OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016"

Transcriptie

1 OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND

2 INHOUDSOPGAVE Inhudspgave...pag Inleiding...pag Kernachtig cultuurbeleid.pag Beleidscntext.pag Rijk en prvincie pag Lkaal beleid.... pag Leeswijzer pag Cultuur in Wrmerland.pag Wat hebben we..pag Culturele infrastructuur Wrmerland pag Algemene subsidieverrdening.pag Kansen en knelpunten van cultuurbeleid..pag Ambities cultuurbeleid..pag Speerpunten cultuurbeleid.pag. 8 Bijlagen...pag. 9 1

3 1. INLEIDING Kunst en cultuur zijn nlsmakelijk verbnden met de ntwikkeling en zelfntpliing van de mens. Het draagt tevens bij aan de aantrekkelijkheid van een gemeente en de trts van de inwners p hun gemeente. Het is daarm belangrijk m richting en invulling te geven aan het lkale cultuurbeleid. Uit een nderzek in 2011 van Waarstaatjegemeente.nl blijkt dat 62% van de inwners van Wrmerland tevreden is ver het aanbd van verenigingen, clubs en cursussen, maar dat slechts 22% van de inwners tevreden is ver het aanbd van culturele vrzieningen in de eigen gemeente. Daarnaast vindt 10% van de inwners van Wrmerland dat er in de buurt gede vrzieningen vr jngeren zijn. Het verenigingsaanbd scrt dus relatief hg, maar ver het aanbd van culturele vrzieningen en vrzieningen vr jngeren zijn de inwners niet tevreden. De gemeente Wrmerland heeft geen cultuurbeleid. De gemeenteraad van Wrmerland heeft in haar prgrammabegrting 2012 de delstelling pgenmen m een cultuurnta p te stellen. Deze nta brengt de culturele infrastructuur van Wrmerland in kaart en definieert vr de peride een aantal speerpunten van het cultuurbeleid. 1.1 Kernachtig cultuurbeleid Cultuurbeleid betekent vlgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vrzieningenbeleid: de maatregelen ten aanzien van instellingen, rganisaties en functies. De VNG heeft een ringenmdel ntwikkeld als hulpmiddel m de culturele infrastructuur van gemeenten in kaart te brengen (bijlage A). Met het ringenmdel kan een gemeente p basis van het inwneraantal inschatten ver welke culturele infrastructuur zij zu meten beschikken. Daarp kan de gemeente het cultuurbeleid baseren. In gemeenten met minder dan inwners, zals Wrmerland, richt het cultuurbeleid zich drgaans p een beperkt aantal herkenbare activiteiten en vrzieningen. Een belangrijk uitgangspunt van het ringenmdel is dat het vr een kleine gemeente niet ndig is m maar zveel mgelijk culturele vrzieningen van de grnd te tillen. Zinvller is het m aandacht en middelen te cncentreren p de kern van het gemeentelijk cultuurbeleid en de typische eigenheden van de gemeente verder uit te buwen. Het pzetten van een helder, kernachtig cultuurbeleid is dus het belangrijkste. Hiervr zijn weinig regelingen ndig. Vlstaan kan wrden met een aantal regelingen vr subsidieverstrekking. Kernachtig cultuurbeleid is juist ruimte bieden vr mensen en hun ideeën, vr initiatieven vanuit de samenleving. Dit bevrdert het gevel van verbndenheid, verantwrdelijkheid en sciale betrkkenheid. 1.2 Beleidscntext Rijk en prvincie Het lkale cultuurbeleid met in een breder perspectief van Rijks- en prvinciaal beleid wrden bezien. Beide verheden hebben hun cultuurbeleid vr de jaren 2013 t/m 2016 hernieuwd. Belangrijk hierbij zijn de rijksbezuinigingen van jaarlijks 200 miljen p cultuur vanaf Het Rijk (cultuurnta Meer dan kwaliteit: een nieuwe visie p cultuurbeleid ) streeft in de kmende jaren naar behud van een gede landelijke spreiding van de culturele basisinfrastructuur, en van erfged en biblitheken. Daarnaast stimuleert ze ndernemerschap in de cultuursectr. De prvincie richt zich met het herziene cultuurbeleid p het behuden en tegankelijk maken van het cultureel erfged 2

4 in de prvincie. Het gaat daarbij m het uitdragen van de reginale, culturele identiteit als aantrekkingskracht vr wnen, werken en recreëren. De gemeente Wrmerland hudt zich p dit mment bezig met de vlgende nderwerpen uit het rijksbeleid: - herpsitinering biblitheek (nieuwe biblitheekwet 2014); - cultuureducatie (decentralisatie eerstelijnstaken cultuureducatie naar gemeenten); - cmbinatiefuncties (stimuleringsregeling vr brede schl, sprt en cultuur) Lkaal beleid Het sciaal-culturele beleid van Wrmerland richt zich p het zichtbaar en laagdrempelig tegankelijk maken van cultuur en cultureel erfged vr alle inwners van Wrmerland en stimuleert inwners m actief deel te nemen aan de samenleving. Vr de harde kant van cultuur, waarnder mnumentenzrg, archelgie en vrmgeving van de penbare ruimte, is afznderlijk beleid ntwikkeld. Ok heeft het cultuurbeleid raakvlakken met het evenementenbeleid en met terisme en streekmarketing. Deze nderwerpen wrden daarm meegenmen in deze cultuurnta. Vrmgeving van de penbare ruimte Wrmerland wil een aantrekkelijk leefmgeving zijn vr bewners, bedrijven en bezekers. Inrichting en nderhud zijn daarbij belangrijke elementen. Wrmerland heeft geen specifiek beleid vr het plaatsen en nderhuden van permanente kunstwerken in de penbare ruimte. Stichting Veldwerk Exp rganiseert jaarlijks in samenwerking met plaatselijke kunstenaars een beeldende kunstrute in en rnd de Schaalsmeerplder. Dit zijn echter tijdelijke expsities en subsidieverstrekking valt nder het sciale beleid. Mnumenten De erfgedverrdening van Wrmerland richt zich p het behud van het cultureel erfged dat een bijdrage levert aan de beeldkwaliteit en de teristische waarde van de gemeente. Een nafhankelijke mnumentencmmissie adviseert het cllege ver de aanwijzing van gemeentelijke mnumenten en ver wijzigingsplannen vr gemeentelijke, prvinciale en rijksmnumenten. De aangewezen gemeentelijke mnumenten wrden genteerd p de mnumentenlijst van Wrmerland (bijlage C). Hiermee blijven waardevlle culturele panden en bjecten bewaard vr de tekmst. Als aanvulling p de erfgedverrdening is er gemeentelijk subsidiebeleid ntwikkeld vr bijdragen in de nderhudsksten van gemeentelijke mnumenten (bijlage E). Archelgie In de archelgienta van Wrmerland staat beschreven he de gemeente mgaat met de bekende en de te verwachten archelgische waarden p haar grndgebied. De gemeente vldet hiermee niet alleen aan haar wettelijke verplichting, k wrden de belangen van burgers f initiatiefnemers van buwplannen bij ndzakelijk te veren nderzek f pgravingen beter afgewgen en k beter beschermd. De vndsten met archelgische waarde in Wrmerland zijn vastgelegd in de publicatie: Vndsten in het Veen en in de vitrinekast in het gemeentehuis zijn vrbeelden te vinden van deze archelgische bjecten. Terisme en streekmarketing Ten aanzien van terisme en streekmarketing richt Wrmerland zich vrnamelijk p het bestaande reginale beleid en werkt ze samen met de gemeente Zaanstad in het actieplan Terisme Daarnaast is Wrmerland samen met Ostzaan, Zaanstad en een aantal private partijen zals de Rabbank Zaanstreek en Albert Heijn, verbnden aan de Stichting Marketing Zaanstreek. Wrmerland zet breed in p het dagterisme in het grene buitengebied, bijvrbeeld de recreatievaart, wandelen en fietsen. 3

5 Evenementen In 2012 wrdt een evenementenverrdening vr de gemeente Wrmerland pgesteld, waarin de kaders vr het rganiseren van lkale evenementen wrden vastgelegd, met als del de veiligheid te waarbrgen en verlast te beperken. Ok wrdt beschreven he rganisatren van grtschalige evenementen vergunningen kunnen aanvragen bij de gemeente. Vr kleinschalige evenementen (met minder dan 200 bezekers) is geen vergunning ndig, maar geldt slechts een meldingsplicht. Hiermee wrdt vrkmen dat culturele rganisaties nndig ksten maken. 1.3 Leeswijzer In hfdstuk 1 zijn aanleiding, delstelling, definitie en cntext van het cultuurbeleid beschreven. Hfdstuk 2 beschrijft de lkale situatie: wat is de culturele infrastructuur van Wrmerland, wat zijn kansen en knelpunten en wat zijn de ambities van de gemeente? Hfdstuk 3 tt slt, schetst de speerpunten vr het lkale cultuurbeleid vr de kmende vier jaar. 4

6 2. CULTUUR IN WORMERLAND 2.1 Wat hebben we? Wrmerland is een levendige en veerkrachtige gemeente en een grene buffer tussen de stedelijke gebieden Zaanstad en Purmerend. De gemeente heeft een gevarieerde bevlkingspbuw en de betrkkenheid van de bewners bij de eigen gemeente is grt. De aanwezigheid van nder anderen veel cultuur, cultuurhistrie en een rijk verenigingsleven maakt Wrmerland een aantrekkelijk leefmgeving vr jng en ud Culturele infrastructuur Met cultuurbeleid kan de gemeente haar kern, kracht en identiteit versterken. In kleine gemeenten richt het cultuurbeleid zich meestal p een beperkt aantal herkenbare activiteiten en vrzieningen. Deze elementen vrmen samen het lkale cultuurbeleid. Bijlage B geeft een uitgebreide inventarisatie van de culturele infrastructuur van Wrmerland. Deze inventarisatie geeft een beeld van alle culturele instellingen en activiteiten in Wrmerland, en de activiteiten- en huursubsidie die zij ntvangen 1. Om de kernactiviteiten en -vrzieningen van cultuur in Wrmerland in kaart te brengen is het VNG Ringenmdel vertaald naar de situatie van Wrmerland (Bijlage D). De kern van het cultuurbeleid in Wrmerland kan als vlgt wrden samengevat: Biblitheek Lkale radi Amateurkunst Cultuureducatie Pdiumkunsten Beeldende kunst Cultureel erfged Sciaal cultureel werk Recreatie & ntmeting Vrming & bewustwrding NB 1: Pdiumkunsten Naast de kernvrzieningen vr de pdiumkunsten beschikt Wrmerland ver een kleine theaterzaal: het Drpstheater Wrmer, en ver een zestal andere kleine pdia vr de pdiumkunsten. Daarnaast zijn de ntwikkelingen vr het pzetten van de MFA in het centrum van Wrmer in een ver stadium. Beiden een uitbreiding p het kernachtig cultuurbeleid. NB 2: Beeldende kunst en cultureel erfged Deze kernactiviteiten vallen vr een deel nder het cultuurbeleid, maar k andere beleidsterreinen huden zich bezig met bijvrbeeld mnumentenzrg, archelgie en vrmgeving van de penbare ruimte (zie paragraaf 1.2.2). NB 3: Recreatie & ntmeting, vrming & bewustwrding Dit zijn activiteiten die niet tt de kern van de culturele infrastructuur behren, en dus niet in het standaard ringenmdel staan, maar erg belangrijk zijn vr het culturele leven in de gemeente Wrmerland. Het tnt aan dat de inwners van Wrmerland zeer actief zijn in het verenigingsleven. Deze activiteiten bevrderen de sciale participatie en 1 Naast de bestaande subsidiestrmen in bijlage B betaalt de gemeente k de huisvestingslasten van een aantal culturele instellingen. Deze zijn niet in de inventarisatie meegenmen. Zie bijlage G vr een vlledig beeld van alle ksten van de gebruikers van de MFA. 5

7 betrkkenheid van de inwners en nderscheiden de gemeente Wrmerland van andere gemeenten. In ttaal heeft de gemeente Wrmerland in subsidies verstrekt met een ttaalbedrag van ,-. Het sciaal-cultureel werk (Scw) en de biblitheek krijgen veruit de hgste subsidie, gevlgd dr Muziekschl Waterland en het Drpstheater Wrmer. In ttaal is ngeveer ,- subsidie verstrekt aan lkale, culturele verenigingen en initiatieven. Wrmerland nderscheidt zich p cultuurgebied van andere kleine gemeenten met de pdiumkunsten en een rijk verenigingsleven. Wrmerland heeft een grt aantal actieve verenigingen, die tal van sciaal-culturele en recreatieve activiteiten rganiseert. Ok beschikt de gemeente ver diverse pdia vr theatervrstellingen. Het club- en buurthuiswerk van Scw is een pvallend grte, prfessinele rganisatie vr een kleine gemeente als Wrmerland. De culturele infrastructuur van Wrmerland tnt aan dat de inwners sciaal actief en betrkken zijn en dat er geneg mgelijkheden en initiatieven in de lkale samenleving aanwezig zijn m te behuden en te stimuleren. Uit de inventarisatie blijkt echter k dat er weinig incidentele cultuurinitiatieven in Wrmerland tt stand kmen Algemene subsidieverrdening Het cultuurbeleid is deels vastgelegd in de algemene subsidieverrdening Gemeente Wrmerland De bijbehrende specifieke subsidieregels geven de pririteiten in het sciale beleid van de gemeente weer. De gemeente subsidieert het verenigingsleven en een aantal incidentele activiteiten. Drdat mensen actief zijn in het verenigingsleven en deelnemen aan activiteiten ntstaat saamhrigheid, verbndenheid, sciale chesie en gemeenschapsgevel. Dr deelname aan het verenigingsleven kunnen mensen k persnlijke kwaliteiten ntwikkelen p het vlak van rganisatie, bestuur, techniek, beheer van accmmdatie en dergelijke. In bijlage E staan alle specifieke subsidieregels die betrekking hebben p het cultuurbeleid. 2.2 Kansen en knelpunten van cultuurbeleid Op basis van de inventarisatie van de culturele kernactiviteiten van Wrmerland, het beleid van Rijk en prvincie en raakvlakken met lkale beleidsterreinen, kunnen een aantal kansen en knelpunten van het lkale cultuurbeleid wrden gefrmuleerd. KANSEN Hge mate van tevredenheid ver aanbd van culturele verenigingen, clubs en cursussen Behud van bestaande brede aanbd van culturele kernactiviteiten en -vrzieningen Stimuleren van nieuwe sciaal-culturele initiatieven vanuit de samenleving Versterken van de kern, kracht en identiteit van Wrmerland Aansluiting bij culturele initiatieven van regigemeenten en van Fluxus (kunstcentrum Zaanstreek) Uitbreiden en ntwikkelen cultureel aanbd vr jngeren Verankering en kwaliteitsverbetering cultuur in het nderwijs, dr aansluiting bij rijksprgramma s Cmbinatiefuncties en Cultuureducatie met Kwaliteit Bevrderen cultureel ndernemerschap verenigingen / individuen (initiatief vanuit de samenleving) Bevrderen cultureel nderschap bij bedrijven (spnsring van een activiteit, evenement f KNELPUNTEN Zeer matige tevredenheid ver aanbd van culturele vrzieningen Bezuinigingen en decentralisatie eerstelijnstaken cultuureducatie Weinig ntwikkeling en vernieuwing in het culturele aanbd Weinig samenhang in het lkale culturele aanbd Weinig lkale en reginale samenwerking en kennisuitwisseling Zeer matige tevredenheid ver vrzieningen vr jngeren Het nderwijs in Wrmerland geeft zelfstandig invulling aan de besteding van de nderwijssubsidie; de gemeente geeft geen richtlijnen Geen subsidieregeling vr sciaal-culturele festivals en evenementen Wrmerland heeft geen beleid vr kunstwerken in de penbare ruimte 6

8 kunstwerk) Ontwikkeling van de MFA (multifunctinele accmmdatie) in het centrum van Wrmer Herpsitinering biblitheek Wrmerland Meer aandacht vr cultureel erfged en vrmgeving van de penbare ruimte; harde en zachte kant van cultuur verbinden Aansluiting bij beleid terisme en streekmarketing, bijvrbeeld bij de ntwikkeling van I-turs en van de recreatieve waardenkaart Huisvestiging Drpstheater Wrmer eindigt (december 2015), De Bieb is tijdelijk (juni 2016) en Scw vldet niet meer (verval) Nieuwe biblitheekwet 2014 / digitalisering biblitheek Weinig aansluiting bij beleidsterreinen penbare ruimte, nieuwbuwprjecten en mnumenten Weinig aansluiting bij beleidsterrein terisme en streekmarketing 2.3 Ambities cultuurbeleid Ondanks de bezuinigingen wil de gemeente het huidige sciale beleid vrtzetten. Het del is m de inwners betrkken te huden bij de samenleving en de eigen gemeente en de sciale chesie in de samenleving te bevrderen. Extra aandacht is er vr de kansen en mgelijkheden vr jeugdige inwners. Kernwaarden bij dit alles zijn ntspannen, ntmeten, ntdekken en ntwikkelen. Als nderdeel van het sciale beleid wil de gemeente de kaders van het cultuurbeleid vastleggen in een cultuurnta. Uitgangspunten vr het cultuurbeleid vr de kmende vier jaar zijn: 1. Behuden wat we hebben Wrmerland heeft een breed en divers aanbd aan culturele vrzieningen en activiteiten, die waardevl zijn vr de gemeente en haar inwners. De gemeente wil dit aanbd behuden en zeken naar nieuwe mgelijkheden binnen bestaande budgetten. Het is in het belang van het cultuurbeleid m het huidige subsidiebeleid te handhaven. 2. Betrkkenheid van de inwners vergrten Cultuurdeelname bevrdert de sciale betrkkenheid van burgers. De gemeente wil daarm het sciaal-culturele verenigingsleven in stand huden en initiatieven uit de samenleving stimuleren. Daarbij is extra aandacht vr de cultuurparticipatie van jngeren. 3. Sciaal-culturele functies in de MFA De plannen vr een multifunctinele accmmdatie in het centrum van Wrmer zijn vlp in ntwikkeling. Een van de delstellingen is de realisatie van sciale en culturele activiteiten in de MFA. Cncreet betekent dit dat De Bieb, het Scw en het Drpstheater Wrmer eind 2014 naar de MFA verhuizen. Ok in Neck is een MFA in ntwikkeling. 4. Aantrekkelijke leefmgeving Wrmerland wil een aantrekkelijke mgeving bieden vr inwners, bedrijven en teristen. Een breed en divers cultureel aanbd en bruisend verenigingsleven dragen bij aan dit del. Culturele evenementen zetten Wrmerland p de reginale kaart. Ok de zichtbaarheid en tegankelijkheid van het cultureel erfged en de vrmgeving van de penbare ruimte bevrderen de aantrekkingskracht van de gemeente. 7

9 3. SPEERPUNTEN CULTUURBELEID In aanvulling p de ambities van de gemeente ten aanzien van het lkale cultuurbeleid en de kansen en knelpunten die er p cultuurgebied zijn, kan een aantal speerpunten vr het lkale cultuurbeleid vr de kmende vier jaar wrden gefrmuleerd binnen de bestaande financiële kaders: 1. Bestaande lkale cultuuraanbd 2. Culturele evenementen 3. Cultureel erfged 4. Kunst(-werken) in de penbare ruimte 5. Cultuureducatie 6. Tekmst lkale biblitheek Hiernder wrden schematisch de speerpunten van cultuurbeleid weergegeven met hun delstellingen en mgelijke wijze van uitvering. SPEERPUNT DOEL UITVOERING GEREED 1. Bestaande lkale 2015 cultuuraanbd - behuden en ntwikkelen wat we hebben - zichtbaarheid en afstemming lkaal cultuuraanbd - vr en dr lkale verenigingen en burgers - kennis- en infrmatieuitwisseling verenigingen en gemeente 2. Culturele evenementen - bevrderen lkale initiatieven vr culturele evenementen - zichtbaarheid van en kennismaking met lkale cultuuraanbd - bevrderen cultuurparticipatie - aantrekkingskracht vr bezekers uit de regi 3. Cultureel erfged - bevrderen zichtbaarheid en tegankelijkheid cultureel erfged - aansluiting bij landelijke en reginale ntwikkelingen - Wrmerland p de kaart 4. Kunst (-werken) in de penbare ruimte - richtlijnen vr prjectntwikkelaars vr kunst in nieuwbuwplan - inbreng van burgers bij kunst in de penbare ruimte - spnsring dr bedrijven van kunst in de penbare ruimte - wijk- en drpverfraaiing, bevrderen levendigheid Wrmerland 5. Cultuureducatie - verankering en kwaliteitsverbetering cultuur in het basisnderwijs - aansluiten bij landelijke stimuleringsprgramma s Cmbinatiefuncties en Cultuureducatie met Kwaliteit - bevrderen cultuurparticipatie jngeren 6. Tekmst lkale biblitheek - herpsitinering lkale biblitheekwerk - aansluiten bij landelijke ntwikkelingen digitale biblitheek - herfrmuleren kernwaarden lkale biblitheek vr kmende jaren - digitale culturele agenda - digitaal cultureel platfrm - beleidsregel culturele evenementen - aansluiten bij beleid gemeente Zaanstad - als nderdeel van cultuureducatie - beleidregel kunst in de penbare ruimte - aanstellen cmbinatiefunctinaris cultuur i.s.m. schlbesturen - aansluiten bij prgramma cultuureducatie Fluxus - plan vr tekmst lkale biblitheek

10 BIJLAGEN Bijlage A Bijlage B Bijlage C Bijlage D Bijlage E Bijlage F Bijlage G Het VNG Ringenmdel Culturele Infrastructuur Gemeenten Inventarisatie culturele infrastructuur Wrmerland Mnumentenlijst gemeente Wrmerland Het VNG Ringenmdel culturele infrastructuur vr Wrmerland Specifieke subsidieregels vr cultuur en beleidsregels instandhudingssubsidie gemeentelijke mnumenten Bestaand beleid en budgetten gemeente Wrmerland De huidige beschikbare financiële middelen van de gemeente Wrmerland ten beheve van de MFA drpscentrum Wrmer 9

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Projectplan Peel en MaasNet

Projectplan Peel en MaasNet Prjectplan Peel en MaasNet Prjectnaam : Peel en MaasNet Datum : 4 februari 2014 Opsteller : Stuurgrep Peel en MaasNet 1. Aanleiding In de gemeente Peel en Maas is er sprake van een greiende behefte aan

Nadere informatie

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding Aanzet casebeschrijving Mlenwaard Situatie: Inleiding In het nrden van de Alblasserwaard, nder de rk van de gemeente Rtterdam, ligt de gemeente Mlenwaard. Een gemeente die zich kenmerkt dr uitgestrekte

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Verrijking en Verbinding

Verrijking en Verbinding Verrijking en Verbinding Cultuurnta Alblasserdam 2014 Januari 2014 Bestuurlijk pdrachtgever: Ad Cardn, wethuder Cultuur Ambtelijk pdrachtgever: Saskia van Eck, afdelingshfd RMO Redactie: Stefan Osterhf,

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het aantnen van de mdules als landelijk gerganiseerde jeugdvereniging

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

Op naar Zorgeloos Wonen in 2015! Visie op een toekomstig Zeist-Oost

Op naar Zorgeloos Wonen in 2015! Visie op een toekomstig Zeist-Oost Bijlage 2 Op naar Zrgels Wnen in 2015! Visie p een tekmstig Zeist-Ost (plaats vr kaartje van de wijk) Zeist, 29 januari 2008 1 Inleiding De gemeente Zeist en de prvincie Utrecht hebben in 2005 samen beslten

Nadere informatie

Beleidsplan Genootschap Nederland -Israël

Beleidsplan Genootschap Nederland -Israël Beleidsplan Gentschap Nederland -Israël Gentschap Nederland - Israel 1. Prfiel van het Gentschap Nederland - Israël De vereniging Gentschap Nederland - Israël (GNI) werd p 1 juni 1967 pgericht en in Amsterdam

Nadere informatie

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra.

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel prject: Caleidscp Initiatiefnemer: GC De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp is een zelfrganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Het draagvlak wrdt gevrmd

Nadere informatie

Verslag 2 e Debatavond Zeepeil

Verslag 2 e Debatavond Zeepeil Verslag 2 e Debatavnd Zeepeil Uitkmsten digitaal nderzek her/nevenbestemming kerkgebuwen West-Zeeuws-Vlaanderen Wensdag 29 ktber 2014 PKN-kerk De Verbinding in Schndijke (verslaglegging E. Hilgers, namens

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

4.4 Gemeente Woensdrecht

4.4 Gemeente Woensdrecht 4.4 Gemeente Wensdrecht De gemeente Wensdrecht bestaat uit vijf kernen: Wensdrecht, Hgerheide, Hui j- bergen, Putte en Ossendrecht. Er wnen circa 21.500 mensen in ngeveer 8.900 wningen, waarvan ruim 75%

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

BREDA BASIS KADER SUBSIDIE UITVRAAG 2016

BREDA BASIS KADER SUBSIDIE UITVRAAG 2016 BREDA BASIS KADER SUBSIDIE UITVRAAG 2016 Inleiding Wij zijn de stad. Dat wil zeggen dat bewners, maatschappelijke rganisaties, initiatieven, ndernemers, nderwijs en gemeente, samen vrm en inhud geven aan

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA SPEELRUIMTE 2013-2020

UITVOERINGSPROGRAMMA SPEELRUIMTE 2013-2020 UITVOERINGSPROGRAMMA SPEELRUIMTE 2013-2020 In Kinderspel, de Nta Speelruimte 2013 2020 nderkent de gemeente Bussum het belang van speel- en ntmetingsruimten. Kinderen hebben immers recht p (buiten) spelen.

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

V O O R S T M A A K T R U I M T E V O O R S P O R T E N B E W E G E N

V O O R S T M A A K T R U I M T E V O O R S P O R T E N B E W E G E N V O O R S T M A A K T R U I M T E V O O R S P O R T E N B E W E G E N Crsa stuknummer 2012-07241 Nta sprt- en beweegbeleid gemeente Vrst peride 2012 tt en met 2016 Inhudspgave Deel A Hfdlijnen en uitveringsplan...5

Nadere informatie

Sociaal en Verantwoord

Sociaal en Verantwoord Sciaal en Verantwrd Calitieakkrd 2014-2018 VVD CDA D66 Brielle Sciaal en Verantwrd Calitieakkrd 2014-2018 15 mei 2014 CDA D66 Sciaal en Verantwrd Inleiding De gemeenteraadsverkiezingen vnden plaats p 19

Nadere informatie

Ouderen en cultuur. Dit convenant komt voort uit de overtuiging van de ondertekenaars dat:

Ouderen en cultuur. Dit convenant komt voort uit de overtuiging van de ondertekenaars dat: Ouderen en cultuur Cnvenant Ministerie van OCW, Ministerie van VW, tichting RCOAK, Fnds luyterman van L, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Fnds vr Cultuurparticipatie (FCP),

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Projectvoorstel gemeente Leeuwarden voor de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljouwert als Europese Hoofdstad van Cultuur 2018

Projectvoorstel gemeente Leeuwarden voor de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljouwert als Europese Hoofdstad van Cultuur 2018 Prjectvrstel gemeente Leeuwarden vr de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljuwert als Eurpese Hfdstad van Cultuur 2018 Inleiding. Het cllege van burgemeester en wethuders heeft samen met Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2013 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2013 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente Integrale Veiligheid Uitveringsprgramma 2013 Samen werken aan veiligheid in Hf van Twente Inhud Inleiding.. p. 3 Hfdstuk 1 Veilige wn- en leefmgeving p. 4 1.1 Buurtprblemen. p.4 1.2 Onveiligheidsgevel..

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en schepenen. Advies: Integraal beleidsplan en financieel meerjarenplan BBC. Geachte leden van het schepencollege

Aan het college van burgemeester en schepenen. Advies: Integraal beleidsplan en financieel meerjarenplan BBC. Geachte leden van het schepencollege Aan het cllege van burgemeester en schepenen uw kenmerk ns kenmerk cntactpersn datum Sp/SR/2013-08 Patrick Bsten 24.09.2013 Dienst telefn e-mail sprtraad 050 21 22 32 Pat.bsten@telenet.be Advies: Integraal

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Den Helder wendt de steven

Den Helder wendt de steven Den Helder wendt de steven Vr u ligt het calitieakkrd 2014-2018 vr de gemeente Den Helder. Het akkrd heeft als titel gekregen: Den Helder wendt de steven Dat is niet verwnderlijk mdat dit akkrd een trendbreuk

Nadere informatie

S T A B I E L & B E T R O K K E N

S T A B I E L & B E T R O K K E N S T A B I E L & B E T R O K K E N Samenbindend besturen Christelijk-sciaal: dienstbaar en duurzaam Verkiezingsprgramma ChristenUnie Langedijk 2010-2014 Inhud Kijk p Langedijk van de ChristenUnie...2 Prgramma

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycln-beleidsplan 2011 2013 Nrd Nederland Drenthe, Friesland, Grningen Auteur: Stuurgrep Cycln Datum: 1 juni 2011 Versie: 0-5 Clfn Titel: Cycln-beleidsplan 2011-2013 Auteur: Stuurgrep Cycln Nrd Nederland

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch Prcesdcument Klankbrdgrep Schakenbsch Tijdens de klankbrdgrepvergadering van 23 juni 2010 is de afspraak gemaakt met de leden van de klankbrdgrep m duidelijkheid te geven ver het prces, de kaders, de verschillende

Nadere informatie

Chemelot, directeur Marketing en Business Development

Chemelot, directeur Marketing en Business Development Verslag achtste bijeenkmst NSI Denktank 14 nvember 2012 Lcatie: Service Science Factry, Universiteit Maastricht, Tngersestraat 6 Deelnemers: Jchen Barth Maurice Benneker Lex Brghans Hetty van Emmerik Anita

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Cllegevrstel Openbaar Onderwerp Vervlg Prgramma Eigen Kracht - het stimuleren van laagpgeleide vruwen naar werk Prgramma / Prgrammanummer Werk & Inkmen / 1061 BW-nummer Prtefeuillehuder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

ENQUÊTE GIETHOORN. Beste meneer/mevrouw,

ENQUÊTE GIETHOORN. Beste meneer/mevrouw, ENQUÊTE GIETHOORN Beste meneer/mevruw, Welkm bij de enquête van dit nderzek, wat de eerste stap met wrden naar een tekmstprf Giethrn. Dit nderzek gaat ver het waarbrgen van de leefbaarheid en kwaliteit

