Ir. A.P. Verhaegh REGIONALE VERSCHILLEN IN GELDOPBRENGSTEN VAN ONVERWARMDE TOMATEN. No.17 - i n, «BUOIH«*

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ir. A.P. Verhaegh REGIONALE VERSCHILLEN IN GELDOPBRENGSTEN VAN ONVERWARMDE TOMATEN. No.17 - i n, «BUOIH«*"

Transcriptie

1 Ir. A.P. Verhaegh REGINALE VERHILLEN IN GELDPBRENGTEN VAN NVERWARMDE TMATEN Mededelingen en verdrukken \ t^'s >-_ j;jö6 N.17 - i n, «BUIH«*.A Landbuw-Ecnmisch Instituut nradkade Den Haag - Tel.: l verdruk uit: "Tuinbuw mededelingen" van de Directie bedrijfsntwikkeling van het Ministerie van Landbuw en Visserij, jaargang 32, Nr.9, blz

2 Prbleemstelling Het is een bekend feit dat gegrafische verschillen in natuurlijke mstandigheden en in technische, ecnmische en menselijke factren van grte invled zijn p de vestigingsplaats van bedrijven. k in Nederlandse tuinbuwkringen is dit nderwerp en met name de fenlgie, d.i. de leer van de invled van klimaat en bdem p de grei van planten en dieren, dan k vele malen nderwerp van discussie geweest. 1) Tt nu te is het vraagstuk van de betekenis van de vestigingsplaatsfactren vr tuinbuwbedrijven uitsluitend kwalitatief benaderd. Meer inzicht in dit vraagstuk kan wrden verkregen dr de vestigingsplaatsfactren en hun invled p het bedrijfsresultaat te kwantificeren. Deze factren zijn echter meilijk meetbaar en vaak nderling crrelerend. Ze vrmen een cmplex geheel. Uit vrige LEI-nderzekingen is gebleken dat de verschillen in pbrengstniveau - d.w.z. uiteenlpende geldpbrengsten per eenheid van ppervlakte bij gelijke plantdatum - één van de belangrijkste rzaken zijn van verschillen in bedrijfsuitkmsten in de glastuinbuw. 2) Deze nderzekingen betrffen echter een bepaald gebied. Vr het nderzek naar de vestigingsfactren in de tuinbuw is het echter ndzakelijk m de pbrengstniveaus van de diverse tuinbuwgebieden met elkaar te vergelijken. Blijken er pmerkelijke verschillen in pbrengstniveau te zijn tussen de gegrafisch uiteenlpende gebieden dan kunnen hieruit belangrijke cnclusies wrden getrkken inzake de meest gunstige vestigingsplaats. In dit artikel is uitsluitend het pbrengstniveau van de kude tmaat in de diverse gebieden vergeleken. Diverse verwegingen hebben tt deze keuze geleid, nl. de belangrijke plaats die de tmaat in de Nederlandse tuinbuw inneemt, de gegrafische spreiding van de glastmatenteelt, de als glasprdukt geringere afhankelijkheid van de weersmstandigheden (beheerste watervrziening en luchting). Terlps zij hier pgemerkt dat een nderzek naar reginale verschillen in de teelt van stktmaten binnenkrt zal wrden gepubliceerd. Wat het nderzek naar nverwarmde tmaten betreft, zijn in de tuinbuwgebieden Westland, Nrd-Grningen, Huissen en Vleuten, de pbrengsten en het gebruik van belangrijke materialen in de jaren 1963-'66 vastgesteld p bedrijven met nverwarmde tmaten. Het tuinbuwgebied van Nrd-Limburg kn eerst in 1964 in het nderzek wrden betrkken. Geldpbrengsten per regi De verschillen in brutgeldpbrengsten per 100 m2 glas tussen de nderzchte gebieden zijn vrij grt. In het Westland zijn deze aanmerkelijk hger dan in de verige gebieden (tabel 1, zie blz. 4). 1) 2) Vr geraadpleegde literatuur, zie lijst achterin.

3 T3 I I bj ff) rh i-l IN 00 ff) m in t- ff) i-i IN Jfi 1 "> rh l a Q. D W> <N rh U a c a> 1 Î- > c D i-i a rh Ü I a ÎH 2? l i-l IN T" (N (N Uî ff) m c cc rh rh I t> c s c m in i c c rh N t- c I <N M 50 t> t- ff) rh M in I ff) m t- r-l (N rh m T* cc rh ff) 00 c c rh ff) ff) c cu bb b r-t 5 ra U.Q U '3 u U e cu cu a c cu c bjd ' tu -i a M +-> 3. m T3 I-H U Ti».Q X!.2» a t M > & 00 3 rh «> i <N Tt< i-i c t> l (N rh <N IN cc,c c rhrh T* D ff) ff) r-l rh 3 -D 01 s> 3 ö c ff)ff) IN 00 c cc cc ff) rh r-l c * l rhrh en en i c ff) rh i-l IN t- ff) 00 D D ff) c -* D D ff)ff) I ff) c m m m t- <N rh t> m -* D D D ff)ff) w r-1 rh rh c * " < c P ff) ff) H H H c cu a. ü «i3 cu " * Ö M >H " *^ Il J3 * s ä T3 5 - ^f U <N * eu eu «Tl 2-g*!H U cu a a +-> -4H» c3... A ft

4 De gunstigere resultaten in het westen zijn - zwel bij vreg geplante als bij laat geplante tmaten - in hfdzaak een gevlg van de grtere prduktie in de eerste maand(en) van de gstperide (tabel 1) en van een betere kwaliteit van het aangeverde prdukt tt uitdrukking kmend in een hger percentage exprt (tabel 3). Tabel 2. Gemiddelde kg-pbrengsten van nverwarmde tmaten per 100 m2 glasppervlakte gstvóór 1augustus Westland vreg laaf Nrd- Limburg vreglaat Vleuten vreglaat Nrd- Grningen vreglaat Huissen vreglaat 1963 t/m 1964 t/m Ttaal 1963 t/m 1964 t/m ) Plantperide eind maart tt 24 april. 2) Plantperide 24 april tt 15 mei. Tabel 3. Gemiddelde exprt van nverwarmde tmaten in % van de prduktie gst vóór 1augustus 1963 t/m 1964t/m Westland Ta-aT" vreg Vleuten vreg laat J)- Nrd- Limburg vreg laat Nrd- Grningen vreg laat Huissen vreglaat Ttaal 1963 t/m 1964 t/m ) Plantperide eind maart tt 24 april. 2) Plantperide 24 april tt 15 mei.

5 De geldpbrengsten per eenheid van ppervlakte tussen de bedrijven in een regi variëren aanzienlijk. Bvendien lpen de pbrengsten per bedrijf van jaar tt jaar sterk uiteen. We hebben nu ter-wille van diepgaander inzicht in de reginale verschillen het materiaal nder één nemer gebracht. De uitkmsten van de individuele bedrijven in alle gebieden zijn daarte in de figuren 1 en 2 (zie blz. 7) uitgedrukt in prcenten van het jaargemiddelde van het Westland. Uit de grafieken kmt, behalve de spreiding van de geldpbrengsten, tevens het niveauverschil tussen de gebieden tt uitdrukking. Uit figuur 1 blijkt b.v. dat t.a.v. de vreg geplante tmaten, 85% van de bedrijven in Nrd-Grningen een geldpbrengst behalen die lager ligt dan het gemiddelde van het Westland. De psitie van de verige gebieden is p analge wijze te berekenen. Van gebied tt gebied zijn er verschillen in het gebruik van de diverse kastypen, in ras, in ppervlakte, in plantdatum etc. Dr middel van factranalyse zijn de invleden per gebied van de belangrijkste verschillen nderzcht. Het bleek dat verschillen in kastype en kleine verschillen in plantdatum aanzienlijke invled hebben p de geldpbrengsten. Ten einde een beter inzicht in de gegrafische verschillen te verkrijgen, is de invled van de verschillen in kastypen en in plantdatum uitgeschakeld. Uit tabel 4 blijken de verschillen in brut-pbrengsten in de diverse gebieden bij gelijk kastype (alle Venl-warenhuizen) en gelijke plantdatum (resp. 10 en 30 april) via regressielijnen bepaald. Tabel 4. Brutgeldpbrengsten per 100 m2 glasppervlakte van tmaten in nverwarmde Venl-warenhuizen (gld) 1963/ 1964/ Westland plantdatum 10/4 30/ Nrd- Vleuten Limburg plantdatum plantdatum 10/4 30/4 10/4 30/4 Nrd- Huis sen Grningen plantdatum plantdatum 10/4 30/4 10/4 30/ De invled van het weer Verschillen in de vregheid van de gst (aantal kilgrammen gegst vóór 1 augustus) en in kwaliteit, verrzaken grte verschillen in ttale geldpbrengsten in de diverse regi's. De gstvregheid in een bepaald gebied is van jaar tt jaar echter niet gelijk. In het Westland b.v. was de gemiddelde kilgrampbrengst per 100 m2 van tmaten vóór 1 augustus gegst, in 1964 veel grter, nl. 466 kg, dan in de jaren 1963, 1965 en ten de kg-pbrengst resp. 326, 316 en 372 bedreg. Vlgens het K.N.M.I. "Maandelijks verzicht der weersgesteldheid" zijn de maanden april t/m juli in de jaren 1963 en 1965 ver het geheel genmen kud en smber geweest. In Iaat de zn in deze maanden

6 preiding van de geldpbrengsten van nverwarmde tmaten in de verschillende gebieden (geldpbrengsten uitgedrukt In prcenten van het jaargemiddelde van het Westland 1963 t/m ) Figuur 1 Westland Vleuten Huissen Grningen Limburg plantperide 24 april tt 15 mei Figuur percentages van ttaalaantal waarnemingen percentages van ttaalaantal waarnemingen

7 verstek gaan. In 1964 valt het weer mee. De invled van deze weersverschillen p de ntwikkeling van het tmatengewas weerspiegelen zich duidelijk in het verlp van de vregheid van de gst. De kwantitatieve pbrengsten liggen in de kude jaren 1963 en 1965 het laagst. In 1964, het.gunstigste jaar betreffende het weer, werden de meeste kilgrammen vr 1 augustus binnengehaald. De tmaat stelt strenge eisen aan de temperatuur; meestal zal de nachttemperatuur niet beneden 14 en de temperatuur verdag niet beneden 18 mgen dalen. 3) Een indruk van het temperatuurverlp in diverse gebieden in Nederland geeft tabel 5. Tabel 5. Gemiddelde minimum- en maximumtemperatuur () van april t/m juli van de 5 hfdstatins Den Helder 9,4 10,2 9,3 10,1 Minimumtemperatuur Eelde De Bilt Vlissingen 7,3 7,7 7,4 8,1 8,0 9,7 8,6 10,7 7,8 9,9 8,6 10,4 Beek L 8,8 9,1 8,3 9,4 Gem. min. temp. 8,6 9,3 8,5 9, ,7 15,8 14,2 15,2 17,1 18,0 16,1 17,6 Maximumtemperatuur 17,5 15,7 18,5 16,7 16,7 15,1 17,9 16,0 18,1 19,7 16,9 18,4 Gem. max. temp. 16,6 17,7 15,8 17,0 Brn: K.N.M.I. "Maandelijks verzicht van de weersgesteldheid". Het verschil tussen de vr tmaten ndzakelijke minimumnachttemperatuur (14 ) en de feitelijke nachttemperatuur, is veel grter dan het verschil tussen vr tmaten ndzakelijke minimumdagtemperatuur (18 ) en de werkelijke minimumdagtemperatuur. Het is daarm te verwachten dat nder deze mstandigheden vral de minimumtemperatuur invled heeft p de gstvregheid. 4) nder nrmale mstandigheden (14 's nachts, 18 verdag) is de vregheid van de gst afhankelijk van zwel de dag- als de nachttemperatuur. Verkerk 5) vnd een sterke crrelatie tussen de gemiddelde temperatuur (d.i. een sm van de nacht- en dagtemperatuur) en de vregheid van de gst. 3) 4) 5) Vr geraadpleegde literatuur zie lijst achterin.

8 » ü! R h D M P. U =1 H (N P Ö Ifï i-h A 1 K Wl K g J Tj c M> ri i Z.!2& Tf in c c V* -53 ^3 ta m "ft -' 'Bi v?

9 We hebben getracht de greimstandigheden vr de kude tmaat te karakteriseren met de gemiddelde minimumtemperatuur van de maanden april tt en met juli. m de verschillen in greimstandigheden per jaar en per gebied tt uitdrukking te brengen zijn in figuur 3 (zie blz. 9) de kg-pbrengsten per 100 m2 (zelfde kastype en plantdatum) vr 1 augustus gegst gerelateerd aan de minimumtemperaturen uitgedrukt in prcenten van de nrmale (1931 t/m 1960) temperatuur te De Bilt. Weerstatin Naaldwijk is representatief gesteld vr prduktiegebied Westland en statin Venl vr Nrd-Limburg. De temperaturen vr Vleuten en Nrd-Grningen zijn via isthermen berekend. Gezien de teelttechnische afwijkingen van het gebied Huissen is dit gebied niet verder verwerkt. Uit deze figuren blijkt dat de kg-pbrengst per 100 m2 (gegst vóór 1 augustus) in hge mate afhankelijk is van de minimumtemperatuur. We kunnen nu stellen dat verschillen in minimumtemperatuur tussen de gebieden tt gevlg hebben dat de vregheid van de gst in de gebieden niet gelijk is. Gebieden met een relatief hge minimumtemperatuur en daardr een natuurlijke vregheid van de gst, zullen van de hgere prijzen in het begin van het seizen een beter gebruik kunnen maken. Bvendien ntstaat dr de gstvervreging - bij gelijke teeltbeëindiging - een ruimere gstperide. nclusie De brutgeldpbrengst van de nverwarmde tmatenteelt is sterk afhankelijk van de kg-pbrengsten vóór 1 augustus. Deze kg-pbrengsten huden in sterke mate verband met de minimumtemperatuur, die niet alleen van jaar tt jaar varieert, maar die k permanent van gebied tt gebied verschilt. Afhankelijk van deze verschillen in minimumtemperaturen zal daarm k de cncurrentiepsitie van de diverse gebieden uiteenlpen. In gebieden met nverwarmde tmatenteelt, welke relatief hge minimumtemperaturen hebben - gebieden die meer naar het zuiden en westen van ns land zijn gelegen - is de cncurrentiepsitie van de kude tmatenbedrijven dan k sterker dan in de verige gebieden met nverwarmde tmatenteelt. 10

10 LIJT VAN GERAADPLEEGDE LITERATUUR 1) Dr.ir. J.J. Pst: "Klimaatverschillen en de tuinbuw", Mededelingen Directie Tuinbuw, 16 (1953), blz W.J. ängers: "De geschiktheid van het Nederlandse klimaat vr grenteteelt", Mededelingen Directie Tuinbuw, 16 (1955), blz en M. Prins: "Tuinbuwvestiging: Dringend vraagstuk met talrijke facetten", Mededelingen entraal Bureau, 44e jaargang, januari 1960, blz "Vraagstukken betreffende de tuinbuwvestiging", Mededelingenblad Landbuwschap 1961 N. 4. "Tweede nta ver de ruimtelijke rdening in Nederland", taatsdrukkerij- en Uitgeversbedrijf, 's-gravenhage,. 2) Ir. D. Meijaard: "rzaken van verschillen in bedrijfsuitkmsten in de glastuinbuw", L.E.I.-studie N ) J.H. Grenewegen: "DeTmaat"blz.76, N.V. Uitgevers-Mij W.E.J. Tjeenk Willink Zwlle/ ) M. charringa: "Vrtgezet nderzek naar de nachtelijke minimumtemperaturen p 10 cm hgte bven verschillende bdemppervlakten te De Bilt", 1959; K.N.M.I.-verslagen V-121 (R ). Dr. J.P.M. Wudenberg en drs. E.M. de Jng van Meeteren: "Metingen van de minimumtemperatuur p 10 cm hgte in de vrjaarsmaanden van 1957 en 1959 t/m 1964 in het Westland en De Kring" (1967): K.N.M.I.-verslagen V (R ). 5) K. Verkerk: "Temperature, Light and the Tmat" blz. 185 t/m 190 II. Veenman en Znen - Wageningen

m&ik^ *Gv, "'t 6rC,;:,- Ir. A.P. Verhaegh No DE POSITIE VAN DE BEDRIJVEN MET GLASTUIN BOUW BUITEN DE GROTE CENTRA

m&ik^ *Gv, 't 6rC,;:,- Ir. A.P. Verhaegh No DE POSITIE VAN DE BEDRIJVEN MET GLASTUIN BOUW BUITEN DE GROTE CENTRA Ir. A.P. Verhaegh N. 4.67 DE PSITIE VAN DE BEDRIJVEN MET GLASTUIN BUW BUITEN DE GRTE CENTRA De stagnatie van de glasgrenteteelt in Nrd-Hlland December 975 Lx4 J^ DEN *Gv, "'t 6rC,;:,-» BIBLITHEEK * Landbuw-Ecnmisch

Nadere informatie

Ai(33go. Ir. A.P. Verhaegh No REGIONALE VERSCHILLEN IN OPBRENGSTEN VAN ONVERWARMDE TOMATEN. Juni TCv>

Ai(33go. Ir. A.P. Verhaegh No REGIONALE VERSCHILLEN IN OPBRENGSTEN VAN ONVERWARMDE TOMATEN. Juni TCv> Ir. A.P. Verhaegh N. 4.8 REGINALE VERCHILLEN IN PBRENGTEN VAN NVERWARMDE TMATEN *&.. c C'ty Juni 96 9 LandbuwEcnmisch Instituut Afdeling Tuinbuw TCv> Ai(33g HFDTUK IV BIJLAGEN 2. gstperide 3. Kastype 4.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

lïuz,'.-4 Lib Ir. D. Meyaard No OORZAKEN VAN VERSCHILLEN IN BEDRIJFSUITKOMSTEN IN DE GROENTETEELT ONDER VERWARMD STAAND GLAS iï^ April 1971

lïuz,'.-4 Lib Ir. D. Meyaard No OORZAKEN VAN VERSCHILLEN IN BEDRIJFSUITKOMSTEN IN DE GROENTETEELT ONDER VERWARMD STAAND GLAS iï^ April 1971 Ir. D. Meyaard N. 4.40 RZAKEN VAN VERSCHILLEN IN BEDRIJFSUITKMSTEN IN DE GRENTETEELT NDER VERWARMD STAAND GLAS Lib /TV" April 1971 ^Wfj ^Sl iï^ LandbuwEcnmisch Instituut Afdeling Tuinbuw lïuz,'.4 Inhud

Nadere informatie

Factsheet STOP4-7 Schooljaar

Factsheet STOP4-7 Schooljaar Factsheet STOP4-7 Schljaar 2014-2015 Tabel 1: Aantallen en respns Instelling /Lcatie Aantal deelnemers Aantal respns start en einde (%) Entréa 23 18 (78%) Nijmegen 9 6 (67%) Tiel 14 12 (86%) t Kabuterhuis

Nadere informatie

r$fe> L \i ^33 l-2,v R. Andring a, ing No PEULVRUCHTEN, DROOG TE OOGSTEN (Arealen en opbrengstniveaus) ^-E^. September 1971

r$fe> L \i ^33 l-2,v R. Andring a, ing No PEULVRUCHTEN, DROOG TE OOGSTEN (Arealen en opbrengstniveaus) ^-E^. September 1971 R. Andring a, ing N. 3.28 PEULVRUCHTEN, DRG TE GSTEN (Arealen en pbrengstniveaus) L \i l2,v C5 ^E^. September 1971 Lan d buwec nmisch Instituut Afd. Bedrijfsecnmisch nderzek Landbuw ^33 r$fe> Inhud WRD

Nadere informatie

Verbanden 3. Doelgroep Verbanden 3. Omschrijving Verbanden 3

Verbanden 3. Doelgroep Verbanden 3. Omschrijving Verbanden 3 Verbanden 3 Verbanden 3 besteedt aandacht aan het pstellen van tabellen, frmules en grafieken. Er zijn k uitbreidingen van de subdmeinen statistiek en rijen en reeksen. Delgrep Verbanden 3 Verbanden 3

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN GROEIREGULATOREN EN FUNGICIDEN BID HERFSTAUBERGINES Invloed spuitfrequentie, bespuitingsperiode en middelen

HET GEBRUIK VAN GROEIREGULATOREN EN FUNGICIDEN BID HERFSTAUBERGINES Invloed spuitfrequentie, bespuitingsperiode en middelen PREFSJ A X N_y R_iyiNB Uy _NDER_GL AS_"TE_NA A LDU J ]< - ô ^. 5" ' -. S ~"''i! i(l n, i /l, 2. ^ ^ ^ HET GEBRUK VAN GREREGULATREN EN FUNGCDEN BD HERFSTAUBERGNES nvled spuitfrequentie, bespuitingsperide

Nadere informatie

EU-subsidies voor gemeentes

EU-subsidies voor gemeentes EU-subsidies vr gemeentes Organiseren van de verwerving 12 januari 2010 In deze presentatie 1. Intrductie: De EU-regelingen 2. Het nderzek van BB / PNO Cnsultants 3. EU-subsidieverwerving dr gemeenten

Nadere informatie

Gasopslag Bergermeer Microseismische monitoring

Gasopslag Bergermeer Microseismische monitoring Gaspslag Bergermeer Micrseismische mnitring Maandrapprtage Februari 2014 Sign. 17-Mar-2014 Sign. 17-Mar-2014 D. Nieuwland B. Teuben Authr Head f Department Prepared Authrized INHOUD Het Bergermeer gasveld

Nadere informatie

Samenvatting H9 - Schommelingen in de economie

Samenvatting H9 - Schommelingen in de economie Samenvatting H9 - Schmmelingen in de ecnmie 9.1 Als je het gemiddelde neemt van een grei f afname nem je dat een trend. Als je die trend van een paar jaar neemt, nem je dat trendmatige grei. De prductiemvang

Nadere informatie

STICHTING PROEFSTATION VOOR TUINBOUW ONDER GLAS TE NAALDWIJK /S

STICHTING PROEFSTATION VOOR TUINBOUW ONDER GLAS TE NAALDWIJK /S / ßü f-y s Xj'-'t-dsI'-'" ^/< W, STICHTING PREFSTATIN VR TUINBUW NDER GLAS TE NAALDWIJK /S pbrengstnderzek van kmkmmers in steenwl 1978. - Resultaten van de vrjaars- en herfstteelt. - Vergelijking tussen

Nadere informatie

9< -3 WERKDOCUMENT. BEREKENEN VAN DE VETZUURSAMENSTELLING VAN RAAPOLIE MET HET C.D.S. (Chromatography Data System) door W.F. Keijzer en E.

9< -3 WERKDOCUMENT. BEREKENEN VAN DE VETZUURSAMENSTELLING VAN RAAPOLIE MET HET C.D.S. (Chromatography Data System) door W.F. Keijzer en E. WERKDOCUMENT BEREKENEN VAN DE VETZUURSAMENSTELLING VAN RAAPOLIE MET HET C.D.S. (Chrmatgraphy Data System) dr W.F. Keijzer en E. Schafstad R 124 1978-253 Abw September 2 9< -3 J K S D I E N S T VOOR DE

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Management review. CO2-reductiesysteem. Rapportage juli 2015 (referentiejaar = 2010) I. Bangma O. Van der Ende

Management review. CO2-reductiesysteem. Rapportage juli 2015 (referentiejaar = 2010) I. Bangma O. Van der Ende Management review CO2-reductiesysteem Rapprtage juli 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld dr: Akkrd: I. Bangma O. Van der Ende 1. Inleiding Op 28 juli is een management review gehuden waarin de energieprestaties

Nadere informatie

Samenvatting Biologie voor Jou VMBO 4a Ecologie. = studie over alle relaties tussen organismen en hun milieu

Samenvatting Biologie voor Jou VMBO 4a Ecologie. = studie over alle relaties tussen organismen en hun milieu Samenvatting Bilgie vr Ju VMBO 4a Eclgie 3.1 Eclgie = studie ver alle relaties tussen rganismen en hun milieu 2 grepen invleden uit milieu: Bitische factren: afkmstig van rganismen Abitische factren: invleden

Nadere informatie

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015 Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie vrjaar 2015 1 Publicatie vrjaar 2015 Alterim presenteert de uitkmsten van nze peridieke Alterim Arbeidsmarkt Index. Gericht nderzek nder 716 hg pgeleide financiële

Nadere informatie

PROEFSTATION VOOR, Du; ü-ruenten- EN FRUITTEELT ONDER ülao TE NAALDWIJK. Steriliseren van kasgrond door ingegraven drainkokers 1973

PROEFSTATION VOOR, Du; ü-ruenten- EN FRUITTEELT ONDER ülao TE NAALDWIJK. Steriliseren van kasgrond door ingegraven drainkokers 1973 -zzs?3"/2. PREFSTATIN VR, D; ü-ruenten- EN FRUITTEELT NDER üla TE NAALDWIJK d Biblitheek Prefstatin Naaldwijk A 1 N 17 pr-^fs : ^ ;;; s naald* 1 * FBUiTtEELï nt t ^ 1 Steriliseren van kasgrnd dr ingegraven

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

VERHOUDINGEN 2. Doelgroep Verhoudingen 2. Omschrijving Verhoudingen 2

VERHOUDINGEN 2. Doelgroep Verhoudingen 2. Omschrijving Verhoudingen 2 VERHOUDINGEN 2 Muiswerk Verhudingen 2 bestrijkt de uitbreiding van de basisvaardigheden van het rekenen met verhudingen, breuken en prcenten. Dit zijn de regels en vaardigheden die in het vmb en de nderbuw

Nadere informatie

Cijfers & trends op de arbeidsmarkt voor hoog opgeleide financials

Cijfers & trends op de arbeidsmarkt voor hoog opgeleide financials Cijfers & trends p de arbeidsmarkt vr hg pgeleide financials Alterim Arbeidsmarktindex Oktber 2015 Vrwrd Alterim presenteert de uitkmsten van de Alterim Arbeidsmarkt Index. Gericht nderzek nder 514 hg

Nadere informatie

BLADERDEEG/KORSTDEEG

BLADERDEEG/KORSTDEEG BLADERDEEG/KORSTDEEG Brn: www.passie.hreca.nl - 2009 DE GRONDSTOFFEN Om de werking en de mgelijke afwijkingen van bladerdeeg te kunnen begrijpen, is het ndzakelijk iets te weten ver de rl die de verschillende

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR CULTUURTECHNIEK EN WATERHUISHOUDING. NOTA 259, d. d. 22 mei 1964

INSTITUUT VOOR CULTUURTECHNIEK EN WATERHUISHOUDING. NOTA 259, d. d. 22 mei 1964 NN31545.0259 INSTITUUT VR CULTUURTECHNIEK EN WATERHUISHUDING NTA 259, d. d. 22 mei 1964 Het verband tussen het vchtgehalte bij pf 4,2 en enkele bdemfactren in twee gebieden in st-brabant H. Fnck BIBLITHEEK

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet DB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : WM/MIW/SSl/8372 OPSTELLER : J.M.U. Geerse, 0522-276864

Nadere informatie

Bijlage 4: Criteria en procedure sluiting jacht bij bijzondere weeromstandigheden

Bijlage 4: Criteria en procedure sluiting jacht bij bijzondere weeromstandigheden Bijlage 4: Criteria en prcedure sluiting jacht bij bijzndere weermstandigheden Beleid: GS nemen als uitgangspunt dat de jacht p alle wildsrten geslten wrdt bij sneeuwbedekking van minimaal 90% die langer

Nadere informatie

opleidingsniveau laag % % middelbaar/hoog % %

opleidingsniveau laag % % middelbaar/hoog % % Niet-werkende werkzekenden aan het werk in 2010: Wie zijn ze en waar vinden ze werk? Managementsamenvatting Oktber 2011 UWV WERKbedrijf helpt werkzekenden bij het vinden van een baan en werkgevers bij

Nadere informatie

IKZ DEEL II : De informatieronde

IKZ DEEL II : De informatieronde Vanuit het standpunt van de zn is de schaduw nzichtbaar (Gethe) IKZ DEEL II : De infrmatiernde Het is méér dan een cliché f butade: m aan een breed kwaliteitsbeleid te werken, heb je écht steun, inbreng

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Organisatie: Bevragingsperide: Rapprtdatum: ttaal 25/11/2014-24/12/2014 27/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT

LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT L '6 LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT OVERZICHT VAN ARBEID EN OPBRENGSTEN VAN PAPRIKA'S ONDER STAAND GLAS (VERWARMD, ONVERWARMD EN NATEELT) IN HET WESTLAND, OVER HET TEELTJAAR 1967. OVERZICHT No. 399 Niet

Nadere informatie

Waterbeheer, kan jij het aan?

Waterbeheer, kan jij het aan? Waterbeheer, kan jij het aan? Een rllenspel ver waterbeheer in het beheergebied van een waterschap Vakgebied: Aardrijkskunde, Bilgie, Maatschappijleer Niveau: klas 3 HAVO en VWO Tijdsduur: 60 minuten Waterbeheer

Nadere informatie

Analyse bijdragen onder de drempelwaarde. (0.05 mol/ha/jaar) AERIUSA. 4 juli Datum. Status. Definitief. Auteurs

Analyse bijdragen onder de drempelwaarde. (0.05 mol/ha/jaar) AERIUSA. 4 juli Datum. Status. Definitief. Auteurs Analyse bijdragen nder de drempelwaarde (0.05 ml/ha/jaar) Datum Status Auteurs 4 juli 2018 Definitief Liesbeth Maltha-Nix en Mark Wilmt Analyses ter nadere nderbuwing van het PAS Pagina 1 van 10 Achtergrnd

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

PRAKTIJKMEDEDELING No. 12 ya. hei. Laboratorim voor Bloembollenonderzoek te Lisse

PRAKTIJKMEDEDELING No. 12 ya. hei. Laboratorim voor Bloembollenonderzoek te Lisse STICHTING LABORATORIUM VOOR BLOEMBOLLENONDERZOEK POSTBUS 85 * 260 AB USSE PRAKTIJKMEDEDELING N. 2 ya. hei Labratrim vr Blembllennderzek te Lisse Overdruk uit Weekblad vr Blemibllencultuur, 73e jaargang,

Nadere informatie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie RETS RESpedia Lkale subsidie vr energieprjecten Ec Centre Wales Jake Hllyfield Lkale subsidies vr energiebesparing en duurzame energie Diverse lkale verheden in Wales hebben uiteenlpende maatregelen genmen

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Bibliotheek Proefstation Naaldwijk A Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk

Bibliotheek Proefstation Naaldwijk A Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk Biblitheek Prefstatin Naaldwijk A Prefstatin vr de Grenten- en Fritteelt nder Glas te Naaldwijk PRE mi: JTSN- en -WIJK hemishe nkridbestrijding bij perkplanten 1968 t/m 1975 dr : Ing. W. den Ber Naaldwijk,

Nadere informatie

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Vr u ligt het uitgewerkte plan van WijkZwemt. Dit plan is pgesteld dr de KNZB, 2521, gewn zwemmen en enthusiaste burgers/vrijwilligers vanuit belangengreperingen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over goodwill

Veelgestelde vragen over goodwill Veelgestelde vragen ver gdwill Geschiedenis van gdwill 1. Waarm wrdt dit nderwerp nu ter sprake gebracht? Gdwill bestaat tch al heel lang? Al enige jaren hrt de LOVAH het geluid dat gdwill weer terug is.

Nadere informatie

GOEDE PRESTATIES EN POSITIEVE VOORUITZICHTEN SURINAAMSE ECONOMIE ONDANKS UITDAGENDE EXTERNE OMGEVING 2010-2015. President D. D. Bouterse.

GOEDE PRESTATIES EN POSITIEVE VOORUITZICHTEN SURINAAMSE ECONOMIE ONDANKS UITDAGENDE EXTERNE OMGEVING 2010-2015. President D. D. Bouterse. GOEDE PRESTATIES EN POSITIEVE VOORUITZICHTEN SURINAAMSE ECONOMIE ONDANKS UITDAGENDE EXTERNE OMGEVING 2010-2015 President D. D. Buterse 8 mei 2015 INHOUD Ecnmische uitdagingen bij vername regering in augustus

Nadere informatie

Document 77.v. Een d.d. 10 april 2017 van NLO aan de Kansspelautoriteit houdende voorinformatie over het akkoord met Stichting

Document 77.v. Een  d.d. 10 april 2017 van NLO aan de Kansspelautoriteit houdende voorinformatie over het akkoord met Stichting Q Kansspelautriteit [V Datum 18 September 2018 ns kenmerk 12558/ 01.04.688 Dcument 77.v. Een e-mail d.d. 10 april 2017 van NL aan de Kansspelautriteit hudende vrinfrmatie ver het akkrd met Stichting Staatslterijschadeclaim.

Nadere informatie

^11 (33^7 C 2 7 JUNI Ir. W.G. de Haan A. Stein KOSTEN EN OPBRENGSTEN VAN KASFREESIA'S

^11 (33^7 C 2 7 JUNI Ir. W.G. de Haan A. Stein KOSTEN EN OPBRENGSTEN VAN KASFREESIA'S Ir. W.G. de Haan A. Stein KOSTEN EN OPBRENGSTEN VAN KASFREESIA'S N - 4-3 ~" g DENHAAG % C 2 7 JUNI 968 N BIBLIOTHEEK, Landbuw-Ecnmisch Instituut Cnradkade 75 's-gravenhage Tel.6.4.6 Publikatie tegestaan,

Nadere informatie

Verslag 2010 van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid: Groene banen Leuven 16 december 2010

Verslag 2010 van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid: Groene banen Leuven 16 december 2010 Verslag 21 van de Hge Raad vr de Werkgelegenheid: Grene banen Leuven 16 december 21 Jan De Mulder Department Studiën Structuur presentatie De Hge Raad vr de Werkgelegenheid (HRW) Het HRW-verslag 21: "Grene

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

3.1 Stroom-spanningskarakteristieken van zonnecellen.

3.1 Stroom-spanningskarakteristieken van zonnecellen. 3.1 Strm-spanningskarakteristieken van znnecellen. Experiment 3.1 Inleiding In de vrige experimenten hebben we steeds het prduct van de krtsluitstrm en de pen klemspanning genmen als het vermgen van de

Nadere informatie

De leerling thuis en niet naar school!?!?

De leerling thuis en niet naar school!?!? De leerling thuis en niet naar schl!?!? Oriënterend nderzek naar prblematiek en begeleidingsmgelijkheden van leerlingen, die niet f deels naar schl gaan. Kansen en mgelijkheden. IDT-SSONML Venl Renée van

Nadere informatie

Chic, zo n gedragspatroongrafiek!

Chic, zo n gedragspatroongrafiek! Chic, z n gedragspatrngrafiek! Leerdelen: De leerlingen kunnen nder begeleiding de verwevenheid tussen ecnmische, sciale en eclgische aspecten in duurzaamheidsvraagstukken herkennen. De leerlingen krijgen

Nadere informatie

berekeningen met hoeken, het werken met drie-dimensionale assenstelsels en de meetkundige

berekeningen met hoeken, het werken met drie-dimensionale assenstelsels en de meetkundige Meten en Meetkunde 2 Muiswerk Meten en Meetkunde 2 besteedt aandacht aan de uitbreiding van de basisvaardigheden van het rekenen met maten, ppervlaktes en inhuden, en cördinaten. In niveau 2 kmen de berekeningen

Nadere informatie

PROVINCIAL^ STATEN VAN OVERIJSSEL 12 NOV 2009. Datum: n november 2009"

PROVINCIAL^ STATEN VAN OVERIJSSEL 12 NOV 2009. Datum: n november 2009 PROVINCIAL^ STATEN VAN OVERIJSSEL Aan Gedeputeerde Staten vi ir?@verijssel 95/ d c.11 3 M t.a.v. mevr. drs. C. Abbenhu^s 11 Ac* ^ Pstbus 178 Dat. ntv.: 12 NOV 29 80 GB Zwlle Ruting a.d. Bijl.: Overijssel

Nadere informatie

Bijen op boerenland doen het beter

Bijen op boerenland doen het beter Bijen p berenland den het beter Data-analyse 380 srten Nederlandse bijen en hmmels Zeist, 4 juni 2019 STAF Research 1 Samenvatting De Nederlandse lijst met bijen en hmmels telt 380 srten. Bij 112 srten

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

prijsaanvraag prairietuin - inlichtingenformulier -

prijsaanvraag prairietuin - inlichtingenformulier - prijsaanvraag prairietuin - inlichtingenfrmulier - Datum: Gegevens Klant Naam :... Adres :......... Tel /GSM:... Fax:... @:... Particulier Prfessineel Berep:... ON nr:... Handelaar Eigenschappen tuin in

Nadere informatie

Ter vergelijking met de MJA3-doelstelling worden de indices voor productieproces, keten en duurzame energie gesommeerd.

Ter vergelijking met de MJA3-doelstelling worden de indices voor productieproces, keten en duurzame energie gesommeerd. MJA3 cnvenant Methdiek energieefficiency Alle inspanningen van bedrijven gericht p energiebesparing in het prductieprces en in de keten en met het g p de inzet van duurzame energie, wrden gehnreerd: zij

Nadere informatie

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes Samengevat 2011 Guidea - Kenniscentrum vr Terisme en Hreca vzw Deze infrmatie werd met de grtste zrg samengesteld.

Nadere informatie

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces Verdiepend nderzek Wminkpprces Kwalitatief nderzek nder 24 gemeenten Petra Ebben de Jng & Myriam Martens 1 september 2014 Disclaimer en leeswijzer Het ministerie van VWS heeft Q-Cnsult pdracht gegeven

Nadere informatie

GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ

GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ Bent u ndernemer en heeft u hart vr de makelaardij? Dan is HOUSEHUNTING p zek naar u! Vr uitbreiding van nze greiende franchiseketen zeken wij

Nadere informatie

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken.

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken. 5.2.7 Energie Wat is het thema en waarm is het belangrijk? Het thema energie gaat ver het gebruik van energie in de gebuwde mgeving vr verwarming, keling, verlichting en industriële en agrarische prcessen.

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 2 Vrwrd Gewaardeerde lezer, Hierbij bieden we u het jaarverslag 2014 aan. Vr de cliëntenraad is het een interessant jaar geweest.

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Entiteit: Bevragingsperide: Rapprtdatum: Vrbeeld 25/11/2014-24/12/2014 23/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de bttm-up

Nadere informatie

*B20170ì3078* Gemeente Heerhugowaard T.a.v. gemeenteraad van Heerhugowaard Postbus AJ HEERHUGOWAARD

*B20170ì3078* Gemeente Heerhugowaard T.a.v. gemeenteraad van Heerhugowaard Postbus AJ HEERHUGOWAARD Autriteit Cnsument l Markt NTVANGEN 2 0 JUN 2017 *B20170ì3078* Gemeente Heerhugwaard T.a.v. gemeenteraad van Heerhugwaard Pstbus 390 1700 AJ HEERHUGWAAR en Haag, "ū 1 9 JUN 2017 Û) IQ Aantal bijlage(n):

Nadere informatie

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een prgramma vr het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Delgrep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt vr grep 7 en 8 van de basisschl en de eerste

Nadere informatie

NOORD-NEDERLAND 2030: Europees koploper klimaatambitie

NOORD-NEDERLAND 2030: Europees koploper klimaatambitie NOORD-NEDERLAND 2030: Eurpees kplper klimaatambitie Nrd-Nederland 2030: Eurpees kplper klimaatambitie Onze tekmstvisie Als het aan ns ligt is Nrd-Nederland in 2030 dé regi waar we ged kunnen leven, ged

Nadere informatie

STAPPENPLAN. ONDERZOEK Kwaliteit zaalstoelen IN OPDRACHT VAN STADSGEHOORZAAL TE KAMPEN. OmTT DEFINITIEF

STAPPENPLAN. ONDERZOEK Kwaliteit zaalstoelen IN OPDRACHT VAN STADSGEHOORZAAL TE KAMPEN. OmTT DEFINITIEF STAPPENPLAN ONDERZOEK Kwaliteit zaalstelen IN OPDRACHT VAN STADSGEHOORZAAL TE KAMPEN DEFINITIEF OmTT OPDR. NR. P677 13 OKTOBER 2007 *** Pagina 2 van 6 INLEIDING Dit stappenplan leidt het nderzek dat de

Nadere informatie

SAMENSTELLING WERKGROEP DRINKWATER. VerenigingvanExploitanten van Waterleidingbedrijven In Nederland,VEWIN. ir B.Bulten (voorzitter)

SAMENSTELLING WERKGROEP DRINKWATER. VerenigingvanExploitanten van Waterleidingbedrijven In Nederland,VEWIN. ir B.Bulten (voorzitter) SAMENSTELLING WERKGROEP DRINKWATER ir B.Bulten (vrzitter) ingk.prtema (secretaris) ir P.L.M, dec ir H.A.vanDuist ir A.J.Rebert ir H.K.A.Rtermundt ir E. Rsma drsd.sprng ir H.Vaessen ingh.m.g.verresen VerenigingvanExplitantenvan

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie

Het _v e reff e nen _van de_ pf_-_cu_rye_ langs grafische weg AE Wageningen

Het _v e reff e nen _van de_ pf_-_cu_rye_ langs grafische weg AE Wageningen NN31545.73 Het _v e reff e nen _van de_ pf_-_cu_rye_ langs grafische weg Devendt,-be'eec: JS Pstbus 24) "" 67 AE Wagengen ^-V-i Bij het vereffenen kan men het beste ervan uitgaan, dat de pf-curve wrdt

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

De stijging van de hoogwaterstanden op de Westerschelde in de afgelopen eeuw. auteurs): J. Doekes datum: november 1986 Mmenvottine: zie hieronder

De stijging van de hoogwaterstanden op de Westerschelde in de afgelopen eeuw. auteurs): J. Doekes datum: november 1986 Mmenvottine: zie hieronder ministerie van verkeer en waterstaat dienst getijdewateren GWI-86.014 De stijging van de hgwaterstanden p de Westerschelde in de afgelpen eeuw. auteurs): J. Dekes datum: nvember 1986 Mmenvttine: zie hiernder

Nadere informatie

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b Kindercach Jasmijn Krmhut Grep 8b Inhud Vrwrd 1 Hfdstuk 1 Wat is een kindercach? 2 Hfdstuk 2 Geschiedenis 3 Hfdstuk 3 De pleiding 4 Hfdstuk 4 De prblemen 5 Hfdstuk 5 Srten kindercaches 6 Interview 7 Nawrd

Nadere informatie

\Z&SbQ. Ir. A.L.G.M. Bauwens No D.B. Baris

\Z&SbQ. Ir. A.L.G.M. Bauwens No D.B. Baris Ir. A.L.G.M. Bauwens N.. D.B. Baris BEREPSVERANDERING DR ZELFSTANDIGE AGRARIERS EN DE VERMINDERING VAN HET AANTAL BEDRIJVEN P DE ZANDGRNDEN IN HET MIDDEN EN STEN VAN NRDBRABANT Maart 9 9 A ^ " f % ^ EHHAAG

Nadere informatie

Effecten van toelatingsvoorwaarden in hoger onderwijs: Implicaties voor de lerarenopleiding

Effecten van toelatingsvoorwaarden in hoger onderwijs: Implicaties voor de lerarenopleiding Effecten van telatingsvrwaarden in hger nderwijs: Implicaties vr de lerarenpleiding Ken Declercq 1 en Frank Verbven 2 Centrum vr Ecnmische Studiën KU Leuven 1 KU Leuven en FWO Vlaanderen 2 KU Leuven en

Nadere informatie

VWO-I CENTRALE EXAMENCOMMISSIE VASTSTELLING OPGAVEN CORRECTIEVOORSCHRIFT. Bij het examen: NATUURKUNDE VWO 1986-I. 2 Scoringsvoorschrift

VWO-I CENTRALE EXAMENCOMMISSIE VASTSTELLING OPGAVEN CORRECTIEVOORSCHRIFT. Bij het examen: NATUURKUNDE VWO 1986-I. 2 Scoringsvoorschrift CENTRALE EXAMENCOMMISSIE VASTSTELLING OPGAVEN VWO-I CORRECTIEVOORSCHRIFT Bij het examen: NATUURKUNDE VWO 986-I Inhud: Algemene regels Scringsvrschrift. Scringsregels. Crrectiemdel A 4 - - De Centrale E~amencmrnissie

Nadere informatie

Ao^^aé. Drs. C.J.M.Spierings No HET OVERKOEPELEND GEBRUIK VAN ARBEID EN MACHINES OP AKKERBOUWBEDRIJVEN. Januari Afdeling Streekonderzoek

Ao^^aé. Drs. C.J.M.Spierings No HET OVERKOEPELEND GEBRUIK VAN ARBEID EN MACHINES OP AKKERBOUWBEDRIJVEN. Januari Afdeling Streekonderzoek Drs. C.J.M.Spierings N..8 HET VERKEPELEND GEBRUIK VAN ARBEID EN MACHINES P AKKERBUWBEDRIJVEN Januari 970 C ^ DENHMQ ^ i - 6 m. 970 e x BIBLITHEEK Landbuw-Ecnmisch Afdeling Streeknderzek Instituut A^^aé

Nadere informatie

Theoretische elektriciteit 5TSO

Theoretische elektriciteit 5TSO TER INFO: IMAGINAIRE NOTATIES De algemene frmule kan men herschrijven in een cmbinatie van twee cmpnenten; namelijk in cmplexe vrm bestaat er een reëel deel en een imaginair deel. Het reële deel van de

Nadere informatie

prijsaanvraag 'Kruidlaag in Woodland' - inlichtingenformulier -

prijsaanvraag 'Kruidlaag in Woodland' - inlichtingenformulier - prijsaanvraag 'Kruidlaag in Wdland' - inlichtingenfrmulier - Datum: Termijn: Beste klant Wij helpen u graag bij de creatie van uw schaduwtuin f schaduwbrder nder bestaande bmen f en heesters. Vul dit frmulier

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2011

Nieuwsbrief december 2011 Nieuwsbrief december 2011 Vrwrd Het bestuur kijkt met vldening terug p het jaar 2011! Een jaar waarin nder andere Hanzeland werd verfraaid met een tunnelschildering, er met ndernemers aan het Lübeckplein

Nadere informatie

392: Ir. J.M. Biemans No Ir. K.M. Dekker VERMOGENSVORMING DOOR JONGE LANDBOUWERS VOOR EN TIJDENS DE BEDRIJFSOVERNEMING

392: Ir. J.M. Biemans No Ir. K.M. Dekker VERMOGENSVORMING DOOR JONGE LANDBOUWERS VOOR EN TIJDENS DE BEDRIJFSOVERNEMING Ir. J.M. Biemans N. 2.42 Ir. K.M. Dekker VERMOGENSVORMING DOOR JONGE LANDBOUWERS VOOR EN TIJDENS DE BEDRIJFSOVERNEMING (Een nderzek in de prvincies Friesland, Gelderland en Nrd-Brabant)

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Vrwrd Gewaardeerde lezer, Graag bieden we u hierbij ns jaarverslag 2016 aan zdat u geïnfrmeerd bent ver nze inbreng in het beleid

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, Opkweektemperaturen bij stooktomaten met plantdatum begin Februari,

PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, Opkweektemperaturen bij stooktomaten met plantdatum begin Februari, cp PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, TE NAALDWIJK. Bibliotheek Proefstation Naaldwijk A 1 T 21 Opkweektemperaturen bij stooktomaten met plantdatum begin Februari,1961-1962. door:

Nadere informatie

Ambitie HAS Hogeschool: Afvalvrij in Resultaten afgelopen 3 jaar Zie bijlage 1: Grafieken. Samenwerking Ecosmart

Ambitie HAS Hogeschool: Afvalvrij in Resultaten afgelopen 3 jaar Zie bijlage 1: Grafieken. Samenwerking Ecosmart Ambitie HAS Hgeschl: Afvalvrij in 2025 HAS Hgeschl is hét hger berepspleidings- en expertisecentrum in Zuid Nederland in het dmein van agr, fd en leefmgeving. Als zelfstandige tp-hgeschl leiden we studenten

Nadere informatie

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept -

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept - Federatiestatuut Walburggrep -cncept - Federatiestatuut pagina 1/12 Inhud 1 Overwegingen 3 2 Naam en delstelling van de federatie 4 2.1 Naam 4 2.2 Delstelling 4 3 Bestuur 5 3.1 Federatiebestuur, beneming

Nadere informatie

Stadsregiorail, focus op realisatie!

Stadsregiorail, focus op realisatie! Stadsregirail, fcus p realisatie! Cr Hartgs Stadsregi Arnhem Nijmegen chartgs@destadsregi.nl Bijdrage aan het Cllquium Verversplanlgisch Speurwerk 21 en 22 nvember 2013, Rtterdam Samenvatting Stadsregirail:

Nadere informatie

PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS TE NAALDWIJK

PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS TE NAALDWIJK 141 t l^av : ^3 PREFSTATN VR DE GRENTEN- EN FRUTTEELT NDER GLAS TE NAALDWJK Het gebruik van CCC bij het tussenplanten van tmaten Wa. van Ravestijn en B. Meyndert Naaldwijk, juni 1978 ntern verslag n. 34

Nadere informatie

(AMSTh^KDAM' ilmersfoort-wageningen-numegen

(AMSTh^KDAM' ilmersfoort-wageningen-numegen Ol{fL^ ^/ j-^ f^i^/y^^ --, 'f^^"^l!le#-' DE 7^ n SPOORWEG J (AMSTh^KDAM' ilmersfoort-wageningen-numegen \\V KOH'ISTK \EI'.lUNI)lN(i \AN \MSTI,Hr)\M MKT 1)1'N 1\1JN. W. JAC. WERTHEIM, AhVUCVAT. Met Spr

Nadere informatie

Beleidsplan Genootschap Nederland -Israël

Beleidsplan Genootschap Nederland -Israël Beleidsplan Gentschap Nederland -Israël Gentschap Nederland - Israel 1. Prfiel van het Gentschap Nederland - Israël De vereniging Gentschap Nederland - Israël (GNI) werd p 1 juni 1967 pgericht en in Amsterdam

Nadere informatie

Vooraf. Operationeel programma ESF. 01.01.2014 t/m 31.12.2020

Vooraf. Operationeel programma ESF. 01.01.2014 t/m 31.12.2020 Subsidieregeling ESF 2014-2020 De Subsidieregeling ESF 2014-2020 (ESF) is gericht p de ndersteuning van prjecten p het gebied van actieve inclusie en actief en geznd uder wrden. Algemene infrmatie Aanvraagtermijn:

Nadere informatie

Gezondheid, veiligheid en voorkomen van ongelukken

Gezondheid, veiligheid en voorkomen van ongelukken Laskennis pgefrist (nr. 48) Gezndheid, veiligheid en vrkmen van ngelukken Beheersing van de Bij het autgeen en elektrisch lassen is de lasrkcncentratie in de nmiddellijke nabijheid van de las ver bven

Nadere informatie

Uitnodiging Samen leren van de kwaliteitsmonitor

Uitnodiging Samen leren van de kwaliteitsmonitor Uitndiging Samen leren van de kwaliteitsmnitr Inspiratiebijeenkmst 2: Een tevreden cliënt Dnderdag 18 april 13.00-17.15 bij Innvitapark Ostelijke Havendijk 13 in Rsendaal Samen leren van de Kwaliteitsmnitr

Nadere informatie

5.2.3 Klimaatbestendigheid ontwikkelen

5.2.3 Klimaatbestendigheid ontwikkelen 5.2.3 Klimaatbestendigheid ntwikkelen Wat is het thema, waarm is het belangrijk? Bij duurzame sntwikkeling streven we naar een tekmstbestendige ntwikkeling. Dit betekent dat we bij de ntwikkeling van en

Nadere informatie

Criteria Specialistenregister Kinderergotherapeut bij Kwaliteitsregister Paramedici (KP)- Ergotherapie

Criteria Specialistenregister Kinderergotherapeut bij Kwaliteitsregister Paramedici (KP)- Ergotherapie Criteria Specialistenregister Kinderergtherapeut bij Kwaliteitsregister Paramedici (KP)- Ergtherapie Deze criteria zijn pgesteld dr Ergtherapie Nederland in samenwerking met de werkgrep van EN Criteria

Nadere informatie

ENQUÊTE LEVEN IN HEILIG LANDSTICHTING

ENQUÊTE LEVEN IN HEILIG LANDSTICHTING ENQUÊTE LEVEN IN HEILIG LANDSTICHTING Beste drpsgent, Vr u ligt een enquête ver de ntwikkeling van ns drp in de kmende jaren. Deze enquête is een initiatief van de Drpsvereniging Heilig Landstichting,

Nadere informatie

Heart4Women. Duurzaam Bewogen Missionair. Sponsor een vrouw

Heart4Women. Duurzaam Bewogen Missionair. Sponsor een vrouw Heart4Wmen Duurzaam Bewgen Missinair Spnsr een vruw Vruwen in hun kracht Heart4Ghana is bewgen met de psitie van de vruw binnen de Dagmba en Nanumba cultuur. Deze vruwen hebben het niet altijd makkelijk

Nadere informatie

Obesitas Een onderschatte bedreiging: Publieke perceptie van obesitas in Europa

Obesitas Een onderschatte bedreiging: Publieke perceptie van obesitas in Europa Obesitas Een nderschatte bedreiging: Publieke perceptie van besitas in Eurpa SAMENVATTING PER LAND BELGIË Uitgeverd dr Opinium, een nafhankelijk bureau vr strategische inzichten, in samenwerking met de

Nadere informatie

SPREEKBEURT PIJLGIFKIKKER

SPREEKBEURT PIJLGIFKIKKER SPREEKBEURT PIJLGIFKIKKER l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n AMFIBIEËN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE PIJLGIFKIKKER

Nadere informatie

^-e % t it >:P. Ir. B. van der Ploeg ZIJN ER NOG WEL GENOEG OPVOLGERS? De opvolgingssituatie in Noord- en Zuid-Holland. Mededelingen en Overdrukken

^-e % t it >:P. Ir. B. van der Ploeg ZIJN ER NOG WEL GENOEG OPVOLGERS? De opvolgingssituatie in Noord- en Zuid-Holland. Mededelingen en Overdrukken Ir. B. van der Pleg ZIJN ER NG WEL GENEG PVLGERS? De pvlgingssituatie in Nrd- en Zuid-Hlland U, ^-e % Mededelingen en verdrukken t it :P N. 7 V 40 "'-" "" Landbuw-Enmish Instituut - nradkade 75 - Den Haag

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

WW- l sn LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT. ONDERZOEK NAAR DE OPBRENGSTEN VAN JAARRONDChRYSANTEN TEELTJAAR 1977 OVERZICHT NO. 705 AFDELING TUINBOUW LZ/5

WW- l sn LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT. ONDERZOEK NAAR DE OPBRENGSTEN VAN JAARRONDChRYSANTEN TEELTJAAR 1977 OVERZICHT NO. 705 AFDELING TUINBOUW LZ/5 LANDBUW-ENISCH INSTITUUT NDERZEK NAAR DE PBRENGSTEN VAN JAARRNDChRYSANTEN TEELTJAAR 1977 VERZICHT N. 705 AFDELING TUINBUW " >02 LS - DEN HAAG - NRADKADE 175 - PSTBUS 29703 - TELEFN 070-61 41 61 LZ/5 1S

Nadere informatie