Van: A. Paap Tel nr: 8878 Nummer: 15A.00514

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van: A. Paap Tel nr: 8878 Nummer: 15A.00514"

Transcriptie

1 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: A. Paap Tl nr: 8878 Nummr: 15A Datum: 18 mi 2015 Tam: Informatiblid Tknstukkn: Ja Bijlagn: 4 Afschrift aan: F. van Rooijn, W. v.d. Wtring, S. Nicolasn, V.J.H. Molknbor N.a.v. (vt. brifnrs.): Ondrwrp: Ontwrp-bgroting 2016 Rgionaal Historisch Cntrum Rijnstrk n Lopikrwaard Advis: D gmntraad voorstlln gn gbruik t makn van d moglijkhid tot ht indinn van n zinswijz op d ontwrp-bgroting 2016 RHC n d ontwrp-bgroting 2016 voor knnisgving aan t nmn. Vrdr d gmntraad knnis latn nmn van d financiël risico m.b.t. d huisvsting van ht RHC Bgrotingsconsquntis N B. n W. d.d.: Gwnst datum bhandling in d raad (datum: zi vrgadrschma): Ja, 25 juni 2015 Fatal datum bsluit van d raad: Ja, 25 juni 2015 Portfuillhoudr: burgmstr

2 Extra ovrwgingn / kanttkningn voor Collg D ontwrp-bgroting 2016 wijkt vrijwl nit af van d rdr ingdind mrjarnbgroting RHC. D xtra bgrotingspostn voor d ontwikkling van n E-dpot n d afkoop van autursrchtn zijn als noodzaklijk n onontkoombaar t bschouwn. D dlnmrsbijdrag 2016 van d gmnt Wordn valt binnn ht door Wordn bgrot bdrag. Extra ovrwgingn / altrnativ n / argumntn n.v.t. Kanttkningn: Standpunt consulntn n.v.t. Samnhang mt rdr bsluitvorming n.v.t. Bijlagn - Raadsvoorstl (15r.00340) - Raadsbsluit (15r.00346) - D ontwrp-bgroting 2016 van ht RHC. ( ) - Uitgaand brif RHC (15u.09996)

3 RAADSVOORSTEL 15R Indinr: collg van burgmstr n wthoudrs Datum: 26 mi 2015 Portfuillhoudr(s): Burgmstr Portfuill(s): Algmn Zakn n Juridisch Zakn Contactprsoon: A. Paap Tl.nr.: adrs: Ondrwrp: Ontwrp-bgroting 2016 Rgionaal Historisch Cntrum Rijnstrk n Lopikrwaard D raad bsluit: D raad van d gmnt Wordn; glzn ht voorstl d.d. 26 mi 2015 van: - burgmstr n wthoudrs; glt op ht bpaald in d Gmntwt, d Wt gmnschapplijk rglingn n d gmnschapplijk rgling Rgionaal Historisch Cntrum Rijnstrk n Lopikrwaard; b s l u i t : Gn zinswijz in t dinn tn aanzin van d ontwrp-bgroting 2016 van ht Rgionaal Historisch Cntrum Rijnstrk n Lopikrwaard 2016 n dz voor knnisgving aan t nmn. Inliding: Ht Rgionaal Historisch Cntrum Rijnstrk n Lopikrwaard (RHC) hft op 29 april 2015 n ontwrp-bgroting 2016 aangbodn. D gmntraad is bvogd tn aanzin van dz ontwrpbgroting n zinswijz in t dinn.. D bvogdhid van d raad komt voort uit d volgnd wt- n/of rglgving: Artikl 7 van d gmnschapplijk rgling RHC Boogd ffct: Moglijkhid tot sturing op ht blid van ht RHC. Argumntn: D ontwrp-bgroting komt vrijwl ovrn mt d rdr ontvangn mrjarnbgroting van ht RHC. Ht RHC richt zich i.h.k.v. d bzuinigingn nkl op wttlijk takn n gaat uit van n sobr dinstvrlning. Voor 2016 zijn r tw kostnpostn xtra opgvord. a voor ontwikkling van n E-dpot. En -dpot is wttlijk noodzaklijk vanwg d stds vrdrgaand digitalisring van d archivn.

4 b ,-- voor afkoop autursrchtn. Dz post is nodig voor d afkoop van d autursrchtn i.v.m. publicati van krantn op d wbsit van ht RHC. Voorgaand jarn wordn r ook m afgkocht. Omdat sprak is van n sobr dinstvrlning wlk in d pas loopt mt d mrjarnraming n d tw xtra opgvord bgrotingspostn als onontkomlijk motn wordn bschouwd, wordt voorgstld om gn zinswijz in t dinn. Kanttkningn: Financil risico m.b.t. huisvsting RHC; Sinds 1972 is ht RHC ghuisvst in ht stadhuis van Wordn. In ht kadr van d nodig hrhuisvsting van ht ambtlijk apparaat zal r ook n oplossing motn wordn gvondn voor d huisvsting van ht RHC. D kostn voor hrhuisvsting van ht RHC, al dan nit in ht gmnthuis, zulln aanzinlijk zijn n zulln door d dlnmrs van d gmnschapplijk rgling motn wordn opgbracht. Daarbij is d gmnt Wordn vruit d grootst dlnmr n zal dus d grootst bijdrag motn lvrn t.a.v. d huisvsting van ht RHC. D xtrn projctlidr huisvsting stadhuis Wordn is rvan op d hoogt dat r binnn ht projct huisvsting stadhuis n oplossing mot wordn gvondn voor d huisvsting van ht RHC.. Financiën: D dlnmrsbijdrag RHC voor d gmnt Wordn valt binnn d gmntbgroting. Uitvoring: Ht RHC brichtn dat r gn gbruik wordt gmaakt van d moglijkhid om n zinswijz in t dinn Communicati: n.v.t. Samnhang mt rdr bsluitvorming: n.v.t. Bijlagn: 1. d ontwrp-bgroting 2016 van ht RHC ( ) 2. uitgaand brif aan ht RHC (15u.09996) 3. raadsbsluit (15r.00346) D indinr: collg van burgmstr n wthoudrs D scrtaris D burgmstr drs. M.H.J. van Kruijsbrgn V.J.H. Molknbor

