DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken"

Transcriptie

1 projct ONTWERP O DE WATERTOREN Novmbr 2004 ontmotn Bob Custrs n Michil Haas lkaar voor ht rst doordat n oud studignoot van Bob n mdwrkr van NIBE n ontmoting arrangrt. Bid hrn wordn ht al snl ns dat z d ambiti hbbn om d watrtorn zlf t ontwikkln tot ign kantoorruimt n ht mst duurzam kantoor van Ndrland. Rds in 1996 had Michil Haas d watrtorn gkocht om daar n zr miliuvrindlijk huisvsting van t makn. D hrn Haas n Custrs tknn al snl n intnti ovrnkomst, waarna r n bgin wordt gmaakt mt ht planprocs. Ht plannn makn gburt in nauw ovrlg mt d gmnt Bussum n d buurman, ht Gooisch Natuur Rsrvaat. Om ht ghl haalbaar t makn, inclusif d xtrm duurzaamhidsambitis n ht mnmn van ht wr opknappn van d torn, is ht noodzaklijk om n stvig bouwvolum rbij t bouwn. Doordat Custrs n Haas d plannn zlf makn, wordn r moglijk mr variantn gmaakt dan n standaard ontwikklaar zou hbbn gmaakt. Uitindlijk wordt plan 8D uitgvord. Duurzaamhid is mtbaar t makn Ht projct d Watrtorn Bussum claimt ht mst duurzam gbouw van Ndrland t zijn dat tot nu to gralisrd is. Dz claim wordt ondrbouwd mt n gtal, d Miliu-Indx-Gbouw (MIG) van Uit stukkn uitggvn door ht Ministri van VROM 1 blijkt dat ho hogr d scor ho mindr miliub- 1. On numbr says it all, n uitgav van ht Ministri van VROM, n brochur mt uitlg ovr d rknmthodik GrnCalc+ di tn grondslag ligt aan dz Miliu-Indx-Gbouw n n postr waarop projctn gbnchmarkd wordn. NB dz brochur is ghl door NIBE gmaakt, inclusif d opmaak. Ndrlands Instituut voor Bouwbiologi n Ecologi 1

2 projct Ht projct d Watrtorn Bussum claimt ht mst duurzam gbouw van Ndrland t zijn. lastnd n dat d hoogst scor tot nu to ht Rijkswatrstaatkantoor t Trnuzn is mt n MIG323 n dan ht WNF-kantoor mt n MIG269. D watrtorn rkt dat gtal mtn op tot Dz mtbar nhid van duurzaamhid wordt brknd mt ht LCA-programma GrnCalc+, n computrprogramma dat n lvnscyclusanalys maakt van n totaal gbouw. Op basis van ht programma van isn of op basis van ht rds uitgvord wrk, kan ht programma d duurzaamhid van ht gbouw brknn. Dat gburt voor dri ondrwrpn: matriaal, nrgivrbruik n watrvrbruik. Dat zijn mtbar nhdn, daar is d duurzaamhid, d miliublasting, mtbaar van t bpaln. En gbouw dat winig matriaal gbruikt, slank gconstrurd is, constructi mtn als afwrking bschouwd n mt miliuvrindlijk matrialn gbouwd is scoort op matriaalgbid god. Op nrgigbid is ht van blang dat ht gbouw winig nrgi nodig hft voor 2 Ndrlands Instituut voor Bouwbiologi n Ecologi

3 projct vrwarming n koling, dat d gbruikrs zo min moglijk nrgi vrbruikn voor vntilati, vrlichting, liftn, maar ook voor d computrs, bldschrmn, printrs nz. van d gbruikrs. Di nrgi di bnodigd is wordt zlf opgwkt op basis van duurzam bronnn. Tn slott wordt bpaald hovl watr r door d gbruikrs van ht gbouw vrbruikt wordt. Als al dz ondrdln n minimal miliublasting scorn, kan ht gbouw n duurzaam gbouw zijn. D watrtorn is vijf maal duurzamr dan vrist voor duurzaam inkopn. Er zijn chtr ook nitmtbar aspctn di md bpalnd zijn voor d duurzaamhid van n gbouw. T dnkn valt aan aspctn als multifunctionalitit, aanpasbaarhid, maar ook schoonhid. En mooi gbouw kan ook n duurzaam gbouw zijn, maar dan is r mr nodig dan alln n mooi n imponrnd smoltj. D Rijksovrhid hft bpaald dat ht rijk in 2010 voor 100% duurzaam mot inkopn tr stimulring van n duurzam samnlving. AgntschapNL hft d critria voor duurzaam inkopn in ovrlg mt all Rijksdinstn n marktpartijn vastglgd. Daarin is ondrmr bpaald dat als n gbouw aan n Grn- Calc+ scor van Miliu- Indx-Gbouw (MIG) van 200 wordt voldaan, r duurzaam wordt ingkocht. Mt d Watrtorn Bussum wordt dit nivau van duurzaam inkopn mt n factor 5 ovrschrdn, dat wil zggn dat d watrtorn vijf kr mindr miliublastnd is dan wat d Rijksovrhid anno 2010 duurzaam inkopn vindt. Echt duurzaamhid wordt waarschijnlijk pas brikt wannr w aan scors dnkn van n Miliu-Indx- Gbouw van 2000 n hogr. Daar zijn w voorlopig nog nit aan to. Ndrlands Instituut voor Bouwbiologi n Ecologi 3

4 projct Matrialn Er wordt gn xtrm hog matriaalscor brikt bij d watrtorn, dat is ook hl moilijk. Ht komt chtr ook omdat gkozn is voor prfab constructisystmn om d omliggnd natuur zo gring moglijk t blastn. En kuz voor prfab btknt n snll bouwwijz n n rlatif klin bouwplaats, bid blangrijk itms bij d kuz. Daarnaast is prfab passnd binnn d flxibl bouwn gdacht. Voor ht paviljon achtr d torn is gkozn voor n btonprfabconstructi mt glazn gvls n voor ht torngdlt voor n staal/bton constructi mt vl glas. Blangrijk was om n mooi transparant uitstraling t krijgn in d bosrijk omgving. Doordat d constructi in vl gvalln ovrnkomt mt d afwrking wordt daar op matrialn gspaard, htgn n positiv invlod op d matriaalscor hft. Ho wordt duurzaamhid bij watrtorn brikt? Zoals al rdr in dit artikl aanggvn wordt d mtbar duurzaamhid bpaald door ht togpast matriaal, ht nrgivrbruik n ht watrvrbruik. Wlk maatrgln wordn bij d Bussums watrtorn togpast om di xtrm duurzaamhidsscor van 1028 t brikn? Uit ht programma GrnCalc+ blijkt dat d indscor voor n blangrijk dl wordt bpaald door ht nrgivrbruik. In n normal situati is ht nrgivrbruik bpalnd voor ca % van d Miliu-Indx-Gbouw. Matrialn makn dan ca % van d scor uit, trwijl watr voor ca. 2-3% bijdraagt aan ht ghl. Hb j n zr nrgizuinig gbouw wordn d ondrling vrhoudingn andrs. Enrgi warmt/koud Hir wordt xtrm god gscoord. Allrli bprofd tchnikn wordn gbruikt als warmt-koud opslag (wko), warmtpompn (wp), warmtkrachtkoppling (bio-wkk), nz. Er wordt volldig voorzin in d ign nrgibhoft. In d warmtbhoft wordt voorzin door d bio-wkk, di samn mt d btonkrnactivring ht ghl gbouw van warmt kan voorzin. In xtrm koud situatis wordt opgslagn warmt in d bodm gbruikt voor d top vrwarming. Koling gburt vnns via d bio-wkk mt bhulp van n absorptikolmachin n opgslagn koud in d bodm. D koling wordt vnns via d btonkrnactivring uit ht gbouw gtrokkn in samnwrking mt d vntilati. Ht gbouw hft gn gasaansluiting. Blangrijk was om n mooi transparant uitstraling t krijgn in d bosrijk omgving. Enrgi - lktra All bnodigd lktrisch nrgi wordt door d ign installatis duurzaam opgwkt. Dat gburt door windnrgi, PV-clln n d bio-wkk. Op d torn komt n btrkklijk klin windmoln di ca kwh op jaarbasis zal oplvrn, grotr gaat nit omdat ht mtslwrk d dynamisch krachtn slcht op kan nmn. Er wordn 30 m2 zonnclln togpast mt n vrwacht opbrngst van kwh pr jaar. Dat 4 Ndrlands Instituut voor Bouwbiologi n Ecologi

5 projct Ndrlands Instituut voor Bouwbiologi n Ecologi 5

6 projct 6 Ndrlands Instituut voor Bouwbiologi n Ecologi

7 projct D hoop n vrwachting is dat dz rst plaats spodig door n andr projct kan wordn ovrgnomn. btknt dat r naar vrwachting nog ca kwh pr jaar door d warmtkrachtkoppling mot wordn opgwkt, di draait daarm dan ca uur vollast pr jaar. Daarm wordt volldig in d ign nrgibhoft voorzin, plus wat xtra s. Enrginutraal klimaatnutraal Doordat d bio-wkk wordt gstookt mt plantaardig afvaloli (gbruikt frituurvt) lgt dit gn bslag op landbouwaraal voor vodslproducti n draagt ht ook nit bij aan ht broikasffct, omdat dit d kortcyclisch CO2 kringloop is. Plantn nmn CO2 op n staan dat wr af bij rot of vrbranding, dz CO2 draagt daarm nit bij aan ht broikasffct, in tgnstlling tot fossil brandstoffn di miljonn jarn gldn opgslagn CO2 nu in zr kort tijd in d atmosfr uitstotn. Doordat d afvaloli mt vrachtauto s wordt aangvord di wl fossil CO2 uitstotn, mot r xtra nrgi opgwkt wordn, mr dan r zlf vrbruikt wordt om di CO2 missi t compnsrn. Pas dan kan ht gbouw d claim van nrginutraal of klimaatnutraal gstand don. Dat is hir ht gval. Watrvrbruik Ook op ht gbid van watrvrbruik scoort ht projct van d watrtorn hl rg god. Dat komt omdat al ht ign afvalwatr zlf gzuivrd t wordn, ht pand hft gn rioolaansluiting. Ht afvalwatr wordt gzuivrd door middl van n hlofytnfiltr. Ht zuivr watr wat daar wr uitkomt, wordt hrgbruikt voor d toiltspoling van all toilttn in ht gbouw. Daarm wordt 80% van ht drinkwatrvrbruik gspaard n ontstaat r n klin watrkringloop mt n gring aanvulling drinkwatr van ht watrlidingbdrijf. Op dz schaal is n hlofytnfiltr in Europa nog nit togpast. Door al dz maatrgln is ht watrtorn projct ht mst miliuvrindlijk kantoorgbouw dat r momntl gbouwd is. D hoop n vrwachting is dat dz rst plaats spodig door n andr projct kan wordn ovrgnomn, alln op di manir blijvn d ontwikklingn wrklijk d god kant op gaan. Wij zijn chtr hl blij mt dit Watrtorn projct n bwijs t hbbn kunnn lvrn dat ht commrcil moglijk is om n xtrm duurzaam projct t ralisrn. D gdrvnhid van ht NIBE om n hog miliuambiti commrcil aantrkklijk t ralisrn, wordt al sinds jarn van onz klantn n opdrachtgvrs gwaardrd. Projctggvns Projct nr. 283: Watrtorn Bussum Soort projct: Vrbouwn van oud watrtorn tot duurzaamst kantoor van Ndrland Opdrachtgvr: NIBE, latr BWC (NIBE n VOCUS architctn) Priod: Rol NIBE: Initiatifnmr projct, ontwikklaar van duurzaamhidsconcpt n md risicodragnd ontwikklaar van ht projct Participantn - Architct n dircti: Bob Custrs van VOCUS Architctn bna t Bussum - Advisur duurzaam bouwn: Michil Haas van Ndrlands Instituut voor Bouwbiologi n Ecologi (NIBE) t Bussum - Advisur installatis: Ernst Israls van BOOM S/I t Dlft - Advisur ontwikkling: Maartn Smits van Sixpnc t Bussum - Aannmr paviljon: Hrcuton t Kuijck - Aannmr torn: Blmr Bouw t Almr (faillit ggaan) - Aannmr installatis: Trbrg Systmintgrati t Niuwgin Ndrlands Instituut voor Bouwbiologi n Ecologi 7

8 projct MAAK KENNIS MET d wrkgbidn VAN NIBE Ht NIBE hft in d afglopn 20 jaar n brd scop van wrkgbidn n projctn opgbouwd. O I ONTWERP A ADVIES INSTRUMENT nrgi matrialn watr innovati cologi gzondhid R RESEARCH P PUBLICATIES D DUMO Vraag naar d andr foldrs uit d rks projctn. Bussummrgrindwg 1b, 1406 NZ Bussum Postbus 229, 1400 AE Bussum Tlfoon: Fax: Intrnt: 8 Ndrlands Instituut voor Bouwbiologi n Ecologi

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES Opdrachtgvr Stroomvrsnlling/Platform 31 Koningin Julianaplin 10 Postbus 30833 2595 AA Dn Haag Contactprsoon: Patrick

Nadere informatie

ASRE M RL Masterproof 2004

ASRE M RL Masterproof 2004 Nit Vrtrouw ASRE M RL Mastrproof 2004 ik Privat Samnwrking vrsus Privat Financ 'It is not th nam of a projct but th consquncs that rally mattr' Mastrproof in ht kadr van d postdoctoral MRE opliding bij

Nadere informatie

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit Chmisch Fitlijkhdn d i t i 5 3 n r 2 3 6 j u n i 2 0 0 7 D Contxt D watrstofconomi D Basis Enrgi uit chmi D Dipt Prstatis op d prof gstld a u t u r : B a s t i n n W n t z l brandstofcl Brug tussn brandstof

Nadere informatie

BEWAARDERS EN STRESS

BEWAARDERS EN STRESS !,D "' BEWAARDERS EN STRESS n valuati van ht gbruik van d vragnlijst organisatistrss papr voor ht kwantitatif projct Sociologisch Instituut Lidn M.M. Kommr novmbr 987 k) INHOUD INLEIDING ACHTERGROND 3,

Nadere informatie

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam jaarvrslag 3 1 voorwoord 4 2 profil van d organisati 8 2.1 Algmn 9 2.2 Organisatistructuur 9 2.3 Krnggvns 11 2.4 Blanghbbndn 11 3 govrnanc 12 3.1 Bstuur n tozicht 13 3.2 Bdrijfsvoring 15 3.3. Cliëntnraad

Nadere informatie

Herfst 2012. Duurzame Logistiek Eenvoudige stappen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Geen verrassingen Een update op ARBO gebied.

Herfst 2012. Duurzame Logistiek Eenvoudige stappen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Geen verrassingen Een update op ARBO gebied. urka Ht magazin voor profssionl godrnstroom bhrsing Nummr 17 Hrfst 2012 www.urkapub.nl Duurzam Logistik Envoudig stappn om d CO 2 uitstoot t vrmindrn. Gn vrrassingn En updat op ARBO gbid. Vilighid in ht

Nadere informatie

StepeloInformeert. de voorzitte. Ondernemersbijeenkomst Jaarvergadering 2013. Datum: 18 april 20uu1r3. Programm

StepeloInformeert. de voorzitte. Ondernemersbijeenkomst Jaarvergadering 2013. Datum: 18 april 20uu1r3. Programm Stplo niuwsbrif april 2013 StploInformrt Van d voorzittr Gacht collga ondrnmr, Wr n niuw uitgav mt wtnswaardighdn ovr ons bdrijvntrrin Stplo. Samn wrkn w aan n attractif industritrrin mt aantrkklijk bdrijvn,

Nadere informatie

MKBA. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 1. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 2 MKBA. Meer weten?

MKBA. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 1. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 2 MKBA. Meer weten? Voorbld van ht montarisrn van ysik ctn: 1 Voorbld van ht montarisrn van ysik ctn: 2 Mr wtn? En Maatschapplijk Kostn-BatnAnalys () gt ht rndmnt van n invstring voor d ghl maatschappij wr. D kracht van d

Nadere informatie

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014 ht PnsionLab r(a)grt Formulbok 2012-2014 PENSIOENLAB 2014 www.pnsionlab.nl Ht PnsionLab is n initiatif van CNV Jongrn, FNV Jong n VCP Young Profssionals in samnwrking mt Pnsionfdrati n Stichting FVP. In

Nadere informatie

De toekomst van de AWBZ

De toekomst van de AWBZ Advis uitgbracht door d Raad voor d Volksgzondhid n Zorg aan d ministr van Volksgzondhid, Wlzijn n Sport Zotrmr, sptmbr 1997 Inhoudsopgav Samnvatting 5 1 Vragn ovr d tokomst van d AWBZ 9 2 Ht profil van

Nadere informatie

Veranderingen ondersteunen met ARCHIBUS

Veranderingen ondersteunen met ARCHIBUS Vrandringn ondrstunn mt ARCHIBUS Naar vrmindring van d total bzttingskostn Organisatis vindn tgnwoordig hun wg in n voortdurnd vrandrnd, n uitdagnd, zaklijk omgving door stvig t snijdn in kostn, mnsn ldrs

Nadere informatie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie Polsbandjs voor drankvrkoop op Spoorpop 2010 D krant van Bussum, inclusif NaardrNiuws Wonsdag 24 fbruari 2010 Gaston Bannir : Ik hb gn vrij tijd want d tijd is vrij. Snak prviw: D Bussums Watrtorn 5 10/15

Nadere informatie

o e o e e o e e o e e e l. e e o e e ~~ ~~

o e o e e o e e o e e e l. e e o e e ~~ ~~ ~~ ~~ o @ o o IC o O o l. 440424 inliding n gbruikswijzr van dz SPA toolkit Dol Dz toolkit is samngstld door d SPA-grop: d Samnwrknd Procs-Advisurs. Ht dol van dz gids is ht ovrdragn van knnis n rvaring

Nadere informatie

David Maesen (35 jaar)

David Maesen (35 jaar) bst vrsi van zichzlf! sptmbr 2011 nr. 65 4 ditis pr jaar David Masn (35 jaar) David Masn bhaald dit jaar, op zijn 35st, ht mastrdiploma Fotografi aan d Mdia, Arts & Dsign faculty. Hij won mt zijn afstudrwrk

Nadere informatie

Eindverslag Minorproject irobot Stichting Humanitas Rotterdam. Phébe Das Ergotherapie 0847674 Guus Kuil Gezondheidszorg Technologie 0806656

Eindverslag Minorproject irobot Stichting Humanitas Rotterdam. Phébe Das Ergotherapie 0847674 Guus Kuil Gezondheidszorg Technologie 0806656 Eindvrslag Minorprojct irobot Stichting Humanitas Rottrdam Phéb Das Ergothrapi 0847674 Guus Kuil Gzondhidszorg Tchnologi 0806656 Opdrachtgvr Dhr. R. Balkhovn Docnt Dhr. W. Nas Minor Wtnschap n Gzondhidszorg

Nadere informatie

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord GOED gzin & ghoord Alls ovr: oogmod, oogzorg & hooroplossingn uitgav april 2014 dsign & gzondhid voor hm, haar & kids artsn aan ht woord oogarts Roukns & Jubilum huisarts Magazin 1 voorwoord Aad Roukns

Nadere informatie

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati nummr 08 Blgië-Blgiqu P.B. 3000 Luvn 1 2/2817 maandag 22 novmbr 2004 jaargang 31 2004-2005 www.vto.b afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt

Nadere informatie

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij.

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij. Vrslag vird bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrdinn n ovr xprimntn tr vrstrking van Andrs Wrkn 21 juni 2013, Landgod Zonhuvl t Doorn Op d langst dag van ht

Nadere informatie

licentienieuws #3 Visueel leren

licentienieuws #3 Visueel leren sptmbr 2011 licntiniuws #3 jaargang 15, nummr 3 In SURF licntiniuws vindt u niuws ovr d bmiddlingsovrnkomstn di SURFdinstn hft afgslotn mt aanbidrs van softwar, contnt, dinstn n hardwar. Licntiniuws vrschijnt

Nadere informatie

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013 AMER BREED 1 Magazin van Amrpoort / 10 jaargang Wrk don wat bij j past botsrn mt was AGENDA Tot 7 april 2013 Expositi HollAndrs vrlngd D tntoonstlling HollAndrs in ht Zaans Musum is vrlngd. Ht wrk van

Nadere informatie

de Dukenburger Angélique van der Heijden

de Dukenburger Angélique van der Heijden d Duknburgr Info-magazin voor Duknburg - 7 jaargang nummr - fbruari 04 Angéliqu van dr Hijdn En vrdr: Buurtvrbindrs Parkrn op zondag Ontwikklingn zwmbad Voortgang wijkbhrplannn Paul Gntnaar n zijn Mrcds

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Vernieuwen is vooruitgaan

Jaarverslag 2012. Vernieuwen is vooruitgaan Jaarvrslag 2012 Vrniuwn is vooruitgaan Enkl concrt rsultatn van 2012 Lapauw Intrnational VCST Amplidata Flandrs PlasticVision Blwind I-movix Spac Applications Srvics Psychomd Provan Laborx Physiol Flxiways

Nadere informatie

Anders veranderen volgens Thijs Homan

Anders veranderen volgens Thijs Homan Vrslag vijfd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrandrn 20 fbruari 2014 bij ING t Amstrdam Bijnkomst vijf van ht lrntwrk Andrs Wrkn van Factor Vijf n NSvP vindt

Nadere informatie

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer Tolichting bhrdominn In d wrld van d automatisring n informativoorzining wordt, naast systmontwikkling, ondrschid gmaakt tussn dri vormn van bhr: functionl bhr, applicatibhr n tchnisch bhr. W lichtn dz

Nadere informatie

Winkelen in zuidpolder

Winkelen in zuidpolder 2 ditit 2011 Winkln in zuidpoldr...dat is gnitn voor ht hél gzin! Gratis parkrn Grot divrsitit aan winkls Gdltlijk ovrdkt Elk vrijdag wkmarkt Vilig n schoon www.winklcntrumzuidpoldr.nl Intrviw mt Tink

Nadere informatie

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament Wi n ld Ga bs nzn f v an zt m Dhr gz n am nsn Mw nli Tr jk in hun B vra k ntw ign G D sink oord kra dat wrl, lij cht d d ht o is n kh. Va n at zov it id. nuit Arja urs r is af, n E. Aa h rk n W t za ild

Nadere informatie

Regionale rekeningen van de landbouw

Regionale rekeningen van de landbouw Rgional rkningn van d landbouw Novmbr 2005 Els Dmuynck n Els Brnarts Ministri van d Vlaams Gmnschap Administrati Land- n Tuinbouw (ALT) Afdling Monitoring n Studi (AMS) Luvnsplin 4 1000 Brussl INLEIDING

Nadere informatie

Zelfmanagement bij ouderen

Zelfmanagement bij ouderen Zlfmanagmnt bij oudrn factsht Inhoud Wat is zlfmanagmnt bij oudrn? 3 Thoriën di tn grondslag liggn aan zlfmanagmnt bij oudrn 3 Zlfmanagmnt uitgaand van communicativ zlfsturing 4 D zlfmanagmnt van wlbvindn

Nadere informatie

Waterrijk, Vogelrijk, Kansrijk. Een visie op water en vogels in Nederland

Waterrijk, Vogelrijk, Kansrijk. Een visie op water en vogels in Nederland Watrrijk, Voglrijk, Kansrijk En visi op watr n vogls in Ndrland Watrrijk, voglrijk, kansrijk a r i s d m Watr lijkt hl vanzlfsprknd. Dat is ht in zkr zin ook. Zondr watr immrs gn lvn. Maar waar ovrvlod

Nadere informatie