VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN"

Transcriptie

1 AB 4 DECEMBER 2015 RM VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Ondrwrp : Projct Hrontwikkling 9 ha. Endragtspoldr Knmrk : Bijlagn : -5- Bsluitdatum : 3 dcmbr 2015 Voorbrid door : Hans Sytsma, Nllk dn Boon 1. ONTWERP-BESLUIT Ht schtsontwrp voor d Endragtspoldr n bijbhornd projctplan vast t stlln; Prioritit t gvn aan ht ralisrn van d parkrvoorzining, zodat dz grd is voor ht WK roin in augustus 2016; Opdracht t gvn aan ht vrdr uitwrkn van ht schtsontwrp voor d hrinrichting van d ovrig 7 ha. inclusif d bnodigd bhrarrangmntn n hir nadr advisring ovr af t wachtn; Hirvoor n krdit bschikbaar t stlln van ,-. tn last van d Invstringsrsrv. 2. ONDERWERP IN KORT BESTEK Ht Rcratischap Rottmrn hft rcnt in d Endragtspoldr 9 hctar grond aangkocht. Mt dz aankoop wrd boogd n parkrtrrin voor d Willm Alxandr Baan t ralisrn n d vrbinding van ht rcratigbid Rottmrn mt d krn Zvnhuizn t vrstrkn in zowl fysik als thmatisch opzicht. Dz ontwikkling maakt ondrdl uit van ht programma D Rott Vrdint ht. In dit programma is n ambiti nrglgd voor d ontwikkling van ht ghl rcratigbid Rottmrn tot n: dynamisch, tokomstbstndig, urban rcratigbid waarbij w strvn naar n optimum tussn kwalitit, vrdinvrmogn n publik kostn. In d aanloop naar d aankoop n in d priod daarna is r vl hctik gwst rond d voorgnomn ontwikkling. Door duidlijk aan t gvn dat d aangkocht grond uitsluitnd dint voor n parkrtrrin tn bhov van sport- n sportgrlatrd vnmntn tr groott van maximaal 2 hctar is vl van d maatschapplijk onrust wggnomn. Ook hft hiraan bijgdragn dat r in d priod vanaf sptmbr 2015 tot op hdn intnsif mt inwonrs n andr blanghbbndn is samngwrkt om tot n brd gdragn ontwrp t komn. Ht rsultaat hirvan is gprsntrd in n voor all inwonrs toganklijk kijk-mavond op 16 novmbr jl. waar ca. 80 inwonrs n andr blanghbbndn aanwzig warn n waar d ovrgrot mrdrhid zich positif uitsprak ovr ht voorglgd schtsontwrp (bijlag 1). Dolstlling van d ontwikkling is twldig: 1. ht ralisrn van n parkrvoorzining voor d in 2013 opglvrd Willm Alxandrbaan; 2. ht inrichtn van ht gbid als vbindingszon mt vrschillnd zowl intnsiv als xtnsiv rcrativ functis. 1

2 Voor d xact invulling van ht projct wordt u vrwzn naar bijgaand projctplan (bijlag 2) n ht vrslag van ht procs (bijlag 3) dat tot ht planontwrp hft glid. Hirondr wordn nog nkl bstuurlijk rlvant aspctn uitglicht. Ht ontwrp bstrijkt d ghl 9 hctar waarbij ht parkrtrrin al is uitgwrkt n d rstrnd 7 hctar in d loop van 2016 mt n op draagvlakgricht procs zal wordn uitgwrkt. Dit omdat ht parkrtrrin snl klaar mot zijn voor ht WK-roin, dat van 21 tot 28 augustus 2016 plaatsvindt n n zorgvuldig uitwrking van d 7 hctar mr tijd vrgt. Ht ontwrp splt in op d oud landschapsstructuur uit ht bgin van d 20 uw, waarbij langs d rand van d dorpskrn nig grifhout aanwzig was. Vrdr wordn d opn lijnn in ht landschap gbruikt als dragnd lmnt n wordt ht bstaand landbouwpad omgvormd tot wandlpad. Stakholdrs vanuit d roiorganisati, Rotta n Mooi Zuidplas hbbn vanuit hun spcifik blang mgwrkt aan ht ontwrp n kunnn zich vindn in ht brikt compromis. Htzlfd gldt voor organisatis als Platform Hrinrichting Endragtspoldr n Rottvrband. Daarnaast hbbn lokal institutis als scholn n vrnigingn hun inbrng glvrd n stmmn d in- n omwonndn in mt ht ontwrp. Vanuit ht Rcratischap Rottmrn is zr duidlijk mrwaard aanwzig omdat ht parkrproblm van d roibaan wordt opglost n invulling wordt ggvn aan d wns om d Endragtspoldr btr mt krn Zvnhuizn t vrbindn. Hirbij wordt ook invulling ggvn aan concrt projctn uit ht schapsplan zoals d splpoldr, vrstrking van vrbindingn n n xtra wandlpad. Ht parkrtrrin is n rlatif dur voorzining doordat gkozn is, op basis van d wns van blanghbbndn, voor n gron parkrplaats mt n daarop afgstmd ondrgrond. Fitlijk wordt mt dz voorzining n ontwrpfout uit ht projct Endragtspoldr hrstld. In d roibaan n d bijbhornd voorziningn is fors gïnvstrd tnind n topsportvoorzining mt intrnational allur t ralisrn. Hir past gn parkrplaats op bijna 2 km. afstand bij. Mt d invstring in d niuw parkrplaats wordt n grot optimalisatislag gmaakt di kostntchnisch in vrhouding staat tot d oorspronklijk invstring van vl miljonn uro s in ht roicomplx. D omwonndn hbbn krachtig aanggvn dat ht parkrtrrin nit doorlopnd opngstld mag wordn. Daarnaast hbbn zij strk twijfls ovr d houdbaarhid van afsprakn di bstuurlijk wordn vastglgd. Immrs, voortschrijdnd inzicht is in ht opnbaar bstuur gn onbknd fnomn. Mt hn is afgsprokn dat alvorns fitlijk mt ht wrk wordt bgonnn nadr tijdbstndig afsprakn hirovr wordn gmaakt, waarbij n momnt zal wordn afgsprokn om d gbruiksfrqunti gzamnlijk t valurn. Hirbij zal ook wordn vastglgd dat ht parkrtrrin maximaal 2 ha. zal bslaan mt daarbij d uitzondring dat tn bhov van ht WK roin door ht organisrnd comité nmalig n tijdlijk xtra tijdlijk parkrvld tr groott van 1 ha. mag wordn gralisrd. D invstringn in n wandlpad n natuursplpoldr zijn rds voorzin in ht schapsplan. Hiraan zijn nog lmntn togvogd zoals n fitspad dat nodig is om d vrbinding tussn d krn Zvnhuizn n d roibaan vica vrsa n d landschapplijk aanklding t vrbtrn. Wij achtn dz kostn in vrhouding tot ht maatschapplijk rndmnt accptabl. Bovndin draagt dz ontwikkling bij aan ht maatschapplijk draagvlak voor d parkrplaats. Voor dit projct is n projctplan opgstld (bijlag 2). Dit projctplan gaat uit van n gfasrd aanpak voor d projctopgav. Dat btknt, dat d opgav wordt opgdld in logisch stappn. Tussntijds vindt bsluitvorming plaats op basis van d bhaald tussnrsultatn. D prioritit ligt bij d ralisati van d parkrvoorzining. Dz dint oprationl t zijn voor ht WK roin in augustus

3 In ht projctplan zijn vrdr d randvoorwaardn, isn n uitgangspuntn opgnomn voor d vrdr uitwrking van ht ontwrp n d ralisati. Ook is n rst kostnraming gmaakt n n tijdplanning opgnomn. D projctopdracht is als volgt gdfinird: 1. Alghl coördinati van d ontwikkling van ht plangbid, waarbij nadrukklijk afstmming gwnst is mt d organisati van ht WK roin, dat plaatsvindt van augustus 2016; 2. Zorgn voor bschikbaarhid van ca. 2 ha. parkrglgnhid tn bhov van ht WK roin in augustus 2016; 3. Zorgn voor n gdragn rgling voor ht gbruik van d parkrvoorzining; 4. Ovrnstmming krijgn ovr d inrichting n ontwikkling van d ovrig 7 ha. mt blanghbbndn n bstuur; 5. Ovrnstmming krijgn ovr ht tokomstig bhr n ondrhoud van ht hringricht gbid mt blanghbbndn n bstuur; 6. Ralisati van d hrinrichting van d ovrig 7 ha. 3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING DB 4 novmbr 2015 Programmaplan D Rott Vrdint ht nummr JURIDISCHE PARAGRAAF n.v.t. Sjabloon volmacht bijgvogd: ja/n 5. FINANCIËLE PARAGRAAF Er is (novmbr 2014) n krdit (16556) bschikbaar gstld van voor d planvoorbridingskostn. Zoals hirbovn is aanggvn, is r in kort tijd n ontwrp tot stand gkomn, dat kan rknn op voldond draagvlak. D aanvanklijk wrstand bij d omgving is in kort tijd omgbogn naar n positiv houding t.a.v. dz ontwikkling. Dit procs hft chtr mr gkost dan aanvanklijk wrd aangnomn. Ht bschikbar krdit voor planvoorbridingskostn ( ) is hirdoor mt ovrschrdn. Voorgstld wordt om dz ovrschrijding tn last t brngn van projct. D kostn voor d total ontwikkling zijn op basis van ht huidig schtsontwrp graamd op n bdrag van 1,6 mln. xclusif procskostn ( ). Totaal komn d projctkostn hirm op 1,9 mln. In ht projctplan is n global kostn- n opbrngstnplanning opgnomn wlk gbasrd is op ht schtsplan. In ondrstaand ovrzicht is hirvan n samnvatting opgnomn. 3

4 Projctkostnplanning Ontwikkling 9 ha. Endragtspoldr Projctnummr Pildatum D kostnraming is gbasrd op: SSK raming d.d. 19 novmbr 2015 Nr. Maatrgl Budgt Total Planning kostn Wgn n Padn Bruggn Inrichting Bplanting Elmntn Grondwrk Subtotaal Ovrig kostn Totaal Uitvoring Communicati Procskostn Totaal projctkostn Dkking Krdit Totaal Extra krdit Invstringsrsrv Totaal Dkking Saldo In bovnstaand planning is rvan uitggaan, dat d parkrvoorzining in 2016 wordt gralisrd n d ovrig voorziningn in In 2016 is in d procskostn rkning ghoudn mt d vrdr uitwking van ht ontwrp. Voorgstld wordt in d dkking van d kostn t voorzin door n krdit tr bschikking t stlln tn last van d Invstringsrsrv. Financiël paragraaf bijgvogd: ja 6. COMMUNICATIE Zi projctplan bijlag 2. Bij vrdr uitwrking zal ook dirct mt blanghbbndn als via xtrn mdia mt blanghbbndn wordn gcommunicrd. Publicati bijgvogd: n 7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING Ht schtsplan is tot stand gkomn in nauw ovrlg mt blanghbbndn in ht gbid. 8. VERDERE PROCEDURE Uitvoring bstuursbsluit. 4

5 Hoogachtnd, Namns ht Daglijks Bstuur, Dhr. H. Sytsma accountmanagr 5

6 s ntj i u t ol o Sch d i W ot lo s ip r k k A Ri n n ook tstr H! n uit ji k b l r H t o n K n g wil m r tuu a N ln sp Boo n nd r n d i u r K M t h c zi Par n l o ra r kk 8 a ijk s t a la p r k rkad Sling Endragtspoldr Schtsontwrp rd a a g 16 novmbr 2015 Schaal: 1/1000 Formaat: A0

7 Ontwikkling 9 hctar in d Endragtspoldr Projctplan Novmbr 2015 vrsi 01

8 Inhoud 1 Inliding/aanliding Dolstlling Omschrijving Plangbid Ambiti Scop Contxtanalys Bstuursaspctn Stakholdrs n blanghbbndn Ontwikklingn Endragtspoldr WK roin Projctopdracht Uitgangspuntn, Kadrs, Randvoorwaardn n isn Uitgangspuntn Kadrs Randvoorwaardn Eisn Aanpak n Fasring Bhrsn Gld Organisati Tijd (projctplanning) Informati Communicati Kwalitit Risico s Bijlagn projctplan ontwikkling 9 hctar in d ndragtspoldr.docx Pagina 2

9 1 Inliding/aanliding Ht Rcratischap Rottmrn hft in 2014 in d Endragtspoldr 9 hctar grond aangkocht. Eén van d doln van dz aankoop was om hir n ovrloopparkrtrrin t ralisrn voor d roibaan. Dz ontwikkling maakt ondrdl uit van ht programma D Rott Vrdint ht. In dit programma is n ambiti nrglgd voor d ontwikkling van ht ghl rcratigbid Rottmrn tot n: dynamisch, tokomstbstndig, urban rcratigbid waarbij w strvn naar n optimum tussn kwalitit, vrdinvrmogn n publik kostn. Ht projct ontwikkling 9 hctar in d Endragtspoldr zal aan dz ambiti n bijdrag motn lvrn. 2 Dolstlling Dolstlling van dz ontwikkling is twldig: 1. ht ralisrn van n parkrvoorzining voor d in 2013 opglvrd Willm Alxandrbaan; 2. ht inrichtn van ht gbid mt vrschillnd zowl intnsiv als xtnsiv rcrativ functis. 3 Omschrijving Plangbid Ht plangbid btrft 9 hctar grond noordoostn van d in 2013 opglvrd Endragtspoldr. Ht plangbid wordt bgrnsd door d Hnnipsloot, d Slingrkad n d krn Zvnhuizn. Ht gbid is wrggvn op bijgvogd plankaart/schtsontwrp (bijlag 1) 4 Ambiti D ambiti is om in samnspraak mt d stakholdrs ht gbid t ontwikkln. Dz ontwikkling richt zich op o.a. - Ht ralisrn van n parkrtrrin, dat voornamlijk door d roibaan zal wordn gbruikt n waarbij d gbruiksfrqunti zal wordn vastglgd in ovrlg mt blanghbbndn; - Fysik n programmatisch btr vrbindn Endragtspoldr/Rottmrn mt d krn Zvnhuizn (wandln, fitsn, rcrati); - Ht ralisrn van rcrativ voorziningn in ht gbid, gcombinrd mt vrbtrn natuurwaardn n biodivrsitit; - Vrgrotn blvingswaard voor divrs dolgropn di d Rottmrn bzokn. 5 Scop D scop van ht projct is ht in nauw ovrlg mt stakholdrs ralisrn van 2 ha. parkrvoorzining n ca. 7 ha. rcrativ voorziningn. Dit projct hft gn vrdinopgav. Ondrnmrs mt initiativn di bijdragn aan ht ralisrn van d rcrativ functis di in ht schtsontwrp zijn mgnomn, di kunnn aantonn hirvoor draagvlak t hbbn bij d omgving n mt hun initiativn bijdragn aan ht bhr van dz functis, passn wl binnn d scop. Ht projct hft wl n opgav tot ht ontwikkln n ralisrn van bhrarrangmntn voor d t ralisrn rcrativ voorziningn n d parkrvoorzining. 6 Contxtanalys 6.1 Bstuursaspctn Mt ht schapsbstuur n d gmnt Zuidplas is afgsprokn dat middls n intractif procs mt blanghbbndn n plan mt draagvlak wordt uitgwrkt n gralisrd projctplan ontwikkling 9 hctar in d ndragtspoldr.docx Pagina 3

10 6.2 Stakholdrs n blanghbbndn Voor dit projct zijn d blanghbbndn n stakholdrs in kaart gbracht. Er is n krngrop bnomd di nauw bij d totstandkoming van ht schtsontwrp btrokkn is. Zowl dz grop als d brd grop van blanghbbndn (zoals d bwonrs van Zvnhuizn) zulln bij ht vrvolgtrajct btrokkn wordn. Ht ovrzicht van d btrokkn blanghbbndn is in ht vrslag van ht procs van d initiatiffas opgnomn (bijlag 2). Bij vrdr uitwrking van ht schtsontwrp zulln rlvant blanghbbndn wordn togvogd. Daarnaast zal ht concpt DO ook aan n brdr grop wordn voorglgd. 6.3 Ontwikklingn Dit projct is ondrdl van ht ovrkoplnd programma D Rott Vrdint ht. Voor dit programma is n ambiti gdfinird di luidt als volgt: 'In 2030 is d Rottmrn n optimaal vrbondn rcratigbid. Er zijn strk rcrativ vrbindingn tussn d dlgbidn n mt d omliggnd grongbidn. Entrs zijn god brikbaar n r is n duidlijk zonring voor intnsiv n xtnsiv rcrati. D Rottmrn is n uitdagnd landschap van watr n hoogts, d vrniuwnd omgving waar alls kan, ht is hét rgional adrs voor outdoor & sport n bovndin bidt D Rottmrn n gzond omgving. Zo vrbindt d Rottmrn zich aan d zorg-, lisur- n sportconomi.' Ht projctrsultaat dint n bijdrag t lvrn aan dz ambiti. Hirbij is ht van blang om inzicht t hbbn in d contxt van ht projct Endragtspoldr Voor d Endragtspoldr ligt nog n ontwikklopgav. D ontwikkling c.q. hrinrichting van ht plangbid is ondrstunnd aan d huidig n tokomstig functis van d Endragtspoldr. Van blang is d functi van d Endragtspoldr: watrbrging, top- n brdtsport roin n rcrati. Door ht tovogn van ht plas-drasgbid is d natuurwaard in d Endragtspoldr ook tognomn. Dit plan hft voor d Endragtspoldr n d Rottmrn duidlijk mrwaard omdat ht parkrproblm van d roibaan wordt opglost n invulling wordt ggvn aan d wns om d Endragtspoldr btr mt krn Zvnhuizn t vrbindn. Hirbij wordt ook invulling ggvn aan concrt projctn uit ht schapsplan zoals d splpoldr, vrstrking van vrbindingn n n xtra wandlpad. Fitlijk wordt mt dz voorzining n ontwrpfout uit ht projct Endragtspoldr hrstld. In d roibaan n d bijbhornd voorziningn is fors gïnvstrd tnind n topsportvoorzining mt intrnational allur t ralisrn. Hir past gn parkrplaats op bijna 2 km afstand bij. Mt d invstring in d niuw parkrplaats wordt n grot optimalisatislag gmaakt di kostntchnisch in vrhouding staat tot d oorspronklijk invstring van vl miljonn uro s in ht roicomplx. En rlvant blidsontwikkling is d niuw rcrativisi van d gmnt Zuidplas, di momntl wordt ontwikkld door d gmnt. Bij vrdr uitwrking van d 7 hctar zal mt d gmnt hirovr wordn afgstmd WK roin 2016 D ontwikkling van d parkrvoorzining is nauw vrbondn mt d organisati van ht WK roin in D parkrvoorzining dint op ht momnt van ht WK oprationl t zijn. Afstmming van zowl ht ontwrp als d uitvoring mt d organisati van ht WK roin (i.c. Topsport Rottrdam) hft prioritit projctplan ontwikkling 9 hctar in d ndragtspoldr.docx Pagina 4

11 7 Projctopdracht D opgav is als volgt gdfinird: 1. Alghl coördinati van d ontwikkling van ht plangbid, waarbij nadrukklijk afstmming gwnst is mt d organisati van ht WK roin (snior nit olympisch n lftijd ondr 23 jaar), van augustus Zorgn voor bschikbaarhid van ca. 2 ha. parkrglgnhid tn bhov van ht WK roin in augustus 2016; 3. Zorgn voor n gdragn rgling voor ht gbruik van d parkrvoorzining; 4. Ovrnstmming krijgn ovr d inrichting n ontwikkling van d ovrig 7 ha. mt blanghbbndn n bstuur; 5. Ovrnstmming krijgn ovr ht tokomstig bhr n ondrhoud van ht hringricht gbid mt stakholdrs n bstuur; 6. Ralisati van d hrinrichting van d ovrig 7 ha. 8 Uitgangspuntn, Kadrs, Randvoorwaardn n isn 8.1 Uitgangspuntn 1. Programmaplan D Rott Vrdint ht vrsi oktobr 2015; 2. Ht Schtsontwrp at op 3 dcmbr 2015 voor godkuring aan ht algmn bstuur van ht rcratischap wordt voorglgd (bijlag 1). 8.2 Kadrs 1. Er dint n intgraal plan t komn voor ghl 9 ha.; 2. Voorziningn motn landschapplijk ingpast wordn; 3. Uitindlijk inrichting mot zowl voor d inwonrs, d stakholdrs als ht bstuur aantrkklijk zijn; 4. Bhrslastn infrastructuur komn tn last van d schapsbgroting; 5. D kostnraming gbasrd op ht schtsplan d.d. novmbr ,9 mln. 8.3 Randvoorwaardn 1. Er zijn afsprakn ovr d tokomstig bhrlastn gmaakt voordat d hrinrichting wordt uitgvord. 8.4 Eisn 1. D parkrvoorzining van 2 hctar is oprationl voor ht WK roin D uitwrking van ht schtsontwrp tot n dfinitif ontwrp van d rstrnd 7 hctar zal in nauw ovrlg mt blanghbbndn plaatsvindn. Ht dfinitif ontwrp zal voor bsluitvorming in ht bstuur van ht rcratischap gtotst wordn op draagvlak van blanghbbndn 3. D frqunti van ht gbruik van d parkrvoorzining wordt in afstmming mt blanghbbndn vastgstld n gborgd. Ook ht tijdstip van valurn van dz gbruiksfrqunti wordt mt blanghbbndn afgsprokn n vastglgd. Dz borging zal plaats vindn voor dat mt d fitlijk ralisring wordt bgonnn. 9 Aanpak n Fasring Dit projct wordt gfasrd uitgvord. Dat btknt, dat d opgav wordt opgdld in logisch stappn. Tussntijds vindt bsluitvorming plaats op basis van d bhaald tussnrsultatn projctplan ontwikkling 9 hctar in d ndragtspoldr.docx Pagina 5

12 D prioritit ligt bij d ralisati van d parkrvoorzining. Dz dint oprationl t zijn voor ht WK roin in augustus In d initiatiffas is n intgraal schtsontwrp gmaakt voor ht ghl plangbid. Vanwg d prioritring i.v.m. ht WK roin, zal d fasring voor d parkrvoorzining n d rcrativ voorziningn nit paralll lopn. Fas 1 inititiatiffas Dit projct start als d initiatiffas is afgrond. In dz fas is in ovrlg mt blanghbbndn n schtsontwrp gmaakt van d gwnst ontwikklingn. Dit schtsontwrp, wlk als bijlag is bijgvogd, vormt ht uitgangspunt voor dit projct. Fas 2 Dfinitifas In dz fas wordt ht schtsontwrp vrdr uitgwrkt, vindn d bnodigd ondrzokn (natuur, bodm, watr, tc.) plaats n wordn vrgunningnprocdurs doorlopn. Daarnaast zal in dz fas op hoofdlijnn n rgling wordn uitgwrkt voor d parkrvoorzining. Dz rgling is gbasrd op ht gbruik van d parkrvoorzining maximaal 10 x pr jaar. Wat Aanpak Planning Parkrvoorzining Rcrativ voorziningn 1. Ovrlg mt stakholdrs ovr nadr invulling van ht gbid; 2. Uitwrkn schtsontwrp tot VO/DO; 3. Uitwrkn rgling gbruik parkrvoorzining 4. Uitvorn bnodigd ondrzokn (natuur, bodm, watr, tc.); 5. Vrgunningn n onthffingn aanvragn; 6. Bstk uitwrkn; 1. Ovrlg mt stakholdrs ovr nadr invulling van ht gbid; 2. Invntarisrn moglijkhdn voor tokomstig bhr; 3. Uitwrkn schtsontwrp tot VO/DO; 4. DO totsn op draagvlak bij blanghbbndn 5. Bsluitvorming bhrafsprakn n uitvoring 1 kw kw kw kw kw kw kw kw /3 kw kw Ht rsultaat van dz fas is: 1. n uitgwrkt ontwrp + bstk voor d parkrvoorzining 2. n raming voor tokomstig bhrlastn voor d parkrvoorzining projctplan ontwikkling 9 hctar in d ndragtspoldr.docx Pagina 6

13 3. uitgwrkt rgling voor ht gbruik van d parkrvoorzining mt gborgd afsprakn ovr d gbruiksfrqunti 4. n VO/DO inclusif raming voor d rcrativ voorziningn n d daarbij bhornd bhrlastn 5. n rst vrknning van moglijk bhrarrangmntn. Fas 3 - Ralisatifas Wat Aanpak Planning Parkrvoorzining Rcrativ voorziningn 1. Aanbstdn; 2. Uitvorn; 1. Vastlggn van afsprakn ovr tokomstig bhr/ondrhoud van d rcrativ voorziningn; 2. Sluitn van ovrnkomstn; 3. Zo nodig uitvorn aanvullnd ondrzokn; 4. Vrgunningn n onthffingn aanvragn; 5. Bstk uitwrkn 6. Aanbstdn; 7. Uitvorn; 2 kw kw /4 kw kw kw kw kw kw /3 kw Ht rsultaat van dz fas is: 1. En gralisrd parkrvoorzining van 2 ha. ingpast in ht landschap; 2. Gralisrd rcrativ voorziningn di zijn afgstmd mt blanghbbndn; 3. Ovrnkomst(n) voor ht tokomstig bhr n ondrhoud van d rcrativ voorziningn in ht gbid xclusif d infrastructuur. Fas 4 Bhrfas In dz fas wordt ht projctrsultaat ovrgdragn aan d bhrorganisati. Wat Aanpak Planning Parkrvoorzining Rcrativ voorziningn 1. Rvisiggvns vrwrkn in ht Trrinbhr Modl; 2. Ovrdrachtsdossir makn; 3. Projct afsluitn n ovrdragn aan d Rgio (bhrorganisati); 4. Dcharg. 1. Rvisiggvns vrwrkn in ht Trrinbhr Modl; 2. Bhrovrnkomstn ovrdragn aan Contractbhr; 3. Ovrdrachtsdossir makn; 4. Projct afsluitn n ovrdragn aan d Rgio (bhrorganisati); 4 kw kw kw kw kw kw kw kw projctplan ontwikkling 9 hctar in d ndragtspoldr.docx Pagina 7

14 Wat Aanpak Planning 5. Dcharg vrlnn. Ht rsultaat van dz fas is: 1. Opglvrd projct; 2. Ggvns ovr d uitvoring (rvisi) zijn vrwrkt in ht Trrin Bhrmodl n zijn vrtaald in n mrjarn ondrhoudsprognos ( ook financil); 3. Er zijn ovrnkomstn gslotn mt partijn ovr ht mrjarn bhr n ondrhoud van d rcrativ voorziningn. Dz ovrnkomstn zijn ovrgdragn aan Contractbhr n vrwrkt in d contractadministrati; 4. Ht projct is financil afgwikkld n r wordt dcharg vrlnd aan d projctmanagr. 10 Bhrsn 10.1 Gld Voor dit projct is n kostnraming (bijlag 3) opgstld op basis van ht schtsplan. D kostnraming komt uit op ca. 1,9 mln. In d kostnraming zijn d volgnd aspctn graamd: 1. Projctmanagmnt- n procskostn (o.a. p-lastn, inhuur procsbgliding, ondrzokn, procdurs, tc.) 2. Communicati 3. Uitvoring (o.a. ontwrp, ondrzok n ralisati) In bijlag 3 is op basis van ht schtsontwrp n global kostn- n opbrngstn raming opgnomn. Priodik wordt aan d opdrachtgvr grapportrd ovr d bhaald rsultatn tn opzicht van d planning n ht budgt Organisati Voor dit projct is n projctorganisati ingricht. In dz paragraaf zijn d rolln n takn van ht projcttam bschrvn. Ht projcttam is vrantwoordlijk voor ht t bhaln rsultaat. Ht projcttam vrgadrt minimaal 1 x pr 6 wkn of mr indin nodig projctplan ontwikkling 9 hctar in d ndragtspoldr.docx Pagina 8

15 Bstuur Rcratischap Oprachtgvr: Vaststlln rsultaat/middln Bijsturn Accountmanagr RM Gdlgrd opdrachtgvr: Opdrachtgvr namns ht bstuur Programmamanagr Rott Vrdint ht: Gdlgrd opdrachtgvr: Godkurn bslispuntn Bijsturn projct control Totsn Advisrn Lijn- n stafmanagmnt: Inzt mnsn n middln Projctmanagr: Initiërn Coördinrn Signalrn Bijsturn Projctmdwrkr: Uitvorn Signalrn Gbruikr: Gbruik Bhr Ondrhoud Rol Wi Wat Opdrachtgvr/portfuillhoudr??? Bstuurlijk bsluitvorming Gdlgrd opdrachtgvr/accountmanagr Dhr. Hans Sytsma Intrn opdrachtgvr Programmamanagr Mw. Naomi Sukl Programmacoördinati Projctmanagr Mw. Marik d Gast Projctmanagmnt Projct control Projctlidr O&U Concptontwikkling Dhr. Hans Schrman Dhr. Cs Opstal Mw. Nllk dn Boon Totsn n advisrn projctfinanciën Ontwrp, bstksvoorbriding n uitvoring Participatiprocs n tot stand brngn afsprakn tokomstig bhr. Communicati Mw. Hilda Jninga Projctcommunicati Projctondrstuning?? O.a. Organisrn projctovrlg n vrslaglggn; inrichtn n bwakn projctdossir, actualisrn projctfinanciën projctplan ontwikkling 9 hctar in d ndragtspoldr.docx Pagina 9

16 Rol Wi Wat Trrinbhr Dhr. Ks van Vlit Tokomstig bhrdr Tozicht & Handhaving Dhr. Cs Olsthoorn Contactprsoon organisati WK Roin Tijd (projctplanning) In d bijlag is d projctplanning opgnomn. D blangrijkst mijlpaln zijn: Mijlpaal Planning Intgraal Schtsontwrp 4 kw DO Parkrvoorzining 1 kw DO Rcrativ voorziningn 1 kw Bstk Parkrvoorzining 2 kw Aanbstding Parkrvoorzining 2 kw Uitvoring Parkrvoorzining Mi-Juli 2016 Ovrnkomst tokomstig bhr rcrativ voorziningn Bsluitvorming bhrafsprakn n uitvoring rcrativ voorziningn 4 kw kw Bstk rcrativ voorziningn 1 kw Aanbstding rcrativ voorziningn 1 kw Uitvoring rcrativ voorziningn 2 /3 kw Informati Voor dit projct wordt n digitaal projctdossir ingricht cf. d afsprakn di daarovr zijn gmaakt in d GZH-organisati. Ht projctdossir is toganklijk voor all projctmdwrkrs Communicati D projctcommunicati omvat vrschillnd sporn. Bstuurlijk: informrn van ht bstuur ovr d voortgang n bsluitvorming ovr d tussnrsultatn Stakholdrs: communicati mt d omgving/stakholdrs is van groot blang voor ht t brikn projctrsultaat. D omgving is kritisch n bhoft daarom d nodig aandacht. Dat btknt, dat r priodik mt d omgving ovrlg gvord zal wordn om d tussnrsultatn t bsprkn n rglmatig t communicrn aan all blanghbbndn. Bhrdrs- n gbruikrsovrlg Endragtspoldr: hir vindt afstmming plaats ovr ht bhr n gbruik van d Endragtspoldr. Dz grmia zulln gïnformrd wordn ovr ht projct. WK roin 2016: r ligt n blangrijk rlati tussn d ralisati van m.n. d parkrvoorzining n ht WK roin Afstmming n informati ovr d voortgang is voor dit projct van groot blang. Cs Olsthoorn nmt in dit kadr dl aan ht dinstnovrlg. Er zal voor dit projct n communicatiplan wordn opgstld. Hirin wordn d communicatistratgi n communicatimomntn vastglgd. In ht communicatiplan dint d rlati mt d programmacommunicati t wordn bwaakt projctplan ontwikkling 9 hctar in d ndragtspoldr.docx Pagina 10

17 10.6 Kwalitit D t bhaln kwalitit wordt vastglgd in ht schtsontwrp. Ht schtsontwrp is d basis voor d vrdr uitwrking. Voor dit projct is afgsprokn, dat gstrfd wordt naar duurzaamhid. Duurzaamhid is door d jarn hn n containrbgrip gwordn. Alls wat t makn hft mt maatschapplijk vrantwoord lvn, miliu, cologi n tokomstgricht dnkn wordt tgnwoordig ondr duurzaamhid gschaard. Vlal wordt d trm duurzaamhid omschrvn aan d hand van n thori: d dri P s. Popl (mnsn) Profit (winst) Plant (aard) Naast ht fit dat w gld willn vrdinn n van d wlvaart willn gnitn is ht ook onz taak om god voor d mnsn n ht miliu t zorgn. Immrs, als w dit vrzakn is d tokomst van d mnshid in ht gding. Wij hbbn nu n vrantwoordlijkhid voor d tokomstig gnratis di zulln komn. Dfiniti D volgnd dfiniti is gformulrd door d World Commission on nvironmnt and Dvlopmnt van d Vrnigd Natis in ht rapport Our Common futur : Duurzam ontwikkling is d ontwikkling di aansluit op d bhoftn van ht hdn zondr ht vrmogn van d tokomstig gnratis om in hun ign bhoftn t voorzin in gvaar t brngn Voor dit projct wordt dz dfiniti vrtaald in ht inrichtingsontwrp n in d to t passn matrialn. 11 Risico s D risico s zijn nog nit in bld gbracht. En aantal risico s kunnn al wl bnomd wordn n zulln latr wordn vrwrkt in n risicoanalys: Projctkostn; bhrlastn voor d rcrativ voorziningn; bhoud van ht vrtrouwn van d bvolking. 12 Bijlagn 1 Plankaart 2 Ontwrpnotiti/Ovrzicht stakholdrs 3 Projctkostnraming projctplan ontwikkling 9 hctar in d ndragtspoldr.docx Pagina 11

18 Projctkostnplanning Ontwikkling 9 ha. Endragtspoldr Projctnummr Pildatum D kostnraming is gbasrd op: SSK raming d.d. 19 novmbr 2015 Nr. Maatrgl Budgt Total Planning kostn Wgn n Padn Bruggn Inrichting Bplanting Elmntn Grondwrk Subtotaal Ovrig kostn Totaal Uitvoring Communicati Procskostn Totaal projctkostn Dkking Krdit Totaal Extra krdit Invstringsrsrv Totaal Dkking Saldo 0 0 0

19 Projctkostnplanning Ontwikkling 9 ha. Endragtspoldr Projctnummr Pildatum D kostnraming is gbasrd op: SSK raming d.d. 19 novmbr 2015 Nr. Maatrgl Budgt Total Planning kostn Wgn n Padn Bruggn Inrichting Bplanting Elmntn Grondwrk Subtotaal Ovrig kostn Totaal Uitvoring Communicati Procskostn Totaal projctkostn Dkking Krdit Totaal Extra krdit Invstringsrsrv Totaal Dkking Saldo 0 0 0

20

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155 *1002937* Gmntraad van Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Gmnt Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Ondrwrp Zaaknummr Uw knmrk Datum Damoclsblid gmnt Hnglo 1001155 Gacht gmntraad, Hirbij stuur ik u tr bsprking n

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

op gebouw- en wijkniveau

op gebouw- en wijkniveau projct A ADVIES Enrgibsparing n nrgivrduurzaming op gbouw- n wijknivau EPC vrlaging Toolnburg Zuid Ymr is n woningbouwcorporati mt hog ambitis op ht gbid van nrgi. Dz ambitis sluitn god aan bij d ambitis

Nadere informatie

Routekaart Transitie Jeugdzorg

Routekaart Transitie Jeugdzorg Routkaart Transiti Jugdzorg Algmn Bsluit 1 kw 2 kw 1. Startnotiti is vastgstld 1 2. Visinota is vastgstld 2 3. Plan van aanpak is vastgstld B&W 06 4. Pilots praktijkvrknning: - van ZAT naar BEA B&W 1 kw

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Hrhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Raadsvrgadring : - 2 4 JUNI 2QU Bsluit řtanofcjuqmen /fti Voorstlnummr: Rf^2cai M o^d J Agndanr.: 8 Voorstlnr.: RB21436 Ondrwrp: vaststlling 5 hrzining grx D Draai april

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

Kalender De Brug Voorbij Van jaar tot jaar, van maand tot maand, van week tot week, van uur tot uur

Kalender De Brug Voorbij Van jaar tot jaar, van maand tot maand, van week tot week, van uur tot uur Kalndr D Brug Voorbij Van jaar tot jaar, van maand tot maand, van wk tot wk, van uur tot uur 2 0 0 4 31 januari Aanvraag bij d gmnt voor 800m 2 niuwbouw tr vrvanging van d noodbouw D Brug (1) (d blauw

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Van stadspromotie naar citymarketing in Arnhem

Van stadspromotie naar citymarketing in Arnhem 1 Van stadspromoti naar citymarkting in Arnhm Concpt visi citymarkting 2010-2014 Modbiënnal 2009, foto Bas Borman 6 Dl 2. Arnhms citymarktingstratgi 1. Gron n cratif in ht hart van d profilring 2. Van

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet Visi togang sociaal domin n invoring participatiwt Visitrajct uitgvord in opdracht van d gmntn Niuw Watrwg Noord Martin Hklaar Daniël Huisman Floris Bannink Dfinitiv vrsi 16 mi 20 13 Visi togang sociaal

Nadere informatie

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk Risicoinvntarisati Dit risico invntarisatiformulir is n hulpmiddl voor u om d risico s van d ondrnmr inzichtlijk t makn. Ht formulir is zr algmn van aard n bidt daarom gn complt bld voor all bdrijvn. Lt

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010 Lijst Opnstaand Actis ci. Bstuur 4 kwartaal 2010 Ondrwrp NummrGriffi 21 Gmntlijk igndom D raad ontvangt n voorstl m.b.t. d bstmming van d (ntto) opbrngst van d daarvoor in aanmrking komnd igndommn van

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

ISO-certificering specialistenopleidingen UMCG

ISO-certificering specialistenopleidingen UMCG ISO-crtificring spcialistnoplidingn UMCG Prof. Lambrt d Bont Aanliding Brif RGS augustus 03: D RGS gaat pr 04 tozin op d implmntati van n kwalitits- cyclus (PDCA) door d oplidingsgrop. D RGS knt, glt op

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Het ontwikkelen van koopwoningen door een vastgoed belegger. Niets anders dan goed risicomanagement

Het ontwikkelen van koopwoningen door een vastgoed belegger. Niets anders dan goed risicomanagement Ht ontwikkln van koopwoningn door n vastgod blggr Nits andrs dan god risicomanagmnt Ing. S.E. d Bor Postdoctoral opliding Vastgodkund Amstrdam, juli 2001 Ht ontwikkln van koopwoningn door n vastgodblggr

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs Cocrati als samnwrkingsmodl binnn ht ondrwijs Ondrwijscongrs Surinam 2013 Grt van dn Brink Vrplgkundig n Gzondhidswtnschappr Nijmgn Cocrati Hogschool Studnt Cocrati Ziknhuis Radboud Inhoud/ zorg Hogschool

Nadere informatie

>t ':.Ilé'.lr.WEFiJ(ER.F,N,alICI~N "'j. Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat. fès~ ~. OOI/] He.\f'\Lt J. o met verwijzing naar

>t ':.Ilé'.lr.WEFiJ(ER.F,N,alICI~N 'j. Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat. fès~ ~. OOI/] He.\f'\Lt J. o met verwijzing naar Ministri van Vrkr n Watrstaat Dirctoraat -Gnraal Rijkswatrstaat Dircti Zland 1 5 JUN, "floo Aan Gadrssrd (dvo H\f'\Lt J fès~ ~ OOI/] kw Van Joris Prquin Datum 14juni2000 Ondrwrp Audit ZL-4759 Doorkisnummr

Nadere informatie

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016 Algmn Ggvns ondrnming : Diaz IT B.V, statutair gvstigd t Zist n Prsonl gmiddld aantal : 5 KvK : 3155548 Borstraat 41 Faillissmntsnummr : C/16/15/877 F FAILLIEMENTVERL.AG Nummr: 1 Datum: 11januari216 Diaz

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Plan-MER Masterplan Lijn 11-zone. milieurapport. Witteveen+Bos. Alexanderstraat 21. postbus 85948.

Gemeente Den Haag. Plan-MER Masterplan Lijn 11-zone. milieurapport. Witteveen+Bos. Alexanderstraat 21. postbus 85948. mnt n Haag Plan-R astrplan ijn 11-zon miliurapport Wittvn+Bos Alxandrstraat 21 postbus 85948 258 CP n Haag tlfoon 7 37 7 tlfax 7 36 98 IHOUSOPAV blz. 1. III 1 1.1. Aanliding n dol 1 1.2. Procdur plan-m..r.

Nadere informatie

: Verantwoording kabelgelden 2010 voor Dress To Impress (met kenmerk 2010/355589) en Digitale Huiskamer (met kenmerk 2010/356997

: Verantwoording kabelgelden 2010 voor Dress To Impress (met kenmerk 2010/355589) en Digitale Huiskamer (met kenmerk 2010/356997 !PS> o^ 0 Gmnt Haarlm Vrantwoording UPC kablgldn Postbus 11 2003 PB Haarlm m Btrft Ons knmrk : Vrantwoording kablgldn 2010 voor Drss To Imprss (mt knmrk 2010/389) n Digital Huiskamr (mt knmrk 2010/36997

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Hoofd Evaluatie, Kwaliteit en Ontwikkeling (EKO)

FUNCTIEBESCHRIJVING. Hoofd Evaluatie, Kwaliteit en Ontwikkeling (EKO) FUNCTIEBESCHRIJVING Hoofd Evaluati, Kwalitit n Ontwikkling (EKO) Organisati Ht UMC St Radboud, opgricht in 1951, is n van d acht Univrsitair Mdisch Cntra in Ndrland. Sinds haar oprichting hft ht UMC St.

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 D ldn van d gmntraad van Haarlmmrmr Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bzokadrs Raadhuisplin 1 Hoofddorp Tlfoon 0900 1852 Tlfax 023 563 95 50 clustr Handhaving n Tozicht Contactprsoon Schramalvan d Molgraaf

Nadere informatie

Iv-Groep CO 2 -Prestatieladder

Iv-Groep CO 2 -Prestatieladder Iv-Grop CO 2 -Prstatiladdr CO 2 -Ktnanalys Ontwrp van bruggn 20141205.Ktnanalys bruggn vrsi 1.2.dfinitif Iv-Grop b.v. i Opdrachtgvr: Projctnur opdrachtgvr: Projct: Projctnur: Btrft: Rfrnti: Iv-Grop CO

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

, het veiligheid. DïrËËlÊÊÊÉÊÊÊneTaal Rijkswaterstaat. ffsissëji. \l.o. ': - -;m mm.. ::mmsm. Waterstaat

, het veiligheid. DïrËËlÊÊÊÉÊÊÊneTaal Rijkswaterstaat. ffsissëji. \l.o. ': - -;m mm.. ::mmsm. Waterstaat \l.o Watrstaat DïrËËlÊÊÊÉÊÊÊnTaal Rijkswatrstaat ': - -;m mm.. ::mmsm m "m.mss NIET UITLEENBAAR BUITEN VERKEER EN WATERSTAAT, s A***************************************** 5 *** f Bibliothk DWW Van dr Burghwg

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsvisie ZGT

Meerjarenbeleidsvisie ZGT Z G T 2 0 2 0 Mrjarnblidsvisi ZGT Inhoudsopgav Inliding ZGT anno 2015 Extrn ontwikklingn 4. D stratgisch opgav 5. Missi 6. Onz bloftn 7. Blidsvisi 2020; gzondhid n zorginnov 8. Vir bouwstnn Ons aanbod

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

ENERGIEVISIE FLUVIUM NOORD GROOT RIJNWIJK, ARNHEM

ENERGIEVISIE FLUVIUM NOORD GROOT RIJNWIJK, ARNHEM UPDATE ENERGIEVISIE FLUVIUM NOORD GROOT RIJNWIJK, ARNHEM UPDATE ENERGIEVISIE FLUVIUM NOORD EN GROOT RIJNWIJK, ARNHEM Opdrachtgvr Gmnt Arnhm Dinst Stadsontwikkling Postbus 99 6800 AB Arnhm Bzokadrs: Eusbiusbuitnsingl

Nadere informatie

Van: A. Paap Tel nr: 8878 Nummer: 15A.00514

Van: A. Paap Tel nr: 8878 Nummer: 15A.00514 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: A. Paap Tl nr: 8878 Nummr: 15A.00514 Datum: 18 mi 2015 Tam: Informatiblid Tknstukkn: Ja Bijlagn: 4 Afschrift aan: F. van Rooijn, W. v.d.

Nadere informatie

Voorbeeld ISSO-publicatie 53

Voorbeeld ISSO-publicatie 53 Voorbld ISSO-publicati 53 6. VOORBEELD Ht (kantoorgbouw is wrggvn in figuur 6.1. Fig. 6.1 Gvlaanzicht n plattgrond van ht kantoorgbouw. Ht (kantoorgbouw kan wordn bstmpld als n middlgroot modulnkantoor.

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof?

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof? D vlhid van kwalititssystmn in d zorg: Wi baant zich n wg in dit doolhof? Drs. ing. K. Janssn Stnbrg, Q-Consult D kuz voor n kwalititssystm loopt voor vl kwalititsmanagrs uit op n zoktocht in n doolhof

Nadere informatie

Participatie van patiënt en familie

Participatie van patiënt en familie Participati van patiënt n famili n opn dbatcultuur. Ho vr staan w nu cht in d zorg? Sabin Buntinx, OPZC Rkm Jan Van Spybrock, VVGG Rinhild Vandrlindn, OPZC Rkm Jan Dlvaux, Uilnspigl slid 2 Via Bld > Kop-

Nadere informatie

Rotterdam. Begroting 2017 Basistakenpakket Gemeenschappelijke regeling GGD-RR

Rotterdam. Begroting 2017 Basistakenpakket Gemeenschappelijke regeling GGD-RR Rottrdam Bgroting 2017 Basistaknpakkt Gmnshapplijk rgling GGDRR Bgroting 2017 Basistaknpakkt Gmnshapplijk rgling GGDRR Ontwrpbgroting vastgstld in ht Algmn Bstuur GGDRR van 21 april 2016 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Onderdelen. Communicatie rondom kartering en het actieplan Uitgangspunten communicatie. Wat moet dat moet. Ervaringen 1 e tranche

Onderdelen. Communicatie rondom kartering en het actieplan Uitgangspunten communicatie. Wat moet dat moet. Ervaringen 1 e tranche u w i g n Communicati rondom kartring n ht actiplan a d v i s u r 2 novmbr 2010 Erik Rolofsn Ondrdln Uitgangspuntn communicati Wat mot dat mot Wat kan (mislukt / succs) Stllingn 1 Uitgangspuntn communicati

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

ADVOCATEN. FAILLISSEMENTS VERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 november 2012. Seralin B.V. De Huufkes 87 5674 TL NUENEN Faillissementsnummer :

ADVOCATEN. FAILLISSEMENTS VERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 november 2012. Seralin B.V. De Huufkes 87 5674 TL NUENEN Faillissementsnummer : ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 2 Datum: 30 novmbr 2012 Ggvns ondrnming: Sralin B.V. D Huufks 87 5674 TL NUNN Faillissmntsnummr : 12/434 F Datum uitspraak: 1 mi 2012 Curator:

Nadere informatie

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES Opdrachtgvr Stroomvrsnlling/Platform 31 Koningin Julianaplin 10 Postbus 30833 2595 AA Dn Haag Contactprsoon: Patrick

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer Tolichting bhrdominn In d wrld van d automatisring n informativoorzining wordt, naast systmontwikkling, ondrschid gmaakt tussn dri vormn van bhr: functionl bhr, applicatibhr n tchnisch bhr. W lichtn dz

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Wrkinstructi : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Introducti 3.2 Vrpakking radioactiv matrialn 3.2.1 Radioactif bsmtt installati-ondrdln 3.2.2 Radioactif afval: 3.2.3

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel Psychologie

Collectievormingsprofiel Psychologie Collctivormingsprofil Psychologi Actul rlati mt O&O (spcifik oplidingn tc.) Ondrwijs n ondrzok zijn gorganisrd rond d volgnd disciplins: Cognitiv Klinisch, Gzondhids- n Nuro Mthodn n Tchnikn Ontwikklings-

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar Aanvraagformulir voor n Totaal-financiring Particulir Woningvrbtring ottrdam Inzndn naar: Nationaal stauratifonds, Antwoordnummr 34, 3860 VE HOEVELAKEN Lswijzr D aanvragr is d ignaar van ht pand. Voor

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 1 jaar

HollandseWind en AardGas 1 jaar HollandsWind n AardGas 1 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

Actualisatie. Nota van Randvoorwaarden. Bartok

Actualisatie. Nota van Randvoorwaarden. Bartok Actualisati Nota van Randvoorwaardn Bartok oktobr 2014 PAGINA 1 Actualisati Nota van ONDERWERP Actualisati Nota van Randvoorwaardn Randvoorwaardn Bartok Oktobr 2014 PAGINA 2 ONDERWERP Actualisati Nota

Nadere informatie

FINANCE EN SALES MOETEN EFFECTIEVER SAMENWERKEN

FINANCE EN SALES MOETEN EFFECTIEVER SAMENWERKEN Organisati n procssn Crditmanagmnt als bindnd factor FINANCE EN SALES MOETEN EFFECTIEVER SAMENWERKEN Financ n sals zijn in d praktijk vaak vakinhoudlijk, maar ook qua mntalitit, lkaars tgnpoln. D autur

Nadere informatie

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken projct ONTWERP O DE WATERTOREN Novmbr 2004 ontmotn Bob Custrs n Michil Haas lkaar voor ht rst doordat n oud studignoot van Bob n mdwrkr van NIBE n ontmoting arrangrt. Bid hrn wordn ht al snl ns dat z d

Nadere informatie

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012 31 mei 2013 2.277,88

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012 31 mei 2013 2.277,88 ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 3 Datum: 31 mi 2013 Ggvns ondrnming: Faillissmntsnummr : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activititn ondrnming: Omztggvns: Prsonl gmiddld aantal:

Nadere informatie

Iv-Groep CO2-Prestatieladder

Iv-Groep CO2-Prestatieladder Iv-Grop CO2-Prstatiladdr CO2-Ktnanalys bruggn 20141205 - Ktnanalys bruggn - vrsi 2.1 - dfinitif Iv-Grop b.v. i Opdrachtgvr: Projctnur opdrachtgvr: Projct: Projctnur: Btrft: Rfrnti: Iv-Grop CO2-Prstatiladdr

Nadere informatie

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R00129 gmnt WOERDEN Van wthoudr Y Kostr - Drs Datum : 24 maart 2014 Portfuillhoudr(s) : Y Kostr - Drs Portfuill(s) : Sociaal domin Contactprsoon Marlik van Workom Tlnr 06 51749718

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 3 jaar

HollandseWind en AardGas 3 jaar HollandsWind n AardGas 3 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

MKBA. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 1. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 2 MKBA. Meer weten?

MKBA. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 1. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 2 MKBA. Meer weten? Voorbld van ht montarisrn van ysik ctn: 1 Voorbld van ht montarisrn van ysik ctn: 2 Mr wtn? En Maatschapplijk Kostn-BatnAnalys () gt ht rndmnt van n invstring voor d ghl maatschappij wr. D kracht van d

Nadere informatie

Veranderingen ondersteunen met ARCHIBUS

Veranderingen ondersteunen met ARCHIBUS Vrandringn ondrstunn mt ARCHIBUS Naar vrmindring van d total bzttingskostn Organisatis vindn tgnwoordig hun wg in n voortdurnd vrandrnd, n uitdagnd, zaklijk omgving door stvig t snijdn in kostn, mnsn ldrs

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Samenspel in verandering 20 januari 2012

Samenspel in verandering 20 januari 2012 Samnspl in vrandring 20 januari 2012 Jan Paul tn Brink Huidig situati, co-xistnti Spcial vld REC s Rgulir vld WSNS/SWV VO F C S p c i a a l F C R g u l i r Niuw situati Splvld Passnd Ondrwijs F C S p c

Nadere informatie

Bevindingen n.a.v. vragen tijdens vergadering Bewonersvereniging Oude Leede van 29 oktober 2014

Bevindingen n.a.v. vragen tijdens vergadering Bewonersvereniging Oude Leede van 29 oktober 2014 Bvindinn n.a.v. vran tijdns vradrin Bwonrsvrniin Oud Ld van 29 oktobr 214 Contactprsoon Boudwijn van Ardnn Datum 21 januari 21 Knmrk N3-121479DAR-nja-V1-NL Dz notiti is opstld om u als inwonr van Oud Ld

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering.

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering. REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD Dfinitis Dol van d Sniornrgli Informativrstrkki Financiri Prmigrondslag Prmihffi Hoogt n dclarati van d vrgodi Priodik totsi van d dclarati Dinstn tijdns gbruikmaki

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uisroomdiffrniais : Nwrkbhrdr Crbo uisroom 95323 Cohor : 2014-2016 Nivau : 4 Lrwg : BBL Locai : Almlo, D Sumpl Ho zi j opliding rui Algmn oplidingsggvns

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO -invntarisati Vilighid NSO Urgnti c Entr Kind valt doordat ht nit bij d trapluning kan Acti / Maatrgln (of aangvn dat ht nit van topassing is) B.v. huisrgls Kind valt doordat d trapluning nit g vastzit

Nadere informatie

Key performance indicatoren 2014

Key performance indicatoren 2014 Ky prformanc indicatorn 1 Ggvns volgns ht EPRA rfrntistlstl Primtr D ggvns wordn brknd op basis van d informati waarovr Cofinimmo als ignaar n Cofinimmo Srvics als bhrdr van haar vastgodpark bschikkn.

Nadere informatie

03.0. Continuiteit basisactiviteiten VanHouten&co in 2015

03.0. Continuiteit basisactiviteiten VanHouten&co in 2015 03.0. Continuitit basisactivititn VanHoutn&co in 2015 Inhoudsopgav 03.0. Continuitit basisactivititn VanHoutn&co in 2015... 2 Bijlag 1: Bzuingingsplan Nit d vissn, maar d hngl... 3 Collgbrif continuitit

Nadere informatie

Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 4. Bestuursverslag 6. 1 Woord van de voorzitter 7

Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 4. Bestuursverslag 6. 1 Woord van de voorzitter 7 Jaarvrslag 2013 Jaarvrslag 2013 2 Inhoudsopgav Mrjarnovrzicht van krncijfrs n kngtalln 4 Bstuursvrslag 6 1 Woord van d voorzittr 7 2 Algmn informati 9 2.1 Profil 9 2.2 Prsonalia 9 2.3 Bstuurscommissis

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie