Samenwerkingsprogramma Interreg V-A België-Frankrijk 19 mei 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenwerkingsprogramma Interreg V-A België-Frankrijk 19 mei 2015"

Transcriptie

1 Samenwerkingsprgramma Interreg V-A België-Frankrijk 19 mei 2015 Avec le sutien du Fnds eurpéen de dévelppement réginal Met steun van het Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling

2 Inhudspgave 1 Strategie vr de bijdrage van het samenwerkingsprgramma aan de Eurpa 2020-strategie Strategie van het prgramma en de bijdrage ervan tt de strategie van de Unie met het g p slimme, duurzame en inclusieve grei Verantwrding van de financiële tewijzing 18 2 Beschrijving van de pririteiten Pririteit 1 - Verbeteren en ndersteunen van de grensverschrijdende samenwerking p het vlak van nderzek en innvatie Pririteit 2 - Versterken van het grensverschrijdende cncurrentievermgen van de km s Pririteit 3 - Beschermen en valriseren van het milieu dr een geïntegreerd beheer van grensverschrijdende hulpbrnnen Pririteit 4 - Bevrderen van de samenhang en de gemeenschappelijke identiteit in de grensregi s 33 3 Het financieringsplan van het samenwerkingsprgramma Financiële tewijzing uit het EFRO (in EUR) Ttale financiële tewijzing uit het EFRO en natinale medefinanciering (in EUR) Uitsplitsing per pririteit en thematische delstelling 38 4 Mdaliteiten vr de uitvering van het samenwerkings-prgramma Identificatie van de bevegde autriteiten en diensten Beknpte beschrijving van de beheers- en cntrlemdaliteiten Betrkkenheid van de partners 46 5 Cördinatie 50 6 Verlichting van de administratieve last vr de begunstigden Nieuw vlledig geïntegreerd en geïnfrmatiseerd beheerssysteem Invering van een nieuwe ntie van prjectcncepten Gebruik van frfaits vr indirecte ksten Gebruik van uurksten vr de persneelsksten Gebruik van frfaits vr de micrprjecten 54 7 Hrizntale principes Duurzame ntwikkeling Gelijke kansen en niet-discriminatie Gelijkheid mannen-vruwen 58 2

3 Strategie vr de bijdrage van het samenwerkingsprgramma aan de Eurpa 2020-strategie 1 Strategie vr de bijdrage van het samenwerkingsprgramma aan de Eurpa 2020-strategie 3

4 Strategie vr de bijdrage van het samenwerkingsprgramma aan de Eurpa 2020-strategie 1.1 Strategie van het prgramma en de bijdrage ervan tt de strategie van de Unie met het g p slimme, duurzame en inclusieve grei De strategische riëntaties van de grensverschrijdende samenwerking Het samenwerkingsprgramma INTERREG France Wallnie-Vlaanderen wil de grensverschrijdende samenwerking een kwalitatieve sprng vrwaarts den maken zdat deze een grtere bijdrage levert aan de ntwikkeling van het greiptentieel van de grensstreek en aan de ecnmische, sciale en territriale chesie van de grensverschrijdende gebieden die er deel van uitmaken. In dit perspectief, hebben de partners van het prgramma hun wil bevestigd m de Eurpa 2020 stragegie uit te veren en hun samenwerkingsinspanningen te cncentreren p verschillende grensverschrijdende en gemeenschappelijke ntwikkelingsdelstellingen: Het versterken van inspanningen in nderzek en ntwikkeling in de samenwerkingszne, en in fine van het innvatieptentieel van de ndernemingen in de sectren die als strategisch vr de ecnmische ntwikkeling en de werkgelegenheidscreatie wrden beschuwd,en/f vr dewelke sterke cmplementariteiten bestaan langs weerszijden van de grens; De begeleiding van km s in hun ntwikkeling, hun innvatieactiviteit en hun internatinale expansie in het bijznder die aan de andere kant van de grens binnen de samenwerkingszne; De bescherming van natuurlijk en menselijk kapitaal vral tegen grensverschrijdende natuurlijke en technlgische risic s; De valrisering van het grensverschrijdende patrimnium; Het versterken van de territriale chesie en van de werkgelegenheidsgrei p het niveau van de grensverschrijdende leef- en werkznes; De ntwikkeling en de bestendiging van een grensverschrijdend dienstenaanbd p sciaal vlak en p het vlak van gezndheidszrg. Vlgende principes liggen ten grndslag aan het prgramma: De acties tespitsen p de sectren en gebieden die ver een sterk ptentieel beschikken m de ecnmische ntwikkeling, de jbcreatie en de chesie van de gebieden te versnellen, en waarvr de grensverschrijdende samenwerking een grte meerwaarde betekent; De synergieën tussen de reginale strategieën vr ecnmische en sciale ntwikkeling bestendigen en uitbreiden met het g p meer efficiëntie en p termijn een grtere impact; De grensverschrijdende ervaringen en de gemeenschappelijke identiteit van de grensregi s versterken, dr een geïntegreerde aanpak (meerdere sectren, meerdere actren, meerdere prjecten) aan te medigen bij de uitvering van gezamenlijke prjecten. Deze fundamentele principes zijn gebaseerd p de vaststelling dat het INTERREG-prgramma steunt p een lange traditie van grensverschrijdende samenwerking die echter ngelijk verdeeld is naargelang van de gebieden: De grensstreek tussen Nrd-Pas de Calais in Frankrijk en de Belgische prvincies West-Vlaanderen, Ost-Vlaanderen en Heneguwen wrdt sinds lang gekenmerkt dr intense grensverschrijdende uitwisselingen, f het nu gaat m handelsstrmen f persnenverkeer (werknemers, studenten, cnsumenten, teristen). Dr deze lkale en intense grensverschrijdende ervaringen bestaat er een sterke traditie van grensverschrijdende samenwerking tussen de institutinele, ecnmische en sciale actren van deze gebieden. Ondanks het reële en langdurige karakter van de integratie van deze grensgebieden is er ng veel ruimte m ze verder te verdiepen. Tch gaat de grensverschrijdende integratie in stijgende lijn nder het dubbele effect van enerzijds de uitbreiding van het grtstedelijk gebied Rijsel- Krtrijk-Drnik dat zich uitstrekt tt ver buiten de administratieve grenzen van deze regi, en anderzijds initiatieven m de grensverschrijdende samenwerking te institutinaliseren zals de Eurmetrpl Lille-Krtrijk-Turnai en de EGTS West- Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d pale. Vr andere gebieden die nchtans k in de grensstreek liggen, zijn er ng veel nbenutte mgelijkheden, hewel deze leefgebieden vaak gecnfrnteerd wrden met gemeenschappelijke ecnmische en sciale uitdagingen en qua landschap en cultuur pmerkelijke gelijkenissen vertnen, zals de Grande Thiérache f de Frans-Belgische Ardennen. Het handels- en persnenverkeer ver de grens heen blijft er beperkt, k al vnden er pmerkelijke prjecten van grensverschrijdende samenwerking plaats (met name p het vlak van cultuur, terisme, pleiding en gezndheid) nder impuls van het INTERREG-prgramma f bilaterale initiatieven tussen de Franse regi s en de Waalse prvincies. Tt slt heeft de grensverschrijdende samenwerking betrekking p de gebieden van de zne die niet meteen aan de grens liggen, waar institutinele, ecnmische en culturele actren met reginale uitstraling actief zijn (metrpl Gent, de stadsplen Charleri, Namen, Amiens, Reims, Saint-Quentin, Charleri, Sissns), die nauw betrkken zijn bij de Frans-Waals-Vlaamse samenwerkingsnetwerken. 4

5 Strategie vr de bijdrage van het samenwerkingsprgramma aan de Eurpa 2020-strategie Als antwrd p de ambitie m de grensverschrijdende samenwerking te versterken rnd de grensverschrijdende uitdagingen die het meest beantwrden aan de Eurpa 2020-strategie vr een intelligente, duurzame en inclusieve grei, hebben de partners ervr gekzen het samenwerkingsprgramma INTERREG p te buwen rnd vlgende vier pririteiten: PRIORITEIT 1 Verbeteren en ndersteunen van de grensverschrijdende samenwerking p het vlak van nderzek en innvatie (Thematische delstelling 1 van de EU Versterking van nderzek, technlgische ntwikkeling en innvatie ) PRIORITEIT 2 Versterken van het grensverschrijdende cncurrentievermgen van de km s (Thematische delstelling 3 van de EU Versterking van het cncurrentievermgen van het mkb ) PRIORITEIT 3 Beschermen en valriseren van het milieu dr een geïntegreerd beheer van grensverschrijdende hulpbrnnen (Thematische delstelling 6 van de EU Bescherming van milieu en bevrdering van efficiënt gebruik van hulpbrnnen ) PRIORITEIT 4 Bevrderen van de chesie en de gemeenschappelijke identiteit in de grensregi s (Thematische delstelling 9 van de EU Stimulering van sciale inclusie en bestrijding van armede Daarnaast, hebben de partners de ndige aandacht willen besteden aan de transversale uitdagingen p gebied van pleiding en vrming. De ntwikkeling van een geïntegreerd, grensverschrijdend werkaanbd, een wederzijdse tegankelijkheid van de cursussen en een tenemende mbiliteit van de arbeidskrachten, zijn immers cruciale randvrwaarden vr de realisatie van de meeste investeringspririteiten van de Unie binnen de samenwerkingszne. Deze aandacht vr de transversale uitdaging rnd pleiding en vrming is des te meer gerechtvaardigd gezien de indicatren m.b.t. pleiding en vrming in grte delen van de samenwerkingszne ngunstiger zijn dan de natinale gemiddeldes. Hgst behaalde diplma bij de bevlking van 25 tt 64 jaar (2011) 100% 75% 29,8% 21,7% 25,4% 20,0% 34,6% 31,6% 35,1% 26,1% 31,0% 33,2% 50% 41,8% 44,9% 40,8% 41,1% 36,7% 41,3% 37,8% 37,8% 38,3% 36,9% 25% 28,4% 33,4% 33,8% 38,9% 28,7% 27,1% 27,2% 36,1% 30,7% 29,9% 0% Hger nderwijs Hger secundair nderwijs Lager secundair nderwijs n : EUROSTAT, Br De specifieke aandacht vr dit thema weerspiegelt zich p het niveau van de acties m.b.t. de verschillende inversteringspririteiten en pririteiten die dr de partners van het prgramma werden weerhuden: Tegemetkmen aan de geïdentificeerde nden inzake wetenschappelijke en technische cmpetenties m de grensverschrijdende samenwerking in nderzek en ntwikkeling te steunen. (pririteit 1) Zrgen dat de vaardigheden van de werknemers beter aansluiten bij de nden van de ndernemingen in de strategische grensverchrijdende sectren. (pririteit 2); Ondersteunen van de prfessinalisering van de actren in de sectr van de duurzame ntwikkeling en terisme met het g p de bescherming en de valrisering van de grensverschrijdende natuurlijke hulpbrnnen en van het patrimnium. (pririteit 3) Steunen van acties die de talenkennis bevrderen en gezamenlijke pleidingsinitiatieven prmten, met het g p de versterking van de arbeidsmbiliteit, een vlttere inschakeling p de arbeidsmarkt en een versterkte sciale chesie binnen de samenwerkingszne. (pririteit 4) 5

6 Strategie vr de bijdrage van het samenwerkingsprgramma aan de Eurpa 2020-strategie Bijdrage aan de Eurpa 2020-strategie Het samenwerkingsprgramma sluit aan bij de 2020-strategie van de Eurpese Unie, die gericht is p slimme, duurzame en inclusieve grei en p een versterking van de ecnmische, sciale en territriale chesie. De keuze van de samenwerkingspririteiten, investeringspririteiten en specifieke delstellingen in het prgramma is er dan k p gericht bij te dragen tt de verwezenlijking van de Eurpese delstellingen, zals die p reginaal niveau zijn ingevuld, en, dankzij de grensverschrijdende samenwerking, de inspanningen van gebieden die aan het prgramma meewerken aan te zwengelen. PRIORITEIT 1 Verbeteren en ndersteunen van de grensverschrijdende samenwerking p het vlak van nderzek en innvatie (Thematische delstelling 1 van de EU Versterking van nderzek, technlgische ntwikkeling en innvatie ) De grensverschrijdende samenwerking p het vlak van nderzek en innvatie is een van de vrnaamste pririteiten van het tekmstige prgramma De R&D- en innvatie-indicatren van de samenwerkingszne liggen ver achter p de natinale gemiddelden en p de Eurpese delstelling m het aandeel van het bbp dat aan nderzek en ntwikkeling besteed wrdt tegen 2020 p te trekken tt 3 %. 4,00% Brut binnenlandse R&D uitgaven in 2009 (in %van het BBP) 3,00% 2,00% 2,27% 2,03% 2,09% Delstelling Eurpa-2020 strategie 1,00% 0,82% 0,80% 1,24% 1,01% 1,30% 1,29% 0,30% 0,00% Brn : Eurstat, 2013 Deze achterstand p de delstellingen van de Eurpese Unie staan in cntrast met de aanwezigheid van dichte netwerken van vraanstaande institutinele, sci-ecnmische, universitaire en wetenschappelijke actren in alle gebieden van de zne, die zich resluut inzetten m beleidslijnen p het vlak van nderzek en innvatie te ntwikkelen en prjecten p te zetten. Deze beleidslijnen werden in de zes vrbije jaren vral vertaald in: de rganisatie van het hger nderwijs en van het nderzek rnd grte plen f reginale netwerken; een steeds uitgebreider netwerk van actren die zich bezighuden met technlgische valrisatie (science parks, cmpetitiviteitsplen, bedrijvenclusters); initiatieven m de ntwikkeling van digitale sectren en de creatieve ecnmie te steunen; In deze cntext wil het samenwerkingsprgramma enerzijds de dynamiek van deze reginale R&D- en innvatienetwerken p het niveau van de samenwerkingszne versnellen, en anderzijds het innvatieptentieel van de samenwerkingszne versterken dr zich te te spitsen p de ntwikkeling van een beperkt aantal grensverschrijdende sectren met een sterk ptentieel: Dankzij de uitwerking van reginale innvatiestrategieën vr een slimme specialisatie was het immers mgelijk belangrijke, pkmende ecnmische sectren met een sterk ptentieel p het vlak van innvatie en ecnmische valrisatie te identificeren. De grensverschrijdende samenwerking lijkt des te relevanter aangezien de meeste reginale sectren waarvan men meent dat ze strategisch zijn en een sterk innvatieptentieel vertnen, aan weerszijden van de grens aanwezig zijn: nieuwe materialen (textiel, plymeer, bilgische materialen, nanmaterialen); de vedingsmiddelnijverheid, de valrisatie van agrarische hulpbrnnen en de grene chemie 1 ; eclgische en schne technlgieën 2 en hernieuwbare energie; 1 Grene chemie, k duurzame chemie f eclgische chemie genemd, verwijst naar het gebruik van nieuwe milieuvriendelijker scheikundige technieken die het gebruik van milieuschadelijke stffen sterk verminderen f tt nul herleiden. 6

7 Strategie vr de bijdrage van het samenwerkingsprgramma aan de Eurpa 2020-strategie ICT, digitale en creatieve ecnmie; de gezndheidszrg, de farmacie en de sectr van persnlijke autnmie; individueel en cllectief transprt (aut, penbaar verver, luchtvaart) en de lgistieke sectr; Naast deze als strategisch berdeelde sectren bestaan er aan weerszijden van de grens sterk cmplementaire sectren (cmpetenties, expertisecentra). Ze bieden mgelijkheden p het vlak van technlgische, sciale, culturele en eclgische innvatie: de grene sectren (hutsectr, eclgisch buwen, afvalsectr, sectren die betrkken zijn bij de vermindering van de luchtverntreiniging); persnsgebnden dienstverlening en ndernemerschap in de sciale en slidaire ecnmie; terisme en cultuur; de transversale sectren die de ecnmische activiteiten ndersteunen, bijvrbeeld de mechatrnica. De geselecteerde investeringspririteiten en specifieke delstellingen sluiten niet alleen aan bij deze dynamieken vr de structurering en afbakening van het nderzeks- en innvatiebeleid (zwel technlgische als niet-technlgische innvatie), maar vertalen k de wil van de partnerinstanties van het prgramma m een antwrd te bieden p de gemeenschappelijke uitdagingen van België en Frankrijk, die vastgelegd werden dr de Eurpese Cmmissie in de psitin paper: Standpunt van de diensten van de Cmmissie ver de uitwerking van een partnerschapsvereenkmst en prgramma s vr de peride BELGIË FRANKRIJK De privé-investeringen in R&I verhgen De innvatie en het cncurrentievermgen van de ndernemingen stimuleren, vral bij de km s De sciale innvatie aanmedigen Een ecnmische mgeving bevrderen die meer cmpetitief is en innvatie aanmedigt Investeringen in R&D en innvatie verhgen, in de eerste plaats in de privésectr Meerwaarde van de grensverschrijdende samenwerking Gemeenschappelijke uitdagingen vr de ntwikkeling en uitstraling van de zne die cördinatie rechtvaardigen Grtere efficiëntie van de gemeenschappelijke acties drdat de prjecten een kritische mvang bereiken Sterke cmplementariteiten in de strategische sectren aan weerszijden van de grens Brnnen: ex ante evaluatie, rapprt ver de externe cherentie van de strategie van het PO INTERREG, juni 2013 PRIORITEIT 2 Versterken van het grensverschrijdende cncurrentievermgen van de km s (Thematische delstelling 3 van de EU Versterking van het cncurrentievermgen van het mkb ) Op het vlak van ecnmische dynamiek en grensverschrijdende samenwerking bestaan er in de samenwerkingszne schrille cntrasten. De samenstelling, de perfrmantie en de uitdagingen van het ecnmische weefsel blijkt hetergeen in de samenwerkingszne: gebieden die ver belangrijke, innvatieve sectren beschikken met een sterke internatinale cncurrentiepsitie (bepaalde industriële gebieden die geslaagd zijn in hun recnversie, aantrekkelijke landelijke en landbuwgebieden en stedelijke plen); de gebieden die hun ntwikkeling tespitsten p lkale en residentiële activiteiten (kuststreek behalve industriële gebieden, vrstedelijke en landelijke gebieden); de gebieden die nieuwe greistimuli en ecnmische diversificatie ndig hebben (gebieden in recnversie en ingeslten landelijke gebieden). De ecnmische prestaties p lange termijn van een grt aantal Franse departementen en Waalse arrndissementen blijven verigens nder de natinale gemiddelden. 2 De schne technlgie f Clean-Tech verwijst naar de ntwikkeling van alle technlgiên die een eclgische meerwaarde kunnen hebben en die zich inschrijven in een industriële innvatie cntext. De clean-tech sectr mvat de ec-industiën (bestrijding van vervuiling van het water, lucht, grnd, afval, lawaai), activiteiten rnd energie (besparing van energie, hernieuwbare energie, technlgieën verbnden met het energieverbruik in gebuwen f in het transprt) evenals de adviesactiviteiten mtrent de energie en het milieu ( advies, diagnse, certificering, milieuherstel, ec-innvatie, ecmarketing). 7

8 Strategie vr de bijdrage van het samenwerkingsprgramma aan de Eurpa 2020-strategie Gemiddelde jaarlijkse grei van het BBP/ hfd ver de peride EU-27 : 3,46% Vlaanderen Wallnië Frankrijk Frankrijk België Aisne Oise Ardennes Marne Smme Pas-de-Calais Nrd Virtn Arln Charleri Philippeville Signies Mns Dinant Ath Marche-en-Fa... Thuin Neufchâteau Muscrn Bastgne Namur Turnai Reselare Ostende Veurne Krtrijk Diksmuide Gent Tielt Brugge Ieper Oudenaarde 1,18% 1,40% 2,65% 2,83% 1,49% 1,74% 1,95% 2,01% 2,18% 2,50% 2,83% 2,17% 2,39% 2,41% 2,46% 2,65% 2,78% 2,81% 2,86% 3,13% 3,34% 3,39% 3,44% 3,45% 2,49% 2,81% 2,87% 2,97% 2,98% 2,98% 3,06% 3,06% 3,48% 3,50% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% Vergelijkende evlutie van het gemiddelde BBP/hfd ver de peride België Frankrijk EU-27 Samenwerkingsgebied Brn : Eurstat, De verklaring vr deze ecnmische prestaties ligt in een aantal structurele belemmeringen van het cncurrentievermgen van de reginale ecnmische weefsels van de zne, waarvan het gemeenschappelijke karakter grensverschrijdende samenwerkingsacties rechtvaardigt: een weinig innvatief weefsel van km's, die zich m histrische redenen hebben tegespitst p activiteiten met lage f middelmatige tegevegde waarde en weinig internatinaal gericht zijn; de kwetsbaarheid van bepaalde grensverschrijdende gebieden waarvan het ecnmische weefsel sterk gekppeld blijft aan belangrijke sectren die sterk geraakt zijn dr de ecnmische crisis (bv. aut-industrie) f die erp achteruit zijn gegaan (bv. staalindustrie); 8

9 Strategie vr de bijdrage van het samenwerkingsprgramma aan de Eurpa 2020-strategie een ecnmie van de nabijheidsdiensten (terisme, diensten aan persnen, sciale en slidaire ecnmie) die ng in ntwikkeling is, hewel de beheften aanzienlijk zijn; een nevenwicht tussen de beheften p de arbeidsmarkt enerzijds en de schlingsgraad van de werkzekenden anderzijds; de beperkte kennis van de markten en ecnmische pprtuniteiten aan de andere kant van de grens; Een dynamiek van prichting van ndernemingen en vrtbestaan binnen de zne die gekenmerkt wrdt dr een sterke hetergeniteit van de gebieden: de prvincies Ost- en West-Vlaanderen, Luxemburg en Heneguwen kennen de hgste prichtingsgraad tussen 2010 en 2011 (resp. +11 %, +10,5 % en +13 %) in vergelijking met een zwak gemiddelde aan Franse zijde (+2,65 %). De verlevingsgraad van de bedrijven die 5 jaar geleden werden pgericht, bedraagt 71 % in Vlaanderen, tegenver 65 % in Wallnië. In 2009 bedreg de verlevingsgraad p 3 jaar aan Franse zijde 71 % in Champagne-Ardenne, 61 % in Picardie en 63 % in Nrd-Pas de Calais. Met het g p de delstellingen van de Eurpa 2020-strategie p het vlak van ntwikkeling van innvatievermgen en jbcreatie, is het cncurrentievermgen van de sectren en de km s van kapitaal belang m de recnversie van het ecnmische weefsel rnd de innvatieve sectren te begeleiden en de ntwikkeling van werkgelegenheidsbevrderende ecnmische activiteiten in alle gebieden te ndersteunen. Deze reginale uitdagingen sluiten verigens aan bij de uitdagingen die p natinaal niveau vastgelegd werden in het kader van de Eurpa 2020-strategie: Standpunt van de diensten van de Cmmissie ver de uitwerking van een partnerschapsvereenkmst en prgramma s vr de peride BELGIË FRANKRIJK Het ndernemerschap en de tegang Grensverschrijdende ntwikkeling tt financiering bevrderen van de km s De tegang tt geavanceerde diensten verbeteren vr de ndernemingen De innvatie en het cncurrentievermgen bij bedrijven (vrnamelijk km s) aanmedigen ICT ntwikkelen (diensten en tepassingen) Het cncurrentievermgen en de innvatie in de privé-sectr verbeteren De tegang tt financiering en geavanceerde diensten verbeteren vr de km s Meerwaarde van de grensverschrijdende samenwerking Gemeenschappelijke uitdagingen vr de ntwikkeling en uitstraling van de zne die cördinatie rechtvaardigen Gelijkaardige f cmplementaire strategische sectren aan weerszijden van de grens waarvan de ntwikkeling versneld kan wrden Grtere efficiëntie van de gemeenschappelijke acties drdat een kritische mvang bereikt wrdt: ndzaak m de begeleidingsinstrumenten van de km s gemeenschappelijk in te zetten en de initiatieven te cördineren Een betere werking van de grensverschrijdende ecnmische gebieden Brnnen: ex ante evaluatie, rapprt ver de externe cherentie van de strategie van het PO INTERREG, juni 2013 Om in te spelen p deze gemeenschappelijke uitdagingen en de hetergeniteit van de gebieden, wil de grensverschrijdende samenwerking de ntwikkeling van het ndernemerschap en het cncurrentievermgen van de km's vr ndersteunen via drie cmplementaire lgica s: De begeleiding van de ntwikkeling van ndernemingen (van de pstart tt de cnslidatie) De begeleiding van de km s p het vlak van innvatie (via de SD 2) en internatinalisering, aansluitend bij de ndersteunende acties vr de grensverschrijdende sectren met sterk innvatieptentieel en de sterk cmplementaire sectren; De begeleiding van de km s die actief zijn in de grensverschrijdende ecnmische en arbeidsregi s, in een ptiek van verspreiding van gede praktijken, met name p het vlak van energietransitie, milieubeleid, ratineel gebruik van hulpbrnnen en ICT-gebruik. Daarnaast kadert het samenwerkingsprgramma k in de uitvering van het Eurpese initiatief ter bevrdering van het sciale ndernemerschap. Dat initiatief wil het sciale ndernemerschap ntwikkelen dr de sciale ndernemingen in de gebieden beter zichtbaar te maken en een ecnmisch klimaat te scheppen dat gunstiger staat tegenver de prichting en het vrtbestaan van die ndernemingen. 9