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 30 december 2013

Beleidsplan Versie 30 december 2013 Beleidsplan Versie 30 december 2013 Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten,

Nadere informatie

Dorpsvoorzieningen Oudkarspel Visiedocument

Dorpsvoorzieningen Oudkarspel Visiedocument Drpsvrzieningen Oudkarspel Visiedcument Opdrachtgever Opdrachtnemer Uitvering : Gemeente Langedijk : Stichting WnenPlus Nrd-Hlland : P. Grt, prjectleider WPNH Langedijk, juni 2009 2 Visiedcument drpsvrzieningen

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020 Openbare raadpleging ver de evaluatie van de Eurpese strategie inzake handicaps 2010/2020 Er zijn in de EU ngeveer 80 miljen mensen met een handicap. Vr deze mensen is het, dr allerlei belemmeringen, vaak

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van:

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van: Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard Inhudelijk en financieel jaarverslag ver 2012 Was het jaar 2011 een jaar van nzekerheid en verleg met de gemeente he in de tekmst met ntwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Uitvoeringsconvenant Binnenstad Den Haag 2014-2018

Uitvoeringsconvenant Binnenstad Den Haag 2014-2018 Uitveringscnvenant Binnenstad Den Haag 2014-2018 De partijen 1. Den Haag, vertegenwrdigd dr de wethuder CBI 2. Stichting Binnenstad Den Haag, vertegenwrdigd dr de vrzitter van de Stichting Binnenstad Den

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Beheerplan voor bouwhistorische objecten

Beheerplan voor bouwhistorische objecten Beheerplan vr buwhistrische bjecten 2.7.1 Inleiding Met een beschermd stadsgezicht, ngeveer 1500 mnumenten en een uniek laatmiddeleeuws bdemarchief heeft Drdrecht een mvangrijke bven- en ndergrndse cultuurhistrische

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Terugkoppeling Workshop Dromen & Doen

Terugkoppeling Workshop Dromen & Doen Terugkppeling Wrkshp Drmen & Den Gebiedsvisie Wetenschappersbuurt De wrkshp Drmen & Den had als del ideeën te verzamelen vr de gebiedsvisie van de Wetenschappersbuurt. Ideeën die afkmstig zijn van mensen

Nadere informatie

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 W M I D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Wninitiatief Midden-Delfland (Stichting WIMD). Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten en

Nadere informatie

COLOFON STICHTING MEER DAN VOETBAL WOUDENBERGSEWEG 21 3707 HW ZEIST KVK: 30201657 BTW: NL8143.21.616.B01 RSIN/FISCAAL NUMMER: 814321616

COLOFON STICHTING MEER DAN VOETBAL WOUDENBERGSEWEG 21 3707 HW ZEIST KVK: 30201657 BTW: NL8143.21.616.B01 RSIN/FISCAAL NUMMER: 814321616 COLOFON STICHTING MEER DAN VOETBAL WOUDENBERGSEWEG 21 3707 HW ZEIST KVK: 30201657 BTW: NL8143.21.616.B01 RSIN/FISCAAL NUMMER: 814321616 T+31-343-493242 I INFO@MEERDANVOETBAL.NL W MEERDANVOETBAL.NL INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

Handleiding TechFinder: gebruikers

Handleiding TechFinder: gebruikers Handleiding TechFinder: gebruikers Wetenschap- en techniekaanbd p maat Inhud Wat is TechFinder?... 1 Vr wie?... 1 Registreren... 1 Inlggen... 2 Prduct zeken... 3 Resultaat zekpdracht... 6 Prduct aanvragen...

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje Pedaggisch beleidsplan 2011-2013 Christelijke Peuterspeelzaal Ltje Inhudspgave 1. Inleiding 2. Visie 3. Delen 4. Uitwerking van de delen 4.1 Liefdevlle benadering 4.2 Bijbelse waarden en nrmen 4.3 Emtinele

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Beter voor elkaar. Beleidsplan Sociale Agenda 2014-2018. Voorbereiding op de decentralisaties Werk, Wmo en Jeugd

Beter voor elkaar. Beleidsplan Sociale Agenda 2014-2018. Voorbereiding op de decentralisaties Werk, Wmo en Jeugd Beter vr elkaar Beleidsplan Sciale Agenda 2014-2018 Vrbereiding p de decentralisaties Werk, Wm en Jeugd Versie 1.0 april 2014 Vrwrd Vr u ligt het beleidsplan Beter vr elkaar. Een beleidsplan dat een belangrijke

Nadere informatie

Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord

Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord Ntitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwrd 0. Inleiding In 2006 is de gemeente Amsterdam gestart met het aanbieden van 1 telefnnummer vr het beantwrden van vragen van burgers en ndernemers, namelijk

Nadere informatie

in de kern kan het beter

in de kern kan het beter Terneuzen Gemeentelijk verkiezingsprgramma 2014-2018 in de kern kan het beter SAMENSTELLING Cmmissie Verkiezingsprgramma 2014-2018 Leden: Edwin Advcaat Erik Beumer Michael Beverwijk Evert Jan van Exter

Nadere informatie

Bijlage: 1. Voortgangsrapportage 2007 Uitvoeringsprogramma RR2020.

