Rechtsbijstandverzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rechtsbijstandverzekering"

Transcriptie

1 Rchtsbijstandvrzkring

2 Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van d woning. Kortom, alldaags situatis di u nt als idr andr kunnn ovrkomn. Zondr dat u ht wilt, kunt u in n conflict trcht komn n hft u d touwtjs nit mr in handn. Ht mningsvrschil kan zlfs zo hoog oplopn dat juridisch hulp onmisbaar blijkt. En dat kan bhoorlijk in d papirn lopn. Mt d rchtsbijstandvrzkring van REAAL vrzkrt u zich tgn dit soort kostn n kunt u bovndin rknn op dskundig ondrstuning. U zult ht mt ons ns zijn dat zo n vrzkring zkr gn ovrbodig lux is. Zkr als u bsft dat n rchtsbijstandvrzkring van REAAL pr jaar slchts vnvl kost als n advocaat pr uur. Wi n wat Als u n brop dot op uw rchtsbijstandvrzkring komt uw mlding, via uw financil advisur, trcht bij REAAL. Vrvolgns schaklt REAAL voor d praktisch uitvoring DAS Rchtsbijstand in. DAS wrkt ghl onafhanklijk n garandrt n profssionl n objctiv bhandling van uw juridisch problmn. Er gldt n onbprkt vrgoding van d kostn voor vrstrkt advizn n bhandling van uw zaak door n juridisch mdwrkr. Tvns wordn d kostn van n advocaat, andr dskundign (zoals d schad-xprt of mdisch dskundig), d durwaardr n vntul gtuign vrgod tot ,. Ook d kostn van n vntul procs valln ondr d vrzkringsdkking. Er gldt n ign risico van 100, pr zaak. Pluspakkt Ht Pluspakkt gaat nt vn n stap vrdr. Zo zijn mdiation bij chtschiding, brdr dkkingn buitn Ndrland, unik dkking voor rchtshulp in gschilln ovr vrmognsbhr n dkking voor bropsprocdurs tgn d fiscus in dz dkking opgnomn. Daarnaast vrvalt bij ht Pluspakkt ht ign risico van 100,. Wachttijd Bij d rchtsbijstandvrzkring gldt n wachttijd van dri maandn 1. Dat wil zggn dat alln d juridisch problmn in bhandling wordn gnomn di tnminst dri maandn na ht afsluitn van dz vrzkring zijn ontstaan. D maandprmi Allnstaand Gzin Rchtsbijstand 14,77 16,43 Plusdkking 3,43 3,43 1 Voor arbidszakn zs maandn.

3 Aanvraag REAAL Rchtsbijstandvrzkring Tussnprsoon Tussnprsoonnummr Dz aanvraag btrft Niuw vrzkring Opnmn in bstaand Totaalplan N Ja Totaalplannummr Wijziging op n bstaand vrzkring, polisnummr Ingangs-/wijzigingsdatum Vrzkringnmr Achtrnaam Voorlttrs(s) Man Vrouw Adrs Postcod Woonplaats Gboortdatum (Post)bankrkning Tlfoonnummr Dkking Gzinsdkking Allnstaand Pluspakkt (ondr andr vrmognsbhr, fiscal zaln, mdiation bij chtschiding n gn ign risico) Contractduur Standaard is d contractduur vijf jaar doorlopnd. Tgn n toslag kunt u kizn voor n jaarcontract. Ik kis voor n jaarcontract (toslag 5%) Prmibtaling Er gldt standaard maandbtaling. Indin u n afwijknd btalingstrmijn wnst, kunt u dat hir aangvn. Automatisch Pr kwartaal Pr halfjaar Pr jaar Accptgiro Pr jaar Hft u of n blanghbbnd in ht afglopn jaar n d vijf voorafgaand jarn n schad mt btrkking tot d aangvraagd dkkingn ghad (vntul tolichtn mt n bijlag)? N Ja Soort schad Maatschappij/polisnummr Datum Schad Hft u of één van uw gzinsldn thans problmn mt d burn of dz in d afglopn vijf jaar ghad? N Ja Bnt u of één van uw gzinsldn in d afglopn acht jaar strafrchtlijk vroordld of loopt r thans n strafrchtlijk ondrzok? N Ja Hft u of één van uw gzinsldn thans problmn mt uw wrkgvr of dz d afglopn vijf jaar ghad? N Ja Is binnn ht bdrijf waar u of één van uw gzinsldn wrkt n rorganisati aangkondigd? N Ja Ontvangt u of één van uw gzinsldn thans n uitkring op grond van d WAO? N Ja Vrwacht u d komnd tw jaar wijzigingn in ht voor uw omgving gldnd bstmmingsplan? N Ja Hft u of één van uw gzinsldn thans problmn mt d ovrhid ovr n bstmmingsplan, bouw- of hindrwtvrgunning of dz in d afglopn vijf jaar ghad? N Ja Bnt u of één van uw gzinsldn voor rchtsbijstand vrzkrd of in d laatst dri jaar vrzkrd gwst? N Ja Zo ja, bij wlk vrzkringsmaatschappij n wat is d rdn dat d vrzkring is bëindigd/opgzgd? (gbruik d ruimt ondr Tolichting voor uw antwoord) Vrwacht u of één van uw gzinsldn binnn afzinbar tijd bij n (juridisch) gschil btrokkn t rakn? N Ja Zijn u andr fitn n/of omstandighdn bknd, di bij ht boordln van ht risico door REAAL van blang zoudn kunnn zijn? N Ja Tolichting

4 Mddlingsplicht Als aanvragr/kandidaat-vrzkringnmr bnt u vrplicht d gstld vragn in dit aanvraagformulir zo volldig moglijk t bantwoordn. Dit gldt ook voor fitn n omstandighdn di btrkking hbbn op n bij ht sluitn van dz vrzkring bknd drd, wins blangn wordn mvrzkrd. Bij d bantwoording is bovndin nit alln uw ign wtnschap bpalnd, maar ook di van d andr blanghbbndn bij dz vrzkring. Vragn waarvan u ht antwoord al bij REAAL Vrzkringn bknd vrondrstlt, mot u toch zo volldig moglijk bantwoordn. Indin u nit (volldig) aan uw mddlingsplicht hft voldaan, kan zulks rto lidn dat ht rcht op uitkring wordt bprkt of zlfs vrvalt. Indin u mt opzt tot mislidn van REAAL Vrzkringn hft ghandld of dz bij knnis omtrnt d war stand van zakn d vrzkring nimmr zou hbbn gslotn, hft hij tvns ht rcht d vrzkring op t zggn. D aanvragr/kandidaat-vrzkringnmr is rm bknd dat d aangvraagd vrzkring wordt gslotn op basis van algmn voorwaardn. Hij vrklaart dat hij knnis hft gnomn van d algmn voorwaardn n dat hij rm akkoord gaat dat zij ondrdl uitmakn van d vrzkringsovrnkomst. Algmn voorwaardn D aanvragr/kandidaat-vrzkringnmr is rm bknd dat d aangvraagd vrzkring wordt gslotn op basis van algmn voorwaardn. Hij vrklaart dat hij knnis hft gnomn van d algmn voorwaardn n dat hij rm akkoord gaat dat zij ondrdl uitmakn van d vrzkringsovrnkomst. Automatisch incasso D handtkning aanvragr gldt tvns als machtiging indin r gkozn wordt voor automatisch btaln. Automatisch incasso vindt uitsluitnd plaats door REAAL Vrzkringn indin zij voor d tussnprsoon incassrt. Bschrming prsoonsggvns Bij d aanvraag van n financil product n/of financiël dinst wordn prsoonsggvns n vntul andr ggvns gvraagd. Dz wordn door REAAL Vrzkringn, rspctivlijk n andr tot SNS REAAL bhornd rchtsprsoon n/of DAS Rchtsbijstand, vrwrkt tn bhov van ht aangaan n uitvorn van ovrnkomstn trzak financiël productn n/of financiël dinstn n ht bhrn van d daaruit voortvloind rlatis, mt inbgrip van d voorkoming n bstrijding van fraud n ht uitvorn van activititn gricht op d vrgroting van ht klantnbstand. Op d vrwrking van prsoonsggvns is d Gdragscod Vrwrking Prsoonsggvns Financiël Instllingn van topassing. D volldig tkst van d gdragscod kunt u raadplgn via d wbsit van ht Vrbond van Vrzkraars U kunt d Gdragscod ook opvragn bij ht Vrbond van Vrzkraars (Postbus 93450, 2509 AL Dn Haag, tlfoon ). In vrband mt n vrantwoord accptati- n uitkringnblid kunnn REAAL Vrzkringn n DAS Rchtsbijstand informati inwinnn bij of vrstrkkn aan d Stichting CIS t Zist. Dolstlling hirvan is risico s t bhrsn n fraud tgn t gaan. Ht privacyrglmnt van d Stichting CIS is van topassing (zi Voorlopig dkking En kopi van dit aanvraagformulir kan als bwijs van voorlopig dkking wordn bschouwd tot d polis in uw bzit is, ondr voorwaard, dat dit formulir volldig is ingvuld, gdatrd n door u ondrtknd n tvns voorzin van d handtkning van n door REAAL Vrzkringn aangstld tussnprsoon. Voorlopig dkking kan door d maatschappij wordn ingtrokkn. Bijzondrhdn REAAL Schadvrzkringn N.V., statutair gvstigd t Zotrmr, ingschrvn in ht handlsrgistr van d Kamr van Koophandl ondr dossirnummr n in ht Wfd-rgistr van d AFM ondr vrgunningnummr , is d risicodragr van uw vrzkring. REAAL Vrzkringn hft d uitvoring van d rchtsbijstandvrzkring ovrgdragn aan D.A.S. Ndrlands Rchtsbijstand Vrzkringmaatschappij N.V., ingschrvn in ht handlsrgistr van d Kamr van Koophandl ondr dossirnummr n in ht Wfd-rgistr van d AFM ondr vrgunningnummr Op d vrzkring is Ndrlands rcht van topassing. Klachtn n gschilln di btrkking hbbn op d totstandkoming n uitvoring van dz vrzkring kunnn wordn gricht aan: REAAL Vrzkringn Tr attnti van d afdling Klachtnsrvic Antwoordnummr VB Alkmaar Fax Klachtn- n gschillnprocdur KiFiD Wannr na ht doorlopn van d intrn klachtnprocdur ht oordl van d dircti van d vrzkraar voor n blanghbbnd nit bvrdignd is n blanghbbnd n consumnt is in d zin van d rglmntn van ht KiFiD, kan blanghbbnd zich binnn dri maandn na d datum waarop d vrzkraar dit standpunt hft ingnomn, wndn tot: Klachtninstituut Financiël Dinstvrlning ( KiFiD ) Postbus AG Dn Haag Tlfoon FKLACHT ( ) Voor mr informati ovr d klachtn- n gschillnprocdur n d daaraan vrbondn kostn wordt vrwzn naar (d wbsit van) ht KiFiD. Bvogd rchtr Als blanghbbnd gn gbruik wil makn van d hirvoor gnomd klachtnbhandlingsmoglijkhdn of wannr d klachtnbhandling of d uitkomst daarvan voor blanghbbnd nit bvrdignd is, kan blanghbbnd ht gschil inhoudlijk voorlggn aan d bvogd rchtr, tnzij r sprak is gwst van n bindnd advis. Slotvrklaring Ondrgtknd vrklaart dat d ggvn antwoordn juist n volldig zijn. zijn n vrklaartzich akkoord mt topassing van d Algmn voorwaardn di voor d aangvraagdvrzkring gldn. Dz voorwaardn wordn op vrzok, voor ht sluitn van dvrzkring, togzondn. Ondrtkning Plaats Datum Handtkning aanvragr Handtkning tussnprsoon 2

5 Mr informati? Wilt u mr wtn ovr dz vrzkring? Ga dan naar uw financil advisur. Hij of zij is u graag van dinst. U kunt natuurlijk ook altijd vn blln voor n gratis n vrijblijvnd advis

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ Zlf uw zorg inkopn in 8 stappn 2013 Prsoonsgbondn budgt AWBZ Inliding In Ndrland bnt u door d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) vrzkrd voor zorg di u nodig hbt bij ondr mr langdurig zikt, handicap of

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

De toekomst van de AWBZ

De toekomst van de AWBZ Advis uitgbracht door d Raad voor d Volksgzondhid n Zorg aan d ministr van Volksgzondhid, Wlzijn n Sport Zotrmr, sptmbr 1997 Inhoudsopgav Samnvatting 5 1 Vragn ovr d tokomst van d AWBZ 9 2 Ht profil van

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

ASRE M RL Masterproof 2004

ASRE M RL Masterproof 2004 Nit Vrtrouw ASRE M RL Mastrproof 2004 ik Privat Samnwrking vrsus Privat Financ 'It is not th nam of a projct but th consquncs that rally mattr' Mastrproof in ht kadr van d postdoctoral MRE opliding bij

Nadere informatie

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES Opdrachtgvr Stroomvrsnlling/Platform 31 Koningin Julianaplin 10 Postbus 30833 2595 AA Dn Haag Contactprsoon: Patrick

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

FILIP. JUBILEUMUITGAVE

FILIP. JUBILEUMUITGAVE FILIP. JUBILEUMUITGAVE 2002-2012 FILIP. Copyright oktobr 2012 Filip Van Eckhoutt Uitgvr: Lycaus B.V., Amrsfoort Omslag & foto autur: Mark Dubbldam Eindrdacti: mr. dr. Tina van dr Lindn Drukwrk: Engl Rpro

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

o e o e e o e e o e e e l. e e o e e ~~ ~~

o e o e e o e e o e e e l. e e o e e ~~ ~~ ~~ ~~ o @ o o IC o O o l. 440424 inliding n gbruikswijzr van dz SPA toolkit Dol Dz toolkit is samngstld door d SPA-grop: d Samnwrknd Procs-Advisurs. Ht dol van dz gids is ht ovrdragn van knnis n rvaring

Nadere informatie

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam jaarvrslag 3 1 voorwoord 4 2 profil van d organisati 8 2.1 Algmn 9 2.2 Organisatistructuur 9 2.3 Krnggvns 11 2.4 Blanghbbndn 11 3 govrnanc 12 3.1 Bstuur n tozicht 13 3.2 Bdrijfsvoring 15 3.3. Cliëntnraad

Nadere informatie

de Dukenburger Angélique van der Heijden

de Dukenburger Angélique van der Heijden d Duknburgr Info-magazin voor Duknburg - 7 jaargang nummr - fbruari 04 Angéliqu van dr Hijdn En vrdr: Buurtvrbindrs Parkrn op zondag Ontwikklingn zwmbad Voortgang wijkbhrplannn Paul Gntnaar n zijn Mrcds

Nadere informatie

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord GOED gzin & ghoord Alls ovr: oogmod, oogzorg & hooroplossingn uitgav april 2014 dsign & gzondhid voor hm, haar & kids artsn aan ht woord oogarts Roukns & Jubilum huisarts Magazin 1 voorwoord Aad Roukns

Nadere informatie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie Polsbandjs voor drankvrkoop op Spoorpop 2010 D krant van Bussum, inclusif NaardrNiuws Wonsdag 24 fbruari 2010 Gaston Bannir : Ik hb gn vrij tijd want d tijd is vrij. Snak prviw: D Bussums Watrtorn 5 10/15

Nadere informatie

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Geachte mevrouw/heer,

Geachte mevrouw/heer, Klant, Markt & Rlatis Blastingn Postbus 94127, 1090 GC Amstrdam Ondrwrp Tolichting kwijtschldingsformulir Gacht mvrouw/hr, Tam Inning & Invordring Doorkisnummr 020 608 21 99 U hft n kwijtschldingsformulir

Nadere informatie

licentienieuws #3 Visueel leren

licentienieuws #3 Visueel leren sptmbr 2011 licntiniuws #3 jaargang 15, nummr 3 In SURF licntiniuws vindt u niuws ovr d bmiddlingsovrnkomstn di SURFdinstn hft afgslotn mt aanbidrs van softwar, contnt, dinstn n hardwar. Licntiniuws vrschijnt

Nadere informatie

: Zaterdag 8 November 2014 van 14.00 uur tot 16.45 uur : Stadslandgoed de Kemphaan, Panoramazaal

: Zaterdag 8 November 2014 van 14.00 uur tot 16.45 uur : Stadslandgoed de Kemphaan, Panoramazaal Notuln van d 4 ALV 8 Novmbr 2014 van 14.00-16.45 uur Stadslandgod D Kmphaan, Almr Aanwzign (28) : Hugo Trds, Philip Boontj, Robrt Hmmn, Nik Bink, Witsk Osinga, Bob Burlag, Milou Niëns, Marcl Koldr, Erwin

Nadere informatie

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014 ht PnsionLab r(a)grt Formulbok 2012-2014 PENSIOENLAB 2014 www.pnsionlab.nl Ht PnsionLab is n initiatif van CNV Jongrn, FNV Jong n VCP Young Profssionals in samnwrking mt Pnsionfdrati n Stichting FVP. In

Nadere informatie

Eindverslag Minorproject irobot Stichting Humanitas Rotterdam. Phébe Das Ergotherapie 0847674 Guus Kuil Gezondheidszorg Technologie 0806656

Eindverslag Minorproject irobot Stichting Humanitas Rotterdam. Phébe Das Ergotherapie 0847674 Guus Kuil Gezondheidszorg Technologie 0806656 Eindvrslag Minorprojct irobot Stichting Humanitas Rottrdam Phéb Das Ergothrapi 0847674 Guus Kuil Gzondhidszorg Tchnologi 0806656 Opdrachtgvr Dhr. R. Balkhovn Docnt Dhr. W. Nas Minor Wtnschap n Gzondhidszorg

Nadere informatie

Herfst 2012. Duurzame Logistiek Eenvoudige stappen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Geen verrassingen Een update op ARBO gebied.

Herfst 2012. Duurzame Logistiek Eenvoudige stappen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Geen verrassingen Een update op ARBO gebied. urka Ht magazin voor profssionl godrnstroom bhrsing Nummr 17 Hrfst 2012 www.urkapub.nl Duurzam Logistik Envoudig stappn om d CO 2 uitstoot t vrmindrn. Gn vrrassingn En updat op ARBO gbid. Vilighid in ht

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

Zelfmanagement bij ouderen

Zelfmanagement bij ouderen Zlfmanagmnt bij oudrn factsht Inhoud Wat is zlfmanagmnt bij oudrn? 3 Thoriën di tn grondslag liggn aan zlfmanagmnt bij oudrn 3 Zlfmanagmnt uitgaand van communicativ zlfsturing 4 D zlfmanagmnt van wlbvindn

Nadere informatie

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013 AMER BREED 1 Magazin van Amrpoort / 10 jaargang Wrk don wat bij j past botsrn mt was AGENDA Tot 7 april 2013 Expositi HollAndrs vrlngd D tntoonstlling HollAndrs in ht Zaans Musum is vrlngd. Ht wrk van

Nadere informatie

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati nummr 08 Blgië-Blgiqu P.B. 3000 Luvn 1 2/2817 maandag 22 novmbr 2004 jaargang 31 2004-2005 www.vto.b afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt

Nadere informatie