BELEIDSPLAN CULTUUREDUCATIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSPLAN CULTUUREDUCATIE 2014-2018"

Transcriptie

1 BELEIDSPLAN CULTUUREDUCATIE Versie 2 OBS De Hbbitstee Leerdm

2 INHOUDSOPGAVE KORTE INLEIDING 1. UITGANGSPUNTEN pgin Del vn het beleidspln 1.2 Inhd vn het beleidspln 1.3 Schlbeleid en cltredctie 1.4 Wijze vn ttstndkming 2. BEGINSITUATIE pgin Hidige stnd vn zken met betrekking tt cltredctie 2.2 Infrstrctr 2.3 Prgrmm 2.4 Ingezette middelen 2.5 Knelpnten 3. NAAR DE GEWENSTE SITUATIE pgin Krte termijndelen Lnge termijndelen

3 Krte inleiding De Hbbitstee wil een bsisschl zijn die midden in de smenleving stt; mr k een schl die vindt dt leren niet lleen met cgnitie te mken heeft, mr k met het ntwikkelen vn vrdigheden p het gebied vn scile vrming en interctie, emtinele ntwikkeling d.m.v. het knnen iten vn gevelens dr middel vn llerlei mgelijkheden die vrhnden zijn in een bsisschl. Dt vinden wij belngrijk m k ged pssend nderwijs te bieden. De hidige ingewikkelde mtschppij vrg m cretieve mensen, die zich knnen verpltsen in nderen en die medebewners in eigen std, lnd, Erp en ndere werelddelen willen leren kennen, m z elkr de rimte te bieden m jezelf te zijn, mr k m te knnen verbinden. Smen spelen, smen leren, smen ervren, smen prten en smen den, mr vrl smen verntwrdelijk zijn vr de wereld wrin we leven met elkr. Drvr is cltredctie en knst en tlentntwikkeling vn nschtbre wrde vr jnge mensen. De Hbbitstee prbeert in dit pln n te geven he wij de kinderen in ieder gevl willen lten zien en ervren he belngrijk deze specten vn het dgelijkse leven vr lter knnen zijn. Lten we nze kinderen vr de tekmst deze brede ntwikkeling mee geven; in de hp dt zij zich zllen ntwikkelen tt mensen die p een verntwrdelijke mnier in het leven stn en dt leven met nderen willen delen. Jnke Wgenr ktber

4 1. UITGANGSPUNTEN 1.1 Del vn het beleidspln Cltredctie is vr de Hbbitstee een belngrijk nderdeel in het lesprgrmm. In het beleidspln wrdt mschreven he we cltredctie in de kmende vier jr vrm gn geven. Het eerste itgngspnt hierbij zijn de kerndelen knstzinnige riënttie, die in mrt 2006 dr het Ministerie vn OCW zijn gefrmleerd: De leerlingen leren beelden, tl, mziek, spel en beweging te gebriken, m er gevelens en ervringen mee it te drkken en m er mee te cmmniceren. De leerlingen leren p het werk vn nderen te reflecteren De leerlingen verwerven enige kennis ver en krijgen wrdering vr de specten vn cltreel erfged. D.m.v. knstzinnige riënttie mken kinderen kennis met knstzinnige en cltrele specten in hn leefwereld. Het gt bij dit dmein m kennismking met die specten vn cltreel erfged wrmee mensen in de lp vn de tijd vrm en betekenis hebben gegeven n hn bestn. Het gt bij knstzinnige riënttie k m het verwerven vn enige kennis vn de hedendgse knstzinnige en cltrele diversiteit. Dit vindt zwel p schl plts, ls vi regelmtige interctie met de (biten)wereld. Kinderen leren zich n de hnd vn knstzinnige riënttie pen te stellen: ze kijken nr schilderijen en beelden, ze listeren nr mziek, ze genieten vn tl en beweging. Knstzinnige riënttie is er k p gericht bij te drgen n de wrdering vn leerlingen vr cltrele en knstzinnige itingen in hn leefmgeving. Ze leren drnst zichzelf te iten met n het knstzinnige dmein ntleende middelen: - ze leren de beeldende mgelijkheden vn diverse mterilen nderzeken n de hnd vn specten kler, vrm, rimte, textr en cmpsitie; - ze mken tekeningen en rimtelijke werkstkken; - ze leren liedjes en leren ritme-instrmenten te gebriken ls nderstening bij het zingen; - ze spelen en bewegen. Wr mgelijk wrden drbij nderwerpen gebrikt die smenhngen met die it ndere leergebieden. Het nderwijs wrdt drdr meer smenhngend en mede drdr betekenisvller vr leerlingen. Mr vrp stt ntrlijk de thentieke bijdrge vn knstzinnige riënttie n de ntwikkeling vn kinderen. 3

5 Een ntl nverwnte leergebieden vinden binnen cltredctie k een plts: Kerndelen riënttie p jezelf en de wereld: Mens en smenleving: De leerlingen leren hfdzken ver geestelijke strmingen, die in de Nederlndse mlticltrele smenleving een belngrijke rl spelen en ze leren respectvl m te gn met verschillen in pvttingen vn mensen; De leerlingen leren met zrg mgn met het milie. Ntr en techniek: De leerlingen hebben kennis vn plnten en dieren ( leefmgeving, hn fnctineren); De leerlingen hebben kennis vn mterilen, mterilgebrik en ntrkndige verschijnselen (weer/ klimt/ rde/ zn/ seizenen e.d.); De leerlingen hebben kennis ver het plssen vn technische prblemen. Rimte: De leerlingen hebben kennis vn rimtelijke inrichting ( vn de eigen mgeving in binnen- en bitenlnd); De leerlingen hebben kennis vn het lndschp; (wnen/ werken/ bestr/ verkeer/ recretie/ welvrt/ cltr en levensbeschwing); De leerling heeft kennis vn het wterschp; De leerlingen hebben kennis vn bevlkingscncentrties, gdsdiensten, klimten, energiebrnnen enz.; De leerlingen beschikken ver krtvrdigheden en een gegrfisch wereldbeeld. Tijd: De leerlingen hebben kennis vn histrische brnnen en tijdvkken (cnnvensters); De leerlingen hebben kennis vn histrische persnen en gebertenissen it de Nederlndse geschiedenis en knnen verbnden leggen met de wereldgeschiedenis. Het tweede itgngspnt is de itsplitsing vn het begrip cltredctie in drie, gelijkwrdige pijlers, die binnen de schl breed gedrgen wrden: Knstedctie nderverdeeld in een ntl disciplines: dns, beeldende vrming, mziek, drm. Erfgededctie: del f middel bij geschiedenis, rdrijksknde, ntr en milie, Nederlnds en mtschppijleer. Medi- en litertredctie: zwel de, krnt, rdi, tv ls niewe medi: internet Het derde itgngspnt in dit beleidspln is het belng dt de verheid hecht n cltredctie in het primir nderwijs d.m.v. de regeling Versterking cltredctie, die in de cltrnt is vstgesteld en vrtgezet in cltrnt Een bdget vn 10,90 per leerling wrdt jrlijks vrijgemkt vr cltredctie. 4