Bijlage: 1. Voortgangsrapportage 2007 Uitvoeringsprogramma RR2020. regiraad vergadering 13 februari 2008 agendapunt 12 Onderwerp: Vrtgangsrapprtage 2007 Uitveringsprgramma RR2020. Bijlage: 1. Vrtgangsrapprtage 2007 Uitveringsprgramma RR2020. Telichting: In december 2005

Nadere informatie

Concept Startnotitie vrijwilligersbeleid Aa en Hunze

Concept Startnotitie vrijwilligersbeleid Aa en Hunze Cncept Startntitie vrijwilligersbeleid Aa en Hunze Ten eerste Vr u ligt de cncept startntitie vrijwilligersbeleid Aa en Hunze die in nauwe samenwerking met het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Impuls welzijn

Nadere informatie

12VK22-C Verkiezingsprogramma s gelezen op interesse Kerk in Actie in punten over zorg 1 augustus 2012

12VK22-C Verkiezingsprogramma s gelezen op interesse Kerk in Actie in punten over zorg 1 augustus 2012 C. Zrg Interesse Kerk in Actie gaat in het bijznder uit naar Financiering van de zrg, inclusief de systematiek (marktwerking, persnsgebnden budget, verzekeringen etc.) VN-verdrag vr de rechten van mensen

Nadere informatie

evaluatie van het Actieplan By sûp en stút

evaluatie van het Actieplan By sûp en stút Onderwerp: evaluatie van het Actieplan By sûp en stút Aanleiding Op 27 maart 2008 stelde de gemeenteraad de beleidsntitie By sûp en stút ver het gemeentelijke gentmiddelenbeleid vast. Het stuk bevat een

Nadere informatie

Fit for Work - achtergrondinformatie Maatschappelijke ontwikkelingen rond werk en gezondheid

Fit for Work - achtergrondinformatie Maatschappelijke ontwikkelingen rond werk en gezondheid Fit fr Wrk - achtergrndinfrmatie Maatschappelijke ntwikkelingen rnd werk en gezndheid 26 april 2013 Samenvatting Er zijn ntwikkelingen p het gebied van maatschappelijke wet- en regelgeving die effect hebben

Nadere informatie

ERFGOEDDAG Goede afspraken om samen een succesverhaal te schrijven

ERFGOEDDAG Goede afspraken om samen een succesverhaal te schrijven ERFGOEDDAG Gede afspraken m samen een succesverhaal te schrijven Inleiding In 2016 is Erfgeddag te aan zijn zestiende editie. Het is dr zijn aanpak, publieksbereik en innvatieve rl en vral dankzij de inzet

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/857

Statenvoorstel nr. PS/2014/857 Statenvrstel nr. PS/2014/857 Investeringsvrstel sciaal flankerend beleid 2015 (Kracht van Overijssel pgave 50) Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 28 ktber 2014 2014/0290848 dhr. W.R.J. de Haas, telefn 038

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Een cultureel plan voor Brussel, hoofdstad en laboratorium van Europa

Een cultureel plan voor Brussel, hoofdstad en laboratorium van Europa Een cultureel plan vr Brussel, hfdstad en labratrium van Eurpa 1. Visie Brussel is in vele pzichten een bijznder actieterrein p cultureel vlak. Dr de grte diversiteit aan culturen en talen kent deze stad

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Subsidies waar weidegang als voorwaarde kan worden gesteld

Subsidies waar weidegang als voorwaarde kan worden gesteld Bijlage 1 Weidegang stimuleren dr middel van subsidies Het is ged mgelijk m weidegang in de melkveehuderij te stimuleren met behulp van bestaande subsidies. Dit is een verzicht van de agr- en landbuwsubsidies

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Boys Industrial Home

Jaarverslag Stichting Boys Industrial Home Jaarverslag Stichting Bys Industrial Hme 2013 Barneveld, februari 2014 1. Verslag van het bestuur Terugblik Heeft 2013 datgene pgeleverd wat we ervan verwacht hadden? Niets menselijks is ns vreemd, dus

Nadere informatie

Voorstel voor deelname

Voorstel voor deelname Vrstel vr deelname Infrmatie zrgaanbieder Naam rganisatie Adres rganisatie Namen bestuurders Cntactgegevens bestuurders Naam cntactpersn Thebe Liesbslaan 2, 4813 EC te Breda Drs. R. Stam en Drs. K. Verweij

Nadere informatie

IKZ DEEL II : De informatieronde

IKZ DEEL II : De informatieronde Vanuit het standpunt van de zn is de schaduw nzichtbaar (Gethe) IKZ DEEL II : De infrmatiernde Het is méér dan een cliché f butade: m aan een breed kwaliteitsbeleid te werken, heb je écht steun, inbreng

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Pagina 1 van 5 Beleidsplan 2012 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen,

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

.1-4- gemeente Eindhouen

.1-4- gemeente Eindhouen .1-4- gemeente Eindhuen Inleiding 3 3 Vr u ligt het Jaarverslag Leerplicht en Straks.nu 2008-2009. Qua vrm en pmaakeen ander jaarverslag dan u gewend bent. De vrij uitgebreide weergave van allerlei zaken

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie