berekeningen met hoeken, het werken met drie-dimensionale assenstelsels en de meetkundige

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "berekeningen met hoeken, het werken met drie-dimensionale assenstelsels en de meetkundige"

Transcriptie

1 Meten en Meetkunde 2 Muiswerk Meten en Meetkunde 2 besteedt aandacht aan de uitbreiding van de basisvaardigheden van het rekenen met maten, ppervlaktes en inhuden, en cördinaten. In niveau 2 kmen de berekeningen met heken, het werken met drie-dimensinale assenstelsels en de meetkundige bewerkingen translatie en spiegelen aan bd. Delgrep Meten en Meetkunde 2 Het prgramma Meten en Meetkunde 2 is bedeld vr leerlingen in klas 1 tt 4 van het vmb en in klas 1 tt 3 van hav/vw. In mb 3 en 4 kan het prgramma gebruikt wrden m basisvaardigheden p te halen en vr remediërende deleinden. Omschrijving Meten en Meetkunde 2 In Meten en Meetkunde 2 wrdt aandacht besteed aan de uitbreiding van de basisvaardigheden van het rekenen met maten, ppervlaktes en inhuden, en cördinaten. In niveau 2 kmen k de berekeningen met heken, het werken met drie-dimensinale assenstelsels en de meetkundige bewerkingen translatie en spiegelen aan bd. Daarnaast wrdt het begrippenkader verder uitgebreid met parallel en ldrecht en de diverse deellijnen. Een van de kenmerken van het 2F-niveau is de tweevudige berekening. Opgaven heven niet meer te bestaan uit een enkele berekening, maar mgen k uit een samenstelling van twee berekeningen bestaan. Een ruime heveelheid efeningen geven de leerling de mgelijkheid m eindels te efenen ttdat de stf beheerst wrdt. Op het 2F-niveau wrdt vral aan het begrippenkader gewerkt en het paraat hebben van functineel gebruik. Dit is precies wat van vmb-leerlingen verwacht wrdt. In hav en vw zullen veel dcenten de frmele termen en begrippen niet in de nderbuw gebruiken, maar het kan uiteraard best in een eigen uitleg gegeven wrden. Hiernder geven we aan he elk van de rubrieken is ingevuld.

2 Maten Rubriek A gaat ver de alle daagse maten. Leerlingen herhalen het mrekenen. Daarnaast kmen minder frequent gebruikte maten aan de rde. Ok de micr (µ) en de nan kmen als vrvegsels aan bd. Specifieke aandacht wrdt besteed aan het werken met vr de leerling nbekende maten. In deze rubriek wrdt k geefend met het herkennen van de getallen en het plaatsen van het gebruik van die getallen. Wat zijn de getallen en wat zijn de eenheden p allerlei brdjes en aanwijzingen. Een aparte efening is gewijd aan het werken met Rmeinse getallen. Uitleg met een verzicht van de verschillende standaard maten. Heken In deze rubriek wrdt het werken met heken uit Meten en Meetkunde 1 weer pgepakt en verder uitgebreid met het meten van heken met behulp van een gedriehek. Maar k de windrs wrdt verder uitgebreid naar 16 windstreken (bijvrbeeld Ostzuidst). Bij de heken wrden eerst de kwalitatieve aanduidingen geefend: scherpe hek, stmpe hek, rechte hek, gestrekte hek en verstrekte hek. De diverse aspecten en mgelijkheden van de gedriehek wrden uitgebreid uitgelegd en geefend. Begrippen De begrippen mtrek en ppervlakte wrden in deze rubriek uitgebreid met die van de cirkel en de balk. De bekende frmules wrden ng een keer geefend m ze niet te vergeten. Bij de cirkel wrden zwel de diameter als de straal geïntrduceerd. In de frmules wrdt cnsequent met de straal gewerkt m geen verwarring te verrzaken. De diameter wrdt daarbij in de efeningen wel gebruikt, mdat die vaak gegeven is. In deze rubriek wrden k een aantal algemene begrippen en symblen ingeverd. Het symbl vr de letter pi is daarbij de meilijkste, maar hij wrdt zveel gebruikt en staat bvendien p elke rekenmachine dat we er niet mheen kunnen.

3 Oefening C6 Frmules m te nthuden. Vrmen In rubriek D wrden enkele nieuwe vrmen tegevegd aan het begrippenkader. Bij de vlakke figuren zijn dat de diverse bijzndere drieheken, het parallellgram, de ruit en het trapezium. Bij de ruimtelijke vrmen zijn dat de piramide met driehekig grndvlak, het prisma en het parallellepipedum. Verder wrden de karakteristieke eigenschappen van enkele vlakke figuren geefend. Bij de drieheken gaat het dan m gelijkbenigheid en gelijkzijdigheid f de aanwezigheid van een rechte hek. Bij de vierheken m parallelle zijden, wel f geen rechte heken en de hek tussen de diagnalen. In deze rubriek wrden k cngruentie en gelijkvrmigheid geïntrduceerd. De uitslagen van ruimtelijke vrmen wrden herhaald. Ok de aanzichten van ruimtelijke vrmen wrden eerst herhaald maar daarna tegepast in het plaats bepalen. Van de ruimtelijke vrmen cilinder, kegel en bl wrden k de frmules vr ppervlakte en inhud behandeld en van piramide en prisma alleen de inhud frmules. Deze frmules heven in niveau 2F niet uit het hfd gekend te wrden. Daarm wrdt bij elke vraag de betreffende frmule gegeven. Als de frmule ingewikkeld is, zals bij de bl en de kegel, dan wrdt alleen het tepassen van de frmule met de gegevens gevraagd. Meten en berekenen In deze rubriek wrdt een begin gemaakt met berekeningen in drieheken. Begnnen wrdt met de Stelling van Euler: de sm van de heken in een n-hek is (n 2) x 180. Deze stelling wrdt vral tegepast p drieheken en vierheken, maar k p veelheken waarbij n kleiner dan 10 is. In vlgende efeningen wrdt deze stelling tegepast in drieheken en vierheken met deellijnen. In deze rubriek wrdt k een begin gemaakt met het cnstrueren met behulp van passer en liniaal (gedriehek). De leerling met diverse drieheken cnstrueren. Ok de rechte hek en parallelle lijnen wrden met behulp van de gedriehek gemaakt en bijvrbeeld gebruikt in de cnstructie van een trapezium f een parallellgram. Met het gebruiken

4 van de eigenschappen van verstaande heken, F en Z-heken en de stelling van Euler leert de leerling cmplexere berekeningen in een figuur te maken. De pgaven vragen f m een meervudige berekening f m het herkennen van F en Z-heken. Het meten wrdt gecmpleteerd met het aflezen van diverse srten meetinstrumenten waarbij de aangewezen waarde, de maximale waarde, de nauwkeurigheid f de eenheid gevraagd wrdt. Schatten De efeningen in deze rubriek gaan ver vergrten en verkleinen, benaderen van berekeningen met cirkels en het schatten van heken. Bij vergrten en verkleinen wrdt eerst geefend met wat er gebeurt met de ppervlakte en inhud als een f meerdere maten veranderen. Daarna wrdt dit tegepast p vrwerpen. Verder wrden afstanden f grttes geschat aan de hand van bekende vrwerpen. Bij berekeningen met cirkels, zals mtrek en ppervlakte wrdt k de benadering van π als 22/7 gebruikt. Znder rekenmachine meten deze berekeningen gemaakt wrden. Cnsequenties van vergrten. Ruimte Op niveau 2F kmen de ruimtelijke cördinaten aan bd. Allereerst wrdt met het X-Y-Z assenstelsel gewerkt. Diverse vrwerpen wrden in een assenstelsel geplaatst en de leerling met de cördinaten pgegeven van bepaalde punten. We breiden de ruimtelijke cördinaten uit met de hrizncördinaten zals die in veel berepstepassingen vrkmen. Daarbij wrden hgtehek en richting f azimut gebruikt. De hrizncördinaten wrden tegepast p sterrenkaarten en p analge waterpastestellen. Daarnaast wrden k weer de 2-dimensinale cördinaten geefend bij landkaarten, stelen in een biscp en stadskaarten. De 3-dimensinale cördinaten wrden k geefend aan de hand van maquettes. Daarnaast wrdt er k geefend met het herkennen van rechte en scheve drsnij-dingen. Bewerkingen

5 Translatie en spiegelen wrden tt het ndzakelijke niveau 2F bewerkingen gerekend. In deze rubriek gaat het m translatie van punten en het spiegelen van punten ten pzichte van een punt f een lijn. Ok maakt de leerling kennis met de diverse deellijnen, te weten de bissectrice, zwaartelijn, hgtelijn en middelldlijn. Eerst wrdt er geefend met het herkennen van de verschillende deellijnen. Daarna wrden de deellijnen één vr één in efeningen gecnstrueerd met passer en gedriehek. Nu k de hgtelijn bij de leerling bekend is, wrdt verder ingegaan p de bereke-ning van de ppervlakte van een driehek. De eerder gegeven frmule vr de berekening wrdt nu expliciet gemaakt vr elke driehek. In de efening wrden scherpe, rechthekige en stmpe drieheken gebruikt vr de berekening van de ppervlakte. Ok wrdt geefend met het handig indelen van vier- en vijfheken in rechtheken en drieheken m z tt een berekening van de ppervlakte te kunnen kmen. Tekeningen interpreteren In deze rubriek wrden de parallel prjectietekeningen en plattegrnden behandeld. De prjectietekeningen gaan.a. ver het interpreteren van cnstructietekeningen. Dat gebeurt aan de hand van het kunnen tellen van nderdelen. De meilijkheid hierbij is m k de nietzichtbare nderdelen mee te nemen. Ok zijn er parallel prjectietekeningen met aanzichten van vrwerpen. Daarbij zijn enkele maten gegeven en wrden maten in een van de andere aanzichten gevraagd. Dat vraagt m een juiste interpretatie van de tekeningen. In de efeningen ver plattegrnden wrdt de leerling gevraagd m in een tuinaanleg nderdelen te plaatsen en daarbij rekening te huden met enkele vrwaarden. Dit vraagt m het crrect interpreteren van de plattegrnd en het crrect uitrekenen van lengtes en ppervlaktes. Ok krijgt de leerling plattegrnden van interieurs. De leerling met lengtes van sneren, heveelheid verf en heveelheid behang uitrekenen. Praktische vragen bij een plattegrnd.

6 Meten en Meetkunde 2 bestaat uit 65 gevarieerde efeningen met bijna 200 verschillende uitlegschermen. De efeningen zijn nderverdeeld in 9 rubrieken. In ttaal zijn in dit lesbestand ruim 4700 pgaven verwerkt. Achtergrnd Meten en Meetkunde 2 Het niveau (2) is beschreven in het rekenrapprt van de Expertgrep drlpende leerlijnen Taal en Rekenen. De indeling van de stf in vier subdmeinen (Getallen, Verhudingen, Meten en Meetkunde en Verbanden) vlgt in grte lijnen de indelingen in het basisnderwijs en het vrtgezet nderwijs. De referentieniveaus in het rapprt zijn beschrijvingen van gewenste pbrengsten van nderwijs in termen van kennen en kunnen van leerlingen, met het al aangegeven nderscheid tussen typen kennis en vaardigheden met bijpassende beheersingsniveaus. Het prgramma Verbanden 2 is mmenteel in ntwikkeling en verschijnt ng dit kalenderjaar. OVERZICHT RUBRIEKEN METEN EN MEETKUNDE 2 Rubriek A Maten Lengte, ppervlakte en inhud Herhaling en uitbreiding van alle daagse maten Bekende en nbekende maten Herkennen van maten en werken met nbekende maten. Rubriek B Heken Hekmaten Windrs gebruik, pdelen van een cirkel. Gedriehek Meten van heken. Rubriek C Begrippen Symblen Nieuwe symblen vr parallel, ldrecht, etc. Cirkels Regels vr mtrek en ppervlakte. Driehek en vierhek Oppervlakte berekeningen. Rubriek D Vrmen Nieuwe vrmen Ruit, trapezium, prisma, parallellepipedum Eigenschappen Gelijkbenig, gelijkzijdig, diagnaal, gelijkvrmig, cngruent. Aanzichten en uitslagen Herkennen van vrmen aan de aanzichten en uitslagen Oppervlakte en inhud Uitbreiding van de frmule set. Rubriek E Meten en berekenen Tekenen Cnstructie van een driehek, parallelle lijnen, ldrechte lijnen. Sm van de heken Van verschillende vrmen de sm van de heken berekenen. Afleiden F en Z heken gebruiken bij berekeningen. Meetinstrumenten Aflezen van diverse meetinstrumenten. Rubriek F Schatten Vergrten en verkleinen Wat gebeurt er met de maten. Schatten van vrwerpen Hgte van een gebuw, ppervlakte van vrwerpen. Berekeningen schatten Handige getallen vr cirkelberekeningen, heken schatten a.d.h.v. een klk. Rubriek G Ruimte Uitbreiding cördinatenstelsel X-Y-Z stelsel, hrizncördinaten Prjecties Drsneden Uitbreiding drsneden met scheve vlakken Rubriek H Bewerkingen Translatie en spiegelen Verschuiven van figuren, punt- en lijnspiegelen. Deellijnen Bissectrice, zwaartelijn, hgtelijn, middelldlijn. Oppervlakte Berekening van ppervlakte van elke driehek.

7 Rubriek I Buwtekening Plattegrnd Tekeningen Interpreteren Interpreteren van cnstructietekeningen en maten Interpreteren van diverse plattegrnden en maquettes.

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Twee vertellingen over 7r

Twee vertellingen over 7r Twee vertellingen ver 7r J. P. HOGENDJK Tekst van een vrdracht, gehuden p de jaarlijkse studiedag van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren,T ktber 1979 te Utrecht. Dames en Heren, De 'twee vertellingen

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen Mdulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensienfndsen Actuarieel geschlde persnen zijn hfdzakelijk werkzaam in de financiële dienstverlening zals verzekeringsmaatschappijen en pensienfndsen.

Nadere informatie

TIPS BIJ HET VOORBEREIDEN EN AFLEGGEN VAN EEN TOETS / EXAMEN WISKUNDE

TIPS BIJ HET VOORBEREIDEN EN AFLEGGEN VAN EEN TOETS / EXAMEN WISKUNDE TIPS BIJ HET VOORBEREIDEN EN AFLEGGEN VAN EEN TOETS / EXAMEN WISKUNDE HOE BEREID IK ME HET BEST VOOR? Kijk na f je alles hebt m te studeren. Laat niks in je kluisje liggen! Cntrleer f je ntities vlledig

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Customer Relation Management (CRM)

Customer Relation Management (CRM) Custmer Relatin Management (CRM) Markt In nze Westerse samenleving zien we p marketinggebied steeds meer de ntwikkeling van verzadigde markten, grte cncurrentiedruk, internatinalisering en steeds krter

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen Hfdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV vlwassenen Gegevensverzameling... 2 5.1. Algemeen... 2 5.2. Instructie dataverzamelaars... 2 5.3. Fasen in dataverzameling... 3 5.3.1. Brndcumenten...

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Leren omgaan met energie

Leren omgaan met energie Leren mgaan met energie Met dank aan: CSG Reggesteyn, OBS De Peppel, & PCBS Jan Barbier Inhudspgaven Inleiding... 3 1. De Centrale verwarming... 4 Leerlingen pdracht... 4 Dcenten handleiding... 11 2. De

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 De Taallijn Interactief taalnderwijs in grep 1 en 2 Sinterklaas kmt lgeren! Activiteitencyclus vr grep 1 en 2 Expertisecentrum Nederlands Inhudspgave Inleiding 3 Vrbeeld van een planningsrster 4 Vrbereiding

Nadere informatie

STUDIEGIDS BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE 2014-2015

STUDIEGIDS BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE 2014-2015 Tm Devrme vlgt mmenteel de pleiding Bekhudkundige bediende bij CVOWW. Hij vlgt dit in cmbinatie met Aanvullende Algemene Vrming m z zijn secundair diplma te behalen. He kwam je p het idee m vr Bekhudkundige

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen 2 Inhud Inleiding 3 De ntwikkelingen 4 Blijvende

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

Tom Devrome volgt momenteel de opleiding Boekhoudkundige bediende bij CVOWW. Hij volgt dit in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming om zo zijn

Tom Devrome volgt momenteel de opleiding Boekhoudkundige bediende bij CVOWW. Hij volgt dit in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming om zo zijn Tm Devrme vlgt mmenteel de pleiding Bekhudkundige bediende bij CVOWW. Hij vlgt dit in cmbinatie met Aanvullende Algemene Vrming m z zijn secundair diplma te behalen. 2 He kwam je p het idee m vr Bekhudkundige

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht Veelgestelde vragen Zn-Privé gemeente Utrecht In dit dcument beantwrden we een aantal veel gestelde vragen. Deze zijn als vlgt gecategriseerd: Zn-Privé actie Utrecht Het plaatsen van znnepanelen p een

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden Agentschap Telecm Ministerie van Ecnmische Zaken, Landbuw en Innvatie Tezicht Dataretentie en het verwerken van persns-en lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden De l-meting Clfn Aan Hfd Tezicht Team Infrmatieveiligheid

Nadere informatie

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010 2010 Beveiliging ICT Yvan Gielens Welzijnskepel West-Brabant 1-1-2010 Inleiding Vrwrd Via wrkshps zal ik te samen met de systeembeheerders prberen punten uiteen te zetten en deze p een eenvudige manier

Nadere informatie

Rapport audit: www.voorbeeld.be

Rapport audit: www.voorbeeld.be Rapprt audit: www.vrbeeld.be Scre per nderdeel 1. Hardware en sftware 5/10 50% 2. Accessibility 25/35 71% 3. User experience 30/30 100% 4. Navigatie 45/52 87% 5. Hme page 35/43 81% 6. Paginalay- ut 17/31

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

EINDRAPPORT T2009 RAPPORTAGE SCHELDE ESTUARIUM

EINDRAPPORT T2009 RAPPORTAGE SCHELDE ESTUARIUM EINDRAPPORT T2009 RAPPORTAGE SCHELDE ESTUARIUM DIGITALE BIJLAGE 3 METHODEN EN TECHNIEKEN MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU RIJKSWATERSTAAT ZEELAND, UITVOEREND SECRETARIAAT VAN DE VLAAMS-NEDERLANDSE

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie