grensverschrijdend nderzek, ntwikkeling, innvtie, verdrcht en netwerkvrming Duurzm gebruik vn ntuurlijke hulpbrnnen Ontwikkeling vn grene infrstructuur in de regr Behud vn bidiversiteit in de regi Gebiedsgerichte mtregelen met betrekking tt klimtbescherming en minimlisering vn CO2- emtsstes lnnvtieve grensverschrijdende plssingen vr het lndelijk gebied, vrl in smenhng met de demgrfische ntwikkeling Bescherming en ntwikkeling vn ntuurlijk en cultureel erfged in de regi, met g p duurzm terisme Smenleving en integrtie Bevrdering vn smenwerking tussen burgers en inst tuties m een cherent grensgebied te creëren wrin de grens geen brrière meer vrmt INTERREG 58 Nrth Se Regin (Nrdzee regi) INTERREG 58 NSß 138 miljen (EU vr 7 jr) (schtting p bsis vn 2OO7-2Ot3l Spelregets /subsidie: 250k- 1 mln. r'mx.% vn subsidibele ksten 50% /Smenwerking met miniml 1 prtner uit werkingsgebied /Kns p subsidie: c.5% r'meestl 2 tenders per jr Agentschp NL (www.sentsch pnl.n l) Grei-denken : revitliseren vn ecnmie Ondersteunen ntwikkeling nieuwe kennis-prtnerschppen tussen bedrijven, kennisinstellingen, verheden en individuele burgers met het g p lnge termijn smenwerking Verbeteren vn de reginle ndersteuningscpciteit p het gebied vn nnvtie, zdt regi's de innvtie niveus effectief kunnen verhgen n het einde vn de finncieringsperide en in het bijznder in vereenstemming met de slimme specilistie strtegieën Stimuleren vn de publieke sectr n het genereren vn een vrg nr innvtie en innvtieve plssingen vr het verbeteren vn de publieke dienstverlening Hernieuwbre ecnmie Ontwikkeling vn nieuwe prducten, diensten en prcessen die de vergrening vn de Nrdzeeecnmie versnellen Demnstreren vn nieuwe en verbeterde methden vr het verbeteren vn de klimtbestendigheid vn de delgebieden Ontwikkelen vn nieuwe methden vr lngdurig duurzm beheer vn de Nrdzeeecsystemen Ontwikkelen vn nieuwe prducten, diensten en prcessen m vergrening vn de Nrdzee ecnmie te versnellen Grene mbiliteit Ontwikkelen vn pilts vn innvtieve en/f verbeterde trnsprt- en lg st ekplssinren met de Mlrix Eurpese finnclerlngsprgrmm's - Prvincie Drenthe 2

5 Subsidie prgrmm Fcus ptentie m fte stppen vn hettrnsprteren vn grte vrchtvlumes vereen lnge fstnd Zrgen vr wijdverspreide benutting grene trnsprtplssingen vr gederen en persnlijk INTERREG Eurpe (5C ngeveer 359 mln, (prgrmm slechts p hfdlijnen bekend) Bevrdering kennisuitwisseling binnen geheel Eurp rndm nder ndere bvengenemde INTERREGthem's (p bsis vn vrmlige prgrmm) r'subsidie: 100k-500k / Mx, /" vn subsidi bele ksten : 75% /Smenwerking met miniml 2 prtners, wrvn 1 uit ndere lidstt in werkingsgebied /Kns p subsidie: c.50% /Meestl 2 tenders per jr RVO (vrheen Agentsch pnl) (www.rv.nl) POP (Plttel ndntwikkelingsprgrmm) 74 miljen (Nrd-NL per jr) r'tekenning p bsis vn tenders Prvincie Drenthe (www. rvincied renthe. nl) (prgrmm slechts p hfdlijnen bekend) Versterken vn innvtie, verduurzming en cncurrentiekrcht Verspreiden vn kennis Ontwikkelen vn nieuwe prttypes die in prktijk getest meten wrden Uitrl vn innvties in de lnd- en tuinbuw (zls precisielndbuw en duurzme stllen) Lndbuwstructuurversterking (verkveling, ligging, tegnkelijkheid, eclgische delen) Jnge beren Stimuleren jnge grriërs Ntuur en lndschp Brging vn het grrisch ntuur- en lndschpsbeheer HydrlgischePAS-mtregelen Afremmenchteruitgngbidiversiteit Verbetering vn de wterkwlite t Optimliseren wterbeheer vr de lndbuw CLLD: Cmmunity-led-lcl develpment Vitl nd Mtlix Eurpese finncieringsprgrmm's - Prvincie Drenfhe 3

6 Subsidie prgrmm Fcus Hrizn2O20 79 miljrd (EU vr 7 jr) r'subsidie: 500k - 10 mln. r'mx.% vn subsidibele ksten: % r'cnsrtium met EU-prtners uit miniml 3 verschillende lidstten /Kns p subsidie in NL: c. 35% y'smenwerking met kennisinstellingen dn wel privte prtijen ndzkelijk r'bû MKB-nvrgen prtners geen vnurde en pen clls met 4 cut-ff dtes per jr y'knsen vr ndezekers, MKB, industriële bedrijven, verheden en interntinle rgnisties Excellente wetenschp Excellentgrensverleggendnderzek Smenwerking p nieuwe veelbelvende gebieden Bevrderen trining en mb lite t vn nderzekers Versterken en tegnkelijker mken vn nderzeks-infrstructuur vr nderzekers lndustrieel leiderschp lnvesteringen njgen in industriële sleuteltechnlgieën, wrnder lct, nn- en bitechnlgie, mderne mterilen, nieuwe prductietechnieken en prcessen en ruimtevrt Tegngtt risickpitl vergemkkelijken Ondersteunen nnvtie in het MKB Mtschppelijke uitdgingen Gezndheidszrg, demgrfie en welzijn Vedselveiligheid, duurzme lndbuw, mrien en mritieme nderzek en bi-ecnmie Veilige, schne en efficiënte energie Slim, gren en geïntrigeerd verver Klimtbeleid, hulpbrn efficiëntie en grndstffen lnclusieve, innverende en veilige smenlevtngen RVO (vrheen AgentschpNL) (www.rv.nl) ETENA (Eurpese Lkle Energie Assistentie) 49 miljen (EU t/m 2015) r'min. investeringsmvng: 50 mln. r'subsidibel: 90% ksten uitwerki ng investeringsprgr m m /lnvesteringsmvng met 25x grter zijn subsidie y'prtners vrwrde lnnvtieve energiebespring in publieke gebuwen, inclusief scile wningbuw, strwerlichting en verkeerslichten Anpssing vn gebuwen gericht p energ ebesprtng Hernieuwbre energiebrnnen tepssen in de gebuwde mgeving (zls bimss, ftvltlsche energie, znne-thermische cllectren) Renveren, uitbreiden f buwen vn nieuwe wrmte-kude netwerken p gebuw, buurt f stdsniveu Duurzm stedel'rjk trnsprt (bijv. energie efficiënte bussen, elektrische ut's, nieuwe ververscncepten vr in stedelijk gebied) Lkle infrstructuur gericht p energie efficiëntie Mlrix Eurpese flnnclerlngsprgrmm's - Prvincie Drenthe 4

7 Subsidie prgrmm Fcus y'first cme, first served /Lening b'rj EIB wrdt gefciliteerd, investering zelf regelen mg k Eurpese lnvesteringsbnk (El B) fwww.eib.rel) EEE-F (Eurpese Energie Efficiëntie Fnds) Afhnkelijk vn externe investeringen /lnvesteringsmvng: 5-25 mln. r'l nvesteringsmv ng met 20x grter zijn subsidie /Prtners geen vrwrde y'first cme, first served r'lening bij Deutsche Bnk wrdt gefciliteerd, een deel vn de lening met vi deze rute gn Renvtie vn gebuwen ter verbetering vn de energie- efficiëntie f de mschkeling nr hernieuwbre energie Wrmtekrchtkppeling (WKK), micrwrmtekrcht-kppeling en netwerken vr stdsverwrming/- keling Gedecentrliseerde en lkl geïntegreerde hernieuwbre energiebrnnen en integrtie hiervn in elektriciteits nette n Schn stdsverver, w rnder: Openbr verver Elektrischeen wterstfvertuigen Lk le infrstructu u r, wrnder: Energiezuinigestrtverlichting Oplssingenvrelektriciteitspslg Slimme meters Technlgieën p het gebied vn energie-efficiëntie en hernieuwbre energie met innvtie- en ecnmisch ptent eel Deutsche Bnk (DB) LIFE (Finncieel lnstrument vr Milieu) 3,5 mifrd (EU vr 7 jr) r'subsid e:250k-2 mln. / Mx. /" vn subsidibele ksten : 70% /M niml l nvrger, mr EUprtners zijn een pré r'l tender per jr tussen 2 en 5 Milieu Efficiënt gebruik vn milieu en hulpbrnnen Bidiversiteit Milieugvernnce en -infrmtie Klimtctie Mtiging vn de klimtverndering Anpssing n de klimtverndering Klimtgvernnce en infrmtie Mlr x Eurpese flnncler ngsprgrmm's - Prvincie Drenlhe 5

8 Subsidie prgrmm Fcus prjecten gen eten vrkeur RVO (vrheen Agentsch pnl) (www.rv.nl) CEF (Verbind Eurp Fciliteit) 50 miljrd (EU vr 7 jr) /Subsidie: 500k- 5 mln. r'subsidibel: 50% plnvrmingsksten en 10% u tveringsksten y'prtners geen vrwrde /1 tender per jr per them y'medewerking Min. lenm ndig TEN-T Executive Agency ( htt://tente.ec.eu r.eu/) COSME (Cncurrentievermgen vn ndernemingen en MKB) 2,3 miljrd (EU vr 7 jr) r'grntiefciliteit r'zl leningen met een mximum vn 150k verstrekken n het MKB Energie Offshre grid in de Nrdelijke zeeën Nrd-zuid elektriciteitsverbindingen n West-, Centrl- en Zuidst-Eurp BEMIP Elektriciteit en BEMIP Gs Nrd-zuid elektriciteitsverbindingen in West-, Centrl- en Zuidst-Eurp Zuidelijke gs crridr Ontwikkeling vn smrt grids G rensverschrijdend klstfdixide netwerk Electric teits netwerk Digitl Snelle en hele snelle internewerbindingen Pn-Eurpese digitle servicetls (diensten), zls eld, eprcurement, ehelth, ejustice, Eurpen, etc. Trnsprt Studies gericht p lle mdliteiten Werkzmheden p het gebied vn treinverkeer, binnenvrtverbindingen en ve rkeersm ngement ln het bijznder is drbij ndcht vr binnenlndse trnsprtverbindingen nr hvens en luchthvens (ril & weg), ntwikkeling vn hvens, ntwikkeling vn multimdle pltfrmen, verminderen vn vrchtlwi, vrchttrnsprt diensten, beveiligde prkeervrzieningen p het wegen kernnet, 'Mtrwys f the se' en grensverschrijdende wegverbindingen Verbetering vn de cncurrentiekrcht en duurzmheid vn ndernemingen Acties ter verbetering vn de cncurrentiekrcht en duurzmheid vn ndernemingen, met nme MKB. Ontwikkelen vn nieuwe strtegieën ter verbetering vn de cncurrentiekrcht Versnellen vn inititieven vn pkmende f cncurrerende industrieën, gebseerd p crsssectrle ctiviteiten in gebieden die gekrkteriseerd zijn met een grte heveelheid MKB'ers en een grte bijdrge leveren n het BNP vn de EU Prmten vn ndernemerschp Cndities verbeteren die de ntwikkeling vn ndernemerschp stimuleren Specifieke ndcht vr jnge ndernemers, nieuwe, ptentiele en vruwelijks ndernemers, evenls verschillende specile delerepen Mlrix Eurpese flnncieringsprgrmm's - Prvincie Drenthe ó

9 Subsidie prgrmm Fcus n verschillende ndernemingsfsen kn nsprk wrden gemkt p dit krediet. RVO (vrheen Agentsch pnl) (www.rv.nl) Helth fr Grwth (Gezndheid vr Grei) t146 miljen (EU vr 7 jr) r' Mx. % vn subsidibele ksten : 60% r'lptijd mximl 3 jr r'cnsrtium met EU-prtners uit miniml 2 verschillende lidstten Executive Agency fr Helth nd Cnsumers (ec.eur.eu/ehc) Ontwikkelen vn eductie mtrent ndernemerschp, vrdigheden en hudingen, met nme mtrent ptentiele en nieuwe ndernemers Verbetering tegng tt finnciering vr het MKB Verbeteren vn tegng tt finncieringskpitl vr MKB'ers in de strt en greifsen, cmplementir n de fciliteiten die vnuit de lidstten wrden ngebden vr strt en grei vn ndernemingen Het versterken vn grensverschrijdende finnciering en finnciering vr bedrijven in meerdere lnden, met de ndruk p het ssisteren vn MKB'ers m hun ctiviteiten te interntinliseren Verbeteren tegnb tt mrkten Kpitl vr het Enterprise Eurpe Netwrk lnfrmtie en bewustzijn vergrten bij MKB'ers vr tegng tt de Eurpese mrkt Het fciliteren vn MKB'ers vr het ndernemen vn ctiviteiten in mrkten buiten de EU Het versterken vn interntinle smenwerking tussen ndustrieën, inclusief het ngn vn een dilg met derde lnden mtrent regels en vrschriften Ontwikkelen vn gemeenschppelijk nstrumenten en mechnismen p EU-niveu m het tekrt n middelen, zwel finncieel ls persneel, n te krten Fciliteren vn innvties in de gezndheidszrg Tegng verbeteren tt medische expert se en infrmtie vr specifieke ndeningen, k buiten de ntin le l ndsgrenzen. Ontwikkelen vn gezmenlijk plssingen en richtlijnen m de kwliteit vn de gezndheidszrg en veiligheid vn ptiënten te verbeteren ldentificeren, verspreiden en prmten vn best-prctices vr kstenefficiënte vrzrgsmtregelen dr beneming vn de belngrijkste risic fctren Het ntwikkelen vn gezmenlijke benderingen en het tepssen vn deze benderingen m beter vrbereid te zijn tegen gezndheidsrisic's Cördineren vn gezndheidsinstellingen m burgers te beschermen tegen grensverschrijdende gez n d he idsrisic's Mltlx Eurpese finncieringsprgrmm's - Prvincie Drenthe 7