5 RAADSBESLUIT 15R Agndapunt: Ondrwrp: Ontwrp-bgroting 2016 Rgionaal Historisch Cntrum Rijnstrk n Lopikrwaard D raad van d gmnt Wordn; glzn ht voorstl d.d. 26 mi 2015 van: - burgmstr n wthoudrs glt op ht bpaald in d Gmntwt; n d gmnschapplijk rgling Rgionaal Historisch Cntrum Rijnstrk n Lopikrwaard b s l u i t: Gn zinswijz in t dinn tn aanzin van d ontwrp-bgroting 2016 van ht Rgionaal Historisch Cntrum Rijnstrk n Lopikrwaard 2016 n dz voor knnisgving aan t nmn.: Aldus bslotn door d raad van d gmnt Wordn in zijn opnbar vrgadring, ghoudn op 25 juni 2015 D griffir D voorzittr E.M. Gldorp V.J.H. Molknbor

6 Rijnstrk n Lopikrwoord Aan d gmntraad van Wordn Postbus AA WOERDEN (IQJ^ 3 0 APR Bh. Ambt.: Postbus AA Wordn D Blk GV Wordn T F E W Wordn, 29 april 2015 Btrft: bgroting RHC Strfdat.: B.V.O.: Gacht dams n hrn, Hirbij do ik u, conform artikl 7 van d gmnschapplijk rgling Rgionaal Historisch Cntrum Rijnstrk n Lopikrwaard d ontwrp-bgroting voor ht jaar 2016 tokomn. Indin u dat wnst kunt u uw zinswijz hiromtrnt bij d Archifcommissi naar vorn brngn. D bgroting komt op dondrdag 9 juli tr vaststlling aan d ord in d vrgadring van d Archifcommissi (ht bstuur van ht Rgionaal Historisch Cntrum) Rgislratidatum: Bhandlnd afdling Afghandld door/op sc- " Bodgravn-Ruwijk - Lopik 1 Montfoort - Oudwatr Wordn IJsslstin Hooghmraadschap D Stichts Rijnlandn

7 Rgionaal Historisch Cntrum Rijnstrk n Lopikrwaard ONTWERP BEGROTING 2016 MEERJARENRAMING Gmnschapplijk Rgling van d Gmntn Bodgravn-Ruwijk, Lopik, Montfoort, Oudwatr, Wordn, IJsslstin n Hooghmraadschap D Stichts Rijnlandn. RHC Rijnstrk n Lopikrwaard Postbus AA Wordn nstrk.nl

8 MEMO Bij d bgroting 2016 D bgroting 2016 komt vrijwl hlmaal ovrn mt htgn rdr voor dit jaar in d mrjarnraming stond vrmld. Er is door d lag inflati grknd mt n wat lagr indxring, waarm tw na t nomn niuw kostnpostn kondn wordn opgvangn. Mt n basisbijdrag van slchts 6 2,99 pr inwonr is d gmnschapplijk rgling d godkoopst archifdinst in d rgio. Md in ht licht van n rdr bzuinigingsrond ligt d focus van ht RHC op d uitvoring van d wttlijk takn: ht bhr n d ontsluiting van d archivn, d trbschikkingstlling aan publik n ambtnarn, n uitvoring van d inspctitaak. t D tw kostnpostn di rdr nit warn voorzin btrffn d ontwikkling van n -dpot (6 5000) n d afkoop van autursrcht (6 1500):» D ontwikklingn rond d digitalisring in d organisatis van d dlnmrs van ht RHC, d gmntn n ht Hooghmraadschap, gaan snl. Dat hft ook gvolgn voor ht RHC, immrs d gzamnlijk taak ligt voor ons d prmannt opslag van digital bstandn mt d dlnmrs t rgln. Onduidlijk is nog ho n waar d inrichting van n -dpot zal plaatsvindn, waar digitaal d documntn wordn opgslagn voor zovr di prmannt bwaard dinn t blijvn. D dlnmrs zulln in samnwrking mt ht RHC motn wrkn aan n oplossing. Op d bgroting van ht RHC is hirvoor n niuw post opgnomn, ontwikkling -dpot, groot Dit staat los van kostn di op trmijn gmaakt motn wordn voor d opslag in ht -dpot, di ondr d risico's wordn toglicht.» D andr niuw kostnpost op d bgroting is ht bdrag dat ingvolg n contract mt Lira/Pictoright mot wordn btaald als afkoop voor aansprakn op autursrcht. Op dit momnt lopn d gsprkkn nog ovr ht contract, zodat ht gnomd bdrag van ,-.onzkr is. Na n rchtrlijk uitspraak tussn Lira n d Gmnt Lidn in dcmbr 2014 wrd duidlijk dat ht onontkoombaar is om mt Lira/Pictoright in z t gaan in vrband mt d krantn op d wbsit, ook om d aansprakn van d voorliggnd jarn af t dkkn. Ht totaal van d bgroting 2016 stijgt vrglkn mt 2015 rlatif fors. Dit komt doordat d salariskostn van n studizaalmdwrkr zijn ingbracht, di chtr btaald wordt door d Gmnt Wordn. Ht gaat om d studizaalmdwrkr, di al vanaf ht jaar uur pr wk voor ht RHC wrkt. Zijn wrkzaamhdn zijn altijd vrantwoord in ht jaarvrslag van ht RHC, maar in d financiël stukkn blf hij d afglopn vijftin jaar onvrmld. D kostn n d xtra bijdrag van Wordn zijn nu in bld gbracht. Dz stijging van ht bgrotingstotaal is uitraard nit van invlod op d bijdrag di d dlnmrs aan d gmnschapplijk rgling vrschuldigd zijn. Los van bovngnomd puntn ligt d bgroting ghl in lijn mt ht bld dat in d mrjarnraming was ggvn. Alln in d marg kan d hoogt van d vrschuldigd bijdrag soms its vrschilln, vanwg klin vrschuivingn in d inwonrtalln (di blvn nagnog glijk) n d vrhouding van d archifmtrs, d andr componnt waarop d vrdlslutl is gbasrd. Tot slot wordt opgmrkt dat ht RHC nit mt rsrvringn wrkt. En vntul positif saldo wordt vrrknd mt d bijdrag di dlnmrs btaln voor ht volgnd jaar. D hoogt van d bijdrag kan hirdoor pr jaar (xtra) schommln. 2

9 Financiël risico's In d bgroting 2016 n d mrjarnraming zijn tw p.m. postn opgnomn om d aandacht t vstign op xtra kostn waar d dlnmrs m t makn krijgn n waarvan d bdragn nit god in t schattn zijn. Ht btrft d huisvsting van ht RHC n ht -dpoť.» Huisvsting: Ht RHC (Strkarchif) is vanaf ht ontstaan in 1972 gvstigd in ht stadhuis van Wordn, cntrumgmnt van d rgling. Ht huidig stadhuis voldot nit mr aan d isn n d gmnt Wordn ondrzokt divrs optis om t komn tot niuw huisvsting van d gmntlijk organisati. Ho ht RHC daarin gaat passn is nu onzkr n afhanklijk van d kuz di uitindlijk door d gmntraad zal wordn gmaakt. En archifdinst n mt nam d bijbhornd archifbwaarplaats stlln bijzondr isn aan n gbouw. Bij niuwbouw van n kluisruimt dint d capacitit van d total archifopslag voor d tokomst in ognschouw t wordn gnomn, waar ook in d divrs gmnthuizn in ht wrkgbid archivn van ht RHC brustn. Bij n ingrijpnd rnovati van ht huidig pand zal 3,5 kilomtr archif tijdlijk motn wordn uitgplaatst. Ht illustrrt dat wlk opti r ook gkozn wordt, d vrandring van huisvsting financiël gvolgn zal hbbn.» E-dpot: D bij ht RHC aangslotn gmntn n ht Hooghmraadschap zijn in ht kadr van d KPI-rapportag ovr 2014 rop gwzn dat r togwrkt mot wordn naar n oplossing om digital documntn duurzaam op t slaan. Howl r nu nog vrschilln zijn in d mat waarop gnomd organisatis digitaal wrkn, zal idr dlnmr op trmijn ovr n -dpotvoorzining motn bschikkn om d bwaring van rlvant digital documntn t borgn. Ht is n kostnpost di vaak vrgtn wordt. Afhanklijk van d kuz di gmaakt zal wordn financirt òf ht RHC d aansluiting bij n drglijk E-dpot òf lk dlnmr dot dat in samnspraak mt ht RHC apart. In ht laatst gval zijn d gvolgn voor d bgroting van ht RHC bprkt, maar krijgn dlnmrs op andr wijz mt dz kostn t makn. Tr indicati: in ondrzokn di momntl wordn uitgvord naar uitplaatsing van digital archifbstandn, gaat mn voor opslag uit van circa (x btw) pr Trrabyt pr jaar. 3

10 BATEN BEGROTI NG RHC Nr < 2015 > < 2016 > 01 Bijdragn dlnmrs RHC: Bodgravn-Ruwij k , ,- Lopik , ,- Montfoort , ,- Oudwatr , ,- Wordn , ,- IJsslstin , ,- Hooghmraadschap D Stichts Rijnlandn , ,- 02 Extra bijdrag Gmnt Wordn studizaalmdwrkr ,- 03 Lgs, ovrig inkomstn 3.000, ,- 04 Extra ontvangn inkomstn smi-statisch archifbwrking p.m. p.m. TOTAAL ,- C ,- 4

11 RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD 2016 LASTEN Nr < 2015 > < 2016 > 01a Salarissn mdwrkrs , ,- 01b Studizaalmdwrkr p.m ,- 01c Tijdlijk prsonl p.m. p.m. Old Matriël vrzorgr , ,- 02 Riskostn woon-wrkvrkr , ,- 03 Doorblasting producticntrum poa , ,- 04 Riskostn mdwrkrs ï.ooo, ,- 05 Abonnmntn/lidmaatschappn 1.700, ,- 06 Aankoop bokn n vaklitratuur 400,- 450,- 07 Kantoorbhoftn, archifmatriaal , ,- 08a Wbsit, automatisring , ,- 08b Digitalisring 5.000, ,- 08c Contract Lira/Pictoright ,- 09 Vorming n opliding 1.600, ,- 10 Public rlations 6 600,- 600,- 11a Doorbrkning gmnt Wordn hulpkostnplaats P n O , ,- 11b Huur gmnt Wordn wrkruimts , ,- 11c Vrandring huisvsting RHC - p.m. 12 Ontwikkling -dpot ,- 13 Onvoorzin uitgavn 550,- 550,- Sub-totaal ovrig kostn , ,- 14a Huur gmnt Wordn archifbwaarplaats , ,- 14b Huur xtra archifruimt ldrs 2.000, ,- Sub-totaal dpot-kostn , ,- TOTAAL GENERAAL , ,- Įwordt vastgstld in d vrgadring van d Archif commissi d.d. 9 juli 2015] J.F. van Rooijn, scrtaris. V.J.H. Molknbor, voorzittr

12 BATEN MEERJARENRAMING Nr Bijdragn dlnmrs a Bodgravn-Ruwijk , , , ,- b Lopik , , , ,- c Montfoort , , , ,- d Oudwatr , , , ,- Wordn , , , ,- f IJsslstin , , , ,- g Hooghmraadschap D , , , ,- Stichts Rijnlandn 02 Extra bijdrag Wordn , ,- o,- o,- studizaalmdwrkr 03 Lgs, ovrig inkomstn 3.100, , , ,- 04 Extra inkomstn smistatisch archifbwrking p.m. p.m. p.m. p.m TOTAAL , , , ,-

13 LASTEN Nr 01a 01b 01c Old a 08b 08c a 11b 11c 12a 12b 13 14a 14b Functinr Salarissn mdwrkrs Studizaalmdwrkr Tijdlijk prsonl Matriël vrzorgr Riskostn woon-wrkvrkr Doorblasting poa Riskostn mdwrkrs Abonnmntn/lidmaatschappn Aankoop bokn n vaklitratuur Kantoorbhoftn, archifmatriaal Wbsit, automatisring Digitalisring Contract Lira/Pictoright Vorming n opliding Public rlations Doorbrkning gmnt Wordn hulpkostnplaats P n O Huur gmnt Wordn wrkruimts Vrandring huisvsting RHC Ontwikkling -dpot Huur -dpot Onvoorzin uitgavn Totaal ovrig kostn , , » , , » ,p.m. p.m. p.m. p.m » » , ,4.050, , , , , » 1.050» 1.750, , 1.700, » 500,- 500,450,» 450, ,5.000, , » , , ,5.300,5.200, , » ,1.700, , ,- 700,600,- 650, , , , , , , , ,- Huur gmnt Wordn archifbwaarplaats Huur xtra archifruimt ldrs » , , , , , , ,- Totaal dpot-kostn TOTAAL GENERAAL » 6 p.m » 550, , ,p.m 5.000,p.m. 600, , , , ,- p.m ,p.m. 600, , , ,p.m ,p.m. 650, , ,- Tolichting op d mrjarnraming In d mrjarnraming is bij d brkning van d t btaln bijdragn van d dlnmrs uitggaan van stabil inwonrtalln n aantalln archifmtrs. Vrdr is in dz mrjarnraming voor d blangrijkst post, d salarislastn, rkning ghoudn mt n jaarlijks stijging van 1,8Vo. Voor d doorblastingn van d gmnt Wordn, n d kostn di Frm Wrk brknt voor d matriël vrzorgr, is grknd mt n stijging van 2Vo; voor d huur mt n jaarlijks stijging van 2.8Yo. D rlatif wat strkr stijging van d kostn van d wbsit wordn vroorzaakt door d hogr hostingkostn di mt d groi van bschikbar data gpaard gaan. Enrzijds wordt uitggaan van n gstag groi van data n scans, trwijl andrzijds d ontwikklingn in d markt n op ht gbid van comprssi van digital bldn (JPEG 2000) d hostingskostn binnn d prkn houdn. In 2018 vrvalt d xtra bijdrag van d gmnt Wordn. Bzin wordt ho kan wordn ingspld op d mutatis in d prsonlsbztting. In d tolichting bij d bgroting 2016 is aandacht bstd aan d t vrwachtn financiël risico's rond huisvsting n -dpot. 7

14 Tolichting bij d spcifik bgrotingspostn 2016: Batn: 01. Dit zijn d door d dlnmrs aan d gmnschapplijk rgling t btaln bijdragn, brknd conform d vrdlslutl, gbasrd op inwonrtal n aantal bhrd mtrs archif, (zi bijlag voor d brkning) Vrschilln tussn d graamd bijdrag n d wrklijk t btaln bijdrag wordn in ht jaar, volgnd op ht bgrotingsjaar, door d gmnt Wordn mt d andr dlnmrs vrrknd. 02. Extra bijdrag van d gmnt Wordn voor d studizaalmdwrkr (uitgavpost lb) 03. Inkomstn uit lgs voor door RHC-mdwrkrs vrricht archifondrzok n d lvring van rproductis uit d archivn n collctis. 04. Inkomstn uit d bwrking van ht smi-statisch archif of andr wrkzaamhdn di nit bhorn tot d krntaak van ht RHC n apart doorbrknd wordn aan d dsbtrffnd dlnmr. Lastn: 01a. D total formati omvat 7,0 ft. 01b Salariskostn studizaalmdwrkr di in 2001 via d gmnt Wordn bij ht RHC bovn d organik strkt is gplaatst. 01 c. Kostn di voortvloin uit n vntul dinstvrband van d mdwrkstr mt n tijdlijk aanstlling, in vrband mt n volldig gdkt uit d xtra inkomstn uit wrkzaamhdn voor smistatisch archivn. Old D matriël vrzorgr wordt op basis van dtachring twrkgstld vanuit Frm Wrk. 02 D post is gbasrd op d riskostn bij d huidig prsonl bztting. 03. Dit btrft d doorblasting van kostn van d afdling Prsonl, Organisati n Automatisring van d gmnt Wordn. 08a. Hosting n standaard ondrhoud van d wbsit. 08b. Digitalisring van (archif) bronnn di via d wbsit bschikbaar wordn gstld. Voorwaard is dat ht n archif of collcti btrft waarvan d digitalisringskostn nit to t schrijvn zijn aan n nkl dlnmr. 08c. Rgling mt Lira/Pictoright voor ht autursrcht van via d wbsit toganklijk oud krantn. 10. Public rlations, waarondr ook attntis voor vrijwilligrs wrkzaam bij ht RHC. 11a. Dz kostn wordn doorblast op basis van ht aantal ft's n btrft zakn als wrving n slcti, salarisadministrati, bdrijfsgzondhidszorg, arbidsvoorwaardn tc. 1 lb. Huur van d studizaal n administrativ ruimts in ht Stadhuis t Wordn 12 Bijdrag van ht RHC, als (tokomstig) bhrdr van digital archivn van d dlnmrs, aan projctn om t komn tot n -dpot. 14. D door d gmnt Wordn doorbrknd kostn van d archifbwaarplaats wordn alln doorblast aan d dlnmrs di hun archivn hir hbbn ondrgbracht. IJsslstin, Lopik n Oudwatr bschikkn zlf ovr wttlijk godgkurd archifbwaarplaatsn; vl graadplgd archivn uit di gmnts zijn in Wordn gplaatst, waartgnovr winig graadplgd archivn van d andr dlnmrs naar d bwaarplaatsn in IJsslstin, Lopik n Oudwatr zijn ovrgbracht. Vanaf 2016 mot r wllicht xtra ruimt wordn bijghuurd, omdat r gn plankruimt mr ovr is in d archifbwaarplaats t Wordn.

15 Brkning bijdrag dlnmrs bgroting 2016 Salarissn n ovrhad Totaal ovrig kostn - xtra bijdrag Wordn - lgs/ovrig inkomstn : totaal inwonrtal = bdrag pr inwonr: = : ,9908 prinwonr [Hooghmraadschap gfixrd inwonrtal van ] Dlnmr Inwonrtal Bdrag pr inwonr Aandl kostn salarissn n ovrhad Bodgravn-Ruwijk , ,-- Lopik , ,-- Montfoort «2, ,-- Oudwatr , ,-- Wordn , ,-- IJsslstin , ,» Hooghmraadschap , ,-- D Stichts Rijnlandn TOTAAL , ,-- Dpotkostn Total dpotkostn : totaal aantal gbruikt mtrs = bdrag pr mtr : 3122 = 6 17,0403 pr mtr Dlnmr Mtrtal Bdrag pr mtr Aandl dpotkostn Bodgravn-Ruwijk ,0403 ĉ 9.935,-- Montfoort , ,-- Wordn , ,-- Hooghmraadschap , ,-- D Stichts Rijnlandn TOTAAL , ,-- Total bijdrag pr dlnmr Dlnmr Aandl kostn salarissn Aandl Totaal n ovrhad dpotkostn Bodgravn-Ruwijk , , ,-- Lopik , ,- Montfoort , ,» ,» Oudwatr , ," Wordn , , ," IJsslstin , ,-- Hooghmraadschap D Stichts Rijnlandn ,-- ĉ " ,-- 9

16 Rgionaal Historisch Cntrum Rijnstrk n Lopikrwaard Postbus AA WOERDEN Ondrwrp: Ontwrp-bgroting 2016 RHC Uw Knmrk: Uw brif van: 29 april 2015 Datum 26 juni 2015 grgistrrd ondr nr.: Ons Knmrk Doorkisnummr/Bhandld door: Vrz. 15U / A. Paap Gacht Archifcommissi, Op 29 april 2015 hft u ons uw ontwrp-bgroting 2016 van ht Rgionaal Historisch Cntrum Rijnstrk n Lopikrwaard togstuurd n d gmntraad d moglijkhid gbodn om vntul zinswijz daarop in t dinn. In zijn vrgadring van 25 juni 2015 hft d gmntraad bslotn om gn zinswijz op d ontwrpbgroting 2016 in t dinn n dz voor knnisgving aan t nmn. Hoogachtnd, Ht collg van burgmstr n wthoudrs, D scrtaris, D burgmstr, Drs. M.H.J. van Kruijsbrgn V.J.H. Molknbor

17

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155 *1002937* Gmntraad van Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Gmnt Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Ondrwrp Zaaknummr Uw knmrk Datum Damoclsblid gmnt Hnglo 1001155 Gacht gmntraad, Hirbij stuur ik u tr bsprking n

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering.

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering. REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD Dfinitis Dol van d Sniornrgli Informativrstrkki Financiri Prmigrondslag Prmihffi Hoogt n dclarati van d vrgodi Priodik totsi van d dclarati Dinstn tijdns gbruikmaki

Nadere informatie

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Hrhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Raadsvrgadring : - 2 4 JUNI 2QU Bsluit řtanofcjuqmen /fti Voorstlnummr: Rf^2cai M o^d J Agndanr.: 8 Voorstlnr.: RB21436 Ondrwrp: vaststlling 5 hrzining grx D Draai april

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016 Algmn Ggvns ondrnming : Diaz IT B.V, statutair gvstigd t Zist n Prsonl gmiddld aantal : 5 KvK : 3155548 Borstraat 41 Faillissmntsnummr : C/16/15/877 F FAILLIEMENTVERL.AG Nummr: 1 Datum: 11januari216 Diaz

Nadere informatie

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010 Lijst Opnstaand Actis ci. Bstuur 4 kwartaal 2010 Ondrwrp NummrGriffi 21 Gmntlijk igndom D raad ontvangt n voorstl m.b.t. d bstmming van d (ntto) opbrngst van d daarvoor in aanmrking komnd igndommn van

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

^^RHC. ^ Rijnstreek en Lopikerwaard. Aan de gemeenteraad van Montfoort Postbus ZG MONTFOORT. Oudewater, 20 april Betreft: begroting RHC

^^RHC. ^ Rijnstreek en Lopikerwaard. Aan de gemeenteraad van Montfoort Postbus ZG MONTFOORT. Oudewater, 20 april Betreft: begroting RHC ^^RHC ^ Rijnstrk n Lopikrwaard Aan d gmntraad van Montfoort Postbus 41 3417 ZG MONTFOORT Postbus 45 3440 AA Wordn D Blk 2 3447 GV Wordn T 0348 428846 E rhc@wordn.nl W www.rhcrijnstrk.nl Oudwatr, 20 april

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk Risicoinvntarisati Dit risico invntarisatiformulir is n hulpmiddl voor u om d risico s van d ondrnmr inzichtlijk t makn. Ht formulir is zr algmn van aard n bidt daarom gn complt bld voor all bdrijvn. Lt

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

ADVOCATEN. FAILLISSEMENTS VERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 november 2012. Seralin B.V. De Huufkes 87 5674 TL NUENEN Faillissementsnummer :

ADVOCATEN. FAILLISSEMENTS VERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 november 2012. Seralin B.V. De Huufkes 87 5674 TL NUENEN Faillissementsnummer : ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 2 Datum: 30 novmbr 2012 Ggvns ondrnming: Sralin B.V. D Huufks 87 5674 TL NUNN Faillissmntsnummr : 12/434 F Datum uitspraak: 1 mi 2012 Curator:

Nadere informatie

Routekaart Transitie Jeugdzorg

Routekaart Transitie Jeugdzorg Routkaart Transiti Jugdzorg Algmn Bsluit 1 kw 2 kw 1. Startnotiti is vastgstld 1 2. Visinota is vastgstld 2 3. Plan van aanpak is vastgstld B&W 06 4. Pilots praktijkvrknning: - van ZAT naar BEA B&W 1 kw

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN AB 4 DECEMBER 2015 RM 2015-535115042 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Ondrwrp : Projct Hrontwikkling 9 ha. Endragtspoldr Knmrk : 2015-535115042 Bijlagn : -5- Bsluitdatum : 3 dcmbr

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 1 jaar

HollandseWind en AardGas 1 jaar HollandsWind n AardGas 1 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012. nihil

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012. nihil ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 2 Datum: 30 novmbr 2012 Ggvns ondrnming: Faillissmntsnummr : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activititn ondrnming: Omztggvns: Prsonl gmiddld aantal:

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Wrkinstructi : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Introducti 3.2 Vrpakking radioactiv matrialn 3.2.1 Radioactif bsmtt installati-ondrdln 3.2.2 Radioactif afval: 3.2.3

Nadere informatie

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012 31 mei 2013 2.277,88

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012 31 mei 2013 2.277,88 ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 3 Datum: 31 mi 2013 Ggvns ondrnming: Faillissmntsnummr : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activititn ondrnming: Omztggvns: Prsonl gmiddld aantal:

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 3 jaar

HollandseWind en AardGas 3 jaar HollandsWind n AardGas 3 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Key performance indicatoren 2014

Key performance indicatoren 2014 Ky prformanc indicatorn 1 Ggvns volgns ht EPRA rfrntistlstl Primtr D ggvns wordn brknd op basis van d informati waarovr Cofinimmo als ignaar n Cofinimmo Srvics als bhrdr van haar vastgodpark bschikkn.

Nadere informatie

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten Enco HollandsWind 4 jaar 2 kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particulir klantn Wat is HollandsWind? Enco HollandsWind is lktrisch nrgi, duurzaam opgwkt door windturbins in Ndrlands windparkn. Mt uw kuz voor

Nadere informatie

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet Visi togang sociaal domin n invoring participatiwt Visitrajct uitgvord in opdracht van d gmntn Niuw Watrwg Noord Martin Hklaar Daniël Huisman Floris Bannink Dfinitiv vrsi 16 mi 20 13 Visi togang sociaal

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar Enco HollandsWind n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2013 Reinbouw B.V.

Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2013 Reinbouw B.V. Publicatistukkn 26 mi 2014 2013 Rinbouw B.V. Dirn 1 Publicatistukkn 2013 Rinbouw B.V. Publicatistukkn 2013 Rinbouw B.V. Dirn 2 Op wg naar d tokomst Inhoudsopgav 06 Jaarrkning 04 Jaarvrslag van d dircti

Nadere informatie

ai^r AFD./AMBT. KOPTE X

ai^r AFD./AMBT. KOPTE X Aan Burgmstr nwthoudrs vand bij ht RHC aangslotn gmntn, alsmd Dijkgraaf n Hooghmradn van Hooghmraadschap DStichts Rijnl RBG.f«.: ^fkhc GEMEENTE USSELSTBIN!NO 1 1 JULI 2013 RAWBL: CL.N*.: TA/TK ai^r AFD./AMBT.

Nadere informatie

Kalender De Brug Voorbij Van jaar tot jaar, van maand tot maand, van week tot week, van uur tot uur

Kalender De Brug Voorbij Van jaar tot jaar, van maand tot maand, van week tot week, van uur tot uur Kalndr D Brug Voorbij Van jaar tot jaar, van maand tot maand, van wk tot wk, van uur tot uur 2 0 0 4 31 januari Aanvraag bij d gmnt voor 800m 2 niuwbouw tr vrvanging van d noodbouw D Brug (1) (d blauw

Nadere informatie

op gebouw- en wijkniveau

op gebouw- en wijkniveau projct A ADVIES Enrgibsparing n nrgivrduurzaming op gbouw- n wijknivau EPC vrlaging Toolnburg Zuid Ymr is n woningbouwcorporati mt hog ambitis op ht gbid van nrgi. Dz ambitis sluitn god aan bij d ambitis

Nadere informatie

Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2014 Reinbouw B.V. Dieren

Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2014 Reinbouw B.V. Dieren Publicatistukkn 17 juli 215 214 Rinbouw B.V. Dirn 1 Publicatistukkn 214 Rinbouw B.V. Dirn Inhoudsopgav 4 Jaarrkning 3 Jaarvrslag van d dircti Jaarvrslag van d dircti 3 Jaarvrslag van d dircti 3 Jaarrkning

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

GROEP. Publicatiestukken 2014 Reinbouwgroep B.V. Dieren. Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouwgroep B.V. Dieren 1

GROEP. Publicatiestukken 2014 Reinbouwgroep B.V. Dieren. Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouwgroep B.V. Dieren 1 GROEP Publicatistukkn 214 Rinbouwgrop B.V. Dirn Publicatistukkn 17 juli 215 214 Rinbouwgrop B.V. Dirn 1 Publicatistukkn 214 Rinbouwgrop B.V. Dirn 2 Waar mnsn wonn n wnsn lvn Inhoudsopgav 6 Jaarrkning 4

Nadere informatie

Voorbeeld ISSO-publicatie 53

Voorbeeld ISSO-publicatie 53 Voorbld ISSO-publicati 53 6. VOORBEELD Ht (kantoorgbouw is wrggvn in figuur 6.1. Fig. 6.1 Gvlaanzicht n plattgrond van ht kantoorgbouw. Ht (kantoorgbouw kan wordn bstmpld als n middlgroot modulnkantoor.

Nadere informatie

2 5NOV 2015 ' ' '" Onderwerp: Begrotingswijzigingen 2016 OFGV

2 5NOV 2015 ' ' ' Onderwerp: Begrotingswijzigingen 2016 OFGV OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & Gooi EN VECHTSTREEK Provincial Statn van d provinci Flvoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Vrznddatum Bijlagn Knmrk 2 5NOV 2015 ' ' '" Ondrwrp: Bgrotingswijzigingn 2016 OFGV Gacht

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 4. Bestuursverslag 6. 1 Woord van de voorzitter 7

Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 4. Bestuursverslag 6. 1 Woord van de voorzitter 7 Jaarvrslag 2013 Jaarvrslag 2013 2 Inhoudsopgav Mrjarnovrzicht van krncijfrs n kngtalln 4 Bstuursvrslag 6 1 Woord van d voorzittr 7 2 Algmn informati 9 2.1 Profil 9 2.2 Prsonalia 9 2.3 Bstuurscommissis

Nadere informatie

03.0. Continuiteit basisactiviteiten VanHouten&co in 2015

03.0. Continuiteit basisactiviteiten VanHouten&co in 2015 03.0. Continuitit basisactivititn VanHoutn&co in 2015 Inhoudsopgav 03.0. Continuitit basisactivititn VanHoutn&co in 2015... 2 Bijlag 1: Bzuingingsplan Nit d vissn, maar d hngl... 3 Collgbrif continuitit

Nadere informatie

Lijst Openstaande Acties cie. Beheer 4e kwartaal 2010

Lijst Openstaande Acties cie. Beheer 4e kwartaal 2010 Lijst Opnstaand Actis ci. Bhr 4 kwartaal 2010 NummrGriffi Ondrwrp Omschrijving Soort Waar Progrnummr Portfuillhoudr VrantwHoofdafdling Datumtozgging StandvanZakn 20 Splruimtplan D gmntraad ontvangt in

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

GROEP. Publicatiestukken 2013 Reinbouwgroep B.V. Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouwgroep B.V. Dieren 1

GROEP. Publicatiestukken 2013 Reinbouwgroep B.V. Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouwgroep B.V. Dieren 1 GROEP Publicatistukkn 213 Rinbouwgrop B.V. Publicatistukkn 26 mi 214 213 Rinbouwgrop B.V. Dirn 1 Inhoudsopgav 6 Gconsolidrd jaarrkning 3 Jaarvrslag van d dircti Jaarvrslag van d dircti 3 Jaarrkning Gconsolidrd

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

MKBA. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 1. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 2 MKBA. Meer weten?

MKBA. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 1. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 2 MKBA. Meer weten? Voorbld van ht montarisrn van ysik ctn: 1 Voorbld van ht montarisrn van ysik ctn: 2 Mr wtn? En Maatschapplijk Kostn-BatnAnalys () gt ht rndmnt van n invstring voor d ghl maatschappij wr. D kracht van d

Nadere informatie

Van stadspromotie naar citymarketing in Arnhem

Van stadspromotie naar citymarketing in Arnhem 1 Van stadspromoti naar citymarkting in Arnhm Concpt visi citymarkting 2010-2014 Modbiënnal 2009, foto Bas Borman 6 Dl 2. Arnhms citymarktingstratgi 1. Gron n cratif in ht hart van d profilring 2. Van

Nadere informatie

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R00129 gmnt WOERDEN Van wthoudr Y Kostr - Drs Datum : 24 maart 2014 Portfuillhoudr(s) : Y Kostr - Drs Portfuill(s) : Sociaal domin Contactprsoon Marlik van Workom Tlnr 06 51749718

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING N.B.C. Holding B.V. t Nijmgn Bliorcndc bij rapport d.d. 29 ol

Nadere informatie

A.M.J.M. G. -'3311 RB Dordrecht (nabij Riedijkshaven) - Nederland - Tel,: 078-6227447 ONTVANGST BEVESTIGING

A.M.J.M. G. -'3311 RB Dordrecht (nabij Riedijkshaven) - Nederland - Tel,: 078-6227447 ONTVANGST BEVESTIGING DIV tam 2 j A.M.J.M. G. -'3311 RB Dordrcht (nabij Ridijkshavn) - Ndrland - Tl,: 078-6227447 ~ SanfDamrnHrri van d Gmntraad van Dordrcht, door tussnkomst van: -ht Collg van Burg/n - Griffir. Dordrcht, 25

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Rotterdam. Begroting 2017 Basistakenpakket Gemeenschappelijke regeling GGD-RR

Rotterdam. Begroting 2017 Basistakenpakket Gemeenschappelijke regeling GGD-RR Rottrdam Bgroting 2017 Basistaknpakkt Gmnshapplijk rgling GGDRR Bgroting 2017 Basistaknpakkt Gmnshapplijk rgling GGDRR Ontwrpbgroting vastgstld in ht Algmn Bstuur GGDRR van 21 april 2016 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

MPGPD2013060711180136 GPD 07.06.2013 0136

MPGPD2013060711180136 GPD 07.06.2013 0136 M Stichting Opnbaar Primair Ondrwijs Papndrcht 25lidrcht Aan d ldn van d gmntraad van d gmnt Papndrcht Postbus 3350 M PAPENDRECHT I,.II MPGPD20306078036 GPD 07.06.203 036 T 078-644 98 80 E info@obop.n

Nadere informatie

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES Opdrachtgvr Stroomvrsnlling/Platform 31 Koningin Julianaplin 10 Postbus 30833 2595 AA Dn Haag Contactprsoon: Patrick

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar Aanvraagformulir voor n Totaal-financiring Particulir Woningvrbtring ottrdam Inzndn naar: Nationaal stauratifonds, Antwoordnummr 34, 3860 VE HOEVELAKEN Lswijzr D aanvragr is d ignaar van ht pand. Voor

Nadere informatie

Participatie van patiënt en familie

Participatie van patiënt en familie Participati van patiënt n famili n opn dbatcultuur. Ho vr staan w nu cht in d zorg? Sabin Buntinx, OPZC Rkm Jan Van Spybrock, VVGG Rinhild Vandrlindn, OPZC Rkm Jan Dlvaux, Uilnspigl slid 2 Via Bld > Kop-

Nadere informatie

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof?

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof? D vlhid van kwalititssystmn in d zorg: Wi baant zich n wg in dit doolhof? Drs. ing. K. Janssn Stnbrg, Q-Consult D kuz voor n kwalititssystm loopt voor vl kwalititsmanagrs uit op n zoktocht in n doolhof

Nadere informatie

Antwoorden Leereenhedentoets Module 13 Financieel beleid nietcommerciële

Antwoorden Leereenhedentoets Module 13 Financieel beleid nietcommerciële Antwoordn Lrnhdntots Modul 13 Financil blid nitcommrciël organisatis (nco) 13.1 Liquidititsbgroting n kassaldo nco KASSALDO BUURTVERENIGING STADSPLEIN a 2p D omvang van d liquid middln op 31 dcmbr 2013

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

Iv-Groep CO 2 -Prestatieladder

Iv-Groep CO 2 -Prestatieladder Iv-Grop CO 2 -Prstatiladdr CO 2 -Ktnanalys Ontwrp van bruggn 20141205.Ktnanalys bruggn vrsi 1.2.dfinitif Iv-Grop b.v. i Opdrachtgvr: Projctnur opdrachtgvr: Projct: Projctnur: Btrft: Rfrnti: Iv-Grop CO

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

FINANCE EN SALES MOETEN EFFECTIEVER SAMENWERKEN

FINANCE EN SALES MOETEN EFFECTIEVER SAMENWERKEN Organisati n procssn Crditmanagmnt als bindnd factor FINANCE EN SALES MOETEN EFFECTIEVER SAMENWERKEN Financ n sals zijn in d praktijk vaak vakinhoudlijk, maar ook qua mntalitit, lkaars tgnpoln. D autur

Nadere informatie

Voorwoord. nudecember

Voorwoord. nudecember atul informati voor all dlnmrs, gwzn dlnmrs n gpnsionrdn van ht pnsionfonds D Voorwoord nudmbr Ht jaar loopt tn ind. Ht zijn spannnd tijdn gwst in pnsionland. En nog stds is ht finanil onrustig. Dat hft

Nadere informatie

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken projct ONTWERP O DE WATERTOREN Novmbr 2004 ontmotn Bob Custrs n Michil Haas lkaar voor ht rst doordat n oud studignoot van Bob n mdwrkr van NIBE n ontmoting arrangrt. Bid hrn wordn ht al snl ns dat z d

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Uitgangspunten bij de jaarrekening QÉ. Wettelijke bepalingen inzake de jaarverslaggeving

Uitgangspunten bij de jaarrekening QÉ. Wettelijke bepalingen inzake de jaarverslaggeving Uitgangspuntn bij d jaarrkning 2005 Wttlijk bpalingn inzak d jaarvrslaggving 2 G 1. l 20 O 231120QÉ Ht dol van d jaarrkning is nrzijds n gtrouw inzicht t vrschaffn omtrnt d bzittingn, d schuldn, ht vrmogn

Nadere informatie

ENERGIEVISIE FLUVIUM NOORD GROOT RIJNWIJK, ARNHEM

ENERGIEVISIE FLUVIUM NOORD GROOT RIJNWIJK, ARNHEM UPDATE ENERGIEVISIE FLUVIUM NOORD GROOT RIJNWIJK, ARNHEM UPDATE ENERGIEVISIE FLUVIUM NOORD EN GROOT RIJNWIJK, ARNHEM Opdrachtgvr Gmnt Arnhm Dinst Stadsontwikkling Postbus 99 6800 AB Arnhm Bzokadrs: Eusbiusbuitnsingl

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uisroomdiffrniais : Nwrkbhrdr Crbo uisroom 95323 Cohor : 2014-2016 Nivau : 4 Lrwg : BBL Locai : Almlo, D Sumpl Ho zi j opliding rui Algmn oplidingsggvns

Nadere informatie

situaties aanvaard dient te worden. S 2.2.4 richt zich op de testamentaire erfopvolging onder het huidige Nederlandse internationaal erfrecht.

situaties aanvaard dient te worden. S 2.2.4 richt zich op de testamentaire erfopvolging onder het huidige Nederlandse internationaal erfrecht. Samnvatting Hoofdstuk bschrijft d problmatik di ht ondrwrp vormt van dz studi; ht intmationaal rfrcht. Dit hoofdstuk bvat tvns ht plan van bhandling voor d bsprking daarvan. Bij dz bsprking staan d volgnd

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 D ldn van d gmntraad van Haarlmmrmr Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bzokadrs Raadhuisplin 1 Hoofddorp Tlfoon 0900 1852 Tlfax 023 563 95 50 clustr Handhaving n Tozicht Contactprsoon Schramalvan d Molgraaf

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp ontwerp bestemmingsplan Stadion Oostpoort en MER Stadion Oostpoort

Nota van B&W. Onderwerp ontwerp bestemmingsplan Stadion Oostpoort en MER Stadion Oostpoort Nota van B&W Ondrwrp ontwrp bstmmingsplan Stadion Oostpoort n MER Stadion Oostpoort Portfuill J. Niuwnburg Autur Mr. S.A. Vrswijk - Rooth Tlfoon 5113549 E-mail: s.rooth@haarlm.nl STZ/RP Rg.nr. 28/54835

Nadere informatie