Antwoorden Doeboek 21 Kijk op kegelsneden. Rob van der Waall en Liesbeth de Clerck

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Antwoorden Doeboek 21 Kijk op kegelsneden. Rob van der Waall en Liesbeth de Clerck"

Transcriptie

1 Antwoorden Doeboek 1 Kijk op kegelsneden Rob vn der Wll en Liesbeth de Clerk 1 De 3 4 ) 5 Een 6 Als 7 8 ) 9 De Nee, lle punten die 1 entimeter vn het midden liggen, liggen op de irkel. gevrgde figuur bestt uit de lijn L die zih oneindig lng vn links nr rehts uitstrekt, zodnig dt AB loodreht op L stt, terwijl het midden S vn AB op L ligt. Hier zijn en b twee lijnstukken, elk evenlng ls AB en ieder liggend op fstnd vn AB, met drbij de hlve irkels e en f htereenvolgens met middelpunten A en B, elk met strl. De fstnd tot O vn elk punt binnen een irkel met strl r, is kleiner dn r. b) Elk punt buiten zo n irkel heeft tot O een fstnd groter dn r. rehte lijn snijdt een irkel in nul, in één of in twee punten. de punises steeds dihter bij elkr stn,zl de bijbehorende ellips steeds meer gn lijken op een irkel. Als ze uiteindelijk smenvllen is zo n ellips een irkel geworden. In het lgemeen zie je een ellips. Er zijn twee bizondere gevllen. Als je loodreht vn boven in de fles kijkt die op tfel stt, dn zie je een irkel. Als je tegen de zijknt vn de fles kijkt,met je oog in hetzelfde vlk ls het wteroppervlk, dn zie je een lijnstuk. Als de fles of mok vn boven diht is, terwijl lles doorzihtig is, en je de fles sheef houdt, g dn zelf n wt je ziet! De punten en blijven op hun plts, het punt loopt nr boven en het punt B 1 loopt nr beneden tot het moment wrop B 1 evenlng is ls. Het midden vn B 1 is steeds het punt O. Uiteindelijk gt de ellips over in een irkel met strl.,, B 1 en liggen dn op die irkel. b) De ellips plt vn boven en vn onderen steeds verder f totdt de ellips uiteindelijk smenvlt met ; dit ltste is het gevl voor =. punten en liggen op de ellips. Er geldt: + = ( + ) + ( - ) = = ( - ) + ( + ) = +. Hierbij is de fstnd vn O tot ( is ook de fstnd vn O tot ). De onstnte wrvn sprke is in de tekst voor Afbeelding 5, is dus gelijk n. Als we de punten wrin de twee irkels elkr snijden B 1 en noemen, dn geldt B 1 + B 1 = + = +. Hieruit blijkt dt B 1 en op de ellips liggen, omdt ze elk zo n P zijn zols in de tekst voor Afbeelding 5. e A S A B b B L f 10 Zet de psserpunt in en onstrueer de irkel die ls strl X heeft. Doe hetzelfde ten opzihte vn met X. De irkels snijden elkr in twee punten; noem ze C en D. Om n te tonen dt C op de ellips ligt, moeten we lten zien dt C + C = = + = + geldt. (Zie ook de oplossing vn opgve 9.) Welnu, C = X en C = X is gegeven. Dus, ls we met x de lengte vn OX ngeven, vinden we: C + C = A1X + XA = ( + x) + ( - x) =, wruit volgt dt C op de ellips ligt. Hetzelfde geldt voor D; merk op dt D = C en dt D = C. Om de punten E en G te vinden herhlen we de onstrutie met ditml ls middelpunt vn de irkel met strt X en drn met ls middelpunt vn de irkel met strt X. Noem de gevonden snijpunten E en G. Omdt E + E = X + X = G + G = ( - x) + ( + x) =, volgt dt E en G op de ellips liggen. 1

2 11 We geven de onstrutie shetsmtig n. Construeer een lijn. Mrkeer drop een punt K. Construeer de punten L en M op die lijn zó, dt KL = P en LM = P. Construeer het midden X vn KM en het midden O vn. Construeer het punt op het verlengde vn O en het punt op het verlengde vn O zó, dt O = XM = O. De lijn door de gevrgde punten B 1 en stt loodreht op ; die lijnen snijden elkr in O. Bedenk nu dt vnwege de definitie vn ellips + = + = + = geldt en dt = = B 1 = B 1 = geldt; verder is gelijk n XM. Cirkel nu dus twee irkels om met ls middelpunten en en ieder met strl XM (= ). De snijpunten zijn B 1 en. 1 A A = F P + PF = 8; B B is twee keer zolng ls OB. Merk op dt F B = B F = = OA = OA = 14 (in de terminologie vn Afbeelding 5). Ps de stelling vn Pythgors toe op de driehoek O. Er volgt dt O = (14-7 ), wt hetzelfde is ls 7( 3). Dus B 1 is 14( 3). 13 F P + PF = (F P + P P) + PF = F P + (P P + PF ), hetgeen groter is dn F P + P F P + P = ( P + PP ) +P = P + (PP + P ), hetgeen groter is dn P + P. 14 Opgepst! We moeten nmelijk nnemen dt de boer het knl niet kn oversteken (vergelijk deze opmerking met de oplossing m vn opgve 15). De boer moet wt voorbereidende werkzmheden doen. Met een lint dt hij strk trekt vn punt P lngs het punt B C l α boer de lijn m door B loodreht op l. Het snijpunt vn l en m heet αα S. Hij pst dn de fstnd vn BS f op m n de ndere knt vn R C de lijn l. Het gevonden punt heet B. De boer verbindt B met P B beplt de boer het punt R. Met behulp vn psser en linil plt hij de hoek f bij R die evengroot is ls de hoek BRU (U is het punt S B rehts n het knl), en trekt ldus de lijn l. Nu onstrueert de P U knl (bv. door middel vn een strkgetrokken lint). Het snijpunt vn B P met l heet C. Merk nu op dt hoek B RS = hoek SRB = hoek BRU. Hij onstrueert nu door C een (kort) lijnstuk loodreht op RP en verlengt dt lijnstuk tot het bij het knl komt, lwr hij punt C mrkeert. Hiermee zijn de voorbereidingen voltooid. De trjekt vn de weg vn B nr C smen met die vn C nr P geeft je de gevrgde kortste weg. In de figuur bij de oplossing vn opgve 15 zie je, wrom bovenstnde onstrutie werkt. 15 Construeer de lijn door F die loodreht op de lijn L stt. Het snijpunt vn L met die lijn heet T. Op het verlengde vn T wordt n de ndere knt vn L het punt U geonstrueerd zo, dt TU = T. Trek de lijn die door U en gt. Het snijpunt vn die lijn met L is het gevrgde punt P. Immers, voor elk nder punt op L geldt, dt + = + U groter is dn U = P + PU = P + P ; hierbij is gebruik gemkt vn de driehoeksongelijkheid voor de driehoek U. De onstrutie in de oplossing vn opgve 14 is nu niet lstig meer te begrijpen; zie de FIGUREN Een rehte lijn heeft met een ellips nul, één of twee punten gemeenshppelijk. Gebruik de resultten vn de opgven 13 en 15. Er werd ngetoond dt het (rk)punt R wr de lijn L n de ellips rkt, de eigenshp R + R U + U heeft voor elk nder punt U op de lijn L. Het punt R is dn niets nders dn het punt P uit opgve 15. En dus geldt P + P = in de terminologie uit het begin vn het tweede hoofstuk, zols we inmiddels elders ook l eerder zgen. Zie de onstrutie uitgevoerd in opgve 15; gebruik de oplossing vn opgve 17. P U L

3 19 Met behulp vn psser en linil delen we de hoek P middendoor en trekken we de deellijn PV, (deellijn is hetzelfde ls bissetrie) met punt V op (dus hoek PV = hoek PV ). Construeer de lijn L door P die loodreht op PV stt. De lijn L rkt in P n de ellips zols ls volgt vlt in te zien: Construeer de lijn M door die loodreht op L stt. Het snijpunt vn L en m heet D. Met E geven we het snijpunt vn m en de lijn door en P n. Er geldt hoek EPB = (90 grden - hoek PV) = (90 grden - hoek VP ) = hoek PB. En dn volgt, hoek PED = (90 grden - hoek EPD) = (90 grden - hoek PB) = hoek P B. Dus de driehoeken EPD en PD zijn ongruent (populir gezegd: gelijk bij uitknippen). Dus, D = DE. We bevinden ons nu in de oplossingen vn de opgven 15, 17 en 18. En drom is L de rklijn in P n de ellips. 0 Construeer het spiegelpunt S vn het punt ten opzihte vn de gegeven rklijn. Het snijpunt vn die rklijn met de lijn door S en heet P. In de vorige opgven zgen we l dt P het rkpunt vn de gegeven lijn n de ellips is. Ook weten we l dt dn P + P = = (twee keer de lengte vn O ) = (twee keer de lengte vn O ). Zo ligt de positie vn (en die vn ) vst. Het midden vn heet O en is te onstrueren. Construeer nu de lijn door O die loodreht op de lnge s stt. Construeer een punt op die lijn zodnig, dt de fstnd vn tot dt punt gelijk is n de helft vn de som der fstnden P en P. Er zijn twee vn dergelijke punten; het zijn de gezohte punten B 1 en. F1P + (PP + PF), hetgeen groter is dn F1P + PF. 1 Construeer de lijn die door F gt en tevens loodreht stt op de gegeven lijn. Construeer de irkel met middelpunt en met strl. Die irkel snijdt de geonstrueerde lijn in twee punten C 1 en C. Beshouw het midden M vn C 1. Construeer de lijn die door M gt en tevens loodreht stt op C 1. Die lijn is één vn de twee gevrgde rklijnen evenwijdig n de gegeven lijn in Afbeelding 15. Evenzo levert zo n onstrutie vi C de ndere gevrgde rklijn. Dt één en nder zo werkt, volgt uit de oplossingen vn de opgven 15 t/m 0. Bedoeld is hier eerst een lijnstuk te mken dt net zo lng is ls O, om vervolgens een psser-linilonstrutie te doen voor een punt P op de ellips (met P + P = ). We dienen drtoe eerst een lijnstukje met lengte 1 f te spreken. Uit gelijkvormigheidseigenshppen voor driehoeken volgt dn de onstrutie vn een lijnstuk met lengte O. In de figuur is met de lengte vn O bedoeld. Doe de onstrutie vn zelf. Vervolgens is de onstrutie vn zo n punt P op de ellips gemkkelijk te doen Er zijn posities vn het vlk wrbij de doorsnede telkens een tweetl evenwijdige lijnen is, er zijn posities vn het vlk wrbij dt vlk de ilinder rkt (de doorsnede is dn een lijn), er zijn posities vn het vlk wrbij de doorsnede telkens een irkel is, mr meestl zien we een niet-irkelvormige ellips. Zie Afbeelding 16 en rdpleeg opgve 7. De fstnd vn O tot het rkpunt n de bol dt ligt op de beshrijvende lijn door O, hngt niet f vn de keuze vn zo n beshrijvende lijn. Leg in Afbeelding 17 de kegel op zijn knt en je ziet meteen door te rollen dt elke rehte lijn op die kegelwnd door de top gt. Een mehnishe verklring is voldoende. Beshouw de ilinder ls een holle pijp met shuin erdoorheen het vlk V. Shuif vn boven een bol door de pijp wrbij de gekozen bol de pijpwnd overl rondom rkt. Op zeker moment rkt die bol het vlk V, en wel preies in één punt. Idem voor zo n bol vn onderen. 7 D 1 D = D 1 P + PD ; met D P = P en D 1 P = P volgt dus dt D 1 D = P + P. Lt nu het lijnstuk D 1 D telkens evenwijdig rond de ilinder lopen wrbij D lngs de in Afbeelding 0 getekende irkel loopt. We zien dt P + P kennelijk niet fhngt vn de positie vn D op de bovenste irkel (en drn gekoppeld de positie vn D 1 op de onderste irkel. Dus de doorsnijdingsfiguur vn het vlk met de ilinder voldoet n de definitie vn het begrip ellips die in het begin vn het tweede hoofdstuk stt. Om de nwijzing te kunnen verklren vlt eerst op te merken dt en M 1 M elkr snijden. De rest vn de verklring vn de nwijzing wordt verder n de lezer overgelten. 8 In Afbeelding 1 zien we htereenvolgens een ellips, een prbool, een hyperbool. Als het vlk V door de top vn de kegel gt, dn is de doorsnede een punt, een beshrijvende lijn, of een tweetl elkr in de top snijdende (beshrijvende) lijnen. 1 x x 3

4 9 Voor de oplossing vn deze opgve wordt verwezen nr de opgven 3 en 7. Voor een gedetilleerd bewijs, zie in het bijzonder bldzijde 50 vn het boek vn Vn Thijn en Kobus: Inleiding tot de meetkunde der kegelsneden ; dt is in Doeboek 1 verwijzing nummer 15. Dit volgt door toepssing vn de stelling vn Pythgors: 3 O Beide breuken zijn positief. 34 Vergelijking X-s is Y = 0; Vergelijking Y-s is X = Als eerder, de punten A en A zijn de uiteinden vn de lnge s vn de ellips 1 en beide liggen erop. Hieronder stt een nshouwelijke verklring vn de bewering + = = + F. Ps de stelling vn Pythgors toe op een pltje ls dit: 37 ( s, t) g h g h d h O Het kwdrt vn de fstnd vn het punt (-, 0) tot het punt (s,t) bedrgt (s - (-)) + (t - 0) ; dt vn (s, t) tot (, 0) bedrgt ( - s) + (0 - ) ; zie opgve 3. Dit verklrt de linkerknt vn formule (). De som vn die fstnden is, omdt (s, t) op de ellips ligt terwijl de lnge s tot lengte heeft. 38 Ook dit is eerder in de opgven ter sprke geweest. De fstnd vn het punt (0, b) tot is gelijk n de fstnd vn (0, b) tot ; de som vn die fstnden bedrgt, zie de vorige opgve. Hieruit volgt meteen het gestelde door de stelling vn Pythgors toe te pssen. Controleer zelf wt hier n de hnd is. (Bij de overgng vn stp 4 nr stp 3 wordt gebruik gemkt vn het feit dt we hier met een rehthoekig ssenstelsel werken. Ook het worteltrekken levert geen problemen op. G n wrom niet). In de eerste regel vn opgve 43 stt een som vn twee kwdrten. Uit de ltste regel vn die opgve blijkt dt de uitkomst gelijk is n nul. Welnu, een kwdrt is nooit een negtief getl ; voorts geldt dt ongelijk n nul is en dt b ongelijk n nul is. Kennelijk is dus elk vn die twee kwdrten gelijk n nul. Dus α - γ = 0 = β - δ. Het punt (u, v) ligt op de gegeven ellips. In de opgven 40 t/m 44 is ngetoond dt de lijn met vergelijking ux / + vy / b = 1 n de ellips rkt in (u, v). Dit gt net zo ls in opgve Het punt (s,t) is het snijpunt vn de lijnen L en L 1 opgve 45 ls n die in opgve (, 0) O (, 0) en dus voldoen de oordinten ervn zowel n de vergelijking in Omdt de vergelijking in deze opgve een rehte lijn voorstelt wrbij op grond vn de vorige opgven de oördinten vn elk vn de punten (u, v) en (e, f) n die vergelijking voldoen, is de onlusie nu duidelijk geworden. We moeten ntonen dt een punt (u, v) dt op de gegeven lijn ligt, lleen mr dn op de gegeven prbool kn liggen ls u = s en v = t vervuld is. Welnu, stel dt (u, v) op die lijn en op die prbool ligt. Dn geldt -pu + tv = ps en ook pu - v = 0. Gegeven is dt (s, t) op de prbool ligt, dus t = ps geldt ook; nders gezegd, -ps + t t = ps geldt. Dus (s, t) ligt op de gegeven lijn. We ombineren nu de drie gelijkheden -pu + tv = ps, pu - v = 0 en -ps + t = 0. En dus geldt t = ps = -pu + tv = -v + tv. Druit volgt 0 = t - tv + v = (t - v). Dus inderdd, v en t zijn hetzelfde. En druit volgt 0 = -ps + t = -pu + v = -pu + t. Dus geldt ps = pu, oftewel 0 = p(s - u). Vndr dt s gelijk is n u; immers, p is ongelijk n nul in de vergelijking Y = px vn die ehte prbool. 4

5 50 * Ook hier gn we ervn uit dt er een punt (u, v) is dt zowel op de gegeven lijn ls op de gegeven hyperbool ligt. We zullen lten zien dt u = s en v = t geldt, dus dt die lijn n de hyperbool rkt. Drtoe beshouwen we de drie gelijkheden u / - v / b = 1, su / - tv/b = 1 en s / - t / b = 1. We tellen het linker lid vn de eerste gelijkheid, het linker lid vn de derde gelijkheid en tweeml het linker lid vn de tweede gelijkheid bij elkr op; de uitkomst rehts bedrgt dn 4. Anders gezegd, (u + s) / - (v - t) / b = 4, of weer nders gezegd, ((u + s) / ) / - ((v + t) / ) / b = 1. Dus het punt ((u + s) /, (v + t) / ) ligt op de hyperbool. Stel eens dt het punt (u, v) niet hetzelfde punt is ls (s, t). Dn ligt het punt ((u + s) /, (v + t) / ) op de lijn die door de punten (u, v) en (s, t) gt; het is nmelijk het midden vn het lijnstuk dt begint in (u, v) en eindigt in (s, t). Let nu eens op het volgende: Minstens één der getllen s en t is niet gelijk n nul, wnt (s, t) ligt op de hyperbool. Stel bijvoorbeeld dt t ongelijk is n nul. Dn geldt sx / - 1 = ty / b, ofwel Y = b sx / t - b / t. Hierbij is door t gedeeld, hetgeen toegestn is omdt we t ongelijk n nul hdden verondersteld. De gegeven lijn heeft tenminste één snijpunt met de hyperbool gemeenshppelijk; stel, zo n snijpunt is (x, y) met x en y nder te beplen. De x-oordint vn zo n snijpunt voldoet dn blijkbr n de vergelijking X / - ((b sx / t - b / t) ) / b = 1; geef deze vergelijking ls verwijzingssymbool (A). Nu voldoet s n vergelijking (A) omdt (s, t) op de hyperbool en op de gegeven lijn ligt; ook u voldoet n vergelijking (A), immers (u, v) ligt op de hyperbool en op de gegeven lijn. We hebben hierboven gezien dt ook ((u + s) /, (v + t) / ) op de gegeven lijn op de hyperbool ligt. Ehter, vergelijking (A) stelt een tweedegrdsvergelijking (ook wel genmd vierkntsvergelijking) in de vernderlijke X voor, en die heeft hooguit twee oplossingen! (Denk n de b-formule.) En zo volgt nu, dt (u + s) / = u of dt (u + s) / = s; in elk vn beide mogelijkheden volgt u = s en vervolgens zien we dt uit s / - t / b = 1 = su / - tv / b = s / - tv / b volgt dt v gelijk is n t. Dit weerspreekt de nnme dt de punten (s, t) en (u, v) vershillend zouden zijn. Eenzelfde redenering met s ongelijk n nul (in plts vn t zijnde niet nul) leidt tot v = t, mitsgders u = s. Dus geldt blijkbr zonder meer dt (s, t) hetzelfde punt is ls (u, v), hetgeen wil zeggen dt de gegeven lijn in deze opgve n de hyperbool rkt. In de nu volgende oplossingen vn de opgven 51 t/m 61 wordt stilzwijgend gebruikt, dt er door vijf gegeven punten vn het pltte vlk hooguit één ellips gt. Voor een bewijs hiervn, zie prgrf 103 vn Shrek s boek Beginselen der nlytishe meetkunde ; zie referentie 1 op de bldzijde Verder Lezen in Doeboek 1. Beshouw Afbeelding 3 wrin we punt E lten smenvllen met punt A. De rklijn in A n de ellips wordt dr dn door toepssing vn de stelling vn Psl verkregen. Dus, β is het snijpunt vn AD en CF, γ het snijpunt vn BD en EC (= AC). Het punt α is het snijpunt vn de lijn door β en γ en de lijn door B en F. Trek de lijn door α en A ( = E). Die lijn is de gevrgde rklijn in A n de ellips. Lten A, B, C, D en E de vijf gegeven punten vn de ellips zijn. Trek een lijn m door B die door géén der punten A, C, D, en E gt en die niet n de ellips rkt; zoiets is ltijd te doen (g dit zelf n). Het snijpunt vn m met AE noemen we α. Het snijpunt vn BD en EC heet γ. Het snijpunt vn de lijn door α en γ met AD heet β. Het snijpunt vn de lijn door β en C met m is zo n gevrgd zesde punt, noem het F, dt op de ellips ligt. Immers, neem eens het snijpunt vn m met de ellips in gedhte, vershillend vn B. Noem het F. Dn liggen volgens de stelling vn Psl, het snijpunt vn BF en AE (dt is α!), het punt gmm en het snijpunt vn AD met CF op één lijn. Dt ltst genoemde (snij)punt is dus niets nders dn het vn de lijn door α en γ met AD ; het is drom gelijk n β. Hieruit volgt dt enerzijds het gevonden punt F zowel op m ls op de lijn door β en C ligt, en dt nderzijds F op m en de lijn door β en C ligt. Dus onderdd F = F, wrmee ngetoond is dt het punt F op de ellips ligt. Gebruik Afbeelding 33. De gegeven rklijnen zijn bv., b,, d en e. De snijpunten vn met b, vn b met, vn met d, en vn d met e, zijn htereenvolgens P, Q, R en S. Trek een willekeurige lijn m door R die PS snijdt; noem het snijpunt α. Noem het snijpunt vn m met U. Het snijpunt vn de lijn e met de door Q en α getrokken lijn heet T. De lijn door U en T is dn zo n gevrgde zesde rklijn. Vergelijk deze onlusie met de redenering zols in de oplossing vn opgve 5 is uiteengezet. Gegeven zijn de punten P, Q, R, S en T opgevt ls snijpunten vn de gegeven lijnen en b, b en, en d, d en e, e en f, wrbij in Afbeelding 33 f smenvlt met. Trek door het snijpunt vn TQ met PS de lijn die door R gt. Dr, wr die lijn de lijn door P en T snijdt, bevindt zih het punt wr TP n de ellips rkt. Vergelijk ook deze onlusie met de redenering zols in de oplossingen vn de opgven 5 en 53 is uiteengezet. Gebruik Afbeelding 3, wrbij we punt E lten smenvllen met punt A. De lijn door A (= E) en C en de lijn door B en D snijden elkr in een punt γ. Kies een punt β op AD. Trek de lijn door β en γ. Dr. wr die lijn de gegeven rklijn (wr A op ligt) snijdt, vinden we hun snijpunt, te noemen α. Trek de lijn door α en B. Dr, wr die lijn en de lijn door β en C elkr snijden, vinden we hun snijpunt, te noemen F. Dt punt F is zo n gevrgd vijfde punt op de ellips. Vergelijk deze oplossingsmethode met die vn de oplossing vn opgve 5. Gebruik Afbeelding 3, wrbij punt E smenvlt met punt A en wrbij punt F smenvlt met punt B. Het snijpunt vn de lijn door B (= F) en D met de lijn door E (= A) en C heet γ. Het snijpunt vn de lijn door C en F (= B) met de lijn door A en D heet β. De lijn door β en γ en de rklijn in A n de ellips snijden elkr in een punt, te noemen α. De lijn door α en B (= F) is de gevrgde rklijn in B n de ellips, zols nu duidelijk is. 5

6 Gebruik Afbeelding 33, wrbij de lijn en de lijn f smenvllen. Het punt U is dn het gegeven rkpunt A n de ellips. Kies een punt T op de lijn. Het snijpunt vn de lijn door A en R met de lijn door T en Q heet α. Trek de lijn door P en α. Het snijpunt vn die lijn met de lijn d heet S. De lijn door S en T is zo n gevrgde vijfde rklijn n de ellips. Om het rkpunt B vn b n die ellips te vinden, mken we gebruik vn opgve 54; immers vijf rklijnen n de ellips zijn nu bekend. Gebruik Afbeelding 33. De lijnen en f lten we smenvllen, evenls de lijnen b en. De rkpunten A en B n de ellips zijn dn niets nders dn de punten U en Q uit Afbeelding 33. Trek de lijn door A en R. Kies een punt S op de lijn d. Het snijpunt vn de lijn door P en S met de lijn door A en R heet α. Trek de lijn door B en α. Het snijpunt vn die lijn met de lijn heet T. De lijn door T en S is zo n gevrgde vierde rklijn n de ellips. Het snijpunt vn de lijnen met b noemen we K; dt vn de lijnen b met U, dt vn de lijnen met M. We trekken de lijn door A en U en de lijn door B en M; het snijpunt heet lf. Het snijpunt vn de lijn door K en lf met de lijn heet C. De lijn rkt n de ellips in het punt C; vergelijk met Afbeelding 33. Bekijk in Afbeelding 33 de rklijnen, b,, d en e n de ellips. Zij T zo n gegeven punt op rklijn e. We gn de ndere rklijn door T n de ellips onstrueren. Trek de lijn door T en Q en de lijn door P en S. Het snijpunt vn die twee lijnen heet lf. Trek de lijn door lf en R. Het snijpunt vn de lijn met de lijn door lf en R heet U. De lijn door T en U is de gevrgde ndere rklijn door T n de ellips. Deze opgve is zonder meer de lstigste vn Doeboek 1. De oplossing verloopt in twee stppen: Eerst wordt beshreven hoe met behulp vn de linil lleen,drie lijnen door het geven punt buiten de ellips geonstrueerd kunnen worden, zodnig, dt elk vn die lijnen de ellips in twee punten snijdt; die onstrutie wordt tevens zo uitgevoerd dt ook de zes bijbehorende snijpunten door deze onstrutie worden vstgelegd. Rdpleeg vervolgens Afbeelding 34 in Doeboek 1. Aldr is de lijn door δ en ε fgedrukt, wrbij δ het snijpunt is vn SV met UT en ε het snijpunt vn VW met UX. Op de ltste twee bldzijden vn het vierde hoofdstuk stt het bewijs fgedrukt dt die lijn de gevrgde poollijn vn het punt P ten opzihte vn de ellips is. Nu volgt de uitwerking vn de eerste stp. Lt vijf punten vn de ellips gegeven zijn. Met P geven we het gegeven punt buiten de ellips n. Voor twee vn de vijf gegeven punten (noem ze B en C) geldt met zekerheid dt de lijn door P en B en de lijn door P en C ieder niet rken n de ellips, terwijl ze bovendien vershillend vn elkr zijn. Met behulp vn een vrint op opgve 5 is het snijpunt vn de lijn door P en B met de ellips te onstrueren dt vn B vershilt; noem dt punt D. [Die vrint op opgve 5 luidt ls volgt: Gegeven vijf punten vn een ellips en een lijn door één vn die punten, niet rkende n die ellips en niet gnde door elk vn de overige vier gegeven punten. Construeer het tweede snijpunt vn die lijn met de ellips (voer die onstrutie zelf uit)]. En evenzo is op de lijn door P en C het punt E te onstrueren liggend op de ellips en vershillend vn C. Met het oog op een geshikt meetkundig pltje spreken we nu f dt D tussen P en B ligt en dt E tussen P en C ligt; zoiets kn zonder de lgemeenheid te shden ltijd worden bewerkstelligd door eventueel D en B vn rol te lten wisselen en evenzo E en C. Vn de oorspronkelijke gegeven vijf punten is er zeker één, noem het A, dt niet op de lijn door P en C ligt en ook niet op de lijn door P en B. Stel nu eens dt C en B niet n dezelfde knt vn de lijn door P en A liggen. Dn kn men weer onder het nroepen vn de vrint op opgve 5 het punt onstrueren dt zowel op de ellips ligt ls ook op de lijn door P en A, vershillend vn A; immers, in dit gevl rkt de lijn door P en A de ellips niet. Zo is hier dus de eerste stp vn de oplossing voltooid; drie lijnen gnde door P mitsgders de bijbehorende zes snijpunten met de ellips, zijn geonstrueerd met behulp vn de linil lleen. Dus stel vervolgens dt C en B wel n dezelfde knt vn de lijn door P en A liggen. Beshouw nu de vierhoek BDEC en denk n de gemkte fsprk over de ligging vn D en B en vn E en C. Omdt de punten B, D, E en C op de ellips liggen, moet A n dezelfde knt vn de lijn door D en E liggen ls wr de punten B en C zih bevinden; ook moet A n dezelfde knt vn de lijn door B en C liggen ls wr de punten E en D zih bevinden. Deze positiebepling vn A blijkt vn belng te zijn voor de positie vn een zeker punt F dt zo ddelijk zl worden bepld. C E F β α h P = γ D B A 6

7 Vernoem P tot γ. Trek een willekeurige hlflijn h vnuit P tussen de benen PC en PB. Trek de lijn door A en D; noem het snijpunt vn die lijn met h β. Het snijpunt vn de lijn door A en E met h heet α. Trek de lijn door α en B. Dr, wr die lijn de lijn door β en C snijdt, bevindt zih het betreffende punt F wr we onze ndht op rihten. Dt punt F ligt op de ellips, zols duidelijk is uit een onstrutiebeshrijving die sterk lijkt op die vn opgve 5. Uit de gemkte opmerking over de positie vn A volgt nu dt B en C niet n dezelfde knt vn de lijn door P en F liggen, vndr dt de lijn door P en F de ellips niet rkt. Bij deze beshouwing over de positie vn F doet het er ook niet toe of A wel of niet n dezelfde knt knt vn de lijn door P en B ligt ls wr de punten C en E zih bevinden (dit is hetzelfde ls te zeggen dt het er niet toe doet of A wel of niet n dezelfde knt vn de lijn door P en C ligt ls wr de punten B en D zih bevinden). Dus ook hier zijn nu drie lijnen gnde door P geonstrueerd, terwijl de bijbehorende zes snijpunten met de ellips lle geonstrueerd zijn met behulp vn de linil lleen. Het gt immers om de lijnen door P en B, door P en C, en door P en F ; het ndere snijpunt vn de lijn door P en F met de ellips kn nmelijk weer worden geonstrueerd met behulp vn de onstrutie zols beshreven in de oplossing vn opgve 5. Hiermee is de eerste stp geheel uitgevoerd; voor het vervolg zij dus verwezen nr het eind vn het vierde hoofdstuk in Doeboek 1; hierbij is Afbeelding 34 verkregen door de onstrutie zls beshreven in de eerste stp, te volgen. De benming der optredende punten in Afbeelding 34 is ngepst. 7

3 Snijpunten. Verkennen. Uitleg

3 Snijpunten. Verkennen. Uitleg 3 Snijpunten Verkennen Meetkunde Snijpunten Inleiding Verkennen Bentwoord de vrgen bij Verkennen. Mk ook de constructie in GeoGebr. Gebruik eventueel het progrmm om de snijpunten voor je te berekenen ls

Nadere informatie

opgaven formele structuren procesalgebra

opgaven formele structuren procesalgebra opgven formele struturen proeslger Opgve 1. (opgve 3.3.7 op p.97 vn het ditt 2005) Een mier moet vn links voor onder nr rehts hter oven op een kuus, met ties (rehts), (hter), en (oven). Uitwerking vn opgve

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus Voorbereidende opgven Kerstvkntiecursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-schriften die je gt gebruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, kijk dn even in het beknopt

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) wiskunde 1,2 (nieuwe stijl) Exmen VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk 1 insdg 25 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit exmen zijn mximl 86 punten te behlen; het exmen bestt uit 18 vrgen. Voor

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur Emen VW 0 tijdvk woensdg 6 mei 3.30-6.30 uur wiskunde B (pilot) Dit emen bestt uit 5 vrgen. Voor dit emen zijn miml 83 punten te behlen. Voor elk vrgnummer stt hoeveel punten met een goed ntwoord behld

Nadere informatie

Pak jouw passer en maak de afstand tussen de passerpunten 3 cm.

Pak jouw passer en maak de afstand tussen de passerpunten 3 cm. Psser en irkel Verkennen Opgve 1 Op de foto hiernst wordt met ehulp vn een psser een irkel getekend. Pk jouw psser en mk de fstnd tussen de psserpunten 3 m. Teken een punt M en zet drin de stlen punt vn

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv I- I- 38 lok 3 IT - eetkundige pltsen met Geoger ldzijde 8 H Het spoor vn lijkt een irkel te zijn. De irkel is de meetkundige plts vn een onstnte hoek. Het ewijs komt voor ij de stelling vn Thles. Gegeven:

Nadere informatie

Onafhankelijk van a. f snijdt de x-as in punt A ( , 0) Voor elke positieve waarde van a is een functie f. gegeven door F ( x) = x e ax.

Onafhankelijk van a. f snijdt de x-as in punt A ( , 0) Voor elke positieve waarde van a is een functie f. gegeven door F ( x) = x e ax. Onfhnkelijk vn Voor elke positieve wrde vn is een functie f gegeven door f ( x) = (1 x) e x en een functie F gegeven door F ( x) = x e x. De functie 3p 1 Toon dit n. F is een primitieve functie vn f. De

Nadere informatie

Examen VWO 2012. wiskunde B. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO 2012. wiskunde B. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exmen VWO 2012 tijdvk 1 woensdg 16 mei 13.30-16.30 uur wiskunde B Bij dit exmen hoort een uitwerkbijlge. Dit exmen bestt uit 17 vrgen. Voor dit exmen zijn mximl 78 punten te behlen. Voor elk vrgnummer

Nadere informatie

Krommen en oppervlakken in de ruimte

Krommen en oppervlakken in de ruimte (HOOFDSTUK 60, uit College Mthemtis, door Frnk Ares, Jr. nd Philip A. Shmidt, Shum s Series, MGrw-Hill, New York; dit is de voorereiding voor een uit te geven Nederlndse vertling). Krommen en oppervlkken

Nadere informatie

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1994 1995 : Eerste Ronde.

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1994 1995 : Eerste Ronde. Vlmse Wiskunde Olmpide 994 995 : Eerste Ronde De eerste ronde bestt uit 30 meerkeuzevrgen, opgemkt door de jur vn VWO Het quoteringsssteem werkt ls volgt : een deelnemer strt met 30 punten Per goed ntwoord

Nadere informatie

Lijn, lijnstuk, punt. Verkennen. Uitleg. Opgave 1

Lijn, lijnstuk, punt. Verkennen. Uitleg. Opgave 1 Lijn, lijnstuk, punt Verkennen Opgve 1 Je ziet hier een pltje vn spoorrils vn een modelspoorn. De rils zijn evestigd op dwrsliggers. Hoe liggen de rils ten opziht vn elkr? Hoe liggen de dwrsliggers ten

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B. tijdvak 1 woensdag 18 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. wiskunde B. tijdvak 1 woensdag 18 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Emen VW 20 tijdvk woensdg 8 mei 3.30-6.30 uur wiskunde B Bij dit emen hoort een uitwerkbijlge. chter het correctievoorschrift is een nvulling opgenomen. Dit emen bestt uit 8 vrgen. Voor dit emen zijn miml

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

Bijlage 2 Gelijkvormigheid

Bijlage 2 Gelijkvormigheid ijlge Gelijkvormigheid eze bijlge hoort bij het hoofdstuk e krcht vn vectoren juli 0 Opgven gemrkeerd met kunnen worden overgeslgen. Uitgve juli 0 olofon 0 ctwo uteurs d Goddijn, Leon vn den roek, olf

Nadere informatie

Routeplanning middels stochastische koeling

Routeplanning middels stochastische koeling Routeplnning middels stochstische koeling Modellenprcticum 2008 Stochstische koeling of Simulted nneling is een combintorisch optimlistielgoritme dt redelijke resultten geeft in ingewikkelde situties.

Nadere informatie

Ongelijkheden groep 2

Ongelijkheden groep 2 Ongelijkheden groep Rvi & Cuchy-Schwrz Trnstrendtriningsdg (triningsdg, 6 mrt 009 Cuchy-Schwrz Cuchy-Schwrz Voor reële getllen x,, x n en y,, y n geldt: x i y i en bijgevolg x i y i n n met gelijkheid

Nadere informatie

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening Werkld TI-8: Over de hoofdstelling vn de integrlrekening. Inleiding We ekijken chtereenvolgens in onderstnde figuren telkens de grfiek vn een functie f met in het intervl [; ]. f ( ) = f ( ) = + y = 5

Nadere informatie

2) Kegelsneden (in basisvorm)

2) Kegelsneden (in basisvorm) ) Kegelsneden (in sisvorm) In dit hoofdstuk werken we ltijd in een Euclidisch geijkt ssenstelsel. ) De rool Definitie De rool is de meetkundige lts vn de unten wrvoor de fstnd tot een gegeven unt F gelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 25 mei uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 25 mei uur wiskunde 1,2 (nieuwe stijl) Exmen VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk 1 insdg 25 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit exmen zijn mximl 86 punten te behlen; het exmen bestt uit 18 vrgen. Voor

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur Wiskunde B Profi Exmen VWO Voorereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk Donderdg 20 mei 3.30 6.30 uur 9 99 Dit exmen estt uit 5 vrgen. Voor elk vrgnummer is ngegeven hoeveel punten met een goed ntwoord

Nadere informatie

Inleiding Natuurwetenschappen

Inleiding Natuurwetenschappen Inleiding Ntuurwetenschppen Tijden: september: 7:45 :45 3 september: 7:45 :45 6 september: 09:30 3:30 Loctie: Adres: Leuvenln, Utrecht Gebouw: Mrius Ruppertgebouw Zl: A Opdrchtgever: Jmes Boswell Instituut

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 DE STELLING VAN PYTHAGORAS

Hoofdstuk 2 DE STELLING VAN PYTHAGORAS Hoofdstuk DE STELLING VAN PYTHAGORAS INHOUD. De stelling vn Pythgors formuleren 98. Meetkundige voorstellingen 06. De stelling vn Pythgors ewijzen 09. Rekenen met Pythgors. Construties.6 Pythgors in de

Nadere informatie

wiskunde B pilot vwo 2015-I

wiskunde B pilot vwo 2015-I wiskunde B pilot vwo 05-I Formules Goniometrie sin( tu) sintcosu costsinu sin( tu) sintcosu costsinu cos( tu) costcosusintsinu cos( tu) costcosusintsinu sin( t) sintcost cos( t) cos tsin t cos t sin t

Nadere informatie

Over de tritangent stralen van een driehoek

Over de tritangent stralen van een driehoek Over de tritngent strlen vn een driehoek Dick Klingens mrt 004 Inleiding. Het bijvoeglijk nmwoord 'tritngent' gebruiken we ls we spreken over de incirkel (ingeschreven cirkel) en de uitcirkels (ngeschreven

Nadere informatie

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1987-1988 : Eerste Ronde.

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1987-1988 : Eerste Ronde. Vlmse Wiskunde Olympide 987-988 : Eerste Ronde De eerste ronde estt steeds uit 0 meerkeuzevrgen, opgemkt door de jury vn VWO Het quoteringssysteem werkt ls volgt: een deelnemer strt met 0 punten, per goed

Nadere informatie

Lijnen en vlakken in. Klas 6N en 7N Wiskunde 5 perioden Kees Temme Versie 2

Lijnen en vlakken in. Klas 6N en 7N Wiskunde 5 perioden Kees Temme Versie 2 Lijnen en vlkken in Kls N en N Wiskunde perioden Kees Temme Versie . Coördinten in R³.... De vergelijking vn een vlk ().... De vectorvoorstelling vn een lijn.... De vectorvoorstelling vn een vlk... 8.

Nadere informatie

Getallenverzamelingen

Getallenverzamelingen Getllenverzmelingen Getllenverzmelingen Ntuurlijke getllen Het getlegrip heeft zih wrshijnlijk ontwikkeld op een wijze die overeenkomt met de mnier wrop u zelf de getllen geleerd het. De sis is het tellen.

Nadere informatie

Over de lengte van OH, OZ en OI in een willekeurige driehoek

Over de lengte van OH, OZ en OI in een willekeurige driehoek Over de lengte vn OH, OZ en OI in een willekeurige driehoek DICK KLINGENS (e-mil: dklingens@pndd.nl Krimpenerwrd College, Krimpen n den IJssel (Nederlnd pril 2007 1. De lengte vn OH en OZ De punten O,

Nadere informatie

Formulekaart VWO wiskunde B1 en B2

Formulekaart VWO wiskunde B1 en B2 Formulekrt VWO wiskunde B en B2 De Formulekrt Wiskunde hvo/vwo is gepubliceerd in Uitleg, Gele Ktern nr. 2, CEVO- 98/257. Deze versie vn de Formulekrt is die officiële versie. Vierkntsvergelijking Als

Nadere informatie

2. Gegeven is de driehoek van figuur 10.10a. Gevraagd worden hoek β en de zijden a en c.

2. Gegeven is de driehoek van figuur 10.10a. Gevraagd worden hoek β en de zijden a en c. Wiskunde voor bchelor en mster Deel Bsiskennis en bsisvrdigheden c 05, Syntx Medi, Utrecht www.syntxmedi.nl Uitwerkingen hoofdstuk 0 0... Voor scherpe hoek α geldt:. sin α = 0,8 α = sin 0,8 = 5, d. cos

Nadere informatie

Overzicht eigenschappen en formules meetkunde

Overzicht eigenschappen en formules meetkunde Overziht eigenshppen en formules meetkunde 1 iom s Rehten en hoeken 3 riehoeken 4 Vierhoeken Op de volgende ldzijden vind je de eigenshppen en formules die je in de eerste grd geleerd het en deze die in

Nadere informatie

Eindexamen vwo wiskunde B pilot I

Eindexamen vwo wiskunde B pilot I Formules Goniometrie sin( t u) sintcosu costsinu sin( t u) sintcosu costsinu cos( t u) costcosu sintsinu cos( t u) costcosu sintsinu sin( t) sintcost cos( t) cos t sin t cos t sin t www. - - nfhnkelijk

Nadere informatie

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe?

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe? Oefenopgven over Stoffen en Mterilen Uitwerking en ntwoord op elke opgve stt n de ltste opgve. Gegevens kunnen worden opgezoht in de tellen hterin. Als de zwrteftor niet vermeld is mg je 9,81 N/kg nemen.

Nadere informatie

Een regenton. W is het vlakdeel dat wordt ingesloten door de x-as, de y-as, de grafiek van r en de lijn x h, met 0 h

Een regenton. W is het vlakdeel dat wordt ingesloten door de x-as, de y-as, de grafiek van r en de lijn x h, met 0 h Een regenton Op het domein [0, ] is de functie r gegeven door r ( ) 5 5 5. W is het vlkdeel dt wordt ingesloten door de -s, de y-s, de grfiek vn r en de lijn h, met 0 h. Zie de onderstnde figuur. figuur

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN I - 1 HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN 1.1. Het egrip krcht 1.1.1. Definitie vn krcht Een stoffelijk punt is een punt wrn een zekere mss toegekend wordt. Dit punt is meestl de voorstellende vn een lichm. Zo

Nadere informatie

Spiegelen, verschuiven en draaien in het vlak

Spiegelen, verschuiven en draaien in het vlak 2 Spiegelen, vershuiven en drien in het vlk it kun je l 1 de iddelloodlijn vn een lijnstuk herkennen en tekenen 2 een hoek eten en tekenen 3 de issetrie vn een hoek herkennen en tekenen 4 de oördint vn

Nadere informatie

Opgave 1. Waarom kun je bij het Noorden twee getallen neerzetten? Geldt dit ook voor andere windrichtingen? Hoeveel graden hoort er bij het Oosten?

Opgave 1. Waarom kun je bij het Noorden twee getallen neerzetten? Geldt dit ook voor andere windrichtingen? Hoeveel graden hoort er bij het Oosten? Opgve 1 Hier zie je een windroos met de windrihtingen er in getekend. Hij is verder verdeeld in 360 hoekjes, elk vn die hoekjes heet 1 grd. Bij het Noorden (N) hoort 0 grden (en dus ook 360 grden). file:

Nadere informatie

Aanzet 1 tot een document van parate kennis en vaardigheden wiskunde 1 ste graad

Aanzet 1 tot een document van parate kennis en vaardigheden wiskunde 1 ste graad Anzet 1 tot een document vn prte kennis en vrdigheden wiskunde 1 ste grd 1. TAALVAARDIGHEID BINNEN WISKUNDE ) Begrippen uit de getllenleer Bewerking Symool optelling + ftrekking vermenigvuldiging deling

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B1-2 vwo 2004-I

Eindexamen wiskunde B1-2 vwo 2004-I chten vn een derdegrdsfunctie Gegeven is de functie 3 2 1 3 4 4 f ( x) x x op het domein [0, 3]. V is het gebied ingesloten door de grfiek vn f en de x-s. 5p 1 ereken lgebrïsch de excte wrde vn de oppervlkte

Nadere informatie

Moderne wiskunde: berekenen zwaartepunt vwo B

Moderne wiskunde: berekenen zwaartepunt vwo B Moderne wiskunde: erekenen zwrtepunt vwo B In de edities 7 en 8 ws er in de slotdelen vn VWO B ruimte genomen voor een prgrf over het erekenen vn een zwrtepunt. In de negende editie is er voor gekozen

Nadere informatie

CIRKELS EN BOLLEN. Klas 7N Wiskunde 5 perioden K. Temme

CIRKELS EN BOLLEN. Klas 7N Wiskunde 5 perioden K. Temme CIRKELS EN BOLLEN Kls 7N Wiskunde 5 perioden K. Temme INHOUDSOPGAVE. DE VERGELIJKING VAN EEN BOL.... DE SNIJCIRKEL VAN EEN BOL EN EEN VLAK... 5. DE CIRKEL DOOR PUNTEN... 7. DE BOL DOOR GEGEVEN PUNTEN...

Nadere informatie

H. 10 Goniometrie Basisbegrippen. a c. Gemeenschappelijke Propedeuse Engineering WISKUNDE H.10

H. 10 Goniometrie Basisbegrippen. a c. Gemeenschappelijke Propedeuse Engineering WISKUNDE H.10 H. 10 Goniometrie 10.1 Bsisegrippen Regelmtig voeren we erekeningen uit, wrin één of meerdere hoeken voorkomen. Voor een sherpe hoek kunnen we 3 goniometrishe verhoudingen definiëren. Deze lten zih het

Nadere informatie

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1985-1986: Tweede Ronde.

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1985-1986: Tweede Ronde. 1 Vlmse Wiskunde Olymide 1985-1986: Tweede Ronde De tweede ronde bestt uit 30 meerkeuzevrgen Het quoteringssysteem werkt ls volgt : een deelnemer strt met 30 unten Per goed ntwoord krijgt hij of zij 4

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B vwo 2011 - I

Eindexamen wiskunde B vwo 2011 - I Tussen twee grfieken De functie f is gegeven door f ( ) =. In figuur zijn op het intervl [0, ] de grfiek vn f en de lijn = getekend. De grfiek vn f en de lijn = snijden elkr in het punt T. p de lijn =

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Voorkennis: Algerïshe ewerkingen ldzijde 9 V- d e 9 V- 9 V- + + + V- + + 9 d + + + + e + + + + f + g Hoofdstuk - Funties en lger + + + + + + + ldzijde 9 V- + ( + ) + ( )( ) of + of of of ( ) d p p ( p

Nadere informatie

K4 Relativiteitstheorie

K4 Relativiteitstheorie K4 Reltiviteitstheorie Ruimtetijd vwo Uitwerkingen bsisboek K4. INTRODUCTIE 2 3 De golflengte vn rdiostrling is groter dn die vn liht. b Uit λ f volgt dt de frequentie vn de fotonen vn rdiostrling lger

Nadere informatie

Tentamen: Kansrekening en Statistiek P0099

Tentamen: Kansrekening en Statistiek P0099 Fculteit Economie en Bedrijfskunde Tentmen: Knsrekening en Sttistiek 1 6011P0099 Tentmendtum & -tijd: 15 december 015, 1:00 17:00 Studiejr 015-016 Duur vn het tentmen: 3 uur Legitimtie: U dient zich te

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Introductie Analytische Meetkunde

Hoofdstuk 1 Introductie Analytische Meetkunde Hoofdstuk 1 Introductie Anlytische Meetkunde 1.1 Wr ligt de scht? Op een zolder heb je een oude krt gevonden. Op een onbewoond Crïbisch eilnd is een scht begrven. De beschrijving is heel duidelijk: Loop

Nadere informatie

Het kwadraat van een tweeterm a+b. (a+b)²

Het kwadraat van een tweeterm a+b. (a+b)² Merkwrdig producten: Het kwdrt vn een tweeterm + (+)² Even herhlen Wnneer een getl of een lettervorm met zichzelf vermenigvuldigd wordt, dn duid je dt n door dt getl of die lettervorm één keer te schrijven

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B. tijdvak 2 woensdag 20 juni uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. wiskunde B. tijdvak 2 woensdag 20 juni uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Emen VWO 202 tijdvk 2 woensdg 20 juni 3.30-6.30 uur wiskunde B Bij dit emen hoort een uitwerkbijlge. Dit emen bestt uit 7 vrgen. Voor dit emen zijn miml 8 punten te behlen. Voor elk vrgnummer stt hoeveel

Nadere informatie

Zwaartepunt en traagheid

Zwaartepunt en traagheid Nslgwerk deel 8 wrtepunt en trgheid Uitgve 2016-1 uteur HC hugocleys@icloud.com Inhoudsopgve 1 wrtepunt 4 1.1 Inleiding wrtepunt vn een lichm....................... 4 1.2 Momentenstelling..................................

Nadere informatie

Opgave 1 Je ziet hier twee driehoeken op een cm-rooster. Beide driehoeken zijn omgeven door eenzelfde

Opgave 1 Je ziet hier twee driehoeken op een cm-rooster. Beide driehoeken zijn omgeven door eenzelfde Oppervlkte vn riehoeken Verkennen Opgve 1 Je ziet hier twee riehoeken op een m-rooster. Beie riehoeken zijn omgeven oor eenzelfe rehthoek. nme: Imges/hv-me7-e1-t01.jpg file: Imges/hv-me7-e1-t01.jpg Hoeveel

Nadere informatie

Bespreking Examen Analyse 1 (Juni 2007)

Bespreking Examen Analyse 1 (Juni 2007) Bespreking Exmen Anlyse 1 (Juni 2007) Voorf: Zols ik ook vorig jr in juni en in september gedn heb, geef ik hier bedenkingen bij het exmen vn deze junizittijd. Ik zorg ervoor dt deze tekst op toledo komt,

Nadere informatie

Eindexamen vwo wiskunde B II

Eindexamen vwo wiskunde B II Formules Vlkke meetkunde Verwijzingen nr definities en stellingen die bij een bewijs mogen worden gebruikt zonder ndere toelichting. Hoeken, lijnen en fstnden: gestrekte hoek, rechte hoek, overstnde hoeken,

Nadere informatie

Het reëel getal b is een derdewortel van het reëel getal a c. Een getal en zijn derdewortel hebben hetzelfde toestandsteken.

Het reëel getal b is een derdewortel van het reëel getal a c. Een getal en zijn derdewortel hebben hetzelfde toestandsteken. Werkoek Alger (cursus voor 5u wiskunde) Hoofdstuk : Rekenen in R Nm:. 1. Derdewortel vn een reëel getl (oek pg 7) Een derdewortel vn het reëel getl is dus een getl wrvn de derdemcht gelijk is n. Vooreelden:

Nadere informatie

Puntenslijper-robot. Stuklijst. Afmetingen (mm)

Puntenslijper-robot. Stuklijst. Afmetingen (mm) 108.535 Puntenslijper-robot Stuklijst Antl Afmetingen (mm) Houten blokje 1 50x50x50 Houten blokje 1 40x40x40 Houten ltje 1 250x15x15 Multiplex 1 200x200x4 Dubbele puntenslijper 1 25x25x15 Ktrolwiel, met

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

De oppervlakte van de rechthoek uit de vorige opgave hangt van dezelfde variabelen af.

De oppervlakte van de rechthoek uit de vorige opgave hangt van dezelfde variabelen af. Opgve 1 Vn twee korte en twee lnge luifers is een rehthoek geleg. Omt je geen fmetingen weet hngt e omtrek vn eze rehthoek f vn twee vrielen, nmelijk lengtekorteluif er en lengtelngeluif er. Welke formule

Nadere informatie

MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN

MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN III - 1 HOODSTUK 3 MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN De kennis vn het moment vn een krcht is nodig voor het herleiden vn een krcht en een krchtenstelsel, voor het (nlytisch) smenstellen vn niet-snijdende

Nadere informatie

Hertentamen. Elektriciteit en Magnetisme 1. Woensdag 14 juli :00-12:00. Schrijf op elk vel uw naam en studentnummer. Schrijf leesbaar.

Hertentamen. Elektriciteit en Magnetisme 1. Woensdag 14 juli :00-12:00. Schrijf op elk vel uw naam en studentnummer. Schrijf leesbaar. Hertentmen Elektriciteit en Mgnetisme 1 Woensdg 14 juli 2011 09:00-12:00 Schrijf op elk vel uw nm en studentnummer. Schrijf leesbr. Mk elke opgve op een prt vel. Dit tentmen bestt uit 4 vrgen. Alle vier

Nadere informatie

Begripsvragen: Beweging

Begripsvragen: Beweging Hndboek ntuurkundedidctiek Hoofdstuk 4: Leerstofdomeinen 4.2 Domeinspecifieke leerstofopbouw 4.2.1 Mechnic Begripsrgen: Beweging 1 Meerkeuzergen O Q R P 1 [H/V] Iemnd stt op de in figuur 1 ngegeen plts

Nadere informatie

de Wageningse Methode Antwoorden H24 GONIOMETRIE VWO 1

de Wageningse Methode Antwoorden H24 GONIOMETRIE VWO 1 H GONIOMETRIE VWO.0 INTRO 6 km : 0.000 = cm b b Driehoek PQB is gelijkvormig met driehoek VHB, de 00 vergrotingsfctor is 0 = 7. Dus PQ = 680 = 0, dus zeilt ze 0 meter 7 in minuten. Dt is,8 km/u.. HOOGTE

Nadere informatie

6.0 INTRO. 1 a Bekijk de sommen hiernaast en ga na of ze kloppen. 1 2 0 3 = 2 2 3 1 4 = 2 3 4 2 5 = 2 4 5 3 6 = 2 5 6 4 7 = 2...

6.0 INTRO. 1 a Bekijk de sommen hiernaast en ga na of ze kloppen. 1 2 0 3 = 2 2 3 1 4 = 2 3 4 2 5 = 2 4 5 3 6 = 2 5 6 4 7 = 2... 113 6.0 INTRO 1 Bekijk de sommen hiernst en g n of ze kloppen. Schrijf de twee volgende sommen uit de rij op en controleer of deze ook ls uitkomst 2 heen. c Schrijf twee sommen op die veel verder in de

Nadere informatie

Uitwerking Tentamen Analyse B, 28 juni lim

Uitwerking Tentamen Analyse B, 28 juni lim Uitwerking Tentmen Anlyse B, 8 juni 0 Opgve [5pt] Bereken Hint: b = e b log. lim ( sin(π. Zij I =], [. Voor lle I \ {} geldt dt Definieer ( sin(π = e log( sin(π = e log sin(π. ϕ( = f(, f( = log, g( = sin(π.

Nadere informatie

Deze les krijgen de leerlingen een introductie over ongelijke breuken. Dit met name gericht op het vergelijken met een bemiddelende grootheid.

Deze les krijgen de leerlingen een introductie over ongelijke breuken. Dit met name gericht op het vergelijken met een bemiddelende grootheid. Lesopzet De door ons gemkte lessencyclus wordt in drie opeenvolgende rekenlessen gegeven. Les is iets korter dn les en, wrdoor er eventueel extr herhling vnuit les ingepst kn worden.. Les Deze les krijgen

Nadere informatie

Formeel Denken 2012 Uitwerkingen Tentamen

Formeel Denken 2012 Uitwerkingen Tentamen 1. Schrijf de formule vn de propositielogic Formeel Denken 2012 Uitwerkingen Tentmen (23/01/13) ( ) volgens de officiële grmmtic uit de syllus, en geef de wrheidstel. De officiële schrijfwijze is De ijehorende

Nadere informatie

Opbouw van het boek: overzicht

Opbouw van het boek: overzicht Opbouw vn het boek: overzicht Opbouw vn het boek: overzicht Deel I: intuïtief Deel II: rigoureus 8: Limieten en continuïteit omschrijving en definities limieten berekenen smptoten continuïteit onderzoeken

Nadere informatie

5.1 Rekenen met differentialen

5.1 Rekenen met differentialen Wiskunde voor kunstmtige intelligentie, 2003 Hoofdstuk II. Clculus Les 5 Substitutie We hebben gezien dt de productregel voor de fgeleide een mnier geeft, om voor zeker functies een primitieve te vinden,

Nadere informatie

I Vectoren in R. I.0 Inleiding

I Vectoren in R. I.0 Inleiding I Vectoren in R I Inleiding Een vector is een wiskundig begrip dt centrl stt in de wiskunde zelf, mr dt ook een grote rol speelt in nder vkken, in het bijzonder de ntuurkunde en de econometrie In dit hoofdstuk

Nadere informatie

middelloodlijnen werkschrift naam:

middelloodlijnen werkschrift naam: werkshrift middelloodlijnen nm: 1 Disuswerpen Hiernst zie je, vn ovenf, de setor wrinnen een disuswerper zijn shijf moet gooien. De shl is 1:1000. Het wereldreord disuswerpen is sinds 6 juni 1986 in hnden

Nadere informatie

Continuïteit en Nulpunten

Continuïteit en Nulpunten Continuïteit en Nulpunten 1 1 Inleiding Continuïteit en Nulpunten In de wiskunde wordt heel vk gebruik gemkt vn begrippen ls functie, functievoorschrift, grfiek, Voor een gedetilleerde inleiding vn deze

Nadere informatie

Inhoud college 7 Basiswiskunde

Inhoud college 7 Basiswiskunde Inhoud college 7 Bsiswiskunde 3.3 De ntuurlijke logritme en de exponentiële functie (zie college 6) 5.1/3 Introductie Integrlen 5.4 Eigenschppen vn de eplde integrl 5.5 De hoofdstelling vn Clculus 2.10

Nadere informatie

9.0 Voorkennis [1] Definitie bissectrice: De bissectrice van een hoek is de lijn die de hoek middendoor deelt. Willem-Jan van der Zanden

9.0 Voorkennis [1] Definitie bissectrice: De bissectrice van een hoek is de lijn die de hoek middendoor deelt. Willem-Jan van der Zanden 9.0 Voorkennis [1] Definitie middelloodlijn: De middelloodlijn van een lijnstuk is de lijn door het midden van dat lijnstuk die loodrecht op dat lijnstuk staat. Definitie bissectrice: De bissectrice van

Nadere informatie

MEETKUNDE 2 Lengte - afstand - hoeken

MEETKUNDE 2 Lengte - afstand - hoeken MTKUN 2 Lengte - fstnd - hoeken M7 Lengtemten en meetinstrumenten 186 M8 Lengte en fstnd 187 M9 Gelijke fstnden 194 M10 Hoeken meten en tekenen 198 185 M7 1 Titel Lengtemten en meetinstrumenten 579 Vul

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Vergelijkingen van de

Hoofdstuk 5: Vergelijkingen van de Werkoek Alger (ursus voor 5u wiskunde) Hoofdstuk 5 : Vergelijkingen vn de e grd met één onekende Nm:. Hoofdstuk 5: Vergelijkingen vn de - 45 - e grd met één onekende. Instp (oek pg 7). Vn een rehthoek

Nadere informatie

Lineaire formules.

Lineaire formules. www.betles.nl In de wiskunde horen bij grfieken beplde formules wrmee deze grfiek getekend kn worden. zijn formules die in een grfiek een reeks vn punten oplevert die op een rechte lijn liggen. In de vorige

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 0 tijdvk wiskunde B Het correctievoorschrift bestt uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vkspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN ELEMENTAIR ALGEBRAÏSCH REKENEN Een zelfhulpgids voor letterrekenen Rekenregels Uitgewerkte voorbeelden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 0 tijdvk wiskunde B Het correctievoorschrift bestt uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vkspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Tentamen CT3109 ConstructieMechanica 4 18 jan 2006 ANTWOORDEN

Tentamen CT3109 ConstructieMechanica 4 18 jan 2006 ANTWOORDEN OPGVE NTWOOREN ) Gebruik de invrint I. G moet dn een rek ngeven vn b) e rekken zijn gegeven in twee verschillende ssenstelsels: 6,0 0 4. α e tensor componenten vn deze rekken zijn gegeven ls: 4 4 ε 6,0

Nadere informatie

Boek 2, hoofdstuk 7, allerlei formules..

Boek 2, hoofdstuk 7, allerlei formules.. Boek, hoofdstuk 7, llerlei formules.. 5.1 Evenredig en omgekeerd evenredig. 1. y wordt in beide gevllen 4 keer zo klein, je noemt dt omgekeerd evenredig. b. bv Er zijn schoonmkers met een vst uurloon.

Nadere informatie

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a Werkbld Een feestml Nm: Ieder lnd en iedere cultuur kent specile dgen. Dn gn fmilies bij elkr op bezoek. Op die specile dgen is er meestl extr ndcht voor het eten. Hier zie je wt voorbeelden vn feesten

Nadere informatie

Opgaven met dit merkteken kun je zonder de opbouw aan te tasten, overslaan.

Opgaven met dit merkteken kun je zonder de opbouw aan te tasten, overslaan. 2 Verschuiven Dit is een ewerking vn Meetkunde met coördinten Blok Punten met gewicht vn Ad Goddijn ten ehoeve vn het nieuwe progrmm (2014) wiskunde B vwo. Opgven met dit merkteken kun je zonder de opouw

Nadere informatie

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade : Eerste Ronde.

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade : Eerste Ronde. Vlmse Wiskunde Olympide 99 993 : Eerste Ronde De eerste ronde bestt uit 30 meerkeuzevrgen, opgemkt door de jury vn VWO Het quoteringssysteem werkt ls volgt : een deelnemer strt met 30 punten Per goed ntwoord

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 0 tijdvk wiskunde B (pilot) Het correctievoorschrift bestt uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vkspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

11.1 De parabool [1]

11.1 De parabool [1] 11.1 De parabool [1] Algemeen: Het punt F heet het brandpunt van de parabool. De lijn l heet de richtlijn van de parabool. De afstand van F tot l heet de parameter van de parabool. Defintie van een parabool:

Nadere informatie

35 7 omhoog. Hoofdstuk 26 RECHTE LIJNEN. 6 ad 26.0 INTRO

35 7 omhoog. Hoofdstuk 26 RECHTE LIJNEN. 6 ad 26.0 INTRO Hoofdstuk 6 RECHTE LIJNEN 6 d 6.0 INTRO km kost,0: =,0 drnkje kost : =,0, dus de entrée is,0,0 = 0,-. Nee, ls je ij de onderste lijn nr rechts gt g je omhoog, dus ls je nr rechts zou gn, zou je omhoog

Nadere informatie

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle Werken met Prezi Infolok Prezi: www.prezi.om prijs ipd pp geshikt voor leerling voordeel Stp 1: het nmken vn een ount. - G nr de wesite. - Kies voor 'Sign Up. grtis j presentties en mindmppen j, studentount

Nadere informatie

Meetkundige Ongelijkheden Groep 2

Meetkundige Ongelijkheden Groep 2 Meetkundige Ongelijkheden Groep Trainingsweek Juni 009 1 Introductie We werken hier met ongeoriënteerde lengtes en voor het gemak laten we de absoluutstrepen weg. De lengte van een lijnstuk XY wordt dus

Nadere informatie

Kansrekening en dynamica als basis voor breed wiskundeonderwijs 2

Kansrekening en dynamica als basis voor breed wiskundeonderwijs 2 Knsrekening en dynmic ls bsis voor breed wiskundeonderwijs Joost Hulshof en Ronld Meester c Reproductie lleen in overleg met de uteurs. Alle rechten voorbehouden. 1 Voorwoord In de eerste cursus hebben

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2018

Correctievoorschrift VWO 2018 Correctievoorschrift VWO 08 tijdvk wiskunde B Het correctievoorschrift bestt uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vkspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Anleveren scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Inproduct, projectie, terugblik

Inproduct, projectie, terugblik Met de vernieuwde wiskundecurricul vn HAVO en VWO verndert in 2015 ook het meetkundeprogrmm voor VWO-wiskunde B: nlytische meetkunde met coördinten krijgt een prominentere plts. Dit is nleiding om in de

Nadere informatie

Eindexamen vwo wiskunde B pilot I

Eindexamen vwo wiskunde B pilot I Onfhnkelijk vn mimumscore 5 f ' ( x) = e + ( + ) e f' ( x ) = 0 voor x = f ( ) = (dus P (, ) ) e e Hieruit volgt dt lle punten P dezelfde y-coördint hebben, dus liggen l deze punten op één (horizontle)

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Examencursus

Voorbereidende opgaven Examencursus Voorbereidende opgven Exmencursus Tips: Mk de voorbereidende opgven voorin in één vn de A4-schriften die je gt gebruiken tijdens de cursus. Als een opdrcht niet lukt, werk hem dn uit tot wr je kunt en

Nadere informatie

Toetsopgaven vwo B deel 3 hoofdstuk 10

Toetsopgaven vwo B deel 3 hoofdstuk 10 Toetsopgven vwo deel 3 hoofdstuk 10 Opgve 1 In de figuur hiernst zie je 15 kubusjes met ribbe. e punten,, en zijn hoekpunten vn een kubusje, punt is het midden vn een ribbe en de punten en delen een ribbe

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs 0 0 Tijdvk Inzenden scores Vul de scores vn de lfbetisch eerste vijf kndidten per school in op de optisch leesbre

Nadere informatie

Primitieve en integraal

Primitieve en integraal Wiskunde voor kunstmtige intelligentie, 2003 Hoofdstuk II. Clculus Les 4 Primitieve en integrl Een motivtie om nr de fgeleide vn een functie f te kijken is het beplen vn de richtingscoëfficiënt vn de rklijn

Nadere informatie