10 Strategie vr de bijdrage van het samenwerkingsprgramma aan de Eurpa 2020-strategie PRIORITEIT 3 beschermen en valriseren van het milieu dr een geïntegreerd beheer van grensverschrijdende hulpbrnnen (Thematische delstelling 6 van de EU Bescherming van milieu en bevrdering van efficiënt gebruik van hulpbrnnen ) De samenwerkingszne wrdt gecnfrnteerd met mvangrijke grensverschrijdende uitdagingen, vral p het vlak van duurzame ntwikkeling: De milieudiagnse van de zne maakt truwens melding van belangrijke nden: Nden inzake preventie van natuurlijke risic s: verstrmingen, nderwaterzetting van de plders en kustersie. Z verrzaakte de klimaatpwarming een stijging van het zeeniveau van de Nrdzee met 1,7 mm per jaar in de lp van de XXste eeuw. Ok wrdt nageneg 30 % van de Opaalkust bedreigd dr verstrming; Nden inzake planning van beheerscapaciteit van grensverschrijdende crisissen die te maken hebben met industriële risic s: de samenwerkingszne mvat 267 Seves-inrichtingen; Nden inzake het vrijwaren van de bidiversiteit en de cntinuïteit van een aantal grensverschrijdende eclgische gebieden tegenver de antrpgene druk p een grt aantal natuurlijke mgevingen van het gebied, en hun neiging tt fragmentatie Nden inzake het aanpakken van verlaten industrieterreinen Dr deze vervuilingsprblematiek ntstaat de ndzaak m de natuurlijke hulpbrnnen van de gebieden gezamenlijk te beheren, wegens hun grensverschrijdende karakter (rivieren, grndwater), wegens de fysieke cntinuïteit van natuurgebieden en eclgische crridrs (.a. trames vertes et bleues) aan weerszijden van de grens en negatieve gevlgen die kunnen wegen p de aangrenzende grensverschrijdende gebieden (natuurrisic's); Bepaalde grensverschrijdende gebieden hebben een pmerkelijke cntinuïteit p het vlak van natuur en landschappen. Dit rechtvaardigt een geïntegreerde ruimtelijke planning gericht p een duurzame ntwikkeling van die gebieden (kustgebieden, rurale gebieden in Vlaanderen, stedelijke en vrstedelijke gebieden en de Eurmetrpl, het Parc naturel transfrntalier du Hainaut f het Grensverschrijdende natuurpark van Heneguwen, Grande Thiérache, Ardennen). Deze grensverschrijdende gebieden hebben ntegensprekelijk een gemeenschappelijk cultureel patrimnium, zwel histrisch (herdenking van de Grte Orlg bijvrbeeld), architecturaal (bijvrbeeld industrieel patrimnium) als gastrnmisch; Tt slt kennen de gebieden van de zne dezelfde aanzienlijke prblemen met vervuiling, die grtendeels te maken hebben met de aanwezigheid van zware industriële activiteiten (bdem-, water- en luchtverntreiniging). Deze vervuilingsprblemen zijn vandaag ng verder tegenmen dr belangrijke evluties die gemeenschappelijk zijn vr alle gebieden van de zne: intensieve landbuw, verstedelijking en grtere afstanden van het wn-werkverkeer waardr de wagen meer wrdt gebruikt. Om het hfd te bieden aan deze uitdagingen wil het samenwerkingsprgramma INTERREG meerdere antwrden bieden: De steun aan grene grensverschrijdende sectren en de verspreiding van de eclgische technlgieën en gede praktijken in het ecnmische weefsel begt m, via de pririteiten 1 en 2, reginale inspanningen te stimuleren en lkale plssingen te ntwikkelen vr prblemen als bdemverntreiniging, renvatie van gebuwen met het g p energiebesparing, landbuw en milieuvriendelijke industrietakken, f de circulaire ecnmie (cradle t cradle); Naast deze acties gaat de pririteit via de specifieke pririteit 3 uit naar het behud, de bescherming en de ecnmische valrisatie van de grensverschrijdende hulpbrnnen en het grensverschrijdende patrimnium, en wel vlgens twee riëntaties: Het behud en de bescherming van de grensverschrijdende hulpbrnnen, in de ruime zin van het wrd, inclusief de gecördineerde acties inzake milieubescherming en de bestaande vrmen van geïntegreerd milieubeheer, de preventie en het beheer van de natuurlijke en technlgische risic s die een grensverschrijdende impact kunnen hebben p het vrtbestaan van de hulpbrnnen; De valrisatie van de grensverschrijdende patrimniale rijkdmmen m, via het terisme, de duurzame ecnmische ntwikkeling van de grensgebieden te ndersteunen. Via deze ruime visie van het beheer van de grensverschrijdende hulpbrnnen willen deze riëntaties aansluiten bij de verschillende initiatieven van de Eurpese Unie tegen 2020, in de eerste plaats de EU-strategie ten vrdele van de bidiversiteit met als delstelling het bidiversiteitsverlies en de achteruitgang van de ecsystemen tegen 2020 een halt te te repen, en het vlaggenschipinitiatief efficiënt gebruik van hulpbrnnen in Eurpa. Dit laatste initiatief streeft ernaar het beleid ter ndersteuning van de mschakeling naar een ecnmie die efficiënt mspringt met hulpbrnnen en een lage CO 2 -uitstt heeft, vrm te geven dr: de ecnmische prestaties te bevrderen en tegelijkertijd minder hulpbrnnen te gebruiken; nieuwe mgelijkheden vr ecnmische grei te zeken en te creëren; de grene innvatie kracht bij te zetten m bij te dragen tt het cncurrentievermgen van de EU; de klimaatverandering te bestrijden en de bedreigingen vr de ecsystemen en de menselijke gezndheid in te dijken; een waterbeleid te veren dat pririteit verleent aan besparingsmaatregelen en ratineler gebruik, zdat het water in vldende heveelheden beschikbaar is, van gede kwaliteit is en efficiënt en energiezuinig gebruikt wrdt. 10

11 Strategie vr de bijdrage van het samenwerkingsprgramma aan de Eurpa 2020-strategie In dit pzicht draagt het samenwerkingsprgramma bij tt de delstellingen die bepaald werden in de EU 2020-strategie en de invulling ervan dr de lidstaten: Standpunt van de diensten van de Cmmissie ver de uitwerking van een partnerschapsvereenkmst en prgramma s vr de peride BELGIË FRANKRIJK De uitstt van breikasgassen Gezamenlijke prductie en beheer van verminderen, de energie-efficiëntie de energievrziening van de ecnmie verbeteren en het Bescherming van het eclgisch aandeel van hernieuwbare patrimnium (inclusief het duurzaam energiebrnnen verhgen beheer van de visbestanden) Gezamenlijk beheer van afval en watervrziening en preventie van natuurlijke risic s De energie-efficiëntie verhgen (met name in de prductieve sectren, inclusief landbuw, transprt en gebuwen) Het aandeel van de energie die pgewekt wrdt dr hernieuwbare brnnen verhgen De preventie en het beheer van de risic s en de milieubescherming verbeteren Meerwaarde van de grensverschrijdende samenwerking Gemeenschappelijke hulpbrnnen en sterke externe effecten aan beide kanten van de grens (psitief: ecnmische valrisatie; negatief: vervuiling) die cördinatie rechtvaardigen Grtere efficiëntie van de gemeenschappelijke acties drdat een kritische mvang bereikt wrdt Bestaan van gede praktijken aan beide kanten van de grens Gemeenschappelijke uitdagingen p het vlak van milieu en gezndheid vr de hele zne die cördinatie rechtvaardigen Brnnen: Ex ante evaluatie, rapprt ver de externe cherentie van de strategie van het PO INTERREG, juni 2013 PRIORITEIT 4 Bevrderen van de chesie en de gemeenschappelijke identiteit in de grensregi s (Thematische delstelling 9 van de EU Stimulering van sciale inclusie en bestrijding van armede ) De gebieden van de samenwerkingszne wrden gecnfrnteerd met structureel zrgwekkende werkgelegenheidsindicatren die beduidend lager zijn dan de natinale nrmen en de delstellingen van de EU 2020-strategie, en die wegens de ecnmische crisis sinds het begin van het vrige prgramma ng werden benadrukt. Werkzaamheidsgraad in Werklsheidsgraad in 2007 en % 73,2% werkzaamheids graad (%) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Van 15 tt 64 jaar Delstelling FRANKRIJK Eurpa DelstellingBELGIË Eurpa-2020 Van 15 tt 24 jaar Van 55 tt 64 jaar Ost-Vlaanderen West-Vlaanderen Heneguwen Luxemburg Namen Champagne Ardennes Picardie Nrd-Pas-de-Calais Werklsheidsg raad (%) 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-20,8% +6,7% -8,6% -8,8% -5,9% +27,4% -7,8% +10,3% Brn: Eurstat 2011 Brn: Eurstat 2011 De samenwerkingszne is gekenmerkt dr een lage werkzaamheidsgraad tegenver het Eurpees gemiddelde, met gemiddeld minder dan 7 werkende persnen p 10 tussen de 15 en 64 jaar. Deze situatie vertaalt zich in een relatief hge werklsheid in de meeste gebieden van de samenwerkingszne. De situatie van jnge werklzen en langdurig werklzen is k zrgwekkend met bijvrbeeld 30,8% van de jngeren nder 25 jaar die werkls zijn in Heneguwen, 31% in Nrd-Pas-de-Calais en 26,7% in Champagne-Ardenne. 11

12 Strategie vr de bijdrage van het samenwerkingsprgramma aan de Eurpa 2020-strategie Werklsheidsgraad Werklsheidsgraad 2011 Langdurige werklsheidsgraad Werklsheidsgraad jarigen (2011) EU 27 9,60% 4,14% 21,40% Ost-Vlaanderen 3,80% 1,34% 11,40% West-Vlaanderen 3,20% 0,90% 11,40% Hainaut 11,70% 6,42% 30,80% Luxemburg 6,20% 2,73% 18,60% Namur 8,00% 4,13% 22,00% Champagne-Ardenne 10,70% 4,41% 26,70% Picardie 9,40% 4,60% 23,60% Nrd-Pas de Calais 12,90% 6,58% 31,00% Brn: Eurstat 2011 Op het niveau van de samenwerkingszne blijven er grte nevenwichten m.b.t. de aansluiting tussen arbeidsvraag en arbeidsaanbd. Enerzijds zijn er gebieden met hge werklsheidsgraden en anderzijds zijn er k gebieden met grte tekrten aan geschikte arbeidskrachten waar het erg meilijk is m te rekruteren, met name vr bepaalde knelpuntberepen in de metallurgie, de buw, de agrvedingssectr en de sectr van de gezndheidszrg. Deze nd aan arbeidskrachten die k tt uiting kmt in de grensverschrijdende BMO-enquêtes Nrd-pas-de Calais/België, verklaart.a. k de grensverschrijdende aanwervingen: aanwervingen werden uitgeverd in het grensgebied in In de geschetste cntext waarbij er aan de ene kant een niet ingevulde vraag naar geschlde arbeidskrachten bestaat en aan de andere kant een verscht aan geschlde krachten, lijkt deze arbeidsmbiliteit echter ng aan de lage kant. Ok de integratie van de grensverschrijdende arbeidsmarkten blijkt relatief beperkt te zijn, met een laag niveau aan kennis en infrmatie ver de werk- en pleidingsmgelijkheden aan de andere kant van de grens. Bvendien hebben bepaalde grensgebieden te kampen met een uitgesprken sciaal islement, k al bevinden ze zich gegrafisch in het centrum van de samenwerkingszne, en ervaren ze m histrische redenen meilijkheden p het vlak van gezndheidszrg en sciale aangelegenheden. Deze situatie wrdt ng versterkt dr de ecnmische crisis, waardr de minst mbiele bevlkingsgrepen en de bevlking in de gebieden die het verst van de ecnmische gebieden wnen steeds kwetsbaarder wrden. In die cntext sluiten sciale inclusie en armedebestrijding aan bij de ruimere prblemen van territriale inclusie p het niveau van de samenwerkingszne, wat een meer uitgesprken grensverschrijdende samenwerking p dat vlak rechtvaardigt. Dankzij de grensverschrijdende samenwerking p het vlak van sciale zaken en gezndheidszrg zijn er interessante en geslaagde initiatieven ntstaan. Die initiatieven zuden gebaat zijn bij een uitbreiding naar de andere gebieden in de samenwerkingszne die te maken krijgen met identieke gezndheidsprblemen. De samenwerking p het vlak van sciale en territriale inclusie biedt niet alleen aanzienlijke uitdagingen vr armedebestrijding, maar k mgelijkheden m: de grensverschrijdende identiteit en ervaringen te prmten dr de invering van een geïntegreerd aanbd van grensverschrijdende diensten vr de bevlking p sciaal vlak, waarvr het grenseffect grt blijft in het dagelijkse leven van de inwners; versterken en bestendigen van de netwerking en van het grensverschrijdende dienstenaanbd p vlak van gezndheidszrg. Vanuit de wetenschap dat armedebestrijding en de sciale inclusie van alle burgers via een betere tegang tt de sciale en gezndheidsdiensten verlpt en via een inclusieve lkale ntwikkeling van de stedelijke en landelijke grensgebieden in meilijkheden, werkt het samenwerkingsprgramma mee aan de reginale en natinale inspanningen m de delstellingen van de Eurpa 2020-strategie te bereiken, namelijk het aantal mensen dat zich in een situatie van armede f sciale uitsluiting bevindt f dreigt daarin terecht te kmen met minstens 20 miljen te verminderen. Het samenwerkingsprgramma neemt meer bepaald deel aan de uitvering van het Eurpese platfrm vr de bestrijding van armede en sciale uitsluiting, wetende dat de hindernissen waarmee de persnen in een situatie van armede f sciale uitsluiting gecnfrnteerd wrden vrnamelijk van territriale aard zijn en de interventie van het EFRO en acties van territriale samenwerking rechtvaardigen. 12

13 Strategie vr de bijdrage van het samenwerkingsprgramma aan de Eurpa 2020-strategie In dit pzicht draagt het samenwerkingsprgramma bij tt de delstellingen die bepaald werden in de EU 2020-strategie en de invulling ervan dr de lidstaten: Standpunt van de diensten van de Cmmissie ver de uitwerking van een partnerschapsvereenkmst en prgramma s vr de peride BELGIË FRANKRIJK De hinderpalen vr de mbiliteit van werknemers wegwerken Het nevenwicht en het gebrek aan cmpetenties verhelpen dr delgerichte investeringen in nderwijs, levenslang leren, samen met een versterkte interreginale samenwerking Verhgen van de participatie van udere werknemers p de arbeidsmarkt Verbeteren van de inzetbaarheid van jngeren, met nadruk p diegenen die een hgere werklsheidskans hebben, dr het vergrten van het pleidingsaanbd Meerwaarde van de grensverschrijdende samenwerking Grensverschrijdende samenwerking is ndig m een vlttere werking van de grensverschrijdende arbeidsmarkt(en) mgelijk te maken De kwetsbare grepen actief pnemen in de maatschappij De deur naar werkgelegenheid penhuden vr mensen die in een situatie van armede en uitsluiting dreigen terecht te kmen De kwetsbare grepen actief pnemen in de maatschappij Gemeenschappelijke uitdagingen p sciaal en gezndheidsvlak en met betrekking tt de tegang tt penbare diensten Grtere efficiëntie van de gemeenschappelijke acties drdat een kritische mvang bereikt wrdt Creatie van een gemeenschappelijke grensverschrijdende identiteit Brnnen: Ex ante evaluatie, rapprt ver de externe cherentie van de strategie van het PO INTERREG, juni Types prjecten ndersteund dr het samenwerkingsprgramma Cnfrm de richtlijnen van het prgramma met betrekking tt de efficiëntie en de ndersteuning van de geïntegreerde aanpak inzake implementatie van de gezamenlijke prjecten, hebben de partnerautriteiten nieuwe werkingsprincipes met betrekking tt het mechanisme vr de indiening, de behandeling en de uitvering van de prjecten gevalideerd. Om de strategische begeleiding van het prgramma te verbeteren en de behandeling van de ingediende prjecten beter te beheersen, zal het behandelingsmechanisme gebaseerd zijn p een fundamenteel cncept, de prjectcncepten. Dit zal een verplichte fase zijn vóór de indiening van een prject f prjectenprtefeuille en het mgelijk maken de administratieve prcedures vr de indiening van een prject te verlichten. Daarnaast hebben de prgramma-autriteiten eveneens de types prjecten gevalideerd die in aanmerking kmen vr financiering in het kader van het prgramma, namelijk: prjectenprtefeuilles (bttm-up f tp-dwn aanpak); prjecten van het klassieke type (bttm-up aanpak); micrprjecten (bttm-up aanpak) Het mechanisme van de prjectcncepten De ntie van het prjectcncept heeft drie delstellingen, die verigens zwel van tepassing zuden zijn p de klassieke prjecten als p de prjectenprtefeuilles: het behandelingsprces vltter laten verlpen; de begeleiding en de strategische beheersing versterken met het g p de delstellingen die zijn vastgelegd in het samenwerkingsprgramma; de afstemming van het prjectcncept p de strategie van het prgramma; een betere sturing van de strategische prgrammering De prjectenprtefeuilles (bttm-up f tp-dwn aanpak) Dit nieuwe cncept steunt p de gemeenschappelijke wil van de partners m de INTERREG-prjecten naar een hger niveau te tillen, via de ntwikkeling van een geïntegreerde visie van het gebied en de impuls die uitgaat van gemeenschappelijke verheidsacties in dmeinen waarvan de behandeling, als kritische samenwerkingsmassa en/f transversale bekmmernis, het hele gebied f dynamische plen met mvatten. Een prjectenprtefeuille wrdt als vlgt gedefinieerd: Plannen bestaande uit een cluster klassieke samenwerkingsprjecten die betrekking hebben p verschillende dmeinen en thema s, maar een gemeenschappelijke delstelling hebben, namelijk de ecnmische en sciale ntwikkeling van een specifiek grensverschrijdend gebied f van de hele samenwerkingszne. 13

14 Strategie vr de bijdrage van het samenwerkingsprgramma aan de Eurpa 2020-strategie De prjectenprtefeuilles steunen p de principes van integratie en structurering, transversaliteit en hetergeniteit: Integratie en structurering van het samenwerkingsgebied: van de prjectlgica vergaan naar de lgica van structurerende en geïntegreerde verheidsacties, die ntzuild zijn (thematiek) en geterritrialiseerd (gebied). Transversaliteit van de acties: synergieën creëren tussen thematieken die bijdragen tt de verwezenlijking van een gemeenschappelijke delstelling met betrekking tt de ntwikkeling en integratie van het samenwerkingsgebied. Hetergeniteit van het samenwerkingsgebied: rekening huden met de specifieke nden, kenmerken en uitdagingen van bepaalde grensverschrijdende subgebieden en de niches en specialiteiten benutten die eigen zijn aan elk van deze subgebieden in een ptiek van slimme specialisatie. De prjectenprtefeuilles streven 4 delstellingen na: de impact van de interventie van het prgramma maximaliseren, ptimaliseren en duurzaam maken; de aanzet geven tt een echte tp-dwn samenstelling van de prjecten; de effecten van de acties van de prjecten gemeenschappelijk maken en vermeerderen, en daarbij redundanties en verlappingen vermijden en ruimte vr verleg mgelijk maken; synergieën tussen de prjecten creëren De prjecten van het klassieke" type (bttm-up aanpak) Parallel met de uitvering van de prjectenprtefeuille, past het prgramma k een klassieke bttm-up aanpak te. Deze methde steunt p de vrafgaandelijke indiening van een prjectcncept De micrprjecten Als gevlg van de uitvering van een fnds vr micrprjecten gedurende INTERREG IV hebben de partners hun gedkeuring gegeven aan het principe van de uitvering van micrprjecten. De algemene destelling die via de micrprjecten begd wrdt, is het identificeren, begeleiden en via een integrale financiering ndersteunen van kleine grensverschrijdende piltacties die uitgaan van rganisaties znder ervaring. De uitvering van micrprjecten begt meer specifiek de vlgende delstellingen: Versterken van het verenigingsleven via grensverschrijdende, kleine initiatieven Nieuwe samenwerkingen ndersteunen en het verwerven van ervaring inzake grensverschrijdende samenwerking mgelijk maken Versterken van de gemeenschappelijke identiteit, van het grensverschrijdend burgerschap en van de betrkkenheid bij de grensverschrijdende regi De cntacten intensiveren, dankzij uitwisselingen en dr een grtere mbiliteit van de bevlking De grensverschrijdende sciale activiteiten stimuleren 14

15 Strategie vr de bijdrage van het peratineel prgramma aan de Eurpa 2020-strategie Tabel 1 - Rechtvaardiging van de strategie ten aanzien van de uitdagingen van de samenwerkingszne PRIORITEITEN VAN HET SAMENWERKINGSPROGRAMMA THEMATISCHE DOELSTELLINGEN VAN DE EU INVESTERINGSPRIORITEITEN WAARNAAR DE VOORKEUR UITGAAT UITDAGINGEN BEPAALD AAN DE HAND VAN DE SOCIO- ECONOMISCHE DIAGNOSE 1 VERBETEREN EN ONDERSTEUNEN VAN DE GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING OP HET VLAK VAN ONDERZOEK EN INNOVATIE Thematische delstelling 1 Versterking van nderzek, technlgische ntwikkeling en innvatie 1.b Bevrderen van bedrijfsinvesteringen in O&I, het ntwikkelen van verbanden en synergieën tussen ndernemingen, O&I-centra en het hger nderwijs, met name de bevrdering van investeringen in de ntwikkeling van prducten en diensten, de verdracht van technlgie, sciale innvatie, milieu-innvatie, tepassingen vr verheidsdiensten, de stimulering van de vraag, het pzetten van netwerken, clusters en pen innvatie dr middel van slimme specialisatie en ndersteuning van technlgisch en tegepast nderzek, prefpstellingen, maatregelen vr snelle prductvalidatie, geavanceerde prductiecapaciteit en eerste prductie, met name in sleuteltechnlgieën en de verspreiding van universeel inzetbare technlgieën De tepassing van reginale strategieën vr slimme specialisatie ndersteunen, dr vr meer samenwerking en technlgische uitwisseling te zrgen tussen universiteiten, nderzekscentra, expertisecentra en ndernemingen die betrkken zijn bij de ntwikkeling van de sectren die tt de strategische activiteitsgebieden behren (grensverschrijdende strategische sectren en grene sectren) Het gezamenlijk gebruik van R&D-infrastructuur bevrderen, met name in de strategische sectren met een ecnmische specialisatie Vr meer samenwerking zrgen tussen de ndernemingen, nderzekscentra, expertisecentra en institutinele actren die betrkken zijn bij de ntwikkeling van de strategische sectren met een sterk ptentieel vr de zne De grensverschrijdende R&I-prjecten ndersteunen, k in dmeinen die verder gaan dan luter technlgische innvatie Vr meer samenwerking zrgen tussen de ndernemingen, nderzekscentra, expertisecentra en institutinele actren die betrkken zijn bij de ntwikkeling van de strategische sectren met een sterk ptentieel vr de zne Steunen van grensverschrijdende mbiliteit en pleidingstrajecten vr wetenschappers, nderzekers, studenten, werknemers 15

16 Strategie vr de bijdrage van het peratineel prgramma aan de Eurpa 2020-strategie 2 VERSTERKEN VAN HET GRENSOVERSCHRIJDENDE CONCURRENTIEVERMOGEN VAN DE KMO S Thematische delstelling 3 Versterking van het cncurrentievermgen van het mkb 3.d Ondersteunen van de capaciteit van de KMO'S m te greien p reginale, natinale en internatinale markten, en zich in te zetten vr innvatieprcessen De gvernance binnen de grensverschrijdende arbeidsmarktznes verbeteren m z te kmen tt een betere samenwerking tussen de grensverschrijdende pleidingsinstellingen en beter tegemet te kmen aan de beheften van werknemers en werkgevers. De ndernemingen in de verschillende stadia van hun pbuw begeleiden De begeleiding versterken van de km s en micr-ndernemingen die actief zijn in de grensverschrijdende ecnmische regi s, bij de verspreiding van ICT, hun pleidingsacties en inspanningen vr duurzame ntwikkeling, en p internatinaal niveau 3 BESCHERMEN EN VALORISEREN VAN HET MILIEU DOOR EEN GEINTEGREERD BEHEER VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE HULPBRONNEN Thematische delstelling 6 Het milieu behuden en beschermen en een efficiënte mgang met hulpbrnnen bevrderen 6.c 5.b Het natuurlijk en cultureel patrimnium behuden, beschermen, bevrderen en ntwikkelen Bevrderen van investeringen waarmee specifieke risic s het hfd kan wrden gebden, het waarbrgen van de capaciteit tt herstel na rampen en het ntwikkelen van systemen vr rampenbeheersing Opwaarderen en beschermen van een gemeenschappelijk grensverschrijdend histrisch, landschappelijk en natuurlijk patrimnium (bijvrbeeld Grte Orlg, industrieel patrimnium) Tegemet kmen aan de vraag naar prfessinalisering van de actren in het dmein van het terisme De grensverschrijdende hulpbrnnen, alsk de grensverschrijdende gebieden en ecsystemen, duurzaam en geïntegreerd beheren (water, bidiversiteit, landschappen, gren-blauwe netwerken) De grensverschrijdende samenwerking versterken p het vlak van het beheer van technlgische risic s, verstrmingen en nderwaterzetting 16

17 Strategie vr de bijdrage van het peratineel prgramma aan de Eurpa 2020-strategie 4 9.a BEVORDEREN VAN DE COHESIE EN DE GEMEENSCHAPPELIJKE IDENTITEIT IN DE GRENSREGIO'S Thematische delstelling 9 De sciale insluiting bevrderen en de armede en elke vrm van discriminatie bestrijden Investeren in gezndheids- en sciale infrastructuur die bijdragen tt de natinale, reginale en lkale ntwikkeling, het verminderen van ngelijkheden wat de gezndheidsstatus betreft, het bevrderen van sciale inclusie dr een betere tegankelijkheid van sciale, culturele en recreatinele diensten en de vergang van institutinele naar gemeenschapsgerichte diensten De netwerking en de zektcht naar cmplementariteiten p gezndheids- en sciaal vlak versterken De uitwisseling van gede praktijken verhgen in de strijd tegen uitsluiting en vr berepsinschakeling en maatschappelijke integratie, in het bijznder in de achtergestelde stedelijke en landelijke grensgebieden 8.e Bevrderen van duurzame en kwalitatief hgstaande werkgelegenheid en ndersteuning van arbeidsmbiliteit dr: integratie van grensverschrijdende arbeidsmarkten, met inbegrip van grensverschrijdende mbiliteit, gezamenlijke lkale werkgelegenheidsinitiatieven, infrmatie- en adviesdiensten en gezamenlijke pleiding De integratie van de grensverschrijdende arbeidsregi s bevrderen en de grensverschrijdende mbiliteit van werknemers, studenten, stagiairs en werkzekenden. Ondersteunen van acties die zich tt del stellen m de talenkennis binnen de samenwerkingszne te verbeteren. Opzetten van grensverschrijdende pleidingsprgramma s vr knelpuntberepen en vr kennis en vaardigheden die aansluiten bij nieuwe ecnmische tendenzen (grene ecnmie, technlgie, medicsciaal, ) 17

18 Strategie vr de bijdrage van het samenwerkingsprgramma aan de Eurpa 2020-strategie 1.2 Verantwrding van de financiële tewijzing De financiële tewijzing van de Eurpese Unie bedraagt 169,9 miljen eur vr de peride , waarbij de dr het samenwerkingsprgramma INTERREG V FWVL gesteunde acties en investeringen vr 60% wrden medegefinancierd p een ttale begrting van 283,2 miljen eur. De tekenning van de financiële middelen aan de investeringspririteiten weerspiegelt de grte lijnen die dr de partnerautriteiten van de prgrammering zijn vastgesteld en waarbij de fcus van de EU-steun p ecnmische ntwikkeling en innvatie is gelegd: De pririteiten p het gebied van de steun aan nderzek en innvatie (pririteit 1) en het cncurrentievermgen van de km s (pririteit 2) maken aldus meer dan 50% van de EU-steun uit, met respectievelijk 59,5 miljen eur (35% van de EFRO-steun) en 25,5 miljen eur (15% van de EFRO-steun); Ok uit de financiële tewijzing aan de pririteiten p het gebied van de bescherming en de valrisatie van het natuurlijke en culturele patrimnium en het milieu en de grensverschrijdende territriale samenhang blijkt dat de partnerautriteiten de fcus van de prgrammering p een beperkter aantal grensverschrijdende uitdagingen willen leggen: Aan pririteit 3 Beschermen en valriseren van het milieu dr een geïntegreerd beheer van grensverschrijdende hulpbrnnen zal 42 miljen eur wrden tegekend, fwel 25% van de EU-steun; Pririteit 4 Bevrderen van de chesie en de gemeenschappelijke identiteit in de grensregi s maakt 19% (32,3 miljen eur) van het EFRO uit. Vrts zal aan de investeringspririteit werkgelegenheid en grensverschrijdende mbiliteit van werknemers een EFRO-bedrag van meer dan 10,7 miljen eur wrden tegekend. 18

19 Strategie vr de bijdrage van het samenwerkingsprgramma aan de Eurpa 2020-strategie Tabel 2 - Overzicht van de investeringsstrategie van het samenwerkingsprgramma Pririteiten Pririteit 1 Verbeteren en ndersteunen van de grensverschrijden de samenwerking p het vlak van nderzek en innvatie Pririteit 2 Versterken van het grensverschrijden de cncurrentieverm gen van de km s EFRO-steun (in EUR) Aandeel (%) van de ttale steun van de Unie vr her samenwerkings prgramma EFRO % % Thematische delstellingen Thematische delstelling van de EU (1): Versterking van nderzek, technlgische ntwikkeling en innvatie Thematische delstelling van de EU (3) : Versterking van het cncurrentieverm gen van het mkb Investeringspririteiten IP 1.b: Bevrderen van bedrijfsinvesteringen in O&I, het ntwikkelen van verbanden en synergieën tussen ndernemingen, O&I-centra en het hger nderwijs, met name de bevrdering van investeringen in de ntwikkeling van prducten en diensten, de verdracht van technlgie, sciale innvatie, milieu-innvatie, tepassingen vr verheidsdiensten, de stimulering van de vraag, het pzetten van netwerken, clusters en pen innvatie dr middel van slimme specialisatie en ndersteuning van technlgisch en tegepast nderzek, prefpstellingen, maatregelen vr snelle prductvalidatie, geavanceerde prductiecapaciteit en eerste prductie, met name in sleuteltechnlgieën en de verspreiding van universeel inzetbare technlgieën IP 3.d: Ondersteunen van de capaciteit van de km s m te greien p reginale, natinale en internatinale markten, en zich in te zetten vr innvatieprcessen Specifieke delstellingen in vereenstemming met de investeringspririteiten Specifieke delstelling 1: Versterken van het nderzek en de innvatie van de grensverschrijdende zne in de strategische sectren en de sectren met een sterke cmplementariteit Specifieke delstelling 2: Grtere verdracht en verspreiding van gede praktijken in de strategische sectren en de sectren met een sterke cmplementariteit in de grensverschrijdende zne Specifieke delstelling 3: Gezamenlijk vrzieningen creëren, valriseren en met elkaar delen m de km's te ntwikkelen en te begeleiden bij het zeken naar tegang tt de markten Resultaatindicatren die vereenkmen met de specifieke delstelling Aantal grensverschrijdendesamenwerkingsverbanden, die na aflp van het prject ng actief zijn Intramurale R&D-uitgaven van alle sectren met kpkrachtcrrectie Tegevegde brutwaarde aan de prductieprijzen 19

Operationeel Programma INTERREG V France-Wallonie-Vlaanderen

Operationeel Programma INTERREG V France-Wallonie-Vlaanderen Operationeel Programma INTERREG V France-Wallonie-Vlaanderen Tussentijds rapport rapport nr. nr.5 r.5 bis December 2013 Inhoudsopgave 1 Strategie voor de bijdrage van het operationeel programma aan de

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Grensregi Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Vlaanderen-Nederland 2014-2020

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Programma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ontwerprapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Programma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ontwerprapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Prgramma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ntwerprapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie prgramma EFRO 2014-2020 Kennisgeving / ntwerp-mer Opdrachtgever:

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Stebo: presentatie visie, missie, doelstellingen, activiteiten en resultaten

Stebo: presentatie visie, missie, doelstellingen, activiteiten en resultaten 2012 Steb: presentatie visie, missie, delstellingen, activiteiten en resultaten Steb vzw Jaarbeurslaan 25 3600 Genk 089 32 95 30 inf@steb.be www. steb.be INHOUDSTAFEL Onze missie en visie... 4 Ontstaan

Nadere informatie

Stakeholders dialogue on Biodiversity and Key Market Players Welke markt(en) voor de biodiversiteit?

Stakeholders dialogue on Biodiversity and Key Market Players Welke markt(en) voor de biodiversiteit? Stakehlders dialgue n Bidiversity and Key Market Players Welke markt(en) vr de bidiversiteit? Discussiewrkshps - 10 december 2013, Ateliers des Tanneurs, Brussel BIJLAGE: Verslag van de wrkshpdiscussies

Nadere informatie

(BIO) - Fase 2 (terrein)

(BIO) - Fase 2 (terrein) KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden (BIO) - Fase 2

Nadere informatie

Europa 2020 moet ook sociaal en ecologisch

Europa 2020 moet ook sociaal en ecologisch Eurpa 2020 met k sciaal en eclgisch In april met België aan Eurpa een natinaal hervrmingsprgramma vrleggen in het kader van de nieuwe Eurpese middellangetermijnstrategie Eurpa 2020. Dat met in het bijznder

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

FOD SOCIALE ZEKERHEID

FOD SOCIALE ZEKERHEID FOD SOCIALE ZEKERHEID JAARVERSLAG 2014 WOORD VAN DE VOORZITTER... 6 ACHTER DE SCHERMEN VAN DE FOD... 8 1. DE DIENST VAN DE FOD SOCIALE ZEKERHEID IN BELGIË... 8 1.1. Organigram van de FOD Sciale Zekerheid...

Nadere informatie

Binden en boeien van vrijwilligers

Binden en boeien van vrijwilligers Binden en beien van vrijwilligers Op zek naar een excellent HRM-beleid vr SOB-vrijwilligers ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Europa in balans? Didactisch pakket over het sociaal en economisch beleid van de Europese Unie voor hogescholen in West-Vlaanderen

Europa in balans? Didactisch pakket over het sociaal en economisch beleid van de Europese Unie voor hogescholen in West-Vlaanderen Ryckevelde vzw Beweging vr Eurpees burgerschap T 050 35 27 20 www.ryckevelde.be inf@ryckevelde.be Eurpa in balans? Didactisch pakket ver het sciaal en ecnmisch beleid van de Eurpese Unie vr hgeschlen in

Nadere informatie

Dexia Asset Management. Juli 2013. Dexia AM s beleid inzake Controversiële Activiteiten

Dexia Asset Management. Juli 2013. Dexia AM s beleid inzake Controversiële Activiteiten Dexia Asset Management Juli 2013 Dexia AM s beleid inzake Cntrversiële Activiteiten INHOUDSTAFEL 1 Screening Cntrversiële Activiteiten... 2 1.1. Delstelling en berdelingskader... 2 1.2. Uitvering van de

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen.

Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen. Duurzaam ndernemen zichtbaar en denbaar maken in Vlaanderen. Vrstel vr een studiepdracht in het kader van de VIONA-prep dd. 3 februari 2011 Luk VAN LANGENHOVE (UNU-CRIS/RCE-SNS) Bernard MAZIJN (UNU-CRIS/RCE-SNS)

Nadere informatie

-1- Huisvestingsplan

-1- Huisvestingsplan -1- Huisvestingsplan Clfn Samenstelling:: Datum: 13 maart 2013 Status: Definitief versie 1.0 Esther Grt (Hanzehgeschl Grningen) Will Panman (RIO Prjects) Teun van Wijk (ICSadviseurs) Anne Bts (ICSadviseurs)

Nadere informatie

Thuis in de Stad -prijs 2011. Inschrijvingsformulier. Digitaal opsturen naar info@thuisindestad.be U krijgt een ontvangstmelding

Thuis in de Stad -prijs 2011. Inschrijvingsformulier. Digitaal opsturen naar info@thuisindestad.be U krijgt een ontvangstmelding Thuis in de Stad -prijs 2011 20060623-1 Inschrijvingsfrmulier Digitaal psturen naar inf@thuisindestad.be U krijgt een ntvangstmelding Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier dingt u mee naar de Thuis

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste lezer,

VOORWOORD. Beste lezer, VOORWOORD Beste lezer, Vr ju ligt het nieuwe Jeugdbeleidsplan 2011-2013 dat je een verzicht geeft van de vele delstellingen rnd jeugdbeleid die de stad zichzelf stelt en de middelen die wrden ingezet m

Nadere informatie

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Het vergrten van het lpbaanptentieel en de arbeidsmarktkansen van medewerkers: Welke maatregelen kunnen daarbij wrden benut? Het adviesdeel:

Nadere informatie

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten.

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten. Eveline Masquelier Prmtr: Nancy De Blieck Academiejaar 2013-2014 Bachelr in het Sciaal Werk: sciaal- cultureel werk blieft? Over cmmunicatiekanalen en tips m jngeren te bereiken vr een zichtbare Week van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing:

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing: Beleidsprcessen Hfdstuk 1:Plitiek, Beleid en Sturing: een psitiebepaling Allcatiemechnismen/verdelingsmechanismen (allcatie is het verdelen, wie beslist er, he? Dr wie wrdt er wat, heveel etc geprduceerd?)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5.

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5. Jaarverslag 2013 Stichting Justitia et Pax Nederland T 070 3136800 Pstbus 16334 F 070 3136801 2500 BH DEN HAAG E inf@justitiaetpax.nl Maart 2014 W www.justitiaetpax.nl Inhudspgave Pag. 1. Vrwrd 3 2. Justitia

Nadere informatie

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013 Nta Risicmanagement & Weerstandsvermgen Gemeente Drdrecht Maart 2013 Inhudspgave Inleiding en wettelijk kader 3 1 Risicmanagementbeleid 5 1.1 Strategie en risichuding 5 1.2 Scpe en delstellingen van risicmanagement

Nadere informatie

SEFEC. Met een Open Kustverdediging van Staal en Beton naar Totale Energie Transitie 2050 door Combinatie van Waterkracht, Wind en Zon

SEFEC. Met een Open Kustverdediging van Staal en Beton naar Totale Energie Transitie 2050 door Combinatie van Waterkracht, Wind en Zon SEFEC Met een Open Kustverdediging van Staal en Betn naar Ttale Energie Transitie 2050 dr Cmbinatie van Waterkracht, Wind en Zn Visie SEFEC / Versie 01 Februari 2009 R.J. Santema Meer dan it een duurzame

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Organisatie Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Onderzek naar naar de veranderbereidheid van medewerkers Erasmus Universiteit Rtterdam Afstudeerscriptie Marleen Scherpenzeel Nvember 2011 Organisatiecultuurtraject

Nadere informatie

Rapportering van de voordrachten

Rapportering van de voordrachten 1 De farmaceutische zrg in het zrgteam De farmaceutische zrg in het zrgteam Rapprtering van de vrdrachten Les sins pharmaceutiques dans l équipe de sins Studiedag 30/04/2010 Jurnée d étude Netwerk van

Nadere informatie