6 1.2 Inhd vn het beleidspln Op de Hbbitstee wrdt l veel ndcht besteed n cltredctie. Smmige nderdelen zijn p strctrele wijze en vr meerdere jren ingeplnd. Drnst vinden er ng een ntl zken incidenteel plts. Hier willen we grg meer strctr in nbrengen, zdt excrsies en ctiviteiten ingebed knnen wrden in de gebrikte methdes, dr nsliting bij het Erfgedspr Leerdm, inmiddels weer pgeheven, zijn de mgelijkheden m in Leerdm het erfged te ntdekken, bekend en wrden de kinderen drmee in nrking gebrcht. Dr gebrik te mken vn externe expertise, zls bv. het Wterschp, prjecten vn de biblitheek f het Knstgebw wrden de drie dmeinen vn cltr met elkr verbnden. Dmein 1: de mgeving wrin jijzelf, je gezin, fmilie zich bevinden. Dmein 2: de brt mgeving wrin je je bevindt. Dmein 3; de grte wereld. Er vindt een inventristie plts vn nderwerpen die geschikt zijn m schlbreed itgeverd te knnen wrden. De gebrikte methdes vr zkvkken wrden hiervr gebrikt. Drnst wil de Hbbitstee zich meer prfileren p het gebied vn Knst. Hiervr knnen cntcten gelegd wrden met pltselijk beeldend knstenrs. Regelmtig wrdt er een presenttie rnd een gezmenlijk prject gehden. 1.3 Schlbeleid en cltredctie Prfiel vn de schl De Hbbitstee is een eigentijdse en sfeervlle schl, die een ptimle leer- en speelmgeving en gerichte begeleiding biedt n jnge kinderen, die hn eigen leerweg zeken nr een mximle vrbereiding p het vrtgezet nderwijs en de mtschppij. Wij willen dit bereiken dr: De ntwikkeling vn jnge kinderen te stimleren dr ntwikkelingsgericht te werken en een itdgende, rijke leermgeving n te bieden; Smen met kinderen, leerkrchten en ders te blijven werken n een ged pedggisch klimt in en m de schl met eigentijdse, pedggisch en didctisch verntwrde methdes; Op een gestrctreerde mnier de leerstf n te bieden; Kinderen te begeleiden nr zelfstndigheid; Beleid it te veren en te ntwikkelen met betrekking tt pssend nderwijs; Beleid te ntwikkelen m.b.t. ctief brgerschp; Rime ndcht vr Knst en cltr; Mtschppelijke betrkkenheid en interctie met de wijk wrin we stn. De Hbbitstee vindt het in het kder vn pssend nderwijs erg belngrijk dt kinderen hn tlent knnen ntdekken en ntwikkelen. Wij willen lle kinderen knsen bieden m hn eigen tlent te ntwikkelen nst hn cgnitieve ntwikkeling. Deze brede ntwikkeling pst binnen het vk en vrmingsgebieden vn de wet p het bsisnderwijs, mr kn k extr wrden ngebden in het kder vn de brede schlgedchte; een schl met ctiviteiten p het gebied vn knst en cltr. Inmiddels heeft de schl dr l enige inititieven in gng gezet. Mtschppelijke 5

7 betrkkenheid en interctie met de wijk wrin we stn is een belngrijk speerpnt vn de schl. Onze schl wil midden in de smenleving stn, d.w.z. meegreien met de mtschppelijke ntwikkelingen in Nederlnd en vrl in Leerdm; mr k vrl in wijk Ost. De ppltie vn de schl is gemengd, 70% vn de kinderen kmt it Leerdm Ost, een deel it Leerdm Nrd, een deel it West en een ntl kinderen kmt it een ndere wnplts. 1.4 Wijze vn ttstndkming Het is de tk vn de intern cltr cördintr m het schltem te enthsismeren en mgelijkheden n te bieden m tt gezmenlijke prjecten te kmen. Op de Hbbitstee is hier veel drgvlk vr. Directie en tem stn pen vr niewe ideeën. Er kn binnen de schl gebrik gemkt wrden vn specile tlenten vn leerkrchten, die specile nderwerpen niet lleen in hn eigen kls mr k in ndere grepen gn behndelen. Expertise kn gezcht wrden in de directe mgeving: ders vn schl, lkle instellingen, verenigingen etc. Bij het benderen vn prfessinele instnties zl er nr het schlbdget gekeken meten wrden. Hier ligt vr de directie een belngrijke tk. 6

8 2. BEGINSITUATIE 2.1 Hidige stnd vn zken met betrekking tt cltredctie Er wrdt smengewerkt met de stedelijke hrmnie Arr p het gebied vn mziek. Kinderen krijgen mziekles p schl gedrende een ntl weken (7) en werken te nr een eindpresenttie vr ders, brtbewners en ndere belngstellenden. Drvr is binnen in de schl een rimte m p te treden; mr sinds krt k een bitenpdim wrp mziekitveringen knnen pltsvinden. N deze peride zijn kinderen in de gelegenheid m verder les te krijgen vn mziekdcenten vn de vereniging; deze lessen vinden in de schl plts; ders betlen drvr een kleine vergeding en de schl stelt de rimte beschikbr vr de lessen. Op dezelfde mnier is er een smenwerkingsbijeenkmst met thetergrep L Trpe die k eerst een lessenserie nbiedt tijdens de drmlessen. Deze lessen leiden eveneens tt een vrstelling vr pbliek. In de bvenbw wrdt smengewerkt met de knstitleen en is een leerkrcht ls cltr en knstcördintr ngesteld. Kinderen krijgen in grep 7 en 8 les in knstgeschiedenis en werken tijdens de lessen tekenen/beeldende vrming/hndenrbeid, n eigen knstwerken die iteindelijk in de schl kmen te hngen. In grep 8 wrdt smen gewerkt met de rpper Gergis Lzkis, die smen met de leerlingen een presenttie itwerkt vr een ged del wt de kinderen smen met hem hebben gekzen. De teksten vn de rps wrden geiend p het gede del. Jrlijks wrdt er itgebreid ndcht besteed n de Kinderbekenweek. Het them vn deze week wrdt pgepkt en schlbreed in een prject gegten. In elke grep wrden lessen gegeven ver vrstellingen die dr het Knstgebw wrden gergniseerd wrbij zveel mgelijk disciplines ls dns, drm, film, pëzie etc. n bd kmen gedrende de schllpbn vn nze leerlingen. In de bvenbw wrdt ndcht besteed n de verschillende geestelijke strmingen zls Islm, Jdendm, Hindeïsme etc. Er wrdt een nzet gegeven tt ctief brgerschp. Grep 8 vlgt nder schltijd een wrkshp rppen. Vr kinderen met specile belngstellingen f tlenten zijn er in kleinere grepjes regelmtig wrkshps te vlgen. Deze vinden zwel p schl ls p lcties biten de schl plts. Vrbeelden zijn het bwen vn web- sites, filsfie, Frnse les, leren rppen, striptekenen, techniek. De begeleiding vn deze grepjes is in hnden vn externe dcenten. N schltijd wrden er regelmtig ctiviteiten gergniseerd dr de cmbintie fnctinrissen vn Leerdm. Deze ctiviteiten richten zich p sprt- en spel en p cltr. De kinderen knnen zich hiervr nmelden. De ctiviteiten vinden bertelings plts in een vn de schlen in Leerdm. In jnri 2015 is de Hbbitstee piltschl geweest vr het niew ntwikkelde pln: Cltrele Ankers. Dit pln heeft ls delstelling de bsisschl kinderen ieder jr vn hn tijd p de bsisschl in cntct te brengen met een belngrijk nderdeel vn hn erfged: gls. In smenwerking met een ntl externe knstenrs zijn er dr de cmbintie fnctinris cltr lessen ntwikkeld vr elke grep. Deze lessen richten zich steeds p 7

9 een nder nderdeel vn gls. Nst de lessen in schl mken de kinderen kennis met lle pltsen in Leerdm wr gls gemkt wrdt f wr gls te zien is. Grep Grep 1/2 Grep 3 Grep 4 Grep 5 Grep 6 Grep 7 Grep 8 Accent Gls Kleren / kleren mengen Vrm en kler Trnsprntie Sfeer, pëzie Msem, tentnstellen, rndleiden Abstrctie, gls fsen Gls in de penbre rimte Uiteindelijk werkt de hele schl nr een eindpresenttie te die kn wrden bezcht dr ders en ndere belngstellenden Schlgebrik De Hbbitstee is een penbre schl. Dit betekent dt de schl pen stt vr iedereen met respect vr ieders cltrele en levensbeschwelijke chtergrnd. Er is ndcht vr meerdere gdsdiensten, cltren, meningen en pvttingen. Openbre schlen hebben een gevrieerde schlbevlking. De schl wil drmee een fspiegeling zijn vn de smenleving in het klein. Het penbr nderwijs vindt het belngrijk dt leerlingen g hebben vr de wereld m zich heen en ged m knnen gn met de verschillen tssen mensen en cltren. Bij het nleven vn deze delstelling speelt cltrele edctie een belngrijke rl. Een ntl cltrele ctiviteiten zijn l ingebed in het prgrmm vn de Hbbitstee (zie 2.1.) Drnst wrden feesten p de Hbbitstee ( Sinterkls, Kerst, Lentefeest) grts gevierd, Grep 8 verzrgt n het eind vn het schljr een msicl. Schlreisjes wrden ieder jr in het begin vn het schljr geplnd. Bij de keze vn een schlreis wrdt rekening gehden met de vrkeren vn enerzijds de ders it de Oderrd en nderzijds de keze vn het schltem. Wisselend wrden ttrctieprken ls de Efteling en wt meer ntwikkelingsgerichte ctiviteiten zls bv. Nem f het Afrik msem bezcht. Jrlijks is er bdget m een excrsie te rgniseren in de mgeving vn schl. Vr nze schl zijn itstpjes nr de Aqz, Slt Levestein f een berderij in de mgeving te reliseren Cltrele mgeving vn de leerlingen Leerdm is een std wr een rijk verenigingsleven te vinden is. De verenigingen den hn best vi lessen p de bsisschlen niewe leden te winnen. Op sprtgebied zijn er tllze mgelijkheden vr kinderen. Er kn een rime keze gemkt wrden it de diverse sprtdisciplines: vetbl, hckey, tennis, vlleybl, wterpl, bsketbl en bdmintn. Ok streetdnce wrdt dr veel kinderen beefend. Kinderen, die hden vn drm, vinden hn weg nr L Trpe, die biten de lessen p de Hbbitstee, lessencycli nbieden p het gebied vn tneel. Drnst is er een ctieve stichting Jegdzrg, die gesbsidieerd wrdt dr de Gemeente 8

10 Leerdm. Deze Stichting wrdt binnen de Leerdmse smenleving dr velen gewrdeerd en heeft veel sten vn lkle ndernemers. Stichting Jegdzrg stt grnt vr breed geriënteerde jegdctiviteiten in lle schlvknties. De Biblitheek midden in het centrm verzrgt regelmtig middgen vr het pbliek. Eveneens is er in 2014 een prchtige biblitheek in de schl verrezen, wr vrl het ccent ligt p leesplezier en leesbeleving (zie tlbeleidspln). De cmbintiefnctinris biedt regelmtig stimlerende ctiviteiten n vr n schltijd. De schl det mee n het prject Cltrele Ankers. 2.2 Infrstrctr De Hbbitstee heeft in het prject de Ontdekking (de gesbsidieerde derde editie dr de prvincie Zid Hllnd) meegewerkt n het mken vn een cltrele krt, wr lle nbieders vn cltrele ctiviteiten in Leerdm p vermeld stn. Deze cltrele instellingen knnen in de tekmst een rl gn spelen nst de rl die l vervld wrdt dr een ntl in de schl l bekende nbieders zls het Knstgebw, en de biblitheek. De cntcten met deze nbieders wrden dr de directer en de cltrcördintr nderhden. 2.3 Prgrmm In de fgelpen jren is de ndcht vr cltredctie p de Hbbitstee gegreid. Al vele jren mkt de Hbbitstee l gebrik vn het Knstmen zls het dr het Knstgebw wrdt ngebden. Hierin kmen diverse disciplines n de rde in verschillende jrgrepen. De beeldende vkken wrden vrmgegeven dr de leerkrchten zelf, er is geen methde vr p de Hbbitstee. De pdrchten in dit kder sliten n bij them s, die p dt mment in de kls leven f bij gezmenlijke feesten. Vr mziek is de methde Met je den ngeschft. Uit de qickscn, gehden nder de leerkrchten blijkt, dt deze methde niet ptiml gebrikt wrdt. Men vindt dt er teveel therie wrdt ngebden en te weinig zngmteril. Drnst is er steeds een gede smenwerking geweest met de biblitheek, wrdr prjecten ls de rde drd en het bezek n de biblitheek dr diverse grepen jrlijks terg kwmen. De schl werkt met mderne methdes vr rdrijksknde en geschiedenis, De Blwe plneet en Spertcht. Vr het vk ntr- en techniek gekzen vr Ntniek. Medi edctie, een niew vk, wrdt vrmgegeven dr de ctliteit binnen de kls te bespreken en de begrijpend lezen methde Niewsbegrip te gebriken. Deze methde mkt gebrik vn het niews vn de dg. In grep 7 en 8 vlgen de kinderen in de kls het prgrmm Mediwijs, wrin kinderen leren met internet m te gn. Vn kinderen wrdt verwcht dt zij pdrchten p de cmpter knnen itveren. Iedere kls beschikt ver een ntl cmpters. In de prktijk blijkt dt veel kinderen internet gebriken m mteril te verzmelen vr spreekberten en werkstkken. De tk vn de leerkrchten ligt hierbij nder ndere de kinderen didelijk te mken welke sites p internet betrwbre infrmtie bevtten en welke niet. Het mken vn een digitle presenttie is l geen vreemd verschijnsel meer. 9

11 De grepen 3 t/m 8 beschikken sinds 2009 ver een digitl schlbrd. Dit biedt ns de mgelijkheid lessen interessnter, meer visliserend en verdiepend n te bieden. 2.4 Ingezette middelen Vr het slgen vn betekenisvlle prjecten, geïntegreerd in het lesprgrmm, zl het belng vn deze prjecten een breed drgvlk meten hebben bij ders, schltem en directie. Om prjecten te reliseren zl er bdget vrijgemkt meten wrden. Een mie strt is het CFI bdget dt dr het ministerie vn OCW jrlijks beschikbr wrdt gesteld n schlen vr cltredctie. Anvllingen knnen gezcht wrden in de vrm vn fndsenwerving en het nspreken vn het schlbdget. Hierbij heeft de directie een sletelrl. De rl vn de cltrcördintr ligt in het strctreren en reliseren vn ctiviteiten, cntcten leggen en nstren vn de betrkkenen Rl schlleiding Bij de invering vn een cltredctie beleidspln ligt er een belngrijke tk vr de directie. De tken vn de schlleiding knnen ls vlgt in beeld gebrcht wrden: Tken knnen wrden nderscheiden in: O ntwikkelende tken U itverende tken A dviserende tken Beleidsntwikkeling en string Visie p cltredctie ntwikkelen en frmleren Schrijven vn het cltredctie- beleidspln (krte- en lnge termijndelen) Vststellen vn het cltredctie- beleidspln Smenhng nbrengen tssen cltredctie -beleid en ndere ntwikkelingen in de schl Evleren en npssen beleidspln (m de vier jr) Ontwikkelen vn cltredctie- ctiepln Bewking plnning en vrtgng Bewken vn de vrtgng cltredctie-implementtie Vrstellen mken vr inveringsstrtegieën Bewken vn de besteding vn de fciliteiten en beheren vn het bdget Verzrgen vn PR ver cltredctie npk in de schl Met betrekking tt cltredctie- cördintie Anstellen vn een cltredctie- cördintr Overleg veren ver fciliteiten Tken fstemmen tssen directie en cltredctie- cördintr en cmbintiefnctinris cltr. 10

12 Vststellen vn tken cltredctie cördintie Het beschikbr stellen vn bdget met bestedingsverntwrdelijkheid Beleid t..v. prgrmmering Infrmtie Zrgen vr pssges ver cltredctie- beleid en gebrik in schldcmenten/website Schrijven vn rtikelen ver cltredctie- beleid en ctiviteiten Verspreiden vn infrmtie ver cltrnbd in smensprk met cltredctie cördintie Cördintie Bij de implementtie vn het cltredctie beleid speelt niet lleen de schlleiding een grte rl mr k de intern cltr cördintr. Hewel de tk vn cltrcördintr ng geen fnctie is binnen de schlrgnistie, tekenen zich een ntl tken f: Beleidsntwikkeling en string In verleg met schlleiding itwerken vn het cltredctie- beleid Zrgen vr pssges ver cltredctie- beleid en gebrik in schldcmenten Ideeën ndrgen vr en schrijven vn het cltredctie beleidspln Visie p cltredctie- gebrik ntwikkelen en frmleren Het frmleren vn krte- en lnge termijndelen Zrgen vr regelmtige evltie, bijvrbeeld n de hnd vn Knst- en cltrkmps Ontwikkelen vn cltr edctie- ctiepln k smen met cmbintiefnctinris cltr Stimleren vn en vrstellen frmleren vr evleren en npssen beleidspln (jrlijks) Vrstellen mken vr inveringsstrtegieën Regelmtig verleg veren met schlleiding Tken fstemmen tssen schlleiding en cördintie Overleg veren ver fciliteiten en het beschikbr stellen vn bdget Gevrgd en ngevrgd dviseren vn directie Verzrgen vn PR ver cltredctie npk in de schl T..v. nbieders Den vn vrstellen t..v. prgrmm-nbd Vststellen vn prgrmmering Veren vn regie ver de prgrmmering Bewken vn de besteding vn de fciliteiten en beheren vn het bdget Overzien vn de beschikbrheid vn cltredctie middelen Cntcten met externe betrkkenen 11

13 T..v. clleg s Zrgen vr een gede cmmnictie tssen lle betrkkenen De leerkrchten betrekken bij de cltredctie- ntwikkeling Begeleiden leerkrchten bij invering vn cltredctie Bewken vn de vrtgng cltredctie-implementtie Verzmelen en verspreiden vn infrmtie Infrmtie niewe ntwikkelingen cltredctie drspelen n leerkrchten Attenderen p niewe litertr en cncreet tepsbr (evt. digitl) lesmteril Fngeren ls vrgbk Stimleren vn infrmtie itwisseling tssen leerkrchten Externe cntcten Cntcten met edctieve instellingen, n- schling- en begeleidingsinstellingen p het gebied vn cltredctie in het nderwijs Cntcten met clleg cltredctie- cördintren vn het pltfrm (bestrlijk, gemeentelijk) Fngeren ls nspreekpnt vr cltredctie- ndersteningsinstellingen en persnen Zich infrmeren ver cltredctie ntwikkelingen in de mgeving vn de schl Deelnemen n bijeenkmsten vr deskndigheidsbevrdering Fciliteren vn de cltredctie- cördintie in de tekmst Cltrcördintr is ng geen fficiële fnctie binnen een schltem. Drm zijn er ng geen specifieke fciliteiten n deze fnctie gekppeld. In de tekmst zden deze fnctie fciliteiten in de vrm vn tijd en geld vrijgemkt meten wrden zdt de tken vn de cltrcördintr knnen itgreien tt een vste wrde in de schl f penbre bsisschlen in het clster Leerdm. De fnctie kn dn itgreien tt een LB fnctie Interne expertise In een bsisschl is een grte diversiteit n mensen te vinden. Ieder met eigen vrdigheden, kennis en tlenten. Het is de knst deze tlenten ptiml in te zetten. Hierbij kn gedcht wrden n: Leerlingen - met specile interesses, kennis f hbby s; Leerkrchten - gebrik mken vn kennis en specile vrdigheden, tlenten f interesses; Oders - gebrik mken vn de kennis, specile vrdigheden, berepen, tlenten f interesses vn ders, grtders f verzrgers vn de leerlingen; Amter nbieders - ls ndernemers, knstenrs, verenigingen it de directe mgeving vn de schl. 12

14 2.4.4 Externe nderstening De Hbbitstee krijgt vn diverse externe cltrele prtners nderstening bij de itvering vn cltrele ctiviteiten; deze externe prtners hebben wij zelf ntdekt en de fgelpen jren ingezet in de schl: Nm persn/instelling: Met betrekking tt Stedelijke hrmnie Arr Mzieknderwijs grep 5 L Trpe Drm, grep 4 Biblitheek Leerdm Pilt vr grep 6, bezek dr lle grepen Knstitleen Vinen Grep 7 Rpwrkshps Gergis Lzkis Grep 8, werken n een ged del wr verschillende rpteksten wrden geschreven met de kinderen. Knstgebw Z-Hllnd Knstmen Alle grepen, diverse disciplines Cmbintiefnctinris Alle grepen drgnde lijn erfged nderwerp GLAS Cltr Sch Krn Jegdtheterhis Zid-Hllnd Meespeelvrstellingen vr tlenten it grep 7 en 8 d.m.v. dities p schl In de tekmst willen we gebrik gn mken vn een ntl niewe externe nbieders: Ansliting bij de instnties in Leerdm die prgrmm s hebben ntwikkeld vr bsisschlen p het gebied vn erfged vr de grepen 5 t/m 8; Het Wterschp, dr prjecten f lesmteril in te hren; Het Knstgebw, deelnme n Knst in Uitvering en/f Knst p schl; De Biblitheek, het inhren vn lesmteril f prjecten die zijn ntwikkeld dr PrBibli; Het smenwerkingsverbnd O2A5 wrkshps vr kinderen met bijzndere interesse zls filsfie, websites bwen en techniek Finnciën Het cltredctie bdget dt de Hbbitstee vn het Ministerie OCW ntvngt ( 10,90 per leerling per jr), wrdt besteed n de deelnme n het Knstmen. Deze vergeding is vrlsng strctreel. De vergedingen vr de smenwerkingsverbnden met L Trpe en Stedelijke Hrmnie Arr den jrlijks een berep p het schlbdget vr de vkgebieden drm en mziek. Het lidmtschp vn de knstitleen is een belngrijk bnnement. Dt zijn kezes die gemkt zijn. De gemeente Leerdm heeft vrnemens m het bdget, wt in het verleden werd gesbsidieerd n TOON, de mziekschl, beschikbr te stellen vr mzikle ntwikkeling p de bsisschlen in smenwerking met een mziekvereniging it de gemeente. Onze schl z grg sbsidie willen ntvngen vnit deze regeling vr de mzikle smenwerking met Arr in Leerdm. 13

15 2.5 Knelpnten De cltredctie zls deze p dit mment wrdt vrmgegeven p de Hbbitstee, dekt het beschikbre bdget niet. Er is een verschrijding, die it de ndere schlgelden met wrden ngevld. In de kmende jren zijn er tl vn plnnen te reliseren. Dit kn lleen ls er meer geld beschikbr is. Een nder knelpnt is het verver vn leerlingen. Dr cltrele ctiviteiten dichtbij te zeken wrdt een deel vn het prbleem pgelst. Er blijft een prbleem ls grte grepen kinderen ververd meten wrden. Bs en trein zijn vr leerlingenverver nbetlbr. Vk wrden er bv. dr mse, zinvlle wrkshps f prjecten p lctie ngebden die vr bsisschl leerlingen grtis zijn. Tch zijn deze itjes niet te reliseren vnwege de hge ksten vr verver. De Hbbitstee is een greiende schl. De lklen zitten vervl en de rimte m biten de klssen te werken is zeer beperkt. Drdr meten ctiviteiten vn kleinere grepen kinderen ged geplnd wrden. De begeleiding bij knstzinnige ctiviteiten (hndvrdigheid, tekenen en schilderen) kn geptimliseerd wrden ls de grepen wrmee gewerkt wrdt kleiner zijn. In grepen vn 32 leerlingen, knnen de leerlingen zich niet vrij bewegen en is het vr een leerkrcht niet mgelijk iedere leerling de string en ndcht te geven die het cretieve prces p gng hdt. Dr zllen we zelf plssingen vr meten bedenken. 14

16 3. NAAR DE GEWENSTE SITUATIE De Hbbitstee wil zich grg prfileren ls een schl die cltredctie hg in het vndel heeft stn. De bsis vr een ged cltredctiebeleid is nwezig. Schltem, directie en ders zijn bereid hier p in te zetten. De cltrcördintr, ls inititr, zl hierbij een stwende krcht knnen zijn. 3.1 Krte termijndelen Kmende schljren wil de Hbbitstee de cltredctie versterken. Wij hebben ns de vlgende delen gesteld: Ansliting zeken bijerfged nbieders in Leerdm; Ansliting bij cltrele verenigingen; Gebrik mken vn de specile vrdigheden en tlenten vn leerkrchten dr deze in meerdere grepen in te zetten; Ged lpende cltrele ctiviteiten vrtzetten: specile wrkshps vr kleinere grepen, pdimctiviteiten; Verder ntwikkelen en itveren vn Cltrele Ankers; Een strt mken met het ntwikkelen vn een erfgedlijn in de trditie vn de cltrele nkers in Leerdm, drbij gebrik mken vn de ervringen vnit Erfgedspr Vrtgng en relistie Om bvenstnde krte termijndelen te reliseren is l veel werk verzet: De Hbbitstee biedt de kinderen de excrsies n die ntwikkeld zijn dr erfgednbieders in Leerdm zls het Hfje vn mevrw Vn Aerden, de Grte Kerk in Leerdm, de Aq Z, berderijbezek enz. In lle klssen werd in febrri gewerkt n de pilt: Cltrele nkers. De lpende cltrele ctiviteiten wrden vrtgezet; de drmlessen vn L Trpe en de mzieklessen vn stedelijke hrmnie Arr, mr k wrkshps ls striptekenen, Frnse les, rppen, website bwen, filsfie, ftgrfie schken etc. stn p de plnning m te nderzeken en it te veren Evltie Bvengenemde ctiviteiten zllen wrden geëvleerd in de gezmenlijke temvergdering n het eind vn het schljr met schltem en directie. Smen zllen we vststellen welke ctiviteiten ls zinvl zijn ervren. Deze ctiviteiten Knnen wrden meegenmen nr vlgende schljren. 15

17 3.2 Lnge termijndelen In de kmende jren willen wij nze cltredctie versterken dr: Andcht te blijven hden vr de drie gelijkwrdige pijlers: Knstedctie, erfgededctie en medi-edctie en te zrgen dt lle drie de pijlers in ns nderwijs n bd kmen. Knstedctie wrbij knst en/f knstzinnige middelen en technieken ls del f ls middel wrden gebrikt Erfgededctie wrbij een gerdend geheel vn kennis, vrdigheden en ttitden met betrekking tt erfged tt stnd wrdt gebrcht. Medi- edctie wrbij leerlingen kndig en kritisch leren mgn met medi ls krnten, rdi, tv, en internet Regelmtig een prject rgniseren dt betrekking heeft p één vn bvenstnde pijlers: Er kn gedcht wrden n: Knstedctie: mziek, theter, dns, tentnstellingen, knstmrkt, knstveiling, knstgeschiedenis, msembezek. Erfgededctie: het in krt brengen vn kennis- en vrmingsgebieden p het gebied vn erfgededctie, het fstemmen vn schlbrede prjecten, het kppelen n lessen en excrsies vn externe expert nbieders. Medi-edctie: leerlingen stimleren betrkken te zijn bij de ctliteit dr de krnt in de kls, gebrik vn begrijpend lezen methde: Niewsbegrip, ctief Brgerschp, verntwrdelijk internet gebrik, film en ftgrfie. Jrlijks ndcht besteden n het prject Cltrele Ankers Het ntwikkelen vn een erfgedlijn in de trditie vn de Cltrele Ankers Het ptiml gebrik mken vn de tlenten vn leerkrchten en deze in meerdere grepen inzetten. Hierbij kn gedcht wrden n de vkken hndvrdigheid, tekenen en schilderen, mziek mr k bv. n (knst) geschiedenis, rdrijksknde en ntren techniek. Er met wrden bekeken in heverre deze ctiviteiten binnen het nderwijsrster knnen vllen, dr deze nder te brengen binnen betekenisvlle lees- schrijf, tl en rekenctiviteiten ls binnen een themtische npk vn de wereldriënterende vkken. Ok gn we de mgelijkheid verder itwerken m ctiviteiten vnit de brede schl gedchte verder vrm te geven de kmende jren dr kinderen en ders kezes vr te leggen vr verschillende rrngementen. Heleen Wlthis, cltrcördintr Jnke Wgenr, directer OBS De Hbbitstee febrri

Beleidsplan cultuureducatie 2010-2014

Beleidsplan cultuureducatie 2010-2014 Beleidspln cltredctie 2010-2014.b.s. de Hbbitstee Leerdm Inhdspgve 1. Uitgngspnten 1.1 Del vn het beleidspln 1.2 Inhd vn het beleidspln 1.3 Schlbeleid en cltredctie 1.4 Wijze vn ttstndkming 2. Beginsittie

Nadere informatie

wto ^9-çe" "ì",,:+ 312 n, i. tdnrp. Twitter: @wmoraad

wto ^9-çe ì,,:+ 312 n, i. tdnrp. Twitter: @wmoraad I' wt raàd EñilIlElEl!illll Pstdres: Fiifhuzen 23,928L LH, Hrkem Telefn 0512-361676 E-mil dres : wmrd.chtkrspelen@xs4l l. nl Twitter: @wmrd 61.r ' -.. lnge licl;:::,-r i'..i ^9-çe" "ì",,:+ N.O I 312 n,

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma steunpunt Mantelzorg Nederweert 2015

Uitvoeringsprogramma steunpunt Mantelzorg Nederweert 2015 Uitveringsprgrmm steunpunt Mntelzrg Nederweert 2015 mntelzrgndersteuninç nidden*tirnburg vrijwilligerszrg midden-limburg Grene Kruis M nte lz rg n d e rste u n i n ga/rijwi I I i g e rsz rg Kpittelln 31

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal nbroek choemn dviseurs Werken n resultt, ltijd en overl Nr een professionele implementtie vn Het Nieuwe Werken bij de Belstingdienst Michël Geerdink Onder het motto Werken n resultt, ltijd en overl is

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012

abcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012 bcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012 lgemeen nieuws Sloffen! Beste ouders, Het is bij ons op school verplicht om de schoenen in de gng uit te doen, mr het is niet de bedoeling dt de kinderen drn op sokken

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

dur.j d, z u!', snllllsi / f t/lj) als school op dit moment? - Oriëntatie -J- de volgende keer - Het vergroten van in, stap verder Modulair opgebouwde

dur.j d, z u!', snllllsi / f t/lj) als school op dit moment? - Oriëntatie -J- de volgende keer - Het vergroten van in, stap verder Modulair opgebouwde / f t/lj), I J dur.j lt _tj n J d, z u!', nlllli b^ti lrl / 7^_t J t,/i J iil: t l: ll.l.. rtètritl. '' I ttj.l :.) J Wr tn we l chl p dit mment? Oriënttie Een zrg vn chl én vn thui Een gede leer vr Smen

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Op zoek nr tlent en mbitie! Geneeskunde studeren in Rotterdm Decentrle selectie 2011-2012 Wt hebben we jou te bieden? Sterke knten vn het onderwijsprogrmm

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl Hoe zichtbr ben jij mobiel? MOBIELpkket Oplossingen voor ondernemende kppers die kiezen 2012 www.wiewthr.nl Reviews? Voordelen 27% Nederlnders vindt reviewsites ls WieWtHr.nl erg nuttig* Wiewthr.nl is

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a Werkbld Een feestml Nm: Ieder lnd en iedere cultuur kent specile dgen. Dn gn fmilies bij elkr op bezoek. Op die specile dgen is er meestl extr ndcht voor het eten. Hier zie je wt voorbeelden vn feesten

Nadere informatie

Lesbeschrijving. Historische bronnen - beeldmateriaal

Lesbeschrijving. Historische bronnen - beeldmateriaal Lesbeschrijving Histrische brnnen - beeldmateriaal Aan de hand van deze les ntdekken de leerlingen dat de Schelde niet alleen nu, maar k vreger al veelvuldig als nderwerp p ft s werd gezet en vrkwam p

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl Z g AUG Z0lt C \/f2 b,^.c/ -í w-t S t> Retourdres Postbus 88 5000 AB Tilburg OPTIMUS stichting ktholiek, protestnts-christelijk

Nadere informatie

PROJECTBESCHRIJVING HISTORISCHE PLEKKEN

PROJECTBESCHRIJVING HISTORISCHE PLEKKEN PROJECTBESCHRIJVING HISTORISCHE PLEKKEN Leerlijn Cultureel Erfged Thema Identiteit Grep 5 en 6 Maart 2016 Cultuurnderwijs p zijn Haags Leerlijn Cultureel Erfged Thema Identiteit Grep 5 en 6 Maart 2016

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 bcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 lgemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Windekind Leuven. Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Windekind Leuven. Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: Windekind Leuven Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven 2) Dmein van expertise: Cmmunicatie 3) Beschrijving expertise: Alle kindjes met EMB

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Aan de hand van deze 3 lessen ontdekken de leerlingen dat er techniek in en om de Schelde, dus in onze regio, een erg belangrijke rol speelt.

Aan de hand van deze 3 lessen ontdekken de leerlingen dat er techniek in en om de Schelde, dus in onze regio, een erg belangrijke rol speelt. Techniek & de Schelde Aan de hand van deze 3 lessen ntdekken de leerlingen dat er techniek in en m de Schelde, dus in nze regi, een erg belangrijke rl speelt. Gerelateerde kerndelen Vlaanderen, Primair

Nadere informatie

Wens 1: Oriëntatie op de EU. Inleiding. Leerfilosofie. Tot slot staan wij voor activerend en interoctief onderwijs. Onze opzet, materialen en het

Wens 1: Oriëntatie op de EU. Inleiding. Leerfilosofie. Tot slot staan wij voor activerend en interoctief onderwijs. Onze opzet, materialen en het Wens 1: Oriënttie op de EU Inleiding De doelstellingen en de brede doelgroep voor de opleiding Oriënttie op de EU vrgen om een prktijkgerichte cursus met een grote ndruk op de invloed vn de EU op de werkprocessen

Nadere informatie

I I. 'woor de toekomst vandoag beginf. 'samen school zijn' ord kwartier lijk Primair Onderuijs. ScnooLpLAN 20L5-2019 CBS oe WlNDRoos

I I. 'woor de toekomst vandoag beginf. 'samen school zijn' ord kwartier lijk Primair Onderuijs. ScnooLpLAN 20L5-2019 CBS oe WlNDRoos ord kwrtier lijk Primir Onderuijs CH RISTELIJKE BASISSCHOOL ScnooLpLAN 20L5-2019 CBS oe WlNDRoos 'smen school zijn' I I I I I 'woor de toekomst vndog beginf I Ju r 2015 INHOUD Deel l: Onze school binnen

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenpln 205 Hierbij presenteren wij het Activiteitenpln 205 vn het Domein Applied Science wrbij per onderwerp een prioriteitstelling stt vermeld. Opgenomen zijn in ieder gevl lle jrlijkse en lopende

Nadere informatie

100 sin(α) kn. 3,0 m. De horizontale en verticale componenten van de kracht van 100 kn worden in dit voorbeeld bepaald:

100 sin(α) kn. 3,0 m. De horizontale en verticale componenten van de kracht van 100 kn worden in dit voorbeeld bepaald: Werken met vectren In deze krte ntitie wrden sisvrdigheden vr het werken met vectren tegelicht met een pr vreelden. Het ek gt uit vn enige vrkennis m..t. vectren mr die vrkennis is niet vr iedere strtende

Nadere informatie

Visie document Combinatiefuncties Brede school, Zwolle Van Sportservice Zwolle, De Muzerie, centrum voor de kunsten, Bibliotheek Zwolle

Visie document Combinatiefuncties Brede school, Zwolle Van Sportservice Zwolle, De Muzerie, centrum voor de kunsten, Bibliotheek Zwolle Visie dcument Cmbinatiefuncties Brede schl, Zwlle Van Sprtservice Zwlle, De Muzerie, centrum vr de kunsten, Biblitheek Zwlle Inleiding De gemeente Zwlle start in 2008 met de impuls brede schlen, sprt en

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014

abcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014 bcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014 Algemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

{4 akkoord bespreken

{4 akkoord bespreken I ctú >tr.o l to reo GEMEENTE vve E RT l'il_s 1061 Sector Afdeling zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Poftefeuillehouder(s) Inwoners Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn NNB Sski

Nadere informatie

Chic, zo n gedragspatroongrafiek!

Chic, zo n gedragspatroongrafiek! Chic, z n gedragspatrngrafiek! Leerdelen: De leerlingen kunnen nder begeleiding de verwevenheid tussen ecnmische, sciale en eclgische aspecten in duurzaamheidsvraagstukken herkennen. De leerlingen krijgen

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

{,i.* v"':'b. Persoonlijke gegevens t------ 'Woonadres. Hoofdmenu. Wat te doen bij

{,i.* v':'b. Persoonlijke gegevens t------ 'Woonadres. Hoofdmenu. Wat te doen bij milnsvb -Persnlijke gegevens Pge f 1 {,i.* v"':'b vr l'lt icvn Scile V*rrek*ring*b*"k 14i1n SVB. Nvigtie Persnlijke gegevens t------ í. Persnsgegevens Dhr..M.L. vn Rij -. Burgerservicenummer 093391225

Nadere informatie

Ontdekken van talenten jouw woorden, jouw verhaal

Ontdekken van talenten jouw woorden, jouw verhaal Ontdekken van talenten juw wrden, juw verhaal Methdiek Omschrijving: Kunnen werken met je talenten geeft mensen energie, weerbaarheid en veerkracht. Via deze methdiek wrden teams uitgendigd m hun talenten

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra)

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra) Wt mk jij morgen mee MBO Loonwerk (Groen, grond en infr) Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dt is mr goed ook. We hebben een groene wereld nodig, wrin jij en je omgeving goed

Nadere informatie

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT INFORMATIE hrt WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT COLOFON INHOUD INITIATIEFNEEMSTER Jessy Jnsen www.jessyjnsen.nl Hvelte Inleiding 05 HrtVerwennend voor Jou & Visie 07

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Nieuwegein //f/f^jft \ ^ ^ Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 Augustus 2013 Gemeente Nieuwegeir op- en nbestedingsbeleid 2013 (1-8-2013) Inleiding De gemeente Nieuwegein spnt zich continu in voor een (verdere)

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 4 6 november 2012

abcdefg Nieuwsbrief 4 6 november 2012 bcdefg Nieuwsbrief 4 6 november 2012 lgemeen nieuws Een leuk boek voor Los De boekenctie voor Los ws een groot succes! Niet lleen omdt er zoveel blije mensen met een stpel boeken onder hun rm nr huis konden

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

Lesbeschrijving. Historische bronnen - beeldmateriaal

Lesbeschrijving. Historische bronnen - beeldmateriaal Lesbeschrijving Histrische brnnen - beeldmateriaal Aan de hand van deze les ntdekken de leerlingen dat de Schelde niet alleen nu, maar k vreger al veelvuldig als nderwerp p ft s werd gezet en vrkwam p

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

Godsdienstige stellingname collega

Godsdienstige stellingname collega Gdsdienstige stellingname cllega Je werkt p een penbare basisschl en hebt kinderen van verschillende natinaliteiten in je grep. Een van je cllega's draagt een hfddek. De kinderen uit haar grep scren ged

Nadere informatie

Doelgroepen Dit educatieve lespakket is bedoeld voor de groepen 5,6 en de groepen 7,8.

Doelgroepen Dit educatieve lespakket is bedoeld voor de groepen 5,6 en de groepen 7,8. Dcentenhandleiding Beleef Het Verleden met Ltte Delgrepen Dit educatieve lespakket is bedeld vr de grepen 5,6 en de grepen 7,8. Middelen Data-DVD: Inzet van filmmateriaal via digibrd. 4 afleveringen met

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

Burgerschap op de Noord

Burgerschap op de Noord Burgerschap p de Nrd expertgrep burgerschap september 2014 Burgerschap p bs De Nrd De Nrd is een schl waar het kind centraal staat. In een warme sfeer, binnen een veilige setting wrden er betekenisvlle

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

/NumrfteT i 7> JRappeJweftk-

/NumrfteT i 7> JRappeJweftk- R E J G S EJG I % (3 *OL * Hit An den de Regi Achterhek deelnemende gemeenten Gezellenln1 Pstbus 53 7AB Detinchem T (314) 32 12 F (314) 32 12 1 www.regi-chterhek.nl inf@regi-chterhek.nl /NumrfteT i 7>

Nadere informatie

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet.

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet. kennismking met i-respect.nl INTRODUCTIE GEMAAKT DOOR: Annèt Lmmers ONDERWERP: Een eerste kennismking met i-respect.nl en het onderwerp publiceren. DOEL: Weten wt de gevolgen en risico s kunnen zijn vn

Nadere informatie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie Til-s 1122 E P to lt-?s r> GEMEENTE vveert Afdeling Nm opsteller voorstel Portefeui I lehouder Onderwerp Projectontw kkeling Zontrop, Hugo AF (Frns) vn Eersel B&W-voorstel: BW-009022 Zknummer JOIN: zlt5lotr463

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Solliciteren bij bnr. Selectiecriteria juniormedewerker

Solliciteren bij bnr. Selectiecriteria juniormedewerker Slliciteren bij bnr Fijn dat je wilt slliciteren p de functie van junirmedewerker bnr. Dat kan dr nderstaande vragen te beantwrden, die gebaseerd zijn p de selectiecriteria vr junirmedewerkers. Het eindprfiel

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Beslissing B&W: datum indiening: 26 januari datum/agendapunt B&Wvergaderi. afdeling. Onderwerp: Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 201 4

Beslissing B&W: datum indiening: 26 januari datum/agendapunt B&Wvergaderi. afdeling. Onderwerp: Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 201 4 *@ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND dtum indiening: 26 jnuri 2016 fdeling Welzijn dtum/gendpunt B&Wvergderi n g 02021 61 30 1 = Onderwerp: Wmo klnttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

Verslag Platformbijeenkomst Wonen Welzijn Zorg 20 Maart 2013 Regio Brabant Noordoost-oost

Verslag Platformbijeenkomst Wonen Welzijn Zorg 20 Maart 2013 Regio Brabant Noordoost-oost Verslag Platfrmbijeenkmst Wnen Welzijn Zrg 20 Maart 2013 Regi Brabant Nrdst-st Op 20 maart vnd de platfrmbijeenkmst Wnen Welzijn Zrg plaats. Ok deze platfrmbijeenkmst stnd geheel in het teken van de Transitie

Nadere informatie

Afdelings. Yen en Control

Afdelings. Yen en Control Ministerie vn Verk( Diretrt-Generl Rijkswterst Buwdienst Rijksv\ Afdelings Yen en ntrl 199 dtum: nr.: F - 9 7. 0 1 4 3 0 jnuri 1 9 9 7 BIBLITHK BUWDINST RIJKSWATRSTAAT NR....1323..'BDW BIBLITHK Buwdienst

Nadere informatie

Lesbeschrijving. Havens aan de Schelde. Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en om de Schelde leven

Lesbeschrijving. Havens aan de Schelde. Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en om de Schelde leven Lesbeschrijving Havens aan de Schelde Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en m de Schelde leven Relatie met kerndelen: Vlaanderen: Vlaanderen Nederland Primair

Nadere informatie

Scenario Onderwijstijd. Thuisles

Scenario Onderwijstijd. Thuisles Scenari Onderwijstijd Thuisles Erik Mndriaan en JaapJan Vrm ROC Deltin Cllege, Zwlle ktber 2013 Scenari: Thuisles Algemeen Dit scenari is ntwikkeld mdat er gedacht wrdt dat het elementen bevat die ervr

Nadere informatie

Helpt u dit schooljaar ook mee?

Helpt u dit schooljaar ook mee? Helpt u dit schljaar k mee? OUDERHULPBOEKJE 2015-2016 Jenaplanschl t Schrijverke Helpt u k mee? Elk schljaar zijn veel uders actief bij de vrbereiding van Sint en Kerst, bij sprt- en spelactiviteiten,

Nadere informatie

Goed nieuws; kinderopvangtoeslag omhoog!

Goed nieuws; kinderopvangtoeslag omhoog! Data m te nthuden December 2015 04-12 Sinterklaas p schl. Grepen 5 t/m 8 een cntinurster tt 14.00 uur. Neem je eigen lunch mee p 4 december! 13-12 Kerstmarkt vanaf 12.00 tt 18.00 uur, kinderen van De Meeander

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Jaarprogramma 2016/2017

Jaarprogramma 2016/2017 Jaarprgramma 2016/2017 1. Medezeggenschapsraad (MR)... 2 2. Missie en visie... 2 3. Delen vr 2016/2017... 2 4. Werkwijze en samenstelling MR... 2 5. Planning 2016/2017... 3 6. Faciliteiten... 3 1. Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016

OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016 OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016 INHOUDSOPGAVE Inhudspgave...pag. 1 1. Inleiding...pag. 2 1.1 Kernachtig cultuurbeleid.pag. 2 1.2

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7

9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7 Eenmlige uitgve vn jnuri 2009 DE kinderstem srh zegt KindereN GeVen een CijFER De uitkomst is ls volgt: Het gemiddelde cijfer wt Jouw mening telt! Fier Fryslân helpt vrouwen en kinderen die te mken hebben

Nadere informatie

INLEIDING. Gezond eten Gezond drinken Genoeg slapen Goed bewegen

INLEIDING. Gezond eten Gezond drinken Genoeg slapen Goed bewegen b o r p! f G t i F s i t r G t l p r u e l k r ee INLEIDING Structuur, inzicht en plezier bij gezond leven Dr geloven wij in bij FitGf! Drom hebben we een klender met stickers ontworpen! Voor kinderen,

Nadere informatie

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch Prcesdcument Klankbrdgrep Schakenbsch Tijdens de klankbrdgrepvergadering van 23 juni 2010 is de afspraak gemaakt met de leden van de klankbrdgrep m duidelijkheid te geven ver het prces, de kaders, de verschillende

Nadere informatie

Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw

Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw Michël Geerdink en Normn ten Pierik Trends, nlyses en ideeën over de betekenis vn huisvesting vn hogescholen De toekomst vn de hogescholen vrgt om vergnde mtregelen

Nadere informatie

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b Kindercach Jasmijn Krmhut Grep 8b Inhud Vrwrd 1 Hfdstuk 1 Wat is een kindercach? 2 Hfdstuk 2 Geschiedenis 3 Hfdstuk 3 De pleiding 4 Hfdstuk 4 De prblemen 5 Hfdstuk 5 Srten kindercaches 6 Interview 7 Nawrd

Nadere informatie

De veranderende rol: moeder/ouder(s) worden. Veranderende

De veranderende rol: moeder/ouder(s) worden. Veranderende DOORLOPENDE STAGE 2016-2017 SEMESTER 2 Vervangende pdrachten als je (ng) geen zwangere hebt gevnden Mdule 5 Klppende hart Cnsult 3/4 Tussen 28 en 36 weken zwangerschap In stage 1 Overleg met de verlskundige

Nadere informatie

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) Smenvtting Op 1 pril 2001 trd de wet SOV in werking. Op grond vn deze wet kunnen justitibele verslfden die n een ntl in de wet genoemde voorwrden voldoen, in het kder vn een strfrechtelijke mtregel, voor

Nadere informatie

Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en om de Schelde leven

Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en om de Schelde leven Lesbeschrijving Dieren & de Schelde Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en m de Schelde leven Relatie met kerndelen: Vlaanderen: Wereldriëntatie Natuur Levende

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3 Eonomishe Topper 4 Evlutievrgen them 3 1 Vn een lnd zijn volgende gegevens bekend: bbp in 2002 800 miljrd EUR bbp in 2003 833 miljrd EUR Prijspeil 2002 t.o.v. 2003 + 1,5 % Bevolking 2002 t.o.v. 2003 +

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek p het Newmancllege. 1. Inleiding Het Newmancllege streeft naar een sterke prfilering p het gebied van de bètatechnische vakken. De argumenten

Nadere informatie

ACTIEF BURGERSCHAPS EN SOCIALE INTEGRATIE INTERCONFESSIONELE BASISSCHOOL DE ZONNEWIJZER

ACTIEF BURGERSCHAPS EN SOCIALE INTEGRATIE INTERCONFESSIONELE BASISSCHOOL DE ZONNEWIJZER ACTIEF BURGERSCHAPS EN SOCIALE INTEGRATIE INTERCONFESSIONELE BASISSCHOOL DE ZONNEWIJZER Actief Burgerschap en Sciale Integratie Basisschl De Znnewijzer Definiëring: Vanuit de filsfie kan mraliteit gedefinieerd

Nadere informatie

Erasmus MC Junior Med School

Erasmus MC Junior Med School Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Ersmus MC Junior Med School 2012-2013 De rts-onderzoekers vn morgen Het progrmm Dit progrmm loopt prllel n VWO-5 en -6 en bestt uit vier onderdelen:

Nadere informatie

LOGO Fontys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN

LOGO Fontys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN LOGO Fntys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN met Fntys Hgeschl XXX studiejaar 2009-2010 Vul de vragenlijst in en neem deze mee naar het gesprek met de dcent. 1. Persnlijke gegevens Vr- en

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2013. afoto: Wim de Knegt Jrrekening 2013 Foto: Wim de Knegt 1 Jrrekening 2013 Nederlnds Openluchtmuseum Inhoudsopgve Inhoudsopgve 4 Bestuursverslg 5 Blns per 31 december 2013 42 Ctegorile exploittierekening 2013 43 Ctegorile

Nadere informatie

Zelfstudie practicum 1

Zelfstudie practicum 1 Zelfstudie prtium 1 1.8 Gegeven is de volgende expressie:. () Geef de wrheidstel vn deze expressie. () Minimliseer de gegeven expressie. () Geef een poort implementtie vn de expressie vn onderdeel ().

Nadere informatie

No-nonsense telecom voor de dynamische onderneming

No-nonsense telecom voor de dynamische onderneming N-nnsense telecm vr de dynmische nderneming Wrk nywhere. Slimmer en flexibeler werken. Met n-nnsense telecm vr de dynmische nderneming. Over FirmTel Onfhnkelijke telecm pertr, pgericht in 2011 Nederlndse

Nadere informatie

... 3. Utrecht in Dialoog... 3. Wat doet Utrecht in Dialoog?...3 Netwerkorganisatie...3 Pool van dialoogbegeleiders...3. 0ver de dialoog...

... 3. Utrecht in Dialoog... 3. Wat doet Utrecht in Dialoog?...3 Netwerkorganisatie...3 Pool van dialoogbegeleiders...3. 0ver de dialoog... Handbek Dialg INHOUDSOPGAVE... 3 Utrecht in Dialg... 3 Wat det Utrecht in Dialg?...3 Netwerkrganisatie...3 Pl van dialgbegeleiders...3 0ver de dialg... 4 Kenmerken van de dialg...4 De frmule van de dialg...4

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs 0 0 Tijdvk Inzenden scores Vul de scores vn de lfbetisch eerste vijf kndidten per school in op de optisch leesbre

Nadere informatie