Uitvoeringsprogramma steunpunt Mantelzorg Nederweert 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsprogramma steunpunt Mantelzorg Nederweert 2015"

Transcriptie

1 Uitveringsprgrmm steunpunt Mntelzrg Nederweert 2015 mntelzrgndersteuninç nidden*tirnburg vrijwilligerszrg midden-limburg Grene Kruis M nte lz rg n d e rste u n i n ga/rijwi I I i g e rsz rg Kpittelln BK Sint Odiliënberg

2 260920L4910e2sL70L6 Bijlge 1. Subsidienvrg Grene Kruis Mntelzrgndersteu ning. O lndividuele De mntelzrger is geïnfrmeerd ver zijn ndersteu ningsmgelijkheden. Mntelzrgers kunnen terecht bij een lgdrempelig steunpunt en prfessinele mntelzrgcnsulent. Mntelzrgers velen zich vldende tegerust m hun tken te kunnen uitveren. Het geven vn infrmtie, dvies en ndersteuning n mntelzrgers. (werkvrmen: bur-/huisbezek, telefnisch, schriftelijk, digitl). Het cntinueren vn de inzet vn vrijwilligers vr het veren vn preventieve (telefnþesprekken (vrijwilliger PHB = preventieve huisbezek).*1 Mntelzrgcnsulent vlgt jrlijks bijschling en blijft p de hgte vn reginle en lndelijke ntwikkelingen. Anvulli De bsis vn deze ctie is de vrg vn de individuele burger (vrg g erichumtwerk ). *1 deze vrijwilligers nemen preventief cntct p met lle geregistreerde mntelzrgers in de gemeente Nedenrveert. Dit zrgt vr ctuele infrmtie, het tijdig signleren vn ndersteuningsvrgen en erkenning vn de mntelzrgtk. ln 2015 zullen zijk specifiek vrgen f het mntelzrg betreft vr een hulpvrg met een Wm indictie dn wel m mntelzrgtken vr een hulpvrger binnen het regime vn de Wet lngdurige zrg f Zrgv erzeke ri n g swet v lt.

3 260920L49tO925L7 0L6 Mezzregistrtie p bsis vn: Antl nieuwe mntelzrgdssiers Ttlntlpen mntelzrgdssiers Antlintensievemntelzrgdssiers Antlgesltenmntelzrgdssiers Antl hulpvrgen Antlmnnelijke/vruwelijke mntelzrgers. Verschillende mntelzrgdelgrepen '1 Cntcttypes *2 Vrggebieden *3 Bij iedere mntelzrger wrdt een CSI fgenmen (cregiver strin index = meetinstrument vr verbelsting bij mntelzrgers) m een beeld te krijgen vn verbelsting. *1 =Jnge mntelzrgers Vm 21 jr,75+ mntelzrgers, werkende mntelzrgers *2 = cntct per bur- f huisbezek, telefn, pst, e-mil, verig (netwerkberd) *3 = mgn met ziekte(beelden) Cmbineren vn mntelzrg en werk Omgn met vernderingen in reltie en rllen Ontspnnen en tijd vr jezelf scheppen Uitveren vn zrgtken Regelen en fstemmen vn zrg en ndersteuning Smenwerken met berepsmtige en vrijwillige zrg Finnciële situtie Mteriële vzieningen Klnttevredenheidnderzek in juli en jnuri nder de ctief gehlpen mntelzrgers in de vrliggende peride. Hierin wrdt de tevredenheid ver het steunpunt mntelzrg gepeild. 1 enquêtemment gericht p verbelsting en ndersteuningsbehefte nder lle geregistreerde mntelzrgers. 2

4 260920t49L lnfrmtie Advies en begeleiding Emtinele ndersteuni ng Respijtzrg Prktische hulp Finnciële hulp Mteriële ndersteun tng lnzetmntelzrgcnsulent Fcilitire ksten. Klnttevredenheidndezek Zie bijlge 3 finnciële begrting Telichtin priect 1: Wij stellen vr m de mntelzrgers die l bekend zijn bij het steunpunt te blijven begeleiden k l zijn zijmntelzrger vr een hulpvrger die niet binnen de Wm vlt. Nieuwe mntelzrgers die zich melden í.v.m. mntelzrgtken vr een hulpvrger die n ét binnen de Wm vllen, zullen wij in 2015 venvijzen nr de Zrgverzekert. Mcht dit niet lukken dn stelleñ wij vr m 2015 ie zièn ls vergngsjr. Wij pkken dn tch de begeleiding p en kunnen hiermee ntnen nr de Zrgverzekerr wt nóig is. Op relevnte nderwerpen is de mening vn de mntelzrger p lkl niveu bekend. Prducten en diensten zijn hierp fqestemd Cntinueren vn het in 2O14 gestrte mntelzrgpnel. Prblemen nlyseren en dviezen geven n..v. de uitkmsten vn het mntelzrgpnel Het verbeteren vn de prducten en diensten n..v. de prbleemnlyse.. 1 pnel vn 6 deelnemers.. De behlde dviezen n..v. de prbleemnlyse en de cties die hieruit vrtvleien. lnfrmtie. Begeleiding lnzet mntelzrgcnsulent Fcilitire ksten Pr Anvulli Relevnte nderuerpen zijn bijv. mntelzrg en werk, finnciën, wrdering, respijt, ervringen met de frmele zrg, plitieke ntwikke Het mntelzrgpnel is een structureel dviesrgn vr het steunpunt Mntelzrg. Het delis m ns beleid en de uitvering hierp f te stemmen. Hierdr kunnen wij de gemeente ng beter infrmeren. Het mntelzrgpnel is een fspiegeling vn de mntelzrgers. Het mntelzrgpnel kn k fungeren ls gemeentelijk dviesrgn. Zie bijlge 3 finnciële begrting 3

5 260920L49L092s Vrl en 3 Verenigingen kennen hun leden die mntelzrger zijn en zijn zich bewust vn het effect hiervn. Anvu Deze verenigingen zljn zich er vn bewust dlzij respijtzrg leveren n mntelzrgers en zetten cties uit m mntelzrgende leden binnenbrd te huden. 75+ Mntelzrgers zijn in beeld en ndersteuningsbehefte is bekend De nderlinge reltie tussen zrgcördintreniintern begeleiders in het nderwijs en de mntelzrgcnsulent is verstevigd en z ndig vindt er een drverwijzing f verleg plts. Kinderen zijn zich bewust vn het begrip mntelzrg en weten nu en in de tekmst wr ze vr ndersteuning terecht kunnen. Mntelzrgers velen zich vldende tegerust m hun tken te kunnen uitveren. Mntelzrgers eryren een gede blns tussen werk, zrg, ndersteuning en vrije tijd. 4

6 260920L L70L6 Cntinueren Mntelzrg Binnenbrd. Zrr gstlessen cntinueren p bsisschlen en npssen vr het middelbr ndenrijs en hiern uitvering geven. Preventieve cntcten met zrgcördintren p schlen in de gemeente Nederweert. 2 Kinderen per schl een stukje lten schrijven ver de Zrr les m te pltsen in het schlbld. Dcenten vullen n flp vn de les een evlutiefrmulier in. Vrlichting geven n diverse delgrepen in de gemeente Nederweert. Nieuwsbrief, website en scil medi up t dte huden. De verenigingen nemen mntelzrg mee in hun beleid. Mntelzrgers in een vereniging velen zich ndersteund dr de vereniging. Er zijn 10% meer mntelzrgers in de betreffende drpen in beeld dn vr nvng vn het prject. Er is een CSI fgenmen n het begin en n het einde vn het prject. De ndersteuningsbehefte bij deze mntelzrgers is bekend en het ntl verbelste mntelzrgers is gedld.*1 Mezzregistrtie p bsis vn Delgrep. *1 fhnkelijk vn de resultten in de gekzen drpen in 2Q14 willen wij de drpen in 2015 beplen. 5

7 260920L49L Alle schlen zijn middels een brief benderd dr de mntelzrgcnsulent.. Zrr gstlessen verzrgen. r Registrtie vn het ntl verwijzingen dr schlen. lnfrmtie Eductie Advies en begeleiding Respijtzrg Emtinele ndersteuníng Prktische hulp Jnge mntelzrgers 75+ mntelzrgers Werkendemntelzrger Mntelzrgers die lid zijn vn een vereniging Mntelzrgers vn hulpvrgers d e wijkverpleging ntvngen 3 verenigingen in de gemeente Nedenryeert. Senirenverenigingen Wm rd. Drpsrden Huisrtsen Vrkmeer Thuiszrg V&V. Gemeente Nedenrveert r Alle schlen in de gemeente Neden veert lnzetmntelzrgcnsulent Reiskstenvergeding vrijwilligers Fcilitire ksten Pr / nieuwsbrief Zie bijlge 3 finnciële begrting 6

8 260920L L7 0L6 Telichtin priect 3. Vrticfrtingren Preventie is vr het Steunpunt Mntelzrg een zeer belngrijk middel m veel (ptentiële) mntelzrgers in lle leeftijdsctegrieën te bereiken. Dit kn p llerlei mnieren met de ndruk-p enkele Oetgrep'en. De cties bestn uit het cntinueren vn het huidige nbd in Vndr dt wij deze p bvenstnde wijze beschrijven. OnJ nz äns pssen deze binnen het beleidspln Wm "klr vr de strt" De mntelzrger stt pen vr respijtzrg. Mntelzrger heeft vrijf vn de zrg. Mntelzrger rkt niet verbelst. Pr cmpgne veren met ls nderwerp respijtzrg. Mntelzrger cchen in het ccepteren vn respijtzrg. ln het cntct met mntelzrgers is respijtzrg ltijd nderurerp vn gesprek. Smen met de gemeente nderzeken f er verdergnde smenwerkingsfsprken gemkt kunnen wrden met nbieders vn respijtzrg. ln 2015, 2 wensen vn mntelzrgers vervullen in de vrm vn respijtzrg*1 Anvulli ln de gemeente Nedenryeert wrdt tt nu te weinig gebruik gemkt vn het nbd m respijtzrg te regelen. De mntelzrger heeft hier zijn eigen redenen vr. Deze hebben vk te mken met ccepttie en het kunnen ls lten vn de zrg. Respijtzrg regelen is mtwerk. Er is een intensieve smenwerking ndig met nbieders vn respijtzrg. Dit kn meizm zijn mdt nbieders vk te mken hebben met wet- en regelgeving en rgnistiegebnden fsprken. De invled die het steunpunt mntelzrg hierp heeft is beperkt. *1 p bsis vn spnsring. Nr een idee vn Stichting De een Wens. Het vervullen vn iemnd zijn llerliefste wens die een mntelzrger niet vr zichzelf regelt i.v.m. llerlei belemmeringen die hllzijzelf niet kn wegnemen. Er ztjn cncrete fsprken met nbieders vn respijþrg. Er wrden 2 wensen vervuld vn mntelzrgers. 7

9 260920L49LO Respijtzrg Prktische hulp. Emtinele steun Netwerkprtners. Zrginstellingen. lnzetmntelzrgcnsulent.pr Zie bijlge 3 finnciële begrting ilntelzrgw rderi n g Mntelzrger velt zich erkent en gewrdeerd. Een finnciële wrdering wt tevens een tegemetkming vr de nksten is, vr mntelzrgers vn 21 jr en uder. Attentie vr de jnge mntelzrgers. (bijv. ijsbn vn Flrence m z de reltie te leggen met een lkle ndernemer f biscpbnnen). Nieuwe mntelzrgers zijn in beeld.. De burger is zich bewust vn de mntelzrger in de mtschppij en heeft weet vn het steunpunt mntelzrg vn de gemeente Nedenrueert. Actuliseren vn het bestnd vn de mntelzrgers t.b.v de uitvering vn de wrdering. Wnneer er gekzen wrdt vr de invering vn een mntelzrgps in 2016 dn dviseren wij m in 2015 de vrbereidingen hiervr te treffen Anvulling 8

10 260920L49L Dg vn de Mntelzrg nder de ndcht brengen zdt hulpvrgers hun mntelzrgü nmelden vr een presentje p de Dg vn de Mntelzrg (DvdM). Vrijwilligers brengen presentjes persnlijk rnd p de DvdM. Een ctiviteit met een ntspnnend krkter p 10 nvember. Lndelijk cmpgnemter l wrdt verspreid. Extr persberichten en pr ver het begrip mntelzrg en de ctiviteiten rndm de DvdM.. Finnciëletegemetkming Emtinele steun. lnfrmtie Er is een mntelzrgps ntwikkelt m.i.v 2016 ter vervnging vn het mntelzrgcm pliment. De gereg istreerde mntelzrgers zijn gewrdeerd. Strt rgnistie kwrtl 2 in Uitvering 10 nvember tijdens de Dg vn de Mntelzrg en rndm deze dtum. Alle mntelzrgers in de gemeente Neden veert. Netwerkprtners wrden p de hgte gebrcht vn de ctiviteiten. Lkle middenstnd bij het ntwikkelen vn een mntelzrgps. 9

11 260920L49L0925L7 0L6 lnzet mntelzrgcnsulent(fhnkelijk vn de keuzes die er gemkt wrden kn dit in verleg met de gemeente meer wrden) Fcilitire ksten Pr. Reisksten vrijwilligers Lctiehuur r Activiteit in het kder vn de wrdering. Presentje vr de mntelzrgers Afhnkelijk vn de besluiten m.b.t. wrdering Zie bijlge 3 fìnnciële begrting Telichtinq priect 5. De begrting vn dit prject is fhnkelijk vn de besluiten die ergenmen wrden. Wij dviseren vr 2015 een fìnnciële wrdering vr mntelzrgers vnf 21 ir in cmbintie met een wrderingsctiviteit. Vr mntelzrgers tt 21 jr dviseren wij een wrdering fgestemd p de leeftijd bijv. een ijsbn vn een lkle ndernemer (Flrence) f een biscpbn. ln ttliteit begrten wij een inzet vn de mntelzrgcnsulent met gemiddeld 12 uur per week. l0

12 260920L4910e25L7L6 O Bijlge 2. Subsidienvrg Grene Kruis Vrþilligerszrg. O Behuden en indien ndig uitbreiden vn het ntl zrgvrijwilligers vr de Vrijwillige ThuisHulpcentrle en Hulp bii Dementie. 31 dec is het huidige vrijwilligersbestnd miniml behuden en indien ndig gegreid t..v nvulling Het werven vn vrijwilligers is een middel m vrgen vn hulpvrgers te bentwrden. Dit vrgt vrtdurend ndcht. Gezien de nieuwe Wm verwchten wij een tenme vn hulpvrgen. Drnst is er ndcht ndig in smenwerking met de gemeente en de uitkerende instnties m vrijwilligerswerk mgelijk te mken vr mensen met een uitkering. ln tenemende mte merken w'rj dt mensen geen testemming (meer) krijgen m vrijwilligerswerk te den. Een rgument, gebruikt dr de uitkerende instntie is, dt het zu gn m werk dt eigenlijk dr een prfessinl uitgeverd kn/met wrden ll

13 260920L49L Vrijwilligers wrden begeleid dr de cördintr vrijwilligerszrg.* 1 Cörd i ntr vrijwi ll ige rs zrg verzrgt een schlingsnbd p mt.*2 Werving d.m.v. vctures in huis n huisblden, website, persberichten, persnlijke netwerken, lkle medi, infrmtiemrkten en evenementen. lnzet scil medi. *1 Binnen de nieuwe Wm verndert k de psitie vn de vrijwilliger Vr nze huidige vrijwilligers is het belngrijk m hiervn p de hgte te zijn. Drnst is het belngrijk dt zij vldende tegerust zijnlwrden. Schling is een middel hiervr. *2 Het pleiden vn vrijwilligers vr dementerende hulpvrgers gebeurt i.s.m. Hulp bij Dementie Midden-Limburg en Metggz. Het ntl wervingscties, de wijze vn werven en de resultten hiervn. het ntl netwerkrelties dt ingezet wrdt vr de werving vn vrijwilligers. ln sept wrdt een enquête gehuden nder vrijwilligers. Hier geven zijn dt ze tevreden zijn met de begeleiding en het schlingsnbd. Vrijwilligers velen zich vldende ndersteunt. (meting in enquête). t2

14 260920L49L Hulp bij dementie Midden-Limburg Metggz Vrkmeer Ccn Rick.PR Schling lnzetcördintrvrijwilligerszrg. Reis- en nkstenvergeding vrijwilligers Binden en beien vn zrgvriiwilligers De vrijwilligers wrderen hun werk met minimleen 8. De vrijwilligers wrderen de ndersteuning en de rndvruvrden die zij ntvngen vr het uitveren vn het werk met miniml een 8. Er stppen geen vrijwilligers mdt er geen ppèl wrdt gedn p hun kwliteiten. Als een vrijwilliger stpt wrden er miniml de vlgende 2 vrgen gesteld: Wt is de reden wrm u stpt met vrijwilligerswerk? Heeft u tips vr ns vrijwilligersbeleid in de tekmst Enquête gericht p tevredenheid in sept.2015 Attentiebeleid. Schlingsbeleid Nieuwsbrieven Zie bijlge 3 finnciële begrting nvulling 13

15 260920L L7 0L6 lnhudelijke begeleiding dr de cördintr vrijwilligerszrg f de csemnger dementie. Dit is fhnkelijk vn de cmplexiteit en inhudelijkheid vn de hulpvrg/hulpvrger. De uitslg vn de enquête. De respns p de vrgen die gesteld wrden ls een vriiwilliqer stpt. Netwerkprtners Enquête lnzet cördintr vriiwilliqerszrq Netwerk hulpvrgers O Het netwerk vn de hulpvrgers vn Grene Kruis Vrijwilligerszrg is vergrt. Deelnemers geven in december 2015 n dt ze zich minder eenzm velen. Er wrden 2 hulpvrgers bijeenkmsten gergniseerd in 2 kernen in Nederweert. De deelnemers wrden bij nvng vn de bijeenkmsten en in dec.2015 bevrgd p het them scil islement. Er nemen miniml 5 hulpvrgers smen met hun vrijwilligers, mntelzrgers en indien ndig en mgelijk de prfessinele zrgverlener deel n deze bijeenkmsten. Zie bijlge 3 finnciële begrting. nvullins Hulpvrgers die zich melden bij Grene Kruis Vrijwilligerszrg hebben vk een beperkt netwerk. Dr het rgniseren vn bijeenkmsten wlllen wij het netwerk vn de hulpvrger uitbreiden. ln 2014 zijn we gestrt met het pzetten vn 2 bijeenkmsten vr hulpvrgers. Hier zijn de resultten ng niet vn bekend. n2015 zullen de bijeenkmsten in ndere kernen pltsvinden. t4

16 260920L st7 0L6 Miniml 25/ vn de hulpvrgers dìe de bijeenkmsten bezekt velt zich minder eenzm. Netwerkprtners in de betreffende kernen. PR Fcilitire ksten. Reis- en nkstenvergeding vrijwilligers ksten vn eventuele externe inzet ksten vn de netwerkctiviteiten Zie bijlge 3 finnciële begrting Gezien de intensivering vn de ctiviteiten en een nuwere smenwerking met de ctieve prtners in Nedenrueert p het gebied vn de infrmele zrg begrten wij een inzet vn de cördintr vrijwilligerszrg vn gemiddeld 6 uur per week. 15

17 260920L sL7 0L6 O Bijlge 3 MANTELZORG Mntelzrgcnsulent, 12 uur per week, 46 weken, 50,- per uur Huurksten lctie Ksten klnttevredenheidsnderzek Ksten PR / cmpgnemteril / nieuwsbrieven Reis- en nksten vrijwilligers Schlingsksten Ksten ctiviteiten Prtiksten ttl begrte ksten mntelzrgndersteuning VRIJWILLIGERSZORG tr'l,.t lnzet cördintr vrijwilligerszrg 6 uur per week, 46 weken, 50,- per uur Huurksten lctie Reis- en nkstenvergeding vrijwilligers Schlingsksten nieuwe en huidige vrijwilligers Vrijwillige Thuishulpcentrle Schlingsksten vrijwilligers Hulp bij Dementie Ksten netwerkctivite iten Ksten PR, werving en enquete ttl begrte ksten vrijwilligerszrg ttl beqrte ksten steununt mntelzrq en vriiwilliqerszrq _ffi æffi

wto ^9-çe" "ì",,:+ 312 n, i. tdnrp. Twitter: @wmoraad

wto ^9-çe ì,,:+ 312 n, i. tdnrp. Twitter: @wmoraad I' wt raàd EñilIlElEl!illll Pstdres: Fiifhuzen 23,928L LH, Hrkem Telefn 0512-361676 E-mil dres : wmrd.chtkrspelen@xs4l l. nl Twitter: @wmrd 61.r ' -.. lnge licl;:::,-r i'..i ^9-çe" "ì",,:+ N.O I 312 n,

Nadere informatie

BIJLAGE 4. MODEL - WERKGEVERSVERKLARING

BIJLAGE 4. MODEL - WERKGEVERSVERKLARING BIJLGE 4. MOEL - WERKGEVERSVERKLRING Gegevens werkgever Gegevens werknemer rd vn het dienstverbnd Nm werkgever: dres werkgever: Pstcde en wnplts: KvK-nummer Nm werknemer: dres werknemer: Pstcde en wnplts:

Nadere informatie

BELEIDSPLAN CULTUUREDUCATIE 2014-2018

BELEIDSPLAN CULTUUREDUCATIE 2014-2018 BELEIDSPLAN CULTUUREDUCATIE 2014-2018 Versie 2 OBS De Hbbitstee Leerdm INHOUDSOPGAVE KORTE INLEIDING 1. UITGANGSPUNTEN pgin 3 1.1 Del vn het beleidspln 1.2 Inhd vn het beleidspln 1.3 Schlbeleid en cltredctie

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Afdelings. Yen en Control

Afdelings. Yen en Control Ministerie vn Verk( Diretrt-Generl Rijkswterst Buwdienst Rijksv\ Afdelings Yen en ntrl 199 dtum: nr.: F - 9 7. 0 1 4 3 0 jnuri 1 9 9 7 BIBLITHK BUWDINST RIJKSWATRSTAAT NR....1323..'BDW BIBLITHK Buwdienst

Nadere informatie

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van:

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van: Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard Inhudelijk en financieel jaarverslag ver 2012 Was het jaar 2011 een jaar van nzekerheid en verleg met de gemeente he in de tekmst met ntwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Beleidsplan cultuureducatie 2010-2014

Beleidsplan cultuureducatie 2010-2014 Beleidspln cltredctie 2010-2014.b.s. de Hbbitstee Leerdm Inhdspgve 1. Uitgngspnten 1.1 Del vn het beleidspln 1.2 Inhd vn het beleidspln 1.3 Schlbeleid en cltredctie 1.4 Wijze vn ttstndkming 2. Beginsittie

Nadere informatie

Voorwoord Voor u ligt het werkplan Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten.

Voorwoord Voor u ligt het werkplan Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten. Werkplan 2017 0 1 Vrwrd Vr u ligt het werkplan 2017. Het werkplan richt zich p de hfdzaken van de activiteiten. 2017 staat, net zals in 2016, in het teken van de landelijke ntwikkelingen zwel binnen de

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Op zoek nr tlent en mbitie! Geneeskunde studeren in Rotterdm Decentrle selectie 2011-2012 Wt hebben we jou te bieden? Sterke knten vn het onderwijsprogrmm

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

{,i.* v"':'b. Persoonlijke gegevens t------ 'Woonadres. Hoofdmenu. Wat te doen bij

{,i.* v':'b. Persoonlijke gegevens t------ 'Woonadres. Hoofdmenu. Wat te doen bij milnsvb -Persnlijke gegevens Pge f 1 {,i.* v"':'b vr l'lt icvn Scile V*rrek*ring*b*"k 14i1n SVB. Nvigtie Persnlijke gegevens t------ í. Persnsgegevens Dhr..M.L. vn Rij -. Burgerservicenummer 093391225

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9 Inhud Inleiding Pst-HBO pleiding Sensrische infrmatieverwerking Basiscursus Sensrische infrmatieverwerking Cursus Nieuwste behandelinzichten in de sensrische infrmatieverwerking Cursus Sensrische infrmatieverwerking

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage >> Stappenplan vr stagebieders Wilt u als rganisatie aan de slag met MaS? Neem dan het stappenplan stapsgewijs dr, zdat u weet f u er echt klaar vr bent m met jngeren te werken en maatschappelijke stage

Nadere informatie

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl Z g AUG Z0lt C \/f2 b,^.c/ -í w-t S t> Retourdres Postbus 88 5000 AB Tilburg OPTIMUS stichting ktholiek, protestnts-christelijk

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

100 sin(α) kn. 3,0 m. De horizontale en verticale componenten van de kracht van 100 kn worden in dit voorbeeld bepaald:

100 sin(α) kn. 3,0 m. De horizontale en verticale componenten van de kracht van 100 kn worden in dit voorbeeld bepaald: Werken met vectren In deze krte ntitie wrden sisvrdigheden vr het werken met vectren tegelicht met een pr vreelden. Het ek gt uit vn enige vrkennis m..t. vectren mr die vrkennis is niet vr iedere strtende

Nadere informatie

Oldegalileen. Uitvoering of voortzetting op (middel)lange termijn redelijk zeker. Onderzoek, voorbereiding en volgen van ontwikkelingen

Oldegalileen. Uitvoering of voortzetting op (middel)lange termijn redelijk zeker. Onderzoek, voorbereiding en volgen van ontwikkelingen Oldeglileen Hoofdden (gerelteerd n rijksdstellingen ISV: 1 = bevordering vn de kwliteit en differentitie vn de woningvoorrd (beïnvloedt verbetering vn MOP-indictoren: woonduur, verhuisgeneigdheid 2 = bevordering

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenpln 205 Hierbij presenteren wij het Activiteitenpln 205 vn het Domein Applied Science wrbij per onderwerp een prioriteitstelling stt vermeld. Opgenomen zijn in ieder gevl lle jrlijkse en lopende

Nadere informatie

De veranderende rol: moeder/ouder(s) worden. Veranderende

De veranderende rol: moeder/ouder(s) worden. Veranderende DOORLOPENDE STAGE 2016-2017 SEMESTER 2 Vervangende pdrachten als je (ng) geen zwangere hebt gevnden Mdule 5 Klppende hart Cnsult 3/4 Tussen 28 en 36 weken zwangerschap In stage 1 Overleg met de verlskundige

Nadere informatie

PRINSEJAGT 3 EINDHOVEN

PRINSEJAGT 3 EINDHOVEN Ingekomen 8-10-2015 1 3 OKT 2015 Provincie Noord-Brbnt 3873644 DIV STAN BW5U& deei( 2./Z BIJLAGE 2 PRINSEJAGT 3 EINDHOVEN Smen werken n een ZorgSmen Buurt 16 september 2015 I Mrion Verleg, Piet vn den

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

Meerjaren beleidsplan 2015-2020

Meerjaren beleidsplan 2015-2020 Meerjaren beleidsplan 2015-2020 Inhudspgave Visie 1 Missie 1 Uitvering 1 Meer bijen in Nederland 2 Franchisefrmule 2 Educatie 3 Oppervlak drachtplanten vergrten 3 Kansen vr mensen afstand tt de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl Hoe zichtbr ben jij mobiel? MOBIELpkket Oplossingen voor ondernemende kppers die kiezen 2012 www.wiewthr.nl Reviews? Voordelen 27% Nederlnders vindt reviewsites ls WieWtHr.nl erg nuttig* Wiewthr.nl is

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013 Beleidsntitie 2013-2016 100, uw welzijns- en zrgnetwerk Vastgesteld p 26 april 2013 1 1 Inleiding Begin 2012 maakte 100, uw welzijns- en zrgnetwerk een drstart, na vier jaar nder de naam Zwel NN vanuit

Nadere informatie

N \ (c) E -)r. o+) :F N = +) É

N \ (c) E -)r. o+) :F N = +) É {. L Fl =, l r- - E -)r r- r 0 tr N - t,åfi (Ë + t-. c) 3 +) c) ( ) )-{ ) (J È{ :F N c) = +) É O. 00 I{ N \ (c) d N = De druk p mntelzrgers zl de kmende jren lleen mr tenemen dr het greiend ntl uderen

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport An de minister vn Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Voorstel Smenwerking dvisering vccintie Uw kenmerk : 748280-135050-PG en 748363-135057-PG Ons kenmerk : U-994508/RW/bp/066-K en 2016094166

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT INFORMATIE hrt WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT COLOFON INHOUD INITIATIEFNEEMSTER Jessy Jnsen www.jessyjnsen.nl Hvelte Inleiding 05 HrtVerwennend voor Jou & Visie 07

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier]

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier] [Typ hier] Checklist Anvulling ondersteuningspln integrtie LWOO en PrO in pssend onderwijs 11 mei 2015 Deze checklist is tot stnd gekomen in nuwe smenwerking met: Ministerie vn Onderwijs, Cultuur en Wetenschp

Nadere informatie

Functieomschrijving (UFO)

Functieomschrijving (UFO) Functieomschrijving (UFO) De functie Studiedviseur universitir geordend Vnf ugustus 2003 heeft de studiedviseur binnen de universiteit een officiële functieomschrijving gekregen. Alle studiedviseurs zijn

Nadere informatie

Implementatie Leerlijnen

Implementatie Leerlijnen Nieuwsbrief nr. 6 December 2008 Implementatie Leerlijnen Wec-Raad, Pstbus 222, 3500 AE Utrecht, 030-276 9911 inf@wecraad.nl Inhudspgave Vanuit het KIT 1 Tetsntwikkeling speciaal nderwijs en speciaal basisnderwijs

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycln-beleidsplan 2011 2013 Nrd Nederland Drenthe, Friesland, Grningen Auteur: Stuurgrep Cycln Datum: 1 juni 2011 Versie: 0-5 Clfn Titel: Cycln-beleidsplan 2011-2013 Auteur: Stuurgrep Cycln Nrd Nederland

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

KENNISBANK - PROJECTPLANNEN

KENNISBANK - PROJECTPLANNEN KENNISBANK - PROJECTPLANNEN BIJEENKOMST OPEN CLUB STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting De afgelpen jaren rganiseerde Meer dan Vetbal samen met een BVO en de KNVB diverse Open Club-bijeenkmsten. Del

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

/NumrfteT i 7> JRappeJweftk-

/NumrfteT i 7> JRappeJweftk- R E J G S EJG I % (3 *OL * Hit An den de Regi Achterhek deelnemende gemeenten Gezellenln1 Pstbus 53 7AB Detinchem T (314) 32 12 F (314) 32 12 1 www.regi-chterhek.nl inf@regi-chterhek.nl /NumrfteT i 7>

Nadere informatie

Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl

Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl Matching Needs and Services (MNS) Lenieke Bendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzrg.nl Vraag en aanbd: wanneer? Een grte zrg-aanbieder met een meerjaren plan pstellen vr de rganisatie. Welke kant met het p?

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling OMO Schlengrep De Langstraat 10 maart 2014 Gedgekeurd in MR d.d. 17-3-2014 Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling De schlleiding van OMO Schlengrep

Nadere informatie

JOB-monitor 2016 Vragenlijst

JOB-monitor 2016 Vragenlijst JOB-monitor 2016 Vrgenlijst (versie met wijzigingen t.o.v. 2014) JOB in smenwerking met ReserchNed 2015 JOB. Geen vn de mterilen die onderdeel uitmken vn de JOB-monitor 2016 mogen zonder voorfgnde schriftelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2011

Nieuwsbrief december 2011 Nieuwsbrief december 2011 Vrwrd Het bestuur kijkt met vldening terug p het jaar 2011! Een jaar waarin nder andere Hanzeland werd verfraaid met een tunnelschildering, er met ndernemers aan het Lübeckplein

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus Voorbereidende opgven Kerstvkntiecursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-schriften die je gt gebruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, kijk dn even in het beknopt

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 13

OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 13 Opleidingsschool Rotterdm OSR Stndrdlijst jrverslg opleiden Versie december 2012 [Algemene instructie (s.v.p. geel gemrkeerde tekst verwijderen n invullen): Vul de vrgen in deze lijst zo volledig mogelijk

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

De Steenen Poort - West

De Steenen Poort - West Beeldkwliteitspln De Steenen Poort - West gemeente Houten 23 september 2014 SAB Postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F (026) 3576611 I www.sb.nl E info@sb.nl Buro Omgeving Postbus 2033 6802 CA Arnhem

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

1. SW OFFICE (ALGEMEEN)

1. SW OFFICE (ALGEMEEN) 1. SW OFFICE (ALGEMEEN) SW Office is een belangrijk instrument, niet alleen m inzicht te krijgen, maar k m infrmatie te geven ver het gebruik van de dienstverlening aan de klanten van WnenPlus. In verleg

Nadere informatie

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten grep 8 van de basisschlen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Schiedam, 23 september 2015 Betreft: Ondersteuningsaanbd bij de vergang primair

Nadere informatie

IB/Directiedag - 21 mei 2014

IB/Directiedag - 21 mei 2014 IB/Directiedag - 21 mei 2014 He geven we vrm aan Passend Onderwijs binnen Passenderwijs? He werken we met de schlen samen? Wat mag u van ns verwachten? Even vrstellen.. Vr elk kind een passend aanbd! Kwalitatief

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Participatieproces en draagvlakmeting Herinrichting Vestdijk Resultaten Fase 1: Informeren, verzamelen wensen & meningen

BIJLAGE 1: Participatieproces en draagvlakmeting Herinrichting Vestdijk Resultaten Fase 1: Informeren, verzamelen wensen & meningen gemeente Eindhven BIJLAGE 1: Participatieprces en draagvlakmeting Herinrichting Vestdijk Resultaten Fase 1: Infrmeren, verzamelen wensen & meningen In deze bijlage een uitgebreide telichting p het participatieprces

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Pagina 1 van 5 Beleidsplan 2012 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen,

Nadere informatie

Inhoud. o o o o o o o o o o

Inhoud. o o o o o o o o o o Inhud Vrwrd Kent de MZ zijn eigen grenzen? Nee zeggen, lukt dat? Overbelasting? Verplichten van Mantelzrg? Waardering vr mantelzrg? Is ltgentencntact fijn? Wie zrgt vr de MZ? Instanties, regelgeving, gemeente,

Nadere informatie

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Cllegevrstel Openbaar Onderwerp Vervlg Prgramma Eigen Kracht - het stimuleren van laagpgeleide vruwen naar werk Prgramma / Prgrammanummer Werk & Inkmen / 1061 BW-nummer Prtefeuillehuder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Verpleegkundig Specialist Dit frmulier is pgesteld dr de Werkgrep Taakherschikking van de Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de V&VN Verpleegkundig

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra)

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra) Wt mk jij morgen mee MBO Loonwerk (Groen, grond en infr) Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dt is mr goed ook. We hebben een groene wereld nodig, wrin jij en je omgeving goed

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

Het is ook mogelijk om deze training op maat op locatie uit te voeren.

Het is ook mogelijk om deze training op maat op locatie uit te voeren. CURSUSAANBOD NAJAAR 2010 VRIJWILLIGERS 1. SWOFFICE SWOffice is een belangrijk instrument m inzicht te verkrijgen in je resultaten, maar k m infrmatie te geven ver het gebruik van de dienstverlening aan

Nadere informatie

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel Rpportge Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel VERSIEBEHEER Versie Sttus Dtum Opsteller Wijzigingen Goedkeuring Door Dtum 0.1 onept 4-11-09 VERSPREIDING

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

dur.j d, z u!', snllllsi / f t/lj) als school op dit moment? - Oriëntatie -J- de volgende keer - Het vergroten van in, stap verder Modulair opgebouwde

dur.j d, z u!', snllllsi / f t/lj) als school op dit moment? - Oriëntatie -J- de volgende keer - Het vergroten van in, stap verder Modulair opgebouwde / f t/lj), I J dur.j lt _tj n J d, z u!', nlllli b^ti lrl / 7^_t J t,/i J iil: t l: ll.l.. rtètritl. '' I ttj.l :.) J Wr tn we l chl p dit mment? Oriënttie Een zrg vn chl én vn thui Een gede leer vr Smen

Nadere informatie

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het I s e y r e enteffñil Goldêrmlsen De rd vn de gemeente Geldermlsen; gelezen het voorstel vn het college vn burgemeester en wethouders vn 9 en 10 november 2015 nummer 004, besluit: 1. Overeenkomstig het

Nadere informatie

{4 akkoord bespreken

{4 akkoord bespreken I ctú >tr.o l to reo GEMEENTE vve E RT l'il_s 1061 Sector Afdeling zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Poftefeuillehouder(s) Inwoners Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn NNB Sski

Nadere informatie

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten groep 8 van de basisscholen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland.

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten groep 8 van de basisscholen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten grep 8 van de basisschlen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Schiedam, 05 september 2016 Betreft: Ondersteuningsaanbd bij de vergang primair

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm BIBOB vrgenlijst Anvrg omgevingsvergunning ouwen ingevolge rtikel 2.1, lid 1, onder Wet lgemene eplingen omgevingsrecht (Wo) Anvullende vrgen in het kder vn de Wet Bevordering Integriteitseoordelingen

Nadere informatie

I I. 'woor de toekomst vandoag beginf. 'samen school zijn' ord kwartier lijk Primair Onderuijs. ScnooLpLAN 20L5-2019 CBS oe WlNDRoos

I I. 'woor de toekomst vandoag beginf. 'samen school zijn' ord kwartier lijk Primair Onderuijs. ScnooLpLAN 20L5-2019 CBS oe WlNDRoos ord kwrtier lijk Primir Onderuijs CH RISTELIJKE BASISSCHOOL ScnooLpLAN 20L5-2019 CBS oe WlNDRoos 'smen school zijn' I I I I I 'woor de toekomst vndog beginf I Ju r 2015 INHOUD Deel l: Onze school binnen

Nadere informatie

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin.

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin. pgb-uitveringsplan U wilt vr uzelf f vr een ander met een persnsgebnden budget (pgb) ndersteuning inkpen. Een van de vrwaarden m vr een pgb in aanmerking te kmen is dat u een uitveringsplan maakt. In het

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Samenvatting van de Jaarrapportage Welzijn 2014. AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en organisatie

Samenvatting van de Jaarrapportage Welzijn 2014. AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en organisatie Samenvatting van de Jaarrapprtage Welzijn 2014 AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en rganisatie Maart 2015 Algemeen Dit is de samenvatting van de Jaarrapprtage Welzijn 2014 van Stichting

Nadere informatie

9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7

9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7 Eenmlige uitgve vn jnuri 2009 DE kinderstem srh zegt KindereN GeVen een CijFER De uitkomst is ls volgt: Het gemiddelde cijfer wt Jouw mening telt! Fier Fryslân helpt vrouwen en kinderen die te mken hebben

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

INLEIDING. Gezond eten Gezond drinken Genoeg slapen Goed bewegen

INLEIDING. Gezond eten Gezond drinken Genoeg slapen Goed bewegen b o r p! f G t i F s i t r G t l p r u e l k r ee INLEIDING Structuur, inzicht en plezier bij gezond leven Dr geloven wij in bij FitGf! Drom hebben we een klender met stickers ontworpen! Voor kinderen,

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur

Nadere informatie