Toelichting op strategische agenda, bestuurlijk convenant en bestuursopdracht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting op strategische agenda, bestuurlijk convenant en bestuursopdracht"

Transcriptie

1 Telichting p strategische agenda, bestuurlijk cnvenant en bestuurspdracht Onderstaand vlgt een telichting en samenvatting van de verschillende dcumenten die aan u wrden vrgelegd met het raadsvrstel Naar een excelente Agrifd-regi in Nrdst Brabant. Achtereenvlgens wrdt nader ingegaan p: de strategische agenda met uitveringsprgramma het bestuurlijk cnvenant de bestuurspdracht vr ttstandkming van de 3O-samenwerking. Strategische agenda met uitveringsprgramma Ecnmische psitie regi nder druk De strategische agenda met het uitveringsprgramma zijn pgesteld in pdracht van het Strategisch Beraad van de regi Nrdst Brabant (NOB) en in de nu vrliggende vrm geaccrdeerd dr de Bestuurlijke RegieGrep (burgemeesters en dijkgraven; afgekrt BRG) van 5 september jl. De weg naar een gezamenlijke strategische agenda is begin 2012 ingeslagen vanuit een tenemend besef van verheid, nderwijs en ndernemers (3O s) dat de ecnmische psitie van de regi meer en meer nder druk kwam te staan. Uiteraard wrden hierdr k de vitaliteit van stad en platteland in tenemende mate bedreigd. De nderstaande ntwikkelingen zijn in dit pzicht tekenend: de vrsprng p andere regi s slinkt. Had de regi in 2007 ng 25% minder werklzen dan het landelijk gemiddelde, in 2013 is dit ng maar 7%; tegelijkertijd hebben bedrijven meite m vacatures p het vereiste cmpetentieniveau ingevuld te krijgen. Specifieke bedrijvigheid en expertise dreigen te verdwijnen waardr er p termijn mgelijk schakels gaan ntbreken in de AgriFd-keten; er is druk p de kwaliteit van de grene ruimte, niet in de laatste plaats dr grei van vral de veehuderij in deze regi en dr vraagstukken rndm gezndheid, veiligheid (denk aan het ntstaan van Q-krts) en duurzaamheid; dit alles kmt het imag van de regi, en daarmee haar aantrekkelijkheid vr bijvrbeeld vestiging van (nieuwe) bedrijven, niet ten gede. AgriFd-sectr De geschetste ntwikkelingen vragen m actie pdat het perspectief p een vitale samenleving vr inwners en bedrijven behuden blijft en waar ndig versterkt wrdt. Dit perspectief wrdt gebden dr de AgriFd-sectr. Meer dan elders in Nederland beschikt NOB namelijk ver iets unieks: de aanwezigheid, maar vral de cmpleetheid en kwaliteit van het AgriFd-cluster. Dit sterke cluster bestaat uit: bedrijven in de vlledige AgriFd-keten van uitgangsmateriaal tt aan eindprducten richting cnsument c.q. eindgebruiker in zwel de fdprductie als biprducts en grene energie; bedrijven in sectren die waarde tevegen en ntlenen aan samenwerking met de AgriFdketen zals Health en Pharma, Life Sciences, maar k lgistiek, buw&infra, ICT, metaal- en elektrtechniek en de zakelijke dienstverlening; actieve kennisinstellingen, in het bijznder MBO-en HBO-nderwijsinstellingen, en labratriumfaciliteiten vr relevante dmeinen in de AgriFd. AgriFd is dé greidiamant van en vr NOB. De wereldwijd stijgende vraag naar vedsel vraagt m slimme en vral duurzame plssingen. Vergrijzing, ziekten en daarbij gepaard gaande stijging van zrgksten den de vraag naar gespecialiseerde veding p maat tenemen. Met de ndzaak anders m te gaan met schaarser wrdende grndstffen, het tegengaan van verspilling en het stimuleren van een meer circulaire ecnmie, greit de behefte aan een bibased ecnmy, waarbij vral vanuit de agricultuur nieuwe verbindingen met energie en grndstffen liggen. En tt slt ligt er een stevige uitdaging m dit perspectief p een zrgvuldige wijze te realiseren. Dit uiteraard in cmbinatie met versterking van het maatschappelijke draagvlak waardr waardering en trts p de regi tenemen.

2 Ambitie Het is de ambitie van de regi dat NOB in 2020 excelleert als tpregi in AgriFd. Dr het AgriFdcluster wrden maatschappelijke vraagstukken p het terrein van duurzaamheid, veding en gezndheid mgezet in prducten, diensten en cncepten met tegevegde waarde vr mens, plant, dier en hun mgeving. Daarm is de regi aantrekkelijk vr mensen m er te wnen, te werken en te studeren. Vr bedrijven in het AgriFd-cluster is de regi bijznder m zich te vestigen en te blijven investeren in de tekmst. De ambitie van NOB luidt als vlgt: In 2020 is NOB dé excellente tpregi AgriFd, dr: innvatieve tpspeler in Nederland en daardr internatinaal te zijn, daar waar het gaat m ntwikkeling en prductie in AgriFd en daaraan gerelateerde bibased ingrediënten en eindprducten; de preftuin te zijn waar de gehele AgriFd-keten met haar televeranciers uit andere sectren elkaar vinden en succesvl samenwerken aan versterking en innvatie van het AgriFd-cluster m de maatschappelijke uitdagingen en greikansen daadwerkelijk te realiseren. Deze ambitie wrdt in de strategische agenda vertaald in veertien stippen p de hrizn vr Stevige ambities waarp met name bedrijfsleven en kennisinstellingen elkaar gaan vinden en ndersteunen. Vier prgrammalijnen In de agenda zijn de ambitie, de strategie en de kers van de regi uitgewerkt langs vier prgrammalijnen, te weten: Peple, Business, Innvatin en Basics. De prgrammalijnen zijn vervlgens uitgewerkt in actielijnen. Deze geven meer cncreet invulling en uitvering aan de ambities die de regi vr gen heeft. Bij Peple staan mensen centraal. Initiatieven en prjecten in dit dmein hebben te maken met arbeidsmarkt en het (blijvend) ntwikkelen van kennis en vaardigheden. Speciale aandacht is er vr jnge mensen met interesse vr een carrière in de Agri & Fd en hun aansluiting p de (tekmstige) arbeidsmarkt. Hier buwt de regi verder p het reeds lpende prgramma 5*NOB Werkt!, waarin bedrijfsleven, nderwijsinstellingen en ndernemingen reeds succesvl samenwerken. Dit met leiden tt nder meer een:

3 AgriFd HRM-netwerk en een p de regi tegespitste Human Capital Agenda, waardr zwel de verbinding tussen vraag en aanbd p de arbeidsmarkt als de relatie tussen nderwijs en bedrijfsleven tekmstgericht en specifiek gemaakt wrdt; talentntwikkelingsprgramma AgriFd waardr jnge mensen van alle niveaus zich aan de regi weten te binden en de regi beschuwen als een lgische plaats vr pleiding, nderzek en werkplek in de AgriFd; pleidingsinstituut Fd/Fdmarketing/Fdketen, waardr expertise beter en sneller in de regi tt waarde gebracht kan wrden in prducten, diensten f cncepten; pleidings- en kenniscentrum Smart Agri Technlgies, waardr tepassing van nieuwe technlgie in de agrarische bedrijfsvering gestimuleerd wrdt. De prgrammalijn Business richt zich p het creëren, versterken en vernieuwen van netwerken en het vergrten van het aantal succesvlle innvaties. Z wrden via Ondernemerslift+ startende ndernemers in nze regi, in samenwerking met nder meer starterscentra en Rabbanken, ndersteund met begeleiding en leningen. Het aantrekken van nieuwe bedrijven en de drntwikkeling van bestaande bedrijven meten er mede vr zrgen dat alle schakels in de Agri & Fd-keten p peil blijven. Dit wrdt gerealiseerd dr nder meer het realiseren van een: reginaal acquisitiebeleid AgriFd, zdat dr vestiging f drgrei van bedrijven de mvang en kwaliteit van het AgriFd-cluster nderscheidend blijft; sterk AgriFd-netwerk met de verbinding naar andere sectren en branches met bijbehrende makel- en schakelcapaciteit, zdat het samenwerken in de keten, maar k tussen sectren in de vrm van de zgenaamde crss-vers, meer gaat plaatsvinden en er daardr meer tegevegde waarde in de regi gegenereerd wrdt; AgriFd Innvatie Mtr, waarbij ndernemers elkaar ndersteunen in het succesvl innveren en de slagingskans ervan vergrt wrdt. sluitende en beschikbare kapitaalstructuur, waardr bedrijven gestimuleerd wrden zich te ntwikkelen en te vernieuwen. Activiteiten in de prgrammalijn Innvatin zijn gericht p het ntwikkelen van innvatieve clusters f preftuinen waardr samenwerking, (gezamenlijke) ntwikkeling, innvatie en kennisverdracht wrdt bevrderd. Gestreefd wrdt nder meer naar: het realiseren van meerdere innvatieclusters die een vraanstaande rl vervullen in het (pen) innvatiesysteem, waarbij tevens nderzeksfaciliteiten gedeeld wrden. Hierdr wrdt tegepast nderzek, bijvrbeeld dr de WUR, TUe f TNO, p bedrijven f clusters in de regi uitgeverd; de pzet van een kennis- en businesscentrum AgriFd waar de tepassing en verdracht van kennis centraal staat; de ttstandkming van uitveringscnsrtia p de vlgende sleutelgebieden: Duurzame Waardeketens zals nieuwe surcings- f ketencncepten, reginale kwaliteitsprducten, nieuwe verbindingen met cnsumenten en tegengaan van verspilling in de AgriFd-keten; Geznde veding en Life-sciences zals nieuwe vedings- en zrgcncepten, One Health-aanpak, specialistische veding in de vrm van menukaarten vr bijvrbeeld uderen f mensen met besitas f kanker en de ntwikkeling van geneesmiddelen vanuit bitech; (ICT-) Technlgie en Lgistiek zals het tepassen van smart farming, slimme distributiecncepten en high-care technlgie in veding; Bibased en Grene Energie zals energieprducerende prductiesystemen, prductie van grene energie, duurzame eiwitverrijking vr Fd, Feed en Pharma en het verwaarden van reststrmen dr mzetting in grndstffen (functinele eiwitten f biactieve stffen). De strategische agenda wrdt uitgeverd in samenhang met andere innvatieprgramma s p relevante dmeinen. Op Eurpees niveau sluit de agenda aan bij de delstellingen uit Hrizn 2020 waarin de Eurpese cmmissie dr een smart specialisatin strategy inzet p slimme en duurzame grei. De AgriFd-sectr en het innveren dr middel van crss-vers zijn daarin expliciet benemd. Dit vrmt een belangrijk vertrekpunt vr Eurpese stimuleringsprgramma s, zals OP- Zuid, Interreg en de POP-prgramma s. Op natinaal niveau geeft de agenda invulling aan het Tpsectrenbeleid, in het bijznder vrmgegeven in de TKI AgriFd/Tuinbuw en Uitgangsmaterialen en de Human Capital Agenda. Op prvinciaal niveau geeft de agenda mede

4 uitvering aan het Ecnmisch Prgramma 2020 en in het bijznder het Innvatieprgramma AgriFd Brabant Samenhang is er nadrukkelijk met de van betekenis zijnde centra en initiatieven m ns heen. Dat geldt vr de wetenschappelijke centra in Nijmegen, Wageningen, Tilburg, Maastricht, Eindhven en Utrecht. In Brainprt 2020 wrdt een gezamenlijke triple-helix agenda gerganiseerd met nder meer Brainprt Eindhven, Midpint, Greenprt Venl en Keyprt Midden-Brabant. Daarnaast wrden k met Fdvalley en Fdprt Zeeland al bestaande verbindingen verder versterkt. De prgrammalijn Basics betreft vral een verheidsagenda. In deze prgrammalijn met gewerkt wrden aan het creëren van de juiste randvrwaarden m tt een veel sterkere regi te kmen. Dan gaat het ver het creëren van een ged wn-, werk- en leefklimaat, langs de lat van een ged vestigingsklimaat, gede bereikbaarheid & mbiliteit, het leggen van de verbinding tussen stad en platteland. Duurzaamheid, k in de maatschappelijke cntext, staat hierbij centraal. Deze verheidsagenda was inhudelijk in het vrjaar van 2011 al in belangrijke mate vastgelegd in de gezamenlijke verheidsagenda Richting Het gaat in de prgrammalijn Basics vral m de randvrwaardelijke infrastructuur vr een sterke regi dr middel van tplcaties, bereikbaarheid&mbiliteit, de verbinding tussen stad en platteland en de maatschappelijke waardering van AgriFd. Een ged wn-, werk- en leefklimaat bieden de juiste basis m te excelleren als tpregi in AgriFd. Met name vanuit de verheden wrdt ingezet p de vlgende vijf actielijnen: 1. het realiseren van vijf tplcaties die fungeren als fysieke centra vr vernieuwing. Centra waar deze lcaties zijn gecentreerd, zijn: Willemsprt Fd & Health Campus, Pivt Park Oss, Fdpark Veghel, Zrgpark Uden en Health Campus Bxmeer; 2. het realiseren van een innvatiebevrderend vestigingsklimaat; 3. het uitvering geven aan een maatregelenpakket vr de realisatie van de reginale bereikbaarheids- en mbiliteitspgaven; 4. het realiseren van duurzame verbindingen tussen natuur, stad en drp en ecnmische activiteiten; 5. het realiseren van de acties in het Uitveringsprgramma 5*NOB Werkt! dr werkgevers, nderwijs en verheden. Dè leidraad vr alle O s Het realiseren van een sterke tpregi wrdt met deze agenda een gemeenschappelijke ambitie en pgave van zwel verheden, kennisinstellingen als bedrijfsleven. De agenda met dan k wrden vastgesteld dr de 3O-samenwerking m vervlgens vr alle O s dè leidraad te zijn waarlangs de kmende jaren gezamenlijk wrdt gewerkt. Om tt deze vaststelling te kmen, is het wenselijk dat aan alle raden van de aan de reginale verheidssamenwerking deelnemende gemeenten (en AB s van de waterschappen) gevraagd wrdt kennis te nemen van deze agenda en in te stemmen met de prgrammalijn Basics (beslispunten 1 en 2). Vervlgens kan via de BRG de verheidsvisie aan de 3Osamenwerking wrden vergebracht, waarna de 3O-samenwerking tt een definitief besluit ver de agenda met uitveringsprgramma kan kmen. Het Bestuurlijk cnvenant Bestuurlijk cnvenant in plaats van publiekrechtelijke vrm Op dit mment werken de twintig gemeenten en twee waterschappen in NOB al vrijwillig samen p basis van een zgenaamd Bestuurlijk cnvenant. Dit cnvenant is ndertekend in juni 2010 (zgenaamde Pact van de Ruwenberg). In het licht van de vrgenmen ttstandkming van een 3Osamenwerking heeft de BRG aangegeven te willen kmen tt een nieuw bestuurscnvenant waarin enerzijds sprake blijft van de kernwaarden vrijwillige maar niet vrijblijvende samenwerking en vederlicht en de-gericht maar waarbij anderzijds de rllen, psities en bevegdheden van de diverse gremia binnen de reginale samenwerking zals raden, clleges, algemeen bestuur, dagelijks bestuur, prtefeuillehudersverleggen, helder en eenduidig wrden vastgelegd. Vrts werd pdracht gegeven de juridische verankering en de verhudingen van de nieuw p te richten stichting AgriFd met de reginale samenwerking en/f gemeenten ged vast te leggen. Tt slt bestnd de wens m de bestuurlijke drukte verder terug te brengen. Het nu vrliggende cnvenant kmt zveel mgelijk aan al deze randvrwaarden tegemet. Dr pnieuw te kiezen vr een bestuurlijk cnvenant, blijft de samenwerking vrijwillig van aard. In het cnvenant wrdt nadrukkelijk vastgelegd dat de raad twee maal per jaar ver de vrtgang in de

5 samenwerking wrdt geïnfrmeerd. Verder is de raad leidend ten aanzien van de aan de regi beschikbaar te stellen bijdrage aan het Regifnds. Het Regifnds is verigens geen echt fnds maar de verzamelnaam vr de bijdragen van twintig gemeenten en twee waterschappen. Het fnds wrdt ingezet m het aan de strategische agenda gekppelde uitveringsprgramma te helpen realiseren. Dat gebeurt k dr de cfinanciering via externe fndsen, zwel prvinciaal, natinaal als Eurpees, aan het regifnds te kppelen. In het vervlg wrdt hier nader p ingegaan. Organisatie verheidsdeel In het bestuurlijk cnvenant is de samenwerking tussen de twintig gemeenten en twee waterschappen geregeld. Het cnvenant vrziet in een rganisatie bestaande uit: een algemeen bestuur, de Bestuurlijke RegieGrep (BRG): deze heeft tt taak het prces en de vrtgang van de strategische bestuurlijke samenwerking te bewaken; deze stelt de strategische agenda met uitveringsprgramma vast, beslist ver de besteding van het regifnds en krijgt tt taak de prichting van de 3O-stichting vr te bereiden en uit te veren. In dit kader is in het cnvenant k een zgenaamde wederzijdseregeling getrffen vr de relatie tussen de cnvenantpartners, de BRG en de stichting. Elk van de cnvenantpartners heeft een vertegenwrdiger in de BRG. De BRG wijst uit haar midden persnen aan die samen met de vrgedragen persnen dr de rganisaties uit het nderwijsveld en het bedrijfsleven, zitting nemen in het (prichtings)bestuur van de stichting. De dr de BRG aangewezen (prichtings)bestuurders kppelen p regelmatige basis de binnen de stichting genmen besluiten terug aan de BRG; een dagelijks bestuur, dat belast is met de dagelijkse leiding van het samenwerkingsverband tussen de twintig gemeenten en twee waterschappen; prtefeuillehudersverleggen, die tt taak hebben mede uitvering te geven aan de strategische agenda en de daaraan verbnden prjecten uit het uitveringsprgramma. Bvendien dragen zij zrg vr de beleidsvrbereiding en besluitvrming ten aanzien van nderwerpen vallend binnen hun verleg en cördinatie, facilitering en het brengen van samenhang. De prtefeuillehudersverleggen hebben aan de hand van jaarplannen invled p de inzet van het REAP-budget en het streeknetwerkenbudget. Vrts gaat het bij beleidsvrbereiding en besluitvrming ver nderwerpen als MIRT-gebiedsagenda, Reginale Bedrijven Terreinen Agenda etc.; een regimanager, die belast is met de leiding ver de reginale werkrganisatie. De regimanager zelf wrdt aangestuurd dr het dagelijkse bestuur van het samenwerkingsverband; een kleine reginale werkrganisatie, enerzijds vr de uitvering en realisatie van de strategische agenda (nder aansturing van de 3O-samenwerking) en anderzijds vr de ndersteuning, verdere verbetering & intensivering van de verheidssamenwerking en uitvering van de prgrammalijn Basics. De persnele capaciteit vr het verheidsaandeel in de reginale werkrganisatie wrdt dr en vanuit de gemeenten zelf geleverd. Daarnaast mag maximaal 25% van de dr de gemeenten beschikbaar gestelde bijdrage aan het Regifnds aan de uitveringsrganisatie wrden besteed. De deelnemende gemeenten en waterschappen hebben en huden hun eventuele rl als bevegd gezag. Omdat de samenwerking een vrijwillige samenwerking is, kent deze geen rechtspersnlijkheid. Dit maakt het ndzakelijk m één van de partners in het cnvenant aan te wijzen als partner die belast wrdt met het beheer en de administratie van het regifnds. Evenals in het vrige cnvenant is hierbij gekzen vr de centrumgemeente s-hertgenbsch. Dr deze gemeente k aan te wijzen als penverder en bevegd gezag, waar het gaat m het verstrekken van subsidies p vrdracht van de BRG uit het regifnds, wrdt tevens geregeld dat eventuele bezwaar- f berepszaken eenvudiger drlpen kunnen wrden. In geval van cnflict in/met de gemeente s-hertgenbsch is een vrziening getrffen in het cnvenant. Verder wrdt in het cnvenant geregeld dat reeds bestaande prjecten en verleggen pgaan in/aanhaken bij de nieuwe samenwerkingsstructuur. Vrbeelden zijn: het prgramma 5*NOB Werkt! (samenwerking nderwijs, ndernemers en verheid in het kader van de ndzakelijke verbeteringen p de arbeidsmarkt) is het leidende prgramma vr de prgrammalijn Peple en actielijn 4.5 uit Basics;

6 vr de activiteiten uit Business en Innvatin, gericht p ndernemerschap, wrdt gebruik gemaakt van Ondernemerslift+; het REAP-verleg gaat p in het prtefeuillehudersverleg Ecnmische Ontwikkeling; De streeknetwerken (Grene Wud en Platfrm Grene Ruimte) kmen samen in het prtefeuillehudersverleg Ruimtelijke Omgeving; De GGA s bundelen hun krachten via het prtefeuillehudersverleg Bereikbaarheid & Mbiliteit. De vrgestelde rganisatiestructuur vr wat betreft het verheidsdeel ziet er schematisch als vlgt uit. Gevraagd wrdt m in te stemmen met een verdergaande verheidssamenwerking in de regi NOB dr het sluiten van het Cnvenant reginale samenwerking Nrdst Brabant (beslispunt 3). De bestuurspdracht vr ttstandkming van de 3O-samenwerking Als alle raden hebben ingestemd met het verstrekken van een bestuurspdracht, kan aan de BRG pdracht wrden gegeven m de prichting van de 3O-stichting vr te bereiden en tt stand te brengen (beslispunt 4). Hierdr wrdt een samenwerkingsverband gerealiseerd waarin ndernemers, kennisinstellingen en verheden uit de regi Nrdst Brabant, gezamenlijk verantwrdelijkheid nemen. Verantwrdelijkheid vr het realiseren van de ambitie dat Nrdst Brabant in 2020 excelleert als tpregi in AgriFd. Dr het AgriFd-cluster wrden maatschappelijke vraagstukken p het terrein van duurzaamheid, veding en gezndheid mgezet in prducten, diensten en cncepten met tegevegde waarde vr mens, plant, dier en hun mgeving. Daarm is de regi aantrekkelijk vr mensen m er te wnen, werken en te studeren en vr bedrijven in het AgriFdcluster m er zich te vestigen en te blijven investeren in de tekmst. De stichting wrdt een rganisatie met de vlgende kenmerken, c.q. uitgangspunten p het gebied van bestuur/rganisatie en financiën. Bestuurlijke/rganisatie-inrichting 3O-samenwerking Het del van de stichting is een p een duurzame ntwikkeling en innvatie gericht ecsysteem te realiseren waardr ndernemers, nderwijs en verheid zwel afznderlijk als in samenhang de maatschappelijke uitdagingen aangaan waarvr zij staan. De AgriFd-sectr vrmt hierbij de mtr vr een duurzame ecnmische en maatschappelijke ntwikkeling. Verder heeft de stichting een eigen identiteit naar derden met wie zij samenwerkingen aangaat ter realisatie van haar del(en), is ze zelfstandig en vrziet ze zelf in ndersteunende functies. Het bestuur van de stichting wrdt

7 samengesteld uit vertegenwrdigers van de 3O s. De relatie van de twintig gemeenten en twee waterschappenen met de stichting verlpt via de BRG. Dit wil zeggen dat de cnvenantpartners niet rechtstreeks f zelfstandig een zetel hebben in de stichting. De BRG wijst uit haar midden de reginale vertegenwrdigers aan die in de stichting de belangen van de regi vertegenwrdigen. Omdat de samenwerking een vrijwillige samenwerking is, wrdt na de vrdracht dr de BRG, aan alle cnvenantpartners m instemming gevraagd met de vrdracht, zdat de belangen van de cnvenantpartners binnen de 3O-stichting behartigd blijven. De verige bestuursleden zijn afkmstig uit het nderwijsveld en het bedrijfsleven. Het stichtingsbestuur kiest uit haar midden een vrzitter en benemt een secretaris. Financieel Vanuit het Regifnds ntvangt de stichting gelden die zij vervlgens inzet in prjecten/samenwerking met particuliere derden m haar del te bereiken. Uitgangspunt hierbij is dat derden k een eigen financiële bijdrage (meten) leveren. De stichting mag geen schulden aangaan en mag zich k niet brg stellen. Geen van de bestuurders is alleen en zelfstandig bevegd m verplichtingen vr de stichting aan te gaan. Verder mgen bestuurders geen verplichtingen aangaan bven een ng vast te stellen bedrag, tenzij dit vraf ter gedkeuring is vrgelegd aan het vltallige bestuur. Er wrdt vrzien in een dekking van risic s dr het afsluiten van de ndige verzekeringen, k wat bestuurdersaansprakelijkheden betreft. Tt slt vrziet het cnvenant erin dat u wrdt meegenmen bij de vrtgang die de stichting maakt ten aanzien van haar te vervullen taak; eenmaal bij de begrting en eenmaal bij de vaststelling van het jaarverslag.

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

linn in li i ii nu ii ii 3788646

linn in li i ii nu ii ii 3788646 Ingekmen Prvincie Nrd-Brabant Breda, 25 februari 2015 linn in li i ii nu ii ii 3788646 Aan de cmmissaris van de Kning Nrd-Brabant, in het kader van de Prvinciale Staten verkiezingen p 18 maart as. en de

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013 Beleidsntitie 2013-2016 100, uw welzijns- en zrgnetwerk Vastgesteld p 26 april 2013 1 1 Inleiding Begin 2012 maakte 100, uw welzijns- en zrgnetwerk een drstart, na vier jaar nder de naam Zwel NN vanuit

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur 18 april 2012 Jan Jst Flim adviseur Prgramma draaijer+partners Ontwikkelingen Het Nieuwe Werken Vragen De uitgangspunten Ervaringen Prces 2 De feiten ver draaijer+partners 2 vestigingen, in Bunnik en Grningen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU - NOMMIF. 1 van 9. 1.1. Gegevens van de hoofdaanvrager

Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU - NOMMIF. 1 van 9. 1.1. Gegevens van de hoofdaanvrager Let p: Alleen de aanvragen die vlden aan strategische agenda van de Ecnmic Bard Utrecht (EBU) en het tpsectrenbeleid in de regi kmen in aanmerking vr subsidie. Alleen vlledig ingevulde en ndertekende frmulieren

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch Prcesdcument Klankbrdgrep Schakenbsch Tijdens de klankbrdgrepvergadering van 23 juni 2010 is de afspraak gemaakt met de leden van de klankbrdgrep m duidelijkheid te geven ver het prces, de kaders, de verschillende

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Projectvoorstel gemeente Leeuwarden voor de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljouwert als Europese Hoofdstad van Cultuur 2018

Projectvoorstel gemeente Leeuwarden voor de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljouwert als Europese Hoofdstad van Cultuur 2018 Prjectvrstel gemeente Leeuwarden vr de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljuwert als Eurpese Hfdstad van Cultuur 2018 Inleiding. Het cllege van burgemeester en wethuders heeft samen met Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Otten, J Artikel ESAA, 2009 Risicomanagement: een geïntegreerde benadering

Otten, J Artikel ESAA, 2009 Risicomanagement: een geïntegreerde benadering Risicmanagement: een geïntegreerde benadering Cpyright: Alle rechten zijn vrbehuden aan de auteur(s) van dit dcument en Auditing.nl 1 Risicmanagement Een geïntegreerde benadering Auteur: Jan Otten 10 juli

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe Sciaal akkrd arbeidsmarkt Zrg en Welzijn Stedendriehek en Nrd-Veluwe De aanleiding tt het vrmen van een sciaal akkrd In 2013 waren ruim 57860 (brn: WGV Zrg en Welzijn) inwners in de regi s Stedendriehek

Nadere informatie

Ter vergelijking met de MJA3-doelstelling worden de indices voor productieproces, keten en duurzame energie gesommeerd.

Ter vergelijking met de MJA3-doelstelling worden de indices voor productieproces, keten en duurzame energie gesommeerd. MJA3 cnvenant Methdiek energieefficiency Alle inspanningen van bedrijven gericht p energiebesparing in het prductieprces en in de keten en met het g p de inzet van duurzame energie, wrden gehnreerd: zij

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.)

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.) Betreft: Van : Subsidieaanvraag Transfrmatie en innvatieplannen SW bedrijf (Mtie Kerstens cs.) : DZB Leiden, SWA Alphen aan den Rijn en Maregrep NV te Vrhut Arbeidsmarktregi Hlland Rijnland Aanvrager :

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Vooraf. Operationeel programma ESF. 01.01.2014 t/m 31.12.2020

Vooraf. Operationeel programma ESF. 01.01.2014 t/m 31.12.2020 Subsidieregeling ESF 2014-2020 De Subsidieregeling ESF 2014-2020 (ESF) is gericht p de ndersteuning van prjecten p het gebied van actieve inclusie en actief en geznd uder wrden. Algemene infrmatie Aanvraagtermijn:

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

Board 2014-2020. Metropoolregio Amsterdam: wonen, werken, wereldplek. September 2013

Board 2014-2020. Metropoolregio Amsterdam: wonen, werken, wereldplek. September 2013 Bard 2014-2020 Metrplregi Amsterdam: wnen, werken, wereldplek September 2013 Inhudspgave Vrwrd: Wnen, werken, wereldplek: sleutel tt blijvend succes Leeswijzer 1. Inleiding: cntext en del van het Bard

Nadere informatie

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond Frmulier vr het indienen van de eerste rnde preftuinen ihkv decentralisatie jeugdzrg Regi Rtterdam Rijnmnd Alléén gemeenten in de regi Rtterdam Rijnmnd kunnen vrstellen vr preftuinen indienen! Dit frmulier

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT vr burgemeester en wethuders Nummer: Datum vergadering: 25-06-2013 Onderwerp: Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling Cnceptbesluit: Het cllege stelt de meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

PWO-oproep 2014-2015 Personeelsmededeling

PWO-oproep 2014-2015 Personeelsmededeling PWO-prep 2014-2015 Persneelsmededeling 20 januari 2014 Persneelsmededeling PWO-prep (Prjectmatig Wetenschappelijk Onderzek) 2014-2015 1. Inleiding en cntext Het prfessineel hger nderwijs in Vlaanderen

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Pagina 1 van 5 Beleidsplan 2012 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen,

Nadere informatie

Uitvoeringsconvenant Binnenstad Den Haag 2014-2018

Uitvoeringsconvenant Binnenstad Den Haag 2014-2018 Uitveringscnvenant Binnenstad Den Haag 2014-2018 De partijen 1. Den Haag, vertegenwrdigd dr de wethuder CBI 2. Stichting Binnenstad Den Haag, vertegenwrdigd dr de vrzitter van de Stichting Binnenstad Den

Nadere informatie

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Cllegevrstel Openbaar Onderwerp Vervlg Prgramma Eigen Kracht - het stimuleren van laagpgeleide vruwen naar werk Prgramma / Prgrammanummer Werk & Inkmen / 1061 BW-nummer Prtefeuillehuder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Ouderen en cultuur. Dit convenant komt voort uit de overtuiging van de ondertekenaars dat:

Ouderen en cultuur. Dit convenant komt voort uit de overtuiging van de ondertekenaars dat: Ouderen en cultuur Cnvenant Ministerie van OCW, Ministerie van VW, tichting RCOAK, Fnds luyterman van L, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Fnds vr Cultuurparticipatie (FCP),

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Voorstel voor deelname

Voorstel voor deelname Vrstel vr deelname Infrmatie zrgaanbieder Naam rganisatie Adres rganisatie Namen bestuurders Cntactgegevens bestuurders Naam cntactpersn Thebe Liesbslaan 2, 4813 EC te Breda Drs. R. Stam en Drs. K. Verweij

Nadere informatie

Infovergadering algemene offerteaanvraag 2012/10252

Infovergadering algemene offerteaanvraag 2012/10252 Infvergadering algemene fferteaanvraag 2012/10252 Onderwerp: een samenwerking realiseren p het vlak van strategie en creatie vr de cmmunicatie van de VDAB, m tt eenvrmigheid te kmen in de interne en externe

Nadere informatie

Samenvatting - Reacties oko-leden n.a.v. de testronde format (Kiosk)

Samenvatting - Reacties oko-leden n.a.v. de testronde format (Kiosk) Samenvatting - Reacties K-leden n.a.v. de testrnde frmat (Kisk) VOORAF K dankt CJSM, Afdeling Kunsten, vr de mgelijkheid m de frmats te testen. In een eerste fase hebben 20 K-leden de frmulieren getest

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

Meerjaren beleidsplan 2015-2020

Meerjaren beleidsplan 2015-2020 Meerjaren beleidsplan 2015-2020 Inhudspgave Visie 1 Missie 1 Uitvering 1 Meer bijen in Nederland 2 Franchisefrmule 2 Educatie 3 Oppervlak drachtplanten vergrten 3 Kansen vr mensen afstand tt de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.: Onderwerp : doorontwikkeling windenergie. Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012

Agendanummer: Begrotingswijz.: Onderwerp : doorontwikkeling windenergie. Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012 Agendanummer: Begrtingswijz.: CR2 Onderwerp : drntwikkeling windenergie Kenmerk: 12-0024868 Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012 0. Samenvatting Uw Raad heeft vr de ambitie

Nadere informatie

Mijn stad, mijn dorp

Mijn stad, mijn dorp Visiedcument Mijn Stad Mijn Drp Mijn stad, mijn drp Visiedcument (Cncept) Auteur : Wendy Oude Nijeweme d Hllsy Dcument : Visiedcument Mijn Stad Mijn Drp Versie 1.0.dc 1 Visiedcument Mijn Stad Mijn Drp

Nadere informatie

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag vr het verkrijgen van een vergunning vr het expliteren van een speelautmatenhal p grnd van de Speelautmatenhalverrdening Gemeente Tilburg 2014. Aan de burgemeester

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Appingedam Diaconie

Protestantse Gemeente Appingedam Diaconie Beleidsplan diacnie Prtestantse Gemeente Appingedam 2013 2016 Inleiding Vr u ligt het beleidsplan van de diacnie. Dit beleidsplan is nderdeel van het beleidsplan van de Prtestantse Gemeente Appingedam.

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Noord-Holland Noord: één grote proeftuin voor (duurzame) energie en energie innovatie

Noord-Holland Noord: één grote proeftuin voor (duurzame) energie en energie innovatie Nrd-Hlland Nrd: één grte preftuin vr (duurzame) energie en energie innvatie Waarm? Energie en duurzaamheid als Banenmtr Hgwaardige werkgelegenheid Oude en nieuwe energie: USP s Kansen: Aanleg Optimale

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra.

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra. Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van reginale vervangingscentra. Frans Thmassen, directeur Onderwijs & Jeugd en EduStaf www.bmcimplementatie.nl De Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

352),(/(1352*5(66,( ,QOHLGLQJ

352),(/(1352*5(66,( ,QOHLGLQJ 352),(/(1352*5(66,(,QOHLGLQJ Een pdracht van schlen is te kmen tt een bij de rganisatie passende systematiek van planning en cntrl. De bedrijfvering wrdt daarbij gezien als een afgeleide van de inhudelijke

Nadere informatie

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015 Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie vrjaar 2015 1 Publicatie vrjaar 2015 Alterim presenteert de uitkmsten van nze peridieke Alterim Arbeidsmarkt Index. Gericht nderzek nder 716 hg pgeleide financiële

Nadere informatie

Samenvatting criteria arbeidsmarktplatform:

Samenvatting criteria arbeidsmarktplatform: Plan Samenvatting criteria arbeidsmarktplatfrm: 1. Cncreet prjectidee: het prject richt zich p het terugdringen van een veelheid van taken van persneelsleden p kleine schlen en p het inzetten van persneel

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

MVO Zelfverklaring Beantwoording 40 vragen

MVO Zelfverklaring Beantwoording 40 vragen MVO Zelfverklaring Beantwrding 40 vragen Auteur: Gert Jan de Grt en Gerda de Raad (Will2Sustain) Datum: 17-12-2015 Versie: 3 Inhudspgave 1. Inleiding... 1 2. MVO principes... 1 3. Stakehlders... 4 4. MVO

Nadere informatie

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 De Eurpese Unie is p een cruciaal mment gekmen en nderzekt de hervrming van haar visie en haar bij vrrang belangrijkste dmeinen, in het licht van de

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

Themadag 'Agrocomplex Scheldemond: samen een wereld te winnen?!' Verslag

Themadag 'Agrocomplex Scheldemond: samen een wereld te winnen?!' Verslag Themadag 'Agrcmplex Scheldemnd: samen een wereld te winnen?!' 27 nvember 2009, IJzendijke Vr inleidingen zie handuts. Verslag Vragenrnde na inleidingen Langs beide kanten van de grens zijn verschillende

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie?

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie? Naam van de rganisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Directeur/hfd van een Academie Directeur/hfd afdeling Opleidingen Senir Learning Cnsultant/ Senir Onderwijskundige Learning cnsultant/ Onderwijskundige

Nadere informatie

Een cultureel plan voor Brussel, hoofdstad en laboratorium van Europa

Een cultureel plan voor Brussel, hoofdstad en laboratorium van Europa Een cultureel plan vr Brussel, hfdstad en labratrium van Eurpa 1. Visie Brussel is in vele pzichten een bijznder actieterrein p cultureel vlak. Dr de grte diversiteit aan culturen en talen kent deze stad

Nadere informatie

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven Kiezen f delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhven Dr Paul J.G. Tang & Rbert-Jaap Vrn Eindhven, 11 december 2012 Dit rapprt is bestemd vr de rganisatie van de pdrachtgever. Verspreiding

Nadere informatie

Vlaams Audiovisueel Fonds. Prioriteitennota voor de selectie van. documentaires

Vlaams Audiovisueel Fonds. Prioriteitennota voor de selectie van. documentaires Vlaams Audivisueel Fnds Pririteitennta vr de selectie van dcumentaires 1. Inleiding Vr een ged begrip is het belangrijk deze pririteitennta ged te situeren in het parcurs dat dssiers in het Fnds drlpen:

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Bijlagen. A plan van aanpak 2009-2010. adviesbevoegdheden CCR. samenwerkingsovereenkomst CCR-RvB. jaarcyclus. E begroting-uitgaven 2010

Bijlagen. A plan van aanpak 2009-2010. adviesbevoegdheden CCR. samenwerkingsovereenkomst CCR-RvB. jaarcyclus. E begroting-uitgaven 2010 Bijlagen A plan van aanpak 2009-2010 B C D adviesbevegdheden CCR samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus E begrting-uitgaven 2010 F schema adviesaanvragen 2010 Bijlage A: CCR plan van aanpak 2009-2010

Nadere informatie

Startnotitie invoering participatiewet regio Noordoost Brabant

Startnotitie invoering participatiewet regio Noordoost Brabant Startntitie invering participatiewet regi Nrdst Brabant Van hfden sciale diensten, directeuren SW-bedrijven, vertegenwrdigers AgriFd Capital en UWV Vastgesteld 26 februari 2014 in de bestuurlijke bijeenkmst

Nadere informatie

Subsidies waar weidegang als voorwaarde kan worden gesteld

Subsidies waar weidegang als voorwaarde kan worden gesteld Bijlage 1 Weidegang stimuleren dr middel van subsidies Het is ged mgelijk m weidegang in de melkveehuderij te stimuleren met behulp van bestaande subsidies. Dit is een verzicht van de agr- en landbuwsubsidies

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen.

Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen. Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen. Inhudspgave 1. Inleiding 3 2. De eerste dagen na een ramp: riëntatie en besluitvrming 4 3. Een hulpkanaal kiezen 5 3.1 Hulpkanaal A: Ndhulp via de SHO 6 3.2 Hulpkanaal

Nadere informatie

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding Aanzet casebeschrijving Mlenwaard Situatie: Inleiding In het nrden van de Alblasserwaard, nder de rk van de gemeente Rtterdam, ligt de gemeente Mlenwaard. Een gemeente die zich kenmerkt dr uitgestrekte

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. fh grningen bezekadres: Martinikerkhf 12 Aan Prvinciale Staten pstadres: Pstbus 610 9700 AP Grningen lïwywftgprgymc algêrnéen telefnnr: algerneen faxnr.: OSO 316 49 II OSO 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer

Nadere informatie

Voortgangsrapportage project Sociale Economie

Voortgangsrapportage project Sociale Economie Vrtgangsrapprtage prject Sciale Ecnmie December 2007 Prject Sciale Ecnmie Pagina 1 van 5 Inleiding Het prject Sciale Ecnmie is per september 2006 van start gegaan ter invulling van het thema sciale ecnmie

Nadere informatie

Plan van Aanpak vervolg verbetering samenwerking Meerlanden

Plan van Aanpak vervolg verbetering samenwerking Meerlanden Plan van Aanpak vervlg verbetering samenwerking Meerlanden Aan: gemeenten Aalsmeer, Blemendaal, Diemen, Haarlemmerliede & Spaarnwude, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegm, Lisse en Nrdwijkerhut en Meerlanden

Nadere informatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie Bijlage IVa Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie LOGA-partijen vinden

Nadere informatie

RAPPORTAGE VELDONDERZOEK BEDRIJFSLEVEN EN BIOBASED ONDERWIJS

RAPPORTAGE VELDONDERZOEK BEDRIJFSLEVEN EN BIOBASED ONDERWIJS RAPPORTAGE VELDONDERZOEK BEDRIJFSLEVEN EN BIOBASED ONDERWIJS INHOUDSOPGAVE Inleiding... 2 Aanpak... 2 Resultaten kennisbehefte...4 Resultaten cmpetentiebehefte... 5 Cnclusie...6 Bijlage 1 Interviewschema/-script...

Nadere informatie

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media 7. Opleidingskader vr de functie redacteur web en scial media In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is

Nadere informatie

VAF/Filmfonds. Prioriteitennota voor de selectie van. documentaires

VAF/Filmfonds. Prioriteitennota voor de selectie van. documentaires VAF/Filmfnds Pririteitennta vr de selectie van dcumentaires 1. Inleiding Vr een ged begrip is het belangrijk deze pririteitennta ged te situeren in het parcurs dat dssiers in het Fnds drlpen: zij vervangt

Nadere informatie