De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof?"

Transcriptie

1 D vlhid van kwalititssystmn in d zorg: Wi baant zich n wg in dit doolhof? Drs. ing. K. Janssn Stnbrg, Q-Consult D kuz voor n kwalititssystm loopt voor vl kwalititsmanagrs uit op n zoktocht in n doolhof zondr ht bij d hand hbbn van n plattgrond. Er zijn vl vrschillnd kwalititssystmn ontwikkld n d vrschilln hirtussn zijn klin n vaak ondoorzichtig. Om u t hlpn in dz zoktocht is in dit artikl n ovrzicht opgstld van d mst voorkomnd systmn in zorginstllingn. Dit artikl richt zich op d vrschilln tussn d systmn, zodat uw kuz voor n systm makklijkr n mindr tijdrovnd is. Waarom kwalititssystmn Op 1 april 1996 is d Kwalititswt zorginstllingn in wrking gtrdn. Dz wt stlt global kwalititsisn aan d zorg. D individul zorginstlling (of koplorganisati) mot d algmn isn di dz wt stlt zlf nadr uitvorn n invulln. Dz ruim bpaling hft voor d zorginstllingn ht gvolg dat z zlf kunnn kizn wlk kwalititssystm z willn hantrn. Instllingn in d zorgsctor motn, om zorg van god kwalitit t lvrn, in idr gval aan vir isn voldon: 1. Vrantwoord zorg: dit wil zggn zorg van god nivau di in idr gval doltrffnd, dolmatig n patiëntgricht is; 2. Op kwalitit gricht blid: dit btknt n god organisati waarbij in idr gval duidlijk wordt wi wlk wrkzaamhdn uitvort n wi daarvoor vrantwoordlijk is; 3. Kwalititssystmn: zorginstllingn dinn n structurl kwalititssystm op t zttn. Cntraal in dit systm dinn d xplicit gformulrd normn t staan waaraan n instlling dint t voldon; 4. Jaarvrslag: zorginstllingn dinn n jaarrapport ovr kwalitit in d zorg uit t brngn. In 2002 nam d ovrhid n aantal initiativn om ht wrkn aan kwalitit in d zorgsctor t stimulrn. D tonmalig staatsscrtaris Ross van VWS drong aan op ht invorn van kwalititsblid door partijn in d zorgsctor. Om n vrsnlling in d kwalitit n dolmatighid t ralisrn is ht programma Snllr Btr gstart. Dit programma hft als dol d zorg snllr n btr t makn. Snllr, om d zorg op tijd bschikbaar t hbbn zodat wachttijdn binnn proportis blijvn. Bij btr gaat ht vooral om btr zorg voor d patiënt. Om d zorg t vrsnlln n vrbtrn zijn r dri pijlrs in ht programma opgstld: 1. Bnchmark voor d zorginstllingn; 2. Indicatorn voor n vilig n btr zorg; 3. Ontwikkling van ht programma kwalitit, innovati n dolmatighid. Ht programma kwalitit, innovati n dolmatighid wordt in d zorginstllingn ondrstund door ht opstlln van n kwalititsblid n ht implmntrn van n kwalititssystm. Dit klinkt hl simpl, maar nits is mindr waar. D kuz voor n kwalititssystm blijkt voor vl zorginstllingn n zoktocht in n doolhof zondr plattgrond. Dit artikl hft tn dol u dz plattgrond aan t rikn, zodat u n god kuz kunt makn voor n kwalititssystm dat bij uw instlling n dolstllingn past. Tn rst zal n aantal kwalititssystmn kort bschrvn wordn, vrvolgns wordn d vrschilln tussn d systmn aan d kaak gstld om af t sluitn mt d conclusi: ho maak j n kuz voor n bpaald systm? Omschrijving kwalititssystmn In onz daglijks advispraktijk komn wij vrschillnd kwalititssystmn tgn. In dit artikl concntrrn wij ons op d mst voorkomnd systmn voor zorginstllingn. Dz systmn zijn d volgnd:,,, Balancd Scor Card, ISO,, OHSAS n. Bij d kuz voor n kwalititssystm zijn vrschillnd aspctn blangrijk. Tn rst wil j als kwalititsmanagr wtn wat d focus van ht systm is: is ht systm gricht op d zorginstlling als ghl of ligt d focus op n klinr dl van d organisati? En twd ondrschid dat gmaakt wordt is of ht systm gricht is op d primair of ook op d ondrstunnd procssn? Tn drd is blangrijk voor wlk dolgrop ht systm ontworpn is. In tabl 1 zit u dz vragn voor d gkozn kwalititssystmn uitgwrkt. D stichting is in 1991 opgricht op initiatif van ht ministri van conomisch zakn. Dol van d stichting is ht vrhogn van d kwalitit van d bdrijfsvoring op basis van ht managmntmodl. Ht managmntmodl is n instrumnt dat op gstructurrd n intgral wijz d strk n voor vrbtring vatbar puntn in n organisati inzichtlijk maakt. Op dz wijz lidt dit instrumnt d organisati tot n btr kwalitit Lidrschap Managmnt van Mdwrkrs Stratgi & Blid Managmnt van Middln Managmnt van Procssn Mdwrkrs Klantn & lvrancirs Maatschappij Bstuur n financirs Organisati Rsultaat Vrbtrn & Vrniuwn Fig 1: -modl (bron:

2 van d bdrijfsvoring. Invoring van dit modl wordt altijd gïnitird door ht managmnt. Ht modl bstaat uit vijf organisati- n vir rsultaatgbidn. Dz ngn gbidn wordn gzin als aandachtsgbidn n nit als critria. Invoring van ht -modl is dan ook nit in n strak kurslijf ggotn, maar bidt houvast n ruim kadrs. Ht -modl kan op vrschillnd manirn gbruikt wordn: 1. als bwustwording; 2. als diagnostisch modl; 3. als bsturingsmodl; 4. als vrbtrmodl. Afhanklijk van ondr mr d groott van n organisati wordt voor n van dz manirn/doln gkozn. Grot organisatis gbruikn ht modl vaak als bsturingsmodl, trwijl klin organisatis ht modl doorgaans gbruikn als bwustwordings- of als diagnostisch modl. Ht (Ndrlands Instituut voor Accrditati van Ziknhuizn) is opgricht in 1998 door d Ndrlands vrniging van ziknhuizn, d Ndrlands fdrati van UMC s, d ord van mdisch spcialistn n d stichting profprojct Accrditati. Ht is n instituut dat ziknhuizn accrditrt op basis van normn di door ht zijn ontwikkld. Dz normn zijn in tw dln gsplitst: afdlingsbrd normn n n ovrkoplnd ziknhuisbrd norm. Dol van dz accrditati is stimulati voor d ziknhuizn om kwalitit van d organisati van d zorg t vrbtrn n t borgn. D -accrditati is in fit n kurmrk van ziknhuizn. Sinds 2004 is d ziknhuisbrd -norm in ovrnstmming gbracht mt ht managmntmodl, dat hirvoor bschrvn is. Ht kan zowl ziknhuisbrd als n organisati-nhid accrditrn. Wannr n organisati-nhid gaccrditrd wordt is wl ht dol om uitindlijk ht ghl ziknhuis t accrditrn. D stichting is in 1994 opgricht door aanbidrs van zorg, vrzkraars/financirs n patiëntn/consumntn. Dol van d stichting is ht harmonisrn van d xtrn boordling van kwalititssystmn in zorg-n wlzijnssctorn. Ht -modl is gbasrd op ht ISO modl. schma s omvattn all normn uit ISO 9001:2000. Wannr n instlling -gcrtificrd is, is zij voor di btrffnd ondrdln ook ISO 9001:2000 gcrtificrd. stimulrt ht wrkn aan kwalitit vanuit ht prspctif van d klant. Ht modl is zowl gricht op ht primair (rubrikn 1 t/m 3 in figuur 2) als ht scundair procs (rubrikn 4 t/m 9 in figuur 2). Hirbij staat wl ht primair procs cntraal. Als n organisati -gcrtificrd is, kan gn ISO crtificati mr aangvraagd wordn. Er zijn vrschillnd -schma s voor vrschillnd sctorn. Dit hft als voordl dat sctorspcifik normn zijn opgstld. Op kunt u zin of r voor uw sctor rds n -schma is opgstld. Fig 2: -modl (bron: Balancd Scor Card (vrdr: ) D richt zich volldig op d inrichting van stuurinformati n d koppling van dz informati aan d gformulrd missi n visi. Ht modl dot dit vanuit vir prspctivn, di kort wordn toglicht in figuur 3: 1. Markt/Klant prspctif (aandachtsgbid: kwalitit van zorg); 2. Lrn & groin prspctif (aandachtsgbid: kwalitit van zorg & arbid); 3. Financil prspctif (aandachtsgbid: financiën & producti); 4. Procsmanagmnt prspctif (aandachtsgbid: producti, kwalitit van zorg & arbid). D kracht van d ligt in d structurring van d aanwzig informati n ht aanbrngn van n glaagdhid hirin. Ht strvn is tot n dashboard t komn waarop op n ovrzichtlijk manir d blangrijkst informati wordt wrggvn. Ht princip van d is dat Markt/klant Indicatorn: ho kunnn w onz klantn maximaal bdinn? wannr zich afwijkingn voordon tn opzicht van d norm, dit op ht dashboard vrschijnt. En drglijk stuurinstrumnt wordt ook wl d cockpit van d organisati gnomd. D wordt vl gbruikt in zorginstllingn n wordt ook in combinati mt ht -modl gbruikt. Financil Indicatorn: Wat wnsn onz stakholdrs? Visi & Stratgi Lrn n groin Indicatorn: ho kunnn w vrbtringn doorvorn om onz visi t ralisrn? Fig 3: Balancd Scor Card Continu vrbtring van ht kwalititsmanagmntsystm Bdrijfsprocssn Indicatorn: Ho wrkn onz bdrijfsprocssn zo fficiënt moglijk? ISO 9001:2000 ISO is vrrwg ht mst bknd kwalititssystm. ISO is n intrnational norm di gricht is op kwalititsbhrsing binnn organisatis. D ISO-norm is n algmn norm: hij kan gbruikt wordn door fabrikantn n voor dinstvrlnrs. K L A N T i s n 5. Managmnt vrantwoordlijkhid 6. Managmnt 8. Mtn, analysrn van middln n vrbtrn 7. Product procs Product Input ralisati Output t v r d n h i d K L A N T Fig 4: ISO 9001:2000 norm

3 ISO 9001:2000 is d niuwst ISO norm n hft tn opzicht van d oudr normn mr aandacht voor n procsmatig aanpak, continu vrbtrn, klanttvrdnhid n opliding van n communicati mt mdwrkrs. D norm schrijft voor wat r mot gburn. D invulling (ho mot ht gburn) is afhanklijk van d spcifik situati n wnsn van d organisati. En zorginstlling di ISO gcrtificrd is, kan dit nit combinrn mt. is d afkorting voor Hazard Analysis Critical Control Point. Dit is n systm waarm mt nam procsbhrsing kan wordn opgzt n ondrhoudn. is n kwalititssystm dat gricht is op ht vilig producrn van vodingsmiddln. Ht blangrijkst dol van is ht uitvorn van n gvarnanalys n ht bpaln van d kritisch bhrsingspuntn in ht productiprocs van vodingsmiddln. En arbozorgsystm is n mthod om d arbidsomstandighdn n vilighid binnn n organisati t optimalisrn. Vanuit d wt wordn wrkgvrs vrplicht bij ht vorn van n algmn ondrnmingsblid dit blid md t richtn op n zo groot moglijk vilighid, n zo god moglijk gzondhid n ht bvordrn van ht wlzijn van d wrknmr. En god middl om dz doln t brikn is ht invorn van n arbomanagmntnorm. is zo n norm. Door ht invorn van dz norm krijgt mn inzicht in d blangrijkst risico s van ht bdrijfsprocs n kan continu vrbtring vrwacht wordn op ht gbid van arbomanagmnt. is opgzt in htzlfd schma als ISO 9001:2000, waardoor bid systmn makklijk t intgrrn zijn. Ht modl (modl intrn kwalititssystm voor vrplghuizn) is ontwikkld door d branchvrniging voor vrplging n vrzorging Arcars n wordt voornamlijk binnn vrplghuizn gbruikt. Naast vrplghuizn makn ook vrzorgingsthuizn gbruik van dit modl. Ht modl is intrn gricht: ht gaat uit van d missi/visi van d organisati n borduurt hirop voort door t kijkn wat d organisati aan dinstn/productn kan bidn n ho z dit kan don. 7: Multidisciplinair wrkn 8. Procdurs & wrkwijzn 3. Mns-n zorgvisi 4. Public Rlations Fig 5: modl Vrschilln tussn systmn Howl all gnomd systmn htzlfd uitgangpunt knnn: vrbtring van d bschrvn procssn, zijn r substantiël vrschilln tussn d systmn t nomn: 1. Ht rst is d topasbaarhid van ht modl., ISO,, OHSAS n zijn algmn modlln di voor lk organisati topasbaar zijn. richt zich op zorginstllingn in ht algmn. Dit is dan ook n groot voordl van tn opzicht van ISO. D isn voor ht primair procs zijn op d zorgsctor aangpast n rlvant wtgving is hir in trug t vindn. ISO is algmn n dus voor all sctorn t gbruikn. En twd voordl van tn opzicht van ISO is dat d norm uit n samnwrking tussn aanbidrs van zorg, vrzkraars/financirs n patiëntn is ontstaan. Hirdoor wordn ht draagvlak voor ht -schma n d togvogd waard vrgroot. is n norm di op ht -modl is gbasrd n spcifik voor ziknhuizn ontwikkld is. is xplicit voor vrplg-n vrzorgingsthuizn ontwikkld. 2. D focus is n blangrijk twd vrschil van d gnomd modlln. Ht -modl is hirvan ht mst brd modl: ht richt zich op zowl ht primair als d ondrstunnd procssn n knt hirin vir vrschillnd topassingsgbidn (bwustwording, diagnostik, bsturing of vrbtring). ISO n hbbn ht primair procs als uitgangspunt n richtn zich bij ht vrbtrn op d organisati als ghl. D Balancd Scor Card is n bsturingsmodl n richt zich vooral op prstatis n prstativrbtring. OHSAS is n arbomanagmntmodl n richt zich op vilighid, is nog spcifikr n lgt d focus op vilighid van voding. richt zich op zowl primair als ondrstunnd procssn in vrplg- n vrzorgingsthuizn. 3. En drd vrschil is d mat waarin d systmn normatif zijn. Ht -modl n d Balancd Scor Card zijn hirbij richtlijnn/instrumntn. Dz modlln gvn vooral kadrs aan waarbinnn d organisati d vrijhid hft om hir n ign invulling aan t gvn. Dit trwijl ht bij bijvoorbld ISO vooral gaat om isn bij ht inrichtn van ht kwalititssystm. En twd ondrschid van ht -modl n d is dat d initiati om voor dz modlln t kizn van ht managmnt uitkomt, trwijl dit bij d andr modlln nit gangbaar is. 4. D moglijkhid om t crtificrn kan n laatst argumnt zijn om n bpaald systm t kizn. In tabl 1 kunt u zin wlk systmn wl n wlk nit crtificrbaar zijn. Conclusi: Ho kizn

4 D kuz voor n kwalititssystm is zr afhanklijk van ht dol dat nagstrfd wordt bij invoring van n systm. Erst din j als zorginstlling t bpaln wat j wilt brikn mt ht in t vorn kwalititssystm. Wilt u ht systm voornamlijk gbruikn als bsturingssystm of als vrbtringssystm? Wilt u zich richtn op vilighid (van patiëntn n wrknmrs) of wilt u n algmn kwalititssystm implmntrn? Wilt u n systm dat kadrs bidt of wilt u striktr normn topassn? Vindt u n crtificati/accrditati blangrijk of is dit nit noodzaklijk? Eén manir om n kuz t makn is door t kijkn naar d topassing van ht kwalititssystm. W kijkn hirbij naar ht ondrschid dat bij topassing van ht -modl gmaakt wordt (bron: 1. Als bwustmaking: ht modl wordt gbruikt als startpunt voor n discussi ovr bijvoorbld d inhoud van ht modl, ht princip van vrbtrn of d koppling tussn d organisati-n rsultaatgbidn; 2. Als diagnos: n diagnos van uw organisati op basis van één van d kwalititssystmn lidt tot strk n zwakk puntn van uw organisati; 3. Als vrbtrmodl: bij implmntati van ht modl gbruik j ht tvns als vrbtrmodl; 4. Als bsturingsmodl: n kwalititssystm wordt als bsturingssystm gbruikt als ht bstaand bsturingssystm gïntgrrd wordt ht d opzt n/of inhoud van ht kwalititssystm. Naast ht bpaln van d topassing van ht modl, is ht ook blangrijk t kijkn naar d aard van d organisati: is ht n ziknhuis, n vrplghuis tc. In ondrstaand matrix zit u dz tw critria als d x- n y-as uitn gzt. Soort Organisati Thuiszorg Ghandicapt zorg Ziknhuizn (voor bpaald clustrs) ISO 9001:2000 (voor bpaald clustrs) ISO 9001:2000 GGZ Vrplg- n vrzorgingssctor Bwustmaking Diagnos Vrbtr Bsturing Op d vraag voor wlk systm ú dint t kizn kan ik gn nduidig antwoord gvn. U zult zlf motn bslissn wat u blangrijk vindt n waar uw aandachtsgbidn liggn. Mt dit artikl n ht gbodn ovrzicht bij d hand wordt d bslissing in idr gval n stuk ovrzichtlijkr! Kwalititssystm Litratuur: - mw. drs. M. lifrink, :n inliding, kwalititsmanagmnt voor zorginstllingn, WEKA: dc 2004; - mw. drs. H.W.M. Baard, : n inliding, kwalititsmanagmnt voor zorginstllingn, WEKA: dc 2004; -

5 - -

6 Focus Procs Topasbaar op: Voor wi ontworpn? Tolichting Primair n ondrstunnd procssn Organisatis di willn xcllrn in hun bdrijfsvoring. Ht -modl is n managmntmodl n gaat dan ook vrdr dan n kwalititssystm als ISO n. Ht is hirin ook mindr concrt dan ISO n. Voor ht is gn moglijkhid tot crtificati. Wl kunnn organisatis rknd wordn door d -prijs, -vrbtrcrtificaat n -ondrschiding. ISO 9001:2000 Balancd Scor Card OHSAS Primair n ondrstunnd procssn Primair procssn Primair n ondrstunnd procssn Prstati, bsturingsmodl Vodslvilighid, wttlijk vrplicht Gricht op vilighid Primair n ondrstunnd procssn Ziknhuizn: ziknhuisbrd, afdling of organisati-nhid. instrumnt tr accrditati of op zichzlf staand organisati ondrdl Dln van d organisati di t makn hbbn mt voding Ziknhuizn di kwalitit willn borgn middls vast normn n accrditati. Organisatis di klantgricht willn wrkn. Organisatis di klantgricht willn wrkn. Organisatis di inzicht willn hbbn in hun prstatis n actis n hirop willn bijsturn n di al wat mr rvaring hbbn mt kwalititsmanagmnt. Organisatis di voor vodslvilighid gcrtificrd motn of willn wordn. Organisatis di op gstructurrd wijz invulling aan arbomanagmnt willn gvn. Vrplg-n vrzorgingshuizn di structuur willn aanbrngn in ht kwalititsblid is n kurmrk voor ziknhuizn. Ht accrditrt op basis van normn di gbasrd zijn op ht modl. Hr-accrditati vindt plaats na vir jaar. ISO 9001:2000 is n algmn norm n kan dan ook bij zowl productibdrijvn als dinstvrlnnd bdrijvn gïmplmntrd wordn. ISO is crtificrbaar. is spcifik ontworpn voor zorginstllingn. is crtificrbaar. Is n manir om doln t stlln in n organisati n hirop bij t sturn. Zgt winig ovr d manir waarop di doln brikt dinn t wordn. Voor d vindt gn crtificati/accrditati plaats. is gn aanhangsl van n kwalititssystm als ISO Vodslvilighid kan dan ook lidn tot hl andr kritik bhrsingspuntn dan kwalititsbhr van d organisati. is crtificrbaar. OHSAS knt dzlfd structuur als ISO 9001:2000 n is hirm dus god vrnigbaar. OHSAS is crtificrbaar. bidt vooral structuur n ordning. Ht lidt nit automatisch tot kwalititsvrbtring. Tabl 1: Vrschilln tussn kwalititssystmn

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Fase 1. Ontwikkeling van het instrumentarium en eerste ervaringen

Fase 1. Ontwikkeling van het instrumentarium en eerste ervaringen Evaluationdrzok Systmtozicht op kwalitit n vilighid in d zorg Fas 1. Ontwikkling van ht instrumntarium n rst rvaringn Dr. A. (Annmik) Stoopndaal Dr.Ing. M. (Martin) d Br MBA instituut Blid & Managmnt Gzondhidszorg

Nadere informatie

Participatie van patiënt en familie

Participatie van patiënt en familie Participati van patiënt n famili n opn dbatcultuur. Ho vr staan w nu cht in d zorg? Sabin Buntinx, OPZC Rkm Jan Van Spybrock, VVGG Rinhild Vandrlindn, OPZC Rkm Jan Dlvaux, Uilnspigl slid 2 Via Bld > Kop-

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

ISO-certificering specialistenopleidingen UMCG

ISO-certificering specialistenopleidingen UMCG ISO-crtificring spcialistnoplidingn UMCG Prof. Lambrt d Bont Aanliding Brif RGS augustus 03: D RGS gaat pr 04 tozin op d implmntati van n kwalitits- cyclus (PDCA) door d oplidingsgrop. D RGS knt, glt op

Nadere informatie

Routekaart Transitie Jeugdzorg

Routekaart Transitie Jeugdzorg Routkaart Transiti Jugdzorg Algmn Bsluit 1 kw 2 kw 1. Startnotiti is vastgstld 1 2. Visinota is vastgstld 2 3. Plan van aanpak is vastgstld B&W 06 4. Pilots praktijkvrknning: - van ZAT naar BEA B&W 1 kw

Nadere informatie

Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl

Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl Huisstijlhandbok Algmn richtlijnn & instructis voor gbruik van d huisstijl Jongrn Svnum Huisstijlhandbok Jongrn Svnum Inhoud Inliding pag 4 Huisstijl pag 5 Bldmrk pag 6 Huisstijlklurn pag 8 Voorbldn van

Nadere informatie

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet Visi togang sociaal domin n invoring participatiwt Visitrajct uitgvord in opdracht van d gmntn Niuw Watrwg Noord Martin Hklaar Daniël Huisman Floris Bannink Dfinitiv vrsi 16 mi 20 13 Visi togang sociaal

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Hoofd Evaluatie, Kwaliteit en Ontwikkeling (EKO)

FUNCTIEBESCHRIJVING. Hoofd Evaluatie, Kwaliteit en Ontwikkeling (EKO) FUNCTIEBESCHRIJVING Hoofd Evaluati, Kwalitit n Ontwikkling (EKO) Organisati Ht UMC St Radboud, opgricht in 1951, is n van d acht Univrsitair Mdisch Cntra in Ndrland. Sinds haar oprichting hft ht UMC St.

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155 *1002937* Gmntraad van Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Gmnt Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Ondrwrp Zaaknummr Uw knmrk Datum Damoclsblid gmnt Hnglo 1001155 Gacht gmntraad, Hirbij stuur ik u tr bsprking n

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

...aan de slag dan maar!

...aan de slag dan maar! initiatif van d knkf...aan d slag dan maar! Thori n wrkvormn voor ht comptntigricht bglidn van jongrn Inliding initiatif van d knkf Voor u ligt ht cursusbok Osh? Aan d slag dan maar. Ht cursusbok maakt

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

op gebouw- en wijkniveau

op gebouw- en wijkniveau projct A ADVIES Enrgibsparing n nrgivrduurzaming op gbouw- n wijknivau EPC vrlaging Toolnburg Zuid Ymr is n woningbouwcorporati mt hog ambitis op ht gbid van nrgi. Dz ambitis sluitn god aan bij d ambitis

Nadere informatie

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer Tolichting bhrdominn In d wrld van d automatisring n informativoorzining wordt, naast systmontwikkling, ondrschid gmaakt tussn dri vormn van bhr: functionl bhr, applicatibhr n tchnisch bhr. W lichtn dz

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten Enco HollandsWind 4 jaar 2 kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particulir klantn Wat is HollandsWind? Enco HollandsWind is lktrisch nrgi, duurzaam opgwkt door windturbins in Ndrlands windparkn. Mt uw kuz voor

Nadere informatie

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs Cocrati als samnwrkingsmodl binnn ht ondrwijs Ondrwijscongrs Surinam 2013 Grt van dn Brink Vrplgkundig n Gzondhidswtnschappr Nijmgn Cocrati Hogschool Studnt Cocrati Ziknhuis Radboud Inhoud/ zorg Hogschool

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Samenspel in verandering 20 januari 2012

Samenspel in verandering 20 januari 2012 Samnspl in vrandring 20 januari 2012 Jan Paul tn Brink Huidig situati, co-xistnti Spcial vld REC s Rgulir vld WSNS/SWV VO F C S p c i a a l F C R g u l i r Niuw situati Splvld Passnd Ondrwijs F C S p c

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 Waar SJSJ voor staat... 6. Waar SJSJ voor gaat... 10. Van strategie naar actie... 14. Missie... 6. Onze kernwaarden...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 Waar SJSJ voor staat... 6. Waar SJSJ voor gaat... 10. Van strategie naar actie... 14. Missie... 6. Onze kernwaarden... SJSJ 5 1 0 2 2 1 20 Inhoudsopgav Voorwoord... 4 Waar SJSJ voor staat.... 6 Missi... 6 Onz krnwaardn... 7 Waar SJSJ voor gaat... 10 Visi... 10 Ambitis... 11 Van stratgi naar acti... 14 D lidnd princips...

Nadere informatie

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar Enco HollandsWind n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D PROFIEL Managr Risk Managmnt & Intrnal Audit V&D Company Profil - Algmn ONDERNEMING V&D V&D (www.vd.nl) is opgricht in 1887 n is d grootst warnhuisktn in Ndrland mt 62 vstigingn. Ht rst filiaal bvond zich

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

FINANCE EN SALES MOETEN EFFECTIEVER SAMENWERKEN

FINANCE EN SALES MOETEN EFFECTIEVER SAMENWERKEN Organisati n procssn Crditmanagmnt als bindnd factor FINANCE EN SALES MOETEN EFFECTIEVER SAMENWERKEN Financ n sals zijn in d praktijk vaak vakinhoudlijk, maar ook qua mntalitit, lkaars tgnpoln. D autur

Nadere informatie

Renoveren en Ventileren

Renoveren en Ventileren Elk typ roost in F1, in lk R Duco s zonw Natuurlijk vntilati én zonwring Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Vntilati én Zonwring: n intgral aanpak God vntilati zorgt r voor dat d

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN AB 4 DECEMBER 2015 RM 2015-535115042 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Ondrwrp : Projct Hrontwikkling 9 ha. Endragtspoldr Knmrk : 2015-535115042 Bijlagn : -5- Bsluitdatum : 3 dcmbr

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 3 jaar

HollandseWind en AardGas 3 jaar HollandsWind n AardGas 3 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 1 jaar

HollandseWind en AardGas 1 jaar HollandsWind n AardGas 1 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering.

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering. REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD Dfinitis Dol van d Sniornrgli Informativrstrkki Financiri Prmigrondslag Prmihffi Hoogt n dclarati van d vrgodi Priodik totsi van d dclarati Dinstn tijdns gbruikmaki

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Tevredenheid. Jaarbericht 2014

Tevredenheid. Jaarbericht 2014 Tvrdnhid Jaarbricht 2014 2 Jaarbricht 2014 Wij bschouwn nit alln onz aanvragrs (vrloskundign, huisartsn n mdisch spcialistn van ht Ziknhuis Amstlland), maar ook hun patiëntn n d zorgvrzkraars als onz klantn.

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie

Woord vooraf: Welkom 3

Woord vooraf: Welkom 3 Inhoudsopgav Woord vooraf: Wlkom 3 1 Onz school: Talita Komi 4 1.1 Voor wi 4 1.2 D naam van d school 4 1.3 Brd school Talita Komi 4 1.4 Ondrwijsgrop Punt Spciaal 4 2 Onz manir van wrkn 5 2.1 VSO algmn

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010 Lijst Opnstaand Actis ci. Bstuur 4 kwartaal 2010 Ondrwrp NummrGriffi 21 Gmntlijk igndom D raad ontvangt n voorstl m.b.t. d bstmming van d (ntto) opbrngst van d daarvoor in aanmrking komnd igndommn van

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Hrhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Raadsvrgadring : - 2 4 JUNI 2QU Bsluit řtanofcjuqmen /fti Voorstlnummr: Rf^2cai M o^d J Agndanr.: 8 Voorstlnr.: RB21436 Ondrwrp: vaststlling 5 hrzining grx D Draai april

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Van stadspromotie naar citymarketing in Arnhem

Van stadspromotie naar citymarketing in Arnhem 1 Van stadspromoti naar citymarkting in Arnhm Concpt visi citymarkting 2010-2014 Modbiënnal 2009, foto Bas Borman 6 Dl 2. Arnhms citymarktingstratgi 1. Gron n cratif in ht hart van d profilring 2. Van

Nadere informatie

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken projct ONTWERP O DE WATERTOREN Novmbr 2004 ontmotn Bob Custrs n Michil Haas lkaar voor ht rst doordat n oud studignoot van Bob n mdwrkr van NIBE n ontmoting arrangrt. Bid hrn wordn ht al snl ns dat z d

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 D ldn van d gmntraad van Haarlmmrmr Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bzokadrs Raadhuisplin 1 Hoofddorp Tlfoon 0900 1852 Tlfax 023 563 95 50 clustr Handhaving n Tozicht Contactprsoon Schramalvan d Molgraaf

Nadere informatie

Waar haalt u de energie vandaan?

Waar haalt u de energie vandaan? Waar haalt u d nrgi vandaan? Inhoudsopgav Enrgyclub, kom rbij!... 4 Enrgy Businss Park... 5 Proftuin voor nrgi innovatis... 8 D blvingswaard van n gbouw wordt bpaald door d gbruikrs, of z zich r comfortabl

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Onderdelen. Communicatie rondom kartering en het actieplan Uitgangspunten communicatie. Wat moet dat moet. Ervaringen 1 e tranche

Onderdelen. Communicatie rondom kartering en het actieplan Uitgangspunten communicatie. Wat moet dat moet. Ervaringen 1 e tranche u w i g n Communicati rondom kartring n ht actiplan a d v i s u r 2 novmbr 2010 Erik Rolofsn Ondrdln Uitgangspuntn communicati Wat mot dat mot Wat kan (mislukt / succs) Stllingn 1 Uitgangspuntn communicati

Nadere informatie

situaties aanvaard dient te worden. S 2.2.4 richt zich op de testamentaire erfopvolging onder het huidige Nederlandse internationaal erfrecht.

situaties aanvaard dient te worden. S 2.2.4 richt zich op de testamentaire erfopvolging onder het huidige Nederlandse internationaal erfrecht. Samnvatting Hoofdstuk bschrijft d problmatik di ht ondrwrp vormt van dz studi; ht intmationaal rfrcht. Dit hoofdstuk bvat tvns ht plan van bhandling voor d bsprking daarvan. Bij dz bsprking staan d volgnd

Nadere informatie

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp.

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp. Programma (voorlopig programma) hlpt jouw lr- kracht zichtbaar makn! Evnt: Vrbindn mt Lf 6 novmbr 2013 Voor basisondrwijs n kindropvang Idr mns hft its moois wg t gvn. En vrhaal, n talnt, n btj aandacht

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Visitatiedatum: 4 juni 2008. Netherlands Quality Agency (NQA)

Visitatiedatum: 4 juni 2008. Netherlands Quality Agency (NQA) Chr. Hogschool Windshim, Zwoll HBO-bachloroplidingn: Bwgingsagogi n Psychomotorisch Thrapi; vt/dt Lraar Lichamlijk Opvoding; vt/dt Sport n Bwgn; vt Croho: 34585 + 35025 + 34040 Visitatidatum: 4 juni 2008

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsvisie ZGT

Meerjarenbeleidsvisie ZGT Z G T 2 0 2 0 Mrjarnblidsvisi ZGT Inhoudsopgav Inliding ZGT anno 2015 Extrn ontwikklingn 4. D stratgisch opgav 5. Missi 6. Onz bloftn 7. Blidsvisi 2020; gzondhid n zorginnov 8. Vir bouwstnn Ons aanbod

Nadere informatie

: Verantwoording kabelgelden 2010 voor Dress To Impress (met kenmerk 2010/355589) en Digitale Huiskamer (met kenmerk 2010/356997

: Verantwoording kabelgelden 2010 voor Dress To Impress (met kenmerk 2010/355589) en Digitale Huiskamer (met kenmerk 2010/356997 !PS> o^ 0 Gmnt Haarlm Vrantwoording UPC kablgldn Postbus 11 2003 PB Haarlm m Btrft Ons knmrk : Vrantwoording kablgldn 2010 voor Drss To Imprss (mt knmrk 2010/389) n Digital Huiskamr (mt knmrk 2010/36997

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Wrkinstructi : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Introducti 3.2 Vrpakking radioactiv matrialn 3.2.1 Radioactif bsmtt installati-ondrdln 3.2.2 Radioactif afval: 3.2.3

Nadere informatie

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016 Algmn Ggvns ondrnming : Diaz IT B.V, statutair gvstigd t Zist n Prsonl gmiddld aantal : 5 KvK : 3155548 Borstraat 41 Faillissmntsnummr : C/16/15/877 F FAILLIEMENTVERL.AG Nummr: 1 Datum: 11januari216 Diaz

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Voorbeeld ISSO-publicatie 53

Voorbeeld ISSO-publicatie 53 Voorbld ISSO-publicati 53 6. VOORBEELD Ht (kantoorgbouw is wrggvn in figuur 6.1. Fig. 6.1 Gvlaanzicht n plattgrond van ht kantoorgbouw. Ht (kantoorgbouw kan wordn bstmpld als n middlgroot modulnkantoor.

Nadere informatie

Ventilatie vraagt om een totaalconcept!

Ventilatie vraagt om een totaalconcept! Vntilati vraagt om n totaalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van nrgivrbruik is in d bstaand woningvoorraad van cruciaal blang. aarbij strft uco naar d kwalititsisn di ook bij niuwbouw gldn. at

Nadere informatie

Harmonisatie en integratie Jaarbericht 2013

Harmonisatie en integratie Jaarbericht 2013 Harmonisati n intgrati Jaarbricht 2013 Ht is onz ambiti om t groin. Maar grotr is nit automatisch ook btr. W vindn ht blangrijk om zorg dichtbij d patiënt t lvrn. Daarom willn w n grootschalig laboratoriumfuncti

Nadere informatie

Veranderingen ondersteunen met ARCHIBUS

Veranderingen ondersteunen met ARCHIBUS Vrandringn ondrstunn mt ARCHIBUS Naar vrmindring van d total bzttingskostn Organisatis vindn tgnwoordig hun wg in n voortdurnd vrandrnd, n uitdagnd, zaklijk omgving door stvig t snijdn in kostn, mnsn ldrs

Nadere informatie