No-nonsense telecom voor de dynamische onderneming

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "No-nonsense telecom voor de dynamische onderneming"

Transcriptie

1 N-nnsense telecm vr de dynmische nderneming

2 Wrk nywhere. Slimmer en flexibeler werken. Met n-nnsense telecm vr de dynmische nderneming. Over FirmTel Onfhnkelijke telecm pertr, pgericht in 2011 Nederlndse privénderneming met kntren in Amsterdm, Hrlem en Sn Frncisc OPTA geregistreerd Levert n-nnsense telecmplssingen n de zkelijke mrkt, met een fcus p mbiel werken Diensten zijn verkrijgbr vi netwerk vn prfessinele ICT-dienstverleners Werken is een mnier vn leven De grens tussen privé en zkelijk vervgt, terwijl de verntwrdelijkheden n beide zijden tenemen. We werken niet uitsluitend m te leven, mr leven k niet m lleen mr te werken. Cretiviteit bijvrbeeld, lt zich niet vngen tussen 9 en 5. Betutteling is niet vn deze tijd. Mr er dient wel gepresteerd te wrden. Krtm, blns is het tverwrd. FirmTel gelft dt medewerkers ver mdern gereedschp meten beschikken m die blns te vinden. Dt er nfhnkelijk vn tijd en lctie gewerkt kn wrden. Zdt zwel zkelijke ls persnlijke delstellingen effectiever en beter gereliseerd wrden. Ontdek het ptentieel vn mbiele medewerkers FirmTel biedt uw nderneming de flexibiliteit vn mbiliteit, ged en prfessineel geregeld. Vr werken en cmmuniceren p kntr, nderweg en thuis. Wrbij uw klnt het verschil niet merkt en sneller gehlpen wrdt. Bestnde telecmsystemen kunnen die nieuwe wereld meilijk n. Vste en mbiele telecm werken niet smen en stn vlledig ls vn de IT-mgeving. Meerdere levernciers. Gebrek n dequte service. Inflexibele cntrcten. Geen cntrle p de ksten. FirmTel vindt dt dit nders kn én beter met. Vi uw IT-dienstverlener. Bij hem kunt u terecht vr lles-in-één telefnie die klr is vr de tekmst. Vst én mbiel. Vrdelig. Betruwbr. Flexibel. Geleverd, beheerd en ndersteund dr de prtij die uw gehele ICTinfrstructuur vn hver tt grt kent. Angebden in de vrm vn drie diensten: FirmTel MOBILE, SENS en CARE.

3 Vertruwd beheer Geen cllcenters meer. U regelt lles met uw IT-dienstverlener. Uw servers, desktps, lptps en mbiele pprten zijn wrschijnlijk l in de vertruwde hnden vn uw IT-dienstverlener. Uw telecm ng niet. Wrm genegen nemen met de kstjes, muren en cllcenters vn uw huidige telecm pertr, ls het k beter kn? Breng lles nder één dk: effectiever, efficiënter en kstenbesprend. Flexibele bnnementen Vste en mbiele nsluitingen per dg strten f pzeggen. Snel kunnen inspelen p de dynmiek vn vndg en mrgen is de essentie vn mdern ndernemerschp. Bij FirmTel heeft u geen lngjrige inflexibele verplichtingen meer. Abnnementen vn FirmTel zijn nmelijk dgelijks pzegbr. U stpt met betlen vr nsluitingen die niet lnger ndig zijn. Abnnementen kunt u vnzelfsprekend direct npssen. Krtm, lleen betlen vr feitelijk gebruik binnen een flexibele telecm-mgeving. Ingeregeld dr uw vertruwde IT-dienstverlener. Vlledige cntrle Telecmrechten centrl inregelen. Kstenbeheersing per fdeling, medewerker en telecmdienst. De ene gebruiker is de ndere niet. Per gebruikersprfiel kunnen bnnementen wrden tegkend en functinliteiten wrden geblkkeerd (bijvrbeeld dtrming, buitenlnd bellen, betlnummers). Mr k de prfessinele bereikbrheid vn uw rgnistie wrdt ingesteld vi centrle telefnnummers, gespreksgrepen en wchtrijen. Bvendien wrdt helder ver de ttle telecmksten gerpprteerd. Zdt u kunt mnitren, nlyseren en ptimliseren en direct ctie ndernemen.

4 Mbiel én vst in één hnd De flexibiliteit vn mbiel met de functinliteit vn vst. Vste telefnie (VOIP) en mbiele telefnie (GSM) kmen met FirmTel smen in één centrle. Dt heeft nzienlijke vrdelen. Orgnistrisch, functineel en kstentechnisch. Mk utmtisch gebruik vn slimme gespreksrutering en bespr nzienlijk p (interntinle) gespreksksten. Verschillende functinliteiten (grepen, intern drverbinden) die mmenteel lleen p vste testellen beschikbr zijn, wrden nu k mbiel beschikbr. Uw gehele telecminfrstructuur is verzichtelijk én greit mee met uw vernderende rgnistie. Optiml bereikbr Beschikbrheid nfhnkelijk vn pprtuur. Het mkt niet meer uit f een medewerker gebruik mkt vn een simkrt, vste telefn, cmputer f cnferentietestel. Hij is en blijft gewn beschikbr p zijn mbiele en/f vste telefnnummer. Dt betekent vr uw nderneming ptimle bereikbrheid, ngecht het pprrt dt wrdt gebruikt f de lctie wr uw medewerker zich bevindt. Drnst verbetert de cntctervring vn uw klnten en medewerkers. Bijvrbeeld dr het mbiel kunnen drverbinden vn inkmende gesprekken. Ok znder een internetverbinding. Mkkelijk te integreren Open pltfrm dt prt met bestnde bedrijfssftwre. Telecm stt niet p zichzelf. Integrtie met bestnde bedrijfssftwre ls CRM is in tenemende mte gewenst f vereist. Mr k kppeling met IT-beheerssystemen is de tekmst. Telefns zijn nmelijk steeds meer cmputers. De telecmcentrle vn Firmtel integreert met uw bestnde bedrijfsmiddelen. Zls met sftwre die gericht is p het beveiligen vn mbiele pprten. Met uw reltiebeheersftwre. Zelfs met een uderwetse telefncentrle.

5 Simkrt Mbiel bellen en/f internetten p het netwerk vn Vdfne; Dgelijks pzegbr en te wijzigen; Betlen p bsis vn ddwerkelijk gebruik; Vrdelige trieven; Kstenbeheersing dr vlledig inzicht; SIM Mngement: prfielen tepssen p (grepen) vn medewerkers. Simkrt + telefncentrle Geen vste telefns meer; Alle functinliteit vn de centrle p uw mbiele telefn. Wchtrijen, huntgrepen, intern drverbinden, etc; Bereikbr p één f meerdere (vste en mbiele) nummers, znder drschkelen; Centrl (vst f mbiel) nummer gebruiken vr mbiel uitbellen; Werkt verl, k zónder pp f internetverbinding; Werkt p élke mbiele telefn; Eén vicemil. Mtwerkplssingen Gevnceerde vst-mbiel telefncentrlefunctinliteit; Receptie, servicecenter, utmtisch instellen vn vste testellen, gesprekspnmes, cmplexe belscenri s etc; Excellente inpndige dekking en nóg vrdeliger mbiel bellen en internetten vi Privte GSM: uw eigen strlingsrme GSMmst; Privte APN: mbiel internet ls extensie vn uw eigen veilige bedrijfsnetwerk; Diverse integrtiemgelijkheden met bijvrbeeld IT-systeembeheer en Unified Cmmunictins. idel vr: beheer vn mbiele nsluitingen idel vr: prfessinele mbiele bereikbrheid idel vr: vst-mbiel integrtie p mt

6 Flexibele sim-nly nsluitingen FirmTel MOBILE biedt, net zls ndere mbiele nbieders, verschillende bnnementen vr sprk en dt. Mr met een wezenlijk verschil: nze nsluitingen zijn dgelijks n te sluiten pzegbr en nze bundels mndelijks npsbr (pwrts én neerwrts). Dit is met recht flexibel en kstenbesprend! Mr k dr ndere innvties, bent u met FirmTel MOBILE beter in stt m uw mbiele telecm vn begin tt eind te beheersen, inclusief de drbij behrende ksten. Slimme gespreksrutering De FirmTel MOBILE trieven zijn vrdeliger dn vn cncurrerende mbiele nbieders. Dt kmt mdt gesprekken wr mgelijk wrden fgehndeld vi VOIP. Dit scheelt nzienlijk in de ksten. Ntinl en vrl interntinl. Alleen betlen vr écht verbruik Veel nbieders dviseren (nbeperkte) belbundels, die zelden ptiml wrden gebruikt. Er wrdt gewnweg teveel betld. Met FirmTel MOBILE, wrden slechts ksten in rekening gebrcht vn diensten die u k ddwerkelijk gebruikt. Uiterrd kunt u bel- en dtbundels dgelijks n- f uitzetten. Bij FirmTel MOBILE zit u n een bundel dus geen jren vst! Cntrle p levenscyclus met SIM Mngement Cmmerciële medewerkers meten in de regel ver uitgebreide bel- en dtfciliteiten beschikken. Mr geldt dt vr iedere medewerker? Bij FirmTel MOBILE wrden gebruiksprfielen p mt gemkt en wrden vr (grepen vn) medewerkers de rechten gestndrdiseerd. In het gebruiksprfiel kunnen bnnementen en mdules wrden tegekend en functinliteiten ls dtrming, buitenlnd bellen en betlnummers wrden geblkkeerd. U beplt en uw-it dienstverlener vert het uit. Géén vervelende verrssingen chterf, mr vrf inregelen he u het wenst. Sim-nly p het Vdfnenetwerk Sprk, dt en SMS Dgelijks pzegbr, lleen betlen vr ddwerkelijk gebruik Vrdelige trieven SIM Mngement vr het effectief beheer vn uw simkrtbestnd Met FirmTel MOBILE wrdt het beheer vn de gehele levenscyclus vn uw simkrtbestnd dequt geregeld dr: - centrlistie vn het mngement vn simkrten; - cnfigurtie vn gebruikersprfielen; - vergrting vn de schl en beheersbrheid; - beveiliging vn de simkrt bij.. diefstl en uitdiensttreding; - ndersteuning vr gebruikers; - rpprtge en nlyse vn verbruiksgegevens. idel vr: beheer vn mbiele nsluitingen

7 Mbiele telecmcentrle De tijden zijn vrbij dt uw medewerkers slechts binnen de muren vn uw nderneming willen werken. Ok nderweg en buiten reguliere kntruren kunnen zij bereikbr zijn. Uw nderneming is drbij gebt dr verbeterde prductiviteit en klnttevredenheid. Bestnde telefncentrles kunnen het nieuwe werken meilijk n. FirmTel ntwikkelde drm FirmTel SENS: dé n-nnsense mbiele telecmcentrle vr de mderne rgnistie. Mbile First In tegenstelling tt huidige nbieders vn VOIP-telefnie, vereist FirmTel SENS geen breedbnd internet, vste testellen, telefncentrle f pps p mbiele testellen f PC s. Sterker ng, die kunnen de deur uit. Met FirmTel SENS kmen vste telefnie, telefn centrle en mbiele telefnie lleml smen p de simkrt in één mbiele telecmcentrle. Dt betekent vr uw nderneming de mgelijkheid m: Vste telefns te vervngen dr mbiele testellen, znder in te leveren p kritische telefncentrlefuncties; Wchtrijen en (hunt)grepen in te regelen met lléén mbiele testellen; Gesprekken n ruggesprk dr te verbinden vnf mbiel; Medewerkers bereikbr te lten zijn p meerdere (vste en/f mbiele) telefnnummers znder drschkelen; Grepen medewerkers mbiel uit te lten bellen met hetzelfde lgemene (vste f mbiele) telefnnummer; Overl bereikbr te zijn vi de SENS-centrle, k wnneer er geen WIFI f 3G beschikbr is; Elk mbiel testel hiervr te gebruiken znder instlltie vn een pp; Medewerkers te vrzien vn één vicemil vr lle (vste en mbiele) nummers. N-nnsense Telefncentrles hebben vele pties die zelden wrden gebruikt. FirmTel SENS is drentegen gefcust p essentiële en betruwbre functinliteiten die ndzkelijk zijn vr elke prfessinele rgnistie. Begint u vndg een nieuwe nderneming f fdeling? Dn bent u vermrgen in de lucht, prfessineel bereikbr en cmmunictief klr vr de tekmst. Multi-device Binnen FirmTel SENS stn gebruikers centrl. Dus niet de pprten wr zij gebruik vn mken. Of een gebruiker zich nmeldt p een simkrt, PC, vste telefn f cnferentietestel; het mkt niet uit. Hij is en blijft gewn beschikbr p zijn mbiele en/f vste telefnnummer(s). Optimle bereikbrheid en keuzevrijheid, ngecht lctie f pprt. FirmTel MOBILE + telefncentrle Geen vste telefns meer ndig Werkt p elke mbiele telefn, verl. Ok znder pp f internetverbinding Wchtrijen, (hunt)grepen, intern drverbinden ver GSM Bereikbr p meerdere nummers znder drschkelen Mbiel uitbellen met lgemene nummer Eén vicemil idel vr: prfessinele mbiele bereikbrheid

8 Mtwerk telecmcentrle Mbiele telecm heeft een geslten krkter. Integrtie met bedrijfspplicties is drm z ged ls nmgelijk. FirmTel brengt hier verndering in dr met een pen pltfrm dergelijke kppelingen juist wél te fciliteren. Met FirmTel CARE wrdt in de specifieke wensen vn uw nderneming vrzien. Een greep uit de mgelijkheden: Gevnceerde telefncentrlefuncties Keuzemenu s en tijdschkelingen; Cmplexe belscenri s inregelen; Kppelen met receptie en service center sftwre; Opnemen en fleveren vn (vste en mbiele) gesprekken. Privte GSM Dr pltsing vn piccell(en) wrdt een privé mbiel netwerk ngelegd binnen uw bedrijfsruimte: Kstenls veren vn gesprekken, versturen vn SMS en gebruik vn dt binnen het privé GSM-netwerk; DECT-telefns en prtfns vervngen dr mbiele telefns; Inpndige dekkingsprblemen wrden pgelst; Mbiele gesprekken tch veren vi GSM, znder gevr vr strlingsgevelige pprtuur. Privte APN Vi een Privte APN wrdt het beveiligd bedrijfsnetwerk uitgebreid nr mbiele pprten. Drmee verkrijgt uw rgnistie: Snelle en veilige cnnectiviteit nr het bedrijfsnetwerk vnf elk mbiel pprt dt vrzien is vn een FirmTel simkrt; Alle vrdelen vn VPN, znder dure infrstructuur f teruglpende perfrmnce vn mbiele clients; Dezelfde lgging en tegngcntrle ver mbiel ls p de desktp. FirmTel SENS + mtwerkplssing Gevnceerde vstmbiel telefncentrle Eigen inpndig GSM-netwerk Mbiel internet ls extensie vn uw beveiligd bedrijfsnetwerk Diverse integrtiemgelijkheden Integrtiemgelijkheden Vi de FirmTel Applictin Prgrmming Interfce (API) wrdt een theretisch nbeperkt ntl integrties verzrgd, zls met: IT-systeembeheer; Mbile Device Mngement; Unified Cmmunictins; CRM- en ERP-systemen. Idel vr: vst-mbiel integrtie p mt

9 Cnnectiviteit Simkrt Mbiel nummer (inclusief nummer behud) Sprk & SMS (GSM) Dt (3,5G) Vicemil / e-mil Trieven Ddwerkelijk verbruik f bundels Sim Mngement Anmelden Cnfigureren Prvisineren Beveiligen Ondersteunen Mnitren Bereikbrheid Integrtie vst en mbiel Vst nummer Telefncentrle HtDesking (verl inlggen) Eén vicemil Wchtrijen en (hunt)grepen Intern drverbinden Cnferencing Sttus (beschikbrheid) Meerdere nummers per gebruiker Uitbellen met lgemeen nummer Gevnceerde telefncentrle Keuzemenu s (IVR) Receptiepst Mtwerk belscenri s Gesprekpnmes Privte GSM geschikt Mtwerk integrties telefnie Mngement vn telecmcentrle Opties Vst IP-dres p simkrt Privte APN mbiel internet Mchine-2-Mchine Privte GSM en piccell

10 FirmTel Nieuwe Grcht ND Hrlem T vr meer infrmtie: v1.0 FirmTel Hldings B.V. Alle rechten vrbehuden.kmer vn Kphndel BTW NL

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek Prooincie h øis Westerbrink r, Assen Postdres Postbus rz2, 94ooAc Assen www'drenthe.nl r (ot 92) 36 5t tt r (ot 92) 36 t7 77 provinci renthe An: de voorzitter en leden vn provincile stten vn Drenthe Assen,

Nadere informatie

Inhoud. TabForce Handleiding Mobistar V1.0 Page 1

Inhoud. TabForce Handleiding Mobistar V1.0 Page 1 HANDLEIDING Inhud 1. Inleiding...2 2. Initiële cnfiguratie...3 2.1 De eerste stappen...3 2.2 Een Apple ID aanmaken...3 3. Registratieprcedure... 11 3.1 U ntving de registratie mail p uw TabFrce... 11 3.2

Nadere informatie

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2015 Trining - Workshops - Coching - Teksten VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2 3 Mondelinge communictie 8 Schriftelijke communictie Doe inspirtie op Wij trinen, cochen en schrijven. Al sinds 1998. Wij

Nadere informatie

p i - : j 6 & g o Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directie Noordzee C5277

p i - : j 6 & g o Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directie Noordzee C5277 p i - : j 6 & g Ministerie vn Verkeer en Wterstt Diretrt-Generl Rijkswterstt Diretie Nrdzee I I INTO s-jw 1 C577 B!3LiOTHEEK" StQNATUUR.: C5~ } f / Eindrpprtge Inventristie Millenniumgeveligheid vn de

Nadere informatie

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010 2010 Beveiliging ICT Yvan Gielens Welzijnskepel West-Brabant 1-1-2010 Inleiding Vrwrd Via wrkshps zal ik te samen met de systeembeheerders prberen punten uiteen te zetten en deze p een eenvudige manier

Nadere informatie

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam Integrtie en religiositeit onder de Turkse tweede genertie in Berlijn en Amsterdm Een nlyse vn jonge moslims in twee Europese hoofdsteden 1 Fenell Fleischmnn* Smenvtting In dit rtikel wordt de reltie onderzocht

Nadere informatie

FirmTel CARE. Bereikbaarheid voor de zorgorganisatie anno 2015. Hoe werkt het in de praktijk? Wat is nu een mobiele telefooncentrale?

FirmTel CARE. Bereikbaarheid voor de zorgorganisatie anno 2015. Hoe werkt het in de praktijk? Wat is nu een mobiele telefooncentrale? FirmTel CARE Bereikbaarheid voor de zorgorganisatie anno 2015 Uw mobiele telefoon is ook uw bedrijfstelefoon. Meerdere nummers op uw mobiele telefoon, ook vaste nummers, en natuurlijk één voicemail. Bellen

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenpln 205 Hierbij presenteren wij het Activiteitenpln 205 vn het Domein Applied Science wrbij per onderwerp een prioriteitstelling stt vermeld. Opgenomen zijn in ieder gevl lle jrlijkse en lopende

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Belastingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie

Belastingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie Belstingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie nsluitingen tot en met 3x80 Ampère Mrket Pro is de of ciële deler vn Nord Solr in de Benelux Wie zijn wij? Mrket Pro BV is de of ciële deler vn Nord

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat unieke trendvlgende systemen heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a. de

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

TCP WRAPPER, een tool voor het bewaken van netwerkactiviteit

TCP WRAPPER, een tool voor het bewaken van netwerkactiviteit TCP WRAPPER, een tl vr het bewaken van netwerkactiviteit Wietse Venema Wiskunde en Infrmatica Technische Universiteit Eindhven wietse@wzv.win.tue.nl ABSTRACT Dit verhaal presenteert aan de hand van praktijkvrbeelden

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

5 goede redenen om uw. Wegwijs in de software en diensten van EBP. beheer te informatiseren

5 goede redenen om uw. Wegwijs in de software en diensten van EBP. beheer te informatiseren 5 goede redenen om uw beheer te informtiseren 1. U bent er bekwm voor. 2. Het is efficiënt en u reliseert dgelijks tijdwinst. 3. Het doet verkopen: weerspiegel uw bedrijfsimgo in uw documenten. 4. Het

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Customer Relation Management (CRM)

Customer Relation Management (CRM) Custmer Relatin Management (CRM) Markt In nze Westerse samenleving zien we p marketinggebied steeds meer de ntwikkeling van verzadigde markten, grte cncurrentiedruk, internatinalisering en steeds krter

Nadere informatie

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing Toyot Verzekeringen Altijd de beste oplossing Welke verzekering hebt u nodig? U rijdt met een Toyot of u wcht op zijn levering. Hij is nieuw of tweedehnds. U bent een kilometervreter of rijdt minder dn

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

Thuis in de Stad-prijs 2012

Thuis in de Stad-prijs 2012 Thuis in de Stad-prijs 2012 Inschrijvingsfrmulier Digitaal psturen naar inf@thuisindestad.be U krijgt een ntvangstmelding Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier dingt u mee naar de Thuis in de Stad-prijs

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

Economische effecten van digitale marktplaatsen

Economische effecten van digitale marktplaatsen Ecnmische effecten van digitale marktplaatsen In pdracht van: Prvincie Overijssel Prvincie Gelderland Prvincie Nrd-Brabant Ministerie van Ecnmische Zaken Prject: 2008.009 Publicatienummer: 2008.009-0815

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

Releasenotes 2002, 2015

Releasenotes 2002, 2015 Stamgilde Develpment (0570) 546 226 inf@stamgilde.cm www.stamgilde.cm Releasentes 2002, 2015 Stamgilde Develpment, De Wandelingen 45, 8131 WD WIJHE, Tel: (0570) 546 226, Fax: (0847) 11 66 90 K.v.K. Utrecht,

Nadere informatie