PRAKTIJKMEDEDELING No. 12 ya. hei. Laboratorim voor Bloembollenonderzoek te Lisse

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRAKTIJKMEDEDELING No. 12 ya. hei. Laboratorim voor Bloembollenonderzoek te Lisse"

Transcriptie

1 STICHTING LABORATORIUM VOOR BLOEMBOLLENONDERZOEK POSTBUS 85 * 260 AB USSE PRAKTIJKMEDEDELING N. 2 ya. hei Labratrim vr Blembllennderzek te Lisse Overdruk uit Weekblad vr Blemibllencultuur, 73e jaargang, n. 5 (963), blz. 0, 02 en 03. Bleibemvleding bij bl irissen dr Dr J. J. Beijer en Drs. A. F. G. Sltweg INLEIDING Bjj de blirissen vindt de aanleg van de blem p een geheel ander tijdstip plaats dan b vele andere blgewassen. Narcissen, tulpen en hyacinthen vrmen de blem in de maanden mei tt augustus; irissen den dit veel later, bjj buiten planten n.l. pas in het vrjaar, ngeveer drie maanden vr de blei. Ok bq irissen die wrden gefrceerd f waarvan de blei na het nrmale tydstip ligt, vindt de blemaanleg zeer laat plaats, in de meeste gevallen pas na het planten. Een ander belangrijk verschil tussen irissen en andere blgewassen is de temperatuur, waarbij de blem gevrmd wrdt. Bij narcissen, tulpen en hyacinten zijn dit vrije hge temperaturen (20 30 C). Bij irissen ligt de ptimale temperatuur tussen 9 en 3 C. Dit wil niet zeggen, dat bij hgere temperaturen geen blem gevrmd kan wrden, de aanleg gaat dan echter veel langzamer. Een abslute remming van de blemvrming bij irissen treedt pas p bij ngeveer 30 C. Over het algemeen zullen irissen pas een blem gaan vrmen, wanneer de bllen ngeveer 8 lfbladeren gemaakt hebben. Deze vrming van lfbladeren gebrt bij hgere temperatuur dan de blemaanleg. Merkwaardig is nu, dat de aanleg van de blem sterk beïnvled kan wrden dr temperatuurbehandelingen van de bllen krt na het rien. Dit is dus zeer lang vr de blem gevrmd wrdt. Een veelvuldig vrkmend verschijnsel bij irissen, vral bij vrege brei, is het verdrgen van de blemen ( blasting" f bud blast"). Dit kan in alle stadia van de grei van de blem gebren, van direct na de aanleg tt vlak vr de vlle blei; de hierbij ptredende symptmen zijn afhankelijk van het tijdstip waarp dit gebrt. Bij zeer vrege verdrging van de blem wrdt deze in het geheel niet zichtbaar. Bij verdrging in een later stadium schieten de planten wel dr" maar de ntwikkeling van de blem stpt. Het lichtste geval van blemverdrging wrdt gekenmerkt dr het traag penspringen en de bleke klr van de blem. Wanneer de bllen na het rien een njuiste temperatuurbehandeling krijgen, kan het vrkmen dat geen blem aangelegd wrdt. Dergelijke planten zijn later te herkennen aan hun 3 4 bladeren (z.g. driebladers f three-leaves"), die vaak langer zijn dan de bladeren van een bleiende iris. 7ôc6^

2 Over het algemeen kunnen alle cultivars van blirissen p dezelfde wijze geprepareerd en in blei getrkken wrden. Een zeer belangrijke uitzndering hierp vrmt de cultivar 'Wedgwd'. Deze iris nderscheidt zich van de verige dr zijn belangrijk vregere blei, de iets krtere trektijd in de kas en een betere prepareerbaarheid van de kleinere leverbaarmaten. I. Waardr wrdt de blemaanleg van blirissnbepaald? A. Greimstandigheden in het vrafgaand seizen Hewel er geen enkele sprake is van blemaanleg tijdens de grei in het vrafgaande seizen, zijn tch de bdemtemperaturen van invled p het latere bleivermgen van de bllen. Een warme peride aan het eind van de greitijd kan de blei in het kmende jaar sterk bevrderen, k een warm vrjaar schijnt hiervr gunstig te zijn. De breicapaciteit van partijen van verschillende herkmst, kan sterk uiteenlpen. Dit bewijst een pref genmen in 960 met de cultivar 'Wedgwd', waarvan mnsters van 6 verschillende partijen behandeld werden vlgens de methde: 2 weken 35 C + 2 weken 7 C + 6 weken 9 C. Het bleiresultaat varieerde tussen 6,7 / en 76,7%. Vr deze wisselende bleibaarheid is ng geen verklaring bekend. Hier kunnen partij-eigenschappen een rl spelen, maar k andere factren mgen niet uitgeslten wrden. Uit tabel i blijkt, dat k de grndsrt waarp de irissen geteeld zijn, van invled is p het resultaat na preparatie vr vrege blei. TABEL. Breiresultaten van éénzelfde party iris 'Wedgwd', in het vrafgaande seizen geteeld p verschillende grndsrten. Bllen ntvangen p ; behandeling 2 weken 35 C + 2 weken 7 C + 6 weken 9 C; geplant Aantal bllen per bject: 30 stuks, maat van de bllen 0 cm en grter. / ver- Grndsrten Blei- % % drie- drgde % datum blei bladers blemen uitval Zware zavel Lichte zavel Veengrnd Dnker zand Spuitzand Het slechte resultaat met de bllen geteeld p zware zavelgrnd en veengrnd werd mede verrzaakt dr het hge percentage driebladers, dat zijn dus planten die in het geheel geen blem aangelegd hebben. Dat daarnaast in dezelfde bjecten een hg percentage verdrgde blemen vrkwam, is niet ngewn, driebladers en verdrgde blemen gaan vaak samen. B. De maat van de bllen De grtte van de bllen is in sterke mate bepalend vr de bleibaarheid. Kleine bllen bleien drgaans niet. Grte bllen geven in nr- 2

3 male jaren vr het grtste gedeelte blemen. Daartussen bevinden zich enkele grtteklassen waar de greimstandigheden vóór de gst en de warmtebehandeling nâ het rien bepalen f deze bllen later een blem zullen geven. Bleibare en niet-bleibare maten zijn vr de verschillende cultivars niet gelijk. 'Wedgwd' vrmt k in dit pzicht een uitzndering p de andere irissen. Z zijn van deze cultivar de maten 0 cm en grter het gemakkelijkst tt een hg percentage blei te brengen en het meest geschikt vr een nabehandeling bij 9 C (zie II: Preparatiemethden). Bllen kleiner dan 8 cm geven in het algemeen geen f een zeer geringe blei. De maten tussen 8 en 0 cm geven bij nabehandeling bij 9 C kans p een geringer bleiresultaat. Vr de andere irissen geldt ver het algemeen, dat bij vervregde blei de maten 7 en 8 cm vereenkmen met de bllen van 9 en 0 cm van 'Wedgwd'; kleinere maten laten zich meilijk tt vervregde blei brengen. Van de cultivar 'Prf. Blaauw' zijn de maten 9 en 0 cm geschikt vr vervregde blei. Wanneer de irissen behandeld meten wrden vr blei p een later tijdstip dan nrmaal (de z.g. geremde irissen"), met uitgegaan wrden van de grtste blmaten. C. De preparatiebehandeling na het rien Ok de preparatiebehandeling is van grte invled p het latere bleiresultaat. Irisbllen van de grtste maat van een prima partij en nder de gunstigste mstandigheden geteeld, kunnen na nvldende f njuiste preparatie tch ng een telrstellend bleiresultaat geven. Het zal duidelijk zijn, dat dit bij gebruik van kleinere bllen in ng veel sterkere mate "het geval is. Om uitval bij de preparatie en het trekken te vrkmen, is het dringend ndzakelijk dat de bllen z vrzichtig mgelijk wrden behandeld. Sttplekken zyn er vaak de rzaak van dat de bllen later te grnde gaan. II. Preparatiemethden Hiernder zijn de methden aangegeven, die gericht zijn p de ptimale blei in een bepaalde peride. Sms zal met een krtere behandeling f een lagere temperatuur vlstaan kunnen wrden. Dan zullen echter factren als greimstandigheden vóór de gst en de blmaat meer invled krijgen p het latere bleiresultaat. De kze van de blmaal vr de preparatie heeft men in eigen hand, de greimstandigheden vr de gst niet. Bij de berdeling hiervan kan men zich licht vergissen. Daarm is het ndzakelijk de irissen de vlledige serie temperatuurbehandelingen te geven. Dit geldt zwel vr de grte als vr de kleine blmaten. A. Behandelingen vr vrege en late gefrceerde blei van de cultivar 'Wedgwd'. Behandeling vr vrege blei (20 december eind januari) Vr de preparatie van irissen vr vrege blei is een betruwbare standaardmethde" ntwikkeld, die als vlgt luidt: 2 weken 35 C + 3 dagen 40 C + 2 weken 7 C + 6 weken 9 C. Deze methde is k na ngunstige zmers vr de blmaat 9-0 cm betruwbaar gebleken wanneer niet te vrege blei verlangd wrdt. Als vrbeeld van de gede resultaten met de standaardmethde" te behalen kunnen de cijfers in tabel 2 vermeld wrden:

4 TABEL 2. Iris 'Wedgwd'. Resultaten by vrege blei na tepassing van de standaardbehandeling. 2 weken 35 C + 3 dagen 40 C + 2 weken 7 C + 6 weken 9 C. Breitemperatuur 5 l lt C / ver- Plantdatuim Bleidatuin % drie- drgde % % bladers blemen blei uitval Vral de behandeling gedurende 3 dagen by 40 C gaf een enrme verbetering: 958 'Wedgwd'. Vrbehandeling 2 weken 35 C + 6 weken 9 C gaf 70,6*» driebladers. Vrbehandeling 3 dagen 40 C + week 35 C + 6 weken 9 C gaf 0,0'/t driebladers. Ondanks het feit dat in het tweede geval maar week 35 C werd tegepast, gaf de vrafgaande behandeling van 3 dagen bij 40 C een enrme verbetering van het percentage drielbladers. Later is gebleken dat de belhandeling gedurende 3 dagen bij 40 C het beste na die bij 35 C gegeven kan wrden. Met nadruk dient erp gewezen te wrden, dat de behandeling bij 40 C niet langer dan 3 x 24 uur mag gebren, terwijl de temperatuur beslist niet de 40 C te bven mag gaan. De behandeling van 2 weken 7 C reduceert het percentage verdrgde blemen aanmerkelijk, zals uit tabel 3 duidelijk blijkt. TABEL 3. Iris 'Wedgwd'. Invled van de behandeling van 2 weken bij? C p het ptreden van verdrgde blemen tgdens de vrege brei (in / van het ttale aantal blemen), bllen van 0 cm en grter. Vrbehandeling 2 w. 30 C 2 w. 30 C + 3 d. 40 C 2 w. 35 C 2 w. 35 C + 3 d. 40 C Met teveging van 2 weken 7 C Znder teveging van 2 weken 7 C Tegenwrdig wrden veel irissen vr vrege blei dr de afnemer ter plaatse bij 9 C gekeld. Hiertegen is geen enkell bezwaar, mits de leverancier en de afnemer zich hierver duidelijk met elkaar verstaan, zdat dan k irissen gekeld wrden, die de juiste vrbehandeling in Nederland ndergaan hebben. Alleen de bvengenemde preparatie van 2 weken 35 C + 3 dagen 40 C + 2 weken 7 C + 6 weken 9 C kmt in aanmerking m een z hg mgelijk percentage vrege blei te verkrijgen. De bllen meten z vreg gerid wrden, dat inderdaad deze vlledige behandeling gegeven kan wrden. De aldus behandelde bllen meten eind ktber f begin nvember geplant wrden m p tijd in blei te kmen en zullen daarm p een zdanig tijdstip gerid meten wrden, dat mstreeks 5 augustns met de preparatiebehandeling begnnen kan wrden. Het is eveneens belangrijk, dat géén van de vrbehandelingen, nch de kelperide van 6 weken bij 9 C, vrtijdig wrdt afgebrken f bekrt. Gebrt dit wel, dan zijn telrstellingen bij de afnemers te verwachten!

5 Wil men de irissen wat eerder in blei trekken dan de laatste week van december, dan dienen de bllen eerder gerid te wrden, pdat tch de vlledige preparatiebehandeling gegeven kan wrden en de trektijd niet bekrt beneft te wrden. 2. Later gefrceerde blei (februari april) Als regel beheft vr blei tussen februari en april geen behandeling bij 9 C gegeven te wrden. Kelen kan de blei echter iets vervregen, terwijl het kruid wat krter blijft. De meest betruwbare methde is in dit geval: 2 weken 35 C, daarna 7 C tt het planten (zie tabel 4). Vr de kleinere maten (8-9 cm) is bvendien invegen van de behandeling van 3 dagen 40 C beslist ndzakelijk. Vr de grtere maten kan de behandeling bij 40 C k sterk aanbevlen wrden, vral na een kele zmer. Van grt belang is een vldend lange behandeling bij 7 C, de blemaanleg wrdt daardr bevrderd en het percentage verdrgde blemen gereduceerd. TABEL 4. Iris 'Wedgwd'. Invled van de duur van de behandeling bij 7 C (6 weken f 0 weken) p het bleipercentage by latere brei. Bllen in vlle grnd geplant. Aantal bllen per bject: 50. Bleipercentage bven 90 vet gedrukt. Vr- Plantdatum na Bleiperc. (bleidata) na behandeling 6 w. 7 C 0 w. 7 C 6 w. 7 C 0 w. 7 C 2 w. 3 w. 4 w. 3d. 35 C 35 C 35 C 40 C (23-2) 64 (25-2) 80 (4-3) 80 (2-2) 94 (5-3) 82 (7-3) 90 (20-3) 96 (5-3) Van de in tabel 4 genemde vrbehandelingen wrdt nu dus die van 2 weken 35 C aanbevlen, eventueel aangevuld met een behandeling gedurende 3 dagen bij 40 C. Vral het percentage verdrgde blemen wrdt dr een langdurige bewaring bij 7 C zeer sterk verminderd. B. Behandelingen vr vrege en late blei van de andere cultivars De tt nu te gedane preven met andere cultivars hadden niet ten del de irissen z vreg mgelijk in blei te krijgen. Wel is uit de nderzekingen gebleken, dat het k vr vervregde blei van andere cultivars dan 'Wedgwd' beslist ndzakelijk is. dat de vlledige standaardbehandeling (zie nder II, A ) gegeven wrdt. Succes is alleen te verwachten bij gebruik van de grtste maten bllen. C. Blei p een nrmaal tijdstip Wanneer men verzekerd wil zijn van een z hg mgelijk percentage blemen, dient men de bllen na het rien ngeveer 2 4 weken bij C te bewaren en daarna betrekkelijk kel (bij vrkr bij 7 C). D. Blei p een later dan nrmaal tijdstip ( geremde irissen") Uit het nderzek naar de mgelijkheden van remming van irisbllen vr exprt naar het Zuidelijk Halfrnd heeft zich een blbehandeling ntwikkeld vr blei van irissen in de maanden september tt nvember. Direct na het rien dienen de bllen te wrden pgeslagen bij 30 C (de z.g. remtemperatuur). Vóór het planten vlgt dan een behandeling bij 7 C gedurende 6 weken. Het planttijdstip van de bllen wrdt

6 bepaald p grnd van het verlangde bleitijdstip. In de tabellen 5 en 6 zijn enkele resultaten weergegeven, resp. bij blei in september en in ktber en nvember. In net laatste geval met eind september f de eerste helft van ktber glas pgebracht wrden, waarna de temperatuur p 0 2 C dient te wrden gehandhaafd. TABEL 5. Blei van geremde irissen bjj pplant buiten. Na de bewaring bij 30 C werden de bllen vr het planten 6 weken bij 7 C pgeslagen. Bleidata en percentages blei (tussen haakjes). Cultivar 8-6 H. C. van Vliet (00) Imperatr 20-9 ( 98) Prf. Blaauw ( 99) White Excelsir. 4-9 ( 99) White Superir. 2-9 ( 96) Natinal Velvet. 2-9 ( 98) Wedgwd Plantdatum (99) (98) (98) (99) (93) 5-9 (98) 4-9 (96) 24-9 (92) (Zie k tabel 6 p blz. 7). III. Het trekken van vr vervregde f verlate blei geprepareerde irissen De wijze van frceren van irissen kan het bleiresultaat zeer sterk beinvleden. Vral bij vrege blei spelen de mstandigheden in de kas een zeer grte rl. In het algemeen kan gesteld wrden, dat de mstandigheden vlak na het planten ptimaal meten zijn vr de blemaanleg, terwijl daarna de grei ngestrd dient te verlpen. Daarm zijn de vlgende punten zeer belangrijk. A. Het licht Vral bij vrege brei van irissen is de heveelheid daglicht, die in de wintermaanden ter beschikking staat, aan de lage kant. Te weinig licht bevrdert het ptreden van verdrgde blemen. Het is daarm aan te bevelen m hiervr z licht mgelijke kassen te gebruiken, in het bijznder wanneer kleinere maten van 'Wedgwd' f andere irissen vreg getrkken wrden. Wanneer veel spanten in de kas aanwezig zijn, f de zijkanten uit muren bestaan, verdient het aanbeveling deze wit te schilderen. Het glas met ged schn zijn. He grt de invled van het licht kan zijn, bleek uit een pref met een aantal kleinere partijen, die telkens uit 2 kisten met 0 bllen bestnden. By gebrek aan ruimte waren de kisten in de dnkere kas zdanig geplaatst, dat de eerste kist tegen een glazen tussenwand stnd en de tweede meer naar binnen was geplaatst. In de buitenste rij bedreg het bleipercentage gemiddeld 77,%, in de binnenste en dus dnkerder rij was dit 22,8%. Uit deze cijfers blijkt duidelijk he grt de invled van het licht is p het welslagen van de vrege blei. B.De wijze van planten Wanneer de wrtels f wrtelpunten van irissen beschadigd wrden, zullen de planten minder gemakkelijk tt nrmale blei kmen. Daarm meten de bllen bij het planten ng ged in rust verkeren en geen uitlpende wrteltjes hebben. Ok later met wrtelbeschadiging vrkmen wrden. Daarm verdient planten in de vlle grnd van een kas de vrkr, bven planten in kisten f ptten. Wanneer het laatste tch gebrt meten de ptten f kisten tenminste 20 cm diep zijn. Nadat de irissen gewrteld zijn, mgen ze niet meer verplaatst

7 a -** es t. -Q SC Vi es «G A cd «a ta cd es OH 00 Is. fi (M»H s. Os 00 M M M ei M I M I Os i -* esi ^T s, tc ÇT ITS' g ^ I I I I l M ^ -H rf Csl i-i s * «s * -a PH v SC a M I M M M - Il M M M S a ~a s J3 CD Se e O is O E S U a en es e N V T3 Is. 9 Is. i ± «n ts. M Os 00 Os Os s «s ^ O s» OS ih OS OS -*H s r^ O fs CI CM Cs ^ OD Os O^, Os Os Os i i is* tn CMCM?s rt -rt -H O t- s ci >è ö «S lf\ CM es s. - s Os a S -O I I "S i-j W P3 < il cd > u > CC,3 > PC "5 E U ç. Ë.ë CL E i- cc U

8 wrden, mdat de dr de kieren greiende wrtels gemakkelijk beschadigingen plpen. Indien wrdt vrzien dat de irissen verplaatst meten wrden, dient men de ptten f kisten direct na het planten p plastic flie te zetten. Geremde irissen kunnen meilijk in ptten f kisten getrkken wrden. Dit geeft zeer vaak aanleiding tt mislukkingen. C. Het grndmengsel De irissen meten geplant wrden in een zeer luchtige grnd, die het water ged vasthudt en niet dichtslempt. Bij planten in de vlle grnd met deze tt vldende diepte lsgemaakt zijn. Over het algemeen is het niet aan te raden m kunstmeststffen aan de grnd te te vegen. Wanneer de grnd vr het planten ntsmet is, mgen geen resten van het gebruikte middel meer in de grnd aanwezig zijn. Een uitzndering hierp is pentachlrnitrbenzeen (PCNB), dat met succes gebruikt kan wrden bij de bestrijding van kwade grnd (Sclertium tuliparum). Steeds met er dus vr gezrgd wrden, dat de irisbl snel een gaaf wrtelgestel kan ntwikkelen. D. De bdem- en kastemperatuur De temperatuur van bdem en lucht in de kas is uitermate belangrijk vr het welslagen van het trekken van irissen. Direct na het planten met de blemaanleg vlt kunnen verlpen. Vr de grtere maten van iris 'Wedgwd' met de kastemperatuur de eerste weken niet hger zijn dan 3 C, vr de kleinere maten en vr andere irisrassen is à 2 C gunstiger. Wanneer de spruiten enkele centimeters uit de grnd kmen, kan de kastemperatuur verhgd wrden. Vr 'Wedgwd' is de beste trektemperatuur 5V2 C, vr de andere irissen is dit 3 C. De brei bij andere temperaturen verkeert ng in het stadium van nderzek. Er dient zeer ged p gelet te wrden, dat tt het mment van snijden van de blemen de kastemperatuur z nauwkrig mgelijk p het genemde niveau gehandhaafd blijft. Vral bij vrege brei met tijdens znneschijn zeer zrgvuldig gewaakt wrden tegen te hg plpen van de temperatuur. Er met dan ged geventileerd wrden. Bij dnker weer met de kastemperatuur tijdelijk wat verlaagd wrden. Breien bij te hge kastemperatuur is zeer gevaarlijk en kan een hg percentage verdrgde blemen ten gevlge hebben. Belangrijk is k een z gelijkmatig mgelijke verdeling van de temperatuur in de kas. Te dicht bij verwarminersbuizen planten met vermeden wrden. Dichtbij de buizen zal de temperatuur gemakkelijk te hg plpen, wat verdrgde blemen ten gevlge kan hebben. Vr geremde irissen met de bdemtemperatuur vlak na het planten z laag mgelijk gehuden wrden. Daarm met de grnd na het planten met riet f ander islatiemateriaal wrden afgedekt. Bij warm weer verdient het aanbeveling de grnd met kud water te spreien. Geremde irissen kunnen daarm niet direct nder glas geplant wrden. Het glas met pas later (begin ktber) pgebracht wrden. E. Het water geven Irissen hebben veel behefte aan water, daarm met bij het trekken regelmatig gegten f gespreid wrden met water van gede kwaliteit. De grnd met steeds ged vchtig zijn. F. Het snijden Vreg getrkken irissen mgen niet wrden gesneden vrdat de blem is pengesprngen", daar anders het gevaar bestaat dat de knppen zich later nvldende ntplien. Bij latere blei is dit risic veel minder grt. Afgesneden irissen mgen nit te lang drg staan.

BLADERDEEG/KORSTDEEG

BLADERDEEG/KORSTDEEG BLADERDEEG/KORSTDEEG Brn: www.passie.hreca.nl - 2009 DE GRONDSTOFFEN Om de werking en de mgelijke afwijkingen van bladerdeeg te kunnen begrijpen, is het ndzakelijk iets te weten ver de rl die de verschillende

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

Chapter VI. Samenvatting en conclusies. -9t-

Chapter VI. Samenvatting en conclusies. -9t- Chapter VI Samenvatting en cnclusies Schl is een cmmercieel belangrijke platvissrt die algemeen vrkmt in de Nrdzee en de daaraan grenzende gebieden. De paaigebieden van de schl bevinden zich p pen zee,

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN GROEIREGULATOREN EN FUNGICIDEN BID HERFSTAUBERGINES Invloed spuitfrequentie, bespuitingsperiode en middelen

HET GEBRUIK VAN GROEIREGULATOREN EN FUNGICIDEN BID HERFSTAUBERGINES Invloed spuitfrequentie, bespuitingsperiode en middelen PREFSJ A X N_y R_iyiNB Uy _NDER_GL AS_"TE_NA A LDU J ]< - ô ^. 5" ' -. S ~"''i! i(l n, i /l, 2. ^ ^ ^ HET GEBRUK VAN GREREGULATREN EN FUNGCDEN BD HERFSTAUBERGNES nvled spuitfrequentie, bespuitingsperide

Nadere informatie

Fabels in isolatieland Wat waar is of niet waar

Fabels in isolatieland Wat waar is of niet waar Fabels in islatieland Wat waar is f niet waar Fabels verleven de tijden. Sms is dat ged. Maar het kan k verkeerd uitpakken. Eind jaren '70 bracht Sven (Stichting vrlichting energiebesparing nederland)

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Licht traumatisch hersenletsel (kinderen t/m 5 jaar)

Licht traumatisch hersenletsel (kinderen t/m 5 jaar) Licht traumatisch hersenletsel (kinderen t/m 5 jaar) 2 Inleiding Uw kind heeft een licht traumatisch hfd-/hersenletsel pgelpen dr een ngeval f een klap tegen zijn/haar hfd. Deze flder beschrijft de infrmatie

Nadere informatie

EEN ADEQUAAT VERWARMINGSLICHAAM KIEZEN

EEN ADEQUAAT VERWARMINGSLICHAAM KIEZEN - - EEN ADEQUAAT VERWARMINGSLICHAAM KIEZEN PRINCIPES BENADERING Een efficiënt en vrdelig systeem kiezen m warmte uit te stralen Naast de prductiewijze, een kwaliteitsvlle verdeling en een efficiënte regeling,

Nadere informatie

.::r. rt-.. -...D. '-û. Onderwerp: nb. RAB. ja of nee?

.::r. rt-.. -...D. '-û. Onderwerp: nb. RAB. ja of nee? Nummer 11 Onderwerp: nb. RAB. ja f nee? Omschrijving: TTB is de afkrting vr: Thermische terugslagbeveiliging RAB is een dr Fast beschermde afkrting vr: Rkgasafverbeveiliging Met beide aanduidingen wrdt

Nadere informatie

Het zuurprobleem in tulp

Het zuurprobleem in tulp Het zuurprbleem in tulp het prbleem aan de basis aangepakt met de zuurcheck met praktische tips m zuur tt een minimum te beperken PPO Sectr Blembllen met de zuurcheck p weg naar een afdende aanpak van

Nadere informatie

Handleiding Harsen met vloeibare Suikerwax in blik

Handleiding Harsen met vloeibare Suikerwax in blik Handleiding Harsen met vleibare Suikerwax in blik Ga je een hars gebruiken die je ng nit eerder hebt gebruikt, test de hars dan eerst uit p een klein deel van de huid 24 uur vrdat je gaat harsen. Lees

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR CULTUURTECHNIEK EN WATERHUISHOUDING. NOTA 259, d. d. 22 mei 1964

INSTITUUT VOOR CULTUURTECHNIEK EN WATERHUISHOUDING. NOTA 259, d. d. 22 mei 1964 NN31545.0259 INSTITUUT VR CULTUURTECHNIEK EN WATERHUISHUDING NTA 259, d. d. 22 mei 1964 Het verband tussen het vchtgehalte bij pf 4,2 en enkele bdemfactren in twee gebieden in st-brabant H. Fnck BIBLITHEEK

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Management review. CO2-reductiesysteem. Rapportage juli 2015 (referentiejaar = 2010) I. Bangma O. Van der Ende

Management review. CO2-reductiesysteem. Rapportage juli 2015 (referentiejaar = 2010) I. Bangma O. Van der Ende Management review CO2-reductiesysteem Rapprtage juli 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld dr: Akkrd: I. Bangma O. Van der Ende 1. Inleiding Op 28 juli is een management review gehuden waarin de energieprestaties

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

E-pupillen. Leeftijdskenmerken

E-pupillen. Leeftijdskenmerken E-pupillen Leeftijdskenmerken De kinderen hebben een grte speldrang. Ze den dingen vanwege het plezier van-hetden. De kinderen meten de kans krijgen allerlei vaardigheden en plssingen in spelsituaties

Nadere informatie

Bijlage 4: Criteria en procedure sluiting jacht bij bijzondere weeromstandigheden

Bijlage 4: Criteria en procedure sluiting jacht bij bijzondere weeromstandigheden Bijlage 4: Criteria en prcedure sluiting jacht bij bijzndere weermstandigheden Beleid: GS nemen als uitgangspunt dat de jacht p alle wildsrten geslten wrdt bij sneeuwbedekking van minimaal 90% die langer

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Gezondheid, veiligheid en voorkomen van ongelukken

Gezondheid, veiligheid en voorkomen van ongelukken Laskennis pgefrist (nr. 48) Gezndheid, veiligheid en vrkmen van ngelukken Beheersing van de Bij het autgeen en elektrisch lassen is de lasrkcncentratie in de nmiddellijke nabijheid van de las ver bven

Nadere informatie

Analyse Besluit Emissiearme Huisvesting en de Peel

Analyse Besluit Emissiearme Huisvesting en de Peel Besluit Emissiearme Huisvesting en de Peel Analyse Besluit Emissiearme Huisvesting en de Peel Datum 4 juli 2018 Status Auteurs Definitief Liesbeth Maltha-Nix en Mark Wilmt Analyses ter nadere nderbuwing

Nadere informatie

Stichting Proefstation voor tuinbouw onder Glas te Naaldwijk.

Stichting Proefstation voor tuinbouw onder Glas te Naaldwijk. Stihting Prefstatin vr tuinbuw nder Glas te Naaldwijk. Rustdrbreking bij Freesia's Pref VIII : Invled preparatieduur,vrbehandeling, ethyleen tediening en BA. W. v. Ravestijn Naaldwijk, januari 1982 Intern

Nadere informatie

ROP screening: oogheelkundig onderzoek

ROP screening: oogheelkundig onderzoek ROP screening: gheelkundig nderzek Dienst Ogheelkunde Dr. Patricia Delbeke - pediatrisch ftalmlg Dr. Rudlf Reyniers - vitreretinaal chirurg Dienst NICU Dr. James D Haese diensthfd nenatale intensieve zrgen

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011; I 00007777 besluit van de gemeenteraad vrstelnummer 723668 nderwerp Teslagenverrdening Wet werk en bijstand Guda 2012 de raad van de gemeente guda 29 nvember 2011 Gezien het vrstel van burgemeester en

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

opleidingsniveau laag % % middelbaar/hoog % %

opleidingsniveau laag % % middelbaar/hoog % % Niet-werkende werkzekenden aan het werk in 2010: Wie zijn ze en waar vinden ze werk? Managementsamenvatting Oktber 2011 UWV WERKbedrijf helpt werkzekenden bij het vinden van een baan en werkgevers bij

Nadere informatie

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN HOOG-LAAG LAAG-PENSIOEN f f LAAG -HOOG HOOG-PENSIOEN Vr pensiengerechtigden die de 65-jarige leeftijd ng niet bereikt hebben U kunt

Nadere informatie

Arbo Rapport. Darren Arendse M2a1 66753

Arbo Rapport. Darren Arendse M2a1 66753 Arb Rapprt Darren Arendse M2a1 66753 Inhudspgave Inleiding blz 3 Hfdstuk 1 Arb- wet blz 4 Hfdstuk 2 Nrmen en Richtlijnen vr beeldschermwerkplekken blz 5 Hfdstuk 3 Verbeterpunten werkplaats blz 6 Hfdstuk

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Professional Coaching. Franck Struyf

Professional Coaching. Franck Struyf Prfessinal Caching Franck Struyf Ervaring is niet wat iemand verkmt, maar wat iemand det met wat hem verkmt. (Aldus Huxley) Persnlijke ervaring Mijn naam is Franck Struyf en ik ben life en- prfessinal

Nadere informatie

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Vr u ligt het uitgewerkte plan van WijkZwemt. Dit plan is pgesteld dr de KNZB, 2521, gewn zwemmen en enthusiaste burgers/vrijwilligers vanuit belangengreperingen

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

Aaltjesbeheersing in de bloembollenteelt

Aaltjesbeheersing in de bloembollenteelt Aaltjesbeheersing in de blembllenteelt Aaltjes zrgen in de teelt van blembllen vr tenemende prblemen. De meeste aaltjes kunnen zich verspreiden via besmette partijen bllen f andere waardplanten, via fust,

Nadere informatie

Anamneseformulier Gezondheidstest

Anamneseformulier Gezondheidstest Anamnesefrmulier Gezndheidstest LET OP: Vr de kwaliteit van de gezndheidstest is het van belang m het anamnesefrmulier vlledig en naar waarheid in te vullen. Het is mgelijk m meerdere antwrden in te vullen.

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

SPREEKBEURT PIJLGIFKIKKER

SPREEKBEURT PIJLGIFKIKKER SPREEKBEURT PIJLGIFKIKKER l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n AMFIBIEËN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE PIJLGIFKIKKER

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

SPREEKBEURT GEWONE DOOSSCHILDPAD

SPREEKBEURT GEWONE DOOSSCHILDPAD SPREEKBEURT GEWONE DOOSSCHILDPAD l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n REPTIELEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE GEWONE

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Ter vergelijking met de MJA3-doelstelling worden de indices voor productieproces, keten en duurzame energie gesommeerd.

Ter vergelijking met de MJA3-doelstelling worden de indices voor productieproces, keten en duurzame energie gesommeerd. MJA3 cnvenant Methdiek energieefficiency Alle inspanningen van bedrijven gericht p energiebesparing in het prductieprces en in de keten en met het g p de inzet van duurzame energie, wrden gehnreerd: zij

Nadere informatie

AgriChem Metamitron 700

AgriChem Metamitron 700 AGRICHEM METAMITRON 700 TOELATINGSNUMMER AARD VAN HET PREPARAAT WERKZAME STOF GEHALTE W2 : 11503 N : SUSPENSIE CONCENTRAAT (SC) : METAMITRON : 700 G/L GEVARENAANDUIDINGEN H302 Schadelijk bij inslikken.

Nadere informatie

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een prgramma vr het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Delgrep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt vr grep 7 en 8 van de basisschl en de eerste

Nadere informatie

Wat 'cross-linking' betekent voor Rolling Stock

Wat 'cross-linking' betekent voor Rolling Stock Wat 'crss-linking' betekent vr Rlling Stck Crss-linking: het vernetten van kabels dr bestraling, kan veel betekenen vr Rlling Stck. Een paar pluspunten & klantvrdelen van dr bestraling vernette elektrische

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over goodwill

Veelgestelde vragen over goodwill Veelgestelde vragen ver gdwill Geschiedenis van gdwill 1. Waarm wrdt dit nderwerp nu ter sprake gebracht? Gdwill bestaat tch al heel lang? Al enige jaren hrt de LOVAH het geluid dat gdwill weer terug is.

Nadere informatie

Organische microverontreinigingen in Rijn en Maas

Organische microverontreinigingen in Rijn en Maas Nvember 1999 Organische micrverntreinigingen in Rijn en Maas Opdrachtgever Vereniging van Rivierwaterbedrijven - RIWA Auteurs dr. ir. Th. H. M. Nij (Kiwa) E. Emke (Kiwa) INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 5 1

Nadere informatie

DIABETES BIJ DE HOND EN DE KAT

DIABETES BIJ DE HOND EN DE KAT Dierenartsenpraktijk Akuut Leuvensesteenweg 355 3070 Krtenberg 0475/581.563 www.akuut.be inf@akuut.be DIABETES BIJ DE HOND EN DE KAT Mijn hnd/kat heeft diabetes mellitus... Wat is diabetes mellitus? Bij

Nadere informatie

2014 -- Loonheffing -- deel 3

2014 -- Loonheffing -- deel 3 Lnheffing les 3 prgramma Lnbelasting en premies vlksverzekeringen Tarieven lnbelasting en premies vlksverzekeringen Lnheffingskrting Tabellen, lntijdvak en tijdvaktabel Lnberekening Vlksverzekeringen Werknemersverzekeringen

Nadere informatie

SPREEKBEURT KERKUIL VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n

SPREEKBEURT KERKUIL VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT KERKUIL l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE KERKUIL BIJ ELKAAR

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

Servicedocument vrijstelling generieke examinering Nederlandse taal, rekenen en Engels

Servicedocument vrijstelling generieke examinering Nederlandse taal, rekenen en Engels Servicedcument vrijstelling generieke examinering Nederlandse taal, rekenen en Engels In dit dcument vindt u een verzicht van de regelgeving ver het verlenen van een vrijstelling van deelname aan de examens

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT WALLABY ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN

l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT WALLABY ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT WALLABY ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE WALLABY BIJ ELKAAR

Nadere informatie

prijsaanvraag prairietuin - inlichtingenformulier -

prijsaanvraag prairietuin - inlichtingenformulier - prijsaanvraag prairietuin - inlichtingenfrmulier - Datum: Gegevens Klant Naam :... Adres :......... Tel /GSM:... Fax:... @:... Particulier Prfessineel Berep:... ON nr:... Handelaar Eigenschappen tuin in

Nadere informatie

D.C.: 620.179.3 December 1971. Doorhardingsproef door afschrikken van een eindvlak van een stalen proefstaaf JOMINY-proef. Inhoud

D.C.: 620.179.3 December 1971. Doorhardingsproef door afschrikken van een eindvlak van een stalen proefstaaf JOMINY-proef. Inhoud D.C.: 620.179.3 December 1971 m O) Drhardingspref dr afschrikken van een eindvlak van een stalen prefstaaf JOMINY-pref EURONORM 23-71 Ol Inhud 1 BEGINSEL 6 VOORBEREIDING VAN DE HARDHEIDS- 2 DEFINITIES

Nadere informatie

A dvies. Inhoudsopgave. BEA Vliegend hert Utrecht

A dvies. Inhoudsopgave. BEA Vliegend hert Utrecht 2018 Bmen Effect Analyse Vliegend hert Utrecht A dvies Opdrachtgever: City Pads Kleine Berg 41 5611 JS Eindhven Almkerk - Advies - Ontwerp - Begeleiding Inrichting Ontwerp Beplantingsplannen Prjectbegeleiding

Nadere informatie

SPREEKBEURT AGAATSLAK

SPREEKBEURT AGAATSLAK SPREEKBEURT AGAATSLAK l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n ONGEWERVELDEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE AGAATSLAK

Nadere informatie

SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n

SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE KALKOEN BIJ ELKAAR

Nadere informatie

SPREEKBEURT HALSBANDLEGUAAN

SPREEKBEURT HALSBANDLEGUAAN SPREEKBEURT HALSBANDLEGUAAN l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n REPTIELEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE HALSBANDLEGUAAN

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015 Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie vrjaar 2015 1 Publicatie vrjaar 2015 Alterim presenteert de uitkmsten van nze peridieke Alterim Arbeidsmarkt Index. Gericht nderzek nder 716 hg pgeleide financiële

Nadere informatie

NETWERKPLANNING BRIEVENBUS

NETWERKPLANNING BRIEVENBUS DX: fc c ^ NETWERKPLANNING BRIEVENBUS Rij kswaterstaat ; Afdeling Plann... Netwerkplanning Brievenbus BURGHSIS u afd. Planning I Z1907 BIBLITHEEK BUWDIENST RIJKSWATERSTAAT mz\q^.-^u INHUD: BIBLITHEEK j\

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

Aanpassingen voorwaarden BREEAM Materialen in RVO Milieulijst t.b.v. MIA/VAMIL-regeling

Aanpassingen voorwaarden BREEAM Materialen in RVO Milieulijst t.b.v. MIA/VAMIL-regeling Aanpassingen vrwaarden BREEAM Materialen in RVO Milieulijst t.b.v. MIA/VAMIL-regeling Op 4 januari 2017 is de Milieulijst 2017 van de Rijksdienst vr Ondernemend Nederland gepubliceerd. Net zals in vrige

Nadere informatie

KOUDEBRUGGEN BEPERKEN

KOUDEBRUGGEN BEPERKEN KOUDEBRUGGEN BEPERKEN Details ntwerpen die de cntinuïteit van de thermische islatie garanderen, een crrecte tepassing p de werf garanderen en de bestaande kudebruggen pheffen PRINCIPES BENADERING Kudebruggen

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Licht traumatisch hersenletsel (volwassenen)

Licht traumatisch hersenletsel (volwassenen) Licht traumatisch hersenletsel (vlwassenen) 2 Inleiding U heeft een licht traumatisch hfd-/hersenletsel pgelpen dr een ngeval f een klap tegen uw hfd. Deze flder beschrijft de infrmatie ver de mgelijke

Nadere informatie

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax Facturatie in 2015 Definitieve regeling Gnda Schelfhaut - Accuntant/Belastingcnsulent IAB Directr VAT RSM Belgium InterTax Inleiding Omzetting van Richtlijn 2010/45/EU in de Belgische wetgeving Unifrmiseren

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Meerjarenbegrting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Auteur: Bedrijfsbureau: Jan Aalberts & Jeren van Schagen Vr: Raad van Tezicht Bestuurder Stichting Spaarnesant Lcatie: Haarlem Datum: 31 mei 13 Inhudspgave

Nadere informatie

Verlenging of verkorting schooltijd. Concept protocol

Verlenging of verkorting schooltijd. Concept protocol Verlenging f verkrting schltijd Cncept prtcl Inhud 1. Inleiding... 1 1. Wanneer wrdt er gedacht aan verlenging?... 1 2. Criteria vr schlverlenging:... 2 3. Wie zijn er betrkken bij een besluit tt schlverlenging?...

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR BODEMVRUCHTBAARHEID, HAREN (Gr.) HET OPWEKKEN VAN "HOLLE NEUZEN" BIJ HYACINT Verslag van potproef VP 990 ( )

INSTITUUT VOOR BODEMVRUCHTBAARHEID, HAREN (Gr.) HET OPWEKKEN VAN HOLLE NEUZEN BIJ HYACINT Verslag van potproef VP 990 ( ) C 8183 INSTITUUT VR BDEMVRUCHTBAARHEID, HAREN (Gr.) RAPPRT 5 1971 HET PWEKKEN VAN "HLLE NEUZEN" BIJ HYACINT Verslag van ptpref VP 990 (1969-1970) (Pref in samenwerking met P. J. Muller, Labratrium vr Blembllennderzek

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

Ir. A.P. Verhaegh REGIONALE VERSCHILLEN IN GELDOPBRENGSTEN VAN ONVERWARMDE TOMATEN. No.17 - i n, «BUOIH«*

Ir. A.P. Verhaegh REGIONALE VERSCHILLEN IN GELDOPBRENGSTEN VAN ONVERWARMDE TOMATEN. No.17 - i n, «BUOIH«* Ir. A.P. Verhaegh REGINALE VERHILLEN IN GELDPBRENGTEN VAN NVERWARMDE TMATEN Mededelingen en verdrukken \ t^'s >-_ j;jö6 N.17 - i n, «BUIH«*.A Landbuw-Ecnmisch Instituut nradkade 175 - Den Haag - Tel.:

Nadere informatie

ZORGEN VOOR THERMISCHE INERTIE

ZORGEN VOOR THERMISCHE INERTIE ZORGEN VOOR THERMISCHE INERTIE Zware materialen kiezen en ze in rechtstreeks cntact laten met de mgeving van het lkaal, m te beschikken ver een gede thermische buffer PRINCIPES BENADERING Om tijdens de

Nadere informatie

Verklaring de-minimissteun

Verklaring de-minimissteun Verklaring de-minimissteun Verklaring in het kader van het verlenen van de-minimis steunbedragen als bedeld in de de-minimis verrdening (PbEU 2006, L 379). Aanbevlen wrdt m vr het invullen van deze verklaring

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT KONIJN ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN

l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT KONIJN ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT KONIJN ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER HET KONIJN BIJ ELKAAR

Nadere informatie

Bomen over Bomen. Bomen en de APV

Bomen over Bomen. Bomen en de APV Bmen ver Bmen Bmen en de APV Apeldrn, december 2007 Bmen en de APV Inhud Pagina Bmen en de APV...3 1. Inleiding...5 1.1 Aanleiding...5 1.2 Del...5 1.3 Prduct...5 1.4 Plangebied...6 1.5 Status...6 1.6

Nadere informatie

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014 Eindvaluatierapprt Scalda - Grep 2 23 ktber 2013 8 januari 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren

Nadere informatie

Hoe zet ik een tent op?

Hoe zet ik een tent op? He zet ik een tent p? 1. Een Gede plek vinden en vrbereiden Zek een plek die hger ligt dan de rest Ga als het mgelijk is niet nder lfbmen staan. Bij regen druppelen deze namelijk lang na. Hud rekening

Nadere informatie

Studie naar de uitkomst van chirurgische en conservatieve behandeling van densfracturen bij oudere patiënten

Studie naar de uitkomst van chirurgische en conservatieve behandeling van densfracturen bij oudere patiënten Studie naar de uitkmst van chirurgische en cnservatieve behandeling van densfracturen bij udere patiënten Deze infrmatie is bedeld vr patiënten van tenminste 55 jaar ud die recentelijk een densfractuur

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat een unieke trendvlgend systeem heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a.

Nadere informatie

Resultaten Enquête Bedrijven 2008

Resultaten Enquête Bedrijven 2008 Resultaten Enquête Bedrijven 2008 Gedrag & ervaringen van bedrijven p de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt resultaten met betrekking tt slimme meters Rapprt vr de Vlaamse Reguleringsinstantie vr de Elektriciteits-

Nadere informatie

Beheerplan voor bouwhistorische objecten

Beheerplan voor bouwhistorische objecten Beheerplan vr buwhistrische bjecten 2.7.1 Inleiding Met een beschermd stadsgezicht, ngeveer 1500 mnumenten en een uniek laatmiddeleeuws bdemarchief heeft Drdrecht een mvangrijke bven- en ndergrndse cultuurhistrische

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Organisatie: Bevragingsperide: Rapprtdatum: ttaal 25/11/2014-24/12/2014 27/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de

Nadere informatie

BIJLAGE B SUBSIDIEPROGRAMMA PROEFTUINEN DUURZAME MOBILITEIT: RIJDEN OP BIOGAS EN HOGERE BLENDS BIOBRANDSTOFFEN

BIJLAGE B SUBSIDIEPROGRAMMA PROEFTUINEN DUURZAME MOBILITEIT: RIJDEN OP BIOGAS EN HOGERE BLENDS BIOBRANDSTOFFEN BIJLAGE B SUBSIDIEPROGRAMMA PROEFTUINEN DUURZAME MOBILITEIT: RIJDEN OP BIOGAS EN HOGERE BLENDS BIOBRANDSTOFFEN Verklaring de-minimissteun Verklaring in het kader van het verlenen van de-minimis steunbedragen

Nadere informatie

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND BESCHRIJVING De ksten mzaïekbeheer zijn een vergeding vr de ksten die p bedrijfsniveau gemaakt wrden vr het

Nadere informatie

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Financiële verrdening ex artikel 212 Gemeentewet De raad van de gemeente Hendrik-Id-Ambacht besluit, gelet p artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: de verrdening p de uitgangspunten vr het financieel

Nadere informatie

Bingo (spel) Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Bingo (spel) Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie Bing (spel) Uit Wikipedia, de vrije encyclpedie Bing Bing is een spel vr meer spelers, waarbij iedere speler een frmulier met getallen heeft, die kunnen wrden weggestreept wanneer het getal, dat wrdt getrkken

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Onze aarde in gevaar!

Onze aarde in gevaar! Auteur: Jeren Defauw Genieten, genieten, genieten De gevaren vr nze planeet Onze blauwe planeet is in grt gevaar. Onze planeet wrdt warmer en warmer. De temperatuur stijgt. Ga jij sms in het bs wandelen

Nadere informatie

toezichtsplan zwembad de Kloet versie 1 augustus 2008 Protocol toezichthouden voor huurders 1 van 5

toezichtsplan zwembad de Kloet versie 1 augustus 2008 Protocol toezichthouden voor huurders 1 van 5 tezichtsplan zwembad de Klet Prtcl tezichthuden vr huurders 1 van 5 tezichtsplan zwembad de Klet Bij alle activiteiten van de huurders waarbij zich persnen in de zwemzaal bevinden, dienen er vldende en

Nadere informatie

Protocol Veetransport onder extreme temperaturen

Protocol Veetransport onder extreme temperaturen Prtcl Veetransprt nder extreme temperaturen Inleiding Transprtverrdening 1/2005 bevat verwijzingen naar te nemen maatregelen (m.n. aanpassing beladingsgraad bij hitte) bij extreme temperaturen (hitte en

Nadere informatie

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016 Overgangsnrmen Minkemalaan cursusjaar 2015 2016 1 INHOUDSOPGAVE blz. Vrwrd 3 BEVORDERINGSNORMEN 1. Inleiding 4 2. Tetscijfers 5 3. Rapprtcijfers 5 4. Bevrderingsnrmen brugklas hav/vw 6 5. Bevrderingsnrmen

Nadere informatie

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS OUDERBLIK Een rugzak vl ideeën vr uders en schl SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS 2012 1. Schriftelijke cmmunicatie met anderstalige uders Schriftelijke cmmunicatie gaat ver alle cmmunicatie naar uders

Nadere informatie

Niet meer manueel hanteren van lasten

Niet meer manueel hanteren van lasten Niet meer manueel hanteren van lasten Vrbeeld van een Gede Pratij Jeren van de Giessen Lelystad, 23-10-2008 Prgramma: Intrductie Het rbleem Nadere RI&E Fysiee belasting De lssing Onze winst Jury rdeel

Nadere informatie